Же тва. Раде Шербеџија о Нолету Ђоковићу. Драма на митровачком теретном мосту. Двоугао: Порез на зараде. Репортер Сремских са жетеоцима Страна 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Же тва. Раде Шербеџија о Нолету Ђоковићу. Драма на митровачком теретном мосту. Двоугао: Порез на зараде. Репортер Сремских са жетеоцима Страна 6."

Transcription

1 Година LI Сремска Митровица Среда 13. јул Број 2628 Цена 40 динара у овом броју: Раде Шербеџија о Нолету Ђоковићу Же тва Страна 22. Драма на митровачком теретном мосту Страна 33. Двоугао: Порез на зараде Страна 3. Репортер Сремских са жетеоцима Страна 6. по ред пра вих троп ских И вру ћи на, же тве ни ра дови се ових да на при во де крају. Ка ко са зна је мо од Сто ја на Сто ја но ви ћа, ге не рал ног дирек то ра Ми тро сре ма, ква литет пше ни це је за до во ља ва јући, а при но си су ве ћи у од но су на прет ход не го ди не. - На по вр ши ни од 750 хекта ра за бе ле жен је при нос пшени це од пет то на, а три ти ка ла од око че ти ри то не по хек та ру. То ком же тве ме ха ни за ци ја је функ ци о ни са ла бес пре кор но и ни смо има ли ни ка кве ин ци денте, без об зи ра да ли се ра ди о ква ру или по вре ди ре као је Сто јан Сто ја но вић, ге не рал ни ди рек тор Ми тро сре ма. С. М. М. М. Математичар светског гласа и реномеа: академик Драгош Цветковић Страна 18. На вратима лета: Само море све је знало Страна / Sremska Mitrovica, Kuzminska 9 BESPLATNA KUĆNA DOSTAVA

2 2 Среда, 13. јул na{ НО ВА ПА ЗО ВА ГРУНД ФОС СР БИ ЈА ЗА ПО ЧЕО ПРО ИЗ ВОД ЊУ Пи ше: Ми ли ја на Бар јак та ре вић Да ми ра е цу из со ци јал но угро же них ка те го ри ја ко ја про се, Дсад већ мо же мо ви де ти сву да. Сви су не ка ко слат ки, ваљ да што су леп ши, бо ље ра де по сао. Ни су пре те рано на ме тљи ви, за то што их ста ри ји, ис ку сни ји уче да то од би ја љу де, али ср це вам се сла ма кад их ви ди те она ко бес по моћ не. Та ква јед на, уми ља та де ве то го ди шња девој чи ца Да ми ра ско ро је сло ми ла мо је ср це. Бу ду ћи да сам че сто ишла у про дав ни цу ис пред ко је је ста ја ла и по ки ши и по сун цу, ма ло по ма ло ус по стави ле смо ко му ни ка ци ју. Би ло ми је чуд но што ни кад ни је тра жи ла но вац. Ми сли ла сам да јој је уства ри би ла потреб на па жња и друг, и по ну ди ла сам јој при ја тељ ство. По што је сме ла да се ис кра де по вре ме но на по ла са та, пред ло жи ла сам јој да иде мо у парк и учи мо сло ва јер због по сла ни је ишла ре дов но у шко лу и ни је са вла дала азбу ку. На ив но сам по ми сли ла да бих је ако је на у чим да чи та и пи ше, убе ди ла да на ста ви шко лу, и се би у жи во ту обез бе ди бар мр ви цу хле ба. Ни сам хте ла да јој да јем под сти цај да ју ћи јој ми ло сти њу у ви ду нов ца, не го сва ки пут за јед но пре ђе но сло во, ки флу са еуро кре мом, сок или сла до лед. Не што што ина че ни кад не је де. Сво ју за хвал ност по ка зи ва ла је та ко што би су тра дан не ве што на пи са ла не ко ли ко крат ких ре чи код ку ће, не где на поду, јер је го во ри ла да не ма сто ни кре вет. По вре ме но сам јој од сво је де це да ва ла оде ћу, а она је за уз врат, мени до но си ла цр те же, или не где уз бран цвет. Јед ном смо при ча ле о ро ђен да ни ма па ми је ре кла да јој је ро ђен дан уско ро. Пред ло жи ла сам да јој на пра вим тор ту и од не сем ку ћи на тај дан, али ни је ми до зво ли ла, ваљ да из сти да или стра ха од ре ак ци је ро ди те ља. Про ме ни ла сам иде ју и по ве ла је у про дав ни цу деч јих игра ча ка да раз гле да, и да оно што јој се до пад не иза бе ре, с тим да ми обе ћа да ће до сеп тем бра са вла да ти чи та ње и пи са ње, и об радо ва ти осим ме не и учи те љи цу. Ушле смо у про дав ни цу, гле да ла сам је ка ко је ус хи ће на али и вр ло скром на. Била је ти ха, и па жљи во узи ма ла сва ку лут ку да не што не по ру ши. По на ша ла се нео бич но кул тур но за раз ли ку од мно ге си те и не за си те де це. Иза бра ла је јед ну лут ку, и про да ва чи ци смо ре кле да ће мо до ћи кад јој бу де ро ђендан. И та ко је и би ло. Гр ли ла ме је од сре ће. Мо ја бри га и по тре ба да је усре ћим ишли су до тле да сам по че ла да се рас пи ту јем о усло ви ма за хра ни тељ ство. А он да јед ног да на, због сво јих оба ве за за бо ра ви ла сам да јој до не сем ста ре сан да ле ко је сам јој обе ћа ла. По што је она ис пуни ла свој за да так пи са ња стра шно се увре ди ла ка ко ја ни сам. По сле ду жег ћу та ња и гле да ња у под, ре кла је да ће ми вра ти ти све што сам јој до тад по кло ни ла. Пре нула сам се. Чи ни ми се, или же лим да ве ру јем, да се тад у њој про бу дио по нос а не не што дру го. Тај њен по нос као да се из два јао из ма се ма лих про сја ка. Она уствари ни је про си ла. Она ни кад ни шта ни је тра жи ла. Она је јед но став но не пра вед ном суд би ном при мо ра на да сто ји не где и че ка ми лост. Рас та ле смо се та ко што је ре кла да ме ни кад ви ше не ће тра жи ти, али сам је ипак мо ли ла да по ку ша да на у чи да пи ше да би мо гла да на ста ви шко лу. Ни је ме ви ше тра жи ла. По сле из ве сног вре ме на, ви де ла сам је ис пред јед не бан ке, ску пље ну са ћа си цом ис пред се бе. Нај стра шније од све га је што је де ло ва ла за до вољ но. Си гур но. Као свој на сво ме. Кад ме је угле да ла, са кри ла је ли це ру ком. За сти де ла се. Ја ни сам мо гла ни шта да ка жем. Про ду жила сам, не знам ни где, ри да ју ћи. Не знам да ли не ма сто ла ни кре ве та, да ли мо ра да про си или пак то же ли, да ли јој је био ро ђен дан или ни је, да ли ствар но не кад цео дан гла ду је... Мо жда је све био са мо фол, са мо јеф тин трик. Је ди но знам да се не мо же ни кад на љу ти ти на ме не што ово пи шем јер ни је на у чи ла да чи та. У су ро вом све ту све је ма ње ми ло срд них. И све ма ње бри ге за дру ге. Не ки ма од нас оста је да ве ру је мо да по стоји на чин да де тињ ство ове не срећ не де це бу де дру га чи је. Број не де ље 300 За ово ли ко ми ли о на тре ба ло би да бу де уве ћа на град ска ка са Срем ске Ми тро ви це на кон по чет ка при ме не но вог За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, који ма ће уме сто до са да шњих 40 од сто при хо да од по ре зе на пла те оста ја ти 80 од сто, из ра чу на ли су у Ује ди ње ним ре ги о ни ма Ср би је. Г рунд фос свет ски ли дер у про из вод њи цирку лар них пум пи за гре ја ње и кли ма ти за ци ју, као и цен три фу гал них пум пи за во до снабде ва ње, от пад не во де и до зи ра ње, ко ји по кри ва овим про из во ди ма око 50 од сто свет ског тр жишта, 6. ју ла у Но вој Па зо ви отво рио је свој по гон ко ји би тре бао да обез бе ди за мах за мно го ве ћи обим про из вод ње пла ни ран у Ин ђи ји. По кре та ње про из вод ње у Но вој Па зо ви је пр ва пре крет ни ца у ре а ли за ци ји пла но ва Грунд фос гру пе да ус поста ви плат фор му за ју го и сточ ну Евро пу с про извод њом у Ср би ји као део гло бал не стра те ги је. На све ча но сти по во дом отва ра ња по го на Грунд фос Ср би ја у Но вој Па зо ви Dzzim Toft Nil sen, ге не рал ни ме на џер Ком па ни је из ја вио је, да су у по кре та њу про из вод ње ов де има ли из у зет ну по др шку срп ске Вла де, Вла де Вој во ди не и ло кал них вла сти, као и по све ће ну рад ни сна гу од ка да је 11. апри ла ове го ди не про из ве де на пр ва пум па. Он је на вео да ова фа бри ка има ка па цитет од пре ко пум пи днев но од че га ће 70 од сто би ти из ве зе но у Руси ју, а оста так на тр жи ште бал кан ских и европ ских зе ма ља. - Срп ска фа бри ка као део дан ске Ком па ни је, ре кла је пот пред сед ни ца Вла де Ср би је Ве ри ца Кала но вић, је по твр да да Ср би ја да нас пред ста вља по жељ ну де сти на ци ју за ин ве сти то ре и да по че так про из вод ње у Но вој Па зови пред ста вља још је дан до при нос пу ту на ше земље ка Европ ској уни ји и ја ча њу на ци о нал не еко номи је. Ка ла но вић је до да ла да Вла да Ср би је по др жа ва ова кве ин ве сти ци је у висо ко про дук тив ну про извод њу, ви со ког сте пе на за вр шне об ра де и на мење ну из во зу, а по себ но за по шља ва ње мла дих и ви со ко о бра зо ва них љу ди. Пред сед ник по кра јин ске Вла де др Бо јан Пај тић Пре се ца њем врп це отво рен по гон Грунд фо са у Но вој Па зо ви До при нос ја ча њу на ци о нал не еко но ми је је по себ но ис та као зна чај до ла ска ова кве јед не ком па ни је у Ср би ју ко ја у сво јој обла сти у свету ужи ва углед по пут Фи ја та и Мер це де са у обла сти ауто мо бил ске ин ду стри је и у том смислу она је гло бал ни ли дер ко ји сво јим при суством ов де упу ћу је сна жан сиг нал дру гим инве сти то ри ма да су Па зо ва, Вој во ди на и Ср би ја атрак тив но под руч је за ин ве сти ра ње. Пај тић је под се тио да је у про те клој де це ни ји нај ви ше ди рек них стра них ин ве сти ци ју сти гло у Вој води ну од че га је нај ви ше про фи ти рао Срем.- Ми се по но си мо што смо у исто риј ском сми слу унапре ди ли еко ном ску по зи ци ју Сре ма- до дао је Бо јан Пај тић. На све ча но сти у Но вој Па зо ви по ред број них зва нич ни ка и го сти ју, пред сед ни ка оп шти не Стара Па зо ва Го ра на Јо ви ћа и ње го вих са рад ни ка при су ство ва ли су и Me te Kjuel Nil sen, ам ба садор ка Дан ске и Lars Agard, из вр шни пот пред седник Грунд фос гру пе. Г.М. Оби ла зак по го на

3 Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ХО ДИ ОД ПО РЕ ЗА ИЗ ДВА УГЛА Да ли је ви ше - ма ње? Шеф ло кал ног Г 17 плус То дор Ку зман че вић ве ру је да ће при ме на но вог за ко на до не ти град ској ка си до дат них 300 ми ли о на ди на ра- Гра до на чел ник Бран си лав Не ди мо вић скеп ти чан јер ве ру је да ће ње го ва при ме на за тво ри ти дру ге из во ре У сва ја ње из ме на За ко на о фи нанси ра њу ло кал не са мо у пра ве, пре ма речи ма То до ра Ку зманче ви ћа, пред сед ни ка Град ског од бо ра Г 17 плус, ко ја је и чла ница Ује ди ње них ре ги о на Ср би је, пред ста вља по бе ду гра ђа на ко ји су по др жа ли пе ти ци ју УРС-а за де цен тра ли заци ју, а до са да ни јед на ини ци ја ти ва ко ју су покре ну ли гра ђа ни ни је ова ко бр зо по че ла да се ре а ли зу је. -Усва јање овог за ко на је пр ви и нај ва жни ји ко рак ка де цен тра лиза ци ји, јер ће омо гу ћи ти ве ћу финан сиј ску са мо стал ност ло кал них са мо у пра ва у од но су на ре пу блич ку власт, иако још увек има мно го посла у том про це су, из ја вио је но вина ри ма Ку зман че вић. Он ка же да је при ку пље но по ла ми ли о на пот пи са, и за то по себ ну за хвал ност упу ћу је и Ми тров ча ни ма ко ји су пот пи са ли ову на род ну пе ти ци ју и на тај на чин подр жа ли ини ци ја ти ву УРС-а, а њих је у нај ве ћем срем ском гра ду. -Ве ли ку шан су усва ја њем овог за ко на до би ја наш град. Већ од 1.ок то бра ло кал ним са мо у пра ва ма ће оста ја ти 80 од сто од по ре за на пла те, уме сто до са да шњих 40 од сто, про ме ње на је струк ту ра тран сферних сред ста ва и уве ден тран сфер со ли дар но сти. Та ко, за хва љу ју ћи из ме на ма за ко на, бу џет Гра да Сремска Ми тро ви ца би ће ве ћи за око 300 ми ли о на ди на ра. Та ко ђе, при ме на овог за ко на омо гу ћи ће да се бу џет бо ље пла ни ра, јер ће ло кал не са моу пра ве тач но зна ти шта им при па да Бра ни слав Не ди мо вић: Ви ше мо же да бу де и ма ње Ци фре -Ја ћу вас под се ти ти на са мо не ка ве ли ка ула га ња: 220 ми ли о на ди на ра за одр жа ва ње пут не мре же из Фон да за ка пи тал на ула га ња, па он да 300 ми ли о на ди на ра за пут ну мре жу та ко ђе из Фон да за ка пи тал на ула га ња, средства за ка на ли за ци је у Ла ћар ку и Ма чван ској Ми тро ви ци, са о бра ћај ни цу Р-103 где је зајед нич ко уче шће... Ка да би смо све са бра ли, ци фре су огром не, ка же гра до на чел ник Брани слав Не ди мо вић, уз на по ме ну да је за ову го ди ну пред ви ђе но да се за ра до ве у Ла ћар ку из Фон да за ка пи тал на ула га ња из дво ји пе десе так ми ли о на ди на ра, а за ра до ве у Ма чванској Ми тро ви ци 20 ми ли о на ди на ра. и не ће за ви си ти од ми ло сти ње централ не вла сти, ре као је То дор Кузман че вић и из ра зио жа ље ње што ов да шња ло кал на са мо у пра ва није пре по зна ла ва жност овог за ко на и што ни је да ла ди рект ну по др шку ини ци ја ти ви УРС-а, као што су то учи ни ли Кра гу је вац, Ле ско вац, Трсте ник, Алек сан дро вац... С дру ге стра не, гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Неди мо вић ко мен та ри шу ћи бе не фи те од при ме не овог овог за ко на ка же да за ви си с ко је стра не се по сма тра це ла ова при ча. - По но вом за ко ну ко јим је де фи ни са но фи нан си ра ње ло кал них са мо у пра ва, про јек ти који се мо гу фи нан си ра ти из тих средста ва су про јек ти ко ји су ве за ни за ло кал ну ин фра струк ту ру и ве ро ватно се за ло кал не про јек те не ће мо ћи као до са да по вла чи ти сред ства из ре пу блич ких фон до ва, не го ће ова сред ства би ти ис кљу чи во на ме ње на за то. Срем ска Ми тро ви ца је до са да бар ду пло ви ше сред ста ва по вла чила кроз те фон до ве и кроз раз ли чи те про јек те, ко ји ма са да нај ве ро ват није не ће има ти при ступ. Та ко да на овај на чин ја не ви дим да се ишта спек та ку лар но на бо ље де си ло у погле ду фи нан си ра ња ло кал них са моу пра ва, на во ди гра до на чел ник, уз опа ску да ће у оним сре ди на ма ко је ни су кон ку ри са ле сво јим про јек ти ма код По кра ји не и Ре пу бли ке, та средства зна чи ти ве ћи бу џет. Пре ма ње го вим на во ди ма ов де је реч о из но су ко ји се про це њу је на око 380 ми ли о на ди на ра на го дишњем ни воу, али он под се ћа да је од ло кал не са мо у пра ве узе то мно го више у про те кле три го ди не и он да се мо же по ста ви ти пи та ње ко ли ко па ра се за све ово вре ме ду гу је ло кал ним са мо у пра ва ма, ко ли ко про је ка та за то вре ме ни је ре а ли зо ва но и да ли ће ло кал не са мо у пра ве уоп ште моћи сво јим ло кал ним про јек ти ма да кон ку ри шу на дру гим ме сти ма. - Ако бу де ова ко, ка ко је на ја вље но, да се ло кал ни про јек ти не ће мо ћи фи нанси ра ти из дру гих из во ра, ја ми слим да ће Срем ска Ми тро ви ца за пра во То дор Ку зман че вић: Бу џет ве ћи за 300 ми ли о на ди на ра Ко рист -Ве ли ку шан су усва ја њем овог за ко на до би ја наш Град. на ста ви ће мо да ље, а слу ша ће мо и пред ло ге и су ге сти је гра ђа на и за то их овом при ли ком по зивам да се укљу че у ан ке ти ра ње, ко је упра во спро во ди мо и да ју свој пред лог ка ко да ис ко ри стимо тих 300 ми ли о на ди на ра, који ће већ од ок то бра по че ти да се сли ва ју у град ску ка су. На ши ан ке та ри су на ули ца ма и гра ђани мо гу да да ју сво је су ге сти је, по ру чио је Ку зман че вић. има ти ма ње па ра не го што је има ла до ових го ди на. У при лог ових тврд њи Не ди мо вић ка же да је Град до са да по вла чио ве ли ка сред ства из По кра ји не и Репу бли ке за зна чај не ин фра струк турне ра до ве. - За ви сно до го ди не до го ди не, Град је из раз ли чи тих из во ра, НИП или Фон да за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не, го ди шње по вла чио средства ко ја су се кре та ла у ра спо ну од 400 ми ли о на ди на ра у нај ло ши јим го ди на ма, до 1,5 ми ли јар ди у најбо љим го ди на ма. Нај бо ље је би ло и го ди не. На рав но, ка ко се кри за ши ри ла, та ко су се та средства сма њи ва ла, ка же пр ви чо век Срем ске Ми тро ви це. У су шти ни, Не ди мо вић бе не фит за Град од овог за ко на ви ди је ди но уко ли ко ло ка ла ним са мо у пра ва ма и да ље бу де омо гу ће но да ко ри сте фон дов ска сред ства, или из дру гих ре пу блич ких и по кра јин скох из вора.-зна чи, ако бу де мо има ли мо гућност при сту па, он да је то плус, али ка ко ја чу јем, то баш не ће би ти та ко и ми слим да ће Ми тро ви ца до би ти ма ње сред ста ва. Срем ска Ми тро ви ца Ј.Зур ко вић Ж.Не го ва но вић

4 4 Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РАД НЕ ЗО НЕ У СЕ ЛИ МА Фа бри ка во де у ата ру Но ћа ја Ово се ло пр во у се вер ној Ма чви до би ја рад ну зо ну у по те су Пре се ка. Од лу ци о из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је прет хо дио кон кре тан по вод - пи смо о на ме ра ма јед ног ру ског ин ве сти то ра Пр ва ве ли ка ино стра на ин ве стици ја уско ро би се мо гла ре а лизо ва ти у Но ћа ју, у се вер ном де лу Ма чве, ко ји те ри то ри јал но при па да под руч ју Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Ра ди се о по го ну за фла ши ра ње воде ко јег ру ски ин ве сти тор на ме ра ва ту да гра ди и ко ји је, у те на ме не, већ за ку пио зе мљи ште. Ако нео п ход ни по сло ви бу ду те кли по пла ну у пр вој по ло ви ни на ред не го ди не у Це на зе мље До ла зак ин ве сти то ра, про цењу је се, по ску пе ће хек тар пољо при вред ног зе мљи шта. Да ли ће та ко би ти и за ко ли ко ће земља по ску пе ти оста је да се види. Али да би се по љо при вредно зе мљи ште ко ри сти ло у дру ге свр хе нео п ход на је про ме на наме не а то - ко шта. Но ћа ју ће се гра ди ти фабри ка ка па ци те та ли та ра во де на сат и она ће за по сли ти из ме ђу 20 и 40 рад ни ка. На и ме, не дав но су ми тро вач ки од бор ни ци усво ји ли од лу ку о из ради пла на де таљ не ре гула ци је ком плек са рад не зо не "Пре се ка" у по мену тој ка та стар ској општи ни. Ова од лу ка има је кон кре тан по вод, а он је чвр ста на ме ра ру ске фир ме "Ава ељ" о градњи по го на за фла ши рање бо ца во де на сат из ра жена сво је вре ме но упу ће ним пи смом о на ме ра ма. - У фе бру а ру смо до би ли пи смо о на ме ра ма ру ског ин ве сти то ра, на кон то га одр жа ли смо рад ни са ста нак са струч ња ци ма ра ди из ра де овог план. До но ше ње од лу ке о ње го вој Вла да Ву че но вић из ра ди до нет је пр ви акт у прав цу ре а ли за ције пла на и то га да комплекс "Пре се ка" по ста не рад на зо на - об ја шња ва Вла да Ву че но вић, помоћ ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це, дода ју ћи да је до ла зак инве сти то ра ве ли ка вест за ме шта не не са мо Ноћа ја већ и окол них се ла у Ма чви, јер до но си могућ ност отва ра ња радних ме ста. "Пре се ка" је по тес уз ло кал ни пут од Но ћа ја ка Ра ден ко ви ћу, бу ду ћа рад на зо на ће по од лу ци об у хва ти ти 8,18 хек тара а чи не је пар це ле ви ше при ват них вла сни ка. По ме ну ти ру ски ин ве сти тор већ је ку пио јед ну пар це лу за остваре ње свог ин ве сти ци о ног пла на. Бу ду ћи да је из ра да и до но ше ње про стор них пла но ва про цес ко ји има Се о ске рад не зо не Што се во де и тер мал них вода ти че по зна то је да је се вер на Ма чва под руч је бо га то а не иско ри шће но тим ре сур си ма. Уз но ћај ски по тес "Пре се ка", ка ко са зна је мо, ком плек си рад них зона на ла зе се или су пла ни ра ни и у не ким дру гим се ли ма. Ме ђу њи ма су Jарак, Ку змин, Ла ћарак, Ве ли ки Ра дин ци. про пи са не фа зе над ле жни ће, по ручу је по моћ ник гра до на чел ни ка Влада Ву че но вић, учи ни ти све да сви нео п ход ни по сло ви бу ду окон ча ни до кра ја го ди не ка ко би у пр вој поло ви ни на ред не го ди не ру ски ин вести тор мо гао кон крет но да ра ди. С.Ђ. БЕ О ГРАД У БЕ ЛОМ ДВО РУ СВЕ ЧА НА ИНА У ГУ РА ЦИ ЈА АМ БА СА ДОР СКИХ ТИ МО ВА По моћ оп шти на ма за про мо ци ју ин ве сти ци ја На ци о нал на али јан са за ло кал ни еко ном ски раз вој у са рад њи са Кра љев ском по ро ди цом Ка ра ђорђе вић и Ми ни стар ством спољ них по сло ва, ор га ни зо ва ла је 5. ју ла у Бе лом дво ру све ча ну ина у гу ра ци ју пр вих пет Ам ба са дор ских ти мо ва за про мо ци ју ин ве сти ци ја у оп штине са по вољ ним по слов ним окруже њем. До бро до шли цу је по же лео и ре чи за хвал но сти свим парт нери ма и уче сни ци ма Ам ба са дор ске ини ци ја ти ве упу тио Го ран Јо вић, пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва и пот пред сед ник УО НА ЛЕД-а предста вља ју ћи но ви кон цепт умре жава ња при вре де, оп шти на и стра них ам ба са да ра ди ефи ка сни је про моци је ин ве сти ци ја у ло кал ним среди на ма. - Ве ру јем да ће но ви приступ до не ти но ва са зна ња и но ве ини ци ја ти ве у на ше оп шти не - рекао је Го ран Јо вић и до дао да се сва кој оп шти ни ко ја је про шле годи не до би ла НА ЛЕД-ов Сер ти фи кат и ко ја ула зи у Ам ба са дор ски тим до де љу је по јед на ам ба са да и једна успе шна ком па ни ја ка ко би зајед нич ки ра ди ли на про мо ци ји инве сти ци ја и еко ном ској раз ме ни са ино стран ством. При вред ни ци ан га жо ва ни у поме ну том кон цеп ту су нај и стак ну тији пред став ни ци НА ЛЕД-а, од но сно ком па ни је ко је са успе хом по слују у Ср би ји, док су Ам ба са де учесни це ове ини ци ја ти ве из зе ма ља ко је су нам ге о граф ски и кул турно бли ске и са ко ји ма оства ру јемо при вред ну са рад њу и од ко јих мо же мо мно го да на у чи мо ка да је реч о ло кал ном еко ном ском раз воју. Ам ба са де и ком па ни је у Ам баса дор ским ти мо ви ма има ју уло гу да по мог ну оп шти на ма да пре по зна ју и ис ко ри сте сво је ком па ра тив не пред но сти, про мо ви шу сво је привред не по тен ци ја ле и по ве жу се са по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма и по слов ним парт не ри ма из зе мље и ино стран ства. На кон што је за вр шио из ла га ње на те му уло ге ди пло ма ти је, оп шти на и при вре де у про мо ци ји ин ве сти ци ја као по кре та ча ло кал ног еко ном ског раз во ја Ср би је, ми ни стар спољ них За јед нич ка фо то гра фи ја Ам ба са дор ских ти мо ва по сло ва Вук Је ре мић је про гласио пет Ам ба са дор ских ти мо ва за пет оп шти на, ко је су про шле го ди не до би ле Сер ти фи кат оп шти на са повољ ним по слов ним окру же њем.то су Бу ја но вац, Ле ско вац, Пи рот, Субо ти ца и Вра ње. На кон про гла ше ња, сва ки Ам ба са дор ски тим се пед ставио, а све ча ни скуп у Бе лом дво ру за вр шен је пот пи си ва њем Де кле раци је о по др шци Ам ба са дор ској иници ја ти ви и про мо ци ји ин ве сти ци ја у сер ти фи ко ва не оп шти не. Г.М. Ам ба са дор ски ти мо ви Ам ба са дор ски тим за оп штину Бу ја но вац чи не: пор ту галски ам ба са дор Lu is de Al me i da Sam pa io, пред сед ник ИО Hypo Al pe-adria ban ke Вла ди мир Чу пић и пред сед ник оп штине Бу ја но вац Ša ip Kam be ri. За Ле ско вац Ам ба са дор ски тим чи не: сло ве нач ки ам ба са дор Франц Бут, ди рек тор фа бри ке Ball Pac ka ging Da vid Ba njai и гра до на чел ник Ле сков ца Слобо дан Ко цић. У овај тим за град Пи рот ушли су: еко ном ски ата ше шпан ске ам ба са де Pa blo Ga sos, фи нан сиј ски ди рек тор VIP mo bi le Ro nald Ha id ner и пред сед ник гра да Пи ро та Милан По по вић. У Ам ба са дорски тим за град Су бо ти цу ушли су: изра ел ски ам ба са дор Ar tur Kol, из вр шни ди рек тор Ти гра Је ле на Пет ко вић и гра до начел ник Су бо ти це Са ша Ву чинић. И пе ти Ам ба са дор ски тим за град Вра ње чи не: еко ном ски ата ше сло вач ке Ам ба са де Jan Štark, ди рек тор ин те гра ци о них си сте ма As se co SEE Вла дан Ата на си је вић и гра до на челник Вра ња Ми ро љуб Стој чић.

5 Среда, 13. јул ШИД ПРИ ЗНА ЊЕ ЕКО ЛО ЗИ МА Мо је зе ле но де ло Ова на гра да нам мно го зна чи јер пред ста вља по твр ду на шем ра ду, али и оба ве зу да у на ред ном пе ри о ду на ста ви мо са ова квим и слич ним про јек ти ма ре кла је пред сед ни ца шид ских еко ло га Алек сан дра Не дић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић Сунце пржи удара врућина У подруму лепа ладовина. У подруму лепа ладовина И још приде два акова вина. На све стране јара и врелина А ја седим и пијуцкам вина. Пијем вино и додајем соду, Узалуд су измишљали воду. Смешна страна Срема Е Алек сан дра Не дић, пред сед ни ца Еко ло шког по кре та Шид ко ло шки по крет Шид до битник је при зна ња за ак тивно сти спро ве де не у овој годи ни, на кон кур су Мо је зе ле но де ло" за нај бо ље ак ци је или де ла ко ја до при но се за шти ти жи вот не сре ди не и одр жи вом раз во ју, који је не дав но рас пи сао По кра јински се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не. За њи хо ве идеј не про јек те призна ње им је уру чи ла по кра јин ска се кре тар ка за ур ба ни зам, гра дитељ ство и за шти ту жи вот не среди не Ду шан ка Д. Сре мач ки. Ка ко је ис та кла Алек сан дра Недић, пред сед ни ца Еко ло шког покре та Шид, ову на гра ду су до би ли за све ак тив но сти на уре ђе њу гра да Ши да у овој го ди ни и еко ло шки маскен бал, ко ји је ор га ни зо ван по водом Да на пла не те Зе мље. - То ком ове го ди не чла но ви Еколо шког по кре та Шид уре ђи ва ли су Јед на од ак ци ја шид ских еко ло га свој град, чи сти ли град ске пар ко ве, фар ба ли огра де, клу пе и кан те за сме ће, а та ко ђе смо до ста ра ди ли и на озе ле ња ва њу Ши да. Ово при знање нам мно го зна чи јер пред ста вља по твр ду на шем ра ду, али и оба ве зу да у на ред ном пе ри о ду на ста ви мо са ова квим и слич ним про јек ти ма рекла је пред сед ни ца шид ских еко ло га Алек сан дра Не дић. С. М. Написао: Марко Гргичевић АФОРИЗМИ За разлику од пензионерских глава, желудац им се буни кад је празан. Нашим малим боговима ниједна жртва није велика. Пензионери, не кукајте! Живот је ипак смртоносна болест. Кад један Србин штрaјкује глађу, то је вест. А кад многи Срби гладују, то и није нека вест. Карт: Жарко Гаћеша Микрофони у скупштини су имуни на све врсте пљувачке. Редовно посећујем Завод за запошљавање. Да не изгубим радне навике. Предизборна кампања је већ почела: сви почели да лажу. Ако пуно лајеш кориснији си на ланцу. Ко краде најебаће, ко не краде најебо је. Пензионерима више ништа не фали. Све им је обећано. Човек је наше највеће богатство, кажу они који имају своје људе. Била је то невероватна смрт: једaн наш политичар је умро од стида. Што се ниже клањаш, већа је могућност да те оседлају.

