FAKTORI KOJI UTIČU NA MIKROORGANIZME

Size: px
Start display at page:

Download "FAKTORI KOJI UTIČU NA MIKROORGANIZME"

Transcription

1 FAKTORI KOJI UTIČU NA MIKROORGANIZME

2 INTRINZIČ FAKTORI EKSTRINZIČ FAKTORI IMPLICIT FAKTORI INTRINZIČ FAKTORI: nutrijenti katabolizam laktoze i proteolitička aktivnost ph i puferski kapacitet redoks potencijal aktivnost vode aw antimikrobni sastojci i strukture EKSTRINZIČ FAKTORI: temperatura relativna vlažnost IMPLICIT FAKTORI: inicijalni broj razvojne faze i ritam reprodukcije međusobni odnosi interakcije

3 ph ph = log [H + ] PODELA ACIDOFILI, NEUTROFILI I ALKALOFILI

4 TOLER ANCIJ A NA PH ODRE ĐENIH BAKTE RIJA TOLERANCIJA NA ph ODREĐENIH BAKTERIJA Organizam Min. ph Optim. ph Max. ph Lactobacillus acidophilus Escherichia coli Proteus vulgaris Enterobacter aerogenes Clostridium sporogenes Pseudomonas aeruginosa

5 REDOKS POTENCIJAL Eh VREDNOST Redoks potencijal (Eh) predstavlja meru koja pokazuje stepen oksidacije odnosno redukcije u namirnicama Eh predstavlja tendenciju supstrata da prima elektrone (redukcija) odnosno da otpušta elektrone (oksidacija) Redukciono sredstvo otpušta elektrone Oksidaciono sredstvo prima elektrone

6 Prenos elektrona sa jednog jedinjenja na drugo razlika u električnom potencijalu može da se meri i izražava se pomoću Eh vrednosti (mv) Supstrat u kome dominiraju oksidacioni procesi pozitivne vrednosti Eh Supstrat u kome dominiraju redukcioni procesi negativne vrednosti Eh

7 Redoks potencijal zavisi od: ph Hemijskog sastava namirnice Prisustva i međusobnog odnosa reduktivnih (SH grupe proteina, sumporvodonik, askorbinska kiselina, šećeri) i oksidativnih materija (nitrati i nitriti) Parcijalnog pritiska kiseonika Aktivnosti mikroorganizama Dodatak nitrata ili nitrita povećava se Eh Askorbinska kiselina smanjuje se Eh Zagrevanje mesa smanjuje se Eh (oslobađanje H 2 S) Razmnožavanje mikroorganizama smanjuje se Eh (troši se kiseonik)

8 Obligatni AEROBI rastu samo pri POZITIVNIM Eh vrednostima (prouzrokovači površinskog kvara namirnica Pseudomonadaceae, Kvasci, Plesni) Obligatni ANAEROBI rastu samo pri NEGATIVNIM Eh vrednostima (Clostridium) Fakultativni anaerobi rastu i pri pozitivnim i negativnim vrednostima Eh (Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae) Mikroaerofili rastu u uslovima smanjenog sadržaja O 2 i povećanog sadržaja CO 2 (Lactobacillus)

9 AKTIVNOST VODE - aw Voda je neophodna za metabolizam i rast mikroorganizama s obzirom da čini 80 do 90 % njihove mase. AKTIVNOST VODE predstavlja odnos između ravnotežnog pritiska vodene pare u namirnici (p) i pritiska zasićene pare (p s ) pri istoj temperaturi: a w = p / p s ili a w = relativna vlažnost vazduha (%) / 100 a w vrednost se izražava brojevima od 0 (apsolutno suva matrija) do 1 (destilovana voda).

10 AKTIVNOST VODE - aw ak vnost vode sadržaj vode!!! Pojedine namirnice mogu imati isti sadržaj vode ali različite vrednosti aktivnosti vode Voda koja nije vezana za molekule namirnice dostupna je mikroorganizmima Aktivnost vode pokazuje u kojoj meri je voda strukturno ili hemijski vezana u namirnicama, odnosno u kojoj meri je dostupna mikroorganizmima

11 AKTIVNOST VODE - aw Aktivnost vode zavisi od: Sadržaja vode Vrste i količine u vodi rastvorljivih materija (soli, šećeri, neproteinska azotna jedinjenja) Načina vezivanja vode u namirnici (proteini, ugljeni hidrati, dispergovanje vode u emulzijama..) Snižavanje aktivnosti vode postiže se: Sušenjem ili smrzavanjem opada sadržaj vode, a raste omotski pritisak usled povećanja koncentracije rastvorljivih materija Soljenjem i dodavanjem drugih materija rastvorljivih u vodi povećava se osmotski pritisak

12 AKTIVNOST VODE - aw Uticaj osmotskog pritiska na mikroorganizme Hipertonični rastvor voda izlazi iz ćelije Hipotonični rastvor voda ulazi u ćeliju Hipertonični rastvor Hipotonični rastvor Izotonični rastvor Strelice pokazuju kretanje vode putem osmoze

13 AKTIVNOST VODE - aw Značaj aktivnosti vode u mikrobiologiji namirnica Snižavanjem aktivnosti vode može se onemogućiti rast i razmnožavanje mikroorganizama aktivnost vode utiče na rast, sporulaciju, germinaciju, produkciju toksina, enzimske reakcije, denaturaciju proteina, geliranje membrane, degradaciju vitamina, oksidaciju masti itd. Merenjem akivnosti vode u namirnicama moguće je predvideti koji mikrooranizmi mogu biti potencijalni uzročnik kvara ili infekcije odn. trovanja

