ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет DOI /kultura F УДК Мекол Смит А. оригиналан научни рад ЛАЖ, ПРЕ ВА РА, ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МО РА ЛА И НА РА ТИВ НА МРЕ ЖА МА ЛИХ РА ДО СТИ СУ БО ТЕ АЛЕК САН ДРА МЕ КОЛ СМИ ТА Са же так: У ра ду се кроз при зму кри тич ке со ци о лин гви стич ке ана ли зе и уз при ме ну ме то до ло шког по ступ ка на ра тив не мре же при сту па ре ла ти ви зи ра ном ту ма че њу на ра ти ва де тек тив ског рома на Ма ле ра до сти су бо те Алек сан дра Ме кол Сми та. Цен трал на те ма ро ма на, ака дем ска лаж и пре ва ра, као и опро штај и по каја ње, по сма тра ју се и ту ма че у кљу чу те о риј ско-ме то до ло шког окви ра ко ји по сту ли ра да се ни овај, као ни би ло ко ји дру ги текст не мо гу по сма тра ти у изо ла ци ји, у дру штве ном ва ку у му, већ да се ду бин ски је ди но мо гу раз у ме ти уко ли ко ро ман пред ста ви мо као са мо је дан од чво ро ва у на ра тив ној мре жи ко ју чи не чи тав низ дру штве но-исто риј ски фак то ра, пра те ћи тек сто ви (ин тер вјуи са ау то ром, про па ганд не по ру ке, итд.), ста во ви и ту ма че ња разли чи тих вр ста чи та лач ке пу бли ке, као и сам чин чи та ња ко ји нас упу ћу је на ре ла ти ви за ци ју зна че ња са др жа ја и ди рек тив не снаге мо рал не по ру ке, те отва ра про стор за ком плек сну, ви ше слој ну интер пре та ци ју це ло куп ног тки ва тек ста ро ма на. Кључ не ре чи: фи ло зо фи ја мо ра ла, лаж, опро штај, Ма ле ра до сти су бо те, Алек сан дар Ме кол Смит, на ра тив на мре жа, кри тичка соци о лин гви сти ка 26

2 Лаж је con tra na tu ram. Александар Мекол Смит 1 Увод При про ми шља њу те ме ла жи ко ја пред ста вља око сни цу овог бро ја ча со пи са Кул ту ра, пр ва асо ци ја ци ја ми је би ло из не на ђе ње са ко јим сам про чи та ла кри ти ку јед ног од рома на о Иза бел Дал ха у си, фи ло зоф ки ње мо ра ла, ста нов нице Един бур га и глав не ју на ки ње јед не од се ри ја ла ве о ма по пу лар ног и плод ног пи сца Алек сан дра Ме кол Сми та на ко ју сам слу чај но на и шла у ака дем ском ча со пи су по све ћеном ме ди ци ни спор та. Текст уред ни ка овог ча со пи са био је фо ку си ран на те му ро ма неск не об ра де ла жи и пре ва ре у све ту ме ди ци не и на чи на на ко ји, по ми шље њу ау то ра 2, овај ро ман пред ста вља сво је вр сну апо ло ги ју кр ше ња ле карске ети ке ко ја мо же до ве сти до тра гич них по сле ди ца. Сто га сам од лу чи ла да се у овом тек сту по за ба вим го ре по ме ну тим ро ма ном, на сло ва Ма ле ра до сти су бо те, и ње го вој ана ли зи при сту пн им из пер спек ти ве кри тич ке со ци о лин гви сти ке и на ра тив них мре жа 3. Основ но ис тра жи вач ко пи та ње ове ана ли зе је сте да ли идеа ли зо ва но пред ста вља ње зла и по ка ја ња у све ту фик ци ја Алек сан дра Ме кол Сми та мо же мо бо ље да раз у ме мо и проту ма чи мо уко ли ко у об зир узме мо све у куп ност де ло ва ња раз ли чи тих ин ди ви ду ал них и ко лек тив них фак то ра у проце су твор бе и чи та ња на ра ти ва ко ји су га учи ни ли свет ски по зна тим у по след њих пар де це ни ја? Од но сно, да ли концепт на ра тив не мре же ну ди јед ну вр сту пре ци зни је и бо ље уте ме ље не кон тек сту а ли за ци је ко ја би на шој (или би ло ко јој гру па ци ји чи та тељ ки и чи та ла ца ван со цио-кул тур ног контек ста ко ји је од ре ђе ни на ра тив из не дрио) по ну ди ла до вољно про сто ра за соп стве ну итер пре та ци ју и раз вој кри тич ког ста ва