IZVEŠTAJ JUL GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za

Size: px
Start display at page:

Download "IZVEŠTAJ JUL GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za"

Transcription

1 23000 ZRENJANIN Dr Emila Gavrila 15 Matični broj Registarski broj Šifra delatnosti 8690 PIB Žiro račun Telefon 023/ Fax 023/ Web GRAD ZRENJANIN ODELJENJE ZA POSLOVE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE Trg Slobode 10 Zrenjanin IZVEŠTAJ o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za JUL 17.

2 SADRŽAJ SADRŽAJ PODACI O KORISNIKU USLUGE SLIKE MERNIH MESTA POLOŽAJ MERNIH MESTA METODOLOGIJA MERENJA I IZBOR INSTRUMENATA REZULTATI ISPITIVANJA Merno mesto: Bulevar Veljka Vlahovića br TABELARNI PRIKAZ GRAFIČKI PRIKAZ KOMENTAR REZULTATI ISPITIVANJA Merno mesto: Trg Dositeja Obradovića TABELARNI PRIKAZ GRAFIČKI PRIKAZ KOMENTAR REZULTATI ISPITIVANJA Merno mesto: Naseljeno mesto Elemir, Žarka Zrenjanina br TABELARNI PRIKAZ GRAFIČKI PRIKAZ KOMENTAR Strana 2 od 28

3 1. PODACI O KORISNIKU USLUGE Naziv i adresa korisnika usluge: GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA, Trg Slobode 10 Broj ugovora / zahteva: 7 od PODACI O UZORKU Identifikacioni broj: Brojevi protokola su dati u tabelama Naziv uzorka: Ambijentalni vazduh Opis uzorka: Ambijentalni vazduh iz urbane sredine i ruralno-industrijske lokacije Cilj uzorkovanja: Monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha vrši se u cilju određivanja stepena zagađenosti vazduha, da bi se mogla dati ocena kvaliteta vazduha u poređenju sa normama i utvrdilo kretanje trend zagađenosti vazduha. Na osnovu rezultata monitoringa vazduha procenjuje se uticaj na zdravlje i utvrđuju se mere za sanaciju. Položaj mernog mesta: Izbor mernih mesta i zagađujućih materija vršen je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 11/10, 75 /10 i 63/13). Mesta uzorkovanja: 1) Bulevar Veljka Vlahovića br. 14 Na mernom mestu Bulevar Veljka Vlahovića vrše se svakodnevno kontinualna fiksna merenja zagađujućih materija sumpordioksida i azotdioksida (SO2 i NO2). Određivanje koncentracije čađi u ambijentalnom vazduhu vršiće se 6 meseci u toku godine, tako da budu obuhvaćeni meseci grejne sezone. Sadržaj suspendovanih čestica PM10, teških metala u njima (arsen, kadmijum, nikl i olovo) i policikličnih aromatičnih ugljovodonika se prati osam jednako raspoređenih nedelja tokom godine- ukupno 56 dana. Usled uticaja saobraćaja prate se koncentracije benzena, toluena i ksilena (BTX) kao i sadržaj ugljen monoksida (CO) tokom osam jednako raspoređenih nedelja tokom godine- ukupno 56 dana. 2) Trg Dositeja Obradovića bb (MZ Dositej Obradović ) Na ovom mernom mestu, koje je osnovna urbana lokacija, vrše se kontinualna fiksna merenja zagađujućih materija sumpordioksida, azotdioksida i ozona. Strana 3 od 28

4 Određivanje koncentracije čađi u ambijentalnom vazduhu vršiće se 6 meseci u toku godine, tako da budu obuhvaćeni meseci grejne sezone. Sadržaj suspendovanih čestica PM10 i teških metala u njima (arsen, kadmijum, nikl i olovo) se prati tokom osam jednako raspoređenih nedelja u toku godine- ukupno 56 dana. Zbog pritužbi građana na neprijatne mirise, jer se u ovom delu grada nalazi kafilerija otvorenog tipa vršiće se i sledeća namenska merenja: koncentracija vodonik-sulfida, akroleina i amonijaka tokom osam jednako raspoređenih nedelja u toku godine- ukupno 56 dana. 3) Naseljeno mesto Elemir, Žarka Zrenjanina br. 49 Zgrada mesne zajednice. Na mernom mestu u Elemiru, ul. Žarka Zrenjanina br. 49, koje je ruralno-industrijska lokacija, vrše se kontinualna fiksna merenja zagađujućih materija sumpordioksida i azotdioksida (SO2 i NO2). Određivanje koncentracije čađi u ambijentalnom vazduhu vršiće se 6 meseci u toku godine, tako da budu obuhvaćeni meseci grejne sezone. Sadržaj suspendovanih čestica PM10, teških metala u njima (arsen, kadmijum, nikal i olovo) se prati tokom osam jednako raspoređenih nedelja u toku godine- ukupno 56 dana. Usled uticaja saobraćaja, Fabrike sintetičkog kaučuka i Pogona za pripremu i tansport nafte i gasa prate se koncentracije benzena, toluena i ksilena (BTX) tokom osam jednako raspoređenih nedelja u toku godine- ukupno 56 dana. 췀 У Strana 4 od 28

5 2. SLIKE MERNIH MESTA 䖠 Х Bulevar Veljka Vlahovića Strana 5 od 28

6 Trg Dositeja Obradovića Strana 6 od 28

7 Naseljeno mesto Elemir, Žarka Zrenjanina br. 49 Zgrada mesne zajednice Strana 7 od 28

8 3. POLOŽAJ MERNIH MESTA 1. Bulevar Veljka Vlahovića br. 14 (45 O 38 N; O 37 E) 2. Trg Dositeja Obradovića bb (MZ Dositej Obradović ) (45 O 22 N; O 24 E) 3 Naseljeno mesto Elemir, Žarka Zrenjanina br. 49 Zgrada mesne zajednice (45 O 44 N; O 29 E) Strana 8 od 28

