ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ"

Transcription

1 Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: ( )(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи ме Дер ви шки ре до ви на Ко со ву и Ме то хи ји и на це ло куп ном Бал кан ском по лу о- стр ву пред ста вља ли су по се бан, ма њин ски еле мент у ислам ском све ту. У вер ском, али и еко ном ском, по ли тич ком и кул тур ном жи во ту му сли ман ске за јед ни це од у век су би ли у сен ци пре о вла ђу ју ће и зва нич не стру је у Исла му, чи је је по ли тич ко отело тво ре ње би ло Осман ско цар ство. Ова ми стич на фор ма Исла ма у Ко сов ској Митро ви ци се ра ђа на пре ла зу из XIX у XX век, осни ва њем брат ства ка ди ри ја, у чему је во де ћу уло гу од и грао њен ре зи дент, ха џи шејх Ка ди ри, ко ји ће по ста ти угледан члан за јед ни це и ли дер брат ства на бив шим осман ским те ри то ри ја ма у Европи. По ред ка ди ри ја, у Ко сов ској Ми тро ви ци ор га ни зо ван вер ски жи вот има ла је и дер ви шка за јед ни ца ри фа иј ског ре да, ко ја се одр жа ла до да нас. Кроз чи та во прошло сто ле ће, број дер ви ша у гра ду на Ибру је ва ри рао. Осци ла ци ја у бро ју при падни ка ових ре до ва ишла је у сме ру опа да ња. Оси па ње дер ви ша у гра ду узроч но је пове за но са њи хо вом по је ди нач ном еми гра ци јом у Тур ску. Пр ва по ло ви на ве ка иза нас, де фи ни тив но је био пе ри од дер ви шког про цва та у гра ду под Зве ча ном, док је раз добље по сле Дру гог свет ског ра та озбиљ но пре ти ло њи хо вом да љем оп стан ку. Услед сва ко вр сних ис ку ше ња сва ко днев ног жи во та са ко јим су се су о ча ва ли дер ви ши у Косов ској Ми тро ви ци у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, али и га ше ња вер ског ен ту зи јазма ме ђу са мим при пад ни ци ма, вер ске ста ре ши не су би ле при ну ђе не да на чи не компро ми сне ко ра ке, у ци љу одр жа ња за јед ни це. То је у ствар но сти зна чи ло да се ред, услед прак тич не не из во дљи во сти, не вољ но од ри че не ких од сво јих са мо свој них и пре по зна тљи вих ри ту ал них об ре да, ко ји их одва ја ју од дру гих брат ста ва и чи не посеб ним, или чак при ме њу је ино ва ци је ко је за ди ру у са му су шти ну ислам ске ре ли гије. Сво је мо ли тве но са бо ро ва ње дер ви ши Ко сов ске Ми тро ви це оба вља ли су у ло калним те ки ја ма, уре ђе ним, адап ти ра ним и укра ше ним свим оним ре кви зи ти ма ко ји су сим бо ли зо ва ли сам ред, или би ли по треб ни за при ме ну то ком ко лек тив ног верског це ре мо ни ја ла. Кључ не ре чи: Дер ви ши, ка ди ри, ри фа и је, Ко сов ска Ми тро ви ца, Ју го сла ви ја, Осман ско цар ство, Ислам, Ал бан ци, Ср би, те ки ја, та ри ка ти. Увод Ко лев ком дер ви шког ре да сма тра се сред ње ве ков на Пер си ја, у ко јој је то ком исто риј ског раз во ја ислам ске ре ли ги је на ста ло мно го раз ли чи тих тари ка та - брат ста ва. У вре мен ском пе ри о ду од VII до XI II сто ле ћа би ће осно- 1 Имејл аутора:

2 366 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци ва но ви ше не за ви сних дер ви шких брат ста ва, од ко јих ће мо по ме ну ти оне ко ји су би ли за сту пље ни и на тлу Бал кан ског по лу о стр ва то ком ви ше ве ковне вла да ви не Осман ског цар ства - бај ра ми је, бек та ши је, хал ве ти је, гул шени је, ка ди ри је, хин ди је, ме вле ви је, ме ла ми је, нак ши бен ди је, ри фа и је, са дије, сун бу ли је, ша ба ни је, ша зи ли је и уша ки је. Сва ки од по зна тих дер ви шких ре до ва од ли ко вао се по себ ним ри ту ал ним рад ња ма при ме њи ва ним то ком вер ских об ре да. Ри ту ал на прак са дер ви ша не рет ко са др жи еле мен те не пријат не и нео че ки ва не за по сма тра че са стра не, укљу чу ју ћи и рад ње ко ји ма се људ ско те ло уче сни ка из ла же фи зич ким по вре да ма, иза зва ним упо тре бом раз ли чи тих оштрих пред ме та (игле, ма че ви, бо де жи...) или дру гих обје ка та или жи вих тва ри (уси ја но угље вље, шкор пи је, зми је...), ко је има ју за циљ да у уче сни ку ри ту ал ног пле са по бу де ек ста зу, ко јом се по сти же сту па ње у виши ду хов ни ни во и при сни ји од нос са Ала хом. След бе ни ци овог ми стич ког уче ња у Исла му, има ли су сво ју по себ ну ор га ни за ци о ну струк ту ру и ин ститу ци о нал ну мре жу, ко ја се раз ли ко ва ла али би ла са став ни део и тек ка сни је се одво ји ла од до ми нант не и зва нич не ислам ске стру је су ни та. Ка рак те ристи ка овог ре да у Исла му је сте и спе ци фи чан вер ски храм по знат под именом те ки ја или за ви ја, где се оку