6 6 Среда, 13. јул РЕ ПОР ТЕР СРЕМ СКИХ СА СРЕМ СКИМ ЖЕ ТЕ О ЦИ МА Це на оба ра при но се И Вр шид ба код Ла зе Јан ку ло ви ћа ако по вре ме но пре ки да на па дави на ма, ово го дишња же тва, чи ни се, никад ни је кра ће тра ја ла. У тре нут ку за кљу че ња овог бро ја на шег ли ста, же тва пше ни це на око 41,5 хиља да хек та ра би ла је при кра ју, а про се чан при нос кре тао се и пре ко пет тона по хек та ру. Оно што ра ду је, сва ка ко је чи њени ца да је ово го ди шњи род жи та из у зет но квали те тан и да је хек то литар ска те жи на из над 80 гра ма. На плус 35 Цел зи ју са по зва ничним по да ци ма, а под ужа ре ним сунцем на њи ва ма с ути ском да је и много то пли је, ком бај не ри су не у мор но ски да ли род злат ног зр на. Крај пу та пре ма Па влов ци ма, у ја зач ком атару, на њи ви Ла зе Јан ку ло ви ћа из Ја ска, ком бај нер Јо ви ца Не глић из Ја ска тек што је по чео вр шид бу 2,5 ју тра Ла зи ног жи та. - Јо ви ца во зи ком бајн од ма лих но гу, не ма му рав ног у Сре му. Брзо ће он то ура ди ти при ча 33-годи шњи Ла за у че ка њу да се ком бајн вра ти с па вло вач ке стра не, али и да стиг не та та Са ва с хлад ним пи вом за рад ни ке. И та ко, крај пу та без хла да, на врели ни јул ског сун ца, Ла за нам при ча да ове го ди не има 20 ју та ра жи та, све сор те апач ко ји је ла не дао нај бо ље при но се у овом де лу Сре ма. Се дам јута ра је овр ше но, а и оста так жи та ће бр зо би ти ски нут с њи ве. - Би ће ов де мо жда и 3,5 то не по ју тру. За до во љан сам, ка ко не бих Ка кво ула га ње та кав род Ме ха ни за ци ја У уби ра њу ро да уче ство ва ло је око 650 ком бај на. Ме ђу њи ма био је и ма ли број нај са вре мени јих ма ши на, али је у ве ћи ни реч о ком бај ни ма ста рим и ви ше го ди на, та ко да је и ове го ди не до шло до не до зво ље но ве ли ког рас ту ра зр на. Ка ко са зна је мо, нај ве ћи број ра та ра се од лу чио са мо за склади ште ње пше ни це, оче ку ју ћи бо љу це ну. Ми ли вој Јо ва но вић и Ва са Пе труш кад има љу ди ко ји су има ли и по две то не, а још је и за се ја но на ше се ме пр ве ре про дук ци је. За то смо за се јали не што ви ше се ме на не го што је уоби ча је но. При зна јем, стра хо вао сам про ле тос. По сле зи ме жи то је ја ко ло ше из гле да ло, али се по сле из ву кло ка же Ла за.- Жи то је одлич ног ква ли те та, при лич но су во, вла жност је око 13 про це на та, а хекто ли тар је око 81. Све је, за са да, од лич но. По Ла зи ним ре чи ма, део пше ни це ће пре да ти у во гањ ски си лос, а део ће, за сва ки слу чај, оста ви ти у ам бару. Пше ни цу у си лос во зи Не бој ша Мак си мо вић из Ја ска ко ји нам ка же да не ма ве ли ких гу жви на пре дај ним ме сти ма и да све те че бр зо. Он во зи до си ло са све жи то што Јо ви ца комбај ном ски не, па има нај бо љи увид у то ка ко се кре ћу при но си. - Знам на па мет ко ли ко је ко имао жи та. Да се не ла же мо, про се чан при нос ов де, у на шем ата ру, је око 2,3 до 2,5 то на по ју тру. Та ко је на ве ћи ни пар це ла, ма да има и бо љих при но са, као што је ов де код Ла зе пре но си нам Не бој ша. Као и у свим дру гим се ли ма, комбај ни ра ње и пре воз до си ло са ко шта 300 ки ло гра ма пше ни це по ју тру. Не што да ље од ових вред них мла дих љу ди, ста ра гар да на њиви Ми ли во ја Јо ва но ви ћа. Он има укуп но 4,5 ју тра жи та, а са два ју тра крај ко јих смо га за те кли, ком бај ном род ски да Ла за Осто јић. Ту је и Васа Пе труш ко ји ће пше ни цу транспор то ва ти до Вог ња. - Шта оче ку јем? Би ће ко ли ко ка же кан тар на ва ги ка же 71-годи шњи Ми ли вој и до да је да не очеку је ни шта ни од це не од 20 ди нара за ки ло грам, ко ли ко ће пла ћа ти роб не ре зер ве. - То је це на за ве ли ке про из во ђаче, ми сит ни се ља ци не ће мо има ти од то га ни шта. Ре зер ве ће от ку пи ти ма ле ко ли чи не, та ко да на ма пре о ста је са мо да пре да мо жи то у си лос и че ка мо це ну при ча Ми ли вој док Ва са до ба цу је да се на да да у Вогњу не ће про ћи као у јед ној рум ској фир ми ко ја им још ду гу је за лањ ско жи то и ку ку руз. - Та ко ми и тре ба кад ни сам од мах све на пла тио, већ оста вио ви ше тона ку ку ру за да се на ђе за про ле ће, за се ме и ђу бре. Сад зо ве мо сва ки дан, ал` но ва ца не ма вај ка се Мили вој. Док ком бај нер Ла за сти же с обећа ва ју ће пу ним бун ке ром ком бајна, оста вља мо ис ку сну тро ји цу пао ра у ли ци та ци ја ма ко ли ко ће би ти жи та на ова два ју тра и на ста вља мо да ље. По њи ва ма крај пу те ва при мет но да је све ви ше по жње ве них пар цела, у си ло су у Ве ли ким Ра дин ци ма не ма гу жви на пре дај ном ме сту, а у бли зи ни Шуљ ма Ми лош Ко стић спрем но че ка да ком бај нер Дарко Вр хо вац за вр ши же тву на малој пар це ли од по ла ју тра. Ка жу да је то жи то не ке же не из Шуљ ма, али да ће и ов де апач да ти до бар при нос. - Не ма ту ни ка кве фи ло зо фи је: све за ви си од об ра де зе мље, квали те та се ме на и ко ли ко је ба че но ђу бри ва. Ра дио сам на мно го њи ва и при нос је од две до че ти ри то не по ју тру. Ко ли ко је ко уло жио, то лико му се и вра ти крат ко нам ка же Дар ко и на ста вља да ље. На све то, Ми лош до да је да је већи на ра та ра, углав ном, за до вољ на оства ре ним при но си ма јер је ма ло њих би ло у при ли ци да зна чај ни ја сред ства уло жи у ква ли тет но се ме и ви ше ђу бри ва. - Јед ну бри гу смо пре бри ну ли, а шта ће мо са овом пи та се Ми лош вр те ћи у ру ка ма ста бљи ку ку ку ру за на ко јој не ће би ти кли па због по ја ве ку ку ру зне зла ти це. Ето њи ма је да и за су тра, а на ма при ча за не ку дру гу при ли ку. Ж.Не го ва но вић

7 Среда, 13. јул У БУК БА РУ, 15. и 16.ЈУ ЛА До ку мен тар ни фил мо ви Фе сти вал до ку мен тар ног рок филма ДОРФ, ко га дру ги пут у Сремској Ми тро ви ци ор га ни зу је Фа бри ка за ак ци ју ФА ЗА, би ће одр жан 15. и 15. ју ла, у ба шти Бук Ба ра, а улаз на про јек ци је је сло бо дан. Пу бли ка ће има ти при ли ку да ви ди де вет филмо ва из осам зе ма ља. Про јек ци је почи њу у 21 сат. БИ БЛИ О ТЕ КА Лет ње ра ди о ни це Би бли о те ка "Гли го ри је Во за ровић" по тру ди ла се да де ци пону ди за ни мљи ве и кре а тив не лет ње ра ди о ни це. Оне су при ли ка да де ца упо зна ју јед ни дру ге, да на у че много то га но во и да се игра ју. Ра ди о нице су на ме ње не де ци раз ли чи тог узра ста од пет до 15 го ди на и тра ја ће до 11. ав гу ста. Овај про грам ра да са де цом одр жа ва се сва ког утор ка и че тврт ка - за мла ђу гру пу од 9 до 10 са ти, а за ста ри ју гру пу од 10,30 до 11, 30 са ти. ЈКП "ВО ДО ВОД" Уре ђе на црп на ста ни ца ФЦС "Чи кас" са да Фе кал на црп на ста ни ца "Чи кас" до би ла је но ви из глед. Са наци ја је об у хва ти ла нео п ход не грађе вин ске ра до ве на објек ту ко ји је од нај ве ће ва жно сти за од во ђе ње от пад них во да, а пр ва је озбиљ ни ја ре кон струк ци ја тог ти па на кон го тово пет де це ни ја, ја вља ју из ЈКП "Водо вод". - По ред гра ђе вин ских ра до ва угра ђе на је но ва ПВЦ сто ла ри ја, поста вљен кров и у не по сред ној бли зини ку ћи ца за чу вар ску слу жбу, чи ме је зна чај но по ве ћан сте пен без бедно сти објек та. У на ред ном пе ри о ду тре ба још да се уре ди те рен и зе лена по вр ши на око објек та - ре кла је Ве сна Вла ди са вље вић, тех нич ка ди рек тор ка ЈКП "Во до вод". Ово јав но пред у зе ће је ре конструк ци ју црп не ста ни це од ре ди ло као при о ри тет у ово го ди шњем пла ну због си ту а ци је у ко јој се на ла зи ла. У ње ном са ста ву је глав ни ко лек тор ко ји са ку пља и од во ди це ло куп не от пад не во де из ка на ли за ци о ног систе ма гра да. - О зна ча ју функ ци о нал но сти тог објек та го во ри и по да так да се у њему оба вља ва жан про цес ка на лиса ња упо тре бље них во да за око ко ри сни ка при кљу че них на око 120 ки ло ме та ра ка на лиза ци о не мре же. Раз во јем гра да и при град ских на се ља Ма чван ска Ми тро ви ца и Ла ћа рак ра сте потре ба за пра вил ним и ор га ни зова ним од во ђе њем от пад них во да, за то је ја сно да се опре ма њем и уре ђе њем ова квих обје ка та мо ра по све ти ти по себ на па жња - на гласио је ди рек тор "Во до во да" Са ша Бу га џи ја. ЛА ЋА РАК УРЕ ЂЕ ЊЕ ШКОЛ СКОГ ИГРА ЛИ ШТА Бо га ти ји спорт ски жи вот У Игра ли ште ла ћа рач ке шко ле Уз ула га ња у пут ну ин фра структу ру ЈП Ди рек ци ја за из град њу ан га жо ва но је и на ре ша ва њу других про бле ма гра ђа на. При мер то га је не дав но ас фал ти ра ње игра ли шта ОШ "Три ва Ви та со вић Ле бар ник" у Ла ћар ку. - Ово је ра ни је до го во ре но са са ве том ме сне за јед ни це јер су и то по тре бе гра ђа на. На да мо се да ће игра ли ште до при не ти бо га ти јем спорт ском жи во ту. На ре ду ће ускоро би ти и школ ска игра ли шта у неким дру гим се ли ма - обе ћа ва Бо јан Га врић, ди рек тор ЈП Ди рек ци ја. Бо шко Уме тић, пред сед ник саве та МЗ Ла ћа рак за до во љан је реша ва њем овог про бле ма, јер је игра ли ште ва жно шко ли као и сви ма они ма ко ји се ба ве ре кре а ци јом. Подр шку ак тив но сти ма да је и ди ректо ри ца ове основ не шко ле На та ша Зец јер, ка ко ре че, де ца на игра лишту зна тан део вре ме на. МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА Са вре ме но ста ја ли ште Ма чван ској Ми тро ви ци је недав но по ста вље но но во стаја ли ште за ауто бу се ко ји са о браћа ју на град ским и при град ским ли ни ја ма. Са вре ме но уре ђе но стаја ли ште се на ла зи у цен тру приград ске ме сне за јед ни це, а у ове на ме не уло же но је по ла ми ли о на ди на ра пре ко ЈП Ди рек ци ја за изград њу гра да. Од среде до среде Библиотека До 12. августа, уторком и четвртоком, креативне радионице Галерија Изложба Збирка таписерија Атељеа 61 - Петроварадин Изложба "Сећање на Ђорђа Панића" (из фонда галерије) До 1. септембра, за посетиоце галерија ради од 8 до 13 сати Из матичарског звања СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Су вић Жарко, дипл.инж.пољ. и Би у ко вић Љи ља на, дипл.инж.пољ.; Ра кић Ми лен ко, ме сар и Ци га но вић Сне жа на, обућ.рад ник; Ко стић Алек сан дар и Ва си лић Дра га на ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Га врић Зо ран и Јо ва на, По зна но вић Ми лош и Са ња, Ку лић Дар ко и Аленка, Ман дић Ни ко ла и Би ља на, Ко ви љац Пре драг и Ја дран ка, Ар на у то вић Алек сан дар и Тања Срем ска Ми тро ви ца, Ћо сић Ми лош и Да ни је ла Ма чван ска Ми тро ви ца, Шки ље вић Го ран и Ве сна Па влов ци, То мек Дарко и Су за на, Иво ше вић Дра ган и Ире на Шид, Ко зић Са ша и Боја на Ги ба рац, Јо ви шић Не над и Ан дре ја Ста ра Па зо ва, Мар ковић Де јан и Гор да на Ру ма, Зе ба Жељ ко и Хил да - Хрт ков ци ДО БИ ЛИ СИ НА: Др ма но вић Вла ди мир и Смиљ ка, Мак сић Сло бо дан и Та ња Срем ска Митро ви ца, Ан то нић Са ша и Де јана Ла ћа рак, Осто јић Зо ран и Су за на Срем ска Ра ча, Цвије ти но вић Го ран и Алек сан дра Ви шњи ће во, Ива нић Ми лош и Сан дра, Ла лић Де јан и Мир ја на, Ђор ђе вић Пре драг и Ве сна Рума, Да мја но вић Да рио и Сла ђа на Ва ши ца, Ке ле чи њи Да ли бор и Би ља на Шид, Ри стић Јо ван и Су за на - Пла ти че во УМР ЛИ: Ан то ни је вић Милош рођ.1935., Јо ва но вић Ран ко рођ.1933., Кља ић Нико ла рођ.1934., Ми ло ше вић Ми ло ван рођ.1925., Ва силић Са ве та рођ.1931., Ђур кић Жи во та рођ.1932., Ја во рац Пе ро рођ.1932., Бо ро вац Радо слав рођ.1962., Ми лан ковић Зор ка рођ.1938., Ни ко лић Нин ко рођ.1958., Са мар џић Ни ко ла рођ.1939., Ер де ји Петар рођ.1920., Гра чан Ба ра рођ.1916., Ек ме џић Ру жи ца рођ го ди не. Ма ти чар: Ж. Јан ко вић

8 8 Среда, 13. јул RUMA Припремила: Катица Кузмановић ХУ МА НИ ТАР НА ПО МОЋ По 30 хи ља да ди на ра за Алек сан дра и Бо ја ну У Ру ми је 18. ју на одр жан кон церт под на зи вом Smo ke fest, а имао је ху ма ни тар ни ка рак тер. Сав прилог на ме њен је као по моћ у ле че њу Бо ја не Гла до вић, бив ше рум ске ко шар ка ши це, и Алек сан дра Мило ше ви ћа, де ча ка из Ви то је ва ца. По чет ком ове не де ље, на конфе рен ци ји за но ви на ре, Бо ја ни и Алек сан дру уру че но је по 30 хиља да ди на ра, ко ли ко је при ку пљено на по ме ну том кон цер ту. Нов ча на сред ства, уз же ље за оздра вље ње, уру чи ли су им Дра ган Кар даш, заме ник пред сед ни ка рум ске оп шти не и Све ти слав Да мјан чук, на чел ник Оде ље ња дру штве них де лат но сти. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Це на исти не'' јул ''Го ди не љу ба ви'' - од 14. до 20. ју ла Ли ков ни про грам Из ло жба сли ка: Сње жа на Влатко вић, ака дем ски сли кар из Бео гра да - од 11. до 18. ју ла МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Си ни ша Са лај и Ма ја Опа чић До би ли ћер ку: Ве сна и Да либор Пет ко вић До би ли си на: Ма ри на и Мар јан Ива нов Умр ли: Иван Тур каљ , Ја го да Де лић , Рат ко Бодор ИЗ БЕ ГЛИЧ КЕ ТЕ МЕ Стам бе на пи та ња и за по шља ва ње До са да шња ре а ли за ци ја Ло кал них ак ци о них пла но ва за по моћ из бегли ца ма и ин тер но ра се ље ним ли цима, као и пла но ви Ко ме са ри ја та за избе гли це Ре пу бли ке Ср би је за на ред ни пе ри од, би ла је то јед на од те ма са три би не у Ру ми, одр жа не 5. ју ла. То ком ску па раз го ва ра ло се и о ак тив но сти ма UN HCR-a на пла ну подр шке ин те гра ци ји из бе гли ца, као и Фон да за по моћ из бе глим ли ци ма АПВ. У дру гом де лу три би не раз гова ра ло се о ис ку стви ма срем ских општи на у про це су спро во ђе ња ло калних ак ци о них пла но ва. Си ни ша Во ла ре вић, из не вла дине ор га ни за ци је 4-8-4, са се ди штем у Бе о гра ду, ко ја оку пља осам ор га ни заци ја и ра ди уз фи нан сиј ку по моћ Мини стар ства ино стра них по сло ва Краље ви не Нор ве шке, на гла сио је да се ова ор га ни за ци ја ба ви ху ма ни тар ном ак тив но шћу по пи та њи ма из бе глих и прп гна них ли ца, а нај че шће те ме су бу џет ске по ли ти ке и од нос др жа ве пре ма ра њи ји вим дру штве ним гру пама. Во ла ре вић је ука зао на ЛАП-ове као на ва жан ин стру мент у спро во ђењу тих пла но ва, с освр том на те ме запо шља ва ња и стам бе не по ли ти ке. СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Скуп штин ско за се да ње у Ру ми, одр жа но 8. ју ла, за вр ше но је у рекорд но крат ком вре ме ну - свих осам та ча ка днев ног ре да усво је но је за не пун сат вре ме на, углав ном без распра ве. Да ли ово тре ба при пи са ти ви со ким јул ским тем пе ра ту ра ма, или не до ла ску на сед ни цу од бор ни ка СРС, по ка за ће већ на ред на сед ни ца. На кон фе рен ци ји за штам пу, ко ја је 11. ју ла ор га ни зо ва на у Ру ми, нови на ри ма је пре зен то ван по че так импле мен та ци је про је ка та пред ви ђе них Ак ци о ним пла ном за раз вој омла динског пред у зет ни штва Оп шти не Ру ма. У про сто ру За ви чај ног музе ја у Ру ми про те клог ви кен да, 8. ју ла, отво ре на је из ло жба под на зи вом ''Ма ли фор мат'', а реч о ра до ви ма сли кар ско гра фич ке сек ци је УЛУ ПУДС-а, са се ди штем у Бео гра ду. На из ло жби су при ка за на де ла 36 умет ни ка ове сек ци је, у пи та њу су ра зно вр сне тех нике, од уља и цр те жа, до ту ша, пе ра, ком би но ва них тех ни ка и скулп ту ра. Већ пет го ди на при пад ни ци овог Удру же ња Не над Опа чић из Но во сад ског ху ма ни тар ног цен тра на гла сио је да је про шло 20 го ди на од рат них збива ња, и да се још увек ра ди на тим пи та њи ма - да ли је до вољ но из во ра фи нан си ра ња за из бе гли це, и да ли се та сред ства пра вил но ис ко ри шћава ју, упи тао је он. Љи ља на Ра кић, пред став ник Ко ме са ри ја та за из бе гли це Ре пу блике Ср би је, на гла си ла је да се кре ну ло с об но вом ти мо ва за ове посло ве - од 142 оп шти не у Ср би ји, у 114 су усво је ни ЛАП-ови. Фор ми ра ју се бу џет ске ли ни је за ова пи та ња, пу ту ју Ср би јом, у овом пу това њу Ру ми при па да по себ но ме сто јер је пре че ти ри го ди не на чи њен ис ко рак - сли ке ''Малог фор ма та'' из Бе о гра да су, упра во пре ко Ру ме, кре ну ле пут мно гих гра до ва у Ср би ји. Из ло жбу је отво рио ди ректор За ви чај ног му зе ја Ра дован Ку зма но вић, о при ро ди ства ра ла штва ове умет ничке ску пи не го во рио је председ ник АРТ цен тра Удру жења ''Ма лог фор ма та'' Дар ко Чон кић. Са три би не у Ру ми Без рас пра ве, уз увод на обра зложе ња за ме ни ка пред сед ни ка оп штине Дра га на Кар да ша, усво је на је нај пре Стра те ги ја ру рал ног раз во ја Оп шти не Ру ма за пе ри од од до го ди не, а за тим и Ло кал ни план упра вља ња от па дом. У да љем то ку сед ни це до не те су од лу ке о изра ди Пла на ге не рал не ре гу ла ци је Пред сед ник Оп шти не Ру ма Горан Ву ко вић и ди рек тор USAID Мајкл Пил спе ри по де ли ли су вау че ре у вред но сти од 500 евра за 15 мла дих пред у зет ни ка - реч је о ста ро сном до бу ис под 30 го ди на. од из дво је но је че ти ри ми лио на евра као по др шка оп шти на ма ко је су усво ји ле ове пла но ве. Ка да је реч о се о ским до ма ћин стви ма, акту ел ни про јек ти су мон та жне ку ће и еко ном ско осна жи ва ње. За срем ски окуг је из дво је но 43,5 ми ли о на дина ра из бу џе та Ср би је као фи нансиј ка по др шка, од то га 24 ми ли о на утро ше но је за по тре бе ко ме са ри јата за из бе гли це. Оли ве ра Ву ко тић, пред став ник UN HCR, na gla si la je: -У по чет ку је за ове на ме не би ло 50 ми ли о на до ла ра, у овој го ди ни то је де вет ми ли о на, да кле - знат но мање. На ша уло га је ња ва, ми си ла зи мо са сце не. У на ред ној го ди ни UN HCR не ће фи нан си ра ти из бе гли це, по сле 20 го ди на ова при ча тре ба да се затво ри. У Ср би ји по сто ји још 34 колек тив на из бе глич ка цен тра и они се на ред не го ди не га се.по моћ ће и да ље сти за ти екс трем но угро же ним осо ба ма. То ком ску па са зна ли смо да је још 30 хи ља да из бе глич ких по роди ца у Ср би ји у ста њу по тре бе, ми сли се пре све га на про блем ста но ва ња. Усво је на Стра те ги ја ру рал ног раз во ја опт ши не ОМЛА ДИН СКО ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО Ва у че ри за 15 по чет ни ка ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ Ма ли фор мат УЛУ ПУДС-а Гра бо ва ца, о мре жи основ них школа на те ри то ри ји оп шти не, о мрежи пред школ ских уста но ва. Да та је са гла сност на Од лу ку о утвр ђива њу ви си не на кна де за ван ред ни пре воз на оп штин ским пу те ви ма и ули ца ма, као и на из ме не и до пуне Про гра ма по сло ва ња ЈП ''Ко муна лац''. Нај ве ћи број ових пред у зет ни ка ба ви се књи го вод стве ним услу гама, из ра дом про мо тив ног ма те рија ла и VEB пре зен та ци ја. Укуп на вред ност овог про јек та је 850 хиља да ди на ра. Де таљ са из ло жбе ''Ма ли фор мат''

9 Среда, 13. јул IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Ис кљу че ње по тро ша ча Због не из ми ри ва ња оба ве за пре ма ''Ин га су'' у по след ње две не де ље са мре же су ис кљу чена 42 по тро ша ча, ин фор ми сао је Мар јан Ми ла ко вић, на по следњем са стан ку Си сте ма 48. По троша чи у овом тре нут ку ду гу ју 98,5 ми ли о на ди на ра док је од ло же ни дуг ко ји још ни је до спео на напла ту 100 ми ли о на ди на ра. Из ''Ин га са'' апе лу ју на гра ђа не да из ми ру ју сво је ра чу не ка ко се не би из ла га ли до дат ним тро шко вима ве за ним за по нов но при кључи ва ње и ту жбе. То а ле ти на гро бљу Ре а ли зу ју ћи за кљу чак ко ји је до нет на јед ном од са ста на ка Си сте ма 48 а тра гом зах те ва грађа на, на нај ста ри јем гро бљу у Ин ђи ји ''Ко му на лац'' ко ји бри не о гро бљи ма по ста вио је то а ле те. Гра ђа ни пла ћа ју на кна ду за одржа ва ње гро ба ља, про це нат напла те је 86 од сто. Јав ни при хо ди Оде ље ње за утвр ђи ва ње и напла ту јав них при хо да је у пр вих шест ме се ци ове го ди не укуп но на пла ти ло 90 ми ли о на ди на ра што је за шест од сто ви ђе не го у истом пе ри о ду ла не или 5,8 ми лио на ди на ра. Ма ни фе ста ци је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја општи не ће у пе так за но ви на ре орга ни зо ва ти ''Фо то са фа ри'' на Дуна ву са ак цен том на афир ма ци ји кр че дин ске аде. У су бо ту се у Новом Слан ка ме ну одр жа ва ју ''Да ни бре скве'' а по след њи ви кенд у јулу је ре зер ви сан за Ме ђу на род ну ли ков ну ко ло ни ју у Кр че ди ну у по ро дич ној ку ћи Јак ши ће вих. СЕД НИ ЦЕ ВЕ ЋА И СКУП ШТИ НЕ План ре гу ла ци је за ''Грунд фос'' По чет ком про шле не де ље одр жана је сед ни ца Оп штин ског већа, пред се да вао Си ни ша Фи ли повић, за ме ник пред сед ни ка оп шти не, а пр вог да на ове не де ље Сед ни ца Скуп шти не оп шти не, пред се да вао Алек сан дар Ко ва че вић, пред седник Скуп шти не оп шти не. Има ле су го то во исто ве тан днев ни ред, Ве ће у сми слу утвр ђи ва ња пред ло га од лу ка а Скуп шти на у до но ше њу тих истих од лу ка. У окви ру ства ра ња усло ва за поче так из град ње фа бри ке пум пи данске ком па ни је ''Грунд фос'', до не та је од лу ка о при сту па њу из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла ци је за део се ве ро и ПУ ''БО ШКО БУ ХА'' За бо ра вак у објек ти ма Предшкол ске уста но ве ''Бо шко Бу ха'' од но ве школ ске го ди не при ја вље но је 720 ма ли ша на и то 300 де це уз ра ста од јед не до 5,5 го ди на, а за при прем ну групу, та ко зва ни за ба ви шни уз раст од 5,5 до 6,5 го ди на, 420 де це. 54 ма ли ша на тре нут но је на листи че ка ња за ме сто у вр ти ћу - Нај ве ћи при ти сак је на објек те у Ин ђи ји. На ли сти чека ња у цен трал ном објек ту ''Сун це'' је 28 де це а у објек ту ''Не вен'' у Омла дин ској ули ци 21 де те. Има мо и пе то ро де це на ли сти че ка ња у вр ти ћу у Бе шки. Ве ли ко је ин те ре со ва ње ро дите ља на ро чи то за це ло днев ни бо ра вак, из ја сни ло их се пре ко 50 од сто, ка же Ја дран ка Узе лац, дирек тор ка ПУ ''Бо шко Бу ха''. ХУ МА НОСТ НА ДЕ ЛУ сточ не рад не зо не где је пла ни ра на из град ња. Оче ки ва ња су да ће план би ти за вр шен до кра ја но вем бра ове го ди не. За тим сле ди ис хо до ва ње грађе вин ске до зво ле и по че так ра до ва. На ис тој сед ни ци усво јен је за вршни ра чун бу џе та оп шти не за го ди ну за ко ји је ка рак те ри стич но да се од ви ших ни воа вла сти у оп штинску ка су сли ло тек 50 по сто пла нира них тран сфер них сред ста ва. - Оту да је бу џет ла не у осет но ма њој ци фри ре а ли зо ван у од но су на план. Али за то је уве де на строга кон тро ла тро ше ња па ра па има мо си ту а ци ју да је у го ди ни остварен од ре ђен су фи цит, ка же Си ни ша Сед ни ца Ве ћа При ја вље но 720 ма ли ша на Ме ста ско ро за све ма ли ша не Ко ми си ја за при јем ће, ових дана, још јед ном пре гле да ти до кумен та ци ју пре не го што бу ду об јавље не ли сте. Гра ђа ни по ма жу Да ни је ли а кон об ја вљи ва ња тек ста у Н''Срем ским но ви на ма'' на сло вљеног ''Да цин ход по му ка ма'' и еми си ја на ло кал ном ра ди ју о про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју по ро ди це Драшко вић и Ко ва че вић ве за но за ле чење Да ни је ле Ко ва че вић, по је ди не рад не ор га ни за ци је су упла ти ле средства а ви ше вла сни ка ка фи ћа у Инђи ји су осми сли ли про грам за по моћ Да ци у ко ји су се укљу чи ли ло кал ни бен до ви. Гра ђа ни су по ка за ли да нису рав но ду шни пре ма ту ђој не сре ћи. При ку пљен но вац упла ћу је се на Дани је лин ра чун или на ра чун Бол ни це у Ста ром Слан ка ме ну где се Да ца нала зи на ле че њу а ко ји овом при ли ком об ја вљу је мо: жи ро ра чун бол ни це у Фи ли по вић, за ме ник пред сед ни ка оп шти не и до да је. - Уско ро ће мо има тиу пре ци зне по дат ке о при ли ву нов ца у пр вих шест ме се ци ове го ди не ма да већ са да зна мо да ту не иде она ко како смо пла ни ра ли. Оче ку је ва ли смо да ће се не ке ства ри у овој зе мљи мно го бр же до го ди ти, ме ђу тим, оне су се де си ле ре ла тив но ка сно, са про ду же ним ро ком при ме не, то је 1. ок то бар. Ту, пре све га, ми слим на до но ше ње За ко на о из ме ни За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у праве ко ји пред ви ђа да до би је мо ду пло ви ше нов ца не го што смо има ли до 1. ок то бра, са тим нов цем ће мо моћи, услов но ре че но, са мо да ''ис пегла мо'' не ке ста ре оба ве зе, ре као је Фи ли по вић. Од бор ни ци су до не ли Ло кал ни ак ци о ни план за при сту пач ност од до го ди не ко ји је део про јек та ''Мре жа гра до ва и оп штина за све'' а по кон цеп ту ''Ди зајн за све''. Ин ђи ја је јед на од де сет општи на у Вој во ди ни ко ја ће ра ди ти на ре а ли за ци ји овог про јек та, са рађи ва ти са дру гим оп шти на ма а све у ци љу уна пре ђе ња ква ли те та жи во та љу ди у гра до ви ма и оп шти на ма Војво ди не. - По сто ји мо гућ ност да смањи мо ли сту че ка ња јер је ове го ди не знат но ма ња раз вој на гру па у од но су на про шлу самим тим јер је у шко ле уведе но ин клу зив но обра зо вање. Тај про стор би мо гли да ис ко ри сти мо за при јем 15 до 20 бе ба. У сеп тем бру ће мо виде ти да ли ће сва де ца до ћи, да ли је не ко у ме ђу вре ме ну од у стао и ка ко из гле да конач на ли ста, ка же ди рек торка Узе лац. У вр ти ћи ма на под руч ју ин ђиј ске оп шти не укуп но је де це о ко ји ма бри не 150 за по сле них у уста но ви ''Бо шко Бу ха''.за сву де цу су обез бе ђе ни јед на ки усло ви бо равка без об зи ра о ко јој ме сној за једни ци је реч. Ста ром Слан ка ме ну: Да би Да ни је ла оста ла у бол ни ци на ле че њу по ро ди ца ме сеч но мо ра да из дво ји ди на ра. Та мо је смеште на у ма ју про шле го ди не, со ци јално је пла ћа ло три ме се ца њен бо ра вак у бол ни ци, од ав гу ста про шле го ди не мо ра по ро ди ца. У акцију се укључила и општинска Канцеларија за младе.

10 10 Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ВРЕД НИ ЦИ КОД ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА Ди ја лог при вред ни ка и са мо у пра ве По сле НА ЛЕД-овог при зна ња ко је смо до би ли као Град са по вољ ним ам би јен том за ула га ња, ини ци рао сам са ста нак са при вред ни ци ма јер имамо иде ју да фор ми ра мо При вред ни са вет као са ве то дав но те ло. Са вет би се ба вио пи та њи ма при вре де, раз воја и све га оно га што им је по тре бо да не сме та но функ ци о ни шу, без об зи ра да ли је то пи та ње из град ње, гра ђевин ских до зво ла, по ре ске по ли тике, мо гућ но сти при сту па раз ли чи тим фон до ви ма, ре као је гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић. На овом са стан ку би ли су представ ни ци при вред них су бје ка та ко ји су да ли смер ни це функ ци о ни са ња овог те ла, ко је би са ра дом пу ном па ром тре ба ло да кре не од је сени. -Ми тро ви ци су по треб ни до бри струч ња ци и ми слим да ће мо за једнич ки лак ше ре ша ве ти про бле ме, ка же гра до на чел ник. Пла ни ра но је да на че лу Привред ног са ве та бу де ду го го ди шњи при вред ник и би ши пред сед ник Про бле ми се за јед нич ки лак ше ре ша ва ју Срем ске при вред не ко мо ре мр Влади мир Мал ба шић, ко ји сво јим ис ку ством мо же мно го да до при несу ра ду овог те ла. Он ка же да ово те ло за ми шља као ор ган ко ји ће омо гу ћи ти ко ор ди на ци ју и ди ја лог са ло кал ном са мо у пра вом. -На разне на чин Са вет мо же да до при не се раз во ју Гра да и омо гу ћи не сме та ни ди ја лог са зва нич ни ци ма, што је и су штин ска свр ха Са ве та. Ова кав ди ја лог је нео п хо дан у од лу чи вању и то ће олак ша ти да се ускла де ин те ре си при вре де са од лу ка ма које се до но се на ни воу Гра да, ре као је Мал ба шић и до дао да При вред ни са вет по сто ји ор га ни зо ва но ско ро у свим за пад ним зе мља ма, а при ме ра ра ди, већ 70 го ди на у Њу јор ку као са ве то дав ни ор ган гра до на чел ни ка. То је на чин на ко ји се во ди ди јалог из ме ђу гра да и при вред ни ка, ка рак тер је кон сул та тив ни и са вето дав ни, а од лу ке на рав но до но се над ле жни ор га ни. Ј.З. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Кон крет ни од го во ри за ре фор ме Oснован град ски од бор Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је - За пред сед ни ка иза бран Дра ган Ша га но вић, а ми тро вач ки од бо ри СДП Ср би је има 12 чла но ва Дра ган Ша га новић, ди пло ми ра ни ин же њер елек тро техни ке из Срем ске Митро ви це, иза бран је за пред сед ни ка Град ског од бо ра Со ци јал де мократ ске пар ти је Ср би је овог гра да. - Иде ја со ци јал демо кра ти је не оку пља не за до вољ не и ме ланхо лич не, већ кре а тивне и на пред не. У Ср бији, у сва ком гра ду па и у Срем ској Ми тро ви ци, та квих је на пре тек. Ми ов де смо са мо око сни ца и че ка мо дру ге сјај не по је дин це да зајед но из гра ди мо вред но сти на по нос до ла зе ћих ге не ра ци је - ре као је Драган Ша га но вић, на кон из бо ра. На из бор ној кон фе рен ци ји 8.ју ла иза бра но је и 12 чла но ва Град ског од бо ра, а то су: Ни ки ца То до ровић, Бо рис Ов шек, Бра ни сла ва Ни ко вић, Рад ми ла Ба бић, Ма ринко Плав шић, Шпи ро Ма ној ло вић, Ива на Ша га но вић, Бо шко Ан ђелић, Ми хај ло Ра ва, Го ран Гли горић, Ву кај ло Бе шо вић и Цви ко Ма ној ло вић. Све ча на сед ни ца од бора, ко ји је усле ди ла на кон из бор не кон фе рен ци је, оку пи ла је чла но ве, сим па ти зе ре и пред став ни ке СДП-а Ср би је из мно гих оп шти на. При суство ва ли су јој и пред став ни ци од бора УРС - Г 17 плус, ЛДП, ПУПС и као и ми тро вач ког Син ди кал ног ве ћа. Са кон фе рен ци је СДП Ср би је у Срем ској Ми тро ви ци Пред сед ник По кра јин ског од бо ра СДП Здрав ко Је лу шић, оце њу је да је вре ме да со ци јал де мо кра ти ја уђе на ве ли ка вра та у Срем и под се ћа да је Срем ска Ми тро ви ца по след њи град у Вој во ди ни у ком је ова пар тија осно ва ла град ски од бор. Проф. др Ми ла дин Ко ва че вић, пот пред седник СДП Ср би је ка же да ова пар ти ја има кон крет не од го во ре на све реформ ске зах те ве овог дру штва, еконо ми је и др жа ве уоп ште. - По себ на ми си ја нам је да спречи мо ка ко се тро шко ви ре фор ми не би ста ви ли на ле ђа си ро ма шних, неза по сле них, за по сле них и оних ко ји има ју огра ни че ну спо соб ност за рад, а основ ни за да так да спре чи мо да се уни ште основ не и фун да мен тал не со ци јал не функ ци је др жа ве - ре као је, уз оста ло, др Ми ла дин Ко ва че вић у Срем ској Ми тро ви ци. С.Ђ.-М.М. ЛА ЋА РАК ПРО ЈЕ КАТ УНА ПРЕ ЂЕ ЊА СА О БРА ЋАЈ НИ ЦА Но ви из глед Ви та со ви ће ве ули це У ре кон струк ци ју ви тал не са о бра ћај ни це уло же но 7,7 ми ли о на ди на ра, а над ле жни на ја вљу ју на ста вак ра до ва Ули ца Три ве Ви та со ви ћа у Ла ћар ку до би ла је нови из глед јер је за вр ше но ас фал ти ра ње ко ло во за у ду жи ни од 750 ме та ра што је ин ве сти ци ја вред на 7,7 ми ли о на ди на ра. Ко ло воз у овој ули ци са да је ши рок пет ме та ра, а ту ће уско ро би ти по ста вље ни и ле же ћи по лицај ци ра ди без бед но сти сао бра ћа ја. Ови ра до ви део су про јек та ре ви та ли за ци је ва жних са о бра ћај ни ца ко јег фи нан си ра Фонд за ка пи тална ула га ња Вој во ди не. Бо шко Уме тић, пред сед ник Саве та МЗ Ла ћа рак ис ти че за до вољство оства ре ном ди на ми ком ра до ва. - Све је за врше но у ре кордном ро ку, а овим се сти че услов да Ла ћа рак има за о- би ла зни цу и могућ ност рас те реће ње са о бра ћа ја кад се бу де ра дио глав ни пут. За то Бо шко Уме тић је по сао зна ча јан и за ме шта не Лаћар ка и за оне ко ји ста ну ју у овој ули ци - оце нио је Уме тић. Ди рек то ру ЈП Ди рек ци ја за изград њу гра да Бо ја ну Га ври ћу важно је што је овим оства ре но обе ћање да то гра ђа ни ма, јер је у пи та њу јед на од са о бра ћај но ве о ма опре теће них ули ца. Знат но ши ри ко ло воз - Ре кли смо да ће мо све ули це које су би ле оште ће не због ра до ва на пу ту Р 103 са нира ти и то оства рује мо. На дам се да ће мо де ли мич но сре ди ти Га је ву и оста ле ули це. Пут до Ла ћар ка је завр шен, а ових дана се за вр ша ва и по ста вља ње јав не ра све те - под се ћа Бо јан Га врић. Др На да Зец Бо јан Га врић Пет ко вић, члан Са ве та ме сне зајед ни це до да је да је ре ви та ли зо ва на са о бра ћај ни ца у Ули ци Три ве Ви тасо ви ћа спо на на се ља Бе ла ру жа, ко јем при па да, са ве ли ким де лом Срем ске Ми тро ви це. С.Ђ. - М.М.

