Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије

Size: px
Start display at page:

Download "Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије"

Transcription

1

2 Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије на путу ка чланству у ЕУ. У сарадњи са стручњацима из различитих области из ПКС, система привредних комора у Србији и наших чланица, Центар за ЕУ интеграције представља мост између доносиоца одлука у Београду и Бриселу и пословне заједнице у Србији. Мисија Привредне коморе Србије у процесу европских интеграција и главни задатак Центра за ЕУ интеграције јесте стварање конкурентнијег пословног окружења у Србији, као дела јединственог европског тржишта, и унапређење капацитета домаће привреде како би се остварили максимални позитивни економски ефекти од процеса приступања Србије Европској унији.

3 Активности Заступање интереса привреде у процесу приступања Србије ЕУ 1. Праћење и учествовање у преговорима о приступању Републике Србије са ЕУ 2. Координирање рада Стручног тима ПКС за праћење преговора о приступању РС ЕУ (СТПП) 3. Праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и анализе ефеката његове примене 4. Учешће у процесу националног усклађивања са прописима ЕУ 5. Праћење секторских и хоризонталних политика ЕУ 6. Унапређење коморске сарадње на регионалном и међународном нивоу, кроз учешће у заједничким пројектима у области европских интеграција 7. Едукација привредника у секторским политикама ЕУ Подршка предузећима приликом аплицирања за програме и фондове ЕУ, као и помоћ у приступу финансијама 1. Пружање саветодавних услуга, информисање и едукација члановa Коморе у циљу њиховог укључивања у програме ЕУ који су отворени за учеснике из Србије Програм за истраживање и иновације Хоризонт 2020 Horizon 2020 Програм за конкурентост малих и средњих предузећа COSME Програм Креативна Европа Creative Europe 2. Подршка чланицама ПКС у проналажењу партнера за заједничке пројекте 3. Подршка активностима чији је циљ лакши приступ финансијама кроз програме и фондове ЕУ Инструмент за развој предузећа и иновација на Западном Балкану (WB EDIF) Инструменти за лакши приступ финансијама кроз ЕУ програме (Хоризонт 2020, COSME и други) Услуге које се односе на пословно окружење у ЕУ 1. Европска мрежа предузетништва (ЕЕН мрежа) 2. Пружање информација у вези са пословањем на тржишту ЕУ на порталу ПКС Електронски водич за пословање са ЕУ База царинских стопа за увоз робе из ЕУ

4 Заступање интереса привреде у процесу приступања Србије ЕУ 1. Праћење и учествовање у преговорима о приступању Републике Србије са ЕУ Процес приступања Србије Европској унији носи са собом значајне изазове за привреду Србије, а једини начин да се обезбеди његова одрживост јесте да се динамика привредних кретања и процеса интеграције Србије Европској унији међусобно прилагођавају. Центар за ЕУ интеграције прати и информише домаћу привреду о процесу преношења европских правила у српске прописе и политике са циљем припреме за учешће српских привредника на јединственом тржишту ЕУ. Поред информисања привреде о изменама у пословном окружењу, које настају као последица процеса приступања ЕУ, Центар за ЕУ интеграције пружа подршку, на захтев чланица, активностима у вези са европском димензијом пословања и преговарачким поглављима које Комора прати. Привредна комора Србије је радила на изградњи сопствених капацитета како би се припремила да успешно заступа интересе пословне заједнице у овом процесу. Од укупно 35 поглавља, на привреду Србије директан утицај има 29, а Привредна комора Србије има своје представнике у 24 преговарачких група. Укључивање ПКС у преговарачке структуре омогућило је да се глас привреде чује у дефинисању динамике прихватања европских прописа и политика. ПКС активно учествује у изради прилога и коментара на економска питања годишњег Извештаја о напретку Србије. Прилози се упућују Делегацији ЕУ у Србији, а Центар за ЕУ интеграције координира ове активности ПКС. 2. Координирање рада Стручног тима ПКС за праћење преговора о приступању РС ЕУ (СТПП) Стручни тим ПКС за праћење преговора о приступању РС ЕУ је резултат рада ПКС у области европских интеграција и заступања интереса привреде у процесу приступања Србије ЕУ, који је већ стекао репутацију релевантне и репрезентативне платформе и потврдио уважавање од стране институционалних актера у процесу приступања: Канцеларије за европске интеграције, шефа Преговарачког тима, кабинета министарке за ЕУ интеграције, надлежних министарстава, владиних агенција и организација, као и цивилног друштва. Стручни тим ПКС за праћење преговора о приступању умрежава стручњаке из различитих области према структури преговарачких поглавља. У рад Стручног тима укључени су представници коморског система Србије, као и чланице ПКС. Представници Стручног тима учествују у раду преговарачких група Владе Републике Србије. Центар за ЕУ интеграције на месечном нивоу израђује Извештај о раду Стручног тима, који се дистрибуира свим његовим члановима. 3. Праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и анализе ефеката његове примене Центар за ЕУ интеграције прати примену Споразума о стабилизацији и придруживању и активно учествује у раду тела (Пододобора и Заједничког консултативног одбора цивилног друштва Србије и ЕУ) основаних за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању, и о томе обавештава своје чланице. Представници ПКС укључени су и у рад Заједничког консултативног одбора са Европским економским и социјалним комитетом. Одбор је још једна платформа која пружа прилику да се глас привреде чује у процесу провођења Споразума о стабилизацији и придруживању и процесу преговора о приступању Србије ЕУ.