пља ју дер ви шке при ста ли це ра ди ко лек тивног упра жња ва ња вер ских об ре да. Су фи зам езо те рич но ис по ве да ње Ислама за до био је сво је по бор ни ке ши ром азиј ског, африч ког и европ ског кон тинен та, а за сво ју екс пан зи ју има да за хва ли арап ским и осман ским вој ним осва ја њи ма. Тим пу тем, дер ви ши су до спе ли и у Ју го и сточ ну Евро пу, ко ја је па ла под власт и ви ше ве ков ну оку па ци ју не за у ста вљи вих и моћ них османских на па да ча (Јев тић, 1987: ). Уну тар Исла ма да нас цир ку ли ше око 400 раз ли чи тих дер ви шких ре до ва (Мар ке шић, 1987: ). Дер ви шки ре до ви у про шло сти Ко сов ске Ми тро ви це У Ко сов ској Ми тро ви ци дер ви шки по крет је био нај ма сов ни ји то ком XX ве ка, за ко ји се ве зу је и ње гов по че так у гра ду на Ибру. Пр ва по ло ви на овог сто ле ћа, пред ста вља ла је зе нит за овај ислам ски ред у гра ду, а у ње го вој дру гој по ло ви ни, не ко ли ко де це ни ја на кон Дру гог свет ског ра та, Ми тро ви ца ће до че ка ти опа да ње и не из ве сну бу дућ ност сво је дер ви шке за јед ни це. Пресуд ну уло гу у осни ва њу дер ви шког ре да у овом гра ду и ши ре ње дер ви шког пла ме на ме ђу ко сов ско ми тро вач ким му сли ма ни ма, имао је ха џи шејх Ка дрија, ко ји је још кра јем XIX ве ка по ста вио ка мен те ме љац за дер ви шки ред у свом род ном ме сту. У то вре ме Ми тро ви ца је по ла ко из ла зи ла из сво јих про-

3 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, вин циј ских окви ра а свој до та да шњи бе зна ча јан еко ном ски и дру штве ни поло жај сме њи ва ла убр за ним са о бра ћај ним, при вред ним, де мо граф ским и култур ним про гре сом (Би ше вац, Да мја но вић, 2014: ). Пре крет ни цу је у то ме чи ни ла из град ња и пу шта ње у про мет же ле знич ке ли ни је го ди не (Ву ка ди но вић, Бо га вац, 2001: 15), ко ја је овај град по ве зи ва ла са раз ви је нијим Ско пљем, у ко ме је ре зи до ва ло број но му сли ман ско ста нов ни штво и где су ак тив не би ле и број не дер ви шке за јед ни це (Еле зо вић, 1926). У гра ду на Вар да ру, сред њо ве ков ној срп ској цар ској пре сто ни ци, у осман ско је до ба посто ја ло чак пре ко де сет те ки ја ра зних дер ви шких ре до ва (Чо лић, 1995). Оте ло тво ре ње дер ви шког ре да на Ко со ву и Ме то хи ји и у Ко сов ској Ми тро ви ци у пр вој по ло ви ни XX сто ле ћа би ла је лич ност већ по ме ну тог хаџи шејх Ка дри је. Овај сво је вр сни стуб, сим бол и кључ на фи гу ра ко смет ских и бал кан ских дер ви ша, ро ђен је у Ко сов ској Ми тро ви ци го ди не, у време ка да је ово пе ри фер но ме сто још увек про стра ног Осман ског цар ства, бро ја ло не ко ли ци ну ку ћа и не зна тан број ста нов ни ка. Због зна ча ја за одр жање и раз вој дер ви шке за јед ни це на овим про сто ри ма, ко ји је имао овај знаме ни ти вер ски во ђа, у да љем тек сту ће мо се по за ба ви ти ње го вом би о гра фијом, и то оним еле мен ти ма ко ји су не по сред но по ве за ни са ње го вом све штенич ком про фе си јом (Вре ме, : 7). Пре су дан мо ме нат у жи во ту и вер ском об ли ко ва њу ха џи шеј ха Ка дри је, збио се го ди не, ка да је на по зив ха џи Афуз-бе га у Ко сов ску Ми тро ви цу из да ле ког Баг да да до шао шејх Му ха мед Емин, ру ко во ди лац, ор га ни за тор и ми си о нар дер ви шког ре да Ка де ри, чи ја је де лат ност и ин ге рен ци ја по кри ва ла те ри то ри је му сли ман ских про вин ци ја на Бал ка ну. Ха џи шејх Ка дри ја је оберуч ке иза шао у су срет нео бич ном го сту са Бли ског Ис то ка, и иако скеп тик у ре ли ги о зним пи та њи ма, те склон со ци јал ној прав ди, убр зо по стао ње гов најло јал ни ји уче ник и нај ва тре ни ја по др шка. Бр зо ће хи је рар хиј ски на пре до ва ти уну тар овог ми стич ног ислам ског ре да и по ста ти је дан од пер ја ни ка сво је зајед ни це. Из Баг да да ће го ди не до би ти пу но моћ је за про по вед ни ка и орга ни за то ра брат ства Ка де ри дер ви шке сек те на под руч ју од Аустро-Угар ске анек ти ра не Бо сне и Хер це го ви не, те Но во па зар ског сан џа ка, Ко сов ског и Битољ ског ви ла је та. За са мо не пу них го ди ну да на од пре у зи ма ња ове од го вор не уло ге, ус пео је ха џи шејх Ка дри ја да осну је но ва и учвр сти већ по сто је ћа Каде ри брат ства у свим ве ћим ме сти ма у по ме ну тим обла сти ма (Вре ме, : 7). Ве ро ват но ње го вој лич но сти тре ба при пи са ти ути цај ко ји су ко совско ми тро вач ки дер ви ши има ли на дер ви штво Но вог Па за ра, у ко ји су од ла зили и ши ри ли дер ви шко уче ње (Re dže pa gić, 2002: 53 61).

