СМЈЕРНИЦЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ИКТ ПРОЈЕКТЕ ПОДНЕСЕНЕ АИДРС

Size: px
Start display at page:

Download "СМЈЕРНИЦЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ИКТ ПРОЈЕКТЕ ПОДНЕСЕНЕ АИДРС"

Transcription

1 2013 Агенција за информациoно друштво Републике Српске СМЈЕРНИЦЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА СТЕПЕН БЕЗБЈЕДНОСТИ: [0] Бања Лука ВЕРЗИЈА (f-01.0) Мај 2013

2 Садржај Контекст... 2 Циљ смјерница... 2 Реализација... 2 I Спречавање преноса надлежности... 2 II Стратешки аспекти... 3 III Пројект-менаџмент аспекти... 3 III.1 Идентификација заинтересованих страна, њихових односа и утицаја на пројекат... 3 III.2 Примјењена методологија... 3 III.3 Процјена ризика и управљање ризицима... 4 III.4 Формално-правне основе за реализацију пројекта... 4 III.5 Пословни процеси... 4 IV Технички и технолошки аспекти... 4 IV.1 Хардверских рјешења... 5 IV.2 Софтверских рјешења... 5 IV.3 Базе података и њихове релације... 5 IV.4 Комуникације... 5 IV.5 Интероперабилност... 5 IV.6 Стандарди (како постојећи, тако и евентуално иницирање успостављања нових у оквиру реализације пројекта)... 5 IV.7 Политике (како постојеће, тако и евентуално иницирање успостављања нових у оквиру реализације пројекта)... 5 IV.8 Друго (специфицирати)

3 КОНТЕКСТ Пословником о раду Владе Републике Српске дефинисане су обавезе Агенције за информационо друштво Републике Српске (у даљем тексту: АИДРС) у смислу давања мишљења на пројекте из домена информационо-комуникационих технологија, а које реализују органи и институције Републике Српске. С тим у вези, евидентна је потреба да се дефинишу и појасне кључни захтјеви које је неопходно задовољити, како би се осигурао адекватан и правовремен процес давања мишљења од стране АИДРС на пројекте који излазе пред Владу Републике Српске. ЦИЉ СМЈЕРНИЦА Ове смјернице имају за циљ дефинисање оквира у којим се треба кретати захтјев за давање мишљења на приједлоге ИКТ пројеката поднесене АИДРС. На тај начин биће омогућено давање квалификованог мишљења о предложеним пројектним приједлозима које ће бити засновано на достављеним квалитетним подацима. Мишљење, односно став Агенције ће се фокусирати на кључне факторе који пресудно утичу на успјех пројектних активности и оно не улази у детаљну анализу, оцјену релевантности или оправданости пројектног приједлога и базирано је искључиво на достављеним информацијама. Како је у овом процесу АИДРС на позицији евалуатора (у горе-наведеним оквирима) пројектних приједлога, она на себе не може преузети улогу активног учесника у дефинисању пројектног приједлога давањем смјерница или приједлога за реализацију. РЕАЛИЗАЦИЈА 1. Захтјев за мишљење на пројектни приједлог доставља се Агенцији за информационо друштво искључиво на прописаном формулару, (са припадајућом техничком документацијом у прилогу исте) коју је могуће преузети са интернет презентације АИДРС [ Захтјев доставља искључиво један орган или институција из Републике Српске која учествује у његовој реализацији. Није дозвољено достављање захтјева за исти пројекат из два или више извора, као ни допуна документације из више извора. 2. Достављена документација (уколико није достављена у електронској форми, потписаној квалификованим цертификатом) доставља се у оригиналу на протокол Агенције, уз обавезно достављање копије свих достављених материјала у електронском облику (електронска пошта, USB или оптички медиј) у неком од стандардних формата (Word, Excel, PPT, Access итд.) ради лакше и ефикасније обраде захтјева. 3. Сви достављени материјали морају бити побројани у формулару захтјева за давање мишљења. 4. АИДРС неће започети са процесом давања мишљења док не буду испуњени сви побројани услови. 5. АИДРС ће, у складу са интерном методологијом давања мишљења, могућностима и расположивим ресурсима извршити евалуацију пројекта по основу аспеката дефинисаних у тексту који слиједи. I СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕНОСА НАДЛЕЖНОСТИ Имајући на уму покушаје преноса надлежности ван оквира институција Републике Српске примјеном ИКТ рјешења, сачињена је инструкција која прописује начин и одговорност институција у припреми оваквих пројектних приједлога [ Овим документом се аутоматски идентификују елиминациони критеријуми за овај аспект оцјењивања пројектних приједлога у чијем се оквиру врши размјена података са учесницима ван институционалног оквира Републике Српске. 2

