Мобилност МК Mobility MK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Мобилност МК Mobility MK"

Transcription

1 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 1, И З Д А Н И Е 1 М А Р Т V O L U M E 1, I S S U E 1 M A R C H В О Ф О К У С О Т : Вовед Наципнални ппвици за прпграмите Дпживптнп учеое и Млади вп акција Успешни стории од програмата Доживотно учење Успешни стории од програмата Млади во акција Промотивни активности во првиот квартал Почитувани, Ми претставува особена чест и задоволство да го најавам и воедно да Ви се обратам во првиот број на н о в и о т г л а с н и к н а Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Мобилност МК. Преку ова гласило, кое е предвидено да излегува квартално, ќе Ве информираме за сите позначајни активности на Националната агенција и можностите што Ви се на располагање. Главна цел на програмите со кои управува Националната агенција е мобилност преку која учесниците разменуваат искуства и знаења, се стекнуваат со нови вештини, комуницираат и создаваат мрежи на европско ниво, во насока на унапредување на општествата во кои работат и делуваат. Ние сме убедени дека Вашата партиципација во проекти од програмите со кои управуваме ќе допринесат во вашиот личен и професио- нален развој. Националната агенција за европски образовни програми и м о б и л н о с т с т о и н а располагање за сите Ваши п р а ш а њ а п о в р з а н и с о програмите што ги управуваме. АКТУЕЛНО Објавен е јавниот повик за поднесување на апликации од високообразовните институции за ЕРАЗМУС Повелба Повеќе информации на овој линк. IN FOCUS The Open Call for submission of application for ERASMUS Charter has been announced. More info on the following link. Preface Dear readers, I am truly honored and pleased to announce and to address you in the new e-newsletter of the National Agency for European Eductional Programmes and Mobiity Mobility MK. With this magazine, which is foreseen to be issued quarterly, NA will keep you informed about all key activities of the National Agency for European Educational Programmes and Mobility and about the opportunities that are provided on your disposal. The main objective of the the programmes that are managed by the National Agency is the mobility by which the participants are able to exchange and share experience and knowledge, they acquire new skills, communicate and create networks on European level, aiming to enhance the societies where they live and work. We truly believe that your participation in the projects of the programmes which we manage will contribute to your professional and personal development. The National Agency for European Educational Programmes stands on your disposal for all your questions regarding the programmes we manage.

2 Г О Д И Н А 1, И З Д А Н И Е 1 М А Р Т Национален повик за програмата Доживотно учење и роковите за аплицирање во 2013 Во текот на месец декември 2012 годинa, Националната агенција за европски образовни програми објавува Национален повик за програмата Доживотно учење за 2013 година. Повикот опфаќа информации за сите потпрограми: Коме н иус, Леонардо да Винчи, Еразмус и Грундвиг како и акцијата Студиски посети, и тоа за: крајни рокови и процедури за аплицирање како и апликациони формулари. Во рамките на овој Повик ќе бидат доделени преку 100 грантови на различни профили на лица вклучени во основното, средното, високото и о б р а з о в а н и е т о з а возрасни од Република Македонија, или околу 500 лица ќе бидат вклучени во образовни иницијативи со европска димензија. Потпрограма/Акција Рокови за аплицирање Резултати од селекција Студиски посети 28 март 2013 Грундвиг, Комениус/Обука на работно место Грундвиг/Посети и размени 30 април 2013 април 2013 (втор рок) (прв рок за аплицирање) Тековен, најдоцна 8 недели пред почетокот на мобилноста Грундвиг, Комениус, Еразмус, Леонардо да Винчи/Подготвителни посети април 2013 етвининг/подготвителни посети Најдоцна 8 недели пред почетокот на мобилноста Еразмус, Леонардо да Винчи / Мобилности мај 2013 Национален повик за програмата Млади во акција Во јануари 2013 Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објави Повикот за апликации 2013 со кој се подржуваат проекти кои промовираат младински размени, европски волонтерески сервис и активности од обука и вмрежување во полето на млади и неформалното образование. Апликациите за проекти мора да бидат поднесени во крајните рокови за аплицирање во зависност од почетокот на проектот. и роковите за аплицирање во 2013 Три рокови за аплицирање се достапни во текот на 2013 година. МЛАДИ ВО АКЦИЈА Младински размени (Под-акција 1.1) Европски волонтерски сервис (Акција 2) Обука и вмрежување (Под-акција 4.3) Крајни рокови за апликации во 2013 година 1 рок 2 рок 3 рок 1 февруари 1 мај 1 октомври 1 февруари 1 мај 1 октомври 1 февруари 1 мај 1 октомври М О Б И Л Н О С Т М К

3 Y E A R 1, I S S U E 1 M A R C H National Call for Lifelong Learning Programme and deadlines for submission of applications in 2013 During the month of December 2012, the National agency for European Programmes and mobility has announced the National Call for Lifelong Program for the year The Call offers information for deadlines and procedures for submission of applications as well as application forms for all sectoral programmes: Comenius, Leonadro da Vinci, Erasmus and Grundtvig and for the Study Visits action. In the frames of this Call, more that 100 grants will be awarded to different profiles involved in elementary, secondary, tertiary and adult education from the Republic of Macedonia or, more than 500 persons will be involved in educational initiatives with European dimension. Sectoral program/action Application deadline Results of selection Study visits 28. March 2013 Grundtvig, Comenius/In-service traiing 30. April 2013 (second deadline) April 2013 (first deadline) Grundtvig/Visits and exchanges On-going, no later than 8 weeks before the beginning of the mobiity Grundtvig, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci/Preparatory visits April 2013 etwinning/preparatory visits Erasmus, Leonardo da Vinci /Mobilities Not later than 8 weeks before the beginning of the mobiity May 2013 National Call for Youth in Action Programme and the deadlines for submission of application In January 2013 the National Agency for European Educational Programmes and Mobility published Call for Proposals 2013 to supports projects which promote youth exchanges, voluntary service as well as training and networking activities in the field of youth and non-formal education. Project applications must be submitted for the deadline corresponding to the start date of the project. Three application deadlines are foreseen in YOUTH IN ACTION Youth Exchanges (Sub-Action 1.1) European voluntary service (Action 2) Training and Networking ( Sub-Action 4.3) DEADLINES for submitting applications in round 2 round 3 round 1 February 1 May 1 October 1 February 1 May 1 October 1 February 1 May 1 October M O B I L I T Y MK

