UTJECAJ FIZIČKO-KEMIJSKIH ČIMBENIKA NA ORGANIZME U AKTIVNOM MULJU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Size: px
Start display at page:

Download "UTJECAJ FIZIČKO-KEMIJSKIH ČIMBENIKA NA ORGANIZME U AKTIVNOM MULJU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA"

Transcription

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK UTJECAJ FIZIČKO-KEMIJSKIH ČIMBENIKA NA ORGANIZME U AKTIVNOM MULJU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Influence of physical and chemical factors on organisms in activated sludge wastewater treatment SEMINARSKI RAD Ana Ptiček Preddiplomski studij znanosti o okolišu (Environmental science) Mentor: Doc. dr. sc. Maria Špoljar Zagreb,

2 Sadržaj : 1. Uvod Biološko pročišćavanje otpadne vode Aktivni mulj Organizmi u aktivnom mulju Bakterije Protozoa Metazoa Utjecaj fizičko-kemijskih čimbenika na organizme u aktivnom mulju ph-vrijednost Temperatura Toksične tvari Protok vode i kemijska potrošnja kisika Sažetak Summary Literatura

3 1. Uvod Onečišćenje okoliša posljedica je tehnološke razvijenosti društva u kojem živimo. Porast stanovništva i velika potrošnja fosilnih goriva rezultirala je prekoračenjem mogućnosti prirodnog asimilacijskog kapaciteta preostalog okoliša. Intenzivni razvoj poljoprivredne i industrijske proizvodnje prouzročio je onečišćenje površinskih i podzemnih voda te se stanovništvo suočava s problemima onečišćenja okoliša i prijetnjama ljudskom zdravlju. Prioritet mnogih zemalja je smanjenje i kontrola štetnih emisija te razvoj tehnologije za obradu otpadnih voda (Ružinski i sur. 2010). Otpadne vode možemo podijeliti na komunalne, poljoprivredne, industrijske i oborinske. Komunalnu otpadnu vodu čine otpadne vode iz kućanstava, ureda, javnih prostora a manje iz komercijalnih djelatnosti. U takvim se otpadnim vodama nalazi mješavina urina, fekalija, papira, plastike, deterdženata, masnoća i kemikalija iz domaćinstva i industrije. Protok komunalne otpadne vode je stalan. Industrijske otpadne vode potječu od raznih industrijskih procesa i procjeđivanja vode na odlagalištima otpada. Industrijske otpadne vode sadrže mješavinu emulzija biorazgradivih i nerazgradivih kemikalija. Poljoprivredne otpadne vode nastaju poljoprivrednim aktivnostima (mljekarstvo, ribarstvo, razne životin jske farme) i sadrže razrijeđene do koncentrirane otopine biorazgradivih tvari. U oborinske vode ubrajamo slivne vode s gradskih, prigradskih i seoskih površina. U njima nalazimo mješavinu mineralnih i organskih krutina i otopljenih soli, nutrijenata i tvari u tragovima (Ružinski i sur. 2010) Na temelju svojstava otpadnih voda postoje različiti uređaji za pročišćavanje, a najprisutniji je biološki postupak uklanjanja organskog opterećenja iz otpadne vode korištenjem aktivnog mulja (Sl. 1). To je postupak u kojem bakterije ugrađuju u svoju biomasu organske sastojke iz otpadne vode te na taj način sudjeluje u njenom pročišćavanju. ( Otpadne vode obrađuju se također fizičko-kemijskim procesima koji se kombiniraju zajedno s biološkim procesima. Fizički procesi uključuju miješanje i taloženje ili sedimentaciju (za uklanjanje istaloženih tvari i smanjenje količine ulaznog mulja), floataciju (uklanjanje tvari kojima je gustoća manja od gustoće vode), filtraciju, otplinjavanje i 3

4 odmuljavanje. Kemijskim se procesima onečišćivači iz vode uklanjaju pomoću kemikalija. To su precipitacija, adsorpcija i dezinfekcija (Ružinski i sur. 2010). Biološkim se procesima uklanjaju biorazgradive organske tvari i nutrijenti pri čemu se prevode u plinove i biomasu mikroorganizama. To se provodi biofilterima, aktivnim muljem te različitim nosačima mikroorganizama. Postupci obrade otpadne vode obuhvaćaju predobradu, primarnu, sekundarnu i tercijarnu obradu. Predobradom se uklanja kruti otpad, grube suspendirane tvari, ulja, masti i sve što može onesposobiti sustav. Primarnom obradom uklanja se većina suspendiranih tvari čime se ujedno smanjuje i količina organskih tvari. Preostale krute i otopljene organske tvari uklanjaju se mikrobiološkom razgradnjom u sekundarnoj obradi otpadnih voda. Tercijarni procesi uključuju uklanjanje nutrijenata (dušika, fosfora i ugljika) (Ružinski i sur. 2010). Ciljevi ovog seminarskog rada su objasniti : 1) utjecaj fizičko-kemijskih čimbenika na organizme u aktivnom mulju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; 2) kvalitetu aktivnog mulja i rada uređaja temeljem prisutnih organizama. 2. Biološko pročišćavanje otpadne vode Biološko pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva kombinaciju prirodnih procesa i tehnologije, a svaka otpadna voda zahtijeva sebi svojstven način pročišćavanja unutar kojeg se razvija i specifična zajednica organizama ( Procesi koji se odvijaju u spremnicima za biološko pročišćavanje (Sl. 2 i 3) slični su procesima autopurifikacije (samočišćenja) vode, ali zahtijevaju manje vremena i prostora. Temelj biološkog procesa obrade otpadne vode je kontrolirana mikrobiološka razgradnja otpadnih tvari (Ružinski i sur. 2010). Cilj biološkog pročišćavanja je ukloniti/smanjiti biorazgradive organski tvari, pri čemu se one prevode u plinove i mikrobnu biomasu. Biološkom obradom otpadnih voda smanjuju se koncentracije ugljičnih, dušičnih i fosfornih spojeva. S obzirom na smještaj mikroorganizama te način na koji oni dolaze u dodir s otpadnom vodom postoji nekoliko oblika biološkog pročišćavanja: aktivni mulj, prokapnici, biološke cjediljke, okretni biološki nosači, lagune i stabilizacijske bare te anaerobna digestija vode (Sl. 3). Biološkim pročišćavanjem uklanja se oko 70 do 90 % ukupne suspendirane i organske tvari što ovim uređajima osigurava široku primjenu. ( 4

