DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

Size: px
Start display at page:

Download "DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA"

Transcription

1 Número 114 IX lexislatura Serie Pleno Sesión plenaria 22 de xuño de 2015 Presidencia da Excma. Sra. Dª Pilar Rojo Noguera ORDE DO DÍA Punto único Designación de senadora ou senador representante da Comunidade Autónoma de Galicia, en substitución de dona Paula María Fernández Pena (artigo do Regulamento do Parlamento de Galicia)

2 SUMARIO Ábrese a sesión ás dez e dous minutos da mañá. Modificación da orde do día A señora presidenta anuncia a inclusión dun punto preliminar en cumprimento do establecido no artigo 7 do Regulamento. (Páx. 4.) Prestación, se é o caso, de promesa ou xuramento de acatar e gardar a fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia da deputada Dª María Sol Díaz Mouteira. (Punto preliminar.) Antes de entrar na orde do día, en cumprimento do artigo 7 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a señora presidenta procede a solicitar a prestación de xuramento ou promesa de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia da nova deputada, Dª María Sol Díaz Mouteira, que substitúe a D. Jesús Vázquez Abad. (Páx. 4.) A señora Dª. María Sol Díaz Mouteira presta a súa promesa de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia. (Páx. 4.) Designación de senadora ou senador representante da Comunidade Autónoma de Galicia, en substitución de Dª Paula María Fernández Pena. (Punto único da orde do día.) Modificación da orde do día A señora presidenta comunica, con base na solicitude do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, doc. núm , o aprazamento do punto único da orde do día de designación de senadora ou senador en representación da Comunidade Autónoma de Galicia en substitución de dona Paula María Fernández Pena. (Páx. 4.) A señora presidenta somete á votación do Pleno unha solicitude de modificación da orde do día, por iniciativa do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, mediante o documento número 38189, ao abeiro do disposto no artigo 73 do Regulamento da Cámara, que consiste no aprazamento do punto único da orde do día de designación de senadora ou senador en representación da Comunidade Autónoma de Galicia en substitución de dona Paula María Fernández Pena. (Páx. 4.) O señor Méndez Romeu (S) pide a palabra para unha cuestión de orde. (Páx. 4.) O señor Jorquera Caselas (BNG) pide a palabra, para unha cuestión de orde. (Páx. 5.)

3 SUMARIO O señor Beiras Torrado (AGE) pide a palabra para formular unha dúbida. (Páx. 5.) O señor Puy Fraga (P) intervén para aclarar a petición de aprazamento do Pleno. (Páx. 6.) Votación da modificación da orde do día solicitada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia de aprazamento do punto de designación de senadora ou senador representante da Comunidade Autónoma de Galicia, en substitución de Dª Paula María Fernández Pena: aprobada por 38 votos a favor, 25 en contra e ningunha abstención. (Páx. 6.) A señora presidenta lembra aos membros da Cámara que, unha vez rematada esta sesión, dará comezo a sesión ordinaria convocada para o día de hoxe. (Pax. 6.) Remata a sesión ás dez e trece minutos da mañá.

4 Número de xuño de 2015 Ábrese a sesión ás dez e dous minutos da mañá. A señora PRESIDENTA: Ábrese a sesión. Designación de senadora ou senador representante da Comunidade Autónoma de Galicia, en substitución de Dª Paula María Fernández Pena A ode do día está publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 482, do 18 de xuño, polo que non se procede á súa lectura. Non se xustificaron inasistencias. Modificación da orde do día A señora PRESIDENTA: Antes de entrar na orde do día, procede a inclusión dun punto preliminar, en cumprimento do establecido no artigo 7 do Regulamento. Modificación da orde do día A señora PRESIDENTA: Comunícolles que as deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia solicitaron, mediante o documento número 38189, a alteración da orde do día e o aprazamento do punto único da orde do día de designación de senadora ou senador en representación da Comunidade Autónoma de Galicia en substitución de dona Paula María Fernández Pena. Polo tanto, de conformidade co disposto no artigo 73 do Regulamento, someto a votación a dita proposta de alteración da orde do día. Prestación, se é o caso, de promesa ou xuramento de acatar e gardar a fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia da deputada Dª María Sol Díaz Mouteira A señora PRESIDENTA: Procederase a solicitar a prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía da nova deputada Dona María Sol Díaz Mouteira, en substitución de don Jesús Vázquez Abad. Segundo o procedemento, a fórmula é contestar si, xuro ou si, prometo á pregunta desta Presidencia. Prégolle que responda dende o escano á pregunta que lle vou formular. Dona María Sol Díaz Mouteira, xura ou promete acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia? A señora DÍAZ MOUTEIRA: Si, xuro. A señora PRESIDENTA: Prestado xuramento, acada a condición plena de deputada do Parlamento de Galicia e dámoslle a benvida. Pasamos ao seguinte punto. (O señor Méndez Romeu pide a palabra.) Si, señor Méndez Romeu, para que quere a palabra? O señor MÉNDEZ ROMEU: Para unha cuestión de orde. A señora PRESIDENTA: En relación con que artigo? O señor MÉNDEZ ROMEU: Co artigo A señora PRESIDENTA: Cal é o apartado que entende vostede...? Ten a palabra, pero gustaríame que concretara en relación con esta cuestión. O señor MÉNDEZ ROMEU: Señora presidenta, o artigo 165 regula a modalidade de elección de senadores en representación da Comunidade Autónoma, e faino a medio dun procedemento que implica o acordo previo da Mesa e da Xunta de Portavoces, como así ten acaecido, e o dereito de proposta do grupo ao que lle corresponde a substitución, como se di no inciso artigo 4. Eses requisitos foron cumpridos e, polo tanto, non se pode aplicar de xeito xenérico o previsto nos artigos 72 e 73 para a modificación da orde do día. Estamos nun pleno extraordinario que ten como única finalidade cumprir e cubrir unha vacante que se produciu e que lle corresponde a este grupo parlamentario. Reclama- 4