4 Институција-подносилац даје изјаву којом потврђује да су испуњени сви услови дефинисани у горе-наведеној Инструкцији. На овај начин се омогућује и јасно позиционирање институција Републике у току припреме пројектних приједлога, као и у погледу рада на реализацији ИКТ пројеката. II СТРАТЕШКИ АСПЕКТИ Подносилац захтјева за мишљење треба да у оквиру пројектног приједлога обезбиједи референцу на стратешке докуменатe (уколико такви постоје) који дефинишу област у којој ће бити реализован пројекат. Такође, овај осврт може да садржи и референцу на начин на који ће реализација пројекта допринијети развоју информационог друштва у Републици Српској, односно набројати ефекте којим она доприноси развоју информационог друштва. III ПРОЈЕКТ-МЕНАЏМЕНТ АСПЕКТИ III.1 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА, ЊИХОВИХ ОДНОСА И УТИЦАЈА НА ПРОЈЕКАТ Идентификација свих заинтересованих страна (енг. stakeholders ), т.ј. оних који утичу на имплементацију пројекта и оних на које утиче имплементација пројекта. Заинтересоване стране могу бити за и против промјена које доноси пројекат, док њихов утицај може бити директан и индиректан, као израз њихових међусобних односа, те утицаја које остварују на пројекат. Oви аспекти треба да буду набројани у анализи заинтересованих старна у саставу пројектног приједлога. III.2 ПРИМЈЕЊЕНА МЕТОДОЛОГИЈА Примјењена методологија треба да примарно идентификује и поброји листу проблема/потреба, њихове узроке, те на који начин ће исти бити ријешени/задовољени реализацијом пројекта уз обавезан кратак опис принципа на којима ће се рјешење заснивати, или кратак опис идејног рјешења. Неопходно је дефинисати све узроке појаве проблема, али и њихове ефекте. У контектсту горе-наведеног, пројектна методологија мора дефинисати циљеве пројекта као слику будућег стања до којег се долази реализацијом пројектних активности. Циљеви пројекта су очекивани исходи пројектних активности и морају бити: - Јасни - Мјерљиви - Одобрени од стране заинтересованих страна - Реалистични - Временски ограничени Активности су средства остварења циљева. Оне су ту да ријеше проблем утицајем на његове узроке! План активности сачињава аутор пројектног приједлога руковођен анализом проблема коју су заједнички креирале заинтересоване стране, а на основу анализе постављених циљева. План активности садржи временски распоређене активности у пројекту и утврђивање планираних датума њиховог обављања (почетка и завршетка), што у крајњем резултату даје временску слику одвијања пројекта. Овако дефинисани термини реализације појединачних фаза и корака се везују уз носиоце одговорности за имплементацију појединачних активности. Индикатори Одговор на питање: да ли пројекат остварује циљеве дају индикатори показатељи остварења циљева. Индикатори такође омогућују праћење реализације пројекта, а да би то било могуће, неопходно је пронаћи релевантне индикаторе оне који омогућују да се реализација пројекта мјери у односу на фазе пројекта. 3