5 Slika 1. Shema biljnog uređaja za pročišćavanje otpadne vode Slika 2. Shema biološkog reaktora Slika 3. Prikaz biološke obrade otpadne vode u uređaju s aktivnim muljem 5

6 3. Aktivni mulj Aktivni ili biološki mulj čini prirodna mješovita zajednica mikroorganizama koja na temelju zakonitosti simbioze razgrađuje sastojke koji se nalaze u otpadnoj vodi. Aktivni mulj se sastoji od nerazgrađene organske (70-90 %) i anorganske (10-30 %) tvari. Zajednicu organizama čine bakterije (95%) i Protozoa (5%) (Sl. 4). Minimalna koncentracija sastojaka s ugljikom, dušikom i fosforom potrebna za rast i razmnožavanje mikroorganizama treba zadovoljiti omjer C:N:P=100:5:1. Ovaj se omjer mijenja ovisno o podrijetlu vode no može se kontrolirati dodavanjem hranjivih soli ( Djelotvornost uređaja za pročišćavanje otpadne vode aktivnim muljem, rast i razmnožavanje mikroorganizama te učinkovitost i brzina provedbe razgradnje ovise o temperaturi, otopljenom kisiku, ph vrijednosti i koncentraciji toksičnih tvari u otpadnoj vodi. Mikroorganizmi u aktivnom mulju razgrađuju sastojke iz otpadne vode na ugljični dioksid i vodu. Mikroorganizmima koji razgrađuju organsku tvar potrebno je više kisika te se nalaze pri površini, dok dublje slojeve zauzimaju vrste koje razgrađuju produkte razgradnje i potrebno im je manje kisika. Najbolji oblik flokula je kuglasti, kojeg omogućuje ravnoteža štapičastih i nitastih oblika bakterija. Bakterija štapičastog oblika vrste Zooglea ramigera i nitaste bakterije prianjaju čvrsto uz čestice organske tvari i čine srž flokula. Nitaste bakterije mogu narušiti stabilnost strukture flokula rastom niti koje probijaju flokulu. Time se smanjuje mogućnost taloženja čestica i dolazi do raspada flokula. 6

7 Slika 4. Zastupljenost pojedinih mikroorganizama u aktivnom mulju 4. Organizmi u aktivnom mulju 4.1. Bakterije U aktivnom mulju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dominiraju bakterije. One ugrađuju u svoju biomasu organsku tvar i minerale. Postoje dvije vrste bakterija s obzirom na način korištenja ugljika : heterotrofne i autotrofne. Heterotrofne bakterije koriste organsku tvar iz otpadne vode za rast i razvoj te u isto vrijeme oslobađaju energiju pretvarajući organsku tvar u ugljikov dioksid. Značajni rodovi takvih bakterija su : Achromobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Citromonas, Flavobacterium, Pseudomonas i Zoogloea ( Autotrofne bakterije koriste anorganske tvari za dobivanje energije. Bakterije koje omogućavaju proces nitrifikacije pripadaju porodici Nitrobacteriaceae, roda Nitrosomonas sp. (Sl. 5) koje oksidiraju amonijak u nitrit, te roda Nitrobacter sp. (Sl. 6) koje oksidiraju nitrit u nitrat (Ružinski i sur. 2010). Vrsta Zoogloea ramigera (Sl. 7) bitna je kod stvaranje flokula aktivnog mulja u kojima čini većinu biomase. Z. ramigera stvara ekstracelularne fibrilne niti koje se nalaze u 7

8 njezinu matriksu a djeluju kao ljepilo jer se isprepliću, te na taj način drže zajedno čestice koje formiraju flokule. ( Ime Zoogloea potječe od latinske riječi zoo i gloea što znači životinjsko ljepilo koje je dobila upravo zbog svog specifičnog ljepljivog matriksa. Bakterije su izvor hrane trepetljikašima i drugim skupinama Protozoa i Metazoa. Slika 5. Nitrosomonas sp. Slika 6. Nitrobacter sp. Slika 7. Zoogloea ramigera u flokuli aktivnog mulja 8