11 Среда, 13. јул РЕ ГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА И ОП ШТИ НА СТА РА ПА ЗО ВА Пот пи сан уго вор о са рад њи У PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић при су ству за ме ни ка по кра јинског се кре та ра за ме ђу ре гио нал ну са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву Ми о дра га Јо во ви ћа, Dženet Kajl, са вет ни ка кон сул тан та за ре ги о нал ни раз вој, Džon Ga la ge ra, са вет ни ка за ре ги о нал ни раз вој из про гра ма РСЕДП и дру гих, 7. ју ла у Ста рој Па зо ви Ми лан Ми рић, дирек тор Ре ги о нал не раз вој не агенци је Сре ма и Го ран Јо вић, пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва пот пи са ли су уго вор о са рад њи. Ка ко је Ми рић об ја снио, уго вор се од но си на су фи нан си ра ње ове Агенци је (у из но су од 0,10 од сто про шло го ди шњег бу џе та) али не за опе ра тив ни рад, не го за рад на про јек ти ма у ко ји ма ће уче ство ва ти старо па зо вач ка оп шти на. Он је до дао, да је ло гич но што је оп шти на Ста ра Па зо ва ме ђу пр ви ма при сту пи ла пот писи ва њу по ме ну тог уго во ра јер се на мет ну ла као ли дер у Сре му и овом при ли ком за сеп тем бар на ја вио про мо цију већ акре ди то ва не Ре ги о нал не раз вој не аген ци је Сре ма. Пред сед ник Јо вић је ис та као да је при род но да се за Срем (ко ји има че ти ри сер ти фи ко ва не оп шти не) као нај на пред ни ју ре ги ју у Ср би ји осни ва раз вој на Аген ци ја, што гово ри да су све на ше оп шти не из у Пот пи си ва ње уго во ра о са рад њи зет но озбиљ не. - У на ред ном пе рио ду кре ће мо у кон крет не про јек те и у Раз вој ној аген ци ји ви ди мо јед ног ста бил ног парт не ра - ре као је председ ник Јо вић, за хва лив ши се го споди ну Ми ри ћу, Ми о дра гу Јо во ви ћу и љу ди ма из Европ ске ко ми си је. Чести та ју ћи на осни ва њу Агенци је и пот пи си ва њу уго во ра о са рад њи Džon Ga la gel је ис та као да га је Го ран Јо вић, ка да га је упо знао пре две годи не им пре си о ни рао раз у мева њем ре ги о нал не са рад ње као до бра ко је до но си за једнич ки раз вој. За ме ник по кра јин ског секре та ра за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу Ми о драг Јо во вић за хва лио се пот пи сни ци ма уго во ра о са рад њи, али и го спо ди ну Ga la re ru и Dže net Kajl ко ји су нам до не ли добру на ме ру и ис ку ство у тежњи да се ре ги је у на шој земљи рав но мер ни је раз ви ја ју. По крај на ће на ћи на чи на да су фи нан си ра ре ги о нал не про јекте, обе ћао је Јо во вић. Пот пи си ва њу уго во ра о са рад њи у Ста рој Па зо ви при су ство ва ле су и Ни ко ли на Инђић, члан скуп шти не осни ва ча и Ве ра Дра го вић, пред сед ник програ ма РСЕДП. НА СТУ ПОМ ГА ЛИ ЈЕ ОТВО РЕ НО ПА ЗО ВАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО Сја јан кон церт за нај бо љу пу бли ку Па зо вач ко кул тур но ле то на Тр гу Др Зо ра на Ђун ђи ћа у Ста рој Па зо ви отво ре но је у су бо ту на ступом гру пе Га ли ја ко ја је при ре дила сја јан кон церт за ви ше од по се ти ла ца из ста ро па зо вач ке општи не и око ли не. Кон церт је био изван ре дан што се ви де ло и по рас поло же њу пу бли ке ко ја је за до вољ на пред по ноћ оти шла ку ћи. - Пу бли ка је див на. По зна ва ли су Га ли јин репер то ар. Пе ва ли су са на ма и оне пе сме од пре 20 го ди на - ре као је, на кон кон цер та шеф гру пе Не над Не ша Ми ло са вље вић и на гла сио да њи хо ве пе сме од ра жа ва ју раз личи та рас по ло же ња што се пре но си и на пу бли ку и што, за пра во Га ли ју чи ни оним што је сте. Њи хо ве нај леп ше љу бав не песме су се отр гле и тра ју и по речи ма члан гру пе Пре дра га Ми лоса вље ви ћа, ле по је чу ти но ву гене ра ци ју мла дих ко ја пе ва њи хо ве пе сме. Па зо вач ко кул тур но ле то, бренд ма ни фе ста ци ју оп шти не Стара Па зо ва ко ја је и њен ге не рал ни по кро ви тељ, отво рио је пред сед ник оп шти не Го ран Јо вић. Он је грађа ни ма сво је оп шти не, али и они ма ко ји до ла зе из дру гих гра до ва и општи на по же лео до бар про вод овог Кон церт Га ли је Го ран Јо вић отво рио Па зо вач ко кул тур но ле то ле та јер је, ка ко је ре као у Ста рој Па зо ви нај бо ља за ба ва то ком ле та. Ди рек тор Цен тра за кул ту ру Алексан дар Ба ко на отва ра њу ма ни феста ци је на ја вио је ово го ди шњи програм Па зо вач ког кул тур ног ле та у ко ме ће на сту пи ти гру пе Амај ли ја, Ди вље ја го де, Пла ви ор ке стар, као и Ка ра ван Ра дио Бе о гра да у коме ће го сто ва ти Ме ри ма Ње го мир, Би ља на Јеф тић, Са ша Илић, Снежа на Ђу ри шић, Ра ша Па вло вић и Един Ме до ше вић. Про грам Па зо вач ког кул тур ног ле та об у хва та и по зо ри шне предстве за нај мла ђу пу бли ку и већ ка ко је уста ље но, ма ни фе ста ци ја се завр ша ва Па зо ва рок фе стом у оквиру ко га ће на сту пи ти Елек трич ни ор га зам, Ни ко ла Чу ту ри ло, Влада џет бенд, Ја мај ка ни и Па зо вачки рок бен до ви. Ина че, ор га ни за тор ове ма ни фе ста ци је је ста ро па зо вачки Цен тар за кул ту ру ко ји је као и до са да, учи нио све да ор га ни за ци ја бу де бес пре кор на што се по ка за ло и на кон цер ту Га ли је ко ја је у су ботњој ве че ри при у шти ла вр хун ско задо вољ ство сви ма ко ји во ле њи хо ву му зи ку. ПО КРЕТ ГО РА НА Додељене на гра де за нај леп ше дво ри ште ове го ди не оп штин ски По крет гора на рас пи сао је кон курс по во дом И 5. ју на Ме ђу на род ног да на жи вотне сре ди не за нај леп ше дво ри ште у ста ро па зо вач кој оп шти ни. Од при јавље них 26 дво ри шта, иза бра на су три нај леп ша. На гра де је кра јем про шле не де ље на Ра сад ни ку Брест уру чио пред сед ник По кре та го ра на Ни ко ла Кла шњић. Пр ву на гра ду од ди на ра осво ји ло је дво ри ште Горда не Бел ко вић из Ста рих Ба но ваца, дру га, од је при па ла Ве ри Ћур чић из Но вих Ба но ва ца и тре ћу, од ди на ра до би ла је Зла ту шка Уш јак из Ста ре Па зо ве.

12 12 Среда, 13. јул ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Ак ци ја да ва ња кр ви У че твр так 14. ју ла би ће одржа на град ска ак ци ја до бро вољног да ва ла штва кр ви, од 8 до 12 ча со ва у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста Шид. Су тра дан, 15. ју ла у До му кул ту ре у Ада шев ци ма, би ће та ко ђе ор га ни зо ва на ак ција од 8 до 11 ча со ва, за да ва о це кр ви из овог ме ста, Ва ши це, Или на ца и Ба тро ва ца. Ша хов ски тур нир Ша хи ста Ми ша Ба лаж из Ши да по бед ник је тра ди ци о нал ног Ви дов дан ског ша ховског тур ни ра ко ји је по 19.- ти пут ор га ни зо ван у Ши ду. Ди плому за дру го ме сто осво јио је Рошка Бра ни слав из Бе о гра да, док је тре ће пла си ра ни Сти па Дер ми шек из Со та, од укуп но 28 ша хи ста. Од мла дих ша хи ста нај бо ље пла си ра ни је Пре драг Да ни ло вић на 14 ме сту укуп не ранг ли сте са укуп но оства ре на че ти ри по е на. Мо ро вић Ка ко са зна је мо од Ми ла ди на Пи ни ћа, пред сед ни ка Са ве та у Ме сној За јед ни ци Мо ро вић у току су ра до ви на уре ђе њу и на сипа њу ле ни ја у овом се лу. Ра дови се фи нан си ра ју из сред ста ва По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство. Же тва Же тве ни ра до ви на под ручју оп шти не у пу ном су је ку уз ан га жо ва ње ве ли ког бро ја комбај на, и без ве ћих по те шко ћа у по гле ду пре да је у скла ди шни про стор. Са до са да по жње ве них по вр ши на за бе ле жи ли су ви соки при но си, а пред ња чи за друга Гра ни чар са оства ре них 5,8 то на по хек та ру на пар це ла ма у Ја ме ни. ПРЕД СЕД НИ ЦА ОП ШТИ НЕ ПО СЕ ТИ ЛА СОТ Про јек ти ма до ква ли тет ни јег жи во та У окви ру ре дов них оби ла ска месних за јед ни ца, пред сед ни ца оп шти не На та ша Цвјет ко вић са сарад ни ци ма, по се ти ла је про те кле неде ље Сот. Том при ли ком по твр ђе но је да ће шид ска ло кал на са мо у права на ста ви ти тренд ула га ња у се о ске сре ди не и да у том по гле ду ме шта ни Со та мо гу оче ки ва ти ре а ли за ци ју неко ли ко про је ка та ко ји ће по бољ ша ти ква ли тет жи во та у том се лу. То ком бо рав ка у Со ту, пред ставни ци ло кал не са мо у пра ве уве ри ли су се да су не ки од про бле ма ко ји су уоче ни то ком њи хо ве про шло го дишње по се те том се лу у ме ђу вре ме ну от кло ње ни. Пре све га, ре кон стру и сан је обје кат у ко ме је сме ште на сео ска ам бу лан та, огра ђе на су спортска игра ли шта, по шљун ча ни атар ски пу те ви и уре ђен сен тар се ла. Ка ко је ис та кла пред сед ни ца Цвјет ко вић, упра во ре ша ва ње јед ног по јед ног про бле ма и је сте на ме ра чел ни ка ло кал не са мо у пра ве, ка ко би се ква ли тет жи во та ме шта на по ди гао на још ве ћи ни во, од но сно ка ко би се По кло ни за спор ти сте ЧЛА НИ ЦЕ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА ИЗ ВОР Чла ни це Удру же ња же на Из вор из Бер ка со ва не дав но су обе лежи ле дру гу го ди ну ра да. Том при ликом отво ри ле су и ет но ку ћа ко ја се на ла зи у про сто ри ја ма не ка да шње се о ске за дру ге. Про сто ри је ко је су ис пу ње не ет но по став ка ма нај пре су из јед на чи ли усло ви жи во та у се о ским и град ским сре ди на ма. - На да мо се да би уско ро још не ки од на ших ве ћих про бле ма би ти реше ни, те да ће мо ус пе ти да ре а ли зује мо не ке од пла ни ра них про је ка та. Не дав но смо за вр ши ли те ле фо ни заци ју се ла, а са да нам пре о ста је још У Со ту, по ред оста лог, ве ли ку па жњу по кла ња ју и раз во ју спорта ме ђу свим ге не ра ци ја ма. У том по гле ду су, за са да, нај ви ше пости гле же не, оку пље не у ло калном Удру же њу же на, ко је бро ји 13 чла ни ца. Оне ре дов но осва јају за па же не ре зул та те на број ним спорт ским так ми че њи ма, а по клон ко ји су до би ли од пред сед ни це мре жа и две лоп те за од бој ку, свака ко ће до при не ти по бољ ша ва њу усло ва за ба вље ње спор том, пре све га од бој ком. Уре ди ле ет но ку ћу у Бер ка со ву осве шта ли све ште ни ци пра во слав не цр кве, на кон че га је у До му кул ту ре упри ли чен кул тур но умет нич ки програм. У овом ам би јен ту чла ни це Удруже ња одр жа ва ће сво је са стан ке и ор га ни зо ва ти дру же ња. да ура ди мо и во до вод ну мре жу рекао је Са ша По ва жан, пред сед ник Са ве та МЗ Сот, до да ју ћи да ве ру је да ће у до глед но вре ме ус пе ти да изгра де и ка на ли за ци ју. Ина че, упра во у Со ту овог ле та се ре а ли зу је зна чај на ин ве сти ци ја у пут ну струк ту ру на под руч ју шидске оп шти не. Реч је о из град њи пу та из ме ђу Со та и Мо ло ви на, за ко ји је ло кал на власт обез бе ди ла сред ства из по кра јин ског фон да, у ви си ни од око 30 ми ли о на ди на ра. У КУЛ ТУР НО ОБРА ЗОВ НОМ ЦЕН ТРУ ШИД Кон церт фол кло ра из Мел бур на Фо клор ни ан самбл Шу ма ди ја из Мел бур на био је гост Српског кул тур но - умет нич ког друштва Све ти Са ва, у не де љу, 10. ју ла. Тим по во дом одр жан је концерт у са ли Кул тур но - обра зов ног цен тра Шид. Ина че, овај фол клор ни ан самбл је осно ван пре 40 го ди на, ра ди при цр кве но школ ској оп шти ни Све ти Ар хи ђа кон Сте фан и бро ји око 200 чла но ва. На кон кон цер та, чла но ви СКУД-а Све ти Са ва пу ту ју на го ди шњу турне ју у Грч ку, а овај кон церт је предста вљао ујед но и њи хо ву ге не рал ну про бу за на сту па ју ћи Фолк фест ко ји ће се одр жа ти у грч ком гра ду Ира кли ја. Ши ђа ни ће се на Фолк фе сту сва ког да на пред ста ви ти са сво јим ко ре о гра фи ја ма у че тр де сето ми нут ном про гра му. ШИД СКИ ПЛА НИ НА РИ Тре ћи у Ср би ји Цен тар Со та На ју би лар ним 50 - тим Су сре ти ма же ле знич ких пла ни нар ских друштва Ср би је, ко ји су се не дав но одржа ли на "Бе сној ко би ли" код Вра ња, уче ство ва ло је 11 чла но ва Пла нинар ског дру штва Же ле зни чар Шид. Шид ски пла ни на ри по сти гли су треће ме сто у ге не рал ном пла сма ну, а у нај а трак тив ни јој ди сци пли ни планин ско тр ча ње Бо јан Ра ни са вљевић осво јио је тре ће ме сто у кон курен ци ји од 35 так ми ча ра.

13 Среда, 13. јул БЕ БИ БЕО ЛЕ ТО Беочинска хроника Лет њи про гра ми за де цу Ово го ди шња де чи ја кул тур ноза бав на ма ни фе ста ци ја "Бе би Бео ле то", ко ју тра ди ци о нал но орга ни зу је Кул тур ни цен тар, одр жа на је, од 4. до 8. ју ла, уз фи нан сиј ску по моћ оп шти не Бе о чин и ком па ни је "Ла фарж БФЦ". За ов да шње ма лиша не би ло је при прем љно ви ше позо ри шних и би о скоп ских пред ста ва, кре а тив них ра ди о ни ца и ка ра о ка за ба ва. По ред оста лих, на сту па ли су фол клор ни ан сам бли АКУД "Со ња Ма рин ко вић" из Но вог Са да, а од позо ри шних ко ма да су ви ђе ни "Ма чак у чи зма ма", "Краљ мај мун", "За љуби се ци ца у прин ца" и "Ву че, вуче, по стао си ку че". Ма ни фе ста ци ја је оку пи ла ве ли ки број бе о чин ских ма ли ша на пред школ ског уз ра ста и осно ва ца. У ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА ОДР ЖИ ВОГ ЛО КАЛ НОГ РАЗ ВО ЈА Но во ме ђу оп штин ско парт нер ство У оства ри ва ње пе то го ди шњег Про јек та одр жи вог ло кал ног раз во ја, вред ног 22 ми ли о на до лара, ко ји спро во ди Аме рич ка аген ција за еко ном ски раз вој USAID, недав но се укљу чио и Бе о чин, за јед но са Гра дом Но вим Са дом и оп шти на ма Те ме рин и Срем ски Кар лов ци. Спора зум о са рад њи пот пи са ли су, 5. ју ла, у Срем ским Кар лов ци ма, но восад ски гра до на чел ник Игор Па вличић, пред сед ни ци три оп шти не мр Бог дан Цве јић, Ан драш Гу стоњ и Ми лен ко Фи ли по вић, а све ча ном чи ну је при су ство ва ла и Ме ри Ворлик, ам ба са дор ка САД у Ср би ји. Пот пи си ва њем овог спо ра зу ма, како се мо гло чу ти, фор ми ра но је ме ђуоп штин ско парт нер ство, ко је ће се, по ред оста лог, ба ви ти из ра дом за једнич ких ту ри стич ких по ну да, про моци јом ин ду стриј ских зо на, из град њом ин фра струк ту ре и раз во јем ма лих и сред њих пред у зе ћа. Ме ри Вор лик је ис та кла да оп шти не ко је удру жују сво је ре сур се и зна ње увек бр же ра сту и сна жни је на сту па ју у оштрој тр жи шној утак ми ци. Ина че, партнер ство оку пље но око Но вог Са да је дру го та кве вр сте у Ср би ји, у окви ру USAID-овог Про јек та одр жи вог ло калног раз во ја, а у на ред них го ди ну и по да на би ће их фор ми ра но још де сет. Пот пи се на овај спо ра зум ста вили су и ди рек тор Про јек та одр жи вог Кар ло вач ка гим на зи ја: ме сто пот пи си ва ња спо ра зу ма о са рад њи че ти ри парт не ра ло кал ног раз во ја у Ср би ји Пи тер Епштајн, као и пред став ни ци При вредног са ве та Но вог Са да и не вла ди ног сек то ра. Ди рек тор ка Ми си је USAID Су зан Фриц је ис та кла да ће та ор гани за ци ја и да ље по др жа ва ти ја ча ње ова квих ме ђу оп штин ских и ре ги о налних про је ка та, у ци љу удру жи ва ња по тен ци ја ла за бр же и ефи ка сни је ре ша ва ње ло кал них про бле ма. На ску пу у Кар ло вач кој гим на зи ји, та ко ђе, на гла ше но је да ће по себ но би ти под сти цан раз вој ту ри зма, послов них и ин ду стриј ских зо на, реша ва ње про бле ма во до снаб де ва ња и от пад них во да, као и раз вој оп тич ке ко му ни ка ци о не мре же. Ви ше па жње ће би ти по све ће но и об но вљи вим из во ри ма енер ги је, ства ра њу услова за бр жи раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа, као и по је ди них сек то ра по љо при вред не про из вод ње. Д. П. ВРД НИЧ КА ХРО НИ КА У ГРО БЉАН СКОЈ УЛИ ЦИ Ни пу та, ни ка на ли за ци је Про је кат ЛП кон тро лор се фи нан си ра из про гра ма Ја ча ње ме ха ни за ма од го вор ности у јав ним фи нан си ја ма ко ји спро во ди УНДП Ср би ја уз фи нан сиј ску по др шку Владе Кра ље ви не Нор ве шке Но во ауто бу ско ста ја ли ште До јед ног од три врд нич ка гро бља, оног крај Гро бљан ске ули це, све је те же до ћи. Ко ло воз из бра здан удар ним ру па ма ни ма ло не ли чи на са о бра ћај ни цу, а у це лој ули ци нема ни ка на ли за ци је ко ја је сти гла до рас кр сни це са Рад нич ком ули цом. Пред сед ник Са ве та Ме сне за једни це Ми ле Са на дер об ја шња ва да је вод ка на ли за ци је про шле го ди не ура ђен до рас кр сни ца Гро бљан ске и Рад нич ке и да су, због не до стат ка сред ста ва, ра до ви за у ста вље ни. - Цео про је кат је фи нан си ран од стра не Фон да за ка пи тал на ула га ња. Рум ска Са гра ни је до би ла обе ћа на Гро бљан ска ули ца у Врд ни ку сред ства па су ра до ви пре ки ну ти. Ко ли ко знам, пре ма уго во ру је Сагра тре ба ло да ура ди ка на ли за ци ју, а да по том пут бу де са ни ран. На жалост, на ма су оста ли про бле ми наво ди Са на дер. Реч је о то ме да ка на ли за ци је иде тач но сре ди ном пу та па је нело гич но пр во уре ди ти пут да би се од мах по том тај исти пут још јед ном рас ко па вао због ка на ли за ци је. Месна за јед ни ца је не моћ на, па 500 мета ра Гро бљан ске ули це и да ље че ка да се из ми ре оба ве зе пре ма из во ђачи ма и на ста ве ра до ви на из град њи ка на ли за ци о не мре же. Ж.Н. На кон што је про шле сед ми це у цен тру Ма чван ске Ми тро ви це по ста вље но но во ауто бу ско ста јали ште, на кол цен тар на ше ре дакци је 022/ ја ви ли су се чи та о ци ко ји су же ле ли да са знају ко је фи нан си рао овај про је кат и ко ли ко нов ца је из дво је но за ту на ме ну. Ауто бу ско ста ја ли ште у Ма чван ској Ми тро ви ци Тра гом пи та ња чи та ла ца Сремске но ви не су са зна ле да је из градњу ауто бу ског ста ја ли шта фи нан сира ла Ди рек ци ја за из град њу гра да Срем ска Ми тро ви ца, сред стви ма из град ског бу џе та, у из но су од око пола ми ли о на ди на ра. С. М. (Ста во ви и ми шље ња из не ти у тек сто ви ма не пред ста вља ју ста во ве УНДП)

14 14 Среда, 13. јул РУ МА НО ВИ ПРИ ЛО ЗИ ЗА ИСТО РИ ЈУ Од зе му ни це до ''Сло бод ни це'' Ђор ђе Бо шко вић: ''Ру ма - исто риј ски пре глед'', П ро у ча ва ју ћи про шлост, чо век схва ти да се жи вот уства ри по на вља. Уло ге су исте, мења се сце но гра фи ја. Да нас Ру мом не про ла зе фи ја ке ри, већ ауто мо би ли, ма ле пи ја це за ме ни ли су су пер марке ти, књи ге су за ме ни ли ком пјуте ри. Има и јед на кон тра - у ка фана ма ви ше ни су од ра сли, већ де ца. Ина че, за Ср бе, за Срем це, па и за Ру мља не, ва же сте ре о ти пи, обра сци по на ша ња, не кад као и сад. Ве чи ти је су коб на по ли тич ком по љу, и нека да су ра ди ка ли би ли за Ис ток, а ''са мо стал ци'' за За пад. Дру ги пример, га зда та да шње го сти о не ''Орао'' из нео сто и сто ли це на тро то ар, па се гра ђа ни жа ле. Гра ђа ни ма он дашње Ру ме сме та пра ши на, сме та ју им пси лу та ли це, као и да нас. Онда шњи тр гов ци се жа ле на тор ба ре, сит не тр гов це ко ји иду по ку ћа ма и не пла ћа ју по рез. Да нас је то не лојал на кон ку рен ци ја. На овај на чин о сво јој но вој књизи, и о Ру ми, при ча Ђор ђе Бо шковић, ви ши ку стос исто риј ског одеље ња рум ског За ви чај ног му зе ја. Реч је о књи зи ''Ру ма - исто риј ски пре глед'' ко ја се не дав но по ја ви ла у из да њу За ви чај ног му зе ја и Град ске би бли о те ке ''Ата на си је Стој ко вић'', про је кат је у це ло сти фи нан си рао Ро та ри клуб Ру ма. Кра јем про шлог ви кен да, 8. ју ла, ова књи га је и промо ви са на у чи та о ни ци Град ске библи о те ке. Из пе ра Ђор ђа Бо шко ви ћа до сада су иза шле мо гра фи је До бри на ца, Му зич ке шко ле, шко ле ''Иво Ло ла Ри бар'', књи га ''Ма ги страт - тр гови ште Ру ме'', као и низ тек сто ва из обла сти за ви чај не исто ри је. ''Ру ма - исто риј ски пре глед'' је са жет приказ исто ри је Ру ме од на стан ка па до осло бо ђе ња го ди не. Ђор ђе Бо шко вић - при ча о Ру ми са тур ском ре чи бла то: ни ти ''ру ма'' на тур ском зна чи ''бла то'', ни ти је Ру ма у про шло сти би ла је ди но ме сто чи је су ули це би ле блат ња ве. По сле Ру ма се по ми ње још не ко ли ко пу та у спи си ма, увек као се ло у Тур ској. А се ло је про па да ло не ком тур ском спа хи ји. Пре ма турској др жа ви, и пре ма спа хи ји, Румља ни су пла ћа ли по рез. По рез на пше ни цу, је чам, раж, сточ ну хра ну и про со. Так са се пла ћа ла на се но, огрев но др во, на ов це, не про да то гро жђе, на бу рад, на не ве сту, а посто ја ла је и удо вич ка так са. То ком 18. ве ка не ке по ро ди це су још жи ве ле у зе му ни ца ма. Ста тус тр го ви шта Ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја 20. ју ла Но вој Ру ми да је статус тр го ви шта. Че ти ри го дишња ва ша ра одр жа ва ла су се на Цве ти, Спа сов дан, Ми хољдан и на све тог Пе тра и Па вла. По сле две го ди не ба рон Пе јаче вић из да је ''Сло бод ни цу'', а из Бе ча сти же до зво ла за још два ва ша ра - на све тог Три фу на и Аран ђе лов дан ''Си ро ма шни ји ме шта ни су стано ва ли у ма лим и тро шним ку ћа ма, са от кри ве ним кро во ви ма и ру па ма уме сто про зо ра. Ује сен, по сле силних ки ша, ка да от пад не креч и леп са зи до ва, ове ку ће су из гле да ле као ред про сја ка пред цр квом.'' Ис хра на се са сто ја ла од ма лог броја на мир ни ца - ку ку ру зни или ра же ни хлеб за ме шан на вре лој во ди и пе чен на же ра ви ци, лук и - ра ки ја. Ге о ме тар Сла ни на и про ви зор Франк Ба рон Мар ко Пе ја че вић је од лу чио да у ата ру се ла Ру ме из гради но во на се ље. За што? Због промет ног пу та, плод не зе мље, пит ке во де. У про ле ће на те рен изла зе ге о ме тар Сла ни на и про ви зор Франк, пре ме ра ва ју те рен за бу ду ће ули це. План бу ду ћег на се ља, са равним ули ца ма са чи нио је сам ба рон Пе ја че вић. За ни мљи ва је при ча о рум ској пошти из по ло ви не 18. ве ка. По шта се пре но си ла по штан ским ко њи ма. Вре ме ја ха ња на ре ла ци ји Ми тро ви ца - Чал ма би ло је три ча са, а Го лу бин ци - Ру ма 4,5 ча са. Од поло ви не 19. ве ка, по штан ски са о браћај пре ко Сре ма, на ли ни ји Ву ко вар - Ба чин ци - Чал ма - Ми тро ви ца - Рума - Го лу бин ци - Зе мун, од ви јао се пу тем бр зих по штан ских ко ла - дили жан си. По ла зак из За гре ба био је у 17 ча со ва, а из Зе му на у пе так, у је дан час по по но ћи. Цео пут је трајао 64 ча са. По штан ски слу жбе ни ци су има ли уни фор му, она се са сто ја ла од га ла и обич ног ше ши ра, ки ћан ке од коњ ске дла ке, по штан ског ро га са три или че ти ри пи ска, гај та на за рог (тру ба) и та бли це са по штан ским зна ком ко ји је био на ру ка ву. До ла зе ра то ви, пр ви и дру ги. Нем ци од ла зе из Ру ме. Не мач ки изво ри на во де да је у је сен на те ри то ри ји Сре ма би ло 77 хи ља да Не ма ца, од то га је оти шло, и ни је се ви ше вра ти ло Ева ку а ција се у по чет ку од ви ја ла уз коњ ске за пре ге у ко ји ма је би ло ме ста за се дам осо ба. За њи хо ве по тре бе се у за пре гу па ко ва ло 100 ки ло грама бра шна, 50 ки ло гра ма ма сти, 50 ки ло гра ма сла ни не. Ка да је код Вин ко ва ца стра да ла пут нич ка компо зи ци ја са око три хи ља де же на и де це (од са ве знич ког бом бар дова ња), тран спорт се од ви јао за прежним ко ли ма, са плат не ним кро вом. Ка ра ва ни ко ји су ишли у прав цу Оси је ка би ли су ду гач ки и до 60 кило ме та ра. По сле од ла ска Не ма ца, у Ру ми је би ло пра зних ку ћа. У њих ула зе ко ло ни сти из Бо сне, Далма ци је, Ба ни је, Ли ке, Кор ду на... Рума на ста вља свој жи вот. К. Ку зма но вић Ру ма и бла то На пи та ње шта је же лео да постиг не овом књи гом, Бо шко вић ка же - да Ру мља ни ма при бли жи исто ри ју овог гра да, да раз би је не ке ве ковне пред ра су де. Та исто ри ја се че сто при ка зи ва ла ша блон ски, ма ло ко се, сем Слав ка Га ври ло ви ћа, уду био у ар хив ску гра ђу. По ред тра га ња, сле ди об ра да ма те ри ја ла, па се лекци ја. -До ста то га је не ис тра же но са аспек та зна ча ја Ру ме у про шло сти. Ру ма је у то вре ме би ла зна чај но при вред но и кул тур но ме сто у Војво ди ни. За њу се зна ло у Бе чу, и у Пе шти. Ру ма ни је од ју че. Ов де је при сут на и жал за ста ром Ру мом, жеља да се афир ми ше за јед нич ки грађан ски дух-ка же Бо шко вић. Ру ма се пр ви пут по ми ње 1566/67. у Срем ском деф те ру, као се ло средње ве ли чи не у Ми тро вач кој на хи ји. Има ла је 49 ку ћа. Нај че шћа пред расу да је она ко ја име Ру ма по ве зу је Да на шњи цен тар Ру ме