9 4. METODOLOGIJA MERENJA I IZBOR INSTRUMENATA MERNI PARAMETAR OZNAKA METODE MERNI INSTRUMENTI ZA UZORKOVANJE MERNI INSTRUMENTI ZA ANALIZU Sadržaj sumpor dioksida SRPS ISO 4221:1997 Sadržaj čađi ISO 9835:1993 Sadržaj azot dioksida Sadržaj suspendovanih čestica frakcije PM 10 Sadržaj prizemnog ozona Sadržaj amonijaka*** Sadržaj vodonik sulfida*** MHI SRPS EN 12341:15 Priručnik 3) Metod 8 MHI MHI Uzorkovač vazduha PRO EKOS AT-801x2 Uzorkovač vazduha PRO EKOS AT-801x2 Uzorkovač vazduha PRO EKOS AT-801x2 Uzorkovač vazduha Sven Leckel LVS3/MVS6 TSP Sampler Uzorkovač vazduha PRO EKOS AT-401x Uzorkovač vazduha PRO EKOS AT-801x2 Uzorkovač vazduha PRO EKOS AT-801x2 Spektrofotometar Analytic Jena Reflektometar PRO EKOS RM-2 Spektrofotometar Analytic Jena Vaga Sartorius Spektrofotometar Analytic Jena Spektrofotometar Analytic Jena Pharo 300 Spektrofotometar Analytic Jena Pharo 300 MERNI PARAMETAR Olovo TEŠKI METALI IZ SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJE PM 10 OZNAKA METODE MERNI INSTRUMENTI ZA UZORKOVANJE MERNI INSTRUMENTI ZA ANALIZU Kadmijum Arsen MHI Uzorkovač vazduha Sven Leckel LVS3/MVS6 TSP Sampler ICP OES spektrometar; Thermo Fisher scientific Nikl MERNI PARAMETAR OZNAKA METODE ORGANSKE MATERIJE BTX MERNI INSTRUMENTI ZA UZORKOVANJE MERNI INSTRUMENTI ZA ANALIZU Sadržaj benzena Sadržaj toluena MHI MHI Supelco Air Sampler 1067 GC Hewlett Packard HP 5890 Sadržaj ksilena*** MHI Strana 9 od 28

10 Legenda: Skraćena oznaka / Oznaka metode Priručnik 3) MHI MHI Referenca / Naziv sopstvene metode ispitivanja Analytical method for ozone air 8 P & CAM 154. Methods of air sampling and analysis Morris Katz, phd, American Public Health Association NIOSH nitric oxide and nitrogенdioxide method 6014, issue 1, dated , NIOSH manual of analytical methods (NMAM) 4 edition. Analiza zagadjivača vazduha i vode; Nessler-ov postupak str.163; Univerzitet u Beogradu, Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd MHI MHI MHI MHI MHI *** Parametri označeni zvezdicom (***) nisu akreditovani Tentative method of analysis for hidrogen sulfide content of the atmosphere in Methods of air sampling and analisys, American Public Helt Association, p.426,1972. SRPS EN 14902:08 Kvalitet vazduha ambijenta Standardna metoda za određivanje Pb,Cd,As i Ni u frakciji PM 10 suspendovnaih čestica Cap 7000 Series ICP-OES Spectrometar Manual SRPS ISO 9855:12 Vazduh ambijenta - Određivanje sadržaja čestica 퍠Фolova u aerosolu sakupljenih na filtrima - Atomska apsorpciona spektrometrijska metoda SRPS EN :08 - Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 2: Uzorkovanje pumpom, desorpcija rastvaračem i gasna hromatografija Strana 10 od 28

11 PARAMETRI KOJE UZORKUJE I ISPITUJE UGOVARAČ MERNI PARAMETAR Policiklični aromatični ugljovodonici PAH OZNAKA METODE SRPS ISO Akrolein VDM 0239 Ugljen monoksid SRPS EN MERNI INSTRUMENTI ZA UZORKOVANJE Uzorkovač vazduha Sven Leckel LVS3/MVS6 TSP Sampler Četvorokanalni aparat za uzorkovanje vazduha AT, Proekos MERNI INSTRUMENTI ZA ANALIZU Tečni hromatograf model 1260, Agilent Gasni hromatograf sa masenim detektorom model GC 6890 MSD 5975, Agilent Automatski monitor za merenje masene koncentracije ugljen monoksida u ambijentalnom vazsuhu HORIBA APMA 370 Legenda: Skraćena oznaka / Oznaka metode 퍠 Ф Referenca / Naziv sopstvene metode ispitivanja SRPS ISO VDM 0239 SRPS EN Određivanje ukupnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (gasovite i čvrste faze) - Sakupljanje na filtrima sa sorbentom i analiza gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijskom detekcijom Određivanje formaldehida i akroleina, uzorkovanjem na čvrstom adsorbensu i analiza tehnikom tečne hromatografije Standardna metoda za merenje određivanje koncentracije ugljen monoksida na osnovu nedisperzivne infracrvene spektroskopije - Strana 11 od 28

12 5. REZULTATI ISPITIVANJA 퍠 Ф Merno mesto Bulevar Veljka Vlahovića br. 14 Strana 12 od 28

13 5.1. TABELARNI PRIKAZ Lokacija i broj mernog mestamesta Bulevar Veljka Vlahovića br. 14; Mesec i godina: Jul 17. Zagađujuća materija Tabela 1. Rezultati ispitivanja za sumpor dioksid,čađ i azot dioksid Sumpor dioksid Čađ Azot dioksid Datum Broj Konc. Broj Konc. Broj protokola (µg/m 3 ) protokola (µg/m 3 ) protokola SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO / / / / / / / / SO NO SO 43 퍠Ф 817 NO 14 Konc. (µg/m3) SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO 18 Max Min Prosek Broj dana merenja > GV/TV/MDK 0 0 GV TV MDК CV Strana 13 od 28

14 Tabela 2. Rezultati ispitivanja frakcije PM 10 suspendovanih čestica i sadržaja teških metala Datum Broj protokola Susp. čestice (µg/m 3 ) Sadržaj teških metala (µg/m 3 ) Pb Cd Ni As <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 0,0014 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0,005 Max. 40 * 0,0014 * * Min. 27 * * * * Prosek 33 * * * * GV (CV) (1) 50 1,0 0,005 (1) 0,02 (1) 0,006 (1) Broj dana merenja > GV/CV/MDV za dan (1) za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM 10 Strana 14 od 28