9 4.2. Protozoa Protozoa (praživotinje) su jednostanični organizmi koji se hrane bakterijama i ostacima organske tvari te na taj način reguliraju biomasu bakterija i zamućenost vode. U aktivnom mulju od Protozoa su prisutni Mastigophora (Flagellata tj. bičaši), Ciliophora (trepetljikaši) i Sarcodina (sluzavci). Protozoa čine 5% biomase aktivnog mulja od čega su najzastupljeniji trepetljikaši i bičaši. Dobri su indikatori kisika u aktivnom mulju. Također su osjetljivi na toksične tvari. Prvi znak povećane toksičnosti u aktivnom mulju je smanjeno kretanje trepetljikaša. Nakon toga slijedi naglo povećanja brojnosti bičaša i slobodno plivajućih trepetljikaša što uzrokuje pucanje flokula aktivnog mulja. Preveliki broj bičaša, ameba i slobodno plivajućih trepetljikaša ukazuje na preopterećenost sistema i preveliku prisutnost organskih čestica, dok preveliki broj pričvršćenih trepetljikaša i kolnjaka ukazuje na stabilne uvjete s dosta kisika u aktivnom mulju. Trepetljikaši su bitni za smanjenje brojnosti fekalnih koliforma npr. vrste Escherichia coli, čime se iz otpadne vode ukloni 91-99% njene biomase. Poznate vrste trepetljikaša koji se nalaze u aktivnom mulju su : Aspidisca costata, Vorticella convallaria, Vorticella microstoma, Opercularia coarcta, Opercularia microdiscum, Carchesium polypinum, Chilodonella uncinata, Trachelophyllum pusillum. Rodovi bičaša koji su prisutnih u aktivnom mulju su Euglena, Trigonomonas, i Monas ( (Sl. 8-10). Slika 8. Charchesium sp. Slika 9. Opercularia sp. 9

10 Slika 10. Vorticella convallaria 4.3. Metazoa Podcarstvo metazoa čine mnogostanične životinje od kojih se u aktivnom mulju mogu naći Nematoda (oblići), Oligochaeta (maločetinaši), te u najvećoj mjeri Rotifera (kolnjaci). Kolnjaci u aktivnom mulju nalaze obilje hrane u obliku suspenzije čestica detritusa i bakterija. Njihova uloga je stabiliziranje količine organskih čestica. Hraneći se doprinose stabilizaciji flokula, stimulaciji aktivnosti mikroflore, recikliranju mineralnih tvari te povećanju penetracije kisika (water.me.vccs.edu/courses/). Hraneći se doprinose stab ilizaciji flokula. Nalazimo ih u starijem mulju jer im je potrebno više vremena za rast, razvoj i povećanje biomase. Osjetljivi su na toksične tvari te se stoga nalaze u aktivnom mulju kada u njemu vladaju stabilni uvjeti. U aktivnom mulju nalaze se vrste roda Lecane (Sl. 11), Cephalodella (Sl. 12), Lepadella (Sl. 13) i Dicranophorus (Sl. 14). Slika 11. Lecane sp. Slika 12. Cephalodella sp. 10

11 Slika 13. Lepadella sp. Slika 14. Dicranophorus sp. 5. Utjecaj fizičko-kemijskih čimbenika na organizme u aktivnom mulju 5.1. ph- vrijednost Aktivnost većine bakterija optimalna je kod ph- vrijednosti između (Sl.15). Kod odstupanja ph- vrijednosti od optimalnih uvjeta u lužnato ili kiselo smanjuje se sposobnost mikroorganizama za razgradnju organskih čestica. Kiseli uvjeti u aktivnom mulju dovode do nagomilavanja nitastih bakterija što u konačnici negativno utječe na završnu kvalitetu vode (Ghanizadeh i Sarrafpour, 2001). Naročito osjetljive na odstupanje ph vrijednosti u kiselo su metanske bakterije. Aktivnost praživotinja najbolja je kod phvrijednosti između 6-8. Vrste rodova Aspidisca i Vorticella mogu tolerirati i ph-vrijednosti od , dok vrsta Paramecum caudatum pokazuje smanjenu aktivnost i brzinu plivanja kod ph vrijednosti 3.6. (Baldwin i sur.2001). Flagelatni protozoa mogu izdržati ekstremno niske ph vrijednosti (<3.0). Kod kiselih uvjeta propusnost stanične membrane u Protozoa je veća te su zbog toga jače izloženi utjecaju toksičnih tvari iz otpadne vode (Baldwin i sur. 2001). Kod niskih vrijednosti ph bitno je da postoji velika količina bakterija, kojima se hrane Protozoa te povećaju svoju biomasu. Kod kolnjaka je uočena smanjena pokretljivost kod ph-vrijednosti 5.6. Vrste rodova Cephalodella, Lepadella, Lecane, Trichocera i Dicranophorus tolerantne su na ph manji od 7. Neke vrste oblića mogu također preživjeti u kiselim uvjetima kada je ph manji od 4.5. Za većinu mikrofaune u aktivnom mulju,vrijednosti ph ispod 2.5 uzrokuju smrt (Baldwin i sur. 2001). 11

12 Slika 15. Ovisnost biološke aktivnosti mikroorganizama o ph vrijednosti 5.2. Temperatura Svi biokemijski procesi odvijaju se brže na višim temperaturama (Sl.16). Približno se na svakih 10 C povećanja temperature udvostručuje brzina razgradnje. Zbog toga je ljeti razgradnja u aktivnom mulju bolja nego zimi. Optimalna temperatura za rast i razvoj mikroorganizama je između 25 i 35 C. Kod temperature vode oko 10 C inhibirana je nitrifikacija a denitrifikacija se može provoditi na temperaturi do 5 C. Temperatura i ph zajedno imaju veliki utjecaj na organizme u aktivnom mulju. ph 4.5 neće imati štetan učinak na organizme kod temperature od 30 C, no ako je temperatura u uređaju 15 C ista vrijednost ph imati će štetan učinak na organizme. Metanske bakterije su naročito osjetljive na niske temperature. 12

