само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA"

Transcription

1 KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август Број 2893 Цена 50 динара у овом броју: УМЕСТО ЦРКВЕ БРВНАРЕ НА БАНСТОЛУ! Стра нa 2. Гради се Путинова црква? ЗАПИС СА РУМСКОГ ВАШАРА Свега има, Стра не само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Вла ди мир Пет ко вић при ре дио је при јем за атле ти чар ку Дра га ну То ма ше вић, ка ја ка ша Мар ка То миће ви ћа и тре не ра Са шу Рад ма но ви ћа ко ји као део др жав ног олим пиј ског ти ма уче ству ју на Олим пиј ским МESARSKA OPREMA игра ма у Бра зи лу. При је му је прису ство вао и Да ни ло Кр ти нић ко ји као Дра га нин лич ни тре нер та ко ђе пу ту је у Бра зил. Ка ја каш То ми ће вић на сту па у дво се ду на хи ља ду ме та ра и че тверцу на хи ља ду ме та ра. Дво сед је на про гра му 17. и 18. ав гу ста, а че тверац 19. и 20. ав гу ста. Ква ли фи ка ције у ба ца њу ди ска Дра га на То ма шевић има 15. ав гу ста, а фи на ле је 16. ав гу ста. М. М. Стра на 37. ФОНД ТУРИСТИЧКИ КЛАСТЕР СРЕМ Стра нa 23. Од блога до задовољног путника Sremska Mitrovica, Manđeloški put bb 022/ , ,

2 2 Среда, 10. август na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Цр на ру па р би ја се да нас на ла зи у во да ма Бер муд ског тро у гла. СПод се ћам чи та о це да је то област у Атлант ском оке а ну где је не ста ло ви ше ави о на и бро до ва. Шта су стра ни це овог тро у гла у Ср би ји да нас? Пр во, на ша гор ка исто ри ја и све жа се ћа ња. По ка за ло се да два др жа во твор на на ро да те шко мо гу жи ве ти за једно, у јед ној др жа ви. Мо жда у све ту мо гу, при мер Бел ги је, али код нас где су на ци је го ди на ма тро ва не, ху шка ни једни на дру ге, ра то ва ли, би ло је то те шко из во дљи во. Кад се кри за осам де се тих го ди на про шлог ве ка за хук та ва ла ово ни смо схва та ли, це ну пла ти ли у гра ђан ском ра ту. Тло ни ка ко да се сми ри, по сле ди це: од ла га ње или бло ка да у отва ра њу по гла вља у пре го во ри ма са ЕУ, бло ка да пу те ва са хр ват ске стра не, Сре бре ни ца. То је та ту жна стра на овог тро у гла ко ја зра чи, тра је. Дру га стра на је на ше не ра зу ме ва ње нас са мих. Недав но је аустриј ски ми ни стар спољ них по сло ва из ја вио по во дом из ла ска Бри та ни је из ЕУ, да је по треб но ЕУ претре сти од те ме ља до вр ха, при че му ће ис пли ва ти на повр ши ну не до ре че ност и не раз гра ни че ност функ ци ја ко је се оства ру ју на ни воу ре ги ја, на ци о нал них др жа ва и на ни воу Евро пе. Ре као јед ну ве ли ку исти ну ко ја је код нас то ли ко за му ће на, да смо јед но став но пре ва ре ни, до ве дени у за блу ду. На жа лост, кон це нам је по мр сио нај ви ши прав ни акт ко ји се зо ве Устав из У ње му пи ше, изме ђу оста лог, да Ср би ја уре ђу је си стем оба вља ња по једи них при вред них и дру гих де лат но сти, а ор га ни Вој води не, до ду ше у скла ду са За ко ном ко ји ни кад ни је до нет Ра чун је ов де ја сан, за ви си мо у ма те ри јал ном по гле ду од За па да; без њих не ма по ве ћа ња стан дар да, али ду ша је, бар у пре те жном де лу ста нов ни штва, на ру ској стра ни. "Те ло на јед ној, ср це на дру гој стра ни (над ле жно сти), уре ђу је пи та ња у обла сти по љо при вреде, ин ду стри је, за нат ства, са о бра ћа ја, ту ри зма, ло ва и ри бо ло ва мал те не у свим обла сти ма. Ко је ов де за шта над ле жан, од го во ран, не зна се, је ди но је по зна то консти ту и са ње пра ва Вој во ди не на тро ше ње 7 од сто од буџе та Ср би је, али се и то не по шту је. Не ја сно, кон фу зно, ма гло ви то... Оста вље но пар ти ја ма да ра де не ка ко ми сле, већ шта је у њи хо вом ин те ре су. Це на овог за ме ше тељства је (пре)ве ли ка. Не зна мо сла га ти функ ци је вла сти по од го вор но сти, учин ци ма, па ра ме три ма, а тек он да по пра ви ма. То је цр на ру па ко ја гу та огром ну ко ли чи ну пози тив не енер ги је Ср би је да нас. Оне спо со бља ва је. За ово ни ко ни је од го ва рао, чак на про тив. Тре ћа стра на је то ли ко кли за ва и отво ре на да ви ше не зна мо да ли смо Ис ток или За пад, где смо? Ра чун је ов де ја сан, за ви си мо у ма те ри јал ном по гле ду од За па да; без њих не ма по ве ћа ња стан дар да, али ду ша је, бар у прете жном де лу ста нов ни штва, на ру ској стра ни. Те ло на јед ној, ср це на дру гој стра ни. Ни ко нам не по ма же, напро тив, сви од ма жу. За пад при ти ска да се из ја сни мо којој стра ни при па да мо у име на вод не је дин стве не спољ не по ли ти ке ЕУ. Же ли да по сва ку це ну сма њи ути цај Ру сије, што је опет дик тат ко ји до ла зи од глав ног су пар ни ка Ру си је у све ту, од САД. Ту не ма ми ло сти, игра је су ви ше су ро ва, гру ба, ли це мер на. Тра је. На дру гој стра ни ни Ру си не по пу шта ју. Не ће да раз у ме ју да нам је стан дард то ли ко ого љен, да бе да ку ца на вра та већ 70 од сто ста нов ништва и да нам ка жу, при ја тељ ски, раз у ме мо ми вас, да би се иш чу па ли из кри зе окре ни те се (при вре ме но) За па ду, не ће мо вам за ме ри ти, а кад се ко ли ко то ли ко сон ди рате опет ће се ве ков не ве зе ре ге не ри са ти, об но ви ти. Не, уме сто ово га Ми ха ил Ло ба нов из Цен тра за ју жне сту ди је Ру ске ака де ми је ка же: Мо сква по др жа ва члан ство Ср бије у ЕУ оче ку ју ћи да Ср би ја бу де Тро јан ски коњ Ру си је у Уни ји. Ле о нид Ива нов: Ср би ја мо ра да иза бе ре ком ће се цар ству при кљу чи ти јер уни по лар ни свет не по стоји. И та ко ре дом и та ко да ље. Фор ми ра на је чак и Ру ска стран ка у Ср би ји. Ина ће ња јед не и дру ге стра не као да не ма ју кра ја. Отро ва ли су и нас, по де ли ли, за ва ди ли. Ми, из ну тра, у Ср би ји као да сво јим по де ла ма по та па мо страни це овог тро у гла у још ве ћу не из ве сност и не спо кој ство. За му ће ност све та за ри ва мо у ду бљи глиб на ше ре ал но сти, за ко па ва мо га у жи во бла то Ср би је. Мно ги до ли ва ју уље на ва тру, не схва та ју ћи да су ори ги нал ни са мо у острашће но сти од ма га ња Ср би ји. И наш до при нос, да кле, не из о ста је. Бер муд ски тро у гао сте же са свих стра на, уме сто ле ти ли ца у Ср би ји стан дард па да, стр мо гла вљу је се, као ле ти ли це у Атлант ском оке а ну. Не ка ђа во ла ра бо та. БАН СТОЛ ПА РА СТОС ЗА ЖР ТВЕ ОЛУ ЈЕ Уме сто цр кве брв на ре - Храм Бла ге Ма ри је Цр ква ће би ти по диг ну та у ру ском сти лу, од че ти на ра ру ских тај ги Бу ду ћи храм на Бан сто лу ме ди ји на зва ли Пу ти но вом цр квом В ла ди ка срем ски Ва си ли је служио је про шле не де ље у ин ђијском на се љу Бан стол па ра стос за све стра да ле по во дом обе ле жава ња Да на про го на и стра да ња краји шких Ср ба. Вла ди ка Ва си ли је је том при ли ком осве тио цр кве но земљи ште на ко ме ће би ти из гра ђен храм Бла ге Ма ри је а у спо мен свих по стра да лих, из гна них, прог на них и из бе глих у ра то ви ма 90-их. По ред мно го број ног вер ног на рода, ма хом оних и са мих прог на них у зло чи нач кој ак ци ји Олу ја, па расто су су при су ство ва ли и пред сед ник Оп шти не Срем ски Кар лов ци Не над Ми лен ко вић, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак и по кра јински се кре тар за ре ги о нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву Ог њен Бје лић. На кон слу же ња па ра сто са страда ли ма у Олу ји вла ди ка Ва си ли је је по ру чио да бу ду ћа цр ква тре ба да по ста не ме сто са би ра ња срп ског на ро да јер је ди но сло гом и ве ром у Бо га мо же би ти по бе ђе но сва ко зло. По што се храм на ла зи на са мој грани ци оп шти не Ин ђи ја и Срем ских Кар ло ва ца, зна чај ну по моћ у изград њи цр кве пру жи ће ло кал на само у пра ва. Ка ко је по ру чио пред седник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак, из град њом хра ма жи те љи Бан сто ла ће до би ти ме сто за мо ли тву и мир. Под се ћа мо, тач но пре го ди ну дана жи те љи Бан сто ла, по кре ну ли су ак ци ју да се у њи хо вом на се љу подиг не пр ва бо го мо ља у Ср би ји по свеће на жр тва ма "Олу је" и стра да ли ма у ра то ви ма де ве де се тих. На освешта њу кр ста и пла ца бу ду ће цр кве про шле го ди не био је и пред сед ник Ср би је То ми слав Ни ко лић, ко ји је ујед но био и њен пр ви кти тор. Том при ли ком Ни ко лић је из ја вио да ће та, по га ба ри ту ма ла цр ква, "по знача ју би ти јед на ка хра му Све тог Са ве на Вра ча ру". Том при ли ком Ни ко лић је вла ди ки Ва си ли ју уру чио чек са до на ци јом од ди на ра. Ме ђу тим, на пла цу бу ду ће цр кве, ко ји је у ме ђу вре ме ну за ме њен за знат но ве ћи, два да на уочи го дишњи це "Олу је" осва ну ли су бил борди на ко ји ма се ви ди фо то гра фи ја Цр ква Све тог Ни ко ла ја Чу до твор ца у Со фи ји мо ну мен тал не ру ске цр кве Све тог Ни ко ла ја Чу до твор ца из Со фи је испод ко је пи ше "Храм бла ге Ма ри је". - С об зи ром на чи ње ни цу да пр ве до на ци је ко је су при сти гле на ра чун Епа р хи је срем ске ни су би ле до вољ не ни за по ди за ње те ма ле цр кве-брвна ре ми смо се обра ти ли јед ним писмом ам ба са до ру Ру си је у Бе о гра ду Алек сан дру Че пу ри ну са мол бом да нам по мог не у ус по ставља њу кон та ка та са неким од до на то ра из Руси је, и да би за нас би ла ве ли ка част да та брвна ра бу де по диг ну та од че ти на ра ру ских тај ги, а да би но ва бо го мо ља на Фру шкој Го ри би ла још јед на спо на при јатељ ства два на ро да", из ја вио је но ви на ри ма Бран ко Си мо но вић, пред сед ник Удру же ња "Клуб свих ге не ра ци ја" са Бан сто ла, ко ји је и по кре нуо ини ци ја ти ву за по ди за ње цр кве. То је, ка же Си мо новић, уро ди ло пло дом и из ве сни до на тор из Руси је се ја вио вла ди ки срем ском Ва си ли ју. Из Епа р хи је срем ске је нови на ри ма би ло по твр ђено да су до го во ри у то ку На Бан сто лу Ме шта ни Бан сто ла на па ра сто су и да ће цр ква Бла ге Ма ри је би ти подиг ну та у ру ском сти лу, од че ти на ра ру ских тај ги. На кон то га, ме ди ји су об ја ви ли да ће на Бан сто лу би ти подиг ну та "Пу ти но ва цр ква". У ме ђу вре ме ну Епа р хи ја срем ска је ку пи ла плац на са мој чор та новач кој, од но сно кру ше дол ској раскр сни ци, три пу та ве ћи од пр во битног, а вла ди ка Ва си ли је је са звао од бор за град њу цр кве и са оп штио од лу ку да ће цр ква би ти са зи да на по про јек ту ру ске цр кве из Со фије. Ка ко ће из гле да ти бу ду ћи храм мо гу да ви де сви про ла зни ци кроз Бан стол ста рим пу тем из Ин ђи је ка Но вом Са ду. - Цр ква ко ју је вла ди ка Ва си лије иза брао као узор је пре ле па, врло рас ко шна, и има вр ло за ни мљи ву исто ри ју. Иако ће, по ре чи ма влади ке, на Бан сто лу би ти ма њих димен зи ја, ње на град ња пре ва зи ла зи на ше мо гућ но сти, али ве ру је мо да је вла ди ка до бро про це нио и да ће од зив кти то ра би ти та кав да ње на град ња не тра је пре ду го. А за нас ће она сва ка ко би ти и "цр ква оп тужни ца" и "Пу ти но ва цр ква" и ви ше од цр кве, јер ве ру је мо да ће нам она по ди ћи на се ље ко је су до прошле го ди не сви иг но ри са ли", ре као је Бран ко Си мо но вић, ко ји је и члан Од бо ра за град њу бу ду ће цр кве Бла ге Ма ри је. М. Ба ла ба но вић

3 Среда, 10. август ПРЕ СТО ЛО НА СЛЕД НИК АЛЕК САН ДАР И ПРИН ЦЕ ЗА КА ТА РИ НА КА РА ЂОР ЂЕ ВИЋ ПО СЕ ТИ ЛИ СРЕМ До на ци је за со ци јал но угро же не по ро ди це Њ е го во Кра љев ско Висо чан ство пре столо на след ник Алексан дар и прин це за Ка та ри на Ка ра ђор ђе вић, по се ти ли су у пе так Ру му и у Град ској ку ћи уру чи ли па ке те по мо ћи из фонда ци је прин це зе Ка та ри не, за де сет со ци јал но нај у гро же нијих по ро ди ца у оп шти ни Ру ма. Ви со ке го сте до че ка ли су председ ник Оп шти не Ру ма, Сла ђан Ман чић, пред сед ник СО Ру ма, Сте ван Ко ва че вић, на чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма, Ду шан Љу би шић, и в. д. ди рек тор Цен тра за со ци јални рад Оп шти не Ру ма, Зо ран Кра сић. До бр о до шли ца краљев ском па ру ука за на је и на тра ди ци о на лан на чин, по га чом и со љу, ко ју су го сти ма на самом ула зу у Град ску ку ћу, пону ди ле две де вој ке оде ве не у срп ске на род не но шње. Све чану са лу ис пу ни ли су ро ди те љи и њи хо ва де ца, а ма ли ша ни су са уз бу ђе њем иш че ки ва ли овај су срет, по го то во са прин це зом Ка та ри ном. Пред сед ник Манчић је уз ре чи до бр о до шлице из ра зио ве ли ку за хвал ност кра љев ском па ру на свим добро твор ним и ху ма ни тар ним ак тив но сти ма ко је пред у зи ма ју ши ром зе мље, ре кав ши да су у Ру ми увек дра ги го сти, и да овде тре ба да се осе ћа ју као код сво је ку ће. - Же лим да за хва лим њи ховом ви со чан ству, пре сто ло наслед ни ку Алек сан дру и принце зи Ка та ри ни што су да нас по се ти ли наш град. Сво јим хума ни тар ном ра дом кра љев ска по ро ди ца по ка зу је да ми сли о гра ђа ни ма Ср би је, пре вас ходно о со ци јал но угро же ним поро ди ца ма. Де сет по ро ди ца са те ри то ри је на ше оп шти не ко ја има ју ви ше де це ће до би ти ову по моћ, и она ће им у овим тешким вре ме ни ма сва ка ко до бро до ћи. Још јед ном ве ли ко хва ла кра љев ској по ро ди ци за све Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це са кра љев ским па ром што чи ни за наш на род, ре као је пред сед ник Ман чић. Ње го во Кра љев ско Ви со чанство пре сто ло на след ник Алексан дар, из ја вио је да је дир нут то плом до бр о до шли цом и указа ном па жњом, и за хва љу ју ћи се до ма ћи ни ма, ис та као је да је Ру ма ве о ма ва жан град. - На ша же ља је да по могне мо на шем на ро ду. Ор га низу је мо до бр о тво рр не ак ци је и при је ме у ино стран ству, а фонда ци ја прин це зе Ка та ри не у ино стран ству но си на зив Лајф лајн. Они су не дав но одр жани у Чи ка гу, То рон ту, Њу јор ку, уско ро иде мо у Де тр о ит. Вр ло је ва жно да на ша ди ја спо ра не за бо ра ви сво ју отаџ би ну и да до бро бу де упо зна та са си ту а- ци јом у на шој зе мљи. Окру же на ма ли ша ни ма ко је је при гр ли ла уз се бе, прин це за Ка та ри на у јед ном мо мен ту чак ни је мо гла да при кри је су зе. - Срп ски на род да нас ве о ма те шко жи ви, и по треб но је да учи ни мо све да и код нас, као и у дру гим зе мља ма Евро пе, буду до бре опре мље не бол ни це, шко ле, да де ца од ла зе на универ зи те те, има ју по сао. Ни је то ни шта но во што бри не мо и же ли мо да бу де мо уз наш народ. Ми на шој ди ја спо ри и прија те љи ма го во ри мо ка ко на род у Ср би ји већ ду го че ка на бо љи жи вот, и тра жи мо на чин ка ко да му по мог не мо. Ја го во рим и осе ћам као мај ка, и не желим ви ше да гле дам пат њу. У на шим ср ци ма је бри га за наш на род, и чи ни ће мо све да што ви ше по мог не мо на шој Ср би ји, по ру чи ла је прин це за Ка та рина. Усле ди ла је раз ме на по клона из ме ђу до ма ћи на и го сти ју. Пре сто ло на след ник Алек сандар, уру чио је пред сед ни ку Оп шти не Ру ма Сла ђа ну Ман чићу, књи гу Мој жи вот: Ме мо а ри Кра ља Пе тра II Ка ра ђор ђе вића, а пред сед ник Ман чић покло нио је прин цу ви ља мов ку са гр бом Ру ме. По кло не је уручио и пред сед ник Скуп шти не оп шти не Ру ма, Сте ван Ко ва чевић, а реч је о књи га ма Не веро ват на Ср би ја и Зна ме ни ти Ру мља ни. На кон зајд нич ког фо то гра фи са ња кра љев ски пар се још јед но вре ме за др жао у Град ској ку ћи у дру же њу са ма ли ша ни ма и њи хо вим ро дите љи ма. Пра ће ни чла но ви ма Удруже ња Кра ље ви на Ср би ја из Ин ђи је на че лу са Пре дра гом Ме де ни цом, и до че ка ни од стра не ми тр о вач ког гра до начел ни ка Вла ди ми ра Пет кови ћа, пред сед ни ка град ског пар ла мен та То ми сла ва Јанко ви ћа, ре сор ног на чел ни ка Во ји сла ва Мир ни ћа, ди рек тори це Цен тра за со ци јал ни рад Сне жа не Ста ни са вље вић и пр вог чо ве ка ми тр о вач ког одбо ра Удру же ња Кра ље ви на Ср би ја Дра га на Бо жи ћа, те хо ра Бла го слов, пре сто ло наслед ник Алек сан дар Ка ра ђорђе вић и ње го ва су пру га принце за Ка та ри на про те клог пет ка по се ти ли су и Срем ску Ми трови цу. На кон упо зна ва ња са ми тро вач ком со ци јал ном кар том, као и на по ри ма ло кал не са моу пра ве да се са си ро ма штвом из бо ри, кра љев ски брач ни пар Раз ме на по кло на у Ру ми уру чио је по моћ за де сет по роди ца ко ри сни ка услу га Цен тра за со ци јал ни рад. Ка ко је на по ме ну ла Принце за Ка та ри на, Фон да ци ја ко ја но си ње но име од до ла ска Кара ђор ђе ви ћа у Ср би ју спро вела је чи тав низ ак ци ја ко је за циљ има ју уна пре ђе ње здравстве ног и си сте ма со ци јал не за шти те, при че му се по се бан ак це нат у ра ду ста вља упра во на мла ђе ге не ра ци је ко ји, дода ла је, нај ви ше тр пе уда ре ис ку ше ња ко ја пред њих ставља ју окол но сти у ко ји ма жи ве и од ра ста ју. Ва жност за јед ни штва у борби про тив си ро ма штва на гласио је и гра до на чел ник Влади мир Пет ко вић, док је престо ло на след ник Алек сан дар у свом обра ћа њу ис та као да ће кра љев ски пар, ко ри сте ћи сво ја по зна ства, углед, во љу и сред ства и у на ред ном пе ри о ду би ти на услу зи Ср би ји, ње ним гра ђа ни ма, а по себ но они ма ко ји ма је по моћ нај по треб ни ја. М. Н. С. Л. Сл. Н. По моћ за со ци јал но угро же не по ро ди це у Срем ској Ми тро ви ци За јед нич ка фо то гра фи ја у Град ској ку ћи у Ру ми

4 4 Среда, 10. август БЕ ШКА СВЕ ЧА НО ОТВО РЕН ШАЛ ТЕР БАН КЕ ПО ШТАН СКЕ ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ Лак ше и бр же до пла та и пен зи ја Ово је пр ви шал тер По штан ске ште ди о ни це у јед ној се о ској среди ни у Сре му, а по ред ме шта на Бе шке сво је пла те, пен зи је мо ћи ће да по диг ну и ста нов ни ци окол них ме ста као што су Кр че дин и Чор та нов ци Сим бо лич ним пре се ца њем врп це пред сед ник оп штине Ин ђи ја Вла ди мир Гак и пред став ни ци Бан ке По штанске ште ди о ни це отво ри ли су про шле не де ље Са мо стал ни шал тер По штан ске ште дио ни це у Бе шки. Отва ра њем шал те ра у овом ин ђиј ском на се љу, где жи ви око ста нов ни ка, бан ка ће прибли жи ти сво је про из во де и услу ге са да шњим и бу ду ћим кли јен ти ма, ко ји су до са да мо ра ли да од ла зе у екс по зиту ре у Ста рој Па зо ви, Ру ми или Но вом Са ду. Ово је пр ви шал тер По штан ске ште ди о- ни це у јед ној се о ској сре дини у Сре му, а по ред ме шта на Бе шке сво је пла те, пен зи је мо ћи ће да по диг ну и ста новни ци окол них ме ста као што су Кр че дин и Чор та нов ци. - Бан ка По штан ска ште дио ни ца је у истом да ну отвори ла два сво ја но ва ор га низа ци о на објек та на под руч ју Вој во ди не и то екс по зи ту ру Срем ска Ка ме ни ца и Са мостал ни шал тер у Бе шки. На овај на чин на ста вља мо ре а- ли за ци ју на шег пла на и програ ма, а то је отва ра ње 45 но вих ор га ни за ци о них об лика на те ри то ри ји Ср би је, од че га је 14 на те ри то ри ји Војво ди не - ис та као је Де симир Бла шко вић, ди рек тор фи ли ја ле Но ви Сад при ли ком све ча ног отва ра ња у Бе шки и до дао: - Отва ра њем Са мо стал ног шал те ра у Бе шки кре ну ли смо ши ре ње на ше мре же по општи на ма срем ског окру га и за са да смо при сут ни у че ти ри оп шти не, а уско ро сле ди отвара ње екс по зи ту ре у Ши ду. У скла ду са про гра мом Владе Ре пу бли ке Ср би је ко ји има за циљ раз вој до ма ће привре де и под сти цај при вредни ци ма, оде ље ње По штан ске ште ди о ни це у Бе шки ће знатно олак ша ти по сло ва ње вели ком број љу ди из овог али ШИД ДО НА ЦИ ЈА ВЛА ДЕ ЈА ПА НА ДО МУ ЗДРА ВЉА Пре се ца њем врп це отво рен шал тер у Бе шки и окол них ме ста, по ру чио је на отва ра њу пред сед ник Гак и ре као: - За и ста не скри ва мо за довољ ство јер се ра ди о бан ци ко ја има бли зу ми ли он кли јена та и ви ше од пензи о не ра, а са мо са те ри то ри је Бе шке, Кр че ди на и Чор та нова ца ви ше од 400 фи зич ких и прав них ли ца ко ја ко ри сте услу ге ове бан ке. Тру ди ћемо се и убу ду ће да сва на ша обе ћа ња ко ја смо да ли ис пуни мо и да из да на у дан по диже мо ква ли тет жи во та свих на ших гра ђа на на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. М. Ба ла ба но вић Са ни тет ско во зи ло за Хит ну по моћ - Ло кал на са мо у пра ва ра ди на по ди за њу ква ли те та жи во та наших гра ђа на и ово је је дан од на чи на да то и оства ри мо ре као је пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић уру чу је кљу че ве ди рек то ру До ма здра вља др Кр сти Ку ре шу Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић уру чио је про те кле не де ље кљу че ве но вог са ни тет ског во зи ла дирек то ру До ма здра вља Шид др Кр сти Ку ре шу. Реч је о во зи лу чи ја је вредност 30 хи ља да евра, а ко је је обез бе ђе но пу тем до на ције вла де Ја па на, као по др шка уна пре ђе њу здрав стве не зашти те оп шти на ма по го ђе ним из бе глич ком кри зом. -Мно го до брих кон та ка та тре ба да се де си па да до ђе до ова квих до на ци ја и ми се по ко зна ко ји пут за хва љу је мо влади Ја па на јер су они увек уз нас. Ло кал на са мо у пра ва ра ди на по ди за њу ква ли те та жи во та на ших гра ђа на и ово је је дан од на чи на да то и оства ри мо ре као је пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић. Вла ди Ја па на и Оп шти ни Шид за хва лио се и ди рек тор До ма здра вља Шид др Кр сто Ку реш. Но во са ни тет ско во зи ло - Ми има мо пет са ни тет ских во зи ла у на шој Слу жби хит не по мо ћи, а ово ће нам са да убрза ти и по бољ ша ти рад, од но сно омо гу ћи ће по ди за ње ква ли те та ра да и по ве ћа ти бр зи ну по мо ћи у слу ча је ви ма ур гент них ста ња ка да је по треб на бр за ре ак ци ја ре као је ди рек тор До ма здравља Шид др Кр сто Ку реш и додао да им је у пла ну и на бав ка во зи ла за пре воз па ци је на та на ди ја ли зу. С. Ми хај ло вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО МЕ НЕ НА ЧЕ ЛУ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ Ди рек тор др Жив ко Вр цељ Од лу ком По крајин ске вла де и ре ше њем од 27. јула, др Жив ко Врцељ, док тор ме дици не, спе ци ја ли ста оп ште хи рур ги је, име но ван је за врши о ца ду жно сти ди рек то ра Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца на пе риод од шест ме се ци. Др Жив ко Вр цељ ро ђен је го дине. За вр шио је гим- Др Жив ко Вр цељ на зи ју у Огу ли ну, а Ме ди цински фа кул тет у За гре бу го ди не. До бит ник је Рек тор ске на гра де Ме ди цин ског фа култе та у За гре бу као сту дент гене ра ци је. Др Вр цељ спе ци јали зи рао је оп шту хи рур ги ју у бол ни ци Мла ден Сто ја но вић у За гре бу го ди не. Од ју ла го ди не ра дио је у Оп штој бол ни ци у Огу ли ну као ле кар оп ште прак се. На кон за вр ше не спе ци ја ли за ци је, наста вио је рад у Оп штој бол ници у Огу ли ну као спе ци ја ли ста хи рург до ју ла го ди не, РУ МА УСПЕ ШНО ПО СЛО ВА ЊЕ ЈП ПЛАН Упр кос ло шој фи нан сиј ској си ту а ци ји по чет ком про шле го ди не, и по ред исту па ња Општи не Пе ћин ци из за јед ничког јав ног пред у зе ћа уз ве ли ка не на пла ће на по тра жи ва ња од стра не оп шти не, ЈП План Рума, ус пе ло је да се свр ста у ред оних пред у зе ћа ко ја су има ла по зи тив но по сло ва ње, и да попут ЈП Гас, и ЈП Ко му на лац, на кра ју го ди не оства ри фи нан сиј ску до бит. На по следњој сед ни ци СО Ру ма, озвани че на је и рас по де ла до би ти ових пред у зе ћа, по ко јој 70 одсто од ла зи осни ва чу, док пре о- ста лих 30 од сто, оста је на распо ла га њу са мом јав ном пред у- зе ћу. Ве ли ким ра дом и тру дом, про фе си о нал ним и струч ним ка др ом ко јим пред у зе ће рас пола же, сма ње њем свих тро шкова, ЈП План ус пе ло је не са мо да по зи тив но по слу је у про шлој го ди ни, не го да са тим трен дом на ста ви и у го ди ни. - У про шлој го ди ни при ход са тре ћим ли ци ма из но сио је 40 по сто у укуп ном бру то из но су. Од то га смо 30 по сто при хо да оства ри ли у су сед ним оп штина ма, Ириг и Пе ћин ци. Ис та кли смо се на тр жи шту нај пре ква лите том на шег ра да, бр зи ном изра де план ских до ку ме на та, као и це ном из ра де. Ура ди ли смо за оп шти ну Ру ма, Ириг и Пе ћин ци, ве ли ки број ур ба ни стич ких пројек та ар хи тек тон ске раз ра де, ве ли ки број пре пар це ла ци ја. Сви по ка за те љи ука зу ју да ће мо у овој го ди ни по сло ва ти још боље. По сла има до ста, ра ди мо пуном па ром без об зи ра на се зо ну го ди шњих од мо ра, и успе ва мо да све за вр ши мо ква ли тет но, уз по што ва ње свих ро ко ва - на глаша ва ди рек то ри ца овог пред у- зе ћа, инж. Мил ка Па вло вић. Оно што је у ЈП План тренут но нај ак ту ел ни је, је су јав ни а од ав гу ста до ав гу ста го ди не ра дио је као рат ни хи рург у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни. Од апри ла го ди не стал но је за по слен у Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви ца на посло ви ма хи рур га. Успе шно је са владао еду ка ци ју из ла па ро скоп ске хирур ги је годин је. Члан је ЈУ ЕХ-а и јед но вре ме Европ ског удру же ња лапа ро скоп ских хи рур га. По ха ђао је број не се ми на ре и кон гре се из ла па ро скоп ске хи рур ги је, он ко ло шке хи рур гије и хер ни о ло ги је. Од го ди не је шеф једног од оде ље ња Слу жбе оп ште хи рур ги је, а од го ди не на чел ник Сек то ра за хи рур шке гра не ме ди ци не Оп ште бол нице Срем ска Ми тро ви ца. Оже њен је, отац тро је де це. Струч ност и ефи ка сност С. Н. Мил ка Па вло вић уви ди у три пла на, План ге нерал не ре гу ла ци је Ма ли Ра динци, План де таљ не ре гу ла ци је при ступ ни пу те ви из ле ти шту Бор ко вац, и План де таљ не регу ла ци је оба ло у твр да за те рито ри је оп шти не Ру ма и Гра да Срем ска Ми тро ви ца. - У из ра ди су и План ге нерал не ре гу ла ци ја на се ља Буђа нов ци, Жар ко вац, и Ру ма, и не ко ли ко де таљ них пла но ва. По ред то га сви про јек тан ти се пре не го што кре ну у об је диње ну про це ду ру, нај пре обраћа ју на ма за са вет и ми шље ње. Има мо до бру са рад њу са Оделе њем за ур ба ни зам, што је и ре зул ти ра ло не дав ним при знањем ре сор ног Ми ни стар ства, и свр ста ва њем Ру ме у пр вих пет оп шти на и гра до ва у Ср би ји, по успе шно сти при ме не си сте ма из да ва ња елек трон ских до звола у го ди ни ка же Мил ка Па вло вић.- Ка да код нас стиг не пред мет из об је ди ње не про цеду ре, он се без че ка ња од мах ура ди, и вра ћа тог или сле дећег да на, та ко да не ма ни ка вих за сто ја, ни ти че ка ња. М. Н.

5 Среда, 10. август ИН ЂИ ЈА ИЗ УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА ЕТ НО ДОМ ГО РО ЦВЕТ Злат ним ни ти ма ве зу азбу ку Пет чла ни ца Удру же ња Ет но дом Го ро цвет уче ству је у из ра ди азбу ке у зла то ве зу. Ти ра до ви се ка сни је ура мљу ју и ко ри сте у про то ко лар ним по се та ма на ших ди пло ма та мно гим стра ним зе мља ма Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Го то во де сет го ди на же не из ин ђиј ског Удру же ња Ет но дом Го ро цвет по куша ва ју на нај леп ши на чин да ста ре тради ци о нал не тех ни ке пле те ња, ве за, хекла ња и тка ња са чу ва ју од за бо ра ва и у то ме успе ва ју. Вред не ру ке же на свих ге не ра ци ја на пра ви ле су мно ге руч не ра до ве, а не ки од њих су ко ри шће ни за по тре бе про то ко ла Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ства спољ них по слова. По след њи про је кат ко ји је у то ку се од но си на јав не ра до ве у окви ру ко јих се при пре ма ју спе ци фич ни руч ни ра дови, а реч је о тех ни ци зла то ве за. - Од 1. ју на су по че ли јав ни ра до ви у ор га ни за ци ји Ет но мре же и НА ЛЕД-а. У овим ра до ви ма уче ству је пет на ших чла ни ца ко је из ра ђу ју азбу ку у зла тове зу. Ти ра до ви се ка сни је ура мљу ју и ко ри сте у про то ко лар ним по се та ма наших ди пло ма та мно гим стра ним зе мљама - ка же Јо ван ка Шо вљан ски, председ ни ца Удру же ња Ет но дом Го ро цвет и ис ти че да ће јав ни ра до ви тра ја ти до 30.сеп тем бра. - Же не се сва ко днев но оку пља ју у про сто ри ја ма удру же ња и вр ло су посве ће не из ра ди ових ра до ва. Мо рам да под се тим да смо упра во овај про је кат до би ли на осно ву на шег прет ход ног иску ства јер ово ни је пр ви пут да ра ди мо зла то вез - ка же пред сед ни ца. По ред јав них ра до ва у ко ји ма чла нице уче ству ју, удру же ње је апли ци ра ло и код ло кал не са мо у пра ве ко ја им је одо бри ла сред ства у из но су од ди на ра за исти про је кат зла то ве за који но си на зив Про мо ци ја до ма ће ра дино сти кроз тра ди ци о нал не ру ко тво ри не као екс клу зив ни по клон. - Реч је о про јек ту у окви ру ко јег ра ди мо азбу ку са мо ти ви ма из Ми росла вље вог је ван ђе ља и ста рим мо тиви ма из ма на сти ра. У пи та њу су ми јату ре са ћи ри лич ном азбу ком ко ји подра зу ме ва ју де та ље из ста рих срп ских ру ко пи са са сред њо ве ков ним мо ти вима на во ди она. У про јек ту јав них радо ва има мо за да так да ура ди мо че ти ри азбу ке ме сеч но, а у пла ну је да се ради и Хи лан дар ски пе шкир у зла то ве зу КАРТ: Жарко Гаћеша " По ред јав них ра до ва у ко ји ма чла ни це учеству ју, удру же ње је апли ци рало и код ло кал не са мо у пра ве ко ја им је одо бри ла средства у из но су од ди нара за исти про је кат зла то ве за ко ји но си на зив Про мо ци ја до ма ће ра ди но сти кроз тради ци о нал не ру ко тво ри не као екс клу зив ни по клон ко ји је вр ло ком плек сан. Ка да је реч о оп штин ском про јек ту њи ме је пред виђе но да ура ди мо де сет азбу ка, ми ни јату ре и обе ле жи ва че за књи ге. Нај већи део сред ста ва ко је смо до би ли од Чла ни це Удру же ња Ет но дом Го ро цвет оп шти не ће мо утро ши ти на ам ба ла жу, од но сно па ко ва ње, ка ко би све ле по из гле да ло ка же Јо ван ка. Сви ра до ви ће би ти пред ста вље ни на за вр шној из ло жби ко ја тре ба да буде ор га ни зо ва на кра јем сеп тем бра у хо лу Треј дју ник цен тра ка же пред седни ца Го ро цве та. Под се ћа мо, про стори је Удру же ња Ет но дом Го ро цвет се на ла зе у ули ци Вој во де Сте пе у двори шту Цр ве ног кр ста у Ин ђи ји, где се же не оку пља ју сва ког по не дељ ка од 15 до 19 ча со ва. Све чла ни це по ред ра до ва ко је из ра ђу ју у удру же њу актив но уче ству ју и на не ким дру гим ради о ни ца ма у на шој зе мљи где сти чу но ва зна ња и ве шти не за из ра ду старих ру ко тво ри на. М. Ба ла ба но вић Избор: Златко Зрилић ЗАБЛУДА Нисам знао до ове године, да је цура слађа од сланине. СВЕТАЦ Моја лола нит` пуши нит` пије, само чува врата од биртије. МАТОРАЦ Јесам матор и ноге ме боле, ал` се волем љубити до зоре. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Пи ше: Бран ко Кон стан ди но вић Шта ви ше, ништа мање Не ба цај ста ре но ви не. Ба ци но ве! Kо зна шта хо ће - ње га oвде мно го то га не за ни ма! Мно ги су се лак та ли, па им је во да ушла - кроз игле не уши! Ми смо по љо при вред на др жа ва. За то ве ћи на жи ви у гра до ви ма. Сви би оти шли у град. Да се се ло пи та! Сло жи ле су се коц ки це, али ов це нису на бро ју. Ра ди мо као цр ви. Ни смо ми ки шне гли сте. Ни је да ни шта ни смо зна ли. Зна ли смо ре зул тат. Из др жи те још ма ло. Го до је кре нуо. Ни је у ре ду да се оду го вла чи. Ред је да са че ка мо. Сви смо ми исти. За то се и пи та мо! Сад су нам ули це чи сте. От па ци се ба ца ју по тро то а ри ма. Ре ка нам је на кон по пла ва оста ла чиста. Ке се су на оба ли. Шта ви ше, ни шта ма ње. Одво јио сам пет ми ну та за се бе и гледао до ма ће пр вен ство. Са свим до вољ но. Окре нуо сам спорт ске но ви не на о пако и ужи вао. Пр ви смо. Наш фуд бал из ла зи из кри зе. Чи тао сам о то ме - у ста рим но ви на ма.

