IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

Size: px
Start display at page:

Download "IZVEDBENI NASTAVNI PLAN"

Transcription

1 Kolegij: OSNOVE BIOKEMIJE Voditelj: Katedra: Katedra za temeljne medicinske znanosti Studij: Klinički nutricionizam Godina studija: 1. godina Akademska godina: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Podaci o kolegiju (kratak opis kolegija, opće upute, gdje se i u kojem obliku organizira nastava, potreban pribor, upute o pohađanju i pripremi za nastavu, obveze studenata i sl.): Kolegij Osnove biokemije obvezni je kolegij na prvoj godini preddiplomskog studija Klinički nutricionizam i sastoji se od 15 sata predavanja i 10 sati seminara što ukupno čini 25 sati nastave i vrednuje se s 2,5 ECTS boda. Predavanja i seminari se održavaju u dvoranama Fakulteta zdravstvenih studija prema rasporedu oglašenom na mrežnim stranicama Fakulteta. Cilj nastave predmeta Osnove biokemije jest razumijevanje načina funkcioniranja ljudskog organizma na molekulskoj razini: kako proizvodi, koristi i pohranjuje energiju, stvara i razgrađuje molekuke koje održavaju metabolizam, prepoznaje najrazličitije stanične i izvanstanične signale i reagira na njih te kako regulira metaboličke procese. Nastavni program studentu omogućuje znanja nužna za razumijevanje biokemijske osnove brojnih bolesti, odnosno patobiokemijskih procesa. Temeljito shvaćanje biokemijskih načela trebalo bi pomoći studentima da razummiju i primjereno koriste biokemijsku dijagnostiku u dijagnostičkim postupcima radi poboljšanja zdravlja, sprječavanja bolesti i razumijevanja poremećaja u bilo kojoj životnoj dobi. Kroz seminare će studenti postupno povezivati pojmove obrađene na predavanjima a vezane uz ciljeve predviđene kolegijem. Popis obvezne ispitne literature: 1. R. Murray: Harperova ilustrirana biokemija, Medicinska naklada, Zagreb P. Karlson: Biokemija, Školska knjiga, Zagreb,1993. Popis dopunske literature: 1. L. Stryer: Biokemija, Školska knjiga, Zagerb, Štraus: Medicinska biokemija, Medicinska naklada, Zagreb, Nastavni plan: Popis predavanja (s naslovima i pojašnjenjem): P1-P2 Uvod u biokemiju. Vrste kemijskih veza u organskim spojevima. Funkcijske skupine organskih spojeva. Osnovni biokemijski pojmovi. Načini povezivanja atoma u organskoj kemiji. Funkcijske skupine organskih spojeva te podjela organskih spojeva. Poznavati intra- i intermolekulske veze u organskim spojevima. Prepoznati funkcijske skupine organskih spojeva i klasificirati molekule u skupine organskih spojeva.

2 P3 Aminokiseline. Struktura i svojstva aminokiselina; esencijalne i neesencijalne te proteinogene aminokiseline te njihov značaj u organizmu. Razlikovati esencijalne i neesencijalne aminokiseline. Klasificirati proteinogene aminokiseline i opisati njihova svojstva. Opisati nastajanje peptidne veze i definirati njene strukturne značajke. P4-P5 Peptidi. Biološki važni peptidi. Peptidi i princip njihove izgradnje. Biološki važni peptidi. Opisati nastajanje peptidne veze i definirati njene strukturne značajke. Nabrojiti fiziološki aktivne peptide. P6-P7 Proteini. Biološki značaj proteina. Proteini svojstva i značaj proteina u organizmu. Funkcije proteina. Patološka stanja vezana uz poremećaje u strukturi i funkciji proteina. Proteini plazme. Klasificirati proteine prema njihovoj funkciji i obliku. Objasniti građu i funkciju kolagena. Navesti dijagnostički značajne proteine u plazmi. P8-P9. Arhitektura proteina. Strukturne razine proteina. Uvod u strukturne razine proteina. Primarna, sekundarna, tercijarna i karterna struktura proteina. Denaturacija proteina. Prepoznati i opisati strukturne razine u arhitekturi proteina. Opisati primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvarternu strukturu proteina. Definirati denaturaciju proteina i njen značaj u biološkim sustavima. P10-P11 Mioglobin i hemoglobin Mioglobin i hemoglobin struktura i biokemijske osobitosti. Mioglobin i hemoglobinmehanizam i regulacija vezivanja plinova. Objasniti građu i funkciju mioglobina i hemoglobina. Objasniti biokemijsku osnovu anemije srpastih stanica. Opisati mehanizme vezivanja kisika, ugljikovog (IV) oksida te biokemijsku osnovu trovanja ugljikovim (II) oksidom. P12 Enzimi i koenzimi Klasifikacija i vrste enzima. Uloga enzima u metaboličkim reakcijama. Kinetika, mehanizam i regulacija enzimske aktivnosti. Kofaktori. Razjasniti kinetiku i mehanizam enzimski kataliziranih reakcija. Opisati utjecaj ph, temperature, koncentracije supstrata i inhibitora na aktivnost enzima. Podijeliti enzime prema tipu katalizirane reakcije. Opisati ulogu kofaktora u katalizi. Objasniti ulogu vitamina u katalitičkom djelovanju enzima. P13-P14 Ugljikohidrati. Biološki značajni monosaharidi, disaharidi i polisaharidi. Podjela i kemijske značajke ugljikohidrata. Biološki važni monosaharidi, disaharidi i polisaharidi. Struktura i fiziološka uloga ugljikohidrata. Klasificirati ugljikohidrate prema kemijskim karakteristikama. Prepoznati i opisati strukturne značajke

