ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ"

Transcription

1 Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: ( )(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи ме Дер ви шки ре до ви на Ко со ву и Ме то хи ји и на це ло куп ном Бал кан ском по лу о- стр ву пред ста вља ли су по се бан, ма њин ски еле мент у ислам ском све ту. У вер ском, али и еко ном ском, по ли тич ком и кул тур ном жи во ту му сли ман ске за јед ни це од у век су би ли у сен ци пре о вла ђу ју ће и зва нич не стру је у Исла му, чи је је по ли тич ко отело тво ре ње би ло Осман ско цар ство. Ова ми стич на фор ма Исла ма у Ко сов ској Митро ви ци се ра ђа на пре ла зу из XIX у XX век, осни ва њем брат ства ка ди ри ја, у чему је во де ћу уло гу од и грао њен ре зи дент, ха џи шејх Ка ди ри, ко ји ће по ста ти угледан члан за јед ни це и ли дер брат ства на бив шим осман ским те ри то ри ја ма у Европи. По ред ка ди ри ја, у Ко сов ској Ми тро ви ци ор га ни зо ван вер ски жи вот има ла је и дер ви шка за јед ни ца ри фа иј ског ре да, ко ја се одр жа ла до да нас. Кроз чи та во прошло сто ле ће, број дер ви ша у гра ду на Ибру је ва ри рао. Осци ла ци ја у бро ју при падни ка ових ре до ва ишла је у сме ру опа да ња. Оси па ње дер ви ша у гра ду узроч но је пове за но са њи хо вом по је ди нач ном еми гра ци јом у Тур ску. Пр ва по ло ви на ве ка иза нас, де фи ни тив но је био пе ри од дер ви шког про цва та у гра ду под Зве ча ном, док је раз добље по сле Дру гог свет ског ра та озбиљ но пре ти ло њи хо вом да љем оп стан ку. Услед сва ко вр сних ис ку ше ња сва ко днев ног жи во та са ко јим су се су о ча ва ли дер ви ши у Косов ској Ми тро ви ци у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, али и га ше ња вер ског ен ту зи јазма ме ђу са мим при пад ни ци ма, вер ске ста ре ши не су би ле при ну ђе не да на чи не компро ми сне ко ра ке, у ци љу одр жа ња за јед ни це. То је у ствар но сти зна чи ло да се ред, услед прак тич не не из во дљи во сти, не вољ но од ри че не ких од сво јих са мо свој них и пре по зна тљи вих ри ту ал них об ре да, ко ји их одва ја ју од дру гих брат ста ва и чи не посеб ним, или чак при ме њу је ино ва ци је ко је за ди ру у са му су шти ну ислам ске ре ли гије. Сво је мо ли тве но са бо ро ва ње дер ви ши Ко сов ске Ми тро ви це оба вља ли су у ло калним те ки ја ма, уре ђе ним, адап ти ра ним и укра ше ним свим оним ре кви зи ти ма ко ји су сим бо ли зо ва ли сам ред, или би ли по треб ни за при ме ну то ком ко лек тив ног верског це ре мо ни ја ла. Кључ не ре чи: Дер ви ши, ка ди ри, ри фа и је, Ко сов ска Ми тро ви ца, Ју го сла ви ја, Осман ско цар ство, Ислам, Ал бан ци, Ср би, те ки ја, та ри ка ти. Увод Ко лев ком дер ви шког ре да сма тра се сред ње ве ков на Пер си ја, у ко јој је то ком исто риј ског раз во ја ислам ске ре ли ги је на ста ло мно го раз ли чи тих тари ка та - брат ста ва. У вре мен ском пе ри о ду од VII до XI II сто ле ћа би ће осно- 1 Имејл аутора:

2 366 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци ва но ви ше не за ви сних дер ви шких брат ста ва, од ко јих ће мо по ме ну ти оне ко ји су би ли за сту пље ни и на тлу Бал кан ског по лу о стр ва то ком ви ше ве ковне вла да ви не Осман ског цар ства - бај ра ми је, бек та ши је, хал ве ти је, гул шени је, ка ди ри је, хин ди је, ме вле ви је, ме ла ми је, нак ши бен ди је, ри фа и је, са дије, сун бу ли је, ша ба ни је, ша зи ли је и уша ки је. Сва ки од по зна тих дер ви шких ре до ва од ли ко вао се по себ ним ри ту ал ним рад ња ма при ме њи ва ним то ком вер ских об ре да. Ри ту ал на прак са дер ви ша не рет ко са др жи еле мен те не пријат не и нео че ки ва не за по сма тра че са стра не, укљу чу ју ћи и рад ње ко ји ма се људ ско те ло уче сни ка из ла же фи зич ким по вре да ма, иза зва ним упо тре бом раз ли чи тих оштрих пред ме та (игле, ма че ви, бо де жи...) или дру гих обје ка та или жи вих тва ри (уси ја но угље вље, шкор пи је, зми је...), ко је има ју за циљ да у уче сни ку ри ту ал ног пле са по бу де ек ста зу, ко јом се по сти же сту па ње у виши ду хов ни ни во и при сни ји од нос са Ала хом. След бе ни ци овог ми стич ког уче ња у Исла му, има ли су сво ју по себ ну ор га ни за ци о ну струк ту ру и ин ститу ци о нал ну мре жу, ко ја се раз ли ко ва ла али би ла са став ни део и тек ка сни је се одво ји ла од до ми нант не и зва нич не ислам ске стру је су ни та. Ка рак те ристи ка овог ре да у Исла му је сте и спе ци фи чан вер ски храм по знат под именом те ки ја или за ви ја, где се оку пља ју дер ви шке при ста ли це ра ди ко лек тивног упра жња ва ња вер ских об ре да. Су фи зам езо те рич но ис по ве да ње Ислама за до био је сво је по бор ни ке ши ром азиј ског, африч ког и европ ског кон тинен та, а за сво ју екс пан зи ју има да за хва ли арап ским и осман ским вој ним осва ја њи ма. Тим пу тем, дер ви ши су до спе ли и у Ју го и сточ ну Евро пу, ко ја је па ла под власт и ви ше ве ков ну оку па ци ју не за у ста вљи вих и моћ них османских на па да ча (Јев тић, 1987: ). Уну тар Исла ма да нас цир ку ли ше око 400 раз ли чи тих дер ви шких ре до ва (Мар ке шић, 1987: ). Дер ви шки ре до ви у про шло сти Ко сов ске Ми тро ви це У Ко сов ској Ми тро ви ци дер ви шки по крет је био нај ма сов ни ји то ком XX ве ка, за ко ји се ве зу је и ње гов по че так у гра ду на Ибру. Пр ва по ло ви на овог сто ле ћа, пред ста вља ла је зе нит за овај ислам ски ред у гра ду, а у ње го вој дру гој по ло ви ни, не ко ли ко де це ни ја на кон Дру гог свет ског ра та, Ми тро ви ца ће до че ка ти опа да ње и не из ве сну бу дућ ност сво је дер ви шке за јед ни це. Пресуд ну уло гу у осни ва њу дер ви шког ре да у овом гра ду и ши ре ње дер ви шког пла ме на ме ђу ко сов ско ми тро вач ким му сли ма ни ма, имао је ха џи шејх Ка дрија, ко ји је још кра јем XIX ве ка по ста вио ка мен те ме љац за дер ви шки ред у свом род ном ме сту. У то вре ме Ми тро ви ца је по ла ко из ла зи ла из сво јих про-

3 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, вин циј ских окви ра а свој до та да шњи бе зна ча јан еко ном ски и дру штве ни поло жај сме њи ва ла убр за ним са о бра ћај ним, при вред ним, де мо граф ским и култур ним про гре сом (Би ше вац, Да мја но вић, 2014: ). Пре крет ни цу је у то ме чи ни ла из град ња и пу шта ње у про мет же ле знич ке ли ни је го ди не (Ву ка ди но вић, Бо га вац, 2001: 15), ко ја је овај град по ве зи ва ла са раз ви је нијим Ско пљем, у ко ме је ре зи до ва ло број но му сли ман ско ста нов ни штво и где су ак тив не би ле и број не дер ви шке за јед ни це (Еле зо вић, 1926). У гра ду на Вар да ру, сред њо ве ков ној срп ској цар ској пре сто ни ци, у осман ско је до ба посто ја ло чак пре ко де сет те ки ја ра зних дер ви шких ре до ва (Чо лић, 1995). Оте ло тво ре ње дер ви шког ре да на Ко со ву и Ме то хи ји и у Ко сов ској Ми тро ви ци у пр вој по ло ви ни XX сто ле ћа би ла је лич ност већ по ме ну тог хаџи шејх Ка дри је. Овај сво је вр сни стуб, сим бол и кључ на фи гу ра ко смет ских и бал кан ских дер ви ша, ро ђен је у Ко сов ској Ми тро ви ци го ди не, у време ка да је ово пе ри фер но ме сто још увек про стра ног Осман ског цар ства, бро ја ло не ко ли ци ну ку ћа и не зна тан број ста нов ни ка. Због зна ча ја за одр жање и раз вој дер ви шке за јед ни це на овим про сто ри ма, ко ји је имао овај знаме ни ти вер ски во ђа, у да љем тек сту ће мо се по за ба ви ти ње го вом би о гра фијом, и то оним еле мен ти ма ко ји су не по сред но по ве за ни са ње го вом све штенич ком про фе си јом (Вре ме, : 7). Пре су дан мо ме нат у жи во ту и вер ском об ли ко ва њу ха џи шеј ха Ка дри је, збио се го ди не, ка да је на по зив ха џи Афуз-бе га у Ко сов ску Ми тро ви цу из да ле ког Баг да да до шао шејх Му ха мед Емин, ру ко во ди лац, ор га ни за тор и ми си о нар дер ви шког ре да Ка де ри, чи ја је де лат ност и ин ге рен ци ја по кри ва ла те ри то ри је му сли ман ских про вин ци ја на Бал ка ну. Ха џи шејх Ка дри ја је оберуч ке иза шао у су срет нео бич ном го сту са Бли ског Ис то ка, и иако скеп тик у ре ли ги о зним пи та њи ма, те склон со ци јал ној прав ди, убр зо по стао ње гов најло јал ни ји уче ник и нај ва тре ни ја по др шка. Бр зо ће хи је рар хиј ски на пре до ва ти уну тар овог ми стич ног ислам ског ре да и по ста ти је дан од пер ја ни ка сво је зајед ни це. Из Баг да да ће го ди не до би ти пу но моћ је за про по вед ни ка и орга ни за то ра брат ства Ка де ри дер ви шке сек те на под руч ју од Аустро-Угар ске анек ти ра не Бо сне и Хер це го ви не, те Но во па зар ског сан џа ка, Ко сов ског и Битољ ског ви ла је та. За са мо не пу них го ди ну да на од пре у зи ма ња ове од го вор не уло ге, ус пео је ха џи шејх Ка дри ја да осну је но ва и учвр сти већ по сто је ћа Каде ри брат ства у свим ве ћим ме сти ма у по ме ну тим обла сти ма (Вре ме, : 7). Ве ро ват но ње го вој лич но сти тре ба при пи са ти ути цај ко ји су ко совско ми тро вач ки дер ви ши има ли на дер ви штво Но вог Па за ра, у ко ји су од ла зили и ши ри ли дер ви шко уче ње (Re dže pa gić, 2002: 53 61).