5 Número de xuño de 2015 DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA mos, polo tanto, que se continúe co procedemento e co pleno previsto e non se acuda a unha triquiñuela legal que implica na práctica impedir o dereito deste grupo a contar cun senador por representación autonómica. Como sabe vostede, señora presidenta, non hai precedentes dunha situación semellante neste Parlamento. (Aplausos.) A señora PRESIDENTA: Ben. Señor Méndez Romeu, en calquera caso, paréceme moi ben que vostede acuda a eses artigos, pero tamén hai outros artigos, en concreto o 71, que fixa que a alteración da orde do día pode ser solicitada pola quinta parte dos deputados desta Cámara, como así ten acontecido. Polo tanto, se lle parece... (O señor Jorquera Caselas pide a palabra.) Señor Jorquera? (A señora Acuña do Campo pronuncia palabras que non se perciben.) Señora Acuña, eu creo que, neste caso, se lle parece, ten un portavoz que xa sabe perfectamente o que ten que dicir; polo tanto, faga o favor. á escolla do senador, que é o que agora nos ocupa, senón á renovación de órganos estatutarios sen previamente informar a todos os grupos parlamentares de negociacións entre dúas forzas políticas, e ademais demandamos que puidese haber un debate previo, unha fixación de posicións nesta Cámara, antes de proceder a votar. Agora resulta que, presuntamente, pola ruptura do acordo ao que chegaron fóra das instancias deste Parlamento o Partido Popular e o Partido Socialista, o Grupo Popular solicita a anulación dun pleno legalmente convocado. Nós o que demandamos é que se explique o porqué e se debata o porqué por transparencia ante esta Cámara e ante o pobo galego... A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Jorquera. O señor JORQUERA CASELAS:...porque, insisto, aquí non somos convidados de pedra, somos representantes do pobo galego e temos dereito a saber. (Aplausos.) A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Jorquera. (O señor Beiras Torrado pide a palabra.) Señor Jorquera. Si, señor Jorquera? O señor JORQUERA CASELAS: Si, señora presidenta, tamén por unha cuestión de orde. Apelo ao mesmo artigo 165 que o señor Méndez Romeu... Señor Beiras. Déanlle voz ao escano do señor Beiras, por favor. O señor BEIRAS TORRADO: Bueno, teño a impresión de que toda a cidadanía galega está pendente do debate deste pleno porque estamos a tratar unha das cousas máis importantes da traxedia que está a vivir o noso pobo. A señora PRESIDENTA: E ao mesmo apartado tamén? (Risos.). O señor JORQUERA CASELAS: Ao artigo en xeral. A señora PRESIDENTA: En xeral, xa. O señor JORQUERA CASELAS: Mire, señora presidenta, se me permite, expoñerei brevemente a posición do noso grupo parlamentar, porque creo que non somos aquí robots que acudimos a esta Cámara nada máis que a votar cando o determinada o Partido Popular e a inhibirnos de votar cando o determina o Partido Popular. Como vostedes sabe, na Xunta de Portavoces denunciamos que se procedese non só Eu quería, en primeiro lugar, formular unha dúbida. Eu non sei se cancelar unha orde dun pleno extraordinario convocado é equivalente a modificar a orde do día. Unha cousa é modificar a orde do día e outra é cargarse un pleno. Así que... a min non me gustan todas estas lerias de regulamentismos, etc., etc. A min paréceme que isto é un espectáculo propio máis ben dos espellos cóncavos de la calle del gato. En todo caso, tamén eu, en nome da Alternativa Galega de Esquerda, que nunca nos preocupamos demasiado de se entramos ou non en conversas plurais ou non plurais... De todas maneiras, aquí o pluralismo consiste en que a lista máis votada, como estamos nun sistema maioritario, conforme a lei electoral e a propia Constitución... Pois ou se é demócrata, estando de acordo co grupo maioritario, ou non se está de acordo e, entón, un non é demócrata. 5

6 Número de xuño de 2015 Pero o que quero dicir, señora presidenta, sobre todo é que... A señora PRESIDENTA: Si, moitas grazas, señor Beiras. O señor BEIRAS TORRADO:...non sei se no aviso a navegantes todo o mundo se decatou de que o Titanic xa bateu co iceberg e ten contadas as horas de estar a flote. A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Beiras. O señor BEIRAS TORRADO: De maneira que non sei que razón de ser ten intentar amarrar as cousas con acordos para órganos que teñen un mandato de catro anos cando estamos a piques de rematar esta lexislatura e probablemente a derradeira lexislatura do Estado das autonomías. Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.) A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Beiras. (O señor Puy Fraga pide a palabra.) Señor Puy? A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Puy. O señor PUY FRAGA:...como, pola falta de acordo, non podiamos aceptar a súa nominación como senador. Unha baixa que se produciu hai cinco días, comunicada a esta Cámara o luns pasado, cando as baixas no Consello de Contas son do ano 2014 e a interinidade no Valedor do Pobo remóntase ao ano Moitas grazas. (Aplausos.) A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Puy. En calquera caso... (O señor Méndez Romeu pide a palabra.) Señor Méndez Romeu, non imos abrir un debate con esta cuestión. Eu creo que... Perdón! Os grupos posicionáronse, cada un dixo o que tiña que dicir... (Murmurios.) Perdón... Penso que se lles deu un turno de posicionamento aos distintos grupos e, se lles parece, agora o único que procede é votar. Polo tanto, imos proceder á votación. Votamos a alteración da orde do día solicitada polo Grupo Parlamentario Popular de aprazamento do punto de designación de senador ou senadora. O señor PUY FRAGA: Si, eu, para cubrir o trámite formal, acóllome ao artigo 77, no que se lle solicita á Presidencia da Cámara que cumpra o Regulamento de xeito estrito, neste caso na petición de aprazamento desta cuestión da orde do día, do mesmo xeito que no primeiro punto da orde do día do pleno ordinario convocado a continuación, polo feito de que, efectivamente, aquí existía un acordo para unha renovación institucional que finalmente non puido materializarse para a elección de persoas que necesitan unha maioría cualificada, como establece a normativa. E quero dicir que o meu grupo, solicitando este aprazamento por escrito, evitou, como fai a oposición, que se fixera de xeito verbal ao inicio do pleno. É frecuente que os portavoces que acaban de intervir cando se inicia un pleno ordinario pidan unha modificación da orde do día, que o grupo maioritario non coñece ata que se produce o pleno, e nós pensamos que, tendo en conta que se trata de designacións institucionais, o máis elegante era comunicalo por anticipado rexistrando un escrito para evitarlle ao señor Besteiro o espectáculo de presenciar in situ, asistindo a esta sesión..., Votación da modificación da orde do día solicitada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia de aprazamento do punto de designación de senadora ou senador representante da Comunidade Autónoma de Galicia, en substitución de Dª Paula María Fernández Pena. Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a favor, 38; votos en contra, 25. O resultado da votación é positivo. En consecuencia, queda aprobada esta solicitude de aprazamento. A señora PRESIDENTA: Antes de levantar a sesión, lembro aos membros da Cámara que deseguido dará comezo a sesión ordinaria convocada para o día de hoxe, unha vez rematada esta sesión. Levántase a sesión. Remata a sesión ás dez e trece minutos da mañá. 6