5 Успостављање одговарајућих ндикатора за неки циљ је такође и начин да циљ постане специфичан, реалистичан и јасан. Број индикатора мора да буде најмање једнак броју циљева и неки од њих треба да мјере и саму сврху пројекта. (индикатор могу бити статистички подаци релевантни за активност која се спроводи, нпр. број корисника који имају приступ...). Посебна пажња треба бити посвећена питању индикатора квалитета. Дефинисање очекиваног нивоа квалитета рјешавамо примјеном јасно дефинисаних стандарда квалитета у оквиру области у којој се реализује пројекат. Ово подразумијева и именовање носиоца одговорности за спровођење прописаних стандарда. Поред тога, неопходно је дефинисати механизме, технологије и временске интервале за осигурање постављених циљева. III.3 ПРОЦЈЕНА РИЗИКА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Иницијатор пројекта мора идентификовати, анализирати и процјенити различите факторе ризика познате прије почетка пројекта, који на разноврсне начине утичу на остварење зацртаних циљева. Анализа могућих спољних (фактори ван оквира пројекта) и унутрашњих (фактори на које је могуће утицати унутар пројекта) ризика даје могућност да се процјене услови у којима се пројекат реализује. На основу ових података дефинише се План управљања ризицима, као план активности које имају за циљ да умање, односно у потпуности отклоне негативне ефекте утицаја фактора ризика. III.4 ФОРМАЛНО-ПРАВНЕ ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА Пројектни приједлог треба да садржи и идентификуе постојећи формално-правни, као и процесно-процедурални оквир (укључивши и утицаје на друге везане процесе и учеснике) који утиче на реализацију пројеката, да идентификује неопходне измјене у постојећем формалноправном оквиру, и предвиди развој евентуалних правних и процедуралних рјешења (подзаконски акти, правилници, формулари) у склопу пројектних активности, у случају да је тако нешто неопходно како би се остварили циљеви пројекта. III.5 ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ При анализи одређеног питања потребно је имати на уму да одређени проблем који се посматра у оквиру пројекта може представљати тек један сегмент неког пословног процеса, и да исти може укључивати и неколико институција. Стога је неопходно пажљиво анализирати пословне процесе на које пројекат утиче, као и оне који на исти утичу, формализовати, односно документовати (примјеном тзв. Business Process Management/a, Business process mapping/a) како полазно, тако и будуће стање пословног процеса, те извршити евентуалне оптимизације у циљу рационалнизације и унапређења ефикасности. Све институције укључене у пословне процесе на које утиче пројекат морају бити садржане у листи заинтересованих страна. IV ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТИ Пројектни приједлог треба да садржи преглед основних техничких и технолошких аспеката чијом се реализацијом осигурава реализација пројектних циљева. С тим у вези мора се водити рачуна да (у обиму дефинисаном Пословником Владе и доступним капацитетима) се АИДРС не налази у улози техничког евалуатора свих детаља пројектног приједлога, већ она даје глобално мишљење на основу достављених информација, док подносилац захтјева сноси пуну одговорност за реализацију пројектног приједлога на основу достављене документације. Стога и поднесена документација (нпр. спецификације опреме, Use Case дијаграми, релације унутар база података, топологија мрежa, комуникациони ресурси, спецификација софтверских захтјева - Software Requirements Specification и сл.), треба да одражава суштину техничког и технолшког рјешења у функцији реализације циљева пројекта, те се требају позивати на референтне стандарде у датој области. 4

6 Садржај техничке документације зависи од природе пројектног приједлога и иста се доставља у прилогу формулара, док њен садржај треба побројати у поднасловима који слиједе: IV.1 ХАРДВЕРСКИХ РЈЕШЕЊА IV.2 СОФТВЕРСКИХ РЈЕШЕЊА IV.3 БАЗЕ ПОДАТАКА И ЊИХОВЕ РЕЛАЦИЈЕ IV.4 КОМУНИКАЦИЈЕ IV.5 ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ IV.6 СТАНДАРДИ (КАКО ПОСТОЈЕЋИ, ТАКО И ЕВЕНТУАЛНО ИНИЦИРАЊЕ УСПОСТАВЉАЊА НОВИХ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА) IV.7 ПОЛИТИКЕ (КАКО ПОСТОЈЕЋЕ, ТАКО И ЕВЕНТУАЛНО ИНИЦИРАЊЕ УСПОСТАВЉАЊА НОВИХ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА) IV.8 ДРУГО (СПЕЦИФИЦИРАТИ) 5