15 5.2. GRAFIČKI PRIKAZ SO 2 (µg/m 3 ) Sadržaj sumpordioksida Prosek GV TV Dani u mesecu + Prosek + GV + TV NO 2 (µg/m 3 ) Sadržaj azotdioksida 乐 Ы Dani u mesecu + Prosek + GV + TV Prosek GV TV 60 Sadržaj frakcije PM 10 suspendovanih čestica Susp. čestice (µg/m 3 ) Prose k MDK Dani u mesecu + Prosek + MDK Strana 15 od 28

16 5.3. KOMENTAR Merenje je vršeno tokom jula 17. godine, na mernom mestu Bulevar Veljka Vlahovića koje pripada gradu Zrenjaninu. Praćene su koncentracije sumpor dioksida, azot dioksida, frakcije PM 10 suspendovanih čestica i teških metala u njima (olovo, arsen, kadmijum i nikl). Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzoraka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/10 i 75/10). Granična i tolerantna vrednost za sumpor dioksid iznose 125 µg/m 3 za period usrednjavanja od jednog dana. Ova vrednost se ne sme prekoračiti više od tri puta u jednoj kalendarskoj godini, a rok za postizanje granične vrednosti je bio 01. januar 16. Tokom jula 17. nije prekoračena navedena vrednost. Granična vrednost za azot dioksid iznosi 85 µg/m 3, tolerantna vrednost 125 µg/m 3, (period usrednjavanja 1 dan). Rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01. januar 12., dok je za period usrednjavanja "kalendarska godina" rok Tokom jula 17. nisu prekoračene navedene vrednosti. Granična vrednost za suspendovane čestice PM10 iznosi 50 µg/m 3 i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini. Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m 3 a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01. januar 16. Tokom jula sadržaj suspendovanih čestica PM10 nije bio viši od propisane vrednosti. Granična vrednost za olovo, za period usrednjavanja jedan dan iznosi 1 µg/m 3, a za kalendarsku godinu 0,5 µg/m 3. Tolerantna vrednost (TV) iznosi 1 µg/m 3. Rok za dostizanje je Ciljna vrednost za kadmijum је 5 ng/m 3, (0,005 μg/m 3 ), za arsen 6 ng/m 3, (0,006 μg/m 3 ), a za nikl= ng/m 3, (0,0 μg/m 3 ). Sve (ciljne) vrednosti propisane su za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja susp.čestica PM 10. (susp.čestice veličine do 10 mikrometara). Navedene ciljne vrednosti za arsen i nikl su istovremeno i MDK za zaštitu zdravlja u slučaju namenskih merenja. Napomena: Za dane 7.,8.,9., i nema podataka za merenje sumpordioksida i azotdioksida zbog kvara aparata za uzorkovanje vazduha. Strana 16 od 28

17 6. REZULTATI ISPITIVANJA Merno mesto: Trg Dositeja Obradovića bb (MZ Dositej Obradović ) ꒀШ Strana 17 od 28

18 6.1. TABELARNI PRIKAZ Lokacija i broj mernog mesta: Trg Dositeja Obradovića bb (MZ Dositej Obradović ) Mesec i godina: Jul 17. Zagađujuća materija Datum Tabela 1. Rezultati ispitivanja za sumpor dioksid,čađ, azot dioksid i prizemni ozon Sumpor dioksid Čađ Azot dioksid Prizemni ozon Broj protokola Konc. (µg/m 3 ) Broj protokola Konc. (µg/m 3 ) Broj protokola Konc. (µg/m 3 ) Broj protokola Konc. (µg/m 3 ) SO NO O SO NO 749 O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO 810 O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO 74 8 NO 10 8 O SO NO O SO 63 봐Ш 844 NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O SO NO O 8 Max Min Prosek Broj dana merenja > GV/TV/MDK GV TV MDК CV 1 Strana 18 od 28

19 Lokacija i broj mernog mesta: Trg Dositeja Obradovića bb (MZ Dositej Obradović ) Mesec i godina: Jul 17. Tabela 1. Rezultati ispitivanja sadržaja amonijaka i vodonik sulfida Zagađujuća materija Datum Broj protokola Amonijak Konc. (µg/m 3 ) Vodonik sulfid Broj protokola Konc. (µg/m 3 ) 봐Ш NH3 3, H2S 1, NH3 2, H2S 1, NH3 2, H2S 2, NH3 3, H2S 3, NH3 3, NH3 3, NH3 4, H2S 1, H2S 3, H2S 1, Max Min Prosek Broj dana> 0 0 GV/TV/MDK (1) period usrednjavanja 1 dan GV TV MDК 100 (1) 150 (1) CV Strana 19 od 28

20 Tabela 2. Rezultati ispitivanja frakcije PM 10 suspendovanih čestica i sadržaja teških metala Datum Broj protokola Susp. čestice (µg/m 3 ) Sadržaj teških metala (µg/m 3 ) Pb Cd Ni As <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0,005 Max. 43 * * * * 蕠 Ы Min. 24 * * * * Prosek 33 * * * * GV (CV) (1) 50 1,0 0,005 (1) 0,02 (1) 0,006 (1) Broj dana merenja > GV/CV/MDV za dan (1) za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM 10 Strana od 28

21 6.2 GRAFIČKI PRIKAZ SO 2 (µg/m 3 ) Sadržaj sumpordioksida Prosek GV TV Dani u mesecu + Prosek + GV + TV Sadržaj azotdioksida ㅐ Ь NO 2 (µg/m 3 ) Dani u mesecu + Prosek + GV + TV Prosek GV TV Sadržaj prizemnog ozona O 3 (µg/m 3 ) Dani u mesecu + Prosek + CV Prosek CV Strana 21 od 28

22 100 Sadržaj amonijaka NH3 (µg/m 3 ) Dani u mesecu + Prosek + CV Prosek MDK Sadržaj vodonik sulfida 150 H2S (µg/m 3 ) Dani u mesecu + Prosek + CV Prosek MDK Sadržaj frakcije PM 10 suspendovanih čestica 60 Susp. čestice (µg/m 3 ) Dani u mesecu + Prosek + MDK Prosek MDK Strana 22 od 28