5 4. Учешће у процесу националног усклађивања са прописима ЕУ Центар за ЕУ интеграције учествује у раду Радних група за хармонизацију законодавства - преношењу директива, техничких прописа и стандарда ЕУ у одговарајуће националне прописе, прати процес доношења закона у складу са Националним програмом за усвајањем правних тековина ЕУ (НПАА ) и организује обуке, семинаре, радионице на тему усаглашавања пословања чланица са правилима и стандардима ЕУ. У оквиру ове активности Центар за ЕУ интеграције је покренуо иницијативу О чему преговарамо, у циљу представљања преговарачких поглавља привреди и изменама које настају у пословном окружењу у процесу приступања Србије ЕУ. 5. Праћење секторских и хоризонталних политика ЕУ Центар за ЕУ интеграције бави се анализом економских ефеката интеграције Србије у ЕУ у различитим секторима. Aнализе обухватају секторске, као и хоризонталне политике које се прожимају у више сектора. Циљ ових анализа је пружање информација привредним субјектима у Србији о пословном окружењу у Европи и променама које су неопходне у процесу усаглашавања домаћих политика са политикама ЕУ. У Центру за ЕУ интеграције посебно се прате оне политике ЕУ које имају снажан утицај на привреду Србије, због значаја самих сектора (пољопривреда, индустрија), њихове актуелности, на основу обавеза из ССП-а (конкуренција, заштита потрошача, државна помоћ), или због значаја за развој привреде (иновације, регионални развој и др). 6. Унапређење коморске сарадње на регионалном и међународном нивоу, кроз учешће у заједничким пројектима у области европских интеграција Центар за ЕУ интеграције остварује сарадњу са бројним организацијама и институцијама на регионалном и међународном нивоу. Добар показатељ успешне регионалне сарадње су односи са привредним коморама у региону, како на пројекту Европске мреже предузетништва, тако и на другим активностима (обука Коморе у процесу европских интеграција). Запослени у Центру за ЕУ интеграције су чланови Стратешких комититета EUROCHAMBERS за лакши приступ капиталу (Access to finance), иновације, добра управа, Европа 2020 и проширење, и активно учествују у њиховом раду. 7. Едукација привредника о секторским политикама ЕУ Центар за ЕУ интеграције у сарадњи са Центром за едукацију ПКС, са партнерима у Србији и ЕУ, организује семинаре, намењене привредним субјектима из појединих сектора привреде. Главни циљ ових обука је подизање нивоа конкурентности домаће привреде, како би одговорила на услове конкуренције и захтеве које доноси јединствено тржиште ЕУ. Ово је уједно и један од три основна критеријума за приступање Србије ЕУ. У сарадњи са Одељењем за техничку помоћ и размену информација Европске комисије TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), које пружа краткорочну техничку помоћ у усклађивању домаћих правних прописа са правним тековинама ЕУ, Центар за ЕУ интеграције организује стручне семинаре и обуке у сарадњи са релевантним државним институцијама. Од године, у сарадњи са ресорним институцијама Владе РС и другим организационим јединицама ПКС, организовано је више од 40 семинара и радионица. За више информација погледајте Остале обуке које Центар за ЕУ интеграције у сарадњи са релевантним институцијама организује: обуке на тему европских интеграција, Споразума о стабилизацији и придруживању, регионалне политике ЕУ, Европске мрежа предузетништва, заштите конкуренције, коморе у процесу европских интеграција, могућности финансирања у области животне средине, радионице на тему правила и процедура за доделу државне помоћи у Републици Србији и др.

6 Подршка предузећима приликом аплицирања за програме и фондове ЕУ, као и помоћ у приступу финансијама 1. Пружање саветодавних услуга, информисање и едукација чланова Коморе у циљу њиховог укључивања у програме ЕУ који су отворени за учеснике из Србије Центар за ЕУ интеграције пружа саветодавне услуге и информише предузећа о актуелним позивима за достављање предлога пројеката који се финансирају из програма Европске уније. Предузећа из Србије могу да аплицирају за средства ЕУ из следећих извора: Програм за истраживање и иновације Хоризонт 2020 (Horizon 2020), Програм за конкурентност малих и средњих предузећа (COSME) и Програм за финансирање пројеката у области културе и медија Креативна Европа (Creative Europe). Програм за истраживање и иновације Хоризонт 2020 Horizon 2020 Центар за ЕУ интеграције заједно са ресорним министарствима и регионалним привредним коморама, организује Инфо дане намењене привредницима са идејом да се ојача веза између науке и привреде, како би се мала и средња предузећа подстакла на коришћење доступних националних и ЕУ фондова. Инструмент за мала и средња предузећа (SME Instrument) у оквиру овог Програма пружа финансијску подршку иновативним пројектима МСП са циљем изласка на међународно тржиште. Кроз овај инструмент пружа се могућност да се истраживачко-развојне иницијативе унапреде у циљу финансирања кроз регуларне тржишне инструменте, као што су банкарски кредити, инвестициони фондови и сл. Представник Центра за ЕУ интеграције је Национална контакт особа за Инструмент за МСП, која пружа информације, савете и упутства за аплицирање чланицама ПКС. У сарадњи са Представништвом Привредне коморе Србије у Бриселу, Центар за ЕУ интеграције организује интернет преносе Инфо дана из Брисела, на којима учесници имају прилику да се упознају са новим информацијама, позивима и процедурама о Програму Хоризонт 2020.