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА На основу члана 20. став 4. Закона о електронском потпису Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 106/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ Образац ПО ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ Назив, односно име и презиме и адреса ПИБ У Обрасцу ПО износи се уписују у динарима, без децимала 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ВОДИЧ ЗА ПИЧЕВЕ 1 УВОД Индустрија комуникација у Србији је достигла стадијум развоја у којем и клијенти и агенције изражавају незадовољство процесом спровођења пичева (Pitch). ИАА Србија је као трипартитна

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 На основу чл.6, 6а и 7. Закона о порезима на имовину (Сл. Гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 и 68/14-др.закон), члана 6. и 11. Закона о финансирању

More information

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА 1 Друштво физичара Србије са НИС-ом реализује пројекат обуке наставника физике за реализацију лабораторијских вежби и рад са талентованом децом. Прва фаза је опремање три лабораторије

More information

ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2013 И-61/13 Агенција за информационо друштво Републике Српске ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Верзија 1.3 Бања Лука, март 2013. Општи подаци и верзије документа

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

Планирање за здравље - тест

Планирање за здравље - тест Планирање за здравље - тест 1. Планирање и програмирање су: а) синоними (термини који означавају исти појам) б) две етапе јединственог процеса утврђивања и достизања циљева здравственог развоја в) ништа

More information

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор за информационо друштво На основу члан 38. став 2. Закона о удружењима ( Сл. гласник РС бр. 51/09, 99/11 - др.закон),члана

More information

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена На основу члана 52. став 3. Закона о средствима за заштиту биља ( Службени гласник РС, брoj 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност Министра здравља, доноси П Р А В И Л Н

More information

РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОЈЕКАТА У ИНДУСТРИЈИ

РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОЈЕКАТА У ИНДУСТРИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА МР САНДРА Б. МИЛУНОВИЋ РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОЈЕКАТА У ИНДУСТРИЈИ Докторска дисертација Београд, 2013. године УНИВЕРЗИТЕТ У

More information

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has held its 9th Annual General Meeting on 27 June 2017 and promulgated the Decision on 2016 profit distribution, dividend

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

МЕТОДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК: АНАЛИЗА И ТРЕТМАН РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ У МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА И МСП

МЕТОДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК: АНАЛИЗА И ТРЕТМАН РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ У МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА И МСП Пројекат ACTS МЕТОДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК: АНАЛИЗА И ТРЕТМАН РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ У МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА И МСП ACTs у координацији UNIONCAMERE у сарадњи са АНАЛИЗА И ТРЕТМАН РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ У МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА

More information

Број/Broj. Година XXII Уторак, 17. априла годинe. Godina XXII Utorak, 17. aprila/travnja godine

Број/Broj. Година XXII Уторак, 17. априла годинe. Godina XXII Utorak, 17. aprila/travnja godine Година XXII Уторак, 17. априла 2018. годинe САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 314 На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06,

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ АНЕКСА XVIII УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИВИЛЕГИЈАМА И ИМУНИТЕТИМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АГЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СВЕТСКУ ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ Члан 1. Потврђује се Анекс

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

КОНТРОЛА РАДА ПОЛИЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ОДБОРА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Мр Гојко Шетка*

КОНТРОЛА РАДА ПОЛИЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ОДБОРА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Мр Гојко Шетка* КОНТРОЛА РАДА ПОЛИЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ОДБОРА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УДК: 351.74/.76:342.7 DOI: 10.7251/BPGBL1215 231S Стручни рад Мр Гојко Шетка* Апстракт: Природа и каратеристике

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема

ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема Страна: 1 Број:794/1-23-01/2014 ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема Овај програм рада донет је на седници Kомисије која је одржана дописним путем од 10. 10. 2013.године до 24. 10.