4 368 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци По сле успе шно оба вље ног за дат ка, ха џи шејх Ка дри ја се кра јем го ди не упу тио на ха џи лук у ислам ски све ти град Ме ку, ода кле је по том от пу то вао за Баг дад свет ско се ди ште Ка де ри за јед ни це. У гра ду на Ти гру упри ли че на му је из ван ред на све ча ност по во дом по стиг ну ћа и за слу га које је оства рио то ком прет ход них го ди на за до бро бит дер ви шког по кре та и Ка де ри брат ства. На одр жа ној це ре мо ни ји до де ље на му је ти ту ла шеј ха и про из ве ден је за вр хов ног по гла ва ра брат ства Ка де ри за под руч је та да шње Европ ске Тур ске и аустро у гар ске Бо сне и Хер це го ви не. На том по ло жа ју ће оста ти све до сво је смр ти го ди не (Вре ме, : 7). Ха џи шејх Ка дри ја ни ка да ни је осе ћао вер ску остра шће ност и фа нати зам у при ват ним, про фе си о нал ним и дру штве ним ак тив но сти ма пре ма вер ски ша ро ли кој сре ди ни и су гра ђа ни ма дру гих ве ро и спо ве сти, што је било у ду ху уче ња дер ви шког ре да ко јем је и сам свим ср цем и до смр ти припа дао. Сво јим др жа њем, угле дом ко ји је ужи вао, ути ца јем ко ји је имао и широ ко гру до шћу сво је лич но сти, зна чај но је до при нео ши ре њу ме ђу ет нич ке и ин тер ре ли гиј ске то ле ран ци је у гра ду на Ибру, али и ши ре, пр вен стве но према пра во слав ним хри шћа ни ма, ко ји су до го ди не и ко нач ног из го на осман ске вла сти са Бал ка на, би ли сва ко днев но угро же ни зло чи нач ким поступ ци ма не тр пе љи вих му сли ма на. Ње го во ху ма но со ци јал но др жа ње дошло је по но во до из ра жа ја на ро чи то то ком го ди на аустро-угар ске оку па ције у то ку Пр вог свет ског ра та , ка да је не у мор но сми ри вао уза вреле стра сти ме ђу бе сним Ар на у тлу ком и по ку ша вао да за шти ти срп ско станов ни штво ко је се из но ва на шло на уда ру без о се ћај ног оку па то ра и њи хових са ве зни ка оли че них у му сли ман ском ком ши лу ку. Бли ско је са ра ђи вао и са чу ве ним бо га тим тр гов цем и зе мљо по сед ни ком Ибра хим-ага Де вом, још јед ним при ја те љем срп ског на ро да, ко ји је сво је до бро чин ство пре ма Ср бима по све до чио и то ком го ди на Ве ли ког ра та, ка да су му срп ске вла сти по вери ле на чу ва ње из у зет но вред не збир ке и ко лек ци је срп ског кул тур ног блага, а ко је је овај на бе су при мио и успе шно скри вао то ком два пр ва ме се ца оку па ци је Ко сов ске Ми тро ви це у сво јој стру гар ској ма га зи. Због це ло купног свог бла го на кло ног од но са пре ма про га ња ним Ср би ма и ува жа ва ња досто јан ства свих сво јих су гра ђа на и зе мља ка без об зи ра на ет нич ко и верско по ре кло, ха џи шејх Ка дри ја је сте као сим па ти је и по што ва ње свих својих Ми тров ча на, али и гра ђан ства свих пре де ла на ста ње них му сли ман ским жи вљем у Кра ље ви ни СХС. О то ме нај бо ље све до чи при су ство број них деле га ци ја на ње го вом по гре бу, ко је су му ода ле по след њу по шту (Вре ме, : 7).