7 RELACIÓN DE DEPUTADAS E DEPUTADOS PROCLAMADOS ELECTOS POR ORDE ALFABÉTICA 1.- Acuña do Campo, Carmen (PSdeG-PSOE) 2.- Adán Villamarín, María do Carme (BNG) 3.- Arias Veira, Pedro (PP) 4.- Baamonde Díaz, Agustín (PP) 5.- Balseiro Orol, José Manuel (PP) 6.- Beiras Torrado, Xosé Manuel (AGE) 7.- Blanco Paradelo, Moisés (PP) 8.- Blanco Rodríguez, Noela (PSdeG-PSOE) 9.- Burgo López, Concepción (PSdeG-PSOE) 10.- Camino Copa, Ángel (PP) 11.- Castiñeira Broz, Jaime (PP) 12.- Díaz Mouteira, María Sol (PP) 13.- Díaz Pérez, Yolanda (AGE) 14.- Docasar Docasar, Vicente (PSdeG-PSOE) 15- Dorado Soto, Javier (PP) 16.- Fajardo Recouso, Juan Manuel (AGE) 17.- Fariñas Sobrino, Hipólito (PP) 18.- Fernández Fernández, Raúl (PSdeG-PSOE) 19- Freire Abeijón, Santiago (PP) 20.- Gallego Calvar, Carmen (PSdeG-PSOE) 21.- Gallego Lomba, José Manuel (PSdeG-PSOE) 22.- García García, Pablo (PSdeG-PSOE) 23.- García Pacín, Isabel (PP) 24.- Goldar Güimil, Jesús Antonio (PP) 25.- Gómez Alonso, Alejandro (PP) 26.- González Santín, Juan Carlos (PSdeG-PSOE) 27.- Guerra Fernández, Javier (PP) 28.- Iglesias Sueiro, Carme (M) 29.- Íñiguez Martínez, Jaime (PP) 30.- Jorquera Caselas, Francisco (BNG) 31.- Losada Álvarez, Abel (PSdeG-PSOE) 32.- Martínez García, María Consuelo (M) 33.- Martínez-Sierra López, Vidal (PP) 34.- Méndez Romeu, José Luis (PSdeGPSOE) 35 - Mouriño Villar, Antonio (PP) 36.- Nóvoa López, Enrique (PP) 37.- Núñez Centeno, Aurelio (PP) 38.- Núñez Feijóo, Alberto (PP) 39.- Oubiña Solla, Rosa (PP) 40.- Pardo López, Carmen (PP) 41.- Paz Franco, María Tereixa (BNG) 42.-Pazos Couñago, José Alberto (PP) 43.- Pérez Hernández, Berta (PP) 44.- Piñeiro Martínez, Marisol (PP) 45.- Pombo Rodríguez, Cosme Eladio (BNG) 46.- Pontón Mondelo, Ana Belén (BNG) 47.- Pouso Maneiro, Herminia (PP) 48.- Prado Cores, María Montserrat (BNG) 49.- Prado del Río, Paula (PP) 50.- Prado Patiño, Miguel (PP) 51.- Puy Fraga, Pedro (PP) 52.- Quintas Álvarez, María (PSdeG-PSOE) 53.- Rodas Chapela, Daniel (BNG) 54.- Rodríguez Arias, Marta (PP) 55.- Rodríguez Barreira, Julia (PP) 56.- Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta (PP) 57.- Rojo Noguera, Pilar (PP) 58.- Romero Fernández, Cristina (PP) 59.- Ron Fernández, José Javier (AGE) 60.- Rueda Valenzuela, Alfonso (PP) 61.- Sánchez Bugallo, José Antonio (PSdeG-PSOE) 62.- Sánchez García, Antón (AGE) 63.- Santalices Vieira, Miguel (PP) 64.- Santos Pérez, Ramón (PP) 65.- Santos Regueiro, Francisco (PP) 66.- Sestayo Doce, Beatriz (PSdeG-PSOE) 67.- Solla Fernández, Eva (AGE) 68.- Soneira Tajes, María Soledad (PSdeG-PSOE) 69.- Tellado Filgueira, Miguel (PP) 70.- Trenor López, Gonzálo (PP) 71.- Val Alonso, José Ramón (PSdeG-PSOE) 72.- Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luis (PP) 73.- Vázquez Blanco, Emilio (PSdeG-PSOE) 74.- Vázquez Díaz, Ramón (AGE) 75.- Vilán Lorenzo, Patricia (PSdeG-PSOE)

8 Edición e subscricións: Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, Santiago de Compostela. Telf Fax

Á Mesa do Parlamento

Á Mesa do Parlamento Parlamento de Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da deputada Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara,

More information

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 22 de xaneiro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 22 de xaneiro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte: A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 29 de xaneiro de 2019, ás 10:00 horas,

More information

1.- Dirixirse ao Goberno de España para demandarlle a aprobación máis pronta posible de:

1.- Dirixirse ao Goberno de España para demandarlle a aprobación máis pronta posible de: A Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa do deputado Jaime Castiñeira Broz, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e concordantes do Regulamento

More information

NORMAS III CONGRESO DA UNIÓN INTERCOMARCAL DE CCOO DE SANTIAGO-BARBANZA

NORMAS III CONGRESO DA UNIÓN INTERCOMARCAL DE CCOO DE SANTIAGO-BARBANZA NORMAS III CONGRESO DA UNIÓN INTERCOMARCAL DE CCOO DE SANTIAGO-BARBANZA De acordo co regulado nas Normas Congresuais do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, proponse este anexo de contido organizativo

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 184 29 de setembro de 2017 Fascículo 1 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura. Número 184. 29 de setembro de 2017 SUMARIO 1.