6 6 Среда, 10. август ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Шта пи је те, че смо ва чу или фла ши ра ну во ду? Не ма ња Ла кић, Ин ђи ја - Под јед на ко пи јем и јед ну и дру гу во ду, не пра вим разли ку. Ми слим да је са мо на пра вље на до бра про па ган да ка ко би се фла шира на во да ви ше про да ва ла. Урош Иво ше вић, Срем ска Ми тро ви ца - Са мо фла шира ну и во ду са јав них че сми. Ову град ску ни ка ко јер ствар но има преви ше ка мен ца, а не мо же ни да сто ји у фла ши или бо калу. Ми слим да то мо жда и го во ри ко ли ко та во да запра во ква ли тет на. На та ша Ла зић, Ста ра Па зо ва ИН ЂИ ЈА АК ТУ ЕЛ НИ РА ДО ВИ У ОШ ДУ ШАН ЈЕР КО ВИЋ Бо љи усло ви за ђа ке - Ло кал на са мо у пра ва нам је по мо гла сред стви ма у из но су од ди на ра, а с оби ром да је у то ку лет њи рас пуст сте кли су се усло ви да овај по сао за вр ши мо - ка же Јо во Ко ма зец, ди рек тор шко ле Уче ни ци ОШ Ду шан Јер ковић из Ин ђи је ће од но ве школ ске го ди не има ти бо ље усло ве за бо ра вак и уче ње, јер су у то ку ра до ви на уре ђе њу школ ског про сто ра. Пре ма речи ма ди рек то ра у то ку је сана ци ја мо кр ог чво ра у ста ром де лу згра де, за вр ше на је изград ња учи о ни це на отво ре ном а уско ро ће би ти за ме ње на расве та у ход ни ци ма и спро ве дени мо лер ски ра до ви на објек ту шко ле. - Ка да је реч о мо кр ом чвору у ста ром де лу згра де, он се на ла зио у ја ко ло шем ста њу а го ди на ма ни шта ни је про ме њено. Ре ши ли смо да адап ти ра мо тај то а лет, ра ди се о ве ли ком му шком то а ле ту где ће би ти по ста вље не но ве са ни та ри је. Ло кал на са мо у пра ва нам је помо гла сред стви ма у из но су од ди на ра, а с оби ром да је у то ку лет њи рас пуст сте кли су се усло ви да овај по сао завр ши мо - ка же Јо во Ко ма зец, ди рек тор шко ле и под се ћа да Ра до ви на са на ци ји то а ле та у то ку ће би ти за ме ње на ра све та у по је ди ним учи о ни ца ма, део сто ла ри је и по ста вље на но ва фа са да на школ ском објек ту. До на ци јом дру штве но-од говор них фир ми ко је по слу ју у Ин ђи ји, од не дав но је у школском дво ри шту из гра ђе на и учи о ни ца на отво ре ном, а поста вља њем клу па ће би ти комплет но за вр ше на. - По је ди не ком па ни је су имале же љу и до бру на ме ру да нам до ни ра ју сред ства ка ко би смо за вр ши ли и овај про је кат ко ји је од ве ли ког зна ча ја за на ше ђа ке. Прак са је по ка за ла да су ве о ма за ин те ре со ва ни за ча сове у при ро ди, има мо леп парк у школ ском дво ри шту, а сви узра сти ће мо ћи по по тре би да је ко ри сте на по ми ње ди рек тор. У пла ну и фа са да на објек ту шко ле Под се ћа мо, ОШ Ду шан Јерко вић је јед на од три основ не шко ле у Ин ђи ји. Сва ке го ди не ову шко лу по ха ђа око 930 учени ка, уз по вре ме не осци ла ци је у бро ју. Ка да је реч о ђа ци ма пр ва ци ма, упис је и да ље у току, а до са да је упи са но 110 уче ни ка. Сва ке го ди не тај број се ме ња, а пре ма ре чи ма дирек то ра тренд по ве ћа ња бро ја ђа ка пр ва ка се по но во вра ћа. М. Ба ла ба но вић - Пи јем че смова чу јер сматрам да је пи јаћа во да код нас до бр ог ква лите та, а фла ши ра ну во ду пи јем са мо по не кад. Вла сти мир Бе жа но вић, По пин ци - Док је на ша жи ва во да би ла ис прав на, пи ли смо сви са овог из во ра на цен тру, а са да ку пу је мо во ду. С че сме ни ка да ни смо ни пи ли во ду. Ми лан Осто јић, Срем ска Ра ча - Не ку пу јем никад фла ши ра ну во ду, не го пи јем во ду из че сме за то што ве рујем да је здрав стве но без бед на и пот пу но ис прав на за пи ће. Ми лан ка Ча на џић, Ру ма - Сва ко днев но ко ри стим воду из град ског во до во да, и ап со лут но сам си гур на у њен ква ли тет и чисто ћу. По не кад, с вре ме на на вре ме, ку пим и фла ши ра ну во ду. При ча о то ме да сви тре ба да пи ју флаш ра ну во ду, је чи ста би знис при ча, и тешко да ће нас пре ве сти жедне пре ко во де. ШИД ИС ПРЕД ЗГРА ДЕ ЦР ВЕ НОГ КР СТА По ста вље не ку ке до бр о те По узо ру на дру ге гра до ве и у Ши ду су по ста вље не тако зва не ку ке до бр о те ко је за циљ има ју да се јед ним зна ком па жње об ра ду ју они ко ји ма је по моћ нео п ход на. Сми сао и циљ ове ак ци је је - Ку ке до бр о те у Ши ду по ред по кла ња ња хра не, оде ће, сред ста ва за хи ги је ну и ши ре ње со ли дар но сти ме ђу су гра ђа нима. На кон Ули це Кне за Ми ло ша, ку ке до бр о те су про те кле неде ље по ста вље не ис пред згра де Цр ве ног кр ста. С. М. РУ МА НО ВИ ПРО ЈЕ КАТ У ШКО ЛИ ЗМАЈ ЈО ВА ЈО ВА НО ВИЋ Уче ње при мен љи вог зна ња Уче ни ци и њи хо ви на став ници су на за слу же ном летњем рас пу сту. Ипак, у Основној шко ли Змај Јо ва Јо ва новић, већ на ја вљу ју при пре ме за одо бре но уче шће у про јек ту ко је је рас пи са ло Ми ни старство про све те, са чи јом ре а- ли за ци јом ће се за по че ти од сеп тем бра ме се ца ове го ди не. Про је кат но си на зив Са радњом до зна ња, а о ње го вом са др жа ју и ци љу до ко јег тре ба да до ве де, го во ри ди рек тор ове рум ске основ не шко ле Зо ран Дро бац. - Про је кат се од но си на пове зи ва ње раз ли чи тих на ставних са др жа ја, од но сно на ставних пред ме та за исте са др жа је. Ње го во тра ја ње је три не де ље то ком школ ске го ди не. Сва ка од тих не де ља ће би ти по ма ло нео бич на за уче ни ке, јер ће то би ти сво је вр сне отво ре не учио ни це, где ће на јед ном ча су при су ство ва ти ви ше на ставни ка ко ји ће час ре а ли зо ва ти кроз ме ђу соб ну са рад њу. То све мо же би ти ве о ма за ни мљиво, јер ће се пре пли та ти и пове зи ва ти раз ли чи ти пред ме ти. Та ко ће се на ча су ма те ма ти ке, на ћи и му зич ко, ка да је реч о рит му, или фи зи ка на ча су физич ког, па ће се на при мер та ко по ја сни ти ко са ра ван и слич но. Ми смо већ на пра ви ли Ак ци о ни план ко ји је одо брен од стра не ре сор ног ми ни стар ства, и доби ли смо одо бре ње да у ње му уче ству је мо ка же Дро бац. Ди рек тор Зо ран Дро бац По ред то га што ће та да бити дру га чи ји ча со ви, би ће напра вљен и дру га чи ји рас по ред то ком те не де ље. На став ни ци су у оба ве зи да осми сле и припре ме те ча со ве. Не ке шко ле су већ про шле кроз овај пи лот про је кат и ди рек тор Дро бац на ја вљу је да ће са њи ма сва како би ти оства рен кон такт, ка ко би и са ми мо гли што ква ли тетни је да се у про је кат укљу че, и спро ве ду га на нај бо љи начин. Циљ је сте да се у шко ла ма ви ше ко ри сти те мат ска на става, што је, по оце ни ди рек тора, из у зет но до бро. Кроз овај про је кат ће се по ка за ти флекси бил ност на ста ве, и пру жа ње при ли ке уче ни ци ма да на је дан дру га чи ји на чин кроз по ве зива ње пред ме та усво је по треб на зна ња. На ме ра је да се уме сто фак то граф ског, што ви ше усваја при мен љи во зна ње. М. Нин ко вић

7 Среда, 10. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА О ПРО СЈА ЧЕ ЊУ И РИ БА МА Ви ше не ће мо би ти љу ди Ту де цу не по зна јем. Ни су, што би се ов де ре кло од на ших. И не ли че на њих. Ако је су, дру га чи је су за пу ште на, ако ни су, раз ли чи то су до те ра на. Не при ла зе са на кло ном, осме хом, сти дом што де ли мо исти про стор а раз ли чи ту му ку. Хлад ни су. Аро гант ни. Као бро ке ри на не ка квој бер зи. Не ма ту ни па у зе, ни од мо ра, ни ме ста за пре го ва ра ње. По сто ји са мо ми ни мум ис под ког се не иде де сет ди на ра Л ет ње вре ме. Сун це уда ри ло по љу ди ма и ас фал ту као да ће га ко ли ко још су тра про гу та ти онај стра шни вук из скан динав ских ска ски о кра ју на ших да на. Сти сла зве зда, не да ни ди са ти че сти то. Све не што на пре скок, на шкр ге, што би ре кли они ко ји до са да ни су сми сли ли бо љу за ме ну за заре зе жи во та ко ји, јед ном изме ште ни из во де ног ста ни шта у ко јем вр ше сво ју функ ци ју, по ста ју ин стру мент за му чење ор га ни зма чи ји се жи вот у сре ди ни ко јој не при па да лага но и при лич но те шко га си. Смрт ри бе чо век ла ко прихва та. За раз ли ку од смр ти је ле на или зе ца ко ји, из бегав ши са свим до во љан број олов них ку гли ца, упор но тра же свој грм или шу му. Риба ћу ти. Она се про стим покре том ру ке пре ба ци пре ко ле ђа. Мо жда не ка да и лу пи о др ве ни ча мац, жи цу ме ре дова... али то за до во ља ва ју ће крат ко тра је. При ла зе ми. Је дан по је дан. На сва ких пре ђе них де се так ме та ра. По зна је мо се са мо то ли ко ко ли ко се у тач но одре ђе ни део да на сре ће мо код Са бор не цр кве, Би бли о те ке, СУП-а, ис пред Град ске ку ће, пе ка ре у ко јој до руч ку јем, кафа не у ко јој пра вим па у зу и сми шљам ку да бих да ље. КА КО ДРУ ГИ РА ДИ Ка зне за да ва ње нов ца про сја ци ма Је дан град у Ита ли ји одлу чио је да се са про бле мом про сја ка из бо ри на свој начин - уме сто да ка жња ва ју про сја ке, вла сти пла ни ра ју да уве ду нов ча не ка зне за про ла зни ке ко ји им удје љу ју но вац. Та од лу ка је об ја вљена на кон што су ста нов ни ци при о бал ног гра да Бор ди ге ра у ре ги о ну Ли гу ри ја, на сје веро за па ду Ита ли је, из ни је ли при ту жбе да им ло кал ни просја ци не да ју ми ра. - Бе сми сле но је ка жња вати оне ко ји не мо гу или ни када не ће мо ћи да пла те ка зне - ка же гра до на чел ник Ђа ко мо Па лан ка. Он је ло кал ном исту "Se ko lo XIX" ре као да се та по ја ва мо ра ис ко ре ни ти по што се, ка ко ис ти че, иза ње че сто кри ју пра ве ор га ни за ци је, а нај бољи на чин да се то учи ни јесте, по ње го вим ре чи ма, да се обес хра бре они ко ји просја ци ма да ју но вац. Иако је про сја че ње и да ље ле гал но на на ци о нал ном нивоу у Ита ли ји, не ки та мо шњи гра до ви има ју соп стве не пропи се кад је о то ме реч, те је та ко Ве не ци ја го ди не за бра ни ла про сја че ње и увела ка зне од 25 до 50 евра за оне ко ји се оглу ше о за брану. Про сја че ње је, та ко ђе, за бра ње но у Швед ској и Ве ли кој Бри та ни ји, као и у не ким ре ги о ни ма Нор ве шке и Аустри је, док се у Грч кој ка жња ва са шест ме се ци за тво ра. Ина че, ту де цу не знам. Ни су, што би се ов де ре кло од на ших. И не ли че на њих. Ако је су, дру га чи је су за пу ште на, ако ни су, раз личи то су до те ра на. Не при ла зе са на кло ном, осме хом, стидом што де ли мо исти про стор а раз ли чи ту му ку. Хлад ни су. Аро гант ни. Као бро ке ри на не ка квој бер зи. Не ма ту ни па у зе, ни од мо ра, ни ме ста за пре го ва ра ње. По сто ји само ми ни мум ис под ког се не иде де сет ди на ра. Док их гле дам имам не ки му чан осе ћај. Сва та де ца коју не по зна јем и ко ја ко зна ода кле до ла зе у град за ко ји се од већ при ча да је стао на сво је но ге, да би у за до вољшти ни нас ко ји не зна мо ку да би са сре ћом, за ра чун оно га ко им је оси гу рао лук су зни ком би ис про си ли не ки ди нар, ли че ми на не срет не ри бе баче не иза ши ро ких ле ђа неза ин те ре со ва ног пе ца ро ша и слу чај ног про ла зни ка. Из ме ште ни из про сто ра у ко јем би и да ље би ли оно што је су де ца, упе ца ни на удицу оно га ко рас по ла же њихо вим жи во том, убе ђе ни или још бо ље на те ра ни да ве ру ју да је по сао ко ји оба вља ју на тем пе ра ту ра ма од ко јих бе же и јед на ко не по зна ти и са стране до ве де ни пси, ствар њи ховог из бо ра, во ље и љу ба ви, ис пру же ном ру ком ко ја упорно тра жи још је дан до да так за га зди ну пла ту, пред на шим очи ма ши ре сво је шкр ге. И ко је то ме крив? Ја, ми, дру штво, си стем, онај ко их до во ди или онај ко још увек не зна ка ко да ра ши ре не шкрге за ли је во дом и вра ти у поток? Про сја че ње је, ба рем су ме ни та ко ре кли ка да сам оно мад пи тао за кон ски забра ње но. Екс пло а та ци ја ту ђег ра да, по себ но де чи јег још је ве ћи пре ступ. Па ако је та ко, ко ли ко још ће се че ка ти на вре ме у ко јем де чи ја по твр да да про си за то што во ли више не ће би ти тач ка на при чу чи ји смо, про стом чи ње ни цом да све то гле да мо, да ла год но ри бу пре ба цу је мо пре ко ле ђа и ми су де о ни ци? Онај ко де цу и њи хо ве ро ди те ље, пра ве и ла жне, јед на ко до во ди у на ше со ка ке, мо ра има ти и ме сто са ко јег их вра ћа у мрак из ко јег са њи ма до ла зи. Или је то заи ста де ло ви ше си ле про тив ко је не ма ле ка? И шта док нам ри бе ћу те по ули ца ма ко је уме сто на со ка ке не ка да цар ског гра да чи јим се ту ри стич ким про спек ти ма поно си мо као да је оно што би же ле ли ту пред на ма, све више ли че на рас ту ре не ри бље пи ја це са свим ле по та ма које та ква ме ста кра се и од којих љу ди нај ра ди је бе же? Срео сам не дав но крај Сабор не цр кве је дан ру ски брач ни пар. Не што ра ни је не мач ке пен зи о не ре код Бази ли ке Све тог Ди ми три ја, холанд ске ра до зна ле свет ске лу та ли це код Му зе ја Сре ма. Уско ро ће, све уз пе сму и игру цен тром гра да, ко ји се свим си ла ма тру ди да пре ра сте у ту ри стич ки цен тар, про де фило ва ти фол кло ра ши из Европе и Ла тин ске Аме ри ке. Би ће ме ђу њи ма љу ди ко ји ће сво је очи по пр ви пут ча сти ти улица ма ко ји ма су не ка да хо да ли рим ски ца ре ви. Хо ће ли и за њи ма, баш као за Ру си ма, Нем ци ма и Холан ђа ни ма, уме сто мла ди ћа и де во ја ка оде ве них у рим ске ви ле, цар ске пре то ри ја на це или сме ле гра ни ча ре, тр чати не по зна та де ца, пр ља ва, упла ше на, ис пи је на пре ја ким сун цем, го ње на не по зна тим љу ди ма и тра жи ти де сет дина ра нај ма ње? Ако та ко бу де, Срем ска Митро ви ца ви ше не ће би ти град, ње не ис ко пи не, ње ни љу ди и њи хо ва де ла не ће би ти за нимљи ви сти дљи во по ма ља јућим стран ци ма чи ји не ра зумљи ви је зи ци оста ју на нашем ас фал ту и у на шем не бу, а ми... ми ви ше не ће мо би ти љу ди. Јед на ко уми ру и ри ба и јелен. С. Лап че вић ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Шта пи је те, че смо ва чу или фла ши ра ну во ду? Го ран Зо ра но вић, Срем ска Ми тро ви ца - Не пра вим раз ли ку, ма да је ко ли ко знам и ко ли ко сам убе ђен, фла ши ра на нај бо ља. Ова са град ских че сми је та кота ко, за ви си где ста је те. Код Же ле знич ке је нај ло ши ла, а она у Бло ку Б и код Ха ле је са свим за до во ља ва ју ћа. Ђор ђе Ба ја ло вић, Ру ма - До но сим и пи јем во ду из Ја ска и из Добри на ца, где је не ка да по сто ја ла жи ва во да. Во да је чи ста и пит ка. При ја ми и од го ва ра, и ја је пи јем већ ду ги низ го ди на. Ми слим да би мно ги гра ђа ни ку по ва ли фла ши ра ну во ду по мар кети ма, али ни ска при ма ња, и на ви ке су раз лог што то ипак ни је та ко. Пре драг Ми тр о вић, Шид - Пи јем и јед ну и дру гу во ду, ма да ви ше пи јем ову са че сме, не го фла ши ра ну. Ве ру јем у ана ли зе ко је по ка зују да је во да са овог под не бља од лич ног ква ли те та, је ди но ка да су не ке по себ не окло ности ку пу јем фла ши ра ну. Зо ран Ста нић, Ин ђи ја - Не оп те ре ћујем се ти ме да мо рам пи ти искљу чи во ку повну во ду, али се тру дим да што ма ње пи јем чесмо ва чу. Чи ње ни ца је сте да је она ло шег ква ли те та и да има спе ци фи чан ми рис, што сва како не би тре ба ло да бу де. Ма ри ја Ва сић, Ста ра Па зо ва - За до вољ на сам ква ли те том во де и пи јем че сму шу и це ла мо ја поро ди ца пи је водо вод ну во ду. Фла ши ра ну во ду узи мам је ди но у ка фи ћи ма. Бо ја на Срем че вић, По пин ци - У мо јој по роди ци се не пи је во да с че сме, ми ку пу је мо флаши ра ну во ду јер сма тра мо да је ква ли тет ни ја од че смо ва че.

8 8 Среда, 10. август ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Шта пи је те, че смо ва чу или фла ши ра ну во ду? Би ља на Ми тр о вић, Шид - Пи јем углавном че смо ва чу, јер ми она најви ше при ја, а и не мам на ви ку да ку пу јем фла ши ра ну во ду по по рав ни ца ма. Че смо ва ча је нај бо ља. Ср ђан Са вић, Ин ђи ја - Пи јем ис кључи во фла шира ну во ду, јер знам да је квали тет, не са мо код нас, већ у це лој Вој во дини вр ло лош. У свим европ ским зе мља ма је нор мал но ку по ва ти во ду, па не ви дим за што би смо ми би ли из у зе так. Оли ве ра Пје шчић, Ста ра Па зо ва - Пи је мо во ду из че сме, за до вољни смо ква ли тетом, не ма лош укус и за што је не би смо пи ли. Је ди но, кад пу ту је мо не где, узи ма мо фла ши ра ну. Ве ра Јо ва но вић, По пин ци - Пи јем во ду из во дов да, јер она из вор ска на цен тру ни је ис прав на, та ко та мо пи ше, а не ва ља бра те ни јед на. Фла шира ну ку пим по не кад. Ђор ђе Ша рић, Срем ска Ми тро ви ца - Још увек пијем град ску воду. Ка жем још увек по што ме мо ји ку ћи гото во те ра ју да поч нем да пи јем фла ши ра ну. У мре жи има пу но ка мен ца, то је исти на, али сам на ви као на њу. Па до кле из др же бу бре зи. Ду шан Мр ђа, Ру ма - Пи јем во ду из град ског во дово да, и сма трам да ми у Ру ми има мо, и пи је мо нај ква ли тет нију во ду у Сре му. Пре ла зак на фла ши ра ну во ду би био још је дан из да так за кућ ни бу џет, а при ма ња су та ква да љу ди ду гу ју по ра чу ни ма и за градску во ду. ШИД РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА ДЕ ЦУ ЦР ВЕ НОГ КР СТА Рад са де цом и ро ди те љи ма - Има мо кре а тив не, спорт ске и за бав но ре кре а тив не ра ди о ни це. Циљ нам је да де ца проши ру ју сво је зна ње и пси хо-фи зич ке спо соб но сти ка же ра ди о ни чар Ду шан ка Пе сте лек У Цр ве ном кр сту у Ши ду сва ког утор ка то ком це ле го ди не одр жа ва ју се ра ди о ни це за де цу са смет ња ма у раз во ју. Про те кле сед ми це ра ди о ни чар је би ла Ду шан ка Пе сте лек, ко ја је, ина че, цео свој радни век про ве ла шко ли Јо ван Јо ва но вић Змај, са де цом са смет ња ма у раз во ју, где је преда ва ла тех нич ко обра зо ва ње. - Ове ра ди о ни це се одр жа вају у кон ти ну и те ту још од го ди не и на њи ма уче ству ју не са мо шко лар ци, не го и они нешто ста ри ји ко ји има ју смет ње у раз во ју, а ко ји су не ка да поха ђа ли ту шко лу. Ат моф се ра на ра ди о ни ца ма је до ма ћа, јер се де ца ме ђу соб но по зна ју, од вија ју се у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, а део и у шко ли Јо ван Јо ва но вић Змај. Ко ле ге и ја за јед но осми шља ва мо раз не те ме ко ји ма се ба ви мо на свакој од тих ра ди о ни ца, та ко да има мо кре а тив не, спорт ске и Уста но ва за не го ва ње култу ре Срем ор га ни зу је 13. Смо тру ли ков ног ства ра ла штва ама те ра Гра да Срем ска Ми трови ца. На смо три је дан аутор може да уче ству је са нај ви ше два ра да, аде кват но опре мље на, под усло вом да ни су ста ри ја од две го ди не (2014. и 2015) и да ни су ра ни је уче ство ва ла на Смо три. Ка ко ис ти чу у Уста но ви за не го ва ње кул ту ре Срем, на Смо три мо гу да уче ству ју радо ви у свим ви до ви ма ли ковног из ра жав ња (сли кар ство, ва јар ство, гра фи ка, при ме њена умет ност, фо то гра фи ја, кари ка ту ра...) Ра до ви ко ји учеству ју на Смо три по га ба ри ти ма и те жи ни мо ра ју да од го ва ра ју за бав но ре кре а тив не ра ди о- ни це. Кроз све те ра ди о ни це циљ нам је да де ца про ши ру ју сво је зна ње и пси хо-фи зич ке спо соб но сти, што зна чи да је у пи та њу ком пле тан обра зов но вас пит ни рад, ко ји је у не кој сло бод ни јој фор ми не го што је то слу чај у шко ли об ја шња ва Ду шан ка Пе сте лек и до да је да у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста по ла зни ци ма ра ди о ни ца оба везно ор га ни зу ју и ро ђен дан ске про сла ве, уз жур ку и тор ту. Пре ма ње ним ре чи ма, сва ког утор ка, по ред ма ли ша на, ра дио ни ча ри ра де и са ро ди те љи ма, ка ко би де ца би ла мак си мал но за до вољ на и до да је: - Да би сви би ли за до вољ ни и да би ро ди те љи има ли увид у оно што ми ра ди мо, ми их стално по зи ва мо да и они до ла зе на ра ди о ни це, јер су нам од ве лике по мо ћи. Ро ди те ље укљу чује мо да нам по мог ну, да ра де све оно исто што и де ца, јер се Про шло не дељ на де ку паж ра ди о ни ца СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕД СМО ТРУ ЛИ КОВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА АМА ТЕ РА При јем ра до ва Ра до ви се мо гу до не ти у Уста но ву за не го ва ње кул ту ре Срем, од 15. ав гу ста до пе тог сеп тем бра ла ком тран спор ту и усло вима за из ла га ње. Без об зи ра на умет нич ки ква ли тет, сва ки рад ко ји не за до во љи ове усло ве би ће дис ква ли фи ко ван. Ра до ви се мо гу до не ти у Уста но ву за не го ва ње кул ту ре Срем, ули ца Ву ка Ка ра џи ћа 10, од 15. ав гу ста до пе тог сеп тем бра, у ин тер ва лу од 9 до 14 са ти. На кон Смо тре ли ков ног ства ра ла штва ама те ра Гра да Срем ска Ми тро ви ца, сле де 15. Смо тра ли ков них ства рала ца Сре ма (Зон ска смо тра) у Ру ми, 7. ок то бра и 17. Смо тра ли ков них ства ра ла ца Вој во дине, на Па ли ћу, 6. но вем бра ове го ди не. С. Н. Ду шан ка Пе сте лек, ра ди о ни чар на тај на чин ја ко до бро раз ви ја ме ђу соб на ко му ни ка ци ја. Та кође, у скло пу со ци ја ли за ци је те де це, че сто оби ла зи мо и устано ве у на шем гра ду, та ко да су они упо зна ти са ра дом ло кал не са мо у пра ве и ра зних услу жних де лат но сти, по пут по ште, пи јаце и бан ке... Ове сед ми це тема ра ди о ни це је би ла де ку паж За хва љу ју ћи са рад њи Цр веног кр ста Ср би је и Цр ве ног кр ста Цр не Го ре, ко ји је обезбе дио сред ства за бо ра вак и опо ра вак де це из по пла ва ма угро же них под руч ја, Цр ве ни крст Срем ска Ми тро ви ца упутио је у по не де љак осмог авгу ста, 20 осно ва ца из Бо су та и Срем ске Ра че у Цр ну Го ру. Ка ко нас је ин фор ми са ла секре тар ка Цр ве ног кр ста у Сремској Ми тро ви ци Та тја на Јо ванче вић, ма ли ша ни ће бо ра ви ти 10 да на у од ма ра ли шту Цр ве ног кр ста Цр не Го ре у Су то мо ру, у прат њи два вас пи та ча. Рад Од мара ли шта је из у зет но до бро ор гани зо ван, у скла ду са по тре ба ма де це основ но школ ског уз ра ста. тех ни ка. При пре ми ли смо те гле ко је бо ји мо и ле пи мо на њих сал ве те, а ујед но их на овај на чин учи мо и да пра вил но ко ри сте ам ба ла жни ма те ријал ко ји ко ри сти мо. На тај на чин про ши ру је мо њи хо во зна ње о ре ци кла жи и за шти ти чо ве ко ве сре ди не и учи мо их да од ам ба ла жног ма те ри ја ла мо же мо да на пра ви мо не што што је ко ри сно. Све ра до ве на ста ле на ра ди о ни ца ма изла же мо на но во го ди шњем и ус кр шњем ва ша ру, за јед но са свим оста лим шко ла ма. Та ко ђе, же лим да на по ме нем да су ове ра ди о ни це отво реног ти па, та ко да нам до ла зе и уче ни ци из ре дов них школа, ко ји ма је по треб на по моћ у са вла да ва њу чи та ња и писа ња. Ми се тру ди мо да им по мог не мо у основ ним школским за да ци ма, ако не ма ју та кву по моћ у пот пу но сти у сво јим по ро ди ца ма. С. Ми хај ло вић Фо то: М. Ми ле у снић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ САРАД ЊИ ЦР ВЕ НОГ КР СТРА СР БИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ На мо ру 20 осно ва ца Ма ли ша ни ће бо ра ви ти 10 да на у од ма рали шту Цр ве ног кр ста Цр не Го ре у Су то мо ру Де ци ће на рас по ла га њу би ти пла жа Од ма ра ли шта уз стал ни над зор спа си ла ца И има ју обезбе ђе ну шко ли цу пли ва ња. - Оно што је на ма у Цр ве ном кр сту по себ но дра го је сте и то што ће де ца осим ужи ва ња у ча ри ма мо ра, мо ћи да уче ствују, а пре ма сво јим афи ни те тима, у еду ка тив ним, спорт ским и кул тур ним са др жа ји ма - каже Та тја на Јо ван че вић.- Основци ће сте ћи основ на зна ња о Цр ве ном кр сту, ак тив но сти ма на ше ор га ни за ци је, те се нада мо да ће не ки до њих, по по врат ку по ста ти И во лон те ри Ор га ни за ци је И ко ри сни чла нови ло кал не за јед ни це. С. Н. РУ МА ВЕ ЧЕ РАС У ЛЕ ГА ТУ ДР. РО МА НА СО РЕ ТИ ЋА Из ло жба Ди ги тал них гра фи ка За ви чај ни му зеј Ру ма у оквиру Му зеј ских ве че ри, у среду 10. ав гу ста, са по чет ком у 20 ча со ва,у ле га ту др. Ро ма на Со ре ти ћа, при ре ђу је отва ра ње из ло жбе Сне жа не Б. Сте фа новић "Ди ги тал них гра фи ка". Ра до ви Сне жа не Бог да но вић су де фи ни са ни као ком пју терски над ре а ли зам, а ова из ложба је пре глед до са да шњег ра да аутор ке. По се бан ути цај на из бор сли ка за ову из ло жбу, има ис ку ство аутор ке и афирма ци ја на свет ској сце ни ма лих фор ми, ми ни ја ту ра. На из ло жби се при ка зу је 37 ди ги тал них гра фи ка, за сту пљених у де вет ци клу са. С. Н.

9 Среда, 10. август НО ВА УСЛУ ГА ГРАД СКЕ УПРА ВЕ Елек трон ско упи си ва ње де це у вр тић Му ке ро ди те ља, че ка ње и ску пља ње го ми ле до ку ме на та, по све му су де ћи, за у век од ла зе у исто ри ју. Ро ди те љи ма на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца пр ви пут би ће до ступ на он лајн при ја ва ма ли ша на, без по тре бе да пре да ју би ло ко ји до ку мент пред школ ским уста но ва ма З а хва љу ју ћи но вој услу зи гра да Срем ска Ми тро ви ца, ма ме и та те ће мо ћи да од ку ће или с по сла при ја ве де цу за упис у вр тић пу тем услу ге Е-вртић. Све што им је по треб но јесте ра чу нар, та блет или мо бил ни те ле фон са ин тер нет ко нек ци јом, на сај ту гра да Срем ска Ми тро вица, у де лу елек трон ске услу ге. - У овом тре нут ку има мо потпи сан спо ра зум о са рад њи изме ђу гра да Срем ска Ми тро ви ца, град ске упра ве за оп ште и зајед нич ке по сло ве и Ди рек ци је за елек трон ску упра ву, што је ве о- ма ва жно, јер на кон овог сле ди и оста так про це ду ре ка ко би смо ову услу гу ста ви ли у функ цију, об ја снио је на чел ник град ске упра ве за оп ште и за јед нич ке посло ве Ми ро слав Јо кић. Ка ко је на чел ник об ја снио, по след њих не ко ли ко ме се ци се раз го ва ра и пре го ва ра са Дирек ци јом за елек трон ску упра ву о уво ђе њу пот пу но но ве аплика ци је, не са мо у гра ду Срем ска Ми тро ви ца, не го и на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, а то је услуга ко ја се на зи ва Е-вр тић, што у пре во ду зна чи пот пу но електрон ски упис де це у пред школ ске уста но ве. У овом тре нут ку, пре ма ре чи ма на чел ни ка Јо ки ћа, ова ква услу га фук ци о ни ше са мо у Бе о- гра ду, ни у јед ном дру гом гра ду на те ри то ри ји Ср би је. То зна чи да је Срем ска Ми тро ви ца ме ђу пр ви ма ко ји су ин ста ли ра ли овакву услу гу, а ко ја ће у нај ско ри је вре ме би ти пот пу но у функ ци ји. - Мо жда је ма ло чуд но што ову У знак се ћа ња на про гон Срба из Кра ји не, про те клог че тврт ка ве нац на спо мен че сму по ло жи ли су пред стац ни ци Удруже ња рат них вој них ин ва ли да. Ка ко је том при ли ком би ло ре чи, Ми ро сла ва Или јић услу гу пу шта мо у рад у вре ме када је упис у вр ти ће за вр шен, али смо же ле ли да, као дру ги по реду град ко ји при ме њу је ову услугу, има мо до вољ но вре ме на да је ис те сти ра мо и евен ту ал но све не до стат ке на вре ме от кло ни мо, ВЕ НАЦ ЗА СТРА ДАЛ НИ КЕ У ОЛУ ЈИ Се ћа њем про тив по на вља ња Ве нац за стра дал ни ке уз же љу да се рат и стра да ње више не по но ве, и да нас, две де цени је по сле ав гу стов ских до га ђа ја тре ба не го ва ти се ћа ње, ка ко се оно што се у Олу ји де си ло не би по но ви ло. Упо зна ва ње са но вом услу гом ИЗ ЈКП КО МУ НА ЛИ ЈЕ Ми ро слав Јо кић Во да без бед на за ку па ње ав но ко му нал но пред у зе ће Ко- на ли је оба ве шта ва гра ђа не Јму о ре зул та ти ма ана ли зе сав ске воде, ко ју је из вр шио За вод за јавно здра вље Срем ска Ми тро ви ца. Ана ли за сав ске во де је из вр ше на да на тре ћег ав гу ста и то на тач кама узор ко ва ња: Ре ка Са ва - Ма ла пла жа, Ре ка Са ва - Град ска пла жа По че так пла же, Ре ка Са ва Богаз, Ре ка Са ва Дис пан зер. Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко-хе миј ских и ми кро би о лошких па ра ме та ра сав ска во да на на ве де ним ло ка ли те ти ма од го ва ра дру гој кла си Уред бе о гра нич ним вред но сти ма за га ђу ју ћих ма те ри ја у по вр шин ским во да ма и под земним во да ма и се ди мен ту и ро кови ма за њи хо во до сти за ње, осим на ло ка ли те ту Бо газ, где се реги стру је по ве ћа ње ин ди ка то ра фе кал не кон та ми на ци је и аеробних хе те ро тро фа. Во да се мо же ко ри сти ти за ку па ње, ре кре а ци ју, на вод њав ње и ин ду стриј ску употре бу. Пре по ру ке за здрав стве но безбед но ку па ње: из бе га ва ти ро њење, гњу ра ње, пр ска ње, ска ка ње и гле да ње у во ди, при ли ком ула ска у во ду по сте пе но се рас хла ди ти, оба ве зно се ту ши ра ти на кон из ласка из сав ске во де, вр ши ти над зор над ку па њем ма ле де це, по сле кише и олу је не ку па ти се 2-3 да на, за бра ни ти при ступ до ма ћим жи воти ња ма. Мо ли мо све су гра ђа не да се у то ку бо рав ка на пла жи при др жава ју пра ви ла за бра не игре с лоптом у во ди и пе шча ном де лу пла же обе ле же ном зна ко ви ма за бра не, ка ко не би оме та ли од мор и ре креа ци ју по се ти ла ца Град ске пла же у Срем ској Ми тро ви ци. ка ко би ро ди те љи, ка да се крене у упис де це, то мо гли ура ди ти пот пу но не сме та но и без ика квих про бле ма. Оно што је ва жно за на ше ро ди те ље, за на ше су грађа не, је сте да ће елек трон ским пу тем из свог до ма, са сво јих рачу на ра при сту пом апли ка ци ји и по пу ња ва њем од ре ђе них по ља и по да та ка, мо ћи да из вр ше упис де те та без до ста вља ња ијед ног до ку мен та и без од ла ска у про стори је пред школ ске уста но ве. Ти ме смо у пот пу но сти овај про цес учини ли без бед ним и при јат ним за на ше гра ђа не, ре као је Јо кић. При ја ва за упис де це у предшкол ске уста но ве, али и све елек трон ске услу ге ко је до са да по сто је и ко је ће у бу дућ но сти би ти раз ви ја не, на ла зе се на званич ном сај ту гра да Срем ска Митро ви ца, у де лу ко ји се на зи ва е-услу ге. Ов де се на ла зи и форму лар ко је се не не ски да, већ се по пу на ња ва ди рект но и од мах се ша ље. Све се на ла зи на једном ме сту на сај ту гра да Сремска Ми тро ви ца. Ка ко је на чел ник Јо кић на гласио, услу га у овом тре нут ку посто ји, на ла зи се у тзв. тест фа зи, с об зи ром на то про цес упи са деце у вр ти ће за вр шен. - На ши гра ђа ни је не ће ко ристи ти, али ће мо је ми у на редних не ко ли ко ме се ци де таљ но ис те сти ра ти, јер сва ка сре ди на се раз ли ку је и од ре ђе ни про блеми не мо ра ју да се ја ве у сва ком гра ду, па смо се због то га опреде ли ли да оста ви мо не ко ли ко месе ци ис пред нас, ка ко гра ђа ни не би на и ла зи ли на би ло ка кве про бле ме, у апри лу ме се цу ка да за и ста бу ду упи си ва ли сво ју де цу у пред школ ске уста но ве, ре као је на чел ник Јо кић. Пре ма ре чи ма ди рек то ри це ПУ Пче ли ца Ми ро сла ве Или јић овим си сте мом ће се ро ди те љи ма олак ша ти упис и уште де ти вре ме. - Ово ће сва ка ко би ти бр жи и ефи ка сни ји на чин да се де ца упи шу. За ову услу гу ће би ти заду же на два ли ца у ПУ Пче ли ца, је дан рад ник у ад ми ни стра ци ји и јед на вас пи та чи ца, ре кла је дирек то ри ца ПУ Пче ли ца и до дала да се у овој уста но ви тре нут но на ла зи око 2100 де це, а но во у писа них је из ме ђу 400 и 500. Сва до ку мен та ко ја су ро дите љи до са да мо ра ли да пре да ју лич но, од апри ла ме се ца на ред не го ди не за ме ни ће је дан обра зац, јер си стем елек трон ске при ја ве ме ђу соб но по ве зу је све др жавне ин сти ту ци је. Он лајн при ја ва ће функ ци о ни са ти та ко што ће ро ди тељ, у не ко ли ко јед но ставних ко ра ка, по пу ни ти фор мулар за упис у вр тић. Сва оста ла до ку мен та, као што су из вод из ма тич не књи ге ро ђе них или прове ра рад ног ста ту са у ПИО фонду, би ће по ву че на из ба зе над лежних ин сти ту ци ја. Ро ди те љи ма је ова услу га доступ на и пре ко мо бил ног те ле фона, а они ко ји же ле и да ље мо гу да упи шу де те у вр тић лич но у предшкол ској уста но ви. С. В. МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Па вић Ду шко и Ђур ђе вић Та тја на, Ра дој чић Де јан и Ро ман Андри ја на, Са ва рин Пре драг и Здрав ко вић Ма ја, Ку ри џа Михај ло и Ђо рић Ка ти ца. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Са ва и Миле на Да ној лић - Сви лај нац, Дар ко и Ма ја Шаш - Ста ра Па зо ва, Јо ви ца Јо ва но вић и Љи ља на Гру о вић - Шид, Сини ша и Мир ја на Сто ји но вић - Са лаш Но ћај ски, Иван и Јеле на Та ра дај ко - Ла ћа рак. ДО БИ ЛИ СИ НА: Ср ђан и Ја сми на До ста нић - Са лаш Но ћај ски, Де јан и Би ља на Дубља нин - Во гањ,алек сан дар и Јо ва на Жив ко вић - Ви шњи ћево,са ша и Бран ки ца Ћи ро вић - Ста ра Па зо ва,ми лош и Мирја на Мар ко вић - Го лу бин ци, Вла ди мир и Ма ри на Осто јић - Мет ко вић, Вељ ко Сми ло вац и Сан дра Дра жић Сми ло вац Ириг, Дра ган и Та ња Тодић, Дра ган и Ка та ри на Љевна ић - Ру ма, Го ран и Бо ја на Де ја но вић - Пу тин ци, Гој ко и Та ма ра Ра до ва но вић - Но ви Кар лов ци, Мар ко и Ле а на Лукић - Ша бац, Ми ло рад и Љиља на Кр ња јић - Ша шин ци. УМР ЛИ: Жу нић Не дељ ка рођ. 1938, Је здић Де си мир рођ. 1941, Бе љин Ве ри ца рођ. 1947, Ма ти је вић Љу ба рођ. 1936, Ко ста ди но вић Ми лин ка рођ. 1944, Ми ло ва но вић Радош 1937 год, Ду кић Бран ко рођ. 1926, Ло зја нин Рад ми ла рођ. 1940, Мар ко вић Бо ри сав рођ. 1931, Ми лу ти но вић Љиља на рођ. 1954, Јо вић Бран ко рођ. 1966, Шпа но вић Ан тун рођ. 1923, Та кач Ру долф рођ. 1941, Мо мић Са во рођ. 1947, Ман дић Ми лан рођ. 1930, Тор дај Ан дри ја рођ. 1939, Ми ћа ше вић Сте ван рођ. 1940, Фи ли пен дић Ми ло рад рођ. 1953, Ма рас Ве ра рођ. 1962, Ла ка туш Лу ка рођ. 1948, Перић Ма ри ја рођ ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР Про је кат Чи тај да би знао, знај да би вре део ре а ли зо ван уз су фи нан си ра ње Гра да Срем ска Ми тро ви ца