7 Програм за конкурентност малих и средњих предузећа COSME У циљу промовисања Програма за конкурентност малих и средњих предузећа (COSME), Центар за ЕУ интеграције организује презентације и семинаре на којима привредници и представници финансијских институција имају могућност да се упознају са условима учешћа у овом Програму. Основни циљ овог Програма јесте да се омогући сектору малих и средњих предузећа лакши приступ финансијским средствима и побољша приступ тржишту Европске уније. Програм Креативна Европа Creative Europe Основни циљ програма Креативна Европа је да очува, развије и промовише европску културну и језичку разноликост, као и европско културно наслеђе. У циљу промовисања овог програма, Центар за ЕУ интеграције, организује догађаје на којима се представници креативне индустрије информишу о могућностима учешћа у програму. Информације о фондовима и програмима ЕУ у којима Србија има право учешћа, као и информације о актуелним отвореним позивима, можете наћи на линку Центар за ЕУ интеграције, као члан консултативног механизма СЕКО (Секторских организација цивилног друштва) учествује у одређивању националних приоритета за финансирање из ИПА и друге међународне развојне помоћи у различитим областима, као и праћењу њихове примене. Привредна комора Србије (Центар за ЕУ интеграције) учествује и једна је од водећих институција у конзорцијуму СЕКО Конкурентност. 2. Подршка чланицама ПКС у проналажењу партнера за заједничке пројекте Центар за ЕУ интеграције, који је задужен за спровођење Европске мреже предузетништва (ЕЕН) у оквиру коморског система Србије, нуди чланицама ПКС могућност да преко базе ЕЕН мреже пронађу партнера за заједничко кандидовање предлога пројеката у оквиру програма Хоризонт База понуде и тражње за партнерима у пројектима налази се на порталу ЕЕН-а een.ec.europa.eu Већина пројеката који су финансирани од стране ЕУ, су заједнички пројекти и укључују најмање 3 организације/предузећа из различитих земаља ЕУ или придружених чланица. 3. Подршка активностима чији је циљ лакши приступ финансијама кроз програме и фондове ЕУ Инструмент за развој предузећа и иновација на Западном Балкану (WB EDIF) Центар за ЕУ интеграције пружа информације заинтересованим чланицама Привредне коморе Србије о Инструменту за развој предузећа и иновација на Западном Балкану (WB EDIF Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility). WB EDIF је Програм ЕУ за развој предузећа и иновације Западног Балкана који промовише оснивање и развој иновативних и високо потенцијалних предузећа, као и стварање регионалног тржишта ризичног капитала. Овај програм је намењен малим и средњим предузећима и омогућава компанијама лакши приступ финансијским средствима уз могућност добијања ниже цене кредита и приступачнијих услова приликом узимања средстава обезбеђења. Главни циљеви овог Програма омогућавају малим и средњим предузећима бољи приступ финансијским средствима и успостављање три комплементарна механизма подршке: 1) Фонд за иновативна предузећа фонд ризичног капитала за финансирање иновативних малих и средњих предузећа у почетној фази развоја; 2) Фонд за развој предузећа фонд приватног капитала који ће се фокусирати на већ успостављена мала и средња предузећа која имају висок потенцијал за раст; 3) Гаранција на кредитни портфолио која ће значајно побољшати могућности малих и средњих предузећа за приступ финансирању, као и потенцијално смањење трошкова задуживања.

8 Инструменти за лакши приступ финансијама кроз учешће у ЕУ програмима (Хоризонт 2020, COSME и други) Програми Европске уније, попут Хоризонт 2020, осим бесповратних средстава нуде и инструменте за лакши приступ финансијама за специфичне групе предузећа (иновативна, мала и средња предузећа и сл). Концепт рада ових инструмената заснива се на подели ризика улагања са финансијским посредницима (попут банака и инвестиционих фондова), који за узврат омогућавају лакши приступ финасијским производима (кредити, гаранције, директна улагања у капитал) кроз ниже цене кредита или улагања и/или других услова (нпр. колетерал). Центар за ЕУ интеграције активно промовише ове програме пре свега према финансијском сектору, са циљем формирања боље финансијске понуде за домаћа предузећа. Ове активности укључују информисање финансијских институција о могућностима које стоје на располагању у ЕУ програмима, консултације са доносиоцима одлука у Србији и ЕУ, преношење добре праксе из других европских земаља, информисање потенцијалних корисника ових финансијских производа и др.

9 Услуге које се односе на пословно окружење у ЕУ 1. Европска мрежа предузетништва (ЕЕН мрежа) Центар за ЕУ интеграције је координатор свих активности ЕЕН мреже на нивоу коморског система Србије. ЕЕН мрежа је највећа мрежа институција у Европи за подршку привредним субјектима у прекограничном повезивању и иновирању пословања путем партнерства, информисања и стручне помоћи. Европска мрежа предузетништва (ЕЕН мрежа) је мрежа организација за подршку малим и средњим предузећима коју је основала и суфинансира Европска унија кроз Програм за конкурентност малих и средњих предузећа (COSME). Тренутно мрежу чини више од 600 организација различите партнерске организације и институције, попут привредних комора, агенција за регионални развој или подршку малим и средњим предузећима, истраживачких института, универзитета из 50 земаља. ЕЕН мрежа обухвата све земље чланице ЕУ, Норвешку, Исланд, земље кандидате за чланство (Турску, Македонију, Црну Гору, Албанију, Србију), земље потенцијалне кандидате (Босну и Херцеговину), Швајцарску, САД, Јапан, Кину, Русију, Чиле, Египат, Израел, Јужну Кореју, Јерменију, Молдавију. ЕЕН мрежа повезује преко стручњака из области предузетништва, иновација и трансфера технологија, у циљу промовисања конкурентности и иновација на локалном и европском нивоу, а и шире. Услуге које мрежа пружа првенствено су намењене малим и средњим предузећима, али су доступне и кластерима, професионалним удружењима и великим компанијама, истраживачким центрима, универзитетима и другима. Услуге ЕЕН мреже Србије су БЕСПЛАТНЕ и у потпуности оријентисане према потребама клијената. Тежи се ефикасном и конкретном одговарању на упите привредних субјеката и прати концепт нема погрешних врата. Најчешће се у року од 48 сати прослеђује прва повратна информација заинтересованом привреднику. Услуге ЕЕН мреже спроводи Конзорицијум ЕЕН Србија, у коме је ПКС пуноправни члан.

