Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24."

Transcription

1 KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар Број 2905 Цена 50 динара у овом броју: МЕМОРАНДУМ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ И КОФИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ Школовање за посао Стра на 6. НАТАЛИТЕТ У СРЕМУ У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. ФЕСТИВАЛ ВЕЛИКИХ ТАМБУРАШКИХ ОРКЕСТАРА ВОЈВОДИНЕ Рума је престоница тамбуре Стра нa 29. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих гу ма зим ским, био пр ви новем бар, гу жве код вул ка ни зе ра се не сма њу ју. Ку по ви на но вих пне у ма тика, за ме на и ба лан си ра ње је по за машан из да так, осим ако зим ске гу ме МESARSKA OPREMA Sremska Mitrovica, Manđeloški put bb 022/ ни су ку пље не прет ход не се зо не. Но ва гу ма, у за ви сно сти од ве личи не, мо же се ку пи ти по це ни већ од ди на ра, док се услу га за ме не са ба лан си ра њем точ ка пла ћа од 350 ди на ра. БОДИ БИЛДИНГ ОД ПОНОРА ДО ПОБЕДНИКА Воља јача од мишића Без бед ност на пу ту не ма це ну, а мо гу ће по сле ди це и ка зне та ко ђе опо ми њу да је нео п ход но при пре мити во зи ла за зим ске усло ве во жње. М. М. Стра на 16. Стра на , ,

2 2 Среда, 2. новембар na{ Де ла У Пи ше: Си ни ша Ко ри ца овој ко лум ни за др жа ћу се још ма ло у ме се ци ма ка да се обе ле жа ва ју го ди шњи це по бе де над фа ши змом у Дру гом свет ском ра ту. Би ло је то ве ли ко де ло ге не ра ци је ко ју је чи ни ла мла дост оног до ба. Упра во реч де ло ме је за ве ла и од ве ла у јед ну па ра ле лу. По ре дио сам раз ли чите вр сте до стиг ну ћа и ута пао их у рас твор на ших че сто за му ће но за пр ља них дру штве них од но са. Шта сам ви део као за јед нич ку за ко ни тост у ства ра ла штву? - де ло бље сне па по том за бо рав чи ни сво је, по та па чак и ве ли ка де ла. Пар ти за ни су ста ли на тра су оних сна га у све ту ко је су ус пе ле да сру ше фи ло зо фи ју по ко јој Пси ма, Је вре ји ма, Ро ми ма, Сло ве ни ма (чи тај Ср би ма) улаз ни је до зво љен. Учи ни ли под виг ски ну ли ту па ро лу и сло бо ди ши ром отвори ли вра та. А, он да је де ло по че ло да за ста ре ва, сре бро да там ни. Као и дру га ве ли ка де ла. Овом ме та фо ром од сја ја до су мра ка по ре ди ћу под виг пар ти за на са јед ним дру гим де лом, ре ци мо, са ства ра ла штвом Да ни ла Ки ша. Да ни ло Киш је по ред сја ја и та ме, с пар ти за ни ма имао мно го за јед нич ког. У авли ји за бо ра ва по ја вљи ва ле су се кри ти ке де ла Ки ша и ње го вих исто ми шље ни ка, тзв ки шо ло га, као код пар ти за на, ка да смо се на кон до вољ но де це ни ја од ма кли од дру гог по ре ду свет ског ра та, те не ки по че ли ре ви зи ју исти не из НОБ-а. " Оно ма ло још ен ту зи ја ста под се ћа на ве ли ко де ло у Дру гом свет ском ра ту. Пу бли ке све ма ње. Из у зев кад нас Ру си ја на те ра да обе ле жи мо 70-го ди шњи цу од ве ли ке епо пе је вој ном па ра дом, али и та да наш Пред сед ник ни јед ном реч ју не по ме не је ди ни це На род но-осло бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је, за раз ли ку од пред сед ни ка Пу ти на Да нас су ап со лут но нај пре во ђе ни ји срп ски пи сци: Андрић, Цр њан ски, Па вић, Киш, Пе кић. Киш је је дан од ове ве ли ке пе тор ке из абе це де срп ске књи жев но сти. У ње му као да је при ро да свој дар про сле ди ла дру штву, а он да је дру штво учи ни ло би о гра фи ју Да ни ла Ки ша тра гич ном. Нај пре су му оца при ве ли у ко ло ну ко ја је ја ну а ра го ди не у Но вом Са ду, на Штран ду, че ка ла да бу де ба чена под лед Ду на ва. Имао је сре ћу што је био на за че љу ко ло не па је пре жи вео са мо за то што се схва ти ло да се и у овом мон стру о зном зло чи ну пре те ри ва ло. Отац је убрзо ин тер ни ран и та мо не стао. Не ку го ди ну ка сни је уми ре му и мај ка. Два сна жна удар ца, је дан за дру гим, до вела су до то га да Да ни ло Киш ни је имао де тињ ство, имао је ра не ја де. И по ред ста ту са си ро че та, гла ди, не ма штине, при ро да у ње му ра ди ла и ро ва ри ла. Пи сао је о патњи от ме но, до сто јан стве но, без ку ку мав ке и ја ди ко ва ња. По стао је свет ски пи сац на он да шњем срп ско-хр ват ском је зи ку. Скре ну све тла ре флек то ра мо дер не Евро пе на Бео град и ње го во ства ра ла штво. Био је у нај у жем из бо ру за до би ја ње Но бе ло ве на гра де за књи жев ност. Број ни светски пи сци пот пи си ва ли су но ми на ци ју за ње га (Брод ски и дру ги). Ло ми ло се баш јед не но ћи у ко јој је Да ни ло Киш пре ми нуо у сво јој 55. го ди ни. Ваљ да је за то је дан књижев ник за пи сао: Оти шао је с по ло ви не пу та. Ко ли ко су ње го ва де ла трај на мо жда нај бо ље све до чи чи ње ни ца да је он на пи сао не ких се дам до осам мо ну мен тал них књи га, али су за то дру ги о ње му на пи са ли око три де се так књи га. Мно ги и да нас на док тор ским сту ди ја ма узи ма ју за те му ства ра ла штво Да ни ла Ки ша. Као да ње го во де ло ра сте из ду би на у ви си не. Да ни ло Киш се слу жио са де сет свет ских је зи ка, од ко јих је са пет пре во дио на срп ски и обр ну то. А он да је до шло оно по сле. Вео за бо ра ва па да на вели ка де ла. Ов де су пар ти за ни и Киш по но во из јед на че ни. Го ди не на вр ши ло се 80 го ди на од ро ђе ња Да нила Ки ша. У тој го ди ни ни је би ло обе ле жа ва ња, ни је би ло ака де ми ја, окру глих сто ло ва по све ће них овом ве ли ка ну. У го ди ни об ја вље на је но ва књи га о Да ни лу Ки шу: Ве нац од тр ња за Да ни ла Ки ша. У њој мно го но во га, до та да не по зна тог. На жа лост у са ли Кул тур ног цен тра Новог Са да ко ји мо же да при ми 100 слу ша ла ца, је два нас три де се так. Да су до шли са мо на став ни ци и про фе со ри срп ског је зи ка из свих шко ла Но вог Са да са ла би ла би пу на. Пар тиј ске чим бе ни ке и да не по ми њем. Та бло и- ди нам узе ли ду шу. Слич но про ла зе и пар ти за ни. Оно ма ло још ен ту зи ја ста под се ћа на ве ли ко де ло у Дру гом свет ском ра ту. Пу бли ке све ма ње. Из у зев кад нас Ру си ја на те ра да обе ле жи мо 70-го ди шњи цу од ве ли ке епо пе је вој ном па ра дом, али и та да наш Пред сед ник ни јед ном реч ју не по ме не је ди ни це На род но - осло бо ди лач ке војске Ју го сла ви је, за раз ли ку од пред сед ни ка Пу ти на. Са ле за обе ле жа ва ње ве ли ких де ла су све пра зни је, про стор по пу ња ва не ка но ва иде о ло ги ја, та бло ид на, во ди и за во ди. Пра ве вред но сти скрај ну те. БЕ О ГРАД Срем ске на Cајму ме ди ја Упо ре до са Ме ђу на род ним сајмом књи га, у Бе о гра ду је током про те кле сед ми це одр жан и Са јам ме ди ја на ко ме су се и ове го ди не пред ста ви ле мно го бројне но вин ске ку ће, ме ђу ко ји ма и на ша Срем ске но ви не. На штан ду Ло кал пре са, асоци ја ци је ко ја оку пља ре ги о налне и ло кал не ме ди је у Ср би ји, по се ти о ци ма сај ма су пред ставље на сва из да ња на ше ку ће, а са ко ле га ма раз ме ни ли ис куства и са чи та о ци ма раз го ва рали Сне жа на Ми ло ше вић, ге нерал на се кре тар ка Ло кал пре са, Дра ган Ђор ђе вић, ди рек тор на ше ме диј ске ку ће и Злат ко Зри лић, ди рек тор мар ке тин га Срем ских но ви на. С. Н. РУ МА ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 72 ГО ДИ НЕ ОД ОСЛО БО ЂЕ ЊА ГРА ДА По мен и вен ци за па ле ро до љу бе По во дом обе ле жа ва ња 72 го дине од осло бо ђе ња Ру ме од немач ког оку па то ра у Дру гом светском ра ту, 27. ок то бра су на спомен обе леж је па лим ро до љу би ма на Град ском гро бљу, пред став ници СУБ НОР-а, ло кал не са мо у праве, Је вреј ске оп шти не Но ви Сад и гра ђа ни, ода ли по шту и по ло жи ли вен це. Пред сед ник СУБ НОР-а Оп шти не Ру ма Мо мир Ми ло ше вић, из нео је сво ја се ћа ња на да не оку па ције, по ди за ње устан ка, фор ми рање пар ти зан ских од ре да у Сре му, хе рој ску на род но о сло бо ди лач ку бор бу до ко нач ног осло бо ђе ња зе мље и ве ли ке жр тве ко је су дате за сло бо ду. Ми ло ше вић је подсе тио да је 27. ок то бра на па де вој во ђан ских је ди ни ца по мо гло деј ство ка ћу ша и 117. ар ти љериј ског пу ка. У бор ба ма за ослобо ђе ње Ру ме, по ги ну ла су 32 борца и ру ко во ди о ца, а 81 бо рац је ра њен. Ме ђу по ги ну ли ма је био и ко ме сар Дру ге вој во ђан ске бри гаде Ар са Ми јо вић, што је био ве лики гу би так за бри га ду и це лу 16. Ди ви зи ју. Око 150 Не ма ца и усташа оста ло је по ги ну ло по ули ца ма Ру ме и ба шта ма. У свом го во ру пред сед ник општин ског СУБ НОР-а, упо зо рио је на све че шће по ку ша је да се истори ја ре ви ди ра и да се НОБ-а омало ва жи, а ствар ни до га ђа ји при кажу у пот пу но дру га чи јем све тлу. За то је, по ми шље њу Ми ло ше ви ћа, за да так бо рач ке ор га ни за ци је да увек до след но и енер гич но за сту- ИН ЂИ ЈА КОМ ПА НИ ЈА ИГБ ОР ГА НИ ЗО ВА ЛА ДАН КА РИ ЈЕ РЕ Ве ли ки број ста нов ника оп шти не Ин ђи ја до ста вио је сво је рад не би о гра фи је ком па ни ји ИГБ Ауто мо тив ко ја је у са рад њи са Оп шти ном Ин ђи ја у хо лу Кул тур ног цен тра про шлог пет ка ор га ни зо ва ла Дан ка рије ре. Сви за ин те ре со вани су има ли при ли ку да се ин фор ми шу и кон кури шу на не ку од по нуђе них рад них по зи ци ја. Не мач ка ком па ни ја ИГБ Ауто мо тив је јед на од нај зна чај нијих грин филд ин ве сти ци ја у Ср бији и исто вре ме но од ли чан при мер успе шног и про дук тив ног по сло вања, не са мо на ло кал ном, већ и на ре ги о нал ном ни воу. Ком па ни ја се ба ви про из вод њом гре ја ча за аутомо бил ска се ди шта, гре ја ча за вола не, сен зо ра за за у зе ће се ди шта ауто мо би ла, ка бло ва за гре ја че седи шта и елек трич них кон трол них је ди ни ца. Сајамски разговори Ода ва ње по ште па лим ро до љу би ма па исто риј ске исти не о осло боди лач кој бо р би на шег на ро да и да се она из про шло сти пре не се у бу дућ ност. На кон слу же ног по ме на и па расто са, вен ци си по ло же ни и на спомен пло чу на згра ди где се не ка да на ла зи ла рум ска Си на го га. У четво ро го ди шњем На род но-осло боди лач ком ра ту, свој жи вот је да ло 594 ста нов ни ка Ру ме. М. Н. За по шља ва ју 100 но вих рад ни ка Ве ли ко ин те ре со ва ње за по сао у ИГБ Ком па ни ја у Ср бији ујед но пред ста вља и пр ву по ве ли чи ни, бро ју за по сле них и оства ре ној ре а ли за ци ји у Ба у ер хин гру пи. Да нас, ИГБ има ви ше од рад ни ка и про из во ди ви ше од про из во да го дишње. Ком па ни ја је за де вет го ди на свог по сло ва ња оства ри ла и ва жан страте шки циљ упо шља вају ћи ви ше од људи са те ри то ри је ин ђиј ске оп штине. На ла зи се на ли сти ком па ни ја са нај ве ћим бро јем за по сле них и пред ста вља сна жан осло нац даљем раз во ју ло кал не за јед ни це. М. Ба ла ба но вић

3 Среда, 2. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВИ ПРО ЈЕ КАТ ПРЕ КО ГРА НИЧ НЕ СА РАД ЊЕ СР БИ ЈЕ И ХР ВАТ СКЕ Бр же де ло ва ње у кри зним си ту а ци ја ма Циљ про јек та је да по др жи повећањe тех нич ких ка па ци те та пре ко гра нич ног под руч ја ка ко би ефи ка сно и спрем но од го во ри ли на мо гу ће кри зне, од но сно хит не си ту а ци је Цр ве ни крст Срем ске Митро ви це и Удру га осо ба са ин ва ли ди те том Бу ба ма ра из Вин ко ва ца но си о ци су про јек та пре ко гра нич не са рад ње чи ји је циљ по др шка бр жем опо рав ку по пла вље них под руч ја пре ко по ве ћа ња тех нич ких ка па ците та су бје ка та тог под руч ја ка ко би ефи ка сно и спрем но од го во ри ли на мо гу ће кри зне си ту а ци је. Овај про је кат се спро во ди у окви ру ИПА програ ма пре ко гра нич не са рад ње Ср би је и Хр ват ске, у вред но сти је евра и тра ја ће 18 ме се ци. За ме ник по кра јин ског секре та ра за со ци јал ну по ли тику, де мо гра фи ју и рав но правност по ло ва отво ри ла је уводну кон фе рен ци ју у Срем ској Ми тро ви ци по во дом по чет ка спро во ђе ња про јек та др Мил ка Бу да ков. - Ов де смо због ак тив но сти ко је спро во ди Цр ве ни крст у Срем ској Ми тро ви ци, од но сно због од лич ног про јек та преко ко га ће се во ди ти ра чу на о вр ло осе тљи вој гру пи, а то су Др Мил ка Бу да ков, за ме ни ца по кра јин ског се кре та ра осо бе са ин ва ли ди те том. Овај про је кат се од но си на пре когра нич ну са рад њу из ме ђу Хрват ске и Ср би је, од но сно Вуко вар ско-сри јем ске жу па ни је и ре ги о на Сре ма. Сред ства ће би ти упо тре бље на на са ни рање по пла ва ко је су нас за де силе го ди не, али ће циљ на гру па би ти осо бе са ин ва ли дите том. Оно што по да ци го во ре Увод на кон фе рен ци ја је сте да је око 10 од сто станов ни штва са ин ва ли ди те том. Ко ли ко је не ко дру штво де мократ ско и са вре ме но, го во ри ка кав од нос ми има мо пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том. То зна чи да су они рав но прав ни и ко ри сни ци чла но ви дру штва, има ју сво је по тре бе и же ље и пра во да да ју до при нос у ра ду сва ко га дру штва ре кла је др Мил ка Бу да ков. Из вр шни ди рек тор Удру ге Бу ба ма ра Жа на Ске јо Шкорић, сма тра да је про јект до каз ка ко др жав не гра ни це не кад пред ста вља ју при ли ку за са рад њу и раз вој по себ но ка да се ти чу осо ба са ин ва лиди те том. - Ра ди се о про јек ту вредност око 700 хи ља да евра за обе стра не ко ји ће би ти упо требљен за на бав ку опре ме вели ке вред но сти и зна ча ја као што су ком би во зи ла, при ла гође ни чам ци ко ји су се по ка зали по треб ним то ком по пла ве го ди не. У про јек ту се нала зе и број не ак тив но сти ко је су нео п ход не осе тљи вим група ма као што су пси хо ло шка, прав на и дру ге услу хе ре кла је Жа на Ске јо Шко рић до дај ћи ка ко су про јек том об у хва ће не и на ци о нал не ма њи не, да он по ка зу је рав но прав ност по лова, ме ђу сек тор ску и са рад ња ци вил ног др штва на ре ша ва њу ових пи та ња. Овај пре ко гранич ни про је кат је је дан од чети ри ко ја су про шла на овом овом про гра му. Он пред ста вља зна ча јан до при нос раз во ју цивил ног дру штва. Се кре тар ка Цр ве ног кр ста Срем ска Ми тро ви ца и про јект ме на џер са срп ске стра не Татја на Јо ван че вић, до да ла је ка ко ће се кроз про је кат по већа ти тех нич ки ка па ци тет аплика на та у ре ги ја ма Ву ко вар ско - срем ској и у Сре му, а са мим тим ће се сте ћи и ква ли те тан од го вор на еве на ту ал не кри зне и ван ред не си ту а ци је. - На ба ви ће мо два ком би вози ла за слу чај по тре бе ева ку а- ци је осо ба са ин ва ли ди те том јер се то го ди не по ка за ло као Уче сни ци про јек та у Срем ској Ми тро ви ци је дан од не до ста та ка у Сремској Ми тро ви ци и Оп шти ни Шид.Та ко ђе до би ја мо при ли ку да на ба ви мо чам це ко ји су се по ка за ли као до бро сред ство за спа ша ва ње ка же Та тја на Јо ван че вић. Пред сед ник Скуп шти не града То ми слав Јан ко вић мишље ња је да су још увек свима све жа се ћа ња на по пла ве го ди не, да је за то ва жан циљ про јек та. По ред сред става ко ја ће мо овим до би ти из европ ских фон до ва ва жан је и тран сфер зна ња. - Ва жна је пре ко гра нич на са рад ња ко ја је не до ста ја ла у тим кри зним си ту а ци ја ма. Тада смо ви де ли ко ли ко је бит но са ра ђи ва ти са ло кал ним са моу пра ва јер еле мен тар не не пого де не по зна ју гра ни це, на ције и ве ре ре као је Јан ко вић, под се ћа ју ћи да је ово је дан од про је ка та ко је је Срем ска Митро ви ца ре а ли зо ва ла са општи на ма из Хр ват ске. С. Ђа ко вић С. Ник шић У РУ МА РА ДО ВИ НА ИЗ ГРАД ЊИ КА НА ЛИ ЗА ЦИ О НЕ МРЕ ЖЕ НА РУМ СКОЈ ПЕ ТЉИ Опре ма ње за но ве ин ве сти то ре Вред ност про јек та је го то во 40 ми ли о на ди на ра, а рок за њи хов за вр ше так крај го ди не рад ној зо ни Рум ска петља, за по че ли су ра до ви на из град њи са о бра ћај ни це у ду жи ни од 310 ме та ра, и фе калне ка на ли за ци је от пад них во да ду жи не ме та ра. Ра до ве су об и шли пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић и ди ректо ри ца Ди рек ци је за из град њу Ру ме Вла ди сла ва Ста ме новић. Пред сед ник Ман чић је том при ли ком из ја вио да ове ра до ве фи нан си ра ју за јед но Ми ни старство при вре де и Оп шти на Ру ма, а вред ност про јек та је го то во 40 ми ли о на ди на ра. На тен де ру ко је је рас пислао Ми ни стар ство при вре де, смо до би ли ни жу це ну и она из но си не што ви ше од 28 ми лио на ди на ра. Ми ни стар ство привре де обез бе ђу је 13,5 ми ли о на ди на ра, а оп шти на 10 ми ли о на ди на ра као и из нос ПДВ-а за цео про је кат, што је још око 5 ми ли о на ди на ра. Овај по сао за рад ну зо ну је од из у зет ног зна ча ја јер ни чу но ви објек ти, а рас пи са ни су и огла си за прода ју од ре ђе них пар це ла, и то се при во ди кра ју. Са о бра ћај ница ко ја ће се ас фал ти ра ти, води ће ка пре чи ста чу пре ма ко ме ће од ла зи ти сва ка на ли за ци о на мре жа. Ком пле ти ра њем ка нали за ци о не мре же и из град њом са о бра ћај ни це из ме ђу бло ка 4 и бло ка 7, ства ра мо усло ве за до ла зак но вих ин ве сти то ра на опре мље ну рад ну зо ну, ка же Ман чић. Ра до ви су за по че ли 18. ок тобра, рок за њи хов за вр ше так је 75 ка лен дар ских да на, и уко лико вре мен ски усло ви то до зволе, чи тав по сао био би за вр шен по след њег де цем бар ског да на у овој го ди ни. Из во ђач ра дова је гру па по ну ђа ча, но си лац је Ма ши но коп доо Ша бац, а ра до ве из во де и АД Срем пут Ру ма и Ге о да та ПГЈ из Обренов ца. За вр шет ком ра до ва у овом бло ку рад не зо не, пре о стали су још са мо ра до ви на де лу са о бра ћај ни це из ме ђу бло ка 6 и 7, као и за вр шни слој ас фалта на по је ди ним де ло ви ма са о- бра ћај ни це. Рад на зо на Рум ска пе тља је ком плет но га си фи кова на, ура ђен је део во до вод не мре же, до вед на је ви со ко на понска елек тро мре жа, и убр зо би тре ба ло да ова рад на зо на бу де ко плет но ин фра стук тур но опремље на, а по том би се кре ну ло са опре ма њем но ве зо не, Рум ска пе тља За пад. М. Н. Из град ња ка на ли за ци је у рад ној зо ни

4 4 Среда, 2. новембар БЕ О ГРАД ТРИ БИ НА О БУ ДУЋ НО СТИ НО ВИ НА НА САЈ МУ МЕ ДИ ЈА Принт ни је мр тав! Оп ста нак но ви на за ви си ће нај ви ше од ква ли те та са др жа ја, за кљу чак је са про шло не дељ ног па не ла на Сај му ме ди ја Ка ква је суд би на но ви на, ка ко је, ко ли ко и да ли је екс пан зи ја ин тер не та, сај то ва, он лај на, без број них пор та ла и дру гих елек трон ских чу де са ути ца ла на сла би ју чи та ност, од но сно на пад ти ра жа ста рих, до брих но ви на раз го ва ра ло се про шлог че тврт ка у Бе о граду, на три би ни Ме ди ја мар ке та ор га ни зо ва ној у окви ру Сај ма ме ди ја ко ји се сва ке го ди не одр жа ва упо ре до са Ме ђу народ ним сај мом књи га. Кре ди бил не са го вор ни ке на те му хо ће ли но ви не пре живе ти иза бра ла је мо де ра торка Ру жи ца Ме во рах, а то су би ли Фи лип Шварм, уред ник у не дељ ни ку Вре ме, Предраг Ми ха и ло вић, глав ни и од го вор ник уред ник днев ни ка Блиц, Де јан Ву ке лић, дирек тор пор та ла Те ле граф и Дра ган Ђор ђе вић, ди рек тор Срем ских но ви на. Ге не рал ни за кљу чак је да ће но ви не сва ка ко пре жи ве ти, јер су мор на бу дућ ност и бр за пропаст је прог но зи ра на и ра ди ју кад се по ја ви ла те ле ви зи ја, а до го ди ло се упра во су прот но. Ме ђу тим, по ми шље њу Де ја на Ву ке ли ћа, но ви не ви ше не ће има ти кла сич ну ин фор ма тивну функ ци ју за то што су не у- по ре ди во спо ри је од пор та ла. Фи лип Шварм је ис та као да су ти ра жи но ви на опа ли у це лом све ту, али да то ипак не зна чи крај штам пе. Јед но став но, људи још увек во ле да чи та ју нови не и да хар ти ја шу шка док се ли ста ју. По ми шље њу глав ног уред ни ка Бли ца, за раз ли ку од дру гих зе ма ља код нас нај већу уло гу у раз вит ку и оп стан ку штам пе игра по ли ти ка и очиглед но је да не ке но ви не профи ти ра ју чи сто на то ме ка ко су окре ну те ка ак ту ел ној по ли тици. Ина че, оп ста нак свих за виси ће по нај ви ше од ква ли те та. За раз ли ку од та ко зва них ве ли ких но ви на, ре ги о нал на и ло кал на штам па је фо ку си ра на Три би на на Сај му ме ди ја углав ном на ло кал но ста новни штво, об ра ђу је те ме бли ске ло кал ци ма и ко је те шко на лазе ме ста на стра ни ца ма дневних ли сто ва, ре као је Дра ган Ђор ђе вић, ди рек тор Срем ских но ви на и члан Управ ног одбо ра Ло кал пре са, асо ци ја ци је ре ги о нал них и ло кал них меди ја у Ср би ји. Исто та ко, ов де се ра ди о са др жа ји ма и те ма ма ди рект но ве за ним за ме ста у ко ји ма ти чи та о ци жи ве и за то они дру га чи јим очи ма гле дају та кве но ви не и јед но став но, сма тра ју их сво јим. А упра во је у то ме пред ност ло кал них и ре ги о нал них ме ди ја, ис та као је Ђор ђе вић и по ме нуо по зи ти ван при мер Срем ских но ви на ко је су већ ви ше од по ла ве ка ра до чи та не и успе шно ег зи сти ра ју у ре ги о ну Сре ма. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ЈП СРЕМ-ГАС Но ва це на при род ног га са ЈП Срем-гас до не ло је одлу ку о це ни при род ног га са за јав но снаб де ва ње. Та ко ће од пр вог но вембра, по до би ја њу са гла сности Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, по тро ша чи у Срем ској Ми тро ви ци у просе ку пла ћа ти ку бик га са 1,3 ди на ра ви ше не го на претход ним ра чу ни ма. Нај ве ћим де лом Ср би ја гас на ба вља из уво за, це на се фор ми ра на ба зи це не наф те и нафт них де ри ва та на светском тр жи шту и це не до ла ра па се и це на мо ра ко ри го вати у од но су на те фак то ре. ЈП Срем-гас утвр ди ло је це ну при род ног га са за јавно снаб де ва ње ко ја ће се при ме њи ва ти од 1. но вем бра го ди не. По ве ћа ње це на јав ног снабде ва ња за до ма ћин ства из носи 1,3 ди на ра по куб ном ме тру га са. Та ко ће но ва це на га са за гру пу ку па ца ма ле по трошње (до ма ћин ства и оста ли Срем-гас омо гу ћио од ло же но пла ћа ње ЈП Срем-гас из ла зи у су срет сво јим по тро ша чима. На и ме, од лу че но је да се куп ци ма, у ка те го ри ји до маћин ства, омо гу ћи од ло же но пла ћа ње де ла ра чу на. Та погод ност од но си се на утро шени гас у пе ри о ду од 1. де цембра до 28. фе бру а ра го ди не. А, ка ко то у прак си изгле да? Пр ви део ра чу на од ма ли по тро ша чи) би ти 29,76 ди на ра, уме сто до са да шњих 28,45 ди на ра по ку би ку, док ће за дру ге ка те го ри је по троша ча на јав ном снаб де ва њу, це на би ти од 26,74 до 27,43 ди на ра по ку би ку. Ис ка за не 70 од сто пла ћа се по ис поста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу, а дру ги део од 30 од сто за шест ме се ци од ро ка до спе ћа пр вог де ла ра чу на. Ка ко би олак шао по тро шачи ма, у ЈП Срем-гас је од луче но да на део ра чу на од 30 од сто ко ји до спе ва за шест ме се ци, у то ку тог пе ри о да не об ра чу на ва ка ма ту. це не су без ПДВ-а и од но се се на це ну енер ген та. Ипак, и по ред про ме не цене, ми тро вач ки по тро ша чи још увек ће има ти нај ни жу цену при род ног га са у Ср би ји. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ ОДР ЖА НА Ра ди о ло шка сек ци ја СЛД-ДЛВ Ра ди о ло зи и ле ка ри дру гих спе ци јал но сти из вој во ђан ских бол ни ца и КЦ Вој во ди не, има ли су при ли ку да чу ју два струч на ра да ра ди о ло га ми тро вач ке бол ни це: др Пе ри це Ад на ђе ви ћа и др На та ше Пу јић Ста ни са вљев Слу жба за ра ди о ло шку дијаг но сти ку Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца, би ла је до ма ћин ра ди о ло шке сек ције Срп ског ле кар ског дру штва - Дру штва ле ка ра Вој во ди не, одр жа не 25. ок то бра, у Еду катив ном цен тру. Ра ди о ло зи и ле ка ри дру гих спе ци јал но сти из вој во ђан ских бол ни ца и КЦ Вој во ди не, има ли су при ли ку да чу ју два стручна ра да ра ди о ло га ми тро вач ке бол ни це: др Пе ри це Ад на ђеви ћа (Кал ци јум скор ин декс од ди јаг но сти ке до пре вен ци је и скри нин га) и др На та ше Пујић Ста ни са вљев (Ра ди о ло шка ди јаг но сти ка ту бер ку ло зе код ХИВ по зи тив них па ци је на та). У уво ду струч ног де ла секци је, по зна ти ми тро вач ки специ ја ли ста-ра ди о лог у пен зи ји, прим. др Ка та ри на Вор ка пић, го во ри ла је о исто ри ја ту рентге но ло ги је у Сре му и Срем ској Ми тро ви ци, апо стро фи ра ју ћи ду гу и бо га ту тра ди ци ју успешне и ка дров ски ве о ма профе си о нал не бол нич ке слу жбе кроз све го ди не по сто ја ња. Ра ди о ло шка сек ци ја има ла је за циљ, да кроз струч на преда ва ња, при ка зе слу ча је ва и раз ме не ис ку ста ва, стру ка дође до но вих са зна ња у сми слу бр же и по у зда ни је ди јаг но стике у ле че њу па ци је на та, ра дом на са вре ме ним или до ступ ним апа ра ти ма, на ро чи то ка да је реч о ЦТ ди јаг но сти ци. С. Н. Ра ди о ло зи др Ми ли ца То дић, др На та ша Пу јић Ста ни са вљев, др Ка та ри на Вор ка пић и др Пе ри ца Ад на ђи је вић

5 Среда, 2. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈА СМИ НИ ШО БИЋ ЈЕ ХО БИ ИЗ РА ДА НА КИ ТА Ви ше од укра са Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Мно ги ве ру ју да сва ки по лу дра ги ка мен има сво ју при чу и зна че ње, да не ко ме или за не што по ма же - Ја сми на Шо бић пра ви на кит од по лу гра дог ка ме на и кри ста ла - пр сте ње, дрв ца сре ће, мин ђу ше... Учи те љи ца из Срем ске Митро ви це Ја сми на Шо бић учи ђа ке но вим зна њи ма, али и са ма у то ме не за о стаје јер же ли да свој хо би надо гра ди на не што још ви ше. Она из хо би ја из ра ђу је на кит од по лу дра гог ка ме ња и криста ла, а же ља јој је да из у- чи кри ста ло те ра пи ју и јед ног да на до би је за то про пи са ни сер ти фи кат. Ја сми на од сво јих иде ја и за ми шље них кре а ци ја пра ви укра се ко ји мно ги во ле да носе. Кри ста ле и по лу дра го каме ње од ко јих из ра ђу је на кит већ не ко ли ко го ди на ку пу је на тр жи шту а по том га скла па и укла па у свом ста ну. При родно ство ре не ма те ри ја ле по везу је сре бр ном ни ти или дру гим ма те ри ја лом и та ко на ста ју ин те ре сант не ле пе огр ли це, на ру кви це, при ве сци, пр сте ни од ро зе квар ца, ме се че вог каме на, опа ла, жа да или слич ног при род ног ма те ри ја ла. Све је по че ло слу чај но, при ча она. - Пр во сам се но си ла та кав на кит, па сам се рас пи ти ва ла о по лу дра гом ка ме њу. И поче ла сам да чи там и ис тражу јем о то ме. Уз чи та ње и ис тра жи ва ње сам по че ла да из ра ђу јем на кит. То ми је хоби ма да бих во ле ла да је ви ше од хо би ја об ја шња ва Ја сми на. Би ти кри ста ло те ра пе ут за Ја сми ну зна чи би ти по моћ ник љу ди ма. Љу ди има ју раз ли чи те же ље и по тре бе када је на кит у пи та њу Хо ће не што што ће но си ти за љу бав, мла ди то нај више тра же, а ста ри је осо бе хо ће да носе, на при мер, не што про тив те го ба. Кри ста ло те ра пи ја је на у ка, а онај ко је по зна је, мо же да им у то ме по мог не. Ја сми на Шо бић за сво јим рад ним сто лом По треб но је пу но зна ња о ка ме њу, то се не по сти же кур сом, већ ни зом преда ва ња и се ми на ра ко ја др же об у че ни и сер ти фи ко ва ни кри ста ло те ра пе у ти са ве ли ким ис ку ством. Та ква пре да ва ња по ха ђа ова Ми тров чан ка. Не но си се не ки ка мен са сва ким каме ном. Не мо гу ци трин и гор ски кри стал за јед но, на при мер, јер су ја ки кри ста ли и тре ба ли би да се но се одвоје но, при ча нам она. До ста љу ди тра жи на кит од кри стала ко ји од го ва ра њи хо вом хоро скоп ском зна ку. - Углав ном ра дим са чи стим ка ме њем. А то ка ме ње је значај но јер нас ве зу је са приро дом, са зе мљом. Код нас на Фру шкој го ри има по лу драгог ка ме на, има га и у мно гим дру гим кра је ви ма Ср би је, а ја ре про ма те ри јал на ба вљам од јед не же не из Тор њо ша ко ја је стру ци је ге о лог и има свог про це ни те ља што га ран ту је ква ли тет не кри је Ја сми на. Ја сми на Шо бић обо жа ва да иде на ба за ре и из ло жбе, оби шла је мно ге, ишла је по сла ва ма, а иде и на раз не мани фе ста ци ји. Ту пла си ра своје ру ко тво ри не од по лу дра гог ка ме на.ни је члан удру же ња, јер са свим до бро функ цио ни ше као са мо ста лац. За при пре му за од ла зак на не ки ба зар тре ба јој и не ко ли ко да на ра да. Че сто се де си да има свећ спрем но оно шта од на ки та љу ди тра же. Ка да га пра ви, ра ди то кон ти ну и ра но, нај че шће ви кен дом и ни кад не пре ста је док не на ра ви накит ко ји јој се сви ђа. Мно ги ве ру ју да сва ки полу дра ги ка мен има сво ју причу и зна че ње, да не ко ме или за не што по ма же. За та кве ци трин је ка мен бо гатих, а од ње га Ја сми ни нај че шће тра же дрв ца сре ће. Љу ди се на да ју да ће би ти бо га ти ако га има ју или ако га но се. А деј ство баш тог ка ме на је она и са ма осети ла. На јед ном ба за ру, ба ци ла је ша ку ци три на пре ко сво је из ло жбе и у кратком ро ку су љу ди ста ја ли пред те згом у ре ду да ку пе на кит Ја сми не Шо бић. С. Ђа ко вић М. Ми ле у снић Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић НЕСРЕЋА Румени се к`о румена ружа, удовица поред живог мужа. ГРЕЈАЊЕ Нема ватре без букови` дрва, нит` љубави као што је прва. ПРОБЛЕМ Волем пити ракија ми мила, доста ми је проблема створила. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Пи ше: Бран ко Ми ло ра до вић (Р)еволуциjе У ви ну исти на, у сир ће ту ре ал ност. Кад ми слиш да ни си та мо где си, обич но си та мо где ни ка ко ни си ми слио да бу деш. Не ма че му да се на даш, ка да сло бодно па даш. Ко ли чи на про да те ма гле, сра змерна је ве ли чи ни пра зни не у гла ва ма ку па ца. Што смо ви ше у ле ген ди, то смо ма ње на кар ти. Ноћ не мо ре ни су то ли ко стра шне, ужа сно је кад те спо пад ну ноћ ни мо ро ни. КАРТ: Жарко Гаћеша За га ран то ва ним сло бо да ма, нај ве ћа прет ња су га ран ти. Кад је ти ши на ни шта се не чу је, кад је мук све се ви ди. Уме сто да се мла ти пра зна сла ма, тре ба да се сла ма онај ко ји мла ти. Ни смо уре ђе на др жа ва, за то што се уз др жа ва мо уре ђе ња. За ле пи ли ми ети ке ту ал ко хо ли ча ра, још да ми да ју фла шу. Ка да ће мо јед ном схва ти ти да ра диност на ро да ни је на род на ра ди ност. Све ре во лу ци је су по тро ше не, а и ево лу ци ја за ка зу је. Пр во ки ша, па град, па бу ји ца, па попла ве, а све вре ме про да ју ма глу. На ша бу дућ ност је све тла, сре ћа па из ми сли ли ре ци кла жу.