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY 6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY The decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining of the total amount of retained earnings of the Company was adopted

More information

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Мирослав Ђерић 2 СТРУКТУРА И КЉУЧНИ АКТЕРИ Министарство комуникација

More information

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ ЕКОНОМИКА Vol. 60, април-јун 2014, бр. 2 ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1) Стр. 199-208 Јелена Лукић 1 Parallel d.o.o. Beograd Владимир Мирковић 2 Sberbank a.d. Beograd ПРЕГЛЕДНИ РАД Рад

More information

МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ РИЗИКА У ПРОЈЕКТИМА КОМАСАЦИЈЕ

МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ РИЗИКА У ПРОЈЕКТИМА КОМАСАЦИЈЕ МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ РИЗИКА У ПРОЈЕКТИМА КОМАСАЦИЈЕ Горан Маринковић 1 Слободан Морача 2 Милан Трифковић 3 Јелена Лазић 4 UDK: 349.414 DOI: 10.14415/zbornikGFS28.11 Резиме: Пројекти комасације представљају

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:23.11.2017. u 14:03 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Извјештај ревизије учинка УПРАВЉАЊЕ ЗАДУЖИВАЊЕМ И ДУГОМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Извјештај ревизије учинка УПРАВЉАЊЕ ЗАДУЖИВАЊЕМ И ДУГОМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај ревизије

More information

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА САДРЖАЈ Увод...5 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА...8 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета...8 a) Опис стања, анализа и процена стандарда 1...8 б) SWOT анализе Универзитета Џон Незбит у погледу

More information

Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од

Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од РЕПУБЛИКА СРПСКА Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од 26.03.2012. године СТРАТЕГИЈА РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ И УВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСА

More information

ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 1 GENERIC STANDARDS FOR RISK MANAGEMENT

ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 1 GENERIC STANDARDS FOR RISK MANAGEMENT ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 1 Ана Шијаковић Хрватски завод за заштиту здравља и сигурност на раду, Загреб, Хрватска Сузана Савић Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Србија

More information

МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука у Новом Саду Мр Милан Парошки МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ - докторска дисертација - Нови Сад, 2012. Предговор Предмет

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

МЕЂУНАРОДНА ОДГОВОРНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СВЕТЛУ ПРАВИЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О ОДГОВОРНОСТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

МЕЂУНАРОДНА ОДГОВОРНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СВЕТЛУ ПРАВИЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О ОДГОВОРНОСТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Јелена Н. Стојшић Дабетић МЕЂУНАРОДНА ОДГОВОРНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СВЕТЛУ ПРАВИЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О ОДГОВОРНОСТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА докторска дисертација

More information

Планирање као основни предуслов за успешну реализацију јавних набавки

Планирање као основни предуслов за успешну реализацију јавних набавки lege artis ПРОПИСИ У ПРАКСИ буџети и јавне набавке 22 Планирање као основни предуслов за успешну реализацију јавних набавки Процес планирања је комплексна пословна активност и једна од основних управљачких

More information

Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/ Београд Република Србија. Tel: Fax:

Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/ Београд Република Србија. Tel: Fax: Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/16 11 000 Београд Република Србија Tel: +381 11 30 65 800 Fax: +381 11 36 13 112 www.bos.rs www.dostup.no bos@bos.rs facebook.com/bos.rs У име издавача:

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

УПРАВЉАЊЕ РЕЛАЦИОНИМ КАРАКТЕРОМ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ **

УПРАВЉАЊЕ РЕЛАЦИОНИМ КАРАКТЕРОМ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ** Др Предраг Цветковић, * Ванредни професор Правног факултета, Универзитет у Нишу оригиналан научни чланак UDK: 347.74:334.72 Рад примљен: 28.03.2015. Рад прихваћен: 23.04.2015. УПРАВЉАЊЕ РЕЛАЦИОНИМ КАРАКТЕРОМ

More information

DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI! Упутства за проверавање система менаџмента

DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI! Упутства за проверавање система менаџмента СРПСКИ СТАНДАРД SRPS ISO 19011 Децембар 2011. Идентичан са ISO 19011:2011 Упутства за проверавање система менаџмента Guidelines for auditing management systems II издање Референтна ознака SRPS ISO 19011:2011

More information

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE AN OVERVIEW OF THE PALIĆ LUDAŠ LAKE SYSTEM Mirjana Horvat 1 Zoltan Horvat 2 UDK: 556.551 DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.043 Summary: This paper presents an overview of the Palić Ludaš lake system, which

More information

ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ Београд, март 2012. године Развојни тим Чланови Радне групе за осигурање квалитета Компоненте 3 у оквиру пројекта Модернизација система средњег