4 Г О Д И Н А 1, И З Д А Н И Е 1 М А Р Т Успешни приказни СУГС Браќа Миладиновци Почетна обука за ученици Во рамките на програмата Леонардо да Винчи ученици на СУГС Браќа Миладиновци од Скопје реализираа мобилност во Грм Ново место Центер биотехнике ин туризма. Опфатени беа ученици од прва до четврта година на образование, меѓу кои имаше и ученици со посебни образовни потреби. Учениците вклучени во проектот се стекнаа со практични вештини коишто во училиштето (а и во поб лис ката околина) немаат ниту услови ниту пак можности да ги видат и практично да ги изведат. Учениците имаа можност она што теоретски го учат по предметот сточарство, о б л а с т к о њ а р с т в о, практично да го работат, односно да се вклучат во процесот на одгледување и нега на коњите, како и да се стекнат со основните вештини за јавање на коњи. Учениците се стекнаа и со з н а е њ а и в е ш т и н и з а изработка на кошници од врбини прачки, занает кој кај нас е во изумирање и не може д а с е н а уч и н и т у в о ф о р м а л н о т о н и т у в о неформалното образование. П о с е б н о и н т е р е с н о з а учениците беше производство на сок и чипс од јаболка. Тие се вклучија во производствениот процес од миење на јаболката до нивна преработка и добивање на финален производ. Успешни приказни СУГС Браќа Миладиновци Практична обука за наставници О с в е н м о б и л н о с т а н а учениците, во рамките на Л е о н а р д о д а В и н ч и програмата се реализираше мобилност и на наставниците. Партнер училиште на СУГС Браќа Миладиновци од Скопје и во овој проект беше Грм Ново место Центер биотехнике ин туризма. Наставниците кои реализираат практична обука со ученици се соочуваат со проблеми околу планирањето, подготовката и реализацијата на истата. Заради тоа се јави потреба од продлабочување на знаењата и пренесување на искуствата од словенечките наставници кои имаат поголеми знаења и вештини во планирањето на практичната настава, а се резултат на материјалнотехничките услови кои ги пружа училишната економија. Бидејќи во истото училиште се реализира и мобилноста на учениците, дојде до надополнување на стекнатите знаења и вештини, како на учениците така и на наставниците. Мобилностите релизирани во словенечкото училиште беа исклучителна можност наставниците и учениците да видат како треба да се реализира практична обука во училиштето и на што треба наставникот и ученикот да обрнат внимание при реализација на истата. Учениците учат да плетат кошници М О Б И Л Н О С Т М К

5 Y E A R 1, I S S U E 1 M A R C H Successful stories SUGS Brakja Miladinovci Beginners Training for Students As part of the Leonardo da Vinci Programme, students from the Skopje-based SUGS Brakja Miladinovci high school realised mobility to Grm Novo Mesto Biotechnical and Tourist Centre. The mobility covered students from the first through fourth year of education, including some special needs students. The students involved in the mobility acquired practical skills that otherwise in the school (or in their everyday environment) cannot be learned and practically implemented due to lack of conditions and opportunities. The students were given the opportunity to put in practice what they had learned in horse breeding area of the Animal Production subject. They got involved in the horse breeding and care processes, and also learned the basics of horse-riding. They also acquired skills for basket weaving from willow branches; this craft is dying out in our country, and can be mastered neither in the formal nor in the informal education. Apple juice and chips production was especially interesting for the students. They worked in this process from washing the apples to their processing and the production of the final product. Successful stories SUGS Brakja Miladinovci Practical Training for Teachers In addition to students mobility, the Leonardo da Vinci Programme provided an opportunity for teachers mobility. In this project, too, the partner school to SUGS Brakja Miladinovci was the Grm Novo Mesto Biotechnical and Tourism Centre. Teachers involved in the instruction of practical lessons face a number of problems relating to lesson planning, preparation and realisation. Hence the need to expand their knowledge and skills and learn from the experiences of the Slovenian teachers who have greater knowledge and skills in giving practical instructions, which is the result of the material and technical conditions provided by the school economy. As the same school hosted the students mobility, the acquired knowledge and skills by teachers and bu students were complementing. The two mobilities realised in the Slovenian school were an excellent opportunity for the teachers and the students to see how a practical lesson should be instructed and which aspects need to receive greater attention when giving such lessons. Практична настава за цвеќарство M O B I L I T Y MK