6 6 Среда, 2. новембар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: За што је ис пла ти ви је уво зи ти па суљ, кром пир и бе ли лук? Би ља на Лац ко вић, Ва ши ца - Уво зи се јер се у дру гим ве ћим зе мља ма про изво ди у ве ли ким ко ли чи на ма због че га је от куп на це на ни жа, док код нас код ма лих про из во ђа ча ипак тре ба пу но ви ше из дво ји ти за про из вод њу, па ис пад не да је јеф ти ни је уве сти па про да ти. Ла зар Ра ди во је вић, Ру ма - То је за кон тржи шта. Ре ци мо, тај бе ли лук из Ки не је кру пан и ква ли тет ни ји од на шег. Мо жда ми не ма мо та кве вр сте, или се он га ји по не ким ста рим ме то да ма. Си гур но је да ти уво зни про из во ди гу ше на ше про из во ђа че. Лич но ви ше во лим да ку пу јем до ма ће по вр ће због си гур но сти. Ве сна Зо рић, Ин ђи ја - За и ста је не допу сти во да по ред то ли ко по љо привред ни ка ми увози мо по вр ће. Држа ва мо ра не што да пре ду зме ка ко би за шти ти ла се ља ка и ње гов рад. Не мо гу ће да је ква ли тет ни ји кром пир који уве зе мо или би ло ко ји дру ги про из вод. Зо ран Ди ми три је вић, По пин ци - Ти ме се ба ве ве ли ки игра чи, бо га ти љу ди ко ји ула жу у тр го ви ну и уве ћа ва ју свој ка пи тал. Тр го вина ко тр го ви на, сва ко гле да да у то ме што бо ље про ђе, да обр не што бр же уложе но и што бо ље за ра ди без пре ве ли ког тру да. Ан ки ца Та тић, Ша шин ци - Не ка ра чу ница за увоз ро бе ко ју ов де има мо ите ка ко по сто ји. Иза то га не ко и не што сто ји. Без об зи ра на све, мо је ми шље ње је да је нај бо ље да је де мо наше по вр ће. Зна мо ка ко смо га про из ве ли, где је га је но, а о том уво зном не зна мо ни шта. Пе тар Бо дор, Ру ма - Не мо же мо ми то ли ко да произ ве де мо и на ши при но си су ма ли. Та уво зна ро ба је кон ку рент ни ја и са це ном. По троша чи, иако во ле до ма ће, че сто из не зна ња ку пу ју лук, па суљ ко ји уоп ште ни је наш. Ква ли тет свог тог уво зног по вр ћа је до бар. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД И КО ФИН ДУ СТРИ ЈА СР БИ ЈЕ ПОТ ПИ СА ЛИ МЕ МО РАН ДУМ О СА РАД ЊИ Шко ло ва ње пре ма по тре би по сло да ва ца Ду ал ни си стем обра зо ва ња у Срем ској Ми тро ви ци већ се ре а ли зу је, а пре ко овог ме мо ран ду ма тај си стем би тре бао да се про ши ри рад Срем ска Ми тро ви ца и Ко- ду стри ја Ср би ја пот пи са ли Гфин су ме мо ран дум о са рад њи са циљем да за јед нич ким ан га жо ва њем мла ди ма при бли же усло ве ра да у ов да шњим ком па ни ја ма ка ко би се шко ло ва ли за де фи ци тар на за ни ма ња, од но сно она ко ја су по треб на ино стра ним по сло давци ма. Ме мо ран дум су пот пи са ли пред сед ник Ко фин ду стри је Ср бија Ерик Ко су та и гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на дер, а ску пу су при су ствова ли ди рек то ри срем ско ми тровач ких сред њих шко ла и за ин тере со ва них пред у зе ћа. Гра до на чел ник Срем ске Ми трови це Вла ди мир Са на дер сма тра да ће пот пи са ни ме мо ран дум о са радњи би ти од зна чај на, јер је Ср би ја кре ну ла пу тем да обез бе ди та кав си стем обра зо ва ња ко ји ће страним ин ве сти то ри ма омо гу ћи ти да има ју рад ну сна гу ка ко би мо гли да по слу ју у Ср би ји. - То ће омо гу ћи ти ду ал но обра зо ва ње, са овим ме мо ранду мом ми ће мо сред њо школ це уво ди ти у ком па ни је ко је су дошле у Срем ску Ми тро ви цу и прибли жи ти им усло ве ра да, а то ће им по мо ћи да се опре де ле и ве жу за од ре ђе ну ком па ни ју. Пред ност то га си сте ма тре ба да ви де и роди те љи сред њо шко ла ца, јер је бит но има ти шко лу али та кву која ће до не ти ди пло му за бр зо запо сле ње ре као је гра до на челник Срем ске Ми тро ви це. Пр ве ко ра ке ду ал ног образо ва ња у Срем ској Ми тро вици спро во де Бро до гра ди ли ште На кон сту па ња на сна гу но ве Уред бе Ми ни стар ства за држав ну упра ву и ло кал ну са мо у- пра ву, ко јом је од ре ђе на ко муни ка ци ја из ме ђу Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва и ор га на на ни воу ло кал не са мо у пра ве, по ве ћао се обим ра да свих матич них слу жби, па та ко и у Руми. По За ко ну о оп штем управном по ступ ку, ма тич на слу жба вр ши слу жбе ну ко му ни ка ци ју на зах тев стран ке ко ја се по јави у По ли циј ској упра ви и има по тре бу за из да ва њем лич не кар те или па со ша. Нео п ход на до ку мен та за овај зах тев, Извод из ма тич не књи ге ро ђе них и Уве ре ње о др жа вљан ству, пре ма ре чи ма ма ти ча ра Ја нике Пе чи ја, ма тич на слу жба до ста вља По ли циј ској упра ви истог да на, или нај ка сни је у ро ку од два да на, без плаћа ња так се за из да ва ње ових до ку ме на та. Ва ха ли и Сред ња тех нич ка школа Ни ко ла Те сла и то се од но си на шко ло ва ње за ва ри о це. У циљу ши ре ња овог си сте ма обра зова ња оба вље ни су пре ли ми нар ни раз го во ри са свим ком па ни ја ма у Срем ској Ми тро ви ци, до дао је Ску пу при су ство ва ли пред став ни ци шко ла и ком па ни ја По на ло гу Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и ло кал ну само у пра ву, ма тич не слу жбе су и у оба ве зи да до кра ја ове го дине за вр ше унос свих ма тич них књи га на сред ства за ауто матску об ра ду по да та ка. гра до на чел ник Са на дер. Је дан од пред ло га ве за них за оне ко ји упи шу де фи ци тар на за ни ма ња је да има ју пред ност код сме шта ја у до мо ве уче ни ка. Пред сед ник Ко фин ду стрије Ср би ја Ерих Ко су та об ја снио До ста то га је већ уне то, али има и мно го ма тич них књи га које се не од но се са мо на др жав не ма тич не књи ге, не го на цр кве не ма тич не књи ге ко је су код нас за сту пље не. Нај ста ри ја књига је из го ди не, па све до го ди не, уз на по ме ну да има мо две пра во слав не, јед ну ка то лич ку цр кву и јед ну је врејску. Овај унос од но си се на пери од од 100 го ди на, од до го ди не. Уне ли смо до са да све ма тич не књи ге ро ђе них до је да је Ко фин ду стри ја нај ве ће удру же ње при вред ни ка у Ита лији а да у Ср би ји де лу је од го ди не и има 175 фир ми чла ни ца. Циљ удру же ња је да бу де спона из ме ђу чла ни ца и ло кал них са мо у пра ва у ства ра ју ам бијен та ко ји по ма же ино стра ним по сло дав ци ма. Ми о драг Мар ко вић, вла сник и ди рек тор Стил - те ка у Јар ку и члан Ко фин ду стри је Ср би ја задо во љан је по кре ну том ини ци јати вом о са рад њи и спре ман је дати свој до при нос ка ко би се створио још бо љи по слов ни ам би јент. Бран ко Сте ва но вић, ме на џер у Лу ва ти Ср би ја сма тра да је иници ја ти ва ко ри сна за све уче снике, а по себ но за мла де љу де ко ји ће се обра зо ва ти за по сло ве за ко ји ма по сто ји по тра жња. У ци љу ус по ста вља ња са радње шко ла и ком па ни ја, пла нира но је да већ 10. но вем бра, око 120 ми тро вач ких сред њо шко ла ца ор га ни зо ва но по се ти не ке од овда шњих ком па ни ја. С. Ђ. - Сл. Н. РУ МА УНОС ПО ДА ТА КА ИЗ МА ТИЧ НИХ КЊИ ГА ЗА ПЕ РИ ОД ОД ПО СЛЕД ЊИХ 100 ГО ДИ НА Је дан век на је дан клик Има и мно го ма тич них књи га ко је се не од но се са мо на др жав не ма тич не књи ге, не го на цр кве не ма тич не књи ге - Овај унос од но си се на пе ри од од 100 го ди на, од до го ди не Ја ни ка Пе чи Пот пи сан ме мо ран дум Раз во ди бра ка - стан дард ни Ја ни ка Пе чи из но си и пода так да је број умр лих лица кон стант но по след њих го ди на, са мо у на се ље ном ме сту Ру ма, око 350. Ка да је реч о они ма ко ји из го воре суд бо но сно да, и ту је број стан дар дан у по следњих 15 го ди на, и кре ће се око 220 упи са. На жа лост, стан дард ни су и раз во ди бра ко ва, и око 30 од сто од бро ја оних ко ји брак склопе, кре ће се ци фра оних ко ји свој брач ни жи вот окон ча ју раз во дом го ди не и још до ста упи са из цр кве них књи га. Не што ма њи је обим уне тих ма тич них књи га вен ча них и умр лих, али се на то ме сва ко днев но ра ди. То је наша оба ве за и ми ће мо тај по сао у на зна че ном ро ку и за вр ши ти, го во ри Пе чи. По ве ћан је и обим по сла око из да ва ња лич них до ку ме ната, јер су гра ђа ни ду жни да до кра ја го ди не за ме не лич не карте ко је има ју ста ри обра зац. М. Н.

7 Среда, 2. новембар БЕ ШЕ НО ВО НА КОН ДО БИ ЈА ЊА ПО ТРЕБ НИХ ДО ЗВО ЛА Ам бу лан та по че ла с ра дом РУ МА ИЗ РА ДА ЈП СТАМ БЕ НО ЈП Стам бе но је и по ред потреб них ре монт них ра до ва, за вр ши ло и нај ва жни ји по сао ко ји је се од но сио на по прав ку три ко тла. У ко тлу ко ји се нала зи у Спорт ској ха ли, из вр шена је за ме на 20 од сто це ви, а у дру га два ко тла у на се љу Соли дар ност код До ма здра вља, це ви су ком плет но за ме ње не. Нај пре су за вр ше ни ра до ви на ма лом ко тлу ко ји је од по чет ка греј не се зо не у функ ци ји, док ће ве ли ки ко тао би ти укључен у си стем он да ка да стиг ну ни ске, зим ске тем пе ра ту ре и ка да по тро шња гре ја ња бу де по ве ћа на. Ди рек тор Стам бе ног Срђан Ни ко лић, ка же да је вред ност ин ве сти ци је би ла два ми ли о на ди на ра и да је по требна сред ства обез бе ди ло са мо пред у зе ће. У овом ме се цу смо ку пи ли 215 то на ма зу та, а упра во смо упла ти ли за ко ли чи ну од још 75 то на. Са овим ка па ци тети ма ко ји ма рас по ла же мо, уз план да ку пи мо још 100 то на, и уко ли ко тем пе ра ту ре бу ду Град ски чел ни ци са за по сле ни ма у ам бу лан ти и пред став ни ци ма МЗ На кон ви ше де це ни ја ра да у тро шној згра ди на пу клих зи до ва и та ва ни ца, здрав ствена ам бу лан та у Бе ше но ву је про шле сед ми це пре се ље на у но ву згра ду са иде ал ним услови ма за при мар ну здрав стве ну за шти ту. Ле по уре ђен про стор, чи сте и то пле про сто ри је, но ви на ме штај и ква ли тет на ме дицин ска опре ма об ра до ва ли су здрав стве не рад ни ке и па цијен те. Тим по во дом но ви обје кат су у пе так об и шли пред став ни ци ре пу блич ких, по кра јин ских и град ских ин сти ту ци ја - ми нистар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Бра ни слав Не ди мо вић, гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла димир Са на дер, пред сед ник Скуп шти не гра да То ми слав Јан ко вић, ди рек тор До ма здра вља прим. др Ду шко Маџић, на чел ник Град ске управе за здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту Во ји слав Мир нић, за ме ник по кра јин ског се крета ра за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не Ми лан Ко ва че вић и го сти из су сед них оп шти на. На кон раз го во ра са ме штани ма Бе ше но ва, гра до на челник Вла ди мир Са на дер ис такао је да ло кал на са мо у пра ва на ста вља са про јек ти ма изград ње и са на ци је здрав ствених ам бу лан ти и из ра зио очеки ва ње да ће у ско ри је време сва се ла има ти аде кват не објек те у си сте му при мар не здрав стве не за шти те. - Ми смо у апри лу ме се цу за вр ши ли са гра ђе вин ским ра до ви ма на овом објек ту, а по том су при ку пља не по требне до зво ле за по че так ра да. Са да је и зва нич но ам бу ланта пре да та на упо тре бу. Ми на ста вља мо по лит ку да осавре ме њу је мо ам бу лан те у сели ма, све у ци љу по бољ ша ња здрав стве не за шти те се о ске ог ста нов ни штва. На ста ви ће мо и да ље са овим про јек ти ма кроз из град њу и са на ци ју по сто јећих ам бу лан ти До ма здра вља и на дам се да ће мо у ско рије вре ме има ти за вр ше не све објек те по се ли ма ре као је Са на дер и под се тио да је вред ност ра до ва би ла 16 мили о на ди на ра, а да су по ло вине по треб них ула га ња обез беђе не из ре пу блич ких из во ра и град ског бу џе та. Пред сед ник Са ве та МЗ Беше но во Дра го љуб Ла ке тић ка же да је по че так ра да ам булан те на и шао на ве ли ко за довољ ство ме шта на. - То је ве ли ка ствар за село јер ова кви објек ти да ју наду мла ди ма да оста ју да жи ве на се лу и по твр да су да не ко ми сли и о се о ској по пу ла ци ји ка же Ла ке тић. Ди рек тор До ма здра вља прим. др Ду шко Ма џић ка же да ће ам бу лан та, као и до са да, ра ди ти утор ком и че врт ком и јед не су бо те у ме се цу. Док тори ца и ме ди цин ска се стра ра де оста ле да не у Ве ли ким Ра динци ма. Ни шта се не ме ња у радном вре ме ну, са мо су усло ви да ле ко бо љи на за до вољ ство па ци је на та. - Ми смо се по тру ди ли да ам бу лан ту опре ми мо но вим инвен та ром и ме ди цин ском опремом на ба вље ним из сред ста ва До ма здра вља. Ле по је, чи сто, све тло и су во, та ко да су услови за и ста до бри на за до вољство ме ди цин ског осо бља и паци је на та ис ти че др Ма џић. Уз ам бу лан ту, у скло пу но ве згра де на ла зе се и про сто ри је за по тре бе ра да Ме сне за јед нице и Ме сне кан це ла ри је. Ж. Н. Греј на се зо на уз на ду и бри гу Оба ве зе ста на ра Из овог пред у зе ћа по ру чују по тро ша чи ма да је вре ме за раз ми шља ње о ра ци о нални јем га здо ва њу енер ги јом, и ме ра ма ко ји ма би се пове ћа ла енер гент ска ефи касност њи хо вих стам бе них про сто ра. Це ло куп на ин стала ци ја гре ја ња је у вла сништву ста на ра, а све че шћи су про бле ми са пу ца њем ин стала ци ја у са мим згра да ма. Само по чет ком ове се зо не би ла су че ти ри та ква слу ча ја. Инге рен ци ја ЈП Стам бе ног је спољ ни то пло вод и под стани ца на ула зу у згра ду, док је са ма ин ста ла ци ја у згра ди не што чи ме тре ба да се ба ви Скуп шти на ста на ра или сами вла сни ци ста но ва, ка жу у овом јав ном пред у зе ћу. ЈП Стам бе но на ни воу про сеч них за ово доба го ди не, пред у зе ће ће сасвим си гур но има ти до вољ не ко ли чи не ма зу та до кра ја новем бра ме се ца. На дам се са мо да ће нас ове зи ме ми мо и ћи про бле ми са ко ји ма смо се суо ча ва ли про шле го ди не, ка да је упра во у ок то бру ме се цу до шло до ха ва ри је и цу ре ња то пло во да, у де лу по ред пу та на ју жној оби ла зни ци око Руме, а у ја ну а ру нам је стра дао гре јач ма зу та. Све што је до нас, ми смо учи ни ли ка ко би гра ђа ни ма обез бе ди ли нормал но снаб де ва ње гре ја њем, го во ри Ни ко лић. За кљу чак ко ји је не давно из не ло Струч но рад но тело ко је је фор ми рао пред седник Оп шти не Ру ма, ка ко би се ство ри ли усло ви за опо ра вак овог пред у зе ћа и омо гу ћи ло да гра ђа ни има ју ква ли тет ни је и јеф ти ни је гре ја ње, огле да се у три при о ри те та, и три ме ре ко је ће се пред у зе ти у на редном пе ри о ду. Реч је о из гра дањи но вих ко тлар ни ца на природ ни гас у на се љу Ти вол, у сек то ру Цен тар Се вер, и у на се љу Со ли дар ност код До ма здра вља у Ру ми. Из ра да про јект не до ку мен та ци је за изград њу три ко тлар ни це у Ру ми ко шта ће пет ми ли о на ди на ра, за шта су сред ства обез бе ђе на из оп штин ског бу џе та, и би ће за вр ше на до фе бру а ра го ди не, ка ко би се већ на ред не греј не се зо не ре а ли зо вао проје кат из град ње ко тлар ни ца ко је ће као енер гент ко ри сти ти гас. Оно што мо же да успо ри овај по сао је су ду ги ро ко ви и вре ме ко је се утро ши на спро во ђе ње тен де ра и евен ту ал не при медбе и жал бе фир ми ко ји се по јаве као за ин те ре со ва ни из во ђачи ра до ва. Ни ко лић као при мер на во ди из град њу га сне ко тларни це у Срем ској Ми тро ви ци, ко ја је из гра ђе на за 90 да на, али је по сао ко ји се од но сио на сву по треб ну до ку мен та ци ју и ад ми ни стра ци ју, тра јао го то во 15 ме се ци. Ове зи ме ЈП Стам бено гре је укуп ну по вр ши ну од ква драт них ме та ра, од че га око ква драт них ме та ра при па да стам бе ном про сто ру, а оста ло се од но си на по слов ни про стор. Ко бину је мо гре ја ње на ма зут са 4 ко тлар ни це, а три ко тлар ни це ко ри сте гас, од но сно 75 проце на та чи ни ма зут, а 25 од сто је гас. Оче ку јем да ће мо успешно то ком се зо не ис по ру чи ти гре ја ње гра ђа ни ма, и по ред чи ње ни це да је си стем стар око 40 го ди на, и да увек посто ји бо ја зан од евен ту ал них ха ва ри ја. Број зах те ва оних гра ђа на ко ји су же ле ли да се ис кљу че са си сте ма је, у од носу на про шлу го ди ну сма њен. Свим по тро ша чи ма ко ји су желе ли да се уме сто де ли те ља топлот не енер ги је, вра те на па у- шал ни на чин об ра чу на утро шене енер ги је то је и омо гу ће но, на по ми ње ди рек тор Ни ко лић. M. Нин ко вић ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: За што је ис пла ти ви је уво зи ти па суљ, кром пир и бе ли лук? Ми ра Крч мар, Ру ма - Не знам че му тај увоз ка да су на ши про из води бо љи. Ра дим на пи ја ци 35 го ди на, и ни је ми ја сно за што по ред нас про изво ђа ча тре ба на те зга ма да бу ду па суљ, лук и дру го по вр ће, са ко зна ко је стра не све та. Куп ци ина че нај ви ше тра же и же ле наш до ма ћи про из вод. Вин ка Ерић, Пе ћин ци - Не знам да ли је јеф ти ни је, ни ка ко је мо гу ће, али ни је у реду да се то ли ко уво зи, кад се код нас про из ве де то ли ко ле пог по вр ћа и не ма ју ко ме да га прода ју. Ра дим и у ра сад ни ку и знам ко ли ко је на ше по вр ће јеф ти но и не мо гу љу ди да га про да ју. Ни ко ла Јов ко вић, Шид - Све је ствар ра чу ни це и прора чу на, ако је та мо по вр ће наве ли ко јеф ти ни је јер су ула га ња у ње го ву про извод њу ма ња не го код нас, он да је са свим ло гич но да ће мо га уво зи ти, јер ће на тај на чин би ти ма ња ње го ва крај ње це на ко ју пла ћа ју по тр о ша чи. Ја го да Ро сић, Срем ска Ми тро ви ца - И ја се че сто пи там ка ко је мо гу ће да нам је јеф ти ни је да уво зи мо кромпир, па суљ и слич но по вр ће из да ле ких зема ља, не го да то про из во ди мо. Во ле ла бих да ту ра чу ни цу не ко јав но про ту ма чи и тo крат ко и ја сно да сви раз у ме мо. Све тла на Ро дић, Ин ђи ја - Ни ка ко то не же лим да комен та ри шем, то је пот ппу но апсурд на ствар. Бар кром пир, па суљ и лук произ во де на ши по љо при вред ни ци и не ма ра чу ни це да мо же би ти јеф ти ни ји ако се уве зе из дру гих зе ма ља. Ибра Му слић, Ру ма - Иако мно ги на пи ја ци го во ре да су на те зга ма до ма ћи про из води, то ни је истина јер има до ста то га из уво за. Про блем је што је код нас опала про из вод ња, и што је ма ло оних ко ји же ле да ра де. Проблем су и на куп ци ко ји гу ше сит не про из во ђа че.

8 8 Среда, 2. новембар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: За што је ис пла ти ви је уво зи ти па суљ, кром пир и бе ли лук? Је ле на Ко цић, Ин ђи ја - Не мо гу ће је да уво зи мо по вр ће, а на ша зе мља има то ли ко пољо при вред ног по тен ци ја ла. Не мо гу да раз у мем да не што уво зно мо же би ти квали тет ни је и јеф ти ни је не го наш до ма ћи про из вод. Ми ра Ко вар ба шић, Ру ма - Про тив сам то га да се уво зи оно што ми имамо, а то по вр ће и ни је бо ље од до ма ћег. Имам сво ју ба шту и са ма се јем не ко по вр ће, па за то то и ка жем. Ми слим и да је том уво зном по вр ћу це на ви ша од на шег. Оно што мо рам да ку пим, ку пу јем увек од љу ди ко је као про из во ђа че по зна јем. Ал ми ра Ра до ше вић, Огар - Уво зе за то што не ма ју осе ћаја пре ма свом, до ма ћем про изво ђа чу. Што ка жу сла ђа је ту ђа љу ска, не го наш мед и уво зе ки не ски, а ми не мо же мо да прода мо свој. Та ко и по вр ће и во ће, уво зи се све, не бит но ода кле и ка квог клва ли те та, бит но је да је ту ђе и да ве ли ки тр гов ци што ви ше за ра де. Ма ја Вра не ше вић, Шид ЛА ЋА РАК СЛО БО ДАР СКЕ СВЕ ЧА НО СТИ По част па лим жр тва ма По ла га њем ве на ца и цве ћа код спо ме ни ка па лим броци ма и жр тва ма фа ши стичког те ро ра у цен тру Ла ћар ка и све ча ном ака де ми јом ко ју је ор га ни зо вао Ме сни од бо ра бора ца НОР-а Ме сна за јед ни ца Ла ћа рак и Дру штво за исти ну о НОБ-у по дру жни ца за Војво ди ну, обе ле же на је 72. го дишњи ца осло бо ђе ња овог ме ста у Дру гом свет ском рату. Вен це и цве ће су у не де љу 30. ок то бра, по ло жи ле број не деле га ци је ме сних од бора по што ва ла ца слобо дар ских тра ди ци ја и дру гих удру же ња, а ме ђу при сут ни ма на овом све ча ном ску пу би ли су пред став ни ци по кра јин ских ор га на, ам ба са де Ру ске Фе дера ци је и ам ба са де Бугар ске. На кон по ла га ња вена ца одр жа на је свеча на ака де ми ја у Клубу пен зи о не ра на ко јој је сти хо ви ма, пе смом и ево ци ра њем се ћа ња по ру че но да се слав ни да ни на ше на род но о- сло бо ди лач ке бор бе и жр тве ко је су за то пале не ће за бо ра ви ти. Ла ћа рак је у Дру гом светском ра ту осло бо ђен, као и Срем ска Ми тро ви ца, 1. но вембра го ди не, а у тој ак ци ји је уче ство ва ла 16. Вој во ђан ска бри га да у са деј ству са Цр ве ном ар ми јом. Сло бо дар ске све ча но сти у Ла ћар ку су на ста вље не ове сед ми це. С. Ђ. - М. М. По ла га ње ве на ца СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У КА САР НИ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ Обе ле жен Дан ро да оклоп них је ди ни ца До шле број не де ле га ци је РУ МА У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ СРЕМ Отво ре ни дан и ро ђен да ни Рас пе ва но и ве се ло би ло је у пе так у Ге рон то ло шком центру Срем, ка да су уче ни ци ОШ Иво Ло ла Ри бар из Ру ме из ве ли бо гат ко ла жно-за бавни про грам, ко јим су че сти та ли ро ђен да не 33 ко ри сни ка устано ве ко ји су ро ђе ни у ок то бру. Ме ђу сла вље ни ци ма су би ла и два 91-го ди шња ка, Бо шко Лев на ић и Пе ро Ни кић, и три 90-го ди шња ки ње, Де санка Бо бић, Ан ђе ли ја Бо го вић и Де сан ка Па шић. Тај дан је био и Отво ре ни дан за центре за со ци јал ни рад, па су пред став ни ци из свих цен та ра срем ског окру га по се ти ле сво је шти ће ни ке у овој уста но ви, доне ле им по кло не. М. Н. Уче ни ци че сти та ли ро ђен да не - Уво зи мо из ино стран ства за то што је произ вод ња по вр ћа у на шој зе мљи ску па. Осим то га, још је дан од фак то ра због ко јег уво зи мо је сте што се то по вр ће ви ше кон тро ли ше не го на ше, тако да је и здра ви је. Вла до По ду на вац, Ру ма - Ви ше во лим дома ће, али шта је ту је. Нор мал ни је би би ло да предност има до ма ћи про из во ђач. То из уво за сти же у ве ли ким ко ли чина ма, па је и це на на те зга ма нижа. Мо жда су и на ши про из во ђа чи по су ста ли због све га и ви ше не га је то ли ко по вр ћа, па по треб них ко ли чи на на тр жи шту не ма. Је ле на Ве са, Срем ска Ми тро ви ца - Не знам ка ко је мо гу ће да нам је јеф ти ни је увози ти по вр ће и то баш оно ко је се ов де на ве ли ко про из во ди. Ја не ку пу јем по вр ће у про дав ни ца ма већ код по зна ни ка ко ји про да ју сво је про из во де на пи ја ци. Повр ће ку пу јем и у ме сти ма по Срби је где идем у по се ту. У ка сар ни Бо шко Пал ковље вић Пин ки у Сремској Ми тро ви ци обе ле жен је Дан ро да оклоп них је ди ни ца ок то бар. На по чет ку свеча но сти ко ман дант гар ни зо на пот пу ков ник Бо ри слав Крња јић по здра вио је ве ли ки број го сти ју, ме ђу ко ји ма су би ли пред став ник пр ве бри гаде Коп не не Вој ске, ма јор Ми ле Кли па, пред сед ник Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца Томи слав Јан ко вић, пред ставник Оп шти не Ру ма Сте ван Кова че вић, пред став ни ци МУП-а, СУБ НОР-а, ре зер вних вој них ста ре ши на и дру штве них ор гани за ци ја. Дан оклоп них је ди ни ца Војске Ср би је обе ле жа ва се 31.окто бра од го ди не Са све ча но сти у ка сар ни Вој ске Ср би је Ко ман дант пот пу ков ник Бори слав Кр ња јић је ис та као да су оклоп не је ди ни це да нас опре мље не са вре ме ним бор беним сред стви ма, ве ли ке вредно сти, ва тре не мо ћи и ма невар ске спо соб но сти ко ја мо же да од го во ри свим за да ци ма који се пред њу по ста вља ју. На кон из ла га ња ко ман данта гар ни зо на, на чел ник Гру пе за људ ске ре сур се, ка пе тан Ро берт Ба кић, је пред све чаним стро јем про чи тао на ред бу о на гра да ма и по хва ла ма заслу жним по је ди ни ци ма и једи ни ца ма, ко ји су се сво јим за ла га њем по себ но ис та кли и до при не ли уна пре ђе њу опе ратив не спо соб но сти, ка ко сво јих је ди ни ца, та ко и Вој ске Ср би је у це ли ни. С. Гру ји чић

9 Среда, 2. новембар КО ЛЕК ТИВ НО ВЕН ЧА ЊЕ При ја вље но 19 па ро ва У Срем ској Ми тро ви ци ће се 12. но вем бра у 13 са ти, одржа ти дру го ко лек тив но вен ча ње за ко је се при ја ви ло 19 па ро ва. Ко лек тив но вен ча ње ће се обави ти у хо лу Град ске ку ће, а тим по во дом је про те кле сед ми це усле дио до го вор око тех нич ких де та ља ор га ни за то ра са бу ду ћим мла ден ци ма. Под се ћа мо вен ча ње је пот пу но бес плат но, од гра да мла ден ци ће до би ти шам па њац и ви кенд ме де ни ме сец. Мла де ће на по клон до би ти вен ча нице по из бо ру, фри зу ру, шмин ку и би дер ма јер. Уко ли ко вре мен ске при ли ке до зво ле мла ден ци ће про ше та ти гра дом. КУ ЗМИН Рас пе ва на је сен У пе так 3. но вем бра са по четком у 20 са ти, у До му кул туре у Ку зми ну би ће одр жа на мани фе ста ци ја Рас пе ва на је сен. Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је је Кул тур ни цен тар Ку зми на, а реч је о так ми че њу пе ва ча ама те ра на род не му зи ке из це лог Сре ма. За три пр во пла си ра на су при премље ни ва у че ри у вред но сти од ди на ра, и ди на ра. По кро ви тељ ма ни фе стаци је је Град Срем ска Ми тро ви ца, а ор га ни за тор је Ме сна за јед ни ца Ку змин. МУ ЗЕЈ СРЕ МА Фе сти вал ар хе о ло шког фил ма у зеј Сре ма ор га ни зу је 13. по Мре ду Фе сти вал ар хе о ло шког фил ма ко ји тра је од 1. до 5. новем бра и то ком ко га ће Ми тровча ни мо ћи да пра те за ни мљи ве фил мо ве. У сре ду, 2.но вем бра су на ре ду про јек ци је фил мо ва Дрво де ље и сто ла ри у брон за ном до бу и Та јан стве ни Тур фан. За че твр так, 3. но вем бра, пла ни рани су фил мо ви Пур пур ни Сирми јум и Тај не во де Па лер ма. У пе так, 4. но вем бра, на рас поре ду су фил мо ви Же не Ви кинга I Си гру нин бег на Ислан ду и Si li ca Glass, зве зда но ста кло из ли биј ске пу сти ње, а по следњег да на одр жа ва ња фе сти ва ла 5. но вем бра мо гу се по гле да ти фил мо ви Ра но хри шћан ска ба зили ка код Бе ле Па лан ке, Ве рона, отво ре ни град и Кле сар ски ехо. Про јек ци је се одр жа ва ју у са ли му зеј ске згра де у Ули ци Вука Ка ра џи ћа од 17 са ти. ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ НО ВЕМ БАР СКИХ ДА НА У част пра зни ка гра да По во дом Но вем бар ских да на гра да Срем ска Ми тро ви ца при пре мљен је ра зно вр стан и бо гат про грам ак тив но сти чи ји са др жај ће би ти све ча не ака де ми је, смо тре, про јек ције фил мо ва, ју би ле ји уста нова, про мо ци је књи га, ча сопи са, так ми че ња, из ло жбе, пред ста ве и дру ги са др жа ји. Јер, но вем бар је зна ча јан за град и гра ђа не због зна чај них исто риј ских да ту ма: 1. но вембра се сла ви Дан осло бо ђе ња у Дру гом свет ском, 5. но вембра Дан осло бо ђен у Пр вом свет ском ра ту, а 8. но вем бар Ми тров дан је сла ва Срем ске Ми тро ви це. У скло пу обе ле жа ва ња Новем бар ских да на, до 5. новем бра, од 17 ча со ва, у са ли Му зе ја Сре ма, тра је Смо тра архе о ло шког фил ма. У сре ду, 2. но вем бра, у 18 са ти, у све ча ној Ми тро вач ка Кан це ла рија за мла де јед на је од нај у спе шни јих у Ср би ји по број ним и успе шним ак тив ности ма ко је ма сов но оку пља ју мла де и про јек ти ма ко је орга ни зу ју. То је био по вод да Срем ску Ми тро ви цу по се те пред став ни ци Оп шти не Но ва Цр ња ка ко би од пред ставни ка ло кал не са мо у пра ве и Кан це ла ри је за мла де до би ли дра го це не са ве те о устројству и ра ду сво је Кан це ла ри је за мла де. Де јан Па нић, са вет ник пред сед ни ка Оп шти не Но ва Цр ња об ја снио је ка ко су у овој оп шти ни ре ши ли да ак ти ви рају све сег мен те ра да па и рад Кан це ла ри је за мла де. - По се ти ли смо По кра јински се кре та ри јат за спорт и омла ди ну где им је по моћ ник се кре та ра ре као да не мо рамо пу но да из ми шља мо ка ко тре ба да из гле да рад Кан цела ри је за мла де, не го да посе ти мо Срем ску Ми тро ви цу, Ор га ни зу ју ћи ху ма ни тарну по зо ри шну пред ста ву Френ си са Ве бе ра Ве че ра бу да ла у из во ђе њу глу ма ца из Ста ре Па зо ве, а у ре жи ји Алек сан де ра Ба ка, Ро та ри клуб се укљу чио у ху ма ни тарну ак ци ју За Дра га нин ко рак. По се та пред ста ви у По зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић 20. ок то бра, би ла је из ван ред на, оце њу је Да ни ло Љев на ић, пред сед ник овог клу ба ко ји је на ре дов ном са стан ку ми тровач ких ро та ри ја на ца про шлог утор ка са оп штио да су том при ли ком од про да ја ула зни ца обез бе ђе на сред ства у ви си ни од 700 евра ко ја ће би ти уплаће на на ра чун фон да за ле чење Дра га не Јо ва нић на страда ле у са о бра ћај ном уде су. јер у овом гра ду ра ди нај бо ља Кан це ла ри ја за мла де у Ср бији ка же Па нић. Са го сти ма су раз го ва рали за ме ни ца гра до на чел ника Све тла на Ми ло ва но вић, пред сед ник Скуп шти не гра да То ми слав Јан ко вић, на челник за кул ту ру спорт и мла де са ли Му зе ја Сре ма би ће обе леже но 70 го ди на од осни ва ња Исто риј ског ар хи ва "Срем" и про мо ци ја 15. бро ја спо ме ни це Исто риј ског ар хи ва Срем". По зо ри ште је при пре ми ло про јек ци је фил мо ва 3. и 4. новем бра, а истог да на од 11 сати одр жа ва се у цен тру гра да Улич на тр ка. Дан осло бо ђе ња гра да у Првом свет ском ра ту би ће обеле жен по ла га њем ве на ца на гроб ни цу ин тер ни ра них рат ника на Пра во слав ном гро бљу у су бо ту 5. но вем бра у 11 са ти. У по не де љак, 7. но вем бра, у 10 са ти, у Ма чван ској Ми тро ви ци би ће от кри вен ре кон стру и сани спо ме ник по диг нут у част па лим бор ци ма у Дру гом светском ра ту. Истог да на у 18 са ти сле ди бо го слу же ње у Са бор ној цр кви, а у 19 са ти, у са ли Позо ри шта све ча на ака де ми ја пово дом Град ске сла ве и сла ве Са бор ног хра ма. Ми тров дан ско сла вље се на ста вља 8. но вембра ли тур ги јом ко ја по чи ње у 9 ча со ва у Са бор ном хра му, се че њем слав ског ко ла ча у 10 ча со ва, док ће у 10,30 ча со ва кре ну ти ли ти ја кроз град до ба зи ли ке Св. ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја где ће се одр жа ти мо ли тва за град и ње го ве грађа не. Срем ска Ми тро ви ца је би ће и до ма ћин 25. Ме ђу на род ног са ло на ур ба ни зма. Ова зна чајна ма ни фе ста ци ја се одр жа ва од 8. до 12. но вем бра, а ње но отва ра ње је 8. но вем бра у 12 ча со ва у Га ле ри ји Ла зар Воза ре вић. Та ко ђе, 8. но вем бра у 15 ча со ва на Град ском тр гу би ће одр жа на по ка зна ве жба је ди ни ца спе ци ја ли стич ке че те од ре да Жан дар ме ри је из Но вог Са да. ПО СЕ ТЕ ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ОП ШТИ НЕ НО ВА ЦР ЊА До бар глас се да ле ко чу је РО ТА РИ КЛУБ По моћ за Дра га ну Раз го вор са пред став ни ци ма Но ве Цр ње Или ја Не дић и ко ор ди на тор Кан це ла ри је за мла де Не над Рад ма но вић. Они су из рази ли спрем ност да у све му помог ну оп шти ни Но ва Цр ња и ис та кли за до вољ ство што је рад ми тро вач ке Кан це ла ри је за мла де пре по знат као ква ли тетан од стра не дру гих. Из пред ста ве Га ле ри ја РЕПЕРТОАР 8. но вем бра у 12 са ти, отва ра ње 25. Ме ђу на род ног са ло на ур ба ни зма По зо ри ште 3. но вем бра, ве ли ка сце на про моци је фи ло ва у 16 са ти Ро де, у 18 са ти Дом го спо ђи це Пе ре грин за чуд но ва ту де цу а у 20,30 са ти Јесен са му ра ја 4. но вем бра ве ли ка сце на про моци је фил мо ва у 16 са ти Ро де, у 18 са ти Ин фер но, у 20,30 са ти Је сен са му ра ја 5. но вем бра, у 12 са ти Ма ло краљев ство пред ста ва за де цу МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК Ерић Пре драг и Ко лун џи ја Сње жа на, Цви је ти но вић Сло бо дан и Сто ја но вић На та ша, Ра дић Ђор ђе и Ву јић Ан ђе ла ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ра кић Бо јан и Ду ши ца, Ђу кић Не бој ша и Џи гур ски Ђу кић Ја сми на- Ин ђи ја, Јо ва но вић Алек сан дар и Ни ко ли на, Бо ро је вић Ми лош и Ма ри ја- Пу тин ци, Ко ва че вић Ми ро слав и Ма ја- Ма чван ска Ми трови ца, Да ви до вић Ср ђан и Бра ни слава- Ру ма, Пи скла Игор и Јан ка- Ста ра Па зо ва, Си мић Дар ко и Та тић Си мић Мир ја на, Ву ко са вље вић Ми лан и Кристи на Срем ска Ми тро ви ца, Ло гару шић Ни ко ла и Бра ни сла ва- Шид, Јо ва но вић Ран ко и Ми ли ца- Ку змин, Ми нић Или ја и Дра га на- Мар тин ци, Па вин Јо ви ца и Ми ли ја на- Ириг, Путни ко вић Ра до мир и Бра ни сла ва- Го лубин ци, Да вид Алек сан дар и Зо ри ца Беркасовo, Ни ко лић Злат ко и Ан ге лина Ни кин ци, Мар ти но вић Бра ни слав и Са ња Ру ма, Ми шче вић Не бој ша и Са ња Хрт ков ци, Ива но вић Бо ри слав и Би ља на Шу љам, Ба та ло Ми ло рад и Ве сна Ру ма, Ше шли ја Иван и Марти на Но ви Ба нов ци, Ма ле тић Бра нислав и Ива на Ја рак, То мић Ми ло рад и Оли ве ра Ру ма, Ла за ре вић Здрав ко и Дра га на Ја ме на, Ха са но вић Ад мир и Дра га на Гра бов ци, Га чић Ма ри јан и Ни ко ли на Во гањ, Гру ји чић Зо ран и Јо ва на Мо ро вић, Ку љан ски Предраг и Та тја на Ада шев ци, ДО БИ ЛИ СИ НА: Па ра клис Милен ко и Сте фа на - Пла ти че во, Гру јин Алек сан дар и Ли ди ја- Ла ћа рак, Вален тић Да ни ло и Са ња, Мај сто ро вичћ Ми ли вој и Дра га на- Ин ђи ја, Ра до јевић Да ли бор и Ива на- Ва ши ца, Го гић Мар сел и Алек сан дра- Срем ска Митро ви ца, Пет ко вић Зо ран и Алек сандра- Ман ђе лос Ба бић Ми лан и Дра гана Шид, Стан ко вић Бо јан и Ви шња Но ви Кар лов ци, Ко јић Ста ни слав и Бран ка Шу љам, Ја дран ски Јо ван и Вла ста - Са лаш Но ћај ски, Са вић Бојан и Бра ни сла ва Ру ма, Жив ко вић Иван и Ве сна Ку змин, Љу бин ко вић Алек сан дар и Да ни је ла Бу ђа новци, Оже го вић Алек сан дар и Мир ја на Срем ска Ми тро ви ца, Би кић Бо шко и Сње жа на Ру ма, Ко ла ја Сло бо дан и Да ја на При ви на Гла ва, Ту тић Ђорђе и Бо ја на Шид, Ђу рић Сло бо дан и Бран ка Ла ћа рак, Иса ко вић Спа со је и Не ве на Ер де вик, Ра ди вој Иго вр и Жељ ка Ла ћа рак УМР ЛИ: Ба бић Дра ган рођ. 1937, Јо ва но вић Ва сиљ ка рођ.1940, Ер цег Бо ро рођ. 1936, Бран ко вић Ми о драг рођ. 1935, Ва сић Ол га рођ. 1931, Рикић Де сан ка рођ. 1932, Пе тро вић Биља на рођ. 1941, Јо ва но вић Ве ри ца рођ. 1962, Ћу лум Ми ле ва рођ. 1934, Ра до је вић Са ва рођ. 1955, Ка ра лић Ми лан рођ. 1943, Крнћ Ма ри ја рођ. 1941, Пла вић Ру жа рођ. 1935, Стоја но вић Ра ден ко рођ. 1959, Жди њак Ол га рођ. 1928, Сла вик Ан дри ја рођ. 1952, Ра да ко вић Ми лан рођ. 1962, Дми тро вић Ан ка рођ. 1925, Стег ња ић Жив ко рођ. 1944, Дра го са вац Милка рођ. 1946, Пот ко њак Ми лан рођ. 1937, Гри гић Или ја рођ. 1931, Тр нинић Дра го љуб рођ. 1948, Ми ја то вић Жив ка рођ. 1931, Грек са Зу за на рођ , Јо ва но вић Па вле рођ. 1949, Ми лан Стој ко вић рођ. 1935, Ку ла чанин Зо ран пођ. 1965, Ма тић Пе тра рођ. 1933, Бо снић Ми хај ло рођ. 1933, Ви зи ћа нин Јо ви ца рођ. 1965, Са вић Со фи ја рођ. 1954, Ран ђе ло вић Драго љуб рођ. 1944, Ба та лов Пе тар рођ. 1933, Ко са но вић Го спо ин ка рођ. 1943, Му шки ња Ђу ро рођ. 1947, Бо жић Симо рођ. 1941, Ко ља нин Јо ван ка рођ. 1929, Го спа вић Спа се ни ја рођ. 1938, Ми ло ше вић Је ли ца рођ. 1946, Де спото вић Мир ја на рођ. 1986, Ву че нић Ма ри ја рођ. 1942, Дом ба Љи ља на рођ. 1947, Пет ко вић Рад ми ла рођ. 1937, Ва сић Да ни ца пођ. 1941, Пајић Ка та рођ. 1925, Ши пош Љу ба рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР Про је кат Чи тај да би знао, знај да би вре део ре а ли зо ван уз су фи нан си ра ње Гра да Срем ска Ми тро ви ца