10 Услуге које се привредним субјектима нуде у оквиру ЕЕН мреже су: Помоћ у прекограничном пословању Лакши приступ изворима финансирања, кроз програме ЕУ за истраживање, развој и конкурентност, као и фондове ризичног капитала Информације о техничким прописима и стандардима законодавства ЕУ Информације о страним тржиштима, законима, могућностима учешћа на међународним тендерима и прекограничном пословању у другим земљама, итд. Помоћ у прекограничном пословању подразумева повезивање предузећа преко ЕЕН Базе пословне сарадње, учешће на пословним сусретима и пословним мисијама по систему унапред заказаних састанака, информисање о пословању у иностранству и едукација везана за прекогранично пословање. На тај начин, привредни субјекти су у прилици да остваре контакт са потенцијалним партнерима из других земаља. Облици сарадње који се најчешће остварују су: Проналажење посредника / дистрибутера / добављача Франшизинг Заједничко улагање Спајање или размена деоница Продаја или куповина привредног субјекта, целог или удела Реципрочна производња Подуговарање Транспорт/логистика Проналажење партнера за заједнички наступ на трећим тржиштима Како би постали клијент ЕЕН мреже у Србији потребно је да заинтересовани привредни субјект попуни образац на енглеском језику који је доступан на порталу Центра за ЕУ интеграције Профил привредног субјекта се дистрибуира путем ЕЕН мреже, а претраживање се врши путем кључне речи, уз заштиту података о привредним субјектима. Профил се налази у бази пословне сарадње 12 месеци и у сваком тренутку може бити иновиран или повучен. Такође се доставља и циљаним регионима/ државама које привредни субјект изабере попуњавањем профила. Први контакт привредних субјеката могућ је искључиво преко чланова мреже институција, а ПКС је дужна да привредне субјекте информише о статусу њихових профила. 2. Пружање информација у вези са пословањем на тржишту ЕУ на порталу ПКС Електронски водич за пословање са ЕУ Електронски водич за пословање са ЕУ резултат је пројекта Трансфер законодавства ЕУ у Србију и Црну Гору, који су реализовали ПКС и Привредна комора Антверпен- Васланд (VOKA) у сарадњи са: Привредном комором Београда, Регионалном привредном комором Ниша и Привредном комором Црне Горе. Овај водич је свеобухватни путоказ кроз базе података које се тичу пословања са ЕУ, а доступне су преко интернета. Он представља пословну подршку привредним субјектима и садржи основна правила која се односе на увоз робе у ЕУ, опорезивање (ПДВ и акцизе), производњу по секторима, продају робе, проналажење пословних партнера, покретање послова у ЕУ и остале пословне информације. Водич можете преузети са линка sa%20eu/index.htm База података царинских стопа за увоз робе из ЕУ База података царинских стопа за увоз робе из ЕУ представља базу актуелних царинских стопа и других царинских и количинских ограничења у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању. Базу царинских стопа можете пронаћи на линку

11 Европска унија примењује царинску заштиту за производе које се увозе у ЕУ, где јединствена царина важи за све државе чланице ЕУ. У складу са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању, роба са пореклом из Србије у ЕУ има право на повлашћен извоз у ЕУ. Информације о извозу у ЕУ, можете наћи на линку Центар за ЕУ интеграције у сарадњи са Бизнис инфо сервисом ПКС свакодневно одговара на конкретне упите привредника, који се тичу техничких регулатива, прописа или самог концепта функционисања тржишта ЕУ, аплицирања за ЕУ програме, самостално или уз консултовање колега из ЕЕН мреже, или надлежних институција Владе Републике Србије. Публикације Подршку информисању и едукацији привредника о ЕУ, о значајним темама и ЕУ догађајима, представљају публикације, лифлети и електронски билтени које Центар за ЕУ интеграције периодично израђује и објављује, самостално или са партнерима. До сада су објављене следеће публикације: Економско-привредни водич кроз Споразум о стабилизацији и придруживању Споразум о стабилизацији и придруживању и прелазни трговински споразум Политика заштите конкуренције Учешће приватног сектора у јавним набавкама расписаним од стране ЕУ у Србији 100 питања и одговора за привреднике о ЕУ 100 питања и одговора за пољопривреднике о ЕУ Лифлет EU Export Helpdesk Ваш кључ за тржиште ЕУ Билтени ПКС ЕУ интеграције Инфо и ЕЕН мрежа Све објављене публикације можете преузети са линка Центар за ЕУ интеграције на месечном нивоу припрема билтене који садрже информације од значаја за привреду Србије на тему европских интеграција који се прослеђују заинтересованим чланицама Привредне коморе Србије. Уколико желите да се и Вама доставља билтен Центра за ЕУ интеграцијe, пријавите се на

12 Представништво ПКС у Бриселу Основни задатак Представништва ПКС у Белгији (ППКС у Белгији) јесте подршка активностима Привредне коморе Србије у процесу европских интеграција. ППКС у Белгији блиско сарађује са Центром за ЕУ интеграције у заступању интереса српске привреде према институцијама и организацијама које учествују у креирању прописа и политика Европске уније. Као део институционалне структуре ПКС за европске интеграције, ППКС у Белгији учествује у великом броју активности којим координира Центар за европске интеграције, а међу којима се издвајају: 3. Услуге у вези са пословним окружењем у ЕУ Организовање пословних и студијских посета Бриселу у циљу повезивања са представницима институција ЕУ и упознавања са начином функционисања ЕУ Организовање интернет преноса догађаја у Бриселу од интереса за пословну заједницу у Србији (нпр. инфо дани о појединим програмима или политикама ЕУ) Информисање предузећа о прописима, политикама Европске уније и активностима институција Европске уније Редовно информисање о актуелностима из престонице ЕУ релевентним за привреду Србије кроз месечни билтен 1. Заступање интереса привреде у процесу приступања Србије ЕУ Праћење рада институција Европске уније у областима релевантним за привреду Србије Учешће у раду Заједничког консултативног одбора са Европским економским и социјалним комитетом Комуницирање ставова Привредне коморе Србије у вези са актуелним иницијативама на европском нивоу Представљање ПКС у раду Асоцијације европских привредних комора (ЕВРОКОМОРА) Представљање српске привреде и Привредне коморе Србије кроз организацију догађаја различитог формата који окупљају релевантне представнике ЕУ и европске пословне заједнице 2. Подршка предузећима у програмима и фондовима ЕУ Учешће у раду Програмског одбора Програма Хоризонт 2020 за област: мала и средња предузећа и приступ финансирању Подршка у проналажењу партнера кроз мрежу представништава европских привредних комора у Бриселу и друге специјализоване европске мреже са седиштем у Бриселу