5 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, Ха џи шејх Ка дри ја умро је у свом род ном гра ду 17. ма ја го ди не у ду бо кој ста ро сти у 98 го ди ни жи во та. Тог да на, овај креп ки ста рац, увек физич ки здрав и јак, ко ји ни ка да у свом ду го веч ном жи во ту ни је знао за бо лест, упу тио се по сле 7 ча со ва ка сво јој ци гла ни ра ди над гле да ња ра до ва. Од мах по при спе ћу осе тио је јак бол у гру ди ма и пао мр тав. На стој ник је рад ни цима ци гла не мо гао са мо да са оп шти ту жну вест о смр ти до бро ћуд ног вла сника. Жа лост је овла да ла сто ти на ма рад ни ка ци гла не, ко ји су је ма ни фе сто вали, као по не ком ауто ма ти зму, па дом на ко ле на, удар ци ма че ла о зе мљу и пева њем за упо ко је не мо ли тве из ци клу са ила хи ја (Вре ме, : 7). Из осман ског пе ри о да по ред ре да Ка де ри, да ти ра и та ри кат Хал ве ти ја. Дер ви шки ред Хал ве ти ја у гра ду је имао и сво је те ки је. Две су би ле ак тив не и у ју го сло вен ској др жа ви јед на је по ти ца ла из осман ског пе ри о да, а друга је са зда на по сле при па ја ња Ко сме та Ср би ји у Бал кан ским ра то ви ма. Трећа хал ве тиј ска те ки ја би ла је уга ше на (Čo lić, 1995: 47). У пе ри о ду Дру гог свет ског ра та не ки дер ви ши су све срд но ста ли уз оку па то ре и кви слин шке ал бан ске ор га ни за ци је из ни кле на Ко сме ту. Је дан од ини ци ја то ра и члан Цен трал ног ко ми те та Дру ге при зрен ске ли ге био је шејх Ха сас, чи ји ће по гле ди ути ца ти и на иде о ло ги ју по кре та ко ји је имао за циљ ства ра ње ислам ске Ал ба ни је као коч ни це сло вен ству и ко му ни зму. Ан ти ју го сло вен ска и ве ли ко ал бан ска по ли ти ка ме ђу по је ди ним дер ви ши ма на ста ви ће се и у го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та, ка да су до из ра жа ја по себ но до шле ак тив но сти шејх Му је ди на, Ра ме и по ме ну тог Ха са на. Шејх Му је дин је у сво јој те ки ји у Ора хов цу осно вао сре ски ко ми тет за бор бу против на род не вла сти и по ма га ње ба ли стич ких фор ма ци ја. Чла но ви ове гру пе осу ђе ни су го ди не на при зрен ском про це су на вре мен ске ка зне (Ha sani, 1986: 113, 160). То ком не мач ке оку па ци је Ко сов ске Ми тро ви це у Дру гом свет ском ра ту у пе ри о ду у гра ду је ак ти ван био и дер ви шки ред Са ди ја, чи ји је шејх био не ки Му ха рем (По по вић, 1992: ). По сле Дру гог свет ског ра та цен тар Бек те ша се пре ме шта из Ти ра не на Ко смет (Ша љић, 2010: 59 69) и за пад ну Ма ке до ни ју, где њи хов шејх Казим Ба ба по ста је вр хов ни во ђа свих Бек та ша на Бал ка ну. Тај из не над ни процват дер ви шког по кре та на Ко сме ту би ће за там њен удар цем ко ји је су фи зам до жи вео од лу ком Ислам ске за јед ни це Ју го сла ви је из го ди не о рас пушта њу су фиј ских ор га ни за ци ја у зе мљи (Јев тић, 1987: ). Ова од лу ка сва ка ко ни је би ла фа тал на по оп ста нак дер ви шких за јед ни ца, јер су исте наста ви ле да ег зи сти ра ју па ра лел но и не за ви сно од остат ка су нит ског Исла ма у др жа ви. То ком 50-их го ди на XX сто ле ћа до ла зи до за тва ра ња мно гих те ки-