3 najznačajnijih predstavnika mono- di- i polisaharida. Objasniti i prepoznati vrste izomerija kod monosaharida. Navesti vrstu i izvore ugljikohidrata u hrani. Opisati značaj, raspodjelu i ulogu glikogena u organizmu. P15 Lipidi Definicija i podjela lipida. Fiziološki značajni predstavnici jednostavnih i složenih lipida. Biološki važne masne kiseline. Definirati i klasificirati lipide. Klasificirati masne kiseline. Razlikovati esencijalne i neesencijalne masne kiseline. Opisati građu i fiziološku ulogu triacilglicerola. Opisati građu i fiziološku ulogu fosfolipida i glikolipida. Popis seminara s pojašnjenjem: S1-S2 Funkcijske skupine organskih spojeva. Nomenklatura organskih spojeva. Funkcijske skupine organskih spojeva te podjela organskih spojeva. Imenovanje organskih spojeva. Prepoznati funkcijske skupine organskih spojeva te imenovati molekule prema pravilima IUPAC nomenklature. S3 Reaktivnost organskih spojeva. Povezivanje i pretvorbe organskih molekula. Kemijske reakcije organskih spojeva. Stvaranje peptidne veze (dobivanje dipeptida i polipeptida), disulfidni mostovi, biološke oksidacije i redukcije. Poznavati reaktivnost organskih spojeva. Objasniti stvaranje peptidne veze. Opisati intermolekulske veze u proteinima. Objasniti procese biološke oksidacije i redukcije. S4-S5 Biološki značaj proteina. Funkcije proteina u organizmu. Biokemijska važnost proteina u organizmu. Funkcije proteina i poremećaji u funkciji biološki važnih proteina. Poznavati biokemijsku važnost proteina u organizmu. Navesti i opisati biološke funkcije proteina te objasniti poremećaje u funkciji proteina u organizmu. S6-S7 Svojstva ugljikohidrata. Biološki značajni ugljikohidrati. Strukturne značajke ugljikohidrata. Vrste izomerija. Pripadnost steričkom redu. Biološka važnost i nutritivni značaj mono-, di- i polisaharida. Poznavati strukturnu organizaciju ugljikohidrata. Prepoznati i opisati vrste izomerija. Odrediti pripadnost steričkom redu. Navesti i opisati biološke funkcije mono, di- i polisaharida te njihov značaj u prehrani. S8-S9 Lipidi. Biološki značaj lipida. Strukturne značajke lipida. Biološki značajni predstavnici jednostavnih i složenih lipida. Triacilgliceroli i njihov medicinski značaj. Esencijalne i neesencijalne masne kiseline; nezasićene i zasićene masne kiseline. Značaj lipida u prehrani.

4 Opisati najvažnije značajke lipida. Objasniti podjelu lipida i masnih kiselina. Razlikovati esencijalne i neesencijalne masne kiseline. Opisati strukturu i biološki značaj zasićenih i nezasićenih masnih kiselina. Opisati građu i fiziološku ulogu te medicinski značaj triacilglicerola. Opisati značaj lipida u prehrani. S10 Probava i apsorpcija sastojaka hrane. Procesi razgradnje i apsorpcija proteina, ugljikohidrata i masti. Objasniti specifične procese razgradnje proteina, ugljikohidrata i masti u probavnom sustavu. Navesti specifične enzime, mjesto njihove aktivnosti u probavnom sustavu te poznavati specifičnosti njihova djelovanja. Navesti zimogene proteolitičkih enzima te objasniti načine njihove aktivacije. Obveze studenata: Svaku obvezu student bi trebao obaviti savjesno i u zadanim rokovima kako bi mogao slijediti nastavu kolegija i biti ocijenjen pozitivnom konačnom ocjenom. Redovito pohađanje svih oblika nastave je obvezno, a student mora pristupiti svim provjerama znanja. Za svaki nastavni sat vodi se evidencija prisutnosti. Student može opravdano izostati 30% od svakog oblika nastave, što potvrđuje odgovarajućim dokazom. Student koji izostane s više od 30% nastave gubi pravo na potpis i ne može pristupiti završnom ispitu. Time je prikupio 0 ECTS bodova, ocjenjuje se ocjenom F i mora ponovno upisati kolegij. Studentu se preporučuje ponoviti prethodna znanja iz opće, anorganske i organske kemije. Očekuje se aktivno sudjelovanje studenta u nastavi, te se student upućuje na samostalno pripremanje za temu predviđenu nastavnim planom i programom prema zadanoj literaturi. Za seminarsku nastavu student mora imati kalkulator, periodni sustav elemenata i metaboličku kartu te je dužan pripremiti zadane uratke. Ispit (način polaganja ispita, opis pisanog/usmenog/praktičnog dijela ispita, način bodovanja, kriterij ocjenjivanja): Ocjenjivanje studenata provodi se prema važećem Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci, te prema Pravilniku o ocjenjivanju studenata na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. U vrednovanju rada studenata uzima se u obzir uspješnost studenata tijekom trajanja nastave te na završnom ispitu. Tijekom nastave studenti mogu ostvariti do 50 ocjenskih bodova te najviše 50 ocjenskih bodova na završnom ispitu, odnosno ukupno maksimalno 100 ocjenskih bodova. Pojedine nastavne obveze studenata za kolegij Osnove biokemije u akademskoj godini 2018./2019. vrednuju se raspodjelom ocjenskih bodova na način prikazan u tablici 1. Tablica 1. Vrednovanje nastavnih obveza studenata NASTAVNA VREDNOVANJE MAKSIMALAN BROJ OCJENSKIH BODOVA