14 Opseg aktivnosti vode Mikroorganizmi koji su inhibirani najmanjom a w -vrednošću u ovom opsegu 1,00 0,95 Pseudomonas, Escherichia, Proteus, Shigella, Klebsiella, Bacillus, Clostridium perfrigens, neki kvasci 0,95 0,91 Salmonella, Vibrio, C. Botulinum, Serratia, Lactobacillus, Pediococcus, neke plesni i kvasci 0,91 0,87 Većina kvasaca (Candida, Torulopis, Hansenula), Micrococcus 0,87 0,80 Staphylococcus aureus, većina plesni (mikotoksinogene Penicillium-vrste), kvasci Saccharomyces spp, Debaryomyces 0,80 0,75 Većina halofilnih bakterija, mikotoksinogene Aspergillus-vrste Namirnice čija je a w -vrednost u ovom opsegu Sveža hrana, konzervirano voće, povrće, meso, riba i mleko; hrana koja sadrži prosečno 40 % sukroze ili 7 % NaCl-a Neki sirevi, salamureno meso, voćni koncentrati; hrana koja sadrži 55 % sukroze ili 12 % NaCl-a Fermentisane suve kobasice, suvi sirevi, margarin; Hrana koja sadrži 65 % sukroze ili 15 % NaCl-a Suve šunke, većina voćnih koncentrata, zaslađeno kondenzovano mleko, čokoladni sirupi, brašno, pirinač; voćni kolači Džem, marmelada, marcipan.. 0,75 0,65 Kserofilne plesni Suvo voće, lešnik, šećerna trska.. Hrana koja sadrži prosečno 10 % vode 0,65 0,60 Osmofilni kvasci (Saccharomyces rouxii) i neke plesni (Aspergillus chinulatus, Monascus bisporus) Suvo voće koje sadrži 15-20% vode, med, karamele 0,20 0,50 Nije moguće razmnožavanje mikroorganizama Suve testenine, začini, jaja u prahu, mleko u prahu, keks, suvo povrće, krekeri International Conference on Food Safety, 1998

15 ANTIMIKROBNI SASTOJCI LIZOCIM, LAKTOFERIN, LAKTOPEROKSIDAZA H 2 O 2 TIOCIJANAT SISTEM

16 TEMPERATURA

17

18 Market Risk Fiscal Year 2004 Fiscal Year 2005 Annual Report Quarter Ended 1 st Qtr. 2 nd Qtr. 3 rd Qtr. 4 th Qtr. Total Fiscal year 2003 Revenue $7,746 $8,541 $7,835 $8,065 $32,187 Gross profit 6,402 6,404 6,561 6,761 26,128 Net income 2,041 1,865 2,142 1,483 7,531 Basic earnings per share Diluted earnings per share Fiscal year 2004 Revenue $8,215 $10,153 $9,175 $9,292 $36,835 Gross profit 6,735 7,809 7,764 7,811 30,119 Net income 2,614 1,549 1,315 2,690 8,168 Basic earnings per share Diluted earnings per share Fiscal year 2005 Revenue $9,189 $10,818 $9,620 $10,161 $39,788 Gross profit 7,720 8,896 8,221 8,751 33,588 Net income 2,528 3,463 2,563 3,700 12,254 Basic earnings per share Diluted earnings per share (1) Includes charges totaling $750 million (pre tax) related to the Fabrikam settlement and $1.15 billion in impairments of investments. (2) Includes stock based compensation charges totaling $2.2 billion for the employee stock option transfer program. (3) Includes charges totaling $756 million (pre tax) related to Contoso subsidiaries and other matters.

19 1 st Year Sales Figures Market Distribution Financial Summary Our perennial 3 rd Quarter boost was larger than expected contributing to an exceptionally strong year. Distribution of sales across the geographic markets looks fairly steady. Our new product line, released this year, is early in its adoption phase. We expect to see substantial revenue contribution from these products over the next two years.

20 RELATIVNA VLAŽNOST DEFINICIJA... Relativna vlažnost je termin kojim opisujemo količinu vodene pare u mešavini vazduha i vode FORMULA RH = 100 x P Po a w Relativna vlažnost je mera kojom se ukazuje na količinu vodene pare u vazduhu (pri određenoj temperaturi) [P] u odnosu na maksimalnu količinu vodene pare koju vazduh može da primi pri toj temperaturi [Po] i izražava se u procentima.