6 370 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци ја на Ко сме ту (Uke la, 1988: 74 77). У го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та, тач ни је го ди не, на те ри то ри ји СР Ср би је (пре те жно у обла сти Ко со ва и Ме то хи је) би ло је ре ги стро ва но укуп но осам дер ви шких ре до ва и то: Ка де ри, Нак ши-бен ди, Бек та ши, Ша хље зи, Ме ља ми, Са ди, Ру фи ја и Хаљ ве ти. Та да је по сто ја ло и 53 те ки ја, од ко јих је 30 би ло у упо тре би, док су оста ле би ле уга ше не за мо ли тве не свр хе. Све у ку пан број вер ни ка свих дер ви шких ре дова из но сио је око 5 6 хи ља да при пад ни ка, а све ште ни ка (шеј хо ва и дер ви ша) би ло је 55 на бро ју. Су прот но ин те ре си ма и без одо бре ња Ислам ске за јед нице, чи ји су до тле би ли са став ни део, ко сов ско ме то хиј ски дер ви ши су 12. новем бра го ди не у При зре ну одр жа ли Осни вач ку скуп шти ну и осно вали За јед ни цу ислам ских дер ви шких ре до ва Али је у СФРЈ, те ти ме за по чели са мо ста лан и се па ра тан ор га ни за ци о ни жи вот. Но вој ислам ској за јед ни ци на ју го сло вен ском про сто ру при сту пи ле су сле де ће дер ви шке сек те: Ка де ри, Ру фаи, Нак ши бен ди, Ме вле ви, Хал ве ти, Ша зи ли, Бе де ви, Са ди, Си на ни, Бајра ми, Де су ки и Бек те ши. То ком по след њих де це ни ја по сто ја ња Ти то ве Ју госла ви је на Ко сме ту су дер ви ши би ли нај за сту пље ни ји у по гра нич ним де лови ма са Ал ба ни јом, у сре ди на ма са нај ма њом кон цен тра ци јом срп ског елемен та Ђа ко ви ца, Де ча не, Су ва Ре ка и При зрен (Но ва ко вић, 2002: ). Во де ћу уло гу у оса мо ста љи ва њу и ор га ни за ци о ном де фи ни са њу дер ви ша на Ко сме ту имао је та да шњи при зрен ски шејх Ђе ма ил Ше ху (Пе тро вић Пиро ћа нац, 2011: ). По ме ну ти шејх одр жа вао је бли ске од но се са анти ју го сло вен ским и му сли ман ским про-уста шким еми грант ским кру го ви ма на За па ду, оку пље ним око лич но сти шеј ха Аса фа Ду ра ко ви ћа. За јед нич ким сна га ма осно ва ли су не ко ли ко те ки ја у САД и Ка на ди (Јо ва но вић, 1990: 14). Осим Ка де ра у Ко сов ској Ми тро ви ци је де ло вао и ред Ри фа и ја. У гра ду је то ком ше зде се тих го ди на XX ве ка по сто ја ла њи хо ва те ки ја, чи ји је уну трашњи из глед ода вао ти пи чан ен те ри јер дер ви шке бо го мо ље. Под те ки је био је за стрт ов нуј ским ко жа ма, а по зи до ви ма су би ли ока че ни древ ни ја та га ни и буздо ва ни. Из гле да да је у ту свр ху ко ри шће на ку ћа у вла сни штву та да шњег Рифаи шеј ха Аб дул ка де ра Феј зу ле, у ко јој су се оку пља ли ми тро вач ки дер ви ши и ван пра знич них да на и без вер ских мо ли тве них по бу да. Мо ти ви су нај че шће би ли са ве то дав не при ро де или емо ци о нал на по др шка у кри зним жи вот ним трену ци ма. Сли ко вит при каз уну тра шњих по и ма ња ми тро вач ких Ри фаи дер ви ша, њи хо ве вер ске про сто ду шно сти, ди ле ма и зна ти же ља, али и флек си бил ног присту па вер ским те ма ма, до нео је по ме ну ти шејх Феј зу ла, опи су ју ћи раз го вор који је во дио са не и ме но ва ним стар цем: Не дав но је до шао је дан ста ри дер виш, при прост чо век и пи тао: Аб дул ка де ре, ка жи ми шта сад ра ди Алах. Но си

7 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, мер де ви не, ре као сам. Шта ће му мер де ви не?, за чу ђе но је упи тао дер виш. Па ето, ме не ски да до ле а те бе пе ње го ре. Ста ри дер виш је не ко вре ме ћу тао. Он да је ре као: До бро. Аб дул ка де ре, шта је то рај, а шта па као?. На сме јао сам се и ре као: Рај ти је кад у џе пу имаш но вац, а кад је нов ча ник пра зан, он да је па као. Те ки ју је са гра дио ве ли ки шејх Ха сан Феј зу ла, Аб дул ка де ров отац, чији се гроб на ла зио у дво ри шту мо ли тве ног до ма (Илу стро ва на по ли ти ка, : 26 27). Иста је по диг ну та по чет ком XX ве ка (око ), а њен утеме љи вач је пре ми нуо 9. мар та го ди не. На ла зи ла се у ули ци Ца ра Ду ша на у че твр ти зва ној Че леб Вир ди (По по вић, 1992: ). Аб дул ка дер је по стао шејх го ди не, ка да је из ру ку шеј ха Аде ма из Ђа ко ви це при мио хи ла фет на му. То му је би ла је ди на про фе си ја, а од шко ла је имао за вр ше ну ру жди ју и шест го ди на ме дре се. За вре ме на ци стич ке оку паци је у те ки ју код Аб дул ка де ра је од про ле ћа го ди не че сто свра ћао та дашњи шеф оде ље ња Слу жбе без бед но сти, ка пе тан Ха у здинг, и одр жа вао разго во ре са њим и оста лим дер ви ши ма. Ха у здинг је из деј ство вао да ко сов скоми тро вич ки дер ви ши код ло кал ног ме са ра Кар ла бес плат но до би ја ју ки лограм ме са не дељ но. Не ки дер ви ши су ка сни је при сту пи ли од ре ђе ним вој ничким по моћ ним тру па ма, а ме ђу њи ма је био и из ве сни Ра миз, ко ји је за вр шио ди вер зант ску шко лу у Бе о гра ду го ди не. Шејх Аб дул ка дер је од по слерат не вла сти осу ђен на за твор ску ка зну због ко ла бо ра ци је са оку па то ром, коју је из др жа вао у Ка зне но-по прав ном до му у Ни шу (По по вић, 1992: ). Ис так ну то ме сто у дер ви шкој про шло сти гра да за у зи мао је и из ве сни дер виш Ба ба ел Мас, ко ји је за вре ђи вао ду бо ко по што ва ње сво јих при ста лица, а за ко га је шејх Аб дул ка дер Феј зу ла из ја вио: Пла као је ако му за време мо ли тве мач не за бо дем ис под гр ла. И умро је као дер виш. Ску вао је кафу и по слу жио дер ви ше. А он да је ле гао, ба цио бро ја ни це и ре као: Дош о је ђа во по ду шу, и умро. Ње го вом смр ћу, пре ста ла је и не при јат на прак са Рифаи дер ви шког про ба да ња те ла оштрим пред ме ти ма, па је код по сле рат них на ра шта ја ко сов ско ми тро вач ких Ри фаи дер ви ша иш че зла ова фа сци нантна по ја ва. Узрок то ме не тре ба тра жи ти са мо у сла бље њу вер ског ен ту зи јазма ме ђу њи ма, већ и у не спрем но сти из ла га ња бо лу, чи ја се ја чи на трај но уре зи ва ла у свест оног ко ју је ис ку сио. По твр ду о то ме дао је шејх Феј зу ла при ли ком до ла ска у те ки ју дво ји це дер ви шких вер ни ка Ра ма да на Ра му ша, гро ба ра и Бај ра ма Кра сни ћи ја, ћу лаф џи је и ди ја ло га ко ји је во дио са 76-огоди шњим Ра ма да ном: Ра ма да не, ко ли ко сам ти пу та про бу шио образ? Старац је дрх те ћи устао и по гну те гла ве ре као: За че тр де сет и пет го ди на, коли ко сам дер виш, са мо јед ном. Се ћам се тог да на. Стра шно ме је бо ле ло и