More information

O día 12 de marzo de 2018, reúnense os membros do tribunal:

O día 12 de marzo de 2018, reúnense os membros do tribunal: Acta da reunión do tribunal encargado de resolver os premios extraordinarios de doutoramento da área de coñecemento de Ciencias, correspondentes ao curso 2015-2016 O día 12 de marzo de 2018, reúnense os

More information

' 11. De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de febreiro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

' 11. De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de febreiro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte: ' 11 A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regularnento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 20 de febreiro de 2018, ás 10:00 horas,

More information

Cobertura do bosque de ribeira do Sar e Sarela no concello de Santiago de Compostela

Cobertura do bosque de ribeira do Sar e Sarela no concello de Santiago de Compostela Cobertura do do Sar e Sarela no concello de Santiago de Compostela ALUMNADO: BIOLOXÍA-XEOLOXÍA - 4º ESO AB ( 2012-2013). PROFESOR: Leopoldo Bahillo Varela. Departamento: BIOLOXÍA-XEOLOXÍA do IES de Sar

More information

REUNIÓN DA COMISIÓN 1.ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN XERAL, XUSTIZA E INTERIOR. Día: Hora: 10:30

REUNIÓN DA COMISIÓN 1.ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN XERAL, XUSTIZA E INTERIOR. Día: Hora: 10:30 REUNIÓN DA COMISIÓN 1.ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN XERAL, XUSTIZA E INTERIOR Día: 22.04.2016 Hora: 10:30 RELACIÓN DE MEMBROS DE COMISIÓN 1.ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN XERAL, XUSTIZA E

More information

POWERLIFTING COMPETITION SHEET

POWERLIFTING COMPETITION SHEET 14 DE ABRIL DE 2017 49KG- 59KG- 65KG- 80KG "SELECTIVO MEXICANO RUMBO AL MUNDIAL DE PARA POWERLIFTING 2017" Lot No Family Given SDMS ID NPC Rack DoB Group Body Weight 1st 2nd 3rd 4th Best Lift AH Formula

More information

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de decembro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de decembro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte: A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 19 de decembro de 2017, ao remate da sesión

More information

ORDENANZA 3.30 TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

ORDENANZA 3.30 TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.30 TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ARTIGO 1º. FUNDAMENTO E NATUREZA 1.1 En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución

More information

O SIGNIFICADO DO DEBUXO: DETECCIÓN E PREVENCIÓN DE POSIBLES TRASTORNOS OU MALOS TRATOS NO ÁMBITO SOCIOFAMILIAR

O SIGNIFICADO DO DEBUXO: DETECCIÓN E PREVENCIÓN DE POSIBLES TRASTORNOS OU MALOS TRATOS NO ÁMBITO SOCIOFAMILIAR O SIGNIFICADO DO DEBUXO: DETECCIÓN E PREVENCIÓN DE POSIBLES TRASTORNOS OU MALOS TRATOS NO ÁMBITO SOCIOFAMILIAR Datas de celebración: 25 e 28 de xuño Dirección: María Lidia Platas Secretaría: Maricarmen

More information

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO

O CO CO PO HUMANO E O MOVEMENTO O CORPO HUMANO E O MOVEMENTO O APARELLO LOCOMOTOR ÓSOS ARTICULACIÓNS ESQUELETO SEGMENTOS CORPORAIS MÚSCULOS O APARELLO LOCOMOTOR PEZAS DURAS E ESTÁTICAS, FORMADAS POR TECIDO VIVO. 208 ÓSOS NUN ESQUELETO

More information

Queres formar parte? Converter Galicia nun destino para gozar en familia

Queres formar parte? Converter Galicia nun destino para gozar en familia Converter Galicia nun destino para gozar en familia Clúster Turismo de Galicia Maior difusión do teu negocio + Distintivo de calidade + Máis visibilidade do sector + Promoción específica + Queres formar

More information

O relevo e as costas de Galicia

O relevo e as costas de Galicia O relevo e as costas de Galicia As montañas de Galicia, forman o Macizo Galaico. Vanse facendo máis altas a medida que avanzamos cara o leste e cara o sur do país. O pico máis alto é o de Pena Trevinca,

More information

Balance dos rendementos do sistema electoral galego: unha proposta de reforma

Balance dos rendementos do sistema electoral galego: unha proposta de reforma RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 16, núm. 1, 2017, 9-40 Balance dos rendementos do sistema electoral galego: unha proposta de reforma José Rama Caamaño 1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,ESPAÑA jose.rama@uam.es

More information

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE PONTECESURES. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Xaneiro 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés Xaneiro 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

More information

Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group

Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group 1 2008 Cuba/US Transition Poll Institute for Public Opinion Research, Florida International University The Brookings Institution Cuba Study Group Contents 2 - About the poll 3 - When do you think that

More information

2VINTE E CINCO ANOS DE AUTONOMÍA EN GALICIA: MUDANZAS POLÍTICAS E ECONÓMICAS

2VINTE E CINCO ANOS DE AUTONOMÍA EN GALICIA: MUDANZAS POLÍTICAS E ECONÓMICAS 2 Edita_ ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP) Rúa de Madrid 2 4, Polígono das Fontiñas 15707 Santiago de Compostela Revisión linguística_ Pino Ramos, Sara López - Iglésias Samartim, Roberto Deseño

More information

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 103 Xoves 29 de abril de 2010 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO 6754 Real decreto 455/2010, do 16 de abril, polo que

More information

IV CONGRESO INTERNACIONAL IV INTERNATIONAL CONGRESS

IV CONGRESO INTERNACIONAL IV INTERNATIONAL CONGRESS Investigación en Retina y Ciencias de la Visión Research in Retina and Vision Sciences IV CONGRESO INTERNACIONAL IV INTERNATIONAL CONGRESS Valencia, alencia, November 7th 8th 2014 Iltre. Colegio Oficial

More information

-55 kg. Control List by Category. Cto Castilla La Mancha Junior 2019

-55 kg. Control List by Category. Cto Castilla La Mancha Junior 2019 -55 kg 1 AYL OCANA HERRERA ALEJANDRO 1 2 JLR CARRILERO VILLODRE ALVARO 2 3 JMR REQUENA CULEBRAS JORGE 3 4 JUS CALIMANDRU MARIUS SEBASTIAN 4 5 JUS GALINDO RODRIGUEZ CESAR 5 6 JUS GOMEZ GUERRA JAVIER 6 7

More information

Capped Representatives - Spain

Capped Representatives - Spain Capped Representatives - Spain Most Capped Players Position World Tests Europe OIM Total Lee Jenny Mixed/Women M35/40Ch/Mgr 9 43 6 58 Morillo Jose Delgado Mix/Men35/40 Play/Mgr 9 41 6 56 Morillo Gonzalo

More information

Presentation. Contents

Presentation. Contents Presentation Contents President s presentation... 2 Director s presentation... 4 Management board... 7 List of presidents... 9 List of directors... 11 President s presentation The Port Authority of Santa

More information

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL - ESO. Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL - ESO. Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019 LIBROS DE TEXTO E MATERIAL - Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019 Denominación do centro: CPR Plurilingüe Ntr. Sra. de la Asunción Enderezo: Rúa da ASUNCIÓN Concello:

More information

ASISTENCIA PLENO : Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín

ASISTENCIA PLENO : Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín ASISTENCIA PLENO 150619: Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín Concelleiros: Don Óscar Lema Romero Dona Yolanda Mourelle González Dona Natalia Espasandín pazos Don Germán Pérez Freire Don Manuel García

More information

A experiencia do Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga. Ana B. Pardo documentalista ambiental do CEIDA

A experiencia do Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga. Ana B. Pardo documentalista ambiental do CEIDA A experiencia do Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga Ana B. Pardo documentalista ambiental do CEIDA Único servizo de documentación especializado en medio ambiente e aberto a todos os públicos

More information

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081

ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2017 (1º semestre) OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25081 1.- PRESENTACIÓN. O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2017, aprobado polo Decreto

More information

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DOG Núm. 44 Venres, 2 de marzo de 2012 Páx. 7621 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade,

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 179 21 de setembro de 2017 Fascículo 1 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura. Número 179. 21 de setembro de 2017 SUMARIO 1.