21 RELATIVNA VLAŽNOST SREDINE KAO FAKTORA ZNAČAJ RH uslovi skladištenja 1 RH Primer 1. a w RH 2 Niska a w vrednost proizvoda + visok % RH (uslovi skladištenja) = adsorpcija vode namirnicom Primer 2. Visoka a w vrednost proizvoda + nizak % RH (uslovi skladištenja)= desorpcija vode/isparavanje iz namirnice Do postizanja RAVNOTEŽE A W = RV

22 SREDINE KAO FAKTORA ZNAČAJ RH RELATIVNA VLAŽNOST TAČKA ROSE je ona temperatura pri kojoj vazduh prilikom hlađenja postaje zasićen i u tom trenutku počinje izdvajanje magle ili rose na površinama (namirnica!!!) Tačka rose zavisi od tri vrednosti: Stimuliše razvoj mikroorganizama T vazduha RH BAKTERIJE KVARA Zahtevaju visoku a w Pseudomonas Acinetobacter Moraxella T proizvoda Mogu se razmnožavati i pri nižim vrednostima a w bacili, kvasci, plesni

23 UTICAJ KORISNE MIKROFLORE MEHANIZMI ANTAGONIZMA BMK Antagonizam inhibicija drugih (MO kvara ili patogenih vrsta) organizama putem kompeticije za hranjive materije, ili produkcijom metabolita sa antimikrobnim delovanjem Mikrobna interferencija efikasni nespecifični mehanizam kontrole uobičajen za sve populacije i sredine (niše) uključujući i namirnice; inhibicija rasta određenih MO od strane drugih članova habitata i to na osnovu kompeticije za hranjive materije, ostvarivanja nepovoljne sredine te kompeticije za adheziona mesta

24 ANTIMIKROBNO DELOVANJE BMK Produkt Glavni target organizmi Organske kiseline Mlečna kiselina Sirćetna kiselina Truležne i Gram negativne bakterije, pojedine plesni Truležne bakterije, klostridije, pojedini kvasci i plesni Hidrogen peroksid Enzimi Laktoperoksidaza sistem sa H 2 O 2 Lizozim (tehnologija rekombinantne DNK) Metaboliti male molekulske mase Reuterin (3-OH-propionaldehid) Diacetil Masne kiseline Patogeni i MO kvara posebno u namirnicama bogatim na sadržaju belančevina Patogeni i MO kvara (mleko i proizvodi od mleka) Nepoželjni Gram pozitivni MO Široki spektar bakterija, kvasci i plesni Gram negativne bakterije Različite bakterije Bakteriocini nizin Pojedine BMK i Gram pozitivne bakterije, posebno sporogeni MO

25 BAKTERIOCINI Heterogena grupa antimikrobnih proteina i peptida koji deluju antagonistički primarno prema blisko srodnim vrstama MO Klasifikacija (Klaenhammer, 1988) Klasa I (lantibiotici; mali, termostabilni, sadrže neuobičajene AK) Klasa II (mali termostabilni peptidi): IIapediocinu slični bakteriocini sa antilisterija efektom; IIbdvokomponentni bakteriocini; IIc ostali bakteriocini Klasa III veliki (>30kDa) termolabilni proteini Klasa IV kompleksni bakteriocini koji sadrže ugljenohidratnu i/ili lipidnu komponentu

CERTIFICATION. Certificate No. The AOAC Research Institute hereby certifies that the performance of the test kit known as: Compact Dry CF

CERTIFICATION. Certificate No. The AOAC Research Institute hereby certifies that the performance of the test kit known as: Compact Dry CF CERTIFICATION AOAC Performance Tested SM Certificate No. 110401 The AOAC Research Institute hereby certifies that the performance of the test kit known as: Compact Dry CF manufactured by NISSUI Pharmaceutical

More information

Food Microbiological Examination: Enumeration of Coliforms

Food Microbiological Examination: Enumeration of Coliforms Translated English of Chinese Standard: GB4789.3-2010 Translated by: www.chinesestandard.net Wayne Zheng et al. Email: Sales@ChineseStandard.net NATIONAL STANDARD GB OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA GB

More information

Proficiency Testing FINAL REPORT Check sample program 16CSP02 February 2016

Proficiency Testing FINAL REPORT Check sample program 16CSP02 February 2016 Proficiency Testing FINAL REPORT Check sample program 16CSP2 February 216 Proficiency Testing Provider Certificate Number 3189-2. Program Coordinator: Ingrid Flemming IFM Quality Services Pty Ltd PO Box

More information

PETER O. KNIGHT, PLANT CITY & TAMPA EXECUTIVE AIRPORTS HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION AUTHORITY

PETER O. KNIGHT, PLANT CITY & TAMPA EXECUTIVE AIRPORTS HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION AUTHORITY PETER O. KNIGHT, PLANT CITY & TAMPA EXECUTIVE AIRPORTS HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION AUTHORITY FISCAL YEAR 2017 YEAR TO DATE OCTOBER 16 - MARCH 17 UNAUDITED OPERATING RESULTS (IN THOUSANDS) Summary Actual

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Overview of Microbial Indicator Monitoring Lab Methods. Jim Ferretti, USEPA Region 2 DESA, Laboratory Branch May 23, 2018

Overview of Microbial Indicator Monitoring Lab Methods. Jim Ferretti, USEPA Region 2 DESA, Laboratory Branch May 23, 2018 Overview of Microbial Indicator Monitoring Lab Methods Jim Ferretti, USEPA Region 2 DESA, Laboratory Branch May 23, 2018 Water Contamination and Public Health 1854- John Snow mapped and correlated incidence

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

CERTIFICATE OF ACCREDITATION CERTIFICATE OF ACCREDITATION ANSI National Accreditation Board 11617 Coldwater Road, Fort Wayne, IN 46845 USA This is to certify that Applied Industrial Microbiology 2321 South Melrose Drive Vista, CA

More information

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 ALS ARABIA (LIFE SCIENCES, JEDDAH) 62nd St Industrial Area 1, Phase 4 Jeddah 21254, Saudi Arabia Mohamed Elbeb Phone: +966 13 834 5959 ext: 239 mohamed.elbeb@alsarabia.com.