пре ма прет по ста вље ној ди рек тив ној сна зи кул тур ног мо де ла 4 ко ји од ре ђе ни на ра тив, у овом слу ча ју текст ро ма на, ну ди. На ра ти ву при ла зим као ме ха ни зму за ор га ни за ци ју и 1 Me kol Smit, A. (2011) Ma le ra do sti su bo te, Be o grad: Sa mi zdat B92, str Re i der, B. (2010) Fa bri ca tion, fal si fi ca tion et al., The Ame ri cal Jo ur nal of Sports Me di ci ne No Gi me nez, J. (2010) Nar ra ti ve analysis in lin gu i stic re se arch, Re se arch Methods in Lin gu i stics, Lon don, UK: Con ti nu um. 4 Ди ре ктив на сна га кул тур ног мо де ла је тер мин по зајм љен из ког ни тив не ан тро по ло ги је и од но си се на по тре бу или оба ве зу да се на осно ву друштве но де фи ни са ног и дис кур зив но кон стру и са ног зна ња жи ви и ра ди на на чин ко ји нам обез бе ђу је при хва та ње у кул тур ним за јед ни ца ма у ко ји ма жи ви мо (Fi li po vić, J. (2009) Moć re či: ogle di iz kri tič ke so ci o lin gvisti ke, Be o grad: Za du žbi na An dre je vić, str. 115). 27

3 ге не ри са ње дру штве них зна че ња 5, 6 са ци љем да кроз јед ну спе ци фич ну вр сту ана ли зе по ну дим све у куп ни ју, хо ли стичку сли ку ме ђу соб них ве за зна че ња у тек сту и кон тек ста, ка ко ау тор ског, та ко и чи та лач ког ко ји, прет по став ка је ког ни тивне со ци о лин гви сти ке и ан тро по ло ги је, пред ста вља је дан од ме ха ни за ма за фор ми ра ње и утвр ђи ва ње ког ни тив них ше ма ко је ути чу на на чи не на ко је де ла мо и раз у ме мо де ла ње других у све ту у ко ме жи ви мо. Ро ман, у нај ши рем сми слу схваћен као на ра тив, са мо је је дан од сег ме на та на ра тив не мре же чи је нам ра зо т кри ва ње по ма же да раз у ме мо ин тер ак ци ју локал них и гло бал них, лич них и ко лек тив них функ ци ја дискур са, од но сно на ра ти ва, дру штве них зна че ња и обра за ца у ком плек сној ин тер тек сту ал ној струк ту ри ко ја се про из во ди на раз ли чи тим ни во и ма спо зна је 7. Алек сан дар Ме кол Смит и де тек тив ски ро ман Алек сан дар Ме кол Смит спа да у ону гру пу ро ма но пи саца у чи јим се де тек тив ским ро ма ни ма, ве о ма спе ци фич ног фор ма та и са др жа ја, на ра тив ни чин пре тва ра у фи ло зофско про ми шља ње 8, 9. До ми на ци ја фи ло зоф ских те ма, пи тања до бра и зла, уво ђе ње фи ло зо фи је мо ра ла као око сни це те мат ских ода би ра у тек сто ви ма овог ау то ра сва ка ко су у ди рект ној ко ре ла ци ји са жи вот ним кон тек стом Алек сан дра Ме кол Сми та. Про фе сор еме ри тус ме ди цин ског пра ва и етике са Уни вер зи те та у Един бур гу прак тич но је чи та ву про феси о нал ну и ака дем ску ка ри је ру по све тио прав ним аспек тима мо рал но сти и ети ке, пр вен стве но у обла сти ме ди ци не 10. Две се ри је де тек тив ских ро ма на по који ма је по стао по знат ши ром све та, па и у на шој чи та лач кој сре ди ни, за глав не јуна ки ње има ју же не, пот пу но раз ли чи те од оних ко је су се до не дав но у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма по ја вљи вале у уло га ма де тек тив ки ти па fem me fa ta le 11 Ма дам Ра моцве 5 Nar ra ti ves pro vi de one mec ha nism for or ga ni zing and ge ne ra ting so cial mea nings (сви пре во ди ци та та у тек сту: Ј. Ф.) 6 Be ar man, P. S. and Sto vel, K. (2000) Be co ming a Na zi: a mo del for nar ra ti ve net works, Po e tics, No. 27, p Хи ме нес, Ј. нав. де ло, стр (The de tec ti ve story)... that turns nar ra ti ve ac tion in to phi lo sop hi cal spe cula tion 9 Ben nett, J. M. (1983) The De tec ti ve Fic tion of Poe and Bor ges, Com pa ra ti ve Li te ra tu re No. 35 (3), p А. Ме кол Смит био је потпред сед ник Бри тан ске ко ми си је за ху ма ну гене ти ку (Hu man Ge ne tics Co mis sion of the UK)) и пред сед ник уре ђи вачког од бо ра Бри тан ског ме ди цин ског ча со пи са за ети ку (Bri tish Me di cal Journal of Et hics). 