More information

О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПУТНИ СЕКТОР

О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПУТНИ СЕКТОР ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПУТНИ СЕКТОР ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Београд, децембар 2011.год. УВОД Аспект заштите животне средине се мора разматрати у свим фазама израде

More information

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА УКУС А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

More information

Влада Републике Српске Министарство науке и технологије. ГОДИНУ ДАНА РАДА

Влада Републике Српске Министарство науке и технологије.  ГОДИНУ ДАНА РАДА Влада Републике Српске Министарство науке и технологије www.vladars.net ГОДИНУ ДАНА РАДА Садржај Историјат Циљеви у 2008. години Достигнућа у 2008. години Оснивање АИДРС конститутивни акти, материјалнотехнички

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 38/2009. Оригинални научни рад UDK: 338.48 ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА PLANNING FOR DEVELOPMENT OF TOURISM Др Слободан Благојевић* РЕЗИМЕ:Планирање

More information

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2014 Прегледни чланак 351.74/.78 doi:10.5937/zrpfns48-7473 Ненад Радивојевић, асистент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ

More information

ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈП АУТОПУТЕВИ РС

ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈП АУТОПУТЕВИ РС ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Управљање, грађење, одржавање и заштиту аутопутева и брзих путева на територији Републике Српске врши Јавно предузеће ''Аутопутеви Републике Српске''. Стратешким плановима

More information

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ у Београду ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА 2014-2017 План припремио: mr ПРЕДРАГ ГОСТА DipTCL PGCertTCL MMus САДРЖАЈ УВОД 3 SWOT АНАЛИЗА 5 РЕПЕРТОАР ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 10 КАЛЕНДАР РАДА

More information

EX ANTE И EX POST КОНТРОЛА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У СПОРАЗУМИМА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ***

EX ANTE И EX POST КОНТРОЛА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У СПОРАЗУМИМА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ *** Др Александар Ћирић, * Редовни професор Правног факултета Универзитет у Нишу Др Предраг Цветковић, ** Редовни професор Правног факултета Универзитет у Нишу оригиналан научни чланак doi:10.5937/zrpfni1674145c

More information

План јавних набавки за годину. Јавне набавке. Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја

План јавних набавки за годину. Јавне набавке. Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја План јавних набавки за. годину Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја Обухвата: Датум усвајања: План набавки 13.02. Измена број: 0101-207/2 06.03. Измена број: 0101-207/3 10.04.

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручлац: Јавно предузеће за урбанстчко просторно планрање, грађевнско земљште путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 509/2017-ЈН Датум: 29.08.2017. годне На основу

More information

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA СЕМИНАР ЛЕСКОВАЦ ПОДРШКА МСПД У СРБИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 06-08. новембар 2012 Стојана Љубића 12, Лековац, Велика сала SEMINAR LESKOVAC SUPPORT FOR SMEs IN SERBIA

More information

ПРИЛОГ 4 ЈЕДНОСТАВАН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 1

ПРИЛОГ 4 ЈЕДНОСТАВАН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 1 ПРИЛОГ 4 ЈЕДНОСТАВАН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 1 1 САДРЖАЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ... 3 1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА... 4 2. ОПШТИ ПОДАЦИ... 4 2.1. Информације о подносиоцу захтева... 4 2.2. Информације

More information

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА Нина Драгутиновић-Јовановић, Зоран Алимпић. Срећко Богићевић, Стојадин Јовановић, Дарко Петровић Агенција за безбедност саобраћаја Републике

More information

ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС

ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС СЕ знак и Српски знак усаглашености 1 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИК У СРБИЈИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B.