10 10 Среда, 2. новембар RUMA Припремиo: Mирослав Нинковић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР По зо ри шни про грам: Че твр так, 3. но вем бар Зве зда ра те а тар Бе о град Вла ди мир Ђур ђе вић Бај ка о по зо ри шту - ко ме ди ја Ре жи ја: Мар ко Ми си ра ча Игра ју: Ти хо мир Ста нић, Пе тар Стру гар, Сне жа на Са вић, Мио драг Кр сто вић, Ми лош Са молов, Не ве на Ри стић и Ве сна Стан ко вић Ве ли ка дво ра на КЦ 20:00 ча со ва Це на ула зни це ди на ра Филм ски про грам: Ма ла дво ра на од 19:00 и 21:00 час По кра ди Ло по ва Оста вље ни Хра бри ви тез Тренк, од 17:00 ча со ва Пло вид ба кроз вре ме, од 19:00 и 21:00 час Ула зни ца -200 ди на ра Про јек ци је у 2Д и 3Д фор ма ту Ве ли ка дво ра на сре да, 9. и че твр так, 10. но вем бар Тро ло ви од 16:00 ча со ва Вој на ака де ми ја од 18:00 и 20:00 ча со ва Ула зни ца ди на ра Ли ков ни про грам: Пе так, 4. Но вем бар Из ло жба сли ка Ге рон то ло шког цен тра Срем Ру ма Сли ке из на шег до ма Ве ли ки хол КЦ -18:00 ча со ва Из ло жба је отво ре на до 10. но вем бра го ди не МА ТИ ЧАР ВЕН ЧА НИ: Бра ни слав Љу бин ко вић и Јова на Јо ва но вић, Дра жен Симић и Аса ми Го кју, Де јан Дрве ни ца и Го ра на Ви до вић УМР ЛИ: Дра ги ца Опа чић, рођ год.; Мар ко Са вић, рођ год.; Ру жи ца Мар лог, рођ год.; Ма ри ја Ра цић, рођ год.; Ани ца Пал ко вље вић, рођ год.; Љу би ца Гра ча нин, рођ год.; Мом чи ло Бе говић, рођ год. СЕД НИ ЦА СО ЦИ ЈАЛ НО - ЕКО НОМ СКОГ СА ВЕ ТА Ре корд на на пла та по ре за на имо ви ну С о ци јал но-еко ном ски са вет, одр жао је у Град ској ку ћи сво ју 19. сед ни цу. На днев ном ре ду био је Из ве штај о пу ње њу бу џе та за пр вих де вет ме се ци го ди не, Из ве штај о на пла ти ло кал них јав них при хо да, име нова ње се кре та ра Со ци јал но-економ ски са ве та, а раз го ва ра ло се и о на став ку уна пре ђе ња со цијал ног ди ја ло га. Пред се да ва ју ћи овог те ла, на чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма, Ду шан Љу би шић, го во рио је о по зи тивном трен ду по ве ћа ња при хо да од по ре за на за ра де, и ве ћој успешно сти на пла те при хо да од по реза на имо ви ну. Овај из ве штај пр ви раз матра упра во Со ци ја но-еко ном ски са вет, а по том ће се на ћи на Општин ском ве ћу, и ко нач но пред од бор ни ци ма Скуп шти не Оп штине Ру ма. Пре две го ди не на пла та по ре за на имо ви ну у пр вих де вет ме се ци из но си ла је 93 ми ли о на ди на ра, или 42 од сто, а за исти пе ри о ду у го ди ни, на пла ћено је 150 ми ли о на ди на ра, од носно 67 од сто. По пр ви пут до са да има мо ре корд ну на пла ту у из но су од 155 ми ли о на ди на ра, или 72 од сто, што ни ка да до са да ни је био слу чај. То су ја сни по ка за тељи да Оде ље ње за ло кал не јавне при хо де до бро ра ди и бу џет је ве ћи у од но су на прет ход не две го ди не, што да је ло кал ној са моу пра ви јед ну ши ро ку ауто но ми ју У ЈП Во до вод, успе шно је из вр ше но ре сер ти фи ко ва ње си сте ма ме наџ мен та ква ли те том, ко је се оба вља на сва ке три годи не ка да се де таљ но про ве ра ва рад це лог пред у зе ћа, а оце њивач ки тим Станд Церт д.о.о. констан то вао је зна ча јан на пре дак у по сло ва њу, ефи ка сно сти и ефектив но сти про це са про из вод ње, и пра ће ње ни воа без бед но сти на кри тич ним тач ка ма ка рак те ристич ним за во до снаб де ва ње станов ни штва, од из во ри шта пре ко тех но ло шког про це са при пре ме во де за пи ће и ди стри бу ци о ног си сте ма до крај њег по тро ша ча. Ди рек тор во до вод ног пред у зе ћа, Сло бо дан Ста нић, за до во љан је оце на ма и учи ње ним у про те клом пе ри о ду. Си стем ме наџ мен та ква лите том, го во ри о ква ли те ту ру ково ђе ња фир мом и ко ли ко до бро упра вља мо про це си ма у пред у- зе ћу. Ми смо ујед но ура ди ли и HASSP ко ји го во ри о уре ђе но сти Сед ни ца СЕС-а у сми слу ре а ли за ци је свих оних ва жних про је ка та из обла сти соци јал не за шти те, ин фра стук турног опре ма ња и све га оно га што спа да у над ле жност ло кал не само у пра ве. На чел ник Љу би шић је из нео и за па жа ње да се пр ви пут у по след њих 20 го ди на до га ђа да сла би ин те ре со ва ње за јав ни, а по ве ћа ва за при ват ни сек тор. То је илу стро вао чи ње ни цом да су че ти ри рад ни ка из ЈП Во до вод, ко ји су би ли у стал ном рад ном од но су, на пу сти ли ово пред у зеће и за по сли ли се у при ват ном сек то ру, у фран цу ској ком па нији Ха чин сон, и ки не ско-дан ској ком па ни ји He alt Ca re Euro pe, мо ти ви са ни бо љим, ве ћим пла тама и усло ви ма ра да. На сед ни ци је за се кре та ра, на пе ри од од че ти ри го ди не, имено ва на ди пло ми ра на прав ни ца Сне жа на Ба њац. Пред став ник син ди ка та у Со ци јал но-еко ном ском са ве ту, Дра го Те шић, ис та као је изу зет но до бар и ква ли те тан рад овог те ла, оба ве стив ши да је рад син ди ка та на син ди кал ном удру жи ва њу ре зул ти рао оснива њем још две но ве син ди кал не ор га ни за ци је, и то у ком па ни јама Ca pi tol gro up и He alt Ca re Euro pe. Те шић је на ја вио да ће се са овим ак тив но сти ма убр зано на ста ви ти ка ко би сву да би ли за шти ће ни ин те ре си рад ни ка и њи хо ва пра ва. и ква ли те том упра вља ња, контро ле на шег основ ног про из вода, во де. Ове го ди не је ура ђе на ре сер ти фи ка ци ја оба си сте ма, и ни смо има ли од сер ти фи ка ци о не ку ће ко ја је вр ши ла про ве ру, ни јед ну је ди ну не у са гла ше ност. То зна чи да су они би ли за довољ ни и на шим упра вља њем, и на шим ква ли те том во де. Ово пред у зе ће тре нут но вр ши потреб но опре ма ње два но ва буна ра на из во ри шти ма Ја рак и Фи ше ров са лаш, чи ји екс плоа та ци о ни пе ри од мо же би ти и пре ко 35 го ди на. Бу нар на изво ри шту у Јар ку има из да шност од 50 ли та ра у се кун ди, а бу нар на Фи ше ро вом са ла шу је ка паци те та од 18 ли та ра у се кун ди. Ди рек тор Ста нић на по ми ње да опре ма ње фи нан си ра Во до вод из соп стве них сред ста ва, и да је за ова два бу на ра пла ни ра но по 3 ми ли о на ди на ра. На бу на ру у Јар ку је не где око 40 по сто ра до ва за вр ше но. Из во де се бе тон ски ра до ви, пола жу се елек тро ка бло ви, водо вод на мре жа, по ве зи ва ње, по ста вља се за шти та, огра да, а у све му то ме ма ло нас оме та ово неста бил но вре ме са че стом ки шом. а XI сед ни ци Оп штин ског ве- пред сед ник Оп шти не Ру- Нћа, ма, Сла ђан Ман чић, оба ве стио је већ ни ке о ре а ли за ци ја ма ак туел них ин ве сти ци ја, за по шља ва њу и на ред ним пла но ви ма усме ре ним ка да љем при вла че њу ин ве сти тора и отва ра њу но вих по го на. Тренут но се у рум ској рад ној зо ни гра де три фа бри ке, али оно што у ло кал ној са мо у пра ви ис ти чу као из у зет но зна чај но, је сте из градња по го на у по је ди ним се о ским ме сним за јед ни ца ма, ко ји ће сигур но ути ца ти на ква ли тет жи вота љу ди на се лу. Ин ве сти тор из Ита ли је, ку по ви ном три пар це ле укуп не по вр ши не 5,5 хек та ра нека да шње фар ме, а на кон то га и Зе мљо рад нич ке за дру ге Сре мац До брин ци у До брин ци ма, плани ра да из гра ди фа бри ку за откуп и пре ра ду по вр ћа, и за по сли сто рад ни ка, док се исто вре ме но у Бу ђа нов ци ма фор ми ра фар ма ова ца, а на про ле ће се пла ни ра и из град ња кла ни це. Пред сед ник Ман чић на ја вио је и ко нач но реше ње пи та ња ауто бу ске ста ни це у Ру ми, ко ја већ ду же вре ме својим из гле дом под се ћа на објек те ко ји се мо гу ви де ти са мо у добрим хо рор фил мо ви ма. Ауто бу ска ста ни ца је у апсо лут но за пу ште ном ста њу. Пре из ве сног вре ме на оба ви ли смо раз го во ре са др жав ним се кре таром у Ми ни стар ству при вре де, об зи ром да је др жа ва ве ћин ски вла сник ста ни це са 51 про центом. Прет ход ни ма њин ски ко рисник оста вио је иза се бе ве ли ке ду го ве, ис кљу че на је елек трич на енер ги ја, а ста ни ца је не бри гом и нео др жа ва њем по при ми ла овај ту жни и оро ну ли из глед. Ло кал на са мо у пра ва мо ра о то ме да во ди ра чу на, то је део на шег гра да, а ујед но то је ло ка ци ја за све гра ђа не Ру ме као и све пут нике ко ји до ла зе или про ла зе кроз наш град. Пр ви ко рак ко ји очеку је мо, ка ко би се си ту а ци ја могла про ме ни ти, је сте да нам држа ва по ве ри на упра вља ње свој део вла сни штва, и да та да за почне мо ра до ве на са на ци ји ауто буске ста ни це у Ру ми, и по но во је вра ти мо у функ ци ју, на ја вљу је пред сед ник Ман чић. ЈП ВО ДО ВОД ПО ДИ ГАО НИ ВО КВА ЛИ ТЕ ТА РА ДА До кра ја го ди не два но ва бу на ра Сло бо дан Ста нић АК ЦЕН ТИ СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Но ви по го ни у се ли ма По кре ну то и пи та ње оро ну ле ауто бу ске ста ни це у Ру ми Оро ну ла ауто бу ска ста ни ца Све ове ра до ве из во ди мо са мостал но, сво јим ре сур си ма, ин жење ри ма и рад ни ци ма пред у зе ћа. Оче ку јем да ће мо у но вем бру по сао пот пу но за вр ши ти и бунар ће та да би ти пу штен у рад. Ка да је реч о бу на ру на Фи шеру, рас пи су је мо Јав ну на бав ку и не ка естер ска ор га ни за ци ја ће се при хва ти ти по сла опре ма ња овог бу на ра, и до кра ја го ди не би и овај бу нар тре бао да бу де у функ ци ји, го во ри Ста нић. Из вр ше на је и успе шна реге не ра ци ја бу на ра пре ма Иригу, ко је ово пред у зе ће снаб дева во дом. У то ку је ку по ви на опре ме за бу нар, елек тро опрема, но ва пум па, це ви за бу нар, за ко ју ће би ти из дво је но око ми ли он ди на ра. Бу нар је очишћен, ис пи тан, и ње гов ка паци тет би тре бао да бу де 4 ли тре у се кун ди, што зна чи да ће та да по тро ша чи у Ири гу има ти око 300 ме та ра куб них во де ви ше не го до са да. Пројекат Сазнај, креирај своју реалност, реализован уз суфинансирање Општине Рума

11 Среда, 2. новембар НА РЕ ПЕР ТО А РУ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА Нај ква ли тет ни ји про гра ми - Звуч на име на и ква ли тет ни глум ци ће на сту пи ти у на шем Кул тур ном цен тру, а на дам се да ће мо та кву прак су на ста ви ти и иду ће го ди не - ка же ди рек тор ка Кул тур ног цен тра Ру жи ца Јо ва но вић IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Ини ци ја ти ва пред сед ни ка На по след њем са стан ку Систе ма 48 пред сед ник оп шти не Вла ди мир Гак дао је ини ција ти ву над ле жни ма да се на кри тич ним ло ка ци ја ма где се ја вља ју ди вље де по ни је по стави ви део над зор. На тај на чин би мо гли би ти иден ти фи ко ва ни по чи ни о ци и ре шен про блем не пр о пи сног од ла га ња от пада. Го во ре ћи о овом про бле му пред сед ник је ис та као да ЈКП Ко му на лац ре дов ни чи сти ди вље де по ни је, али не са весни по је дин ци и да ље оставља ју от пад по ред кон теј не ра. То ства ра до дат не тро шко ве Ко му нал цу и из и ску је огромна сред ства ко ја би мо гла би ти упо тре бље на у не ке дру ге сврхе. Пред сед ник је та ко ђе ис такао да би ви део над зор мо гао би ти је дан вид пре вен ци је ка ко би се ова кви слу ча је ви сма њили, али је ве о ма ва жно по ди ћи свест гра ђа на о зна ча ју очу вања жи вот не сре ди не. Ка ко су по ру чи ли над ле жни из Уста но ве Кул тур ни центар но вем бар и де цем бар ме сец ће би ти ис пу ње ни нај ква ли тетни јим филм ским и по зо ри шним ре пер то а ром, а уско ро ће поно во по че ти да се ор га ни зу ју сви р ке у КЦ ка феу. Ка ко на води Ру жи ца Јо ва но вић но во и- за бра на ди рек тор ка, на сто ја ће да ре а ли зу ју оне про јек те ко ји су до са да по ка за ли ин те ре сова ње пу бли ке. - За но вем бар и де цем бар при пре ми ли смо бо гат про грам за све по се ти о це, а по себ но бих из дво ји ла пред ста ву која је за ка за на за 20.но вем бар. Реч је о ко ме ди ји Из ви ња ва мо се, мно го се из ви ња ва мо засно ва ној на те ле ви зиј ској драми у из во ђе њу Не де Ар не рић и Фе ђе Сто ја но ви ћа. Це на кар те за ову али и дру ге по зори шне пред ста ве је 700 ди на ра и мо гу се ку пи ти на бла гај ни Кул тур ног цен тра - ис та кла је ди рек тор ка и на гла си ла да су за де цем бар пред ви ђе на још два по зо ри шна ко ма да. Пред ста ва Ке ро ви у ко јој игра ју Ср ђан Ти ма ров и Алексан дар Срећ ко вић Ку бу ра је за ка за на за тре ћи де цем бар, а На ја вљен бо гат про грам до кра ја го ди не Ру жи ца Јо ва но вић, ди рек тор ка КЦ дру га пред ста ва је При ма доне у из во ђе њу Та ње Бо шко вић и Ра де Ђу ри чин и би ће из ве дена 23. де цем бра. - За и ста ми је ве ли ко за довољ ство што мо гу да на ја вим звуч на име на и ква ли тет не глум це ко ји ће на сту пи ти у нашем Кул тур ном цен тру, на дам се да ће мо та кву прак су на стави ти и иду ће го ди не - ре кла је ди рек тор ка. Ка да је реч о би о скоп ском ре пер то а ру и 19. новем бра ће би ти при ка за на два фил ма. У 16 ча со ва цр та ни филм Тро ло ви и у 18 и 20 часо ва до ма ћи филм Вој на акаде ми ја. Та ко ђе ће пу бли ка има ти при ли ку да по гле да филм Стадо де ве тог, 10. и 11. де цем бра, а ра ди се о до ма ћем фил му који је ре жи рао и ту ма чи јед ну од уло га Ни ко ла Ко јо. Го во ре ћи о из ло жба ма у гале ри ји Ку ће Вој но вић, ди ректор ка под се ћа да је још увек у то ку из ло жба Жи вот и де ло Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, а четвр тог но вем бра ће би ти отворе на из ло жба Га ле ри је ку ће Арт из Кра гу јев ца. - Реч је о јед ној од нај ста ријих при ват них га ле ри ја у Ср бији а на из ло жби ће би ти предста вље не сли ке ко је су на ста ле на ли ков ној ко ло ни ји у Бу љари ца ма. Ова из ло жба ће би ти отво ре на за све за ин те ре со ване до 18. но вем бра. За тим 22. но вем бра ће мо има ти из ло жбу Удру же ња Мој свет и тра ја ће до 28. но вем бра а сво је ра дове ће пред ста ви ти де ца из овог ин ђиј ског удру же ња. По чет ком де цем бра, тач ни је 02. има мо из ло жбу гра фи ка Љи ља не Стоја но вић, ко ја иза се бе има више од 30 из ло жби и пре ко 20 на гра да. Овом из ло жбом за врша ва мо ре пер то ар пред ви ђен за ову го ди ну, а од мах на кон то га ће би ти рас пи сан кон курс за из ла га га че за на ред ну го ди ну - ис та кла је на кра ју раз го во ра Ру жи ца Јо ва но вић. При ку пље на сред ства са кон цер та Сред ства ску пље на на хума ни тар ном кон цер ту за тешко обо ле лу де цу одр жа ном 11.сеп тем бра, упла ће на су на ра чу не ро ди те ља де це. Ко миси ја са ста вље на од пред ставни ка оп шти не, ком па ни је Мајкић и Цен тра за со ци јал ни рад Ду нав, од лу чи ла је да се при ку пље на сред ства у из но су од ди на ра упла ти на ра чу не шест по ро ди ца. Ка ко је ис так ну то у на ред ном пери о ду би ће ор га ни зо ва но низ раз ли чи тих ак тив но сти ка ко би се по мо гло угро же ним ка те гори ја ма ста но ви штва са на дом да ће по тре бе за овом вр стом по мо ћи у бу дућ но сти би ти све ма ње. Из Ин га са Ка ко је ис та као ди рек тор ЈП Ин гас Ду шан Ле ма ић, радни ци овог јав ног пред у зе ћа у прет ход ном пе ри о ду су били ан га жо ва ни на кон тро ли га сних ин ста ла ци ма у до маћин стви ма ка ко би све би ло спрем но за греј ну се зо ну. У прет ход ном пе ри о ду из вр ше но је 270 та квих кон тро ла ре као је Ле ма ић. Он је та ко ђе по ручио да су на га сним ста ни ца ма по ста вље не та бле са де жур ним бро јем те ле фо на 064/ на ко ји се гра ђа ни мо гу ја ви ти уко ли ко при ме те не ку не правил ност или ха ва ри ју. КОН КУРС ЛИ ТЕ РАЛ НИХ И ЛИ КОВ НИХ РА ДО ВА На гра ђе ни нај бо љи ђа ци За вод за јав но здра вље Сремска Ми тро ви ца и Дом здравља Др Ми ло рад Ми ка Па вловић ор га ни зо ва ли су про шле не де ље из ло жбу ли ков них и ли те рар них ра до ва де це предшкол ског и школ ског уз ра ста са те ри то ри је Сре ма ко ја су уче ство ва ла на два кон кур са. Пр ви кон курс је био на те му До је ње-кључ одр жи вог разво ја, у окви ру На ци о нал не не де ље до је ња и дру ги на тему Здра вље на уста ула зи у окви ру кам па ње Ок то бар, месец пра вил не ис хра не и Светског да на хра не. Од 33 на грађе на уче ни ка у Сре му нај ве ћи број њих, укуп но 12 је са те рито ри је ин ђиј ске оп шти не, те је из ло жба ор га ни зо ва на упра во у све ча ној са ли ин ђиј ског До ма здра вља где су упри ли че не награ де за нај бо ље ра до ве. Ове кон кур се већ не ко ли ко го ди на за ре дом рас пи су ју Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је Др Милан Јо ва но вић Ба тут и За вод за јав но здра вље Срем ска Ми трови ца, с ци љем да се под стакне здрав стве но вас пит ни рад у вр ти ћи ма и основ ним шко лама на те му до је ња и пра вил не ис хра не. На ма ни фе ста ци ји је ор га ни зо ва но и пре да ва ње нутри ци о ни сте До ма здра вља на те му пра вил не ис хра не школске де це. - Тра ди ци ја За во да за јав но здра вље је сте да се ба ви очува њем здра вља а ту сва ка ко де ца има ју пред ност. Они најбр же усва ја ју ста во ви и по наша ња. Овај кон курс је био један при мер до бре прак се ко ју ми при ме њу је мо ду жи низ годи на и за и ста мо же мо да ка жемо да има мо од лич не ре зул та те - ис та кла је на ску пу прим. др На да Зец Пет ко вић ди ректор ка За во да за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца и до да ла: - Ка да нај мла ђе укљу чи мо у ак ци је о про мо ци ји и уна пређе њу здра вља, он да до би ја мо нај бо љи ефе кат. Ин ђиј ско Оде ље ње за друштве не де лат но сти је пру жи ло по др шку овом до га ђа ју, а према ре чи ма на чел ни це Сне жане Ива ниш ве о ма су по но сни на на гра ђе ну де цу из Ин ђи је. - Из у зет но нам је ве ли ко задо вољ ство што има мо мо гућност да уго сти мо све на гра ђене уче ни ке из ре ги о на Сре ма а још ве ћа част што су од 33 нај бо ља ра да, чак 12 ра до ва на пра ви ли на ши ђа ци. Ра ди се Са ску па у До му здра вља о де вет ли те рал них и три ликов на ра да ко ја су ура ди ла наша де ца. Ло кал на са мо у пра ва ће и да ље пру жа ти нео п ход ну по др шку у сми слу раз во ја ванна став них ак тив но сти код де це све у ци љу про мо ци је зна ња и школ ства - ре кла је на чел ни ца. Ка ко се мо гло чу ти на ску пу, нај бо љи ра до ви на ни воу округа би ће про сле ђе ни Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је, где ће би ти иза бра ни нај бо љи радо ви на на ци о нал ном ни воу, а они ће би ти ко ри шће ни за дизајн и штам па ње здрав стве но про мо тив ног ма те ри ја ла. Пројекат Tреба да знаш шта се око тебе ради читај реализован уз суфинансирање Општине Инђија

12 12 Среда, 2. новембар СЕД НИ ЦА СО ПЕ ЋИН ЦИ Усво јен ре ба ланс бу џе та ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припрема: Г. Мајсторовић На сед ни ци Скуп шти не општи не Пе ћин ци ко ја је одржа на 28. ок то бра, усво је на је Од лу ка о из ме ни и до пу ни Одлу ке о бу џе ту оп шти не за го ди ну. По моћ ник пред сед ни це оп шти не Де јан Жи ва но вић као основ ни раз лог за до но шење ре ба лан са је на вео усклађи ва ње при хо да и рас хо да с де ве то ме сеч ним из вр ше њем бу џе та, док је, по ње му дру ги раз лог еви ден ти ра ње ре финан си ра ју ћег кре ди та и тре ћи раз лог се од но си на еко ном ску по зи ци ју тран сфе ра оста лим ни во и ма вла сти, пре све га то су основ не шко ле. - Код основ них шко ла ви си на рас хо да је за др жа на на претход ном ни воу, али је из вр ше на пре ра спо де ла сред ста ва на одре ђе ним по зи ци ја ма ко је се тичу стал них тро шко ва на бав ке ма те ри ја ла нео п ход ног за нормал но функ ци о ни са ње шко ла. Овим ре ба лан сом при хо дов на и рас хо дов на стра на бу џе та су фик си ра не на ди на ра - об ја снио је Жи ва новић и на гла сио да ре ба ланс не ге не ри ше ни де фи цит ни суфи цит и да је оп штин ски бу џет урав но те жен. Од бор ни ци вла да ју ће ве ћине, из ме ђу оста лих, усво ји ли су и Од лу ку о осни ва њу Тури стич ке ор га ни за ци је оп штине Пе ћин ци, по во дом че га је на чел ник Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић из ја вио да то пред ста вља ко рак на пред у прав цу раз во ја ту ри зма као јед не од три стра те шке привред не гра не у пе ћи нач кој оп шти ни ко је су де фи ни са не Стра те ги јом ло кал ног еко номског раз во ја. Он је ка зао да је до са да по сло ве на раз во ју ту ри зма оба вљао Ту ри стич ки ин фо-цен тар у скло пу Аген ције за раз вој оп шти не Пе ћин ци, али ка ко су ту ри стич ка по нуда и ин те ре со ва ње ту ри ста за по се ту де сти на ци ја ма у овој оп шти ни на ра сли, ука за ла се и по тре ба за осни ва њем орга ни за ци је ко ја ће да ље само стал но ра ди ти на раз во ју ту ри зма и на очу ва њу и за штити ту ри стич ких вред но сти. До име но ва ња ди рек то ра но во о- сно ва не Ту ри стич ке ор га ни заци је за ли це ко је ће оба вља ти ОП ШТИН СКИ ОД БОР СНС ПЕ ЋИН ЦИ ПРО СЛА ВИО КР СНУ СЛА ВУ По ли тич ки и ду хов но ује ди ње ни ОО СНС Пе ћин ци про сла вио Све ту Пет ку Кр сну сла ву стран ке Све ту Пет ку, пе ћи нач ки на предња ци про сла ви ли су у сво јим про сто ри ја ма у Пе ћин ци ма, а сла ви су при су ство ва ли, поред чла но ва и ру ко вод ства СНС-а и нај ви ши функ ци о нери оп шти не, лич но сти из јавног жи во та и пред став ни ци удру же ња гра ђа на. - Мо де ран на чин жи во та сви ма на ма на ме ће број не обаве зе и баш за то су ова кви трену ци дра го це ни, по себ но ка да мо же мо да их по де ли мо са прија те љи ма на ше стран ке. Во лео бих да нас Све та Пет ка ује дини ду хов но, она ко ка ко смо већ ује ди ње ни по ли тич ки - ка зао је Ми ло рад Пан тић, по ве реник Оп штин ског од бо ра Срп ске на пред не стран ке Пе ћин ци, чести та ју ћи Кр сну сла ву члан ству и свим гра ђа ни ма ко ји сла ве Све ту Пет ку. Слав ски ко лач су осве шта ли све шта ни ци из Пе ћи на ца, Де ча и До њег То вар ни ка је ре ји Бојан Ми ја но вић, Не дељ ко Ковач и Са ша Ми ли ја ше вић. по сло ве ди рек то ра име но ва на је Љу би ца Бо шко вић, до сада шњи ру ко во ди лац Ту ри стичког ин фо-цен тра. На апел пе ћи нач ког Цр ве ног кр ста за при ку пља ње деч је гар де ро бе, ма сов но ода звао се Оп штин ски од бор Срп ске напред не стран ке, чи ји су ме сни од бо ри из Пе ћи на ца, Срем ских Ми ха ље ва ца, Бре ста ча и Ку пино ва, 28. ок то бра у про сто ри јама Цр ве ног кр ста у Пе ћин ци ма пре да ли при ку пље ну оде ћу и обу ћу. У не ким од бо ри ма ак ција при ку пља ња деч је оде ће и обу ће још увек тра је, док су је не ки пре да ли ра ни је. - Срп ска на пред на стран ка укљу чи ла се у не ко ли ко ху мани тар них ак ци ја и сва ки пут је од зив члан ства био из у зе тан. У не дав но ор га ни зо ва ним ванред ним ак ци ја ма до бро вољ ног да ва ња кр ви бли зу 200 наших чла но ва је по ну ди ло крв, а ових да на су на ши чла но ви Гла са ње С усва ја њем Од лу ке о по диза њу и одр жа ва њу спо ме ни ка скулп ту рал них де ла на те ри тори ји пе ћи нач ке оп шти не, ка ко Са пла тоа ис пред цр кве Све тог Ни ко ле у Пе ћинци ма про те кле не де ље уклоње но је не ко ли ко ки о ска ко ји су би ли ста ри и до тра ја ли. - Цен тар Пе ћи на ца је већ са да при стој но уре ђен, али оп штин ско ру ко вод ство жели да бу де још уре ђе ни ји, а на про сто ру око об но вљене пра во слав не цр кве има мо два про бле ма. С јед не стра не су пи јач не те зге, а са дру ге су ки о сци. Про блем пи јач них те зги би ће убр зо ре шен пресе ље њем на но ву пи ја цу чија из град ња је у то ку, а власни ци ма ки о ска смо пру жи ли мо гућ ност да се пре се ле на ше та ли ште, све га не ких педе се так ме та ра да ље, што су не ки од њих већ учи ни ли. Ше та ли ште је мно го аде кватни ји про стор за ова кве са држа је, јер се на пла то на којем су до са да би ли ки о сци у вре ме па да ви на сли ва ла вода пре ко ко је про ла зни ци нису мо гли да пре ђу из ја вио је на чел ник Оп штин ске управе оп шти не Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић. Он је на гла сио да овај пла то не ће оста ти не иско ри шћен и да се ра ди на изра ди про јек та ње го вог уређе ња. и ак ти ви сти при ку пи ли то лико деч је оде ће и обу ће да су пре ва зи шли мо ја оче ки ва ња из ја вио је Ми ло рад Пан тић, ре че на чел ник Тр бо вић, пре цизно је уре ђе на ова, до са да пома ло за по ста вље на област. Не мо же сва ко по ста вља ти и укла ња ти спо ме ни ке на нашој те ри то ри ји. Овом Од лу ком је пре ци зи ра но да са мо Скупшти на оп шти не мо же до не ти од лу ку о по ди за њу спо ме ни ка, ис кљу чи во на пред лог оп штинске Ко ми си је за спо ме ни ке. ЈКП Са ва ће се бри ну ти о одр жава њу спо ме ни ка ре као је Трбо вић и до дао да ће сред ства за те на ме не би ти обез бе ђе на из оп штин ског бу џе та. Ина че, на по чет ку, на кон што од бор ни ци вла да ју ће ве ћи не ни су при хва ти ли пред ло ге опози ци је за до пу ну днев ног ре да, не ко ли ко опо зи ци о них од бор ника је на пу сти ло сед ни цу. ПЕ ЋИН ЦИ Уре ђу је се пла то ис пред цр кве НА АПЕЛ ЦР ВЕ НОГ КР СТА ОДА ЗВАО СЕ ОО СНС ПЕ ЋИН ЦИ Оде ћа и обу ћа за нај у гро же ни ју де цу Укла ња ње ки о ска - Пла то ће би ти уре ђен, поста ви ће мо клу пе и фон та ну, чиме ће овај про стор за јед но са об но вље ним хра мом, по ста ти украс цен тра Пе ћи на ца, а мешта ни ће до би ти мир но и пријат но ме сто за од мор и дру же ње ка зао је Жељ ко Тр бо вић. Пре да ја при ку пље не по мо ћи по ве ре ник пе ћи нач ког од бо ра СНС, по но сан на ху ма ност коју члан ство по ка зу је у ова квим ак ци ја ма. Про је кат, Ин фор ми ши се, са знај Ин сти ту ци је у слу жби гра ђа на", ре а ли зо ван уз су фи нан си ра ње Оп шти не Пе ћин ци

13 Среда, 2. новембар PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ре кон струк ци ја рас кр сни це у Вој ки У дру гој по ло ви ни про текле сед ми це по че ли су ра до ви на ре кон струк ци ји рас кр сни це у Вој ки, а ова ин ве сти ци ја је вред на око 40 ми ли о на ди на ра и спа да у пр ви за јед нич ки проје кат оп шти не Ста ра Па зо ва и Ми ни стар ства при вре де. По лови ну сред ста ва обез бе ди ло је Ми ни стар ство при вре де а другу по ло ви ну ће из дво ји ти локал на са мо у пра ва из оп штинског бу џе та. Ка ко је пред ви ђено, ра до ви би тре ба ли да бу ду за вр ше ни за 49 рад них да на, на кон че га ће Вој ча ни до би ти мо де ран цен тар. Ста ри ма с љу ба вљу По след њег уто р ка у овом ме се цу, про грам Ста ри ма с љу ба вљу у окви ру Ок то барских да на со ли дар но сти са старим љу ди ма, за вр шен је уметнич ком ве че ри под на зи вом Ми ћа и при ја те љи. Драм ски умет ник Ми лан Ми ћа Ду дић на овој умет нич кој ве че ри ко ју су пра ти ли Го лу би нач ки тамбу ра ши, оку пио јав не лич но сти као што су: Ђо ка Фи ли повић, Ра ди вој Про ко пље вић Про ка, Бо шко Не го ва но вић, Ста ван Ви до вић Бри ца, Нема ња Ра ди вој шић, Бо шко Ма рин ко вић и Ми ли ца Дудић ко ји су ка зи ва ли по е зи ју и анег до те о Сре му. Про грам Ста ри ма с љу ба вљу ре а лизу је ста ро па зо вач ки Цен тар за со ци јал ни рад, а он је на ме њен под сти ца њу по ро дич не, комшиј ске и гра ђан ске со ли дарно сти са љу ди ма тре ћег до ба и афи р ма ци ји вред но сти ак тивног ста ре ња. Са јам књи га На ово го ди шњем, Ме ђу народ ном Сај му књи га у Бе о гра ду пред ста ви ла се и пе сни ки ња из Ста ре Па зо ве Ми ле на Се веро вић с нај но ви јом, пет на е- стом зби р ком пе са ма за де цу под на зи вом Сун че ва сви ра ла ко ја ће уско ро би ти про мо ви сана по основ ним шко ла ма. А у окви ру књи жев не са јам ске мени фе ста ци је одр жан је и Са јам обра зо ва ња на ко ме се предста ви ла ОШ Си ме он Ара ницки из Ста ре Па зо ве у окви ру про јек та Пре по знај, про мо виши и про ши ри де сет при ме ра до брих шко ла у Ср би ји јер се она на шла у При руч ни ку о десет до брих шко ла. РЕ ША ВА ЈУ СЕ СТАМ БЕ НА ПИ ТА ЊА ИЗ БЕ ГЛИХ И ПРОГ НА НИХ ЛИ ЦА По моћ за ку по ви ну се о ских ку ћа Ку ће са окућ ни цом до би ће 14 по ро ди ца из бе глих и ра се ље них ли ца ко је су се опре де ли ле да жи ве у ста ро па зо вач кој оп шти ни ЈКП ЧИ СТО ЋА Про шле не де ље у на се љу Ба нов ци Ду нав и цен тру Ста ре Па зо ве ста ро па зо вачко ЈКП Чи сто ћа по ста ви ло је кон теј не ре за одва ја ње от пада ко је је до ни ра ло Дру штво за по сту па ње с ам ба ла жним от па дом Се ко пак са ко јим је не дав но ово ко му нал но преду зе ће пот пи са ло уго вор. Са да гра ђа ни има ју мо гућ ност да у по себ не кон теј не ре ба ца ју папир, пет ам ба ла жу и ста кло, а у пред сто је ћем пе ри о ду ЈКП Чисто ћа ће ра ди ти на при мар ној се лек ци ји при ку пље ног от па да у че му ће по моћ има ти од Секо па ка и Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не. За хва љу ју ћи ре а ли за ци ји Пот про јек та 2 из Ре ги о- нал ног стам бе ног про гра ма Репу бли ке Ср би је, 14 из бе гличких по ро ди ца из вре ме на ратних 90-тих ко је су за сво је но во ме сто бо рав ка ода бра ле не ко од на се ља у ста ро па зо вач кој оп шти ни, има ће уско ро ре ше но стам бе но пи та ње. Пред сед ни ку оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђу Ра ди но ви ћу у но вем бру прошле го ди не у Но вом Са ду уручен је Уго вор о ре а ли за ци ји три пот про јек та Ре ги о нал ног стам бе ног про гра ма Ре пу бли ке Ср би је и за хва љу ју ћи опре деље ним сред стви ма, из бе глим и прог на ним ли ци ма би ће обезбе ђе на трај на и одр жи ва стамбе на ре ше ња. У про шли пе так 14 пред ставни ка из бе глич ких по ро ди ца и ра се ље них ли ца пот пи са ло је уго во ре о до де ли бес по вратне по мо ћи за ку по ви ну се о ске ку ће с окућ ни цом са оп шти ном Ста ра Па зо ва. Оп шти на Ста ра Па зо ва, као и на ша др жа ва, отво ри ла је вра та за све оне љу де ко ји су у рат ном ви хо ру мо ра ли да оду са сво јих ог њи шта. Многи од њих су ус пе ли да ре ше сво је стам бе но пи та ње, али, на жа лост они нај си ро ма шни ји, то ни су ус пе ли без по моћ ло калне са мо у пра ве. Ово ни је је дини про је кат на ше оп шти не ко ји за циљ има ре ша ва ње про блема ове ка те го ри је гра ђа на. Ми ће мо и да ље на ста ви ти да им по ма же мо, а овим по ро ди ца ма ко је су да нас пот пи са ле угово ре, че сти там и же лим им да успе шно на ста ве жи вот у општи ни Ста ра Па зо ва ре као је, на кон пот пи си ва ња уго вора, пред сед ник ста ро па зо вач ке оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић. Ина че, По ве ре ни штво за избе гли це и ми гра ци је оп шти не Ста ра Па зо ва у за кон ском ро ку је кон ку ри са ло с про јек том на По ста вље ни кон теј не ри за ре ци кла жни от пад Ина че, са рад ња Чи сто ће са Се ко па ком је до бар при мер ка ко ло кал на пред у зе ћа треба да са ра ђу ју са на ци о нал ним опе ра те ри ма, ка жу у ло кал ној са мо у пра ви оп шти не Ста ра Пазо ва. Кад је у пи та њу уна пре ђење ра да ов да шњих јав них преду зе ћа, пред сед ник ове оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић увек ин систи ра на уво ђе њу ино ва ци ја, као и да ди рек то ри јав них преду зе ћа кон стант но из на ла зе могућ но сти ефи ка сног и успе шног ра да. И по ста вља ње кон теј не ра за ре ци кла жни от пад је јед на од ино ва ци ја Чи сто ће ко ја ујед но апе лу је на гра ђа не да раз вр става ју ре ци кла жни от пад. Кон теј не ри за ре ци кла жни от пад На пот пи си ва њу уго во ра за се о ске ку ће Јав ни по зив ко ји је рас пи са ла Је ди ни ца за упра вља ње пројек ти ма, и за хва љу ју ћи бла говре ме ном апли ци ра њу, ус пе ло да обез бе ди по треб на нов ча на сред ства. У овом про јек ту вредност до на тор ских сред ста ва је евра. Вред ност се о ских ку ћа које ми до де љу је мо, пот пи сом овог уго во ра је евра. Након пот пи си ва ња Уго во ра, са да сле ди до но ше ње Од лу ке о забра ни оту ђе ња от ку пље не се о- ске ку ће у ро ку од пет го ди на и на осно ву то га пот пи си ва ње У Ку ћи фуд ба ла у Ста рој Па зо ви у ор га ни за цији Са ве за па ра пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра Вој во ди не и ста ро па зо вач ког Удру жења па ра пле ги ча ра Фру шка го ра-срем 25. и 26.ок то бра одр жа не су 31.по ре ду Покра јин ске спо рт ске игре пара пле ги ча ра. У овој ма ни феста ци ји у шест еки па так мичи ло се 80 уче сни ка из це ле Вој во ди не и то из Зре ња нина, Но вог Са да, Опо ва, Ру ме, Сом бо ра и Ста ре Па зо ве чије је дру штво па ра пле ги ча ра би ло и до ма ћин. " Вред ност се о ских ку ћа ко је ми до де љу је мо, пот пи сом овог угово ра је евра. На кон пот пи си ва ња Уго во ра, са да сле ди до но ше ње Од лу ке о за бра ни оту ђе ња отку пље не се о ске ку ће у ро ку од пет го ди на глав ног Ку по про дај ног уго вора, на кон че га ће се кре ну ти у про цес пре но са ап со лут них пра ва, од но сно пра ва вла сништва код над ле жног Ка та стра. Ка да нам пот пи сни ци уго вора до ста ве пи са ну по твр ду о по кре ну том про це су пре но са пра ва вла сни штва с про дав ца на куп ца, та да ће мо ми у ро ку од 12 рад них да на ис пла ти ти вред ност ку ће на те ку ћи ра чун про дав ца на гла сио је Свето зар Клич ко вић, оп штин ски по ве ре ник за из бе гла и ра сеље на ли ца. Услов ност и вредност не крет ни на оце ни ла је општин ска Ко ми си ја ко ја је претход но об и шла све при ја вље не се о ске ку ће. 31.ПО КРА ЈИН СКЕ ИГРЕ ПА РА ПЛЕ ГИ ЧА РА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ Но во са ђа ни по бед ни ци Са По кра јин ских ига ра па ра пле ги ча ра Так ми че ње, чи ји су по кр о- ви те љи по ред Oпш тине Ста ра Па зо ва и По кра јин ски се крета ри јат за здрав ство, со ци јалну по ли ти ку и де мо гра фи ју и Ми ни стар ство за рад, за пошља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, од ви ја ло се у пет дисци пли на - атле ти ци, пи ка ду, ша ху, сто ном те ни су и стре љаштву. Све у куп ни по бед ни ци су так ми ча ри из Но вог Са да, на дру гом ме сту су Ста ро па зов чани а на тре ћем Ру мља ни. У овим Спорт ским игра ма уче ство вао је и па ра о лим пи јац у сто ном те ни су Го ран Пре лић. Пројекат Колико знаш, толико вредиш знај да би вредео реализован уз суфинансирање Општине Стара Пазова