More information

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number Li 11.

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number Li 11. Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li 11.15 Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Li 11.15 Standard: /IEC 17025:2011 Datum dodjele/ obnavljanja akreditacije: Date

More information

Effect of food safety systems on the microbiological quality of beef

Effect of food safety systems on the microbiological quality of beef Effect of food safety systems on the microbiological quality of beef by Papiso Ariette Tshabalala Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy (PhD) in

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju. Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR!

Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju. Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR! ISO 707/IDF 50: 2008 Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR! Nesigurnost uzorkovanja heterogenost uzorka,

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

2nd Quarter. AEDC is pleased to present the Anchorage Quarterly Economic Indicators Report for the second quarter of 2010.

2nd Quarter. AEDC is pleased to present the Anchorage Quarterly Economic Indicators Report for the second quarter of 2010. 2010 AEDC is pleased to present the Anchorage Quarterly Economic Indicators Report for the second quarter of 2010. This report summarizes recently updated data from the Anchorage Economic Indicators Database,

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

OPERATING AND FINANCIAL HIGHLIGHTS

OPERATING AND FINANCIAL HIGHLIGHTS Copa Holdings Reports Financial Results for the Fourth Quarter of 2018 Excluding special items, adjusted net profit came in at $44.0 million, or Adjusted EPS of $1.04 Panama City, Panama --- February 13,

More information

TUI News Investor Relations

TUI News Investor Relations records very successful financial year 2013/2014 Merger with TUI Travel PLC about to be closed Significant outperformance against earnings targets in full financial year 2013/2014; earnings growth driven

More information

Laboratory Accreditation Programmes

Laboratory Accreditation Programmes Client No. 6706 Christchurch PO Box 16607, Hornby, Christchurch, 8441 101C Waterloo Road, Hornby, Christchurch, 8042 Telephone 0508 445-5522 www.hill-laboratories.com Fax Authorised Representative Mrs

More information

Sampling for Microbial Analysis

Sampling for Microbial Analysis Sampling for Microbial Analysis Linda J. Harris, Ph.D. Department of Food Science and Technology ljharris@ucdavis.edu Microbial Testing One of the most apparent but poorly understood parts of food microbiology

More information

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABE CABE ACCESSORIES KATAOG PROIZVODA PRODUCT CATAOGUE 8 TEHNO SISTEM d.o.o. NISKONAPONSKI TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR TOPOSKUPJAJUĆE KABOVSKE SPOJNICE kv OW

More information

FIRST QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES TO $274 MILLION

FIRST QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES TO $274 MILLION 1 August 2006 Page 1 of 4 No. 03/06 1 August 2006 FIRST QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES TO $274 MILLION HIGHLIGHTS OF THE GROUP S PERFORMANCE 1st Quarter 2006-07 Year-on-Year % Change Operating revenue

More information

PRIMANJE I ODAVANJE VODE. Difuzija, osmoza i imbibicija

PRIMANJE I ODAVANJE VODE. Difuzija, osmoza i imbibicija PRIMANJE I ODAVANJE VODE Difuzija, osmoza i imbibicija Difuzija To je neto kretanje čestica sa mesta sa visokom koncentracijom ka mestu sa niskom koncentracijom. U ravnotežnom stanju koncentracija čestica

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

PHE Food and Water Microbiology External Quality Assessment Schemes

PHE Food and Water Microbiology External Quality Assessment Schemes Schedules and prices: 1 April 2017 to 31 March 2018 PHE Food and Water Microbiology External Quality Assessment Schemes 0006 We aim to meet all the s in this document you will be advised as soon as possible

More information

Heathrow (SP) Limited

Heathrow (SP) Limited Draft v2.0 10 Feb Heathrow (SP) Limited Results for year ended 31 December 2013 24 February 2014 Strong operational and financial performance in 2013 Passenger satisfaction at record high and over 72 million

More information

PHE Food and Water Microbiology External Quality Assessment Schemes

PHE Food and Water Microbiology External Quality Assessment Schemes Schedules and Prices: 1 April 2016 to 31 March 2017 PHE Food and Water Microbiology External Quality Assessment Schemes 0006 We aim to meet all the dates in this document you will be advised as soon as

More information

Biološki kontaminenti mlijeka i mliječnih proizvoda

Biološki kontaminenti mlijeka i mliječnih proizvoda Priručnici/nastavni tekst Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Biološki kontaminenti mlijeka i mliječnih proizvoda Prof.dr.sc. Dubravka Samaržija Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 2011.