6 Г О Д И Н А 1, И З Д А Н И Е 1 М А Р Т Волонтирањето е едноставно Место: Струга, Република Македонија Дата: август 2012 Учесници: 30 млади од 12 европски земји. ПОКРИЕНИ ТЕМИ Вработување Учество на младите Активно граѓанство Меѓукултурно разбирање Целосната тема од овој проект о п ф а ќ а к о м б и н а ц и ј а о д придобивките и мобилноста кои можат да ги стекнат младите невработени луѓе во поглед на вработувањето и конкурентноста на пазарот на трудот. Една од целите на овој тренинг беше да се развие и зголеми разбирањето на учесниците за волонтерскиот стаж како алатка за борба против социјалното исклучување и дискриминацијата. Т е м а т а н а п р о е к т о т Волонтерство беше обработена на тренингот преку проектен менаџмент, вовед во програмата Млади во ак ција ка ко и развивање на вештини и знаења на учесниците. Со учесниците во проектот работеа високо квалификувани и искусни меѓународни тренери кои развиваа идеи за креирање и имплементација на меѓународни проекти за млади. Овој тренинг го охрабри активното учество на сите учесници преку интерактивни методи на работа како: дискусии и дебати, игри, работилници, активни улоги итн. Овој еднонеделен тренинг на 30 млади луѓе од европски земји беше одлична можност да се придонесе за меѓукултурниот дијалог преку промоција на разбирање, толеранција, емпатија и пријателство. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ Дискусии и дебати Мултимедијални вежби Учење преку правење пристап Игри Размени на идеи МЕЃУКУЛТУРНО УЧЕЊЕ Рушење на стереотипи Културна интеракција Тимови во групи Толеранција Емпатија Учесници во проектот Волонтирањето е едноставно Покрај културните размени и заемното разбивање на стереотипите кои беа неизбежни и по завршувањето на работилниците, активната вклученост во предвидените активности ги надмина моите очекувања кои беа далеку поскромни со оглед на тоа дека ова беше прво мое учество на проект од овој тип. Збогатена со разни и креативни идеи за натамошно дејствување во непосредната околина и уште поголем поттик за дејствување во доменот на социјалната инклузија- тема која ја разработувавме од повеќе аспекти, низ забава ја сфатив моќта на неформалното образование. Маја Тисовска, учесник М О Б И Л Н О С Т М К

7 Y E A R 1, I S S U E 1 M A R C H Volunteering is simple The overall theme of the project combined the benefits of volunteering and mobility that young unemployed people can have in sense of increased of their employability and competitiveness on the labor market. One of the aims of this training course was to develop and raise the participants understanding of voluntary work as a tool for combating social exclusion and discrimination. The topic of volunteering was covered through training in project management, introduction to the Programme Youth in Action, as well as development of skills and know-how of the participants. The participants worked with skilled and experienced international trainers to develop ideas for creation and implementation of international youth project in these topics. The training course encouraged active participation of all participants through interactive methods of work: discussion and debates, games, workshops, role-plays etc. This one-week encounter of 30 youngsters from all around Europe was excellent possibility to contribute to the intercultural dialogue through promotion of understanding, tolerance, empathy and friendship. Venue: Struga, Republic of Macedonia Dates: August 2012 Participants: 30 youngsters from 12 European countries. Presentation session TOPIC COVERED Employment Youth participation Active citizenship Intercultural understanding INTERACTIVE METHODS Discussions and debates Multi-media exercises Learning by doing approach Games Sharing ideas INTERCULTURAL LEARNING Breaking stereotypes Cultural interaction Team group Tolerance Empathy Beside cultural exchange and mutual breaking the stereotypes that were inevitable and after the workshops, active involvement in the planned activities has exceeded my expectations which were modes taking in matter that this was my first time participation with this type of project. Enriched with various and creative ideas for further action in the imminent environment and an even bigger boost for acting in the field of social inclusion topic elaborated on many aspects, trough fun I understood the power of non-formal education. Maja Tisovska, participant M O B I L I T Y MK

8 Г О Д И Н А 1, И З Д А Н И Е 1 М А Р Т Промотивни активности во прв квартал 2013 Во првиот квартал на 2013 Националната агенција реализираше серија на промотивни настани (инфоденови и презентации на двете програми). На 30 јануари 2013, Националната агенција во соработка со Францускиот Институт Скопје ги презентираше можностите што ги нуди Програмата за доживотно учење пред вработените во две билингвални средни училишта СОУ Св. Кирил и Методиј Неготино и СОУ Јосип Броз Битола. На 26 февруари 2013, Националната агенција одржа презентација пред вработените и студентите на Мединскиот факултет при УКИМ-Скопје, при што беа презентирани можностите што потпрограмата ЕРАЗМУС ги нуди за студентите и вработените на универзитетите преку двете акции Еразмус Студентска мобилност за студирање и Еразмус Мобилност на наставен кадар. На 13 март 2013, во просториите на ООУ Блаже Конески Скопје, Националната агенција во соработка со Општина Аеродром одржа презентација за акциите Комениус, етвининг и Студиски посети пред наставниците од основните училишта од општина Аеродром. На истиот настан, Холандската Амбасада ги претстави можностите за стипендирање што холандската влада ги нуди преку државната агенција NUFFIC. На сите настани беа споделени информации за успешни стории. Заинтереираните присутни поставуваа прашања поврзани со нивните специфични интереси за обуки што се нудат во рамките на соодветните акции од потпрограмите на програмата Доживотно учење. Овој проект е финансиран со поддршка на Европската Комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите, и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата. М О Б И Л Н О С Т М К

9 Y E A R 1, I S S U E 1 M A R C H Promotional activities in the first quarter 2013 In the first quarter of 2013 the National Agency for European Educational Programmes and Mobility accomplished series of promotional events (info-days and presentations of the both programmes). On 30 January 2013, the National Agency in cooperation with the Institut Française presented the opportunities that are offered in the Lifelong Learning Programmes in front of the teachers of the two bilingual secondary schools - Secondary School Ss. Cyril and Methodius Negotino and Secondary School Josip Broz Tito Bitola. On 26 Frebruary 2013, the National Agency held presentation for the employees and students of the Faculty of Medicine from the Ss. Cyril and Methodius University Skopje, whereby the attendees were introduced with opportunities that the sectoral programme ERASMUS offers for the students and university lecturers by the two actions Erasmus Student Mobility for Studies and Erasmus Staff Mobility. On 13 March 2013, in the facilities of the Primary School Blazhe Koneski Skopje, the National Agency in cooperation with the Municipality Aerodrom, held presentation about sectoral programme Comenius and the actions etwinning and Study Visits for the teachers from the primary and secondary schools from Municipality Aerodrom. In the same event, the Netherlands Embassy in Skopje presented the opportunities for scholarships that are offered for the Macedonian citizens by the state agency NUFFIC. In the events the attendees and the presenters shared their experience and success stories. The teachers raised many questions about their specific interests for training that are offered in the respective subprogrammes of the Lifelong Learning Programme. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. M O B I L I T Y MK