13 Slika 16. Ovisnost brzine rasta mikroorganizama o temperaturi aktivnog mulja 5.3. Toksične tvari Neke od toksičnih tvari u otpadnoj vodi su arsen, bakar, krom,kadmij,cink, sulfidi, fenoli, cijanidi i druge tvari složene kemijske strukture. Svi takvi spojevi nazivaju se ksenobiotici. Oni se nagomilavaju u stanicama biomase aktivnog mulja te uzrokuju akutnu ili kroničnu toksičnost mikroorganizama. Akutna toksičnost je autoliza biomase mikroorganizama koja se uočava nakon kratkog vremena doticaja toksičnih sastojaka i mikroorganizama. Prepoznaje se kao intenzivno pjenjenje sadržaja u reaktoru uređaja za pročišćavanje otpadne vode. Kronično trovanje uzrokuje gubitak aktivnosti organizama a uočava se nakon nagomilavanja teških metala (npr.bakra) u aktivnom mulju. Bakar i cink u koncentracijama iznad 1 i 10mg/l inhibiraju mikroorganizme u aktivnom mulju. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da je vrsta Uronema nigricans BQ2 najotpornija na povišene koncentracije cinka. Vrsta Tetrahymena pyriformis se brzo prilagođava na velike koncentracije cinka, a također je i najotpornija vrsta na utjecaj bakra. (Martín-González i sur. 2005). Studije su otkrile da kod nekih vrsta Protozoa, kalcij i cink smanjuju utjecaj kadmija,dok merkur povećava njegovu toksičnost na organizme. Kod vrste Euglena gracilis je dokazano da cink značajno smanjuje učinak kadmija na stanicu. Trepetljikaši su osjetljiviji na toksičnost teških metala od ostalih mikroorganizama. (Martín - González i sur. 2005). 13

14 5.4. Protok vode i kemijska potrošnja kisika Za formiranje zajednice organizama u aktivnom mulju važan čimbenik je protok vode. Voda donosi organske tvari koje opterećuju uređaj za pročišćavanje i smanjuju njegovu kvalitetu. Organsko opterećenje povećava količine dušičnih i ugljičnih spojeva. Razdoblje rasta mikroorganizama je duže u odnosu na naglo povećanje organskih tvari što dovodi do smanjenje kvalitete pročišćavanja otpadne vode (Pulić, 2007). Veći protok smanjuje prozirnost a povećava mutnoću vode. Kemijska potrošnja kisika (KPK) označava količinu otopljenih organskih tvari koje se oksidiraju kisikom iz permanganata. Utvrđivanje KPK-a važno je za mjerenje količine štetnih sastojaka u otpadnoj vodi, za određivanje stupnja zagađenosti i kontrolu ulazne i izlazne vode. Jedinica za kemijsku potrošnju kisika je mg/l O 2 ( U biomasi mikroorganizama poznata je koncentracija dušika koja iznosi 7 % i koncentracija fosfora koja iznosi 1.5 %. Iskustveno je poznato iskorištenje organskih sastojaka za prirast biomase koje iznosi: Y = 0,45 kg biomase aktivnog mulja/ kg KPK vrijednosti tj. za 1 kg biomase aktivnog mulja potrebno je 2,2 (2,5) 3 kg KPK-vrijednosti ( 14

15 6. Sažetak Razvojem društva i tehnologije postavljaju se sve veći zahtjevi za zaštitu okoliša a posebno za pročišćavanje otpadnih voda. Najrašireniji biološki postupak uklanjanja organskih tvari iz otpadne vode je korištenje aktivnog mulja. Aktivni mulj nastaje međusobnim povezivanjem bakterija, Protozoa, Metazoa i suspendiranih čestica organske tvari u nakupine koje nazivamo flokule. Uloga organizama u aktivnom mulju je da u svoju biomasu ugrađuju organske tvari iz otpadne vode te kao produkt nastaju plinovi i nerazgradivi ostatak. Organizmi koji najviše sudjeluju u biološkom pročišćavanju voda su bakterije, trepetljikaši, bičaši, amebe te kolnjaci. Protozoa i Metazoa koriste bakterije i organske čestice kao hranu. Njihova brojnost i raznolikost ukazuje na kvalitetu aktivnog mulja i uspješnost pročišćavanja otpadnih voda. Biološka aktivnost mikroorganizama ovisi o temperaturi, koncentraciji otopljenog kisika, ph vrijednosti, vrsti i koncentraciji sastojaka u vodi. Optimalna ph vrijednost za aktivnost mikroorganizama je a optimum temperaturnih uvjeta nalazi se između 25 C - 35 C. Toksične tvari koje se nalaze u aktivnom mulju npr. teški metali (bakar,cink) najčešće uzrokuju gubitak aktivnosti mikroorganizama i njihovo ugibanje. 15

16 7. Summary Parellel with technological development increas demands for environmental and water protection. The most common wastewate treatment is the biological activated sludge process. The activated sludge generated bacteria, protozoa, metazoa and suspended particles in flocs. The role of organisms in activated sludge is to incorporated dissolved substances from wastewater into their biomass and as a product result in gases and insoluble particles. Bacteria, cilliates, flagellates, and rotifers are organisms that are most involved in the biological wastewater treatment. Protozoa and Metazoa are using bacteria and organic particles as food. Their abundance and variety is measure for quality and effectiveness of activated sludge wastewater treatment Biological activity of microorganisms depends on temperature, amount of dissolved oxygen, ph, quality and quantity of ingredients in the water. The optimum ph for the activity of microorganisms is and the optimum temperature conditions are between 25 C - 35 C. Toxic substances found in activated sludge are heavy metals (copper, zinc) and they cause loss of microorganisms activity and death. 16