13 Kontakt Centar za EU integracije Resavska Beograd T: Predstavništvo Privredne komore Srbije u Briselu WTC I - Blvd. du Roi Albert II 30, Bte. 46 B Brussels, Belgium T: F: +32 (2) brussels@pks.rs Saznajte više o Evropskoj mreži preduzetništva een@pks.rs #PKS #EEN

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA СЕМИНАР ЛЕСКОВАЦ ПОДРШКА МСПД У СРБИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 06-08. новембар 2012 Стојана Љубића 12, Лековац, Велика сала SEMINAR LESKOVAC SUPPORT FOR SMEs IN SERBIA

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за 2011. годину Jануар, 2012 Садржај 1. Уводна реч... 3 2. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност... 4 2.2 Организација и органи

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

- обавештење о примени -

- обавештење о примени - Предмет: кумулација порекла у оквиру Споразума ЦЕФТА 2006 и Споразума са државама ЕФТА - обавештење о примени - Споразумом о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА (''Сл. гласник РС-Међународни

More information

фебруар година

фебруар година фебруар 2017. година Преговарачко поглавље: Известилац: Период извештавања: 1 слободно кретање робе Љубиша Димитријевић, секретар Удружења за стручне-научне и техничке делатности Гордана Тиодоровић, директор

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Конференција ИПАП Република Србија/ НАТО: Од плана до реализације Београд, 15.09.2015. године Област ванредних ситуација покривена

More information

КОНФЕРЕНЦИЈА MЕДИЈАЦИЈА КАО ПРИМАРНО СРЕДСТВО РЕШАВАЊА ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА

КОНФЕРЕНЦИЈА MЕДИЈАЦИЈА КАО ПРИМАРНО СРЕДСТВО РЕШАВАЊА ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА КОНФЕРЕНЦИЈА MЕДИЈАЦИЈА КАО ПРИМАРНО СРЕДСТВО РЕШАВАЊА ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА 10. и 11. мај 2018. (четвртак и петак) у 10:00 часова Адреса: Привредна комора Србије, Теразије 23, Београд, Велика сала, II спрат

More information

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ Образац ПО ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ Назив, односно име и презиме и адреса ПИБ У Обрасцу ПО износи се уписују у динарима, без децимала 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

More information

ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема

ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема Страна: 1 Број:794/1-23-01/2014 ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема Овај програм рада донет је на седници Kомисије која је одржана дописним путем од 10. 10. 2013.године до 24. 10.

More information

Curriculum Vitae (српски)

Curriculum Vitae (српски) Curriculum Vitae (српски) Име и презиме Сузана Стефановић Датум рођења 28.11.1968. Место рођења Ниш Држављанство српско Образовање Степен Иституција Датум дипломирани економиста Економски факултет Универзитета

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ АНЕКСА XVIII УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИВИЛЕГИЈАМА И ИМУНИТЕТИМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АГЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СВЕТСКУ ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ Члан 1. Потврђује се Анекс

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ Универзитетски трг Ниш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ Универзитетски трг Ниш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ Универзитетски трг 2 18 000 Ниш Број студената на Универзитету: 28660 Број факултета у саставу Универзитета: 13 Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Нишу Универзитетски

More information

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has held its 9th Annual General Meeting on 27 June 2017 and promulgated the Decision on 2016 profit distribution, dividend

More information

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању Контакти Фондација Темпус Еразмус+ канцеларија у Србији Подршка спровођењу Еразмус+ програма

More information

Топлички центар за демократију и људска права ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ISBN

Топлички центар за демократију и људска права ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ISBN K Топлички центар за демократију и људска права ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ISBN 978-86-89227-17-8 9 788689 227178 ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА Издавач Топлички центар за демократију

More information

Активности у оквиру преговарачке групе:

Активности у оквиру преговарачке групе: мај 2017. година Преговарачко поглавље: Известилац: Период извештавања: 1 слободно кретање робе Љубиша Димитријевић, секретар Удружења за стручне-научне и техничке делатности Гордана Тиодоровић, директор

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

МСПП Стратегија развоја и Акциони план

МСПП Стратегија развоја и Акциони план Република Србија МСПП Стратегија развоја и Акциони план -2020 Република Србија МСПП Стратегија развоја и Акциони план -2020 Март, Република Србија На основу члана 45. став 1. Закона о Влади Службени гласник

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ European Community Садржај Увод 9 ПОЉОПРИВРЕДА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Заједничка пољопривредна политика

More information

ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ Припремио: Дизајн: Објављено: Сектор за макроекономску анализу ИРБРС Одјељење за маркетинг ИРБРС април 2008. године, на интернет страници www.irbrs.net Сви

More information

100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 100 ПИТАЊА И ОДГОВОРА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ European Community Садржај Предговор другом издању 9 ПОЉОПРИВРЕДА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

More information

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор за информационо друштво На основу члан 38. став 2. Закона о удружењима ( Сл. гласник РС бр. 51/09, 99/11 - др.закон),члана

More information

ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРОШИРЕЊА ЕУ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ ЗЕМАЉА КАНДИДАТА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КАНДИДАТА

ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРОШИРЕЊА ЕУ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ ЗЕМАЉА КАНДИДАТА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КАНДИДАТА UDK:323.174:061.1 Biblid 1451-3188, 9 (2010) Год IX, бр. 33 34, стр. 202 212 Изворни научни рад мр Ирина ЖАРИН 1 ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРОШИРЕЊА ЕУ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ ЗЕМАЉА КАНДИДАТА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КАНДИДАТА

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Извештај о раду за годину. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину

Извештај о раду за годину. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за 2016. годину Март, 2017 Садржај Уводна реч... 1 1. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност... 3 1.1. Делатност Фонда за иновациону

More information

ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА и КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ Конкурентност српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да производе безбедне и квалитетне

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. Мастер рад. Развој спољнотрговинске политике Европске уније

Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. Мастер рад. Развој спољнотрговинске политике Европске уније Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици Мастер рад Развој спољнотрговинске политике Европске уније Ментор: Проф.др Душанка Јововић Студент: Александра Јанковић Косовска Митровица,

More information

ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION Број: No: 8 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2014 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПУБЛИКАЦИОНИХ

More information

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије Сектор за туризам, Београд DOI 10.5937/kultura1652239V УДК 338.48-6:7/8(4-12) 316.73(4-12) оригиналан научни рад ЈАЧАЊЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ

More information

ЕВРОПСКА ПРАВОСУДНА МРЕЖА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА

ЕВРОПСКА ПРАВОСУДНА МРЕЖА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА UDK:341.4(4) Biblid 1451-3188, 8 (2009) Год VIII, бр. 29 30, стр. 42 48 Изворни научни рад 42 мр Јелена ЋЕРАНИЋ 1 ЕВРОПСКА ПРАВОСУДНА МРЕЖА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА ABSTRACT The article analyses the role of

More information

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Олгица Несторовић СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ - ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА- Крагујевац, 2015. година Ментор: др Ненад

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе Област регионалне (кохезионе) политике ЕУ

Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе Област регионалне (кохезионе) политике ЕУ Програм ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У СРБИЈИ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе Област регионалне (кохезионе) политике ЕУ Огњен Мирић Анализа

More information

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧA ОД НЕПРАВИЧНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧA ОД НЕПРАВИЧНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИСИДОРА Ђ. АЦИН ЗАШТИТА ПОТРОШАЧA ОД НЕПРАВИЧНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ докторска дисертација Ниш, 2015 UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF LAW ISIDORA Đ. ACIN CONSUMER PROTECTION OF

More information

ПРЕДЛОЗИ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ СА ОБРАЗЛОЖЕЊИМА

ПРЕДЛОЗИ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ СА ОБРАЗЛОЖЕЊИМА ПРЕДЛОЗИ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ СА ОБРАЗЛОЖЕЊИМА Закон о буџетском систему је један од најважнијих системских закона којим се уређује управљање јавним средствима као кључним инструментом

More information

Uvodni rad. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S

Uvodni rad. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S YUSQ ICQ 2006 - International Journal "Total Quality Management & Excellence". Vol.34, No. 1-2, 2006. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S Uvodni rad FOOD SAFETY STRATEGIES AND THE FOOD LAW OF THE

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

СРБИЈА, ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЈА

СРБИЈА, ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЈА КУЛТУРА ПОЛИСА УДК 323(4):32(497.11) ПНР Институт за међународну политику и привреду Београд СРБИЈА, ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЈА Сажетак: Процес преговарања о придруживању Европској унији је у току.

More information

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-17/16/5 дана 14.07.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

More information

З А К О Н О РАЧУНАЊУ ВРЕМЕНА

З А К О Н О РАЧУНАЊУ ВРЕМЕНА З А К О Н О РАЧУНАЊУ ВРЕМЕНА П Р Е Д Л О Г Предмет Члан 1. Овим законом уређује се рачунање времена у Републици Србији. Циљ Члан 2. Циљ овог закона је да обезбеди јединствено време на територији Републике

More information

Отворени позиви за финансирање пројеката из области заштите животне средине и комуналних делатности

Отворени позиви за финансирање пројеката из области заштите животне средине и комуналних делатности Отворени позиви за финансирање пројеката из области заштите животне средине и комуналних делатности Центар за управљање пројектима Октобар 2015. Аплицирање за добијање средстава из ЕУ фондова је сложен

More information

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 На основу чл.6, 6а и 7. Закона о порезима на имовину (Сл. Гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 и 68/14-др.закон), члана 6. и 11. Закона о финансирању

More information

РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ Дефинисање појмова и актера омладинске политике у Републици Србији и њихових улога Нови Сад, 2015. Садржај 1. УВОД И СВРХА РЕЧНИКА... 6 2. УВОДНИ ПОЈМОВИ, ЗАКОНИ, СТРАТЕГИЈЕ

More information

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА 1 Друштво физичара Србије са НИС-ом реализује пројекат обуке наставника физике за реализацију лабораторијских вежби и рад са талентованом децом. Прва фаза је опремање три лабораторије

More information

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY 6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY The decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining of the total amount of retained earnings of the Company was adopted

More information

5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу "7th ESENIAS Workshop" (предмет број 670 од године).

5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу 7th ESENIAS Workshop (предмет број 670 од године). 5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу "7th ESENIAS Workshop" (предмет број 670 од 05.04.2017. године). Након пребројавања приспелих одговора председник Научног већа др Јелена Јовић, констатовала

More information

Годишњи извештај за годину

Годишњи извештај за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Годишњи извештај за 2012. годину Пројекат финансира Европска унија За Фонд за иновациону делатност, као и за иновативна предузећа у Србији, 2012. година била је изузетна година.