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, ЈД У Е Н К И Е М2 В0 Р1 И 6 И З Д А Н И Е 4 2 V O L U M E 2 0 1 5 3, 4 I S S U E D E C E M J U B E N R E 4 2 2 0 1 6 5 Еразмус+ обука

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, И З Д А Н И Е Д Е К С П Е Т М Е М В Р В И Р И 2 02 10 51 6 4 3 V O L U M E 3, 4 I S S U E S D E E P C T E M B E R 4 3 2 0 1 6 5 Почеток

More information

од имплементирани проекти од програмите АДИ вингинг АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО СТУДИСКИ ПОСЕТИ Tвингинг

од имплементирани проекти од програмите АДИ  вингинг АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО СТУДИСКИ ПОСЕТИ Tвингинг од имплементирани проекти од програмите Доживотно учење и Млади во акција АДИ ЦИЈА Tвингинг НДТВИГ АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО ЦИЈА вингинг СТУДИСКИ ПОСЕТИ www.na.org.mk содржина: ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ... 5 МЛАДИ

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА

ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА Во организација на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија, дел од Enterprise Europe Network,

More information

MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ

MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ Институтот за Истражување во животна средина, градежништво и енергетика ИЕГЕ

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 53, ЈД У Е Н К И Е М В0 Р1 И 7 В О ВО ФОКУСОТ: Студентски мобилности на УТМС Скопје 0 1 5 4 V O L U M E 6 етвининг семинари 8 Нови изданија

More information

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК Скопје, 2009 Проект за основно образование ПРИРАЧНИК ЗА УЧИЛИШНИTE ТИМОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ Скопје, 2009 Проект за основно образование

More information

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , )

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , ) МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 2 (2017), 107 121 КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1996 1998, 2007 2009, 2013 2015) Лидија Кондинска 1 Снежана Ристовска 2 Промените во наставата

More information

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија Славчо Христовски Иницијативи за заштита Птици Растенија Пеперутки Лилјаци Заштитата на сите загрозени видови поединечно е практично невозможна.

More information

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Содржина Воведни препораки... 3 1. Подесување на Trust... 4 2. Инсталација на софтвер за Gemalto.NET токен... 5 3А. Инсталирање на драјвери

More information

200 Филозофски факултет, Институт за дефектологија

200 Филозофски факултет, Институт за дефектологија 200 Филозофски факултет, Институт за дефектологија Инклузија на учениците со аутистичен спектар на нарушувања Александра Митевска 1, Владимир Трајковски 2 1 Постдипломец на Институт за дефектологија, Филозофски

More information

univerzitetski vesnik

univerzitetski vesnik univerzitetski vesnik И зда н и е н а Ун и вер зи тето т С в. Ки р и л и М ето ди ј во С ко п ј е Б р о ј 1 1 1, о кто м вр и 20 1 0 У К ИМ к он т и н и н у и р а н о г и н ег у в а традицијата, и н т

More information

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии Информатика и компјутерска техника ПИЛОТ ИМЛЕМЕНТАЦИЈА НА MOODLE ПЛАТФОРМА ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - магистерски

More information

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА ПРАКТИКУМ

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА ПРАКТИКУМ УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП Зорица Арсова-Сарафиновска Трајан Балканов Марија Дарковска-Серафимовска Верица Ивановска 1 Штип, 2015 УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП Зорица Арсова-Сарафиновска; Трајан

More information

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Образец бр.2 Назив на органот до кој барањето се поднесува Name of the receiving authority Priemen штембил Stamp of receipt БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR

More information

УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ. ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика

УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ. ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика Штип, 2012/2013 ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика год.8, број 12 2012/2013

More information

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Образовен развој. Највисок успех, Култура и јазици, Оцена А, Скопје, Гимназиско образование за култура и јазици, 1989

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Образовен развој. Највисок успех, Култура и јазици, Оцена А, Скопје, Гимназиско образование за култура и јазици, 1989 РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, ЕВРОПСКА ФИЛМСКА ТЕАТАРСКА И ТАНЦОВА АКАДЕМИЈА СКОПЈЕ, ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ЕСТЕТИКА Наставно-научниот уметнички совет на Универзитетот

More information

univerzitetski vesnik Издание на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

univerzitetski vesnik Издание на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје univerzitetski vesnik Издание на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје Број 187, февруари 2017 ДОДЕЛУВАЊЕ СЕРТИФИКАТИ ПО РУСКИ ЈАЗИК ЗА КУРСИСТИТЕ ОД РУСКИОТ ЦЕНТАР ПРИ УКИМ В о просториите на Ректоратот

More information

КОНКУРС. За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година

КОНКУРС. За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година КОНКУРС За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година Врз основа на член 108 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. М бр.

More information

Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација. студија на случај Република Македонија

Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација. студија на случај Република Македонија Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација 2 Содржина Листа на табели... 7 Листа на графикони... 10 1. ВОВЕД... 11 1. 1. Мотивација, предмет и цел на истражувањето... 11 1. 2.