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B.7 Страна : 2 од 18 ОДОБРАВА Потпис Име и презиме Датум Спонзор

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Љиљана М. Стојковић ПРАВНИ АСПЕКТИ КОНТРОЛЕ И УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Београд, 2016. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ

More information

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЖИВОТНА СРЕДИНА UDK:502.21:061.1 Biblid 1451-3188, 8 (2009) Год VIII, бр. 29 30, стр. 104 113 Изворни научни рад 104 др Драгољуб ТОДИЋ 1 СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

More information

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Конференција ИПАП Република Србија/ НАТО: Од плана до реализације Београд, 15.09.2015. године Област ванредних ситуација покривена

More information

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ РЕГУЛАТИВА Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи Исидор Бајић 1. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 3. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

More information

Сарадња полиције Републике Српске са другим субјектима у размени информација од значаја за контролу тероризма у Босни и Херцеговини

Сарадња полиције Републике Српске са другим субјектима у размени информација од значаја за контролу тероризма у Босни и Херцеговини ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ Мр Предраг ПОПОВИЋ Универзитет у Бања Луци, Висока школа унутрашњих послова doi:10.5937/bezbednost1702043p УДК: 351.74(497.6) : 323.28 343.341 : 28(497) Оригинални научни рад Примљен:

More information

Извјештај ревизије учинка ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА

Извјештај ревизије учинка ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај ревизије

More information

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА Одељење за средства за заштиту и исхрану биља Снежана Савчић-Петрић Омладинских бригада 1, 11 070 Нови Београд

More information

CUSTOMER SATISFACTION FOCUS IN INTEGRATED MANAGEMENT APPLIED THROUGH BSC CONCEPT IN ADMINISTRATIVE SERVICE IN LOCAL GOVERNMENT OF BANJA LUKA CITY

CUSTOMER SATISFACTION FOCUS IN INTEGRATED MANAGEMENT APPLIED THROUGH BSC CONCEPT IN ADMINISTRATIVE SERVICE IN LOCAL GOVERNMENT OF BANJA LUKA CITY DOI: COBISS: Stručni rad ФОКУС НА ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ИНТЕГРИСАНОМ МЕНАЏМЕНТУ КРОЗ ПРИМЈЕНУ БСЦ КОНЦЕПТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ БАЊА ЛУКА 162 CUSTOMER SATISFACTION FOCUS IN INTEGRATED MANAGEMENT APPLIED

More information

Биланс на приходи и расходи

Биланс на приходи и расходи 1 of 5 28.02.2015 23:20 ЕМБС: 05196248 Целосно име: Здружение за советување,лекување,реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР-Струмица Вид на работа: 540 Тип на

More information

Биланс на приходи и расходи

Биланс на приходи и расходи 1 of 5 06.03.2016 12:00 ЕМБС: 05196248 Целосно име: Здружение за советување,лекување,реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР-Струмица Вид на работа: 540 Тип на

More information

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА И ОСТАЛИХ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА И САДРЖАЈУ ОДОБРЕЊА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА И ОСТАЛИХ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА И САДРЖАЈУ ОДОБРЕЊА На основу члана 38. ст. 5, 6. и 9. Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник РС бр. 44/03 и 36/06), и члана 18. тачка (11) Статута Републичке агенције за телекомуникације ( Службени гласник РС, број

More information

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ГОДИНУ Број: 336-И/12 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, март 2012. 2 Садржај: I УВОД... 6 1. УН Конвенција о правима дјетета... 6 2. Права припадају сваком дјетету

More information

Европски стандарди у области заштите животне средине правни и економски аспект

Европски стандарди у области заштите животне средине правни и економски аспект УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Европски стандарди у области заштите животне средине правни и економски аспект (мастер рад) Ментор Доц. др Александар Мојашевић Студент Јелена Јанковић Бр. индекса: М035/13

More information

ЗАЈЕДНИЧКИ ИСТРАЖНИ ТИМ-ДОБРА ПРАКСА ЗА ЕФИКАСНИЈУ БОРБУ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ЗАЈЕДНИЧКИ ИСТРАЖНИ ТИМ-ДОБРА ПРАКСА ЗА ЕФИКАСНИЈУ БОРБУ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ PRAVNE TEME, Godina 4, Broj 8, str. 72-84 72 341.44/.45(4-672EU) 343.98:343.9.02(4-672EU) ЗАЈЕДНИЧКИ ИСТРАЖНИ ТИМ-ДОБРА ПРАКСА ЗА ЕФИКАСНИЈУ БОРБУ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ Доц.