10 10 Среда, 10. август RUMA Припремиo: Mирослав Нинковић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Про грам Кул тур но ле то 2016 Че твр так, у 21:00 час, Дво ри ште За ви чај ног му зе ја - Пред ста ва Свлаче ње, ко ме ди ја - игра ју Је ли ца Сре те но вић и Ка тари на Жу тић Ор га ни за тор Кул тур ни цен тар Ру ма Пе так, у 20:00 часо ва, Дво ри ште За ви чај ног му зе ја - Пред ста ва за де цу За љу би се Ци ца у принца, ор га ни за тор Кул тур ни цен тар Ру ма ПРИ ЈЕМ РУ КО МЕТ НЕ КА ДЕТ СКЕ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ Ло кал на са мо у пра ва по др жа ла мла де ру ко ме та ше ри пре ме ка дет ске ру- мет не ре пре зен та- Пко ци је Ср би је пред предсто је ће пр вен сво Евро пе у Хр ват ској, ко је се одржа ва од 11. до 21. ав густа, фи нан сиј ски је подр жа ла и Оп шти на Ру ма. За ову на ме ну је из општин ског бу џе та из дво јено ди на ра, та ко да је ре пре зен та ци ја први део при пре ма, од 29. ју ла до 3. ав гу ста, од ради ла упра во у Ру ми. Пред на ста вак при пре ма ка дета чи ји ће фи ниш би ти у Бе о гра ду, пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић, уго стио је у сре ду 3. ав гу ста у Градској ку ћи, струч ни штаб и 18 тре нут но нај бо љих мо ма ка из ге не ра ци је го ди не, ко ји чи не на шу ка дет ску ре презен та ци ју. Пред сед ник Ман чић им је по же лео успех, ујед но се за хва лив ши Ру ко мет ном са везу Ср би је, ко ји је од брао Ру му Се лек тор Не над Мак сић, Сла ђан Ман чић, Вла ди ца Спа со је вић и Алек сан дар Бун да ло као јед ну од ба за за при пре ме пред ова ко ва жно спорт ско такми че ње. - Сви спор ти сти, из би ло ког НЕ У МОР НИ ВО ЛОН ТЕ РИ РУМ СКОГ ЦР ВЕ НОГ КР СТА Об у че ни и спрем ни да по мог ну спор та и уз ра ста, су у наш град увек до бро до шли. Дра го ми је што сте пре по зна ли по тен ци ја ле, и услове ко је Ру ма пру жа. На дам се да сте овај део при пре ма мо гли да оба ви те на најбо љи мо гу ћи на чин, и да ће то ре зул та ти на так ми че њу ко је вам пред сто ји, и пока за ти. Ми смо као ло кал на са мо у пра ва од луч ни да по ма жемо спорт у пра вом сми слу те ре чи, а по го то во ко лек тивне спор то ве. Има мо до бру са рад њу са Ру ко мет ним са ве зом и убу ду ће ће мо изла зи ти у су срет свима они ма ко ји нам се обра те за по моћ, или из ра зе же љу да део при пре ма, или так ми чар ских утак ми ца, одра де на те ри то ри ји на ше оп штине. Же лим вам још јед ном много успе ха, ре као је на при је му пред сед ник Ман чић. За хвал ност на по др шци локал ној са мо у пра ви, усло ви ма и ство ре ном ам би јен ту у ко ме су се ру ко ме та ши при пре ма ли у Ру ми, упу тио је Вла ди ца Спасо је вић, ко ор ди на тор свих мушких се лек ци ја Ру ко мет ног саве за Ср би је. - Че ка нас јед но ва жно такми че ње, Европ ско пр вен ство ко је се игра у Хр ват ској, што да је и по себ ну драж, и ства ра још ве ћу оба ве зу овим мом цима, да на пра ве што бо љи ре зултат. При пре ме у Ру ми су си гур но по мо гле на том пу ту. Ми има мо ве ли ке ам би ци је и ви со ки ци љеви су за да ти овој та лен то ва ној ге не ра ци ји мо ма ка. Ве ру јем да ће мо по по вр та ку из Хр ват ске, свра ти ти у Ру му да обе ле жи мо је дан до бар ре зул тат, и да се још јед ном за хва ли мо Оп шти ни Ру ма и ње ним гра ђа ни ма, као и пред сед ни ку и ње го вим са радни ци ма на по мо ћи и по др шци ко ју нам пру жа ју, ре као је Спасо је вић. РУ МА СИ МУЛ ТАН КА ВЕ ЛЕ МАЈ СТО РА СА КО РИ СНИ ЦИ МА ГЦ СРЕМ Древ на игра на ве ли кој ша хов ској та бли :30 ча со ва, За ви чај ни му зеј Ру ма Ве че ки не ског фил ма Че твр так, Град ски трг у 21:00 час - Кон церт АМА ДЕ УС БЕНД Су бо та, у 20:30 часо ва, За ви чај ни му зеј Ру ма - Мод ни ате ље Дуг мен це Мод на ре ви ја Не де ља, у 20:00 ча со ва, Кул тур ни центар Ру ма, Ма ла дво ра на - Воркy те ам - Ци клус данског фил ма 2 Ан ђе ли у убр за њу, игра ни филм МА ТИ ЧАР ВЕН ЧА НИ: Бра ни слав Мар ти но вић и Са ња Абра мо вић УМР ЛИ: Дра гу тин Ра ден ко вић, рођ.1951.год. Ста ној ка Тр бо вић - Мли на ре вић, рођ год. Ма ри ја Мале тић, рођ год. Сени ја Ро вић, рођ год. Ка ти ца Јо си фов ски, рођ год. а по зив Цр ве ног кр ста Вој во- не, као по моћ у ра ду ло кал- Нди ним ор га ни за ци ја ма Шид, Су боти ца и Ка њи жа, ко је сва ко дневно ула жу ве ли ке на по ре ка ко би што бо ље и ор га ни зо ва ни је, одго во ри ле на це ло куп ну сло же ну си ту а ци ју ко ја се од но си на мигрант ску кри зу, ода зва ло се пет омла ди на ца Цр ве ног кр ста Ру ма, об у че них за про грам Де ло ва ња у не сре ћа ма. Омла дин ци румског Цр ве ног кр ста, не са мо што има ју нај ве ћи број чла но ва Наци о нал ног ти ма, не го су по сво јој об у че но сти и ан га жо ва но сти, једна од нај о пе ра тив ни јих је ди ни ца у Вој во ди ни. Во ђа омла дин ске је ди ни це за Де ло ва ње у не сре ћама Цр ве ног кр ста Ру ма, Не ма ња Га јић, из но си сво је ути ске. - По но сни смо што Цр ве ни крст Ру ма, пред ња чи у Вој во ди ни сво јом Омла дин ском је ди ни цом за Де ло ва ње у не сре ћа ма. То ком три да на, ка да смо кра јем ју ла бо рави ли на те ре ну, по ред по бољ шања ко ор ди на тив них и опе ра тив них Рум ски омла дин ци на те ре ну то ко ва у са мом ло ка лу, пру жи ли смо сву нео п ход ну по моћ у припре ми и па ко ва њу па ке та хра не, и њи хо ве ди стри бу ци је. Па ке ти су кре и ра ни од стра не Ко ме са ри ја та за из бе гла ли ца, и са др же хра ну, слат ке и сла не па ке те ко ји под разу ме ва ју сва три обро ка, као и хиги јен ске па ке те. Не ма ња на по ми ње да рум ски Цр ве ни крст ак тив но уче ству је у свим ак ци ја ма од са мог по чет ка из би ја ња ми грант ске кри зе. Били су при сут ни у Прин ци пов цу, Баб ској, а та да је и ор га ни зов на фор ма де ло ва ња ко ја се на те рену при ме њу је и да нас. - Чи ни мо све што је до нас, да као во лон те ри по мог не мо нашој др жа ви у овој те шкој си туа ци ји. Иако смо већ на ви кли на раз не не да ће, те шко је ви де ти те не срећ не љу де, де цу. Ипак, они нам на сва ком ко ра ку ис ка зу ју сво ју за хвал ност, и ис ти чу да ни у јед ној зе мљи ни су има ли та ко до бар и људ ски трет ман, као у Ср би ји. Да ни ца Је ре мић и Си ни ша Дра жић о ком лет њих да на ни зом про- ма и ак тив но сти, за по- Тгра сле ни у Ге рон то ло шком цен тру Срем у Ру ми, ани ми ра ју ко рисни ке уста но ве раз ли чи тим забав ним, кул тур ним, и спорт ским са др жа ји ма. Та ко су сред стви ма уста но ве ко ја су опре де ље на за из град њу но ве лет ње по зор ни це у ба шти Цен тра, чла но ви спортске сек ци је, ко ју чи не и за после ни и ко ри сни ци, на пра ви ли ве ли ку ша хов ску пло чу на ко јој су за игру по ста вље не та ко ђе ве ли ке ша хов ске фи гу ре. Симбо лич ним по ме ра њем фи гу ра, од и гра ва њем не ко ли ко по те за од стра не ди рек то ри це Ге ронто ло шког цен тра, Да ни це Јере мић, и под пред сед ни ка Шахов ског са ве за Вој во ди не, веле мај сто ра Си ни ше Дра жи ћа, ова ша хов ска пло ча све ча но је пре да та ко ри сни ци ма уста но ве. Ди рек то ри ца Је ре мић за хва лила се ве ле мај сто ру на ње го вом до ла ску, као и пред сед ни ку Шах клу ба Пла ти че во, Лу ки Загор цу, ко ји је у мно го ме до принео да се у уста но ви од ви ја ју раз ли чи те спорт ске ак тив но сти. Ша хов ски ве ле мај стор Дра жић, упу тио је по хва ле за пре леп ам би јент ко ји ну ди не го ва на и уре ђе на ба шта Ге рон то ло шког цен тра, а по став ку ве ли ког шаха на лет њој по зор ни ци, ви ди као до бру мо гућ ност за за ба ву и од мор ста рим ли ци ма, али и као вид бор бе про тив Ал цхај ме ро ве бо ле сти, ко ја пра ти ста рост. По том је ве ле мај стор Дра жић од и грао си мул тан ку на 21-ој табли, а на тур ни ру су уче ство вали, по ред чла но ва сек ци је до маћи на, и ша хи сти из рум ских клубо ва, љу би те љи ове древ не игре из Удру же ња пен зи о не ра, Са ве за сле пих Оп шти не Ру ма, као и члано ви ШК Пла ти че во. Пројекат Сазнај, креирај своју реалност, реализован уз суфинансирање Општине Рума

11 Среда, 10. август АК ТУ ЕЛ НО СА СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48 Уво ди се ред у јав ним пред у зе ћи ма IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Из Би бли о те ке На род на Би бли о те ка Др Ђор ђе На то ше вић и овог ле та ор га ни зу је лет њи про грам за де цу уз ра ста од 7 до 14 го ди на под на зи вом Лет њи про грам чи та ња. Про грам ће би ти саста вљен од ни за еду ка тив них кре а тив них ра ди о ни ца за разли чи те уз ра сте и чи та лач ких су сре та. Циљ свих ра ди о ни ца је да се де ци при бли же књи ге и би бли о те ка, ка ко би сло бодно вре ме то ком рас пу ста употпу ни ли на је дан за ни мљив и ко ри стан на чин. Ра ди о ни це се одр жа ва ју сва ке сре де у 17:30 ча со ва у пе ри о ду од 06. ју ла до 31. ав гу ста у про сто ри ја ма библи о те ке. Сва де ца ко ја су заин те ре со ва на мо гу до ћи и би ти део кре а тив них ра ди о ни ца пору чу ју у Ин ђи ји. Из Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ма ни фе ста ци ја на ко ју се че ка го ди ну да на и ко ја сла ви при ја тељ ство два на ро да, српског и не мач ког- Бе шка Фест или Да ни вој во ђан ско-ба варске кул ту ре за ка за на је и ове го ди не за по че так сеп тем бра. За пе ти Бе шка фест на ја вљен је бо гат кул тур но-умет нички про грам, уз тра ди ци о нал не срем ске и ба вар ске спе ци ја лите те као и су ве ни ре. Ор га ни зато ри ма ни фе ста ци је су Ту ристич ка ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја и За ви чај но дру штво Ста ра Бе шка, а са рад ни ци КУД Бран ко Ра ди че вић и Дом кул ту ре из Бе шке. Ма ни фе стаци ја се одр жа ва под по кр о витељ ством Оп шти не Ин ђи ја и уз по др шку Вла де Вој во ди не. Ин ди ан си Пет игра ча Клу ба аме ричког фуд ба ла Ин ди анс, Дар ко Кла сан, Иван Кр ко вић, Алексан дар Бла жић, Иван Пр ска ло и Сте фан Бор ко вић иза бра ни су ме ђу 75 по тен ци јал них репре зен та ти ва ца Ср би је. Почет ком сеп тем бра оче ку је их Европ ско пр вен ство Б гру пе у Ли ња ну у Ита ли ји. На не дав но одр жа ном из бор ном тре нин гу у Зе му ну, пе то ри ца игра ча из Ин ђи је су ушли на ши ри спи сак ре пре зен та ци је Ср би је. Они ће уче ство ва ти на ми ни кам пу који ће би ти ор га ни зо ван 13. и 14. ав гу ста у Кра гу јев цу. Удру же ње уз га ји ва ча и љуби те ља ко ња Ин ђиј ски липи ца нер и ове го ди не тре ћи пут за ре дом ор га ни зу је фи јаке ри ја ду ко ја ће би ти одр жа на у пе так 12. ав гу ста на те ре ну по ред град ског ба зе на. Ка ко ка жу ор га ни за то ри оче ку је се око 30 уче сни ка из свих краје ва Сре ма, као и прет ход них го ди на. Ове го ди не ће бити ор га ни зо ва но так ми че ње На по след њем са стан ку Систе ма 48 из ве штај су подне ли ЈКП Во до вод и ка на лиза ци ја, ЈКП Ко му на лац, Дом здра вља Др Ми ло рад Ми ка Павло вић и ЈП Ин гас. Ка ко се мо гло чу ти на са стан ку, ка да је реч о ло кал ном ди стри бу те ру га са, и да ље је ак ту ел но пи та ње пре у зи ма ња мре же у на се љеном ме сту Бе шка. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка оп шти не Вла дими ра Га ка, оче ку је се ми шљење пр во бра ни о ца о то ме у чи јем вла сни штву се на ла зи мре жа. - Чи ње ни ца је да мре жа ко ја се на ла зи на на шој те ри то ри ји при па да Ин ђи ји и да ће то значај но олак ша ти на ред ни ко рак ко ји се од но си на пре у зи ма ње ап со лут не од го вор но сти за дистри бу ци ју га са свим ста новни ци ма Бе шке. Оче ку је мо да ће мо у што ско ри јем пе ри о ду за вр ши ти све за кон ске про цеду ре и за поч не ти тај по сао - ИЗ ЈКП ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА У НА ЈА ВИ ТРЕ ЋА ФИ ЈА КЕ РИ ЈА ДА У ИН ЂИ ЈИ Так ми че ње у дво пре гу и че тво ро пре гу дво пре га и че тво ро по ре га као и так ми че ње у во жњи кроз чу ње ве. На кон так ми чар ског де ла пред ви ђе на је и ре ви јална во жња. По кр о ви тељ ма нифе ста ци је је оп шти на Ин ђи ја у са рад њи са Ту ри стич ком орга ни за ци јом оп шти не. Удруже ње Ли пи ца нер је осно вано пре че ти ри го ди не и бро ји око 20 чла но ва из ин ђиј ске оп шти не. на гла ша ва пред сед ник. -Што се ти че те ку ћих по слова и из ве шта ја оста лих јав них пред у зе ћа, у прет ход ном пери о ду ни је би ло не ких ве ћих про бле ма, а све ак тив но сти се ре дов но оба вља ју. Уво ди се ред у свим јав ним пред у зе ћима, а то и је сте био циљ ка да смо пре у зе ли власт пре не што ви ше од два ме се ца. Не мо жемо све ре ши ти за крат ко време, али сва ка ко смо на пу ту да Ка ко су ис та кли над ле жни из ЈКП Во до вод и ка нали за ци ја у прет ход ном пери о ду је пот пи са но 75 ре про гра ма, ка ко би се из ми ри ла ду го ва ња пре ма овом јав ном пред у зе ћу. Пре ма ре чи ма дирек то ра Дра го љу ба Три фуно ви ћа, гра ђа ни се сва коднев но ја вља ју, а у за ви сности од из но са ре пр о грам се мо же на пра ви ти на три, шест или два на ест ме сеч них ра та. - Ми смо у прет ход ном пери о ду по сла ли опо ме не свим гра ђа ни ма ко ји ни су из мири ли њи хо ве оба ве зе и заи ста су се ја ви ли у ве ли ком бро ју. Мо рам да на по ме нем да је при ли ком пот пи си ва ња ре пр о гра ма нео п ход но од мах пла ти ти пр ву ра ту, ка ко би се мо гао за кљу чи ти ре пр о грам - ка же ди рек тор и ка же да се ова прак са по ка за ла као врло ефи ка сна. - Што се ти че на пла те за јун и јул она је по ве ћа на за 3,6 ми ли о на ди на ра ви ше не го у прет ход ним ме се ци ма што је ре зу ла тат са рад ње са гра ђани ма - ис ти че Три фу но вић. Ка да је реч о но вим бу нари ма, сви ра до ви су пот пуно за вр ше ни и на кон дез инфек ци је и узи ма ња узо ра ка ко ји су по сла ти на ана ли зу, ових да на ће би ти ста вље ни у функ ци ју. - Је дан бу нар се на ла зи на ду би ни од 160 ме та ра и дру ги на ду би ни од 80 ме та ра, што зна чи да је пр ви из да шно сти 11,5 ли та ра у се кун ди а овај дру ги 8,5 ли та ра у се кун ди. То зна чи да су ка па ци те ти бу на ра око 20 ли та ра у секун ди. Прет ход на два бу нара ко ја су по ве за на по чет ком ју ла и два но ва бу на ра обезбе ди ће пот пу ну ста бил ност у пре ва зи ђе мо за те че ну си ту а- ци ју. Нај бо љи при мер је сте напла та за о ста лих по тра жи ва ња у ЈКП Ко му на лац, где је од 14 ми ли о на ди на ра око 50 по сто за ста ре ло. У скла ду са за коном ће мо пред у зе ти од ре ђе не ме ре да по зо ве мо на од го ворност љу де ко ји су ру ко во ди ли јав ним пред у зе ћи ма и до ве ли до по ме ну те си ту а ци је ка же на кра ју Вла ди мир Гак, пред седник Оп шти не Ин ђи ја. Ре пр о гра ми као ефи ка сна ме ра на пла те - Ми смо у прет ход ном пе ри о ду по сла ли опо ме не свим гра ђа ни ма ко ји ни су из ми ри ли њи хо ве оба ве зе и за и ста су се ја ви ли у ве ликом бро ју. Мо рам да на по ме нем да је при ли ком пот пи си ва ња репр о гра ма нео п ход но од мах пла ти ти пр ву ра ту, ка ко би се мо гао за кљу чи ти ре пр о грам - ка же ди рек тор Са по след њег Си сте ма 48 Дра го љуб Три фу но вић, ди рек тор во до снаб де ва њу на те ри тори ји це ле на ше оп шти не - каже ди рек тор Во до во да. Оче ку је се 30 уче сни ка Пројекат Tреба да знаш шта се око тебе ради читај реализован уз суфинансирање Општине Инђија

12 12 Среда, 10. август ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припрема: Г. Мајсторовић ИЗ ЛО ЖБА УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА КО ЛЕВ КА СРЕ МА Ћи ли ми и де во јач ка спре ма Из ло жба ру ко т вори на Ко лев ке Сре ма ДО БРО ВОЉ НО ВА ТРО ГА СНО ДРУ ШТВО ДЕ СПОТ ЂУ РАЂ БРАН КО ВИЋ По др шка са мо од оп шти не ре две го ди не у Ку пи но ву Посно ва но је До бро вољ но ватро га сно дру штво Де спот Ђу рађ Бран ко вић ко је тре нут но има 11 чла но ва ко ји су про шле го ди не по ло жи ли ис пит Ва тро га сног саве за Ср би је. По ре чи ма осни ва ча и са да шњег ко ман ди ра ва тро гасне је ди ни це Жељ ка Јеф ти ћа, циљ овог Дру штва је да у ју жном де лу оп шти не бу де по др шка профе си о нал ној ва тро га сној је ди ници из Пе ћи на ца јер је оп шти на раз у ђе на и Ку пи но во уда ље но пре ко 30 ки ло ме та ра. - Наш крај њи циљ је да буде мо опе ра тив ни на те ри то рији це ле оп шти не Пе ћин ци, али при мар но нам је да у ју жном делу оп шти не, на под руч ју на се ља Ку пи но во, Аша ња и Обреж ко ја су нај у да ље ни ја од Пе ћи на ца, бу де мо по др шка про фе си о нал ној ва тро га сној је ди ни ци из Пе ћи наца јер на овом де лу те ри то ри је у слу ча ју из би ја ња по жа ра, може мо пр ви да стиг не мо на ли це ме ста и да поч не мо с ин тер венци јом до до ла ска ва тро га са ца из Пе ћи на ца. До са да смо има ли де се так ин тер вен ци ја и по ка зало се да ма ње по жа ре мо же мо да об у зда мо и без до ла ска про фе сио нал не ва тро га сне је ди ни це. Нарав но, обим на ше ин тер вен ци је у мно го ме за ви си од опре мље ности је ди ни це на гла ша ва Жељ ко Јеф тић. Опре ма им је за са да скромна. Про шле го ди не ку пи ли су до опре ме за хва љу ју ћи сред ствима оп шти не Пе ћин ци ко ја им је обез бе ди ла и про сто ри је за рад, док су не дав но део опре ме до били као до на ци ју од ва тро га сних је ди ни ца из Ру ме и Срем ске Митро ви це. Ме ђу тим, не до ста је им ва тро га сно во зи ло што им при чиња ва ве ли ки про блем. До бро вољ но ва тро га сно дру штво Ку пи но во на по ла га њу ис пи та ВСС - У пла ну нам је да ку пи мо терет ни ком би и да у ње га угра ди мо ци стер ну за во ду. Та кво во зи ло би нам омо гу ћи ло да на кон примље ног по зи ва вр ло бр зо стигне мо на ли це ме ста и поч не мо с ин тер вен ци јом, све то, на рав но у ко ор ди на ци ји са про фе си о- нал ном је ди ни цом из Пе ћи на ца. У по ку ша ју да обез бе ди мо средства за ку по ви ну во зи ла обрати ли смо се свим при вред ним су бјек ти ма с те и то ри је оп шти не и до са да се ни ко ни је ода звао. Ми слим да љу ди не раз ми шљају о то ме ко ли ко је ва жно има ти дбро опре мље не ва тро га сце. Сете нас се тек ка да из би је по жар. До са да са мо по др шку има ли смо од ло кал не са мо у пра ве и ја се на дам да ће мо и про блем ку пови не во зи ла ре ши ти уз по др шку оп штин ског ру ко вод ства - уве рен је ко ман дир До бро вољ ног ва трога сног дру штва Де спот Ђу рађ Бран ко вић Жељ ко Јеф тић. По сед ми пут око Ку пин ског ку та у су бо ту, 13.ав гу ста за пло ви ће Ре га та Мај ке Ан гели не ко ју и ове го ди не ор га низу је Аген ци ја за раз вој оп штине Пе ћин ци под по кро ви тељством пе ћи нач ке ло кал не са моу пра ве. На пло вид бу Са вом по обо ду Спе ци јал ног ре зер ва та при ро де Обед ска ба ра, ду гу 25 ки ло ме та ра, ре га та ши ће крену ти са План ди шта, да би неко ли ко са ти ка сни је при ста ли код Ске ле на ушћу ка на ла Вок у ре ку. Ка ко би Ре га та мо гла да стар ту је у за ка за но вре ме, 10 са ти, ор га ни за тор апе лу је на уче сни ке ко ји до во зе пло ви ла, По чет ком про те кле сед ми це у хо лу Кул тур ног цен тра у окви ру Пе ћи нач ког кул тур ног ле та, отво ре на је из ло жбе на по став ка пе ћи нач ког Удру же ња же на Ко лев ка Сре ма, а љу бите љи ста ри на тра ди ци о нал не жен ске ру ко тво ри не, чи ју окосни цу чи не ћи ли ми, мо ћи ће да по гле да ју до 20.ав гу ста. По речи ма пред сед ни це овог Удруже ња Ја сми не По по вић, постав ка је до пу ње на де ло ви ма де во јач ке спре ме као што је по сте љи на, ја стуч ни це, пе шкири, ку ва ри це и стољ ња ци. - Ћи ли ми су нај ор ги нал нији и нај чи сти ји на род ни произ вод, а њи хо ва из ра да је, углав ном би ла жен ски за нат. Кра си ли су дво ро ве, џа ми је, сул тан ске и кра љев ске ода је, а би ли су и оба ве зан део дево јач ке спре ме. Сма тра се да ћи ли ми по ти чу из дру гог или тре ћег ве ка пре но ве ере, а начин на ко ји се из ра ђу ју остао је го то во иден ти чан до да на шњих да на. Сви из ло же ни ћи ли ми су ор ги нал ни ра до ви на ших мај ки и ба ка ко је су у њи хо ву из раду утка ле сву сво ју љу бав, стрпље ње, та ле нат и ма шту - каза ла је Ја сми на По по вић. РЕ ГА ТА МАЈ КЕ АН ГЕ ЛИ НЕ 13. АВ ГУ СТА При ја ве уче сни ка Ту ри стич ком ин фо цен тру да их до пре ме ра ни је и по ри ну у во ду ка ко би пло вид ба кре нула на вре ме. Сви за ин те ре со ва ни за учешће на овој ре га ти мо гу се при ја ви ти Ту ри стич ком ин фо цен тру оп шти не Пе ћин ци са ког рад ног да на од 8.00 до са ти на те ле фон 022/ и мејл а моћиће да се пријаве и на самом старту од 7.30 часова. Све потребне информације сем наведеног телефона, могу добити и на моб тел: 064/ (Љубица Бошковић) и 064/ (Петар Одобашић). ПЕ ЋИ НАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО Ви кенд у зна ку по зо ри шних пред ста ва Про те кли ви кенд у окви ру Пе ћи нач ког кул тур ног лета обе ле жи ле су по зо ри шне пред ста ве. У пе так, 5.ав гу ста у са ли Ло вач ког до ма у До њем То вар ни ку од и гра на је деч ја пред ста ва Ша ре ни ја да, кловнов ска олим пи ја да у из во ђењу По зо ри шта мла дих ама тера Пе ћин ци. Пред ста ву ко ја је зан со ва на на ша љи вој при чи из ме ђу два клов на, из ве ли су Сло бо дан Стан ко вић и Драга на Кне же вић, а пра ти ла су је де ца из До њег То вар ника, Ога ра и Су бо ти шта. Кад су у пи та њу нај мла ђи, про грам Кул тур ног ле та ко ји ор га ни зује пе ћи нач ки Кул тур ни цен тар, на ста вљен је у су бо ту, 6. ав густа на дру гој ра ди о ни ци за изра ду пи ња та где су ма ли ша ни на ста ви ли рад на сво јим играчка ма ко ји су за по че ли на ра дио ни ци од 23.ју ла, док је тре ћа, за вр шна ра ди о ни ца за ка за на за 13.ав густ. У су бо ту, 6. ав гу ста, пећи нач ка по зо ри шна пу бли ка има ла је при ли ку да по гле да ко ре о дра му Ад ин фи ни тум ( Бес ко нач но ) Сло вач ког позо ри шта ВХВ, СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик из Ста ре Па зо ве ко ја је про гла ше на за нај бо љу НА БА ЗЕ НИ МА У ПЕ ЋИН ЦИ МА пред ста ву у це ли ни у Сре му, Вој во ди ни и Ср би ји, а не дав но је по бе ди ла на Фе сти ва лу Фести ва ла одр жа ном у Тре би њу, осво јив ши Злат ну ма ску као нај бо ља пред ста ва у це ли ни. У Тре би њу ова пред ста ва без ре чи, сат ка на од го во ра те ла и му зи ке у ре жи ји Ми ро слава Ко жи ка, осво ји ла је Злат ну ма ску за нај бо љу му зи ку ко ју Спорт ска не де ља Спорт ска не де ља ко ју на базе ни ма у Пе ћин ци ма ор гани зу ју Спорт ски са вез Раз вој спор то ва, пред у зе ће Лу ки комерц и Ба зе ни Пе ћин ци, одржа ва се од 8.до 12. ав гу ста. У окви ру ове ма ни фе ста ци је свако днев но ће се од ви ја ти так миче ња у број ним спорт ским дисци пли на ма, по пут оп штин ског Ад ин фи ни тум је ра дио Ми ро слав Ба ко, као и Злат ну ма ску за нај бо љу кости мо гра фи ју и сце но гра фи ју с чи ме је Ад ин фи ни тум по стала нај бо ља ама тер ска пред става на Фе сти ва лу Фе сти ва ла ко ји је оку пио нај бо ља по зо ришна оства ре ња из Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске, Хр ват ске, Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Ма ке до ни је. так ми че ња у пли ва њу, тур ни ра у од бој ци на пе ску, ша ху, сто ном те ни су, би ли ја ру, сто ном фуд балу и дру гим, а за по бед ни ке су обез бе ђе не вред не на гра де. Про је кат, Ин фор ми ши се, са знај Ин сти ту ци је у слу жби гра ђа на", ре а ли зо ван уз су фи нан си ра ње Оп шти не Пе ћин ци

13 Среда, 10. август PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО ФА Кла сје у Че шкој На тро днев ној тур не ји у Чешкој Ре пу бли ци, као је ди ни пред став ник Ср би је, про те клог ви кен да бо ра вио је фол клорни ан самбл Кла сје ста ро пазо вач ког СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик где је узео уче шће на фе сти ва лу Ја но ши ков ду кат. Ста ро па зо вач ки ама те ри учешће на по ме ну том фе сти ва лу из бо ри ли су као дру го пла си рани на про шло го ди шњем фе стива лу Тан цуј тан цуј у Гло жану, а на Фе сти ва лу Ја но ши ков ду кат ко ји се ор га ни зу је ра ди очу ва ња на род ног ства ра лаштва и фол кло ра Сло ва ка у Чешкој, у сво јим ко ре о гра фи ја ма при ка за ли су до ла зак Сло ва ка на ове про сто ре, ре гру та ци ју и свад бе не оби ча је. По моћ Гим на зи ји и Астр о ном ском дру штву Са вет Ме сне за јед ни це Стара Па зо ва на по след њој сед ници усво јио је јед но гла сно реба ланс Фи нан сиј ског пла на за ову го ди ну, као и Од лу ку да с две ста хи ља да ди на ра по мог не опре ма ње ка би не та за хе ми ју у Гим на зи ји Бран ко Ра ди чевић у Ста рој Па зо ви. Та ко ђе, од лу че но је да се из дво ји педе сет хи ља да ди на ра за Астро ном ско дру штво Ср би је чи ји је члан и Де јан Стан че вић из Ста ре Па зо ве, а ко ји се пла сирао ме ђу 10 нај бо љих ко ји ма је по треб на по моћ за од ла зак у де цем бру у Ин ди ју на свет ско так ми че ње из астр о но ми је. МЗ СТА РА ПА ЗО ВА ПРО СЛА ВИ ЛА СВЕ ТОГ ИЛИ ЈУ Уру че на при зна ња Ме сне за јед ни це Као и сва ке го ди не Ме сна зајед ни ца Ста ра Па зо ва просла ви ла је сво ју ме сну сла ву Све тог Или ју Гро мов ни ка на све ча ној ве че ри у при су ству број них зва ни ца ме ђу ко ји ма је би ло и го сти ју из Сло вач ке, Чешке, Пољ ске и Хр ват ске. Свеча ност је по че ла об ре дом освешта ња и ре за ња слав ског кола ча ко ји је оба вио све ште ник Ни ко ла Де спот, а по том су уру че на нај ви ша при зна ња Месне за јед ни це Ста ра Па зо ва истак ну тим су гра ђа ни ма у области кул ту ре и обра зо ва ња. Пла ке те с по ве љом Ме сне за јед ни це за до при нос раз во ју кул ту ре и обра зо ва ња ове го дине до би ли су Ма ри ја Хле бјан, би бли о те кар ка, ду го го ди шња глу ми ца па зо вач ког По зо ришта ВХВ и чла ни ца Дру штва за афи р ма ци ју ин ва ли да Феникс, Рад ми ли Ан дре је вић, му зич ки пе да гог и ру ко во ди лац Град ског хо ра и СКУД-у Хе рој Јан ко Чме лик за успе шан рад На гра ђе ни ђа ци ге не ра ци је НА РА САД НИ КУ БРЕСТ ПО ЧЕО ДЕ ВЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ВО ЛОН ТЕР СКИ КАМП и број на при зна ња осво је на то ком го ди не на так ми че њима. За Ма ри ју Хле бјан у ње ном дру штве ном ан га жо ва њу, сем глу ме, ве о ма је ва жна помоћ чла но ви ма Фе ник са у че му се не се бич но да је, док је Рад ми ли Ан дре је вић драго што је не ко при ме тио њен рад са хо ром ко ме је по клони ла мно ге го ди не. Зден ко Ухе љи ис пред на гра ђе ног СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик је ис та као да се у Дру штву мно го ра ди о че му све до че и број на при зна ња, те да их и ова на гра да оба ве зу је на још ве ћи труд. Уче ни ци гене ра ци је из основ них шко ла Ста ре Па зо ве од стра не Месне за јед ни це на гра ђе ни су с по ди на ра. Ова на гра да је оти шла у ру ке: Је ле ни Соко ло вић, уче ни ци ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки, Је лени Ерак из ОШ Си ме он Араниц ки, Ма ји Опав ски из ОШ Хе рој Јан ко Чме лик и Де ја ну Жив ко ви ћу, уче ни ку Шко ле за основ но и сред ње обра зо вање Ан тон Ска ла. Пред сед ник Из вр шног одбо ра Са ве та МЗ Ста ра Па зо ва, Све ти слав Су бо тић у име дома ћи на из ра зио је за до вољ ство што су ме ђу до ма ћим зва ница ма, сла ви при су ство ва ли и го сти из ино стран ства, представ ни ци ин сти ту ци ја са који ма Ме сна за јед ни ца има дуго го ди шњу са рад њу у обла сти кул ту ре и спо р та, а на да се да ће са рад њу про ши ри ти и на област еко но ми је, бар кад је реч о про јек ти ма пре ко гра ничне са рад ње. Кре а тив но сло бод но вре ме Во лон те ри на Ра сад ни ку Но си о ци Пла ке та мла дим љу ди ма. Во лон те ри ће по мо ћи у пла ни ра њу и спрово ђе њу ра ди о ни ца, ига ра за де цу са мла ди ма у Ста рој Пазо ви у то ку тро днев ног про грама Ин тер кул ту рал ног ле та на Ра сад ни ку 12.,13. и 14.ав гу ста - на ја вљу је Це ти на и до да је да у ово го ди шњем кам пу уче ствује осам ино стра них во лон те ра из Не мач ке, Шпа ни је, Ита ли је, Ру си је и Ли тва ни је, као и јед на на ци о нал на во лон тер ка и три ло кал на во лон те ра и два ли дера кам па, Алек сан дар Чнур и Иван Чо лић. Пр ве да не бо рав ка во лон тери су ис ко ри сти ли за упо зна вање и ства ра ње ти мо ва а он да кре ћу са при пре мом тро дневног про гра ма Ин тер кул ту ралног ле та кроз ко ји ће се ре а лизо ва ти и про је кат Кан це ла ри је за мла де оп шти не Ста ра Па зова Мла ди и ди ја спо ра. Овај камп уз по др шку ста ропа зо вач ке ло кал не са мо у пра ве ор га ни зо ва ла је Кан це ла ри ја за мла де оп шти не Ста ра Пазо ва у са рад њи са По кре том го ра на оп шти не и Вој во ди не, мла дих ис тра жи ва ча Ср би је и Удру же ња гра ђа на Штрик и Front art spa ce. Ђа ке и сту ден те и да ље во зи Ла ста И у но вој школ ској го ди ни, на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке, са о бра ћај но пред у зе ће Ла ста Срем ко је је по ну ди ло нај ни же це не, прево зи ће ђа ке и сту ден те ста ропа зо вач ке оп шти не по ре греси ра ним це на ма. У овој оп штини по сто ји прак са да део це не ме сеч не кар те за пре воз ђа ка и сту ден та део пла ћа ју ро ди тељи, део ре гре си ра оп шти на, а је дан део пре во знич ко преду зе ће. Ина че, за ове ка те го рије пут ни ка Ла ста Срем ни је ме ња ла це не ме сеч них ка ра та ко је се ва де по већ уста ље ној про це ду ри. До ла ском во лон те ра, у прошли пе так на Ра сад ни ку Брест у Ста рој Па зо ви по чео је де ве ти ме ђу на род ни во лонтер ски камп ко ји ће тра ја ти до 16. ав гу ста, а ово го ди шња те ма кам па од но си се на кре а тив но про во ђе ње сло бод ног вре ме на што пру жа мо гућ ност мла ди ма из Ста ре Па зо ве ко ји ни су имали при ли ке да от пу ту ју да до ђу на Ра сад ник и са мла ди ма из раз ли чи тих зе ма ља и кул ту ра про ве ду сво је сло бод но вре ме, ка же во лон тер ка Кан це ла ри је за мла де Је ле на Це ти на. Волон те ри су до са да до при не ли у ре ша ва њу мно гих про бле ма у ло кал ној за јед ни ци у под стица њу мла дих љу ди да се значај ни је ак ти ви ра ју и укљу че у дру штве ни жи вот, и та ко ђе да се укљу че у ме ђу на род ни програм мо бил но сти, на гла ша ва Це ти на, до дав ши да је на предак ви дљив, али и да има још до ста про сто ра за по бољ ша ње по ло жа ја мла дих у ста ро па зовач кој оп шти ни. Ове го ди не ме ђу на род ни и до ма ћи во лон те ри и во лон терке ће ор га ни зо ва ти сло бод но вре ме и обра зов но-ин фор матив не ак тив но сти са ло кал ним Ак тив но сти во лон те ра Пројекат Колико знаш, толико вредиш знај да би вредео реализован уз суфинансирање Општине Стара Пазова