4 368 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци По сле успе шно оба вље ног за дат ка, ха џи шејх Ка дри ја се кра јем го ди не упу тио на ха џи лук у ислам ски све ти град Ме ку, ода кле је по том от пу то вао за Баг дад свет ско се ди ште Ка де ри за јед ни це. У гра ду на Ти гру упри ли че на му је из ван ред на све ча ност по во дом по стиг ну ћа и за слу га које је оства рио то ком прет ход них го ди на за до бро бит дер ви шког по кре та и Ка де ри брат ства. На одр жа ној це ре мо ни ји до де ље на му је ти ту ла шеј ха и про из ве ден је за вр хов ног по гла ва ра брат ства Ка де ри за под руч је та да шње Европ ске Тур ске и аустро у гар ске Бо сне и Хер це го ви не. На том по ло жа ју ће оста ти све до сво је смр ти го ди не (Вре ме, : 7). Ха џи шејх Ка дри ја ни ка да ни је осе ћао вер ску остра шће ност и фа нати зам у при ват ним, про фе си о нал ним и дру штве ним ак тив но сти ма пре ма вер ски ша ро ли кој сре ди ни и су гра ђа ни ма дру гих ве ро и спо ве сти, што је било у ду ху уче ња дер ви шког ре да ко јем је и сам свим ср цем и до смр ти припа дао. Сво јим др жа њем, угле дом ко ји је ужи вао, ути ца јем ко ји је имао и широ ко гру до шћу сво је лич но сти, зна чај но је до при нео ши ре њу ме ђу ет нич ке и ин тер ре ли гиј ске то ле ран ци је у гра ду на Ибру, али и ши ре, пр вен стве но према пра во слав ним хри шћа ни ма, ко ји су до го ди не и ко нач ног из го на осман ске вла сти са Бал ка на, би ли сва ко днев но угро же ни зло чи нач ким поступ ци ма не тр пе љи вих му сли ма на. Ње го во ху ма но со ци јал но др жа ње дошло је по но во до из ра жа ја на ро чи то то ком го ди на аустро-угар ске оку па ције у то ку Пр вог свет ског ра та , ка да је не у мор но сми ри вао уза вреле стра сти ме ђу бе сним Ар на у тлу ком и по ку ша вао да за шти ти срп ско станов ни штво ко је се из но ва на шло на уда ру без о се ћај ног оку па то ра и њи хових са ве зни ка оли че них у му сли ман ском ком ши лу ку. Бли ско је са ра ђи вао и са чу ве ним бо га тим тр гов цем и зе мљо по сед ни ком Ибра хим-ага Де вом, још јед ним при ја те љем срп ског на ро да, ко ји је сво је до бро чин ство пре ма Ср бима по све до чио и то ком го ди на Ве ли ког ра та, ка да су му срп ске вла сти по вери ле на чу ва ње из у зет но вред не збир ке и ко лек ци је срп ског кул тур ног блага, а ко је је овај на бе су при мио и успе шно скри вао то ком два пр ва ме се ца оку па ци је Ко сов ске Ми тро ви це у сво јој стру гар ској ма га зи. Због це ло купног свог бла го на кло ног од но са пре ма про га ња ним Ср би ма и ува жа ва ња досто јан ства свих сво јих су гра ђа на и зе мља ка без об зи ра на ет нич ко и верско по ре кло, ха џи шејх Ка дри ја је сте као сим па ти је и по што ва ње свих својих Ми тров ча на, али и гра ђан ства свих пре де ла на ста ње них му сли ман ским жи вљем у Кра ље ви ни СХС. О то ме нај бо ље све до чи при су ство број них деле га ци ја на ње го вом по гре бу, ко је су му ода ле по след њу по шту (Вре ме, : 7).