15 Среда, 13. јул ПРО ЈЕ КАТ ЛО КАЛ ПРЕ СА ФИ НАН СИ РАН ОД СТРА НЕ НЕД-а ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈА У СР БИ ЈИ - УЖИЦЕ На ћи мо дел ко ји од го ва ра на шим Ужич ки при ме ри де цен тра ли за ци је, али и бе сми сле но сти цен тра ли за ци је... Ко ли ко про цес де цен тра ли за ци је кон крет но мо же да ути че на ква ли тет жи во та у ло кал ној сре ди ни? Од го вор на ово пи та ње мо же се до би ти по ста вља њем су прот ног пи та ња: ко ли ко про цес цен тра ли за ци је сма њу је мо гућ но сти раз во ја по је ди них де ло ва Ср би је. Ужич ки при ме ри да ју од го во ре на оба пи та ња К а да су из Ужи ца пре пет го ди на оти шли Те ле ком, ПТТ, Елек тро дистри бу ци ја, Ју го пе трол, Ву ча возо ва...гра ђа ни су има ли му чан ути сак да тек та да упа да мо у пра во про вин циј ско бла то и да ће Зла ти бор ски округ за о би ћи па ре НИП-а и раз вој них фон до ва, а да ће ма ло пре о ста ле жи ве при вре де брзо пу ћи. Тај слу ће ни про цес је и кренуо, а он да се власт у Ужи цу из пет них жи ла тру ди ла да се у овом гра ду ак тиви ра би ло ко ја ре пу блич ка ин сти ту ци ја. Кра јем ок то бра про шле го ди не пре ми јер Ср би је Мир ко Цвет ко вић све ча но је отворио Ца ри нар ни цу Ужи це, уз ре чи да се отва ра ње ове ца ри нар ни це по кла па са прин ци пи ма Вла де Ср би је о де цен тра лиза ци ји, да ће са да би ти рас те ре ће на цари нар ни ца у Кра ље ву, и да ће при вре да овог ре ги о на уз ма ње тро шко ве и на по ре ре а ли зи ва ти сво је по тре бе. - Не за бо рави мо да се 60 од сто по сло ва у Ца ри нарни ци Кра ље во од но си ло на при вре ду и по сло ве гра ђа на Ужи ца и Зла ти бор ског окру га, и то је нај ва жни ји ар гу мент Владе Ср би је да по др жи ини ци ја ти ву гра да Ужи ца за отва ра њем Ца ри нар ни це - рекао је та да пре ми јер Цвет ко вић. Да нас го ди ну и по да на по отва ра њу Ца ри нар ни це Ужи це, Ми ло ван Пе тро вић, за ме ник гра до на чел ни ка Ужи ца, за дужен за при вред на пи та ња, кон ста ту је да је отва ра ње Ца ри нар ни це Ужи це од личан по тез Вла де Ср би је у про це су де центра ли за ци је. - Ово је је дан од при ме ра ка ко да се увоз-из воз ро бе при бли жи ко ри сни цима. По стиг ну та је ве ћа кон тро ла гранич них пре ла за пре ма Бо сни и Цр ној Го ри. Они су мо дер ни зо ва ни, по себ но у Мо корј Го ри и Го сту ну, убр зан је и пове ћан про мет ро бе, за по сле ни су но ви љу ди, а то ком на ред не го ди не у Ужицу тре ба да бу де за вр ше на но ва згра да Ца ри нар ни це, вред на 100 ми ли о на дина ра. Би ће отво ре на и но ва рад на ме ста - на во ди Пе тро вић. Сло бод на зо на - по че так су штин ске де цен тра ли за ци је Про шлог ок то бра у Се вој ну је по че ла са ра дом Сло бод на зо на Ужи це, ко ја се на ла зи на про сто ру из ме ђу две фа брике: Ва ла јо ни це ба кра и Ва ља о ни це алуми ни ју ма- ИМ ПОЛ СЕ ВАЛ. По че так рада Зо не озва ни чио је др жав ни се кре тар Ми ни стар ства тр го ви не и услу га, Дра ган Ја ра ко вић. - Отва ра ње сло бод не бес царин ске зо не у Се вој ну зна чи по че так суштин ске де цен тра ли за ци је и оче ку је мо да се на ње ном про сто ру кон цен три шу ком па ни је ко је су као ве ли ки из во зни ци при сут ни у за пад ној Евро пи и зна ју шта је утак ми ца. Сло бод на зо на Ужи це у пр вој фа зи за у зи ма 50 хек та ра укљу чу ју ћи и терми нал од де вет хек та ра, а дру га фа за би ће про ши ре ње на још 100 хек та ра. Циљ фор ми ра ња Сло бод не зо не је сте да се, кроз олак ши це у по сло ва њу и по влашћен по ре ски ре жим, по ве ћа при вред ни раз вој. Гра до на чел ник Ужи ца Јо ван Марко вић ка же, ва жно је да што ви ше преду зе ћа уђе у Сло бод ну зо ну, да се ши ри сло бод на зо на тр го ви не, ка ко би ужич ки крај био пре по зна тљив, и ин те ре сан тан за ула га ња. Ди рек тор Ва ља о ни це ба кра, јед ног од осни ва ча Слоб дне зо не, Драган Су бо тић на во ди да је Вла да Ср би је отва ра њем се вој нич ке бес ца рин ске зо не пре по зна ла пра во ме сто за де цен тра лиза ци ју, раст и раз вој при вре де, а са мим тим и за бо љи стан дард гра ђа на. На ци о нал не ин сти ту ци је при бли жи ти гра ђа ни ма Ужич ки при мер де цен тра ли за ци је је и рад ре ги о нал них ин сту ту ци ја ко је квали тет но по ве зу ју ло кал и ре пу блич ке инсти ту ци је, по себ но ка да су ин ве сти ци о ни фон до ви у пи та њу, ка жу у Ре ги о нал ној раз вој ној аген ци ји Зла ти бор у Ужи цу ко ја је по че ла са ра дом још го ди не као Ре ги о нал ни цен тар за раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа. Вла да Ср би је и свих де сет оп шти на Зла ти бор ског окру га су осни ва чи Аген ци је, и она је ва жна ве за за са рад њу са парт не ри ма на ре ги о налном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном нивоу. То ком про шле го ди не ужич ка Развој на аген ци ја би ла је део про гра ма подр шке раз во ју кон ку рент но сти ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни ка ко ји спро во ди На ци о нал на раз вој на аген ци ја. Раз вој на аген ци ја Зла ти бор ре а ли зова ла је и про је кат ино ва ци о ног цен тра за по љо при вре ду у Ари љу, а у оп шти на ма При бој, При је по ље и Ко сје рић осно ва ла је сво је цен тре за по др шку и раз вој секто ра ма лих и сред њих пред у зе ћа. Не давно је Аген ци ја об ја ви ла ре зул та те пр вог све о бу хват ног ис тра жи ва ња у обла сти ту ри зма за ре ги ју За пад не Ср би је, са ци љем да се ту ри стич ким ор га ни за ци јама и мар ке тин шким аген ци ја ма ука же на то шта је до са да до бро ура ђе но, а шта тре ба про ме ни ти. Да нас осам го ди на од отва ра ња, Ре ги о ан ла на раз вој на агенци ја Зла ти бор у Ужи цу, уз Ре ги о нал ну при вред ну ко мо ру Ужи це, упр кос економ ској кри зи, успе шно ис пу ња ва сво ју ми си ју - раз вој но вих и по сто је ћих малих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ништва у овом де лу Ср би је. Да ли се озбиљ но ми сли и ра ди на децен тра ли за ци ји или је по пу ли зам на делу, по ка за ће вре ме, као и да ли је пре мешта ње На ци о нал не аген ци је за оси гу рање и фи нан си ра ње из во за са мо по ли тички мар ке тинг. Отва ра ње ове аген ци је у Ужи цу је по ку шај др жа ве да се она прибли жи ко ри сни ци ма на оном ме сту где их је нај ви ше. Од де сет нај ве ћих срп ских из во зни ка, три су су у Ужи цу, под се ћа за ме ник гра до на чел ни ка Ужи ца, Ми лован Пе тро вић. - Ва ља о ни ца ба кра Се вој но, ИМ ПОЛ- СЕ ВЕЛ и Пр ви пар ти зан на мен ска произ вод ња су пред у зе ћа ко ја пре ко 90 од сто про из вод ње из во зе, а ко ли ко ће из ме шта ње Аген ци је за оси гу ра ње и финан си ра ње из во за у Ужи це по ве ћа ти извоз ове ре ги је и це ле Ср би је, ви де ће мо. Су штин ска де цен тра ли за ци ја ће се дого ди ти ка да бу де де цен тра ли зо ван репу блич ки бу џет, ка да Ужи це не бу де мора ло да пи та ре сор на ми ни стар ства ка ко да по тро ши сво је па ре, ка да са мо стал но, сход но по тре ба ма гра ђа на мо же да реа ли зу је ин ве сти ци је. Још смо да ле ко од то га, упр кос стал ној при чи о де цен тра лиза ци ји - за кљу чу је Ми ло ван Пе тро вић. А су шти на про це са је бо љи ква ли тет жи во та гра ђа на у ло кал ној сре ди ни. Логич но пи та ње је он да ко ли ко са ми гра ђани зна ју шта је тач но про цес де цен трали за ци је, шта гу бе у цен тра ли зо ва ном си сте му и ко да је кон крет не од го во ре, без при ме са по литчког мар ке тин га? Не ко ли ко при ме ра бе сми сле но сти цен тра ли за ци је Пи та њем (де)цен тра ли за ци је у ужичком кра ју кроз де лат но сти сво јих синди кал них ор га ни за ци ја већ ду же вре ме ба ви се и Ве ће са мо стал ног син ди ка та Зла ти бор ског окру га, Пе тра шин Дру ловић, пред сед ник, на во ди при ме ре бе смисле но сти цен тра ли за ци је. - Че сто се од по лит ча ра чу је да ће се из вр ши ти про цес де цен тра ли за ције Ср би је. То ја раз у мем као по да так да се сред ства ко ја су од ла зи ла у Бе о град вра ћа ју ло ка лу и да ће мо ми би ти га зде. Ни шта ту ни је ја сно, јер у овом тре нутку ми смо су о че ни са јед ном стра хо ви том цен тра ли за ци јом. Ужи це је би ло цен тар за де сет оп шти на Зла ти бор ског окру га и са ре ги о нал ним се ди штем ни за ре публич ких пред у зе ћа. Од ре ђе на сред ства пре ко тих пред у зе ћа сли ва ла су се у Ужи це, али по след њих го ди на од ла ском ових пред у зе ћа, од ла зи ла су и сред ства у Кра ље во, Кра гу је вац, Бе о град... за висно од то га где се од се ли ло ужич ко седи ште ре пу блич ког пред у зе ћа. Ме ђу по след њи ма из Ужи ца је оти шао и НИС, а ди рект на по сле ди ца би ла је от пу штање рад ни ка. По сто ји ту и низ дру гих, прак тич них про бле ма: ра ни је, ка да су по пра вља ни ква ро ви на те ле фон ским ин ста ла ци ја ма, рас пи си ван је кон курс и ан га жо ва ни рад ни ци из омла дин ске задру ге у Ужи цу ко ја узме про ви зи ју. Са да то ра ди бе о град ска омла дин ска за дру га, и не ан га жу је ви ше рад ну сна гу са овог под руч ја.. Због цен тра ли зи ва ног си стема, ства ри иду и до би зар них слу ча је ва - на ауту ужич ке На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње про пад не ла ме ла и, уместо да је по пра ви сер вис из Ужи ца, тај ауто се шле па у Бе о град. Ка да је на бав ка ин вен тар ског ма те ри ја ла у пи та њу, ауто ужич ког Те ле ко ма иде за Кра ље во, и често ви ше из но се пут ни тро шко ви, не го вред ност до пре мље не ро бе - об ја шња ва Дру ло вић. По зна ти су и дру ги при ме ри: за послед ње три го ди не На ци о нал на слу жба за по шља ва ња у Ужи цу се пре по ло ви ла, је дан део је над ле жан за шест оп шти на Зла ти бор ског окру га, а дру ги за оп шти не При бој, При је по ље, Но ва Ва рош и Сје ница. То се де си ло и са по ли циј ском управом Ужи це, па прак тич но на овом подруч ју по сто је два су бре ги о на. По сле дица ова кве цен тра лиз ци је у Ср би ји је сте стра хо вит од лив ка дро ва. У по след њих де сет го ди на, на кон за вр ше них сту ди ја у Бе о гра ду, у Ужи це се вра ти ло 2,5 одсто ди пло ми ра них сту де на та, упо зо ра ва Дру ло вић. Шта гра ђа ни ми сле о де цен тра ли за ци ји Ужич ки цен тар за људ ска пра ва и де мо кар ти ју је члан На ци о нал не ко а- ли ци је за де цен тра ли за ци ју, а као Реги о нал ни цен тар за де цен тра ли за цију, по кри ва све оп шти не Зла ти бор ског окру га. Из вр шни ди рек тор ове не вла дине ор га ни за ци је, Дра го љуб Поп Ми тић, ка же да је у прет ход не две го ди не овај цен тар ре а ли зо вао низ ак ци ја и ис тражи ва ња у са рад њи са ор га ни за ци ја ма из Ни ша, Бе о гра да и из Европ ске уније, са ци љем да се са зна шта гра ђа ни ми сле о де цен тра ли за ци ји и на ко је тешко ће на и ла зе у овом про це су. - Ре зул та ти ис тра жи ва ња нам го воре да гра ђа ни ма ло зна ју о де цен трали за ци ји, а че сто су од го ва ра ли да у том про це су њих ни ко ни шта не пи та. Сма тра ју да пра ве де цен тра ли за ци је не мо же би ти док се не де мо кра ти зују ин сти ту ци је у Ср би ји и док о све му од лу чу ју по ли тич ке стран ке, а не поје дин ци. У овом ис тра жи ва њу гра ђа ни ис ти чу још је дан про блем - не рав но меран раз вој др жа ве, као и то да у про цес де цен тра ли за ци је све сре ди не не ула зе са јед на ким осно ва ма: ни је исто жи ве ти на Но вом Бе о гра ду и у При бо ју, При јепо љу, или Но вој Ва ро ши. Поп Ми тић сма тра да нам је де цен трали за ци ја нео п ход на и да је по треб но спусти ти ни вое вла сти и из вр ши ти управ ну, али и фи скал ну де цен тра ли за ци ју. - Са дру ге стра не, пот пу но смо све ни то га да де цен тра ли за ци ја не ће до не ти то лику ко рист си ро ма шним оп шти на ма, јер ођед ном ће те ло кал не са мо у пра ве преу зе ти на се бе ве ли ки број оба ве за ко је у тим по чет ним фа за ма не ће мо ћи да реа ли зу ју. Хит на је фи скал на де цен тра лиза ци ја, ми слим да би тре ба ло што ви ше сред ста ва пре ба ци ти ме сним за јед ни цама, па са тог ни воа кре ну ти у цео про цес де цен тра ли за ци је - на во ди Поп Ми итћ. Он ис ти че да је Ре ги о нал ни цен тар за де цен тра ли за ци ју, ис тра жу ју ћи ста во ве гра ђа на, за кљу чио да љу ди и ин сти ти ције ко ји се на ни воу Ср би је ба ве овим проце сом, мо ра ју ви де ти ка ко је то ре ше но у Европ ској уни ји. - По сто је ви со ко цен тра ли зо ва не земље, али и де цен тра ли за и ва не на разли чи те на чи не. По треб но је на ћи мо дел ко ји од го ва ра на шим усло ви ма, али да тај мо дел не бу де по вод за но ва де ље ња и су ко бе, по себ но на по ли тич ком ни воу. Иде ја о ста ти стич кој ре ги о на ли за и цји - по де ли Ср би је на се дам, па пет, па опет на се дам ре ги о на, у Ужи цу је, као што зна мо иза зва ла ве ли ке по ли тич ке ре акци је - до дао је Поп Ми тић. Нов ка Илић

16 16 Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Јул ске свет ко ви не У ПРО НА ЂЕН ЛЕП ТИР Ово је ле птир сре дње в ел ич ине са р асп оном кр ила од 5,5 цм, ја рких, ж ив оп исних б оја н ас ељ ава вл ажне д ел ове ш уме и п оред п ут ева од н из ије до бр дских т ер ена. Пр еко д ана ст оји на ст аблу или у оп алом л ишћу скл опљ ених кр ила у в иду крова. Ш аре на кр ил има му п ом ажу да се кад м ир ује укл апа са к ором д рвета или оп алог л ишћа, к ако би био што м ање уо чљив. Пр еж ивљ ава као ор га ни за ци ји Град ског и месних од бо ра СУБ НОР-а Срем ска Ми тро ви ца, све ча но су обе ле же не ју би лар не го ди шњи це Да нас бор ца и Да на устан ка на ро да Ср би је. Цен трал ној свет ко ви ни Да на устан ка на ро да Ср би је за под ручје Вој во ди не, ко ја је трад ци о нал но ор га ни зо ва на на Ири шком вен цу, 7. ју ла, на ко јој су глав ни го вор ници по во дом тог зна чај ног исто риј ског до га ђа ја би ли, пред сед ник По крајин ског од бо ра СУБ НОР-а Вој во дине, Све то зар Ата нац ко вић и председ ник По кра јин ске вла де, др Бо јан Пај тић, при су ство ва ло је и око 200 пре жи ве лих бо ра ца и по што ва ла ца На род но о сло бо ди лач ке бор бе с градског под руч ја Срем ска Ми тро ви ца. Они су за тим Пар ти зан ским путем кре ну ли ка ле ген дар ним Ро хаљба за ма код Ди во ша, ко је су би ле сло бод на те ри то ри ја то ком чи та вог Дру гог свет ског ра та, где се на ла зила пар ти зан ска бол ни ца и ода кле су кре та ли тран спор ти с хра ном, одећом и обу ћом за бор це у Ис точ ној Бо сни. На пу ту ка Ро хаљ-ба за ма, они су се за у ста ви ли на Ја бу ци, где су позна тој срем ској пар ти зан ки, Ра дин ки Ви та со вић-ле пи њи ци ода ли по шту. На Ро хаљ ба за ма на Пар ти занском гро бљу по ло жен је ве нац, а оку пље ни ма се обра тио пред сед ник Град ског од бо ра СУБ НОР-а, Ра да Ко ри ца-ба та. Срем је у Дру гом свет ском ра ту, на гла сио је Ко ри ца, дао 27 хи љада бо ра ца, од ко јих је 10 хи ља да по ги ну ло, док је под те ро ром окупа то ра па ло 22 хи ља де љу ди, же на и де це. Свет ко ви ни на Ро хаљ- ба за ма, ко ју је фи нан сиј ски по др жа ла и град ска власт, при су ство ва ли су и го сти из Бе че ја и Вр шца. По во дом Да на бор ца ор га ни зован је оби ла зак ста рих, из не мо глих и бо ле сних бо ра ца НОР-а, док су на спо мен-обе леж ја из Дру гог светског ра та по ло же ни вен ци и цве ће. Цен трал на свет ко ви на одр жа на је у Ла ћар ку, где су у До му кул ту ре от кри ве не спо мен пло че с име нима 64 бор ца из овог ме ста, ко ји су по ги ну ли код Ше хо ви ћа и Тр на ве у Ис точ ној Бо сни у су ко би ма с Нем цима и чет ни ци ма. С. Лов ча нин Pa na xia (Eupla gia) qu a dri pun cta ria у ре зер ва ту ј аје или г ус ен ица. Г ус ен ица се храни л ишћем хр аста, ј ас ена, б укве, л еске, в рбе, к уп ине и др. Ле птир се ј авља т оком м аја и ј уна, а л ети се м асо вно ок упља око ре чних т ок ова и и нте нзи вно се хр ани не кт аром м едон осних б иљ ака. Ова р ел ати вно ретка в рста у С рб ији до сад н ије ко нстат ов ана на пр ост ору р езе рв ата, т ако да је ово н ова в рста за р езе рват а п рви зв ани чни п од атак за М ачву. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДАН СРЕМ СКЕ ПРИ ВРЕД НЕ КО МО РЕ До де ла го ди шњих на гра да Тра ди ци о нал не на гра де овог пу та до би ће де вет фир ми и је дан по је ди нац. Ста ро па зовач ки "Ферoмонт груп" нај у спе шни је јав но пред у зе ћа у Сре му Го ди шње на гра де Срем ске привред не ко мо ре за из у зет не послов не ре зул та те оства ре не у прошлој го ди ни у ка те го ри ји при вредних дру шта ва, по је ди на ца или гру пе по је ди на ца, до де ли ће се фир ма ма: "Тех но ек спорт у Ин ђи ји, "Атос Винум" у Ма лој Ре ме ти, "Тер мо монт" у Ши ма нов ци ма, "Ме ни на" у Ру ми, "Да декс" у Срем ској Ми тро ви ци, "Метал -флекс" у Но вој Па зо ви и "Агропа пук" у Ку ку јев ци ма, са зна је мо од Ђор ђа Бо жи ћа, ге не рал ног се крета ра Срем ске при вред не ко мо ре. За нај у спе шни је јав но пред у зе ће у Сре му у го ди ни ре ги о нал на ко мо ра по гла ша ва "Фе ро монт груп" у Ста рој Па зо ви, нај бо ља зе мљо раднич ка за дру га је ЗЗ "Бе шка" у Бешки, а нај у спе шни ји пред у зет ник је Ду шан Дра ги шић из Ру ме. Све ове на гра де ће би ти до де ље не 15. ју ла, на све ча но сти по во дом Да на Сремске при вред не ко мо ре. Све ча ност ће би ти одр жа на у ве ли кој са ли градске ку ће у Срем ској Ми тро ви ци. - Срем ска при вред на ко мо ра је осно ва на 15. ју ла го ди не и ове Mali Princ restoran - picerija Пла ке те Срем ске при вред не ко мо ре Ђор ђе Бо жић го ди не се на вр ша ва 36 го ди на од тог да ту ма. По тен ци јал не кан ди да те за на гра де ко је се ре дов но до де љу ју пред ла га ле су срем ске оп шти не, инсти ту ци је и За дру жни са вез Сре ме. Про пи са на про це ду ра је ис по што вана - об ја снио је Бо жић. По во дом 15. ју ла Срем ска привред на ко мо ра ор га ни зу је су срет са сво јим пен зи о не ри ма. То не ће би ти пре ско че но ни овог пу та а су срет је пла ни ран за 14. јул у ко мор ским про сто ри ја ма. С.Ђ. Vojvode Stepe bb Sremska Mitrovica kod šoping centra Roda - Tuš 063/ / Organizujemo sve vrste proslava porodične ili poslovne ručkove Akcijsko sniženje Velika pica kaprićoza samo 299,00 Najpovoljnije u gradu

17 Среда, 13. јул КУЛТУРА 17 НОВA КЊИГA ПО ЗНА ТОГ РЕ ДИ ТЕ ЉА И ДРА МА ТУР ГА Омаж Иви Ан дри ћу Пе тар Зец: "Отро ва ни Бал ка ном" (ро ман филм), "Ла гу на", Бе о град Пе тар Зец Углед ни ре ди тељ и дра ма тург Пе тар Зец (Срем ска Ми тро вица, 1950) по знат је као ве ли ки пошто ва лац Иве Ан дри ћа. У то ме ни је уса мљен, али ње го ва из у зет ност је у кре а тив ној по све ће но сти сјај ном Ан дри ће вом књи жев ном де лу. Пе тар Зец је до бар део сво је умет нич ке кари је ре ве зао за Ан дри ћа. Ма ги стрирао је с те зом Омер-па ша Ла тас као ро ман и као мо гућ ност по зо ри шне и те ле ви зиј ске адап та ци је, а ка сни је и док то ри рао од бра нив ши ди сер та цију под на сло вом Драм ско у де лу Иве Ан дри ћа (Ан дрић скри ве ни дра мати чар). Осим то га, на пи сао је ви ше сце на ри ја за те ле ви зиј ске фил мо ве по мо ти ви ма Ан дри ће вих де ла (Злоста вља ње, Зна ко ви, Су се ди) и об јавио књи ге: Ан дри ћев те а тар сен ки, Ан дри ће ве ма ске, Филм ско те леви зиј ско чи та ње Ан дри ћа, и др. Ње го ва но ва књи га Отро ва ни Бал ка ном, ро ман филм има речит под на слов: Омаж Иви Ан дри ћу. По ре чи ма ре цен зен та, Пе тар Зец је овим де лом до вр шио не за вр ше ни Ан дри ћев ро ман (хро ни ку) Омер паша Ла тас. Од ред ни ца "ро ман - филм" прилич но је тач на, а пи сац је пре у зео уло гу Ан дри ће вог ко а у то ра, сло бодно би ра ју ћи фраг мен те, не ке претва ра ју ћи у ди ја ло ге, ком би ну ју ћи с мо ти ви ма и по је ди но сти ма из дру гих Ан дри ће вих де ла, пре ме шта ју ћи лико ве из дру гих при ча и ми љеа, до дају ћи по дат ке из дру гих из во ра, а све то у функ ци ји уоб ли ча ва ња драмских по тен ци ја ла. У Ан дри ће вим хро ни ка ма (ро мани ма) и при ча ма не ма мно го ди јало га, ко ји су нео п ход ни драм ском де лу, али Пе тар Зец их успе шно от кри ва у бо га тим ми са о ним сло јеви ма, до ка зу ју ћи уз гред сво ју те зу да је Ан дрић скри ве ни дра ма ти чар. Дру ги ва жан дра ма тур шки за хват је драм ско про фи ли са ње ли ко ва из Ан дри ће ве про зе. Омер па ша је, каже Ан дрић, "по ту ри ца и ка ри је рист, са рев но шћу на јам ни ка и без об зирно шћу не вер ни ка и ту ђи на". Та кав опис, у дру гом ме ди ју (сцен ском, филм ском) мо ра да се до ка же ни зом по сту па ка и од го ва ра ју ћим го во ром, што Пе тар Зец ве што гра ди и ни јанси ра, ко ри сте ћи се мак си мал но Андри ће вом "гра ђом". На сли чан на чин из гра ђе ни су и мно ги дру ги ли ко ви. Пе тар Зец је та ко ђе до бро ком поно вао и ак ци о ни слој ове "дра ма тиза ци је" у ни зу ди на мич них и уз будљи вих сцен ских сли ка. Основ на иде ја ове књи ге у до слуху је и с на шим вре ме ном. "Отро ваност" мр жњом и су ко би ма, на Балка ну и око ње га, пре по зна та у давно про шлим вре ме ни ма, а по себ но сре ди ном 19. ве ка, до жи ве ли смо и ми, Бал кан ци 20. и 21. ве ка. Ан дрић ка же: "У Са ра је ву си, тре зан и отрован ту гом." А код Пе тра Зе ца, Ни кола (Му стај-бег, Оме ров ро ђе ни брат) ве ли: "Тур ска и Бал кан ће нас све по је сти. Тре ба бје жа ти." Аустриј ски кон зул Ата нац ко вић (Ср бин из Војво ди не) раз ми шља: "Ову је зе мљу отро вао Ис ток сво јим кул том си ле и за ра зио без на де жним ни хи ли змом сла до стра шћа, кр ви и ле њо сти." Све нас је отро вао Бал кан, го во ре и други ли ко ви (а мо же би ти да су те и дру ге "из ја ве" та ко ђе из ву че не из Ан дри ће вих књи га). И да нас још, на жа лост, о тој "отро ва но сти" го вори мо, али дис кур сом ре зо лу ци ја и ди пло мат ских но та. Да ка же мо још реч-две о до врша ва њу не за вр ше ног. По зна ју ћи Ан дри ћа и ње гов на чин ра да, може мо са си гур но шћу твр ди ти да је Омер па ша Ла тас не за вр ше ни ро ман (он би ра ди је ре као хро ни ка). Да је имао још ма ло вре ме на, он би га до пу нио мно гим чи ње ни ца ма и мудрим оп сер ва ци ја ма, у сва ком случа ју друк чи је не го што је Пе тар Зец ура дио. Али, драм ски ства ра лац П. Зец, уисти ну, ни је ни имао на ме ру да Ан дри ћа до вр ша ва. Он је са мо раз ра дио и на пи сао про је кат драмског пред ста вља ња јед ног де ла Андри ће вог ства ра ла штва. Да ли ће мо тај филм гле да ти? А ина че, гле да но из угла са време них ро ман си је ра (не знам да ли су мо дер ни или пост мо дер ни, не разли ку јем их!), Ан дри ћев Омер па ша Ла тас је сто по сто за вр шен. Мо жда и не ки про це нат ви ше. Они то нај боље по ка зу ју сво јим (још мла да лачким) ро ма ни ма, у ко ји ма осим не завр ше но сти ни че га дру гог и не ма! Ан ђел ко Ер де ља нин ПЕ ЋИН ЦИ НО ВИ УС ПЕ СИ УЧЕ НИ КА ПЕ СНИ КА Пи шу пе сме и ле по се дру же На не дав но одр жа ном ме ђу на родном ли те рар ном кон кур су "Матер ња ме ло ди ја и обра зо ва ње", у Но вом Са ду, ко ји је спро ве ла не влади на ор га ни за ци ја "При ја те љи де це Вој во ди не", пе ћи нач ки уче ни ци су би ли ве о ма успе шни. У кон ку рен цији уче сни ка свр ста них у три ста росне ка те го ри је, са око 700 при ло жених ра до ва, осво ји ли су јед но пр во ме сто и че ти ри спе ци јал не на гра де, а на гра ђен је и њи хов на став ник, ве ро у чи тељ Ми лош Јеф тић. На так ми че њу у ор га ни за ци ји "При ја те ља де це Вој во ди не", чи ји је пред сед ник др Иси дор Гра о вац, пр во ме сто (уз раст од 6. до 8. разре да) осво ји ла је Кри сти на Ар сени је вић, из По пи на ца, уче ни ца ОШ "Сло бо дан Ба јић Па ја". Спе ци јал не на гра де при па ле су основ ци ма Лаза ру Мар ко ви ћу и Ка та ри ни Гојић ( 1 5. раз ред), као и сред њошкол ци ма Јо ва ну Са ви ћу и Ка тари ни Мил кић ( 1 4. раз ред). Пе ћи нач ка уче ни ца са до са да нај ви ше осво је них при зна ња за поет ско ства ра ла штво, Кри сти на Арсе ни је вић, за "Срем ске но ви не" је ре кла: - Пр во ме сто у сво јој ка те го ри ји сам за слу жи ла за пе сму Ис по вест јед не де вој чи це. Иако сам до сад осво ји ла мно штво пр вих на гра да на Др Иси дор Гра о вац, Кри сти на Ар се ни је вић и Ми лош Јеф тић на кон до де ле при зна ња ра зним ме ђу на род ним ли те рар ним кон кур си ма, ова ми је јед на од најдра жих, за то што су сти хо ви пре пу ни емо ци ја због суд би не из бе гле дру гари це са Ко со ва. Та ко ђе, ли те рар ни кон курс је фи нан си ра ла Вла да Војво ди не, а при знат је и од стра не Ми ни стар ства обра зо ва ња Ср би је. Пр ви под сти цај за мо је ба вље ње пое зи јом дао ми је, у 6. раз ре ду, ве роу чи тељ Ми лош Јеф тић, за хва љу ју ћи ко ме је и иза шла књи га са мно гим мо јим и сти хо ви ма дру гих на гра ђених уче ни ка, о че му су не дав но писа ле и "Срем ске но ви не". На став ник у пе ћи нач ким шко лама, основ ној и сред њој, ве ро у чи тељ Ми лош Јеф тић, ина че при ре ђи вач поме ну те Збир ке пе са ма сво јих та лен това них уче ни ка, же лео је да нас обаве сти и о дру гим ле пим ства ри ма: - По сле тек ста у ва шим но ви на ма, ди рек тор "Ауто пре во за" из Ши мано ва ца Не дељ ко Ру сић бес плат но је во зио на ше ђа ке на јед но дневну екс кур зи ју, као и до Ру ме, где је ор га ни зо ва но књи жев но ве че за све по ла зни ке ве ро на у ке, на гра ђене и од лич не уче ни ке на ше шко ле. За хвал ност ду гу је мо и ко ле ги ни ци Дра га ни То до ро вић, ко ја је по могла око из во ђе ња екс кур зи је, ка да смо по се ти ли Дом за де цу у Ве терни ку, Срем ске Кар лов це и ма на стир Кру ше дол. Ина че, рад на ше уче нице Ни ко ли не Бо жић ће би ти об јављен у књи зи Сто мла дих та ле на та, у из да њу Кул тур но-из да вач ког центра "Срп ска ку ћа"у По жа рев цу. А на так ми че њу Кул тур ног цен тра у Пећин ци ма, на те му "Има јед на не воља", Кри сти на Ар се ни је вић и Ла зар Мар ко вић су по де ли ли дру го ме сто. Д. П.