5 OBVEZA Međuispit Međuispit 40 Seminarski dio 10 Ukupno 50 Završni ispit Pismeni dio 25 Usmeni dio 25 Ukupno 50 UKUPNO 100 Međuispit Tijekom semestra planirana je pismena provjera znanja kojom se provjerava usvojenost gradiva s predavanja i seminara obuhvaćenog sadržajem kolegija. Pristupanje međuispitu je obvezno. Na pismenoj provjeri znanja student od ukupnog broja zadataka mora ostvariti minimalno 50% točnih odgovora kako bi zadovoljio kriterije za dobivanje ocjenskih bodova. Na međuispitu student može ostvariti ukupno najviše 50 ocjenskih bodova, a mora ostvariti najmanje 25 ocjenska boda. Međuispit čine zadaci zaokruživanja i/ili zadaci dopunjavanja, zadaci povezivanja te zadaci višestrukog izbora. Ocjenski bodovi za međuispit dodjeljuju se proporcionalno postotku postignutih bodova, i to prema bodovnoj skali ocjenjivanja u kojoj: 50% točnih odgovora donosi 25 ocjenskih bodova, a 100% točnih odgovora donosi 50 ocjenskih bodova. Položeni međuispit vrijedi tijekom tekuće akademske godine. Ocjenjivanje aktivnosti i uspješnosti na seminarima Tijekom seminarske nastave ocjenjivati će se aktivnost, pripremljenost i uspješnost studenata prilikom rješavanja teorijskih i problemskih zadataka. Pritom je maksimalan broj ocjenskih bodova koje student može ostvariti na seminarskom dijelu nastave je 10. Završni ispit i popravni međuispiti Student koji je uredno obavio sve oblike nastave i ostvario ukupno minimalno 25 ocjenskih bodova tijekom nastave stekao je pravo na potpis i pristupanje završnom ispitu. Student koji tijekom nastave ostvari manje od 25 ocjenskih bodova i ne zadovolji minimalni kriterij na međuispitu te student koji želi ostvariti veći broj bodova na međuispitu od postignutih imati će priliku jedanput pristupiti popravku međuispita u terminima koji su predviđeni Satnicom, te ako zadovolji na popravnom međuispitu moći će pristupiti završnom ispitu. Student koji želi ostvariti veći broj bodova na međuispitima, dobiva one ocjenske bodove koje je ostvario na popravom međuispitu. Student koji tijekom nastave i/ili na popravnim međuispitima ostvari manje od 25 ocjenskih bodova i/ili je izostao s više od 30% svih oblika nastave nije zadovoljio, ocjenjuju se ocjenom neuspješan (F) i mora

6 ponovno upisati kolegij Osnove biokemije. Završni ispit je obvezan, a sastoji se od pismenog i usmenog dijela i donosi maksimalno 50 ocjenskih bodova, a od toga 25 ocjenskih bodova na pismenom dijelu te 25 ocjenskih bodova na usmenom dijelu završnog ispita. Na pismenom i usmenom dijelu završnog ispita provjera se usvojenost cjelokupnog gradiva predviđenog nastavnim planom i sadržajem kolegija. Student mora i na pismenom i na usmenom dijelu završnog ispita točno odgovoriti na najmanje 50 % postavljenih pitanja. Student koji riješi 50% pismenog dijela zadovoljava minimalne kriterije za dodjeljivanje ocjenskih bodova te pristupa usmenom dijelu ispita. Ocjenski bodovi dodjeljuju se proporcionalno postotku postignutih bodova. Student koji na pismenom dijelu završnog ispita ne zadovolji minimalne kriterije pristupa ponovno završnom ispitu u narednim terminima ispitnih rokova. Vrednovanje usmenog dijela završnog ispita je sljedeće: 12,5 14 ocjenska boda: odgovor zadovoljava minimalne kriterije ocjenska boda: prosječan odgovor s primjetnim pogreškama ocjenskih bodova: vrlo dobar odgovor s neznatnim pogreškama ocjenskih bodova: izniman odgovor Oblikovanje konačne ocjene Konačna ocjena je zbroj ocjenskih bodova ostvarenih tijekom nastave i ocjenskih bodova ostvarenih na završnom ispitu. Ocjenjivanje u ECTS sustavu provodi se apsolutnom raspodjelom, odnosno temeljem konačnog postignuća. Završno ocjenjivanje je apsolutno, prema sljedećoj skali: A, 5, izvrstan ( bodova); B, 4, vrlo dobar (75-89,99 bodova); C, 3, dobar (60-74,99 bodova); D, 2, dovoljan (50-59,99 bodova). Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku: Ostale napomene (vezane uz kolegij) važne za studente: Kašnjenje i/ili neizvršavanje obveza Nastava se održava u propisano vrijeme i nije moguće ulaziti nakon ulaska nastavnika. Na nastavu nije dozvoljeno unositi jela i pića te nepotrebno ulaziti/izlaziti s nastave. Zabranjena je uporaba mobitela za vrijeme nastave kao i za vrijeme provjera znanja. Akademska čestitost Dužnost je nastavnika promicati akademsku čestitost i zahtijevati od studenata poštivanje akademskih normi ponašanja sukladno odredbama Etičkog kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Etičkog kodeksa studenata Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Kontaktiranje s nastavnicima