14 14 Среда, 10. август ЛА ЋА РАК ЧЕ ТВР ТА КО ТЛИ ЋИ ЈА ДА "ПР ВА ВАР ЈА ЧА ЛА ЋАР КА 2016." Ви ше од сто ти ну так ми ча ра Удру же ње гра ђа на Ки ки и ком ши је" из Ла ћар ка, уз по моћ Спорт ског са ве за гра да Срем ска Ми тро ви ца, ор га ни зова ли су че твр ту по ре ду ко тлићи ја ду "Пр ва вар ја ча Ла ћар ка 2016." Ко тли ћи ја да је одр жа на под сло га ном Дру гар ство није пти ца да од ле ти". Основ ни мо то је, дру же ње, док је све оста ло у дру гом пла ну. Так ми че ње је одр жа но на спорт ском те ре ну Ки ки и комши је" у Ла ћар ку у не де љу 7. авгу ста, а так ми чи ло се 22 еки пе са ви ше од сто ти ну так ми ча ра. Ор га ни за то ри су обез бе дили ме со за ку ва ње гу ла ша, а Mошт и мо на хи ње и де споти це срп ске, пре по доб не ма ти Ан ге ли не Бран ко вић, 11. ав гу ста за вр ша ва ју сво је пе томе сеч но хо до ча шће по Сре му и вра ћа ју се у фру шко гор ски ма на стир Кру ше дол, из ко јих су из не те 20. мар та, пр ви пут на кон пет ве ко ва. Овим бла годат ним хо до ча шћем обе ле же на ге не рал ни спон зор так ми че ња фир ма "Але ва" обез бе ди ла је за чи не и на гра де за нај бо ље еки пе. Жи ри у са ста ву Во ја Мирнић, Дар ко Илић, Зо ран Ђукић, Ми лан Пје вац и Ђу ка Бје лић, ду го су од лу чи ва ли о то ме ко ће по не ти на слов нај бо љег на овом так ми че њу, с об зи ром да су так ми ча ри у свим еки па ма већ мно го пу та уче ство ва ли на овак мим мани фе ста ци ја ма и пра ви су мајсто ри у при пре ма њу гу ла ша. По сле ду гог ве ћа ња жи ри је од лу чио да је нај бо ља екипа на овом так ми че њу ФК Ви ше од сто ти ну уче сни ка ВРД НИК 11. АВ ГУ СТА КОН ЦЕРТ У ТЕР МА ЛУ Кон церт Сан лет ње но ћи, уз прат њу ор ке стра Ми ће Јан ко ви ћа, са го шћа ма прима до ном Ја дран ком Јо ва новић и со пра ном Зо ри цом Белић, на ја вљен је за че твр так 11. ав гу ста го ди не, са по чет ком у 20 ча со ва. Ме сто је иде ал но за кул тур но ужи ва ње и ле то ко је је у је ку пла то на ших отво ре них ба зе на ба ње Тер мал. На ша при ма до на Ја дран ка Јо ва но вић, не дав но овен ча на и из у зет ном Ву ко вом на градом, и со пран Зо ри ца Бе лић, пред ста ви ће се пу бли ци руским ро ман са ма, ста ро градским пе сма ма, шпан ским и ита ли јан ским кан цо на ма, али и ве ли ким бро јем по зна тих му зич ких ну ме ра ши ро ком ауди то ри ју му. Го шће су на ја ви ле да ће обра до ва ти вој во ђан ску пу блику по зна тим пе сма ма са подруч ја: Све док је твог бла гог ока, Ди ван је ки ће ни Срем, Ти хо но ћи и дру ге. Све то уз нај чу ве ни је Па ва ро ти је ве кан цо не, Со ле Мио, Прода ва чи ца љу би чи ца ; не из о- став не ру ске ро ман се Под москов ске ве че ри, Ци ган чи ца, Очи чор ни је, па све од нуме ра из фил ма Ци га ни ле те у не бо до Бе са ме муц хо. - По себ на је ра дост по водом до ла ска у ово жи во писно ме сто, јер оно за слу жу је нај леп ше из му зич ког опу са. Сва ка пе сма је при ла го ђе на упра во пу бли ци Врд ни ка - кажу го шће и умет ни це, па дода ју да је у сва ком ме сту потреб но по здра ви ти и по ди за ти кул ту ру и умет ност. Кон церт Сан лет ње но ћи одр жан је у ви ше гра до ва, а овај ме сец ће по зна те ме лоди је би ти из ве де не и у Врд нику - јед ним де лом као по клон КРУ ШЕ ДОЛ ВРА ЋА ЈУ СЕ МО ШТИ МАЈ КЕ АН ГЕ ЛИ НЕ су три зна чај на да ту ма у живо ту по ро ди це Бран ко вић: 530 го ди на од до ла ска све те мај ке Ан ге ли не са си но ви ма Ђор ђем (по то њим вла ди ком Мак си мом) и Јо ва ном у Срем (1486. год), 500 го ди на од упо ко је ња влади ке Мак си ма (1516. год) и 300 го ди на од спа љи ва ња њи хових све тих мо шти ју од стра не Мај сто ри у ку ва њу гу ла ша ЛСК" из Ла ћар ка у са ста ву: Ву ле, Пе га, Клин цов и Андрић. Дру го ме сто осво ји ла је еки па До бре ком ши је" из Ла ћар ка у са ста ву: Сви локос, Д. Пвло вић, М. Па вловић и Ан дрић, а тре ће ме сто Еки па с ко ша", та ко ђе из Ла ћар ка у са ста ву: Ми лош Ћур чић, Или ја Ћур чић и Сан лет ње но ћи Ту ра ка у ма на сти ру Кру ше дол (1716. год). У част ових ве ли ких ју биле ја, 11. ав гу ста у ма на сти ру Кру ше дол, ор га ни зов ће се централ на про сла ва. У 18 са ти је све ча ни до чек мо шти ју пре подоб не ма ти Ан ге ли не, у 19 празнич но бде ни је, у 21 сат приго дан про грам у ма на стир ској Алек сан дар Про да но вић. Да је основ ни мо то оваквих ма ни фе ста ци ја дру жење по ка зу је и при мер из Лаћар ка ка да је оку пља ње такми ча ра по че ло већ од пр вих ју тар њих са ти а за вр ши ло се у ве чер њим са ти ма уз му зи ку и пе сму. Д. С. Гoшће Ја дран ка Јо ва но вић и Зо ри ца Бе лић на ја ви ле да ће пу бли ку об ра до ва ти по зна тим вој во ђан ским пе сма ма Ја дран ка Јо ва но вић свим вер ним по се ти о ци ма ко ји сва ке го ди не до ла зе упра во у Тер мал. Улаз је бес пла тан, ме ста су огра ни че на, па је по требно ја ви ти се на број ре цеп ције на 022/ , ка ко би сте уз сво је по дат ке оси гу ра ли и ула зни цу. Ре зер ва ци је се мо гу вр ши ти и на те лефо не слу збе мар ке тин га 022/ C. H. Па три јарх слу жи ли тур ги ју пор ти и у 22 Све та тај на је лео све ће ња. Су тра дан, 12. ав гу ста, у 9 часо ва, ка да се про сла вља препо доб на ма ти Ан ге ли на, Све ту Ар хи је реј ску Ли тур ги ју слу жи ће Ње го ва Све тост Па три јарх српски го спо дин Ири неј уз са слу жива ње ве ли ког бро ја ар хи је ре ја и све ште но слу жи те ља. С. Н. ЦР НА ХРО НИ КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА По ро дич но на си ље При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, по нало гу над ле жног ту жи о ца, од реди ли за др жа ва ње до 48 ча со ва за М. В. (31), због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр шио кри вич но де ло на си ље у по роди ци. Ка ко је са оп шти ла По ли цијска упра ва у Срем ској Ми трови ци, он се те ре ти да је физич ки мал тре ти рао не вен ча ну су пру гу и на нео јој те ле сне повре де, кон ста то ва не у срем скоми тро вач кој бол ни ци. На кон са слу ша ња у Основном јав ном ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем су ди је за прет ход ни по сту пак, осум њи че ном је од ре ђен притвор до 30 да на. СТА РА ПА ЗО ВА Мал тре ти рао су пру гу При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у Старој Па зо ви су, по на ло гу надле жног ту жи о ца, од ре ди ли задр жа ва ње за З.Б. (48), због по сто ја ња осно ва сум ње да вер бал но, пси хич ки и фи зич ки мал тре ти ра су пру гу. Ка ко је са оп шти ла по ли ција, на кон ле кар ског пре гле да, оште ће ној су кон ста то ва не лаке те ле сне по вре де. Осум њи че ни је уз кри вич ну при ја ву за на си ље у по ро ди ци са слу шан у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ста рој Па зо ви, на кон че га му је суд ским реше њем од ре ђен при твор до 30 да на. КЛЕ НАК Те шка не сре ћа У са о бра ћај ној не сре ћи која се до го ди ла у но ћи из ме ђу не де ље и по не дељ ка, по сле по но ћи, на пут ном прав цу Рума - Ша бац, код Клен ка, јед на осо ба је из гу би ла жи вот а чети ри осо бе су по вре ђе не. - До не сре ће је до шло ка да је те рет но во зи ло "ке ди" у којем се на ла зи ло пет мла ди ћа, из још не у твр ђе них раз ло га, сле те ло са ко ло во за и ви ше пута се пре вр ну ло, са оп шти ла је по ли ци ја. Уви ђај на ли цу ме ста је извр шио над ле жни ту жи лац, у при су ству по ли ци је. На ли це ме ста су иза шли при пад ни ци Оде ље ња за ван ред не си ту а- ци је и слу жба хит не по мо ћи из Шап ца.

15 Среда, 10. август РУ МА ТУ РИ СТИЧ КО - КУЛ ТУР НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА РУМ ФЕСТ Ве се ло у инат ки ши и обла ци ма По сле пе ри о да из у зет но сунча них и вре лих да на, за ноћ се вре ме про ме ни ло и то баш на дан одр жа ва ња 6. Рум феста, ту ри стич ко-кул тур не мани фе ста ци је ко ја је по све ће на афир ма ци ји фру шко гор ских ви на, сре мач ких спе ци ја ли те та од ме са и ме сних пре ра ђе ви на, ста рин ских слат ких и сла них кола ча, до ма ћој ра ди но сти. Не где око по дне ва, уме сто ви со ко подиг ну тог сун ца на не бу, ве тар је су шио пла то на тр гу у цен тру Ру ме, на ко ју се про су ло не коли ко сна жних пљу ско ва ки ше. И на кон то га, не бо се и да ље прели ва ло из ви ше ни јан си си ве у цр ну бо ју, ко ја је опо ми ња ла да се ки ша мо же и да ље оче ки вати то ком да на. Све је то ути ца ло на да ле ко ма њи од зив из ла гача у тзв. Вин ској ули ци, као и на по се ту ма ни фе ста ци ји. У пита ње је био до ве ден до бар део пла ни ра ног про гра ма, а по го тово одр жа ва ње ве ли ког кон цер та на Град ском тр гу, гру пе Га ра ви со как. За ме ник ди рек то ра Тури стич ке ор га ни за ци је Оп шти не Ру ма, ко ја је и ор га ни за тор мани фе ста ци је Бо шко Не го вано вић, ка же да је ло ше вре ме мно го то га по ква ри ло, и да је за и ста ште та што мно ги од највље них из ла га ча због то га ни су до шли у Ру му. - Ове го ди не ин те ре со вање из ла га ча је би ло и нај ве ће, па смо по ста ви ли 26 штан до ва. По тре бе су би ле за још ме ста, али ни смо же ле ли да за гра димо лет ње ба ште ко је се на ла зе на тр гу, и та ко оне мо гу ћи мо госте ло ка ла да из њих слу ша ју и по сма тра ју ве чер њи кон церт. Због ки шног да на по пу ње но је 15-так штан до ва и то од стране оних нај хра бри јих из ла га ча. Ште та, јер нам се при ја ви ло 11 зна чај них ви на ра са ју жних и Кон церт гру пе Га ра ви со как се вер них па ди на Фру шке го ре, ко ји су же ле ли да по ну де своје про из во де и на про бу, и на про да ју ка же Не го ва но вић. Ме ђу хра брим из ла га чи ма било је и мла до удру же ње из Стеја но ва ца, Нек тар Сре ма, ко је је оформ ље но у фе бру а ру ове го ди не. Ђор ђе Ду кић, ну ди вином, а же не ма жу маст на хлеб, по спи па ју па при ком, и ну де посе ти о ци ма. - Из ло жи ли смо оно што се још на се лу за др жа ло, и што су же не на у чи ле од сво јих ба ка и мај ки. Ту су ста ри ко ла чи, ша пице, али и фри жак до ма ћи ле бац, па чвар ци, ко ба си ца, сир... Све на ше до ма ће. Мла до смо удруже ње и на кон пред ста вља ња на Да ни ма ви на у на шем се лу, би ли смо уче сни ци ма ни фе стаци је Сем ски ко лач, и ево нас са да на Рум фе сту. Иде ја нам је да удру же ни и за јед нич ким снага ма за поч не мо не ку озбиљ нију про из вод њу. Сви ми хра ни мо сви ње, има мо воћ ња ке и ви ногра де, про из во ди мо мед, ви но, џе мо ве, раз не со ко ве, и за што он да да не про мо ви ше мо на ше Слат ко и здра во Сте ја но вач ки штанд про из во де, го во ри Ђор ђе. А на њи хо вом штан ду у малим те гли ца ма слат ко од тре шања, смо ка ва. - Пра ви мо слат ко, ком пот. Све је ма ње бе лих тре ша ња, али про на ђе мо, а смо кве нам ра сту у дво ри шту. Слат ко се пра ви ла ко, 1 ки ло грам ше ће ра, 1 кило грам смо ка ва, и го то во. Једну те гли цу про да је мо по це ни од 100 ди на ра. У Сте ја нов ци ма има мо и цр ни орах од ко га прави мо ле ко ви ти на пи так. Уме си ли смо и до ма ће ре зан це за су пу од жи вин ских ја ја, до не ли смо и сурут ку и мле ко, па ко шта во ли, и шта ко ме тре ба, ка же Ми ли ца Јо ва но вић. Од пр ве ма ни фе ста ци је на Рум фе сту су Би ља на и Милен ко Мир ко вић. Ова пче ларска по ро ди ца ба ви се ис кљу чиво пче лар ством и пре ра дом и про из вод њом пре па ра та на ба зи ме да. - За до вољ на сам ор га ни заци јом, при је мом. На жа лост, на вре ме не мо же мо ути ца ти...шта је, ту је. И ово га пу та из ло жили смо мед, про из во де од ме да и раз не ли ке ре. Ту су и пре па ра ти од ме да, мед за иму ни тет, мед за про ста ту, мед са шип ком...имамо 160 ко шни ца пче ла, а ин тезив но се пче лар ством ба ви мо 20 го ди на. Пра ви мо и ли ке ре на бази ора ха, ду ње, и ви шње. Куп ци нај ви ше тра же ду њу са ме дом, и то је за и ста спе ци ја ли тет, ну ди од мах Би ља на на про бу. И да зна те, је сте! Још је дан штанд под си вим не бом ше стог ав гу стов ског да на, при вла чи па жњу. Штанд го то во са чи њен од ма лих про зо ра, бо ље ре че но пен џе ра, уз ко је су по ста вљени и ма ме да се кроз њих прови ри, ки биц фен сте ри. По родич на ма ну фак ту ра Ми ли це и Во ји на Не сто ро ви ћа. Жи ве ли су у Но вом Са ду, а од не дав но су се пре се ли ли на Па лић. Хо би су пре тво ри ли пре шест го ди на у по сао, и за је дан са свим норма лан жи вот, ка жу, мо же да се за ра ди. - Не ма ви ше стре са, овај посао је кре а ти ван, од ма ра нас и ис пу ња ва. Иде мо по раз ли читим ма ни фе ста ци ја ма, и во ли мо што ко му ни ци ра мо са раз ли читим љу ди ма. Има мо сво ју ра дио ни цу, и про зо ре пра вим руч но, од др ве та. Ко ри сти мо при род не ма те ри ја ле, акрил не бо је, и труди мо се да све бу де за и ста еколо шко. То су вр ло ле пи укра си за опле ме њи ва ње про сто ра. Води мо ра чу на о сва ком де та љу ка ко би они би ли аутен тич ни, па су на ши про зо ри укра ше ни и сак си ја ма са цве ћем ко је су у про зо ри ма не го ва ле на ше ба ке у Вој во ди ни. Мно го љу ди прати на шу стра ни цу на Феј сбу ку, па та ко и пре ко ове мре же до ста то га про да је мо. Углав ном то буду на ши љу ди ко ји жи ве у иностран ству, па на ше про из во де но се са со бом као део сво га зави ча ја, успо ме ну на де тињ ство и не ко про шло вре ме. Од мах за сле де ћим штан дом је Ја смин ка Гу гле та. Ока чи ла је ве ли ки број ке це ља за до маћи це, ко је сам осми шља ва, кроји и ши је. - Ду го го ди на се овим ба вим. Тру дим се да бу дем кре а тив на, али по гле дам ма ло и на ин тернет, па до би јем не ку но ву иде ју. Мо ти ви на мо јим ке це ља ма мора ју би ти пре по зна тљи ви, и одмах бу де асо ци ја ци ју на Срем. Пен џе ри и ки биц фен сте ри Ви те зо ви од ви на и ша ле На њи ма су бун де ви це, сун цокре ти, гро жђе, ви шње. Имам сада и не ко ли ко ке це ља са овим ма лим па чи ћи ма. Ра дим и ове плат не не вре ћи це са ла ван дом, па ру ко хва те за џе зве, а ши јем и плат не не тор бе ко је ма хом купу ју ти неј џер ке. На ја вљу је Јасмин ка и сво је но во ин тер со вање. Ба ви ће се из ра дом па чворка, па ће и са тим про из во ди ма њен штанд би ти бо га ти ји на редног Рум фе ста. Ка ко је дан од ми цао, та ко су се ла га но и обла ци раз и шли, не бо се де ли мич но раз ве дрило, али и да ље је би ло зеб ње ка ко ће се ве чер њи про грам одр жа ти. Али ка да су на би ну из и шли Европ ски вин ски ви тезо ви Све ти Ге ор ги је из Но вог Са да, у прат њи ле ги о на ра чла но ва Удру же ња Рим ски дани из Хрт ко ва ца, би ло је ја сно да ће пу бли ка ужи ва ти и у концер ту Ба не та Кр сти ћа и њего вог Га ра вог со ка ка. Ипак, ло ше вре ме то ком чи та вог дана, учи ни ло је сво је. Пре три го ди не у окви ру Кул тур ног лета на истом про сто ру, ова група је има ла свој кон церт пред око љу ди, док је са да на Град ски трг до шло не што ви ше од гра ђа на. То ме ђу тим ни је ни ма ло ума њи ло ком плетан до жи вљај, и до бра енер гија је раз ме ње на из ме ђу бен да и њи хо ве пу бли ке, ко ја је по ново са истим жа ром ужи ва ла уз ста ре и но ве хит ком по зи ци је Га ра вог со ка ка. М. Нин ко вић

16 16 Среда, 10. август ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ПРИ РЕ ДИО ПРИ ЈЕМ ЗА СПОР ТИ СТУ Нер мин кре нуо Ге ар до вим сто па ма У БЕ О ЧИ НУ ПРО ТЕ КЛОГ ВИ КЕН ДА Одр жа на де ве та сли кар ска ко ло ни ја У По се та де ле га ци је ло кал не са мо у пра ве Бе о чи ну је, на ини ци ја ти ву Удру же ња ин ва ли да ра да Бе о- чин, одр жа на де ве та по ре ду сликар ска ко ло ни ја. Уче шће на овој ко ло ни ји је узе ло око 60 сли ка ра, пре те жно из Вој во ди не, а би ла су и два сли ка ра из Бе о гра да. Ме ђу учесни ци ма на шло се де се так ака демских сли ка ра што го во ри и о ње ној при зна то сти у све ту сли кар ства ових про сто ра. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка општин ског Удру же ња ин ва ли да ра да Бе о чин, Сте ва на Син ђе ли ћа, бе о- чин ско Удру же ње по сто ји од го ди не и бро ји око две ста чла но ва, свих ка те го ри ја ин ва лид но сти. Сваке го ди не ор га ни зу ју ова кав вид дру же ња, на ко ји ма сли ка ри има ју мо гућ ност да ис ка жу свој та ле нат кроз раз ли чи те тех ни ке цр та ња и сло бо ду из ра жа ва ња. Пр ви пут од ка да по сто ји ова ликов на ко ло ни ја, ис пра ће на је и подр жа на од стра не Оп шти не Бе о чин, где су пред став ни ци Оп шти не: Милан ко Бје ло брк, за ме ник пред седни ка Оп шти не, Ма ри ца Сав ко вић, члан Оп штин ског ве ћа за ду же на за кул ту ру и Ма ја Гу ду рић ис пред Кан це ла ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој, об и шли сли ка ре, уру чи ли при го дан по клон Удру же њу и пока за ли до бру во љу да се на ста ве ова кви ви до ви дру же ња, што је ме ђу сли ка ри ма и ру ко вод ством Са ве за ин ва ли да ра да на и шло на по се бан вид одо бра ва ња, за хвално сти и под стрек за бу ду ћи рад и још ма сов ни је оку пља ње. Мла ди бок сер бе о чин ског Це мен та Нер мин Аје товић осва ја њем брон за не меда ље на Европ ском пр вен ству у За гре бу оства рио је нај ве ћи успех ово га спор та у Ср би ји у те ку ћој го ди ни, има ју ћи у виду да је то ује ди но и је ди но од лич је ко је је сти гло у на шу зе мљу. Као не ко ко се остварио као вр хун ски спор ти ста и зна ју ћи шта ме да ља зна чи по себ но за мла дог спор ти сту, пред сед ник оп шти не Бе о чин Ми тар Ми лин ко вић при ре дио је при јем за Аје то ви ћа, ње говог тре не ра Пе тра Оби ли ћа, спорт ског ди рек то ра Сте ва на Па шћа на, као и уче сни ка недав ног ју ни ор ског ЕП Алек су Ка ра ма ни ја. При је му су при су ство ва ли и пред сед ник Скуп шти не оп- При јем код пред сед ни ка oпш тине шти не Бе о чин Зо ран Сто ку ћа, чла но ви Оп штин ског ве ћа које је пред во ди ла На да Пу рић за ду же на за спорт, пред седник Спорт ског са ве за Бе о чи на (ССОБ) Ми лен ко Ми лин ковић, као и мно ги од бор ни ци и ди рек то ри јав них и ко му нал них пред у зе ћа. По здра вља ју ћи при сут не пред сед ник оп шти не Ми тар Милин ко вић че сти тао је Нер ми ну на европ ској ме да љи ис та кавши да се ло кал на са мо у пра ва и ССОБ мак си мал но тру де да подјед на ко по мог ну свим бе о чинским спор ти сти ма, а они ко ји стиг ну до ме да ље има ју и приви ле ги ју да их уго сти мо и по себно на гра ди мо. -Ова брон за на ме да ља је за нас као злат на по што су нас јед но вре ме за о би ла зи ле ме даље. По зна то је да су усло ви за рад спор ти ста сву да те шки, али шам пи о ни се ства ра ју у ма лим сре ди на ма и ло шим усло ви ма. Пред Нер ми ном је ле па бу дућност има ју ћи у ви ду да он на јесен кре ће у осми раз ред ре као је из ме ђу оста лог Ми лин ко вић. На ЕП у За гре бу уче ство вало је осам так ми ча ра из Ср би је, где је је ди но Нер мин сти гао до ме да ље. Так ми чио се у ка те гори ји до 50 ки ло гра ма у ко јој је би ло 16 бо ра ца. Нер мин Аје то вић кре нуо је сто па ма стри ца Ге ар да. Ви шестру ки је др жав ни пр вак у пио нир ској и ка дет ској кон ку ренци ји, осва јач је мно гих ме ђу народ них тур ни ра, а са да је сти гла и пр ва европ ска ме да ља. Ово је ње гов по че так на пу ту до ОИ го ди не у То ки ју. ПО ПИН ЦИ ТЕ ШКЕ ЖИ ВОТ НЕ ПРИ ЧЕ ИС ПО ВЕСТ РА ДОЈ КЕ ЂУ КИЋ Тет ку и се стри чи ну по ве за ле суд би не Њих две, Ра дој ка Ђу кић и се стри чи на, пет на е сто го ди шња Д.Ђ. жи ве за јед но у По пин ци ма. По ве за ле су их те шке суд би не. Ра дој ка је на кон при мље не нео д го ва ра ју ће вак ци не у Хр ват ској као ше сто го ди шња де вој чи ца оста ла ин ва лид, док је Д.Ђ. мај ка оста ви ла у Зве чан ској р зим ав густ кад до ђе. Тад смо Миз бе гли и за со бом оста ви ли све. До ра та жи ве ли смо у околи ни Го спи ћа у Хр ват ској. Као и дру ги у том кра ју би ли смо бо гати, ле по се жи ве ло. Кад смо избе гли за со бом смо оста ви ли две ку ће у Ву ко ви и Ши ро кој Ку ли и ви кен ди цу у Ста зи, два трак то ра, нов голф, 30 кра ва, 300 ова ца, ко зе и то вље ни ке, до ста имо вине нам је узе то. Ро ди те љи су поте ра ли сто ку, али ни су до би ли до зво лу да је пре те ра ју. Се ли су и пла ка ли. Ова ко по чи ње сво ју ис по вест Ра дој ка Ђу кић ко ја је са сво ји ма и мно гим дру гим изгна ни ци ма, с 29 го ди на из бе гла из Хр ват ске у вој ној опе ра ци ји Олу ја. У Ср би ју сед мо чла на по ро дица Спа се и Ми ре Ђу кић ко ја са си ном Ра до ми ром да нас жи ви у По пин ци ма нео ви сно од Ра дој ке, до шла је с дво је за пре жних кола и ше сто ро ко ња. Нај пре су се сме сти ли код род би не у Га ко во, а он да су пре би ва ли ште ме ња ли, од ла зе ћи у Ре пу бли ку Срп ску где и да нас део фа ми ли је жи ви. Роди те љи, Ми ра и Спа са ко ји су у Хр ват ској до ра та ра ди ли у фабри ци Мар ко Оре шко вић, имали су пе то ро де це. Кће ри Слави цу, Ма ри ја ну и Ра дој ку и си но ве Сте ва на и Ра до ми ра. Сви су би ли здра ва и на пред на де ца, ка же Ра дој ка, али њу је за де си ла не сре ћа да с шест го ди на по ста не ин ва лид с ди јаг но зом oste o ge nesis im per fec ta (бо лест крт ких кости ју). - Имам ста кле не ко сти. Ви дите, ло ми ла сам но ге, ру ке, а рође на сам као здра во и нор мал но де те. Има ла сам шест го ди на ка да је на стао онај цир кус у Хр ват ској око Сав ке Дап че вић и по кој ног Ти та ка да су уба че не нео д го вара ју ће вак ци не за срп ску де цу. Ме ђу тим, ме ди цин ска се стра ко ја је би ла то ли ко бе сна, ме ни и још јед ном де ча ку уда ри ла је иглу у кост, ума ло ни је пу кла. Мој та та је пи тао, је сте ли нор мал ни, шта то ра ди те. Кад смо до шли ку ћи, у по чет ку је све би ло у ре ду, а он да се не што у ме ни за гре јело и кад сам по тр ча ла, пад нем и сло мим но гу. У Би о гра ду на мо ру су ми хте ли но гу од се ћи да би то са кри ли, ме ђу тим мој отац ни је до зво лио. Да ље сам се ле чи ла у За гре бу. Ра сла сам, али ко сти су ми би ле ло мљи ве. У Уд би ни где сам ишла у шко лу, из био је неки цир кус па ме је отац до вео у Бе о град у не ку Ти то ву кан це лари ју. Као де те сам за пам ти ла да је на ста ла не ка тр ка. Ка жу, ове љу де бр зо при ми те, ово се не сме раз вла чи ти. Та ту су ис пи ти ва ли Ис пред ку ће у ко јој жи ве тет ка и се стри чи на и он да ре кли, иди те ку ћи. За 24 са та до би ће те оба ве ште ње, шта ће те с де те том. Тад сам до би ла бес плат но шко ло ва ње у Кра љеви ци до сед мог раз ре да, а за тим у Ду бра ви. До би ла сам бес плат но књи ге, де чиј до да так, до би ла сам ин ва лид ни ну ко ја је би ла ви си не три рад нич ке пла те, чак су та ти ну ди ли да ме во зи да идем у нормал ну шко лу, али он због по сла ни је мо гао. На пра ви ли су ми доста зла. Не бих ви ше во ле ла виде ти Хр ват ску. Отац ми је био у њи хо вим за тво ри ма до 2004., а умро је ов де го ди не прича кроз су зе Ра дој ка ко ја у Попин ци ма жи ви од го ди не. Ван брач ну за јед ни цу за сно ва ла је са Са вом Пе ни ћем ко ји је, на жа лост пре две го ди не пре ми нуо од мо жда ног уда ра. Хте ла је да обез бе ди дом сво јој се стри чи ни. Узе ла ју је од че ти ри ме се ца из До ма за не збри ну ту де цу у Звечан ској где ју је оста ви ла ње на се стра ко ја има сед мо ро де це. За нас је не за ми сли во да наша крв бу де у до му. Ми смо тада жи ве ли у Ре пу бли ци Срп ској и ор га ни зо ва ли смо се да де те из ва ди мо из до ма. Па ја сам јој по ди гла и нај ста ри је де те. Кад сам је до би ла на ру ке од че ти ри ме се ца, би ла је као тек ро ђе на, а гла сић, као да си стао ми шу на реп - се ћа се. Пе де се то го ди шња Ра дој ка која је на ше др жа вљан ство до би ла пре две го ди не, има кћер ку из пр вог бра ка ко ја са по ро ди цом жи ви у Ре пу бли ци Срп ској, ме ђутим ни је мо гла да до зво ли да Д.Ђ. од ра ста у до му. И ако се по на ша, као да јој је мај ка, над Д.Ђ. на ма ста ра тељ ство јер то ње на се стра не до зво ља ва. Жи ве у не у словној ку ћи од со ци јал не по мо ћи коју Ра дој ка од овог ме се ца тре ба да об но ви, али. ка ко ка же. ни је спо соб на да оде на ле кар ску коми си ју. Не мо гу да уђем у ауто бус. Ин ва лид сам, не мо гу ни да радим. Има ла сам и два ин фарк та - об ја шња ва. Али жи ве ти се мо ра, па ће се не ка ко сна ћи, уве ре на је. Ва жно је да се њих две сла жу. Г. М.

17 Среда, 10. август УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА По моћ за 16 по ро ди ца Сред ства за ре а ли за ци ју ова два про јек та, а реч је о ви ше од пет ми ли о на ди на ра, обез бе ђе на су из ре пу блич ког бу џе та пре ко Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је, уз уче шће Оп шти не Шид ШИД Припремила: С. Михајловић УКРАТ КО Срем ска фи ја ке ри ја да Ко њич ки клуб "Гра ни чар 2011" у са рад њи са Оп штином Шид и Ту ри стич ком орга ни за ци јом Шид, ор га ни зу је спо рт ско кул тур но-ту ри стичку ма ни фе ста ци ју "Срем ска фи ја ке ри ја да", ко ја ће се одр жа ти у су бо ту, 13. авгу ста, по пе ти пут у окви ру "Шид ског кул тур ног ле та". Про грам по чи ње у 13 ча со ва кул тур но умет нич ким програ мом, за тим сле ди де фи ле за пре га кроз град, а так мичар ски део по чи ње у 14 часо ва. Ме сто одр жа ва ња је ста ди он "Јед но та" у Ши ду. Фуд бал ски тур нир у Ер де ви ку ОФК Би кић из Би кић Дола по бед ник је Ме мо ри јалног ноћ ног тур ни ра Не ме, Чу па, Бо јан ко ји је то ком ју ла одр жан у Ер де ви ку. На овом тур ни ру уче ство ва ло је де сет еки па, дру го ме сто су за у зе ли Свон си из Ер де вика, а тре ће је при па ло та ко ђе Ер де ви ча ни ма, еки пи Не кад и сад. За фер плеј игру награ ђе на је еки па 40 плус из Ши да, нај бо љи гол ман је Милош Ма тић из Би ки ћа, а најстре лац Де јан До брић, та кође из еки пе ОФК Би кић. За нај бо љег игра ча је про глашен Сте фан Цви јић из екипе Свон си. Сви уче сни ци су до би ли пе ха ре и ста туе, а тур нир је ор га ни зо ва ла Месна за јед ни ца Ер де вик. У Уру чи ва ње уго во ра у са ли СО окви ру про гра ма по мо ћи Коме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је и Оп шти не Шид, проте кле не де ље у са ли СО ли ци ма ко ја жи ве на под руч ју шид ске општи не, а ко ја су кон ку ри са ла за сред ства по осно ву два кон кур са, уру че ни су уго во ри. Реч је о помо ћи за еко ном ско осна жи ва ње и за обез бе ђе ње гра ђе вин ског ма те ри ја ла, а у ци љу стам бе ног збри ња ва ња из бе гли ца. Шест по ро ди ца до би ло је па ке те грађе вин ског ма те ри ја ла, а де сет по ро ди ца сред ства за еко ном ско осна жи ва ње. Сред ства за ре а лиза ци ју ових про је ка та, а реч је о ви ше од пет ми ли о на ди на ра, обез бе ђе на су из ре пу блич ког бу џе та пре ко Ко ме са ри ја та за избе гли це и ми гра ци је. Ка ко је ре као пр ви чо век Општи не Шид Пре драг Ву ко вић, Оп шти на је та ко ђе уче ство ва ла у обез бе ђи ва њу сред ста ва. -Ми смо по мо гли тај про је кат и увек ће мо по мо ћи, јер нам је ве о ма дра го ка да се де ша ва ју ова кве ле пе ства ри, а не не ке дру ге. Оп шти на Шид не бри не са мо о ми гран ти ма, не го нам је на пр вом ме сту бри га о на шем ОКОМ КА МЕ РЕ Ра до ви у При ви ној Гла ви ста нов ни штву, од но сно о на шим гра ђа ни ма. Што се ти че из беглич ких по ро ди ца они већ дуго го ди на жи ве на те ри то ри ји шид ске оп шти не, та ко да они за нас и ни су ви ше из бе гли це него на ши су гра ђа ни, при ја те љи и дру га ри. По тру ди ће мо се да у на ред ном пе ри о ду збри не мо и оста ле гру па ци је ста нов ни штва ко ји ма је по треб на по моћ и да учи ни мо све што тре ба у ци љу бо љег жи во та и по ди за ња квали те та жи во та гра ђа на ре као је пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић. Пре ма ре чи ма Иви це Јо ви ћа, по ве ре ни ка за из бе гла и прог нана ли ца у Оп шти ни Шид, ка да је реч о гра ђе вин ском ма те ри ја лу ту је до де ље на по моћ из но си ла 3,3 ми ли о на ди на ра. -Шест по ро ди ца је до би ло паке те гра ђе вин ских ма те ри ја ла у вред но сти до ди на ра, а уче шће Оп шти не из но си ло је пет по сто, ко ли ко уче ству је и по свим дру гим кон кур си ма. За еко ном ско осна жи ва ње бив ших из бе глич ких по ро ди ца ко је су од лу чи ле да се трај но на ста не на те ри то ри ји наше оп шти не опре де ље но је два ми ли о на ди на ра и сва ка по ро дица је до би ла по моћ у ви си ни до ди на ра ис та као је Ивица Јо вић, по ве ре ник Ко ме са ри јата за из бе гли це. Пре ма од ред ба ма пот пи са них уго во ра и утвр ђе ном по ступ ку рас по де ле сред ста ва, све по роди це има ју оба ве зу да до кра ја го ди не утро ше гра ђе вин ски ма тери јал и та ко оправ да ју до би је на сред ства. ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ СРЕД СТВИ МА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ На род на ку хи ња у но вим про сто ри ја ма Адап ти ра ни део згра де Цр ве ног кр ста у ко јем се на ла зи На род на ку хи ња Из бе глич ке по ро ди це ко ји ма је до де ље на по моћ Одр жан Ет но дан У окви ру тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је "Мо ро вић ки лет њи да ни" Удру же ње жена "Мо ро ви ћан ке" из Мо рови ћа, уз по др шку Ме сне зајед ни це Мо ро вић, Ло вач ке сек ци је "Фа зан" - Мо ро вић и Ту ри стич ке ор га ни за ци је Шид, ор га ни зо ва ло је "Ет но дан". Ову ма ни фе ста ци ју је све ча но отво рио пред сед ник Са цен Ин тер на ти о на ла Драган Гли го ри је вић, а до маће про из во де и ру ко тво ри не из ло жи ло је око 30 удру жења же на, уз бо гат кул тур но умет нич ки про грам у ко јем су уче ство ва ла кул тур но умет нич ка дру штва из Бо сута и Срем ске Ра че. При ви на Гла ва до са да ни је има ла аде ква тан при лаз према згра ди До ма кул ту ре. Председ ник Оп шти не Шид, Пре драг Ву ко вић, у до го во ру са ти мом за са рад њу са Ме сним за јед ница ма Оп шти не Шид, до нео је од лу ку да се за поч не из град ња сте пе ни шта и при ла за за ин вали де и мај ке са ма лом де цом. АКТУЕЛНО У су срет Пре о бра же њу На ред ног ви кен да у Ер де вику по чи ње тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја У су срет Прео бра же њу. У пе так, 12. ав густа би ће одр жа на ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви, а на кон то га од и гра ће се пр вен стве на фуд бал ска утак ми це ФК Слога -ФК Бо рац Но ви Сад. У су бо ту у 15 са ти је тра ди ци о- нал на ко тли ћи ја да, у 17 са ти је де фи ле кул тур но умет нич ких дру шта ва, а у ве чер њим ча сови ма кул тур но умет нич ки програм. Ма ни фе ста ци ју ор га ни зује Ме сна за јед ни ца Ер де вик. У ре кон стру и са ним и адап тира ним про сто ри ја ма де ла згра де Цр ве ног кр ста Шид, на по вр ши ни од пре ко 80 ква дра та, на ла зи се На род на ку хи ња у којој се днев но при пре ма ју обро ци за 350 ко ри сни ка. По ред днев них обро ка ов де се сва ко днев но припре ма и хра на за ми гран те, ко ји при вре ме но бо ра ве на под руч ју шид ске оп шти не. Ка ко нам је ре кла Ду ши ца Поле тан, се кре тар Цр ве ног кр ста, сред ства за адап та ци ју у ви си ни од шест ми ли о на ди на ра обез беди ла је ло кал на са мо у пра ва, део опре ме је до ни ра ла Ме ђу на род на фе де ра ци ја Цр ве ног кр ста, као и Цр ве ни крст Ср би је. -За хва љу ју ћи сред стви ма локал не са мо у пра ве На род на кухи ња се пре се ли ла из дво ри шта згра де Оп шти не. По че ла је са ра дом по ло ви ном ју ла, снаб де ва 350 ко ри сни ка ку ва ним обро ком и са по ле век не хле ба сва ки дан. Де вет ме се ци у го ди ни на мир нице и бра шно за На род ну ку хи њу обез бе ђу је Цр ве ни крст Ср би је, пре ко Ми ни стар ства за рад, запо шља ва ње и со ци јал ну по ли тику, а три ме се ца по ма же нам локал на са мо у пра ва ка же Ду ши ца По ле тан, се кре тар Цр ве ног кр ста Шид и до да је да На род на ку њи ха у Ши ду ра ди још од го ди не, те да у свом ра ду ни је има ла није дан дан ка да је пре ки да ла свој рад. Ка па ци тет но ве ку хи ње је 700 обро ка днев но, ура ђе на је расхлад на ко мо ра, на рас по ла га њу је још је дан плин ски ка зан и део но ве опре ме, а због при о ри тета пру жа ња по мо ћи ми гран ти ма, На род на ку хи ња још ни је зва нично отво ре на, не го се тај до га ђај пла ни ра за на ред ни пе ри од. Пројекат Знање се исплати - читај да би знао", реализован уз суфинансирање Општине Шид

18 18 Среда, 10. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕД СТА ВЉЕ НА ОБ НО ВЉЕ НА ШКО ЛА ЈА ХА ЊА По вра так ста рој љу ба ви е пи и елег нант ни ко њи, до бро уве жба- тре не ри, мно штво Ми тров ча на ме ђу Лни ко ји ма су нај број ни ји би ли они нај мла ђи, пре леп ам би јент уре ђе ног Хи по дро ма, узбу дљи ва и атрак тив на де мон стра ци ја знања и дан уго дан за дру же ње за ли пи ца нери ма, ре чи су ко ји ма се на нај бо љи мо гу ћи на чин мо гу опи са ти про мо ци ја и све ча но отва ра ње Шко ле ја ха ња, ко ја за хва љу јући Ко њич ком клу бу Срем и Ка зне но-поправ ном за во ду, од про те клог ви кен да и зва нич но по но во функ ци о ни ше. Ти ска ли су се ма ли ша ни да ви де ја хаче и за пре ге, а они нај сме ли ји, ко ји већ про ла зе кроз ја хач ку обу ку, у прат њи иску сних ин струк то ра пред во ђе них ли ценци ра ним тре не ром и док то ром ме ди ци не Ан ге ли не Ме рин гер до би ли су при ли ку Це нов ник За ин ди ви ду ал ни час ја ха ња, два пу та не дељ но, за ин те ре со ва ни ће мора ти да из дво је ди на ра ме сеч но, док ће груп ни ча со ви, ко ји се та ко ђе одр жа ва ју два пу та не дељ но ко шта ти ди на ра ме сеч но. - Ка да смо утвр ђи ва ли ви си ну цене шко ле, по ла зи ли смо ис кљу чи во од тро шко ва, јер наш циљ ни је да за ради мо, већ да про бу ди мо љу бав пре ма ко њи ма пре све га код мла ђих ге не раци ја на ших су гра ђа на. Це не су ви ше не го ре ал не и по кри ва ју тро шак одржа ва ња ко ња и рад тре не ра, об ја снио је Алек сан дар Алим пић. Сви за ин те ре со ва ни мо гу да се при ја ве и ин фор ма ци ја у ве зи Шко ле да до би ју у Хо те лу Срем или по зивом на те ле фон Aлександар Алим пић да по ка жу шта су на у чи ли, по све до че о томе због че га је ја ха ње све атрак тив ни је и та ко код сво јих су гра ђа на про бу де љу бав пре ма ко њи ма и ко њич ком спор ту. - Шко ла ја ха ња је по но во у Срем ској Ми тро ви ци, пр ви пут од де ве де се тих годи на ка да је због сви ма до бро по зна тих окол но сти мо ра ла би ти за тво ре на. Мо гућност да бу ду ње ни по ла зни ци има ће сви на ши су гра ђа ни спо соб ни да се одр жа ва ју на ко њу. Нај мла ђи по ла зни ци мо ра ће да има ју де вет го ди на и о њи хов рад ће би ти под буд ним оком пр во кла сних ин струк тора. Сва ко ко бу де до шао у на шу шко лу, пот пи са ће прист пу ни цу Ко њич ком клу бу Срем ко ја са др жи и са гла сност да су јаха чи са ми од го вор ни за све што се то ком тре нин га де си. Што се ти че тре не ра, Анге ли на већ има сво ју шко лу ја ха ња у Бе о- гра ду ко ја функ ци о ни ше вр ло ква ли тет но. Има мо све што је по треб но да и на ша школа бу де јед на ко успе шна као Ан ге ли ни на, об ја снио је управ ник Ка зне но по правног за во да и је дан од глав них кри ва ца за по сто ја ње Шко ле ја ха ња Алек сан дар Алим пић. По ред тре на жног, Ми тров ча ни ма и гости ма Хо те ла Срем, би ће омо гу ће но и ре кре а тив но-ту ри стич ко ја ха ње уз прат њу ин струк то ра, а ка ко је би ло ре чи, у скори је вре ме мо гу ће је оче ки ва ти и про тотип так ми чар ског фи ја ке ра КПЗ-а чи је ће ста вља ње на рас по ла га ње по тен ци јал ним куп ци ма отво ри ти но во по гла вље у ко њарству За во да. - Што се ти че ту ри стич ко-ре кре а тив ног ја ха ња, оно ће би ти омо гу ће но ви кен дом и ја сам си гу ран да ће мно ги љу би те љи коња ко ји или не же ле или не мо гу да по стану по ла зни ци на ше шко ле сва ка ко ис кори сти ти, сма тра Алим пић уз на по ме ну да ће у ско ри је вре ме, у не по сред ној бли зи ни про сто ра за ве жба ње би ти по ста вље на и ба шта у ко јој ће ро ди те љи мо ћи да пра те шта и ка ко њи хо ва де ца ра де. Пре зен та ци ја ја ха ња Ина че, тре нут но пет ко ња је у тре нингу, два су на ја ха на, а КПЗ рас по ла же са ер ге лом од 33 чи сто крв на ко ња, нај ве ћим де лом ли пи ца не ра, а ка ко је ре као Алимпић, у на ред ним го ди на ма мо гу ће је и пове ћа ње бро ја гр ла. - Ја ја ко во лим ко ње. Прет по ста вљам да је то љу бав ко ја Срем це чи ни оним што је су. По ла зник сам на ше Шко ле ја ха ња, јер сам, пре не го што по ну ди мо Ми тровча ни ма мо гућ ност да на у че да ја шу, сам же лео све да са вла дам. Ре дов но ја шем са си ном, а не ка да и по два пу та днев но, каже Алим пић. На ред на про мо ци ја Шко ле ја ха ња, уколи ко вре ме бу де до пу сти ло, би ће одр жа на ове не де ље. С. Л С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖА НА МИ НИ ГИ ТА РИ ЈА ДА Клот нај бо љи Са кон цер та Рит ма не ре да ре ма оце ни жи ри ја са ста вље ног од му- ча ра, пред став ни ка гра да до ма ћи на Пзи и Ги та ри ја де, нај бо љи на Ми ни Ги та ри ја ди ко ја је про те клог ви кен да ор га ни зо ва на у Срем ској Ми тро ви ци био је бенд Клот из Бе о гра да. Осим гру пе Клот так ми чи ли су се и Дор Вин дов Најн (Бе о град), Д' Свич Сwитцх (Бе о град), Аморс Аро ус (Сремска Ми тро ви ца), Скор ди сци (Бе о град), Спанк (Срем ска Ми тро ви ца), Синк (Бео град) и Апри кот Бру (Бе о град). Ми ни Ги та ри ја да ко ја пред ста вља квали фи ка ци ју за уче шће на ово го ди шњој, ју би лар ној 50. Ги та ри ја ди у За је ча ру, одржа на је на цен трал ном град ском тр гу. Пре Ми тро ви це, ка ра ван Ги та ри ја де по се тио је Ужи це, а на кон Сре ма се ли се у Ко сов ску Ми тро ви цу, Ча чак, Ва ље во и Зре ња нин. Про те клог ви кен да, у скло пу Сир ми јум рокс фе ста, у Срем ској Ми тро ви ци насту пио је и култ ни рок и ој бенд из Но вог Са да Ри там не ре да. Као што се и очеки ва ло, Не ре ди су око сво јих пе са ма са бра ли ве ли ки број мла ђих и ста ри јих по кло ни ка твр дог зву ка. Свир ка ко јом су Бо бан и оста так екипе по ка за ли да још увек ни су по су ста ли има ла је и ху ма ни тар ни ка рак тер. Улаз је био сло бо дан, а сви ко ји су же ле ли остави ли су до бро вољ ни при лог за ку по ви ну та бле та уче ни ци ма СО ШО Ра ди вој По повић из Срем ске Ми тро ви це. Ор га ни за тор кон цер та и са ку пља ња ху ма ни тар не по мо ћи би ла је Кан це ла ри ја за мла де Срем ске Ми тро ви це, чи ји пр ви чо век Не над Рад ма но вић ис ти че да је за до во љан свир ком, а још ви ше чи ње ницом да ће ху ма ни тар на ак ци ја би ти успешно ре а ли зо ва на. С. Л М. М. - М. Р.