More information

V INTERNATIONAL CONGRESS

V INTERNATIONAL CONGRESS V INTERNATIONAL CONGRESS Valencia, June 30 th July 2 nd 2016 Principe Felipe Research Center City of the Arts and Sciences, Valencia For more tourist information on the city and surrounding areas, transportation,

More information

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DA PRESIDENCIA Suplemento en lingua galega ao núm. 92 Venres 16 de abril de 2010 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA 6044 Real decreto 368/2010, do 26 de marzo, polo que se regulan as especificacións

More information

MA PROGRAMME IN ENGLISH LITERATURE AND LINGUISTICS CALENDAR AND SCHEDULE LAST UPDATE: 2 de October de 18, 9:55

MA PROGRAMME IN ENGLISH LITERATURE AND LINGUISTICS CALENDAR AND SCHEDULE LAST UPDATE: 2 de October de 18, 9:55 MA PROGRAMME IN ENGLISH LITERATURE AND LINGUISTICS CALENDAR AND SCHEDULE 2018 2019 LAST UPDATE: 2 de October de 18, 9:55 Attention: between 01/04/2019 and 15/05/2019 (both included), all mornings from

More information

-Do G.P de En Marea (doc. núm ) -Do G.P Bloque Nacionalista Galego (doc. núm ) -Do G.P dos Socialistas de Galicia (doc. núm.

-Do G.P de En Marea (doc. núm ) -Do G.P Bloque Nacionalista Galego (doc. núm ) -Do G.P dos Socialistas de Galicia (doc. núm. EMENDAS Á TOTALIDADE ao Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

More information

ORGANIZATION CHART. Chairperson Mr. Pedro Manuel Rollán. General Directorate Mr. Rafael Prieto. Chairperson Cabinet Office Ms.

ORGANIZATION CHART. Chairperson Mr. Pedro Manuel Rollán. General Directorate Mr. Rafael Prieto. Chairperson Cabinet Office Ms. ORGANIZATION CHART Chairperson Mr. Pedro Manuel Rollán Chairperson Cabinet Office Ms. Isabel Cuevas General Directorate Mr. Rafael Prieto of Internal Audits Mr. José Mª Franco Sub-directorate of Communica

More information

MARCO XERAL I + i Catalizador: Recursos Públicos CRECEMENTO UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA /VALORIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN AS

MARCO XERAL I + i Catalizador: Recursos Públicos CRECEMENTO UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA /VALORIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN AS Axencia Galega de Innovación Axudas e Servizos Elena Polo Prieto Área de Servizos. Axencia Galega de Innovación 28 de outubro de 2014 MARCO XERAL I + i Catalizador: Recursos Públicos CRECEMENTO UNIVERSIDADES

More information

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Febreiro 2010

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. Febreiro 2010 Pacto Territorial de Emprego do Salnés Febreiro 21 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

More information

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN:

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO ISBN: EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS CURSO 2011-2012 PAPELIÑOS-4 ANOS- MÉTODO COMPLETO. EDITORIAL XERAIS. CAMPUZANO Mª DOLORES. ANO 2010. ISBN: 9788499141237 : ENGLISH ADVENTURE A LONGMAN ( EDICIÓN 2004 ) PUPIL S

More information

FROM TRADITIONAL MUSEUMS TO HYPERCONNECTED MUSEUMS (MURCIA, MAY 18)

FROM TRADITIONAL MUSEUMS TO HYPERCONNECTED MUSEUMS (MURCIA, MAY 18) 1 5 FROM TRADITIONAL MUSEUMS TO HYPERCONNECTED MUSEUMS (MURCIA, 10-11 MAY 18) Murcia, Spain, Salzillo Museum, Pl. de S. Agustín, 3, May 10-11, 2018 Anmeldeschluss: 03.05.2018, Universidad de Murcia From

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA. X lexislatura Número de novembro de 2017

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA. X lexislatura Número de novembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 213 17 de novembro de 2017 SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.2. Propostas de normas 1.1.2.1.

More information

BOARD OF DIRECTORS PRESIDENT Victor Vazquez vazquez_v@bellsouth.net VICE PRESIDENT Ego Gonzalez egogonza@gmail.com SECRETARY Madeline Vazquez vmadeline38@yahoo.com TREASURER Ziggy Zapata zapmex@hotmail.com

More information

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes

AS RUTAS DO ROMÁNICO. Las Rutas del Románico The Romanesque Routes A Estrada, moito máis que Cultura e patrimonio, ocio, gastronomía, pesca, sendeirismo e BTT... Toda a información en www.turismo.aestrada.com A Estrada, mucho más que Cultura y patrimonio, ocio, gastronomía,

More information

JAVIER VILLA FLORES PDF

JAVIER VILLA FLORES PDF JAVIER VILLA FLORES PDF ==> Download: JAVIER VILLA FLORES PDF JAVIER VILLA FLORES PDF - Are you searching for Javier Villa Flores Books? Now, you will be happy that at this time Javier Villa Flores PDF

More information

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 263 Mércores, 16 novembro EXPÓN

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 263 Mércores, 16 novembro EXPÓN Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 263 Mércores, 16 novembro 2016 157 ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARAA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARAA O ANO 2017 DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE NOME

More information

6.864 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Martes, 27 de abril de 2010

6.864 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Martes, 27 de abril de 2010 6.864 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Martes, 27 de abril de 2010 entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación. Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 269 1 de marzo de 2018 Fascículo 2 X lexislatura. Número 269. 1 de marzo de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA SUMARIO 1. Procedementos