5 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, Ха џи шејх Ка дри ја умро је у свом род ном гра ду 17. ма ја го ди не у ду бо кој ста ро сти у 98 го ди ни жи во та. Тог да на, овај креп ки ста рац, увек физич ки здрав и јак, ко ји ни ка да у свом ду го веч ном жи во ту ни је знао за бо лест, упу тио се по сле 7 ча со ва ка сво јој ци гла ни ра ди над гле да ња ра до ва. Од мах по при спе ћу осе тио је јак бол у гру ди ма и пао мр тав. На стој ник је рад ни цима ци гла не мо гао са мо да са оп шти ту жну вест о смр ти до бро ћуд ног вла сника. Жа лост је овла да ла сто ти на ма рад ни ка ци гла не, ко ји су је ма ни фе сто вали, као по не ком ауто ма ти зму, па дом на ко ле на, удар ци ма че ла о зе мљу и пева њем за упо ко је не мо ли тве из ци клу са ила хи ја (Вре ме, : 7). Из осман ског пе ри о да по ред ре да Ка де ри, да ти ра и та ри кат Хал ве ти ја. Дер ви шки ред Хал ве ти ја у гра ду је имао и сво је те ки је. Две су би ле ак тив не и у ју го сло вен ској др жа ви јед на је по ти ца ла из осман ског пе ри о да, а друга је са зда на по сле при па ја ња Ко сме та Ср би ји у Бал кан ским ра то ви ма. Трећа хал ве тиј ска те ки ја би ла је уга ше на (Čo lić, 1995: 47). У пе ри о ду Дру гог свет ског ра та не ки дер ви ши су све срд но ста ли уз оку па то ре и кви слин шке ал бан ске ор га ни за ци је из ни кле на Ко сме ту. Је дан од ини ци ја то ра и члан Цен трал ног ко ми те та Дру ге при зрен ске ли ге био је шејх Ха сас, чи ји ће по гле ди ути ца ти и на иде о ло ги ју по кре та ко ји је имао за циљ ства ра ње ислам ске Ал ба ни је као коч ни це сло вен ству и ко му ни зму. Ан ти ју го сло вен ска и ве ли ко ал бан ска по ли ти ка ме ђу по је ди ним дер ви ши ма на ста ви ће се и у го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та, ка да су до из ра жа ја по себ но до шле ак тив но сти шејх Му је ди на, Ра ме и по ме ну тог Ха са на. Шејх Му је дин је у сво јој те ки ји у Ора хов цу осно вао сре ски ко ми тет за бор бу против на род не вла сти и по ма га ње ба ли стич ких фор ма ци ја. Чла но ви ове гру пе осу ђе ни су го ди не на при зрен ском про це су на вре мен ске ка зне (Ha sani, 1986: 113, 160). То ком не мач ке оку па ци је Ко сов ске Ми тро ви це у Дру гом свет ском ра ту у пе ри о ду у гра ду је ак ти ван био и дер ви шки ред Са ди ја, чи ји је шејх био не ки Му ха рем (По по вић, 1992: ). По сле Дру гог свет ског ра та цен тар Бек те ша се пре ме шта из Ти ра не на Ко смет (Ша љић, 2010: 59 69) и за пад ну Ма ке до ни ју, где њи хов шејх Казим Ба ба по ста је вр хов ни во ђа свих Бек та ша на Бал ка ну. Тај из не над ни процват дер ви шког по кре та на Ко сме ту би ће за там њен удар цем ко ји је су фи зам до жи вео од лу ком Ислам ске за јед ни це Ју го сла ви је из го ди не о рас пушта њу су фиј ских ор га ни за ци ја у зе мљи (Јев тић, 1987: ). Ова од лу ка сва ка ко ни је би ла фа тал на по оп ста нак дер ви шких за јед ни ца, јер су исте наста ви ле да ег зи сти ра ју па ра лел но и не за ви сно од остат ка су нит ског Исла ма у др жа ви. То ком 50-их го ди на XX сто ле ћа до ла зи до за тва ра ња мно гих те ки-

6 370 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци ја на Ко сме ту (Uke la, 1988: 74 77). У го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та, тач ни је го ди не, на те ри то ри ји СР Ср би је (пре те жно у обла сти Ко со ва и Ме то хи је) би ло је ре ги стро ва но укуп но осам дер ви шких ре до ва и то: Ка де ри, Нак ши-бен ди, Бек та ши, Ша хље зи, Ме ља ми, Са ди, Ру фи ја и Хаљ ве ти. Та да је по сто ја ло и 53 те ки ја, од ко јих је 30 би ло у упо тре би, док су оста ле би ле уга ше не за мо ли тве не свр хе. Све у ку пан број вер ни ка свих дер ви шких ре дова из но сио је око 5 6 хи ља да при пад ни ка, а све ште ни ка (шеј хо ва и дер ви ша) би ло је 55 на бро ју. Су прот но ин те ре си ма и без одо бре ња Ислам ске за јед нице, чи ји су до тле би ли са став ни део, ко сов ско ме то хиј ски дер ви ши су 12. новем бра го ди не у При зре ну одр жа ли Осни вач ку скуп шти ну и осно вали За јед ни цу ислам ских дер ви шких ре до ва Али је у СФРЈ, те ти ме за по чели са мо ста лан и се па ра