14 14 Среда, 2. новембар На осно ву чла на 64. став 3. За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту («Сл.гла сник РС», број 62/06, 69/08-др за кон, 41/09 и 112/2015) и тач ке 1. За кључ ка о од ре ђи ва њу над ле жног ор га на за спо ро во ђе ње по ступ ка да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца број 5/2016), Грaдска упра ва за по љо при вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не гра да Срем ска Ми тро ви ца је да на го ди не, до не ла ОД ЛУ КУ О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ОГЛА СА ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП И НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ У ГРА ДУ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА и рас пи су је О Г Л А С ЗА ЈАВ НУ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈУ ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП И НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ У ГРА ДУ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА I - Пред мет јав ног над ме та ња - 1. Рас пи су је се оглас за јав ну ли ци та ци ју у пр вом кру гу за да ва ње у за куп и на ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни у гра ду Срем ска Ми тро ви ца у сле де ћим ката стар ским оп шти на ма: К.О. Број јав ног над ме та ња По вр ши на (ха, ари, м 2 ) По чет на це на ( дин/ха) Де по зит (дин) 20% Пе ри од за ку па (год) БО СУТ 7 2, , ,00 1 БО СУТ 15 3, , ,00 1 БО СУТ 17 2, , ,00 1 БО СУТ 18 3, , ,00 1 БО СУТ 20 2, , ,00 1 БО СУТ 28 12, , ,00 1 БО СУТ 33 4, , ,00 1 БО СУТ 34 6, , ,00 1 БО СУТ 40 3, , ,00 1 БО СУТ 41 2, , ,00 1 БО СУТ 42 8, , ,00 1 БО СУТ 45 9, , ,00 1 БО СУТ 47 5, , ,00 1 БО СУТ 48 7, , ,00 1 БО СУТ 49 28, , ,00 1 БО СУТ 50 0, , ,00 1 БО СУТ 52 7, , ,00 1 БО СУТ 53 11, , ,00 1 БО СУТ 54 3, , ,00 1 БО СУТ 55 6, , ,00 1 БО СУТ 56 8, , ,00 1 БО СУТ 57 16, , ,00 1 БО СУТ 59 11, , ,00 1 БО СУТ 60 9, , ,00 1 БО СУТ 61 5, , ,00 1 БО СУТ 62 6, , ,00 1 БО СУТ 63 5, , ,00 1 БО СУТ 64 3, , ,00 1 БО СУТ 65 6, , ,00 1 БО СУТ 66 2, , ,00 1 БО СУТ 68 13, , ,00 1 БО СУТ 69 9, , ,00 1 БО СУТ 70 3, , ,00 1 БО СУТ 71 1, , ,00 1 БО СУТ 72 0, , ,00 1 БО СУТ 73 6, , ,00 1 ГР ГУ РЕВ ЦИ 84 0, ,00 810,00 1 КУ ЗМИН , , ,00 1 КУ ЗМИН , , ,00 1 ЛА ЋА РАК , , ,00 1 ЛЕ ЖИ МИР , , ,00 1 ЛЕ ЖИ МИР 186 8, , ,00 1 ЛЕ ЖИ МИР , , ,00 1 ЛЕ ЖИ МИР 188 9, , ,00 1 ЛЕ ЖИ МИР 190 8, , ,00 1 ЛЕ ЖИ МИР 191 5, , ,00 1 МАН ЂЕ ЛОС 194 6, , ,00 1 МАН ЂЕ ЛОС 196 3, , ,00 1 МАН ЂЕ ЛОС 197 6, , ,00 1 МАН ЂЕ ЛОС 198 3, , ,00 1 МАН ЂЕ ЛОС 199 7, , ,00 1 МАР ТИН ЦИ 223 0, , ,00 1 СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 238 2, , ,00 1 СРЕМ СКА РА ЧА , , ,00 1 СРЕМ СКА РА ЧА 252 1, , ,00 1 СРЕМ СКА РА ЧА 253 5, , ,00 1 СРЕМ СКА РА ЧА 254 2, , ,00 1 ЧАЛ МА , , , ,8550 Сте пен за шти те

15 Среда, 2. новембар Ли ци та ци о ни ко рак из но си 1.000,00 ди на ра. 2. Увид у до ку мен та ци ју: гра фич ки пре глед ка та старских пар це ла по ка та стар ским оп шти на ма и спи сак пар це ла по фор ми ра ним јав ним над ме та њи ма (ком плек си ма), ко ја су пред мет из да ва ња у за куп и на ко ри шће ње, мо же се из вр ши ти у згра ди Гра да Срем ска Ми тро ви ца, у про сто рија ма Град ске упра ве за по љо при вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не у кан це ла ри ји бр. 52 сва ког рад ног да на од 8 до 14 ча со ва. Кон такт осо ба Де сан ка Сту пар, тел. 022/ , ло кал Зе мљи ште из овог огла са да је се у ви ђе ном ста њу. 4. Оби ла зак по љо при вред ног зе мљи шта, ко је се да је у за куп и на ко ри шће ње мо же се из вр ши ти: за КО Мар тин ци да на го ди не од часо ва за КО Ку змин да на го ди не од ча со ва за КО Бо сут да на го ди не од ча со ва за КО Срем ска Ра ча да на го ди не од ча со ва за КО Срем ска Ми тро ви ца да на го ди не од ча со ва за КО Ла ћа рак да на го ди не од часо ва за КО Чал ма да на го ди не од ча со ва за КО Ман ђе лос да на го ди не од часо ва КО Ле жи мир да на го ди не од ча со ва за КО Гр гу рев ци да на го ди не од ча со ва По ну ђа чи ко ји же ле из вр ши ти оби ла зак по љо при вредног зе мљи шта ко је се да је у за куп, ду жни су да се дан рани је при ја ве осо би за кон такт Де сан ки Сту пар, со ба Уко ли ко на кон рас пи си ва ња Огла са за јав но над ме тање за за куп и на ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни до ђе до про ме на по вр ши не из огла са по би ло ком за кон ском осно ву, да љи по сту пак да ва ња по љопри вред ног зе мљи шта у за куп и на ко ри шће ње ће се спрове сти са мо за та ко утвр ђе ну по вр ши ну зе мљи шта. 6. Све тро шко ве ко ји на ста ну по осно ву за ку па и ко ришће ња по љо при ври вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни сно си ли це ко је до би је то зе мљи ште у за куп, од но сно на ко ри шће ње. 7. Зе мљи ште из овог Огла са да је се у за куп и на ко ришће ње ис кљу чи во за по љо при вред ну про из вод њу, не мо же се ко ри сти ти у дру ге свр хе. 8. По љо при вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни гру писа но у јав на над ме та ња озна че на * и ** у та бе ли тач ке 1. овог огла са ни је би ло из да то нај ма ње по след ње три агро е- ко ном ске го ди не и ни је би ло пред мет ко ри шће ња. 9. Зе мљи ште из овог огла са не мо же се да ва ти у подза куп. II Усло ви за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње- 1. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни има: - фи зич ко ли це ко је је упи са но у Ре ги стар по љо привред них га здин ста ва и на ла зи се у ак тив ном ста ту су најма ње три го ди не, са пре би ва ли штем нај ма ње три го ди не у ка та стар ској оп шти ни на ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је је пред мет за ку па и ко је је је вла сник нај ма ње 0,5 ха по љопри вред ног зе мљи шта; - фи зич ко ли це - упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва и на ла зи се у ак тив ном ста ту су нај ма ње три годи не, са пре би ва ли штем нај ма ње три го ди не на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко ја спро во ди јав но над мета ње, а чи ја се пар це ла гра ни чи са зе мљи штем у др жав ној сво ји ни ко је је пред мет за ку па; - прав но ли це ко је је упи са но у Ре ги стар по љо при вредних га здин ста ва и на ла зи се у ак тив ном ста ту су нај ма ње три го ди не, ко је је вла сник по љо при вред ног зе мљи шта нај ма ње 10 ха у ка та стар ској оп шти ни у ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је је пред мет за ку па и има се ди ште на те ри тори ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко јој при па да та ка тастар ска оп шти на. 2. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу за да ва ње на кори шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни за бро је ве јав них над ме та ња озна че них * и ** у та бе ли тач ке 1. овог огла са има: - фи зич ко и прав но ли це ко је је упи са но у Ре ги стар пољо при вред них га здин ста ва и на ла зи се у ак тив ном ста ту суза по љо при вред ну про из вод њу; - фи зич ко и прав но ли це ко је ко је је упи са но у Ре гистар по љо при вред них га здин ста ва и на ла зи се у ак тив ном ста ту су, уз оба ве зу да у ро ку на ве де ном у уго во ру о кори шће њу при ба ве одо бре ње за ин ве сти ци о не ра до ве које да је Ми ни стар ство и то у скла ду са чла ном 67. За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту- за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра од би о ма се и сто чар ства. 3. Ис пу ње ност усло ва за при ја вљи ва ње на јав но над ме тање за за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни по ну ђач до ка зу је фо то ко пи ја ма сле де ћих до ку ме на та: - до каз о ме сту пре би ва ли шта у по след ње три го ди не за фи зич ка ли ца; - из вод из при вред ног ре ги стра (не ста ри ји од шест месе ци до да на об ја вљи ва ња огла са) као до каз да има се диште на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко јој припа да ка та стар ска оп шти на у ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је је пред мет за ку па за прав на ли ца; - по твр да о ак тив ном ста ту су у Ре ги стру по љо при вредних га здин ста ва у по след ње три го ди не; - из вод из јав не еви ден ци је о не по крет но сти као до каз о вла сни штву нај ма ње 0,5 ха по љо при вред ног зе мљи шта за фи зич ка ли ца (не ста ри ји од шест ме се ци); - из вод из јав не еви ден ци је о не по крет но сти и ка та старски план као до каз о вла сни штву по љо при вред ног зе мљишта ко је се гра ни чи са зе мљи штем ко је је пред мет за ку па за фи зич ка ли ца (не ста ри ји од шест ме се ци); - из вод из јав не еви ден ци је о не по крет но сти као доказ о вла сни штву нај ма ње 10 ха по љо при вред ног земљи шта прав ног ли ца у ка та стар ској оп шти ни у ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је је пред мет за ку па (не ста ри ји од шест ме се ци). 4. Ис пу ње ност усло ва за при ја вљи ва ње за ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни за по љопри вред ну про из вод њу за бро је ве јав них над ме та ња означе них * у та бе ли тач ке 1. овог огла са по ну ђач до ка зу је фо то ко пи ја ма сле де ћих до ку ме на та: - фо то ко пи јом лич не кар те или очи та ном лич ном картом за лич не кар те са чи пом за фи зич ка ли ца, од но сно, фо то ко пи јом из во да из при вред ног ре ги стра (не ста ри ји од шест ме се ци до да на об ја вљи ва ња огла са) за прав на ли ца; - по твр да о ак тив ном ста ту су у Ре ги стру по љо при вредних га здин ста ва. 5. Ис пу ње ност усло ва за при ја вљи ва ње на јав но над мета ње за ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра од би о ма се и сто чар ства по ну ђач за бро је ве јав них над ме та ња озна че них ** у та бе ли тач ке 1. овог огла са до ка зу је фо токо пи ја ма сле де ћих до ку ме на та: - по твр да о ак тив ном ста ту су у Ре ги стру по љо при вредних га здин ста ва; - за прав на ли ца - из вод из при вред ног ре ги стра (не ста ри ји од шест ме се ци до да на об ја вљи ва ња огла са) са по дат ком да је ли це ре ги стро ва но за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра од би о ма се и сто чар ства и енер гетска до зво ла од но сно са гла сност над ле жног ор га на, ко ју доста вља нај ка сни је у ро ку од две го ди не од да на за кљу че ња Уго во ра о ко ри шће њу са Ми ни стар ством по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не; - за фи зич ка ли ца Уго вор са про из во ђа чем енер ги је ко га снаб де ва си ро ви ном, а ко ји има енер гет ску до зво лу од носно са гла сност над ле жног ор га на; 6. По ну ђа чи су ду жни да пре по чет ка јав ног над ме та ња до ста ве ори ги на ле до ку ме на та из тач ке 2. овог одељ ка на увид Ко ми си ји за спро во ђе ње по ступ ка јав ног над ме та ња. Нај по вољ ни ји по ну ђач је ду жан да на кон за кљу че ња за писни ка са јав ног над ме та ња, пре да ори ги на ле до ку ме на та из тач ке 2. овог одељ ка Ко ми си ји за спро во ђе ње по ступ ка јав ног над ме та ња, ко ја раз ма тра до ку мен та ци ју и утвр ђу је ис пу ње ност усло ва из овог огла са. 7. По ну ђач или ње гов овла шће ни пред став ник ду жан је да при су ству је јав ном над ме та њу, у су прот ном се сма тра да је од у стао од јав ног над ме та ња. 8. Овла шће ни пред став ник по ну ђа ча ду жан је да до стави ове ре но пу но моћ је од стра не над ле жног ор га на Ко ми сији за спро во ђе ње по ступ ка јав ног над ме та ња пре по чет ка јав ног над ме та ња. Овла шће ни пред став ник мо же за сту па ти са мо јед ног по ну ђа ча на јав ном над ме та њу. 9. По ну ђа чи су ду жни да за јед но са при ја вом за јавно над ме та ње до ста ве до каз о упла ти де по зи та у тачном ди нар ском из но су на ве де ном у та бе ли тач ке 1. овог огла са, за сва ко јав но над ме та ње по је ди нач но, на под ра чун бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца Сред ства де по зи та за ли ци та ци ју др жав ног по љо при вред ног земљи шта број: , свр ха упла те: де по зит за јав но над ме та ње број у КО : при ма лац Град Срем ска Ми тро ви ца, мо дел: 97; по зив на број одо брења: Свим по ну ђа чи ма, осим нај по вољ ни јем, упла ћени де по зит ће се вра ти ти на кон јав ног над ме та ња. Најпо вољ ни јем по ну ђа чу де по зит ће би ти ура чу нат у годи шњу за куп ни ну. У слу ча ју да нај по вољ ни ји по ну ђач од у ста не од сво је по ну де де по зит се не вра ћа. Де по зит се не вра ћа ни по ну ђа чу ко ји је од лу ком Ко ми си је за спро во ђе ње по ступ ка јав ног над ме та ња уда љен са јавног над ме та ња због нaрушaвaња рeда и ди сци пли не. 11. Уко ли ко из ли ци ти ра на це на пре ла зи дво стру ки износ по чет не це не, по треб но је да сви по ну ђа чи ко ји на ставља ју над ме та ње, до пу не де по зит до 50% из ли ци ти ра не це не. Над ме та ње се на ста вља по сле упла те де по зи та. 12. Јавнo над ме та ње ће се одр жа ти уко ли ко бу де бла говре ме но до ста вље на нај ма ње јед на при ја ва. 13. Пра во за ку па и ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљишта у др жав ној сво ји ни не ма ју прав на и фи зич ка ли ца уписа на у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва ко ја: 1) су у па сив ном ста ту су; 2) ни су ис пу ни ла све оба ве зе из прет ход них или те кућих уго во ра о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта у др жавној сво ји ни; 3) су из вр ши ла оме та ње по се да по љо при вред ног земљи шта у др жав ној сво ји ни; 4) су на ру ша ва ла не сме та но од ви ја ње би ло ког де ла поступ ка јав ног над ме та ња при ли ком да ва ња по љо при вредног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни у за куп; 5) су бес прав но ко ри сти ла по љо при вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни; 6) су да ла за ку пље но по љо при вред но зе мљи ште у држав ној сво ји ни у под за куп. III До ку мен та ци ја за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње 1. фор му лар за при ја вљи ва ње (по пу њен у це ло сти и пот пи сан); 2. до каз о упла ти де по зи та; 3. за за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној своји ни до ку мен та ци ју на ве де ну у де лу II тач ка 3. овог огласа; 4. за ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни за по љо при вред ну про из вод њу до ку мен та ци ју наве де ну у де лу II тач ка 4. овог огла са; 5. за ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у др жавној сво ји ни за про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во ра од би о ма се и сто чар ства до ку мен та ци ју на ве де ну у де лу II тач ка 5. овог огла са; Фор му лар при ја ве и адре си ра не ко вер те, од но сно штампа не на леп ни це са адре сом Гра да, се мо гу пре у зе ти сва ког рад ног да на на пи сар ни ци гра да Срем ска Ми тро ви ца. Потреб но је да се по ну ђач бла го вре ме но упо зна са са др жа јем фор му ла ра при ја ве. При ја ва на оглас се под но си у за тво ре ној ко вер ти на ко јој мо ра да пи ше: На пред њој стра ни: Адре са: Град Срем ска Ми тро ви ца, ули ца и број: Све тог Ди ми три ја бр.13., Ко ми си ји за спро во ђе ње по ступ ка јав ног над ме та ња за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну. Број јав ног над ме та ња (на ве сти и КО) На зад њој стра ни: име и пре зи ме/на зив и адре са по ну ђа ча За јед но са при ја вом на оглас до ста вља се на ве де на доку мен та ци ја. IV Рок за под но ше ње при ја ве - Рок за под но ше ње до ку мен та ци је за при ја вљи ва ње је до 14 са ти, да на го ди не. Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све при ја ве ко је стиг ну у пи сар ни цу Гра да Сремска Ми тро ви ца до на ве де ног ро ка, без об зи ра на на чин доста вља ња. Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве не ће се раз ма тра ти. V Јав но над ме та ње - Јав но над ме та ње за да ва ње у за куп и на ко ри шће ње земљи шта из де ла I. тач ке 1. овог огла са одр жа ће се у згра ди Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ули ца и број:све тог Ди ми три ја бр 13., и то: За све КО да на го ди не са по чет ком у 09 ча со ва VI - Пла ћа ње за куп ни не - За куп ни на ће би ти пре ра чу на та у eвре по сред њем курсу На род не бан ке Ср би је на дан јав ног над ме та ња. За куп ни на се пла ћа уна пред у ди нар ској про тив вредно сти по сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на дан упла те. VII Упла та за куп ни не и сред ства обез бе ђе ња пла ћа ња - Нај по вољ ни ји по ну ђач је у оба ве зи да у ро ку од 8 да на од прав но сна жно сти од лу ке до ста ви до каз о упла ти за купни не у из но су утвр ђе ном пра во сна жном од лу ком о да вању у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, ума ње ном за из нос упла ће ног де по зи та, ко је ће до ста ви ти Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не пре ко Град ске упра ве за по љо при вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не Гра да Срем ска Ми тро ви ца Уко ли ко је пе ри од за ку па ду жи од јед не го ди не, за купни на се пла ћа нај ка сни је до 30.сеп тем бра за сва ку на ред ну го ди ну за ку па, а уз уплат ни цу за пр ву го ди ну за ку па потреб но је до ста ви ти и : га ран ци ју по слов не бан ке у ви си ни го ди шње за куп нине по љо при вред ног зе мљи шта или уго вор о јем ству из ме ђу Ми ни стар ства као по ве ри о ца и прав ног ли ца као јем ца или до каз о упла ти де по зи та у ви си ни јед не го ди шње закуп ни не као сред ство обез бе ђе ња пла ћа ња за куп ни не, а ко ји ће се у слу ча ју ре дов ног пла ћа ња ра чу на ти као пла ћена за куп ни на за по след њу го ди ну за ку па Ову од лу ку об ја ви ти у не дељ ном ли сту Срем ске но вине и М Но ви не, на огла сној та бли Гра да Срем ска Ми трови ца и ме сних кан це ла ри ја и на веб стра ни Гра да, с тим што ће се рок за под но ше ње при ја ва ра чу на ти од да на обја вљи ва ња у не дељ ним ли сто ви ма Срем ске но ви не и М Но ви не. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АП ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Број: /2016-XI Да на: го ди не Срем ска Ми тро ви ца в.д. На чел ни ка-а Вла ди мир На сто вић с.р.

16 16 Среда, 2. новембар У ор га ни за ци ји Са ве та за здравство, а уз по др шку ло кал не само у пра ве и До ма здра вља "Др Душан Са вић До да", у са ли Скуп шти не оп шти не Бе о чин одр жа на је три бина "Ује ди па са про блем здрав стве не слу жбе и ло кал не са мо у пра ве". Гост три би не био је др Не над Му шки ња, епи де ми о лог и екс перт за пре вен ци ју и ле че ње бо ле сти бесни ла, ко ји је ве ћи ну свог рад ног ве ка про вео у Па сте ро вом за во ду, нај ком пе тент ни јој уста но ви за ову про бле ма ти ку у Ср би ји. Он је грађа не, ор га не ло кал не са мо у пра ве, здрав стве не рад ни ке и пред став нике јав них пред у зе ћа и уста но ва ко ји бри ну о гра ђа ни ма, ин фор ми сао о У СА ЛИ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ БЕ О ЧИН Одр жа на три би на о ује ди ма па са Уче сни ци три би не то ме ка ко из гле да ју ујед не ра не нане те од жи во ти ња, ка ко се по сту па са по вре ђе ним осо ба ма, за кон ским нор ма ма, али и о то ме ка ко из гледа ју по вре де ко је ли че на по вре де ује да жи во ти ња ко ји ма се гра ђа ни слу же ра ди оства ри ва ња лич них фи нан сиј ских до би ти. Пи та ња у ве зи ове про бле ма ти ке је би ло са свих ни воа чи ме је по каза на до бра во ља уче сни ка три би не за са рад њу као и да се ова про блема ти ка ре ши за јед нич ким сна га ма ка ко би сви мо гли успе шно да обавља ју свој про фе си о нал ни део посла, да сви ма бу де бо ље, а гра ђа ни бу ду без бед ни и аде кват но збри нути у том по гле ду. РЕ ЗУЛ ТА ТИ КОН КУР СА ИЗ ЛО ЖБЕ "ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ" Нај бо ља фо то гра фи ја Ђор ђа Бо јо ви ћа Пр ву на гра ду за ко лек ци ју осво јио Де јан Ми ло ра дов, а Зо ра ну Пи сле ви ћу при па ло при зна ње "Са ва Дра гој ло вић" као нај бо љем до ма ћем ауто ру Пр ва на гра да за фо то гра фију на 11. ме ђу на род ној изло жби "Пра во сла вље на ин терне ту", ко ју ор га ни зу је Дру штво "Бе о фо то" из Бе о чи на, при па ла је Ђор ђу Бо јо ви ћу из Бе о града, за рад под на зи вом "Дечан ски со ко". Дру гу на гра ду је осво јио Пре драг Ра ше вић из Ва ље ва, а тре ћу Сло бо дан Си мић из Вар ва ри на. Нај бо љу ко лек ци ју фо то графи ја на ово го ди шњем кон кур су је имао Де јан Ми ло ра дов из Но вог Са да. Дру гу на гра ду за ко лек ци ју је осво ји ла Ана Дуни ков ска Дми трук из Пољске, а тре ћу Ђор ђе Га јиц ки из Бе о гра да. Жи ри Фо то ки но и ви део саве за Вој во ди не, ко ји су чи нили Ду шан Жив кић и Си ни ша Буб ње вић, по хва лио је ра до ве ауто ра у обе кон ку рен ци је. За фо то гра фи ју су ис та кли ра дове Рај ка Р. Ка ри ши ћа из Бео гра да, Сре те на Пан те ли ћа из Ва ље ва и Вла ди ми ра Мија и ло ви ћа из По же ге. За колек ци ју фо то гра фи ја по хва ле су до би ли: Ани ца Жу пун ски и Бо ри вој Ми ро са вље вић, обо је из Но вог Са да, као и Хаџи Ми о драг Ми ла ди но вић из Алек син ца. На гра да "Са ва Дра гој ло вић", ко ју до де љу је жи ри ор га ни зато ра из ло жбе за нај у спе шни ју фо то гра фи ју до ма ћег ауто ра, при па ла је Зо ра ну Пи сле вићу из Но вог Са да. Ина че, на ово го ди шњи конкурс при спео је ре кор дан број ра до ва ауто ра из Ср би је (26 ме ста) и још осам зе ма ља: Руси је, Пољ ске, Укра ји не, Бу гарске, Аустра ли је, Бо сне и Хер цего ви не, Ма ке до ни је и Цр не Горе. Да бу де мо са свим пре ци зни Ђор ђе Бо јо вић: "Де чан ски со ко" (пр ва на гра да) 361 фо то гра фи ја 86 ауто ра! Жи ри је за из ло жбу ода брао укуп но 245 фо то гра фи ја. Све ча но отва ра ње 11. ме ђуна род не из ло жбе фо то гра фи ја "Пра во сла вље на ин тер не ту" за ка за но је за су бо ту, 12. новем бра (19 са ти), у До му култу ре у Бе о чи ну, оба ве стио нас је Исмет Аде мов ски Иса, пред сед ник бе о чин ског Друштва љу би те ља фо то гра фи је, филм ских и ви део оства ре ња "Бе о фо то". Д. По зна но вић Про је кат Бе о чин је Срем - Зна ње нас спа ја, ре а ли зо ван је уз су фи нан си ра ње Оп шти не Бе о чин СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОД ПР ВОГ НО ВЕМ БРА ПО ТРЕБ НА ЗИМ СКА ОПРЕ МА Ка зне од до ди на ра Са да до ла зе и да ни ко ји са со бом до но се ма гле, сма ње ње ви дљи во сти, кли зав ко ло воз, па апе лу је мо на во за че да при ла го де бр зи ну кре та ња усло ви ма на ко ло во зу ШИ МА НОВ ЦИ АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА ШИ МА НОВ ЧАН КЕ Обо га ти ле кул тур ни жи вот Вла ди мир Ро љић Aко до са да ни су, во за чи треба да по жу ре са на бав ком зим ске опре ме јер од пр вог новем бра по но во су на сна зи одред бе За ко на о са о бра ћа ју ко је се од но се на зим ску опре му коју мо ра ју да има ју сва во зи ла. Зим ска опре ма, ка ко ис тиче пр ви чо век Са о бра ћај не поли ци је ПУ Срем ска Ми тро ви ца Вла ди мир Ро љић, под ра змева пре све га зим ске пне у мати ке чи ја ду би на га зе ћег слоја не сме би ти ма ња од че ти ри ми ли ме тра. Та ко ђе, во за чи су у оба ве зи да на оним де о ни цама пу та за ко је по сто ји озна ка оба ве зног ко ри шће ња ла наца у во зи лу по се ду ју лан це, а уко ли ко на ко ло во зу има сне га или ле да ти лан ци мо ра ју би ти по ста вље ни на точ ко ве. - За кон на ла же, а и на ша је пре по ру ка да вла сни ци во зила што пре за ме не лет ње пнеу ма ти ке зим ским, јер су бо ље за зим ске усло ве од ви ја ња са о бра ћа ја, лак ше упра вљање во зи лом, а за у став ни траг при ли ком ко че ња је кра ћи. Сада до ла зе и да ни ко ји са со бом до но се ма гле, сма ње ње ви дљиво сти, кли зав ко ло воз, па апелу је мо на во за че да при ла го де бр зи ну кре та ња усло ви ма на ко ло во зу - ре као је Ро љић уз апел во за чи ма по љо при вредних ма ши на да по шту ју пропи се и ти ме да ју свој до при нос без бед но сти свих уче сни ка у са о бра ћа ју. Ка зне за не ко ри шће ње од гова ра ју ћих зим ских пне у ма ти ка у вре ме ка да се на ко ло во зу нала зи снег или лед из но си ди на ра, уко ли ко се ка зна пла ти у ро ку од осам да на она из но си ди на ра. С. Ник шић Пу не ру ке по сла за вул ка ни зе ре (Фо то: М. Ми ле у снић) дру же ње же на Ши ма нов чан ке Увећ тре ћу го ди ну у ок то бру ор гани зу ју су сре те са умет ни ци ма ка ко је би ло и у по след њој де ка ди овог ме се ца. У са ли ши ма но вач ког До ма кул ту ре ор га ни зо ва но је књи жев носли кар ско ве че на ко ме су књи жевнци чи та ли од лом ке из сво јих де ла, а ак тив но уче шће узе ла су и де ца из Ши ма но ва ца и Де ча. Пред седни ца УЖ Ши ма нов чан ке Ду ши ца Ми ло ше вић ка же да се тру де да обо га те кул тур ни жи вот свог ме ста. - За хвал на сам пи сци ма и сли кари ма ко ји се ода зи ва ју на шим по зиви ма и дра го ми је што све ве ћи број ме шта на до ла зи на ова кве до га ђаје. Има мо по др шку ло кал не са мо у- пра ве, а са рад ња са овим са зи вом Са ве та Ме сне за јед ни це је од лич на ис ти че Ми ло ше вић, уве ре на да ће Опле ме њен про стор у До му кул ту ре Ши ма нов ци по ста ти је дан од култур них цен та ра оп шти не. Ши ма но вач кој пу бли ци пред стави ли су се сли ка ри Гор да на Шарић, Та тја на Ма рин ко вић, Се ка Јо ва но вић и Са ша Ма рић, а поред њи хо вих де ла, би ле су из ло жене и сли ке Бла ги це Фи лип че ве из Ско пља и пре ми ну лог ака дем ског сли ка ра из Ши ма но ва ца Ми лен ка Ђур ђе ви ћа Ми лец ке. Пи сци Го радан Ша рић, Рад ми ла Јо ва но вић, Та тја на Мар ја но вић, Ђор ђе Ћир ковић, Сла ви ца Сте фа но вић, Бо жи дар Ма рин ко вић, Жи ка Ле кић и Ра ди вој Про ко пље вић Про ка чи та ли су одлом ке из сво јих де ла, док су се за му зич ки део про гра ма по бри ну ли Ду ња Ра до са вље вић и Пе вач ка гру па Сви тац из Де ча. Г. М.

17 Среда, 2. новембар ОДР ЖА НИ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ВИ ШЊИ ЋЕ ВИ ДА НИ У част ве ли ког гу сла ра ШИД Припремила: С. Михајловић УКРАТ КО По ста вље на са о бра ћај на сиг на ли за ци ја У Ши ду је у ули ца ма Светог Са ве, Ца ра Ду ша на, Нико ле Вла шког и Са ве Шу мано ви ћа, у бли зи ни свих пешач ких пре ла за, по ста вље на но ва са о бра ћај на сиг на ли заци ја. Осим оба ве ште ња о наи ла ску на пе шач ке пре ла зе, по ста вље на је и вер ти кал на сиг на ли за ци ја ко ја по ка зу је до зво ље не прав це за те ретна во зи ла и ауто бу ска ста јали шта. Ра до ви се из во де по на ло гу Јав ног пред у зе ћа за стам бе не услу ге и гра ђе винско зе мљи ште оп шти не Шид, а би ће по ста вље но пре ко 200 зна ко ва и ви ше од 100 ме тара за штит не огра де. Кон фе рен ци ја о ми гра ци ја ма У Бе о гра ду је одр жа на конфе рен ци ја Ми гра ци је иза зови бу дућ но сти, у чи јем ра ду су уче ство ва ли Ире на Војач ко ва Со ло ра но, ше фи ца кан це ла ри је УН у Ср би ји, Ненад Ива ни ше вић др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње и со цијал ну по ли ти ку и пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Вуко вић. Ка ко је том при ли ком ре че но, бал кан ска ру та за мигран те ни је за тво ре на, а у Срби ји тре нут но има око ми гра на та, од че га се око две хи ља де на ла зи у Ши ду. На овој кон фе рен ци ји Шид је истак нут као при мер по што ва ња људ ских пра ва ми гра на та. Ак ци ја со ли дар но сти У про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста за де цу из вр ти ћа и њихо ве вас пи та чи це при ре ђен је при јем по во дом ак ци је соли дар но сти Кон зер ва за мог глад ног дру га ра. Ову ак тивност ко ја за циљ има еду каци ју нај мла ђих у раз ви ја њу осе ћа ја со ли дар но сти и бри ге за дру гог чо ве ка Цр ве ни крст већ тра ди ци о нал но ор га ни зује за јед но са ПУ "Је ли ца Стани ву ко вић Ши ља". Ма ли ша ни су по гле да ли еду ка тив ни црта ни филм По моћ ко и учи ли пра вил ну упо тре бу зна ка Црве ног кр ста, а при ку пље на помоћ би ће уру че на уче ни ци ма ОШ "Јо ван Јо ва но вић Змај" и дру гој угро же ној де ци. Ово го ди шњи до бит ни ци тра ди ци о нал не Ви шњи ће ве на гра де су Жар ко Пе тро вић, про фе сор у пен зи ји, за жи вот но де ло и Ми лош Лу кић, те о лог, у ка те го ри ји мла дих ства ра ла ца По ди за њем Ви шњи ће ве заста ве на пла тоу ис пред Култур но обра зов ног цен тра Шид, у пе так су по че ли Ви шњи ће ви да ни. На кон то га у Би бли о те ци Си ме он Пи шче вић је одр жа на про мо ци ја књи ге Де ја на Томи ћа Апо те о за срп ским гу слама, а ма ни фе ста ци ја је на ставље на у су бо ту, у Ви шњи ће ву. На кон па ра сто са у се о ској цркви по ло же ни су вен ци на гроб Фи ли па Ви шњи ћа у при су ству ве ли ког бро ја ме шта на и представ ни ка ло кал не са мо у пра ве, на че лу са пред сед ни ком Оп шти не Шид Пре дра гом Ву ко ви ћем, а У ци љу за јед нич ког еви денти ра ња про бле ма гра ђа на и њи хо вом што бр жем и успешни јем ре ша ва њу, пред сед ник оп шти не Шид, Пре драг Вуко вић од по не дељ ка 31. окто бра увео је Дан отво ре них вра та за све гра ђа не шид ске оп шти не. Сва ког по не дељ ка у ме се цу, у вре ме ну од 12 до 14 са ти, у ка би не ту пред сед ни ка оп штине, по ред пред сед ни ка, при јем ће вр ши ти и ње го ви по моћ ни ци за ду же ни за еко ном ска и со цијал на пи та ња. Гра ђа ни се мо гу на ја ви ти за при јем лич но у згра ди Оп шти не или на те ле фон 022/ СВА КОГ ПО НЕ ДЕЉ КА ДАН ОТВО РЕ НИХ ВРА ТА Пред сед ник при ма гра ђа не На про шло не дељ ној сед ни ци Оп штин ског ве ћа у Ши ду од лу че но је да Јав но пред у зеће за стам бе не услу ге и грађе вин ско зе мљи ште Оп шти не Шид од пр вог де цем бра не ће ви ше по сто ја ти у до са да шњем об ли ку. Све пла ни ра не ин вести ци је овог пред у зе ћа би ће ре а ли зо ва не по пла ну, а део слу жби ра ди ће убу ду ће при Оде ље њу за ур ба ни зам. На сед ни ци је утвр ђен и пред лог Од лу ке о бри са њу овог Јав ног пред у зе ћа из еви ден ци је инди рект них ко ри сни ка јав них сред ста ва. - У пла ну је фор ми ра ње новог пред у зе ћа Јав на ра све та, а пред ло же не из ме не ве за не за про грам по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа за стам бе не услу ге и гра ђе вин ско зе мљи ште Општи не Шид и ње го вог бри сање из еви ден ци је ин ди рект них Пред сед ник Оп шти не Пре драг Ву ко вић ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА У пла ну фор ми ра ње пред у зе ћа Јав на ра све та ко ри сни ка јав них сред ста ва на ћи ће се на на ред ној сед ници Скуп шти не ре као је председ ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић. Чла но ви Ве ћа утвр ди ли су пред лог го ди шњег из ве шта ја Пред школ ске уста но ве Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља, као и годи шњи план ра да ове Уста но ве ко је ће раз ма тра ти од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та на наред ној сед ни ци. Чла но ви Ве ћа утвр ди ли су, та ко ђе, и пред лог из ме на Од лу ке ко ја се од но си на пре нос пра ва ко ри шће ња пар це ла у бли зи ни Тех нич ке слу жбе ЈКП Во до вод са општи не на ово Јав но пред у зе ће. Овим из ме на ма би ће омо гу ћено ис ко ри шће ње овог про сто ра за из град њу пра те ћих обје ка та Во до во да. На ред на сед ни ца СО за ка зана је за пе так, 4. но вем бар. По ла га ње ве на ца на гроб Фи ли па Ви шњи ћа у Ви шњи ће ву за тим је одр жан кул тур но- уметнич ки про грам. Ка ко је том при ли ком испред ор га ни за ци о ног од бо ра ис та као Ср ђан Ма ле ше вић, в.д. ди рек то ра Кул тур но образов ног цен тра, иде ја да се Фили по во име и Фи ли пов зна чај ис ко ри сти на до бро би ла је повод ор га ни за ци је ово го ди шњих Фи ли по вих су сре та ња, као са став ног де ла или ср ца са мих Ви шњи ће вих да на. - Ов де, на тро ме ђи, не ка ко је нор мал но да вр ви од ра знора зних су сре та ња. Не са мо да на да на шњих, већ кроз веко ве, ов де се сре ћу раз ли чите ци ви ли за ци је, раз ли чи те кул ту ре те ку Са вом, Дри ном и Ду на вом, раз ли чи ти ве тро ви ду ва ју од Ма је ви це и од Фрушке и ра зна се чу да де ша ва ју. Та ко и ми за по чи ње мо или само на ста вља мо ова пр ва су срета ња књи жев ни ка и пи са ца као до бар оби чај, као пр ву ча шицу ра ки је, као пр во ру ко ва ње. За по чи ње мо их са на дом да ће по тра ја ти, да ће ва ља ти и ро ду од ко ри сти би ти ре као је Срђан Ма ле ше вић. Тра ди ци о нал ни Ви шњи ћеви књи жев ни су сре ти уприли че ни су у Би бли о те ци у Шиду, а у не де љу је у са ли КОЦ-а Удру же ње срп ско-ру ског прија тељ ства Шид ор га ни зова ло је ве че по све ће но све тој ло зи Бран ко ви ћа у Би бли о теци Си ме он Пи шче вић у Шиду. У про гра му су уче ство ва ли док тор Стра хи ња Ра да ко вић, про фе сор исто ри је у Гим на зији Са ва Шу ма но вић, про тоје реј ста вро фор Ха џи Ђор ђе Во ла ре вић, као пред став ник Срп ске пра во слав не цр кве, који је об ја вио збир ку пе са ма под одр жа на све ча на ака де ми ја на ко јој су до де ље ње Ви шњи ћеве на гра де. Ово го ди шњи добит ни ци су: за жи вот но де ло Жар ко Пе тро вић, про фе сор у пен зи ји, а у ка те го ри ји младих ства ра ла ца Ми лош Лукић, те о лог. Ово го ди шњи 37-ми по ре ду Ви шњи ће ви да ни за вр ше ни су кон цер том Му зич ке шко ле ко ја но си име Фи ли па Ви шњића и до де лом на гра да по лите рар ном кон кур су у На род ној би бли о те ци у Ши ду. Ор га низа тор ма ни фе ста ци је и ове го ди не био је Кул тур но образов ни цен тар, а по кро ви тељ Оп шти на Шид. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Ве че по све ће но ло зи Бран ко ви ћа Део про гра ма у Би бли о те ци на зи вом Све ти срп ски Бран кови ћи. Ову књи гу је пред ставио про фе сор Ду шан Лу кић. Уче ни ци Гим на зи је Са ва Шума но вић и Тех нич ке шко ле Ни ко ла Те сла уве ли ча ли су ве че спле том сти хо ва ко је су ре ци то ва ли о Бран ко ви ћи ма, као и пе сма ма ко је су из ве ли у со ло ин тер пре та ци ји и у хо ру, под ру ко вод ством про фе сор ке Ива не Нон ко вић. Г. П. Пројекат Знање се исплати - читај да би знао", реализован уз суфинансирање Општине Шид