11 Red mond, R. S. (2014) The fem me fa ta le in post fe mi nist hard-bo i led de tec ti ve fic tion: re dun dant or re-in ven ting her self? Ph.D. the sis, Mas sey 28

4 (про та го нист ки ња се ри ја ла ро ма на Пр ва жен ска де тектив ска аген ци ја), сна жна, до бро об ло же на и фи зич ки и пси хич ки чвр сто уте ме ље на у тле сво је род не Бо цва не, са јед не стра не, и др Иза бел Дел ха у си, фи ло зоф ки ња мо ра ла и углед на ста нов ни ца Едим бур га (про та го нист ки ња се рија ла ро ма на Не дељ ни фи ло зоф ски клуб 12 ). Ви со ко мо рал на и ака дем ски за то пот ко ва на (са док то ра том из фи ло зо фи је мо ра ла и глав на уред ни ца а по том и вла сни ца ака дем ског Ча со пи са за при ме ње ну ети ку), ова књи жев на ју на ки ња се кроз чи та ву се ри ју ро ма на су о ча ва са озбиљ ним и ма ње озбиљ ним кр ше њем мо рал них на че ла и етич ког прин ци па све у куп ног људ ског по на ша ња. Она оби та ва у све ту у ко ме је ху мор благ, пат ња се пре по зна је али не ста вља у пр ви план, а на пор да чи ниш до бро је обич но на гра ђен (на словна стра на спр ског пре во да ро ма на Не сва ки да шња ле по та обла ка, Алек сан дар Ме кол Смит, Са ми здат, Б92, 2015). Дру га спе ци фич ност де тек тив ских ро ма на Алек сан дра Мекол Сми та је њи хо во од сту па ње од основ них жан ров ских ка рак те ри сти ка при су ства уби ста ва, кр ви и оруж ја, и детек ти ва ко ји де лу ју упр кос или па ра лел но са ин сти ту ци јама си сте ма 13. Му дре и сми ре не ви со ко мо рал не же не у овим ро ма ни ма спро во де ис тра жи вач ке, де тек тив ске рад ње у свето ви ма у кој и ма се прет по ста вља да је срж дру штва чи ста, а да је зло чин, или, у овим слу ча је ви ма пр вен стве но лаж и пре ва ра, ано ма ли ја ко ја се мо же по бе ди ти и по пра ви ти добро том. Усу ђу јем се да ро ма не Ме кол Сми та упо ре дим са они ме што Плејн 14 на зи ва злат ним до бом кри ми ћа, пи саним у не ким прет ход ним вре ме ни ма, на при мер, у до ба Агате Кри сти, у до ба ка да је иде о ло ги ја де тек тив ске при че би ла да је за јед ни ца здра во по ли тич ко те ло, чи сто дру штво ко је на па да рак зло чи на. У то не дав но обо ле ло дру штво ула зи спа си лац, де тек тив хи рург, ко ји мо же да од стра ни рак и обно ви те ле сно здра вље 15. Иа ко се у ро ма ни ма Ме кол Сми та смрт и пра ви зло чин по ја вљу ју са мо у на зна ка ма и то у мањем бро ју ро ма на, сви они но се су шта стве ну по ру ку да је Univer sity New Ze a land. 12 Сви до са да об ја вље ни ро ма ни из оба се ри ја ла пре ве де ни су на срп ски је зик у из да њу из да вач ке ку ће Са ми здат Б Plain, G. (2008) From The Pu rest Li te ra tu re We Ha ve to A Spi rit Grown Cor rupt : Em bra cing Con ta mi na tion in Twen ti eth-cen tury Cri me Fic tion. Cri ti cal Sur vey, Con tem po rary Fic tion No. 20(1), p Исто, стр (Gol den Age fic tion, epi to mi sed by the work of wri ters such as Sayers and Agat ha Chri stie)... that re pre sen ted the com mu nity as a who le so me body po li tic, a pu re so ci ety in va ded by the can cer of cri me. In to this newly sick world wo uld then co me a sa vi o ur - the sur geon de tec ti ve - who can cut out the can cer and re sto re the body to he alth. 29