More information

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro

con Discapacidade Intelectual (Aspanais). Na Biblioteca pública Carlos González Garcés. 11,30 h.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Ro AXENDA INSTITUCIONAL DE ALTOS CARGOS DA XUNTA DE GALICIA PARA O MÉRCORES 11 DE ABRIL DE 2018 PRESIDENCIA 10,00 h.- O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, responderá ás preguntas dos grupos

More information

BOARD OF DIRECTORS PRESIDENT Victor Vazquez vazquez_v@bellsouth.net VICE PRESIDENT Ego Gonzalez egogonza@gmail.com SECRETARY Madeline Vazquez vmadeline38@yahoo.com TREASURER Ziggy Zapata zapmex@hotmail.com

More information

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do Informe sobre a situación da competencia en Galicia MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 e primeiro semestre do 2016 Informe sobre a situación da competencia en Galicia 215-2016 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA MEMORIA 2014 1 Memoria de actividades 2015-2016 ÍNDICE

More information

Universida igo Viceneitoría de Organización Académica e Profesora.do Edificio Reitoría 36310Vigo Tel. 986 813 595 vicprof@uvigo.es Referencia da Praza: AD 1702-T03-600-AX2-T C-O_l _ Tipo de Praza: Ayudante_doctor

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 230 20 de decembro de 2017 Fascículo 2 X lexislatura. Número 230. 20 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA SUMARIO 1.

More information

[Gross] Company of San Antonio de Bexar. Official roster of the above-mentioned company in which the

[Gross] Company of San Antonio de Bexar. Official roster of the above-mentioned company in which the 13. [Gross] Company of San Antonio de Bexar Official roster of the above-mentioned company in which the names of officers and enlisted men are included according to Article.l, Title 9 of the Real Reglamento

More information

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 121 1 de xuño de 2017 Fascículo 2 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura. Número 121. 1 de xuño de 2017 SUMARIO 1. Procedementos

More information

Exhibit A Mining Concessions in Loreto

Exhibit A Mining Concessions in Loreto Exhibit A in Loreto Concession Mining Title 236867 STA. ELENA File: 100/00466 Application Date: June 23, 2010 200.00 HAS. Date of registration September 13, 2010 Validity September 14, 2010 to September

More information

La Guerra Y La Paz (Spanish Edition) By Leon Tolstoi

La Guerra Y La Paz (Spanish Edition) By Leon Tolstoi La Guerra Y La Paz (Spanish Edition) By Leon Tolstoi Filosofía de la guerra y de la paz (Spanish Edition) ebook - Filosofía de la guerra y de la paz (Spanish Edition) ebook: José Rafael Hernández Arias:

More information

Mapa de accidentalidade

Mapa de accidentalidade Mapa de accidentalidade Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 Período 2009-2013 MAPA DE ACCIDENTALIDADE 2009-2013 Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 XUNTA DE GALICIA

More information

Consello Editorial. Comité Científico

Consello Editorial. Comité Científico Consello Editorial _PRESIDENTE ANTONIO IZQUIERDO ESCRIBANO. Director da Escola Galega de Administración Pública e catedrático de Socioloxía [Universidade da Coruña]. _DIRECTOR RAMÓN BOUZAS LORENZO. Profesor

More information

6 participant doctors, 21 treated patients, 42 implants placed.

6 participant doctors, 21 treated patients, 42 implants placed. A 1st Course: April 10th-12th, 2015 6 participant doctors, 21 treated patients, 42 implants placed. B 2nd Course: june 5th-7th, 2015 5 doctors, 14 patients, 33 implants placed. A B D C Ut ultrices ornare

More information

III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO

III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS REGULAMENTO Sábado, 21 de abril do 2018 1. Nome e data III DÚATLON ELEUTERIO BALAYO CONCELLO DE MUROS Sábado, 21 de abril do 2018 2. Organiza Concello de

More information

A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas

A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas INNOVACIÓN EDUCATIVA, n.º 20, 2010: pp. 273-285 273 A lexislación que regula a formación profesional inicial en Galicia: cambios e novas propostas a partir da LOE (2006) Antonio Rial Sánchez Laura Rego

More information

PROGRAMME. Day Timetable Agenda 6th. A Xuventude Auditorium. CEUCO General Meeting November (Friday) Opening of the Congress 10:00-10:05

PROGRAMME. Day Timetable Agenda 6th. A Xuventude Auditorium. CEUCO General Meeting November (Friday) Opening of the Congress 10:00-10:05 1/8 VII EUROPEAN CONGRESS OF OENOGASTRONOMIC BROTHERHOODS CAMBADOS - SANTIAGO DE COMPOSTELA NOVEMBER 6th-7th-8th 2009 --------------------------- WINES AND SEA PRODUCTS OF TRADITIONAL COOKING Ecological

More information

II MEETING LUXEMBOURG VERNE PROYECT: EUROPEAN CULTURAL ROUTES IN GALICIA SPAIN : RESULTS REPORT

II MEETING LUXEMBOURG VERNE PROYECT: EUROPEAN CULTURAL ROUTES IN GALICIA SPAIN : RESULTS REPORT II MEETING LUXEMBOURG VERNE PROYECT: EUROPEAN CULTURAL ROUTES IN GALICIA SPAIN : RESULTS REPORT ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL RURAL TERRAS DO DEZA 20 23 MARCH 2012 INTRODUCTION: A. D. R. TERRAS DO

More information

CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERIURBANA

CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERIURBANA CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERIURBANA O CASO DE CACHEIRAS RECESENDE 1 GALICIA 29.575 km2 con 93 hab/km2 Xente ocupada en actividades agrarias 7,3 % Tamaño medio de explotación: 10 ha MVMC: 22,4% Propietarios/habitante:

More information

(Aprobado en Xunta de Facultade na súa sesión de 11 de decembro de 2014)

(Aprobado en Xunta de Facultade na súa sesión de 11 de decembro de 2014) REGULAMENTO INTERNO DE XESTIÓN DE ESPAZOS DE USO ADMINISTRATIVO, DOCENTE E DE INVESTIGACIÓN DA FACULTADE DE CIENCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO de COMPOSTELA (Aprobado en Xunta de

More information

ANEXO I PROCEDEMENTO: NOME DO PROXECTO: DOCUMENTO: PROGRAMA VIVEIRO DE EMPRESAS NOME/RAZÓN SOCIAL 1º APELIDO 2º APELIDO NIF/CIF

ANEXO I PROCEDEMENTO: NOME DO PROXECTO: DOCUMENTO: PROGRAMA VIVEIRO DE EMPRESAS NOME/RAZÓN SOCIAL 1º APELIDO 2º APELIDO NIF/CIF ANEXO I PROCEDEMENTO: NOME DO PROXECTO: DOCUMENTO: PROGRAMA VIVEIRO DE EMPRESAS SOLICITUDE DATOS PERSOA SOLICITANTE NOME/RAZÓN SOCIAL 1º APELIDO 2º APELIDO NIF/CIF TIPO DA VÍA NOME DA VÍA/NÚMERO/ANDAR/PORTA

More information

OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA

OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA OS SISTEMAS ELECTORAIS EN ÁFRICA PRÁCTICA 1 DO LABORATORIO 3 DOCUMENTARIO Yaiza López Otero Laura López Rey Laura Martínez Gómez Aldara Muíños Rodríguez Gloria Pérez Cacharrón

More information

XEFATURA DO ESTADO LEI 39/2006, do 14 de decembro, de promoción. Disposición adicional quinta. Protección de datos de carácter persoal.