18 18 КУЛТУРА Среда, 13. јул УЗ 70-ГО ДИ ШЊИ ЦУ РО ЂЕ ЊА АКА ДЕ МИ КА ДРА ГО ША ЦВЕТ КО ВИ ЋА Ма те ма ти чар свет ског гла са и ре но меа Је дан од нај чу ве ни јих Ми тров ча на и ђа ка Ми тро вач ке гим на зи је, ре дов ни члан СА НУ, у све ту по знат као екс перт за спек трал ну те о ри ју гра фо ва О ве го ди не се навр ши ло се дам де це ни ја од рође ња ака де ми ка Драго ша Цвет ко ви ћа, чу ве ног срп ског ма тема ти ча ра, ро ђе ног Митров ча ни на и јед ног од нај у спе шни јих ђа ка Митро вач ке гим на зи је, науч ни ка свет ског гла са и ре но меа. Ма ло је на ших љу ди, по пут Цвет ко вића, ко ји су за ре ла тив но крат ко вре ме до се гли до са мих на уч но-ис тражи вач ких и струч но-педа го шких вр хо ва, об јави ли то ли ко вр хун ских ра до ва, а исто вре ме но оста ли скром ни, једно став ни и по што ва ни (су)гра ђа ни. У ра ној мла до сти, на учник ко ји ће у све ту по ста ти не спор ни ауто ри тет у ма те ма тич кој те о ри ји графо ва, сви рао је кла вир, пи сао при че и ре ци то вао, чак по стао углед но шахов ско име. По во дом се дам де се тог ро ђен дана Дра го ша Цвет ко ви ћа, у ре дак ци ји проф. др Ве ре Ко ва че вић Вуј чић, не дав но је об ја вље на књи га Ира цио нал но у ра ци о нал ном, са ауто би о граф ским и дру гим тек сто ви ма ко ји осве тља ва ју тек део пре бо га те рад не, ства ра лач ке и би о граф ске "при че" сва ка ко јед ног од нај у глед ни јих Митров ча на на шег вре ме на. На сло вље на је по нај ду жем и нај зна чај ни јем Цветко ви ће вом тек сту у овој пу бли ка ци ји, ко јим он обра зла же по гле де на не ка ва жна пи та ња на уч ног ра да и на ста ве у ма те ма ти ци. Али, у њој ми тро вач ки ака де мик об ја вљу је и на ста вак сво јих Ака де мик Дра гош Цвет ко вић Ауто би о граф ских бе лежа ка, за по че тих у ра нијим књи га ма, као и инспи ра ти ван исто риј ски есеј под на сло вом Присе ћа ња на др жа ву ко је ви ше не ма. Дра гош Цвет ко вић је ро ђен 6. мар та го ди не у Срем ској Митро ви ци, где је по ха ђао основ ну шко лу и гим нази ју. Отац Мла ден био је нај пре све ште ник, а по том прав ник, а мајка Јел ка (рођ. Кр стоно шић), ко ја је во ди ла Foto galerija Жарко Гаћеша: Весела машина На про сла ви 160-го ди шњи це Ми тро вач ке гим на зи је при ват ну гво жђар ску рад њу, на Жит ном тр гу, ка сни је је пре да ва ла исто ри ју у ми тро вач ким шко ла ма. Дра гош има два мла ђа бра та Љу бо ми ра, докто ра елек тро тех нич ких на у ка и Срђа на, ин тер на ци о нал ног ша хов ског мај сто ра. Ка да је реч о се ћа њи ма ко ја најда ље за ди ру у про шле да не, Дра гош Цвет ко вић у Ауто би о граф ским бе лешка ма на во ди: - Био сам од ли чан ђак у свим разре ди ма. Чи тао сам Жи ла Вер на, ро мане о ка у бо ји ма и Ин ди јан ци ма и друге. Пи сао сам при че, па чак по ку шао да на пи шем и је дан аван ту ри стич ки ро ман. У ку ћи смо има ли ве ли ки концерт ни кла вир, па је мај ка ин си сти рала да бра ћа и ја иде мо на ча со ве клави ра. Мај ка је сви ра ла кла вир, а отац ви о ли ну... Пре прав ног фа кул те та отац је за вр шио бо го слов ски фа култет па је, пре ма ње го вом ка зи ва њу, био у јед ном мо мен ту и кан ди дат за по ло жај вла ди ке... Сто га је би ло сасвим при род но што сам у ку ћи до био ре ли гиј ско обра зо ва ње. Сла ви ли смо оче ву сла ву, Све тог Ни ко лу, и мај чину Све тог Мра ту. Не ко ли ко пу та сам у пра во слав ној цр кви у Срем ској Митро ви ци уче ство вао с ре ци та ци ја ма у при год ном про гра му за Све тог Са ву. Ка сни је сам у шко ли, бу ду ћи до бар ђак, до бро на у чио и марк си зам ко ји сам усво јио као по глед на свет. Го то во ком плет на ка ри је ра Дра гоша Цвет ко ви ћа сту дент ска, пе да гошка, ис тра жи вач ка и на уч на би ће ве за на за ма тич ни Елек тро тех нички фа кул тет у Бе о гра ду. На ње му је, 1964, ди пло ми рао на Од се ку за технич ку фи зи ку, по том сте као и докто рат ма те ма тич ких на у ка, 1971, са Ба вље ње ша хом "Дра гош Цвет ко вић је на у чио да игра шах са шест го ди на кроз игру са де цом из ком ши лу ка. Од ма лих но гу је играо сло бод не пар ти је са ра зним игра чи ма у шахов ском клу бу "Срем" у Срем ској Ми тро ви ци. Са два на ест го ди на је по чео да по бе ђу је мно ге клуп ске ко ле ге, па је уче ство вао на првен ству клу ба и дру гим зва ничним ша хов ским так ми че њи ма. Прву ша хов ску ка те го ри ју је осво јио на тур ни ри ма дру го ка те гор ни ка, го ди не, па је са сво јих петна ест го ди на та да ве ро ват но био је дан од нај мла ђих игра ча ша ха у це лој Ју го сла ви ји са том ви со ком ка те го ри јом. Уче ство вао је на мно гим клупским так ми че њи ма на сту па ју ћи за "Срем", на ин ди ви ду ал ним омладин ским пр вен стви ма Вој во ди не и Ју го сла ви је и на не ким се ни орским так ми че њи ма. Го ди не је по бе дио на омла дин ском првен ству Вој во ди не. Уче ство вао је на омла дин ским пр вен стви ма Ју госла ви је (Но во Ме сто) и (Ра до вљи ца). Ка да се го ди не упи сао на фа кул тет, пре стао је да се ак тив но ба ви ша хом." (Ср ђан Цвет ко вић, ин тер на ци о нал ни мај стор) те зом из те о ри је гра фо ва. Ту је прошао кроз све пре да вач ке фа зе, да би био иза бран за ре дов ног профе со ра на Ка те дри за ма те ма ти ку. За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 1985, а за ре дов ног го ди не. По што је, 2006, оти шао у пен зи ју, на уч ну актив ност на ста вља у Ма те ма тич ком инсти ту ту СА НУ. Ње го ва углед на ко ле ги ни ца и сарад ни ца др Ве ра Ко ва че вић Вуј чић на по ми ње да се Цвет ко вић, у ши рем сми слу, ба ви тзв. дис крет ном ма те мати ком. До ми нант на гра на ма те ма ти ке му је "сва ка ко те о ри ја гра фо ва, али ње го ви ра до ви и књи ге за хва та ју и раз не про бле ме ком би на то ри ке, лине ар не ал ге бре, те о ри је ко до ва, комби на тор не оп ти ми за ци је, ве штач ке ин те ли ген ци је и ра чу нар ства. У све ту је по знат као екс перт за спек трал ну те о ри ју гра фо ва." Об ја вио је ви ше од 200 на уч них ра до ва у ино стра ним и до ма ћим ча сопи си ма и збор ни ци ма са на уч них конфе рен ци ја и око 70 књи га, од ко јих су мно ге до жи ве ле по но вље на из дања. Нај по зна ти ја му је мо но гра фи ја Spec tra of Graphs (ко а у то ри M. Do ob и H. Sachs), пр ва и је ди на те вр сте у све ту ко ја је до жи ве ла три ен гле ска из да ња и пре вод на ру ски је зик. Касни је, она ће до би ти и свој на ста вак, али и низ дру гих књи га са ре зул тати ма нај но ви јих ис тра жи ва ња. Од књи га на срп ском је зи ку по ми ње мо тек не ко ли ко: Те о ри ја гра фо ва и њене при ме не, Дис крет не ма те ма тич ке струк ту ре ма те ма ти ка за ком пју терске на у ке, Ком би на то ри ка кла сич на и мо дер на... За ни мљи во је да ака де мик Дра гош Цвет ко вић на ла зи вре ме на и за пи са ње тзв. по пу лар них књи га, за сно ва них на чи ње ни ца ма из ма те ма ти ке, од но сно те о ри је гра фо ва, као што су За ни мљива ма те ма ти ка пре фе ранс и За ни мљива ма те ма ти ка шах. За "сво ју ду шу", осе ћа ју ћи то као ин тим ну оба ве зу и лич но ви ђе ње, ав гу ста го ди не је на пи сао При се ћа ња на др жа ву ко је више не ма, соп стве ни по глед на исто ри ју со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је (брат ство и је дин ство, са мо у пра вља ње, по ли ти ка не свр ста но сти...). Ду шан По зна но вић

19 Среда, 13. јул Партнер "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА Сремска Митровица Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Козе све Краве све Крмаче >130 кг Овце све Прасад кг Прасад <=15 кг Товљеници Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Трешња кг Бресква кг Малина кг Орах кг Шљива сува кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Краставац кг Кромпир (бели) кг Кромпир (црв.) кг Кромпир млади кг Лук бели кг Лук црни кг Целер кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Ротквица веза Паприка бабура кг Тиквице кг Зелен веза Парадајз ком Шаргарепа кг ОБУ КА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА За без бед ну при ме ну пе сти ци да Прак тич ни део на ста ве ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Ве ћа по ну да жи та Ка ко је са оп ште но из Про дукт не без ре, ра сте ин те ре со ва ње за це ну и от куп хлеб ног жи та. По ну да пше ни це све ви ше ра сте а на орга ни зо ва ном бер зан ском тр жи шту до шло се до це не чи ја је пон дери са на вред ност у не де љи за на ма из но си ла дин/кг (17.22 дин/ кг без ПДВ-а), што пред ста вља пад це не жи та од 2.12 про цент них пое на. Уго во ре не ко ли чи не пше нице су укуп но из но си ле то на, што је чак 4.2 пу та ве ћи про мет по ме ну том ро бом не го прет ходне не де ље, а це не су се кре та ле у гра нич ним вред но сти ма од мини мал них до мак си мал них дин/кг без ПДВ-а. Зна чај ну вест пред ста вља и са гласност Вла де да Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве ку пи то на мер кан тил не пше ни це ро да годи не, по це ни ко ја ће из но си ти 20,00 дин/кг са ПДВ-ом. Ми ни мал на ко личи на мер кан тил не пше ни це ко ја се ку пу је од јед ног ак тив ног, ре ги строва ног, ко мер ци јал ног по љо при вредног по ро дич ног га здин ства је де сет то на, а мак си мал на 80 то на, док је мак си мал на ко ли чи на мер кан тил не пше ни це ко ја се ку пу је од зе мљо раднич ке за дру ге 150 то на. Те о риј ски део на ста ве По љо при вред на струч на слу жба Срем ска Ми тро ви ца доо, у сарад њи са Ми ни стар ством по љо привре де, тр го ви не,шу мар ства и во допри вре де, и УСА ИД ом ( Аме рич ка аген ци ја за ме ђу на род ни раз вој) одр жа ла је обу ку по љо при вред ним про из во ђа чи ма. Обу ка је одр жа на по чет ком јула у про сто ри ја ма АД Ми тро срем, еко но ми ја Ла ћа рак. На овом ску пу је при су ство ва ло 35 по љо при вредних про из во ђа ча,ко ји су по зва ни од стра не УСА ИД-а. Ово је дру ги циклус обу ке по љо при вред них про изво ђа ча ко ји је одр жан у По љо привред ној струч ној слу жби Срем ска Ми тро ви ца. Те о риј ски део су пред ста ви ле дипл.инж. за шти те би ља Мир ја на То ја гић Ми ло ва но вић, дипл.инж. Ми ра Ба бић и дипл.инг. Ру жи ца Микић, и дипл.инж.ме ха ни за ци је Живан Јо ва но вић. Прак тич ни део на ста ве одр жао је дипл.инж. ме ха ни за ци је Дра ган Би лић из Ши да. У окви ру обу ке би ле су за ступље не сле де ће те ме: О пе сти циди ма, Пе сти ци ди и здра вље љу ди, Лич на за штит на опре ма, Ру ко ва ње пе сти ци ди ма, От пад од пе сти ци да, Ме ха ни за ци ја за при ме ну пе сти цида, Пе сти ци ди у жи вот ној сре ди ни, Пра ће ње и су зби ја ње штет них ор гани за ма и За ко ни и пра вил ни ци. Циљ ове обу ке је да се по љо привред ни про из во ђа чи упо зна ју и обу че ка ко пра вил но да ру ку ју пе стици ди ма, и ме ха ни за ци јом. Из ла га ње пе сти ци ди ма ни је са мо то ком приме не,већ и за вре ме тран спор та и скла ди ште ња. За то је бит но на у чити пра вил но ру ко ва ње пе сти ци ди ма и увек пр во тре ба про чи та ти де клара ци ју и упут ство за при ме ну. Пра вил на упо тре ба лич них заштит них сред ста ва је ве о ма ва жна за сма ње ње из ло же но сти пе сти циди ма.на сва кој де кла ра ци ји и упутству су на зна че на од го ва ра ју ћа лич на за штит на сред ства ко ја тре ба ко ри сти ти при ли ком упо тре бе пести ци да. Не у тро ше ни пе сти ци ди по ста ју от пад, а ње го во укла ња ње и од лага ње је ре гу ли са но За ко ном о зашти ти жи вот не сре ди не и за ко ном о по сту па њу са от пад ним ма те ри јама, Пра вил ни ком о на чи ну по сту пања са от па ци ма ко ји има ју свој ства опа сних ма те ри ја и пра вил ни ци ма до не тим на осно ву ових за ко на. Из обла сти ме ха ни за ци је об ра ђена је те ма из пра вил не упо тре бе и ка ли бра ци је ма ши на. Прак тич ни део се са сто јао из обу ке о пра вил ном по де ша ва њу прска ли ца, из ра чу на ва њу по треб не ко ли чи не во де за пр ска ње, као и о оба ве зној упо тре би лич них за штитних сред ста ва. По сле за вр ше не обу ке про из вођа чи су би ли те сти ра ни. На осно ву по ка за ног зна ња на те сту они ће доби ти сер ти фи кат о за вр ше ној обуци за без бед ну при ме ну пе сти ци да и за шти ту жи вот не сре ди не. Су шти на ове обу ке је очу ва ње и за шти та жи вот не сре ди не, сма ње ње упо тре бе хе миј ских сред ста ва,ра ди оства ри ва ња без бед ни је и еко номич ни је про из вод ње. Обу ци су при су ство ва ли по љопри вред ни про из во ђа чи из Сремскр Ми тро ви це, Ди вошс, Ер де ви ка, Ман ђе ло са, Ла ћар ка, Ви шњи ће ва, Ада ше ва ца, Ва ши це, Де ча, Ку ку јева ца, Гр гу ре ва ца, Шуљ ма, Го спо ђина ца, Или на ца и из Ту ри је. Дипл.инж. Мир ја на То ја гић Ми ло ва но вић Дипл.инж. Ми ра Ба бић Дипл.инж. Ру жи ца Ми кић Ко ли чи на пше ни це ко ја ће бити от ку пље на од ко мер ци јал них по љо при вред них по ро дич них газдин ста ва и зе мљо рад нич ких задру га је утвр ђе на на ни воу управних окру га Ср би је, у за ви сно сти од укуп но за се ја них по вр ши на под овом жи та ри цом. Та ко ће у Вој води ни би ти от ку пље но то на, а цен трал ној Ср би ји то на пше ни це. И по ред то га што је у овом пе ри оду нај у че ста ли је тр го ва ње пше ни цом, тр го ва ње ку ку ру зом је ипак ис под оче ки ва ног ни воа. Ку ку руз је по стигао це ну од 21,38 дин/кг без ПДВ-а.

20 20 Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РУ СИ НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 160 ГО ДИ НА ОД ДО СЕ ЉЕ ЊА У ГРАД Не гу ју је зик, кул ту ру и тра ди ци ју П о во дом 160-го ди шњи це до сеље ња Ру си на у Срем ску Митро ви цу, Дру штво за ру син ски је зик, књи жев ност и кул ту ру из Новог Са да, за јед но са сво јом ми тровач ком сек ци јом, Удру же њем "Ру сини" и Исто риј ским ар хи вом "Срем", ор га ни зо ва ло је, 9. ју ла, бо гат програм обе ле жа ва ња овог зна чај ног јуби ле ја. Рас по ло жи ви по да ци ука зу ју да су пр ви при пад ни ци ру син ске наци о нал не ма њи не до шли у град на Са ви го ди не и у ње му до да нас оста ли, тру де ћи се да са чу ва ју своје на ци о нал не, кул тур не, је зич ке и дру ге осо бе но сти. Нај пре је у Гр ко ка то лич кој цр кви о. Зи но виј Вовк, ов да шњи па рох, одр жао слу жбу у част ју би ле ја, духов ног жи во та Ру си на и њи хо вог сужи во та са дру гим вер ским и на ци о- нал ним за јед ни ца ма у гра ду. Представ ни ци ру син ске сек ци је, за јед но са чла но ви ма по ро ди ца, по том су по ло жи ли цве ће на гро бо ве Ми ро на Вен че лов ског ( ), Ане Кне же вић ( ) и Ири не Ка њух ( ), за слу жних чла но ва Дру штва за ру син ски је зик, књи жев ност и кул ту ру. У про сто ри ја ма Исто риј ског ар хива "Срем" одр жа на је сед ни ца Секци је Дру штва у Срем ској Ми тро ви ци, на ко јој су се при сут ни ма обра ти ли ди рек тор ка Ар хи ва Ја сна Ар ба нас, пред сед ни ца Удру же ња "Ру си ни" Ве ра Са кан, ис пред Град ске управе за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт Мир ја на Мар ко вић, као и Ири на Па пу га, се кре тар вој во ђан ског Друштва за ру син ски је зик, књи жев ност и кул ту ру. Уче сни ке ску па је по здравио Ми ро слав Бе сер ме њи, члан На ци о нал ног са ве та ру син ске на цио нал не ма њи не у Ср би ји и пред седник Ру син ске де мо крат ске стран ке. Би ла је то при ли ка да се по ме не исто ри јат до се ља ва ња Ру си на у Војво ди ну, Срем и Срем ску Ми тро ви цу, ука же на зна чај уче ња ру син ског је зи ка у шко ла ма, као и ве ли ко истра жи ва ње ко је је пре не ко ли ко годи на ре зул ти ра ло дво је зич ном књигом "Ру си ни у Срем ској Ми тро ви ци". Сек ци ја у Срем ској Ми тро ви ци да нас бро ји око 80 ре дов них и по ча сних чла но ва и од школ ске 2007/2008. го ди не до де љу је ђач ку на гра ду ко ја Служба у Гркокатоличкој цркви Са русинске прославе у просторијама Архива но си име учи те љи це Ане Кне же вић, рођ. Жди њак, зна чај ног ру син ског про свет ног и кул тур ног пре га о ца. Дру штво за ру син ски је зик, књижев ност и кул ту ру пред ста ви ло је сво ја број на из да ња, ко ја су потом по кло ње на Исто риј ском ар хиву "Срем" реч ни ке и мо но гра фи је по је ди них ме ста и шко ла, књи жевна де ла, нај но ви је бро је ве ча со пи са Stu dia Rut he ni ca и др. Та ко ђе, уруче не су за хвал ни це и члан ске карте но вим чла но ви ма, до го во ре но о но вим про грам ским за да ци ма. У кул тур но-умет нич ком де лу про грама уче ство ва ли су Ми ле на Ко стић, Љи ља на Лон ча ре вић и Ми лош Ар ба нас. Д. По зна но вић По моћ свим ма њи на ма - Град ска упра ва за обра зова ње, кул ту ру и спорт Гра да Срем ска Ми тро ви ца по др жа ва и пра ти рад удру же ња при пад ника ру син ске, хр ват ске, укра јинске, ма ђар ске, ром ске и дру гих на ци о нал них ма њи на са на ше те ри то ри је. Сво јим бо га тим програм ским ак тив но сти ма удру жења на нај бо љи на чин до при но се укуп ном раз во ју кул тур не по нуде Гра да из ја ви ла је Зо ри ца Га шпар, на чел ни ца Град ске упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт. РЕ КЛИ СУ Ири га Па пу га, се кре тар Дру штва за ру син ски језик, књи жев ност и кул ту ру: - У окви ру обе лежа ва ња 160 го дина од до се ље ња Ру си на у Срем ску Ми тро ви цу, Дру штво за ру син ски језик, књи жев ност и кул ту ру из Но вог Са да, за јед но са сво јом ми тро вач ком сек ци јом, Удру же њем "Ру си ни" и Историј ским ар хи вом "Срем" ор га ни зо ва ло је бо гат про грам про сла ве. Одр жа ли смо слу жбу у цр кви, по ло жи ли цвеће на гро бо ве за слу жних чла но ва, пред ста ви ли но ва из да ња и до го вори ли се о да љим ак тив но сти ма. На ше дру штво је осно ва но де цем бра го ди не и има сек ци је у ви ше вој вођан ских сре ди на. Ве ра Са кан, председ ни ца Удру же ња "Ру си ни": - Циљ Удру же ња "Ру си ни" је, пре све га, очу ва ње јези ка и кул тур ног на сле ђа Ру си на. Удру же ње пра ти на ста ву ру син ског је зи ка у ОШ "Јо ван По по вић", ко ју успе шно во ди проф. Дра га на Не на дић, а у са рад њи са Дру штвом за ру син ски је зик и дру гим срод ним удру же њи ма. Успе шно ра ди пе вач ка гру па и ускоро се пла ни ра одр жа ва ње кон цер та ду хов не му зи ке при цр кви, као и конце ра та тра ди ци о нал них ру син ских песа ма. Дра га на Не на дић, на став ни ца ру син ског је зи ка: - Фа кул та тив ну на ста ву ру син ског је зи ка, при ОШ "Јо ван По по вић", по че ла сам да водим го ди не, а број по ла зни ка је ва ри рао од го ди не до го ди не. У про грам су се укљи чи ва ли и уче ници из дру гих основ них шко ла, по том и сред њих, а ка сни је и ста ри ји грађа ни. Сва ке го ди не уче ству је мо на су сре ти ма ру син ских шко ла у Војво ди ни, так ми чи мо се и има мо по дршку град ских вла сти. Же ља нам је да се што ве ћи број ру син ских ђа ка укљу чи у на ста ву, што ни је ла ко, с об зи ром да де ца углав ном до ла зе из ме шо ви тих бра ко ва, где се све ма ње не гу је ру син ски је зик. Ја сна Ар ба нас, ди рек тор ка Исто риј ског ар хи ва "Срем": - У то ку да на шње про сла ве ју би леја, дру жи ли смо се чи тав дан и још бо ље упо знали. Ов де смо дома ћи ни и же ле ли би смо да се са радња на ста ви и што ви ше уна пре ди. Јер, где ће те бо ље упо зна ти истори ју, тра ди ци ју и кул ту ру јед ног наро да, па та ко и ру син ског, не го овде у ар хи ву. И мо ји ру син ски пре ци су ме ђу пр ви ма, ше зде се тих го ди на 19. ве ка, до шли у Ми тро ви цу и због то га сам ве о ма по но сна. Мно го тога сам са зна ла из књи ге "Ру си ни у Срем ској Ми тро ви ци".

21 Среда, 13. јул ЦРЕС ХР ВАТ СКА НА ПРА ГУ ЛЕ ТА Са мо мо ре све је зна ло Ш е сти ме сец, ге не рал но гле дано за су се де у Хр ват ској био је до бар. Ако се по ју тру дан по зна је, пред се зо на по че ла је оп ти мистич ки и ста ти стич ки од лич но. Бројке го во ре да се књи жи за бли зу осам од сто ве ћи број ту ри ста не го у истом пе ри о ду ла не. Та мо шњи ту ри стич ки рад ни ци за до вољ но тр ља ју ру ке јер су пре ма про ра чу ни ма скон та ли да је ово ле то ве ли ка шан са за Хр ват ску. На мести ло се не ка ко да се штрај ко ви и неми ри у Грч кој не сми ру ју, да Ту нис и Еги пат из по зна тих раз ло га ове го ди не ни су топ де сти на ци је па је, с раз ло гом, Хр ват ска ви де ла сво ју ве ли ку шан су. Слич но, а раз ли чи то Хр ват ску му че слич ни про блеми као и Ср би ју. С јед ном ве ликом раз ли ком што је дан при сту па европ ској по ро ди ци за цр тан - 1. јул До та да има ју још не што то га да по пра ве. Вла да ју ћа ве ћина опи је на је успе хом за вр шет ка пре го во ра о при сту па њу ЕУ, док опо зи ци ја и оби чан свет ку ка на не за по сле ност, ску по ћу и ре дов не про бле ме ко је но си сва ко дне ви ца. Та ко по љо при вред ни ци на ја вљу ју бло ка де пу те ва јер је же тва по чела а це на жи та је још увек не позна ни ца, штрајк на ја вљу ју и запо сле ни у ви ском обра зо ва њу, а ме диј ске удру ге се жа ле на но ви ка зне ни за кон и ње го ве од ред бе о кле ве ти, јер спу та ва сло бо ду гово ра. Ипак, оп шти ути сак је да је стан дард ви ши и да се бо ље жи ви, не са мо због ду пло ве ће про сеч не за ра де од срп ске, већ су до ста степе ни ка од ма кли у од но су на Ср бију у свим дру гим обла сти ма. Исти на, то ни је ути ца ло да по ну де ни же це не, ка ко би при ву кли ве ћи број го стију, а искре но не ма ју ни раз ло га. Са сво ја 1244 ото ка, пре кра сном оба лом, пре ко пет сто ти на вр ста ри ба и ни зом спо мени ка кул ту ре и ка лен дар ски пла ни раних ма ни фе ста ци ја ну де мно го то га. Пре све га, за нас не што ста ри је, тај та ко добро по зна ти окус Ја дра на. При пре ме за се зо ну по че ле су бла го вре ме но, та ко да је Хр ват ска спрем но до че ка ла јун ски вели ки та лас го сти ју. Ју ли и ав густ, ка жу, бу ду увек ја чи ме се ци. Ми смо се по ло ви ном про шлог ме сеца упу ти ли у том прав цу и као што је би ло и прет ход них го ди на све је беспкре кор но функ ци о ни са ло. Пут уго дан и удо бан, ста ја ли шта по крај ауто пу та бес пре кор но чи ста и са уоби ча је ним це на ма, ко је ни за ку ну ни су ви ше не го на оточ ким ле то ва ли шти ма, што баш и ни је слу чај у Ср би ји јер вас у ус пут ним друм ским ка фа на ма обич но де бе ло оши ша ју. Бен зин ских пум пи и те ле фона-по моћ на пу ту до вољ но, ван ред них тра јект ли ни ја ко ли ко во лиш, а кар те по про шло го ди шњим це на ма. Исто важи и за це ста ри не и мо ста ри ну ко крене на Крк. За 25 евра за ауто и че ти ри осо бе на кон два де се так ми ну та угод не пловид бе од ото ка Кр ка Ја дро ли ни ји ним тра јек том на ђе те се на Цре су, ко ји је нај ве ће ја дран ско остр во, по зна то и као оток ме да, аро ма тич ног би ља и ста ни ште бе ло гла вих су по ва. Црес је то ком ју на уго стио ви ше хи ља да ту риста јер је ов де по след ње сед ми це било свет ско пр ве ство у је дри ли ча ра њу. Оку пи ло се 140 еки па с ра зних кра јева, ма да су 80 од сто би ли ком ши је Итали ја ни, ко ји су и укуп ни по бед ни ци у ви ше ди сци пли на. Све ово је до не ло знат на сред ства жу па ниј ском про ра чуну јер је са мо у кам пу у том пе ри о ду бо ра ви ло го сти ју, а у гра ду се тра жио кре вет ви ше. На рав но, и власни ци ре сто ра на, ка фи ћа и ко но ба су се за до вољ но сме шка ли јер је би ло тешко на ћи ме сто у ве чер њим са ти ма, а пра зна сто ли ца је би ла ми са о на имени ца, ма ко ли ко ве ли ки ре сто ран био. Нај ви ше го сти ју је из Не мач ке, Итали је, Сло ве ни је, а Црес је као и претход них го ди на уго стио на по чет ку лета ве ли ки број Ми тров ча на, ко ји ви ше се зо на уна зад ле ту ју упра во на овом ото ку. Нај јед но став ни ји од го вор за што му се вра ћа ју је: Са мо мо ре све је знало. Пла ва за ста ви ца у кам пу Ко ва чи не Це не У ов да шњим ка фи ћи ма еспре со ста је 7-8 ку на, ма ло пи во 15, док је ве ли ки жу ја или кар ло вач ко 18 ку на. Ча ша ви на је де вет ку на, ко ка ко ла де сет, а ку гла сла до ле да шест ку на. Црес: До бро при пре мље ни за се зо ну га ран ту је чи сто мо ре и око лош, што је до вољ но за по че так за по бор ни ке ова квог ви да ле то ва ња. За оне дру ге на рас по ла га њу су хо те ли и при ват ни апарт ма ни у ко ји ма дан бо рав ка ста је 55 евра у ше стом ме се цу а у пу ној сезо ни за де сет евра ви ше. Ово је це на тро кре вет ног апарт ма на у ко ју је урачу на та и бо ра ви шна так са ко ја из но си евро на дан. Ти сак Ме ди ји су се сем при чом о присту па њу Европ ској уни ји и не из бежној афе ри Са на дер, ба ви ли и нестан ком 17-го ди шња ки ње Ан то није Би лић. Пу не три не де ље ко ли ко смо про ве ли на Ја дра ну на сло ви це и удар не ве сти су би ле о овој те ми ко ја је опет по ве за на са Ср би јом јер ухап ше ни осум њи че ни Дра ган Па ра ви ња има пра во сна жну пресу ду у Ср би ји на 4,5 го ди не затво ра, по ро ди цу на вод но у Па зо ви и тра жи га по ла су сед них зе ма ља због ра зно ра зних ка зне них де ла. Но, због прав них за вр зла ма, држа вљан ства Хр ват ске, БиХ и Ср бије, не сме та но је ра дио у Хр ват ској чак на два ме ста. Це не у Хр ват ској ни су мно го ви ше у од но су на про шло ле то и на пија ца ма за да ју гла во бо ље углав ном срп ским ту ри сти ма јер је за оста ле, ипак, при сту пач но. Ре ци мо, па ра дајз на тр жни ци ста је 16 ку на, па при ка 24, ди ње 15, кром пир 10, а тре шње три де се так. Од во ћа нај је фи ти је су ја бу ке и ки ло грам ста је 12 ку на. Међу тим, у ве ли ким мар ке ти ма це не су два до три пу та ни же па се мно ги го сти снаб де ва ју упра во у њи ма. И у ре сто ра ни ма су це не на ни воу прошло го ди шњих, а то зна чи да су пи це из ме ђу 45 и 55 ку на, лиг ње де се так ку на ви ше, а за две сто ти нак ку на мо гу ће је на ру чи ти фиш пла ту за две осо бе са ме ша ном ри бом -квали тет ном и оном ма њег ква ли те та. У ри бар ни ца ма ки ло осред ње ри бе ста је ку на, за бран ци не и ораде тре ба до да ти још по до ста ку ни ца. Ре ци мо и то да се ове го ди не за сто евра до би ја 731,5 ку на и да је курс исти, би ло да но вац ме ња те у бан ци, ме њач ни ци. Сит ни не има сва ка благај на без об зи ра да ли је тра фи ка, тр го ви на, ре сто ран, на плат на рам па и не ма оног та ко до бро по зна тог да ка да кре не те на по сао у пр вој трафи ци тра жи те но ви не и ци га ре те про да ва чи ца не ма сит но јер сте јој да ли нов ча ни цу од хи ља ду ди на ра. Ку сур вам вра те до по след ње ли пе. Као што је по зна то они ма ко ји иду на ову стра ну, мо ре је за и ста кри стал но чи сто и тир ки зно пла во, пла же и ули це бес пре кор но чи сте, кон теј не ри уред ни. Са мо ра но ра нио ци су, сем ча роб ног из ла ска сун ца, мо гли да при ме те ју тар ње чи шће ње гра да, пра ње чет ка ма и глан ца ње за но ви дан. Све у све му мно го је раз ло га зашто тре ба кре ну ти пут Ја дра на. Не са мо због чи ње ни це да је та ко лепа и та ко бли зу ка ко гла си по ру ка из ре клам ног сло га на, већ што добро до шли цу и осмех до би је те од гра нич ног пре ла за па до ка сир ке у са мо по слу зи. А ко ли ко вам је нов ца за све по треб но са бе ри те и оду зми те нај бо ље по по врат ку. Ми нус на рачу ну вам и она ко не ги не, а од мате ма тич ких опе ра ци ја до би је те са мо гла во бо љу. Са мо мо ре све је зна ло... Јо ван ка Зур ко вић Злат ко Зри лић