17 8. Literatura Amaral A. L, Motta M, Pons M. N, Vivier H, Roche N, and Ferreira E. C, Survey of Protozoa and Metazoa populations in wastewater treatment plants by image analysis and discriminant analysis. Environmetrics, 15, Baldwin D. i Campell C, Short-Term Effects of Low ph on the Microfauna of an Activated Sludge Wastewater Treatment System. Water Qual. Res. J. Canada, 36, Ghanizadeh Gh, Sarrafpour R, The Effects of Temperature and PH on Settlability of Activated Sludge Flocs. Iranian J. Publ. Health, 30, Martín-González A, Díaz S, Borniquel S, Gallego A, Gutiérrez J. C, Cytotoxicity and bioaccumulation of heavy metals by ciliated protozoa isolated from urban wastewater treatment plants. Research in Microbiology, 157, Pulić Martina, Sastav zajednica mikroorganizama u uređajima za biološko pročišćavanje voda / diplomski rad, Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet. Ružinski N. i Anić Vučinić A, Obrada otpadnih voda biljnim uređajima, Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb

18 18

KONVENCIONALNI I BILJNI PROČISTAČI OTPADNIH VODA: PREDNOSTI I NEDOSTACI

KONVENCIONALNI I BILJNI PROČISTAČI OTPADNIH VODA: PREDNOSTI I NEDOSTACI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK KONVENCIONALNI I BILJNI PROČISTAČI OTPADNIH VODA: PREDNOSTI I NEDOSTACI CONVENTIONAL AND NON-CONVENTIONAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS:

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ. Petra Vukić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ. Petra Vukić SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ Petra Vukić BIOSORPCIJSKI POTENCIJAL AKTIVNOG MULJA U OBRADI FARMACEUTSKIH OTPADNIH VODA DIPLOMSKI RAD Voditelj

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE Matea Martinović Obrada otpadnih voda tehnologijom membranskog bioreaktora

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Anđelko Jurenić, bacc.ing.agr. UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.

Anđelko Jurenić, bacc.ing.agr. UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013. REPUBLIKA HRVATSKA VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA Anđelko Jurenić, bacc.ing.agr. UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013. Završni specijalistički

More information

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU VELEUČILIŠTE U KARLOVCU ODJEL SIGURNOSTI I ZAŠTITE Stjepan Ovčariček KUĆANSKE OTPADNE VODE ZAVRŠNI RAD KARLOVAC, 2017. KARLOVAC UNIVERSIRY OF APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF SAFETY AND SECURITY Stjepan

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Ispitivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete voda

Ispitivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete voda A. PTIČEK SIROČIĆ et al.: Ispitivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete voda, Kem. Ind. 65 (9-10) (2016) 509 514 509 Ispitivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete voda DOI: 10.15255/KUI.2015.045

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ. Jelena Šetinc

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ. Jelena Šetinc SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ Jelena Šetinc UKLANJANJE FARMACEUTIKA MEMBRANSKIM BIOREAKTORIMA ZAVRŠNI RAD Voditelj rada: Doc. dr.

More information

TRETMAN OTPADNIH VODA

TRETMAN OTPADNIH VODA TRETMAN OTPADNIH VODA Ranđel N. Kitanović a, Vanja M. Šušteršič b a Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Odeljenje logistike, Beograd b Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac Sažetak: Kvalitet

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Microorganisms as water quality indicators for the Lim river

Microorganisms as water quality indicators for the Lim river UDC: 502.51:504.5(497.16) ; 579.8.088 ID: 195762956 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVII, 34 (2012) 135-141 Microorganisms as water quality indicators for the Lim river Olivera

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number Li 11.

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number Li 11. Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li 11.15 Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Li 11.15 Standard: /IEC 17025:2011 Datum dodjele/ obnavljanja akreditacije: Date

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULET OSIJEK DIPLOMSKI RAD

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULET OSIJEK DIPLOMSKI RAD SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULET OSIJEK DIPLOMSKI RAD OSIJEK, 12.11.2015. MARTA JERKOVIĆ SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULET OSIJEK DIPLOMSKI

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Pročišćavanje otpadnih voda i obrada otpadnih plinova

Pročišćavanje otpadnih voda i obrada otpadnih plinova Pročišćavanje otpadnih voda i obrada otpadnih plinova 1 Sadržaj UVOD...3 1 POLAZIŠTE SMJERNICA...3 2 POZADINA...5 1.1 Važnost za sve industrije...5 1.2 Horizontalne najbolje i NRT...6 1.3 Provedba NRT-

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA -AGLOMERACIJA UMAG - WYG Environment, Planning, Transport Ltd Arndale Court Otley Road Headingley West Yorkshire ENGLAND WYG International

More information

12. NAJBOLJE DOSTUPNE TEHNIKE PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA

12. NAJBOLJE DOSTUPNE TEHNIKE PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA 12. NAJBOLJE DOSTUPNE TEHNIKE PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA 12.1. Koncept najbolje dostupne tehnike prečišćavanja otpadnih voda naselja U okviru izrade Studije Strategija vodosnabdevanja i zaštite