19 Среда, 10. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОД 11. ДО 14. АВ ГУ СТА СРЕМ ФОЛК ФЕСТ Нај ве ћи ме ђу на род ни фе сти вал фол кло ра у Ср би ји То ком че ти ри фе сти вал ске ве че ри на сту пи ће 16 ан сам ба ла са ви ше од 600 фол кло ра ша из 12 зе ма ља ра ди ци о нал ни Срем Фолк ТФест, 13. по ре ду, одр жаће се од 11. до 14. ав гу ста на Жит ном тр гу у Срем ској Ми тро вици. Од про шле го ди не ми тро вачки фе сти вал фол кло ра де лу је у окви ру Ме ђу на род не фе де ра ци је фол клор них фе сти ва ла CI OFF свет ске ме ђу на род не ин сти туци је, ко ја на ме ће вр хун ске стандар де у ор га ни за ци ји фол клорних ма ни фе ста ци ја. Ка ко су на кон фе рен ци ји за но ви на ре ис та кли ди рек тор фести ва ла Пе тар Са мар џић и умет нич ки ди рек тор фе сти ва ла Дра ган Ђор ђе вић, до са да су на Фе сти ва лу уче ство ва ли ан самбли из ви ше од 25 зе ма ља, са свих кон ти не та, а ово го ди шњи уче сници су ан сам бли из Мек си ка, Шпани је, Бел ги је, Се вер ног Ки пра, Ар ген ти не, Хр ват ске, Бо сне и Херце го ви не, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Ита ли је, Пољ ске и не ко ли ко фолклор них ан сам ба ла из Ср би је. Од про шле го ди не ми тро вачки фе сти вал фол кло ра де лу је у окви ру Ме ђу на род не фе де ра ци је фол клор них фе сти ва ла CI OFF свет ске ме ђу на род не ин сти туци је, ко ја на ме ће вр хун ске стандар де у ор га ни за ци ји фол клорних ма ни фе ста ци ја. - Ове го ди не пред ста ви ће се око 600 из во ђа ча у 16 фол клорних гру па из 12 зе ма ља. Не ке до ла зе по пр ви пут, а има их и из пре ко о ке ан ских зе ма ља. Од до ма ћих ан сам ба ла на сту пи ће и Град ско кул тур но умет нич ко друштво Ла за Нан чић из Вр шца, уз че ти ри ми тро вач ка ан сам бла ко је пред во ди Ан самбл Бран ко Ра диче вић - ре као је Са мар џић. Умет нич ки ди рек тор фе сти вала Дра ган Ђор ђе вић ис ти че да је ово нај ве ћи ме ђу на род ни фе стивал фол кло ра у Ср би ји, а да ће, по бро ју уче сни ка, ово го ди шњи Дра ган Ђор ђе вић и Пе тар Са мар џић на прес кон фе рен ци ји Срем фолк фест би ти је дан од ве ћи у 13 го ди на ду гој тра ди ци ји фе сти ва ла. - Си гу ран сам да ће, као и рани јих го ди на, фе сти вал има ти добру по се ће ност. Већ са да је вели ко ин те ре со ва ње, не са мо грађа на Ми тро ви це и ре ги о на, не го има мо и на ја ве ту ри стич ких орга ни за ци је из Бе о гра да и Но вог Са да којe ће то ком фе сти вал ских да на до во ди ти го сте на Срем фолк фест. По ред то га, по стоји ин те ре со ва ње и ве ли ког бро ја стра на ца ко ји ће до ћи да пра те фе сти вал ис ти че Ђор ђе вић.- Тако ђе до ла зе и пред став ни ци ЦИ- ОФ ФА ко ји је парт нер УНEСKО-а. CI OFF под ра зу ме ва од ре ђен ни во ор га ни за ци је фе сти ва ла, Срем фолк фест је пре две го ди не испу нио све те нор ме и на ла зи се под ње го вим окри љем. То је и сво је вр сни знак ква ли те та ове при ред бе, ка ко са уче сни ке та ко и за пу бли ку да ће ви де ти бо гат и за ни мљив про грам. Фе сти вал ће отво ри ти дома ћи ан самбл Бран ко Ра диче вић и кул ту ро-умет нич ка дру штва на ци о нал них ма њи на у Срем ској Ми тро ви ци, а тре ће ве че на сту пи ће ан самбл Ла зар Нан чић из Вр шца, је дан од врхун ских ан сам ба ла тре нут но у Ср би ји. Сва ке ве че ри, пре кон цер та на Жит ном тр гу, одр жа ће се де фи ле од згра де СДК до цен тра гра да. По ред Срем ске Ми тро ви це ансам бли ће уче сто ва ти и на концер ти ма у Обре нов цу и Бе че ју. На тај на чин Срем фолк фест се ши ри ван гра ни ца Сре ма и Вој во ди не. - Ве ру јем да ће мо и на ред них го ди на има ти све ве ћи број учесни ка и гра до ва ко ји же ле да нам се при дру же у ма ни фе ста ци ји која не гу је кул ту ру, пе сму и игру раз ли чи тих на ро да ре као је Ђор ђе вић.- Би ће и низ фе стивал ских ак тив но сти за уче снике ко ји ће оби ћи зна ме ни то сти гра да, при ми ће их и гра до начел ник Срем ске Ми тро ви це и си гур но ће го сти ужи ва ти у госто љу бо во сти Срем ске Ми трови це и ње них гра ђа на. ИН ЂИ ЈА Де таљ са про шло го ди шњег фе сти ва ла Фе сти вал ски кон цер ти на Житном тр гу по чи њу у ча со ва. По кро ви тељ фе сти ва ла је Град Срем ска Ми тро ви ца, а ге не рал ни спон зор Ком па ни ја Мо шић. С. Н. КУД-А СО КО НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ ФЕ СТИ ВА ЛУ У ИТА ЛИ ЈИ По ле тео Со ко до На пу ља РУ МА - АНИП БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ НА СТУ ПА НА СИ ЦИ ЛИ ЈИ Но во ме ђу на род но пред ста вља ње а југ Си ци ли је, у ме сто Сан НБја ђо Пла та ни, от пу то ва ло је 34-оро чла но ва из во ђач ког са ста ва АНИП-а Бран ко Ра ди чевић из Ру ме. Они ће у пе ри о ду од 3. до 16. ав гу ста уче ство вати на та мо шњем Ин тер на ци о- нал ном фе сти ва лу фол кло ра. Уз до ма ћи на Ита ли ју, на сту па ће и ан сам бли из Пољ ске, Бу гар ске, Мек си ка и дру гих зе ма ља. Фе стивал је ре ви јал ног ка рак те ра, а рум ски фол клор ни ан самбл имаће сва ко днев не на сту пе, ко ји се углав ном одр жа ва ју на отво реном про сто ру. На це ло ве чер њим кон цер ти ма, из во ђач ки са став ће се пред ста ви ти ра зно вр сним Рум ски фол кло ра ши на Си ци ли ји и бо га тим про гра мом, ко ји чи не игре из Сре ма, Ба на та, То пли це, Гњи ла на, и Кра ји шта. На ступ на фе сти ва лу ће упот пу ни ти и концерт На род ног ор ке стра АНИП-а Бран ко Ра ди че вић, ко ји је сачи њен од рас ко шног спле та наших на род них ме ло ди ја. М. Н. Је ди ни срп ски пред став ни ци ла но ви КУД-а Со ко из Ин ђи- је ди ни су срп ски пред став- Чје ни ци на Ме ђу на род ном фе сти ва лу кул тур но-умет нич ких дру шта ва ко је се одр жа ва у ита ли јан ском гра ду Кар пи но не у бли зи ни Напу ља, на ко јем је уче шће узе ло 30 др жа ва из це лог све та. Пр ви анcамбл са му зи ча ри ма от пу товао је про шле су бо те и бо ра ви ће у Ита ли ји до 15. ав гу ста, а то ком бо рав ка има ће шест или се дам на сту па. - Има мо част да бу де мо је дини пред став ни ци на ше зе мље на по ме ну том фе сти ва лу, а предста ви ће мо се са игра ма из Пчиње, Ле сков ца, Цр не Тра ве, за тим шоп ским игра ма и на рав но нашим тра ди ци о нал ним срем ским, без ко јих не мо же на ступ да се за ми сли. На фе сти ва лу уче ству ју и Ко лум би ја, Ки на, Ин до не зи ја, Бра зил, Ја пан, Пољ ска и Че шка а на ша зе мља је у тој гру пи. У окол ним гра до ви ма ће бо ра ви ти и оста ле зе мље уче сни це - ка же Не ма ња Гр бић, умет нич ки руко во ди лац КУД-а Со ко из Инђи је. Укуп но 30 чла но ва кул турно-умет нич ког дру штва бо ра ви у Ита ли ји, а ка ко ис ти че Не ма ња при па ла им је част да дру ги пут по се те ово ме сто. Про шле го дине су уго сти ли у Ин ђи ји при ја теље из Кар пи но неа, па су се ра до ода зва ли по зи ву. - Ми смо је ди но дру штво ко је је до би ло по но во по зив да учеству је на том ме ђу на род ном фести ва лу из раз ло га што смо остави ли до бре ути ске и што смо се по ка за ли као од лич ни до ма ћи ни при ли ком њи хо ве по се те Ин ђи ји ка же Не ма ња и ис ти че да се роди ла са рад ња али и при ја тељ ски од нос ис ти че Гр бић.. На кон фе сти ва ла у Ита ли ји, чла но ви КУД-а Со ко пу ту ју на ме ђу на род ни фе сти вал Бал кан фолк фест ко ји се одр жа ва у бугар ском ме сту Вар на. - Ово пу то ва ње је сте на гра да на шој де ци ко ји су осво ји ли треће ме сто на не дав но одр жа ном ре пу блич ком так ми че њу у Ва љеву. Има ће мо са мо је дан на ступ, а пре о ста ло вре ме ће мо ис ко ристи ти за од мор и пла ни ра ње но ве је се ње се зо не - по ру чу је Не ма ња Гр бић. М. Ба ла ба но вић

20 20 Среда, 10. август РУ МА ОДР ЖАН ЈОШ ЈЕ ДАН ТРА ДИ ЦИ О НА ЛАН РУМ СКИ ВА ШАР Све га има, са мо па ра не ма Про би јам се да ље кроз ве ли ку гу жву, ута пам се у ре ку љу ди ко ја ме но си из ме ђу ћи ли ма и за ве си, хе кла них стол ња ка и пле те них кор пи, ко је ка вих но жи ћа, блен де ра, мик се ра и ку хињ ског при бо ра, за ка чим по ко ју шер пу или ло нац, на сло ним да пре дах нем уз гар ни ту ру за днев ну со бу, сед нем на ка уч да од мо рим, па на ста вим да ље... И сто ри ја рум ског ва ша ра по чи ње да се пи ше од дав не го ди не. Прву При ви ле ги ју Ру мља ни су доби ли 20. ју ла го ди не од ца ри це Ма ри је Те ре зи је, чи ме је Ру ма свр ста на у ред сло бодних тр го ви шта. При ви ле ги ја се са сто ја ла у то ме да се че ти ри го ди шња ва ша ра са њи ма припа да ју ћим сточ ним пи ја ца ма са Ми тр о ви це и Јар ка, ко ји су оста ли у но во фор ми ра ној Војној гра ни ци, пре но се на Руму. Одр жа ва ли су се на Цвети, Спа сов дан, Ми хољ дан и на Све тог Пе тра и Па вла. По ред го ди шњих ва ша ра, сва ке су боте су одр жа ва не пи ја це. Исте го ди не ка да је При ви ле ги ја ма Ру ма до би ла ста тус тр го ви шта, одр жан је пр ви рум ски ва шар, 10. ок то бра 1747 го ди не. Остало је за бе ле же но да је по четком 19. ве ка ста ро ва ша ри ште по ста ло пре те сно, па је од луче но да се ва шар пре ме сти на тзв. Хр ват ски брег, тј. на простор из ме ђу пу те ва за Ин ђи ју и Пе ћин це. У пе ри о ду из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та, ре дов но су одр жа ва ни ва ша ри и пи ја це. Ва шар се и да ље одржа вао че ти ри пу та го ди шње, а пи ја це сре дом и су бо том. Од го ди не, ва шар је одр жа ван сва ке пр ве сре де после пр вог у ме се цу, док се није пре шло на да на шњи ре жим сва ког тре ћег у ме се цу, ма ко ји дан он па дао. Овај је па дао у сре ду, 8. ав гу ста го ди не. Сти гли на ње га по тра ди ци ји, про дав ци и куп ци из це ле Срби је. Раз ми ле ли се од Глав не ули це пре ма Бре гу, чи не ћи један ужу р ба ни мра ви њак ко ји је не пре ста но у по кре ту. Али, ва шар има и сво ју пред и гру. То је ноћ пред његов зва ни чан по че так ка да се ис под ра за пе тих ша три, за о ре и раз лег ну не ки чуд ни зву ци, про из ве де ни ин стру мен ти ма но во ком по но ва них ор ке ста ра, и во ка лом пе ва чи ца ко је кроз про му кли раз глас, па ра ју гр лом из све сна ге и зе мљу, и не бо. Окре ћу се на ра жњу ја гањ ци и пра си ци, ме се се и ба ца ју " На ши ста ри су го во ри ли да де тињ ство за ви си од игра ча ка и слат ки ша. Мно ги се упра во на овој те зги под се те де тињ ства. Ну ди мо не што што ни је Мил ка Ста рин ски слат ки свет Умет нич ки пер фор манс пље ска ви це по ужа ре ном рошти љу. А ка да се све то ус тала са, ус ко ме ша и по ме ша, зали ве но што ра ки јом, пи вом или ви ном, и у за нос и транс до веде оне ко ји су бри жно сло жили па ре у сво је бу ђе ла ре за сутра шњи до бар па зар, цик зо ре че сто до не се и ци ку и ври ску. И то истих оних ко ји са да у неве ри ци гле да ју у го то во ис пражњен нов ча ник. Док да ма ра и буб ња у сле по оч ни ца ма, оде за ноћ оно што је би ло спрем но за па зар, или је од па за ра за ра ђено. Па оста ну под ша тр ом и даље, јер ку да би и кре та ли... да их уте ши још ко ја пе сма, ту ра, или плес по лу го лих на род них умет ни ца. Не по ма же ту чак ни чу до твор на кре ма или мелем ко ји про да је Бра ни слав Са вић Со ко ба њац, ко ји сада жи ви у Сур ду ку, а ва шар у Ру ми не про пу шта по след њих 25 го ди на. Кре ме и бо чи це, књи ге о тра ва ма и тра ва ри ма по сла га не на штан ду, а пре ко ми кр о фо на Бра ни слав по зи ва куп це да се уве ре да за све посто ји лек. Са мо, не што га баш и не слу жи озву че ње. Ем кр чи, ем пре ки да, па се на трен чу је, на трен не чу је. Про да је Бра нислав ме ле ме и кре ме, ете рич на уља ко ја ле че све вр сте обо лења, ре у му, кич му и кук, ко сти и згло бо ве, ко жна обо ле ња. - Ја ни сам док тор, ни сам фар ма це ут, али сам ја ко до бар про да вац! Ово су биљ ни препа ра ти, чи сти при род ни, ко ји има ју из у зет ну моћ. Жи вот је чу до! У не што тре ба ве ро ва ти, а ако у то ве ру је те, то ће те и ку пи ти, ја сно и пре ци зно об јашња ва Бра ни слав сво ју фи лосо фи ју. Мо је му ште ри је су преза до вољ не, и ту скеп тич но сти не ма, уве р љи во твр ди и подвла чи да су ове кре ме срп ски на род ни ме лем. То су ко ре ни, цве то ви, листо ви би ља ка са Ртањ пла ни не, " Зла ти бо ра, Со ко ба ње. От кри ва ми и да су нај ле ко ви ти ји кан та рион, не вен, га вез, а нај е фи ка сни ји и нај ја чи је бр шљен ко ји се мо ра ускла ди ти са оста лим биљ ка ма. И пре не го што се Бра нислав ла ти ми кр о фо на и про дрма кабл, ка же да је овај ва шар нај сла би ји од свих, Има љу ди, до бро је по се ћен, али ниг де про да је, ни па за ра. А то ви ше и ни је не ко чу до. Не да ле ко од овог су пер про дав ца, на ла зи се спо ме ник по диг нут пле мени тој жи во ти њи, ко њу. То је и про стор где по чи ње сточ ни део ва ша ра. Ше та ју мно ги, за гледа ју, и од ла зе. Ту су штан до ви са опре мом за ко ње, се дла, и све што је јед ном вла сни ку коња по треб но. На рав но ту су и Од те зге до те зге Ни жу се те зге са те сте ра ма, свим мо гу ћим кле шта ма, бу ши ли ца ма и бур ги ја ма, па ко тли ћи ве ли ки и ма ли, прибо ри за пе ца ње, ка пи је од гво жђа, др ве не окла ги је и вар ја че, ме тле, па пу че, ше ши ри... про дав ци ко ња. Пе ра Ге не ри из Ла ћар ка, упра во у ка ми он уте ру је сво ја гр ла. Ни је му баш до при че, јер је раз о ча ран авгу стов ским ва ша ром. - Не пре ска чем баш ни је дан ва шар, али овај је слаб, баш ни шта. До те рао сам де вет гр ла. То су рад ни ко њи и јед на ли пица нер ка ко ју сам про дао. Тачни је, ме њао сам је за две ра ге и 350 евра. Све је то ни шта, мој при ја те љу...ево има око 4 годи не, ка ко је ста ла про да ја коња...не иде ди на ра за кило грам...па та це на ни је би ла ни ка да у жи во ту! Ни ка да коњ ни је био јеф ти ни ји не го што је са да. И опет не мо же да се прода, јер ку па ца не ма. Ето, био је тај је дан...и то је све. Сне жа на Га рић, Озрен ка Ме ђе до вић и Ми ле на Слеп че вић

21 Среда, 10. август РУ МА ОДР ЖАН ЈОШ ЈЕ ДАН ТРА ДИ ЦИ О НА ЛАН РУМ СКИ ВА ШАР Пе че сун це, цвр че пље ска ви це Про би јам се да ље кроз ве лику гу жву, ута пам се у ре ку људи ко ја ме но си из ме ђу ћи ли ма и за ве си, хе кла них стол ња ка и пле те них кор пи, ко је ка вих ножи ћа, блен де ра, мик се ра и кухињ ског при бо ра, за ка чим по ко ју шер пу или ло нац, на слоним да пре дах нем уз гар ни ту ру за днев ну со бу, сед нем на ка уч да од мо рим, па на ста вим да ље. Ни жу се те зге са те сте ра ма, свим мо гу ћим кле шта ма, бу шили ца ма и бур ги ја ма, па ко тлићи ве ли ки и ма ли, при бо ри за пе ца ње, ка пи је од гво жђа, дрве не окла ги је и вар ја че, ме тле, па пу че, ше ши ри... Ре кла ми ра јед на про да ва чи ца веш од паму ка, пр во кла сан, по сни женим це на ма да јеф ти ни је не ма ниг де, осим у Ру ми, на ва ша ру. - Увек сам на ва ша ру, али све сла би је иде про да ја. Ево ма ји це су ди на ра...и не иде. Пот ко шу ље ди на ра, му шке га ће 100 ди нара. И...гле да ју, гле да ју и оду. Ма ло је оних ко ји се ма ше за нов ча ник. Кри за уда ри ла. " Ја ни сам док тор, ни сам фар ма це ут, али сам ја ко до бар прода вац! Ово су биљни пре па ра ти, чи сти при род ни, ко ји има ју из у зет ну моћ. Жи вот је чу до! Ње на ко ле ги ни ца са те зге пре ко пу та до да је. - Не ће љу ди ни ча ра пе ви ше. Иду го ли и бо си. Па зар је ну ла. Не ма се...ови мла ди че ка ју да им ро ди те љи да ју, а они не раде, или им је пла та та ква ка кава је...ку пу је се са да је дан пут го ди шње, дво је га ћа, дво је чара па и...те рај. Ево тан га га ће, 5 ко ма да за 200 ди на ра, и ни ко их ни не по гле да...не ма се! Озрен ка Ме ђе до вић из Срем ске Ми тро ви це про би ја се крoз гу жву са ћер ком Сне жаном Га рић, ко ја сад жи ви у Ита ли ји. - Ку пи ле смо не ке су ве ни ре, и руч не ра до ве ко ја ће ћер ка по не ти са со бом, и по кло ни ти их. Ку пи ли смо и тр ску, узе ли смо во ће... И та ко...има све га на ва ша ру. За ста ју уз ме сто на ко ме Миле на Слеп че вић из Ру ме, про да је цве ће ко је са ма узга ја. Ту су зим ске ру же, соб но цве ће, как ту си, ве ли ки и ма ли. - Про да јем на сва ком ва шару, стал но. Али све то не ка ко иде сла би је и ло ши је. Ше та ча мно го, ку па ца ма ло. Да ли су пра ви куп ци от пу то ва ли на годи шњи од мор, или шта већ... тек, ни је то као не ка да. Ви ше ра да уло жим не го што мо гу да за ра дим. Спу стим и це не само да про дам. Ево, как ту си су ди на ра, ве ли ки 200, зим ске ру же ко шта ју 150 дина ра... јеф ти ни је ствар но не мо же. Не где на по ла ва шар ског пута, сре ћем Гор да ну Бу за џић За све има ле ка Ко ње не ма ко да ку пи До те рао сам де вет гр ла. То су рад ни ко њи и јед на ли пи ца нер ка ко ју сам про дао. Тач ни је, ме њао сам је за две ра ге и 350 евра " из Ру ме. Но си у ке са ма оно што је до та да ку пи ла, и на ста вља да раз гле да оста ле те зге. - Ва шар је до бар. По ну да је ве ли ка, и ми слим да има ро бе за сва ко га. Ма да, чи ни ми се да су це не ма ло по ве ћа не, а на ши нов ча ни ци не ка ко све та њи. Тра жи ла сам лет ње па пу че, нашла сам их и ку пи ла, као и неке ма ји це. Ав гу стов ско сун це пе че и пр жи све ја че, а гу жва не јења ва. И док про дав ци крај рошти ља бри шу ке це љом зној ко ји са че ла ли је, и по ви со кој тем пе ра ту ри сти ска се около на род, и иду пље ска ви це, иду љу те ко ба си це, а по сле њих од мах и хлад но пи ће... за то нов ца из гле да да има. Оно што је не за о би ла зно и што се сре ће са мо на ва ша ру, је су те зге са сви ле ном бом бо на ма, ли ци дер ским ср ци ма, ли за лица ма и дру гим слат ки ши ма, при пре мље них по ста рин ском ре цеп ту. За ста јем крај те зге по сла си чар ни це То бак Ро же из Сен те. Про да вац, Ра ди вој Ву ков, ка же да у по след ње вре ме ре дов но до ла зе у Ру му на ва шар. - Чу ли смо да је овај ва шар на гла су, да је ја ко по се ћен, и ето и нас. Ова те зга ну ди слатки ше из дав них вре ме на. Наши ста ри су го во ри ли да детињ ство за ви си од игра ча ка и слат ки ша. Мно ги се упра во на овој те зги под се те де тињ ства. Ну ди мо не што што ни је Милка, не го до ма ћи слат ки про извод. Има мо кром пир ше ћер који се не ка да јео као слат киш, за тим ора сни це, руч но ра ђе не же ле бом бо не, ли за ли це, и нарав но сви ле не бом бо не. Сви лена бом бо на по ти че од ше ће ра, али ни је чист ше ћер, не го је пре ра ђен. Та квом ше ће ру се до да ју нај ква ли тет ни ји са стојци бо ја, а за тим се те гле, уз по моћ од ре ђе них спра ва, али нај ви ше руч но. По том до ла зи су ше ње и об ли ко ва ње у раз не фор ме. До ла зе де ца, али и стари ји љу ди. Про да ја иде ла га но, а си гур но је да смо ту, на истом ме сту и 3. сеп тем бра, по ру чу је Ра ди вој. И та ко уз слат ки ше, али и уз го рак укус ко је је до не ло са зна ње да ни ов де ви ше не мо же мо мно го то га да ку пи мо, на пу штам ва шар. Док се као у не ком за ча ра ном кру гу кре ћу и куп ци и про дав ци, сви са неком на дом да ће већ на сле дећем ва ша ру би ти бо ље, ви со ко по диг ну то лет ње сун це, и да ље пр жи. За све нов це. M. Нин ко вић Industrija mesa Šašinci "Nigde takvih delikatesa nema kao kod Nedeljkovića iz ravnoga Srema"

22 22 Среда, 10. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА БЛОК Б ПРО СЛА ВИО СЛА ВУ Па су љем хра не сло гу и дру гар ство Циљ ова квог оку пља ња и про сла вља ња је збли жа ва ње ком ши ја и при ја те ља, њи хо во упо зна ва ње и до бро дру же ње, а све у част Све тог про ро ка Или је Ето нас и на ред не го ди не! - До шли смо да се дру жимо, да ку ва мо па суљ, да се ве се ли мо. Има нас пет у једној еки пи, има мо две еки пе и до бро смо се про ве ли. Ово је сва ка ко не сва ки да шње обе ле жа ва ње сла ве и да на јед не град ске Ме сне за једни це, али баш за то вре ди доћи. Ето нас и на ред не го ди не, ка же Ра до је Цвет ко вић из Ши да. С во ју сла ву Све тог про рока Или ју, све ча но je другог ав гу ста про сла ви ла ми тр о вач ка Ме сна за јед ни ца Блок Б. Про сла ву кр сног имена, упот пу ни ла је тра ди ци о- нал на, ше ста по ре ду Па су љија да. Ове го ди не так ми чи ло се 33 еки пе, три нај бо ље до би ле су на гра де, баш као и по бед ници так ми че ња у ба ца њу ка ме на На гра да за нај бо љи па суљ са ра ме на, над вла че њу ко нопца и бр зом ис пи ја њу пи ва. По ред Ми тр ов ча на, па суље су ове го ди не спре ма ли и Јар ча ни, Ла ћар ци, као и го сти из Ши да и Сем бе ри је. По ред Ме сне за јед ни це и Гра да, орга ни за то ри про сла ве би ли су За ви чај но дру штво Ма ња ча и ми тр о вач ки од бор Удру же ња Кра ље ви на Ср би ја. Се че ње ко ла ча Кум сла ве, Урош Ми лин ко вић Ка ко нам је об ја снио члан Са ве та Ме сне зајд ни це, први чо век ми тр о вач ког од бо ра Удру же ња Кра ље ви на Ср би ја и је дан од глав них ор га ни за тора Па су љи ја де Дра ган Божић циљ ова квог оку пља ња и про сла вља ња је збли жа ва ње ком ши ја и при ја те ља, њи хо во упо зна ва ње и до бро дру же ње, а све у част Све тог про ро ка Или је. - Ма ла Бо сна, Блок Б, Ја ли ја, Ка пе дом ци, сви су ту, по др жа ни од го сти ју са стра не. Ово је нај бо љи на чин да се збли жи мо без ша тре. Тамо где је ша тра, ту је бу ка, ту је пре гла сна му зи ка, ту се ни ко не зна и љу ди сла бо ко му ни цира ју. Ов де ми на ше так ми ча ре ме ђу соб но упо зна је мо, зближа ва мо их, упу ћу је мо јед не на дру ге. Од 33 еки пе, ви ше од две тре ћи не су из Бло ка Б, а има мо и на ше љу де из на сеља, дру го ве из де тињ ства ко ји су оти шли у Не мач ку, Аустри ју, или на не ку тре ћу стра ну, ко ји пла ни ра ју од мор та ко да би могли да до ђу у сво је на се ље, да се дру же са на ма, ка же Бо жић. У так ми че њу ба ца ња ка ме на са ра ме на, ко је је услед чи њени це да се хи тао ка мен до нет из Оце њи ва ње па су ља При леп ца, род ног ме ста Све тог кне за Ла за ра, по не ло име Куп кне за Ла за ра по бе дио је Влади мир Ерак. Дру ги је био Влади мир Ја ко вље вић, а тре ћи Миро слав Ерак. У над влач њеу коноп ца убе дљи во нај ја ча би ла је еки па Без Кра ља не ва ља. Дру га је би ла еки па ко ју су чини ле атлет ске су ди је, а тре ћи мо то ри сти МК Срем. Пи во је нај бр же ис пио Ла ћа рац Алексан дар Ко рен. У ку ва њу па су ља, пр во место при па ло је еки пи Јо ва новић ко ја је осво ји ла 79 бо дова, дру га је би ла еки па Ка педом ци ко ја је до би ла 76 бо дова, баш као и тре ће пла си ра на еки па Ва сић. Ово го ди шњу Па су љи ја ду по се тио је и ми тр о вач ки градо на чел ник Вла ди мир Пет ковић, а ор га ни за ци јом и са мом иде јом за до во љан је и председ ник Са ве та МЗ Ми ро слав Смр злић ко ји ис ти че да, кува ње па су ља мо жда ни је очеки ва ни на чин про сла вља ња кр сног име на јед не град ске Ме сне за јед ни це, али је сте забав но и ко ри сно они ма ко ји на та кав до га ђај до ђу. - Ва жно је да се љу ди друже, да при ча ју, да ра де не што за јед но, да се так ми че и ве селе. На ма као ор га ни за то ри ма бит но је да не бу де ни ка квих не ми лих сце на и да све протек не у нај бо љем ре ду. У то ме успе ва мо, па не ма мо раз ло га да бу де мо не за до вољ ни, ка же Смр злић. Кум сла ве ове го ди не био је Урош Ми лин ко вић из Дворо ва крај Би је љи не. Са сво јом еки пом од де вет љу ди, кум је оку шао сре ћу у пра вље њу пасу ља и над вла че њу ко ноп ца, где је имао знат но ви ше сре ће. - Ми већ тре ћу го ди ну до лази мо ов де. Ла не су пред ло жи ли да ја бу дем кум, при хва тио сам са за до вољ ством, та ко да смо на не ки на чин и ми би ли дома ћи ни иако смо ре ал но го сти. Ме ђу тим, ов де смо ме ђу сво јим љу ди ма и ме ђу сво јим на ро дом, до бро се по зна је мо, дру жи мо и то је нај ва жни је. Так ми че ња и на гра де љу ди ма ко ји до ђу на ова кво ме сто и на ова кав дога ђај не зна че ни шта, баш као што ни не тре ба да зна че, сматра кум Урош. Слав ски ко лач пре се кли су је ре ји Љу бо мир Ха џи Во ларе вић и Ра до слав Ра до ва новић уз уче шће свих так ми ча ра и го сти ју ово го ди шње Па суљи ја де ко ја је про те кла у знаку дру жбе и ве се ља. С. Лап че вић С. Ник шић Еки па атлет ских су ди ја Све уз пе сму

23 Среда, 10. август ЕР ДЕ ВИК У УМЕТ НИЧ КОЈ КУ ЋИ ВЕ СЕ ЛИН КЕ БЕ БЕ МЕ КЛАР НОН Одр жа на кре а тив на ра ди о ни ца На ра ди о ни ци су уче ство ва ли умет ни ци из Ши да, Ин ђи је, Ми тро ви це, ко ји се ба ве раз ном вр стом умет но сти, сли кар ством, ва јар ством, гра фи ком У сеп тем бру го ди не Весе лин ка Бе ба Ме клар нон је са сво ја два си на на пу сти ла по ро дич ну ку ћу у Ве ли кој Брита ни ји и од лу чи ла да на ста ви жи вот у Ср би ји. На кон дво ме сечне по тра ге, на и шла је на ста ру срем ску ку ћу у Ер де ви ку у ко ју се од мах за љу би ла и ко ју је убрзо на кон то га ре но ви ра ла. Од тада, ова све стра на умет ни ца жи ви свој сан. У сво јој ку ћи је на прави ла ате ље и сва ке го ди не угошћа ва умет ни ке и во лон те ре из Из ло жба сли ка умет ни ка из це лог све та це лог све та. Сви они за јед нич ки, под истим кро вом, на дах ну ти лепо та ма не так ну те при ро де, ствара ју нај леп ша умет нич ка де ла. Не дав но је у овој ер де вич кој умет нич кој ку ћи по пе ти пут одржа на тра ди ци о нал на кре а тив на ра ди о ни ца, а то је ујед но би ла и при ли ка да се сви умет ни ци међу соб но упо зна ју. -Ово је јед на вр ста кре а тивног иза зо ва, кре а тив но дру же ње умет ни ка, при ја те ља и ме шта на. Мо ја же ља је би ла да и ло кал не РУ МА ФОНД ТУ РИ СТИЧ КИ КЛА СТЕР СРЕМ Ве се лин ка Бе ба Ме клар нон, умет ни ца из Ер де ви ка Уче сни це ра ди о ни це умет ни ке укљу чим да и они учеству ју и да раз ме њу ју ис ку ства и ства ра ју не ка но ва де ла то ком свог бо рав ка у Ер де ви ку. На ради о ни ци су уче ство ва ли умет ници из Ши да, Ин ђи је, Ми тро ви це, ко ји се ба ве раз ном вр стом уметно сти, сли кар ством, ва јар ством, гра фи ком...осим ра до ва ко ји су на ста ли на тој кре а тив ној ради о ни ци, они су до не ли и сво је ра до ве ко ји су оста ви ли у фонд сли ка ко је већ има мо од умет ника из чи та вог све та, ко ји су бора ви ли у Ер де ви ку. Циљ ми је био да раз би је мо ба ри је ру из међу ама те ри зма и про фе си о на лизма, јер ми слим да ту не по сто ји ни ка ква раз ли ка. Ја сам ве ли ки део свог жи во та би ла ама тер, а тек ка да сам се из род ног Са ра јева пре се ли ла у Лон дон за вр ши ла сам ли ков ну ака де ми ју. Ме ђу тим, схва ти ла сам да мо ја свест ни је мно го про ме ње на сти ца њем те ди пло ме, јер је страст оста ла, а то је оно нај ва жни је што по кре ће сва ког умет ни ка ка же Ве се линка Бе ба Ме клар нен, из Ер де ви ка и до да је да по ку ша ва да кре и ра плат фор му за бу ду ће умет ни ке, те да за све што ра ди ве ли ку подр шку има у сво јим ком ши ја ма, ви на ри ма, ви но гра да ри ма и малим са мо стал ним за нат ским радња ма из Ер де ви ка. С. Ми хај ло вић Фо то: М. Ми ле у снић Од бло га и ТВ Из ле та до за до вољ ног пут ни ка Фонд Ту ри стич ки кла стер Срем је по кре нуо кам па њу ко јом, па ра лел но, на бло гу и кроз се ри јал ТВ Из ле ти, при пре ма оби ље ин фор ма ци ја о ме сти ма ко је по се ћу ју ту ри сти и оним ма ње по зна тим, ко ја тре ба по се ти ти, као и низ прак тич них са ве та о то ме ка ко исто пу то ва ње учи ни ти си гур ним и пла ни ра ним до га ђа јем а ли је вре ме од мо ра или по- ног пу то ва ња, ле то или Дслов зи ма, се зо на или ван се зо на, тури зам је увек оми ље на те ма. И сва ки пут, уз иза бра не сли ке са пу то ва ња, отва ра се исти круг пи та ња: ка ко смо ре зер ви са ли, ка ко смо пу то ва ли, ка кав је био пре воз, да ли су до ма ћи ни го стопри мљи ви И љу ба зни, да ли смо до би ли услу гу ко ју смо пла ти ли, да ли смо пу то ва ли пре ко ту ристич ке аген ци је или смо бу кира ли он ли не, лич на ис ку ства са де сти на ци је, фо ру ми, оче ки вања Ствар но и мо гу ће?! Де фи нитив но, кон зу мен ти смо јед не од нај ве ћих свет ских ин ду стри ја, а аран жма ни са свих стра на плане те до ступ ни су сва ком ко иоле зна да ко ри сти ин тер нет. Преле пе фо то гра фи је и ра зно вр сна по ну да, са мо још до дат но бу де ма шту, под гре ва ју оче ки ва ња и вир ту ел но ша љу по жељ ну до зу ком фо ра, иза зо ва и аван ту ре. Да ли је то увек та ко и да ли се мо же са ве ћом из ве сно шћу отпу то ва ти на већ по зна ту или неку но ву де сти на ци ју? На рав но да мо же, под усло вом да, по сва ку це ну и у исто вре ме не при хвати те уло гу ин тер нет аген та и путни ка. И дру го, не ма ње ва жно, да се осло бо ди те за блу де да купо ви ном ту ри стич ког аран жма на пре ко ин тер не та до би ја те не што јеф ти ни је! Чи ње ни ца је да је бр за раз ме на ин фор ма ци ја из ме ни ла кла сич ну уло гу ту ри стич ких аген ци ја, а купо ви на пре ко ин тер не та по ста ла по тре ба и сво је вр сан иза зов, али за то и нај ве ће аген ци је по зи вају да им се обра ти те и уз њи хо ву ТВ Из ле ти би ће на 110 ло кал них и ре ги о нал них те ле ви зи ја Про је кат Срем и Вој во ди на атрак тив на ту ри стич ка де сти на ци ја по моћ ис пла ни ра те же ље но путо ва ње. Ни је то слу чај но и без раз ло га. И по ред ве ли ког бро ја сај то ва, бло го ва и фо ру ма ко ји се ба ве ту ри змом и по ред то ли ко раз ли чи тих не фор мал них, мање или ви ше ко ри сних и по уч них при ча са пу то ва ња, га рант путо ва ња је ис кљу чи во ту ри стич ка аген ци ја. У на ме ри да пу то ва ње учи ни мо ле пим и из ве сним до га ђа јем, ко га ће се ту ри сти се ћа ти, Фонд Ту ристич ки кла стер Срем је по кре нуо кам па њу ко јом, па ра лел но, на бло гу и кроз се ри јал ТВ Из ле ти, при пре ма оби ље ин фор ма ци ја о ме сти ма ко је по се ћу ју ту ри сти и оним ма ње по зна тим, ко ја тре ба по се ти ти, као и низ прак тич них са ве та о то ме ка ко исто пу то вање учи ни ти си гур ним и пла ни раним до га ђа јем! На рав но, реч је о до ма ћим де сти на ци ја ма, пре свега из Сре ма и Вој во ди не, на ко јима пру жа мо по др шку до ма ћим и стра ним ту ри сти ма да ор га ни зу ју и ре а ли зу ју пу то ва ње по сво јој ме ри. Би ће ту нај ра зли чи ти јих инфор ма ци ја за ре кре а тив це и природ ња ке, по кло ни ке кул ту ре и фру шко гор ских ма на сти ра, спорти сте, љу би те ље срем ске га строно ми је и вој во ђан ских са ла ша,... Уз оби ље за ни мљи во сти, на ја ва, ко ри сних ин фор ма ци ја о рад ном вре ме ну ту ри стич ких обје ка та и пре по ру ку за вре ме њи хо вог оби ла ска, ла ко ће се мо ћи ис плани ра ти пу то ва ње по же ље ној мери. За оне ко ји ма би, ипак, ви ше од го ва рао ор га ни зо ван бо ра вак, Фонд Ту ри стич ки кла стер Срем обез бе дио је мо гућ ност из најмљи ва ња ми ни бу са, ан га жо ва ња во ди ча, ре зер ва ци ју бо рав ка, орга ни за ци ју из ле та, уз ан га жо вање на ших чла ни ца и при ја те ља: ре сто ра те ра, ет но до ма ћин става,ви на ра, сме штај них обје ка та, ре ги стро ва них пре во зни ка и тури стич ке аген ци је ор га ни за тора пу то ва ња. Цео по сао је по кре нут кроз про је кат, под на зи вом Срем и Вој во ди на атрак тив на ту ристич ка де сти на ци ја ко ји, уз по др шку По кра јин ског се кре тари ја та за при вре ду и бла го слов Епи ско па срем ског го спо ди на Ва си ли ја, ре а ли зу је Фонд Ту ристич ки кла стер Срем. ТВ про дук ци ја и еми то ва ње ТВ Из ле та, на 110 ло кал них и ре ги о нал них те ле ви зи ја, ре а лизу је се у са рад њи са Ра дио и ТВ про дук ци јом Ака де мац а ТВ Из ле ти ће би ти пред ста вље ни у окви ру већ по зна тих ТВ еми си ја: Ауто спринт и Ви ше од спорта. По пре ми јер ном и ре при зном еми то ва њу на ло кал ним те ле визи ја ма, исте ТВ еми си је, под нази вом ТВ Из ле ти ће има ти своју стал ну ин тер нет по став ку, на сај ту и бло гу кла сте ра, пре ко YouТubе ка на ла Фон да Ту ри стички кла стер Срем, где ће уз при че о уче сни ци ма се ри ја ла пред ставља ти трај ни ји про мо тив ни мате ри ал. Про је кат Срем и Вој во ди на атрак тив на ту ри стич ка де сти наци ја се ре а ли зу је за кључ но са сеп тем бром го ди не до ка да ће ТВ пу бли ци би ти пред ста вљено 7 ТВ еми си ја из се ри ја ла ТВ Из ле ти и мно го ви ше при ча (на сај ту и бло гу кла сте ра) о свим уче сни ци ма се ри ја ла. То ће би ти сво је вр сан увод у ду жу кам пању ко ја ће се на ста ви ти и на кон ре а ли за ци је про јек та, ко јом ће се пред ста вља ти раз ли чи ти програ ми бо рав ка, а по тен ци јал ним ту ри сти ма пру жи ти по др шку да ис пла ни ра ју до ла зак, до жи ве једин стве но ис ку ство и као за до вољан гост по но во до ђу у Срем и Вој во ди ну! Све ин фор ма ци је о про јек ту, на ја ву еми то ва ња ТВ се ри ја ла, као и дру ге при че из Сре ма, мо гу се на ћи сај ту: tu ri zam. org. Ду шка Да ви до вић