22 22 Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА КУЛ ТУ РУ ЖИ ВЉЕ ЊА ОКО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО СВО ЈУ СЛА ВУ Иван дан ски по кло ни за де цу Сед му го ди ну за ре дом чла но ви Удру же ња за кул ту ру жи вљења Око Срем ска Ми тро ви ца и овог 7. ју ла обе ле жи ли су сво ју сла ву - Нов ча ни по клон за ма ли ша не Иван дан. На кон осве ће ња и ло мљења слав ског ко ла ча, ово го ди шњи кум сла ве Јо ва Де бе љак на гла сио је да је за ње га ово по се бан тре нутак, те да је по ла скан што је упра во он изабран за ку ма, с об зиром да је реч о Удруже њу ко је оку пља пле ме ни те љу де увек спрем не да по мог ну дру ги ма. Пред сед ник Ока Вла ди мир Мал башић под се тио је да је, са да већ да ле ке го ди не, гру па љу ди на до бром гла су, слич ног сен зи би ли те та и осећа ја за жи вот у за једни ци, до не ла од лу ку да се удру жи ка ко би до при не ла раз во ју општих стан дар да жи вота у гра ду у ко ме жи ве и до дао: - Ни је их при то ме во ди ло ни по ли тич но ни ти би ло ка кво дру го уве ре ње, осим уве рења да сва ко тре ба да да део се бе ка ко би за јед ни ца љу ди мо гла на пре до ва ти. По ла зе ћи од опреде ље ња да је те мељ људ ске сре ће у да вању, осни ва чи и чла нови Ока го ди на ма на сто је да својој сре ди ни по мог ну, а фо ку си ра ни су на обра зо ва ње, не го ва ње до брих људ ских од но са и раз ви ја ње то леран ци је ме ђу љу ди ма. По ред то га, чла но ви Ока про те клих го ди на доста су учи ни ли и на по ди за њу естетског са др жа ја жи во та у Ми тро ви ци, кроз ви ше го ди шњу ак ци ју осли кава ња гра да му ра ли ма. Ло мље ње слав ског ко ла ча Као и сва ки пут, и ове го ди не по во дом Иван да на чла но ви Ока су да ро ва ли по ро ди цу са нај ви ше школ ске де це. Реч је о ма ли ша ни ма То до ра Ђу ри ћа и Јо ван ке Марко вић из Срем ске Ми тро ви це, ко ји има ју сед мо ро де це, од ко јих че творо иде у шко лу. У име Удру же ња њима је нов ча ни по клон уру чио Ми лан Сто ја но вић. С. М.-М.М. ИН ЂИ ЈА РА ДЕ ШЕР БЕ ЏИ ЈА О НО ВА КУ ЂО КО ВИ ЋУ Но ле је му драц, за то ће вла да ти Но ле је оди ста је дин ствен, млад џентлмен, си сте ма ти чан је, игра гла вом, он је ствар но му драц и за то ми слим да ће још ду го вла да ти, из ја вио наш про сла вље ни глу мац Ра де Шер бе џи ја при ли ком про шло не дељ не по се те Ин ђи ји Наш по зна ти филм ски, те ле визиј ски и по зо ри шни глу мац, му зи чар и ре ди тељ Ра де Шер беџи ја у Ин ђи ју ра до до ла зи, ка же, ту му жи ве при ја те љи и ро ђа ци, пу бли ка га при хва та. На кон концер та ко јим је у пе так отво рио 12. Сце на фест оста вио је мо гућ ност но ви на ри ма да му по ста ве по јед но пи та ње. Ка же, не во ли да го во ри о се би, обич но не гле да фил мо ве у ко ји ма игра али ка да смо га упита ли за при ја тељ сво са Но ва ком Ђо ко ви ћем, при стао је да нам одго во ри на не ко ли ко пи та ња. Ка да сте и где пр ви пут сре ли Ђо ко ви ћа? - Во лим те нис па сам пре не коли ко го ди на оти шо у Умаг да гле дам меч из ме ђу Но ва ка и На да ла. Још та да у Ума гу сам ви део да ће би ти шам пи он. У фи ни шу је ко ла би рао јер је имао про бле ма са ди са њем, ми слим да се ра ди ло о алер ги ји. Први сет је до био, дру ги ни је мо гао игра ти, пре дао је. Би ло је ту не што вр ло ин те ре сант но, пре дао је меч у тај бре ку где је већ по чео да па да али је из др жао да у тај бре ку по веде са 2:1, и он да је пре дао. Да су се збра ја ли по е ни ми слим да би по бедио. Те ве че ри у Ума гу упо знао са Ђо ко ви ћа и ње го ве ро ди те ље, ре као је Шер бе џи ја. Ка ко сте по ста ли при ја те љи? - На ста вио сам да гле дам Ђо кови ће ве ме че ве, сре ли смо се у Бе огра ду, Ин ди јан Вел су, Лос Ан ђе ле су. У Аме ри ци је је дан меч из гу био од На да ла, дру ги од Љу би чи ћа али то нас ни је оме ло да се до бро упо зна мо и за ба ви мо. Без об зи ра на ре зул та те Но ле је за др жао ве дар дух, од лич но смо се про во ди ли. Са де вој ком Јеле ном био је гост у мом до му, окрета ли смо ја ње на ра жњу. Во дио сам га код Ден Те на, на утак ми цу Лејкер са, уз по моћ Див ца обез бе дили смо спе ци јал на ме ста у бли зи ни Џе ка Ни кол со на и дру гих по зна тих лич но сти из све та фил ма. Но вак је ужи вао да из бли за ви ди ве ли ке звезде, ужи ва ли су и они да упо зна ју мла дог те ни се ра са Бал ка на ко ји тада већ био тре ћи те ни сер све та, каже про сла вље ни глу мац. Гле да ли сте га на Вимблдо ну? - Сва ки су срет с Но ва ком је вели ко за до вољ ство, по себ но на најве ћем те ни ском тур ни ру у све ту. Див но је би ло гле да ти на шег Но ле та ко ји је оди ста по мео На да ла, ве ликог шам пи о на, ма да се на тре ну так чи ни ло да од лу чу ју ни јан се. Иако сам пре де це ни ју и по жи вео у Лондо ну, ово ми је био пр ви од ла зак на Вимблдон. Ка ква је ва ша прог но за за Нова ка Ђо ко ви ћа? - Но ле је оди ста је дин ствен, млад џентлмен, си сте ма ти чан је, раз мишља, игра гла вом, атлет ски је грађен, он је ствар но му драц, пред њим је бли ста ва ка ри је ра, за то ми слим да ће још ду го вла да ти, ре као је Раде Шер бе џи ја, при ја тељ Но ва ка Ђоко ви ћа, те ни се ра број је дан у све ту. З.Г.Сте фа но вић Ра де Шер бе џи ја

23 Среда, 13. јул РАД НИЧ КИ СПОРТ БАЧ КА ПА ЛАН КА ДЕ СЕ ТА СПОРТ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА Над ме та ње рад ни ка РА КЕТ НО МО ДЕ ЛАР СТВО КР ШКО СВЕТ СКИ КУП Ка та ни ћи учвр сти ли вођ ство а кон Ве ли ких Ра ди на ца, сле де ће так ми ње у окви ру Свет ског ку па у ра кет ном Нче мо де лар ству, одр жа но је у сло ве нач ком граду Кр шко, на ко ме је у кон ку рен ци ји 57 такми ча ра из шест зе ма ља с ве ли ким успе хом на сту пи ла и ре пре зен та ци ја Ср би је, ко ју су чи ни ли чла но ви Аеро клу ба Срем ска Ми трови ца, Ра до ји ца и Зо ран Ка та нић и Зе му нац Жи ван Јо спи по вић. Ср би ји су при па ли по беднич ки пе ха ри у жи ро коп те ри ма и ра ке то плани ма, док је у ка те го ри ји ра ди о ко ман до ва ње ра ке то пла ни ма на ша се лек ци ја би ла тре ћа. Још јед ном су бли ста ли нај бо љи ми тровач ки ра ке то мо де ла ри Ра до ји ца и Зо ран Ка та нић, јер су у Сло ве ни ји по твр ди ли и учвр сти ли сво је воћ ство у Свет ском ку пу, с до брим из гле ди ма да га са чу ва ју до кра ја так ми че ња. Ве те ран тог спор та и ње гов је дан од ро до на чел ни ка у Сре му, Ра до ји ца Ка та нић (1937), вра тио се с овог так ми че ња с две осво је не злат не ме да ље и то у ди сци пли на ма ра ке те с тра ком и ра ке то пла ни у ко ји ма во ди у Свет ском ку пу. При мат у Свет ском ку пу у Сло ве ни ји потвр дио је и ње гов син Зо ран Ка та нић, ко ји во ди у ди сци пли ни жи ро коп те ри. Он је у Кршком осво јио три ме да ље. У жи ро коп те ри ма био је дру ги, а у ра ке то пла ни ма и ра ди о комам до ва њу ра ке то пла ни ма, тре ћи. Зе му нац Жи ван Јо си по вић осво јио је сребр не ме да ље у ди сци пли на ма ра ке те с траком и ра ке то пла ни и та ко до при нео ве ли ком успе ху Ср би је у Свет ском ку пу. Сле де ће так ми че ње у окви ру Свет ског купа би ће у Бе о гра ду 16. и 17. ју на. Би ће то и зад ња про ве ра нај бо љих ра кет них мо де ла ра Ста рог кон ти нен та, пред Европ ско пр вен ство у ав гу сту у Ру му ни ји, на кон ко га се на ста вља Свет ски куп. а Пр вен ству Ср би је за ста ри је јуниoре и Нју ни ор ке, одр жа ном у Кра гу јев цу, сремско ми тро вач ки атле ти ча ри осво ји ли су прегршт ме да ља. Атле ти ча ри Сре ма осво ји ли су че ти ри злат не и јед ну сре бр ну ме да љу, док су атле ти ча ри Сир ми ју ма осво ји ли по јед ну злат ну,сре бр ну и брон за ну ме да љу. Од атле ти ча ра Сре ма, две злат не ме да ље осво ји ла је, по оче ки ва њу, Ма ри ја Ву че новић ко ја је три јум фо ва ла у ба ца њу ко пља, где је ба ци ла са мо два хи ца јер су оста ле так ми чар ке да ле ко сла би је од ње, и у ба цању ди ска што ни је ње на ди сци пли на, али је и тој ди сципли на осво ји ла прво ме сто. Две златне ме да ље осво јио је и Ни ко ла Чан ковић: у ба ца њу ку гле и у ба ца њу ди ска. И Чан ко вић је био убе дљив и да ле ко иза се бе оста вио све ри ва ле. Сре брну ме да љу осво јио је Фи лип Маљ ко вић у ба ца њу ди ска. АТЛЕ ТИ КА КР ГУ ЈЕ ВАЦ ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ Пре гршт ме да ља Зо ран Ка та нић си гур но пу ту је у Ру му ни ју, док Ра до ји ца и по ред бли ста вих ре зул та та, ви ше ни је, због го ди на, ре пре зен та ти вац. Сле де ћа так ми че ња, на кон Европ ског првен ства у окви ру Свет ског ку па, одр жа ће се у Хр ват ској, Ру си ји, САД и још јед ном у Слове ни ји. Да ли ће Ка та ни ћи за др жа ти при мат у Свет ском ку пу у ди сци пли на ма у ко ји ма во де, ви ше не за ви си од њи хо ве спром но сти и до ка зан их мо гућ но сти, већ на ко ли ко ће так ми че ња мо ћи да на сту пу, по го то во ка да је реч о уда ље ним зе мља ма. Ко на чан пла сман у Свет ском ку пу зна ће се на кон так ми че ња у Љу бља ни. С. Лов ча нин Но ви ус пе си: Зо ран и Ра до ји ца Ка та нић Ка та нић Сва тро ји ца атле ти ча ра Сир ми ју ма освоји ли су ме да ље: Дра ган Гми зић је по стао првак Ср би је у ба ца њу кла ди ва, а Сто јан Џодан је био дру ги у ис тој ди сци пли ни, док је у ба ца њу ку гле Или ја ко ва че вић за у зео тре ће ме сто. Ина че, так ми че ње у Кра гу јев цу је одр жано по из у зет но спар ном и те шком вре ме ну са тем пе ра ту ром ко ја је пре ла зи ла 40 сте пе ни Цел зи ју са, та ко да су још вред ни ји оства рени ре зул та ти. С.Н. Ма ри ја Ву че но вић Ми тров ча ни на Олим пи ја ди, Вла да Мла де но вић пр ви с ле ва е се та Спорт ска олим пи ја да рад ни ка ДВој во ди не одр жа на је про те кле седми це у Бач кој Па лан ци. На Олим пи ја ди су на сту пи ли нај бо љи по је дин ци са зон ских так ми че ња, одр жа них од до го ди не. Укуп но је на сту пи ло так мича ра ко ји су се над ме та ли у 32 ди сци плине 16 спорт ских гра на. Циљ свих рад нич ких олим пи ја да је да у ор га ни зо ва не спорт ске ак тив но сти пред у зе ћа и уста но ва при ву ку што више рад ни ка. Са мо по се би, так ми че ње ни је циљ ове спорт ске ма ни е ста ци је већ је то пут ка очу ва њу здра вља, по ди за ње рад них спо соб но сти и про ду же ње радног ве ка. Пр ви осва јач злат не ме да ље за Зо ну Срем на Олим пи ја ди у Бач кој Па лан ци био је рад ник срем ско ми тро вач ке ТЕ-ТО, 44-го ди шњи Вла ди мир Мла де но вић ко ји је осво јио пр во ме сто у атлет ском тро бо ју. Мла де но вић, не ка да шњи вр хун ски ди зач те го ва и уче сник број них ме ђу на род них так ми че ња, по но вио је успех са Олим пија де у Ади, па је у тро бо ју имао нај бо љи ре зул тат у ка те го ри ји уче сни ка пре ко 40 го ди на: на 100 ме та ра 12,9 се кун ди, скок у даљ 4,70м и у ба ца њу ку гле 8,98м. У атлет ском тро бо ју, у кон ку рен ци ји же на, Ма ри на Ро хаљ из срем ско ми тровач ке Град ске упра ве је осво ји ла друго ме сто, док је Ка та ри на Барт, рад ни ца Ито на, осво ји ла тре ће ме сто у пли ва њу, у тех ни ка ма кра ул и леђ но. Слав ко Јо нић из срем ско ми тро вач ке Град ске упра ве је осво јио тре ће ме сто у пли ва њу леђ но, а Ми ро слав Ар се ни је вић из Ито на дру го место у пли ва њу на 50 ме та ра леђ но. Из Срем ске Ми тро ви це је на Олим пија ди уче ство ва ло укуп но 67 так ми ча ра, а у екип ној кон ку рен ци ји, жен ска еки па Град ске упра ве је осво ји ла тре ће ме сто, док је му шка од бој ка шка еки па Про све та за у зе ла че твр то ме сто. По ре чи ма Бог да на Бо жи на, пред седни ка Зо не Срем, наш ре ги он је предста вља ло 180 рад ни ка-спор ти ста ко ји су осво ји ли два де се так ме да ља и по ка за ли да рад нич ки спорт у Сре му ужи ва нај ширу по др шку. При ме ра ра ди, еки па Же ле зни це Ру ма по бе ди ла је у ма лом фуд ба лу, у сто ном те ни су Мом чи ло вић из рум ског Пла на осво јио је зла то у по је ди нач ној кон курен ци ји, а екип но за му шкар це до 40 го ди на, дру го ме сто је осво ји ла еки па Ву ча во зо ва из Ши да, док је у ди сципли ни 4Х50м за му шкар це до 35 го ди на дру го ме сто је осво ји ла еки па Спорт ског цен тра Ру ма. Зла том се оки тио Ра до слав Иван че вић из Спе ци јал не бол ни це Врд ник ко ји је побе дио у пли ва њу, пр сно, у ка те го ри ји мушка ра ца до 35 го ди на, а зла то је осво ји ла и Ма ја Не дић из Ру ме у тр ци на 3.000м. Жен ска еки па Же ле зни це Ру ма би ла је дру га у пи ка ду, а тре ће ме сто осво ји ла је еки па Елек тро ди стри бу ци је Ру ма. У по једи нач ној кон ку рен ци ји Ја дран ка Ма ле шевић из Же ле зни це Ру ма би ла је дру га. До ма ћин на ред не, 11. Спорт ске олимпи ја де рад ни ка Вој во ди не го ди не би ће Ср бо бран. С. Гру ји чић Од бој ка шка еки па Про све та

24 24 СПОРТ Среда, 13. јул ак ми чар ка ЛСК-а Ва лен ти на Шћурк Тосво ји ла је тре ће ме сто и брон за ну ме да љу на Пр вен ству Бал ка на за ста ри је пи о ни ре и пи о нир ке. Шам пи о нат је одржан у ма ке дон ском гра ду Ка ва дар ци и уче ство ва ла су 174 так ми ча ра из Ал ба није, БИХ, Бу гар ске, Ру му ни је, Цр не Го ре, Ср би јае, Грч ке, Тур ске и до ма ћи на Ма кедо ни је. ЏУДО НА ДВА БАЛ КАН СКА ПР ВЕН СТВА Ме да ље за Ла ћар це Ва лен ти на Шћурк, тре ћа с де сна, на по бед нич ком по сто љу СТА РА ПА ЗО ВА ПР ВЕН СТВО ИН ВА ЛИ ДА У ВИ СЕ ЋОЈ КУ ГЛИ По бе да Но во са ђа на У Ста рој Па зо ви не дав но је одр жа но по кра јин ско так ми че ње ин ва ли да у ви се ћој ку гли. Так ми че ње, чи ји је дома ћин би ло па зо вач ко Дру штво за спорт и ре кре а ци ју ин ва ли да на че лу са председ ни ком Мар ком Си ћи ћем, отво рио је Ми ло рад Ки ли бар да, пред сед ник Спорт ског са ве за ин ва ли да Вој во ди не. Так ми чи ло се 12 еки па из Ин ђи је, Бе ле цр кве, Зре ња ни на, Су бо ти це, Ки кин де, Но вог Са да, Пан че ва, Ку ле, Вр ба са, Бачке Па лан ке, Ср бо бра на и Ста ре Па зо ве. По бе ди ла је еки па из Но вог Са да, док су дру го и тре ће ме сто за у зе ле еки пе из Зрења ни на и Ста ре Па зо ве. У по је ди нач ној кон ку рен ци ји му шка ра ца, пр во ме сто је осво јио Ђо ка Зла та но вић из Бе ле цркве, дру го Бог дан Ме дић из Но вог Сада, а тре ће Ни ко ла Ву че тић из Ста ре Па зо ве. Код же на пр ва је би ла Ста на ВРД НИК ЛЕТ ЊИ ТУР НИР ра ди ци о нал ни лет њи тур нир у ма лом Тфуд ба лу, 38.по ре ду,а 18. Ме мо ри јал Го ран Де ре та одр жан је то ком про те кле не де ље у Врд ни ку. По след њи тур нир ски дан за по чео је по ла га њем цве ћа на гроб Го ра на Де ре те, а за вр шен је про гла шењем нај у спе шни јих еки па и по је ди на ца. На тур ни ру је уче ство ва ло 10 еки па. У фи на лу су се са ста ле еки пе Ме сне за јед нице Врд ник и еки па Ка фе Ку так из Ири га. МАЛИ ФУДБАЛ По бе да до ма ћи на КОШАРКА ЧАЛ МА МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР Ми ша и Или ја д 14. до 17. ју ла у Чал ми ће се, по ше- пут, одр жа ти тра ди ци о нал ни ноћ- Ости ни Ме мо ри јал ни тур нир у ба ске ту Ми ша и Или ја. По кро ви те љи тур ни ра су Ме сна зајед ни ца Чал ма и Град Срем ска Ми тро ви ца. Тур нир ће се одр жа ти на те ре ну ОШ У ка те го рији до 52кг Вален ти на Шћурк је у пр вом ко лу мак си мал ним р е з у л т а т о м по бе ди ла Кристи ну Кир ло ву из Бу гар ске, а Дар ко Сто шић у дру гој бор би са ста ла са так ми чар ком Кри сти ном Ду митру из Ру му ни је ко ју је та ко ђе по бе ди ла мак си мал ним ре зул та том. У по лу фи налној бор би са ста ла се са так ми чар ком из Тур ске Гок цен Ун вер мис где је во ди ла до 7 се кун ди до кра ја и ње ном нео презно шћу из гу би ла у за хва ту др жа ња. Да је до би је ну бор бу до би ла пла си ра ла се у фи на ле и у фи нал ној бор би са ста ла би се са так ми чар ком из Цр не Го ре Мир ја ном Ми лић ко ја је у ис тој ка те го ри ји на кра ју би ла пр ва. На Пр вен ству Бал ка на у џу доу за каде те и ју ни о ре, ко је је про те клог ви кен да одр жа но у Со лу ну у Грч кој, у са ста ву јуни ор ске ре пре зен та ци је Ср би је уче ствовао је и Дар ко Сто шић, члан ЛСК-а. Он је у ка те го ри ји до 100 кг сти гао до фи на ла где је у од суд ним тре ну ци ма не па жњом из гу био пр во ме сто. Так ми че ње ин ва ли да у ви се ћој ку гли Да ли бо сић из Ста ре Па зо ве, дру га Вера Док нић из Вр ба са и тре ћа Мар та Му шо вић из Ку ле. Г.М. По сле ве ли ке бор бе сла ви ла је еки па Ме сне за јед ни це Врд ник ре зул та том 3:2. За нај у спе шни јег стрел ца про гла шен је Пре драг Ба бић, играч дру го пла си ра ног ка фе Кут ка, са по стиг ну тих 9 го ло ва. Ге не рал ни по кро ви тељ овог, за Врдни ча не и број не го сте, оми ље ног фуд балског де ша ва ња би ла је Ме сна за јед ни ца Врд ник. С.Н. Све ти Са ва. Из вла че ње па ро ва је да нас, 13. ју ла у 20 ча со ва, а све ча но отва ра ње је су тра, 14. ју ла у 19 ча со ва уз на ступ КУД-а Бран ко Ра ди че вић. То ком тра ја ња тур ни ра одр жа ће се и ре ви јал но шу ти ра ње трој ки. У КАЈАК СТА РИ БА НОВ ЦИ МИ НИ ЛИ ГА КА ЈА КА ША Вал екип но дру ги Ва лов ци ма 13 ме да ља су бо ту, де ве тог ју ла, у Ста рим Ба нов ци ма одр жа но је тре ће коло ми ни ли ге за ка ја ка ше. Клуб Банов ци на Ду на ву уго стио је 14 клу бова и 160 так ми ча ра у му шкој и женској кон ку рен ци ји. Ка ја ка ши Ва ла осво ји ли су укупно 80 бо до ва и 13 ме да ља, за у зев ши екип но дру го ме сто. Ис пред Ва ла био је је ди но Син те лон из Бач ке Па лан ке Нај у спе шни ји ка ја ка ши ми тро вачког клу ба би ли су Сте фан Вр до љак (2000. го ди ште) и Ог њен Ми ко вић (2001. го ди ште), ко ји су у јед но се дима за сво ја го ди шта узе ли злат не меда ље на 1000 ме та ра, а ве сла ју ћи у дво се ду на 500 ме та ра за го диште та ко ђе су би ли пр ви. Дру го пласи ра ни дво сед је био исто из Ва ла и то у са ста ву Игор Ми ла ко вић Алек са Жи ва но вић. За го ди ште Мар ко Ми хај ловић је у јед но се ду на циљ сти гао други, а ве сла ју ћи у дво се ду са Ср ђа ном Је ро ти је вић пр ви. Да не за о ста ју за де ча ци ма по каза ле су де вој чи це ко је су до не ле 5 ме да ља. Ксе ни ја Ва се лек и Оља Михај ло вић су у дво се ду на 500 ме та ра у кон ку рен ци ји за го ди ште узе ле злат но од лич је. У ис тој тр ци ми тровач ки клуб имао је и тре ће ме сто и то дво сед Ба јук Ана ста си ја Ни на Сувић. Ма ри ја До ста нић је у ка те го рији МК-1 го ди ште на циљ сти гла дру га. А. Мил ко вић ЗА ГРЕБ ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ Ис пу ни ли оче ки ва ња ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ Се лек ци је у Апа ти ну Про те клог ви кен да За греб је био до ма ћин Европ ског пр вен ства у ка ја ку и ка нуу за ју ни о ре и млађе се ни о ре, на ко ме је на сту пи ла и на ша ре пре зен та ци ја. Ме ђу уче сници ма пр вен ства, би ло је и че тво ро Ми тров ча на, чла но ва Ва ла ко ји су у пот пу но сти ис пу ни ли оче ки ва ња, с об зи ром да су се пла си ра ли у фи нале. У А фи на лу на сту пи ли су Сан дра По ло ви на, Бо ри слав Ла зић, Дра ган Хан чов ски, док је до Б фи на ла доспео Пе тар Мил ко вић. Сан дра По ло ви на так ми чи ла се у За гре бу у ди сци пли ни К-2 на 1000 ме та ра, а у по са ди је би ла и Ми ла на Тр кља, чла ни ца За бреж ја. По ло ви на је по твр ди ла још јед ном да је јед на од на ших нај та лен то ва ни јих ка ја каши ца. Јер, она је још ка дет ки ња, с об зи ром да је тек за вр ши ла основ ну шко лу, али се с успе хом над ме ће с так ми чар ка ма ко је су од ње ста ри је не ко ли ко го ди на. Бо ри слав Ла зић и Дра ган Хан чевски на сту пи ли су за на шу ре пре зента ци ју у ди сци пли ни К ме тара, а срп ски че тво ро сед у фи на лу био је сед ми. Пе тар Мил ко вић так ми чио се у ди сци пли ни К ме та ра. С њим је ве слао Урош Ми тјев из Шап ца, а у Б фи на лу на циљ су сти гли че твр ти. Пла сман мла дих ми тро вач ких репре зен та ти ва ца је још вред ни ји, ако се зна да су при пре ме за Европ ски шам пи о нат, одр жа не у Бач кој Палан ци, тра ја ле са мо 6 да на. С.Л. Апа тин ће 16. и 17. ју ла би ти дома ћин Пр вен ства Вој во ди не у каја ку и ка нуу за све уз ра сне ка те гори је, на ко ме ће на сту пи ти и нај бољи так ми ча ри ми тро вач ког Ва ла. - По сле па у зе од чи та ве де це ни је, има ће мо пред став ни ке у свим селек ци ја ма. Тач ни је, у Апа тин пу ту је 18 на ших ка ја ка ша, ко ји ће се надме та ти у пи о нир ској, ка дет ској, јуни ор ској и се ни ор ској кон ку рен ци ји. Оче ку је мо да у екип ној кон ку рен цији бу де мо ме ђу три нај бо ља клу ба ка же пред сед ник Ва ла др Пре драг МИл ко вић.- На рав но, из ве сно је да ће се и у по је ди нач ној кон ку рен цији, на ши ка ја ка ши вра ти ти из Апа тина с ни зом осво је них ме да ља. С.Л.

25 Среда, 13. јул СПОРТ 25 ФУДБАЛ ПЕ ЋИН ЦИ ПРВОЛИГАШ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ До њи Срем у ели ти о ви пр во ли гаш, пе ћи нач ки До њи НСрем, за по чео је с при пре ма за нову се зо ну. Је дан од игра ча, од ко јег се у но вом дру штву нај ви ше оче ку је, је Ми ша Пет ко вић (28), ујед но и нај и ску ни ји. - Про тив ве ћи не са да шњих пр воли га ша сам играо те их при лич но до бро по зна јем - ка же Ми ша Пет ко вић, ко ји је бр зо сте као ве ли ку по пу лар ност ме шу нави ја чи ма До њег Сре ма, иако је про ле тос због по вре де ма ло играо - Оста ли смо без вр сних фуд ба ле ра и још бо љих мо ма ка. Ме шу тим, ве ру јем да ће мо уз 4-5 до брих по ја ча ња има ти еки пу ко ја се мо же равно прав но так ми чи ти. Про ле тос смо имали фе но ме нал ну ат мос фе ру на Су ва чи: мла ђи игра чу су на пра ви на чин пра тили нас ис ку сни је, што је на кра ју да ло ре зул та та. Дра го ми је што је струч ном шта бу по но во при кљу чио Вла да На ић, који је био сјај на спо на из ме ђу игра ча и упра ве клу ба. Бо га та је Ми ши на ка ри је ра. Пре ко две де це ни је се до ка зу је у ра зним сре ди на ма. - Фуд бал играм од сво је ше сте го дине - вра ћа филм Пет ко вић. - Про шао сам све се лек ци је Зе му на, у ко ји ма сам уједно био и ка пи тен. Са да шњи тре нер Бо гић Бо ги че вић ме је, као омла дин ца, увео у пр ви тим Зе му на, та да пр во ли га ша, против Зе те. На де би ју сам и по сти гао гол. Ка сни је играо сам за Бе чеј, Рад нич ки из ФУДБАЛ Пи ро та, Ка сто ри ју (Грч ка), Чу ка рич ки, Биг бул, Лак та ше (БиХ). Имао сам не забо ра них тре ну та ка. Би ло их је не дав но и у До њем Сре му, а ве ру јем да ће их би ти и у но вој се зо ни. До њи Срем по ла ко сла же коц ки це за но во пр вен ство. На Су ва чи је вр ло жи во: кроз из бор не тре нин ге ових да на прошло је че тр де се так фуд ба ле ра. Сви жељни фуд ба ла и но вог до ка зи ва ња, а вре ме ће по ка за ти на ко је ће се мла де игра че и зва нич но ра чу на ти. Струч ни штаб и фуд ба ле ри До њег Сре ма на нај бо љи начин ко ри сте из ван ред не усло ве Спорт ског цен тра Су ва ча за пр ви део при пре ма. Први тре нин зи су при лич но на пор ни, али их игра чи про фе си о нал но од ра ђу ју. Млади игра чи, по тен ци јал на по ја ча ња, који по ку ша ва ју да се из бо ре за ме сто под сун цем, под по мог ну ти ста ри јим ко ле гама, са ве сно од ра ђу ју оно што им струч ни штаб за да је. - Тре ни ра мо два пу та днев но - рапор ти ра Не ма ња Мар ко вић, у про шлој се зо ни стан дард ни пр во ти мац. - Пре под не су углав ном де о ни це, док су у дру гом тре нин гу рад са лоп том и раз не игри це. На пор но је, али смо све сни да је Пр ва ли га вр ло озби љан ранг и да се мо ра да ле ко ви ше ра ди ти. Но вај ли је су се од лич но укло пи ле. На про би су врло мла ди игра чи. Ми ста ро се де о ци се СТА РА ПА ЗО ВА ПРИПРЕМЕ ЈЕДИНСТВА Ран ков из вр шио про зив ку тру ди мо да им што ви ше по мог не мо да се при вик ну на но ви си стем ра да и да да ју свој мак си мум. Пре ла зни рок је врло дуг и не ће би ти из не на ђе ње ако нас по ја ча ју и не ка звуч ни ја име на. Иако сам у про шлој се зо ни играо на ви ше пози ци ја, ни је ми би ло те шко: по сти гао сам и не ко ли ко го ло ва. Но ва ли га нови иза зо ви: са да ми оста је да тре нин ге и кон трол не утак ми це мак си мал но од радим, ка ко би и у Пр вој ли ги из бо рио место у старт ној по ста ви. ОДБОЈКА Жи во на Су ва чи У дру гом де лу Срп ске ли ге Вој води на, До њи Срем је био по ја чан за Ла зарем Чор да ши ћем. Ле по се укло пио, те се на ње га и да ље озбиљ но ра чу на. - Иако нам вре ме не иде на ру ку, тру ди мо се да тре нин ге што бо ље од ра димо и за са да нам успе ва - ка же Чор да шић - Про шлу се зо ну смо до бро за вр ши ли, мада је би ло про сто ра и за мно го бо ље. Надам се да смо по у ке из ву кли. Убе ђен сам да ће мо би ти озби љан пр во ли гаш. Ж. Радивојевић СТА РА ПА ЗО ВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ПРВИ ПУТ Ср би ја Ру си ја 1:3 (25:23, 23:25, 21:25, 22:25) о ви шеф струч ног шта ба Је дин ства НЗо ран Ран ков, из вр шио је про зив ку игра ча и ти ме озна чио по че так при пре ма за Вој во ђан ску ли гу - За пад. Је дин ство је по се две го ди не по но во из бо ри ло пла сман у Вој во ђан ску ли гу, За пад и већ на пр вом са стан ку са игра чи ма ис ку сни струч њак је на ја вио же сток рад ка ко би се еки па што бо ље при пре ми ла за ис ку ше ња ко ја је оче ку ју у но вом пр вен ству: - До бро ми је по зна та ова сре ди на јер сам 14 го ди на у Је дин ству про вео као играч и тре нер, осва јао сам и ти ту ле и зато већ од пр вог тре нин га на ја вљу јем да од вас тра жим ди сци пли ну и рад, јер само та ко мо же мо оства ри ти ам би ци је клуба. А, ам би ци је Је дин ства су увек би ле нај ви ше, па та ко и овог пу та. Ра ди ће мо за јед но, упра ва и игра чи и ја са ва ма како би сти гли до по ста вље ног ци ља, а то је пла сман у ви ши ранг. Ме ђу тим, же лим да кроз тај рад и ре зул та те ко је оче ку јемо и ви игра чи на пре ду је те, а то се може по сти ћи са мо ако сви за јед но бу де мо ра ди ли и ако бу де мо гра ди ли по зи тив ну ат мос фе ру пре до чио је игра чи ма пре пр вог тре нин га тре нер Ран ков и на гла сио да ће тре нин зи би ти на пор ни. - Али, ја сам тре нер ко ји ни ка да не ра ди без лоп те и на сва ком тре нин гу ће се по ред сти ца ња фи зич ке сна ге ра ди ти и на игри ка ко би и на тај на чин пр венство до че ка ли спрем но ре као је Ран ков игра чи ма. Но ви тре нер Је дин ства, ко ме је ово четвр ти пут да до ла зи у Ста ру Па зо ву да води еки пу са клу пе, пла ни ра да до по чет ка пр вен ства од и гра и ве ћи број при ја тељских утак ми ца. На про зив ци је би ло око 30 игра ча, ме ђу ко ји ма и но вај ли ја, голман Ми јат Три фу но вић (20) ко ји је до шао из Рад нич ког из Но ве Па зо ве, про шле годи не на по зај ми ци у Ду на ву из Ста рих Бано ва ца. По ред ње га по ја ви ло се и не коли ко игра ча ко ји су на про би, као игра чи из омла дин ског по го на ко ји су при кључе ни пр вом ти му. Сло бо дан Јо ва но вић пред сед ник клу ба ко ји се та ко ђе обра тио игра чи ма је ре као да је циљ бор бва за прво ме сто и за то ће Упра ва све учи ни ти да се еки па још по ја ча са ква ли тет ним играчи ма, а та ко ђе ће и све учи ни ти да играчи ма обез бе ди аде кват не усло ве за рад, из ме ђу оста лог да се тре ни ра у Ку ћи фудба ла ко ја се на ла зи у Ста рој Па зо ви. Зо ран Ран ков, тре нер Је дин ства Д. Бурсаћ Ју ни о ри Ср би је и Ру си је пре утак ми це у Ста рој Па зо ви СТАРА ПАЗОВА: Спорт ска ха ла, гледа ла ца: 200. Су ди је: А. По по вић, Р. Ле ко (Срем ски Кар лов ци). СРБИЈА: Ко ва че вић 19, Ли си нац 8, Ко при ви ца 7, Јо во вић2, Вр бан 2, Атана си је вић 26, Рај ко вић (ли бе ро), Мр дак 12, Ми лу ти но вић 1, Пет ко вић, Сто и ло вић, Пе рић 3, Бу цу ље вић, Ка пур (ли бе ро). РУСИЈА: Са фо нов 12, Ко ва лев 5, Коле сник 28, Ша ди лов 25, Алек се јев 14, Плу жњи ков 2, Ка бе шов (ли бе ро), Фи липов 7, Ана нев, Гли вен ко, Остра хов ски, Ти се вич, Тен та ло вич 12, Крот ков. Ре пре зен та ци ја Ру си је се у пу ној ме ри ре ван ши ра ла на шим ју ни о ри ма за по раз у Љи гу. До бро су по че ли на ши, у пр вом се ту све је функ ци о ни са ло ка ко се са мо по же ле ти мо же. Сјај ни су би ли на ши млади ћи у бло ку, од ли чан при јем, сер вис, игра у по љу и то је до не ло вођ ство од 1:0. Ме ђу тим, већ у дру гом се ту Ру си дола зе до да ха за хва љу ју ћи сјај ном ко ректо ру Ко ле сни ку ко ји је про на шао на чи на да до ско чи игри на ших мо ма ка, по ла ко је по пу штао блок, при јем био све сла би ји и тај део игре ју ни о ри Ру си је ре ша ва ју у сво ју ко рист и сти жу до 1:1. У тре ћем сету још ве ћи пад у игри на шег ти ма ко ји ни ка ко ни су ус пе ли да про на ђу ону игру из пр вог се та, без об зи ра што је слек тор Жар ко вић из ме на ма по ку шао да раз мр да на ше игра че. Ру си одр жа ва ју вођ ство од 2 до 4 по е на раз ли ке и на кра ју и тај сет ре ша ва ју у сво ју ко рист. У че твр том се ту ју ни о ри Ср би је по ку ша ва ју да се цра те у игру, али раз и гра ни Ко ле сник, Ша ди лов, Алек се јев и оста ли игра чи ру ске ре презен та ци је то не до пу шта ју све вре ме во де и сти жу до за слу же не по бе де. Без об зи ра на ве ли ку вру ћи ну и гото во не људ ске усло ве за игру у ха ли у Ста рој Па зо ви, игра чи ма оба ти ма тре ба ода ти при зна ње на од лич ној игри, ве ликој бор бе но сти и за ла га њу и ис ка за ној же љи за по бе дом. Ина че, ова утак ми ца је би ла пра ви од бој ка шки пра зник за Стару Па зо ву јер је пр ви пут од и гра на јед на утак ми ца ре пре зен та тив них се лек ци ја и је ди но оста је жал што на ши мла ди ћи нису за бе ле жи ли по бе ду. Ру си ја и Ср би ја ће од и гра ти у Бе о гра ду још јед ну утак ми цу у окви ру при пре ма за свет ско пр вен ство у Бра зи лу, ко је по чи ње за 20-ак да на. Д. Бурсаћ