More information

Press Release. Bilfinger with dynamic start to financial year 2018

Press Release. Bilfinger with dynamic start to financial year 2018 Press Release May 15, 2018 Bilfinger with dynamic start to financial year 2018 Book-to-bill ratio reaches 1.2 in the first quarter Fourth consecutive growth quarter in orders received Adjusted EBITA above

More information

Punjab Biotechnology Incubator, Agri & Food Testing Laboratory, SCO:7-8, Top Floor, Phase-V, SAS Nagar, Mohali

Punjab Biotechnology Incubator, Agri & Food Testing Laboratory, SCO:7-8, Top Floor, Phase-V, SAS Nagar, Mohali Last Amended on - Page 1 of 17 I. FOOD & AGRICULTURAL PRODUCTS 1. Milk & Dairy Products (Liquid Milk, Dairy Whitener, Skimmed milk powder, Condensed Milk, Dahi, Paneer, Cream etc.) Total Plate Count Total

More information

Copa Holdings Reports Net Income of $57.7 million and EPS of $1.36 for the Third Quarter of 2018

Copa Holdings Reports Net Income of $57.7 million and EPS of $1.36 for the Third Quarter of 2018 Copa Holdings Reports Net Income of $57.7 million and EPS of $1.36 for the Third Quarter of 2018 November 14, 2018 PANAMA CITY, Nov. 14, 2018 /PRNewswire/ -- Copa Holdings, S.A. (NYSE: CPA), today announced

More information

FIRST QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES 69% TO $463 MILLION

FIRST QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES 69% TO $463 MILLION FIRST QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES 69% TO $463 MILLION PARENT AIRLINE OPERATIONS DRIVE GROUP OPERATING PROFIT The Group made an operating profit of $463 million for the first quarter of 2007-08; an

More information

Fact Sheet for Q3 and January-September 2017 October 20, 2017

Fact Sheet for Q3 and January-September 2017 October 20, 2017 Fact Sheet for Q3 and January-September 2017 October 20, 2017 Contents Daimler Group Stock Market Information 3 Earnings and Financial Situation 4-12 Information for Divisions Mercedes-Benz Cars 13-16

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

CERTIFICATE OF ACCREDITATION CERTIFICATE OF ACCREDITATION ANSI-ASQ National Accreditation Board 500 Montgomery Street, Suite 625, Alexandria, VA 22314, 877-344-3044 This is to certify that Certified Laboratories of the Midwest, Inc.

More information

Convenient Media Solutions For food and water testing

Convenient Media Solutions For food and water testing Convenient Media Solutions For food and water testing The life science business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada. Convenient Media Solutions Convenient

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

AMR CORPORATION REPORTS SECOND QUARTER 2012 RESULTS

AMR CORPORATION REPORTS SECOND QUARTER 2012 RESULTS CONTACT: Sean Collins Media Relations Fort Worth, Texas 817-967-1577 mediarelations@aa.com FOR RELEASE: Wednesday, REPORTS SECOND QUARTER 2012 RESULTS $6.5 Billion in Quarterly Revenue, Highest in Company

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Q1 Fiscal 2018 Statistics

Q1 Fiscal 2018 Statistics Q1 Fiscal 2018 Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics First Quarter Fiscal 2018 September 19, 2017 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports

More information

Copa Holdings Reports Net Income of $136.5 million and EPS of $3.22 for the First Quarter of 2018

Copa Holdings Reports Net Income of $136.5 million and EPS of $3.22 for the First Quarter of 2018 Copa Holdings Reports Net Income of $136.5 million and EPS of $3.22 for the First Quarter of 2018 May 9, 2018 PANAMA CITY, May 9, 2018 /PRNewswire/ -- Copa Holdings, S.A. (NYSE: CPA), today announced financial

More information

PARENT AIRLINE OPERATIONS LIFT GROUP PROFIT

PARENT AIRLINE OPERATIONS LIFT GROUP PROFIT PARENT AIRLINE OPERATIONS LIFT GROUP PROFIT HIGHLIGHTS OF THE GROUP S PERFORMANCE Financial Year 2006-07 4th Quarter 2006-07 Apr 2006 Mar 2007 Year-on-Year % Change Jan-Mar 2007 Year-on-Year % Change Operating

More information

Heathrow (SP) Limited

Heathrow (SP) Limited 28 April 2014 Heathrow (SP) Limited Results for three months ended 31 March 2014 Strong operational and financial performance at the outset of the new regulatory period Highest ever passenger satisfaction

More information

OPERATING AND FINANCIAL HIGHLIGHTS. Subsequent Events

OPERATING AND FINANCIAL HIGHLIGHTS. Subsequent Events Copa Holdings Reports Net Income of $103.8 million and EPS of $2.45 for the Third Quarter of 2017 Excluding special items, adjusted net income came in at $100.8 million, or EPS of $2.38 per share Panama

More information

CONTACT: Investor Relations Corporate Communications

CONTACT: Investor Relations Corporate Communications NEWS RELEASE CONTACT: Investor Relations Corporate Communications 435.634.3200 435.634.3553 Investor.relations@skywest.com corporate.communications@skywest.com SkyWest, Inc. Announces Second Quarter 2017

More information

Fact Sheet for Q4 and Full Year 2017 pre IFRS 15 and 9 adjustments February 1, 2018

Fact Sheet for Q4 and Full Year 2017 pre IFRS 15 and 9 adjustments February 1, 2018 Fact Sheet for Q4 and Full Year 2017 pre IFRS 15 and 9 adjustments February 1, 2018 Contents Daimler Group Stock Market Information 3 Earnings and Financial Situation 4-12 Information for Divisions Mercedes-Benz

More information

THIRD QUARTER NET PROFIT OF $397 MILLION ON RECORD REVENUE

THIRD QUARTER NET PROFIT OF $397 MILLION ON RECORD REVENUE THIRD QUARTER NET PROFIT OF $397 MILLION ON RECORD REVENUE HIGHLIGHTS OF THE GROUP S PERFORMANCE 3rd Quarter 2005-06 9 Months 2005-06 Year-on-Year Apr-Dec % Change 2005 Oct-Dec 2005 Year-on-Year % Change