23 6.3. KOMENTAR Merenje je vršeno tokom jula 17. godine, na mernom mestu Trg Dositeja Obradovića (MZ Dositej Obradović ). Praćene su koncentracije sumpor dioksida, azot dioksida, prizemnog ozona, amonijaka i vodonik sulfida. Određen je sadržaj suspendovanih čestica PM10 i teških metala u njima (olovo, arsen, kadmijum i nikl). Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzoraka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br 11/10 i 75/10). Granična i tolerantna vrednost za sumpor dioksid iznose 125 µg/m 3 za period usrednjavanja od jednog dana. Ova vrednost se ne sme prekoračiti više od tri puta u jednoj kalendarskoj godini, a rok za postizanje granične vrednosti je bio 01. januar 16. Tokom jula 17. nije prekoračena navedena vrednost. Granična vrednost za azot dioksid iznosi 85 µg/m 3, tolerantna vrednost 125 µg/m 3, (period usrednjavanja 1 dan). Rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01. januar 12., dok je za period usrednjavanja - "kalendarska godina" rok Tokom jula 17. nisu prekoračene navedene vrednosti. Po Uredbi, ciljna vrednost za prizemni ozon (cilj zaštita zdravlja ljudi), iznosi 1 µg/m 3 i ne sme se prekoračiti u više od 25 dana po kalendarskoj godini u toku 3 godine merenja, s tim da je period računanja prosečne vrednosti tzv. maksimalna osmočasovna srednja vrednost. Izmerene vrednosti ozona zasnivaju se na 8-časovnom uzorkovanju i one su tokom jula 17. niže od ciljne vrednosti. Maksimalno dozvoljena koncentracija za amonijak za period usrednjavanja jedan dan iznosi 100 µg/m 3 ; a za tri časa 0 µg/m 3. Tokom jula 17. nisu prekoračene navedene vrednosti. Maksimalno dozvoljena koncentracija za vodonik sulfid za period usrednjavanja jedan dan iznosi 150 µg/m 3. Tokom jula 17. nisu prekoračene navedene vrednosti. 봐Ш Granična vrednost za suspendovane čestice PM10 iznosi 50 µg/m 3 i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini. Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m 3 a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01. januar 16. Tokom jula sadržaj suspendovanih čestica PM10 nije bio viši od propisane vrednosti. Granična vrednost za olovo, za period usrednjavanja jedan dan iznosi 1 µg/m 3, a za kalendarsku godinu 0,5 µg/m 3. Tolerantna vrednost (TV) iznosi 1 µg/m 3. Rok za dostizanje je bio Ciljna vrednost za kadmijum је 5 ng/m 3, (0,005 μg/m 3 ), za arsen 6 ng/m 3, (0,006 μg/m 3 ), a za nikl= ng/m 3, (0,0 μg/m 3 ). Sve (ciljne) vrednosti propisane su za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja susp.čestica PM 10. (susp.čestice veličine do 10 mikrometara). Napomena: Bez. Strana 23 od 28

24 7. REZULTATI ISPITIVANJA Merno mesto: Naseljeno mesto Elemir, Žarka Zrenjanina br. 49 ㅐ Ь Strana 24 od 28

25 7.1. TABELARNI PRIKAZ Lokacija i broj mernog mesta: Elemir, Žarka Zrenjanina br. 49 (zgrada Mesne zajednice); 24 Mesec i godina: Jul 17. Tabela 1. Rezultati ispitivanja za sumpor dioksid, čađ, azot dioksid Zagađujuća materija Datum Sumpor dioksid Broj protokola Konc. (µg/m 3 ) Broj protokola Čađ Konc. (µg/m3) Azot dioksid Broj protokola Konc. (µg/m 3 ) SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO / / / / / / / / ,,,,, 822 SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO SO NO 8 Max Min Prosek Br. dana merenja > 0 0 GV/TV/MDK GV TV MDK CV Strana 25 od 28

26 Tabela 2. Rezultati ispitivanja frakcije PM 10 suspendovanih čestica i sadržaja teških metala Datum Broj protokola Susp. čestice (µg/m 3 ) Sadržaj teških metala (µg/m 3 ) Pb Cd Ni As <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0, <0,02 <0,0008 <0,01 <0,005 Max. 39 * * * * Min. 21 * * * * Prosek 30 * * * * GV (CV) (1) 50 1,0 0,005 (1) 0,02 (1) 0,006 (1) Broj dana merenja > GV/CV/MDV za dan za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih ㅐčestica Ь PM 10 Strana 26 od 28

27 7.2 GRAFIČKI PRIKAZ SO 2 (µg/m 3 ) Sadržaj sumpordioksida Prosek GV TV Dani u mesecu + Prosek + GV + TV 140 Sadržaj azotdioksida NO 2 (µg/m 3 ) ㅐ Ь Dani u mesecu + Prosek + GV + TV Prosek GV TV 60 Sadržaj frakcije PM 10 suspendovanih čestica Susp. čestice (µg/m 3 ) Dani u mesecu + Prosek + MDK Prose k MDK Strana 27 od 28

28 7.3. KOMENTAR Merenje je vršeno tokom jula 17. godine, u naseljenom mestu Elemir u ulici Žarka Zrenjanina br. 49 (zgrada Mesne zajednice). Praćene su koncentracije sumpor dioksida i azot dioksida, i određen je sadržaj suspendovanih čestica PM10 i teških metala u njima (olovo, arsen, kadmijum i nikl). Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzoraka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br 11/10 i 75/10). Granična i tolerantna vrednost za sumpor dioksid iznose 125 µg/m 3 za period usrednjavanja od jednog dana. Ova vrednost se ne sme prekoračiti više od tri puta u jednoj kalendarskoj godini, a rok za postizanje granične vrednosti je bio 01. januar 16. Tokom jula 17. nije prekoračena navedena vrednost. Granična vrednost za azot dioksid iznosi 85 µg/m 3, tolerantna vrednost 125 µg/m 3, (period usrednjavanja 1 dan). Rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01. januar 12., dok je za period usrednjavanja - "kalendarska godina" rok Tokom jula 17. nisu prekoračene navedene vrednosti. Granična vrednost za suspendovane čestice PM10 iznosi 50 µg/m 3 i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini. Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m 3 a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01. januar 16. Tokom jula sadržaj suspendovanih čestica PM10 je bio niži od propisane vrednosti tokom merenja. Granična vrednost za olovo, za period usrednjavanja jedan dan iznosi 1 µg/m 3, a za kalendarsku godinu 0,5 µg/m 3. Tolerantna vrednost (TV) iznosi 1 µg/m 3. Rok za dostizanje je Ciljna vrednost za kadmijum је 5 ng/m 3, (0,005 μg/m 3 ), za arsen 6 ng/m 3, (0,006 μg/m 3 ), a za nikl= ng/m 3, (0,0 μg/m 3 ). Sve (ciljne) vrednosti propisane su za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja susp.čestica PM 10. (susp.čestice veličine do 10 mikrometara). Napomena: Za dane 7.,8.,9., i nema podataka za merenje sumpordioksida i azotdioksida zbog prodora apsorpcionog rastvora u aparat za uzorkovanje vazduha. Izveštaj i komentar izradio: Vesna Maksimović Dr Saša Petković Izveštaj kontrolisao: Mr Ph Olivera Grozdanović Šef hemijske laboratorije Izveštaj odobrio: Dr Dubravka Popović Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju Strana 28 od 28