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ. Emanuela Drljo DIPLOMSKI RAD. Zagreb, srpanj 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ. Emanuela Drljo DIPLOMSKI RAD. Zagreb, srpanj 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ Emanuela Drljo DIPLOMSKI RAD Zagreb, srpanj 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

otpadnih voda iz procesa proizvodnje čipsa

otpadnih voda iz procesa proizvodnje čipsa Prethodno priopćenje Preliminary Report UDK 628.316.13 Primljeno (Received): 25.7.2015.; Prihvaćeno (Accepted): 8.2.2016. Elektrokemijska obrada otpadnih voda iz procesa proizvodnje čipsa dr. sc. Višnja

More information

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP M. Mitreski, A. Korubin-Aleksoska, J. Trajkoski, R. Mavroski ABSTRACT In general every agricultural

More information

ONEČIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA

ONEČIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA doc. dr.sc. Anita Štrkalj ONEČIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA Sisak, 2014. SADRŽAJ 1. UVOD 1 2. VODA KAO ESENCIJALNI IZVOR ŽIVOTA 2 3. VODA KAO SASTAVNICA EKO SUSTAVA 5 4. RAZLIČITI TIPOVI VODA U PRIRODI 6 4.1

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA Nihad HARBAŠ Samra PRAŠOVIĆ Azrudin HUSIKA Sadržaj ENERGIJSKI BILANSI DIMENZIONISANJE POSTROJENJA (ORC + VRŠNI KOTLOVI)

More information

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE Serija letaka Izobrazbom do zaštite zdravlja i sigurnosti na radu PRIMJENA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 kabuplast - dvoslojne rebraste cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za kabelsku zaštitu - proizvedene u skladu sa ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011 - stijenka izvana

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

PRIMENA SBR SISTEMA U PREIŠAVANJU KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SA PARAMETARSKIM MODELOM POSTROJENJA

PRIMENA SBR SISTEMA U PREIŠAVANJU KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SA PARAMETARSKIM MODELOM POSTROJENJA UDK: 628.35 Struni rad PRIMENA SBR SISTEMA U PREIŠAVANJU KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SA PARAMETARSKIM MODELOM POSTROJENJA Dragan CVETKOVI dipl.maš.inž, prof. dr. Milan DESPOTOVI Mašinski fakultet u Kragujevcu

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA SF6 PREKIDAĈ 420 kv PREKIDNA KOMORA POTPORNI IZOLATORI POGONSKI MEHANIZAM UPRAVLJAĈKI

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

ANALIZA UTICAJA UVOĐENJA STANDARDA ISO NA EMISIJE POLUTANATA U ORGANIZACIJI METALSKOG SEKTORA

ANALIZA UTICAJA UVOĐENJA STANDARDA ISO NA EMISIJE POLUTANATA U ORGANIZACIJI METALSKOG SEKTORA 10. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem QUALITY 2017, Neum, B&H, 17. - 20 maj 2017. ANALIZA UTICAJA UVOĐENJA STANDARDA ISO 14001 NA EMISIJE POLUTANATA U ORGANIZACIJI METALSKOG SEKTORA ANALYSIS

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI RAZVOJ

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI RAZVOJ MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI RAZVOJ KARLA CERKOVIĆ PRAĆENJE DUŠIKA I NJEGOVIH SPOJEVA U VODI RIJEKE MURE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE TIJEKOM PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA ZAVRŠNI

More information

Faktori formiranja tla

Faktori formiranja tla MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ STUDIJ MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA P E D O L O G I J A Tema: Pedogenetski faktori Doc.dr.sc. Aleksandra BENSA i Dr.sc. Boško MILOŠ Autorizirana prezentacija Split, 2011/12. Faktori

More information

Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD

Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Damir Foschio Zagreb, 2010. Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Voditelj rada: Doc.dr.sc. Davor Ljubas

More information

Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture of the Republic of Srpska

Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture of the Republic of Srpska Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 633.11:572.21/.22(497.6RS) DOI: 10.7251/AGREN1204645M Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture

More information

UKLANJANJE NITRATA IZ VODE ZA PIĆE PRIMENOM BIOLOŠKE DENITRIFIKACIJE

UKLANJANJE NITRATA IZ VODE ZA PIĆE PRIMENOM BIOLOŠKE DENITRIFIKACIJE UDK: 628.16 Originalni naučni rad UKLANJANJE NITRATA IZ VODE ZA PIĆE PRIMENOM BIOLOŠKE DENITRIFIKACIJE Dejan S. LJUBISAVLJEVIĆ, Vladana N. RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ Građevinski fakultet,institut za hidrotehniku

More information

IZVJEŠĆE. o obavljenim poslovima s rokom dospijeća 30. studenoga godine, a prema Ugovoru broj /1

IZVJEŠĆE. o obavljenim poslovima s rokom dospijeća 30. studenoga godine, a prema Ugovoru broj /1 Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište I. Meštrovića 63, P.P. 500 21000 SPLIT, HRVATSKA Tel: +385 21 408000, fax: +385 21 358650 e-mail: office@izor.hr, web: www.izor.hr Institute of Oceanography

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE OTPADNOG MULJA U INDUSTRIJI CEMENTA ANALYZING OF USAGE OF WASTE SLUDGE IN CEMENT INDUSTRY

RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE OTPADNOG MULJA U INDUSTRIJI CEMENTA ANALYZING OF USAGE OF WASTE SLUDGE IN CEMENT INDUSTRY RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE OTPADNOG MULJA U INDUSTRIJI CEMENTA ANALYZING OF USAGE OF WASTE SLUDGE IN CEMENT INDUSTRY STOJAN SIMIĆ, RAFINERIJA ULJA A.D. MODRIČA, BIH MIROSLAV STANOJEVIĆ, MAŠINSKI FAKULTET,