24 24 Среда, 10. август БИН ГУ ЛА АК ТИВ НО СТИ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У пла ну ре но ви ра ње До ма кул ту ре - За за ме ну кро ва по треб но је 4,2 ми ли о на ди на ра. Ме ђу тим, Оп штин ско ве ће је до не ло од лу ку да се тај по сао про лон ги ра, с об зи ром да не ма ју до вољ но сред ста ва да то ура де. На кра ју смо на шли ком про мис, та ко да ће мо да до би је мо сред ства да при вре ме но пре кри је мо оне де ло ве на ко ји ма кров про ки шња ва - ре као је Мар ко Кра мар, пред сед ник Са ве та МЗ Бин гу ла У Мар ко Кра мар, пред сед ник Са ве та МЗ Бин гу ла Ме сној за јед ни ци Бин гу ла има ју у плану ре но ви ра ње згра де Дома кул ту ре и не дав но су под не ли зах тев за до де лу сред ста ва Оп штин ском већу у Ши ду. Ка ко нам је ре као Мар ко Кра мар, пред сед ник Са вета МЗ Бин гу ла, оп штин ски ин спек тор је на кон из ласка на те рен дао пре по руку да је нео п ход но да се са тог објек та ски не ком плет на кров на кон струк ци ја и да се за ме ни но вом. - За ме ња ње кро ва по треб но је 4,2 ми ли о на ди на ра. Ме ђу тим, Оп штинско ве ће је до не ло од лу ку да се тај по сао про лон гира, с об зи ром да не ма ју до вољ но сред ста ва да то ура де. На кра ју смо нашли ком про мис, та ко да ће мо да до би је мо сред ства да при вре ме но пре кри је мо оне де ло ве на ко ји ма кров про ки шња ва. Не дав но су нам би ли у по се ти чла нови ти ма ко ји је ис пред локал не са мо у пра ве за ду жен за ко ор ди на ци ју са ме сним за јед ни ца ма, та ко да су они, на кон што су уви де ли ста ње на те ре ну, овај по сао ста ви ли ме ђу прио ри тет не. Ми Дом кул ту ре ко ри сти мо и Цен тар се ла Из гра ђе не ста зе код цр кве БА ЧИН ЦИ МЕ МО РИ ЈАЛ НИМ ТУР НИ РОМ У СУ БО ТУ По чи њу Чо бан ски да ни да ље, у тим про сто ри ја ма се одр жа ва ју про бе фол кло ра, а ту се на ла зи и просто ри ја на шег Удру же ња же на ка же Мар ко Кра мар, пред сед ник Са ве та МЗ Бин гу ла и до да је да Ме сна за јед ни ца не ма соп стве на сред ства ко ја су потреб на за то, али да за то по се ду је грађу ко ја би мо гла да се ис ко ри сти за по прав ку кро ва. Не дав но је у Бин гу ли ура ђе но 300 ква дра та ста зе по ред цр кве, а са да тре ба да се на пар ме ста на пра ве цева сти про пу сти ко ји ма ће бу јич не во де да оти чу да ље из се ла. Та ко ђе има ју у пла ну и до вр ша ва ње уре ђи ва ња атарских пу те ва. Ме сна за јед ни ца је уради ла око 2,5 ки ло ме тра, ко је би са да тре ба ло об но ви ти и на су ти ри злу преко то га. - Осим по сто је ћих, тре ба ли би нам и но ви атар ски пу те ви јер је то ком сезо не по љо при вред них ра до ва на шим ме шта ни ма ве ли ки про блем да из не су ле ти ну са сво јих њи ва, по што су прила зи ло ши. Оно што нам пред ста вља ве ли ки про блем је сте не до ста так кому нал ног рад ни ка ко ји би нам ко сио тра ву на гро бљу и у цен тру се ла, а тако ђе ве ли ку бри гу нам за да ју и ди вље де по ни је ко је се ства ра ју на пе ри фери ји се ла ка же Мар ко Кра мар, председ ник Са ве та МЗ Бин гу ла. С. М. М. М. Удру же ње же на У Бин гу ли већ го ди ну дана ак тив но ра ди Удру же ње жена, ко је бро ји 25 чла ни ца. Како нам је ре кла пред сед ни ца тог Удру же ња Татја на Ча ствен оне се ба ве плете њем кор пи ца од но вин ског па пи ра, а учество ва ле су и у ху ма ни тар ној ак ци ји за де цу Та тја на Ча ствен, из Удру же ња пред сед ни ца Отво ре но срце Удру же ња же на у Ши ду. -Са ста је мо се два пу та не дељно, про сто ри је смо до би ле од Ме сне за јед ни це на че му смо им не из мерно за хвал не. Уко ли ко до би је мо новац од Оп шти не, ове го ди не има мо у пла ну да у сеп тем бру на пра ви мо Штру дли ја ду - ка же Та тја на Частвен, пред сед ни ца Удру же ња же на из Бин гу ле. Ранч Че смин до у Ба чин ци ма Ме мо ри јал ним тур ни ром Вла да Илић Вла ца у ор га ни за ци ји ОФК Бачин ци, у су бо ту 13. ав гу ста, по чи ње ово го ди шња при вред но ту ри стич ка мани фе ста ци ја Срем ски ру чак чо бан ски. Тур нир ће би ти на ста вљен и у не де љу, а све утак ми це ће се игра ти на ста ди о ну Ћи рин рит у Ба чин ци ма. На кон то га, на ран чу Че смин до биће одр жа на Ли ков на ко ло ни ја Бе на Ба чин ци, а 20. ав гу ста у ба чи нач ком До му кул ту ре би ће упри ли че на из ло жба сли ка на ста лих на тој ко ло ни ји. Ка ко нам је ре као Сло бо дан Ла заров, пред сед ник Са ве та МЗ Ба чин ци, тог да на, у су бо ту, 20. ав гу ста је, тако ђе, и из бор нај леп ше чо ба ни це, уз кул тур но за бав ни про грам и прогла ше ње по бед ни ка и до де лу при зна ња нај у спе шни ји ма на тур ни ру. Цен трал ни дан ма ни фе ста ци је је субо та, 27. ав густ, на ран чу Че смин до, ка да ће се одр жа ти низ про гра ма и неко ли ко из ло жби. С. М.

25 Среда, 10. август НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама МАРКЕТИНГ Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу око 200м2 на пла цу 6 ари, де ли мич но на ме ште на, ЦГ, паркет, са ни тар ни чвор, ауто ме ха ни чар ска ра ди о ни ца са ко мо ром у Ла ћар ку. Тел: Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, до бол ни це, на 5 ари пла ца. Ку ћа усељи ва, це на по до го во ру. Тел:063/ и 063/ Про да јем ку ћу на пла цу 5 ари ули ца Пе тра Пре ра до ви ћа 108. Тел: 064/ и 022/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ра чи. Комплет но ре но ви ра на. Ло кал. Огро ман плац. По вољ но. Тел: 065/ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Про да јем усе љи ву ку ћу зо на цен тар до бо ни це у Срем ској Ми тро ви ци и два ка та стар ски одво је на пла ца 5 ари 4 со бе, 3 ку па ти ла и 2 ку хи ње, 2 днев не со бе, це на по до го во ру. Тел: и 063/ Про да јем ку ћу се о ско до ма ћин ство у до бром ста њу, До њи Пе тров ци. Тел: 022/ и 022/ Про да јем ку ћу у Ле жи ми ру од мах усељи ва на 11,5ha пла ца, ба шта во ће це на по до го во ру. Тел: 064/ и 064/ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , Из да јем апарт ма не 45м2 за сту ден те и уче ни ке у стро гом цен тру Срем ске Ми трови це, фул на ме штен (да љин ско гре ја ње, тв, ин тер нет, ко пју тер, фри жи дер, за мр зивач, шпо рет, ба зен ). По себ но дво ри ште, без бед но за уче ње, од мор, без бу ке. Тел: 022/ и 063/ Про да јем дво и по со бан кон фо ран стан 62м2, ура ђе на изо ла ци ја, ПВЦ сто лари јом, пар кинг, шу па. Ули ца Фру шкогор ског Од ре да 34/1 у Срем ској Ми трови ци, це на евра. Тел: 022/ и 064/ Из да јем ком плет но на ме ште ну гарсо ње ру у цен тру Но вог Са да. Тел: 064/ Из да јем стан на мо ру у Ба о ши ћи ма кли ма ти зо ван уда љен 30 м од мо ра могућ ност да бо ра ве две по ро ди це има два ула за. Тел: 062/ и Про да ја или за ме на, тро со бан дуплекс 75, пре ле по ура ђен, 2 ве цеа, пла жа и цен тар 4 ми ну та, тре ћи спрат. Тел: 069/ Про да јем тро со бан стан 97м2 мо же за ме на за дво со бан уз до пла ту. Тел. 063/ и 063/ По вољ но на про да ју јед но со бан стан при зе мље код шко ле Све ти Са ва. Тел: и 069/ Из да је гар со ње ру 28м2 у Но вом Саду ком плет но на ме ште на, сло бод на од 1. ав гу ста одво је на ку хи ња. Тел: 064/ Про да јем 75 ари зе мље у Но ћа ју. Тел: 063/ Про да јем ку ћу (3 це ли не укуп но 200м2 ле гал но) са дво ри штем 10 ари и по моћ ним објек ти ма, ужи цен тар Сремске Ми тро ви це. Ло ка циј ска до зво ла за град нњу. По год но за ма лу при вреду и ста но ва ње. Тел: 022/ и 063/ Про да јем плац 13,5 ари, из лаз на две ули це Ше ћер Со как. Тел: 061/ Про да јем јед но ју тро зе мље на из ласку из Ла ћар ка пре ма Мар тин ци ма на дру му. Тел: 062/ Про да јем ку ћу у цен тру, мо же за ме на за стан. Тел: 064/ СТА НО ВИ Prodajete ili kupujete nepokretnost? Angažujte posrednika u prometu nepokretnosti (Agenciju za nekretnine) koji poseduje licencu za rad - Из да јем не на ме штен стан у ули ци Све то за ра Ми ле ти ћа број 35, стан број 8. Тел: 065/ Из да јем гар со ње ру у Но вом Са ду, ули ца Кра ље ви ћа Мар ка 53/25. Тел: 022/ Из да јем дво ри шну гар со ње ру комплет но на ме ште на, бли зу ауто бу ске ста ни це. Тел: 022/ и 060/ MАРКЕТИНГ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у призе мљу на се ље Орао, Срем ска Ми тро вица. Тел: 022/ NA NOVOJ ADRESI Ribarske obale 4 Sremska Mitrovica - Из да јем дво со бан стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це са да љин ским греја њем. Тел: 064/ Из да јем гар со ње ру у Но вом Саду у ули ци Кра ље ви ћа Мар ка 53/25. Тел:022/ Про да јем јед но и по со бан стан 47,5м2 при зе мље, Ста ри мост 29/4. Тел:064/ Rade Frajtović agent za nekretnine 063/ tel/fax 022/ Vojvođanskih brigada bb Sremska Mitrovica OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 10. август МА ЛИ ОГЛА СИ СТА НО ВИ - Из да јем јед но со бан на ме штен стан са ку па ти лом, улаз по се бан, гре ја ње на гас, по год но за мла ђе брач не па ро ве. Тел: 022/ и 061/ Из да јем не на ме штен стан на се ље Орао, пр ви спрат, 46м2, цен трал но гре ја ње. Тел: 063/ Из да јем дво со бан дво ри шни наме штен стан у ули ци Па лан ка. Тел: 061/ Из да јем стан у цен тру гра да, не неме штен, на III спра ту, те ле фон и централ но гре ја ње. Тел: 064/ Из да јем стан за уче ни ке или уче ни це, цен трал но гре ја ње. Тел: 022/ и 064/ Из да јем ком плет но на ме штен стан за де вој ке и уче ни це у цен тру гра да. Тел: 063/ EKO sm TEAM Čišćenje tepiha, itisona, mebla Kompletnog poslovnog i stambenog prostora Sremska Mitrovica ul. Laćaračka 21 Tel: 022/ mob: 064/ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Из да јем јед но со бан на ме штен стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 064/ ЛО КА ЛИ - Из да јем јед но со бан на ме штен стан на Жит ном Тр гу, пр ви спрат, по глед на ис ко пи не. Тел: 063/ Про да јем стам бе но по слов ни про стор ста ри је град ње по вр ши не 300м2 на пла цу од 9 ари Бу ле вар Кон стан ти на Ве ли ког код Ли пе. Тел: 065/ Тра жим стан у Но вом Са ду за две студент ки ње. Тел: 069/ ВО ЗИ ЛА - Про да јем јед но со бан стан. Тел: 022/ Про да јем дво со бан стан. Тел: 063/ Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ Про да јем тро со бан стан, 70м2 у на сељу Ма ти је Ху ђи. Тел: 065/ Из да јем на ме штен јед но и по со бан стан у Срем ској Ми тро ви ци, но во градња, при зе мље, цен трал но гре ја ње, кли ма ти зо ван. Тел: 063/ Про да јем дво со бан ре но ви ран стан, пр ви спрат, на се ље Ста ри Мост. Тел: 064/ Про да јем Форд Фи е сту 2006 го ди ште, че тво ро вра та, цр ве на, вла сник. Це на евра. Тел: 061/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор IMT 533, го ди ште, у од лич ном ста њу, пот пуно ис пра ван. Це на по до го во ру. Тел: 022/ и 064/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Пејти о ну бли зу Гим на зи је, Пе да го шке и ТШЦ шко ле. По год но за уче ни ке. Тел: 022/ и 062/ Про да јем стан 43м2 но во град ња, паркинг, оста ва, Вод на ули ца. Од ин ве стито ра по врат ПДВ. Тел: 063/ Про да јем гар со ње ру 34м2 но во градња, под но гре ја ње, туш ка би на, те раса, пар кинг, оста ва, ин ве сти рор. Тел: 063/ Про да јем дво со бан стан 63м2 но воград ња, Вод на ули ца, по врат ПДВ, квали тет на град ња, кли ма, оста ва, паркинг. Тел: 063/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у на се љу Ка ме њар. Тел: 064/ При мам уче ни цу на стан, на се ље Мати је Ху ђи 77/7. Тел: 022/ OGREVNO DRVO "Sto posto metar" BATIKA Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji. 064/ i 022/ Planinska 16 (preko puta Doma učenika) Про да јем трак тор ИМТ 578 и плуг. Тел: 063/ РА ЗНО - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље крушке, бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: 065/ и 060/ Продајем казан за ракију 120л, комплет боце за аутогено заваривање, мопед пони експрес трајно регистрован, металну лежећу вагу за пољопривредна домаћинства. Тел: 065/ и 060/ Ку пу јем раз не елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску и по љо опре му, та њи ра че, пре кру па че, кру ња че, шраф шту ке, вин те, по љо привред ну, ет но и дру гу ан ти ку, бу тан боце и про да ја алу ми ни јум ске лам пе ри је и ли мо ва за по кри ва ње. Тел: 061/ Про да јем су ву хра сто ву да ску ди мензи ја 1,2м х 25 цм х 5цм де бљи не, идеал но за сте пе ни це или на ме штај. 100 ко ма да да ске по це ни од 2,5 евра по ко ма ду. Тел:063/ Ча со ви ма те ма ти ке за основ це и сред њо школ це. Не бој ша. Тел: 065/ Из да јем гар со ње ру у ули ци Кра љеви ћа Мар ка 53/25 у Но вом Са ду. Тел: 022/ Про да јем гра мо фон ске пло че лонгплеј, син гли це на род на, за бав на и стра на му зи ка. Тел: 063/ Про да јем тро сед, дво сед и фо те љу, зва ти од 9 12 ча со ва. Тел: 061/ По треб на не за по сле на же на за дожи вот ну бри гу по крет ној бо ле сни ци 62 го ди не у за ме ну за су пер кон фо ран стан у бли зи ни цен тра.тел: 064/ MАРКЕТИНГ Stomatološka ordinacija Kralja Petra I br. 95a, Sremska Mitrovica 069/ По треб на рад ни ца за обу ку и рад у Фор ту ни Фо то за ду жи пе ри од. Усло ви: За вр ше на сред ња шко ла, по зна ва ње ен гле ског је зи ка, рад на ра чу на ру. Оста ви ти CV у рад њи. Тел: 022/ и 063/ По вољ но про да јем кри гле за пи во из Не мач ке, за ста вин пи штољ М88 и месо ре зни цу Ел та Гер ма ни 100ва ти. Тел: 069/ Удо вац, 49 го ди на, же ли упо зна ти жен ску осо бу од 45 до 50 го ди на ради дру же ња, евен ту ал но бра ка. Тел: 066/ По тре бан рад ник за рад у ауто сер вису и ауто пра о ни ци. Тел: 064/ ОСБ пло чи це за по да шча ва ње кро вова. Це на 296 дин. м2. Пре воз на адре су куп ца. Тел: 062/ На про да ју чи чак ва љак, че ки ћар Кар дан ски ка па ци тет 1000kg/h. Цистер на Ма је ви ца 2400l, пре са за грожђе. Тел: 064/ Чу ва ла бих јед но или дво је де це. Тел: 063/ На про да ју стил ска тр пе за ри ја. Тел: 022/ Про да јем ре гал ши ри не 360x225 виси не, 4x по 2 кри ла, 1 сто чић и 1 кауч + 2 фо те ље. Тел: 022/ и 065/

27 Среда, 10. август ИНФО ВОДИЧ Novine za savremenu poljoprivredu SREMSKA SN (razmak) TEKST OGLASA SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara POLJOPRIVREDA САЛОН ЗА ПСЕ "ША ПИ ЦА ЗО КА" Ул: Ар се ни ја Чар но је ви ћа бр. 49 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 069/ "WHITEPEARL" Ул: Променада бб Сремска Митровица Тел: 069/ , 065/ / ПЕТ ШОП "ZOOX" Ул. Занатлијска бр. 22 Сремска Митровица Тел: 064/ , 064/ СЕР ВИС ЗА МО ТОР НЕ КО СА ЧИ ЦЕ И ТЕ СТЕ РЕ "ЕЛ КО ПРО МЕТ" Ул: Па лан ка бр. 50 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 069/ ГРЕ ЈА ЊЕ, ВО ДО ВОД, КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА "THER MO TE AM SM" Ул: Па лан ка бр. 85 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ ,065/ / ДЕ ЛО ВИ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ "D.O.O. ME GA LA GER" Ул: Па лан ка бр. 85 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 066/ / "АГРО - ИМВ" Ул: Па лан ка бр. 33 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 065/ / AУТО ДЕЛОВИ "ИНТЕР АУТО" Ул. Војводе Степе бб Сремска Митровица Тел: 022/ , 063/ ВЕТЕРИНАРСКА И ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА "EQUUS-COOP" Д.О.О. Ул. Кузминска 29 Сремска Митровица Тел: 022/ Рума 022/ Ноћај 022/ ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА "ZOOX" Ул. Петра Прерадовића бр. 80 Сремска Митровица Тел: 022/ , 064/ / КЕ РА МИ КА "М КЕ РА МИ КА" Ул: Па лан ка бр. 47 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 064/ / ДОО "Бел Керамика" Ул: Паланка бр 44 Сремска Митровица Тел: 022/ , 064/ РЕ СТО РА НИ "СТА РИ РУ БИН" Ул: Кеј ре ке Са ве бб Срем ска Ми тро ви ца Тел: 064/ "РИ БО ЛО ВАЦ" Вод на бб Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ "МА ЛИ ПРИНЦ" Код Ро да цен тра Срем ска Ми тро ви ца Тел: 065/ "ЛО ВАЦ" Све тог Ди ми три ја 33 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ "СТА РА ПРО МЕ НА ДА" Про ме на да 31 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ SREMSKI POTRČKO SMS na broj Mail: Dežurna služba Kamionski i kombi prevoz, selidbe, prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, donošenje lekova i drugo Kućna dostava plina Saradnja sa pravnim licima tel: 022/ / / Donosimo - odnosimo - prenosimo - kupujemo Facebook: sremski potrčko www. sremskipotrcko.com

28 28 КУЛТУРА Среда, 10. август РУ МА МУ ЗЕЈ СКЕ ВЕ ЧЕ РИ БРАН КО ВИ ЋИ-СРП СКИ ДЕ СПО ТИ На ста вак ци клу са Му зеј ске ве че ри, у скло пу рум ског Кул тур ног ле та, обе ле жи ло је пре да ва ње под на зи вом Бранко ви ћи срп ски де спо ти, ко је је у ла пи да ри ју му За ви чај ног му зе ја одр жа но 3. ав гу ста, а већ су тра дан у истом про стору, упри ли че на је про јек ци ја до ку мен тар но-игра ног фил ма Змај Ог ње ни Вук. Пре да вачи, исто ри чар ка Алек сан дра Ћи рић из За ви чај ног му зе ја, и ар хе о лог из Пе ћи на ца, Пери ца Одо ба шић, при бли жи ли су пу бли ци је дан пе ри од из наше на ци о нал не исто ри је ко ји је био ду го за не ма рен и скрај нут из школ ских уџ бе ни ка, а то је пе ри од по сто ја ња срп ске деспо то ви не у Сре му. - Зна чај срем ских Бран кови ћа би ла је у то ме што је њихо ва де лат ност би ла кључ на за оп ста нак срп ског на ро да у Угар ској, и очу ва ња ње го вог вер ског и кул тур ног иден ти тета. Упр кос крај ње не по вољ ној исто риј ској си ту а ци ји, то ко ви То ком пре да ва ња Алек сан дра Ћи рић и Пе ри ца Одо ба шић кул тур не тра ди ци је су оста ли не пре ки ну ти, а Срп ска средњо ве ков на др жа ва, на ста ви ла је да жи ви и ван ма тич не тери то ри је, тј. у Вој во ди ни. Ова при ча за по чи ње у Сме де ревској твр ђа ви, по ло ви ном 15. ве ка, ка да се Ср би ја у том пери о ду на ла зи ла у ва зал ном поло жа ју и пре ма Угар ској, и према Тур ској. Срем ски Бран ко вићи, Ђор ђе, Јо ван, и Ан ге ли на, На ја ва Му зеј ске ве че ри схва та ли су, а по го то во Ђор ђе, да ће као ду хов ни пред вод ник мо ћи да оства ри ве ћи зна чај за срп ски на род, обез бе ђу ју ћи му ду хов ни оп ста нак. За то се посве ћу је ор га ни за ци ји срп ске Цр кве на те ри то ри ји Угар ске, што пред ста вља на ста вак идеје Све тог Са ве, о са мо стал ности срп ске Цр кве. Он се и замо на шио у пе ри о ду го ди не, у цр кви Све тог Апосто ла у Ку пи ни ку, и по стао је вла ди ка Мак сим го ди не се из Вла шке вра ћа у Срем, и на Фру шкој го ри по ди же мана стир Кру ше дол, ко ји по ста је се ди ште об но вље не Бе о градско-срем ске ми тро по ли је. Та да Кру ше дол по ста је нај зна чај није ду хов но и кул тур но се ди ште срп ског на ро да, ре кла је по ред оста лог у свом из ла га њу Алексан дра Ћи рић. Пе ри ца Одо ба шић, је то ком пре да ва ња, го во рио и о ле гендар ном Змај Ог ње ном Ву ку, одно сно о де спо ту Ву ку Гре гу реви ћу Бран ко ви ћу. - Имао је сво ју ствар ну, али и ону мит ску би о гра фи ју. Реч је о јед ном од по след њих пра вих европ ских ви те зо ва. Ње го вом смр ћу пре ста је и та ви те шка епо ха у це лој Евро пи. Био је то рат ник, гра ни чар ко ји је вој ну ка ри је ру оства рио и на Тур ској, и на Угар ској стра ни. Сво је посе де имао је у ју жном Сре му, а рат нич ке ве шти не по ка зао је сву да та мо где су се су ко би деша ва ли, и у Мо рав ској, Шле зији, Аустри ји. Вук Гре гу ре вић је унук де спо та Ђур ђа Бран ко вића. Па дом де спо то ви не за људе ко ји су би ли прак тич но без до мо ви не, а ко је је он оку пљао на сво јим по се ди ма, био је фигу ра и ауто ри тет, ко ји је кр варе ћи за ра чун стра не др жа ве, ус пео да са чу ва на ци о нал ни иден ти тет срп ског жи вља. M. Нин ко вић ПЕ РИ О ДИ КА Го ди шњак би бли о те ка Сре ма за го ди ну, бр. 16, По дру жни ца би бли о те ка ра Сре ма Би бли о те ка "Гли го ри је Во за ро вић", Срем ска Ми тро ви ца Као гла си ло По дру жни це би бли о те ка ра Сре ма, библи о теч ки Го ди шњак, ево, већ ше сна е сти пут ну ди пре сек годи шњих де ша ва ња и ра да јавних би бли о те ка у Ин ђи ји, Иригу, Пе ћин ци ма, Ру ми, Срем ској Ми тро ви ци, Ста рој Па зо ви и Ши ду. Ка ко у увод ном тек сту на во ди Ду шан ка Ми ло ра дић, срем ске би бли о те ке су на кра ју про те кле го ди не рас по ла га ле књи жним фон дом од на сло ва, од но сно са ско ро две књи ге по ста нов ни ку. За ви чајне збир ке су бро ја ле не што више од књи га. Ка ко ста ти стич ки по да ци, да ље, по ка зу ју јав не срем ске би бли о те ке су има ле укуп но ак тив них чла но ва (че тири хи ља де ма ње не го у 2014.), а укуп но је ко ри шће но око на сло ва. По ред из дава ња књи га, би бли о те ке Срема су раз ви ле бо га ту кул тур ну, али и из да вач ку де лат ност, у ко јој су бро јем но вих на сло ва пред ња чи ле Срп ска чи та о ница у Ири гу и рум ска Град ска би бли о те ка "Ата на си је Стој ковић". По себ но би ва ља ло иста ћи ка пи тал на де ла у из да њу ми тро вач ке би бли о те ке Годи не, књи ге, чи та о ци: Срп ска гра ђан ска чи та о ни ца, Би блио те ка "Гли го ри је Во за ро вић" ( ), аутор ке Ве сне Пе тро вић и ка та лог Срп ске књи ге Би бли о те ке "Гли го ри је Во за ро вић" ( ), Душан ке Ми ло ра дић и Бор ке Бе у ко вић Ћо сић. У 16. бро ју Го ди шња ка библи о те ка Сре ма за сту пље не су и дру ге ак ту ел не те ме: "Класич на или елек трон ска књи га, за ко ју се опре де ли ти" Драга не Не шко вић, "Ка та лог би бли о те ка фру шко гор ских ма на сти ра" Ве сне Пе тро вић, "Би бли о те ка и ар хив цр квене ри зни це у Ши ду" Ра до вана Срем ца, "О из ло жби Ево ме не, ето вас, рат Тур ци ма" Ми ли ја не Дми тро вић Торме Као ауто ри при ло га још се по ја вљу ју: Ми ли ца Ко тур, Љи ља на Са вић, Ве лин ка Ма сал Ан ти че вић, Бо јана Ву ко тић, проф. др Јо ван Мак си мо вић, Па ви ца Вељо вић, Жив ка Ма тић, Ве ра Нов ко вић, Би ља на Ми тровић, Злат ко Па шко. На кра ју, по ну ђе на је и би бли о гра фи ја при ло га о библи о те кар ству об ја вље них у срем ској штам пи, укљу чу ју ћи и број не на пи се у "Срем ским но ви на ма". Но ви број Го дишња ка пот пи су ју Ру жи ца Стан ко вић (глав ни уред ник) и Ве сна Пе тро вић (од го вор ни уред ник). Д. По зна но вић Но ви број Го ди шња ка би бли о те ка Сре ма

29 Среда, 10. август КУЛТУРА 29 ВА ШИ ЦА ЖИ ТЕ ЉИ ГРА ДИ НЕ И ЊИ ХОВ ОД НОС ПРЕ МА ЛЕ ПОМ j Је дан од нај зна чај ни јих лока ли те та у Сре му је Гра ди на на Бо су ту. На ла зи се на ле вој оба ли Бо су та, у ата ру се ла Ваши це (оп шти на Шид). Овај више слој ни ло ка ли тет са кул турним сло јем де бљи не пре ко 7 m и кон ти ну и те том на се ља ва ња од око го ди на пред ставља је дин ствен стве ну по ја ву на ши рем под руч ју. За хва љу ју ћи ње ном мо ну мен тал ном од брамбе ном ро ву, Гра ди на се сма тра нај ве ћим пра и сто риј ским утврђе њем на тлу Вој во ди не. На жалост, до са да је ис тра же но ма ње од 10 од сто овог на се ља, али, упр кос то ме, ми да нас ба шти нимо не ко ли ко хи ља да пред ме та ко ји се нај ве ћим де лом чу ва ју у За ви чај ној ар хе о ло шкој збир ци при На род ној би бли о те ци "Симе он Пи шче вић" у Ши ду. То ком ста ри јег гво зде ног до ба Гра ди на до жи вља ва зенит, ку ће су се гра ди ле плански, у скла ду са та да шњим ур ба ни стич ким стре мље њи ма. Ве ро ват но бо га ти ји слој станов ни штва је жи вео на просто ру tell-а ло ка ли те та, ко ји је за хва љу ју ћи од брам бе ном ро ву био пре тво рен у ла ко бра ње но остр во. По се бан део овог утвр ђе ног де ла на се ља је био одво јен још јед ним ро вом, и он је ве ро ват но при па дао, услов но ре че но, ста ре ши ни (кне зу) на се ља. Ван од брамбе ног ро ва ши ри ло се под грађе са ку ћа ма си ро ма шни јег ста нов ни штва, али и ра зним ра ди о ни ца ма. Иде а лан стра те шки по ло жај и бо гат ство при род них ре сур са Зо о морф не пред ста ве на ке ра мич ким по су да ма и сто па ло фи гу ри не(?) Фраг мен ти де ко ри са не ар хи тек тон ске пла сти ке и део под ни це ку ће у не по сред ном окру же њу, услови ли су брз на пре дак на се ља у сва ком по гле ду. Ако узме мо у об зир да су ста нов ни ци Гра дине, ко јих је у јед ном мо мен ту би ло око 2.000, обез бе ђи ва ли се би без бед ност, стам бе ни конфор, иде ал но функ ци о ни са ње на се ља, не пре су шни из вор хране и ин ду стриј ских си ро ви на, мо гућ ност тр го ви не и на кра ју вр хун ске естет ске мо мен те како у сит ним пред ме ти ма та ко и у ар хи тек ту ри обје ка та, он да без ика квог про бле ма мо же мо да ка же мо да су они би ли на истом ни воу на ком смо ми да нас. Ника ко не сме мо да их по сма трамо са пред ра су да ма да су би ли при ми тив ни ји од нас. Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња Гра ди не по твр ди ла су же љу за ле пим код тих на ших пра и сториј ских Сре ма ца, као и њи хо ву спо соб ност да то оства ре. Прису ство на ки та од зла та, брон зе и ква ли тет ног ка ме на упу ћу ју на ви сок стан дард по је ди них жи теља, као и на тр го вач ке ве зе са уда ље ним кра је ви ма. Бо гат ство ра зно вр сних мо ти ва на ке рамич ким по су да ма и де ко ра тив не ар хи тек тон ске пла сти ке на кућа ма јед но је од глав них ка ракте ри сти ка овог на се ља. То ком ста ри јег гво зде ног доба по ја ви ла се чу ве на бо сут ска "S" спи ра ла, ко ју су грн ча ри и "гра ђе ви на ри" ста вља ли подјед на ко на по су де, фа са де кућа, ог њи шта, итд. Јед но ве лико ог њи ште, ве ро ват но култ ног ка рак те ра, ко је је би ло са ставни део под ни це не ке ку ће, изме ште но је и да нас пред ста вља део фон да За ви чај не ар хе о лошке збир ке у Ши ду. Исти мо тив се ја вља и на ар хи тек тон ској пла сти ци, ко ја је на жа лост увек са чу ва на у фраг мен то ваном ста њу, па њен пра ви контекст ни је по знат. У то ку послед њих за штит них ис тра жива ња ло ка ли те та, про на ђен је је дан пре леп жр тве ник пра во у- га о ног об ли ка, та ко ђе укра шен Ке ра ми ка укра ше на уре зи ва њем и ка не ло ва њем овим мо ти вом. Ова "S" спи ра ла је ве о ма че ста и на ке ра мич ким по су да ма. Укра си на ке ра мич ким по суда ма су из ве де ни ра зним тех ника ма: уре зи ва њем, гла ча њем, ути ски ва њем, ка не ло ва њем и ин кру ста ци јом. По ред "S" спира ле ја вља се и чи тав низ других мо ти ва, углав ном ге о ме тријских. Ре ђи су при ка зи жи во ти ња и љу ди, и они су увек сти ли зова ни. По не ки ор на мен ти се мо гу опре де ли ти као фло рал ни мо тиви. Ме ђу нај по зна ти је пред ставе жи во ти ња спа да ју пред ста ве ко зе и јар ца, из ве де не уре зива њем на фраг мен ти ма та њи ра или плит ке зде ле; и пред ста ва сти ли зо ва не пти це на ба зи пеха ра из ве де на ин кру ста ци јом бе ле гли не у цр ној осно ви. У нај леп ше при ме ре ор на мена та спа да ју мо ти ви из ве де ни ин кру ста ци јом бе ле бо је у тамни јој по за ди ни, нај че шће цр ној или мр кој. Овом тех ни ком су укра ша ва ни сви ти по ви по су да и пред ста вља не су све вр сте мо тива. Ма ње де ко ра тив не, али не и зна чај не су тех ни ке ка не ло ва ња и уре зи ва ња, као и јед но став но ути ски ва ње оти ска нок та. Есте ти ка ка ме на је та ко ђе кори ште на у из ра ди на ки та. Ме ђутим, нај по зна ти ји на лаз на ки та са Гра ди не пред ста вља оста ва злат них спи ра ла за ко су и "дугми ћа" ко ји су, нај ве ро ват ни је, би ли при ши ва ни на оде ћу. Прона ђе не су и брон за не фи бу ле (да на шње зи хер на дле), игле и на ру кви це од ста кле не па сте. Овај ма ли из бор пред ме та и мо ти ва не у пит но ука зу ју на висок сте пен ур ба ни за ци је на се ља на Гра ди ни и на по сто ја ње висо ких естет ских вред но сти код ње го вих жи те ља. Као што је наве де но, ста нов ни ке Гра ди не не тре ба по сма тра ти дру га чи је од нас. Као што се да нас му шка рац тру ди да омо гу ћи ску по цен накит сво јој су пру зи, ле по по су ђе и стам бе ни кон фор, исто то је чи нио и му шка рац пре пет хиља да го ди на. И ка да до би је тај на кит, ње го ва су пру га је, по пут да на шњих же на, пред спа ва ње ски да ла на кит и оста вља ла на си гур но, а су тра дан се по но во шмин ка ла и укра ша ва ла. Раз лика не ма. Је ди на раз ли ка из ме ђу њих он да и нас да нас је, мо жда, у скру шно сти, скром но сти и споко ју. Ра до ван Сре мац РУ МА ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРАФ СКОГ КЛУ БА ВОЈ ВО ДИ НА j Кул тур ни цен тар у Ру ми, упри ли чио је још јед ну изло жбу то ком про гра ма Кул турно ле то. Пу бли ци је у су бо ту, 6. ав гу ста, у ве ли ком хо лу Култур ног цен тра, пред ста вљен део ра до ва чла но ва Фо то графског клу ба Вој во ди на, из Но вог Са да. Удру же ње је осно ва но го ди не, и оку пља фо тогра фе, ама те ре и про фе си о- нал це, ко ји се ба ве кре а тив ном фо то гра фи јом. До са да се у клуб учла ни ло око сто фо то графа ама те ра и про фе си о на ла ца, и у овом тре нут ку је нај ве ће, и нај ак тив ни је удру же ње ко ја не гу је кре а тив ну фо то гра фи ју у Но вом Са ду. Ујед но је је дан од нај ак тив ни јих фо то клу бова у на шој зе мљи, а члан је и Фо то са ве за Ср би је. Ка ко је на отва ра њу из ло жбе на вео њен пред сед ник, Ми ло ван Улиће вић, ак тив но сти и за да ци клу ба у шест го ди на по сто ја ња су да пред ста вља зна чај не фото гра фе, ор га ни зу је из ло жбе, ор га ни зу је пре да ва ња о фо тогра фи ји, фо то-из ле те, фо тошко лу, фо то-ра ди о ни це и фото-кур се ве, ка ко за сво је члано ве, та ко и за гра ђан ство. - Са на шим клу бом са ра ђују, пре да ју у клу бу, и отва ра ју клуп ске из ло жбе, нај е ми нентни ји мај сто ри фо то гра фи је у Ср би ји, и не ки вр ло зна чај ни фо то гра фи из ино стран ства, про фе со ри фо то гра фи је на факул те ти ма и ви со ким шко ла ма, као и уред ни ци фо то гра фи је у нај по зна ти јим илу стро ва ним и днев ним но ви на ма. Ни је ла ко пред ста ви ти тро ди мен зи о налан свет, на дво ди мен зи о нал ну по вр ши ну. Наш мо то је на у чи ти љу де да ви де свет дру га чи јим очи ма. Ис пред Умет нич ког са ве та га ле ри је Кул тур ног цен тра, изло жбу је отво ри ла исто ри чарка умет но сти, Ми ли ја на Ју ца Јо ва но вић, ко ја је го во ри ла о ли ков но сти ко ју фо то гра фи ја по се ду је: - Умет ни ци су раз ли чи тог опре де ле ња, а пре о вла да ва цр но-бе ла фо то гра фи ја. На тај на чин до би ја ју се фи ни контра сти, и фо то гра фи је про сто на ги њу фор ми цр те жу. Као сли кар ка, по сма трам их ликов ним очи ма. Да нас фо тогра фи ја пра те ћи све сег мен те дру штва, има чак и ве ћу моћ од сли ке. Ауто ри ни су има ли по тре бе да од ла зе у ап старкци ју, и све фо то гра фи је су фи гу рал не, са мно штво разли чи тих мо ти ва, што ову изло жбу са мо чи ни атрак тив ном и за ни мљи вом. Из ло жба ра до ва Фо то графског клу ба Вој во ди на, мо ћи ће да се по гле да до 4. сеп тем бра го ди не. М. Нин ко вић Ми ли ја на Јо ва но вић Ју ца и Ми ло ван Ули ће вић

30 30 Среда, 10. aвгуст МАР ТИН ЦИ ОДР ЖА НА КРОФ НИ ЈА ДА На пра вље но и по де ље но кроф ни КУ ЗМИН МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА КУ ЗМИН НЕ КАД И САД Не го ва ње тра ди ци је Сре ма Про те кле не де ље Омла дин ски клуб Мар тин ци, уз по др шку Аген ци је за ру рал ни раз вој Гра да, Ту ри стич ке ор гани за ци је Срем ска Ми тро ви ца и Цен тра за кул ту ру Сир ми ју март, ор га ни зо вао је дру гу по ре ду Кроф ни ја ду. У школ ском дво ри шту оку пио се вели ки број Мар тин ча на и њи хо вих гости ју, а вред не жен ске ру ке уме си ле су и ис пе кле кроф ни. У кул тур но умет нич ком про гра му уче ство ва ли су На пра вље но кроф ни уче ни ци Основ не шко ле Јо ван Јо ва новић Змај из Мар ти на ца, Фол клор ни ансамбл Бран ко Ра ди че вић из Срем ске Ми тро ви це, а по пр ви пут пу бли ци се пред ста ви ла мла ђа гру па фол кло ра при Цен тру за кул ту ру Мар тин ци. Ма ни фе ста ци ју су по мо гли Ло вач ко дру штво Ср на, Удру же ње же на и Центар за кул ту ру Мар тин ци. С. М.-М.М У Ку зми ну је про те кле не де ље одр жа на сед ма по ре ду ма ни фе ста ци ја Ку змин не кад и сад, ко ју ор га ни зу ју чла ни це тамо шњег Удру же ња же на Ди ка. Би ра ла се нај бо ља кроф на, нај бо љи ко лач, штру дла, сла ни ко лач, по га ча и Ве ли ки број по се ти ла ца ет но штанд. На ма ни фе ста ци ји је учество ва ло ви ше од 30 удру же ња же на не са мо из Сре ма, Ба на та и Бач ке, не го и из дру гих гра до ва из це ле Ср би је. С. М. - М. М.