8 372 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци ја сам ја у као да се чи та ва те ки ја тре сла. И ота да ви ше ни сам хтео да бу шим образ (Илу стро ва на по ли ти ка, : 26 27). У по сле рат ном со ци ја ли стич ком дру штву ни је из бле де ла са мо вер ска рев ност, већ је по пу сти ла и ди сци пли на уну тар дер ви шке за јед ни це у граду. Осла био је ауто ри тет ста ре ши не а ре ал ност спољ ног све та из ну ди ла је од дер ви ша про на ла зак ал тер на тив них ре ше ња за но во на ста ле при ли ке са ко ји ма су се су о ча ва ли. Рас кид са тра ди ци о нал ним на че ли ма ни је био потез оду ше вље ни ка, већ ну жан чин пред у зет с ци љем одр жа ва ња и оп стан ка ове вер ске гру па ци је, чи ја се ми нор ност огле да ла и у бро ју вер ни ка, ко јих је та да би ло де се так. Не ка да шња Ри фаи за јед ни ца Ко сов ске Ми тро ви це, ко ја је бро ја ла пре ко сто ти ну од ра слих му шких чла но ва, опа ла је, јед ним де лом и исе ља ва њем у Тур ску, па је услед сма ње ња бро ја при пад ни ка, по пу стила и вер ска сте га. Пред у зе ти су нео че ки ва ни ко ра ци ра ди спре ча ва ња га шења вер ског жи во та, по пут про ме не мо ли тве ног да на, ко јом је уме сто пет ка при хва ће на не де ља. По кре тач ових про ме на крио се у еко ном ском фак то ру. Илу стра ти ван је у том по гле ду и ла мен ти ра ју ћи мо но лог Ри фаи шеjха Фејзу ле: Зар је не кад дер виш смео да до ђе ше ху и да ка же: Не мо гу да до ђем на мо ли тву јер мо рам да за вр шим не ки хо но рар ни по сао. А ме ни дер ви ши до ђу и ка жу: Ако у пе так по под не за тво рим ду ћан, из гу би ћу му ште ри је. Не кад бих га за то ка знио: по слао да ме сец да на с тор бом око вра та про си са мо за сув хлеб, или бих за бра нио дер ви ши ма да са њим раз го ва ра ју. Али, сад је про сја че ње за бра ње но. Ди гао сам ру ке на кра ју. Иако је пе так тур ски све тац, пре о кре нуо сам пра зник, па се дер ви ши са да не де љом у те ки ји окупља ју и мо ле (Илу стро ва на по ли ти ка, : 26 27). Ри фаи та ри кат у Ко сов ској Ми тро ви ци, без об зи ра на сва ис ку ше ња, одр жао се до да нас. Пред вод ник овог дер ви шког ре да је шејх Ха биб Хајди ни (Хај ди ни, 2017). Ко сов ска Ми тро ви ца исто вре ме но пред ста вља своје вр сан дер ви шки из во зни цен тар, из ко га су ре гру то ва ни људ ски ре сурси. Овај град је по стао дер ви шки ра сад ник, чи ји се пел цер план ски пре садио и ни као на ислам ском тлу ши ром Ју го сла ви је. Ром ски дер ви ши у Ни шу да нас по ре клом су из Ко сов ске Ми тро ви це (Ђор ђе вић, То до ро вић, Ми тровић, 2007: 93), а ве ћи на ром ских дер ви ша у Ср би ји да нас по ти че упра во из два нај ве ћа дер ви шка цен тра на Ко сме ту из Ко сов ске Ми тро ви це и Ђа кови це (Ђор ђе вић, То до ро вић, Ми тро вић, 2007: 107). Не ки од њих ус пе ли су да се на мет ну за вер ске во ђе за јед ни ца у но вим сре ди на ма у ко је су до спели. Та ко је да нас шејх Ри фаи та ри ка та у Ри је ци, Ми тров ча нин Ду ши Османи (Осма ни, 2017).