тан ор га ни за ци о ни жи вот. Но вој ислам ској за јед ни ци на ју го сло вен ском про сто ру при сту пи ле су сле де ће дер ви шке сек те: Ка де ри, Ру фаи, Нак ши бен ди, Ме вле ви, Хал ве ти, Ша зи ли, Бе де ви, Са ди, Си на ни, Бајра ми, Де су ки и Бек те ши. То ком по след њих де це ни ја по сто ја ња Ти то ве Ју госла ви је на Ко сме ту су дер ви ши би ли нај за сту пље ни ји у по гра нич ним де лови ма са Ал ба ни јом, у сре ди на ма са нај ма њом кон цен тра ци јом срп ског елемен та Ђа ко ви ца, Де ча не, Су ва Ре ка и При зрен (Но ва ко вић, 2002: ). Во де ћу уло гу у оса мо ста љи ва њу и ор га ни за ци о ном де фи ни са њу дер ви ша на Ко сме ту имао је та да шњи при зрен ски шејх Ђе ма ил Ше ху (Пе тро вић Пиро ћа нац, 2011: ). По ме ну ти шејх одр жа вао је бли ске од но се са анти ју го сло вен ским и му сли ман ским про-уста шким еми грант ским кру го ви ма на За па ду, оку пље ним око лич но сти шеј ха Аса фа Ду ра ко ви ћа. За јед нич ким сна га ма осно ва ли су не ко ли ко те ки ја у САД и Ка на ди (Јо ва но вић, 1990: 14). Осим Ка де ра у Ко сов ској Ми тро ви ци је де ло вао и ред Ри фа и ја. У гра ду је то ком ше зде се тих го ди на XX ве ка по сто ја ла њи хо ва те ки ја, чи ји је уну трашњи из глед ода вао ти пи чан ен те ри јер дер ви шке бо го мо ље. Под те ки је био је за стрт ов нуј ским ко жа ма, а по зи до ви ма су би ли ока че ни древ ни ја та га ни и буздо ва ни. Из гле да да је у ту свр ху ко ри шће на ку ћа у вла сни штву та да шњег Рифаи шеј ха Аб дул ка де ра Феј зу ле, у ко јој су се оку пља ли ми тро вач ки дер ви ши и ван пра знич них да на и без вер ских мо ли тве них по бу да. Мо ти ви су нај че шће би ли са ве то дав не при ро де или емо ци о нал на по др шка у кри зним жи вот ним трену ци ма. Сли ко вит при каз уну тра шњих по и ма ња ми тро вач ких Ри фаи дер ви ша, њи хо ве вер ске про сто ду шно сти, ди ле ма и зна ти же ља, али и флек си бил ног присту па вер ским те ма ма, до нео је по ме ну ти шејх Феј зу ла, опи су ју ћи раз го вор који је во дио са не и ме но ва ним стар цем: Не дав но је до шао је дан ста ри дер виш, при прост чо век и пи тао: Аб дул ка де ре, ка жи ми шта сад ра ди Алах. Но си

7 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, мер де ви не, ре као сам. Шта ће му мер де ви не?, за чу ђе но је упи тао дер виш. Па ето, ме не ски да до ле а те бе пе ње го ре. Ста ри дер виш је не ко вре ме ћу тао. Он да је ре као: До бро. Аб дул ка де ре, шта је то рај, а шта па као?. На сме јао сам се и ре као: Рај ти је кад у џе пу имаш но вац, а кад је нов ча ник пра зан, он да је па као. Те ки ју је са гра дио ве ли ки шејх Ха сан Феј зу ла, Аб дул ка де ров отац, чији се гроб на ла зио у дво ри шту мо ли тве ног до ма (Илу стро ва на по ли ти ка, : 26 27). Иста је по диг ну та по чет ком XX ве ка (око ), а њен утеме љи вач је пре ми нуо 9. мар та го ди не. На ла зи ла се у ули ци Ца ра Ду ша на у че твр ти зва ној Че леб Вир ди (По по вић, 1992: ). Аб дул ка дер је по стао шејх го ди не, ка да је из ру ку шеј ха Аде ма из Ђа ко ви це при мио хи ла фет на му. То му је би ла је ди на про фе си ја, а од шко ла је имао за вр ше ну ру жди ју и шест го ди на ме дре се. За вре ме на ци стич ке оку паци је у те ки ју код Аб дул ка де ра је од про ле ћа го ди не че сто свра ћао та дашњи шеф оде ље ња Слу жбе без бед но сти, ка пе тан Ха у здинг, и одр жа вао разго во ре са њим и оста лим дер ви ши ма. Ха у здинг је из деј ство вао да ко сов скоми тро вич ки дер ви ши код ло кал ног ме са ра Кар ла бес плат но до би ја ју ки лограм ме са не дељ но. Не ки дер ви ши су ка сни је при сту пи ли од ре ђе ним вој ничким по моћ ним тру па ма, а ме ђу њи ма је био и из ве сни Ра миз, ко ји је за вр шио ди вер зант ску шко лу у Бе о гра ду го ди не. Шејх Аб дул ка дер је од по слерат не вла сти осу ђен на за твор ску ка зну због ко ла бо ра ци је са оку па то ром, коју је из др жа вао у Ка зне но-по прав ном до му у Ни шу (По по вић, 1992: ). Ис так ну то ме сто у дер ви шкој про шло сти гра да за у зи мао је и из ве сни дер виш Ба ба ел Мас, ко ји је за вре ђи вао ду бо ко по што ва ње сво јих при ста лица, а за ко га је шејх