18 18 Среда, 2. новембар СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА СВО ЈУ СЛА ВУ Све ча но и скром но, у ду ху тра ди ци је ед ну од нај ве ћих хри шћан ских Јсве ти тељ ки, Све ту Пет ку, као сво ју Кр сну сла ву и за штит ни цу, сла ви Срп ска на пред на стран ка. Све ча но и скром но, у ду ху тради ци је и оби ча ја, у при су ству све ште ни ка Хра ма Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це у Ин ђи ји, број них чла но ва, сим па ти зе ра, ди рек то ра јав них пред у зе ћа и уста но ва, сла ва је обе ле же на и у ОО СНС Ин ђи ја. Пре ма ре чима Ду ша на Ле ма и ћа ку ма славе, ОО СНС у Ин ђи ји пр ву го ди ну обе ле жа ва кр сну сла ву са по зици је вла да ју ће стран ке у Ин ђи ји, а њи хов при о ри тет ће би ти да се ство ре што бо љи усло ви за жи вот свих гра ђа на ин ђиј ске оп шти не и на то ме ће ин тен зив но ра ди ти. Све та Пет ка сла ва СНС, просла вље на је при год ним све ча ним ску пом и у Град ском од бо ру СНС у Срем ској Ми тро ви ци. Ка ко обича ји на ла жи, сла ви ло се уз мо литву, слав ски ко лач, све ћу, че ститке. При сут ни ма је сла ву че сти тао по ве ре ник Град ског од бо ра СНС Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић, ми ни стар по љо привре де и за шти те жи вот не сре дине у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је. На слав ском ску пу би ли су пред ставни ци по ли тич ких пар ти ја, ди ректо ри јав них пред у зе ћа и уста нова, чла но ви СНС-а, сим па ти зе ри и дру ги го сти. По во дом сла ве стран ке, члано ви и функ ци о не ри СНС у Ру ми нај пре су при су ство ва ли ју тарњој ли тур ги ји у Ваз не сењ ској цркви у Ру ми, а по том је у се ди шту Оп штин ског од бо ра СНС у Ру ми упри ли чен кок тел. Функ ци о не ре и чла но ве стран ке, пред став нике ко а ли ци о них стра на ка ко ји уз СНС чи не власт у Оп шти ни Ру ма, Са сла ве СНС у Срем ској Ми тро ви ци Сла ва ОО СНС Ру ма Сла ва СНС у Ши ду сим па ти зе ре и го сте, по здра вио је пот пред сед ник ОО СНС Ру ма Сла ђан Ман чић, ко ји је ре као да СНС по осми пут ове го ди не обе ле жа ва сво ју стра нач ку славу, Све ту Пет ку. За хва лив ши се сви ма ко ји су до шли на све чаност, Ман чић је та ко ђе че сти тао и свим гра ђа ни ма ко ји ма је Све та Пет ка по ро дич на сла ва, и по желео им да је про сла ве у здра вљу, ве се љу и бла го ста њу. У цр кви Све тог Ни ко ла ја у Шиду чла но ви Оп штин ског од бо ра СНС Шид са број ним сим па ти зери ма обе ле жи ли су сво ју кр сну сла ву. На кон то га у про сто ри ја ма стран ке упри ли чен је кок тел за број не го сте из свих сфе ра друштве ног и јав ног жи во та. Ка ко је том при ли ком ре као по ве ре ник ОО СНС Шид Пре драг Ву ко вић, при о ри тет стран ке у на ред ном пе ри о ду би ће по бољша ње при вред ног ам би јен та и ства ра ње усло ва за раз вој општи не и до дао: - На ша ми си ја је да ис пра вимо све оно од го ди не што ни је би ло до бро и што ни је би ло до бро ра ђе но због нео д го вор ног по на ша ња по ли ти ча ра. Ве ру јем да ће мо сле де ћу сла ву че ка ти у пу но бо љем ам би јен ту што се тиче рад них ме ста и на ше при вре де. И овог 27. ок то бра у про стори ја ма Оп штин ског од бо ра СНС у Ста рој Па зо ви, ве ли ки број чла но ва стран ке, при ја те ља, пошто ва о ца и сим па ти зе ра при суство вао је зе јед нич кој мо ли тиви и чи ну осве шта ња и се че ња слав ског ко ла ча ко ји су оба ви ли све ште ни ци ста ро па зо вач ког наме сни штва Срп ске пра во слав не цр кве. На кон мо ли тве ног чи на и обра ћа ња све ште ни ка Ни ко ле Де спо та, у име до ма ћи на, го сте је по здра вио Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник ОО СНС Ста ра Па зова, по же лев ши им до бро здравље, сло ге и ми ра и до брих резул та та у ра ду стран ке. По ред на шег члан ства, прија те ља и сим па ти зе ра, да нас на на шој Кр сној сла ви ме ђу го сти ма, има мо и љу де из дру гих стра нака, што је по ка за тељ да Срп ска на пред на стран ка ов де на ло ка лу во ди мо јед ну мир ну, али, пре свега ква ли тет ну по ли ти ку. Ства ра мо усло ве и мо гућ но сти да ра ди мо што ква ли тет ни је, да сва ко до бије при ли ку да до при не се бо љем и ква ли тет ни јем жи во ту ста нов ништва. У наш рад, пре све га жели мо да укљу чи мо мла де и образо ва не љу де ко ји, та ко ђе мо гу да по мог ну. Лич но сма трам да су мла ди и обра зо ва ни љу ди ве лика шан са на ше оп шти не. Они су ве ли ки, до са да ма ло ко ри шће ни по тен ци јал ре као је Ђор ђе Ради но вић. Ка ко слав ски оби чај на ла же, део слав ског ко ла ча је пре у зео до ма ћин сла ве за иду ћу го ди ну Ми лан Бе а ра, члан ОО СНС у Ста рој Па зо ви. Оп штин ски од бор СНС Бе о- чин је до ма ћин ски, у све чар ској ат мос фе ри, обе ле жио стра нач ку сла ву Све ту Пет ку у ду ху оби чаја, ка ко и до ли ку је тра ди ци ји. Обе ле жа ва ње стра нач ке сла ве у Бе о чи ну Пред сед ник ОО СНС Бе о- чин Ми тар Ми лин ко вић свим чла но ви ма стран ке је по желео срећ ну кр сну сла ву са пуно здра вља, ра до сти и сло ге, да сва ка на ред на го ди на бу де бо ља и бе ри ћет ни ја и по ру чио да сви за јед но има мо оба ве зу да за јед нич ким ра дом и за лага њем гра ђа ни ма бе о чин ске општи не учи ни мо жи вот бо љим. У том обра ћа њу ујед но се за хвалио и свим дра гим го сти ма ко ји су сво јим при су ством уве ли ча ли тај ва жан дан. Зо ран Сто ку ћа, пред сед ник Скуп шти не оп шти не и по тред седник ОО СНС Бе о чин кум ство за сле де ћи пе ри од од го ди ну да на је пре дао но вом ку му сла ве, Луки Апи ћу из Су се ка, ди рек то ру Јав ног пред у зе ћа Гра ђе вин ско зе мљи ште и пут на при вре да. Е. С. Н. Ин ђиј ски ОО СНС обе ле жио Све ту Пет ку Сла ва на пред ња ка у Ста рој Па зо ви

19 Среда, 2. новембар Поштовани грађани Сремске Митровице, Упућуjемо вам честитке поводом Дана града и градске славе, дана коjи посвећуjемо Светом Димитриjу, са жељама за просперитет нашег града и грађана. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА Томислав Јанковић ГРАДОНАЧЕЛНИК Владимир Санадер СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ЈКП ВО ДО ВОД По тро шач у фо ку су а до вољ ство ко ри сни ка услу- ма, нај ва жни ји је за да так Зга срем ско ми тро вач ког Во до во да. С тим у ве зи, у про те клом пе рио ду су ура ђе не ма ње ко рек ци је у ор га ни за ци ји ра да, ка ко би се по сао оба вљао ефи ка сни је. Циљ је да се сва ко днев но од ре ђу ју при о ри те ти уз ја сно де фи ни са не од го вор но сти. - На овај на чин же ли мо да ус по ста ви мо прак су по ко јој кори сни ци на ших услу га ре дов ним про це ду ра ма до би ја ју услу гу најви шег ква ли те та.та кав на чин рада већ да је ре зул та те, што је најви дљи ви је на те ре ну. Пред ност има ју хит не ин тер вен ци је на водо вод ној мре жи и при кључ ци ма - ис ти че Бо ри слав Ба бић, в.д. ди рек тор ЈКП Во до вод Срем ска Ми тро ви ца. Пре ма ње го вим ре чи ма, стручне слу жбе Во до во да су мак симал но ан га жо ва не да про бле ме ре ша ва ју што ефи ка сни је. У то ме је уло га са мих по тро ша ча та ко ђе ве о ма ва жна. Он по себ но ис тиче да је све ви ше на ших са весних су гра ђа на ко ји при ја вљу ју цу ре ња и на улич ној во до вод ној мре жи, за тр па не шах то ве и друге про бле ме и та ко по ма жу да се ква ро ви са ни ра ју и сма ње евенту ал ни гу би ци во де. Ње гов став је да се за јед нич ким де ло ва њем Ко ри снич ки сер вис мо же мно го учи ни ти на по ди за њу ква ли те та во до снаб де ва ња, у инте ре су и по тро ша ча и пред у зе ћа. Овом при ли ком да је мо преглед кон та ка та ко ји мо гу да кори сте на ши су гра ђа ни у ци љу доби ја ња ин фор ма ци ја и ре ша ва ња про бле ма у во до снаб де ва њу и од во ђе њу от пад них во да. Ко ри снич ки сер вис - број те ле фо на (од 7 до 15 са ти) По тро ша чи по зи вом на број Ко ри снич ког сер ви са при ја вљу ју про блем, а на ше екипе у што кра ћем ро ку из ла зе на ли це ме ста и са ни ра ју ква ро ве. По тро ша чи мо гу да при ја ве квар на мре жи и при кључ ку, цу ре ње во де у шах ту, за гу ше ње ка на лиза ци је, сум њу у ква ли тет во де и дру го. Ди рек ци ја Во до во да Ста ри шор број те ле фо на (од 7 до 15 са ти) При ли ком до би ја ња опо ме не пред ис кљу че ње и ту жбу због не из ми ре них оба ве за пла ћа ња ра чу на, ва жно је да по тро шачи што пре до ђу у на шу Слу жбу за об ра чун и на пла ту. Сва ко ко има про блем мо же да се обра ти овој слу жби, ка ко би се на правио ре про грам ду га и пот пи сао про то кол о из ми ре њу до спе лих оба ве за у ви ше ме сеч них ра та. По тро ша чи ко ји су у ко лек тив ном ста но ва њу, за овај про блем мо гу да се ја ве на шој Слу жби оп штих и прав них по сло ва. Ни је по требно да се под но се по себ ни зах теви, а из ми ре ње ду га ускла ђу је се са мо гућ но сти ма ко ри сни ка и у ин те ре су Во до во да. У Слу жби за об ра чун и на плату под но се се и зах те ви за контро лу ис прав но сти во до ме ра, као и ре кла ма ци је на ра чун за утроше ну во ду и ко ри шће ње ка на лиза ци је. На ши су гра ђа ни ко ји же ле да се при кљу че на во до вод ну и ка на ли за ци о ну мре жу, или су им по треб не дру ге ин тер вен ције раз два ја ње или из ме шта ње мер ног ме ста и ре кон струк ци ја при кључ ка во до во да и ка на ли заци је, мо гу да се ја ве у Про јект ни би ро Во до во да. Слу жба об ра чу на и на пла те Дис пе чер ска слу жба - број те ле фо на (не пре кид но) За хит не ин тер вен ци је на водо вод ној и ка на ли за ци о ној мрежи ова слу жба Во до во да де жура 24 са та днев но, а про бле ми се при ја вљу ју углав ном ви кен дом и рад ним да ном по сле 15 са ти. Бес пла тан по зив за све ре кла ма ци је - број те ле фо на (од 8 до 12 са ти) Не дав но је уве де на и ова лини ја уз по моћ ко је по тро ша чи могу бес плат ним по зи вом да до би ју све по треб не ин фор ма ци је у ве зи са ре кла ма ци ја ма би ло ког ти па.

20 20 Среда, 2. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ДА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА СВОЈ ДАН Брен ди ра ти цар ски град Ту ри стич ка ор га ни за ција гра да Срем ска Митро ви ца обе ле жи ла је 31. ок то бра свој дан и осам го ди на по сто ја ња при јемом у Вин ском по дру му Удру же ња љу би те ља ви на Мар кус Ауре ли јус Пробус. Оку пље ним зва нични ци ма гра да, ме ђу ко јима је био и гра до на челник Вла ди мир Са на дер, пред став ни ци Срем ске при вред не ко мо ре, ди ректо ри уста но ва и пред у зећа, пред став ни ци дру гих ор га ни за ци ја и са рад ници, обра ти ла се Све тла на Са бо в.д. ди рек то ра Ту ристич ке ор га ни за ци је гра да Срем ска Ми тро ви ца. - Ово је за нас при ли ка да се окупи мо са оп шти мо ре зул та те и пла но ве за ко је су нам по треб ни парт не ри и подр шка град ске упра ве. По себ на част и за до вољ ство нам је што смо при ве ли кра ју по сао око из ра де бро шу ре о фрушко гор ским ма на сти ри ма ко ји при па дају те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца Ши ша то вац, Пет ко ви ца, Бе ше но во и Ку ве ждин ре кла је Све тла на Са бо. Пла но ви Ту ри стич ке ор га ни за ци је Срем ске Ми тро ви це ни су скром ни, али РУ МА На За нат ском тр гу у Ру ми, отво рен је изло жбе ни про стор као део про јек та Ста ри за на ти, До бро твор не фон да ције Срп ске пра во слав не цр кве Чо ве ко љу бље. Основ ни циљ про јек та је, по ред очу ва ња тра ди ци је и кул ту ре, пред ста вља ње про из во да до ма ће ра дино сти, и оку пља ње произ во ђа че на јед ном ме сту ка ко би мо гли да се предста ве и афир ми шу ши рој јав но сти. Се ди ште До бротвор не фон да ци је Чо веко љу бље за Срем је у Руми, а до са да је по ред овог про јек та, фон да ци ја ор гани зо ва ла раз не еду ка тивне кур се ве уче ња стра них је зи ка, ра да на ра чу на ру, упра вља ња про јек ти ма као и про је кат по мо ћи при уче њу учени ци ма основ них и сред њих шко ла. Управ ник Кан це ла ри је за Срем ДФСПЦ Чо ве ко љу бље, про то је реј Сре тен Лаза ре вић, је на отва ра њу из ло жбе ног про сто ра, на вео да сви они ко ји же ле мо гу да по гле да ју ра до ве кре а тив них и пред у зи мљи вих же на и му шка ра ца ко ји су се од ва жи ли да не гу ју ста ре за на те. По ред то га што не гу ју ста ре за нате, ови љу ди мо гу де лом и да обез бе де се би не ка нов ча на сред ства за жи вот. Кроз ова кав вид удру жи ва ња мо гу ће је лак ше и јед но став ни је укљу чи ва ње на тр жи ште. У овом из ло жбе ном про сто ру мо ћи ће да се ви ди ка ко су кре а тив ни љу ди ста рим ства ри ма да ли не ке но ве Све тла на Са бо, в.д. ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је ПРО ЈЕ КАТ ДО БРО ТВОР НЕ ФОН ДА ЦИ ЈЕ СПЦ ЧО ВЕ КО ЉУ БЉЕ Афир ми са ње ста рих за на та су - сма тра она - до стижни. За то ће се кре ну ти ма лим ко ра ци ма ко је ће вре ме ном по ве ћа ва ти. - Пла ву ли ни ју, ко ја је дар гра ду од фран цу ског Не ве ра, ће мо об но ви ти пла вом бо јом али са елемен ти ма мо за и ка у се би јер су мо за и ци спе ци фични за Срем ску Ми тро ви ци, од но сно Сир ми јум. Треба да ра ди мо брен ди ра ње гра да да би би ли у пра вом сми слу цар ски град, али и да ра ди мо на еду ка цији ста нов ни штва, по себ но де це, ка ко би за во ле ла свој град и при ча ла о њему афир ма тив но. То ће се ура ди ти кроз кви зо ве и еду ка ци је о гра ду, кон кур се, а не ки од тих ак тив но сти ће по че ти ових да на на ја ви ла је Све тла на Са бо. У ре а ли за ци ји пла но ва ми тро вач ка Ту ри стич ка ор га ни за ци ја пла ни ра да и да ље са ра ђу је са дру гим уста но ва ма и да ту са рад њу раз ви ја. Мир ја на Ва шут, в.д. ди рек то ра ново фор ми ра ног пред у зе ћа Ур ба ни зам под се ти ла је да се ту ри зам као привред на де лат ност раз ви ја на осно ву доне тих стра те шких пла но ва, а стра те шки Са отва ра ња ло ка ла ста рих за на та вред но сти. Из ло же на је и гар де ро ба ко ја се стал но при ку пља. Је дан део те гар де ро бе де ли мо пот пу но бес плат но, за дру ги део по треб но је оста ви ти прилог ко ји је на ме њен раз во ју овог пројек та Чо ве ко љу бља, а тре ћи део ко ји је оште ћен од ла зи у ре ци кла жу. До би јена сред ства од ре ци кли ра ња, ко ри сти ће се за рад фон да ци је и пру жа ње по мо ћи угро же ни ма, ре као је про то је реј Сре тен Ла за ре вић. Из ло жбе ни про стор руч них ра до ва, ру ко тво ри на ста рих за на та, на ла зи се на За нат ском тр гу у Ру ми, и сме штен је у ло ка лу број 10. М. Н. ци ље ви се од но се на ве ли ке ства ри. Те ве ли ке ства ри се са сто је од ма лих дело ва ко ји ће, ка да се оства ре, до прине ти да бу де мо пре по зна тљи ви ши ром све та. Вр ши лац ду жно сти на чел ни ка Градске упра ве за кул ту ру, спорт и мла де Или ја Не дић је че сти та ју ћи осму го дишњи цу по сто ја ња Ту ри стич ке ор га ни заци је, ис та као да ће ова ор га ни за ци ја у на ред ном пе ри о ду би ти за чет ник јед ног но вог ви да пред ста вља ња гра да. - На дам се да ће мо ус пе ти да ис кори сти мо и екс пло а ти ше мо све оно што Ве ли ки пла но ви пред Ту ри стич ком ор га ни за ци јом град по се ду је у сво јим ка па ци те ти ма, уз по др шку дру гих уста но ва и дру гих сарад ни ка. На дам се да ће мо та ко има ти бо љу и леп шу сли ку о Срем ској Ми трови ци и да ће мо по ка за ти на ма и Евро пи да са пра вом но си епи тет цар ског гра да ре као је Или ја Не дић. Ту ри стич ка ор га ни за ци ја гра да Сремска ми тро ви ца је осно ва на 31. ок то бра го ди не од лу ком Скуп шти не Града са основ ним ци љем про мо ци је ту ристич ких по тен ци ја ла и ја сним по зи ци о- ни ра њем на ту ри стич кој кар ти Ср би је. С. Ђ. - М.М. При јем

21 Среда, 2. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖАН ПА ЖЉИВ КОВ ЧАС За јед но за ве ћу без бед ност де це Ло кал на са мо у пра ва ће на кон уре ђе ња са о бра ћај ни ца у зо на ма шко ла, на ста ви ти да еду ку је шко лар це, ка ко би њи хо ва без бед ност на пу ту од ку ће до шко ле би ла на још ви шем ни воу Да би без бед ност уче сни ка у са о бра ћа ју би ла по диг ну та на ви ши ни во, по треб но је да сви, без об зи ра да ли се ра ди о пе ша ци ма, во за чи ма би ци ка ла или мо тор них во зи ла, по ве ду ви ше ра чу на о по што ва њу сао бра ћај них про пи са и оп штих усло ва ко ји ути чу на од ви ја ње са о бра ћа ја. По себ но је то ва жно за најмла ђе шко лар це ко ји тек по по ла ску у шко лу пр ви пут само стал но сту па ју у са о бра ћај, те је због то га ва жно ра ди ти на њи хо вој, као и на еду ка цији оних ко ји сво јом не па жњом мо гу да угро зе без бед ност најмла ђих, ре че но је на ин тер актив ном са о бра ћај но-обра зовном Па жљив ко вом ча су на мење ном уче ни ци ма пр вих раз реда основ них шко ла са под руч ја Срем ске Ми тро ви це. Час је одр жан про те клог поне дељ ка у ве ли кој са ли Скупшти не Гра да у ор га ни за ци ји Ин тер на ци о нал не по ли циј ске асо ци ја ци је ре ги је Срем ска Митро ви ца, Аген ци је за без бедност са о бра ћа ја, Град ске управе за обра зо ва ње и По ли циј ске Па жљив ков час у Срем ској Ми тро ви ци упра ве у Срем ској Ми тро ви ци и пред ста вља још јед ну ак тивност у ни зу дру гих ко ји ма је По ли циј ска упра ва у са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом од по чет ка сеп тем бра еду ко ва ла нај мла ђе шко лар це. Ка ко је на гла сио в.д. на челни ка Град ске упра ва за са о браћај, ко му нал не и ин спек циј ске по сло ве Ми ро слав Јо ва новић, ло кал на са мо у пра ва ће на кон уре ђе ња са о бра ћај ни ца у зо на ма шко ла, у вре ме ну пред на ма на ста ви ти да еду ку је школар це, ка ко би њи хо ва без бедност на пу ту од ку ће до шко ле би ла на још ви шем ни воу. Пред ста ву је пре ма ре чи ма в.д. на че ни це Град ске упра ве за обра зо ва ње Мир ја не Пи јевац ви де ло око 260 пр ва ка из ОШ Јо ван Јо ва но вић-змај, и ОШ 2Јо ван По по вић и ОШ Бошко Пал ко вље вић-пин ки, ко ји су се ра до ода зва ли по зи ву ИПА ре ги је Срем ска Ми тро ви ца. - На шим пр ва ци ма Па жљивко ни је не по знат, јер смо ми још на по чет ку школ ске го дине сви ма по де ли ли при руч ник Па жљив ко ва пра ви ла из којег су кроз игру на ши нај мла ђи шко лар ци на у чи ли осно ве правил ног по на ша ња у са о бра ћају, ре кла је на чел ни ца. Да је са нај мла ђи ма по требно ра ди ти, са гла си ли су се савет ник ди рек то ра Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја Зо ран Илић и Ни ко ла Зељ ко вић, пр ви чо век ИПА ре ги ја Срем ска Ми тро ви ца. - Пре ма по да ци ма са ко ји ма рас по ла же мо, у зо на ма школа не ма мо ни јед но по вре ђено де те и то је на ма од на рочи тог зна ча ја. Сва ке го ди не по ли ци ја и ло кал на са мо у- пра ва ор га ни зу ју еду ка тив не кам па ње за шко лар це, са тиме ће мо на ста ви ти и да ље, а Ве ли ко ин те ре со ва ње ма ли ша на Па жљив ков час је са мо део ак тив но сти ко је у скла ду са Вла ди ном стра те ги јом имају за циљ да до го ди не не ма мо ни јед но по вре ђе но де те у са о бра ћа ју, ре као је Зељ ко вић. Ма ли ша ни су би ли оду шевље ни пред ста вом ко јој су на се би свој ствен на чин да ли знача јан до при нос, а овај не сваки да шњи час уве ли ча ли су и ма ли ша ни из Вив ка ко ји су пе смом сво је вр шња ке уве ли у пре да ва ње. С. Л С. Ни.

22 22 Среда, 2. новембар ПРО ЈЕ КАТ ПРИ ЧАЈ МО, УПО ЗНАЈ МО СЕ МА РА ДИК МУЛ ТИ ЕТ НИЧ КО СЕ ЛО Сва ки дру ги брак - ме шо вит У не по сред ној бли зи ни мана сти ра Кру ше дол, Ве ли ка Ре ме та и Гр ге тег, у са мом поднож ју Фру шке го ре ушу шка ло се ма ло се ло Ма ра дик спе цифич но по сво јој мул ти е тич ности, од но сно ви ше го ди шњем за јед нич ком жи во ту не ко ли ко на ро да. Уда ље но све га де се так ки ло ме та ра од Ин ђи је, ово насе ље спе ци фич но је и по то ме што у ње му жи ве Ср би, Ма ђари, Хр ва ти, Сло ва ци, Цр ногор ци и Укра јин ци без ика кве раз ли ке и по де ље но сти. Ка ко ка жу у Са ве ту ме сне за јед нице, раз ми ри ца и сва ђа ни кад ни је би ло, ма кар не на на ци о- нал ној осно ви. Ово срем ско село спе ци фич но је и по то ме што има три цр кве - пра во слав ну, ка то лич ку и кал ви ни стич ку а све штен ство увек ра до по зи ва на про сла ве пред став ни ке друге две цр кве. Ма ра ди ча ни су по зна ти као вр ло го сто љу би ви до ма ћи ни а по да так да је го тово сва ки дру ги брак ме шо вит, го во ри да вер ске и на ци о нал не по де ле ов де не по сто је. - Пре ма по да ци ма са ко ји ма рас по ла же мо у Ма ра ди ку живи око Ср ба, 550 Ма ђара, 125 Хр ва та и при пад ни ка дру гих на ци о нал них за јед ница. Мо же мо се по хва ли ти да је жи вот из ме ђу свих на ро да у нашем се лу из у зет но до бар и корек тан. Ни је за бе ле жен ни је дан Из Укра ји не у Срем Ол га Бар те ње ва је из ју гои сточ не Укра ји не до шла пре ско ро два де сет го ди на и нашла љу бав свог жи во та у Мара ди ку. Уда ла се за Сло бо дана Жив ко ви ћа са ко јим има си на и ћер ку. Ка ко ка же ба ве се по љо при вре дом, а нај ве ћи део вре ме на про во ди у ду вану и во ћу. - Ка да сам пр ви пут сти гла у Ма ра дик за и ста ме оду шеви ла ле по та се ла. Не по средна бли зи на Фру шке го ре, вели ких гра до ва по пут Бе о града и Но вог Са да до дат но су до при не ли по зи тив ном утиску, па сам та ко и оста ла овде ка же са осме хом Ол га. Сте ван Бра дић, пред сед ник Са ве та МЗ Ма ра дик кон фликт на на ци о нал ној или вер ској осно ви - по чи ње при чу Сте ван Бра дић, пред сед ник Са ве та МЗ Ма ра дик и ка же: - По ка за тељ ко ли ко је село за и ста ло жно су ме шо ви ти бра ко ви ко ји се стал но склапа ју. Ско ро сва ки дру ги брак је ме шо вит што је за и ста леп при мер мул ти на ци о нал не среди не и ве ру јем да смо ми ре дак при мер и у Сре му. То је до каз да љу ди ове жи ве у сло зи, без ика квих раз ли ка. У при лог то ме све до че и два кул тур но-умет нич ка дру штва ко ја че сто за јед но на сту па ју, Ол га Бар те ње ва Ма ра дик - до бар при мер мул ти на ци о нал не сре ди не а реч је о КУД-у Је дин ство и КУД-у Пе те фи Шан дор. - КУД Је дин ство је ме шови то и у ње му су за сту пље не све на ци је, што је опет по каза тељ до брих од но са на ро да ко ји жи ве ов де, док ма ђар ско дру штво ра ди ко ре о гра фи ју и пе сме на ма ђар ском је зи ку. Је дин ство ће ове го ди не просла ви ти 40 го ди на по сто ја ња и ра да, али на жа лост још увек не ма мо на ше про сто ри је. Прошле го ди не је ре кон стру и сан Дом кул ту ре ко ји са да из гле да за и ста од лич но, али још увек ни смо ре ши ли пи та ње гре јања. Ка да и то бу де за вр ше но, сви ће мо ћи, по го то во нај млађи фол кло ра ши да ко ри сте ре но ви ра не про сто ри је - ка же пред сед ник Са ве та МЗ. Ма ра дик је спе ци фи чан због по сто ја ња три раз ли чи те цркве, ко је пре ма ре чи ма Бра дића од лич но са ра ђу ју. - Ка да јед на цр ква има одре ђе ну све ча ност, оба ве зни гости су пред став ни ци дру ге две цр кве и то је још је дан при мер до бре прак се са рад ње и добрих од но са ме ђу на ро ди ма - твр ди он. Сва ке го ди не дру ги ви кенд у сеп тем бру Ма ра ди ча ни просла вља ју се о ску сла ву под нази вом Ма ра дич ка је сен. У орга ни за ци ји уче ству ју сви подјед на ко. Ра ди се о јед ној ле пој све ча но сти где се оку пља ју ме шта ни се ла и њи хо ви при јате љи из окол них ме ста на во ди Сте ван. - Ове го ди не смо сла ву обеле жи ли 10. и 11. сеп тем бра, а ма ни фе ста ци ја је за ми шље на та ко да сви про из во ђа чи из несу сво је про из во де. С об зи ром да има мо пу но во ћа ра, они су но си о ци до га ђа ја и они презен ту ју про из во де. На рав но ту су и на ше чла ни це Удру же ња же на Кла сје и Ви лин са лаш ко је из но се ру ко тво ри не и суве ни ре. Пр ви дан је про те као у зна ку спо рт ских ак тив но сти а уве че смо има ли так ми че ње у ку ва њу ко тли ћа где се прија ви ло 30 еки па. За и ста ве ли ко ин те ре со ва ње и по зи тив ни комен та ри на кон сла ве су нам дали до дат ни мо тив да се иду ће го ди не још ви ше по тру ди мо и ан га жу је мо - ка же пред сед ник Са ве та Сте ван Бра дић и ис ти че да ће иду ће го ди не ор га ни зова ти фуд бал ски тур нир са учени ци ма из свих основ них школа у оп шти ни. Ка да је реч о ин ве сти ци јама у се лу, пр ви чо век ка же да ства ри иду на бо ље. Не дав но су за вр ше ни ра до ви на уре ђењу тро то а ра у бли зи ни шко ле. Шест ђа ка у ком би но ва ном оде ље њу у шко ли Сви у јед ној шко ли ОШ Бран ко Ра ди че вић у Ма ра ди ку по сто ји од самог по сто ја ња се ла и та да су по сто ја ле три шко ле: ју лијан ска, кал вин ска и пра вослав на ко ју су за вре ме рата сје ди ње не у јед ну. По сле ра та на пра вљен је је дан део објек та да би го ди не био из гра ђен но ви део зграде и фи скул тур на са ла. Школа бро ји 181 уче ни ка у де вет оде ље ња где се на ста ва одви ја на срп ском је зи ку и једно ком би но ва но оде ље ње са на став ним пла ном и про грамом на ма ђар ском је зи ку. - Ра ди се о уче ни ци ма другог, тре ћег и че твр тог раз реда и ту има мо шест ђа ка ко ји из у ча ва ју на ста ву на ма ђарском је зи ку. Ком би но ва но оде ље ње смо уве ли про шле го ди не на ини ци ја ти ву роди те ља а иде ју је по др жао По кра јин ски се кре та ри јат за упра ву, про пи се и на ци о- нал не ма њи не уз са гла сност Ми ни стар ства про све те. Као ма тич на шко ла ми има мо могућ ност да фор ми ра мо одеље ње са ве ћим бро јем уче ника та ко да и де ца из дру гих Звон ко Ча у ше вић, ди рек тор шко ле ме ста ко ја же ле да по ха ђа ју на ста ву на ма ђар ском мо гу би ти упи са на - ис ти че Зво нимир Ча и ше вић ди рек тор ОШ Бран ко Ра ди че вић. - Де ца има ју не ки вид це ло днев ног бо рав ка, а обез бе ђен им је и ру чак у шко ли. Ро ди те љи су ве о ма за до вољ ни и то нам је ве о ма ва жно. Та ко ђе, мо рам да на по ме нем да се тру ди мо да ђа ци у шко ли про во де што ви ше вре ме на за јед но и друже се, па та ко оне пред ме те ко је мо гу, на при мер ен глески, за јед но по ха ђа ју. - Ра ди се о кри тич ној де о- ни ци пу та где је ве ли ка фреквент ност са о бра ћа ја и ус пели смо уз по моћ ЈП Ди рекци је за из град њу оп шти не да из бе то ни ра мо ста зу ду жине 80 ме та ра. Са да су на ши ђа ци да ле ко без бед ни ји јер ви ше не мо ра ју да иду ко лово зом - ка же Бра дић и ис ти че да ће уско ро би ти по ста вљени и ме тал ни сту бо ви по ред ста зе. - Та ко ђе смо ре ши ли ви ше го ди шњи про блем снабде ва ња елек трич ном ене р ги јом у Ба рањ ској ули ци. М. Ба ла ба но вић Про је кат При чај мо, упо знај мо се су фи нан си ран је од стра не По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру, ја но ин фор ми са ње и од но се с вер ским за јед ни ца ма АП Вој во ди не

23 Среда, 2. новембар БЕ О ГРАД МИ ТРОВ ЧА НИ УВЕ ЛИ ЧА ЛИ ГРЧ КИ ПРА ЗНИК Хор Ири да по брао апла у зе е чи ји хор Удру же ња срп ско Дгрч ког при ја тељ ства Ири да из Срем ске Ми тро ви це, уче ствовао је 28. ок то бра на све ча но сти ко ја је по во дом обе ле жа ва ња вели ког ан ти фа ши стич ког на ци о- нал ног грч ког пра зни ка Да на Не, ор га ни зо ван у Хе ле ни стич ком култур ном цен тру у Бе о гра ду. Уз при су ство Кон зу ла Ам ба саде Ре пу бли ке Грч ке Даф ни Кулу сиу, пред сед ни ка На ци о налног са ве та грч ке на ци о нал не мањи не у Ср би ји Ва си ли са Про велен ги о са, са вет ни ка за кул ту ру Ни ко са Ци ци ме ли са и оста лих зва ни ца, ма ли Ми тров ча ни изве ли су ан ти рат не пе сме на грчком је зи ку, као и сплет срп ских пе са ма ду хов ног и на ци о нал ног ка рак те ра. Грч ка, као и срп ска пу бли ка, би ла је оду ше вље на дечи јим на сту пом, та ко да су уследи ли по зи ви за но ва го сто ва ња, ко ји ће би ти ре а ли зо ва ни то ком на ред них ме се ци. Хо ром је ди ри го ва ла Алексан дра Га ру но вић, ко ја је истовре ме но и пред сед ни ца Удру жења Ири да. Ина че, овај пра зник уста новљен је као се ћа ње на да ка да се грч ки ге не рал Јо а нис Ме так сас, по чет ком Дру гог свет ског ра та, су прот ста вио ита ли јан ским трупа ма, не до зво лив ши им да окупи ра ју те ри то ри ју Грч ке. Ме такса со во Не, по ста ло је сим бол от по ра оку па то ру ко ји се и днас по шту је. Ми тров ча ни у Хе ле ни стич ком кул тур ном цен тру - Хе лен ска фон да ци ја за култу ру је ове го ди не би ла пра знични цен тар оку пља ња де це Гр ка, ко ји су или ро ђе ни на те ри то ри ји на ше др жа ве или у Ср би ји привре ме но ра де и бо ра ве. При овом Кул тур ном цен тру се во ди бо гат ин те лек ту ал ни жи вот и во ди се ра чу на о одр жа ва њу и над градњи кул тур ног иден ти те та Гр ка. Об зи ром да су од но си на ших двеју пра во слав них др жа ва ду го рочни и не рас ки ди ви, ми смо до би ли при ли ку да уве ли ча мо све ча ност на шта смо на ро чи то по но сни, ре кла је Алек сан дра Га ру но вић и до да ла да ће Ири да и у бу дућно сти на сто ја ти да раз ли чи тим ак тив но сти ма ја ча срп ско-грч ке ве зе. С. Л. РУМА СВЕ ЧА НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА По сто је 70 го ди на Пе тар Ба бић Све ча на Скуп шти на Оп штинског удру же ња пен зи о не ра Ру ма, по во дом 70. го ди на посто ја ња и ра да, одр жа на је у пе так у са ли До ма пен зи о нера. Уз при су ство ве ли ког бро ја чла но ва и го сти ју из по кра ји не и пен зи о нер ских ор га ни за ци ја Сре ма, при ја те ља и до на то ра, на про сла ви су до де ље на призна ња и пла ке те они ма ко ји су го ди на ма по ма га ли рад овог удру же ња. Пред сед ник Удруже ња пен зи о не ра Оп шти не Рума, Пе тар Ба бић, за хва лио се нај ви ше ло кал ној са мо у пра ви на све му што чи ни, ис та кав ши да би без ове по мо ћи сам опста нак удру же ња био до ве ден у пи та ње. На да мо се да ћи у бу ду ће ло кал на са мо у пра ва има ти слуха за на ше по тре бе. Наш рад је ап со лут но по сло ву За ко на о удру же њи ма гра ђа на, и у ду ху на шег Са ту та. Одав но ви ше нема оних про бле ма ко ји су рани је у ор га ни за ци ји по сто ја ли, ка да се на сва ка два-три ме сеца ме ња ло ру ко вод ство. Ус пели смо да већ пет го ди на има мо је дан исти тим ко ји до бро ради. Има мо ле пу, уре ђе ну са лу у ко јој ор га ни зу је мо дру же ња, про сла ве, и ко ја је сва ко дневно отво ре на за све пен зи о не ре. При спе ле оба ве зе из ми ру је мо на вре ме, са ни ра ли смо и врати ли мно ге ду го ве, осим ду га за гре ја ње ко је је ово ру ковод ство на сле ди ло, а да ти ра из пе ри о да го ди на - ка же Ба бић. Удру же ње пен зи о не ра је укљу че но и у про јек те ко ји се ре а ли зу ју на ни воу оп шти не, као што је про је кат ге рон то до ма ћи ца, а на ме ра ва ју да и да ље на во лон тер ској осно ви, уче ству ју у оним про јек ти ма за ко је има ју мо гућ но сти, и који су од оп штег ин те ре са и зна ча ја. М. Н. Industrija mesa Šašinci "Nigde takvih delikatesa nema kao kod Nedeljkovića iz ravnoga Srema"