31 Среда, 10. август Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Служба за односе са потрошачима 022/ Бесплатна телефонска линија 0800/ Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Ни жа це на га са уз промену снабдевача Од 1. ју ла го ди не при род ни гас за јав но снаб де ва ње би ће јеф ти ни ји за 4,69 дина ра/м³. На од лу ку о сма ње њу це не га са за до ма ћин ства и ма ле по тро ша че, ко ју је на сед ни ци одр жа ној 20. ју на до нео Над зор ни од бор ЈП Срем-гас, Са вет Аген ци је за енерге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 23. ју на, дао је сво ју са гла сност. Но ва це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, по ко јој ће од 1.ју ла го ди не но ва це на га са за ка те го ри ју до ма ћин ства из но си ти 28,45 ди на ра/м³, док ће за ка те го ри је оста лих по тро ша ча на јав ном снаб де ва њу из но си ти од 25,44 ди на ра/ м³ до 26,12 ди на ра/м³. Гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це, од но сно сви ма ли по тро ша чи на ди стри бу тив ном подруч ју ЈП Срем-гас, би ће при ви ле го ва ни у од но су на по тро ша че оста лих ди стри бу те ра у Ср би ји због ма њих тро шко ва при род ног га са. СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА АУТОР: РАДЕНКО РАКОВИЋ ОПЕРСКА ДИВА ГРЧКОГ ПОРЕКЛА МУСЛИ- МАНСКО ЖЕНСКО ИМЕ РАНИЈИ СПОРТСКИ КОМКЕН- ТАТОР, ДРАГАН ИТАЛ..ФИЛМСКА ГЛУМИЦА ГРАД У ДАЛМАЦИ- ЈИ ТОНА АУТО- ОЗНАКА ЗА ИНЂИЈУ ФРАНЦ. ФИЗИЧАР, РЕНЕ АНТОАН БИСЕНИЈЕ ОДМИЛА ГРУПА ОРГ. ЈЕДИЊЕ- ЊА ПРАВОСЛА ВНИ ХРАМ У СРЕМУ НА СЛИЦИ АМОНИЈА- ЧКА ЈЕДИЊЕ- ЊА РИКА ЖИВОТИ- ЊА (МН.) ПРОЖДР- ЉИВА ЛИЦЕМЕР- ЈЕ, ЛАГАЊЕ ДАЛМ ЖЕ- НСКО ИМЕ ИЗГОН У СТАРОЈ АТИНИ ГРАДИЋ У СРЕМУ СВIИЊА ОДМИЛА ГЛУМИЦА, ХЕДИ ВРСТА САБЉЕ (МН.) ВОЈСКЕ (СТР.) СЛОВЕН. КОШАР- КАШ ПРВО СЛОВО ЖЕНСКО ИМЕ,.ЈЕЛЕНА ГЛУМИЦА МАРКОВИЋ СКУЛПТОР РЕОМИ- РОВ СТЕПЕН ПАРАСКЕ- ВА ОДМИЛА ЕНГЛЕСКА ГЛУМИЦА, ДИЈАНА ПРИЈАМОВ СИН РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ МУСЛИ- МАНСКО МУШКО ИМЕ СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ ПЕСНИК, АЛОНСО СОЧИВО АВАЛА ФИЛМ ТВ ВОДИ- ТЕЉКА ВУЧЕЛИЋ АКАДЕМИ- ЈА НАУКА (СКР.) РАЗРЕД (СКР.) ПРОГРЕС АМЕРИЧКА ГЛУМИЦА, ОСКАРОВ- КА ВО ДО РАВ НО: 1. Гра на ге о ме три је ко ја про у ча ва функ ци је угло ва, 15. Реч ни љу скар, 16. Ста ри злат ни ци, 17. Ви зу ел ни до жи вљај у сну, 18. Ста ри на зив за Љу бља ну, 20. Озна ка за ули ца, 21. Су ва по вр ши на у од но су на мо ре, 23. Ре ка ко ја про ти че кроз Па риз, 24. Ко си ме ха нич ки пред мет, 26. Све ти ли ште, 27. Је дан ста ри за нат, 28. Кра ће име за Ар се ни ја, 31. Оријен тал но му шко име, 32. Нор ве шки ма те ма ти чар ( ), 34. Чо ве ку до бар слу га, лош го спо дар, 36. Озна ка за тер мо ло, 37. За у ста ви ти се, 38. Име пе ва чи це Ни ко лић, 39. Град и лу ка у Ру му ни ји, 42. По ка зна за ме ни ца, 43. Рад ник на це сти, 44. Стри че ва же на. УС ПРАВ НО: 1. Је дан мо дер ни плес, 2. Гор њи део те ла, 3. Део цр квене опре ме, 4. Озна ка за Га ус, 5. Уз ви ше на пе сма, 6. Бур ман ски др жав ник, У, 7. Спе ци ја ли ста за оч не бо ле сти, 8. Уз га ји вач ма ли на, 9. Ла тин ски везник, 10. Уз, до, при, 11. Озна ка за преч ник, 12. Про ве ри ти, опро ба ти, 13. Жен ско име, 14. Не до ста так, 19. Вр ста пред ло га, 22. Уз дах олак ша ња, 24. Швај цар ски сли кар и гра фи чар, Па ул, 25. По врх, из над, 27. Озна ка за метар, 29. По вре да на те лу (мн.), 30. Ме ра за зе мљи ште, 32. Коњ у на род ној пе сми, 33. Све тле ћи гас, 35. Гру бо сук но, 37. Ме ра за вре ме, 40. Два иста сло ва, 41. Ло кус си ги ли. Са ста вио: То ми слав Зе ман ОЗНАКА ЗА ШВЕДСКУ КРУНУ КРИК ВРСТА ЗМИЈЕ ВРЉАВО, РАЗРОКО СУДОКУ У НЕКОМ ПРАВЦУ ДОСТА НИСКА ВРСТА ПРЕВОЗ- НОГ СРЕДСТВА УСАМЉЕ- НОСТ (МН.) ТЕКУЋИ МЕСЕЦ (СКР.) НОСНИ СУГЛАС- НИК МЕТАР УНУТРА МАНАСТИР БЕШЕНОВО ВИЦЕВИ Пи та ли Му ју ко ји му је нај дра жи филм ко ји је гле дао. Мо ја свад ба, али уна зад! Му зи ка ми вра ћа па ре, а Фа та иде ма те ри! За у ста вља са о бра ћа јац пла ву шу. Го спо ђи це, ле ви фар вам је не испра ван. Пла ти ће те ди на ра. - Јао, су пер! У сер ви су ми тра же 5.000!

32 32 Среда, 10. август РУ МА 15. ЈУ БИ ЛАР НИ КОН ЦЕРТ РУМ СКИХ БЕН ДО ВА При ја ве до кра ја ав гу ста КАР ЛОВ ЧИЋ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА СЕ О СКА СЛА ВА Бо гат про грам На кон по ла га ња вен ца, у цен тру се ла упри ли чен је при го дан кул тур но-умет нич ки про грам у ко ме су уче ство ва ли ђа ци Основ не шко ле из Кар лов чи ћа и Дру штво за не го ва ње на род не тра ди ци је Пе ћин ци Омла дин ски са вет Ру ма, упу тио је по зив мла дим, не а фир ми са ним бен до ви ма из оп шти не Ру ма да се при ја ве за ју би лар ни 15. кон церт рум ских бен до ва Про мо фест, ко ји ће се у До му омла ди не одр жати у пе ри о ду од 24. сеп тем бра до 15. ок то бра го ди не. То ком пр вих де сет го ди на, фести вал је био кон ци пи ран та ко да је имао так ми чар ски ка рактер, а пра во уче шћа су имали ис кљу чи во бен до ви рум ске оп шти не. На кон тог је до шло до из ме не до та да шњих пропо зи ци ја, фе сти вал је по стао ре ви ја лан, а уз рум ске, ор гани за тор је од лу чио да по зи ва и де мо бен до ве из Бе о гра да, Но вог Са да, и дру гих окол них ме ста. Оче ки ва ња од ово го дишњег фе сти ва ла, из но си Дали бор Јан ко вић, се кре тар Омла дин ског са ве та Ру ма. - И ове го ди не ће мо по звати од ре ђе ни број бен до ва из дру гих ме ста ко ји има ју де мо сним ке, или су об ја ви ли свој пр ви ал бум. Њи хов број зави си ће од бро ја при ја вље них бен до ва из на ше оп шти не, ко јих је про шле го ди не би ло пет. Фе сти вал оста је ре ви јалног ка рак те ра, а на бен дови ма је са мо да до не су сво је ин стру мен те, и ис ко ри сте ову при ли ку за соп стве ну афирма ци ју. Ми ће мо као ор га низа то ри обез бе ди ти ква ли тет ну Са про шло го ди шњег фе сти ва ла опре му и озву че ње, и на дам се до број по се ти пу бли ке ко ја во ли и слу ша рок му зи ку. Нема ни ка квих огра ни че ња ка да је у пи та њу жа нр или вр ста рок му зи ке, ка же Јан ко вић. За овај фе сти вал, Омла дински са вет је до био из бу џе та оп шти не Ру ма, ди нара. Кон цер ти ће се одр жа вати у че ти ри су бо те, а улаз ће за све ве че ри би ти бес пла тан. За ин те ре со ва ни бен до ви мо гу да се при ја ве до кра ја ав гу ста на мејл адре су omla din ski save tru или на те ле фон ски број 063/ , и да оста ве име свог бенда и кон такт те ле фон. M. H. По ла га њем ве на ца ипред спо ме ни ка па лим жр тва ма фа ши зма, у не де љу, 7. ав густа у Кар лов чи ћу је обе ле же на се о ска сла ва. По мен жр тва ма одан је у 11 са ти, а ве нац је по ло жио Жи ка Де лић, нај стари ји бо рац, уче сник НОР-а. На кон по ла га ња вен ца, у цен тру се ла упри ли чен је приго дан кул тур но-умет нич ки програм у ко ме су уче ство ва ли ђаци Основ не шко ле из Кар ловчи ћа и Дру штво за не го ва ње на род не тра ди ци је Пе ћин ци, Про грам по во дом сла ве у Кар лов чи ћу ко је је пред ста ви ло не ко ли ко ко ре о гра фи ја. У ве чер њим сати ма ме шта ни су има ли прили ку да ужи ва ју у хи то ви ма из злат ног пе ри о да рок и поп му зи ке у из во ђе њу бен да ДМВ из До њих Пе тро ва ца, а њи хов кон церт је упри ли чен у оквиру ма ни фе ста ци је Пе ћи нач ко кул тур но ле то ко је се одр жа ва у ор га ни за ци ји пе ћинач ког Кул тур ног цен тра под по кро ви тељ ством оп шти не Пећин ци. Г. М.

33 Среда, 10. август На осно ву чла на 5. став 1. Уред бе о сред стви ма за под сти ца ње про гра ма или не до ста ју ћег де ла сред ста ва за фи нан си ра ње про гра ма од јав ног ин те ре са ко је ре а- ли зу ју удру же ња ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), чла на 22. Чла на 33 и чла на 44. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 13/16), чла на 12. раз део XIX и чла на 24. Од лу ке о ре ба лан су бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 13/16) и Про гра ма за до де лу бу џет ских сред ста ва као дотацијa не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, ко га је до не ло Град ско ве ће под бро јем /2016-III да на го ди не, на чел ник Град ске упра ве за са о бра ћај, ко му нал не и ин спек циј ске по сло ве да на го ди не, р а с п и с у ј е К О Н К У Р С за до де лу бу џет ских сред ста ва као до та ци ја не вла ди ним ор га ни за ци ја ма Рас пи су је се јав ни Кон курс за до де лу сред става не вла ди ним ор га ни за ци ја ма од но сно удру жењи ма гра ђа на (у да љем тек сту: НВО) са под ручја гра да Срем ска Ми тро ви ца, у ци љу по мо ћи и под сти ца ја за да љи рад, раз вој и афир ма цију ак тив но сти НВО из обла сти за шти те жи вотињ ског све та, из бу џе та Гра да Срем. Ми тро вица за го ди ну са буџет скe позицијe: до та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма. Укуп но пред ви ђе на бу џет ска сред ства за конкурс су: ,00 ди на ра Пра во на до би ја ње и ко ри шће ње до та ци ја по овом јав ном по зи ву има ју све НВО чи је је се ди ште и ко ји ре ги стро ва ну де лат ност оба вља ју на те рито ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца, ко је су ди ректно од го вор не за при пре му и ре а ли за ци ју про гра ма ко јим кон ку ри шу, ко је пла ни ра ју ре а ли за ци ју својих про гра ма то ком го ди не, а пред ност у сти ца њу овог пра ва има ће НВО ко је за до во ља ва ју сле де ће про грам ске кри те ри ју ме: - оства ру ју кон крет не про гра ме из обла сти зашти те жи во тињ ског све та пред ло же ним про гра мима под сти чу и афир ми шу ху ма но оп хо ђе ње пре ма на пу ште ним до ма ћим жи во ти ња ма кроз про гра ме по себ но сти му ли шу овај вид ак ти ви зма, - пред ло же ним про гра ми ма до при но се по диза њу усло ва из обла сти за шти те жи во тињ ског све та, - кроз ак тив но сти еду ку ју гра ђа не,про мо ви шу од го вор но вла сни штво и ор га ни за ци ју удо мља вања на пу ште них жи во ти ња и до при но се да гра ђа ни бо ље раз у ме ју про блем на пу ште них жи во ти ња - ја ча ју ка па ци те те не вла ди ног сек то ра у области без бед но сти и љу ди и жи во ти ња, - ја ча ју ма сов ност, мо бил ност и ин фор ми са ње у обла сти за шти те жи во тињ ског све та, - сво јим про гра ми ма под сти чу во лон те ри зам у обла сти за шти те жи во тињ ског све та, - ства ра ју усло ве за раз вој во лон тер ске де латно сти, Бли жа ме ри ла и кри те ри ју ми за про це ну и вред но ва ње под не тих пред ло га про гра ма НВО су: - да је реч о про гра му од јав ног ин те ре са, - да про гра ми за ко је кон ку ри шу под сти чу и афир ми шу ху ма но оп хо ђе ње пре ма на пу ште ним до ма ћим жи во ти ња ма и по себ но сти му ли шу овај вид ак ти ви зма, - да има ју ма те ри јал не и људ ске ре сур се за спро во ђе ње пре ло же ног про гра ма, - да има ју ја сно са ста вљен бу џет у скла ду са ак тив но сти ма пред ло же ног про гра ма, - да је на ве де ни бу џет ре а лан и оправ дан у одно су на пред ло же не ак тив но сти - да по сто ји мо гућ ност да љег раз ви ја ња програ ма и ње го ва одр жи вост. УЗ ПРИ ЈА ВУ НА ПРЕД ВИ ЂЕ НОМ ОБРА СЦУ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА КОН КУР СУ ПОД НО СИ СЕ: 1. Ре ше ње о упи су у ре ги стар АПР - фо то ко пи ја; 2. Це ло куп ни пред лог про јек та са кон крет ним про гра мом, вре ме ном ре а ли за ци је и фи нан сиј ским пла ном за го ди ну у писа ној фор ми; 3. Број ра чу на НВО отво рен код Упра ве за тре зор (ко пи ја по твр де о отва ра њу ра чу на и ко пи ја кар тона де по но ва них пот пи са); 4. До каз о упла ти град ске ад ми ни стра тив не так се. Пред лог про гра ма НВО мо ра да са др жи: област у ко јој се про грам ре а ли зу је, те ри то ри ју на ко јој би се про грам ре а ли зо вао, вре ме и ду жи ну тра ја ња програ ма, вр сту и обим ак тив но сти ко ји би се вр ши ли у то ку ре а ли за ци је про гра ма и уку пан број ли ца ко ји је по тре бан за из во ђе ње про гра ма. ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВА Обра сце При ја ве на кон курс НВО - мо гу пре у зети на зва нич ном сај ту гра да ska mi tro vica.rs под на зна ком ДО КУ МЕН ТИ/КОН КУР СИ. При ја ве се пре да ју у град ском Услу жном цен тру, ул. Све тог Ди ми три ја бр. 13, са на зна ком КОН КУР- СИ - До та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма У ЗА ТВО РЕ НОЈ КО ВЕР ТИ. Кон курс тра је од да на об ја вљи ва ња у ло калној штам пи и на зва нич ном сај ту Гра да Сремска Ми тро ви ца до 15.ав гу ста го ди не. До дат не ин фор ма ци је у ве зи са уче ство ва њем на Кон кур су се мо гу до би ти на број те ле фо на 022/ , ло кал 117 сва ки рад ни дан у вре ме ну од до ча со ва. РАЗ МА ТРА ЊЕ ПРИ ЈА ВА И ДО НО ШЕ ЊЕ ОД ЛУ КЕ Ли ста вред но ва ња и ран ги ра ња при ја вље них програ ма, ко ју утвр ђу је Кон курс на ко ми си ја, би ће об јавље на на ин тер нет стра ни ци Гра да Срем ска Ми трови ца и пор та лу е-упра ва, и то у ро ку од 60 да на од да на ис те ка ро ка за под но ше ње при ја ва. Кон курс ну Ко ми си ју обра зу је на чел ник Град ске упра ве, по себ ним ре ше њем, ко јим се утвр ђу је са став и број чла но ва Ко ми си је као и ње ни за да ци. Уче сни ци кон кур са има ју пра во уви да у под не те при ја ве и при ло же ну до ку мен та ци ју по утвр ђи ва њу Ли сте вред но ва ња и ран ги ра ња при ја вље них програ ма, у ро ку од 3 (три) да на од да на об ја вљи ва ња на ве де не ли сте. На Ли сту вред но ва ња уче сни ци кон кур са имају пра во при го во ра у ро ку од 5 (пет) да на од да на ње ног об ја вљи ва ња. Од лу ку о при го во ру кон курс на ко ми си ја до но си у ро ку од 15 да на од да на ње го вог при је ма. Од лу ку о из бо ру про гра ма ко ји ма се из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца до де љу ју сред ства за подсти ца ње про гра ма или не до ста ју ћег де ла сред ста ва за фи нан си ра ње про гра ма, на чел ник Град ске упра ве до но си у ро ку од 30 да на од да на утвр ђи ва ња Ли сте вред но ва ња и ран ги ра ња. Од лу ка из прет ход ног ста ва об ја вљу је се на интер нет стра ни ци Гра да Срем ска Ми тро ви ца и пор талу е-упра ва. Не бла го вре ме не при ја ве Ко ми си ја не ће ни раз матра ти. Ако при ја ва ни је ком плет на, Ко ми си ја има могућ ност да тра жи до пу ну до ку мен та ци је од подно си о ца. Ако под но си лац при ја ве не ис пу ња ва про пи са не усло ве, Ко ми си ја од ба цу је при ја ву као не до пу ште ну и о то ме НВО до ста вља обра зло же но оба ве ште ње у ро ку од 5 (пет) да на од да на раз ма тра ња. НВО чи је су при ја ве бла го вре ме не, пот пу не и допу ште не, Ко ми си ја свр ста ва у Ли сту вред но ва ња и ран ги ра ња и до ста вља на чел ни ку Град ске упра ве као пред лог за до де лу бу џет ских сред ста ва. Ре ше ње о до де ли и ви си ни до та ци ја до но си на челник Град ске упра ве, на осно ву пред ло га Ко ми си је, а по Кон кур су и кри те ри ју ми ма утвр ђе них Про гра мом. ОБА ВЕ ЗЕ НВО КО ЈОЈ СУ ДО ДЕ ЉЕ НА БУ ЏЕТ СКА СРЕД СТВА НВО, ко јој су до де ље на бу џет ска сред ства, је у оба ве зи да во ди све по треб не еви ден ци је ко је омогу ћа ва ју Град ској упра ви спро во ђе ње кон тро ле реа ли зо ва ња Уго во ра и утро шка сред ста ва, као и да сву до ку мен та ци ју о ре а ли зо ва њу Уго во ра и утро шку сред ста ва чу ва у скла ду са ро ко ви ма чу ва ња. Због спро во ђе ња на ве де не кон тро ле, НВО има и оба ве зу да овла шће ним ли ци ма Град ске упра ве омо гу ћи увид у це ло куп ну до ку мен та ци ју, и да им у по ступ ку кон тро ле пру жи сва по треб на оба ве ште ња. У ци љу тран спа рент но сти до де ле и утро шка буџет ских сред ста ва, НВО то ком ре а ли за ци је Уго во ра мо ра на ја сан и не дво сми слен на чин, у свим ме дији ма и ви до ви ма огла ша ва ња, да ис ти че да је њена де лат ност фи нан си ра на из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца. НВО, ко јој су до де ље на бу џет ска сред ства, је дужна и да Град ској упра ви под но си Из ве шта је о свом ра ду и о оби му и на чи ну сти ца ња и ко ри шће ња средста ва од но сно о ре а ли за ци ји про гра ма, за ко ји су јој на ве де на сред ства до де ље на. Из ве штај се до ста вља квар тал но, осим у слу ча ју ка да про грам не тра је ду же од 6 (шест) ме се ци, и на кон ре а ли за ци је про гра ма, а оба ве зно са др жи: подат ке о сте пе ну ре а ли за ци је про гра ма и утро ше ним сред стви ма. На кон ре а ли за ци је свог про гра ма, оба ве зу је се НВО ко ја је до би ла до та ци ју да у ро ку од 15 (пет наест) да на од да на утро шка тих сред ста ва под не се изве штај о утро шку истих, а нај ка сни је до го ди не - уз ко ји је ду жна да при ло жи и фо то ко пи је ра чу на и из во де из по слов не бан ке.. У слу ча ју да ко ри сник не под не се Из ве штај у пред ви ђе ном ро ку, ду жан је да вра ти сред ства у буџет Гра да, нај ка сни је до го ди не и истовре ме но гу би пра во да уче ству је на на ред ном Конкур су. ВД НА ЧЕЛ НИК Дипл.инж.са о бра ћа ја Ми ро слав Јо ва но вић Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Са ња Ми хај ло вић, Марија Балабановић, Мирослав Нинковић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 10. август Дана навршава се три тужне године од смрти наше драге и вољене Дана навршава се три тужне године од смрти наше драге Дана навршава се тужних шест месеци од смрти нашег СТЕВАНИЈЕ САВИЋ С љубављу те помињемо, по добру те памтимо и од заборава чувамо. Са нама си заувек у срцу и мислима. Твоји: супруг Радомир, син Стефан, ћерка Бојана и свекрва Десанка. СТЕВАНИЈЕ САВИЋ Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те никад не заборавимо. Твоји кумови Васа, Дара, Драгомир и Драгана из Лежимира. ИВАНА СТОЈАДИНОВИЋА Памтићу вечно твоју љубав, племенитост твоју доброту, раставили смо се али надам се не задуго. Супруга Цвета Дана навршило се шест месеци како нас је напустио наш драги супруг, отац, свекар и деда Дана навршава се шест година како није са нама наш даги и никад прежаљени Дана навршава се две године од како није са нама наш драги и вољени АРКАДИЈЕ АРЧИ ГАТАЛИЦА Увек ћеш бити у нашим мислима. Твоја породица. РАДИВОЈ ПОПОВИЋ С љубављу, поносом и поштовањем његови најмилији: супруга Драгица, син, ћерка, уници, праунуци и пријатељи. ШИВОЉИЦКИ ДУШАН Породица СЕЋАЊЕ На наше драге родитеље ЖУНИЋ ЗАГОРКУ И МИЛОРАДА С љубављу и захвалношћу чувамо успомену на вас. Ваше кћерке Ружица и Љиљана са породицама. Сећање ЦВЕТА ЈАНОШЕВИЋ учитељица у пензији Са љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе. Твоји Милан и Влада са породицама и остала родбина. Дана навршава се шест месеци од како није са нама наша мама и бака ЈЕЛИСАВЕТА ПАВЛИЋ САВЕТА С љубављу и поштовањем чувамо те у срцу. Њени: Драган, Жељка, Цаца и Сава. Дана године преминуо је наш вољени Дана године, у 86. години, преминуо је наш Последњи поздрав РУДОЛФ ТАКАЧ Недостајеш, памтићемо те, хвала ти што си увек био ту за нас и што си нас волео. Твоја породица ЖИВАН МИКИЋ из Бешенова Увек ће остати у нашим срцима. Син Стева и кћерка Лепа са породицама ЖИВАНУ МИКИЋУ из Бешенова Породица Неговановић Тужно сећање Навршава се 7 и 30 година од како су нас напустили наши драги Дана навршава се година како је преминуо вољени брат Дана 16. августа навршиће се четири године од када није са нама наш драги: син, брат и стриц. СЕЋАЊЕ Дана године навршава се годину дана од смрти драге нам мајке и баке. ЧУПИЋ РАДМИЛА И СТЈЕПАН Са поносом чувамо успомену на њих. Ожалошћене кћерке Љуба и Вера. БРАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ Почивај у миру, нека те анђели на небу чувају, а ја те чувам од заборава у моме срцу. Твоја сестра Иванка са породицом ЂОРЂЕ СВИЛАР Тога дана посетићемо његов гроб и залити га сузама. Вечно ћеш живети у нама: мајка Госпојинка, отац Илија, сестра Вида и синовац Радослав ДЕВИЋ СПАСОЈЕ Увек те се сећамо и чувамо од заборава. Твоји најмилији СТАНИЈА БОЈАНИЋ Обавештавамо родбину да ћемо (недеља) давати парастос и изаћи на гробље у Чалми. Твоја породица

35 Среда, 10. август Дана године навршава се шест месеци од како нас је напустила наша драга тејка "Сваке ноћи тихо, тише ситни тонови, да се никоме то не понови. Брује жице, срце трне, гром те погоди. То се догоди. А ти, ти се нећеш вратити и у нашим срцима заувек ћеш остати!" МАРАС ВЕРА рођ. ПАВЛОВИЋ У твојој претешкој болести није ти могао помоћи твој Андрија јер је отишао пре тебе. Зато неизмерно хвала твојој куми Биљи, куму Ђоки, заови Љиљи и Нади Радукић који су учинили све да ти помогну. Никада те нећемо заборавити Лела ИВАНКА ЈОКИЋ Са љубављу и поштовањем увек ће је се сећати сестра Невенка и сестричина Мирјана са породицом. ЈОВИЦА САВЧИЋ Са поносом причамо о теби, захвални за све што си нам пружио, велику љубав, огромну доброту и пажњу. Твоји најмилији, супруга Биљана и деца Стеван, Гордана и Ђорђе МАРКЕТИНГ SREMSKA POLJOPRIVREDA SREMSKA POLJOPRIVREDA Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica,Parobrodska 2 PETROVARADIN Tel: 022/ , dir: 022/ , fax: 022/ Broj: Dana: g. SREMSKA MITROVICA JP Vojvodinašume Petrovaradin Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica OGLAŠAVA Prodaju javnom licitacijom III krug Redni Naziv sredstva Godina proizvodnje Po etna cena broj Kom. u din.,bez PDV-a 1. Traktor MTZ ,00 2. Bager BGX 610 C ,00 3. Mašinski strug FAM S ,00 4. Rezervni delovi za traktor R ,00 5. Rezervni delovi za FAP ,00 6. Rez. delovi za automobil Dachia 3.800,00 7. Rez.delovi za frezu 8.400,00 Sredstva predvi ena prodajom licitacijom (II krug) Redni Naziv sredstva broj 1. Putni ko vozilo Zastava 101 Skala 65 C 2. Putni ko vozilo Škoda Super b Elegance 2.5 Godina proizvodnje Po etna cena Kom. u din.,bez PDV-a , ,00 Napomena Napomena Licitacija će se održati dana godine (četvrtak) u 11 h u R.J. Šumska mehanizacija Morović. Sredstva za prodaju mogu se videti svakim radnim danom u mašinskom parku Šumske mehanizacija Morović, Šidska 26 od 8 13 časova. Putnički automobil ZASTAVA 101 Skala 65C može se videti u istom vremenu na adresi Preradovićeva 2 Petrovaradin. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Obaveza učesnika je da uplate 10% od procenjene vrednosti sredstava, za koje su zainteresovani, pre početka licitacije ili na žiro račun banka NLB. U cenu nije uračunat PDV. Za sve informacije javiti se na telefon: 022/ / DIREKTOR OGRANKA PREDUZEĆA Cvetković Đorđe, dipl.inž.šum. Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica,Parobrodska 2 PETROVARADIN Tel: 022/ , dir: 022/ , fax: 022/ Broj: Dana: g. SREMSKA MITROVICA JP Vojvodinašume Petrovaradin Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica OGLAŠAVA Prodaju javnom licitacijom I krug Redni Naziv sredstva Po etna cena broj Kom. u din.,bez PDV-a 1. Ždrebe staro godinu dana 1 120,00 din/kg. Napomena Licitacija će se održati dana godine (petak) u 11 h u Lovištu Karakuša - R.J. Šumska uprava Klenak. Sredstvo za prodaju može se videti svakim radnim danom u Karakuši Šumska uprava Klenak, u vremenu od časova. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Obaveza učesnika je da uplate 10% od procenjene vrednosti, pre početka licitacije ili na žiro račun banka NLB. U cenu nije uračunat PDV. Za sve informacije javiti se na telefon: 063/ / DIREKTOR OGRANKA PREDUZE A Cvetkovi or e, dipl.inž.šum.

36 36 Среда, 10. август КА РА ТЕ Ме ђу на род ни пли вач ки мара тон Ја рак-ша бац, ко ји је у све ту по знат под на зи вом Трка ми ра, одр жан је у не де љу, 7. ав гу ста ове го ди не, по 47-ми пут. Ма ра тон је оку пио 18 плива ча ко ји су до шли из Ма ро ка, Ве ли ке Бри та ни је, Грч ке, Ру сије, Че шке, Ита ли је, Ма ђар ске, Сло ве ни је, Хр ват ске и Ср би је, а пред сам старт тр ке, од у ста ли су пли вач из Егип та, Ар ген тине, Ма ђар ске и Хр ват ске. Старт тр ке су у Јар ку све ча но означи ли ду го го ди шњи ди рек тор ове спорт ске ма ни фе ста ци је, и њен че тво ро стру ки шам пи он, Во ји слав Ми јић, и за ме ник на чел ни ка Град ске упра ве за обра зо ва ње, спорт и омла ди ну, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Зоран Ми шче вић. - Овај ма ра тон из у зет но много зна чи и Шап цу, и Срем ској Ми тро ви ци и се лу Ја рак, а ја бих ре као и це лој Ср би ји. Мара тон је би сер и дра гуљ ко јим ми зра чи мо, и има мо чи ме да се по но си мо у од но су на чи тав свет. Сви зна ју за нас. Иако су тек по че ле Олим пиј ске игре у Бра зи лу, код нас су сти гли такми ча ри из де сет зе ма ља. За дово љан сам јер и ово га пу та има до ста ква ли тет них пли ва ча, бив ших по бед ни ка, а ра ду је и што је ранг у жен ској кон курен ци ји из у зет но јак, ре као је Ми јић. ПЛИ ВА ЊЕ ЈА РАК ОДР ЖАН 47. МЕ ЂУ НА РОД НИ ПЛИ ВАЧ КИ МА РА ТОН ЈА РАК-ША БАЦ По бе да спор та и при ја тељ ства Ре ком Са вом ду жи ну од 18 км и 880 ме та ра, ко лико из но си во де на де о ни ца из ме ђу Јар ка и Шап ца, до ци ља код пла же Ста ри град, код му шка ра ца је нај бр же ис пли вао Ми лан Ду је из Хр ват ске, у вре мену од 2 са та, 39 ми ну та и 42 се кун де. И нај бр жа плива чи ца ово го ди шњег пли вач ког ма ра то на је та ко ђе из Хр ват ске. Кар ла Ши тић је на циљ до пли ва ла пр ва са вре ме ном од 2 са та, 54 ми ну та и 8 се кун ди Тр ка је по че ла По же лев ши свим так ми чари ма успех и оства ре ње спортских ци ље ва, за ме ник на челни ка Град ске упра ве за образо ва ње, спорт и омла ди ну, Зоран Ми шче вић, је не по сред но пред старт тр ке, ре као. - Ово ме ђу на род но так ми чење има сво ју ду гу тра ди ци ју, и по ка зу је јед не до бре од но се гра да Шап ца и Јар ка, и сва ка ко је сте не што што тре ба по др жати у сфе ри спор та, ду ха, и култу ре. За хва љу јем се ор га ни зато ру ко ји се по тру дио, као и низ прет ход них го ди на, да ова ма ни фе ста ци ја бу де вр хун ска. Ре ком Са вом ду жи ну од 18 км и 880 ме та ра, ко ли ко изно си во де на де о ни ца из ме ђу срем ског се ла Ја рак и Шапца, до ци ља код пла же Ста ри град, код му шка ра ца је нај брже ис пли вао Ми лан Ду је из Хр ват ске, у вре ме ну од 2 са та, 39 ми ну та и 42 се кун де. И најбр жа пли ва чи ца ово го ди шњег пли вач ког ма ра то на је та ко ђе из Хр ват ске. Кар ла Ши тић је на циљ до пли ва ла пр ва са време ном од 2 са та, 54 ми ну та и 8 се кун ди. По кро ви те љи пливач ког ма ра то на су Скуп шти не Гра до ва Срем ска Ми тро ви ца и Ша бац, док је Ме сна за јед ни ца Ја рак, пру жи ла нео п ход ну технич ку по др шку. М. Н. РИО КА РА ТЕ ПО СТАО ЧЛАН ОЛИ ПИЈ СКОГ ПО КРЕ ТА Ин ђиј ци ове ра ва ју кар те за То ки јо По сле по ду же па у зе шахов ски тур нир у Ога ру! Под по кро ви тељ ством Спорт ског са ве за Раз вој спор то ва, шахов ским тур ни ром обо га ћен је спорт ски про грам обе ле жа ва ња Сла ве ме сне за јед ни це Огар. - Још јед на по твр да да је шах, по сле фуд ба ла, нај по пулар ни ји спорт у оп шти ни изја вио је Си ни ша Ђо кић, председ ник Спорт ског са ве за, прили ком уру чи ва ња на гра да нај у- спе шни јим уче сни ци ма Дра го нам је да се, по сле Пе ћи на ца, Ши ма но ва ца, Пр хо ва, Де ча и До њег То вар ни ка, ова древ на ве шти на игра и у Ога ру. Све ће мо учи ни ти да се на ово ме не ста не и да шах по пу ла ри ше мо и у дру гим ме сним за јед ни ца ма на ше оп шти не. По вла че њем пр вог по те за у пар ти ји Зо ран Ву ков Сава Ко стић, Ми лан Алек сић, ди рек тор Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци, зва нич но је отво рио тур нир. На кон оди гра нох 7 ко ла, уз тем по игре У Ми лош Џа ко вић у про гра му за Ја пан ШАХ ФУД БАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ МЕЧ за вр шни ци при пре ма за по че так но вог пр вен ства, срп ски ли гаш из гра да на Сави уго стио је вр ло до бру еки пу Бу дућ но сти из Ва ље ва. Око 200 љу би те ља фуд бала на ста ди о ну Рад нич ког посма тра ло је до ста ква ли тет ну утак ми цу. Ми тров ча ни су у првом по лу вре ме ну има ли ини ција ти ву, че шће су се на ла зи ли у по се ду лоп те и опа сни је на пада ли, док су се го сти успе шно бра ни ли. У на став ку игре си ту а ци ја на та ре ну се из ме ни ла. Го сти су били ти ко ји су дик ти ра ли тем по, а у 60 ми ну ту пре ко То до ро ви ћа до шли су и у воћ ство. Био је то у ства ри и је ди ни по го дак на овој утак ми ци, ко ја је би ла и ге не рална про ве ра спрем но сти за до лазе ћу тр ку за бо до ве еки пе мла дог струч ња ка Дар ка Баљ ка. Ка ра те спорт, од но сно Светска ка ра те фе де ра ци ја, а са мим тим и Ка ра те Фе де ра ција Ср би је чи ји је члан Ка ра те клуб Же ле зни чар из Ин ђије, по стао је пу но прав ни члан Олим пиј ског по кре та. На и ме Ме ђу на род ни Олимпиј ски Ко ми тет је на свом, 129. по ре ду, за се да њу ко је је одржа ном не дав но у Ри ју до нео од лу ку да се ка ра те спорт Светсле ла ра те фе де ра цо ке увр сти у ре до ван про грам Олим пијских ига ра То кио У че тво ро го ди шњем Олимпиј ском ци клу су, ко ји на ста је од мах на кон за вр шет ка ОИ у Ри ју, ка ра те спор ти сти Же лезни ча ра ће до би ти при ли ку да ни зом ме ђу на род них бо дов них так ми че ња обез бе де до во љан број бо до ва да би го дине уче ство ва ли на ОИ у То ки ју, Ја пан. Пре свих то је се ни ор ски репе ре зен та ти вац Ср би је Ми лош Џа ко вић као так ми чар и Светски су ди ја Ми ро слав Дра гојло вић ко ји су већ ушли у програм при пре ма за ОИ у То ки ју. М. Д. ОГАР СЛАВ СКИ ТУР НИР Де јан Жи ва но вић оправ дао оче ки ва ња Са тур ни ра у Ога ру 10 ми ну та по игра чу, по бе дио је Де јан Жи ва но вић из Де ча са 6 по е на. Учи нак оста лих игра ча: Вла ди мир Ша рић (Ши ма новци), Зо ран Ду дук (Деч), Де јан Јо ва но вић (Пр хо во) и Жив ко Пе тро вић (До њи То вар ник) по 4,5, Ми ро слав Гу до вић (До њи То вар ник), Дра ган Ра јак (Попин ци) и Бо жи дар Јо ва но вић (Пр хо во) по 3,5, Зо ран Вуков (Пе ћин ци), Са ва Ко стић (До њи То вар ник) и Ра до ван Ва сић (До њи То вар ник) по 3, Жив ко Ра ди во је вић (Ши манов ци) 2, Ста но је Ла зић (Огар) и Ан дри ја Грек са (Ши ма новци) по 1,5 по е на. Ж. Р. Рад нич ки (СМ) Бу дућ ност (В) 0:1 (0:0) Рад нич ки по ра жен у за вр шни ци при пре ма Ми тров ча ни су су срет по че ли у са ста ву: Пе тровић, Но ва ко вић, Са ви но вић, Нин ко вић, Ђ.Си ми кић, Ловрић, Н.Си ми кић, Ско ру пан, Со виљ, Бо јић, Ми ло је вић. Игра ли су још: Ка стри новић, Кр стић и Ши вољ ски. У пр вој утак ми ци но вог шампи о на та Ми тров ча ни го сту ју у Бе о чи ни, где ће им до ма ћин би ти еки па Це мен та. С. Ло