26 26 Среда, 13. јул МА ЛИ ОГЛА СИ МАРКЕТИНГ По треб ни ко мер ци ја ли сти - продав ци за те рен: Срем ска Ми тро ви ца, Ру ма, Ло зни ца, Ша бац и Бо га тић. Тел: 022/ или 064/ Про да јем ло кал по вр ши не 54м2 у Ку зми ну, ули ца Змај Јо ви на 65А, вр ло по вољ но. Тел: 064/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа /ка зан џилук/. Тел: 022/ или 022/ Ку ћа на про да ју у Срем ској Ми тро ви ци, Палан ка 16. Тел: 064/ или 064/ Про да јем или ме њам ку ћу за ма њи стан уз до пла ту. Гре ја ње на гас - мо же и чвр сто го ри во. Тел:022/ Про да јем шљи вик, Кр че дин, ви кенд зо на / по тез Бо жић дол к.о. Кр че дин 3793/1 и 3793/2, 42 ара са 220 ста ба ла / 11 го ди на ста ре, пун род/, ви кен ди ца - тро фа зна стру ја, асвалт ни пут, по глед на Ду нав, це на евра. Тел: 063/ Про да јем две ку ће у ули ци Бу ле ва ра Констан ти на Ве ли ког број 16. вр ло по вољ но. Тел: 022/ или 061/ Про да јем ку ћу ви со ка при зем ни ца Блок Б тре ћа фа за. Тел:022/ Про да јем се дам ју та ра пр во кла сне зе мље у До брин ци ма код Ру ме. Тел: 021/ Про да јем ку ћу од 150м2 са по слов ним про стором по год ним за оба вља ње свих вр ста при вредних де лат но сти - Ку пи но во код Обед ске ба ре. Тел: 063/ или 022/ Про да јем ви кен ди цу Ро хаљ ба зе -по тез Ку њат од 45м2 но во град ња, огра ђе но, воћ њак шљи ве и ора си плац 23,5 ара. Тел:022/ или 069/ Про да јем ку ћу од 80м2 плус не до вр ше но поткро вље на пла цу од 6,3 ара, це на евра. Тел: 022/ од ча со ва - Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, Др Мила на Ко сти ћа 32. Тел: 064/ , 022/ или 022/ Про да јем плац од 32 ара, стру ја, во да, ка нали за ци ја на ула зу у Срем ску Ми тро ви цу код Па је от па да. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку. Тел: 022/ Про да јем хек тар зе мље по ред асвалт ног пу та 1,5км уда ље но од Врд ни ка. Тел: 063/ Про да јем 2,5 ју тра зе мље у Ве ли ким Ра дин цима. Тел: 021/ Про да јем ку ћу у Ди во шу но ви ја град ња од 60м2, це на евра. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ве ли ким Ра дин ци ма, по вр шине 60м2 на 15 ари пла ца, на екс тра ло ка ци ји. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ма чван ској Ми тро ви ци, на сеље Кри ва ја. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ша шин ци ма, Са ве зде ла ра 110. Тел. 022/ или 063/ Про да јем њи ву под шу мом 0,4571 и хек. Тел:069/ или 022/ Про да јем ку ћу у Ти ца но вој ули ци 85, гре ја ње на гас, ка на ли за ци ја. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ма лој Сла во ни ји 11 х 10м на осам ари пла ца. Тел: 022/ Про да јем страм бе но по слов ни обје кат од 510м2 на пла цу од 10 ари код са о бра ћај не по ли ци је из лаз на две ули це. Тел: 022/ Про да јем но ву усе љи ву ку ћу од 300м2, Раднич ка 12, Цр ве на че сма. Тел: 022/ или 065/ Про да јем плац по вр ши не 693м2 у на се љу Мала Бо сна, ули ца Цр но гор са ка 11. Тел: 022/ или 064/ Про да јем ком фор ну ку ћу, гре ја ње на гас, са ло ка лом у Ве ли ким Ра дин ци ма. Тел: 063/ Про да јем хит но ку ћу, на пла цу од се дам ари, кон фор на, це на по до го во ру. Тел: 022/ или 065/ Про да јем хек тар зе мље, по тез Ли ва де. Тел: 064/ Про да јем ви кен ди цу у Ман ђе ло су. Тел: 064/ Про да јем 2,5 ју тра зе мље, по тез Око пи у Лаћар ку. Тел: 022/ или 063/ Из да јем кон фо ран на ме штен апарт ман у центру Ба ње Ко ви ља че. Тел:063/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан, За на тлијска. Тел: 022/ Из да јем јед но со бан, на ме штен стан у Бло ку Б /тре ћа фа за/.ки ри ја 60 евра. Тел: 064/ Из да јем дво со бан, по лу на ме штен стан у на сељу М.Ху ђи. Тел: 022/ Из да јем нов на ме штен стан од 105м2, кли ма, ЦГ, КТВ, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог, са га ра жом. Тел: 022/ или 064/ Из да јем на ме штен стан од 50м2, кли ма, ЦГ, ин тер нет, КТВ. Тел: 022/ или 064/ Про да јем тро со бан укњи жен стан у Но вом Са ду, де ве ти спрат од 72м2, це на по до го во ру, хит но. Тел: 063/ Из да јем не на ме штен јед но со бан стан са централ ним гре ја њем на КП-до му. Тел: 022/ или 064/ По вољ но из да јем по лу на ме ште ну ку ћу на Бе лој ру жи у Ла ћар ку са ми ци или же ни са де тетом. Тел: 060/ Из да јем две со бе уче ни ци ма са за себ ном упо тре бом ку хи ње и ку па ти ла у бли зи ни шко ле 9. МАЈ. Тел: 060/ Про да јем стан у на се љу Ста ри мост на че твртом спра ту по вр ши не 48м2 + 24м2 у пот кро вљу. Тел: 061/ Хит но и по вољ но про да јем од мах усе љи ву спрат ну ку ћу у Срем ској Ра чи, це на евра ни је фик сно, мо гућ сва ки до го вор, мо же у ви ше ра та. Тел: 022/ Про да јем хит но и по вољ но кон фор ну ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, Но во сад ска 33. Тел: 022/ СТА НО ВИ - Про да јем ви кен ди цу у Бе ше но ву са два ју тра под во ћем. Тел: 064/ Про да јем но ву ку ћу, при зе мље са пот кро вљем - одво јен улаз, м2, на 4,5 ара пла ца, гас, изо ла ци ја, ле га ли зо ва на, мо же за ме на за стан уз до пла ту. Тел:064/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку од 80м2 на 30 ари пла ца са по моћ ним згра да ма и цен трал ним греја њем. Тел: 061/ Из да јем на ме штен дво со бан стан, сту ден ти ма, уче ни ца ма, гре ја ње на гас,ка блов ска, кли ма, бли зу Пе да го шке шко ле Тел: 022/ Про да јем гар со ње ру од 22м2 у цен тру гра да вр ло по вољ но - хит но. Тел: 069/ Про да јем дво со бан стан од 54 ква дра та у насе љу М. Ху ђи на тре ћем ме ђу спра ту. Ин фор маци је на те ле фон: 022/ , 022/ или 064/ Ве о ма по вољ но из да јем не на ме ште ну кућу у Срем ској Ми тро ви ци од Тел. 022/ >>>

27 Среда, 13. јул МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ста ри мост од 59м2 у од лич ном ста њу, без ула га ња, централ но гре ја ње, ка блов ска. Тел: 022/ или 069/ Из да јем дво со бан стан у Ка ме ња ру од 65м2, пр ви спрат са цен трал ним гре ја њем. Тел:022/ Из да јем јед но со бан не на ме штен стан у Каме ња ру са цен трал ним гре ја њем од 47м2.Тел: 061/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан са централ ним гре ја њем, на се ље Ста ри мост, на ду жи пе ри од. Тел. 064/ Из да јем бун га ло ве у Ба о ши ћи ма код Хер цег Но вог, пр ви ред по ред мо ра за че ти ри осо бе. Тел: 022/ или 062/ Из да јем ло кал по го дан за адво кат ску канце ла ри ју, но во град ња, пре ко пу та су да. Тел. 022/ Из да јем ло кал у Ве ли ким Ра дин ци ма. Тел: 021/ или 064/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Пеј то ну са цен трал ним гре ја њем, В.Или ћа 7. Тел: 022/ или 062/ Из да јем ме њач ни цу са опре мом у цен тру. Тел: 022/ Про да јем јед но со бан стан од 37м2, че твр ти спрат у на се љу М.Ху ђи. Тел: 064/ Из да јем ло кал на ула зу у зе ле ну пи ја цу од 17,5м2. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен или не на ме штен стан у на се љу Ста ри мост, згра да де вет, дру ги спрат. Тел: 062/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ма ти је Хуђи, при зе мље. Тел: 062/ Из да јем јед но со бан стан у на се љу Орао. Тел: 022/ или 063/ Из да јем по вољ но на ме штен дво со бан стан у стро гом цен тру са кли мом, цен трал ним гре јањем. Тел: 022/ или 022/ Про да јем стан у на се љу Ста ри мост, дру ги спрат, са цен трал ним гре ја њем. Тел: 063/ или 022/ Из да јем по лу на ме штен дво со бан стан од у на се љу Ста ри мост. Тел. 022/ или 064/ Про да јем или из да јем не на ме штен стан у Декан цу од 64м2, цен трал но гре ја ње, лифт. Тел: 022/ или 062/ Из да јем или про да јем на ме ште ну гар со ње ру на КП-до му код шко ле. Тел: 064/ Из да јем нов на ме штен дво со бан стан од 50м2 са кли мом, цен трал но гре ја ње, ка блов ска. Тел: 022/ или 063/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан 30м2 у насе љу Орао. Тел: 022/ Про да јем јед но со бан стан на Цр ве ној че сми од 37м2. Тел: 064/ Про да јем тро со бан стан од 81м2, Спорт ски цен тар. Тел: 022/ Из да јем јед но со бан дво ри шни стан. Тел: 022/ Из да јем пра зну ку ћу, це на 70 евра. Тел: 062/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан у Бри ле товом на се љу, це на 70 евра. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у бло ку Б. Тел: 069/ , це на 80 евра - Хит но про да јем стан у на се љу Ста ри мост 58м2 у од лич ном ста њу ра ди од ла ска у иностран ство. Тел: 063/ Из да јем пра зан или на ме штен јед но со бан стан. Тел: 062/ Из да јем пра зан или по лу на ме штен од 44м2, Вод на 16 А. Тел: 064/ или 022/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан у Бе о гра ду код Ур гент ног цен тра. Тел: 022/ Из да јем стан јед но со бан на ме штен, по се бан улаз на Цр ве ној че сми, ста ри јем брач ном па ру. Тел: 022/ или 065/ Из да јем тро со бан не на ме штен стан - но воград ња на Цр ве ној че сми. Тел: 022/ или 065/ Из да јем апарт ман у Ба о ши ћу. Тел: 064/ Из да јем стан од 46м2, пр ви спрат, на се ље Орао. Тел: 063/ Дво со бан стан 62м2 у Ка ме ња ру, су те рен, цен трал но гре ја ње про да јем или ме њам за зе мљу у око ли ни Срем ске Ми тро ви це. Тел. 063/ Из да јем но ву не на ме ште ну гар со ње ру од 25м2 у Но вом Са ду. Тел: 063/ Из да јем јед но и по со бан не на ме штен стан у Новом Са ду бли зу фа кул те та. Тел: 063/ Из да јем нов дво со бан на ме штен стан од 50м2, ин тер нет, кли ма, цен трал но гре ја ње, ка бловска. Тел. 022/ или 063/ Про да јем или из да јем но ву на ме ште ну гарсо ње ру у бли зи ни Ме ди цин ске шко ле у Но вом Са ду. Тел. 064/ Из да јем ло кал код зе ле не пи ја це. Тел: 065/ Из да јем нов по слов ни про стор од 25м2 на Буле ва ру у Но вом Са ду. Тел: 063/ Из да јем ло кал у два ни воа м2. Тел: 022/ или 063/ ВО ЗИ ЛА - Про да јем ауди-80. Тел: 022/ или 022/ Про да јем ауто при ко ли цу. Тел: 022/ или 022/ Про да јем ју го го ди ште са угра ђеним пли ном без ате ста. Тел: 022/ Про да јем тро со бан стан у на се љу М.Ху ђи или ме њам за два ма ња. Тел: 063/ Про да јем дво со бан ком фо ран стан од 54м2 у на се љу Ма ти је Ху ђи, ви ше при зе мље. Тел: 069/ , 022/ или 066/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Но вом Са ду. Тел: 022/ Из да јем дво со бан стан у Вод ној ули ци 16 А у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 066/ Из да јем стан у Ка ме ња ру од 53м2, тре ћи спрат, кли ма. Тел: 064/ Ме њам стан од 60м2, пр ви спрат и ло кал-кафић у ра ду, две ета же са ба штом у вла сни штву у Срем ској Ми тро ви ци за Цр но гор ско при мор је. Тел: 022/ Из да јем дво со бан на ме штен стан са ЦГ у призе мљу стам бе не ку ће за три уче ни це или студент ки ње у на се љу Орао. Тел: 022/ или 061/ Из да јем јед но со бан не на ме штен стан у Де канцу са цен трал ним гре ја њем. Тел. 064/ Про да јем дво со бан стан у цен тру гра да од 50м2, цен трал но гре ја ње, хит но. Тел: 063/ Из да јем стан у бло ку Б. Тел: 069/ Иза да јем јед но со бан на ме штен стан од 30м2 у на се љу Орао. Тел: 022/ или 063/ Про да јем за ста ву 101, го ди на про из вод ње 2003, вла сник, пр ва бо ја, це на евра. Тел: 064/ Про да јем за ста ву 128, го ди ште, власник, це на 700 евра. Тел: 064/ Про да јем ре но-кам пус, 5/В, го ди на про извод ње 1991, у од лич ном ста њу, ре ги стро ван до сеп тем бра. Тел. 022/ Из да јем че тво ро кре вет ни апарт ман /со ба, кухи ња, ку па ти ло и те ра са, 30м од мо ра у Ба о шићи ма код Хер цег Но вог, це на 10 да на 200 евра. Тел: 022/ или 063/ Из да јем на ме штен стан у на се љу М. Ху ђи. Тел: 022/ или 064/ Из да јем брач ном па ру дво со бан дво ри шни стан на Бе лој ру жи у Ла ћар ку. Тел: 060/ Из да јем на ме штен стан у Бе о гра ду за две студент ки ње. Тел: 062/ Про да јем гар со ње ру у на се љу М. Ху ђи. Тел: 069/ Из да јем стан у Ка ме ња ру. Тел: 061/ Из да јем на ме штен дво со бан стан брач ном пару и за уче ни це у цен тру гра да. Тел: 022/ или 065/ Из да јем дво ри шну гар со ње ру за две са ми це у на се љу Орао. Тел: 022/ или 064/ По вољ но из да јем дво со бан стан у на се љу Стари мост. Тел: 022/ по сле 14 ча со ва - Из да јем на ме штен стан у бло ку Б. Тел: 069/ Про да јем ма њи јед но со бан стан од 28м2, нов, на до град ња у на се љу М.Ху ђи. Тел: 065/ Из да јем со бе за две уче ни це, на се ље Ста ри мост. Тел: 022/ или 069/ Из да јем стан код Цр ве не че сме. Тел: 022/ При мам уче ни це на стан, на се ље М.Ху ђи. Тел: 064/ или 022/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан у Но вом Са ду код же ле знич ке ста ни це. Тел: 022/ или 069/ ЛО КА ЛИ - Про да јем ло кал по вр ши не 54м2 у Ку зми ну, ули ца Змај Јо ви на 65А, вр ло по вољ но. Тел: 064/ Про да јем ло кал од 38м2 и 45м2, нов, код Зма је ве шко ле /по го дан за фри зе ра, пе ка ра, адво ка та, са лон, аген ци ју, про дав ни цу/. Тел: 063/ Про да јем из да јем ка фић у цен тру. Тел: 022/ Про да јем фи ат ма реу -ка ра ван. Тел: 066/ Про да јем опел кор су Д, 1,7 и пун то,д, 1,9 го ди на про из вод ње Тел: 022/ или 069/ Про да јем форд-фи е сту го ди ште, 1,1, бен зин. Тел: 064/ Про да јем џип-мер це дес МЛ-270 ЦДИ, го ди на про из вод ње Тел. 064/ Про да јем ла ду ка ра ван, го ди на про из вод ње ате сти ра на на плин. Тел: 063/ >>>

28 28 Среда, 13. јул МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем но ви је ко лор те ле ви зо ре, свих димен зи ја, вр ло по вољ но! до ста вљам на адре су нон-стоп. Тел: 021/ или 064/ Про да јем уга о ну гар ни ту ру са угра ђе ним ра ди ом, ка уч, дво сед, ши ва ћу ма ши ну и деч ји кре ве тац. Тел: 022/ или 063/ Ку пу јем ис прав не - не ис прав не ко лор те ле визо ре, до ла зим. Тел: 021/ или 064/ Про да јем ура мље не Ви ле ро ве го бле не чети ри го ди шња до ба и два ста рин ска лу сте ра. Тел: 022/ Успе шно да јем ча со ве из хе ми је. Тел:061/ Не го ва те љи ца ну ди услу ге не ге ста ри јим жена ма и по моћ у ку ћи. Тел: 069/ Про да јем штен це ар ген тин ске До ге. Тел: 022/ или 063/ Про да јем кар тон ске ку ти је од ба на на. Тел: 064/ Про да јем опел век тру, го ди на про из водње 2000., 2000м3, зе ле на ме та лик, ТДИ. Тел: 064/ Про да јем ауто при ко ли цу - по вољ но. Тел: 022/ или 063/ Про да јем ора хо ву да ску. Тел: 022/ или 063/ Про да јем огрев но др во /бу ква, цер и граб/.тел:022/ или 064/ Вр шим услу ге пре во за са ка ми о ном до 6,5 то на, по вољ но. Тел: 064/ или 064/ Про да јем ма ши ну за штри ка ње и ста рин ску спа ва ћу со бу. Тел: 060/ Про да јем ма ши ну за пле те ње жи це. Тел: 022/ или 063/ Про да јем пен ту 7,5кс - Мер ку ри. Тел: 022/ или 064/ Про да јем ко мар ни ке и др ве не про зо ре свих ди мен зи ја, два про зо ра 140 х уста кље на. Тел:022/ Про да јем би бер цреп. Тел: 022/ Про да јем но ву ко мо ду, пла кар и ре гал. Тел: 069/ Про да јем про зо ре 60 х 50 и 120 х 85 и пра вим по на руџ би. Тел: 064/ Про да јем сун цо кре то ву сач му. Тел: 022/ Про да јем до бро очу ван ко жни тро сед и двосед цр не бо је. Тел: 022/ или 062/ Про да јем, ма ши ну за пра ње по су ђа In de sit, LCD, ко жну фо те љу там но бра он бо је, ста лак за те ле ви зор, све је ско ро но во. Тел: 022/ или 069/ Да јем ча со ве ен гле ског, не мач ког и ла тин ског је зи ка. Тел: 069/ Про да јем две но ве пла стич не ка це са поклоп цем од 600 ли та ра це на 100 евра. Тел: 022/ Про да јем вр цаљ ку са че ти ри ра ма у до бром ста њу, це на 9.000,00 ди на ра, два бу ре та за раки ју од 500 ли та ра, це на 100 евра, елек трич ни ра жањ, нов не ко ри шћен. Тел: 022/ Про да јем веш ма ши ну Каndi, нов ма драц, ТВ Bla um punkt, бој лер од 80 ли та ра Маг но хром, гра мо фон и ЛП пло че. Тел: 022/ Про да јем ту ча ни ра ди ја тор 880/3, 10 ре ба ра. Тел: 064/ Про да јем ин ва лид ска ко ли ца. Тел: 069/ Ку пу јем ТА пећ ше сти цу. Тел: 063/ Про да јем лап-топ ра чу нар. Тел: 069/ Про да јем по лов ну бен зин ску ко си ли цу за тра ву. Тел. 022/ или 063/ Ку пу јем пет са ло нит - пло ча. Тел:063/ Про да јем ско ро нов аме рич ки апа рат Хотдог. Тел: 022/ Про да јем плин ски шпо рет са два го ри о ни ка и бо цом. Тел: 022/ или 022/ Про да јем су ву ора хо ву да ску, два ку би ка. Тел: 063/ Про да јем опре му за ме њач ни цу, бро ја чи цу нов ца, де тек тор, штам пач и ком пју тер. Тел: 022/ Про да јем опел аги лу го ди на про из вод ње 2005., 1.0 бен зин-плин, све фул, иде на име куп ца оца ри њен, це на евра. Тел:065/ Про да јем ци тро ен спа чек, го ди на про из водње 1975.Тел: 063/ Про да јем по ло, Д -1900, го ди на про из вод ње Тел: 069/ или 022/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - По треб на же на за по моћ у ку ћи ста ри јој же ни, стан обез бе ђен. Тел: 022/ Про да јем го бле не че ти ри го ди шња до ба, два ћи ли ма - руч ни рад, елек трич ни шпо рет тројку, це на по до го во ру. Тел: 022/ или 065/ Ди пло ми ра ни ма те ма ти чар да је ча со ве свим уз ра сти ма, до ла зим код вас! Тел: 022/ или 065/ Про да јем пу дле, па ту ља сте штен це, од не гова ни, вак ци ни са ни, без ми ри са и ли ња ња. Тел: 063/ Про да јем во ћар ску и ра тар ску пр ска ли цу. Ку пу јем ка зан за ра ки ју. Мо же за ме на. Тел: 064/ Про да јем или ме њам /нов ма њи/ цир кулар за се че ње др ва за пре кру пач за ку ку руз. Тел:069/ Про да јем кру њач-кру пач оџач ки. Тел: 022/ Про да јем ур суз -120 ко ња, пред ња ву ча и шта јер 140 ко ња пред ња ву ча. Тел: 065/ Про да јем трак тор ИМТ - 577, го ди ште, оја ча на хи дра у ли ка, пет бр зи на. Тел: 069/ Про да јем кру њач за ку ку руз Бач ко Пе тро во Се ло и трак тор 577 но ви ји тип, го ди на про извод ње Тел. 069/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем ци гле и 3.000ком. цре па. Тел: 022/ Про да јем шпо рет плин - стру ја, по ло ван теле ви зор и ку ку од кор се, по ло ван фри жи дер и ви се ће де ло ве. Тел: 022/ Про да јем сто лар ску трач ну шлај фе ри цу. Тел: 022/ Про да јем ка фе апа рат еспре со Asto ria - једно руч на, млин за ка фу -СЕ тип RR 45 G.ROS SI S.r.l. Ита ли ја, шест стан дард них сто ло ва и 24 сто ли це са под ме та чи ма. Тел: 064/ Про да јем два ви со ка шанк сто ла са шест ви соких шанк сто ли ца, че ти ри ви со ке шанк сто ли це од инок са са ко жним се ди шти ма. Тел: 064/ Про да јем ре ги стар ка су де ко ди ра на са GPRSom и еле мен ти ма на па ја ња, те ле фон са мо гућно шћу ди рект не на пла те по тро ше них им пул са од стра не кли јен та. Тел: 064/ Про да јем но ву тр пе за риј ску гар ни ту ру од пу ног ме син га, сто и шест та па ци ра них сто ли ца од лич ног ди зај на. Тел: 064/ Про да јем Џек-Ра сел-те ри је ра, муж јак тро бојни, стар че ти ри го ди не, уве жен из Ма ђар ске, сло бо дан за па ре ње. Тел: 060/ Си мул та ни пре во ди лац за ен гле ски је зик - по слов ни, да јем ча со ве за све уз ра сте. Тел: 063/ или 022/ Про да јем ли та ра ра ки је ста ре осам годи на. Тел: 064/ Вр ло по вољ но про да јем сли ку Оље Ива њиц ки. Тел: 063/ Про да јем ско ро но ву мо тор ну те сте ру Партнер-371. Тел: 064/ Про да јем пар ро го ва је ле на ка пи тал ца. Тел: 063/ РА ЗНО - По треб на же на са раз бо јем за тка ње. Тел: 022/ По кла њам ма чи ће. Тел: 022/ Про да јем кан це ла риј ски сто, фо те љу, шест сто ли ца и сто ли ћа. По год но за шко ле страних је зи ка, ин фор ма тич ке ка би не те и сл. Тел: 064/ Вр ло по вољ но про да јем пи штољ Те те јац, 7,62мм. Тел: 022/ Про да јем тро дел ну су до пе ру од рост фра ја, ди ги тал ну пи јач ну ва гу ме ри 30 кг и при ко ли цу за мо тор, Тел: 064/ Про да јем ка зан од инок са за про из вод њу ратлу ка, чо ко ла де и же леа. Тел: 022/ или 063/

29 30 СРЕМСКЕ ЗА МЛАДЕ Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА БУ ЏЕТ СКА СРЕД СТВА ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ ФА КУЛ ТЕТ СКИ ОБРА ЗО ВА НЕ КА ДРО ВЕ Струч на прак са за мла де - Реч је о по слу у град ској упра ви или у уста но ва ма чи ји је Град осни вач, ов де мо гу да од ра де струч но оспо со бља ва ње и на кра ју по ла жу струч ни ис пит, ка же гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић Срем ска Ми тро ви ца: По моћ ви со ко о бра зо ва ни ма Град Срем ска Ми тро ви ца је бу џетом из дво јио 1,8 ми ли о на ди на ра ко ји ма ће се фи нан си ра ти струч на прак са за не за по сле не са за вр шеним фа кул те том. Ово је омо гу ћено на осно ву про гра ма под сти цања за по шља ва ња ко ји је усво ји ла ло кал на са мо у пра ва. Овим нов цем фи нан си ра ће се прак са 13 ви со коо бра зо ва них мла дих љу ди ко ји ће струч ну прак су оба ви ти у град ским уста но ва ма и упра ви. Гра до на челник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић сма тра да је зна чај но што ће мла ди до би ти при ли ку да после прак се по ло же и струч ни ис пит. Он ка же да мо гу да се при ја ве ли ца ко ја су за вр ши ла ви со ку шко лу за про грам под сти ца ња за по шља ва ња ко ји је до не ла ло кал на са мо у пра ва. -Реч је о по слу у град ској управи или у уста но ва ма чи ји је Град осни вач, ов де мо гу да од ра де струч но оспо со бља ва ње и на крају по ла жу струч ни ис пит, на во ди гра до на чел ник. За ових го ди ну да на ко ли ко ће тра ја ти струч но оспо со бља ва ња они ће до би ја ти де сет хи ља да ди на ра ме сеч но. -Је сте да је реч о ма лим сред ствима, али је зна чај ни ја при ли ка да им се омо гу ћи струч на прак са по сле ко је ће мо ћи да по ла жу струч ни испит. Ми смо у ода би ру ишли на оне Бра ни слав Не ди мо вић: При ли ка за струч но оспо со бља ва ње ка дро ве ко ји су нео п ход ни ло калној са мо у пра ви, ре као је Бра ни слав Не ди мо вић и до дао да је план да се у бу џе ту за на ред ну го ди ну опредле зна чај ни ја сред ства за струч ну прак су мно го ве ћег бро ја ли ца нижег сте пе на струч но сти. Ж.Н.-Ј.З. ШИД КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ ОР ГА НИ ЗО ВА ЛА ОБУ КУ ЗА ПО ЧЕТ НИ КЕ У БИ ЗНИ СУ По моћ при по кре та њу соп стве ног по сла По за вр шет ку обу ке по ла зни ци су до би ли сер ти фи кат, ко ји је при знат од стра не На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и оста лих др жав них ин сти ту ци ја ко је под сти чу са мо за по шља ва ње и от по чи ња ње би зни са У са рад њи са Ре ги о нал ном развој ном аген ци јом Срем, Канце ла ри ја за мла де оп шти не Шид про те кле сед ми це ор га ни зо ва ла је тро днев ну обу ку за по чет ни ке у би зни су. Ка ко нам је ре кла На та ша Драгић, ко ор ди на тор ка шид ске Кан цела ри је за мла де, за раз ли ку од оне из фе бру а ра, ова јул ска обу ка је била не што дру га чи јег кон цеп та. Уче сни ци обу ке - Ре кли су нам да се ра ди са мањим гру па ма, ко је бро је де сет до 15 по ла зни ка, та ко да смо ми мак симал но ис пу ни ли пред ви ђе ну кво ту. Удру жи ли смо се са На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ња - ис поста вом у Ши ду, та ко да је ста ро сна струк ту ра би ла ша ро ли ка: јед на поло ви на од укуп ног бро ја по ла зни ка су има ли до 30 го ди на, а дру га поло ви на ви ше од 30 го ди на ста ро сти ре кла нам је На та ша Дра гић, ко орди на тор ка. Те ме ко је је обу ка об у хва ти ла биле су, та ко ђе, ша ро ли ке: мо ти ви и осо би не пред у зет ни ка, ана ли за и вред но ва ње би знис иде ја, прав ни основ по сло ва ња, при вред ни су бјекти, по јам, до ку мен та ци ја, ре ги страци ја, из во ри фи нан си ра ња, по ре зи и до при но си, би знис план... По за вр шет ку обу ке по ла зни ци су до би ли сер ти фи кат, ко ји је при знат од стра не На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и оста лих др жав них ин сти ту ци ја ко је под сти чу са мо запо шља ва ње и от по чи ња ње би зни са. Обу ка је би ла бес плат на и из во дила се по ме то до ло ги ји На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој. - Што се ти че да љих пла но ва пола зни ка, то сад за ви си од њих са мих, као и од На ци о нал не слу жбе, од но сно дру гих уста но ва, ин сти ту ци ја и преду зе ћа. Уче сни ци су по не ли по зи тив не ути ске са обу ке и ис та кли су зна чај Пре да ва ња у оп штин ској са ли овог ви да ин фор ми са ња ко ји је био ди рек тан и бес пла тан и до нео им одго во ре на мно го број на пи та ња обја сни ла је На та ша Дра гић, из шид ске Кан це ла ри је за мла де. С. М.