7 Kontaktiranje s nastavnicima može se obaviti izravno tijekom nastave, u naznačeno vrijeme konzultacija u uredu nastavnika te elektroničkim putem ( nastavnika i zajednički studenata). Informiranje o predmetu Sve službene informacije vezane uz nastavu kolegija studenti će dobiti tijekom uvodnog predavanja. Navedene informacije biti će dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta zdravstvenih studija, kao i a dodatne obavijesti tijekom nastave objaviti će se putem zajedničkog studenata. Očekivane opće kompetencije studenata/studentica Od studenta se očekuje osnovno znanje iz opće, anorganske i organske kemije. SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (za akademsku 2018./2019. godinu) Datum Predavanja (vrijeme i mjesto) Seminari (vrijeme i mjesto) P1-P (14,00-20,00) Predavaona Z2 P7-P (8,00-14,00) Predavaona Z2 P13-P (15,00-18,00) Predavaona Z S1-S5 (9,00-14,00) Predavaona Z S6-S10 (13,00-18,00) Predavaona Z5 Vježbe (vrijeme i mjesto) Nastavnik

8 Popis predavanja i seminara: PREDAVANJA (tema predavanja) Broj sati nastave Mjesto održavanja P1 Uvod u biokemiju. 1 Predavaona Z2, FZS Vrste kemijskih veza u organskim spojevima. P2 Funkcijske skupine organskih spojeva. 1 Predavaona Z2, FZS P3 Aminokiseline. 1 Predavaona Z2, FZS P4 Peptidi. 1 Predavaona Z2, FZS P5 Biološki važni peptidi. 1 Predavaona Z2, FZS P6 Proteini. 1 Predavaona Z2, FZS P7 Biološki značaj proteina. 1 Predavaona Z2, FZS P8 Arhitektura proteina. 1 Predavaona Z2, FZS P9 Strukturne razine proteina. 1 Predavaona Z2, FZS P10 Mioglobin. 1 Predavaona Z2, FZS P11 Hemoglobin 1 Predavaona Z2, FZS P12 Enzimi i koenzimi. 1 Predavaona Z2, FZS P13 Ugljikohidrati. 1 Predavaona Z2, FZS P14 Biološki značajni monosaharidi, disaharidi i polisaharidi. 1 Predavaona Z2, FZS P15 Lipidi. 1 Predavaona Z2, FZS Ukupan broj sati predavanja 15 SEMINARI (tema seminara) Broj sati nastave Mjesto održavanja S1 Funkcijske skupine organskih spojeva. 1 Predavaona Z5, FZS S2 Nomenklatura organskih spojeva. 1 Predavaona Z5, FZS S3 Reaktivnost organskih spojeva. 1 Predavaona Z5, FZS S4 Povezivanje i pretvorbe organskih molekula. 1 Predavaona Z5, FZS S5 Funkcije proteina u organizmu. 1 Predavaona Z5, FZS S6 Svojstva ugljikohidrata. 1 Predavaona Z5, FZS S7 Biološki značajni ugljikohidrati. 1 Predavaona Z5, FZS S8 Lipidi. 1 Predavaona Z5, FZS S9 Biološki značaj lipida. 1 Predavaona Z5, FZS S10 Probava i apsorpcija sastojaka hrane. 1 Predavaona Z5, FZS Ukupan broj sati seminara 10 ISPITNI TERMINI (završni ispit) 1. Ispitni termini biti će objavljeni naknadno

9 7.

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Kolegij: Engleski jezik 2 Voditelj: Doc. dr. sc. Arijana Krišković, Katedra: Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Studij: Integrirani preddiplomski

More information

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Kolegij: Crijevna mikrobiota Voditelj: doc. dr. sc. Jelena Marinić Katedra: Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet u Rijeci Studij: Klinički nutricionizam Godina studija: 2. Akademska godina:

More information

LOGIKA. Logika. Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017/2018. godina

LOGIKA. Logika. Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017/2018. godina Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017/2018. godina LOGIKA Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 1. godina, 2. semestar

More information

IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPIS KOLEGIJA

IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPIS KOLEGIJA VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: 22.01.2014. Stranica: 1 od 4 Revizija: 01 Studij: Spec.dipl.str.stu.Menadžment Studijska godina: 2 Akad. godina: 2013/2014 Smjer: Semestar:

More information

SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2016./2017. godina SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU Studiji: Diplomski studij informatike (IKS + PI) ECTS bodovi: 5 Nastavno

More information

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET Opis predmeta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće informacije Nositelj predmeta Naziv predmeta Studijski program Status predmeta Godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave Vesna

More information

Detaljni izvedbeni nastavni program Organske kemije 1 - Akademska godina 2012/2013. ORGANSKA KEMIJA 1

Detaljni izvedbeni nastavni program Organske kemije 1 - Akademska godina 2012/2013. ORGANSKA KEMIJA 1 Detaljni izvedbeni nastavni program Organske kemije 1 - Akademska godina 2012/2013. ORGANSKA KEMIJA 1 Studij: Preddiplomski sveučilišni studij kemije Šifra kolegija: K 1111 Semestar i vrijeme izvođenja:

More information

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Kolegij: Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu Voditelj: Prof. dr. sc. Gordana Brumini i Dr. sc. Andrica Lekić, Katedra: Katedra za temeljne medicinske

More information

3.2. Opis predmeta. ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 Broj sati (P+V+S)

3.2. Opis predmeta. ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 Broj sati (P+V+S) 3.2. Opis predmeta Opće informacije Nositelj predmeta Naziv predmeta Studijski program Status predmeta Sandra Kraljević Pavelić, Marko Klobučar Uvod u opću ekologiju i ekotoksikologiju Preddiplomski studij

More information

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina I. Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

More information

Tjedan Broj sati Oblik nastave Tema:

Tjedan Broj sati Oblik nastave Tema: NAZIV PREDMETA PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA Kod DST Godina studija. Nositelj/i Dr.sc. Marija Šiško Bodovna vrijednost predmeta Kuliš, izv.prof. (ECTS) Suradnici -. Način izvođenja P S V T nastave (broj

More information

MJESTO ODRŽ. SURADNIK Upoznavanje s programom Drvene konstrukcije I. Kanatna konstrukcija Vježbe

MJESTO ODRŽ. SURADNIK Upoznavanje s programom Drvene konstrukcije I. Kanatna konstrukcija Vježbe Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: STRUČNI PREDDIPLOMSKI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET : ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II Zimski semestar akad.god.: 2016./17. Broja sati aktivne

More information

Diplomski studij politehnike i informatike. Izvedbeni programi zimskog semestra 2015./2016.

Diplomski studij politehnike i informatike. Izvedbeni programi zimskog semestra 2015./2016. Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije. Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2017./2018.

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije. Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2017./2018. Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2017./2018. Rijeka, rujan 2017. POPIS PREDMETA I. SEMESTRA DIPLOMSKOG STUDIJA

More information

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Opće informacije Naziv predmeta PRIMJENA HIPERMEDIJE U OBRAZOVANJU 1 Studijski program Godina 2017./2018. Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: PSIHOLOGIJA jednopredmetni diplomski studij

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: PSIHOLOGIJA jednopredmetni diplomski studij SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Studijski program: PSIHOLOGIJA jednopredmetni diplomski studij Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2013./2014. Rijeka, rujan 2013.

More information

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije. Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2015./2016.

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije. Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2015./2016. Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2015./2016. Rijeka, rujan 2015. POPIS PREDMETA I. SEMESTRA DIPLOMSKOG STUDIJA

More information

diplomski studij Istraživanje i razvoj i lijekova diplomski studij Biotehnologija u medicini Web stranica predmeta:

diplomski studij Istraživanje i razvoj i lijekova diplomski studij Biotehnologija u medicini Web stranica predmeta: Sveučilište u Rijeci 51000 Rijeka Akademska godina 016/17. METODE U DNA TEHNOLOGIJAMA Studiji: diplomski studij Istraživanje i razvoj i lijekova diplomski studij Biotehnologija u medicini Broj predmeta:

More information

Stručni preddiplomski Studij lovstvo i zaštita prirode

Stručni preddiplomski Studij lovstvo i zaštita prirode Stručni preddiplomski Studij lovstvo i zaštita prirode Izvedbeni plan studija u akademskoj godini 2015./2016. 1. OPĆI DIO 1.1. Naziv studija Naziv studija je stručni Studij lovstvo i zaštita prirode. 1.2.

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

UNIVERZITET U BIHAĆU PRAVILA STUDIRANJA NA STUDIJU PRVOG CIKLUSA

UNIVERZITET U BIHAĆU PRAVILA STUDIRANJA NA STUDIJU PRVOG CIKLUSA UNIVERZITET U BIHAĆU PRAVILA STUDIRANJA NA STUDIJU PRVOG CIKLUSA Na osnovu člana 7 stav 7. Zakona o izmjenama Zakona o Univerzitetu u Bihaću (Sl. glasnik, br. 8/06) Upravni odbor Univerziteta u Bihaću,

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

FT Ciljevi kolegija: Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije):

FT Ciljevi kolegija: Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije): Naziv kolegija Kemija 1 Kod kolegija Studijski program Godina Ciklus Prehrambena tehnologija, I ciklus Studija ECTS vrijednost 10 Semestar I Broj sati po boda: semestru (p+v+s) Status kolegija: obvezni

More information

Diplomski studij Politehnike i informatike. Izvedbeni programi ljetnog semestra 2014./2015.