More information

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Technical Assistance for Civil Society Organisations Macedonian Office This project is funded by the European Union. Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Датум: 26ти Октомври

More information

АНЕКС Б И Л Т Е Н. Бр. 427

АНЕКС Б И Л Т Е Н. Бр. 427 УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА АНЕКС НА Б И Л Т Е Н Бр. 427 ГОДИНА XXXVIII, Битола, 15.05.2017 година Издание на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола Одговорен уредник М-р Офелија Христовска

More information

КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА

КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА ДЕФЕКТОЛОШКА СТРУЧНО-НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА дефектолошка стручно-научна проблематика special education-professional and scientific issues КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ:

More information

Република Македонија. Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Архитектонски факултет ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИОТ

Република Македонија. Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Архитектонски факултет ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИОТ Република Македонија Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Архитектонски факултет ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА Скопје Декември, 2013 година

More information

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ 1. ВОВЕД 1.1. Позадина

More information

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОГРАМАТА, КАМПАЊИТЕ И ПРОЕКТИТЕ КОИ СЕ ДЕЛ ОД НЕА, МОЖЕТЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ НА НОВАТА ВЕБ-СТРАНИЦА WWW. NRP.ORG.MK.

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОГРАМАТА, КАМПАЊИТЕ И ПРОЕКТИТЕ КОИ СЕ ДЕЛ ОД НЕА, МОЖЕТЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ НА НОВАТА ВЕБ-СТРАНИЦА WWW. NRP.ORG.MK. Издание: август 203 година, Скопје Пилот проектот Немаме резервна планета на Здружението на граѓани ОХО од Скопје, е започнат во 999 година. Во годините кои следеа успешно се развиваше и во 200 година

More information

Сузана МИОВСКА-СПАСЕВА УДК: :

Сузана МИОВСКА-СПАСЕВА УДК: : ГОДИШЕН ЗБОРНИК 35 Сузана МИОВСКА-СПАСЕВА УДК: 165.021:378.091.214 ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАКО АМБИЕНТ ЗА КРИТИЧКО МИСЛЕЊЕ Кратка содржина Во трудот се актуелизира потребата од критичко мислење и неговата

More information

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска 1. Апстакт. Клучни зборови: реформи, ученици, нови типови на ученици, технологија, училишта.

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска 1. Апстакт. Клучни зборови: реформи, ученици, нови типови на ученици, технологија, училишта. НОВИ "ТИПОВИ" НА УЧЕНИЦИ КРЕАТОРИ НА НОВИ УЧИЛИШТА Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска 1 Апстакт Овој труд ги разгледува новите "типови" на ученици кои учат сосема различно од претходните генерации.

More information

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1 Чекор 1 Предуслови Предуслпвите кпи е пптребнп да ги задпвплите за успешнп ппднесуваое на гпдишна сметки се: - Да имате пристап вп апликацијата за електрпнскп ппднесуваое на гпдишни сметки; - Вашипт правен

More information

Implementing. in Macedonia УЧИЛИШТА ВКЛУЧЕНИ ВО ОБУКА-НА-ОБУЧУВАЧИТЕ, ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Implementing. in Macedonia УЧИЛИШТА ВКЛУЧЕНИ ВО ОБУКА-НА-ОБУЧУВАЧИТЕ, ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ Implementing inclusive СТУДИИ education НА СЛУЧАИ ОД УЧИЛИШТА ВКЛУЧЕНИ ВО in Macedonia ОБУКА-НА-ОБУЧУВАЧИТЕ, ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ Five case studies (2012-2014) from schools involved

More information

ПРЕДЛОГ КАТАЛОГ НА ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНИЦИТЕ

ПРЕДЛОГ КАТАЛОГ НА ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНИЦИТЕ Проект за професионален и кариерен развој на наставниците Компетентен наставник за секој ученик ПРЕДЛОГ КАТАЛОГ НА ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНИЦИТЕ Септември, 2013 Проектот го спроведува

More information

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) SATELLITE, 4X2 Мануелен менувач 18.320 EUR / 1.132.176 ден SATELLITE, 4X2, СО КЛИМА УРЕД Мануелен менувач 18.969 EUR / 1.172.285 ден SATELLITE,

More information

Проект за професионален и кариерен развој на наставниците

Проект за професионален и кариерен развој на наставниците Проект за професионален и кариерен развој на наставниците ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ за спроведување на физибилити студија за онлајн професионален развој на воспитно-образовниот кадар во основните и средните

More information

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ Врз основа на член 131 од Законот за високото образование

More information

Податочните сетови што треба да ги изработат избраните грантисти се наведени во Прилог 4 на овој повик.

Податочните сетови што треба да ги изработат избраните грантисти се наведени во Прилог 4 на овој повик. ПОВИК за доделување мали грантови на граѓански организации во рамки на проектот Истражувачко новинарство за поттикнување реформи финансиран од Европската Унија Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) во

More information

Состојба и перспективи на наставата по физика дизајнирана според преземени и адаптирани наставни програми

Состојба и перспективи на наставата по физика дизајнирана според преземени и адаптирани наставни програми Состојба и перспективи на наставата по физика дизајнирана според преземени и адаптирани наставни програми Боце Митревски Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје,

More information

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ НАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ НАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ НАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА УЧИТЕЛОТ И СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ (одржана на ден 02.10.2015 година, Факултет за образовни науки, Штип) 2016, Штип За издавачот: проф. д-р Соња

More information

univerzitetski vesnik

univerzitetski vesnik univerzitetski vesnik И зда н и е н а Ун и вер зи тето т С в. Ки р и л и М ето ди ј во С ко п ј е Б р о ј 1 3 9, ф евр уа р и 20 1 3 К КО ОН Н З ЗБ БО ОГ ГА АТ ТУ УВ ВА АЊ ЊЕ Е Н НА АВ ВИ ИС СО ОК КО ОО

More information

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ Реф. бр. ЦМ-МАК-01 ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА (се пополнува/поднесува само доколку апликантот е писмено поканет да поднесе пријава) Апликант: Име на акцијата:

More information

ABOUT THE ISLANDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

ABOUT THE ISLANDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Географски разгледи (47) 31-46 (2013) 31 ABOUT THE ISLANDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA УДК: 551.442(497.7) Ivica MILEVSKI Institute of Geography, University Ss. Cyril and Methodius Skopje- Macedonia;

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

Бесплатно издание Интервју Јан Стола

Бесплатно издание Интервју Јан Стола Година IV / Број 6 / мај 2016 година / ISSN 1857-8926 / Бесплатно издание Врата за отворена дебата Тема на бројот: Млади и дроги Интервју: Јан Стола Претседател на меѓународната мрежа Млади во акција за

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД УЧЕЊЕ БАЗИРАНО ВРЗ ИГРА (GAME BASED LEARNING)

МАГИСТЕРСКИ ТРУД УЧЕЊЕ БАЗИРАНО ВРЗ ИГРА (GAME BASED LEARNING) Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии БИТОЛА Студиска програма: Информатика и компјутерска техника МАГИСТЕРСКИ ТРУД Тема: УЧЕЊЕ БАЗИРАНО ВРЗ ИГРА

More information

1. Наслов на наставниот предмет Имплементација на системи со отворен код. Implementation of open source systems. 7. Број на ЕКТС кредити

1. Наслов на наставниот предмет Имплементација на системи со отворен код. Implementation of open source systems. 7. Број на ЕКТС кредити 1. Наслов на наставниот предмет Имплементација на системи со отворен код Implementation of open source systems 2. Код CSEW514 3. Студиска програма ИКИ, КНИ, ЕТ 4. Организатор на студиската програма (единица,

More information

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДИПЛОМАТА И ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМАТА И ДРУГИ ИСПРАВИ ИЗДАДЕНИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДИПЛОМАТА И ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМАТА И ДРУГИ ИСПРАВИ ИЗДАДЕНИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ Врз основа на член 116 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. Македонија бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и 17/11) и Правилникот за содржината и формата, упатството за подготовка

More information

ГОДИНА ПРОЕКТИ ( ) РЕГИОНАЛНИ, РЕПУБЛИЧКИ, МЕЃУНАРОДНИ

ГОДИНА ПРОЕКТИ ( ) РЕГИОНАЛНИ, РЕПУБЛИЧКИ, МЕЃУНАРОДНИ ГОДИНА ПРОЕКТИ (2008-2016) РЕГИОНАЛНИ, РЕПУБЛИЧКИ, МЕЃУНАРОДНИ НАГРАДА 2008 Учество во најголемата средношколска манифестација Младинска асоцијација на средни стручни училишта во Р. Македонија Образевно

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА. Математичко-информатичко образование. Добрила Јовановска

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА. Математичко-информатичко образование. Добрила Јовановска УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА Математичко-информатичко образование УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА ПО МАТЕМАТИКА ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ СО ПРИМЕНА НА НЕКОИ СОФТВЕРСКИ

More information

ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри.

ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри. РЕКЛАМА 206 Светот на најдобрите автомобили во Македонија НАЈГОЛЕМ ИЗБОР Пронајдете го возилото кое највеќе ви одговара! На нашиот плац во секое време имате избор од преку возила. ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши

More information

КНИГАТА И БИБЛИОТЕКАТА МОСТОВИ КОН НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ МЛАДИТЕ ЗБОРНИК НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ. Битола, 2016.

КНИГАТА И БИБЛИОТЕКАТА МОСТОВИ КОН НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ МЛАДИТЕ ЗБОРНИК НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ. Битола, 2016. КНИГАТА И БИБЛИОТЕКАТА МОСТОВИ КОН НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ МЛАДИТЕ ЗБОРНИК НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ Битола, 2016. Издава Национална установа Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски Битола За издавачот

More information

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ASSOCIATION OF GP DOCTORS OF REPUBLIC OF MACEDONIA III КОНГРЕС НА ЛЕКАРИТЕ ПО

More information

Advanced databases. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ. 7. Број на ЕКТС кредити. Бази на податоци

Advanced databases. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ. 7. Број на ЕКТС кредити. Бази на податоци 1. Наслов на наставниот предмет Напредни бази на податоци Advanced databases 2. Код CSES619 3 Студиска прогама КНИ, ЕТ,АСИ 4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

More information

Програма за работа на здружението Регионален центар за одржлив развој за 2016 година

Програма за работа на здружението Регионален центар за одржлив развој за 2016 година Regionalen centar za odr`liv razvoj ul. Goce Del~ev br.24 Кратово tel/faks 00 389 31 481 542 e-mail:regionalencentar@gmail.com www.regionalencentar.org.mk Програма за работа на здружението Регионален центар

More information

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ Скопје, март 2015 година Содржина 1 Процес на поднесување на барање

More information

Проект: Поголема партиципација - подобри политики и регулативи. Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена?