XEFATURA DO ESTADO LEI 39/2006, do 14 de decembro, de promoción. Disposición adicional quinta. Protección de datos de carácter persoal. Suplemento núm. 18 Sábado 16 decembro 2006 2577 acordo da maioría sobre o alcance da estimación da pretensión, decidirá o presidente. Artigo 27. Prazo para ditar o laudo. 1. O prazo para ditar un laudo

More information

Line of José Francisco Alvarado and María Faustina Lizárraga (Six Generations) 1. First Generation

Line of José Francisco Alvarado and María Faustina Lizárraga (Six Generations) 1. First Generation Line of José Francisco Alvarado and María Faustina Lizárraga (Six Generations) 1 First Generation 1. José Francisco Alvarado. Born abt 1770. 2 i. Manuel (abt 1790-) 3 ii. María de Dolores (abt 1790-) iii.

More information

UNIVERSIDADE DE VIGO LISTA DE ASISTENTES

UNIVERSIDADE DE VIGO LISTA DE ASISTENTES 1 º UNIVERSIDADE DE VIGO LISTA DE ASISTENTES D. Domingo Docampo Amoedo D. Salustiano Mato de la Iglesia D. Pedro Merino Gómez D. Andrés Mazaira Castro D. Antón Fernández Álvarez D. Mª Teresa Iglesias Randulfe

More information

LISTA: ADMINISTRATIVO ADMÓN. XERAL. (0605-ADMADMXER). CONVOCATORIA: BOP /06/2006.

LISTA: ADMINISTRATIVO ADMÓN. XERAL. (0605-ADMADMXER). CONVOCATORIA: BOP /06/2006. Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos Sección de Planificación de Recursos Humanos R/Alférez Provisional, nº 2 Tlf.: 981 080 315. email: recursos.humanos.planificacion@dicoruna.es 15003

More information

LITERATURA E MEMORIA: CARLOS CASARES NO ENSINO

LITERATURA E MEMORIA: CARLOS CASARES NO ENSINO LITERATURA E MEMORIA: CARLOS CASARES NO ENSINO O presente curso ten como finalidade formar e informar sobre Carlos Casares como educador e escritor de Literatura Infantil e Xuvenil. O obxectivo é salientar

More information

Anexo. Título, autor, editorial e ano de publicación

Anexo. Título, autor, editorial e ano de publicación Mecanizado Mecanizado Básico. Autor/es: Esteban José Dominguez, Julián Ferrer. 1º C.M. 9788491610137 castelán Básico Editex. 1º C.M. Motores Motores. Autor/es:Santiago Sanz. Editex. 9788491610090 castelán

More information

ASISTENCIA PLENO : Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín

ASISTENCIA PLENO : Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín ASISTENCIA PLENO 161202: Presidente: Don Manuel Muíño Espasandín Concelleiros: Don Óscar Lema Romero Dona Yolanda Mourelle González Don Manuel Garcia Velo Dona Natalia Espasandin Pazos Don Germán Pérez

More information

REGULAMENTO DA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

REGULAMENTO DA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL REGULAMENTO DA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Introdución En orde á realización de actividades diversas para a protección civil en situacións de emerxencia, os concellos e os alcaldes

More information

CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA)

CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA) CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA (CELGA) O Celga é un sistema de certificación da lingua galega adaptado ó Marco europeo común de referencia para as linguas (MECRL). O Celga ten 5 niveis, do 1 ó 5, por orde

More information

Autor: Armando R. Carvallo. First Generation

Autor: Armando R. Carvallo. First Generation First Generation ---------------------------------------- 1. Carlos Cruz. Carlos married Rosa Zaldívar, daughter of? Zaldívar. 2 i. Vicenta Rafaela (Fela) (1922-1993) José. José married Justina. 3 i Carlos

More information

Seminar and Events Programme for Michaelmas Term 2011

Seminar and Events Programme for Michaelmas Term 2011 Seminar and Events Programme for Michaelmas Term 2011 2-25 September 2011 Hay Festival Segovia Sponsored by the Cañada Blanch Centre 24 September Paul Preston en conversación con Luis María Ansón Time:

More information

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx

DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2011 Páx. 10358 I. Disposicións xerais Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa

More information

RESOLUCIÓN DE ARQUIVO EXP. RA 14/2008. PROCURADORA DA ESTRADA.

RESOLUCIÓN DE ARQUIVO EXP. RA 14/2008. PROCURADORA DA ESTRADA. RESOLUCIÓN DE ARQUIVO EXP. RA 14/2008. PROCURADORA DA ESTRADA. Pleno Sres.: D. José Antonio Varela González, Presidente D. Alfonso Vez Pazos, Vogal En Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2008. O

More information

Título de Grao en Enxeñaría de Edificación pola UDC.

Título de Grao en Enxeñaría de Edificación pola UDC. Escola Universitaria de Arquitectura Técnica Regulamento dos Traballos de Fin de Grao. Título de Grao en Enxeñaría de Edificación pola UDC. EU de Arquitectura Técnica de A Coruña. (Segundo Modelo de regulamento

More information

GENERAL ELECTION (ELECCIÓN GENERAL) (CONDADO DE) EL PASO COUNTY, TEXAS NOVEMBER 4, 2014 (4 DE NOVIEMBRE DE 2014) SAMPLE BALLOT (BOLETA DE MUESTRA)

GENERAL ELECTION (ELECCIÓN GENERAL) (CONDADO DE) EL PASO COUNTY, TEXAS NOVEMBER 4, 2014 (4 DE NOVIEMBRE DE 2014) SAMPLE BALLOT (BOLETA DE MUESTRA) PCTS. 1-153, 158, 159, 166-168, 174-178, 181, 182, 184-191 PAGE 1A REPUBLICAN (REPUBLICANO) 5 STRAIGHT PARTY DEMOCRATIC (DEMÓCRATA) 6 (PARTIDO MARCANDO) LIBERTARIAN ( LIBERTARIO) 7 GREEN (VERDE) 8 UNITED