30 32 Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО СЕ ТИ ЛИ СМО ФРИ ЗЕР СКО КО ЗМЕ ТИЧ КИ СТУ ДИО «МА ЛА МО» За ко рак ис пред свих Ако хо ће те да про ме ни те фри зу ру, бо ју ко се, ура ди те бра зил ско фе ни ра ње, до гра ди те нок те или про ме ни те свој из глед на не ки дру ги на чин по се ти те Фри зер ско ко зме тич ки сту дио «Ма ла Мо» у Срем ској Ми тро ви ци П о зна ти срем ско ми тровач ки Фри зер ско козме тич ки сту дио Мала Мо» има за по сле не чи ја струч ност и ис ку ство га ранту ју успех. Од ско ра «Ма ла Мо» се на ла зи у са мом центру Срем ске Ми тро ви це, у До си те је вој ули ци број 5, а са про ме ном ло ка ци је ну ди знат но ши ру и ин те ре сантну ле пе зу услу га у скло пу ко јих ће сва ко на ћи не што за се бе, па и они нај пробир љи ви ји. Шта се све то мо же уради ти у овом фри зер ско козме тич ком сту ди ју? Од го вор до би ја мо из раз го во ра са власни цом сту ди ја Мир ја ном Пе рић. Док др жи чет ки цу за фар ба ње ко се Мир ја на Пе рић: Да му ште ри је увек бу ду за до вољ не Ко зме тич ки део сту ди ја у ру ка ма, фар ба ко су а пра ти да јој на но си ко ло ра бу ду ка кви тре ба ју, на бра ја ду га чак списак услу га и трет ма на ко ји се ов де мо гу доби ти. Де ли их на фризер ске и ко зме тич ке услу ге. Уз стан дард не фри зер ске услу ге код «Ма ла Мо» мо же се извр ши ти до град ња косе, трај но ис пра вља ње ко се, бра зил ско фе нира ње, ра зно ли ка коло ри за ци ја и слич но. У обла сти ко зме ти ке ту су: трај на шмин ка, по лу трај не и трај не тето ва же, ме зо те ра пи ја, за те за ње бо ра спе цијал ним пре па ра ти ма, пу ње ње уса на... Вла сни ца ис ти че како њен сту дио са ра ђује са струч ња ци ма из дру гих гра до ва, са кли ни ка или ака де ми ја. Јер, све што ра де ра де крај ње струч но. Ме ђу та квим струч ња ци ма је и Бра ни слав Ба не Кома зец из но во сад ске Акаде ми је «Вој кан» ко ји је ов де прак тич но при ме њи вао несва ки да ње до ме те спе ци јалних бо ја и пре па ра та за ко су јед не свет ски чу ве не ку ће. Вла сни ца сту ди ја «Ма ла Мо» Мир ја на Пе рић, ко ја је струч ни еду ка тор за фри зере и у свом по слу има све нео п ход не сер ти фи ка те, по ру чу је да ће уско ро њен сту дио би ти зва нич но бренди ран сту дио. С.Ђ.-М.М. Са рад ња са Ака де ми јом «Вој кан»: Мир ја на Пе рић и Ба не Ко ма зец ШИД Нај чи та ни је књи ге у ју ну У би бли о те ци "Си ме он Пи шче вић" И нај мла ђи Ши ђа ни во ле да чи та ју ре ма по да ци ма шид ске На род не Пби бли о те ке Си ме он Пи шче вић, нај чи та ни је књи ге на Оде ље њу за одра сле про те клог ме се ца би ле су: Рецепт за сре ћу Ане Ђо кић, Дан по дан Да ни је ле Стил и Ис точ но од сун ца Џу ли је Грек сон. На Деч јем оде ље њу нај че шће су се тра жи ли: Кћи ви ли ног ко њи ца Де санке Мак си мо вић, Па мет ни ји си не го што ми слиш То мас Армстрoнг и Крив је мој мо зак од Ни кол Мор ган. С. М. ПЕ ЋИН ЦИ По гину ла на ауто-пу ту У са о бра ћај ној не сре ћи ко ја се у субо ту ују тро до го ди ла на ауто-пу ту у бли зи ни Пе ћи на ца, по ги ну ла је Мила И. (27) из Бе о гра да. У не сре ћи је уче ство вао и форд ко јим је упра вљао Вин ко Р. (60), та ко ђе из Бе о гра да. До не сре ће је до шло око часо ва ка да је Ми ла И. сво јим во зи лом уда ри ла у бан ки ну, по том је по ло сусти гао и уда рио у "форд" ко ји се кретао у истом сме ру, а за тим у тра фоста ни цу по ред пу та. Од за до би је них по вре да Ми ла И. је пре ми ну ла на пу ту до бол ни це, док су Вин ко Р. и ње го ви са пут ни ци не по вре ђе ни. Ж.Н.

31 Среда, 13. јул СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДРА МА НА ТЕ РЕТ НОМ МО СТУ Уби ја ли пса у ва зду ху! О д по след њих да на ју на, па све до про шле су бо те, на једном од сту бо ва те рет ног мо ста пре ко Са ве код Срем ске Ми тро вице од ви ја ла се дра ма тич на бор ба за жи вот јед не ке ру шe ко ју је не ко осудио на смрт та ко што је оста вио без хра не и во де, на 15 ме та ра ви си не у ме тал ној плат фор ми на лик ка ве зу! Ни ко не зна ка ко је за и ста окон ча на ова дра ма: пса на ви си ни ви ше нема, а сви ве ру ју у сре ћан ис ход. - Сва шта сам у жи во ту ви део и чуо, али ова кву мор бид ност ни сам мо гао ни за ми сли ти ка же пен зи о ни са ни по ли циј ски ин спек тор Ра де Јо кић ко ји је пр вог ви кен да у ју лу, на пу ште ног и ско ро по ди вља лог пса, про на шао на сту бу мо ста а потом сва ко га да на ме тал ним ле ства ма сти зао до за ро бље ног пса и до но сио му хра ну и во ду. Мор бид но: Пас оста вљен да уги не на сту бу мо ста Јо кић има ви кен ди цу пар сто ти на ме та ра низ вод но од мо ста, на мачван ској стра ни. - Не ко ли ко да на су пру га ми је при ча ла да се не где чу је пас ко ји тужно за ви ја. Кад сам на шао вре ме на, тра жио сам пса по оба ли, а на мост ни сам ни по ми шљао. Ни сам ве ро вао соп стве ним очи ма да је пас оста вљен на плат фор ми, на сту бу мо ста прича Јо кић. - Поп нем се, по не сем флашу во де, а он ре жи на ме не уплашен. У пр вом тре нут ку ни сам знао ни да ли је пас бе сан, јер је да ни ма био го ре, на мо сту, без хра не и воде. Из мо рен гла ђу и же ђу, по пио је ли тар во де од јед ном. Су тра дан опет по ра ним и до не сем му во де и хра не. Ја се дим код пса го ре на плат фор ми, пу шим, а он је де. Са мо, ни ка ко ни је при ла зио бли же, ни је се дао ухва тити. Би ло је при мет но да је пас уплашен и, као да на не ки на чин бра ни сво ју тери то ри ју, мо жда и због то га што је би ло очиглед но да се ова жен ка не дав но оште ни ла. Ке ру ша је оста вље на на плат фор ми на че твртом сту бу мо ста ко ји је, због ни ског во до ста ја, са да на су вом. Да би се сти гло до ме тал не платфор ме ис под са мог моста тре ба про ћи де сети не ме та ра ши праж ја и по том још пет на е стак ме та ра ви си не ме тал ним сте пе ни ца ма. Не чи ји мор би дан ум ке ру ши је на ме нио смрт на ви си ни, без хра не и во де, ни на не бу ни на зе мљи. Она ни је до звоља ва ла да јој се при ђе бли же и би ло је ско ро не мо гу ће да се ухва ти и без бед но спу сти низ сте пе ни це. - По след њи пут сам је на хра нио у су бо ту ујутро. Би ло је и све ор гани зо ва но да кре не мо у ак ци ју спа са ва ња. Ка да сам до шао у су бо ту попод не на мост, ње ни је би ло а вра тан ца на метал ном ка ве зу су би ла отво ре на. Јасно је да је из плат фор ме из ва дио не ко ко га она по зна је јер не по знати ма ни је до зво ља ва ла да јој при ђу. На дам се са мо да је ни је из ва дио из ка ве за да би је усмр тио на дру ги начин ка же Јо кић. Ка ко је ње го во ме сто за од мор у бли зи ни мо ста, у при ли ци је да се ско ро сва ко днев но су о ча ва са људ ском бру тал но шћу пре ма живо ти ња ма. - Мно ги ба ца ју у Са ву ма чи ће и ку чи ће. Не ко им ве же ка мен око вра та да би био си гу ран да ће се уда ви ти. Че сто у ши праж ју крај обале са мо ве жу пса за др во да не може по бе ћи и оста ве да скон ча ве зан. Ова ко не што да оста ве пса на сту бу мо ста, још ни сам ви део ка же Јокић. - Ко ме год пас до са ди, пре ве де га пре ко мо ста, си ђе у шу му, ве же га за не ко др во у бли зи ни мо ста и оста ви. Че сто се да ни ма чу ју ур ли ци па са оста вље них да уги ну. Има ов де и до ста љу ди ко ји ше та ју крај оба ле, али се ве ћи на бо ји са си ђе до ле у ши праж је. Јед но став но, љу ди гле дају сво ја по сла. Ж. Не го ва но вић М. Ми ле у снић Ни ко не зна ка ко је окон ча на ње на дра ма Ка мен око вра та - Пре не ко ли ко да на, су пру га и ја смо ви де ли сце ну ка ко деда са уну ком у њи ву крај Са ве ис тре са вре ћу са ку чи ћи ма. Кучи ћи ле пи, не знаш ко ји од ко јег леп ши, као у фил мо ви ма. Ба цају и ма чи ће, крај ре ке, у ре ку, у ши праж је, сву да у око ли ни моста ка же Јо кић и до да је да се до га ђа и да из ре ке ис пли ва пас с ка ме ном око вра та: - Не ве ро ват но је, али исти нито да је све ви ше оних ко ји се пса ре ша ва ју та ко што му ве жу ка мен око вра та и ба це с мо ста у Са ву. Про шле го ди не је је дан ис пли вао, хра ни ли смо га два ме се ца. Све ком ши је га во ле ле, али ни ко ме ни је при ла зио, са мо је код ме не до ла зио по хра ну и во ду. Спа сли смо и јед ну ке ру шу ко ја је има ла за ве за ну ци глу око вра та. Не го ва ли смо је и са да је већ до би ла и по том ство при ча нам Ра де Јо кић. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Кон церт у шид ској Га ле ри ји У шид ској Га ле ри ји сли ка Са ва Шу ма но вић про те кле не де ље одр жан је кон церт му шке во кал не кла пе Змај из Но вог Са да, ко ји су пред ви ше од сто ти ну по се ти ла ца и љу би те ља му зи ке пред ста ви ли свој бо гат ре пер то ар. То ком на сту па изве ли су му зи ку из Дал ма ци је, Ру сије, Есто ни је, као и об ра де број них до ма ћих пе са ма. Био је то њи хов пр ви со ли стич ки кон церт у Ши ду. С. М.

32 34 Среда, 13. jул ИН ЂИ ЈА У ТО КУ ЈЕ 12. "СЦЕ НА ФЕСТ" Ве че рас на сту па С.А.Р.С. бенд Фе сти вал у пе так отво рио Ра де Шер бе џи ја, усле ди ли кон цер ти "Пар ти бреј кер са", "Фрај ли", из ло жбе и по зо ри шне пред ста ве - Ораг ни за тор Фе сти ва ла Кул тур ни цен тар, а по кро ви тељ Оп шти на Ин ђи ја Ше сти дан од отва ра ња "Сце на фе ста" у Ин ђи ји ве че рас је на про гра му из ло жба "Зла то Ра да Се лако вић" у Га ле ри ји Ку ће Вој но ви ћа, отва ра ње је за ка за но за 19 ча со ва, у 21 час у Кул тур ном цен тру би ће при ка зан до ку ме тар ни филм "Једном бра ћа" док ће у Ка феу КЦ око 22 ча са на сту пи ти С.А.Р.С. бенд. 12. по ре ду "Сце на фест" у пе так је отво рио Ра де та Шер бе џи је и ње го вог бен да "За пад ни ко ло двор" из За гре ба у ко јем сви ра и ње гов син Да ни ло, ина че по зна ти ре дитељ. Кон церт у Ин ђи ји је био њи хов пр ви за јед нич ки на ступ у Ср би ји. Шер бе џи ја отво рио "Сце на фест" Иван Гр лић, аутор из ло жбе "Сер би ан со ул, бре" Сво јим пе сма ма и му зи ком про славље ни глу мац је "про ше тао" бив шим ре пу бли кам екс Ју го сла ви је, за чинио ре ци то ва њем и до го дов шти на ма из свог жи во та, "Вер ком ка лу ђерком" а за вр шио са "Не дај се, Инес". Шер бе џи ја је на пу нио трг и пе шач ку зо ну у Ин ђи ји, пу бли ка га је то пло по здра ви ла а он обе ћао да ће по ново до ћи. На ред но ве че одр жан је кон церт "Пар ти бреј кер са" ко ји ове го дине обе ле жа ва ју 30 го ди на од пр вог одр жа ва ња кон цер та. Кон цер ту на тр гу прет хо ди ло је отва ра ње из ложбе фо то гра фи ја у Ка феу КЦ вели ких фор ма та ауто ра Ива на Гр ли ћа "Сер би ан со ул, бре", ци клус за по чет го ди не са ли ко ви ма до ма ћих џе зе ра. Грлић се у свом аутор ском опу су ба ви ви зу ел ним ка рак те ри ма лич но сти ко је су гра ди ле ов дашњу му зич ку исто ри ју. Ње го ве фо то гра фи је об и шле су Па риз и Бри сел, Бе о град и Но ви Сад, Субо ти цу и Зре ња нин. У Ин ђи ји се пред ста вио са 17 ра до ва ко ји се мо гу по гле да ти до кра ја ме сеца. Ка же, сво ју ка равн ску при чу на ста вља у Кра ље ву и Ни шу. Не де ља је би ла ре зер ви са на за по зо ри шне пред ста ве по зори шта из Кра ље ва, де чи ју "Ружно па че" и "Ка рол" за од ра сле. Це ло ку пан при ход од про да тих ула зни ца на ме њен је об но ви кра ље вач ког по зо ри шта. До кумен тар ни филм "Си не ма ко муни сто" при ка зан је у по не дељак а исте ве че ри у Ка феу КЦ на сту пи ле су "Фрај ле", жен ски аку стич ки са став из Но вог Са да. Си ноћ је у Кул тур ном цен тру госто ва ло Бе о град ско драм ско позо ри ште са пред ста вом "Го сподин фо ка", ре жи ја Ни но слав Шће па но вић. До за тва ра ња "Сце на фе ста" остала су још че ти ри да на. Су тра на сцени у дво ри шту Гим на зи је на сту пи ће Уста но ва кул ту ре "Вук" Бе о град са пред ста вом "Мој пр ви пут", у петак ће би ти при ка зан до ку ман тар ни филм "О Грин го" а за тим ће на ступи ти бенд "Зе мља гру ва". У су бо ту ће се пред ста ви ти "Ло кал ни хе ро ји" по ла зни ци по зо ри шне и филм ске ра ди о ни це Кул тур ног цен тра Инђи је. При ход при ку пљен те ве че ри би ће упла ћен Дру штву "При ја те љи де це Ин ђи је". У не де љу на за тва рању фе сти ва ла на сту пи ће нај мла ђи, Глу мач ка дру жи на "По зо ри штан це" пре ми јер но ће из ве сти пред ста ву за де цу "Огле дал це". И ове као и претход них го ди на ор га ни за тор фе стива ла је Кул тур ни цен тар, по кро витељ оп шти на Ин ђи ја. З.Г.С. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СЛИ КОМ И РЕ ЧИ МА Го сто ва ње ру ског хо ра Хо ра Ата ман ског хра ма св. Алек сан дра Невског из Но во чер ка ска у Ру ској Фе де ра ци ји, под ди ри гент ским вођ ством Ане Вла ди ми ровне Чер но ве, го сто вао је по но во у Срем ској Митро ви ци, где је 10.ју ла, у По зо ри шту «До бри ца Ми лу ти но вић», одр жао кон церт. На ре пер то а ру хо ра су ду хов не и све тов не ком по зи ци је ру ских и срп ских ауто ра. Ово је дру ги кон церт ру ског хо ра у по след њих не ко ли ко го ди на, а про шло недељ ни је ор га ни зо ван под по кро ви тељ ством Града Срем ска Ми тро ви ца. Хор Ата ман ског хра ма св. Алек сан дра Нев ског осно ван је 1997.го ди не, у про те клих 10 го ди на имао број на го сто ва ња, а од осни ва ња чи не га про фе си о нал ни му зи ча ри и про фе со ри му зич ке шко ле. Њи хо во пе ва ње је на и шло на из у зет но то пао при јем код ми тро вач ке пу бли ке. С.Ђ.-М.М. Кон церт ОКОМ КА МЕ РЕ Троп ска вре ли на Про те клог ви кен да, на тем пе рату ри од 38 сте пе ни Цел зи ју са, ре кор дан број ку па ча по тра жио је осве же ње на ми тро вач кој пла жи. Тем пе ра ту ра во де од 26 сте пе ни је го то во иде ал на за сва ки вид ре креа ци је на во ди. Са че ти ри хи ља де по се ти ла ца сав ско мо ре је у са мом вр ху нај а трак тив ни јих реч них ку пали шта. М. М.

33 Среда, 13. јул МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗА ШТО СЕ УДРУ ЖУ ЈУ БИВ ШИ БРО ДО ГРА ДИ ТЕ ЉИ Бро до гра ди ли ште "Са ва" има пер спек ти ву Хо ће да осну ју ак ци о нар ско дру штво отво ре ног ти па јер, твр де да то тра же за ин те ре со ва ни ин ве сти то ри О Жив ко Ва си ље вић ко 300 бив ших рад ни ка и пензи о не ра АД Бро до гра ди ли шта "Са ва" у Ма чван ској Ми трови ци, ко је се на ла зи у сте ча ју, потпи са ло је ини ци ја ти ву о по кре тању по ступ ка за фор ми ра ње но вог, исто и ме ног ак ци о нар ског дру штва али отво ре ног ти па. Од лу ку да се у том прав цу кре не до не ли су, како об ја шња ва ју, јер су то тра жи ли озбиљ ни ру ски ин ве сти то ри уз чи ју по моћ ће и уз по моћ др жа ве, на да ју се, ожи ве ти про из вод њу и за по слити рад ни ке. Бив ши рад ник овог бро до гра дили шта, са да пен зи о нер Жив ко Васи ље вић, из Са ла ша Но ћај ског, под се ћа да је због на пред на ве де ног сво је вре ме но одр жан збор на ком је до не та од лу ка о фор ми ра њу ак цио нар ског дру штва отво ре ног ти па. Ва си ље вић ка же да је том при ли ком он иза бран за вр ши о ца ду жно сти пред сед ни ка скуп шти не, да је за врши о ца ду жно сти се кре та ра иза бран Бран ко Ивић, ди пло ми ра ни правник. Та ко ђе, иза бран је и пе то чла ни управ ни од бор скуп шти не. - Хо ће мо да са чу ва мо Бро до гради ли ште "Са ва", да се ожи ви про извод ња и за по сле љу де, јер по сла има. Све што ра ди мо ра ди мо по за ко ну. Од мар та до са да смо има ли ви ше са стана ка, а циљ је да се до бро ор га ни зује мо. Упо ре до на ста вља мо са ску пљањем пот пи са бив ших рад ни ка и пензи о не ра ка ко би нас би ло што ви ше - об ја шња ва Жив ко Ва си ље вић. Ово бро до гра ди ли ште, под се ћа Ва си ље вић, по сто ји од го дине, три пу та је би ло на про да ји, а ни је про да то. На вод но раз лог је била не за ин те ре со ва ност ку па ца. - Би ло је ку па ца, а про да је ни су ус пе ле из дру гих раз ло га. Под не ли смо при ја ву над ле жним ор га ни ма да се све ве за но за по сло ва ње бро догра ди ли ште ис пи та. Ути ца ли смо да се од го ди про да ја за ка за на у ма ју. Ни је ло гич но да је по чет на це на на том над ме та њу би ла три пу та ма ња од про це ње не вред но сти имо ви не пред у зе ћа О све му овом и дру гом су упо зна ти над ле жна ми ни стар ства, Аген ци ја за при ва ти за ци ју, пра во суђе - ре као је Ва си ље вић. Бран ко Ивић, до да је да је ор гани зо ва ње и фор ми ра ње ак ци о нарског дру штва отво ре ног ти па још у фа зи ини ци ја ти ве. За Иви ћа је ипак мно го ва жни је оно што је све му томе прет хо ди ло, а то је, ка ко ка же, до пис упу ћен Аген ци ји за при ва тиза ци ју Ср би је ко јим су тра жи ли одла га ње по след ње про да је бро до гради ли шта. - Ово смо тра жи ли не за то што ни је би ло за ин те ре со ва них ку па ца, већ за то што је до над ле жног ре публич ког ту жи ла штва сти гао до пис, а про сле ђен је у над ле жност су ду у Срем ској Ми тро ви ци, ко јим смо тра жи ли пре и спи ти ва ње по сло ва ње Бро до гра ди ли шта "Са ва" од го ди не. Нео п ход но је да се си ту а ција раш чи сти, јер то од нас тра же инве сти то ри из Ру ске Фе де ра ци је ко ји не ће да ула жу у ово бро до гра ди лиште док је оно у сте ча ју и док се не офор ми ак ци о нар ско дру штво отворе ног ти па - ис та као је Бран ко Ивић. С.Ђ.- М.М. Ред. бр. ЈП Вој во ди на шу ме Пе тро ва ра дин Шум ско га здин ство Срем ска Ми тро ви ца ОГЛА ША ВА Про да ју сред ста ва јав ном ли ци та ци јом На зив основ ног сред ства ком Це на у ди на ри ма без ПДВ по ком. 1 КО СА ЧИ ЦА ро та ци о на но се ћа 1997 Пор тин гер ,00 2 УРЕ ЂАЈ ЗА ПРА ЊЕ МА ШИ НА (то плом во дом) ,00 3 ТРАК ТОР Р не ком пле тан ,00 4 ПЛУГ БА НАТ ,00 5 ПУТ НИЧ КИ АУТО МО БИЛ ШКО ДА ФЕ ЛИ ЦИ ЈА г.про из ,00 6 ДА ЦИА 1307 ДУ БЛЕ ЦАБ. 1.9 ДЕ ,00 7 АУТО БУС ИКАР БУС ИК 104П 1996 г. - Ш.У. Ку пи но во ,00 8 АУТО БУС ИКАР БУС ИК 104П 1996 г. - Ш.У. Кле нак ,00 9 Плин ске бо це (ве ли ке 35 кг) - Ш.У. Кле нак ,00 Ли ци та ци ја ће се одр жа ти да на го ди не у 11 h у Р.Ј. шум ска ме ха ни за ци ја Мо ро вић, Шид ска бр. 22, Мо ро вић. Сред ства за про да ју мо гу се ви де ти сва ким рад ним да ном у ма шин ском пар ку шум ске ме ха ни за ци је од 8 13 ча со ва. Пра во уче шћа има ју сва прав на и фи зич ка ли ца. Оба ве за уче сни ка је да упла те 10% од про це ње не вред но сти сред ста ва, за ко је су за ин те ре со ва ни, пре по чет ка ли ци та ци је или на жи ро ра чун бан ка НЛБ. У це ну ни је ура чу нат ПДВ. За све ин фор ма ци је ја ви ти се на те ле фон: 022/ / Ди рек тор де ла пред у зе ћа До бро је вић Пе ра, дипл.инг.шум. Con nec ting Clas sro oms Mi tro vač ka Gim na zi ja je sre di nom pro šle go di ne oda bra na od stra ne Mini star stva pro sve te i Bri tan skog sa ve ta da bu de jed na od de set gim na zi ja iz Sr bi je ko ja će uče stvo va ti u me dju na rod nom pro jek tu pod na zi vom Con necting Clas sro oms. Ovaj pro je kat ko ji tre ba da tra je tri go di ne, ima za cilj stva ra nje traj nih pri ja telj sta va iz me dju љko la u Uje di nje nom Kra ljev stvu sa љko la ma iz vi љe od 60 ze ma lja sve ta. Kroz ta part ner stva ovaj pro gram tre ba da raz vi je pove re nje me dju mla di ma ra znih ze ma lja kao i raz u me va nje dru gih kul tu ra i ve љti na ko je su im po treb ne da bi zi ve li i ra di li kao gra đa ni sve ta. Pro gram uklju ču je uče ni ke pr vog i dru gog raz re da gim na zi je ko ji će kroz raz ne krea tiv ne na či ne i za jed nič ke za dat ke una pre di ti svo je ko mu ni ka cij ske, kompju ter ske i je zič ke ve šti ne kao i do ći do no vih sa zna nje uče ći od svo jih vr šnja ka. Ovaj pro gram tre ba da ko ri sti i pro fe so ri ma u pro fe si o nal nom smi slu je im omo gu ću je da iz pr ve ru ke sa zna ju o na či nu iz vo đe nja obra zo va nja i obra zovnoj po li ti ci dru gih ze ma lja raz me nju ju ći ide je sa ko le ga ma u ze mlji i ino stranstvu upo re dju ju ći svo ju prak su sa prak som i stan dar di ma dru gih. Zbog lak še ko mu ni ka ci je ze mlje su po de lje ne u gru pe. Mi tro vač ka gimna zi ja je u gru pi sa En gle skom, Ne mač kom i Slo vač kom. Uče sni ci pro jek ta ko mu ni ci ra ju pu tem in ter net plat for me ko ja je na me nje na is klju či vo za ovu svr hu. Od po čet ka ove škol ske go di ne uče ni ci i pro fe so ri Gim na zi je su za po če li niz ak tiv no sti u prav cu us po sta vlja nje sa rad nje. Je dan od pr vih ko ra ka bi la je raz me na raz gled ni ca i no vo go di šnjih če stit ki, na kon če ga je usle di la če tvo ro dnev na obu ka uče ni ka i pro fe so ra kor di na tora ovog pro gra ma u Zre nja ni nu. Zna nja ko ja su na obu ci uče ni ci ste kli, po po vrat ku su pre ne li na svo je vr šnja ke kroz pet uza stop nih ra di o ni ca. Uče ni ci su ta ko đe po se ti li i osnov nu ško lu Ra di voj Po po vić da bi se upo zna li sa druga či jim na či nom od ra sta nja i obra zo va nja, ali i raz bi li broj ne pred ra su de.zapo če ta je sa rad nja sa ško lom Lut her-me lanchton-gymna si um Schil ler straße, a u pla nu je raz me na za da ta ka, na stav nih pro gram i rad na za jed nič kom pro jek tu. Uče sni ci ovog pro gra ma na da ju se i mo guć no sti da mo žda svo je no vo steče ne dru go ve i lič no upo zna ju u ne koj po se ti ili pru ža ju ći im go sto prim stvo u Srem skoj Mi to vi ci.

34 38 Среда, 13. јул ПЕ СНИ ЦИ СРЕ МА О СРЕ МУ Т0Д0Р БЈЕЛ КИЋ Као да смо у облак упа ли У НА МА ЛЕ ПО ТА ХА РА (Јовану Св. Ићитовићу, почившем поети) Ка жу ноћ смо и дру мо ви не зна ни Оме ђе ни ко сти ма по те кли из да ма ра Ко нам то не жност ко нам сун це бра ни Ка да у на ма ле по та ха ра И док смо за во ји ма од чи стог бо ла Пре ви ја ли си ја сет ра на Го во ри ли нам да сви ће зо ра Слу зна и ру жна кра ста ча да на А ми уме мо хо ће мо сме мо Ру ме ну не ви ну усну да на На сво је усне да ути сне мо Да је бра ни мо од лу дих га вра на И кад су нам та ме опа сно кли ја ле Кроз умор но дав но те ло не ми ли це Очи нам се у гне зда сви ја ле За пре то пле да ле ке рај ске пти це За то у на ма ле по та ха ра И ра сте од са мих сно ва ти ше Као не бо док зве зду ства ра Као пе сма ко ја се са ња ко ја се пи ше Зар нам све тло шћу че ло не бук ти А ко смос је кра де при сва ја уди ше Ле по та бо жан ска у на ма хук ти А нас не ста је не ма нас ви ше. НЕ ЖНОМ ВЛА ДИ МИ РУ (Влади Плавшићу, новинару) Ни је не бо мо гло, и ни је хте ло, без тво јих очи ју да от пу ту је у дру гу ди мен зи ју, у дру гу га лак си ју. Сад му је ла ко: тво јим очи ма гле да пла вет и пе ва пла вет ни ло; ако на ле ти на стра шну та му, упа ли тво је ср це, и оно го ри, баш као оно Дан ко во, а ми на ив ни ми сли мо да је ме се чи на. СМРТ НО ВИ НА РА (Пријатељу Бори Бегечком) Пе сник у но ви на ру ре као би про сто да те уби ла пре ја ка реч, а уби ле су те и не ја ке, и сла бе, и не до стој не, уби ле су те оне оту жне, оне љи га ве, тра па ве, хра па ве, ку се и ру жне, ре чи пре тво ре не у бо де же, ре чи од ка ла и бу њи шта, ре чи ра то ва и уми ра ња, ре чи из ни кле са ћу бри шта, јед ном реч ју - ре чи пре о бра же не у љу де: уби ли су те, уби ла, уби ло, уби ле ре чи; јер, ко реч ју се че - би ва рас то чен, не до ре чен, а у ча су смр ти, је ди на исти на без цен зу ре, те ло ће оста ти лак ше без на де жним де сет ком гра ма свих не из го во ре них ре чи. Ште та, јер мо жда би баш оне из ме ни ле свет. Рума, НИ ЈЕ ТО ОНА РУ МА ВИ ШЕ (Јовану Никшићу Никши, новинару) Не ће то би ти она Ру ма ви ше, по ко јој смо с Ник шом лу та ли; би ће мно го ту ге и ки ше, као да смо у облак упа ли. Не ће то би ти она Ру ма ви ше, с Ник ши ним гла сом тек бе ше пра ва; ка ко нам та ко сно ве уби ше, па, ве не мо ко је сен, тра ва? Душко Весковић: Сећање на зиму у Гргуревцима Не ће то би ти она Ру ма ви ше, С Ник ши ним ко ра ком је сте кро чи ла; би ће то ули це од ти хог ти ше, ко да је у њих бољ ка ско чи ла. Не ће то би ти она Ру ма ви ше, Сем Ста рог гро бља и Гро бљан ске; ту нам Ник ша у ве тру ди ше, ту не по ма жу ни ка кве ма ске*. Не ће то би ти она Ру ма ви ше, без уте шне Ник ши не ре чи; ТО ДОР БЈЕЛ КИЋ у нас се да нас бо ли ули ше, а не ма Ник ше да их за ле чи. Рума, *Никша скоро никад није пред пријатељима испољавао свој бол и своју болест ЈА ГО ДА ЦВЕ ТА У НЕ БЕ СИ МА (Јагоди Кравић, новинарки) Бо же, ка кву то ле по ту узи маш, ко ме се та ква до бро та да је? Же лиш да ти ла ти Ја го де кра се не бе ске, све тле ода је? И, би ће та ко; Ти то знаш, не бе са ће да се за ди ве, па, мо жда ту га и не тре ба да мо ри нас гре шне и жи ве. Ми оста је мо ов де, где је смо, а Ја го да је про на шла спас; ми ри са ће обла ци, ве тро ви, на плод ја го де и на њен глас. Ми, оп хр ва ни бо лом, без на ђем, бес крај но не срећ ни и сет ни; а због ње ног гла са и ста са чак ће ан ђе ли би ти пре срет ни. Бо же, ка кву то ле по ту узи маш, ко ме се та ква до бро та да је? Углав ном, знам да Ти цвет Ја го де кра си све тле, не бе ске ода је. Рума, Ро ђен је го ди не у се лу Ски пов цу (Доњем), Ре пу бли ка Срп ска, БиХ. Од ра стао у фру шко гор ском се лу Гр гу рев ци ма, где је за вр шио и основ ну шко лу. Бјел кић увек и сву да твр ди да има два за ви ча ја: свој родни крај и крај свог од ра ста ња, и да су му та два за ви ча ја под јед на ко дра га. За хва љу ју ћи упра во то ме, бо гат ству ко је се зо ве за ви ча ји, Бјел ки ће ве пе сме су пу не то пли не, гор штачке чвр сти не, али и не жно сти бо га тог, плод ног под фру шко гор ја. Бјел кић је до са да на пи сао де сет књи га, на ме ње них де ци, од ко јих су нај по зна ти је "Азбуч ни воз", књи га у ко јој сва ко сло во азбу ке има сво ју при чу, а сва ка реч у тој при чи по чи ње тим сло вом, као и ро ман "Ве тро ви тра же бра та". Бјел кић је за сту пљен у свим зна чај ни јим ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма са вре ме не срп ске по е зи је за де цу, али и у ан то ло ги ја ма тзв. се ри о зне по е зи је. До бит ник је мно гих на гра да и при зна ња, од до го ди не ра дио је у Сремским новинама као но ви нар-уред ник, а члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Јо ван ка Зур ко вић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић, Живан Неговановић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Press publishing group", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Jo van ka Zur ko vi}. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

35 Среда, 13. јул СТА РА ПА ЗО ВА ФУД БА ЛЕ РИ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОП ШТИ НЕ По др шка за пла сман у ви ши ранг ФК Ду нав ФК Сремац К ра јем про шле не де ље председ ник ста ро па зо вач ке оп штине Го ран Јо вић при ре дио је при јем за пред став ни ке фуд бал ских клу бо ва ко ји су се ове се зо не из бори ли за пла сман у ви ши ранг так миче ња. То су Сре мац из Вој ке ко ји се вра тио у Срем ску ли гу и Ду нав из Ста рих Ба но ва ца ко ји се из бо рио за пла сман у Срп ску ли гу, гру па Војво ди на. Че сти та ју ћи Срем цу повра так у Срем ску ли гу пред сед ник оп шти не је на гла сио да га ра ду ју њи хо ви ус пе си, по себ но што је општи на у по след њих го ди ну и по да на до ста учи ни ла на по бољ ша њу усло Фуд ба ле ри код пред сед ни ка оп шти не ва за рад и ста би лиза ци ји Клу ба. У име во јач ких фуд ба ле ра за хва лио се пред седник Клу ба Ду шан Узе лац, а за тим је пред сед ник оп шти не при мио фуд ба ле ре из По ду на вља ко ји су ове го ди не пости гли нај бо љи успех у исто ри ји ФК Ду нав. Че сти та ју ћи овом Клу бу на по стиг ну тим ре зул та ти ма пред седник Јо вић је ис та као да је оп штински фуд бал ве о ма раз ви јен и да се оп шти на за ла же за по ли ти ку ма совног спор та. На че стит ка ма и по дршци ко ју им оп шти на пру жа, у име ФК Ду нав пред сед ни ку и ло кал ној са мо у пра ви за хва лио се Го ран Кова чић, се кре тар Клу ба ис та кав ши зна чај фи нан си ра ња пре во за игра ча од стра не оп шти не. При је му је прису ство ва ла и Љи бу шка Ла ка тош, ру ко во ди лац оп штин ског оде ље ња за спорт и омла ди ну ко ја је сви ма по же ле ла спорт ску сре ћу, а председ ник оп шти не је за по стиг ну те резул та те овим клу бо ви ма уру чио ва у чер од по сто хи ља да ди на ра. Г.М. Svakodnevni prevoz do mora redovnom autobuskom linijom S.MITROVICA ŠABAC LOZNICA 1915 LJUBOVIJA B.BAŠTA BUDVA - H.NOVI POVRATAK IZ HERCEG NOVOG SVAKODNEVNO U 1615 Informacije: Sr.Mitrovica: Agencija Srem-Expres 022/ ; Ciplin 022/ ; Uno Travel 022/ ; Ani turs 022/ ; Sava M 022/ Mačvanska Mitrovica: Autobuska stanica 022/ Šid: Agencija Max 022/ Sa DUGOM na more - BRZO, POVOLJNO I UDOBNO!

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information