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I VODOOPSKRBE Aglomeracije Vrbovsko i Moravice

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I VODOOPSKRBE Aglomeracije Vrbovsko i Moravice ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I VODOOPSKRBE Aglomeracije Vrbovsko i Moravice ZAGREB, siječanj 2017. Naziv dokumenta Zahvat Nositelj zahvata Izrađivač elaborata Elaborat zaštite okoliša

More information

NAUTICAL TOURISM - RIVER CRUISE ONE OF THE FACTORS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF EASTERN CROATIA

NAUTICAL TOURISM - RIVER CRUISE ONE OF THE FACTORS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF EASTERN CROATIA Ph.D. Dražen Ćućić Faculty of Economics in Osijek Department of National and International Economics E-mail: dcucic@efos.hr Ph.D. Boris Crnković Faculty of Economics in Osijek Department of National and

More information

Validacija analitičke metode za određivanje ukupnog organskog ugljika u vodi

Validacija analitičke metode za određivanje ukupnog organskog ugljika u vodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju Diplomski sveučilišni studij kemija; istraživački smjer Magdalena Damjanović Validacija analitičke metode za određivanje ukupnog organskog

More information

WASTEWATER POLLUTION FROM CRUISE SHIPS IN THE ADRIATIC SEA

WASTEWATER POLLUTION FROM CRUISE SHIPS IN THE ADRIATIC SEA TINA PERIĆ, Ph.D. Student 1 (Corresponding author) E-mail: tina.peric@pfst.hr PAVAO KOMADINA, Ph.D. 2 E-mail: komadina@pfri.hr NIKOLA RAČIĆ, Ph.D. 1 E-mail: nikola@pfst.hr 1 University of Split, Faculty

More information

FECAL COLIFORM BACTERIA SUMMARY SHEET

FECAL COLIFORM BACTERIA SUMMARY SHEET FECAL COLIFORM BACTERIA SUMMARY SHEET WATERBODY: Greybull River (Tributary to Big Horn River) (WYBH10080009) REACH DESCRIPTION: Confluence wi e Big Horn River upstream to Meeteetse, Wyoming. BACKGROUND:

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Energetska obnova pročelja. Tonći Marinović Regionalni prodajni predstavnik

Energetska obnova pročelja. Tonći Marinović Regionalni prodajni predstavnik Energetska obnova pročelja Tonći Marinović Regionalni prodajni predstavnik 1 Zašto su ROCKWOOL proizvodi zeleni proizvodi Sanacija pročelja uz odličnu toplinsku, protupožarnu i zvučnu zaštitu ETICS sustavom

More information

Docent dr Milena Dalmacija Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3

Docent dr Milena Dalmacija Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3 GVE ZA VODE IZ SEKORA PREHRAMBENE INDUSTRIJE Docent dr Milena Dalmacija Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3 milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

TEHNOLOGIJE UKLANJANJA SULFATA IZ OTPADNIH VODA RUDNIKA

TEHNOLOGIJE UKLANJANJA SULFATA IZ OTPADNIH VODA RUDNIKA TEHNOLOGIJE UKLANJANJA SULFATA IZ OTPADNIH VODA RUDNIKA Autori: Amira Kasumović, MA-dipl.inž.tehn. Senid Čakrama, MA-dipl.inž.građ. Rudarski institut d.d. Tuzla Rudarska br. 71 75000 Tuzla amira.kasumovic@rudarskiinstituttuzla.ba

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Marija Barta. Zagreb, 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Marija Barta. Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Marija Barta Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: doc. dr. sc. Hrvoje Juretić,

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

PRIMJENA OKSIDACIJSKIH POSTUPAKA U OBRADI BUNARSKIH VODA ISTOČNE SLAVONIJE MAGISTARSKI RAD

PRIMJENA OKSIDACIJSKIH POSTUPAKA U OBRADI BUNARSKIH VODA ISTOČNE SLAVONIJE MAGISTARSKI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE PRIMJENA OKSIDACIJSKIH POSTUPAKA U OBRADI BUNARSKIH VODA ISTOČNE SLAVONIJE MAGISTARSKI RAD Mentor: prof.dr.sc. NIKOLA RUŽINSKI HRVOJE JURETIĆ ZAGREB,

More information

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Uvod u ekoinženjerstvo 1. dio Interna skripta Autor: izv.prof.dr.sc. Ana Vrsalović Presečki

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Marko Bilan. Zagreb, 2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Marko Bilan. Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Marko Bilan Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Doc. dr. sc. Hrvoje Juretić,

More information

Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu

Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu Strana 1 od 18 Grad Užice, Gradska uprava za urbanizam,izgradnju i imovinsko pravne poslove Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu Godišnji izveštaj Uvod Zavod za javno zdravlje

More information

S A Ž E T A K STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ UREĐAJA ZA ČIŠĆENJE OTPADNIH VODA ZADAR

S A Ž E T A K STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ UREĐAJA ZA ČIŠĆENJE OTPADNIH VODA ZADAR S V E U Č I L I Š T E U Z A G R E B U GRAĐEVINSKI FAKULTET S A Ž E T A K STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ UREĐAJA ZA ČIŠĆENJE OTPADNIH VODA ZADAR ZAGREB, STUDENI 2003. NARUČITELJ: HRVATSKE VODE ZAGREB, Ulica