Проект: Поголема партиципација - подобри политики и регулативи. Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена? Проект: Поголема партиципација - подобри политики и регулативи Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена? Проект: Поголема партиципација - подобри политики и регулативи

More information

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО ЛЕКТОРСКО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНАТА ОБЛАСТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО ЛЕКТОРСКО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНАТА ОБЛАСТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО ЛЕКТОРСКО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНАТА ОБЛАСТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ Врз основа на конкурсот за избор и ре-избор на наставници во наставно и насловно

More information

Издавач: Младите можат Автори: Горјан Славковски Стефан Јовановски. Дизајн: Креативно студио Преплет Лектор:

Издавач: Младите можат  Автори: Горјан Славковски Стефан Јовановски. Дизајн: Креативно студио Преплет Лектор: Издавач: Младите можат www.youthcan.org.mk info@youthcan.org.mk Автори: Горјан Славковски Стефан Јовановски Дизајн: Креативно студио Преплет Лектор: Тираж: 170 примероци Оваа публикација е овозможена со

More information

СОДРЖИНА ДНЕВЕН РЕД... 3 ВОВЕД... 4 ИСТОРИЈАТ... 4 НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА... 6 АНЕКС 1 - Листа на учесници АНЕКС 2 - Презентација TA

СОДРЖИНА ДНЕВЕН РЕД... 3 ВОВЕД... 4 ИСТОРИЈАТ... 4 НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА... 6 АНЕКС 1 - Листа на учесници АНЕКС 2 - Презентација TA ИЗВЕШТАЈ од 8 ТА Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животна средина во Република Македонија Х. Макпетрол Струга, 16-18 Април, 2010 Подготвиле: Маја Марковска

More information

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk КПМГ Македонија Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk Почитувани клиенти, деловни соработници и пријатели, Ќе ни биде задоволство доколку Вие и Вашите колеги присуствувате на Даночниот семинар 2011 во организација

More information

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис Прво издание: Издадено на англиски, француски, шпански, португалски, македонски и албански јазик. Copyright 2007 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania

More information

Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа

Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа Програма за приоритетни инвестиции во животната средина за Југоисточна Европа (PEIP) Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа Kанцеларија

More information

Современи науки и технологии. Магистер по компјутерски науки / Насока: Информациски системи

Современи науки и технологии. Магистер по компјутерски науки / Насока: Информациски системи Study program Факултет Циклус на студии Компјутерски науки Современи науки и технологии Втор циклус (Постдипломски) ЕКТС 120 Титула Магистер по компјутерски науки / Насока: Информациски системи Архивски

More information

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS)

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА (СТАНДАРДИ) Ревидирани: Октомври 2016 I Во

More information

СТРАТЕГИЈА СО АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА,

СТРАТЕГИЈА СО АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА, СТРАТЕГИЈА СО АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА, за период 2013-2016 година Вовед Јавната установа Градска библиотека Браќа Миладиновци е дел од интегралниот

More information

НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ. Водич на МОТ за подобро управување

НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ. Водич на МОТ за подобро управување НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ Водич на МОТ за подобро управување Национален трипартитен социјален дијалог Водич на МОТ за подобро управување Меѓународната организација на трудот Copyright International

More information

ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ДЕФЕКТОЛОШКА СТРУЧНО-НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА SPECIAL EDUCATION-PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC ISSUES ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ

More information

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 12 март - април 2012 година СКОПЈЕ Четврток, 29 март 2012 година ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДАТА

More information

УПОТРЕБАТА НА ЕВРОПСКОТО ЈАЗИЧНО ПОРТФОЛИО ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ АВТОНОМИЈА ПРИ УЧЕЊЕТО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Марија Кусевска 1.

УПОТРЕБАТА НА ЕВРОПСКОТО ЈАЗИЧНО ПОРТФОЛИО ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ АВТОНОМИЈА ПРИ УЧЕЊЕТО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Марија Кусевска 1. УПОТРЕБАТА НА ЕВРОПСКОТО ЈАЗИЧНО ПОРТФОЛИО ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ АВТОНОМИЈА ПРИ УЧЕЊЕТО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ Марија Кусевска 1 Апстракт Европското јазично портфолио (ЕЈП) е документ којшто Европскиот

More information

Придржување кон препораките за ординираниот лек

Придржување кон препораките за ординираниот лек Прилог Придржување кон препораките за ординираниот лек Вклучување на пациентите во решенијата за препишаните лекови и нивна поддршка за придржување кон терапијата Објавено: јануари 2009 год. guidance.nice.org.uk/cg

More information

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ ( Службен весник на Република Македонија бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,

More information

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ЗЕЛС ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ПРОМОВИРАН

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

МЕНАЏМЕНТ НА ЖИВОТЕН ЦИКЛУС НА ПРОИЗВОД (PLM)

МЕНАЏМЕНТ НА ЖИВОТЕН ЦИКЛУС НА ПРОИЗВОД (PLM) НОВИ МАГИСТЕРСКИ АКАДЕМСКИ СТУДИИ МЕНАЏМЕНТ НА ЖИВОТЕН ЦИКЛУС НА ПРОИЗВОД (PLM) Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје Машински факултет - Скопје Институт за производно инженерство и менаџмент Што е

More information

6. Компаративна анализа со претходни истражувања Финални заклучоци и препораки...53

6. Компаративна анализа со претходни истражувања Финални заклучоци и препораки...53 Содржина Толковник на термини...4 Извршно резиме...5 Вовед 8 1. Квантитативно истражување на мислењето на граѓаните во однос на правата и дискриминацијата поврзана со групи изложени на поголем ризик и

More information

Современи науки и технологии. Дипломиран по компјутерски науки

Современи науки и технологии. Дипломиран по компјутерски науки Study program Факултет Циклус на студии Компјутерски науки Современи науки и технологии Прв циклус (Додипломски) ЕКТС 180 Титула Дипломиран по компјутерски науки Архивски број [180] 03-680/2 Accreditation

More information

E-ИНФО 22 АКТИВНОСТИ НА ПАКОМАК ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО ЈУНИ 2017 ГОДИНА

E-ИНФО 22 АКТИВНОСТИ НА ПАКОМАК ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО ЈУНИ 2017 ГОДИНА E-ИНФО 22 АКТИВНОСТИ НА ПАКОМАК ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО ЈУНИ 2017 ГОДИНА АМБАЛАЖАТА ШТО ИМА МИНАТО, МОЖЕ ДА ИМА И ИДНИНА! КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА ПАКОМАК ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО ЈУНИ 2017 ГОДИНА.