37 Среда, 10. август СПОРТ 37 У СУ СРЕТ ОЛИМ ПИ ЈА ДИ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ЈЕМ ЗА ОЛИМ ПИЈ ЦЕ По др шка за успех у Ри ју РУ КО МЕТ РУ МА ПРИ ПРЕ МЕ КА ДЕТ СКЕ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ СР БИ ЈЕ На Европ ском пр вен ству, до ка за ти та ле нат - Ам би ци је су нам да нај пре про ђе мо на шу гру пу, а за тим из утак ми це у утак ми цу, иде мо што да ље, све до ме да ље. У Ру ми је све би ло на нај ви шем ни воу, и при пре ме те ку од лич но, ка же ка пи тен Ми лан Јо ва но вић Олим пиј ци са гра до на чел ни ком и тро вач ки гра од на чел ник Вла ди мир МПет ко вић уго стио је не дав но ми тро вачке спор ти сте ко ји ће уче ство ва ти на лет њим Олим пиј ским игра ма у Рио де Же не и ру. Прије мом у ми тро вач кој Град ској ку ћи, Ми тро вица је још јед ном сво јим нај бо љим спор ти стима по же ле ла сре ћан пут и мно го успе ха. Атле ти чар ка Дра га на То ма ше вић, која је бри љи ра ла на ме ђу на род ном ба цач ком ми тин гу у Ма ђар ској, хи цем од 61,47 ме та ра у ба ца њу ди ска ус пе ла је да пре ба ци нор му за Олим пиј ске игре. Она је ове ри ла ви зу за уче шће на Свет ском пр вен ству, ко је се одржа ва од 22. до 30. ав гу ста у Пе кин гу. Да је срп ска атле ти чар ка у од лич ној форми по твр ђу је и да љи на од 61,44 ме та ра ко лико је та ко ђе ба ци ла у Ма ђар ској, чи ме је тако ђе пре ба ци ла ма гич ну нор му за Рио, ко ја је из но си ла 61 ме тар. Дра га на ка же да то ни су ње ни ко нач ни до ме ти и да мо же да пре ба ци пре ко 62 ме тра, што ће и по ку ша ти на ОИ у Ри ју. Мла ди Мар ко То ми ће вић је дан је од 10 чла но ва ка ја ка шке ре пре зен та ци је Ср би је ко ји је обез бе дио нор му за уче шће на Олим пиј ским игра ма у Рио де Жа не и ру од 5. до 21. ав гу ста, а так ми чи ће се у ди сци пли ни дво јац на 1000 мета ра за јед но са Ми лен ком Зо ри ћем. Ка ко овај мла ди спор ти ста ка же, од ла зак на Олим пиј ске игре за ње га пред ста вља вели ки иза зов, а оче ки ва ња су ви ше не го по зитив на. Си гур но је да ће ми тро вач ки спор ти сти да ти све од се бе, а ре зул та ти сва ка ко не ће из о ста ти. Са при је ма у Град ској ку ћи ФУД БАЛ Уз атле ти чар ку Дра га ну То ма ше вић и овога пу та је њен ду го го ди шњи тре нер Да ни ло Кр ти нић, а у окви ру ка ја ка шке ре пре зен таци је би ће и тре нер из Срем ске Ми тро ви це, Са ша Рад ма но вић. Овај ис ку сни ка ја ка шки струч њак већ го ди на ма да је ве ли ки до принос ра ду ка ја ка шке ре пре зен та ци је Ср би је. За то не чу ди што му је при па ла част, да се по ре зул та ти ма и бу ду ћим ус пе си ма на ших ка ја ка ша, нај не по сред ни је ста ра о њи ма на нај ве ћем свет ском спорт ском так ми ће њу на Олим пи ја ди. Срп ски ка ја ка шки тим пре од ла ска у Бразил бо ра ви ће на ми ни за вр шним при пре ма ма у Пор ту га лу од 4. до 11. ав гу ста, ка да сти же у Рио де Жа не и ро. Так ми че ња у ка ја ку спринт на Олим пиј ским игра ма одр жа ва ју се од 15. до 20. ав гу ста на је зе ру Ла гоа на Ко па ка бани. Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла димир Пет ко вић по же лео је спор ти сти ма успех на Олим пи ја ди, уз же ље да оства ре што бо ље ре зул та те, а сво ју зе мљу и свој град пред ставе на нај бо љи на чин. - Град Срем ска Ми тро ви ца је увек био ту и би ће за сво је спор ти сте, на ро чи то ка да је реч о вр хун ским спор ти сти ма, ре зул та ти ма и љу ди ма ко ји су по сти гли огром не ре зул та те. И убу ду ће ће мо на ста ви ти да по др жа ва мо све спор ти сте на шег гра да, а на шим олим пиј ци ма же ли мо пу но успе ха и ме да ља у Ри ју, ре као је Пет ко вић на при је му спор ти ста у ми тро вач кој Град ској ку ћи. С. В - С. Ни. р ви део при пре ма за пред сто је ће Европ- пр вен ство у ру ко ме ту, ко је ће се одр- Пско жа ти од 11. до 21. ав гу ста у Хр ват ској, ка детска ре пре зен та ци ја Ср би је спро ве ла је у Руми. Се лек тор Не над Мак сић, пре за до во љан је усло ви ма и од но сом пре ма ре пре зен та ци ји ка ко вла сни ка и осо бља ре сто ра на Бор ковац, та ко и ан га жма ном за по сле них у Спорт ском цен тру у Ру ми, на чи јем пар ке ту су се тре нин зи одр жа ва ли. - Усло ви су за и ста фе но ме нал ни, и имали смо све што нам је по треб но за ову фазу при пре ма. Оче ки ва ња су нам да на кра ју јед ног ци клу са му шког ру ко ме та где ни смо има ли не ких ве ли ких ре зул та та, на предсто је ћем пр вен ству бар за по че так про ђе мо у дру ги круг. Ово је јед на од та лен то ва ни јих ге не ра ци ја мо ма ка, ко ја се у по след ње вре ме по ја ви ла у Ср би ји. Игра чи до бро ра де, здрави су, уз не ке ма ње по вре де ко је пра те овај спорт. Пред на ма су још две кон трол не утакми це, а од 18 игра ча ко ли ко их је по зва но на при пре ме, је дан ће мо ра ти да от пад не, и 17 нај бо љих во ди мо пут Хр ват ске. Спо рт ски је на да ти се и ве ро ва ти у успех, а то је за са да, пла сман у дру ги круг так ми че ња, ка же се лектор Мак сић. Ме ђу по зва ним игра чи ма, ко ји при па да ју ге не ра ци ји ро ђе ној го ди не, је и је дан мо мак из рум ске оп шти не, пи вот мен Мар ко До шен, ко ји је не дав но из хрт ко вач ке Слоге, пре шао у РК Ме та ло пла сти ка из Шап ца. Нај бо ље мла де ру ко ме та ше пред во ди, по речи ма струч ња ка, је дан од нај пер спек тив ни јих ле вих бе ко ва у ре ги о ну, ка пи тен Ми лан Јова но вић, играч РК Вој во ди на. - Ам би ци је су нам да нај пре про ђе мо нашу гру пу, а за тим из утак ми це у утак ми цу, Ру ко мет на ка дет ска ре пре зен та ци ја Ср би је Се лек тор Не над Мак сић иде мо што да ље, све до ме да ље. У Ру ми је све би ло на нај ви шем ни воу, и при пре ме теку од лич но. Сле ди нам и дру ги део за вр шних при пре ма пред шам пи о нат ко ји ће мо оба ви ти у Бе о гра ду. Нај ва жни ја нам је пр ва утак ми ца ко ју игра мо про тив ре пре зен та ци је Пољ ске, али ве ру јем да ће мо ста р то ва ти по бе дом, каже ка пи тен. Ре пре зен та ци ја Ср би је, сме ште на је у групу Д, у ко јој се по ред Пољ ске, на ла зе и селек ци је Не мач ке и Пор ту га ли је, а пут Хр ватске ор ли ћи кре ћу 10. ав гу ста. М. Н. МА ЧВАН СКА МИ ТР О ВИ ЦА ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ МЕЧ Сло га над и гра ла Под ри ње К Под ри ње - ФК Сло га /Ер де вик/ 0:2 Ф/0:1/, ста ди он Под ри ња, гле да ла ца 120, су ди ја Ба рић, стрел ци: По ва жан у 7 и 56мин. за Сло гу. Сло га из Ер де ви ка над и гра ла је и по бе дила еки пу Под ри ња у утак ми ци ко ја је тре ба ла да по ка же до ма ћим на ви ја чи ма да ли спремни до че ку ју по че так пр вен ства Срем ске ли ге у ко ју ула зе са ве ли ким ам би ци ја ма. По раз од 0:2 на свом ста ди о ну у Ма чванској Ми тр о ви ци го во ри су пр от но. Сло га је над и гра ла Под ри ње, би ла је бо ља и да су код шан си за по сти за ње го ло ва има ли ма ло ви ше сре ће мо гли су по бе ди ти и убе дљи ви је. ПОД РИ ЊЕ: Ре лић, Стан ко вић, Ар сени је вић, Те о до ро вић, Ра до ва но вић Н, Ра до ва но вић А, Па вло вић, Ивић, Са вић, Пе тр о вић, Сте вић игра ли су: Ер цег, То доро вић, На стић, Ђи лас, Ја ко вље вић и Симја нов ски. Тре нер Жељ ко Ми ло ше вић. Ј. Са. Рибљи ресторан са најдужом традицијом у Срему. Сваког дана свежа речна риба, специјалитети са роштиља и кувана јела. Риболовац је идеално место за све ваше прославе - 40 места у сали, 120 места у башти. У вечерњим сатима тамбураши.

38 38 СПОРТ Среда, 10. август ФУД БАЛ РУ МА СВЕ ТЛА НА БИ ЛИЋ ФУД БАЛ СКИ СУ ДИ ЈА Да ма ко ја ис пи су је фуд бал ску исто ри ју П р ви пут у исто ри ји на шег фуд ба ла, на те ре ни ма Су пер ли ге рав но прав но са сво јим му шким ко ле га ма ме ђу су ди ја ма ће би ти и две да ме, Ана Ми нић из Ни ша, на ли сти глав них ар би та ра, и Све тла на Би лић из Ру ме, ме ђу по моћ ним су ди ја ма. Та ко ће у 5-том пр вен стве ном ко лу Су пер ли ге, 13. авгу ста, на ме чу из ме ђу ОФК Бач ка и Спа р так -Ждреп че ва крв, по моћ ни су ди ја би ти упра во Ру мљан ка, Све тла на Би лић. Фуд бал ским суди ја ма у овом ран гу так ми че ња, ни је до звоље но да да ју из ја ве за ме ди је, и Све тла ни је са да по тре бан мир, ка ко би се нај бо ље припре ми ла и скон цен три са ла на су ђе ње ме че ва ко ји је оче ку ју. Сти ца јем окол но сти, остао је за бе ле жен сни мак на шег раз го во ра, ко ји је во ђен у пери о ду ка да је Све тла на ма шта ла да јој се ука же баш ова при ли ка, да бу де део нај бо ље су диј ске еки пе, и не по сред ни ак тер утак мица на ше нај ква ли тет ни је фуд бал ске ли ге. Из тог раз го во ра, ово је део ко јим мо же да се ис при ча при ча о јед ној упо р ној, ин те ли гентној, мар љи вој, и из над све га де вој ци ко ја је за љу бље на у спо рт, ко ја му је пре да на и посве ће на. На по чет ку - ко шар ка Ни је ни чу до јер Све тла на по ти че из праве спо рт ске по ро ди це. Али ње но по чет но инте ре со ва ње, би ло је ве за но за са свим дру ги спо рт, ко шар ку. На кон де сет го ди на тре ни рања и игра ња под обру чи ма, на сце ну сту па њен брат, ко ји се већ ба вио фуд бал ским суђе њем. Исто вре ме но, у Све тла ни се по ја ви ла Све тла на Би лић и Ана Ми нић RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra не ка сна жна же ља да сво јим при ме ром по каже да фуд бал ни је ис кљу чи во му шки спо рт, и да же не мо гу рав но прав но да у ње му учеству ју, и то не са мо као игра чи, не го и као су ди је. Иако је по ја ва фуд бал ских су ди ја жена у Евро пи по ста ла све при сут ни ја, а број да ма ко је на те ре ну де ле прав ду све ве ћи, на на шим про сто ри ма где се уко ре ње на схвата ња и пред ра су де, те шко и спо ро ме ња ју, Све тла на је же ле ла да ме ђу пр ви ма на чи ни тај ис ко рак, ко јим би по мо гла да се ства ри ипак мно го бр же по ме ра ју. Шко лу за фуд балске су ди је упи са ла је у Ру ми, го ди не. На кон че ти ри ме се ца усле ди ло је по ла га ње за су ди ју, а за тим низ про ве ра, те сто ва, контро ла, ис пу ња ва ња од ре ђе них нор ми, и то GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ Са зна ком ФИ ФА та ко тра је и да нас. Пр во су ђе ње, пр ви из ла зак на те рен и то као глав ни су ди ја, Све тла на до бро пам ти, и ка же да ће јој тај пр ви меч ко ји је су ди ла, оста ти за у- век у се ћа њу. - Би ло је то у До њим Пе тр овци ма. Ве руј те, од са мог ста р та сам би ла кон цен тир са на, ни сам има ла би ло ка кву тре му, иако сам та да има ла са мо 20 го ди на. Страх ни је по сто јао и осе ћа ла сам се као да су дим већ ду ги низ го ди на. Нај ни же је и нај те же Све тла на при зна је да је публи ка ко ју је упо зна ла тре ни ра ју ћи ко шар ку, пу бли ка дру гог про фи ла, а на фуд бал ску се вр ло бр зо на ви кла. Нај ни же фуд бал ске ли ге су и нај те же за су ђе ње. Ка ко се ранг так миче ња по ме ра ка вр ху, и усло ви, као и од нос пре ма су ди ја ма се ме ња ју у по зи тив ни јем сми слу. - По треб но је мно го вре ме на да би се стигло до нај ква ли тет ни је ли ге и нај бо љих су дија. Мно го ра да, од ри ца ња, и по ме ра ња ко рак по ко рак. Ни шта се не мо же на бр зи ну, јер се истом том бр зи ном по ка же да то ни је би ло добро. До од ре ђе ног ни воа и ква ли те та су ђе ња, про сто мо ра да про тек не из ве стан вре мен ски пе ри од. Ја сам има ла од ре ђе ни број утак мица, и ни ка квих про тек ци ја ни сам има ла за то што сам де вој ка. Пра ти мо све трен до ве ко је на ла жу УЕФА и ФИ ФА, и наш Са вез је то видео као при ли ку да се по ка же мо у јед ном добр ом све тлу, по го то во по пи та њу род не равно прав но сти. До брим су ђе њем, и ква ли те том ко ји је из утак ми це у утак ми цу до ка зи ва ла, да ма у копач ка ма, ус пе ла је да од До њих Пе тр о ва ца стиг не до да ле ких Фар ских Остр ва, Швед ске, Вел са. - Имам пре ко 80 ме ђу на род них утак ми ца. Су ди ла сам фи на ле омла дин ског и ка дет ског Европ ског пр вен ства, и та ко пред ста вља ла и на шу зе мљу. Су ди ла сам и фи на ле Уни верзи ја де, го ди не, утак ми цу из ме ђу Ју жне Ко ре је и Ја па на, мно го фи на ла ре ги о нал них так ми че ња, мно го утак ми ца УЕФА Ли ге шампи о на за же не, ква ли фи ка ци ја за Европ ска и Свет ска пр вен ства... Об и шла сам це лу Европу, али ја же лим још ви ше и бо ље, са мо у вере на је Све тла на. Ина че из европ ске ку ће фуд ба ла, на ци о нал ним са ве зи ма се да ју инструк ци је да се што ви ше ула же у на пре дак и раз вој жен ског фуд ба ла. Код нас је женски фуд бал и да ље у не ком раз во ју, на ла зимо се не где по ква ли те ту у сре ди ни у од но су на оста ле европ ске зе мље, али по ма ци су све очи глед ни ји. У мно гим раз ви је ним за пад ним зе мља ма, као што су Не мач ка, Фран цу ска, од но сно зе мља ма Скан ди на ви је, у жен ски фуд бал се ула же мно го ви ше, а и ме диј ска па жња не из о ста је. Све тла на је су ди ла многе та кве утак ми це по Евро пи, и зал кључ ка је да је ква ли тет та мо шњег жен ског фуд ба ла, у ран гу на ше дру ге или тре ће му шке ли ге. - У Скан ди нав ским зе мља ма се че сто де шава да ви ше пу бли ке до ђе на ста ди он да пра ти утак ми це жен ске ли ге, не го му шке. Мо ја пр ва ме ђу на род на утак ми ца је би ла на Бронд би јевом ста ди о ну у Ко пен ха ге ну, ква ли фи ка ци је за Свет ско пр вен ство, меч из ме ђу Дан ске и Швед ске, и баш сам би ла из не на ђе на ка да сам ви де ла да је на три би на ма при сут но око љу ди. На ви ја ње је би ло та кво да се ап со лут но мо гло из јед на чи ти са на ви ја њем на утак ми ца ма му шких ре пре зен та ци ја. Пси хо ло шка при пре ма И та да смо раз го ва ра ли о оно ме шта би било то што је нај ва жни је, нај бит ни је за јед ног су ди ју да, то ком 90 ми ну та игре или то ком ње них про ду же та ка, ура ди до бро свој део посла, не под лег не при ти сци ма игра ча, ат мосфе ри, зна ча ју утак ми це. - Озбиљ но ба вље ње овим по слом, подра зу ме ва пси хо ло шку при пре му пред меч, и пот пу ну кон цен тра ци ју то ком це ле утак ми це. Је дан од ме ђу на род них ме че ва Су ди ја мо ра би ти у до бр ој фи зич кој кон дици ји а то се по сти же кроз стал не тре нин ге, ту је и при пре ма за меч, ин фор ми са ност о ти мо ви ма ко ји на сту па ју, ана ли за оних играча ко ји су скло ни си му ли ра њу, не спорт ском, ин ци дент ном по на ша њу. И ве о ма је ва жно да су ди је на те ре ну функ ци о ни шу као је дан тим. Фуд бал се да нас игра све бр же, и до бро је што је на те ре ну по ве ћан и број су ди ја. Ви ше очи ју, бо ље ви ди. Ко му ни ка ци ја из ме ђу суди ја је ве о ма ва жна и мо ра мо де ло ва ти као тим. По сто ји та са рад ња то ком це лог ме ча, и ве о ма су бит не пра во вре ме не су ге сти је помоћ ни ка ка глав ном су ди ји, јер бу де та квих си ту а ци ја ка да он не мо же да ви ди не што што се де ша ва на дру гом де лу те ре на, или си туа ци ја ка да је по моћ ник бли жи до га ђа ју и добро по ста вљен. Не ма ту про сто ра за по де ле на то ко је глав ни а ко по моћ ни, и све од лу ке до но си мо тим ски. Све бо љи из бор су ди ја Та да шњи раз го вор за вр ши ли смо Све тлани ном кон ста та ци јом да на ше су ди је сво јим по на ша њем, од но сом пре ма по слу, ква лите том, на нај бо љи на чин ре пре зен ту ју на шу зе мљу ши ром Евро пе. Ис ти че као при ме ре су ди ју Ра до ма на, Пе тр о ви ћа, Јо ки ћа, Мажи ћа, Ри сти ћа, Ђур ђе ви ћа, и сма тра да ФСС из го ди не у го ди ну пра ви за и ста од личан из бор су ди ја. Ни је та да Све тла на мо гла да по ми сли да ће се на тој ли сти нај бо љих до ма ћих су ди ја ко ји де ле прав ду на те ре нима на ше нај ква ли тет ни је Су пер ли ге, на ћи и она са ма. Фуд бал је игра ко ја пле ни, у ко јој ужи вају ми ли о ни љу ди ши ром све та. Нај ва жни ја спо ред на ствар на све ту, за Све тла ну Би лић, је у пра вом сми слу те ре чи, већ ду же вре ме нај ва жни ја ствар на све ту. Си гур но је да ће сво јом по ја вом ус пе ти да афи р ми ше жен ско су ђе ње, и мо жда ути ца ти на дру ге де вој ке да се ба ве овим уз бу дљи вим по слом. Јед на од ње них же ља и је сте да мла дим де вој ка ма, ко јих је на фуд бал ским те ре ни ма у Ср би ји, из го ди не у го ди ну све ви ше, бу де ин спи ра ци ја и пра ви при мер и по др шка. Знања, ене р ги је, љу ба ви пре ма спо р ту и ам бици ја јој не не до ста је. У оф сај ду ће би ти не ки дру ги, а Све тла на на цен тру. Ме сту ко је јој и при па да. Срећ но. М. Нин ко вић

39 Среда, 10. август р ви пут од свог осни ва ња, ПАеро клуб Срем ска Ми трови ца до ма ћин је на ци о нал ног је дри ли чар ског пр вен ства ко је се од свог уста но вље ња до данас, одр жа ва по 62. пут. За најснај ни је од лич је над ме ће се 12 так ми ча ра из Ср би је, као и три так ми ча ра из ино стран ства и то два из Сло ве ни је и је дан из Босне и Хер це го ви не ко ји се своје зна ње и ве шти ну од ме ри ти у окви ру Отво ре ног ку па Вој води не.так ми че ње је по че ло про шле не деље, а за вр ша ва се у не де љу 14. ав гу ста. - Из у зет но смо по но сни што смо до би ли при ли ку да ор га ни зу је мо јед но ова кво такми че ње на на шем аеро дро му ко ји ис пу њава све по треб не усло ве и пред ста вља једну од нај о ми ље ни јих де сти на ци ја пи ло та у на шој зе мљи. Што се ти че са мог шам пио на та, так ми ча ри по ле ћу је дри ли ца ма са аеро дро ма, ави он ко ји шле пу је је дри ли цу пу шта је на ви си ни од ме та ра и од тог тре нут ка, је дри ли ца у зо ни аеро дрома или чи та вог Сре ма кре ће ка јед ној од за да тих та ча ка, Но вом Са ду, Зре ња ни ну, Ки кин ди, ода кле се слич ним пу та ња ма вра ћа ју на зад. Ме ри се чи тав низ пара ме та ра, так ми че ње је ви ше не го озбиљ но, па оту да не ма ни пре ви ше так ми ча ра. Сва ки так ми чар ов де не са мо да пока зу је сво је зна ње и ве шти ну, не го и ри зи ку је свој жи вот, што је по себ но вред но па жње, ка же се кре тар ми тро вач ког клу ба и ди рек тор на ци о нал ног шам пи о на та Дра ган Јев тић. Ина че, ре ци мо и то да послед њих го ди на, Аеро клуб Срем ска Ми тро ви ца има ЈЕ ДРИ ЛИ ЧАР СТВО ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ НА СПОРТ СКОМ АЕРО ДРО МУ На ци о нал ни шам пи о нат при мат у Ср би ји, ка да је у пи та њу обу ка но вих мла дих пи ло та. Док је у гра ду на Сави, или за ову при ли ку још бо ље ре ћи, на Фру шкој го ри, про те кле го ди не об у че но девет пи ло та, у остат ку Ср би је об у че но их је тек дво је. - Ако ни смо на пр вом, онда смо на дру гом ме сту. Што се ти че под млат ка је дри личар ства, ту смо на пр вом месту, док смо, ка да го во ри мо о про фе си о нал ним так ми ча ри ма, на дру гом ме сту. Ми све што ра ди мо, чи ни мо из љуба ви пре ма овом спор ту. Код нас пи ло ти ком плет ну обу ку про ђу за до евра, што сва ка ко ни је ма ло, али ипак доста го во ри ако зна мо да у Зре ња ни ну, Субо ти ци и Кра ље ву све то ста је од че ти ри до се дам хи ља да евра. Ми ра ди мо за члано ве, а не за за ра ду и про фит и наш је ди ни услов је да по ста не члан, да оста не у клу бу и ми му не на пла ћа ју е мо ни шта осим тро шка ле та и ре сур са је дри ли це, ка же Јев тић. С. Л С. Н. Дра ган Јев тић Так ми че ње за вр ша ва 14. ав гу ста ФУД БАЛ ПЕ ЋИН ЦИ НО ВО СТИ У ДО ЊЕМ СРЕ МУ Старт од нај ни жег ран га Но ви по че так а осно вач кој Скуп шти ни Фуд бал ског Нклу ба До њи Срем 2016 одр жа ној у са ли Ло вач ког до ма у Пе ћин ци ма пр вог ав гу ста ав гу ста, иза бра на је упра ва клу ба. Ве ликог по сла при хва ти ли су се, пред сед ник, Ми лош Гми зић и као са рад ни ци, од но сно чла но ви Управ ног од бо ра: Сте ван Ста ниса вље вић, Ни ко ла Плав шић, Жи ки ца То мић, То ми слав Јо ви чић, Ми лош Мршић, Ба та Пет ко вић, Ми ро љуб Ја њић и Не бој ша Га јић. - По ку ша ће мо да са но вим клу бом крене мо из по чет ка - ја сно је но вом пред седни ку Ми ло шу Гми зи ћу Мо ра мо вра ти ти фуд бал у Пе ћин це и да што ви ше мла дих из овим кра је ва при ву че мо. Ја сно нам је у ка квом смо си ту а ци ји, али, не пла ши мо се иза зо ва и уз по моћ ло кал не са мо у пра ве и при вред ни ка вра ти ће мо клуб на ме сто ко је му и при па да. Ве ли ку по моћ у ре ор га ни зо ва њу фудба ла у Пе ћин ци ма пру жи ће Спорт ски савез Раз вој спор то ва. - У но вој се зо ни, Фуд бал ски клуб До њи Срем 2016 кре ће од Оп штин ске ли ге Пећин ци из ја вио је Си ни ша Ђо кић, председ ник Спорт ског са ве за Раз вој спор това. Ве ру је мо да ће вр ло бр зо пре ва зи ћи овај сте пен так ми че ња и да ће у бли ској бу дућ но сти до ћи до Срп ске ли ге Вој води на. Но ви тре нер Не бој ша Јо ва но вић, који је пре 12 го ди на тре ни рао До њи Срем, при хва тио се ве ли ког иза зо ва: ни ка да није тре ни рао клуб из нај ни жег ран га. - Во лим иза зо ве и ри зи ке ја сно је Јова но ви ћу Љу ди са ко ји ма сам разг пварао су чвр сто на зен љи и вр ло ре ал ни. Ка сни мо у све му, а играч ки ка дар се тек ком пле ти ра. На чин тре нин га, број тренин га и оста ло у ра ду би ће при ло га ђи но с оним што бу де мо има ли. Без об зи ра што су у нај ни жем ран гу, тра жи ћу од игра ча да бу ду спор ти сти у сва ком по гле ду, а не да по за вр шет ку утак ми це се де на гај би пи ва и при ча ју ка ко су до бро игра ли. Фуд бал у Пе ћин ци ма окре ће но ви страни цу. Клуб под име ном До њи Срем од лази у исто ри ју, а но во фор ми ра ни ФК До њи Срем кре ће од ну ле! Чел ни ци клу ба и тре нер има ју ви зи ју ка ко да ље. Ж. Ра ди во је вић На осно ву чла на 15. став 6. Пра вил ни ка о усло ви ма и ме ри ли ма за из бор ко ри сни ка по мо ћи за ре ша ва ње стам бе них по тре ба из бе гли ца кроз ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ ни цом и на бав ку па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла за поправ ку или адап та ци ју пред мет не се о ске ку ће са окућ ни цом у окви ру Ре ги о- нал ног стам бе ног про гра ма Пот про је кат 4 се о ске ку ће, а на име кон три бу ци је Ре пу бли ке Ср би је, на чи ну ра да Ко ми си је за из бор ко ри сни ка, број: /2 од 29. ја ну а ра го ди не, а у ве зи са Уго во ром о до де ли сред ста ва, за кључе ним из ме ђу Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је (9-9/380 од ) и Оп шти не Бе о чин ( од ), Kомисија за из бор ко ри сни ка по мо ћи за ре ша ва ње стам бе них по тре ба из бе гли ца кроз ку по ви ну 20 ку ћа са окућ ни цом и на бав ку па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла за по прав ку или адапта ци ју пред мет них се о ских ку ћа са окућ ни цом ОБА ВЕ ШТА ВА Из бе гли це ко је су, кон ку ри са ле на јав ни по зив об ја вљен 1. фе бру а ра го ди не, за до де лу по мо ћи за ре ша ва ње стам бе них по тре ба из бе гли ца кроз ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ ни цом и на бав ку па ке та гра ђе вин ског ма тери ја ла за по прав ку или адап та ци ју пред мет них се о ских ку ћа са окућ ни цом у окви ру Ре ги о нал ног стам бе ног про гра ма Пот про је кат 4 се о ске ку ће, а на име кон три бу ци је Ре пу бли ке Ср би је, да ће Од лу ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба из бе гли ца са Ли стом ко ри сни ка ран ги ра них пре ма ре ду пр вен ства би ти об јавље на у че твр так, 11. ав гу ста го ди не на огла сној та бли Оп шти не Бе о- чин, на огла сним та бла ма ме сних за јед ни ца бе о чин ске оп шти не, на ин тер нет пре зен та ци ја ма Оп шти не Бе о чин o cin.rs и Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је

40 40 Среда, 10. август Недељни хороскоп Ован До ла зи вам по моћ од жен ске осо бе. Ако се ба ви те при ват ним по слом, мо же те се осло нити на мај ку или не ку ста ри ју же ну из по ро дице. У сва ком слу ча ју по зи ти ван пе ри од. Бик Мо же те да оче ку је те не ке но ве по слов не прего во ре, као и при ли ку да раз ми сли те о но вим по ну да ма. Мак си мал но сте укљу че ни у ши рење мре же сво јих са рад ни ка. Бли зан ци До ла зе вам фи нан сиј ске про ме не ко је вас могу об ра до ва ти. Спрем ни сте да се су о чи те с но вим иза зо ви ма на по слов ном пла ну. Рак Не пред ви ди во се по на ша те и ва ши са радни ци не зна ју шта мо гу да оче ку ју од вас. Те жи те то ме да их из не на ди те. Оче ку је вас по зи тив на са рад ња с њи ма. Лав Ве о ма сте упор ни и не же ли те да од у ста не те све док сво је иде је не бу де те спро ве ли у дело. Стр пље ње ће вам се ис пла ти ти. Са мо наста ви те са до бром по слов ном так ти ком. Де ви ца Ус пе ли сте знат но да по бољ ша те ко му ни ка ци ју са са рад ни ци ма. Има те по ве ре ња јед ни у дру ге и со лид но функ ци о ни ше те. Оче ку је вас за једнич ки рад на не ком ва жном про јек ту. Ва га Има те ве о ма до бре шан се да оства ри те послов ни на пре дак. Ауто ри те ти су вам на клоње ни и то би тре ба ло да ис ко ри сти те на најбо љи мо гу ћи на чин. Шкор пи ја Има те по др шку не ке ва жне осо бе из иностран ства ко ја вам мо же би ти од ве ли ке помо ћи на по слов ном пла ну. Ура ди ће те оно што је до вас да ства ри кре ну у пра вом сме ру. Стре лац Мо же те да оче ку је те ге не рал но мир ну си туа ци ју на по слов ном пла ну. Не ма пре те ра но ве ли ких стре со ва или но вих оба ве за на ви дику, па мо же те би ти при лич но опу ште ни. Ја рац Мо же те да оче ку је те од ли чан од нос с по словним парт не ром, ко ји се тру ди да по стиг не успех од ко јег би сте обо је има ли ко ри сти. До ла зе вам ве о ма ле пе ве сти уско ро. Во до ли ја Има те до ста по слов них оба ве за, али ипак ла ко оства ру је те успех јер сте до бро ор га низо ва ни. Оче ку је вас пе ри од ка да ће те сте ћи не ка ве о ма ва жна и но ва ис ку ства за да љу ка ри је ру. Ри бе За хва љу ју ћи кон струк тив ној рас пра ви са сарад ни ци ма до ла зи те до но вих и ва жних реше ња за по слов ни про блем ко ји вас је му чио. Ус пе ће те да оства ри те по мак на про јек ту на ко јем ра ди те. Кувар Торта са бресквама Са стој ци: 250 гра ма бра шна, 125 гра ма пу те ра, 1 ја је, 90 гра ма ше ће ра, 1 кон зер ва бре са ка (850 мл), ма ло со ли, мле ве ни би бер, 4 ка ши ке ли ке ра од по мо ран џе, 600 мл па вла ке, 2 ке си це учвр шћи ва ча, ли сти ћи на не. На чин при пре ме Од бра шна, пу те ра, со ли, ја је та и 50 гра ма ше ће ра за ме си ти те сто. Уви ти га у фо ли ју и оста ви ти 30 мину та на хлад ном ме сту. За гре ја ти рер ну на 200 сте пени. Те сто раз ву ћи у круг преч ни ка 30 цм. Ста ви ти га у под ма зан калуп преч ни ка 24 цм и на пра ви ти ма лу иви цу. Те сто из бо сти ви љу шком не ко ли ко пу та и пе ћи око 30 ми ну та. Оце ди ти бре скве и исе ћи их на кри шке. По су ти их би бе ром, ли ке ром и ма ри ни ра ти око 30 ми ну та. Оцеди ти бре скве и са чу ва ти ма ри на ду. Па вла ку уму ти ти са 40 гра ма ше ћера и учвр шћи ва чем. По пр ска ти је са 2 ка ши ке ма ри на де од бре са ка, а оста так до да ти па вла ци. Са 1/2 па вла ке пре ма за ти ко лач. Пре ко то га ста ви ти бре скве, а не ко ли ко ко ма да оста ви ти за гар ни ра ње. Од о зго тор ту пре ма за ти пре о ста лом па вла ком. Укра си ти је оста вље ним во ћем и на ном. ЛОВАЦ поново рaди! -ро штиљ кaо у стaрa добрa временa Ресторaн ЛО ВАЦ Сремскa Митровицa, Св. Димитриja 33 Резервaциjе телефоном 022/ Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Jака киша са грмљавином Макс. 32 Мин. 17 Jака киша са грмљавином Макс. 28 Мин. 15 Делимично облачно Макс. 23 Мин. 13 Преподне пљускови Макс. 24 Мин. 13 Преподне пљускови Макс. 27 Мин. 15 Облачно Макс. 26 Мин. 16 Углавном ведро Макс. 28 Мин. 18 СРЕМ У СРЕМ СКИМ НО ВИ НА МА ШТА СМО ПИ СА ЛИ У ЗАД ЊИХ ПО ЛА ВЕ КА Са ва би стра к'о ра ки ја Би ло је већ по под не ка да сам са кле нач ким ри ба ри ма Радом Ја ну зо ви ћем и Кр стом Вуко ма но ви ћем се дао у ча мац. Они су по ла зи ли у ри ба ре ње, а ја... тек да бу дем је дан ви ше. Још је са свим ра но да се сун це за овај дан опро сти од ку па ча на Са ви. Вре ме као да је за ста ло за тре ну так, са мо је ре ка по ла ко про ти ца ла. Вр бе по ред оба ле су се огле да ле у во ди, до ди ру ју ћи по вр ши ну реке гра на ма као да пи ју во ду на ав гу стов ској же ги. Ве сло је ти хо бућ ка ло, чамац је кли зио, а иза ње га су се ши ри ли та ла си ћи по по вр ши ни во ди као гри ма се на ли цу чове ка. - Да кле, - по че је чи ка Рада, за жми рив ши од ди ма циге ре те ко ју извдаи из уста тек он да ка да о њу при па ли дру гу кре ну ла је во да, на до ла зи. А би ла је Са ва ових да на би стра к'о ра ки ја. На де сној оба ли се ја сно виде ла фа бри ка Зор ка, а на левој смо про ла зи ли по ред ку пача ко ји још ни су на ме ра ва ли да иду ку ћи. - По ла ко ће мо са ве ту је чика Кр ста ра но је. Ку па чи још не од ла зе. У Зор ки си гур но има ју не ку кон фе рен ци ју, чим њи хо вих не ма мно го. А кад се ту по ре ђа ју пе ца ро ши, не знач ко га је ви ше: њих или ри бе. - Да по твр ђу је чи ка Ра да сви са да ло ве ри бу: учи те љи и апо те ка ри, ћа те и бра ва ри. Во да нас је по ла ко но си ла. Њих дво ји ца су од би ја ли ди мови и при ча ли. По ла за се бе, пола да ја чу јем: - Ви диш ка ко нас вод ао0си. Та ко је и наш жи вот сли чан реци. Мо жда за то и во лим Са ву и во ду. Па, ипак, не мо гу да се на чу дим ка ко сем мо гао из држа ти 35 го ди на као ри бар. - Не кад је Са ва ври ла од рибе. А са да... ба ра је сва ке годи не све ма ње, ри бе исто тако. Ако се ду же во зиш Са вом, по ред оба ле су по ни ца ле са ма фа бри ке... Да сам ја са да бар од 30 го ди на, знао бих шта да ра дим: на курс, па у фа бри ку. Али шта ћу кад имам ше зде сет и јед ну. Ова ко, ри бе не ма, пара не ма. Да сам не ко пред у зеће, већ бих оти шао у ли кви даци ју, а жи ве ти се мо ра. - Да ли че сто ухва ти те крупну ри бу? - Е, да знаш, круп на ри ба се хва та је ном у жи во ту. Пре петна е стак го ди на сам ухва тио на уди цу со ма од 60 ки ло гра ма и ни кад ви ше. Још са да има мо и бо љи алат, од нај ло на, па опет не вре ди. Ума ло па да на мре же ста ви мо и жи по не. Мо жда би се због њих со мо ви хва та ли. Пред ве чер је је би ло кад смо се вра ћа ли. Сун че ви зра ци су се да ви ли у Са ви. - Ето ви диш ре зи ми рао је чи ка Ра да та ко ти ја нај че шће пло вим сам на чам цу. Вр бе поред оба ле ћу те, ри бе не го во ре. Раз го ва рам сам са со бом или са пти ца ма. А кад до ђем ме ђу људе, он да сва шта чу јем, па и оно што ми ни је ми ло. (Об ја вље но у 32. бро ју Срем ских но ви на, 9. ав гу ста го ди не, на 5. стра ни) Но ви тро то а ри у Ер де ви ку У глав ној ули ци у Ер де ви ку у то ку је из град ња тро то а- ра. Бе тон ски тро то ар је по стављен ско ро це лом ле вом страном ули це иду ћи од Бин гу ле пре ма Љу би. Та ко ђе су у то ку при пре ме за про ши ре ње посто је ћег ка ме ног пу та у глав ној ули ци. Сред ства за ову из гра дљу обез бе ђе на су ме сним са мо допри но сом гра ђа на, ка ко у новцу, та ко и у рад ној сна зи. З. Ј. (Об ја вље но у 32. бро ју Срем ских но ви на, 9. ав гу ста го ди не, на 11. стра ни)

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information