Diplomski studij Politehnike i informatike. Izvedbeni programi ljetnog semestra 2014./2015. Diplomski studij Politehnike i informatike Izvedbeni programi ljetnog semestra 2014./2015. I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Operacijski sustavi 2 Studij Diplomski studij politehnike i informatike

More information

Analiza i razvoj programa - Izvanredni studenti

Analiza i razvoj programa - Izvanredni studenti Analiza i razvoj programa - Izvanredni studenti Studij: Diplomski studij informatike Akademska godina: 2016/2017 Praćenje rada izvanrednih studenata: Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva različita

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Nastavni program-opis kolegija sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo

Nastavni program-opis kolegija sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo Nastavni program-opis kolegija sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo Naziv kolegija Prehrambeno inženjerstvo Kod kolegija FE111 Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambene

More information

Opće informacije. ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 Broj sati (P+V+S) 3+2

Opće informacije. ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 Broj sati (P+V+S) 3+2 1 VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja upotrijebiti

More information

STUDIJ: AERONATIKA MODUL: CIVILNI PILOT, VOJNI PILOT. IZVEDBENI PLAN NASTAVE Ak. godina 2011./2012.

STUDIJ: AERONATIKA MODUL: CIVILNI PILOT, VOJNI PILOT. IZVEDBENI PLAN NASTAVE Ak. godina 2011./2012. STUDIJ: AERONATIKA MODUL: CIVILNI PILOT, VOJNI PILOT II. semestar IZVEDBENI PLAN NASTAVE Ak. godina 2011./2012. Kolegij: Nositelji kolegija: Suradnici: Doc. dr. sc. Doris Novak ZRAKOPLOVNA NAVIGACIJA I

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Omladinska 14, 51000 Rijeka, www.inf.uniri.hr PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Rijeka, 2012. 1. UVOD... 3 1.1. Razlozi za pokretanje studija... 3 1.2. Dosadašnja iskustva predlagača

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

Odsjek za povijest umjetnosti Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA Na osnovu člana 87 stav 5 Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni list CG, br. 44/2014) i čl.117 i 131 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 26. februara 2015.

More information

STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE

STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE Rijeka, ožujak 2015. Studijski program preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike 1. OPIS PROGRAMA

More information

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Omladinska 14, 51000 Rijeka, www.inf.uniri.hr PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Rijeka, 2012. 1. UVOD... 3 1.1. Razlozi za pokretanje studija... 3 1.2. Dosadašnja iskustva

More information

FIZIKA I INFORMATIKA

FIZIKA I INFORMATIKA DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA Osijek, svibanj 2005. (zadnje izmjene, rujan 2014.) 1. UVOD 1.1. Razlozi za pokretanje studija Osnovni razlog pokretanja predloženog studijskog programa je izučavanje

More information

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA Redoviti studij Akademska godina: 204/205. Modul: redovni STBI3 VOĆARSTVO ECTS bodovi: 5 Stručni studij - ST BILINOGOJSTVO - STB Semestar III Nositelj modula: Dragutin

More information

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

IZVEDBENI PLAN NASTAVE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT TURISTIČKI MENADŽMENT IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA GODINA 2017./2018. Šibenik, 2017. 1. ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA Program

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

Etnologija i antropologija (preddiplomski studij)

Etnologija i antropologija (preddiplomski studij) Naziv studija Etnologija i antropologija (preddiplomski studij) Naziv kolegija ETNOLOGIJA I TURIZAM (EAP605) Status kolegija Izborni Godina III Semestar VI ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr. sc. Danijela

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Povijest dvopredmetni diplomski studij nastavničkog smjera

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Povijest dvopredmetni diplomski studij nastavničkog smjera Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin Lipanj Srpanj Rujan Rujan

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin Lipanj Srpanj Rujan Rujan Naziv studija Odjel za nastavničke studije u Gospiću Naziv kolegija Građanska pismenost Status kolegija Godina 1. Semestar 2. ECTS bodovi 2 Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Suradnik / asistent Dr.

More information

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka I. OBRAZAC ZA OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni naziv koji

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: Sveučilišni preddiplomski ljetni semestar ak.god.: 2017/2018

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: Sveučilišni preddiplomski ljetni semestar ak.god.: 2017/2018 Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: Sveučilišni preddiplomski ljetni semestar ak.god.: 2017/2018 IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Ekonomika građenja Broj ECTS: 4.0 Broj sati aktivne

More information

ODJEL ZA INFORMATIKU

ODJEL ZA INFORMATIKU SVEUČILIŠTE U RIJECI ODJEL ZA INFORMATIKU PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Rijeka, 2008. SADRŽAJ PREDIPLOMSKI JEDNOPREDMETNI STUDIJ INFORMATIKE.... UVOD... a) Razlozi za pokretanje

More information

P R A V I L N I K o poslijediplomskom doktorskom studiju pročišćeni tekst. Članak 1.

P R A V I L N I K o poslijediplomskom doktorskom studiju pročišćeni tekst. Članak 1. Na temelju članka 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju (Klasa: 003-05/13-02/01, Urbroj: 251-64-01-13-1 od 22. Svibnja 2013.) stručne službe Fakulteta utvrdile

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Povijest dvopredmetni diplomski studij nastavnički smjer

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Povijest dvopredmetni diplomski studij nastavnički smjer Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

Univerzitet u Sarajevu S e n a t. Pravila studiranja za studij medicine, veterine, stomatologije i farmacije na Univerzitetu u Sarajevu. Juni, 2011.