Аб дул ка дер Феј зу ла из ја вио: Пла као је ако му за време мо ли тве мач не за бо дем ис под гр ла. И умро је као дер виш. Ску вао је кафу и по слу жио дер ви ше. А он да је ле гао, ба цио бро ја ни це и ре као: Дош о је ђа во по ду шу, и умро. Ње го вом смр ћу, пре ста ла је и не при јат на прак са Рифаи дер ви шког про ба да ња те ла оштрим пред ме ти ма, па је код по сле рат них на ра шта ја ко сов ско ми тро вач ких Ри фаи дер ви ша иш че зла ова фа сци нантна по ја ва. Узрок то ме не тре ба тра жи ти са мо у сла бље њу вер ског ен ту зи јазма ме ђу њи ма, већ и у не спрем но сти из ла га ња бо лу, чи ја се ја чи на трај но уре зи ва ла у свест оног ко ју је ис ку сио. По твр ду о то ме дао је шејх Феј зу ла при ли ком до ла ска у те ки ју дво ји це дер ви шких вер ни ка Ра ма да на Ра му ша, гро ба ра и Бај ра ма Кра сни ћи ја, ћу лаф џи је и ди ја ло га ко ји је во дио са 76-огоди шњим Ра ма да ном: Ра ма да не, ко ли ко сам ти пу та про бу шио образ? Старац је дрх те ћи устао и по гну те гла ве ре као: За че тр де сет и пет го ди на, коли ко сам дер виш, са мо јед ном. Се ћам се тог да на. Стра шно ме је бо ле ло и

8 372 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци ја сам ја у као да се чи та ва те ки ја тре сла. И ота да ви ше ни сам хтео да бу шим образ (Илу стро ва на по ли ти ка, : 26 27). У по сле рат ном со ци ја ли стич ком дру штву ни је из бле де ла са мо вер ска рев ност, већ је по пу сти ла и ди сци пли на уну тар дер ви шке за јед ни це у граду. Осла био је ауто ри тет ста ре ши не а ре ал ност спољ ног све та из ну ди ла је од дер ви ша про на ла зак ал тер на тив них ре ше ња за но во на ста ле при ли ке са ко ји ма су се су о ча ва ли. Рас кид са тра ди ци о нал ним на че ли ма ни је био потез оду ше вље ни ка, већ ну жан чин пред у зет с ци љем одр жа ва ња и оп стан ка ове вер ске гру па ци је, чи ја се ми нор ност огле да ла и у бро ју вер ни ка, ко јих је та да би ло де се так. Не ка да шња Ри фаи за јед ни ца Ко сов ске Ми тро ви це, ко ја је бро ја ла пре ко сто ти ну од ра слих му шких чла но ва, опа ла је, јед ним де лом и исе ља ва њем у Тур ску, па је услед сма ње ња бро ја при пад ни ка, по пу стила и вер ска сте га. Пред у зе ти су нео че ки ва ни ко ра ци ра ди спре ча ва ња га шења вер ског жи во та, по пут про ме не мо ли тве ног да на, ко јом је уме сто пет ка при хва ће на не де ља. По кре тач ових про ме на крио се у еко ном ском фак то ру. Илу стра ти ван је у том по гле ду и ла мен ти ра ју ћи мо но лог Ри фаи шеjха Фејзу ле: Зар је не кад дер виш смео да до ђе ше ху и да ка же: Не мо гу да до ђем на мо ли тву јер мо рам да за вр шим не ки хо но рар ни по сао. А ме ни дер ви ши до ђу и ка жу: Ако у пе так по под не за тво рим ду ћан, из гу би ћу му ште ри је. Не кад бих га за то ка знио: по слао да ме сец да на с тор бом око вра та про си са мо за сув хлеб, или бих за бра нио дер ви ши ма да са њим раз го ва ра ју. Али, сад је про сја че ње за бра ње но. Ди гао сам ру ке на кра ју. Иако је пе так тур ски све тац, пре о кре нуо сам пра зник, па се дер ви ши са да не де љом у те ки ји окупља ју и мо ле (Илу стро ва на по ли ти ка, : 26 27). Ри фаи та ри кат у Ко сов ској Ми тро ви ци, без об зи ра на сва ис ку ше ња, одр жао се до да нас. Пред вод ник овог дер ви шког ре да је шејх Ха биб Хајди ни (Хај ди ни, 2017). Ко сов ска Ми тро ви ца исто вре ме но пред ста вља своје вр сан дер ви шки из во зни цен тар, из ко га су ре гру то ва ни људ ски ре сурси. Овај град је по стао дер ви шки ра сад ник, чи ји се пел цер план ски пре садио и ни као на ислам ском тлу ши ром Ју го сла ви је. Ром ски дер ви ши у Ни шу да нас по ре клом су из Ко сов ске Ми тро ви це (Ђор ђе вић, То до ро вић, Ми тровић, 2007: 93), а ве ћи на ром ских дер ви ша у Ср би ји да нас по ти че упра во из два нај ве ћа дер ви шка цен тра на Ко сме ту из Ко сов ске Ми тро ви це и Ђа кови це (Ђор ђе вић, То до ро вић, Ми тро вић, 2007: 107). Не ки од њих ус пе ли су да се на мет ну за вер ске во ђе за јед ни ца у но вим сре ди на ма у ко је су до спели. Та ко је да нас шејх Ри фаи та ри ка та у Ри је ци, Ми тров ча нин Ду ши Османи (Осма ни, 2017).