More information

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 138 Sábado 10 de xuño de 2017 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS 6586 Real decreto 581/2017, do 9

More information

INTER-UNIVERSITY MASTER IN ADVANCED ENGLISH STUDIES AND ITS APPLICATIONS UNIVERSIDADE DE VIGO

INTER-UNIVERSITY MASTER IN ADVANCED ENGLISH STUDIES AND ITS APPLICATIONS UNIVERSIDADE DE VIGO INTER-UNIVERSITY MASTER IN ADVANCED ENGLISH STUDIES AND ITS APPLICATIONS UNIVERSIDADE DE VIGO 2016-17 PRIMEIRO SEMESTRE: MÓDULO OBRIGATORIO / FIRST SEMESTER: COMPULSORY MODULE MÉTODOS E RECURSOS DE INVESTIGACIÓN

More information

DOG Núm. 66 Xoves, 7 de abril de 2016 Páx

DOG Núm. 66 Xoves, 7 de abril de 2016 Páx DOG Núm. 66 Xoves, 7 de abril de 2016 Páx. 12378 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS AXENCIA TURISMO DE GALICIA RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime

More information

Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR (787)

Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR (787) Marcos Soto, CPA, ESQ. HC 02 Box 6272 Lares, PR 00669 (787) 420-3218 cpamarcossoto@gmail.com EDUCATION Juris Doctor BBA Pontifical Catholic University Ponce (PUCPR). School of Law Magna Cum Laude Graduation

More information

EDICIÓN. Niveis: iniciación, medio e superior xullo INSTITUTO DA LINGUA GALEGA

EDICIÓN. Niveis: iniciación, medio e superior xullo INSTITUTO DA LINGUA GALEGA EDICIÓN Niveis: iniciación, medio e superior xullo INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Cursos de verán de lingua e cultura galegas para persoas de fóra de Galicia XXVII edición (2-24 xullo 2014) Niveis: Iniciación,

More information

Á Mesa do Parlamento

Á Mesa do Parlamento Parlamento de Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no Regulamento

More information

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA MEMORIA 2014 1 Presentación ÍNDICE 01. Presentación:... 5 02. O Consello Galego da Competencia... 9 2.1. Membros do CGC... 9 2.2. Orzamento do

More information

O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS

O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS JAIME LÓPEZ GOLPE / ADELA REIG BOTELLA Universidade da Coruña RECIBIDO: 26 de marzo de 2012 / ACEPTADO: 31 de xullo de 2012 Resumo: Este traballo trata sobre o sistema público

More information

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO-FIS ESQUI DE FONDO

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO-FIS ESQUI DE FONDO CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO-FIS 10 Km. Hombres Start List 10,000 km 231 m HOMOLOGATION 06/34.04/3,3 LOCATION : CANDANCHU CATEGORY : ABSOLUTA STYLE : CLASICO Order Bib. Code Name Year Nation Region Points

More information

Anonymous Street Art as Decolonial Praxis in Puerto Rico Beth Colón-Pizzini, PhD Candidate The University of Texas at Austin November 2018

Anonymous Street Art as Decolonial Praxis in Puerto Rico Beth Colón-Pizzini, PhD Candidate The University of Texas at Austin November 2018 Anonymous Street Art as Decolonial Praxis in Puerto Rico Beth Colón-Pizzini, PhD Candidate The University of Texas at Austin November 2018 La Bandera: A Visual Beacon A Colonized Flag Law 53 of 1948: Puerto

More information

Edificio Administrativo San Lázaro SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono: Fax:

Edificio Administrativo San Lázaro SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono: Fax: ANTEPROXECTO DE DECRETO xx/2016, do de, polo que se regula a formación do persoal que realiza actividades hixiénico sanitarias de mantemento das instalacións susceptibles de propagar a legionella, de tatuaxe,

More information

OUR LADY OF LOURDES FEBRUARY 2015 EMHC SCHEDULE

OUR LADY OF LOURDES FEBRUARY 2015 EMHC SCHEDULE OUR LADY OF LOURDES FEBRUARY 2015 SCHEDULE DATE: 02.07.15 02.07.15 02.08.15 02.08.15 02.08.15 02.08.15 02.08.15 02.08.15 02.08.15 RIBBON/CINTAS GREEN VERDE GREEN VERDE GREEN GREEN VERDE GREEN VERDE COORD.

More information

REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO, O 13 DE DECEMBRO DE 2012, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO, O 13 DE DECEMBRO DE 2012, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO, O 13 DE DECEMBRO DE 2012, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO PROXECTOS DE LEI VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE

More information

artigo 45 da Constitución e ás esixencias ambientais derivadas do ingreso de España na Unión Europea dentro do ámbito da nosa autonomía.

artigo 45 da Constitución e ás esixencias ambientais derivadas do ingreso de España na Unión Europea dentro do ámbito da nosa autonomía. LEY 8/2001, DE 2 DE AGOSTO, de protección da calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do servizo público de depuración das augas residuais urbanas. (DOG Nº 161, 21.08.01) As rías de Galicia

More information

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA da sesión ORDINARIA, en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno do Excmo. Concello de Lugo o día 1 de decembro de 2014 No Salón de Sesións do Excmo. Concello de Lugo, ás

More information

REGULAMENTO DE TÍTULOS, HONRAS E CONDECORACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

REGULAMENTO DE TÍTULOS, HONRAS E CONDECORACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Normativa xeral Páxina 1 REGULAMENTO DE TÍTULOS, HONRAS E CONDECORACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA LIMIAR A Constitución Española de 1978 recoñece aos municipios, ás provincias e as comunidades

More information

1st OPEN DAYS Local Event of the Galicia Norte de Portugal Euroregion. Integrating Spaces Cross-border Challenges of Europe 2020.

1st OPEN DAYS Local Event of the Galicia Norte de Portugal Euroregion. Integrating Spaces Cross-border Challenges of Europe 2020. 1st OPEN DAYS Local Event of the Galicia Norte de Portugal Euroregion Integrating Spaces Cross-border Challenges of Europe 2020 6 th July 2011 VIGO - Centro Social Novacaixagalicia (Local Time) 09:00 Check-in

More information

PARTE COMÚN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

PARTE COMÚN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y ORDENCIÓN ACADÉMICA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 18 de junio de 2009 Centro donde se realiza

More information