IZVEŠTAJ GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za

IZVEŠTAJ GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za 200 ZRENJANIN Dr Emila Gavrila 15 Matični broj 0819454 Registarski broj 8215047344 Šifra delatnosti 890 PIB 055222 Žiro račun 840-3581-9 Telefon 023/5-345 Fax 023/50-15 E-mail kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs

More information

IZVEŠTAJ AVGUST GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za

IZVEŠTAJ AVGUST GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za ZRENJANIN Dr Emila Gavrila Matični broj Registarski broj Šifra delatnosti PIB Žiro račun -- Telefon /- Fax /- E-mail kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web www.zastitazdravlja.rs GRAD ZRENJANIN ODELJENJE

More information

Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu

Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu Strana 1 od 18 Grad Užice, Gradska uprava za urbanizam,izgradnju i imovinsko pravne poslove Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu Godišnji izveštaj Uvod Zavod za javno zdravlje

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT Služba za zdravstvenu ekologiju GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA ŠIREM PODRUČJU LUKE I GRADA PLOČE

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

KONCENTRACIJA ČAĐI KAO FAKTOR PROMENE KVALITETA VAZDUHA

KONCENTRACIJA ČAĐI KAO FAKTOR PROMENE KVALITETA VAZDUHA doi:0.597/pramed6005i STRUČNI RADOVI KONCENTRACIJA ČAĐI KAO FAKTOR PROMENE KVALITETA VAZDUHA KORESPONDENT AUTORI Danijela Ilić Medicinski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica, Srbija danijeladeni@gmail.com

More information

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KAKVOĆE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA ZA GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KAKVOĆE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA ZA GODINU INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, ZAGREB GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KAKVOĆE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA ZA 2007. GODINU Zagreb, rujan 2008. INSTITUT

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U ZENICI U PERIODU OD DO GODINE

REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U ZENICI U PERIODU OD DO GODINE 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U ZENICI U PERIODU OD 1. 11. 2010. DO 31.03.2011. GODINE RESULTS OF AIR

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Kvalitet reke Ibar od Biljanovca do Kraljeva

Kvalitet reke Ibar od Biljanovca do Kraljeva Kvalitet reke Ibar od Biljanovca do Kraljeva DRAGAN D. MARINOVIĆ, Zavod za javno zdravlje, Kraljevo Stručni rad VLADIMIR M. SAVIĆ, Zavod za javno zdravlje, Kraljevo UDC: 504.45.054(497.11) MARINA T. STOJANOVIĆ,

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINA NIKŠIĆ INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE ZA TERITORIJU

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINA NIKŠIĆ INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE ZA TERITORIJU SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINA NIKŠIĆ INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE ZA TERITORIJU OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2012. GODINU Novembar, 2013. godine SADRŽAJ UVOD...5 I PRIKAZ

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

IF4TM. Plan for additional dissemination activities in 2016

IF4TM. Plan for additional dissemination activities in 2016 IF4TM Plan for additional dissemination activities in 2016 Project Acronym: IF4TM Project full title: Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia Project No:

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Zbornik radova EnE14/ENV.net: Poglavlje 27- Životna sredina i klimatske promene

Zbornik radova EnE14/ENV.net: Poglavlje 27- Životna sredina i klimatske promene Životna sredina ka Evropi Environment for Europe Deseta regionalna konferencija EnE14/ENV.net The tenth Regional Conference EnE14 / ENV.net Conference Zbornik radova EnE14/ENV.net: Poglavlje 27- Životna

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

SUSPENDOVANE I RESPIRABILNE ČESTICE U URBANIM SREDINAMA

SUSPENDOVANE I RESPIRABILNE ČESTICE U URBANIM SREDINAMA SUSPENDOVANE I RESPIRABILNE ČESTICE U URBANIM SREDINAMA 1 SADRŽAJ 1. UVOD... 3 2. KARAKTERISTIKE RESPIRABILNIH ČESTICA... 4 3. RASPODELA VELIČINA ČESTICA... 7 4. O ČESTICAMA KOJE SU OPASNE ZA ČOVEKA...

More information

CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, god.

CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, god. CRNA GORA / MONTENEGRO ZAOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, 23.6.211.god. Prilikom korišćenja ovih podataka navestii zvor Name the source when

More information

Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju. Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR!

Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju. Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR! ISO 707/IDF 50: 2008 Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR! Nesigurnost uzorkovanja heterogenost uzorka,

More information

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda u svrhu hemijskih ispitivanja. PT Sampling SHI

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda u svrhu hemijskih ispitivanja. PT Sampling SHI SAVEZ HEMIJSKIH INŢENJERA SRBIJE Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda u svrhu hemijskih ispitivanja PT Sampling SHI 2-2017 - uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima - SHI Srbije

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

PROVJERA MAHANIČKIH OSOBINA I KVALITETA POVRŠINSKE ZAŠTITE TRAPEZNOG ČELIČNOG LIMA ZA KROVOPOKRIVANJE

PROVJERA MAHANIČKIH OSOBINA I KVALITETA POVRŠINSKE ZAŠTITE TRAPEZNOG ČELIČNOG LIMA ZA KROVOPOKRIVANJE 6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2009, Neum, B&H, 04. - 07. juni, 2009. PROVJERA MAHANIČKIH OSOBINA I KVALITETA POVRŠINSKE ZAŠTITE TRAPEZNOG ČELIČNOG LIMA ZA KROVOPOKRIVANJE CROSSCHECK