9 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, За кљу чак Ко сов ска Ми тро ви ца је то ком свог не што ду же од јед но ве ков ног посто ја ња као град ског на се ља ре ги о нал ног зна ча ја, уз то мул ти кон фе си о нално и мул ти ет нич ки обо је на, из не дри ла и не ко ли ко дер ви шких ре до ва, ко ји су у гра ду на Ибру има ли уре ђен ко лек тив ни вер ски жи вот. Дер ви шки редо ви у Ко сов ској Ми тро ви ци да ти ра ју за си гур но још из осман ског пе ри о- да и мо ра ло их је би ти у дру гој по ло ви ни XIX сто ле ћа, али се тек од по четка на ред ног ве ка мо же уочи ти и пра ти ти њи хо во зна чај ни је при су ство. Тада ће би ти осно ва на и те ки ја Ри фаи та ри ка та. По ред Ђа ко ви це и При зрена, Ко сов ска Ми тро ви ца је би ла нај зна чај ни ји дер ви шки цен тар на Ко смету а и ши ре, ода кле су се ре гру то ва ле ста ре ши не и вер ни ци, ко ји су ми си о- на ри ли ме ђу ислам ским све том у обли жњим кра је ви ма. За хва љу ју ћи њи ховој вер ској ак ти ва ци ји, екс пан зи ја дер ви штва ни је оста ла не при мет на, а неки су од ко сов ско ми тро вич ких дер ви ша по том пи та њу има ли ите ка ко истак ну ту уло гу. По себ но је ве лик био ути цај шеј ха Ка ди ри ја на ја ча ње и шире ње Ка де ри та ри ка та на Бал ка ну. Овај ро ђе ни Ми тров ча нин ће по ста ти и глав ни по гла вар сво је дер ви шке за јед ни це на За пад ном Бал ка ну. Осим Ка дери ре да, у Ко сов ској Ми тро ви ци су у про шло сти ег зи сти ра ли и ред Са ди ја, Хал ве ти ја и ред Ри фаи, од ко јих је овај по след њи оп стао до да нас. Број ност при пад ни ка Ри фаи ре да у Ко сов ској Ми тро ви ци је опа дао, а сла био је и верски ен ту зи ја зам ме ђу њи ма, па се ред од ре као не ких до та да шњих уоби ча јених ри ту ал них рад њи и оби ча ја. Њи хов ли дер то ком сре ди не XX ве ка, због одр жа ва ња ср дач них од но са са на ци стич ким оку па то ром, ком про ми то вао се код по сле рат них ју го сло вен ских ко му ни стич ких вла сти, па је био ка жњен и до спео на ро би ју. Сен ку на овај дер ви шки ред у гра ду, ба ца и по да так да су не ки ње го ви чла но ви би ли мо би ли са ни у вој ним је ди ни ца ма ко је су са ра ђива ле са оку па то ром. Не ки ко сов ско ми тро вач ки дер ви ши у по сле рат ном пери о ду по ста ли су чла но ви или вер ске ста ре ши не за јед ни ца у дру гим гра дови ма на про сто ру не ка да шње ју го сло вен ске др жа ве. Да нас су мно ги ни шки ром ски дер ви ши по ре клом из овог гра да, а шејх Ри фаи та ри ка та у Ри је ци је та ко ђе ро ђе ни Ми тров ча нин. Све до че ња Све до че ње шеј ха Ду ши Осма ни ја из Ри је ке (Хр ват ска) да то ауто ру го ди не. Све до че ње шеј ха Ха биб Хај ди ни ја из Ко сов ске Ми тро ви це (Ср би ја) да то ауто ру го ди не.