More information

ТРАНЗИЦИОНИ ИЗАЗОВИ АГРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА 1

ТРАНЗИЦИОНИ ИЗАЗОВИ АГРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА 1 Прегледни рад Економика пољопривреде Број 3/2008. УДК: 631.1(497.11) ТРАНЗИЦИОНИ ИЗАЗОВИ АГРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА 1 Наташа Цветковић 2, Снежана Грк 3, Маријана Видас-Бубања

More information

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА Одељење за средства за заштиту и исхрану биља Снежана Савчић-Петрић Омладинских бригада 1, 11 070 Нови Београд

More information

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЖИВОТНА СРЕДИНА UDK:502.21:061.1 Biblid 1451-3188, 8 (2009) Год VIII, бр. 29 30, стр. 104 113 Изворни научни рад 104 др Драгољуб ТОДИЋ 1 СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

More information

Хиршов индекс је број који казује да је посматрани научник објавио h радова који су сви били цитирани најмање h пута.

Хиршов индекс је број који казује да је посматрани научник објавио h радова који су сви били цитирани најмање h пута. 1 2 САДРЖАЈ 04 Уводник 05 Фонд др Милан Јелић Остварења најбољих стипендиста III циклуса фонда 11 II Сајам Волонтирања У Бањалуци 13 Тема броја - Програми ЕУ за науку, истраживање и технолошки развој 19

More information

ЈАВНИ ПОЗИВ. за учешће на јавном тендеру ради заједничке продаје капитала

ЈАВНИ ПОЗИВ. за учешће на јавном тендеру ради заједничке продаје капитала На основу члана 28. и члана 69. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005 и 123/07), као и чланова 8. и 9. Закона о Акцијском фонду (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001

More information

Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од

Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од РЕПУБЛИКА СРПСКА Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од 26.03.2012. године СТРАТЕГИЈА РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ И УВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСА

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 516/2016-ЈН Датум: 24.11.2016. године

More information

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена На основу члана 52. став 3. Закона о средствима за заштиту биља ( Службени гласник РС, брoj 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност Министра здравља, доноси П Р А В И Л Н

More information

Истраживање у виртуелном простору: нове технологије у обради и презентацији изворне грађе у Србији

Истраживање у виртуелном простору: нове технологије у обради и презентацији изворне грађе у Србији БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS НАУЧНА И АРХИВИСТИЧКА РАДИОНИЦА WORKSHOP FOR SCHOLARS AND ARCHIVISTS Истраживање

More information

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у години:

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у години: Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2017. години: Конференције -Конференција Правосуђе у процесу европских интеграција: Изазови и могућности за делотворну заштиту људских права, у организацији

More information

СТРАТЕГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СОЛВЕНТНОСТИ II У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СТРАТЕГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СОЛВЕНТНОСТИ II У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СТРАТЕГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СОЛВЕНТНОСТИ II У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ март 2018. године Садржај 1. Солвентност II и њена имплeментација у Европској унији... 3 2. Стање сектора осигурања у Републици Србији...

More information

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ Нови Сад, 2015. године Садржај 1. Увод... 1 2. Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду

More information

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ -

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ - СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2012-2022 - НАЦРТ - Зрењанин, јуни 2012 САДРЖАЈ 1. Законски оквир развоја пољопривреде и руралног развоја...7 1.1. Законодавни оквир

More information

ГАРАНЦИЈА ОМЛАДИНИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ГАРАНЦИЈА ОМЛАДИНИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Лазар Марићевић Александар Маринковић Александар Марићевић ГАРАНЦИЈА ОМЛАДИНИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МОГУЋА ИЛИ НЕМОГУЋА МИСИЈА У СРБИЈИ ГАРАНЦИЈA ОМЛАДИНИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Могућа или немогућа мисија у Србији Издавач

More information

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО НОСИОЦИ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО НОСИОЦИ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МЛАЂАН М. ДИМИТРИЈЕВИЋ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО НОСИОЦИ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ - докторска дисертација - Ниш, 2016. година UNIVERSITY OF NIŠ FACULTY OF ECONOMICS

More information

Ministry of Economy Republic of Serbia Kneza Miloša Belgrade, Serbia Minister of Economy

Ministry of Economy Republic of Serbia Kneza Miloša Belgrade, Serbia   Minister of Economy 25 October 2016 Ministry of Economy Republic of Serbia Kneza Miloša 20 11000 Belgrade, Serbia Email: stecaj@privreda.gov.rs Attention: Mr. Goran Knežević, Minister of Economy Copies to: National Bank of

More information

РФВ РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

РФВ РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад РФВ НАДЗОРНИ ОДБОР Број: 202-41-4/2016 Дана: 13.12.2016. године На основу члана 4. и члана 8. Закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине (Сл. гласник РС бр. 124/12), члана 8.3.12. и члана 9.6.1.

More information

ПРOПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ

ПРOПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ПОЉОПРИВРЕДА UDK:338.439.542 Biblid 1451-3188, 10 (2011) Год X, бр. 37 38, стр. 177 187 Изворни научни рад Др Душан ДАБОВИЋ 1 ПРOПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ABSTRACT The EU integrated

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима

Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима Акронимпројекта: ИФ4ТМ Пунназив: Институционалниоквирзаразвојтрећемисијеуниверзитета у Србији Бројпројекта: 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

More information

РЕЕМИТОВАЊЕ СТРАНИХ ТВ ПРОГРАМА У СРБИЈИ

РЕЕМИТОВАЊЕ СТРАНИХ ТВ ПРОГРАМА У СРБИЈИ Република Србија РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ Број: 05-1652/14/16-24 Датум: 07.06.2016. године Београд РЕЕМИТОВАЊЕ СТРАНИХ ТВ ПРОГРАМА У СРБИЈИ У правном поретку Републике Србије гарантује се

More information

ВАЛЕНТИНА Д. НЕСТОРОВ КОНВЕРГЕНЦИЈА КАО РАЗВОЈНА ТЕНДЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

ВАЛЕНТИНА Д. НЕСТОРОВ КОНВЕРГЕНЦИЈА КАО РАЗВОЈНА ТЕНДЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВАЛЕНТИНА Д. НЕСТОРОВ КОНВЕРГЕНЦИЈА КАО РАЗВОЈНА ТЕНДЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА -докторска дисертација- Ниш, 2017.година

More information

МЕЂУНАРОДНА ОДГОВОРНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СВЕТЛУ ПРАВИЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О ОДГОВОРНОСТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

МЕЂУНАРОДНА ОДГОВОРНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СВЕТЛУ ПРАВИЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О ОДГОВОРНОСТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Јелена Н. Стојшић Дабетић МЕЂУНАРОДНА ОДГОВОРНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СВЕТЛУ ПРАВИЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О ОДГОВОРНОСТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА докторска дисертација

More information

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд, март 2014. године Садржај: 1. Основни подаци о Министарству спољних послова и информатору... 3 2. Организациона структура МСП...