More information

Хоризонтални споразуми у праву Србије и праву Европске уније

Хоризонтални споразуми у праву Србије и праву Европске уније УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Катедра за правно-економске науке Хоризонтални споразуми у праву Србије и праву Европске уније (мастер рад) МЕНТОР: Доц. др Александар Мојашевић СТУДЕНТ: Стефан Стефановић

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 516/2016-ЈН Датум: 24.11.2016. године

More information

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИЈА СЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА УПОТРЕБУ ДРВНЕ БИОМАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИЈА СЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА УПОТРЕБУ ДРВНЕ БИОМАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2013, бр. 108, стр. 191-210 BIBLID: 0353-4537, (2013), 108, p 191-210 Stamatović S., Vukotić M., Nedeljković J. 2013. Institutional framework and impact of environmental

More information

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Образац бр 2. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Број захтева: Датум: З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији Молимо

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:28.12.2017. u 12:45 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

РАНГИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА С ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ И БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

РАНГИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА С ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ И БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ Trišić Ozren: RANGIRANJE UNIVERZITETA SA OSVRTOM NA RS I BIH Оригинални научни рад UDK 378.6:005.742(497.6) DOI 10.7251/SVR1715043T РАНГИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА С ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ И БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

More information

ФАКТОРИНГ СА ПОСЕБНИМ ПОГЛЕДОМ НА ЗАКОНСКО РЕШЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ФАКТОРИНГ СА ПОСЕБНИМ ПОГЛЕДОМ НА ЗАКОНСКО РЕШЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Проф. др Мирослав Милосављевић UDC 339.178.3 UDC 347.74 Факултет за правне и пословне студије Оригинални научни рад Др Лазар Вркатић у Новом Саду Примљен: 15. 8. 2014. m.milosavljevic-ns@hotmail.com Одобрен:

More information

З А К О Н О РАЧУНАЊУ ВРЕМЕНА

З А К О Н О РАЧУНАЊУ ВРЕМЕНА З А К О Н О РАЧУНАЊУ ВРЕМЕНА П Р Е Д Л О Г Предмет Члан 1. Овим законом уређује се рачунање времена у Републици Србији. Циљ Члан 2. Циљ овог закона је да обезбеди јединствено време на територији Републике

More information

Р Е Ш Е Њ Е. Број: / У Нишу, године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА. Проф.

Р Е Ш Е Њ Е. Број: / У Нишу, године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА. Проф. На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године 1. УВОД Влада

More information

ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА и КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ Конкурентност српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да производе безбедне и квалитетне

More information

Година 2013 Број 1 ISSN корупција. Независне. антикорупцијске. институције: ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ. надзор јавних финансија.

Година 2013 Број 1 ISSN корупција. Независне. антикорупцијске. институције: ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ. надзор јавних финансија. Досије Година 2013 Број 1 ISSN 2217-5938 корупција Независне антикорупцијске институције: ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 1 2013 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач

More information

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 81-108 Далибор Петровић Саобраћајни факултет Универзитет у Београду UDK: 004.738.5:001.893(497.11) Оригинални научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701081p

More information

УГОВОРНИ РЕЖИМ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА: SUI GENERIS КАРАКТЕР КАО ПОСЛЕДИЦА ХОЛИСТИЧКОГ ПРИСТУПА **2

УГОВОРНИ РЕЖИМ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА: SUI GENERIS КАРАКТЕР КАО ПОСЛЕДИЦА ХОЛИСТИЧКОГ ПРИСТУПА **2 Др Предраг Цветковић, *1 Ванредни професор Правног факултета, Универзитет у Нишу Оригиналан научни чланак UDK: 330.322.16:347.74 Рад примљен: 31.03.2014. Рад прихваћен: 29.04.2014. УГОВОРНИ РЕЖИМ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ

More information

НАЧЕЛО СУПСИДИЈАРНОСТИ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ У СТВАРАЊУ КОМУНИТАРНОГ ПРАВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НАЧЕЛО СУПСИДИЈАРНОСТИ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ У СТВАРАЊУ КОМУНИТАРНОГ ПРАВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2015 Оригинални научни рад 061.1EU:34[502/504 doi:10.5937/zrpfns49-8923 Др Атила И. Дудаш, доцент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду

More information