More information

TP OT ADNIH PADNIH VOD VO A

TP OT ADNIH PADNIH VOD VO A Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Udruženje za unapređenje zaštite životne sredine Novi Sad Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija"

More information

GODIŠNJE IZVJEŠĆE S MJERNIH POSTAJA ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE S MJERNIH POSTAJA ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE GODIŠNJE IZVJEŠĆE S MJERNIH POSTAJA ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA 2010. godina Split, svibanj 2011. 1 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO

More information

PREGLED STANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA ANALIZOM BAZE PODATAKA ISPITIVANIH UZORAKA

PREGLED STANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA ANALIZOM BAZE PODATAKA ISPITIVANIH UZORAKA Stručni rad UDK: 621.315.615 : 621.314.212 BIBLID:0350-8528(2004),16.p. 101-113 PREGLED STANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA ANALIZOM BAZE PODATAKA ISPITIVANIH UZORAKA Ksenija Drakić, Jelena Lukić, Slađana

More information

IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI U ZRENJANINU

IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI U ZRENJANINU IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI U ZRENJANINU JANUAR 2018. IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE U ZRENJANINU (Januar 2018.) UVOD Iako je zvuk deo naše svakodnevnice, zvuci često bivaju neprijatni ili nepoželjni,

More information

Direktor: Prim. Dr sci.med. Dragan Ilić. Mr sci.med. Branislava Matić, spec.higijene. Dr sci.med. Dragana Jovanović, spec.higijene

Direktor: Prim. Dr sci.med. Dragan Ilić. Mr sci.med. Branislava Matić, spec.higijene. Dr sci.med. Dragana Jovanović, spec.higijene Direktor: Prim. Dr sci.med. Dragan Ilić Autori: Mr sci.med. Branislava Matić, spec.higijene Dr sci.med. Dragana Jovanović, spec.higijene Dr med. Snežana Dejanović, spec.higijene Dr sci. Uroš Rakić (GIS

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

PM 2.5 source apportionment in the Po Valley: a 4 city study in Emilia-Romagna region

PM 2.5 source apportionment in the Po Valley: a 4 city study in Emilia-Romagna region PM 2.5 source apportionment in the Po Valley: a 4 city study in Emilia-Romagna region F. Scotto 1, I. Ricciardelli 1, D. Bacco 1, A. Vagheggini 2, A. Trentini 1, S. Ferrari 1, V. Poluzzi 1, C. Maccone

More information

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number Li 11.

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number Li 11. Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li 11.15 Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Li 11.15 Standard: /IEC 17025:2011 Datum dodjele/ obnavljanja akreditacije: Date

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r

~ x;::';;~;.~~;;.;,..u, ''''''''r ~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r I'ci H-:T,I[1II[1HIl[1C)lII11X cyfijek,na ~'-t',f. ~OD 6. r;'-11. ".?~. A{7/~ t3 1.< O-f Ij} l I 17726/2'-'06 )laml. 0C).05.2)OG I)COI pa)( row'illc,\, CIII1I1j:.l

More information

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP M. Mitreski, A. Korubin-Aleksoska, J. Trajkoski, R. Mavroski ABSTRACT In general every agricultural

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

KONTROLA KVALITETA DRVNE SEČKE. Pojednostavljeni postupci za određivanje sadržaja vode i distribucije veličine

KONTROLA KVALITETA DRVNE SEČKE. Pojednostavljeni postupci za određivanje sadržaja vode i distribucije veličine KONTROLA KVALITETA DRVNE SEČKE Pojednostavljeni postupci za određivanje sadržaja vode i distribucije veličine frakcija po uzoru na SRPS EN ISO 17225-4 Postupke je razvila Visoka škola za primenjenu nauku

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Zmaja od Bosne 90, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (0)

Zmaja od Bosne 90, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (0) VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO VETERINARY FACULTY OF SARAJEVO Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ++ 387 (0)33 5875 www.vfs.unsa.ba Summer School in Aquaculture 7-14 July 019, Sarajevo

More information

Stručni rad UDK: : =861 BIBLID: (2003),15.p MERENJE JAČINE MAGNETSKOG POLJA U HE ĐERDAP 1

Stručni rad UDK: : =861 BIBLID: (2003),15.p MERENJE JAČINE MAGNETSKOG POLJA U HE ĐERDAP 1 Stručni rad UDK: 621.317.42:621.311.21=861 BIBLID: 0350-8528(2003),15.p. 63-70 MERENJE JAČINE MAGNETSKOG POLJA U HE ĐERDAP 1 Mladen Šupić, Momčilo Petrović, Aleksandar Pavlović Elektrotehnički institut

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABE CABE ACCESSORIES KATAOG PROIZVODA PRODUCT CATAOGUE 8 TEHNO SISTEM d.o.o. NISKONAPONSKI TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR TOPOSKUPJAJUĆE KABOVSKE SPOJNICE kv OW

More information

ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2012 Novi Sad, Serbia, 11 th and 12 th October 2012.

ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2012 Novi Sad, Serbia, 11 th and 12 th October 2012. Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad Serbian Road Safety Association Faculty of Traffic and Transport Engineering, University of Belgrade Organize XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM Academy of

More information

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia TESLIĆ GRUPA D.O.O. Company Number 2773678 Registered Address Desna Martinska Ves 49, 44201 Martinska Ves, Martinska Ves Croatia Matični broj 2773678 MBS 080766768 OIB 22204181776 Skraćena tvrtka/naziv

More information

SADRŽAJ ANJONA U PODZEMNIM VODAMA NA TERITORIJI SEMBERIJE

SADRŽAJ ANJONA U PODZEMNIM VODAMA NA TERITORIJI SEMBERIJE SADRŽAJ ANJONA U PODZEMNIM VODAMA NA TERITORIJI SEMBERIJE Tamara J. Laketić 1, Aleksandra N. Pavlović 2*, Milenko J. Savić 1, Snežana S. Mitić 2, Snežana B. Tošić 2, Milena N. Miljković 2 1 Institut za

More information

Permanent Expert Group for Navigation

Permanent Expert Group for Navigation ISRBC E Permanent Expert Group for Navigation Doc Nr: 2-16-2/12-2-PEG NAV October 19, 2016 Original: ENGLISH INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION PERMANENT EXPERT GROUP FOR NAVIGATION REPORT OF THE