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ Гоце Делчева 8, Београд

УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ Гоце Делчева 8, Београд fmz Анализа пословања др Маја Андријашевић, доцент 1. Значај финансијске анализе за процес доношења одлука 2. Анализа финансијске ситуације привредног друштва 3. Анализа у функцији унапређења успешности

More information

Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР РАД ПРЕДМЕТ: ПРАВО МЕЂУНАРОДНИХ ТРГОВИНСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ТЕМА:

Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР РАД ПРЕДМЕТ: ПРАВО МЕЂУНАРОДНИХ ТРГОВИНСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ТЕМА: Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР РАД ПРЕДМЕТ: ПРАВО МЕЂУНАРОДНИХ ТРГОВИНСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ТЕМА: ПРАВО МЕЂУНАРОДНИХ ТРГОВИНСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПРАВО СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА КАО ДВА СТУБА ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ

More information

ЈУН 2017 ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПКС РПК НИШ

ЈУН 2017 ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПКС РПК НИШ ЈУН 2017 ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПКС РПК НИШ Након ступања на снагу свих одредби Закона о коморском систему Србије, ушли смо у завршну фазу конституисања Регионалне привредне коморе Нишавског,

More information

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE AN OVERVIEW OF THE PALIĆ LUDAŠ LAKE SYSTEM Mirjana Horvat 1 Zoltan Horvat 2 UDK: 556.551 DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.043 Summary: This paper presents an overview of the Palić Ludaš lake system, which

More information

Извештај. Факултет политичких наука. Наставно-научном већу Факултета

Извештај. Факултет политичких наука. Наставно-научном већу Факултета Факултет политичких наука Наставно-научном већу Факултета На основу одлуке Наставно-научног већа Факултета од године од 29. јуна 2017. о формирању комисије за избор кандидата за место асистента за ужу

More information

Анализа остварености права детета у процесу придруживања Србије Европској унији

Анализа остварености права детета у процесу придруживања Србије Европској унији Анализа остварености права детета у процесу придруживања Србије Европској унији Пројекат се реализује у сарадњи са Београдском отвореном школом, у оквиру програма Цивилно друштво за унапређење приступања

More information

Политика државне помоћи Европске уније

Политика државне помоћи Европске уније УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Политика државне помоћи Европске уније (мастер рад) Ментор Доц. др Александар Мојашевић Студент Александар Михајловић Број индекса: М001/14-O Ниш, 2015. САДРЖАЈ УВОД...

More information

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године 1. УВОД Влада

More information

ЗНАЧАЈ ЛОБИРАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ЗНАЧАЈ ЛОБИРАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ УДК 328.182(4-672EU) 327.8(4-672EU) Ирена Петерлин ЗНАЧАЈ ЛОБИРАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ Лобирање је данас неизбежан процес у развијеним демократијама. Лобирање је традиционално било повезано са утицајем на

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Политика конкуренције у Србији

Политика конкуренције у Србији Чланци Број 2 2014 Политика конкуренције у Србији МАРИНА МАТИЋ УДРУЖЕЊЕ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕ Увод Политика конкуренције игра централну улогу у развоју Европске уније и њених

More information

КООРДИНАЦИЈА И СМЕРНИЦЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

КООРДИНАЦИЈА И СМЕРНИЦЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Марко Б. Димитријевић КООРДИНАЦИЈА И СМЕРНИЦЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE LAW FACULTY Marko B.

More information

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ AGROEKONOMIKA 45 70 ПОСЛОВНО Шевкушић Љубиша 1 Резиме За све привредне субјекте врло је важно окружење у коме послују, јер је немогуће да послују усамљено и независно од окружења. Уколико је привредни

More information

Предлог концепта успостављања Центра за иновативно предузетништво младих у Нишу (скраћено Старт-ап центар) Јул године

Предлог концепта успостављања Центра за иновативно предузетништво младих у Нишу (скраћено Старт-ап центар) Јул године Предлог концепта успостављања Центра за иновативно предузетништво младих у Нишу (скраћено Старт-ап центар) Јул 2017. године Визија, мисија и циљеви Старт-ап центра Визија Старт-ап центар доприноси да Ниш

More information

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за последипломске студије СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА МАСТЕР РАД ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА Ментор: Проф.др. Данило Голијанин

More information

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОМОЦИЈЕ КАО ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГ МИКСА У ТУРИЗМУ

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОМОЦИЈЕ КАО ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГ МИКСА У ТУРИЗМУ Часопис БизИнфо Година 2015, волумен 6, број 1, стр. 65-78 BizInfo Journal Year 2015, Volume 6, Number 1, pp. 65-78 Стручни рад/ Professional paper УДК/UDC: 338.487:659.1 658.82 DOI:10.5937/BIZINFO1501065U

More information

Креирање уписне политике у средње стручне школе у циљу одрживог локалног економског развоја

Креирање уписне политике у средње стручне школе у циљу одрживог локалног економског развоја Креирање уписне политике у средње стручне школе у циљу одрживог локалног економског развоја Приручник за средње стручне школе Приручник за средње стручне школе 01 02 Креирање уписне политике у средње стручне

More information