Univerzitet u Sarajevu S e n a t. Pravila studiranja za studij medicine, veterine, stomatologije i farmacije na Univerzitetu u Sarajevu. Juni, 2011. Univerzitet u Sarajevu S e n a t Pravila studiranja za studij medicine, veterine, stomatologije i farmacije na Univerzitetu u Sarajevu Juni, 2011. Na osnovu člana 56. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN. Fonologija hrvatskoga standardnog jezika Studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN. Fonologija hrvatskoga standardnog jezika Studij Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

SYLLABUSI STRUČNOG STUDIJA CESTOVNI PROMET. Akademska godina 2016./2017.

SYLLABUSI STRUČNOG STUDIJA CESTOVNI PROMET. Akademska godina 2016./2017. VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Prometni odjel Stručni studij Cestovni promet SYLLABUSI STRUČNOG STUDIJA CESTOVNI PROMET Akademska godina 2016./2017. Gospić rujan 6 Ekonomika cestovnog prometa Engleski

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Etnologija i antropologija (preddiplomski studij)

Etnologija i antropologija (preddiplomski studij) Naziv studija Etnologija i antropologija (preddiplomski studij) Naziv kolegija SEMINAR IZ ETNOLOGIJE I TURIZMA (EAP605) Status kolegija Izborni Godina 3. Semestar 6. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr. sc.

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Sveučilište u Rijeci University of Rijeka Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina

More information

EUROPSKI STUDIJI: JEZICI I KULTURE U DODIRU

EUROPSKI STUDIJI: JEZICI I KULTURE U DODIRU Sveučilište u Zadru Ulica M. Pavlinovića bb 23000 Zadar, Hrvatska INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ EUROPSKI STUDIJI: JEZICI I KULTURE U DODIRU (TEMPUS PROJEKT: CD-JEP-16026-2001) Voditelj poslijediplomskoga

More information

KONSTRUKCIJE MOTORA Uvodno predavanje

KONSTRUKCIJE MOTORA Uvodno predavanje SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA Doktorski rad KONSTRUKCIJE MOTORA Uvodno predavanje Ivan Mahalec Zagreb, 2013./2014. 1 Osnovne informacije o kolegiju

More information

PRAVILA STUDIRANJA NA I CIKLUSU STUDIJA

PRAVILA STUDIRANJA NA I CIKLUSU STUDIJA EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BOSNA I HERCEGOVINA EUROPEAN UNIVERSITY BRCKO DISTRICT BOSNIA AND HERZEGOVINA Broj: 88-6/2014 Datum: 2.07.2014. Na osnovu člana 68 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju

More information

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS. Status (obavezni ili izborni)

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS. Status (obavezni ili izborni) UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS Odsjek Historiju/katedra za arheologiju Naziv kolegija/ Osnove geologije Šifra/kod FILARH 190 Status (obavezni ili izborni) obavezni ECTS 4 Ciklus studija

More information

STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA

STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA Rijeka, ožujak 2015. Studijski program diplomskog sveučilišnog studija strojarstva 1. OPIS PROGRAMA

More information

STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA

STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA Rijeka, ožujak 2015. Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva 1. OPIS PROGRAMA

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE SPLIT, 19.5.015. 1 OSNOVNE INFORMACIJE O VISOKOM

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Opće informacije Diplomski studij informatike

More information

KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2015/16 GODINU

KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2015/16 GODINU UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA Vojvode Putnika 87. www.educons.edu.rs Naosnovučlanova 8, 54, 61 i 83 Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 48 i 109 Statuta Univerziteta Educons

More information

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Kolegij: Fiziologija i patofiziologija I Voditelj: Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević Katedra: Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofizilologiju Studij: Integrirani

More information

Sarajevo, juni 2011.

Sarajevo, juni 2011. Sarajevo, juni 2011. Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-38-1335-7/'11 od 25.05.2011. godine, usvojen je novi Nastavni plan i program dodiplomskog studija Pravnog fakulteta u Sarajevu, koji

More information

SYLLABUS. Historija istočnih filozofija 1. Status (obavezni ili izborni)

SYLLABUS. Historija istočnih filozofija 1. Status (obavezni ili izborni) Staviti logo Fakulteta UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS Odsjek Odsjek za filozofiju Naziv kolegija/ Historija istočnih filozofija 1 Šifra/kod FIL FIL 104 Status (obavezni ili izborni)

More information

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka Sveučilište u Rijeci University of Rijeka Trg braće Mažuranića 10 51 000 Rijeka Croatia T: (051) 406-500 F: (051) 216-671; 216-091 W: www.uniri.hr E: ured@uniri.hr I. OBRAZAC ZA OPIS PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG

More information

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. Mjesto izvođenja nastave Nastava na redovnom sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne

More information

PREDDIPLOMSKI STUDIJ RELIGIJSKE PEDAGOGIJE I KATEHETIKE. Zagreb, lipanj 2013.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ RELIGIJSKE PEDAGOGIJE I KATEHETIKE. Zagreb, lipanj 2013. Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet PREDDIPLOMSKI STUDIJ RELIGIJSKE PEDAGOGIJE I KATEHETIKE Zagreb, lipanj 2013. 1. OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU 1.1. Naziv studijskoga programa

More information

Evaluacija uvjeta upisa na visoka učilišta s obzirom na uspješnost studiranja

Evaluacija uvjeta upisa na visoka učilišta s obzirom na uspješnost studiranja Evaluacija uvjeta upisa na visoka učilišta s obzirom na uspješnost studiranja Branka Dresto-Alač 1, Gordana Žauhar 1 Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Medicinski fakultet i Odjel

More information

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA DR. MIJO MIRKOVIĆ

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA DR. MIJO MIRKOVIĆ SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA DR. MIJO MIRKOVIĆ SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI MEĐUNARODNI DOKTORSKI STUDIJ MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI I MENADŽMENT 2.1. Naziv studijskog

More information

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO SPLIT, srpanj 2017. SADRŽAJ

More information

Predavanja Vjeţbe Seminari Samostalni zadaci. Konzultacije Mentorski rad Terenska nastava Ostalo

Predavanja Vjeţbe Seminari Samostalni zadaci. Konzultacije Mentorski rad Terenska nastava Ostalo Naziv kolegija Kod kolegija Pokusi u bilinogojstvu Studijski program Godina 1. Ciklus Diplomski studij-bilinogojstvo Studija ECTS vrijednost boda: 3 Semestar 1. Broj sati po 15+15 semestru (p+v+s) Status

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

REKONSTRUKCIJA STUDENTSKE ANKETE PRILOG RAZVOJU KVALITETA EVALUACIJE UNIVERZITETSKOG NASTAVNOG PROCESA

REKONSTRUKCIJA STUDENTSKE ANKETE PRILOG RAZVOJU KVALITETA EVALUACIJE UNIVERZITETSKOG NASTAVNOG PROCESA 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. REKONSTRUKCIJA STUDENTSKE ANKETE PRILOG RAZVOJU KVALITETA EVALUACIJE UNIVERZITETSKOG NASTAVNOG PROCESA RECONSTRUCTION

More information

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS 3.1. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova POPIS MODULA/PREDMETA Godina studija: 1 Semestar: 1./2. MODUL PREDMET NOSITELJ

More information

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

IZVEDBENI PLAN NASTAVE VELEUČILIŠTE U BJELOVARU IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU zadnja izmjena: 3. sjednica Stručnog vijeća u akademskoj 2017./2018. godini 22. veljače 2018. godine PREDDIPLOMSKI STRUČNI

More information

SYLLABUS. Historija istočnih filozofija 1. Status (obavezni ili izborni)

SYLLABUS. Historija istočnih filozofija 1. Status (obavezni ili izborni) UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS Odsjek Odsjek za filozofiju Naziv kolegija/ Historija istočnih filozofija 1 Šifra/kod FIL FIL 104 Status (obavezni ili izborni) obavezni ECTS 7 Ciklus

More information

NASTAVNI PLAN I PROGRAM u primjeni od akademske 2016/17. godine

NASTAVNI PLAN I PROGRAM u primjeni od akademske 2016/17. godine II CIKLUS STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM u primjeni od akademske 2016/17. godine STUDIJSKI PROGRAM: SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA Tuzla, 2016. godine Sadržaj 1. Uvod u disciplinu i kvalifikaciju.

More information

STUDIJSKI PROGRAM POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO. (pročišćeni tekst)

STUDIJSKI PROGRAM POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO. (pročišćeni tekst) OSIJEK, PROSINAC 2017. GODINE (VAŽEĆE OD AKADEMSKE 2017/2018. GODINE) STUDIJSKI PROGRAM POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA OSIJEK

More information

Godina Studija ECTS vrijednost 8 Semestar 10 Broj sati po semestru

Godina Studija ECTS vrijednost 8 Semestar 10 Broj sati po semestru Naziv kolegija Bolesti glave i vrata Kod kolegija Studijski program Ciklus Integrirani sveučilišni studij, medicina Godina Studija ECTS vrijednost 8 Semestar 10 Broj sati po boda: semestru Status kolegija:

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija Smjer: nastavnički

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija Smjer: nastavnički S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija Smjer: nastavnički SPLIT, travanj,

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU Prečišćeni tekst 1 Sarajevo, OKTOBAR 2017. 1 Prečišćeni tekst Nastavnog plana i programa u skladu sa odlukama Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na izmjene

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplomski stručni studij Elektrotehnike, smjer Informatika SUSTAVI E-UČENJA Završni

More information

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO SPLIT, srpanj 017. 1 SADRŽAJ

More information

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA STUDIJSKI

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

SVEUČILIŠTE U ZADRU ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU. OPĆE INFORMACIJE Naziv studijskoga programa

SVEUČILIŠTE U ZADRU ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU. OPĆE INFORMACIJE Naziv studijskoga programa OPĆE INFORMACIJE Naziv studijskoga programa Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Nositelj/i studijskoga programa Sveučilište u Zadru Vrsta studijskoga programa* Stručni studijski program Sveučilišni

More information