10 374 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци Днев на и сед мич на штам па Вре ме, Бе о град, год. XV, бр. 4797, 21.мај Илу стро ва на по ли ти ка, Бе о град, год. X, бр.473, 28.но вем бар Ли те ра ту ра Би ше вац, И. Сла ви ша, Да мја но вић, М. Ми лош (2014): Ко сов ска Ми тро ви ца , У С. Сло вић (ед.), Тра ди ци ја, про ме не, исто риј ско на сле ђе, пи та ња држав но сти и на ци о нал ног иден ти те та на Ко со ву и Ме то хи ји ( ). Лепо са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру. Ву ка ди но вић, Ч. Зо ран, Бо га вац, Ј. Ми ло ван (2001): Срп ска про све та и кул ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци , При шти на-при зрен-ле по са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру. Ђор ђе вић, Б. Дра го љуб, То до ро вић, Дра ган, Ми тро вић, Љу би ша (2007): Ислам на бал кан ској ве тро ме ти ни, Ниш: Ју го сло вен ско удру же ње за на уч но ис тра жива ње ре ли ги је (ЈУ НИР). Еле зо вић Гл. (1926): Дер ви шки ре до ви му сли ман ски Те ки је у Ско пљу - При лог за про у ча ва ње му сли ман ског жи во та у Ју жној Ср би ји са 16 сли ка, Ско пље: Штам па ри ја и књи го ве зни ца Ста ра Ср би ја. Јев тић. Ми ро љуб (1987): Дер ви шки ре до ви у СФРЈ, Ма рк си стич ке те ме ча со пис за марк си стич ку те о ри ју и прак су, број 3 4, Ниш, стр Jo va no vić, Mi lo rad (1990): Mu slim in ti fa da, Bel gra de: s. n. Мар ке шић, Иван (1987): О дер ви шким ре до ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни, Марк систич ке те ме ча со пис за марк си стич ку те о ри ју и прак су, број 3 4, Ниш, стр Но ва ко вић, Дра ган (2002): Де ло ва ње За јед ни це ислам ских дер ви шких ре до ва Алије (ЗИ ДРА) на Ко со ву и Ме то хи ји , Исто ри ја 20. ве ка, Vol. 20, број 2, Бе о град, стр Pe tro vić Pi ro ća nac, Zo ran (2011): Ko so vo et Me toc hie Une in tro duc tion a la tra ge die des ter res a ha ut ri sque, На ци о нал ни ин те рес ча со пис за на ци о нал на и држав на пи та ња, vol. 11, број 2, Бе о град, стр По по вић, Алек сан дар (1992): Бал кан ски дер ви ши, I. ри фа и је, Збор ник за ори јентал не сту ди је, број 1, Бе о град, стр Re dže pa gić, Ja šar (2002): Der vi ši i te ki je na pro sto ru Sr bi je i Cr ne Go re, NUR ča so pis za kul tu ru i islam ske te me, vol. 10, broj 35, Be o grad, str Uke la, Isa (1988): Der vi ški red u SAP Ko so vo, Ula zni ca ča so pis za kul tu ru, umet nost i dru štve na pi ta nja, broj , Zre nja nin, str Ha sa ni, Si nan (1986): Ko so vo isti ne i za blu de, Za greb: Cen tar za in for ma ci je i pu blici tet. Čo lić, Lji lja na (1995): Der vi ški re do vi mu sli man ski te ki je u Sko plju, Be o grad: Fi lo loški fa kul tet u Be o gra du. Ша љић, Јо ва на (2010): Кра так осврт на ислам ски ми сти ци зам и по ја ву дер ви шких ре до ва код нас, Исла мо бал ка ни ка, број 1, Бе о град, стр

11 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, Milos M. Damjanović 2 PhD candidate Faculty of Philosophy Kosovska Mitrovica University in Pristina DERVISHES IN KOSOVSKA MITROVICA Abstract Dervish orders in Kosovo and Metohija, but also throughout the Balkan Peninsula, represented a unique minority element in the Islamic world. In the religious, but also the economic, political and cultural life of the Muslim community, they have always been in the shadow of the prevailing and official current in Islam, the embodiment of which was the Ottoman Empire. In Kosovska Mitrovica, this mystical form of Islam was born in the transition from the 19 th to the 20 th century by the formation of the Qadiri brotherhood, where the leading role was taken by its resident Haji-Sheikh Qadiri who would become a respected member of the community and the leader of the brotherhood s former Ottoman territories in Europe. Besides the Qadiri, Kosovska Mitrovica was also home to an organized religious life of the Dervish community of the Rifa i order that sustained itself until this day. The number of dervishes varied throughout the past century in this Ibar River s city. Fluctuations in the number of members of these orders went in the direction of decline. The dispersal of this city s dervishes is causally linked to their individual migration to Turkey. The first half of the past century was definitely a period of the dervishes blooming in the city under the Zvecan castle, whereas the period after the Second World War was seriously threatening their future existence. Due to all kinds of temptations of everyday life in socialist Yugoslavia s Kosovska Mitrovica, but also the quenching of religious enthusiasm among the very members, religious leaders were forced to make compromising steps with a goal of sustaining the community. In reality, this meant that due to practical feasibility the order would reluctantly disaffirm some of its characteristics and recognizable rituals which distinguished them from other brotherhoods and made them unique; the order even applied innovations that affect the very essence of the Islamic religion. The dervishes of Kosovska Mitrovica conducted their religious convocation in local Khanqahs, furnished, renovated, and decorated with all the props symbolizing the order itself or that were important for the application during collective religious ceremonials. Key words: Dervishes, Qadiri, Rifa i, Kosovska Mitrovica, Yugoslavia, Ottoman Empire, Islam, Albanians, Serbs, Khanqah, Tariqa. 2

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић УДК: 37.014.523(497.11)"2001" 371.3::2(497.11)"2001" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 571 586. По вра так ве ро на у ке у шко ле 2001. го ди не

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information