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАТЕДРА ЗА ДИДАКТИКА

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАТЕДРА ЗА ДИДАКТИКА УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАТЕДРА ЗА ДИДАКТИКА ПОРТФОЛИОТО КАКО НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ МАГИСТЕРСКИ ТРУД

More information

УПАТСТВО. Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token)

УПАТСТВО. Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token) УПАТСТВО Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token) Верзија: 3.0 Датум: 26.04.2012 КИБС АД Скопје 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://ca.kibs.com.mk

More information

Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА

Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА Trajče Stafilov, Biljana Balabanova, Robert Šajn GEOCHEMICAL ATLAS OF THE REGION OF THE BREGALNICA

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите МАГИСТЕРСКИ ТРУД Значењето на е-crm за остварување на Кандидат Вршкоска Лидија Ментор Проф.Д-р.Маргарита Јанеска Прилеп, јуни, 2014 Содржина Вовед... 4 1.Предмет, цели и методологија на истражување...

More information

Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население

Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население Инструмент за Претпристапна Помош на Европската Унија ИПА Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население Проектот

More information

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ V КОНГРЕС НА ГЕОГРАФИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ V КОНГРЕС НА ГЕОГРАФИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО MACEDONIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ V КОНГРЕС НА ГЕОГРАФИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА PROCEEDINGS V CONGRESS OF GEOGRAPHERS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA СКОПЈЕ/SKOPJE

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ. Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ. Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ За издавачот: Проф. д-р Борче Давитковски, Декан Автори: Д-р Ана Павловска-Данева

More information

univerzitetski vesnik

univerzitetski vesnik univerzitetski vesnik Издание на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје Број 166, мај 2015 СВЕЧЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ НА ПАТРОНИТЕ И 66-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА УКИМ Традицијата продолжува С В Е Ч Е Н

More information

ТВ МЕДИУМИТЕ- ФОРМАЛНАТА И НЕФОРМАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА

ТВ МЕДИУМИТЕ- ФОРМАЛНАТА И НЕФОРМАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА ТВ МЕДИУМИТЕ- ФОРМАЛНАТА И НЕФОРМАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА СОСТОЈБАТА НА ДЕТСКАТА ТВ ПРОГРАМА Истражувачки тим: Нена Минчев, ИПМР-Скопје Д-р Адријана Булевска Зариќ, ИПМР-Скопје и M&S Financial Consulting Д-р Раде

More information

univerzitetski vesnik

univerzitetski vesnik univerzitetski vesnik Издание на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје Одржана промоција на монографијата 1949-2009 Број 91, јануари 2009 реч на проф. д-р Тодор Џунов за промоција на публикацијата

More information

Годишен извештај 2016

Годишен извештај 2016 Издаден од Граѓанска асоцијација МОСТ Ванчо Мицков 18 б, 1000 Скопје Република Македонија http://www.most.org.mk most@most.org.mk Подготвен од: Граѓанска асоцијација МОСТ Скопје, април, 2017 година Сите

More information

ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ

ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА НА БАЛКАНОТ ОД 2007-2014 Г. 2 Автор Координација Фондација Крал Бодуен Графички дизајн Прелом Фотографии Примерок за библиотека Број

More information

Прирачник за наставници

Прирачник за наставници Прирачник за наставници АКЦИОНО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ПРАКТИКА 1 Прирачник за наставници АКЦИОНО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ПРАКТИКА ПРИРАЧНИК Наслов: АКЦИОНО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА

More information

Greek National Network Meeting of Anna-Lindh Foundation 12-14/05/2017

Greek National Network Meeting of Anna-Lindh Foundation 12-14/05/2017 Greek National Network Meeting of Anna-Lindh Foundation 12-14/05/ Proceedings Participating organizations (31):Association for the Support of Transgender, United Societies Balkans, INTER ALIA, KEP.KA.

More information

ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ Е ИНЖЕНЕРИНГ

ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ Е ИНЖЕНЕРИНГ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Игор Трајковски, дипл.ел.инг. NETRA ltd. Telecommunication engineering, Скопје Проф.д-р. Атанас Илиев, дипл.ел.инг. ФЕИТ, Скопје ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Into the Wild. Go Outdoors. 1-9 July 2017, Georgia

Into the Wild. Go Outdoors. 1-9 July 2017, Georgia Into the Wild Go Outdoors 1-9 July 2017, Georgia Because in the end, you won t remember the time you spent working in the office or mowing your lawn. Climb that goddamn mountain. Jack Kerouac Description

More information

МЛАДИНСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НИЗ ПРОЦЕСОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

МЛАДИНСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НИЗ ПРОЦЕСОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ МЛАДИНСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НИЗ ПРОЦЕСОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ Истражувања спроведени во рамки на проектот за зајакнување на капацитетите на невладиниот сектор - Академија на млади истражувачи 2014 Издавач: Автори:

More information

2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година

2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година 2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година ОСНОВНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Со Законот за безбедност и здравје при

More information

С О Д Р Ж И Н А CONTENTS

С О Д Р Ж И Н А CONTENTS С О Д Р Ж И Н А CONTENTS МИСИЈА 12 ВОВЕДЕН ЗБОР 14 РАЗВОЕН ПРОЦЕС НА ФАКУЛТЕТОТ 20 РАЗВОЈ НА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ 26 РАЗВОЈ НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ 30 СТЕКНУВАЊЕ СО ДОКТОРАТ НА НАУКИ 32 ФАКУЛТЕТОТ ДЕНЕС

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. МБА Менаџмент. Штип. Слаџана Стефанова

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. МБА Менаџмент. Штип. Слаџана Стефанова УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип Слаџана Стефанова ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГРУТИРАЊЕТО И СЕЛЕКТИРАЊЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ ВРЗ УСПЕШНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ - МАГИСТЕРСКИ

More information