9 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, За кљу чак Ко сов ска Ми тро ви ца је то ком свог не што ду же од јед но ве ков ног посто ја ња као град ског на се ља ре ги о нал ног зна ча ја, уз то мул ти кон фе си о нално и мул ти ет нич ки обо је на, из не дри ла и не ко ли ко дер ви шких ре до ва, ко ји су у гра ду на Ибру има ли уре ђен ко лек тив ни вер ски жи вот. Дер ви шки редо ви у Ко сов ској Ми тро ви ци да ти ра ју за си гур но још из осман ског пе ри о- да и мо ра ло их је би ти у дру гој по ло ви ни XIX сто ле ћа, али се тек од по четка на ред ног ве ка мо же уочи ти и пра ти ти њи хо во зна чај ни је при су ство. Тада ће би ти осно ва на и те ки ја Ри фаи та ри ка та. По ред Ђа ко ви це и При зрена, Ко сов ска Ми тро ви ца је би ла нај зна чај ни ји дер ви шки цен тар на Ко смету а и ши ре, ода кле су се ре гру то ва ле ста ре ши не и вер ни ци, ко ји су ми си о- на ри ли ме ђу ислам ским све том у обли жњим кра је ви ма. За хва љу ју ћи њи ховој вер ској ак ти ва ци ји, екс пан зи ја дер ви штва ни је оста ла не при мет на, а неки су од ко сов ско ми тро вич ких дер ви ша по том пи та њу има ли ите ка ко истак ну ту уло гу. По себ но је ве лик био ути цај шеј ха Ка ди ри ја на ја ча ње и шире ње Ка де ри та ри ка та на Бал ка ну. Овај ро ђе ни Ми тров ча нин ће по ста ти и глав ни по гла вар сво је дер ви шке за јед ни це на За пад ном Бал ка ну. Осим Ка дери ре да, у Ко сов ској Ми тро ви ци су у про шло сти ег зи сти ра ли и ред Са ди ја, Хал ве ти ја и ред Ри фаи, од ко јих је овај по след њи оп стао до да нас. Број ност при пад ни ка Ри фаи ре да у Ко сов ској Ми тро ви ци је опа дао, а сла био је и верски ен ту зи ја зам ме ђу њи ма, па се ред од ре као не ких до та да шњих уоби ча јених ри ту ал них рад њи и оби ча ја. Њи хов ли дер то ком сре ди не XX ве ка, због одр жа ва ња ср дач них од но са са на ци стич ким оку па то ром, ком про ми то вао се код по сле рат них ју го сло вен ских ко му ни стич ких вла сти, па је био ка жњен и до спео на ро би ју. Сен ку на овај дер ви шки ред у гра ду, ба ца и по да так да су не ки ње го ви чла но ви би ли мо би ли са ни у вој ним је ди ни ца ма ко је су са ра ђива ле са оку па то ром. Не ки ко сов ско ми тро вач ки дер ви ши у по сле рат ном пери о ду по ста ли су чла но ви или вер ске ста ре ши не за јед ни ца у дру гим гра дови ма на про сто ру не ка да шње ју го сло вен ске др жа ве. Да нас су мно ги ни шки ром ски дер ви ши по ре клом из овог гра да, а шејх Ри фаи та ри ка та у Ри је ци је та ко ђе ро ђе ни Ми тров ча нин. Све до че ња Све до че ње шеј ха Ду ши Осма ни ја из Ри је ке (Хр ват ска) да то ауто ру го ди не. Све до че ње шеј ха Ха биб Хај ди ни ја из Ко сов ске Ми тро ви це (Ср би ја) да то ауто ру го ди не.