More information

Q4 Fiscal 2017 Statistics

Q4 Fiscal 2017 Statistics Q4 Fiscal 2017 Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics Fourth Quarter Fiscal 2017 July 17, 2017 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports and

More information

SkyWest, Inc. Announces First Quarter 2018 Profit

SkyWest, Inc. Announces First Quarter 2018 Profit NEWS RELEASE CONTACT: Investor Relations Corporate Communications 435.634.3200 435.634.3553 Investor.relations@skywest.com corporate.communications@skywest.com SkyWest, Inc. Announces First Quarter 2018

More information

Copa Holdings Reports Net Income of $49.9 million and EPS of $1.18 for the Second Quarter of 2018

Copa Holdings Reports Net Income of $49.9 million and EPS of $1.18 for the Second Quarter of 2018 Copa Holdings Reports Net Income of $49.9 million and EPS of $1.18 for the Second Quarter of 2018 Panama City, Panama --- Aug 8, 2018. Copa Holdings, S.A. (NYSE: CPA), today announced financial results

More information

Q3 Fiscal 2017 Statistics

Q3 Fiscal 2017 Statistics Q3 Fiscal 2017 Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics Third Quarter Fiscal 2017 February 28, 2017 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports and

More information

SECOND QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES TO $87 MILLION

SECOND QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES TO $87 MILLION 12 November 2013 Page 1 of 5 No. 05/13 12 November 2013 SECOND QUARTER OPERATING PROFIT IMPROVES TO $87 MILLION GROUP FINANCIAL PERFORMANCE Second Quarter 2013-14 The Group earned an operating profit of

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu .7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu U decimalnom brojnom sistemu pozitivni brojevi se predstavljaju znakom + napisanim ispred cifara koje definišu apsolutnu vrednost broja, odnosno

More information

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

CERTIFICATE OF ACCREDITATION CERTIFICATE OF ACCREDITATION ANSI-ASQ National Accreditation Board 500 Montgomery Street, Suite 625, Alexandria, VA 22314, 877-344-3044 This is to certify that Certified Laboratories of the Midwest, Inc.

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

Historical Statistics

Historical Statistics Historical Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics FY 2005 FY 2014 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports and is prepared quarterly. Additional

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

WEAK FOURTH QUARTER CAPS FULL-YEAR PROFIT AT $1.06 BILLION

WEAK FOURTH QUARTER CAPS FULL-YEAR PROFIT AT $1.06 BILLION WEAK FOURTH QUARTER CAPS FULL-YEAR PROFIT AT $1.06 BILLION GROUP FINANCIAL PERFORMANCE Financial Year 2008-09 The Group earned a net profit attributable to equity holders of $1,062 million for the financial

More information

Introduction to Bacteria

Introduction to Bacteria Introduction to Bacteria What are bacteria? Single celled organisms Very small Need a microscope to see Can be found on most materials and surfaces Billions on and in your body right now E. Coli O157:H7

More information

STRONG OPERATING RESULTS LIFT NET PROFIT 7.3% TO $932 MILLION

STRONG OPERATING RESULTS LIFT NET PROFIT 7.3% TO $932 MILLION STRONG OPERATING RESULTS LIFT NET PROFIT 7.3% TO $932 MILLION GROUP FINANCIAL PERFORMANCE First Half 2007-08 The Group achieved an operating profit of $982 million for the first half of financial year

More information

Introduction to Bacteria

Introduction to Bacteria Introduction to Bacteria What are bacteria? Single celled organisms Very small E. Coli O157:H7 can make you very sick. Need a microscope to see Can be found on most materials and surfaces Billions on and

More information

Introduction to Bacteria

Introduction to Bacteria Introduction to Bacteria What are bacteria? Single celled organisms Very small E. Coli O157:H7 can make you very sick. Need a microscope to see Can be found on most materials and surfaces Billions on and

More information

PROFIT OF $1.24b ON STRONG REVENUE GAINS BUT FUEL COSTS REMAIN GREATEST CHALLENGE

PROFIT OF $1.24b ON STRONG REVENUE GAINS BUT FUEL COSTS REMAIN GREATEST CHALLENGE PROFIT OF $1.24b ON STRONG REVENUE GAINS BUT FUEL COSTS REMAIN GREATEST CHALLENGE HIGHLIGHTS OF THE GROUP S PERFORMANCE Financial Year 2005-06 4th Quarter 2005-06 Apr 2005 Mar 2006 Year-on-Year % Change

More information

OPERATING AND FINANCIAL HIGHLIGHTS

OPERATING AND FINANCIAL HIGHLIGHTS Copa Holdings Reports Financial Results for the Fourth Quarter of 2015 Excluding special items, adjusted net income came in at $31.7 million, or EPS of $0.73 per share Panama City, Panama --- February

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Aéroports de Paris 2007 consolidated annual results. Dividend proposal to be submitted to the Annual General Meeting: 1.