More information

UTICAJ TERMOELEKTRANE PLJEVLJA NA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA PLJEVALJA

UTICAJ TERMOELEKTRANE PLJEVLJA NA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA PLJEVALJA UTICAJ TERMOELEKTRANE PLJEVLJA NA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA PLJEVALJA Autor: MSc Mladenka Vujosevic Specijalista zaštite i unapređenja životne sredine Naručilac: NVO Green Home Septembar 2013-1- -2- SADRŽAJ:

More information

POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU

POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU (Usaglašeno sa procedurom S.3.04 sistema kvaliteta Megatrend univerziteta u Beogradu) Uvodne napomene

More information

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA Nihad HARBAŠ Samra PRAŠOVIĆ Azrudin HUSIKA Sadržaj ENERGIJSKI BILANSI DIMENZIONISANJE POSTROJENJA (ORC + VRŠNI KOTLOVI)

More information

UZROCI ZAGAĐIVANJA I KVALITET VODE REKE IBAR U OPŠTINI RAŠKA

UZROCI ZAGAĐIVANJA I KVALITET VODE REKE IBAR U OPŠTINI RAŠKA UDK: 551.482.213:214 Originalni naučni rad UZROCI ZAGAĐIVANJA I KVALITET VODE REKE IBAR U OPŠTINI RAŠKA Svetlana NIKOLIĆ 1, Ljiljana MOJOVIĆ 1, Vesna VUJAČIĆ 2, Dragana MILOVANOVIĆ 3 1 Tehnološko-metalurški

More information

ISPITIVANJE KVALITETA VODE

ISPITIVANJE KVALITETA VODE ISPITIVANJE KVALITETA VODE 1 Gde se sve koristi voda u farmaceutskoj industriji? 1. Ekscipijens (za izradu farmaceutskih preparata) 3. Tokom procesa sinteze 4. Tokom procesa proizvodnje finalnog proizvoda

More information

EMISIJA AZOTNIH OKSIDA IZ TERMOELEKTRANA JP EPS I MOGUĆNOSTI NJENOG SMANJENJA

EMISIJA AZOTNIH OKSIDA IZ TERMOELEKTRANA JP EPS I MOGUĆNOSTI NJENOG SMANJENJA EMISIJA AZOTNIH OKSIDA IZ TERMOELEKTRANA JP EPS I MOGUĆNOSTI NJENOG SMANJENJA Vladimir V. Jovanović *, Dragoslava D. Stojiljković *, Nebojša Manić *, Aleksandar Jovović * Univerzitet u Beogradu, Mašinski

More information

Publicly available document to be published periodically Compulsory use for all grant contracts. GRANT CONTRACTS AWARDED DURING June 2010

Publicly available document to be published periodically Compulsory use for all grant contracts. GRANT CONTRACTS AWARDED DURING June 2010 Publicly available document to be published periodically Compulsory use for all grant contracts GRANT CONTRACTS AWARDED DURING June 2010 FINANCING SOURCE: IPA 2007 and 2008 (07SER01/12/21 and 08SER01/11/21)

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

THE PERFORMANCE OF THE SERBIAN HOTEL INDUSTRY

THE PERFORMANCE OF THE SERBIAN HOTEL INDUSTRY SINGIDUNUM JOURNAL 2013, 10 (2): 24-31 ISSN 2217-8090 UDK 005.51/.52:640.412 DOI: 10.5937/sjas10-4481 Review paper/pregledni naučni rad THE PERFORMANCE OF THE SERBIAN HOTEL INDUSTRY Saša I. Mašić 1,* 1

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SERBIA

QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SERBIA Georgi Georgiev, Žarko Kostovski, Viktor Mitrevski UDK 796.012.1-057.87(497.7:497.11) QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Teški metali u otpadnim vodama Rudnika bakra Majdanpek

Teški metali u otpadnim vodama Rudnika bakra Majdanpek SNEŽANA ŠERBULA 1, ANA RISTIĆ 1, SREĆKO MANASIJEVIĆ 2, NATALIJA DOLIĆ 3 Originalni naučni rad UDC:628.312.5(497.11) Teški metali u otpadnim vodama Rudnika bakra Majdanpek U radu su prikazane prosečne godišnje

More information

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 kabuplast - dvoslojne rebraste cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za kabelsku zaštitu - proizvedene u skladu sa ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011 - stijenka izvana

More information

Broj zahteva: Strana 1 od 18

Broj zahteva: Strana 1 od 18 ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име JKP Gradske pijace Beograd Матични број 07034628 ПИБ 101721046 Општина Zvezdara Место Beograd ПТТ број 11000 Улица Živka Karabiberovića

More information

Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju izaštituživotnesredine

Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju izaštituživotnesredine Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju izaštituživotnesredine Udruženje za unapređenjeđ zaštite ši životne sredine Novi Sad ODABIR PT ŠEME Mr Vesna Pešić

More information

OCJENA KVALITETE ZRAKA

OCJENA KVALITETE ZRAKA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SLUŽBA ZA KVALITETU ZRAKA OCJENA KVALITETE ZRAKA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU 2006.-2010. GODINE PREMA EU DIREKTIVI 2008/50/EC Zagreb,

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Nacrt Nacionalnog plana smanjenja emisija (National Emission Reduction Plan NERP) za Bosnu i Hercegovinu

Nacrt Nacionalnog plana smanjenja emisija (National Emission Reduction Plan NERP) za Bosnu i Hercegovinu Nacrt Nacionalnog plana smanjenja emisija (National Emission Reduction Plan NERP) za Bosnu i Hercegovinu November, 2015 1 SADRŽAJ Lista tabela... 3 Rječnik kratica i akronima... 4 Sažetak... 5 1. Uvod...