More information

THE IMPLEMENTATION OF EWFD/WFD IN THE REGION OF VOJVODINA WITHIN JOINT SLOVAK-SERBIA SERBIA PROJECTS

THE IMPLEMENTATION OF EWFD/WFD IN THE REGION OF VOJVODINA WITHIN JOINT SLOVAK-SERBIA SERBIA PROJECTS Towards Integrated River Basin Management The 55 th Anniversary of the Founding of the Water Research Institute THE IMPLEMENTATION OF EWFD/WFD IN THE REGION OF VOJVODINA WITHIN JOINT SLOVAK-SERBIA SERBIA

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ. Klara Perović ZAVRŠNI RAD

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ. Klara Perović ZAVRŠNI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ Klara Perović ZAVRŠNI RAD Zagreb, rujan 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

OSNOVI UPRAVLJANJA PODRŠKE

OSNOVI UPRAVLJANJA PODRŠKE Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju izaštituživotnesredine Udruženje za unapređenjeđ zaštite ši životne sredine Novi Sad OSNOVI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET EKOTOKSIKOLOGIJA. Dr.sc. Tahir Sofilić. Sisak, 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET EKOTOKSIKOLOGIJA. Dr.sc. Tahir Sofilić. Sisak, 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET EKOTOKSIKOLOGIJA Dr.sc. Tahir Sofilić Sisak, 2014. Autor: Doc. dr.sc. Tahir Sofilić Recenzenti: Akademik prof. dr.sc. Ferdo Bašić, Agronomski fakultet, Sveučilište

More information

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE NACRT

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE NACRT PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE 2015.-2021. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE SADRŽAJ 1 Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom... 7 2 Analiza postojećeg stanja gospodarenja otpadom u RH...

More information

STRUKTURNO KABLIRANJE

STRUKTURNO KABLIRANJE STRUKTURNO KABLIRANJE Sistematski pristup kabliranju Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture Za strukturno kabliranje potrebno je ispuniti: Generalnost ožičenja Zasidenost radnog područja

More information

SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA. Ivan Pukšar, UNPAH

SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA. Ivan Pukšar, UNPAH SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA Ivan Pukšar, UNPAH DMK destinacijska menadžment kompanija tvrtka koja koristi svoje opsežno poznavanje turističkih resursa, raspolaže sa stručnim djelatnicima te

More information

Osijek, veljača, 2015.

Osijek, veljača, 2015. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO- TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK Dragana Milinković UKLANJANJE NITRATA IZ VODE ADSORPCIJOM DIPLOMSKI RAD Osijek, veljača, 2015. TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA

More information

Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu

Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu Drago Pupavac Polytehnic of Rijeka Rijeka e-mail: drago.pupavac@veleri.hr Veljko

More information

Korištenje mulja s UPOV-a u proizvodnji cementnog morta i betona

Korištenje mulja s UPOV-a u proizvodnji cementnog morta i betona DOI: 10.14256/JCE.1374.2015 Građevinar 3/2016 Primljen / Received: 8.6.2015. Ispravljen / Corrected: 1.2.2016. Prihvaćen / Accepted: 11.3.2016. Dostupno online / Available online: 10.4.2016. Korištenje

More information

UPOREDNI PREGLED KARAKTERISTIKA ROTACIONIH BIODISKOVA I SEKVENCIJALNIH FAZNIH REAKTORA ZA TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

UPOREDNI PREGLED KARAKTERISTIKA ROTACIONIH BIODISKOVA I SEKVENCIJALNIH FAZNIH REAKTORA ZA TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA UDK: 628.35 Pregledni rad UPOREDNI PREGLED KARAKTERISTIKA ROTACIONIH BIODISKOVA I SEKVENCIJALNIH FAZNIH REAKTORA ZA TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA Dragan CVETKOVI dipl.maš.inž. *, prof. dr Vanja ŠUŠTERŠI

More information

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 ALS ARABIA (LIFE SCIENCES, JEDDAH) 62nd St Industrial Area 1, Phase 4 Jeddah 21254, Saudi Arabia Mohamed Elbeb Phone: +966 13 834 5959 ext: 239 mohamed.elbeb@alsarabia.com.

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Bottle Feeding Your Baby

Bottle Feeding Your Baby Bottle Feeding Your Baby Bottle feeding with formula will meet your baby s food needs. Your doctor will help decide which formula is right for your baby. Never give milk from cows or goats to a baby during

More information

OREGON Environmental Laboratory Accreditation Program ORELAP Fields of Accreditation BSK Associates Vancouver

OREGON Environmental Laboratory Accreditation Program ORELAP Fields of Accreditation BSK Associates Vancouver MATRIX Reference Code Analyte Code Description Drinking EPA 300.0 2.1 10053200 Methods for the Determination of Inorganic Substances in Environmental Samples 1575 Chloride 1730 Fluoride 1810 Nitrate as

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

Ekotoksikologija arsena

Ekotoksikologija arsena Ekotoksikologija arsena Valentina Petrak*, prof. dr. sc. Gordana Pavlović** (mentor) *Studentica na Tekstilno tehnološkom fakultetu ** Zavod za primijenjenu kemiju, Tekstilno tehnološki fakultet, Sveučilište

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Anja Ćeranić. Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Anja Ćeranić. Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Anja Ćeranić Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: doc. dr. sc. Hrvoje Juretić,

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Estuaries of South America

Estuaries of South America Gerardo M.E. Perillo Maria Cintia Piccolo Mario Pino-Quivira (Eds.) Estuaries of South America Their Geomorphology and Dynamics With 102 Figures and 20 Tables Springer 1 What Do We Know About the Geomorphology

More information