24 24 Среда, 2. новембар ПРО ЈЕ КАТ КО ЛИ КО НАС ИМА И НЕ МА НА ТА ЛИ ТЕТ У СРЕ МУ ПЕ ЋИН ЦИ ПО РО ДИ ЦА ЖИВ КЕ И ДУ ШКА ЉУ БО ЈЕ ВИ ЋА ПРА ВИ ЈЕ УЗОР ЗА РО ДИ ТЕЉ СТВО У до му пу ном љу ба ви, де ца су срећ на Ми се пре ма на шој де ци оп хо ди мо као пре ма при ја те љи ма и дру га ри ма. О све му са њи ма раз го ва ра мо, за јед нич ки све ре ша ва мо, али зна се ко је ро ди тељ при ча мај ка че тво ро де це Као и ве ћи ну оп шти на, и пе ћи нач ку по га ђа ни жи при род ни при ра штај. По најно ви јем по пи су ста нов ни штва у овој, про стор но раз у ђе ној до њо срем ској оп шти ни жи ви ста нов ни ка, док их је по по пи су из 2002.го ди не било Да би пред у пре дила ни зак при род ни при ра штај, ло кал на са мо у пра ва спро во ди низ ак тив них ме ра по пу ла цио не по ли ти ке, тру де ћи се да под стак не мла де љу де на ро дитељ ство. Јед на у ни зу ме ра по ко јој је ова оп шти на по зна та, је јед но крат на нов ча на по моћ поро ди ци но во ро ђе них бе ба (по ди на ра), а сем, то га из оп штин ског бу џе та се фи нанси ра и бо ра вак у пред школ ској уста но ви за де цу из ви шеч ланих по ро ди ца (тре ћег и че твртог де те та, као и јед ног де те та у по ро ди ца ма са бли зан ци ма), ре гре си ра пре воз уче ни ци ма и сту ден ти ма, нов ча но на гра ђу ју нај у спе шни ју ђа ци, да ју студен ске сти пен ди је и још мно го то га што се кроз раз не ви до ве по др шке упу ћу је ка нај мла ђим ста нов ни ци ма пе ћи нач ке општи не. По мо гла је и по ро ди ци Жив ке и Ду шка Љу бо је ви ћа са че тво ро де це, усту пив ши им оп штин ски стан на ко ри шће ње. Пле ћа ју са мо ре жи је. Же ле ли ве ли ку по ро ди цу Упо зна ли су се у Срем ским Ми ха љев ци ма. Она је Ми хаљев чан ка, а су пруг Ду шко је го ди не из За дра до шао у Срем и за по слио се ка ко шо фер у Ла сти. Во зио је ауто бус на ли ни ји Срем ски Ми ха љев ци Бе о град и играо је фуд бал за Срем ске Ми ха љев це. Вен ча ли су се 1994.го ди не, а он да су се се ли ли до Бе о гра да и на зад у Ши ма нов цце, Срем ске Ми хаљев це, па Пе ћин це где са да " жи ве са сво јих че тво ро де це. Би ли су под ста на ри до пре две го ди не ка да им је оп шти на Пећин ци усту пи ла стан на ко ришће ње. Де ца су им се ра ђа ла, би ло је те шко, Жив ка је по време но ра ди ла, ме ња ла по сло ве, али ни су по су ста ли. Ду шко је из здрав стве них раз ло га го ди не оти шао у ин ва лидску пен зи ју, а она са да ра ди у Ауто пре во зу Пе ћин ци. Жи ве скром но, али ка ко кажу, срећ ни су. При ли ком на ше по се те су пруг и нај ста ри ји син Ми смо хте ли још де це, јер ја сам из по ро ди це где је нас тро је - брат, се стра и ја. Же ле ли смо и ми да има мо ве ли ку по ро ди цу Алек сан дар ни су би ли код ку ће. Љу бо је ви ћи су нај ста ри је де те до би ли 1995.го ди не, кћер ку Бо ја ну 1996.го ди не, си на Ву ка и нај мла ђег Лу ку 2008.го ди не. Њи хов дом ис пуња ва љу бав и то пли на и ка ко Ис пред ста на где жи ве Жив ка са де цом на ша са го вор ни ца ка же, она и су пруг ни ка да се ни су по сва ђали, иако је не да ћа и не ма шти не би ло. Кад смо се вен ча ли, живе ли смо ме сец два код мо је ма ме, а он да смо пре шли у Бео град. По сле из ве сног вре ме на ми се ро дио Алек сан дар и на на го вор су пру га и мо је мај ке, вра ти ли смо се у Ми ха љев це и ту смо би ли не ко ли ко ме сеци и по сле то га смо оти шли у Беч мен да ста ну је мо. У ме ђувре ме ну сам ја по но во оста ла у дру гом ста њу са Бо ја ном па смо из Беч ме на пре шли у Шима нов це. Муж је ра дио до бомбар до ва ња а ка да је по че ло, до жи вео је стрес и ак ти ви ра ла му се бо лест. Он је ишао по лека ри ма и на кра ју оти шао у инва лид ску пен зи ју. Што се ти че, ме не, ре кли су ми да мо гу да ро дим јер ње го ва бо лест ни је пре но сна, а ми смо хте ли још де це јер ја сам из по ро ди це где је нас тро је- брат, се стра и ја. Же ле ли смо ми да има мо ве лику по ро ди цу. Он да сам ро ди ла Ву ка и до шли смо да жи ви мо у Пе ћин це. Бо ја на је тад кре нула у пр ви раз ред, Алек сан дар у дру ги, а на че твр то де те смо се од лу чи ли јер смо хте ли да имамо још јед ну де вој чи цу. И та ко се ро дио Лу ка - при ча Жив ка, чи је је дво је ста ри је де це са да за вр ши ло сред њу шко лу, а за да ље шко ло ва ње ни је би ло могућ но сти. Под се ћа да су они има ли подр шку сво јих по ро ди ца, што је ве о ма ва жно, али нај ва жни ја је љу бав и ме ђу соб на бли скост ме ђу су пру жни ци ма ко ја се пре но си и на по том ство. Ми, у ства ри има мо пе торо де це, јер муж из пр вог брака има кће р ку. Ни ка да је ни сам одва ја ла од сво је де це. Са да је она уда та, има два си на, а ми два уну ка и че сто се чу јемо - ка же на ша са го вор ни ца и до да је да се и по ред свих тих фи нан сиј ских про бле ма, у бра ку 22 годи не ни ка да ни су по сва ђа ли. - Јед но дру го по др жа ва мо и че сто ка жем не знам ка ко бих да ми је муж Сре мац, јер мој су пруг је дру га чи ји од људи ода вде. Мо жда за то што се ба вио спо р том: И сва три си на нам тре ни ра ју фуд бал, а кће р- ка се ба ви ла од бој ком и би цикли змом. На ма је ов де до бро. Да ме по гре шно не схва ти те, са ста вља мо крај с кра јем, улази мо из кре ди та у кре дит, али смо, хва ла Бо гу здра ва по ро дица при ча Жив ка. Оп шти на је по мо гла Не ју ри те ка ри је ре - Мла дим љу ди ма, као и сво јој де ци, пре по ру чила бих да не ју ре ка ри је ре, оне ће до ћи и про ћи, али де ца оста ју као сми сао живо та и бра ка. Ако се дво је во ле, то зна чи да тре ба да за сну ју и по ро ди цу. По мени је ло гич но да сва ко има дво је и ви ше де це, на рав но то сва ко од ре ђу је спрам себе и сво јих мо гућ но сти. Но, без об зи ра тре ба ло би да се што ви ше де це ра ђа. Не запо сле ност ни је оправ да ње за не ра ђа ње. То је са мо изго вор и бег од оба ве за. Првих дво је де це сам ро ди ла кад сам би ла не за по сле на, чо век се увек сна ђе - твр ди го спо ђа Љу бо је вић. У пе ћи нач ку оп шти ну Љу боје ви ћи су до шли го ди не. Овај стан ко ји са да ко ристи мо, зна ли смо да је оп штински и ка да смо пи та ли прет ходне вла сти, ка жу све у ре ду, ви де ће мо, раз мо три ће мо и ника да ни ко нам ни је иза шао у сусрет. Овој ло кал ној сма о у прави оти шли смо јед ном, раз го вара ли смо са њи ма, са слу ша ли су нас, ре кли су да ће про вери ти и ако је стан оп штин ски, да га мо же мо, као по ро ди ца са че тво ро де це до би ти на ко ришће ње. И до би ли смо га, плаћа мо са мо ре жи је, а где год смо ста но ва ли при ват но, ста на рину смо пла ћа ли од 100 до 150 евра, а те нам па ре са да оста ју за де цу. Стам бе но пи та ње нам је би ло не ре ши во. Ми с на шим при ма њи ма ни смо мо гли да купи мо ни плац, ни да на пра ви мо ку ћу, а муж ни је имао ста тус из бе гли це, па ни смо мо гли да ко ри сти мо ни ка кав про грам за ре ша ва ње стам бе них пи та ња из бе глих ли ца. За ово што нам је оп шти на по мо гла, за хвал ни смо и ми и де ца - ис ти че Жив ка Љу бо је вић ко ја је са сво јим супру гом Ду шком увек те жи ла да има ју број но по том ство. Ми се пре ма на шој де ци оп хо ди мо као пре ма при ја тељи ма и дру га ри ма. О све му са њи ма раз го ва ра мо, за јед нич ки све ре ша ва мо, али зна се ко је ро ди тељ. И да смо од по четка бра ка има ли сво ју ку ћу или стан мо жда би се од лу чи ли и на ви ше де це. По ред свих на ших оба ве за, по што тре ни ра ју, одла зи мо на утак ми це, бо дри мо их да иду на пред. Нај ста ри ји син тре ни ра од осме го ди не, зна мо да је та лен то ван и же ља нам је да успе у том спо р ту ка те го рич на је мај ка. По њој, емо тив на бли скост, по ве за ност и упу ће ност јед них на дру ге, је сте срж по ро ди це. Се стра Бо ја на сво ју бра ћу, као и ро ди те ље не из мер но воли, ле по се сла жу. Срећ ни смо и за до вољ ни сво јим жи во том за то што је наш дом пун љу ба ви. Сву да ма ње - ви ше има фи нан сиј ских пробле ма, на ши ро ди те љи се др же го ди на ма. Све су из гу ра ли, и ја сам схва ти ла да су ро ди те љи ти ко ји те нај ви ше во ле, ко ји ће ти нај бо љи са вет да ти и који ће ти увек по мо ћи ис ти че Бо ја на ко јој су ро ди те љи узор, а мо гли би би ти и мно гим младим брач ним па ро ви ма. Г. Мај сто ро вић Пе ћин ци Про је кат Ко ли ко нас има и не ма на та ли тет у Сре му фи нан си ран је од стра не Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је

25 Среда, 2. новембар НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама МАРКЕТИНГ Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар - Про да јем За ста ву 101 го ди на произ вод ње 2006, ре ги стро ва на до Тел:064/ Про да јем ауто при ко ли цу, зва ти уве че. Тел: ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем 75 ари зе мље у Но ћа ју. Тел: 063/ Про да јем плац 2,5 ара за из град њу, ули ца Кра ља Пе тра 64. Тел: 063/ Про да јем јед но ју тро зе мље на из лазу из Ла ћар ка ка Мар тин ци ма са ле ве стра не. Тел: 062/ Про да јем ку ћу у Пла нин ској ули ци, ре но ви ра на, ХИТ НО! Тел:063/ Про да јем но ву ку ћу у Ша ла ба ри. Тел: 063/ Про да јем ју тро зе мље у Ле жи ми ру, 4 ви кенд пла ца, мо то кул ти ва тор, и ситан би бер цреп. Тел: Про да јем ку ћу 230м2 са ло ка лом и 10 ари пла ца у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 063/ Про да јем 93 ара по љо при вред ног земљи шта код вој них обје ка та на ман ђело шком пу ту.тел:063/ MАРКЕТИНГ Ribarske obale 4 Sremska Mitrovica СТА НО ВИ -Из да јем дво со бан стан у цен тру Сремске Ми тро ви це са да љин ским гре ја њем. Тел: 064/ Про да јем тро со бан стан 70м2 у на сељу Ма ти је Ху ђи це на евра. Тел: 065/ По вољ но про да јем дво со бан стан у Ма чван ској Ми тро ви ци ули ца Трг жр тава фа ши зма 13/2 на се ље Ко ло ни ја, цена по до го во ру. Тел: 069/ Про да јем јед но и по со бан стан38м2 са ЦГ у Ма ти је Ху ђи. Тел: 063/ Про да јем нов дво со бан стан 51м2, лифт, ЦГ. Тел: 022/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Каме њар. дру ги спрат, це на евра. Тел: 063/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру са пар ним гре ја њем и пар кинг ме стом, на се ље Пеј тон. Тел: 062/ и Про да јем јед но со бан стан 40м2 у насе љу Ка ме њар.тел: Про да јем гар со ње ру у на се љу Ма ти је Ху ђи. Тел: Из да јем пот пу но нов ком плет но опремљен јед но со бан стан у Срем ској Митро ви ци. Тел: 065/ Из да јем не на ме штен дво со бан стан у Ка ме ња ру, по ред за ба ви шта., ви соко при зе мље, цен трал но гре ја ње. Тел: 065/ и 069/ Ратарска 17, Сремска Митровица , ЛО КА ЛИ - Из да јем два ло ка ла у цен тру Ла ћаркас по год ни за све вр сте де лат но сти. Тел: 061/ ВО ЗИ ЛА -Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ Prodajete ili kupujete nepokretnost? Angažujte posrednika u prometu nepokretnosti (Agenciju za nekretnine) koji poseduje licencu za rad Rade Frajtović agent za nekretnine 063/ tel/fax 022/ Vojvođanskih brigada bb Sremska Mitrovica nekretninemitrovica.com - Про да јем ци стер ну за оса ку Ма је ви ца 2400 ли та ра но си ла са мо во ду. и ваљак чич лак за дро бље ње бу се ња. Тел: 064/ РА ЗНО - Ку пу јем кла вир не хар мо ни ке, LCD- LED те ле ви зо ре, кла сич не тв, ис прав не не ис прав не. До ла зим! Tel: 021/ Про да јем но ви је Ко ло ор те ле ви зо ре свих ве ли чи на, LCD-LED ТВ до стављам на адре су. Тел: 021/ и 064/ Ку пу јем раз не елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску и по љо опре му, та њи ра че, пре кру па че, кру ња че, шраф шту ке, вин те, по љо привред ну, ет но и дру гу ан ти ку, бу тан боце и про да ја алу ми ни јум ске лам пе ри је и ли мо ва за по кри ва ње. Тел: 061/ Про да јем гра мо фон ске пло че лон глеј, син гли це на род на, за бав на и стра на му зи ка. Тел: 063/ NA NOVOJ ADRESI OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 2. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ РА ЗНО - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље крушке, бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: 065/ и 060/ Продајем казан за ракију 120л, комплет боце за аутогено заваривање, мопед пони експрес трајно регистрован, металну лежећу вагу за пољопривредна домаћинства. Тел: 065/ и 060/ Из да јем га ра жу у на се љу Ма ти је Ху ђи у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 022/ Про да јем тро сед. Тел: 063/ Ча со ви ма те ма ти ке ди пло ми ра ни мате ма ти чар да је ча со ве свим уз ра сти ма, до ла зим код Вас. Тел: 022/ и Чу ва ла би де цу и спре ма ла по ку ћама. Тел: 022/ По треб на де вој ка за рад у ка фи ћу За нат ска ка пљи ца ни је по треб но иску ство. Тел: 060/ Про да јем пар кет ја сен 600х70 и храст 500х62. Тел: 065/ Про да јем по лов ну ка ље ву пећ са шамот ним ци гла ма и пло ча ма, у од лич ном ста њу. Тел: 063/ и 022/ EKO sm TEAM Čišćenje tepiha, itisona, mebla Kompletnog poslovnog i stambenog prostora Sremska Mitrovica ul. Laćaračka 21 Tel: 022/ mob: 064/ MАРКЕТИНГ SREMSKA POLJOPRIVREDA vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA 11 Stomatološka ordinacija Kralja Petra I br. 95a, Sremska Mitrovica MАЛИ ОГЛАСИ /

27 Среда, 2. новембар ИНФО ВОДИЧ Novine za savremenu poljoprivredu SREMSKA SN (razmak) TEKST OGLASA SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj POLJOPRIVREDA 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara "WHITEPEARL" Ул: Променада бб Сремска Митровица Тел: 069/ , 065/ / ПЕТ ШОП "ZOOX" Ул. Занатлијска бр. 22 Сремска Митровица Тел: 064/ , 064/ СЕР ВИС ЗА МО ТОР НЕ КО СА ЧИ ЦЕ И ТЕ СТЕ РЕ "ЕЛ КО ПРО МЕТ" Ул: Па лан ка бр. 50 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 069/ ГРЕ ЈА ЊЕ, ВО ДО ВОД, КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА "THER MO TE AM SM" Ул: Па лан ка бр. 85 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ ,065/ / ДЕ ЛО ВИ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ "D.O.O. ME GA LA GER" Ул: Па лан ка бр. 85 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 066/ / "АГРО - ИМВ" Ул: Па лан ка бр. 33 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 065/ / AУТО ДЕЛОВИ "ИНТЕР АУТО" Ул. Војводе Степе бб Сремска Митровица Тел: 022/ , 063/ "EQUUS-COOP" Д.О.О. Ул. Кузминска 29 Сремска Митровица Тел: 022/ Рума 022/ Ноћај 022/ ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА "ZOOX" Ул. Петра Прерадовића бр. 80 Сремска Митровица Тел: 022/ , 064/ / КЕ РА МИ КА "М КЕ РА МИ КА" Ул: Па лан ка бр. 47 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 064/ / ДОО "Бел Керамика" Ул: Паланка бр 44 Сремска Митровица Тел: 022/ , 064/ РЕ СТО РА НИ "СТА РИ РУ БИН" Ул: Кеј ре ке Са ве бб Срем ска Ми тро ви ца Тел: 064/ "РИ БО ЛО ВАЦ" Вод на бб Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ "МА ЛИ ПРИНЦ" Код Ро да цен тра Срем ска Ми тро ви ца Тел: 065/ "ЛО ВАЦ" Све тог Ди ми три ја 33 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ "СТА РА ПРО МЕ НА ДА" Про ме на да 31 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ САЛОН ЗА ПСЕ ВЕТЕРИНАРСКА И ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА SREMSKI POTRČKO SMS na broj Mail: Dežurna služba Kamionski i kombi prevoz, selidbe, prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, donošenje lekova i drugo Kućna dostava plina Saradnja sa pravnim licima tel: 022/ / / Donosimo - odnosimo - prenosimo - kupujemo Facebook: sremski potrčko www. sremskipotrcko.com

28 28 Среда, 2. новембар На осно ву чла на 17. и чла на 19. став 1. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутен тич но ту ма че ње), чла на 4. став 1. и чла на 9. Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 16/16), чла на 71. став 1. тач ка 5. Ста ту та Гра да Срем ска Ми тро ви ца ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 13/12), чла на 11. раз део X и чла на 47. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 13/15), чла на 12. раз део X Од лу ке о ре ба лан су бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Слу жбе ни лист Гра да Срем. Ми тро ви ца, бр. 12/16), чла на 13. и чла на 33. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма Гра да Срем ска Ми тро ви ца ( Слу жбе ни лист Гра да Срем. Ми тро ви ца, бр. 12/16) и Од лу ке о распи си ва њу тре ћег јав ног по зи ва за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у го ди ни бр /2016-IX од го ди не, в.д. на чел ни ка Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем ска Ми тро ви ца, р а с п и с у ј е ТРЕ ЋИ ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ИЗ БУ ЏЕ ТА ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РА ДИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА У ГО ДИ НИ ПРЕД МЕТ КОН КУР СА Пред мет овог јав ног по зи ва/кон кур са је су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца у обла сти јав ног инфор ми са ња, у ци љу ин фор ми са ња јав ности о ак ту ел ним де ша ва њи ма од зна ча ја за жи вот свих гра ђа на Срем ске Ми тро ви це а по себ но кроз по др шку про из вод њи ме дијских са др жа ја у ци љу за шти те и раз во ја људ ских пра ва и де мо кра ти је, уна пре ђи вања прав не и со ци јал не др жа ве, сло бод ног раз во ја лич но сти и за шти те де це и мла дих, раз во ја кул тур ног и умет нич ког ства ра лаштва, раз во ја обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и ме диј ску пи сме ност као део обра зов ног систе ма, раз во ја на у ке, раз во ја спор та и физич ке кул ту ре и за шти те жи вот не сре ди не и здра вља љу ди, и то за про јек те: про из вод ње ме диј ских са др жа ја, ко је ре а ли зу ју штам па ни и елек трон ски ме ди ји. Ви си на сред ста ва пред ви ђе них по трећем кон кур су за су фи нан си ра ње про је ка та из обла сти јав ног ин фор ми са ња про извод ње ме диј ских са др жа ја, у годи ни из но си ,00 ди на ра (слови ма: осам ми ли о на ди на ра), опре де ље них чла ном 12. раз део X Од лу ке о ре ба лан су бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 12/16) на по зи ци ји 198- Суб вен ци је при ват ним пред у зе ћи ма од носно Ре ше њем о упо тре би сред ста ва те ку ће бу џет ске ре зер ве бр /2016-II које је да на го ди не до нео градо на чел ник Гра да Срем ска Ми тро ви ца, и пред ви ђе них за штам па не и елек трон ске ме ди је. Нај ма ња ви си на сред ста ва ко ја се могу одо бри ти по јед ном пред ло же ном пројек ту из но си ,00 ди на ра, а нај ве ћа ви си на сред ста ва ко ја се мо гу одо бри ти по јед ном пред ло же ном про јек ту из но си ,00 ди на ра. ПРА ВО УЧЕ ШЋА НА КОН КУР СУ Пра во уче шћа на кон кур су има: 1) из да вач ме ди ја чи ји ме диј је упи сан у Ре ги стар ме ди ја, ко ји се во ди у Аген ци ји за при вред не ре ги стре; 2) прав но ли це од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом ме диј ских са држа ја и ко ји има до каз да ће су фи нан си ра ни ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја. Пра во уче шћа не ма ју из да ва чи ме ди ја ко ји се фи нан си ра ју из јав них при хо да. Под ме ди јем се, у сми слу За ко на о јавном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, под ра зу мева ју днев не и пе ри о дич не но ви не, сер вис но вин ске аген ци је, ра дио про грам и те леви зиј ски про грам и елек трон ска из да ња тих ме ди ја, као и са мо стал на елек трон ска из да ња (уре ђи вач ки об ли ко ва не ин тер нет стра ни це или ин тер нет пор та ли), ко ји су ре ги стро ва ни у Ре ги стру ме ди ја, у скла ду са За ко ном. Уче сник кон кур са мо же кон ку ри са ти само са јед ним про јек том на кон кур су. Ако је уче сник кон кур са из да вач ви ше ме ди ја, мо же кон ку ри са ти са јед ним пројек том, за сва ки од ме ди ја. Про је кат, у сми слу За ко на, под ра зу мева за о кру же ну про грам ску це ли ну или део це ли не (жан ров ски и вре мен ски) ко јом се до при но си оства ри ва њу јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња. Мак си мал ни из нос ко ји се мо же до дели ти по јед ном про јек ту је 80% вред но сти про јек та. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА КОН КУР СУ Про јек ти при ја вље ни на кон курс оце њују се пре ма ме ри у ко јој су пред ло же не пројект не ак тив но сти по де сне да оства ре оп шти јав ни ин те рес у обла сти јав ног ин фор ми сања, у скла ду са чла ном 15. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, и пре ма ме ри у ко јој, на осно ву под не те до ку мен та ци је, уче сник на кон кур су пру жа ве ћу га ран ци ју при вр же но сти про фе си о нал ним и етич ким ме диј ским стан дар ди ма. Оп шти кри те ри ју ми за оце ну пред ложе них про је ка та су де фи ни са ни чла ном 18. Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јавног ин фор ми са ња ( Слу жбе ни гла сник Ре публи ке Ср би је, бр. 16/16). СПЕ ЦИ ФИЧ НИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ: Зна чај про јек та са ста но ви шта јав ног ин те ре са Тех нич ка и ка дров ска опре мље ност за те ри то ри ју гра да Срем ска Ми тро ви ца Ре а ли за ци ја про јек та на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца ПРИ ЈА ВА НА КОН КУРС При ја ва на кон курс се под но си на обрасцу При ја ва за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти јав ног ин фор ми са ња, ко ји је об ја вљен у Пра вил ни ку о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 16/16), и на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Уз на ве де ну при ја ву, под но си лац про јекта је ду жан да оба ве зно при ло жи и: 1. Пред лог про јек та (Обра зац 1) 2. Бу џет про јек та (у скла ду са Обра сцем 1, Та бе ла бр. 1) 3. До каз о ре ги стра ци ји (фо то ко пи ја изво да из Ре ги стра ме ди ја АПР-а) 4. Ре ше ње о по ре ском иден ти фи ка ци о- ном бро ју (фо то ко пи ја ПИБ-а) 5. До каз о по се до ва њу фре квен ци је (за елек трон ске ме ди је) 6. Из ја ву о рас по ла га њу од го ва ра ју ћим тех нич ким и ка дров ским ка па ци те ти ма 7. На ра тив ни из ве штај о ре а ли зо ва ним уго во ри ма са Гра дом Срем ска Ми тро ви ца у прет ход ним го ди на ма, са бро јем и вр стом ре а ли зо ва них ме диј ских са др жа ја 8. До каз да ће су фи нан си ра ни ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја за прав но ли це од но сно пред у зет ни ка ко ји се ба ви про из вод њом ме диј ских са др жа ја и 9. пот пи са ну и ове ре ну Из ја ву да ту под пу ном кри вич ном и ма те ри јал ном од го ворно шћу - о свим др жав ним по мо ћи ма ма ле вред но сти (de mi ni mis др жав на по моћ) ко је су му до де ље не у те ку ћој фи скал ној го ди ни и у прет ход не две фи скал не го ди не. Јав ни по зив се об ја вљу је на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Гра да Срем ска Ми тро вица /мо ра би ти ви дљив и до сту пан јав но сти све вре ме тра ја ња кон кур са/, не дељ ном листу Срем ске но ви не и не дељ ном ли сту М но ви не. При ја ве се под но се у ро ку од 15 (петна ест) да на од да на об ја вљи ва ња Јав ног по зи ва. При ја ве на кон курс се под но се Ко миси ји за оце њи ва ње про је ка та у обла сти јав ног ин фор ми са ња (у да љем тек сту: Коми си ја), у штам па ном об ли ку и на ЦД-у, и то пре да јом у Услу жном цен тру Гра да Срем ска Ми тро ви ца или по штом- на адресу: Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну, ул. Све тог Ди ми три ја бр. 13, Срем ска Ми тро ви ца, у за тво ре ној ко вер ти, на сло вље но са При ја ва по тре ћем Јав ном по зи ву за су фи нан си ра ње про је ката из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јавног ин фор ми са ња у го ди ни и са назна ком НЕ ОТВА РА ТИ. Ко ми си ја за др жа ва пра во да од под но сио ца при ја ве, по по тре би, за тра жи до дат ну до ку мен та ци ју и об ја шње ња. Не бла го вре ме не при ја ве на кон курс, при ја ве упу ће не фак сом или елек трон ском по штом, на ве де на Ко ми си ја не ће ни раз матра ти. Уче сник кон кур са ко ји је под нео не потпу ну од но сно не пре ци зну при ја ву или доку мен та ци ју, оба ве шта ва се да не до ста так от кло ни у на кнад но од ре ђе ном ро ку. У слу ча ју не по што ва ња на кнад но од ређе ног ро ка, при ја ва се не ће ни раз ма тра ти. Уче сни ку кон кур са ко ји ни је под нео није дан про пи са ни до ку мент на ве ден у Јав ном по зи ву за уче шће на кон кур су, осим обра сца за при ја ву, не до ста вља се на ве де но оба веште ње, и ње гов про је кат се не раз ма тра. Струч на слу жба Град ске упра ве за кул туру, спорт и омла ди ну са чи ња ва за пи сник о ис пу ње но сти усло ва за уче шће на кон кур су, за све при сти гле про јек те и до ста вља за писник чла но ви ма Ко ми си је. За све до дат не ин фор ма ци је мо же те се обра ти ти кон такт осо би Мир ја ни Мар ковић, на број те ле фо на 022/ лок. 129 и то у вре ме ну од до h сва ког рад ног да на. ОД ЛУ КА О ИЗ БО РУ ПРО ЈЕ КА ТА У скла ду са од ред ба ма чла на 25. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма и чла на 24. Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња, од лу ку о из бо ру проје ка та у обла сти јав ног ин фор ми са ња ко ји се су фи нан си ра ју из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца до но си на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну, а на осно ву обра зло же ног пред ло га Ко ми си је и то најка сни је у ро ку од 90 да на од да на за кљу чења кон кур са. Обра зло же ни пред лог Ко ми си је пот пи сују сви чла но ви Ко ми си је. Од лу ка о из бо ру про је ка та би ће об ја вљена на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Гра да Срем ска Ми тро ви ца w ww. sremsk ami trovica. r s и достављ ена св ак ом учес ни ку конку рс а у еле кт ронск ој форми. Нав еде на одлука се доноси у о блику Решења, са образ ложењ ем. Решење ј е коначно и против њ ег а се може покре нути упр авни спор. Након доношења Ре шења, Градска управ а з а култу ру, с порт и омладин у Града С ремска М ит ровица зак ључује Уговор о су фи нансира њу п ројеката из о бласти ј ав ног информ исања. КОМИС ИЈА З А ОЦЕЊИВАЊ Е ПРО ЈЕ КА ТА У ОБ ЛАС ТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊ А Струч на Комисија ј е састав љена од 3 (три) ч лана. Уколик о на распи сани конкур с присти гн е више од 5 0 (педесет) пр ој ектних пр ијава, Ко мисија ћ е има ти 5 (пет) чланова. Чланове Ко мисије именује н ач елник Градске упра ве з а културу, с порт и о младину и то из реда н езавис них с тручњак а за ме ди је и медијски х р адника, који ни су у су ко бу ин те ре са и не о ба вљају јавн у функци ју. Чланови Ком исије се им енују н а предлог н ов инарс ких и м ед иј ских уд ружења, у колико п ре дложена л ица ис пуњ ав ај у услов е у складу с а З ак оном о ј ав ном и нф ормиса њу и медијима и П ра вилник ом о с уф ин ансирању пројека та за ост ва ри вање ј ав но г интере са у об ла сти ј авног и нфо рм исања. Ко мисија н а прв ој с едниц и бира п редседника комиси је. О раду к ом иси је води с е з аписни к. Састав К ом исије се обја вљује на званичној интернет страници Града Сремска Митровица ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије / са биографијама/. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс. Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( Службени гласник РС, бр. 16/16), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта. Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту који ће садржати за сваки прилог следеће информације: 1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина, 2. назив прилога/ текста, 3. тема прилога/ текста, 4. учесници прилога, 5. емисија у којој је прилог емитован/ рубрика у новинама у којој је текст објављен. Кориснику средстава који не достави у року и у прописаној форми наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, Градска управа упућује захтев за повраћај средстава. На све обавезе које нису наведене у овом трећем Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Број: /2016-IX Дана: године Сремска Митровица в.д. НАЧЕЛНИК-а ГРАДСКЕ УПРАВЕ Илија Недић

29 Среда, 2. новембар КУЛТУРА 29 РУ МА ОДР ЖАН 25. ФЕ СТИ ВАЛ ВЕ ЛИ КИХ ТАМ БУ РА ШКИХ ОР КЕ СТА РА ВОЈ ВО ДИ НЕ - Ру ма са пра вом но си епи тет фе сти вал ског гра да, а као по твр да то га су два тра дици о нал на ве ли ка фе сти ва ла ко ја су се де си ла то ком окто бра ме се ца. Нај пре је у два да на, 22. и 23. ок то бра, одржа на нај зна чај ни ја му зич ка ма ни фе ста ци ја у кул тур ноумет нич ком ама те ри зму, 53. Фе сти вал му зич ких дру шта ва Вој во ди не, док су 30. ок тобра на сце ни Ве ли ке дво ра не Кул тур ног цен тра на сту па ли нај бо љи там бу ра шки ор кестри. 25. Фе сти вал ве ли ких там бу ра шких ор ке ста ра Војво ди не, одр жан је у ор га низа ци ји Са ве за там бу ра шких дру шта ва Вој во ди не и Култур ног цен тра Ру ма. Иако фести вал ни је био так ми чар ског не го ре ви јал ног ка рак те ра, струч ни жи ри ко ји су чи ни ли проф. Сло бо дан Ата нац ковић из Бе о гра да и проф. Зоран Му лић из Но вог Са да, је опи сним оце на ма, ко је ће до ста ви ти сва ком ан сам блу, вред но вао ква ли тет и ни во њи хо вог из во ђач ког на сту па. Ово го ди шњи фе сти вал је у име ло кал не са мо у пра ве све ча но отво рио пред сед ник Скуп шти не оп шти не Ру ма Стеван Ко ва че вић, ко ји је 25. по ре ду оку пља ње нај ква литет ни јих там бу ра шких ор кеста ра из Вој во ди не, до жи вео као по твр ду да се зву ци тамбу ре нај бо ље чу ју и нај леп ше зву че, упра во у Ру ми. На ма је по себ но за довољ ство што смо све и ове го ди не до ма ћи ни овог фести ва ла, што има мо два тамбу ра шка ор ке стра из на шег гра да ко ји на раз ли чи тим мери ди ја ни ма са ве ли ким успехом пред ста вља ју оп шти ну Ру ма, а та ко ђе нам је дра го што има мо пу бли ку ко ја воли и ја ко до бро раз у ме тамбу ра шку му зи ку. Све су то раз ло зи због ко јих ло кал на са мо у пра ва чи ни све ка ко би по мо гла ор га ни за то ри ма да се ова тра ди ци ја на ста ви, и у то ме је спрем на да у го дина ма ко је до ла зе, по мог не и ви ше, јер овај фе сти вал има и сво ју бу дућ ност, ре као је Ко ва че вић. На 25. Фе сти ва лу ве ли ких там бу ра шких ор ке ста ра Војво ди не, свој про грам су из вели За јед нич ки са став деч јег ГТО Бран ко Ра ди че вић Рума и Ор ке стар ОМШ Те о дор То ша Ан дре је вић из Ру ме, Деч ји там бу ра шки ор ке стар Там бу ра то ри јум из Пан чева, ВТО ХКПД Ма ти ја Гу бец из Ру ме, КУД Све то зар Марко вић ВТО Ва са Јо ва но вић На след ни ци Но ви Сад, Су бо тич ки там бура шки ор ке стар, ГТО Бран ко Ра ди че вић из Ру ме и Ве ли ки там бу ра шки ор ке стар Ра дио СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Те ле ви зи је Вој во ди не. Покро ви тељ фе сти ва ла би ла је Оп шти на Ру ма. М. Нин ко вић НЕ СВА КИ ДА ШЊИ КОН ЦЕРТ ДЕО ПРО ЈЕК ТА УДРУ ЖЕ ЊА РУ СИ НИ j Ми тро вач ки бенд Но стал ги ја се оку пио по сле 25 го ди на па у зе да би са пе ва чи ца ма из Удру же ња Ру си ни из вео пе сму на српском и ру син ском је зи ку Са 25.ФВТО Вој во ди не На сце ни На кон че тврт ве ка па у зе у сви ра њу бенд Но стал гија је по но во сви рао у Срем ској Ми три ви ци и уве се ља вао љуби те ље по па и ро ка. У овом вокал но ин стру мен тал ном са ста ву сви ра ли су љу ди ко ји су осамде се тих го ди на про шлог ве ка би ли мла ди ћи, а ко ји су са да као зре ли љу ди би ли по но во на оку пу. Раз лог оку пља ња је про је кат срем ско ми тро вач ког Удру же ња Ру си ни по др жан од стра не По кра јин ског се крета ри ја та за кул ту ру. На и ме, током кон цер та ВИС Но стал ги ја је из вео са вре ме ну об ра ду народ не ру син ске пе сме Ље тај, ље тај" што зна чи Ле ти, ле ти и она је пе ва на на ру син ском и на срп ском је зи ку. Пе ра Цу ца нић во кал и гита ри ста, Ми ша Веј но вић клави ја ту ре и во кал, Ра да Бруић буб ње ви и пра те ћи во кал и Игор Чо лак бас ги та ра и прате ћи во кал, ве о ма су за до вољ ни што су уче ство ва ли у овом пројек ту. - Сам на зив бен да Но сталги ја го во ри о раз ло гу оку пљања и сви ра ња по зна тих поп и рок пе са ма из злат них се дамде се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Ово кон церт но ве че је сви ма на ма оста ло у лепој успо ме ни и про бу ди ло дивна се ћа ња ко мен та ри ше Игор Чо лак је дан од чла но ва бен да. Аутор про јек та ко ји је на пре по ру ку На ци о нал ног са вета Ру си на по др жан од стра не ре сор ног по кра јин ског се крета ри ја та је Мо ни ка Або ђи, ма стер про фе сор ру син ског је зи ка из Срем ске Ми тро ви це. Она до да је да је са став ни део про јек та би ло и сни ма ње спота, а циљ свих ак тив но сти да се при бли жи кул ту ра ру син ске на ци о нал не ма њи не оста лим на ро ди ма на овом под руч ју. То се и оства ри ло. С. Ђ.