Aéroports de Paris 2007 consolidated annual results. Dividend proposal to be submitted to the Annual General Meeting: 1. Paris, 13 March 2008 Aéroports de Paris 2007 consolidated annual results Dividend proposal to be submitted to the Annual General Meeting: 1.63 euro per share Strong growth in all of the Group's business

More information

Summary of Results for the First Three Quarters FY2015/3

Summary of Results for the First Three Quarters FY2015/3 Summary of Results for the First Three Quarters FY2015/3 February 10, 2015 Tokyu Corporation (9005) http://www.tokyu.co.jp/ Contents Ⅰ.Executive Summary 2 Ⅱ.Conditions in Each Business 5 Ⅲ.Details of Financial

More information

FULL YEAR OPERATING PROFIT RISES TO $259 MILLION 25 CENTS SPECIAL DIVIDEND PROPOSED OUTLOOK REMAINS CHALLENGING

FULL YEAR OPERATING PROFIT RISES TO $259 MILLION 25 CENTS SPECIAL DIVIDEND PROPOSED OUTLOOK REMAINS CHALLENGING 8 May 2014 Page 1 of 5 No. 02/14 8 May 2014 FULL YEAR OPERATING PROFIT RISES TO $259 MILLION 25 CENTS SPECIAL DIVIDEND PROPOSED OUTLOOK REMAINS CHALLENGING GROUP FINANCIAL PERFORMANCE Financial Year 2013-14

More information

Investor Relations Update January 25, 2018

Investor Relations Update January 25, 2018 General Overview Investor Relations Update Accounting Changes On January 1, 2018, the company adopted two new Accounting Standard Updates: (ASUs): ASU 2014-9: Revenue from Contracts with Customers (the

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA QUARTERLY REPORT FIRST QUARTER 2004 [This document is a translation from the original Norwegian version]

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA QUARTERLY REPORT FIRST QUARTER 2004 [This document is a translation from the original Norwegian version] NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA QUARTERLY REPORT 2004 IN BRIEF At the start of 2003, Norwegian has become a pure low-fare airline. The Fokker F-50 operations have been terminated, and during the quarter the

More information

Q1 Fiscal 2010 Statistics

Q1 Fiscal 2010 Statistics Q1 Fiscal 2010 Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics First Quarter Fiscal 2010 September 17, 2009 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports

More information

Q3 Fiscal 2018 Statistics

Q3 Fiscal 2018 Statistics Q3 Fiscal 2018 Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics Third Quarter Fiscal 2018 March 20, 2018 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports and

More information

Proficiency Testing. Food Microbiology. January Laurence Nachin, Christina Normark and Irina Boriak

Proficiency Testing. Food Microbiology. January Laurence Nachin, Christina Normark and Irina Boriak Proficiency Testing Food Microbiology January 214 Laurence Nachin, Christina Normark and Irina Boriak Edition Version 1 (214-3-3) Editor in chief Hans Lindmark, head of microbiology division, National

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

CENTURION CORP ACHIEVES RECORD NET PROFIT OF S$31.1 MILLION FROM ITS CORE BUSINESS OPERATIONS FOR FY2014

CENTURION CORP ACHIEVES RECORD NET PROFIT OF S$31.1 MILLION FROM ITS CORE BUSINESS OPERATIONS FOR FY2014 PRESS RELEASE For Immediate Release CENTURION CORP ACHIEVES RECORD NET PROFIT OF S$31.1 MILLION FROM ITS CORE BUSINESS OPERATIONS FOR FY2014 Highest ever revenue of S$84.4 million for FY2014 63% growth

More information

HOPEWELL HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES FY 2018/19 INTERIM RESULTS

HOPEWELL HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES FY 2018/19 INTERIM RESULTS Press Release HOPEWELL HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES FY 2018/19 INTERIM RESULTS Highlights 1H FY19 (1 April to 30 September 2018) First financial year after the change of financial year end date from 30 June

More information

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP GALAXY ENTERTAINMENT GROUP RECORD HALF YEAR GROUP ADJUSTED EBITDA OF $5.8 BILLION, UP 23% YEAR-ON-YEAR NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS GREW 35% TO $4.6 BILLION FURTHER STRENGTHENED LIQUID BALANCE

More information

Kontrola kvaliteta proizvodnje probiotskih jogurta

Kontrola kvaliteta proizvodnje probiotskih jogurta UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE -STUDIJSKI PROGRAM- INŽENJERSKI MENADŽMENT - UPRAVLJANJE KVALITETOM Milena Vučić Kontrola kvaliteta proizvodnje probiotskih jogurta -- Mentor:

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

Uticaj pasterizacije na sastav proteina mleka (Effect of Pasteurization on Milk Proteins Composition)

Uticaj pasterizacije na sastav proteina mleka (Effect of Pasteurization on Milk Proteins Composition) Uticaj pasterizacije na sastav proteina mleka (Effect of Pasteurization on Milk Proteins Composition) Dr. Mansour ZAHER, prof. dr. Marijana CARiC, Tehnološki fakultet, Novi Sad Izvorni znanstveni rad Original

More information

AIRBUS. H Roadshow Presentation. July 2018

AIRBUS. H Roadshow Presentation. July 2018 AIRBUS H1 2018 Roadshow Presentation July 2018 H1 18 HIGHLIGHTS 2 Robust commercial aircraft environment Backlog of ~7,200 a/c underpins ramp-up plans H1 financials reflect mainly A350 performance and

More information

CONTACT: Investor Relations Corporate Communications

CONTACT: Investor Relations Corporate Communications NEWS RELEASE CONTACT: Investor Relations Corporate Communications 435.634.3200 435.634.3553 Investor.relations@skywest.com corporate.communications@skywest.com SkyWest, Inc. Announces Fourth Quarter 2017