10 374 Милош М. Дамњановић: Дер ви ши у Ко сов ској Ми тро ви ци Днев на и сед мич на штам па Вре ме, Бе о град, год. XV, бр. 4797, 21.мај Илу стро ва на по ли ти ка, Бе о град, год. X, бр.473, 28.но вем бар Ли те ра ту ра Би ше вац, И. Сла ви ша, Да мја но вић, М. Ми лош (2014): Ко сов ска Ми тро ви ца , У С. Сло вић (ед.), Тра ди ци ја, про ме не, исто риј ско на сле ђе, пи та ња држав но сти и на ци о нал ног иден ти те та на Ко со ву и Ме то хи ји ( ). Лепо са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру. Ву ка ди но вић, Ч. Зо ран, Бо га вац, Ј. Ми ло ван (2001): Срп ска про све та и кул ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци , При шти на-при зрен-ле по са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру. Ђор ђе вић, Б. Дра го љуб, То до ро вић, Дра ган, Ми тро вић, Љу би ша (2007): Ислам на бал кан ској ве тро ме ти ни, Ниш: Ју го сло вен ско удру же ње за на уч но ис тра жива ње ре ли ги је (ЈУ НИР). Еле зо вић Гл. (1926): Дер ви шки ре до ви му сли ман ски Те ки је у Ско пљу - При лог за про у ча ва ње му сли ман ског жи во та у Ју жној Ср би ји са 16 сли ка, Ско пље: Штам па ри ја и књи го ве зни ца Ста ра Ср би ја. Јев тић. Ми ро љуб (1987): Дер ви шки ре до ви у СФРЈ, Ма рк си стич ке те ме ча со пис за марк си стич ку те о ри ју и прак су, број 3 4, Ниш, стр Jo va no vić, Mi lo rad (1990): Mu slim in ti fa da, Bel gra de: s. n. Мар ке шић, Иван (1987): О дер ви шким ре до ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни, Марк систич ке те ме ча со пис за марк си стич ку те о ри ју и прак су, број 3 4, Ниш, стр Но ва ко вић, Дра ган (2002): Де ло ва ње За јед ни це ислам ских дер ви шких ре до ва Алије (ЗИ ДРА) на Ко со ву и Ме то хи ји , Исто ри ја 20. ве ка, Vol. 20, број 2, Бе о град, стр Pe tro vić Pi ro ća nac, Zo ran (2011): Ko so vo et Me toc hie Une in tro duc tion a la tra ge die des ter res a ha ut ri sque, На ци о нал ни ин те рес ча со пис за на ци о нал на и држав на пи та ња, vol. 11, број 2, Бе о град, стр По по вић, Алек сан дар (1992): Бал кан ски дер ви ши, I. ри фа и је, Збор ник за ори јентал не сту ди је, број 1, Бе о град, стр Re dže pa gić, Ja šar (2002): Der vi ši i te ki je na pro sto ru Sr bi je i Cr ne Go re, NUR ča so pis za kul tu ru i islam ske te me, vol. 10, broj 35, Be o grad, str Uke la, Isa (1988): Der vi ški red u SAP Ko so vo, Ula zni ca ča so pis za kul tu ru, umet nost i dru štve na pi ta nja, broj , Zre nja nin, str Ha sa ni, Si nan (1986): Ko so vo isti ne i za blu de, Za greb: Cen tar za in for ma ci je i pu blici tet. Čo lić, Lji lja na (1995): Der vi ški re do vi mu sli man ski te ki je u Sko plju, Be o grad: Fi lo loški fa kul tet u Be o gra du. Ша љић, Јо ва на (2010): Кра так осврт на ислам ски ми сти ци зам и по ја ву дер ви шких ре до ва код нас, Исла мо бал ка ни ка, број 1, Бе о град, стр

11 Religija i tolerancija, Vol. XV, 28, jul decembar, Milos M. Damjanović 2 PhD candidate Faculty of Philosophy Kosovska Mitrovica University in Pristina DERVISHES IN KOSOVSKA MITROVICA Abstract Dervish orders in Kosovo and Metohija, but also throughout the Balkan Peninsula, represented a unique minority element in the Islamic world. In the religious, but also the economic, political and cultural life of the Muslim community, they have always been in the shadow of the prevailing and official current in Islam, the embodiment of which was the Ottoman Empire. In Kosovska Mitrovica, this mystical form of Islam was born in the transition from the 19 th to the 20 th century by the formation of the Qadiri brotherhood, where the leading role was taken by its resident Haji-Sheikh Qadiri who would become a respected member of the community and the leader of the brotherhood s former Ottoman territories in Europe. Besides the Qadiri, Kosovska Mitrovica was also home to an organized religious life of the Dervish community of the Rifa i order that sustained itself until this day. The number of dervishes varied throughout the past century in this Ibar River s city. Fluctuations in the number of members of these orders went in the direction of decline. The dispersal of this city s dervishes is causally linked to their individual migration to Turkey. The first half of the past century was definitely a period of the dervishes blooming in the city under the Zvecan castle, whereas the period after the Second World War was seriously threatening their future existence. Due to all kinds of temptations of everyday life in socialist Yugoslavia s Kosovska Mitrovica, but also the quenching of religious enthusiasm among the very members, religious leaders were forced to make compromising steps with a goal of sustaining the community. In reality, this meant that due to practical feasibility the order would reluctantly disaffirm some of its characteristics and recognizable rituals which distinguished them from other brotherhoods and made them unique; the order even applied innovations that affect the very essence of the Islamic religion. The dervishes of Kosovska Mitrovica conducted their religious convocation in local Khanqahs, furnished, renovated, and decorated with all the props symbolizing the order itself or that were important for the application during collective religious ceremonials. Key words: Dervishes, Qadiri, Rifa i, Kosovska Mitrovica, Yugoslavia, Ottoman Empire, Islam, Albanians, Serbs, Khanqah, Tariqa. 2

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

Са лих Се ли мо вић Клад ни ца, Сје ни ца

Са лих Се ли мо вић Клад ни ца, Сје ни ца УДК: 28-767(=163.41) Прегледни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXV) XII, vol=36 Бр. 2 / 2013. стр. 227-241. Са лих Се ли мо вић Клад ни ца, Сје ни ца ИСЛА МИ ЗА ЦИ ЈА И ДВО ВЕР ЈЕ КОД НА

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ УДК 94(100) 1914/1918 :355.13(497.11) Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 77-91. Де јан Да шић Ви со ка шко ла ака дем ских сту ди ја Ака де ми ја за по слов ну еко

More information

Алек сан дар Фо тић, до цент,

Алек сан дар Фо тић, до цент, АЛЕК САН ДАР ФО ТИЋ Алек сан дар Фо тић, до цент, ро ђен је 8. 10. 1960. го ди не у Бе о гра ду. У Бе о гра ду је сте као основ но, сред ње и ви со ко школско обра зо ва ње. Ди пло ми рао је 1987. го ди

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information