More information

VISITORS SATISFACTION: THE CASE OF THE ŠARGAN MOKRA GORA NATURE PARK

VISITORS SATISFACTION: THE CASE OF THE ŠARGAN MOKRA GORA NATURE PARK Contemporary Agriculture / Savremena poljoprivreda 63 (1-2) 71-78, 2014. UDC: 63(497.1)(051)- 540.2 ISSN 0350-1205 UDC: 712:338.484 VISITORS SATISFACTION: THE CASE OF THE ŠARGAN MOKRA GORA NATURE PARK

More information

CATALOGUE KATALOG. Naslovna fotografija / Cover page photo: Imre Szabo FLOWERS CVEĆE

CATALOGUE KATALOG. Naslovna fotografija / Cover page photo: Imre Szabo FLOWERS CVEĆE CATALOGUE KATALOG Naslovna fotografija / Cover page photo: Imre Szabo FLOWERS CVEĆE O NAMA Poljoprivredno gazdinstvo Stevanović je porodični posao koji je počeo sa radom 2002. godine. Osnovna delatnost

More information

Drvenasta biljka Vrba u funkciji zaštite rečnih voda

Drvenasta biljka Vrba u funkciji zaštite rečnih voda Drvenasta biljka Vrba u funkciji zaštite rečnih voda Ljiljana M. Babincev 1, Ljubinka V. Rajaković 2, Milana V. Budimir 3, Aleksandra A. Perić-Grujić 2, Dragana M. Sejmanović 3 1 Fakultet tehničkih nauka,

More information

Third International Scientific Symposium "Agrosym Jahorina 2012"

Third International Scientific Symposium Agrosym Jahorina 2012 10.7251/AGSY1203656N UDK 635.1/.8 (497.6 Republika Srpska) TENDENCY OF VEGETABLES DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF SRPSKA Nebojsa NOVKOVIC 1*, Beba MUTAVDZIC 2, Ljiljana DRINIC 3, Aleksandar ОSTOJIC 3, Gordana

More information

Praćenje kvaliteta rijeke Vrbanje od godine vrši Institut za vode iz Bijeljine po nalogu Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save.

Praćenje kvaliteta rijeke Vrbanje od godine vrši Institut za vode iz Bijeljine po nalogu Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save. LIVING NERETVA, TOWARDS EU STANDARDS IN THE NERETVA RIVER BASIN (BiH) Dragana Đokić, dipl.hemičar Trebinje, 25.-26. 26. 05.2009 Praćenje kvaliteta rijeke Vrbanje od 2000. godine vrši Institut za vode iz

More information

OTPADNE VODE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA PRIMER: TE KOSTOLAC

OTPADNE VODE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA PRIMER: TE KOSTOLAC OTPADNE VODE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA PRIMER: TE KOSTOLAC Dr Branislava Jovanović*, Dr Vladana Rajaković-Ognjanović*, Dr Ljubinka Rajaković** Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet * Univerzitet

More information

First Quarter 2019 Social Weather Survey: Pres. Duterte's Net Satisfaction rating rises to "Very Good" +66

First Quarter 2019 Social Weather Survey: Pres. Duterte's Net Satisfaction rating rises to Very Good +66 1 April 19, page 1 of 1 52 Malingap St., Sikatuna Village, Quezon City Website: www.sws.org.ph Tel: 924-4456, 924-4465 Fax: 9-2181 First Quarter 19 Social Weather Survey: Pres. Duterte's Net Satisfaction

More information

Poreklo i sadržaj nikla u aluvijalno-deluvijalnim zemljištima Srema

Poreklo i sadržaj nikla u aluvijalno-deluvijalnim zemljištima Srema www.nsseme.com/journal.html Nikal u aluvijalno-deluvijalnim zemljištima Srema Agroekologija / Agroecology 369 originalni naučni rad / original research article Poreklo i sadržaj nikla u aluvijalno-deluvijalnim

More information

H Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

H Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) H2020 Key facts and figures (2014-2020) Number of RS researchers funded by MSCA: EU budget awarded to RS organisations (EUR million): Number of RS organisations in MSCA: 143 4.24 35 In detail, the number

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

VLADAN MARTIĆ PhD. Montenegro Business School, MEDITERAN UNIVERSITY. Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

VLADAN MARTIĆ PhD. Montenegro Business School, MEDITERAN UNIVERSITY. Institute of Accountants and Auditors of Montenegro Personal data Address E-mail Linkedln VLADAN MARTIĆ PhD No 28 Admirala Zmajevica Street, Podgorica, Montenegro Cell +382 67 280 211 vladan.martic@unimediteran.net https://www.linkedin.com/in/vladan-martic-4b651833

More information

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNIČKIH MATERIJALA POGONSKE MATERIJE

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNIČKIH MATERIJALA POGONSKE MATERIJE Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNIČKIH MATERIJALA POGONSKE MATERIJE Ljubica R. Ćojbašić Gordana M. Stefanović Mirko M. Stojiljković ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNIČKIH MATERIJALA

More information

Određivanje sadržaja polikličnih aromatičnih ugljovodonika u zemljištu

Određivanje sadržaja polikličnih aromatičnih ugljovodonika u zemljištu Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Određivanje sadržaja polikličnih aromatičnih ugljovodonika u zemljištu ~Master rad~ Mentor: Dr Vesna Stankov Jovanović Autor: Marija

More information

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE Serija letaka Izobrazbom do zaštite zdravlja i sigurnosti na radu PRIMJENA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

More information

Istra`ivawe unutra{weg zaga ewa vazduha u u~ionicama osnovne {kole

Istra`ivawe unutra{weg zaga ewa vazduha u u~ionicama osnovne {kole TERMOTEHNIKA, 2013, XXXIX, 1 2, 75-83 75 Ma rina P. Jovanovi} *, Biqana S. Vu~i}evi}, Valentina M. Turawanin, Marija M. @ivkovi}, San dra P. Stefanovi} Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut

More information

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU NASLOV PODNASLOV ISSN BROJ OD KADA IZLAZI PREGLED BILTEN UNIVERZITETA U INFORMATIVNI GLASNIK UNIVERZITETA U South East European Journal of Economics and Business MECHATRONIC SYSTEMS Časopis za društvena

More information

Projekat podržava Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu preko fonda obezbedjenog od Kancelarije za Evropsku Pomoć i

Projekat podržava Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu preko fonda obezbedjenog od Kancelarije za Evropsku Pomoć i INTEGRALNI PRISTUP REŠAVANJU SAOBRAĆAJA SA ASPEKTA ODRŽIVOG RAZVOJA Projekat podržava Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu preko fonda obezbedjenog od Kancelarije za Evropsku

More information

PM Measurements at the Port of Patras

PM Measurements at the Port of Patras POSEIDON Pollution monitoring of ship emissions: an integrated approach for harbours of the Adriatic basin Priority 2: Environmental Protection Topic 1: Sources of land-based and sea-based pollution Deliverable

More information