More information

Fact Sheet for Q and H July 21, 2016

Fact Sheet for Q and H July 21, 2016 Fact Sheet for Q2 2016 and H1 2016 July 21, 2016 Contents Daimler Group Stock Market Information 3 Earnings and Financial Situation 4-13 Information for Divisions Mercedes-Benz Cars 14-17 Daimler Trucks

More information

Q4 Fiscal 2018 Statistics

Q4 Fiscal 2018 Statistics Q4 Fiscal 2018 Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics Fourth Quarter Fiscal 2018 June 19, 2018 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports and

More information

INTESA SANPAOLO VITA RESULTS AT 31 MARCH 2017 APPROVED:

INTESA SANPAOLO VITA RESULTS AT 31 MARCH 2017 APPROVED: INTESA SANPAOLO VITA RESULTS AT 31 MARCH 2017 APPROVED: Assets under management at 145,908.2 million euros (143,735.3 million euros at December 2016 +1.5%) Financial liabilities (unit and index linked)

More information

Q1 Fiscal 2019 Statistics

Q1 Fiscal 2019 Statistics Q1 Fiscal 2019 Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics First Quarter Fiscal 2019 September 17, 2018 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports

More information

Q1 Fiscal 2009 Statistics

Q1 Fiscal 2009 Statistics Q1 Fiscal 2009 Statistics FedEx Corporation Financial and Operating Statistics First Quarter Fiscal 2009 September 18, 2008 This report is a statistical supplement to FedEx s interim financial reports

More information

Copa Holdings Reports Record Earnings of US$41.8 Million for 4Q06 and US$134.2 Million for Full Year 2006

Copa Holdings Reports Record Earnings of US$41.8 Million for 4Q06 and US$134.2 Million for Full Year 2006 Copa Holdings Reports Record Earnings of US$41.8 Million for 4Q06 and US$134.2 Million for Full Year 2006 Panama City, Panama --- March 7, 2007. Copa Holdings, S.A. (NYSE: CPA), parent company of Copa

More information

Investor Update Issue Date: April 9, 2018

Investor Update Issue Date: April 9, 2018 Investor Update Issue Date: April 9, 2018 This investor update provides guidance and certain forward-looking statements about United Continental Holdings, Inc. (the Company or UAL ). The information in

More information

2005 INTERIM ANNOUNCEMENT

2005 INTERIM ANNOUNCEMENT (Stock Code: 78) 2005 INTERIM ANNOUNCEMENT FINANCIAL HIGHLIGHTS Six months ended 30th June, 2005 (Unaudited) HK$ M Six months ended 30th June, 2004 (Unaudited and restated) HK$ M % Change Turnover 542.4

More information

Drinking Water Distribution Systems

Drinking Water Distribution Systems APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Sept. 1981, p. 506-512 0099-2240/81/090506-07$02.00/0 Vol. 42, No. 3 Coliform Inhibition by Bacteriocin-Like Substances in Drinking Water Distribution Systems EDWARD

More information

Fact Sheet for Q4 and Full Year 2016 February 2, 2017

Fact Sheet for Q4 and Full Year 2016 February 2, 2017 Fact Sheet for Q4 and Full Year 2016 February 2, 2017 Contents Daimler Group Stock Market Information 3 Earnings and Financial Situation 4-13 Information for Divisions Mercedes-Benz Cars 14-17 Daimler

More information

STEADY GROWTH FOR CENTURION CORP WITH 62% Y-O-Y INCREASE IN 2Q 2014 NET PROFIT 1 TO S$7.5 MILLION

STEADY GROWTH FOR CENTURION CORP WITH 62% Y-O-Y INCREASE IN 2Q 2014 NET PROFIT 1 TO S$7.5 MILLION PRESS RELEASE For Immediate Release STEADY GROWTH FOR CENTURION CORP WITH 62% Y-O-Y INCREASE IN 2Q 2014 NET PROFIT 1 TO S$7.5 MILLION Accommodation business registers healthy revenue growth of 56% and

More information

THIRD QUARTER RESULTS 2018

THIRD QUARTER RESULTS 2018 THIRD QUARTER RESULTS 2018 KEY RESULTS In the 3Q18 Interjet total revenues added $ 6,244.8 million pesos that represented an increase of 7.0% over the revenue generated in the 3Q17. In the 3Q18, operating

More information

$131 MILLION OPERATING PROFIT IN THIRD QUARTER AMID CHALLENGING ENVIRONMENT

$131 MILLION OPERATING PROFIT IN THIRD QUARTER AMID CHALLENGING ENVIRONMENT 7 February 2013 Page 1 of 3 No. 01/13 07 February 2013 $131 MILLION OPERATING PROFIT IN THIRD QUARTER AMID CHALLENGING ENVIRONMENT GROUP FINANCIAL PERFORMANCE Third Quarter 2012-13 The SIA Group recorded

More information

Bilfinger Engineering and services: Group transformation bearing fruit

Bilfinger Engineering and services: Group transformation bearing fruit Bilfinger Engineering and services: Group transformation bearing fruit Roland Koch Chief Executive Officer Bilfinger SE, Mannheim March 13, 2013 Successful financial year 2012 Increase in output volume

More information