30 30 Среда, 2. новембар ШИД ДЕ ЈАН ВРА НЕ ШЕ ВИЋ, ЈЕ ДИ НИ МУ ШКИ ТАК МИ ЧАР НА ТОР ТИ ЈА ДИ У БЕР КА СО ВУ На гра ђе на Де ја но ва чо ко лад на фан та зи ја - Основ ни мо тив ми је био да раз би јем пред ра су де ко је по сто је и да по ка жем да ни су са мо же не пред о дре ђе не за та кве ства ри, не го да то мо гу успе шно да ра де и му шкар ци. Ми слим да сам у то ме и ус пео у то ме, јер сам осво јио тре ће ме сто ка же Де јан Вра не ше вић Ове го ди не на из бо ру на нај леп шу тор ту, ко ју сваке го ди не тра ди ци о нал но орга ни зу ју чла ни це Удру же ња же на Из вор из Бер ка со ва, по пр ви пут се са тор том коју је сам на пра вио так ми чио и је дан му шка рац. Реч је о Де ја ну Вра не шеви ћу из Ши да, ко ји је по струци уго сти тељ, а ку ли нар ством се већ ду ги низ го ди на ба ви из хо би ја. - Сва ке го ди не во зим мај ку на Тор ти ја ду, јер је она члани ца Из во ра, та ко да у не ку ру ку и се бе сма трам њи хо вим Де јан Вра не ше вић из Ши да чла ном с об зи ром да их увек пра тим на свим дру же њи ма где год да иду и уче ству ју. Зато сам ове го ди не од лу чио да се при ја вим за так ми че ње за из бор нај тор те, с об зи ром да ми је ку ва ње ве ли ка страст и мој ду го го ди шњи хо би у ко јем ужи вам. Ку вар ство сам за во лео уз уго сти тељ ство ко јим сам се про фе си о нал но ба вио ду ги низ го ди на. А с об зи ром да сам завр шио сред њу уго сти тељ ску шко лу, до ста то га сам на у чио и то ком шко ло ва ња. Та ко ђе, во лим да гле дам еми си је о кува њу, па и ту на ла зим ин спира ци ју. Нај ви ше пра вим сла на је ла, пи та и сит не ко ла че, специ јал ност су ми ја фа коц ке, а тор те пра вим са мо ка да је неко ме од уку ћа на ро ђен дан. За так ми че ње у Бер ка со ву сам се при ја вио са тор том ко ју сам сам осми слио и на пра вио, а основни мо тив ми је био да раз бијем пред ра су де ко је по сто је и да по ка жем да ни су са мо же не Тор та "Де ја но ва чо ко лад на фан та зи ја" пред о дре ђе не за та кве ства ри, не го да то мо гу да ра де и мушкар ци. Ми слим да сам у то ме и ус пео, јер сам у кон ку рен цији од три де се так так ми чар ки осво јио тре ће ме сто са осмехом ка же Де јан и до да је да му је још је дан мо тив био тај што је ова ма ни фе ста ци ја има ла ху ма ни тар ни ка рак тер. Ре цепт за сво ју тор ту је, ка ко ка же, сам осми слио, а на стао је као ком би на ци ја не ко ли ко реце па та ко је је про на шао на интер не ту. Осно ва је тор та ко ја се зо ве чо ко лад на фан та зи ја, па је по то ме ње го ва так ми чарска тор та до би ла на зив Де јано ва чо ко лад на фан та зи ја. - Са сто ји се из два фи ла, од ко јих се је дан пра ви дан рани је, док сам ко ре пра вио тог истог да на ка да је и так ми чење. По моћ у де ко ра ци ји имао сам од су пру ге Ма је, јер то ме још увек ни сам баш пре те ра но ви чан. Искре но, ни сам оче кивао ни ка кво при зна ње, па сам се баш об ра до вао кад сам чуо да сам осво јио тре ће ме сто. То ми је са да ве ли ка мо ти ва ци ја да се при ја вим и на не ко наред но так ми че ње у пра вље њу тор ти и ко ла ча, по себ но што ве ли ку по др шку за то имам од До бит ник ди пло ме за тре ће ме сто на "Тор ти ја ди" су пру ге и мај ке. Ина че, сви у ку ћи во ле кад ја ку вам, јер се та да све по је де, по што ја волим да екс пе ри мен ти шем и добро по зна јем шта се од уку са ме ђу соб но сла же ка же Де јан Вра не ше вић из Ши да. С. Ми хај ло вић Фо то: М. Ми ле у снић и лич на ар хи ва

31 Среда, 2. новембар Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Трг Војвођанских бригада 14/I Сремска Митровица Телефони: 022/ , 022/ , Факс: 022/ Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Служба за односе са потрошачима 022/ Бесплатна телефонска линија 0800/ Web: Бесплатна телефонска линија за потрошаче: (радним даном од 8:00 до 12:00) Бројеви телефона дежурне службе: 064/ / СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА АУТОР: ВЛАДИМИР ШАРИЋ ХОЛАНД- СКИ АДМИРАЛ КОРНЕЛИС СПРАВА ЗА РЕЗАЊЕ ТЕСТА (МН.) ПРЕТЕРА- НО, ПРЕВИШЕ КОМАД СИРА У ОБЛИКУ ПОГАЧЕ (МН.) КОЈИ ПРИПАДА ТОТИ ГРЧКО СЛОВО МУЖЈАК КОКОШИ (ПЕСН. МН.) ОСОБИНА ОНОГ ШТО ИМА ТРИ СТЕПЕНА АПАРАТ ЗА ПРЕНОС МОРЗ. ЗНАКОВА БЕЖИЧНО ОДШРАФ- ЉИВАТИ НЕКАДАШ- ЊИ НАЗИВ ЗА ВЕНЕЦИЈУ ОЗНАКА ЦЕЛЗИЈУ- СА СЛИЧАН ЛОЈУ ОПШТИНА У СРЕМУ У КОЈОЈ ЈЕ МЕСТО НА СЛИЦИ ПОСАО КОЈИ СЕ ПЛАНИРА ДРВЕНА ЗАВЕСА НА ОРМАНУ ПЕЋИНЦИ СТАНОВ- НИК ХВАРА ЕМБРИО- НАЛНИ РАЗВОЈ ЖИВОГ БИЋА НАША РОК ПЕВАЧИЦА СТРУЧЊА ЦИ У ОКЕАНО- ЛОГИЈИ ВО ДО РАВ НО: 1. Усме ни спо ра зум, 7. Обу ка, под у ча ва ње, 13. Спорт ски тим, 14. Име глум ца, Мон тан, 16. Де ча рац, жар., 17. Осве жа ва ју ће пи ће, 18. Ма ња вој на фор ма ци ја, 20. Ко сма ти део гла ве, 21. Опи си ва ње, 22. Култ ни аме рич ки ауто мо бил, 24. Вр ста за ме ни це, 25. Му шко име, 26. Фолклор на тру па (скр.), 27. Стра ни пред лог, на, 28. Оздра вљен, 29. Пре влака на ма ла ки, 30. Би стар, уме ан, 31. Из лаз во де под при ти ском, 32. Ре ка у Укра ји ни, 34. Зе ва ње, 35. Об ра ђи ва ти зе мљу плу гом, 36. Се ло из ме ђу Шап ца и Срем ске Ми тро ви це, 38. Ини ци ја ли срп ског пред сед ни ка, 39. Беспо мо ћан по зив за по моћ, 40. Ма лак сао чо век, 41. Име глу ми це Мар ко вић. УС ПРАВ НО: 1. Сна жна екс пло зи ја, 2. Мо ти ком об ра ђен, 3. Аме рич ки глу мац ( Мост на ре ци Квај ), 4. Пи сме ни или усме ни при каз, 5. Ре ка у Сиби ру, 6. Су пар ни штво, 7. Озна ка за пи он, 8. Вр ста пред ло га, 9. Управ ник фа кул те та, 10. Уро кљи вост, 11. По ла га но кре та ње ко ња, 12. Стра но женско име, 15. У ни воу са во дом, 19. Ле жај, ото ман, 22. При пад ник нај мно гољуд ни јег на ро да, 23. Тек стил на биљ ка, 25. Ма мац, ва би ло, 26. Ка то лич ки ра дов ник, 28. Фран цу ски ге не рал на че лу ОАС, 29. Дал ма тин ске пе вачке гру пе, 30. Део пти чи јег ре па, 31. Мар љи ва жи во ти ња, 33. Део згра де, спрат, 35. По ка зна за ме ни ца, 37. Ауто о зна ка за Ки кин ду. СА СТА ВИО: То ми слав Зе ман ПИСАЦ ВИТОРИНО МЕСТО У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ ШПАНИЈА НАША НЕГАЦИЈА СПИСАК ЈЕЛА У РЕСТОРА- НУ РАЗРЕД ГРАД У РУМУНИЈИ ДЕЛОВИ АЛАТА ИМАГИНА- РАН БРОЈ СВОЈЕРУЧ НО (СКР.) БИЛИЈАР- СКИ ШТАП САСТАВНИ ВЕЗНИК ОСОБА КОЈА ЖИВИ У СТАНУ ИТАЛ. ФИЛМСКИ ГЛУМАЦ ПОЛУЖБ- УН. БИЉКА ПОЛИМЕ- РИЗАЦИЈА ВИНИЛА ТРИ (ИТАЛ.) ИТАЛ КОМПОЗ. ФИЛМСКЕ МУЗИКЕ КАО КРПА СТАНОВНИ ЦА АОНИЈЕ СЕВЕР ОЗНАКА ЗА ХОЛАНД. АНТИЛЕ ВИТЕШКЕ БОРБЕ У СТАРОЈ ГРЧКОЈ ОВДАШЊИ НЕНАД ОДМИЛА ЛИЧНА ЗАМЕНИЦА СУДОКУ ГРАД У РУСИЈИ НА УРАЛУ ЗАПРЕЖ- НИ ПРИБОР РАДИЈУС ФРАНЦУС- КА КАНТА- АУТОРКА ЦЕНТ МАЛА ПЕТАРДА ИЗНОС (СКР.) ВИЦЕВИ Ове ле ко ве ће те пи ти до кра ја жи во та. - Али, док то ре, рок тра ја ња им је још два ме се ца! - Та ко је! Ухва тио Му јо злат ну ри би цу. Ка же он њој: Ку пи ми но ви ауди! - Хо ћеш на кре дит или на ли зинг? - А хо ћеш ти на уље или на маст? 7 4 8

32 32 Среда, 2. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СВЕ ЧА НОСТ РУ СИН СКЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ Ју би леј па ро хи је и цр кве Ја сна Ар ба нас је го во ри ла у бо га тој ду хов ној про шло сти па ро хи је и цр кве. При сут ни ма се, та ко ђе, обра тио и ам ба са дор Укра ји не, ко ји је ре као да је ова цр ква из вор ду хов не ве зе са отаџ би ном Укра ји ном Све ча ном ака де ми јом у Позо ри шту До бри ца Ми лу тино вић у Срем ској Ми тро ви ци обе ле же но је 130 го ди на по стоја ња гр ко ка то лич ке па ро хи је и 110 го ди на од из град ње хра ма Ваз не се ња Го спод њег, ко ме су, из ме ђу оста лих при су ство ва ли ам ба са дор Укра ји не Олек сандр Алек сан др о вич, за ме ник пред сед ни ка На ци о нал ног саве та Ру си на Јов ген Му дри и пот пред сед ни ца На та ша Еделин ски Ми кол ка, пред ставни ци Срп ске пра во слав не и Ри мо ка то лич ке цр кве и Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир Са на дер је ис та као да Срем ска Ми тро ви ца спа да у ред гра до ва у ко ји ма је гр ко ка то лич ка јед на од че ти ри нај за сту пље ни је за јед ни це, коју ће ло кал на са мо у пра ва пома га ти и у бу дућ но сти, а Ја сна Ар ба нас је го во ри ла у бо га тој ду хов ној про шло сти па ро хи је и цр кве. При сут ни ма се, та ко ђе, обра тио и ам ба са дор Укра ји не, ко ји је ре као да је ова цр ква из вор ду хов не ве зе са отаџ бином Укра ји ном. У кул тур но - умет нич ком де лу про гра ма на сту пи ли су Хар мони ја, ме шо ви ти хор Ру син ског кул тур ног цен тра из Но вог Сада, УКУД Ка ли на Ин ђи ја, ДНУК Ко ло меј ка Срем ска Ми тро ви ца, пе вач ка гру па Ру син ски зра ци уз прат њу ор ке стра Хо до ба и при ја те љи, Ру син ско дру штво Срем ска Ми тро ви ца, де чи ји паро хиј ски хор Срем ски цве тићи, као и со ли сти ки ња На ђа Ка у рин. С. М. - Сл. Н. Де таљ са све ча не ака де ми је у По зо ри шту СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА БУ ДВА Са спорт ским хе ро јем до ци ља Ма ра то нац је по шао у свој по ход из Кра гу јев ца 3. сеп тем бра, а на ци љу у Бу дви био је 27. ок то бра и за то вре ме из да на у дан пре тр чао је ки ло ме та ра и 725 ме та ра У Ми тров ча ни са Го ра ном Ни ко ли ћем на ци љу у Бу дви ни зу Ро та ри клу бо ва ко ји су омо гу ћи ли сла бо ви дом мара тон ци из Кра гу јев ца Го ра ну Ни ко ли ћу, да ис тр чи 55 уза стопних ма ра то на за 55 да на, на чи ни хе рој ски под виг и обо ри Ги ни сов ре корд, био је и клуб из Срем ске Ми тро ви це ко ји је био до ма ћин ње го вог че твр тог ма ра то на. Ма ра то нац је по шао у свој поход из Кра гу јев ца 3. сеп тем бра, а на ци љу у Бу дви био је 27. ок тобра и за то вре ме из да на у дан пре тр чао је ки ло ме та ра и 725 ме та ра. Ка ко год су га до чека ли у Срем ској Ми тро ви ци, тако су са овим ма ра тон цем би ли и на ци љу у Бу дви пред сед ник и се кре тар Ро та ри клу ба Да ни ло Љев на ић и Не над Ми ла ши новић, као и ми тро вач ки ма ра то нац Алек сан дар Га ври ло вић ко ји је тр чао у зад њој ета пи до циља са Ни ко ли ћем и мла ђа ни члан Ро та ракт клу ба Стра хи ња Љевна ић, ко ји је био у гру пи мла дих би ци кли ста, та ко ђе у за вр шни ци овог по ду хва та. - Ово је исто риј ски успех воље, упор но сти и ху ма но сти и за то са мо мо же мо пу ним ср цем да ус клик не мо: Бра во Го ра не! про ко мен та ри сао је за вр шни цу Да ни ло Љев на ић. C. H.

33 Среда, 2. новембар Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам Оп штин ске упра ве оп штине Ириг, у скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 135/04 и 36/09) об ја вљу је РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о до не том ре ше њу да ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну ср еди ну Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам, на осно ву уред но под нетог зах те ва но си о ца про јек та Д.О.О. ШИ РО КИ ХО РИ ЗОНТ Но ви Бе о град, Бу левар Ми хај ла Пу пи на бр. 10Ж/5/452, број /2016 од го ди не, спро ве ла је по сту пак од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну среди ну про јек та: «Из град ња ту ри стич ког ком плек са у ви ше фа за на ка та старским пар це ла ма бр.1260; 1261; 1267/2; 1267/3; 1268/1; 1268/2; и део 1256 к.о. Ма ла Ре ме та», на те ри то ри ји оп шти не Ириг. По спро ве де ном по ступ ку до не то је ре ше ње бр /2016 од го ди не ко јим је утвр ђе но да за пред мет ни про је кат ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, али се од ре ђу је но си о цу про јек та да обез бе ди од го ва ра ју ће ме ре за шти те жи вот не сре ди не. До не то ре ше ње за сни ва се на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма и мо гу ћим ути ца ји ма про јек та на жи вот ну сре ди ну, при че му су узе ти у об зир про пи са ни кри те ри ју ми за про јек те на ве де не у Ли сти II Уред бе о утвр ђи ва њу ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 114/08). Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност, ор га ни и ор га ни за ци је мо гу из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не и одржи ви раз вој из Но вог Са да, пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об јављи ва ња овог оба ве ште ња. Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не среди не Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја, у скла ду са чла ном 29. За ко на о проце ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС'', број 135/04 и 36/09) об ја вљу је: ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Број: /2016-IV-02-6 Да на: го ди не Ин ђи ја О до не том ре ше њу да ни је по треб на про це на ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не среди не, на зах тев но си ца про јек та MAX IN VEST GRAD NJA из Ста ре Па зо ве, Ћи ри ла и Ме то ди ја број 2, спро ве ло је по сту пак од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та из град ње по слов ног објек та ма ло про даје на ка та стар ској пар це ли број 6/3 КО Ин ђи ја, на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. У спро ве де ном по ступ ку до не то је ре ше ње да за пред мет ни обје кат ни је потреб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. До не то ре ше ње за сни ва се на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма и мо гу ћим ути ца ји ма про јек та на жи вот ну сре ди ну, при че му су узе ти у об зир про пи са ни кри те ри ју ми за про јек те на ве де не у Ли сти II Уред бе о утвр ђи ва њу ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 114/08). Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав но сти, ор га на и ор га ни за ци ја мо гу из вр шити увид, сва ког рад ног да на у вре ме ну од ча со ва у про сто ри ја ма Одеље ња за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Но во сад ски пут бб и из ја ви ти жал бу на до не то ре ше ње По кра јин ском се кре тари ја ру за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не из Но вог Са да, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња пу тем овог ор га на. Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не На осно ву Ре ше ња о бан крот ству сте чај ног су ди је При вред ног су да у Сремској Ми тро ви ци, број пред ме та Ст.бр. 30/2015 од го ди не, а у скла ду са чланoвима 131., 132. и 133. За ко на о сте ча ју («Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср бије» број 83/14) и На ци о нал ним стан дар дом број 5 о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо ви не сте чај ног («Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је» број 13/10.), сте чај ни управ ник сте чај ног ду жни ка "SIR MI UM STEEL" DOO u ste ča ju из Срем ске Ми тро ви це ули ца Ви шње вач ка бр. 27. ОГЛА ША ВА Про да ју де ла не по крет не имо ви не сте чај ног ду жни ка јав ним над ме та њем Пред мет про да је је СТАН СА ОПРЕ МОМ: - Стан укуп не по вр ши не 141m 2. На ла зи се у пот кро вљу стам бе не згра де из гра ђе не на ка та стар ској пар це ли број 4449/1 К.О. Срем ска Ми тро ви ца, адре са Ар се ни ја Чарно је вић 16, број ста на 63/64, Срем ска Ми тро ви ца и са сто ји се од: Три спа ва ће со бе, два ку па ти ла, оста ве, днев не со бе, тр пе за ри је, ку хи ње и две те ра се. - Oпрему у ста ну чи не: уград ни и са мо сто је ћи на ме штај, као и бе ла тех ни ка. По чет на це на на јав ном над ме та њу из но си ,49 ди на ра. Де по зит за уче шће на јав ном над ме та њу из но си ,20 ди на ра. Пра во на уче шће има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја: 1. на кон до би ја ња про фак ту ре, из вр ше упла ту ра ди от ку па про дај не до ку мента ци је у из но су од ,00 ди на ра + ПДВ. Про фак ту ра се мо же пре у зе ти сваког рад ног да на у пе ри о ду од 8 до 14 ча со ва у про сто ри ја ма кан це ла ри је сте чај ног управ ни ка на адре си Ви шње вач ка бр. 27, Срем ска Ми тро ви ца, уз оба ве зну прет ход ну на ја ву на те ле фон 065/ упла те де по зит на те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка број: код «Вој во ђан ска бан ка» А.Д. Но ви Сад или по ло же нео по зи ву пр во кла сну бан карску га ран ци ју на пла ти ву на пр ви по зив, нај ка сни је 5 рад них да на пре одр жа ва ња про да је. До каз о упла ти де по зи та се до ста вља сте чај ном управ ни ку на увид нај касни је до го ди не до 13:00 ча со ва, за јед но са oбрасцем при ја ве и из ја вом о гу бит ку пра ва на вра ћа ње де по зи та. У слу ча ју да се као де по зит по ло жи пр во класна бан кар ска га ран ци ја, ори ги нал исте се ра ди про ве ре мо ра до ста ви ти сте чај ном управ ни ку на увид до ис те ка ро ка из прет ход ног ста ва. У слу ча ју да је по тен ци јал ни ку пац ко ји пре да је при ја ву прав но ли це сте чај ном управ ни ку се до ста вља и из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та и ОП обра зац, а у слу ча ју фи зич ког ли ца фо то ко пи ја лич не кар те. У слу ча ју кон зор ци ју ма до ста вља се ори ги нал уго во ра о кон зор ци ју му и фо то ко пи ја овла шће ња за за сту па ње кон зор ци ју ма. У слу ча ју да на јав ном над ме та њу по бе ди Ку пац ко ји је де по зит обез бе дио бан карском га ран ци јом, исти мо ра из ми ри ти из нос де по зи та у ро ку од 48 са ти од да на јав ног над ме та ња, а пре пот пи си ва ња ку по про дај ног уго во ра и јав но бе ле жнич ког за пи са, на кон че га ће му би ти вра ће на га ран ци ја; 3. пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на вра ћа ње де по зи та. Из ја ва чи ни са став ни део про дај не до ку мен та ци је. Јав но над ме та ње одр жа ће се да на го ди не у 11:00 ча со ва у судни ци бр.17 При вред ног су да у Срем ској Ми тро ви ци на сле де ћој адре си: Све тог Ди митри ја бр. 39, Срем ска Ми тро ви ца. Ре ги стра ци ја уче сни ка по чи ње два са та пре по чет ка јав ног над ме та ња а завр ша ва се 10 ми ну та пре по чет ка јав ног над ме та ња, од но сно у пе ри о ду од 09:00 до 10:50 ча со ва, на ис тој адре си. Ку по про дај ни уго вор и јав но бе ле жнич ки за пис се пот пи су ју у ро ку од 3 рад на да на од да на одр жа ва ња јав ног над ме та ња, под усло вом да је де по зит ко ји је обезбе ђен га ран ци јом упла ћен на ра чун сте чај ног ду жни ка. Про гла ше ни Ку пац је ду жан да упла ти пре о ста ли из нос ку по про дај не це не у ро ку од 8 да на од да на пот пи си ва ња ку по про дај ног уго во ра и јав но бе ле жнич ког за пи са. На кон упла те ку по про дај не це не од стра не Куп ца и на кон до би ја ња по твр де од стра не сте чај ног ду жни ка о из вр ше ној упла ти у це ло сти, исти сти че пра во на укњи жбу не по крет но сти. Сва ко ли це ко је је сте кло пра во на уче шће у скла ду са усло ви ма про пи са ним овим огла сом, гу би пра во на де по зит у скла ду са Из ја вом о гу бит ку пра ва на вра ћа ње депо зи та. Ако про гла ше ни Ку пац не пот пи ше за пи сник, ку по про дај ни уго вор, или не упла ти ку по про дај ну це ну у про пи са ним ро ко ви ма и на про пи сан на чин, као и у свим дру гим слу ча је ви ма пред ви ђе ним Из ја вом о гу бит ку пра ва на вра ћа ње де по зи та гу би пра во на по вра ћај де по зи та, а за Куп ца се про гла ша ва дру ги нај бо љи по ну ђач. Имо ви на се ку пу је у ви ђе ном ста њу и мо же се раз гле да ти на кон от ку па про дајне до ку мен та ци је, а нај ка сни је 5 рад них да на пре за ка за не про да је сва ким рад ним да ном од 9 до14 ча со ва уз прет ход ну на ја ву на те ле фо не 063/ ; 065/ Уче сни ци ма ко ји на јав ном над ме та њу ни су сте кли ста тус куп ца или дру гог најбо љег по ну ђа ча, де по зит (га ран ци ја) се вра ћа у ро ку од 8 да на од да на јав ног надме та ња. Дру гом нај бо љем по ну ђа чу на јав ном над ме та њу, де по зит (га ран ци ја) се вра ћа на кон поп ти си ва ња ку по про дај ног уго во ра и јав но бе ле жнич ког за пи са са про гла шеним куп цем, и на кон из ми ре ња уго во ре не це не у це ло сти. По ре зи и дру ги тро шко ви се до да ју на по стиг ну ту ку по про дај ну це ну. Oвлашћена ли ца: сте чај ни управ ник Зо ран Сто ја но вић, кон такт те ле фон: 063/ ; са рад ник сте чај ног управ ни ка Ја дран ка Је здић 065/ Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Са ња Ми хај ло вић, Марија Балабановић, Мирослав Нинковић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 2. новембар октобар трећа година туге и нечујних јаука... боли која разара душу МИРЈАНА РИЂОШИЋ Уплакани испред твог вечног дома стојимо са свећом, цвећем жељни твог погледа, загрљаја, пољупца. Нека твоја душа спава на месту пуном цвећа, сунца и одмора. Нека те ништа не боли и нека те ништа не брине, осети само колико нам недостајеш. Мики ниси поред нас ми смо са тобом заувек, у мислима, сновима те грлимо и од заборава чувамо. Заувек твоји мама Радмила, тата Љубомир и брат Витомир са породицом. Дана навршило се три године од када није са нама наша драга снаја Дана навршило се три године од када није са нама наша драга мајка и супруга Дана навршило се три тужне године од када није са нама наша драга МИРЈАНА РИЂОШИЋ С љубављу и великом тугом заувек ћемо чувати сећање на тебе. Почивај у миру. Твоја Ивана, свекрва Славица и свекар Миладин. МИРЈАНА РИЂОШИЋ Вољена и драга особа никада не умире, време те никад избрисати неће у нашим мислима и срцима заувек остајеш. Почивај у миру. Твоја ћерка Тијана и супруг Дражен. МИРЈАНА РИЂОШИЋ Поносни смо што смо те имали, а тужни што си нас прерано напустила. У нашим срцима живећеш вечно. Стриц Славко, стрина Дијана, сестре Маја са породицом, Жељка и брат Милан. Тужно сећање МИРЈАНА РИЂОШИЋ Живећеш вечно у нашим срцима и успоменама. Твоји деда Бранко, ујаци Драган и Мирко и ујна Гордана са породицама Тужно сећање МИРЈАНА РИЂОШИЋ Три године тугујемо и жалимо што више ниси са нама. Све више нам недостајеш, наша најмилија Мико. Твоји тета Мира, теча Милан, сестре Анка и Бранкица са породицама. Дана навршава се тужних девет година како није са нама наш вољени син МИРКО СТОЈИНОВИЋ У мислима својих намилијих. Ожалошћени мајка Јованка и отац Радивој

35 Среда, 2. новембар Дана навршава се две године како није са нама наш драги супруг и отац Дана навршава се десет година од смрти нашег драгог и никад заборављеног Дана навршава се девет година од смрти нашег драгог супруга, оца и деде САМАЦ ГОЈКА Заувек ћеш остати унашим срцима и мислима. Супруга Мирјана, синови Владан и Горан, снаје Марица и Жељка, унучићи Дејан, Сања и Страхиња. ЛАЗАРА ПОПОВИЋА из Лаћарка Увек ћеш бити са нама. Твоја супруга, деца и унучад МИЛИВОЈ МАЦУРИЋ Две године враћамо време у дане кад си био са нама. Стварност је болна неможемо је променити. Остале су успомене, туга и сећања на живе заједно са нама вечно. У нашим срцима увек ћеш нам недостајати и чувати од заборава супруга Винка и син Војислав Дана 6.новембра навршава се десет година од преране смрти нашег сина ПОКРАЈАЦ ДАМИРА Твојим одласком настала је рана која не зараста, бол који не престаје, туга коју време не лечи и љубав коју смрт не прекида. Воли те и стално мисли на тебе твоја мајка Душа, отац Мирко и брат Горан са породицом. Сећање на супруга, оца и деду МИЛОШ ЖИВАНИЋ Сећање и успомене на тебе вечно ће да трају. Твоји најмилији Сећање на нашег ЈОВАНА ПРОСТРАН Туга и празнина за тобом никад неће престати. Твоја стрпљивост у сваком погледу речи коју никад нисмо достигли увек ће нам недостајати. Твоји супруга Добрила, синови Љубиша и Драган и ћерка Анђелка са породицама. Дана преминуо је наш вољени син РАДОСЛАВ ТАДИЋ Дани пролазе, али остају празнина, бол, туга и сузе. У нашим срцима живећеш вечно. Твоји тата Милан и мама Весна РАДОСЛАВ ТАДИЋ МАЛИ Брате, нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од заборава. Твој брат Ратко и снаја Ивана Дана 8. новембра 2016 навршава се седам година од смрти драгог супруга и оца. Две године туге и бола ДОБРИВОЈ ГАЏУРИЋ Седам година бескрајне љубави према теби и превелике туге за тобом. Чувају те од заборава супруга Бранка и син Златко РАДОСЛАВ ТАДИЋ Не сањам ја тебе случајно, да ми душом прођеш као дим. Птицо моја, бели лабуде никад нећу да те преболим... Твоја Тијана ЋЕТОЈЕВИЋ ЖЕЉКО ЋЕТА Жељо наш, ране за тобом боле све јаче и како време пролази све нам је теже. Фалиш нам у сваком тренутку јер ти си део наших живота. Ожиљци које су оставили душмани не може нико излечити. Твоја мајка Љубица, отац Љубиша, сестра Тијана и тетке Драгица и Нена са породицама РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Број: /2016-IV-02-6 Да на: го ди не Ин ђи ја Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја, у скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС'', број 135/04 и 36/09) обја вљу је: ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О до не том ре ше њу да је по треб на про це на ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не, на зах тев но си ца про јек та Far mi na Pet Fo ods Д.о.о, из Ин ђи је, Са ве Ко ва че ви ћа бб, спро ве ло је по сту пак од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вотну сре ди ну про јек та до град ње скла ди шта си рови на и ам ба ла же уз по сто је ћи обје кат за про извод њу хра не за кућ не љу бим це у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни на ка та стар ској пар це ли број 7507/14 КО Ин ђи ја. У спро ве де ном по ступ ку до не то је реше ње да за пред мет ни обје кат по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. До не то ре ше ње за сни ва се на ана ли зи зах тева но си о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, карак те ри сти ка ма и мо гу ћим ути ца ји ма про јек та на жи вот ну сре ди ну, при че му су узе ти у об зир про пи са ни кри те ри ју ми за про јек те на ве де не у Ли сти I Уред бе о утвр ђи ва њу ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте II проје ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 114/08). Дана навршава се десет тужних година како није више са нама наша драга МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋ Сећање на тебе чувају твоји најмилији син Зоран са породицом МАРКЕТИНГ SREMSKA POLJOPRIVREDA Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав но сти, ор га на и ор га ни за ци ја мо гу из вр ши ти увид, сва ког рад ног да на у вре ме ну од ча со ва у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не посло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Но во сад ски пут бб и из ја ви ти жал бу на до не то ре ше ње По кра јинском се кре та ри ја ру за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не из Но вог Са да, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве штења пу тем овог ор га на. Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не

36 36 Среда, 2. новембар Na osno vu od lu ke Uprav nog od bo ra, odr ža nog da na go di ne, Op šta ze mljo rad nič ka za dru ga Srem In dji ja Voj vo de Put ni ka 12 b ras pi su je: Pred met pro da je: O G L A S O usme noj jav noj pro da ji po lov nih osnov nih sred sta va 1. Trak tor Sa me Su per Ti tan 190DT, u vo znom sta nju, go di na pro iz vod nje 2002, sna ga mo to ra 140 KW, vo zi lo ni je re gi stro va no, od ja vlje no je u P.U. In dji ja, in ven tar ni broj 1331, po čet na ce na di na ra. 2. Če tvo ro red ni plug obr tač mar ke Ove rum, u rad nom sta nju, go di na pro iz vod nje 2002, in ven tar ni broj 1333, po čet na ce na di na ra. 3. Trak tor Be la rus MTZ 82.1, u vo znom sta nju, go di na pro iz vod nje 2000, sna ga mo to ra 60 KW, vo zi lo ni je re gi stro va no, od ja vlje no je u P.U. In dji ja, in ven tar ni broj 1306, po čet na ce na dina ra. 4. Pri ko li ca Zmaj, tip PP6-7, u is prav nom sta nju, go di na pro iz vod nje 1970, in ven tar ni broj 378, po čet na ce na di na ra 5. Pri ko li ca Zmaj, tip PP6-7, u is prav nom sta nju, go di na pro iz vod nje 1970, in ven tar ni broj 921, po čet na ce na di na ra 6. Še sto red na pne u mat ska se ja li ca Ma ja, u rad nom sta nju, go di na pro iz vod nje 2000, in ven tar ni broj 1299, po čet na ce na di na ra 7. Še sto red na pne u mat ska se ja li ca Ma ja, u rad nom sta nju, go di na pro iz vod nje 2001, in ven tar ni broj 1307, po čet na ce na di na ra 8. Še sto red na pne u mat ska se ja li ca Ma ja, u rad nom sta nju, go di na pro iz vod nje 2002, in ven tar ni broj 1330, po čet na ce na di na ra 9. Se tvo spre mač 9,6m, u rad nom sta nju, go di na pro iz vod nje 1977, in ven tar ni broj 657, po čet na ce na di na ra 10. Ci ster na za vo du li ta ra, in ven tar ni broj 1112, po čet na ce na di na ra Go re na ve de na vo zi la i pri ključ ne ma ši ne se pro da ju u vi dje nom sta nju bez pra va na na knad nu re kla ma ci ju. Vo zi la i pri ključ ne ma ši ne se mo gu po gle da ti u eko nom skom dvo ri štu OZZ Srem In djija, Voj vo de Put ni ka 12 b u pe ri o du od do u vre me nu od 08 do 14 sa ti. Li ci ta ci ja će se odr ža ti da na sa po čet kom u 10 sa ti u uprav noj zgra di OZZ Srem In di ja Voj vo de Put ni ka 12 b. Pra vo uče šća na li ci ta ci ji ima ju prav na i fi zič ka li ca ko ja upla te de po zit od 10 % od po čet ne ce ne ( na bla gaj ni OZZ Srem In dji ja ili na te ku ći ra čun ). Javno nad me ta nje - pro da ju spro vo di ko mi si ja OZZ Srem In dji ja ko ju ime nu je uprav ni od bor. Uče snik jav nog nad me ta nja ko ji po nu di naj vi šu ce nu, bi će ko na čan ku pac. Ku pac je u oba ve zi da na iz li ci tira nu ce nu pla ti PDV. Po za vr šet ku nad me ta nja de po zit se vra ća, osim ko nač nom kup cu, ko jem se taj iz nos od bi ja od iz li ci ti ra nog iz no sa. Ku pac je du žan da za klju či Ugo vor o ku po pro da ji u ro ku od 7 (se dam) da na od da na li ci ta ci je, u pro tiv nom se sma tra da je od u stao od po nu de. Po rez na pre nos ap so lut nih pra va sno si ku pac. Sva bli ža oba ve šte nja i in for ma ci je u ve zi ogla sa mo gu se do bi ti u pro sto ri ja ma Op šte ze mljo radnič ke za dru ge Srem In dji ja Voj vo de Put ni ka 12 b ili na te le fo ne 022/ i 022/ На осно ву чла на 50. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ( Сл. гла сник РС број 72/09, 81/09 - исп. 64/ Од лу ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Од лу ка УС, 50/2013. Од лу ка УС, 132/2014 и 145/2014) Оде ље ње за ур ба ни зам и гра ђе ње Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма О Г Л А Ш А В А ЈАВ НИ УВИД У НА ЦРТ ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ БЛО КА "КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР" У РУ МИ Јав ни увид у На црт Из ме на и до пу на Пла на де таљ не ре гу ла ци је Бло ка "Кул тур ни центар" у Ру ми ( у да љем тек сту: План де таљ не ре гу ла ци је) тра ја ће 30 да на и то од 1. но вем бра го ди не до 30. но вем бра го ди не. План де таљ не ре гу ла ци је би ће из ло жен на јав ни увид сва ког рад ног да на од 8,00 ча со ва до13,00 ча со ва у про сто ри ја ма Јав ног ур ба ни стич ког пред у зе ћа План Ру ма, ул. 27 ок то бра бр. 7А у Ру ми. При мед бе на План де таљ не ре гу ла ци је за ин те ре со ва на ли ца мо гу до ста ви ти у пи са ном обли ку Оде ље њу за ур ба ни зам и гра ђе ње Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма ул. Ор ло ви ће ва бр. 5 Ру ма, за кључ но са 30. но вем бром го ди не. Ко ми си ја за пла но ве ће на кон ис те ка ро ка за јав ни увид раз мо три ти при мед бе ко је су доста вље не у то ку јав ног уви да. Да тум, ме сто и вре ме за се да ња Ко ми си је за пла но ве Оп шти не Ру ма би ће на кнад но об ја вљен у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња. ШЕФ ОДЕ ЉЕ ЊА дипл. прав ник Та ња Дро бац РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УР БА НИ ЗАМ, ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗ ГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за ур ба ни зам, про стор но пла ни ра ње и из град њу обје ка та Гра да Срем ска Ми тро ви ца на осно ву чла на 46 став 1 тач ка 1 Од лу ке о по ста вља њу и укла ња њу ма њих мон та жних, огла сних и дру гих обје ка та на јав ним по вр ши на ма ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, број 4/2014, 3/2015 и 14/II/2016) об ја вљу је: ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ПО СТА ВЉА ЊЕ ТЕ ЗГИ ЗА ПРО ДА ЈУ БО ЖИЋ НИХ И НО ВО ГО ДИ ШЊИХ ЧЕ СТИТ КИ И ДРУ ГИХ ПРЕД МЕ ТА ЗАХ ТЕ ВИ ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ ОДО БРЕ ЊА ЗА ПО СТА ВЉА- ЊЕ ТЕ ЗГИ ЗА ПРО ДА ЈУ НО ВО ГО ДИ ШЊИХ ЧЕ СТИТ КИ ПОД НО СЕ СЕ НА ШАЛ ТЕ РУ 7 И 8 УСЛУ ЖНОГ ЦЕН ТРА ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА,Трг Све тог Ди ми три ја број 13, ДА НА ГО ДИ НЕ, ОД 8,00 ЧА СО ВА. ЗАХ ТЕВ МО ЖЕ ДО БИ ТИ ЛИ ЦЕ КО ЈЕ ПО СЕ ДУ ЈЕ ДО- КАЗ О РЕ ГИ СТРО ВА НОЈ ДЕ ЛАТ НО СТИ НА НА ЧИН УТВР- ЂЕН ВА ЖЕ ЋИМ ПРО ПИ СИ МА. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА ИРИГ ОП ШТИН СКА УПРА ВА Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам Број: /2015 Да на: го ди не И Р И Г, Вој во де Пут ни ка 1 Тел. 022/ ; факс: Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам Оп штин ске упра ве Ириг у скла ду са чла ном 63. став 2 За ко на о пла ни ра њу и из град њи ( Слу жбе ни гла сник РС, број: 72/2009, 81/2009-исправ ка,64/2010-ус, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Ус, 50/2013-Ус, 98/2013-Ус, 132/2014 и м145/2014) као и члан 83. Пра вил ни ка о са др жи ни и по ступ ку из ра де до ку мен та про стор ног и ур ба ни стичког пла ни ра ња ( Слу жбе ни гла сник РС, број 64/2015), О Г Л А Ш А В А Ј А В Н И П О З И В за пре зен та ци ју Ур ба ни стич ког про јек та за из град њу фудбал ског игра ли шта са три би на ма у Кру ше дол Се лу на кат. пар цели број 1094/1 К.О. Кру ше дол Се ло, по тес Ов си ште. 1. На јав ној пре зен та ци ји из ла же се Ур ба ни стич ки про је кат за из град њу фуд бал ског игра ли шта са три би на ма у Кру ше дол Се лу, на кат. пар це ли број 1094/1 К.О. Кру ше дол Се ло, по тес Ов сиште (у да љем тек сту, Ур ба ни стич ки про је кат). Под но си лац захте ва за по твр ђи ва ње Ур ба ни стич ког про јек та је Фонд за гра ђевин ско зе мљи ште, из град њу и одр жа ва ње ко му нал них обје ка та, ло кал них и не ка те го ри са них пу те ва оп шти не Ириг. 2. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца да из вр ше увид у Ур ба ни стич ки про је кат, као и да у то ку тра ја ња јав не пре зен та ци је до ста ве сво је при мед бе и су ге сти ју у пи саном об ли ку Слу жби за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам Општин ске упра ве Ириг, Ириг, ул. Вој во де Пут ни ка бр Ли це овла шће но од стра не Слу жбе за за шти ту жи вот не среди не и ур ба ни зам за да ва ње оба ве ште ња о са др жа ју јав не презен та ци је је Ба јић Гор да на. 4. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће би ти одржа на од до го ди не, сва ког рад ног да на у вре ме ну од ча со ва. Ме сто одр жа ва ња јав не пре зен та ци је је у хо лу згра де Оп штин ске упра ве Ириг, Ириг, ули ца Вој во де Пут ни ка бр Про стор об у хва ћен Ур ба ни стич ким про јек том чи ни кат. парце ла број 1094/1 и део кат. пар це ле број 2066 (др жав ни пут IIб ре да бр. 313), укуп не по вр ши не 1,63ха. Фуд бал ско игра ли ште се на ла зи на кат. пар це ли број 1094/1 К.О. Кру ше дол Се ло у ис точном де лу на се ља, не по сред но уз др жав ни пут бр Шеф слу жбе, Јек нић Ра до ји ца

37 Среда, 2. новембар СПОРТ 37 ФУД БАЛ ЏУ ДО КО ШАР КА КО ШАР КА ШКА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ Ре зул та ти утак ми ца че твр тог ко ла: Зе мун: Младост Ад ми рал Сло га 80:76, Сме де ре во: Сме де ре во 1953 На пре дак Ру бин 85:98, Бе о град: Бе о вук 72 ОКК Бе о град 93:96, Ва ље во: Ме та лац Спар так 80:85, Вр шац: Вр шац Бо рац 92:88, Пан че во: Тамиш Кон стан тин 97:81, Ст. Па зо ва: Ду нав Ди намик 63: Ди на мик : Спар так : Вр шац : Мла дост Ад ми рал : Бо рац : На пре дак Ру бин : Ме та лац : Та миш : Ду нав : Бе о вук : ОКК Бе о град : Сме де ре во : Сло га : Кон стан тин :388 4 ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА СЕ ВЕР ОДБОЈКА Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца пе тог ко ла: Цр вен ка: Цр венка Крис Крос 89:79, Ко вин: Рад нич ки Но ва Пазо ва 69:73, Н. Бе чеј: Је дин ство Ака де мик 71:102, Б. То по ла: То по ла Ду нав :70, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Вр бас 58:63, Ку ла: Хај дук Словен /да нас/, Жи ти ште: Све ти Ђор ђе Же ле зни чар 90: Све ти Ђор ђе : Ака де мик : Ду нав : Вр бас : То по ла : Но ва Па зо ва : Ста ра Па зо ва : Рад нич ки : Сло вен : Цр вен ка : Хај дук : Је дин ство : Крис Крос : Же ле зни чар :389 5 СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ (Ж) Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца тре ћег ко ла: Су бо ти ца: НИС Спар так Је дин ство /У/ 3:0, Фу тог: Фу тог ТЕНТ 0:3, Бе о град: Цр ве на Зве зда Же ле зни чар 3:1, Ст. Па зо ва: Је дин ство Ди на мо 3:0, Зре ња нин: МД Зрења нин Ви зу ра 1:3. 1. Је дин ство /СП/ : ТЕНТ : Спар так : Ви зу ра : Ди на мо : Цр ве на Зве зда : Је дин ство /У/ : Же ле зни чар : Фу тог : МД Зре ња нин :9 0 СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ (М) Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца тре ћег ко ла: Ниш: Ниш Једин ство 3:1, Љиг: Спар так Вој во ди на НС Се ме 0:3, Клек: Клек Ср би ја шу ме Цр ве на Зве зда 2:3, Н. Па зар: Но ви Па зар Пар ти зан 3:1, Кра ље во: Риб ница Рад нич ки 3:0. 1. Но ви Па зар : Вој во ди на НС Се ме : Цр ве на Зве зда : Риб ни ца : Спар так : Пар ти зан : Ниш : Клек Ср би ја шу ме : Рад нич ки : Је дин ство :9 0 ПР ВА ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 12. КО ЛА: ИН ЂИ ЈА: ОФК Ин ђи ја - ОФК Оџа ци 1:0, БОР ЧА: БСК Бор ча - Ко лу ба ра 1:1, ЧЕ- ЛА РЕ ВО: ЧСК Пи ва ра - Рад нич ки 0:0, БЕ О ГРАД: Си он ђе лић - Про ле тер 0:1, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град - Зе мун 0:2, ДО БА НОВ ЦИ: Бу дућ ност - Сло бо да 1:1, ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на - Ма чва 0:2, ВРА ЊЕ: Ди на мо - Бе жа ни ја 1:0. 1. Ма чва : Сло бо да : ЧСК Пи ва ра : Рад нич ки : Бу дућ ност : Про ле тер : Ја го ди на Син ђе лић : Зе мун : Ин ђи ја : БСК Бор ча : Ди на мо : Бе жа ни ја : ОФК Оџа ци : Ко лу ба ра : ОФК Бе о град :20 7 СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ж. Р. Ре зул та ти утак ми ца два на е стог ко ла: Н. Ба новци: Омла ди нац Же ле зни чар 2:0, Су бо ти ца: Бач ка 1901 Рад нич ки /СМ/ 3:1 При гре ви ца: Брат ство 1946 ТСЦ 2:1, Шид: Рад нич ки Рад нич ки /З/ 0:1, Бе о чин: Це мент Цр ве на Зве зда 0:0, Вр шац: Вр шац Рад нич ки /НП/ 2:0, Ст. Ба нов ци: Ду нав Бо рац 0:3, Сло бод на: Сло га. 1. Брат ство : Омла ди нац : Ду нав : Бо рац : Бач ка : Вр шац : Рад нич ки /СМ/ : Т С Ц : Це мент : Же ле зни чар : Рад нич ки /Ш/ : Сло га : Рад нич ки /НП/ : Рад нич ки /З/ : Цр ве на Зве зда :16 7 ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЈУГ Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца два на е стог ко ла: Н. Сад: Ка бел Хај дук /Б/ 4:3, Ст. Па зо ва: Је дин ство Борац 5:1, Ку пи но во: Ку пи но во Сла ви ја 1:1, Ве терник: Ве тер ник Со фекс 1:1, Ла ћа рак: ЛСК Младост 0:3, Ер де вик: Сло га Х По ду на вац 2:2, Жа баљ: ЖСК Ин декс 0:2, Чу руг: Хај дук Сре мац 2:2. 1. Мла дост : Хај дук /Ч/ : Ка бел : Х По ду на вац : Сре мац : Сло га : Л С К : Ин декс : Је дин ство : Сла ви ја : Ку пи но во : Бо рац : Со фекс : Хај дук /Б/ : Ве тер ник : Ж С К :37 0 СРЕМ СКА ЛИ ГА Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца два на е стог ко ла : Хрт ков ци: Хрт ков ци Бу дућ ност 1:3, Ру ма: Пр ви Мај Бо рац 1:1, Ви то јев ци: Пар ти зан Ру дар 4:1, Д. То вар ник: Сло бо да До њи Пе тров ци 1:0, Ру ма: Сло вен Хајдук 0:0, Го лу бин ци: Ја дран Гра ни чар 3:3, Љу ково: Љу ко во На пре дак 0:0, С. Ми тро ви ца: Ми трос Под ри ње 1:0. 1. Пр ви Мај : Бу дућ ност : Љу ко во : Ја дран : Под ри ње : Хај дук : На пре дак : Сло бо да : Пар ти зан : Гра ни чар : Сло вен : Ру дар : Бо рац : Ми трос : Хрт ков ци : Д. Пе тров ци :36 3 МЕ ЂУ ОП ШТИН СКА ЛИ ГА СРЕМ Ре зул та ти утак ми ца два на е стог ко ла: Бу ђанов ци: Мла дост Бо рац 0:1, Мо ло вин: Омла ди нац Оби лић :1, Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша Сло га 0:0, Мо ро вић: Је дин ство На пре дак 5:2, Ман ђе лос: Фру шко го рац Хај дук 3:2, Пу тин ци: ПСК Је динство /П/ 3:0, Бре стач: ОФК Бре стач Же ле зни чар 0:3, Ку змин: Гра ни чар Гра ни чар /О/ 3:1. 1. Же ле зни чар : Бо рац : П С К : ОФК Бре стач : Фру шко го рац : Хај дук : Сло га : Гра ни чар /К/ : Мла дост : Је дин ство /М/ : Зе ка Бу љу ба ша : Оби лић : На пре дак : Гра ни чар /О/ : Омла ди нац : Је дин ство /П/ :42 0 ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ Д. Б. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 9. КО ЛА: КАР ЛОВ ЧИЋ: Ло вац - Словен 8:0, ОГАР: Шу мар - Хај дук :2, СРЕМ СКИ МИ ХА ЉЕВ ЦИ: Срем - Ка ме ни 2:3, ПР ХО ВО: Младост - Сре мац 1:7, СУ БО ТИ ШТЕ: Ви тез - До њи Срем :4. 1. До њи Срем : Ло вац : Сре мац : Хај дук : Шу мар : Срем : Ка ме ни : Сло вен : Мла дост : Ви тез :46 1 ОФЛ ШИД Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 11. КО ЛА: ЈА МЕ НА: Гра ни чар - Једно та 3:1, БЕР КА СО ВО: Сре мац - ОФК БИн гу ла 0:3, БА ЧИН ЦИ: ОФК Ба чин ци - Омла ди нац 7:1, ВА ШИ ЦА: На пре дак - Бо рац 7:0, ГИ БА РАЦ: Син ђе лић - Је динство4:0, ОФК Би кић је био сло бо дан. 1. ОФК Бин гу ла : ОФК Би кић : Син ђе лић : ОФК Ба чин ци : На пре дак : Је дин ство : Јед но та : Омла ди нац : Гра ни чар : Бо рац : Сре мац :55 1 ОФЛ ИН ЂИ ЈА - СТА РА ПА ЗО ВА - ИРИГ Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 9. КО ЛА: КР ЧЕ ДИН: Фру шко го рац - Сло га (К) 0:1, МА РА ДИК: Сло га - Бо рац (Ј) 0:4, НО- ВИ КАР ЛОВ ЦИ: По лет - Бо рац (С) 4:3, КРУ ШЕ ДОЛ: Кру ше дол - ЧСАК 9:3, Ду нав је био сло бо дан. 1. По лет : Кру ше дол : Бо рац (Ј) : Сло га (К) : Ду нав : Фру шко го рац :: ЧСК : Бо рац (С) : Сло га :34 0 Ж. Р. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО СЛА ВА И НО ВЕ МЕ ДА ЉЕ По бе де за ју би ле је ећ ви ше го ди на ми тро вач ки Џу до клуб ВСир ми јум, ко ји је про ис те као из не ка дашњег Тех но ло га укљу чу је се у обе ле жа ва ње свет ског да на чу доа, ко је је ове го ди не обеле же но про те клог пет ка у про сто ри ја ма клуба у До му кул ту ре Су тје ска. Про сла ва је ове го ди не има ла по се бан зна чај, јер се управо на вр ши ло по ла ве ка ка ко је у та да шњој Тех но ло шкој шко ли фор ми ра на џу до сек ци ја, ко ја је го ди ну да на ка сни је пре ра сла у Џудо клуб Тех но лог, чи ји је ро до на чел ник је био про фе сор фи зич ке кул ту ре, Вељ ко Кору нић. Да нас Кру нић жи ви у Хр ват ској, али че сто и ра до до ла зи у овој град, а у пе так је био гост Сир ми ју ма у окви ру обе ле жа ва ња Свет ског да на џу доа. Ка та ри на То мић Ина че, свет ко ви ни су при су ство ва ли многи ро ди те љи де це ко ја тре ни ра ју у клу бу и број ни при ја те љи Сир ми ју ма. Сво је уме ће пока за ле су све се лак ци је клу ба, по чев од најмла ђих, па до ве те ра на и ре кре а ти ва ца. По себ но су ср дач но би ли по здра вље ни поле тар ци и по ле тар ке, ко ји су пр ви пут обу кли ки мо но и иза шли на та ми. Џу до вр ти ћем ће ру ко во ди ти ис так ну ти мајсто ри тог спор та, но си о ци цр ног по ја са, про фесо ри Не над Ву ко лић и Ива на Пер ко вић. Упо ре до са про сла вом, џу ди сти Сир ми ју ма на ста ви ли су са од лич ним ре зул та ти ма. Ового ди шње пр вен ство Вој во ди не за по ле тар це одр жа но је у Бе о чи ну. У ор га ни за ци ји Џу до Са ве за Вој во ди не а тех нич кој ор га ни за ци ји Џу до клу ба Це мент из Бе о чи на пр вен ство је ор га ни зо ва но по нај ви шим стан дар ди ма. Учешће је узе ло 199 так ми ча ра из 33 клу ба из Вој во ди не. Пр вен ство Вој во ди не за по ле тарце је нај ви ши об лик так ми че ња за ову уз расну гру пу. Об зи ром да су пра во за на ступ има ли деча ци и де вој чи це уз ра ста 2006.го ди ште и мла ђи, ви ђе не се ве о ма до бре бор бе и из нена ђу ју ће ква ли тет не за овај уз раст. Џу до клуб Сир ми јум на сту пио је са сво јих се дам так ми ча ра и ус пео да осво ји две меда ље: сре бр ну и брон за ну. Сре бр ну ме да љу осво ји ла је Ка та ри на То мић у ка те го ри ји до 25 кг, док је брон зу осво и јо Ја ков Јан ко вић у ка те го ри ји до 42 кг. С. Лов ча нин Д. Б. Д. Б. ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ (Ж) Ре зул та ти утак ми ца тре ћег ко ла: Н. Ба нов ци: Омла ди нац Кра гуј Рад нич ки 3:0, С. Ми тро ви ца: Итон Срем Тем по Ле ско вац-98 3:0, Бе о град: Рода ФОК 3:2, Бе о град: Бе о град Клек Ср би ја шу ме 0:3, Г. Ми ла но вац: Та ко во Зве зда Хе ли ос Гим на зија лац 3:1, Сме де ре во: Сме де ре во Вра ње 1:3. 1. Омла ди нац : Итон Срем Тем по : Вра ње : Клек Ср би ја шу ме : Та ко во Зве зда Хе ли ос : Ро да : Гим на зи ја лац : Ле ско вац : Сме де ре во : Бе о град : Ф О К : Кра гуј Рад нич ки :9 0 Рибљи ресторан са најдужом традицијом у Срему. Сваког дана свежа речна риба, специјалитети са роштиља и кувана јела. Риболовац је идеално место за све ваше прославе - 40 места у сали, 120 места у башти. У вечерњим сатима тамбураши. Д. Б.

38 38 СПОРТ Среда, 2. новембар БО ДИ БИЛ ДИНГ РУ МА ОД ПО НО РА ДО ПО СТО ЉА ЗА ПО БЕД НИ КЕ Сна га во ље ја ча од ми ши ћа - Ра ду је ме што све ви ше има мла дих љу ди ко је овај спорт за ни ма, са мо је по треб на јед на ши ра по др шка. На ме ра нам је да у Ру ми по кре не мо клуб и да нам ло кал на са мо у пра ва у то ме по мог не, ка же Ми ро слав Гла во нић уд ни су пу те ви Го спод њи, та ко че ста из- ка. Ко ли ко су тек чуд ни људ ски? Жи- Чре вот ни пут ко јим хо ди мо ни ти је пра во ли нијски, ни ти пред ста вља ута ба ну, си гур ну стазу, на ко ју сту па мо ча сом ро ђе ња и ко јом се кре ће мо,пре ла зе ћи је све до ча са ка да се пут и наш жи вот ни век за вр ша ва ју. Мно го је иску ше ња, те шких успо на и стр ми на, ви ју га вих ста за ко је се ра чва ју, пу те ља ка и пра ва ца, од ко јих мно ги не во де ни ку да. Пут ко јим се ду гих шест го ди на кре тао Ми ро слав Гла во нић из Ру ме, во дио је право у па као. По стао је хе ро ин ски за ви сник, осе ћао на по чет ку као и сва ки дру ги нар коман, еуфо ри ју, жи вост, сна гу, са мо по у зда ње, да би вр ло бр зо све пре шло у сво ју су пр отност. Јед на ки не ска по сло ви ца ка же Пр во чо век узи ма дро гу, он да дро га узи ма дро гу и на кра ју дро га узи ма чо ве ка. На рас кр шћу Од по чет них тре пе ра вих ха лу ци на ци ја попут сно ва, пла ме ни је зи ци па кла па ла ца ли су и би ва ли све бли жи. Ми ро слав је по ку шавао на раз не на чи не да се из ву че и ис трг не из ру ку ко је су га све сна жни је по вла чи ле ка ам би су, јер се пут стр мо гла во спу штао у са му про ва ли ју. На сре ћу, са знао је за Центар Рас кр шће у Но вом Са ду, и на кон го ди ну да на про ве де них на изо ла ци о ном ле че њу и ре ха би ли та ци ји, пред њим је по но во ста јао жи вот ни пут ко ји му је пру жао при ли ку да ужи ва у љу ба ви сво је су пру ге и њи хо во тро је де це, да уз њих по но во про на ђе се бе и ва тре па кла за ме ни ва тра ма жи во та. Про бу ди ла се у ње му та да још јед на де чач ка љу бав, љу бав пре ма спо р ту. Но, ви ше ни је био у го ди на ма ка да би тр чао за фуд бал ском лоп том, и од лучио је да сна гу сво је во ље, и сна гу свог те ла ис пи та и про ве ри од ла ском на тре нин ге бо ди бил дин га. Део осво је них пе ха ра По чео сам да тре ни рам го ди не. Учио сам у те ре та ни код Бо жи да ра Тр куље, а ка сни је сам се раз ви јао сам. Во лим да се као по је ди нац до ка жем и да бу дем најбо љи у оно ме што ра дим. По сле две го ди не тре нин га иза шао сам на сво је пр во так миче ње, и на др жав ном так ми че њу у Пан чеву сам за у зео че твр то ме сто, док сам у боди кла си ку осво јио тре ће ме сто. На ред не, го ди не, на истом так ми че њу сам зау зео два тре ћа ме ста. По том је мо ра ла да усле ди па у за од че ти ри го ди не, јер је Миро слав же лео да до би је и до ђе до ква литет не ми шић не ма се, што зах те ва вре ме и по се бан ре жим ис хра не. Ту се за и ста мо ра во ди ти ра чу на и би ти ри го ро зан од тре нутка ка да се уста не па до од ла ска на по чи нак. Мо ра ју се у пра вом тре нут ку узи ма ти угљени хи дра ти пре тре нин га, а по сле тре нин га про те ин ска ис хра на. Све је то ја ко бит но да се не би ства ра ла ма сно ћа, не го ква ли те тан ми шић или ми шић на влак на. У по чет ку то јесте стрес за ор га ни зам по што ви ше не ма оне хра не на ко ју смо на ви кли, не ма слат ки ша и мно го то га дру гог што чо век во ли. Али то је жр тва ра ди не ког ве ћег ци ља на ко ју сам ја био спре ман, и ко ја се на кра ју ис пла тила го ди не по стао сам пр вак др жа ве ИФББ (Ме ђу на род на фе де ра ци ја бо ди билде ра) ко ја је је ди на при зна та фе де ра ци ја у на шој зе мљи. На гра де за рад Те го ди не на свим так ми че њи ма на ко ји ма се Ми ро слав по ја вио, осва јао је пр ва ме ста. На Бал кан ском пр венству ко је је ове го ди не одр жа но у Ко ви ну, био је дру ги, а исто ме сто за у зео је и на Свет ском ку пу у Пан че ву. По стао је пр вак Вој во ди не у ка те го ри ји ве те ра на, Ма стер + 40, и у се ниор ској кон ку ре ни цји до 90 ки ло гра ма. Не дав но сам се вра тио са так ми че ња из Ита ли је, на ко ме сам уче ство вао као члан ИБФФ ре пре зен та ци ја Ср би је. Са ку пља ли смо се уз пут из ра зних гра до ва Ср би је, и це ло пу то ва ње до Ита ли је тра ја ло је ско ро 30 са ти. Све то нас је ма ло ис цр пе ло и уне ло нер возу јер смо на ну ла угље них хи дра та, стро га је ди је та, а по след ња два да на не пи је мо ни во ду. У гра ду Та ран то одр жа ло се 15. ок то бра так ми че њу Ми стер Уни вер зум. Ус пео сам да у мо јој гру пи у кон ку рен ци ји 12 так ми ча ра из це лог све та, осво јим че твр то ме сто. По сти гао сам ве ли ки успех и за до во љан сам, јер сам се над ме тао са љу ди ма ко ји су би ли ап со лут ни шам пи о ни, иза се бе има ју 20 го ди на так миче ња и по се ду ју про ли цен це. То су так мича ри иза ко јих сто ји њи хо ва др жа ва и све им је пла ће но, а за осва ја ње пр вог ме ста има ју по себ не нов ча не на гра де. Већ су тра дан у Бари ју је одр жа но так ми че ње Ми стер Га лак си где сам у кон ку ре ни ци ји се ни о ра, до ви си не 1,79, осво јио дру го ме сто. Су ди је ко је су оцењи ва ле би ле су из свих оних зе ма ља ко је су има ли так ми ча ре. На шу зе мљу пред ста вљао је Са ша Ди ми три је вић, ујед но пред сед ник фе де ра ци је ИБФФ за ко ју сам се так ми чио. Ка да је реч о мо јој ка те го ри ји, су ди је оце њују про пор ци ју те ла и ми шић ну ма су. По сто ји и шест од ређ них, основ них по за, ла ти си мус, ду пло би цепс, три цепс по за, ду пла би цепс ле ђа, тр бу шни ми ши ћи и но ге. Од свих такми ча ра би ра ју се ше сто ри ца ко ја од ла зе у фи на ле, по зи ра ју, а за тим оста ју пр ва пе тори ца ко ја до би ја ју пе ха ре. За хва лио бих се Оп шти ни Ру ма ко ја ми је нов ча но по мо гла око тро шко ва пу то ва ња, иако сви ми ко ји се овим спор том ба ви мо, углав ном са ми, сва ко на свој на чин, обез бе ђу је мо по треб на сред ства. Свет ски куп Пан че во Ми ро слав Гла во нић- пр ви с де сна Тре ба ја ча ти и те ло и ду шу Бо ди бил динг је скуп спорт. По се бан режим ис хра не зах те ва да се сва ко га да на купи 1,5 ки ло грам ква ли тет ног ме са, пи ле ти не, ју не ти не, те ле ти не. Уз то тре ба на ба ви ти супли мен те, ами но ки се ли не, глу та мин, про теин, и дру го. Ми ро слав во ди о то ме ра чу на и тре нут но је те жак 97 ки ло гра ма, док за такми че ње ње го ва ки ла жа из но си 92 ки ло гра ма, RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra јер ми шић мо ра би ти то тал но сув. Тре ни ра шест пу та не дељ но, а тре нинг тра је ми ни мум сат и по вре ме на. Сва ко га да на ра ди на одре ђе ној гру пи ми ши ћа. У за ви сно сти од то га, ва ри ра и те жи на те го ва ко је гу ра и по ди же, од 140 до 180 ки ло гра ма. Са по сла, до ла зи у 17 ча со ва, а већ ду же вре ме ра ди као преду зи мач гра ђе вин ских ра до ва. На кон тре нин га оста је му вре ме ко је про во ди са сво јом децом, за ко ју ни ка да ни је умо ран. На при мед бе оних ко ји сма тра ју да сви ти сна жни ми ши ћи, на кон пре стан ка ак тив ног такми че ња оста ју да ви се на те лу, Ми ро слав на води при мер Пе тра Че ли ка ко ји и да нас па зи на сво ју ис хра ну, не кон зу ми ра ал ко хол и из гле да мно го мла ђе не го што за и ста је се те. Да нас за ал ко хол ка жу да је здрав, а за про те и не, ами но ки се ли не ко је мо јој де ци дајем, ка жу да је то штет но. Ако не ко зна шта је штет но, он да сам то ја. Спорт ми је на кон из ла ска из Рас кр шћа по мо гао у том сми слу што сам оја чао сво ју во љу, ка рак тер, ди сципли ну. Дру го, за дао сам се би не ки циљ, не ки пра вац. Во дим са да здрав жи вот, ни ти ме зани ма, ни ти имам вре ме на да идем у ка фа не, ни ти се дру жим са љу ди ма ко ји ме са да не би мо гли раз у ме ти. Ра ду је ме што све ви ше има мла дих љу ди ко је овај спорт за ни ма, са мо је по треб на јед на ши ра по др шка. На ме ра нам је да у Ру ми по кре не мо клуб и да нам ло кал на са мо у пра ва у то ме по мог не. И та ко Ми ро слав на бра ја сво је пла но ве, ци ље ве, пот пу но сигу ран у се бе, и са сна жном во љом да у све му ис тра је и бу де успе шан. Нај те жу бит ку, битку са дро гом и са со бом је већ до био. Треба га по др жа ти да на овом пу ту ко јим већ са успе хом гра би круп ним ко ра ци ма, на ста ви и да ље. Чуд ни су пу те ви Го спод њи, па су се и до бри и ло ши укр сти ли у јед ном пе ри о ду њего вог жи во та. Из ву кав ши се са стра шног пу та па кла, ла га но али си гур но, кре ће се ка вр ху, пу тем на ме ње ним за по бед ни ке и шам пи о не. Не ка у то ме и успе. М. Н. GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/

39 Среда, 2. новембар Tu ri stič ka or ga ni za ci ja Gra da Srem ska Mi tro vi ca pod po kro vi telj stvom Grad ske upra ve za kul tu ru, sport i omla di nu ras pi su je na grad ni li te rar ni kon kurs na te me: 1. Raz gled ni ce iz mog gra da 2. Vo dim te kroz moj car ski grad Корисницима наших услуга и свим суграђанима, честитамо Митровдан, Дан града и Градску славу ЈКП "Топлификациjа" Сремска Митровица Kon kurs se ras pi su je u okvi ru No vem bar skih da na, a na Dan osni va nja Turi stič ke Or ga ni za ci je Gra da Srem ska Mi tro vi ca i bi će otvo ren od do go di ne Na Kon kur su mo gu uče stvo va ti uče ni ci osnov nih i sred njih ško la sa te ri to ri je Gra da Srem ska MI tro vi ca. Sva ki autor/autor ka mo že kon ku ri sa ti sa mo jed nim ra dom. Kon kurs ima za cilj da uče sni ci na svoj na čin is tra že, pro u če i opi šu, njima in te re san ta ne tu ri stič ke po ten ci ja le svog Gra da (ar he o lo ška na la zi šta, spo me ni ke kul tu re, ar hi tek tu ru, re ku, re zer vat pri ro de Ba ru Za sa vi ca, Fru šku go ru, ma na sti re, se o ska do ma ćin stva, hi po drom, ga stro no mi ju, ma ni fe sta ci je...) Pri sti gle ra do ve vred no va će struč na ko mi si ja te iza bra ti po tri naj bo lja u tri ka te go ri je : od I I V, V - VI II I sred nja ško la od I - IV. Za na gra đe ne uče sni ke Tu ri stič ka or ga ni za ci ja I Grad ska upra va Srem ska Mi tro vi ca do de li će atrak tiv ne na gra de na po seb noj sve ča no sti, u uto rak, go di ne. Svi za in te re so va ni ra do ve mo gu po sla ti mej lom na ili poštom na adresu Svetog Dimitrija 10, Sremska Mitrovica, najkasnije godine. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime autora, adresu stanovanja, grad, broj telefona, škola koju pohađa, razred I odeljenje. Partneri TO Grada Sremska Mtrovica, u realizaciji Konkursa, biće Biblioteka Gligorije Vozarović, Ustanova za negovanje kulture Srem i Centar za kulturu Sirmiumart. Molimo Vas da izvršite odabir radova i pošaljete nam najviše deset najboljih iz škole u svakoj kategoriji. Naša deca bi trebala da budu najbolji ambasadori grada u kojem žive i koji vole. Zato je potrebno da ga što bolje upoznaju i sa ljubavlju predstavljaju vršnjacima, gostima i turistima koji dolaze iz regiona, Evrope i celog sveta. Ta ljubav i znanje se stiču, neguju i razvijaju vremenom. Hvala Vam što ćemo im zajedno u tome pomoći v.d. direktor Svetlana Sabo " " На осно ву чла на 15. став 6. Пра вил ни ка о усло ви ма и ме ри ли ма за из бор ко ри сни ка по мо ћи за ре ша ва ње стам бе них по тре ба из бе гли ца до де лом паке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла, по ступ ку и на чи ну ра да Ко ми си је за из бор ко ри сни ка, број /2015-II од 17. де цем бра 2015.го ди не, а у ве зи са Уго во ра о до де ли сред ста ва за на бав ку па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла у окви ру Ре ги о нал ног стам бе ног про гра ма Стам бе ни про грам у Ре пу бли ци Ср би ји, Пот про је кат 2. гра ђе вин ски ма те ри јал, за кљу че ним из ме ђу Ко меса ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је, ЈУП Ис тра жи ва ње и раз вој д.о.о. и гра да Срем ска Ми тро ви ца, Ко ми си ја за из бор ко ри сни ка за до де лу по мо ћи за ре ша ва ње стам бе них по тре ба из бе гли ца до де лом па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла Sremska Mitrovica ОБА ВЕ ШТА ВА Из бе гли це ко је су кон ку ри са ле на jавни по зив об ја вљен 18. де цем бра го ди не, за до де лу по мо ћи за ре ша ва ње стам бе них по тре ба из бе гли ца до де лом 14 па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла за по бољ ша ње усло ва ста нова ња на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ци, у окви ру Ре ги о нал ног стамбе ног про гра ма Пот про јек та бр. 2. гра ђе вин ски ма те ри јал, да је Од лу ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба из бе гли ца до де лом па ке та гра ђе вин ског мате ри ја ла са ли стом ко ри сни ка ран ги ра них пре ма ре ду пр вен ства на осно ву ис пу ње но сти усло ва и бро ју осво је них бо до ва, об ја вље на да на 28. ок то бра го ди не, на огла сној та бли гра да, ме сних за јед ни ца гра да и на ин тернет пре зен та ци ји гра да Срем ска Ми тро ви ца w ww. sremska mit ro vica.rs и Коме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је Цене смештаја Услуга Ноћење са доручком Једнокреветна соба Двокреветна соба Трокреветна соба Апартман 2.000, , , ,00 Дневни боравак 1.500, ,00 Фрушкогорска бб, 022/

40 40 Среда, 2. новембар Недељни хороскоп Ован Мо же те да оче ку је те по бољ ша ње фи нан си ја. У сва ком слу ча ју, пред ва ма је ве о ма по вољан пе ри од. За до вољ ни сте ге не рал ним стањем на овом по љу. Бик При вре ме но по бољ ша ње фи нан си ја до ла зи вам кроз кре дит или ма њу по зај ми цу од блиске осо бе. Мо же те да оче ку је те ре ша ва ње не ких ма њих про бле ма на овом по љу. Бли зан ци Мак си мал но сте по све ће ни по слу. Ве о ма брзо и ла ко за вр ша ва те све оба ве зе ко је сте има ли у пла ну за да нас. По лет ни сте и пу ни енер ги је, што вам до ста олак ша ва. Рак Мо гу ће је да се тре нут но на ла зи те у ве о ма па сив ној фа зи, у ко јој ни сте у до вољ ној ме ри по све ће ни по слу, па и не ма ве ћих про ме на. За са да вам од го ва ра та кво ста ње ства ри. Лав Не тре ба да бри не те јер ни ко не мо же озбиљно да угро зи ва шу по слов ну по зи ци ју и углед ко ји сте сте кли у свом по слов ном окру же њу. Ва жи те за ве о ма бит ну лич ност. Де ви ца Мо же те да оче ку је те да ће вам се ис пла ти ти од го вор ност и по све ће ност ко ју сте до са да по ка зи ва ли на по слов ном пла ну. Не ма те разло га да бри не те о би ло че му. Вага По ла ко иде те ка успе ху, али да би сте ре а лизо ва ли све што же ли те, по треб но вам је доста енер ги је и вре ме на. Бу ди те стр пљи ви и у при прав но сти. Шкор пи ја До ла зе по зи тив ни пре о кре ти. Ла ко пре ва зила зи те ма ње пре пре ке ко је су се нео че ки вано по ја ви ле на овом по љу. Мо же те да оче кује те ве о ма по зи ти ван пе ри од. Стре лац По тру ди те се да одр жи те обе ћа ње ко је сте да ли сво јим са рад ни ци ма. Ја ко је ва жно да оста не те чо век од ре чи. Упо зна је те за ни мљиву осо бу ко ја је по ве за на са ино стран ством. Ја рац По треб но је да се до бро ин фор ми ше те ка ко би сте мо гли да има те пра ви увид у по слов ну си ту а ци ју. На ва ма је да се по тру ди те да се окру жи те љу ди ма ко ји су по у зда ни. Во до ли ја Мо же те да оче ку је те да ће те има ти ве ли ки број по слов них оба ве за и да ће те нај ве ро ватни је оста ја ти пре ко вре ме но на рад ном ме сту у на ред них не ко ли ко да на. Ри бе Нај бо ље би би ло да се осла ња те са мо и искљу чи во на сво је зна ње и уме ће, а не на фак тор сре ће или не ке дру ге ства ри. Ви много вре ди те и мо же те то да по ка же те сви ма. Кувар Посна торта с пудингом Са стој ци: 800 гра ма по сних би скви та, 400 гра ма ше ће ра, 3 пу дин га од чо ко ла де, 200 гра ма мле ве них ора ха, 250 гра ма мар га ри на, 500 гра ма по сне хо пле (биљ ни шлаг са ше ћером), 2 ка ши ке ру ма, 1 ке си ца же ла ти на На чин при пре ме Ску ва ти 3 пу дин га у 700 мл во де, ста ви ти 300 гра ма шеће ра. Кад се охла ди, до да ти мар га рин и из му ти ти, та ко да се ма са ујед на чи, па до да ти 200 гра ма мле ве них ора ха. Из мути ти хо плу са 100 гра ма ше ће ра. Кад је го то ва, до да ти 1 кеси цу же ла ти на. Одво ји ти не ко ли ко ка ши ка хо пле и ста ви ти у прет ход ни фил. Смла чи ти 150 мл во де и 2 ка ши ке ру ма, па по то пи ти сва ки би сквит. Ре ђа ти би скви те, фил, па фи ло ва ти шпри цем за тор ту и укра си ти. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Пљускови Макс. 15 Мин. 6 Преподне пљускови Макс. 12 Мин. 3 Ведро Макс. 19 Мин. 1 Углавном ведро Макс. 11 Мин. 2 Углавном ведро Макс. 9 Мин. 2 Облачно Макс. 10 Мин. 3 Делимично облачно Макс. 9 Мин. 2 СРЕМ У СРЕМ СКИМ НО ВИ НА МА ШТА СМО ПИ СА ЛИ У ЗАД ЊИХ ПО ЛА ВЕ КА По вра так ста рог учи те ља у ма ло ма чван ско се ло У ма чван ском се лу Раден ко ви ћу од и грао се је дан за ни мљив до га ђај. Пен зи о ни са ни 60-го ди шњи учи тељ Ви то мир Ко ва новић, ко ји је свој учи тељ ски по зив по чео у овом се лу го ди не, иако је пре три го ди не оти шао у пензи ју, по но во се ак ти ви рао и сту пио на ду жност. Кон курс на ко ми си ја школ ског од бо ра у Мачван ској Ми тр о ви ци рас писа ла је пре ко По ли ти ке кон курс у ко јем је тра жен из ве стан број учи те ља за по је ди на се ла и ме ђу њи ма и за Ра ден ко вић. По сле не ко ли ко да на чла но ви ко ми си је би ли су за чу ђе ни ка да су до би ли пи смо од јед ног пензи о ни са ног учи те ља у ко ме он на во ди да је пре 37 го ди на био учи тељ у се лу Ра ден ко ви ћу и да би по но во же лео да се врати у ста ро ме сто. Убр зо је пре ко школ ске ар хи ве про на ђе но име Ви то ми ра Ко ва но ви ћа ко ји је од до го ди не про вео на ду жно сти учи те ља у Ра ден ко вић. Кон курс на ко ми си ја ни је се много дво у ми ла не го је јед но гла сно при хва ти ла же љу ста рог учи теља и при ми ла га на ду жност. Тако се ста ри учи тељ по но во на шао у оном се лу ко је је на пу стио пре 37 го ди на. По се ти ли смо про се дог, живах ног ста р чи ћа и за мо ли ли да нам ис при ча не што из сво је бурне про шло сти. -Би ло је то дав но се ћа се ста ри учи тељ. - У пр вом свет ском ра ту це ла мо ја род би на је из гину ла. Због то га сам ја из ми нистар ства про све те до био да мо гу сам иза бра ти ме сто у ко јем бих же лео да ра дим. Мно ги су ме саве то ва ли да одем у не ки ве ли ки град, али ја сам же лео у Ма чву. Та ко сам се го ди не на шао у ма чван ском се лу Ра ден ко ви ћу. У се лу су ме до че ка ли са нај ве ћим оду ше вље њем јер је учи тељ у то вре ме био ве ли ка лич ност. Провео сам у овом се лу две го ди не и про жи вео до ста ле пих да на. - Али убр зо сам до био пре мешта ји оти шао у Де ли бла то, у Банат. Ма чве сам се се ћао и ње них го сто при мљи вих љу ди и по тај но сам скри вао на ду да ћу се јед но га да на вра ти ти. У Де ли бла ту ме је за текла и не мач ка оку па ција. Као чла на Па а р ти је и про свет ног рад ни ка бр зо су ме за па зи ли и уско ро сам се на шао у ло го ру, где су ме осуди ли на смрт, до ве ли су си на и же ну да се опро стим са њи ма. Мислио сам да ми је до шао крај. Ме ђу тим, стр па ли су ме у ка ми он и од везли у ло гор у Пан че ву, ода кле ме је мо ја же на итву кла пот пла тив ши јед ног не мач ког офи ци ра. - Ка да се за вр шио рат на ставио сам сво ју учи тељ ску ду жност у Де ли бра ту, где сам се за др жао све до го ди не, а исте го дине пре ме штен сам у Вр бас. У Врба су сам се и пен зи о ни сао го ди не, а ка сни је сам се пре се лио код си на у Бе о град. Али пен зи о- нер ски жи вот ме ни је оду ше вио. Сва ко днев но од ла же ње у тр го вину и сит ни ку ћев ни по сло ви би ли су ми до сад ни. Че сто сам са ти ма се део и раз ми шљао ка ко ви ше ни ко ме не ко ри стим прем да сам осе ћао да бих још мо гао по мо ћи за јед ни ци. У сва ким но ви на ма на ла зио сам кон кур се где се траже учи те љи. Та ко сам јед ног дана про чи тао да се ло Ра ден ко вић тра жи учи те ља. - Пред очи ма ми се по ја ви ла сли ка се ла ко је сам нап стио пре 37 го ди на. Од лу чио сам да му помог нем. За то сам, да не зна же на, на пи сао мол бу и убр зо сам до био од го вор да сам при мљен на но ву ду жност. И та ко се јед ног да на ста ри учи тељ по но во вра тио у Ра ден ковић. Кроз се ло се убр зо про не ла вест о ње го вом до ла ску. До шли су ње го ви бив ши ђа ци, са да одра сли љу ди да га ви де и по здраве. Дир љив је био тај тре ну так. Чврст сти сак ру ку, гр ље ње, љубље ње па и су зе би ли су све доци јед ног по нов ног су сре та. Они, ње го ви бив ши ђа ци са да од ра сли љу ди, а он опет учи тељ али њихо вој де ци и уну ча ди. - Ни су би ли по сре ди фи нансиј ски раз ло зи што сам се вра тио шко ли на ста вио је ста ри учитељ Од ка ко сам се вра тио у ово се ло и по чео ра ди ти са ђа ци ма о- се ћам да сам се под мла дио. Ноћ је по ла ко оба ви ја ла се ло, у ко јем ко зна ка да ће за све тле ти елек трич но осве те ље ње. Али то ни је сме та ло ста ром учи те љу да на пу сти Бе о град, град ко ји чо веку пру жа све и за ко јим мно ги тако че зну. Ла га ним ко ра ци ма пошао је у свој са мач ки стан. У се лу је вла да ла ти ши на са мо по вре мено пре ки ну та ла ве жном па са. А. Јо ва но вић (Текст је об ја вљен у бро ју од 25. ок то бра го ди не на ше стој стра ни) АША ЊА ОСНО ВА НО СТРЕ ЉАЧ КО ДРУ ШТВО Пред сед ник Мар ко То па ло вић На осно ву од лу ке се крета ри ја та ак ти ва На род не омла ди не у Аша њи је осно ва но стре љач ко дру штво. Дру штво је одр жа ло и сво ју осни вач ку скуп шти ну ко јој је при су ствова ло 30 чла но ва. За пред седни ка је иза бран Мар ко То пало вић, а за се кре та ра Пе тар Да ни ло вић. Фи нан сиј ска средства за ку по ви ну ва зду шних и ма ло ка ли бар ских пу ша ка да ће ак тив На род не омла ди не. Осни ва ње Стре ља шког друштва, Ашањ ци до би ја ју још једну спо рт ску ор га ни за ци ју ко ја ће оку пи ти ве ћи број омла дина ца и љу ди из ово га ме ста. М. Т. (Текст је об ја вљен у бро ју од 25. ок то бра го ди не на 11. стра ни)

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information