5 ве ћи ни људ ских би ћа ин хе рент на по тре ба да са чу ва ју или по вра те мо рал ну чи сто ту уко ли ко су је сти ца јем окол но сти (углав ном оправ да ва ју ћих) то ком жи во та из гу би ли. Не дељ ни фи ло зоф ски клуб У јед ном ин тер вјуу из го ди не, по сле об ја вље ног тек пр вог ро ма на из се ри ја ла о ко ме пи шем, Ме кол Смит (ко ји је већ та да имао уго вор за још три ро ма на из се ри ја ла Недељ ни фи ло зоф ски клуб) за сво ју ју на ки њу ка же да је она мо рал на фи ло зоф ки ња, за ин те ре со ва на за мо рал не им плика ци је оно га што чи ни мо. Не пре ста но за пи та на шта је морал но учи ни ти у да том тре нут ку, она се ба ви про бле ми ма и ми сте ри ја ма дру гих љу ди 16. Ме кол Смит кроз сво ју ју на кињу, Иза бел Дел хо у си, екс пли цит но из но си и соп стве но тума че ње етич ке вред но сти умет нич ких, да кле и књи жев них, де ла: ( ) бит но (је) умет нич ко де ло мо рал на по ру ка ко ја нам по ма же да жи ви мо бо ље, што је, ве ро ва ла је и свр ха уметно сти 17. Из пер спек ти ве ро ма неск не струк ту ре, сви де ло ви овог сери ја ла (до са да је об ја вље но укуп но де сет ро ма на 18 ) опа сно се при бли жа ва ју фор му ла ич но сти не ких дру гих књи жев них вр ста, по пут бај ки или са вре ме них аме рич ких љу би ћа: главна ју на ки ња, при влач на, али скром на и у фор ми ра њу фи зичког ути ска ко ји оста вља на осо бе око се бе (сти лом обла че ња и по на ша ња) и у по и ма њу соп стве них ака дем ских ком петен ци ја, Иза бел има по др шку пре ле пог и мо рал но пот пу но чи стог, знат но мла ђег му шкар ца, пр во љу бав ни ка, по том су пру га, ко ји се не сла же са ње ном по тре бом да ис пра вља мо рал не ано ма ли је све та у ко ме се кре ће, али јој при то ме ипак пру жа пу ну по др шку, уз на ра тив но ја сно пред ста вље ну ду бо ку емо тив ну ве зу ко ја их, кру ни са на им пли ци ра ном теле сном стра шћу и оте ло тво ре на у љуп ком си ну ко ји ра сте и са зре ва за јед но са ро ма ни ма и њи хо вим про та го ни сти ма, зау век по ве зу је. Сме ште ни су у ком фор ни ам би јент Едим бурга, са вре ме ног гра да 21. ве ка, али и да ље ду бо ко по ве за ног са шкот ском тра ди ци јом, у ку ћу у ко јој се ни ка да не по диже глас, у ко јој се ту га раз би ја не жно сти ма и му зи ком (Џејми, Иза бе лин љу бав ник/му ж 19, је про фе си о нал ни му зичар, фа го ти ста и члан едим бур шке фил хар мо ни је, из у зет но 16 Mek gwe, P All that is fi ne in the hu man con di tion : Craf ting words, cre a ting Ma-Ra mot swe. Re se arch in Afri can Li te ra tu re No. 37(2), p Me kol, S. A. (2011) Ma le ra do sti su bo te, Be o grad: Sa mi zdat B92, str Из вор: xan der mccal lsmith.co.uk/bo oks/th e-sun day-phi losophy-club/ 19 Иза бел све сно из бе га ва по ли тич ки ко рек тан тер мин парт нер јер је пре ви ше под се ћа на по слов ни аран жман. 30

6 пријатног гла са). Иза бел је имућ на на след ни ца ко ја не мо ра да ра ди за жи вот, док тор ка фи ло зо фи је, глав на уред ни ца, а по том и вла сни ца ака дем ског ча со пи са за при ме ње ну етику, ал тру ист ки ња ко ја ни ка да не до зво ља ва да се о ње ним до бро твор ним нов ча ним при ло зи ма ра зним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма ишта у јав но сти зна. Али у исто вре ме је и за љу бље ни ца у сли кар ство, по себ но у сли ке шкот ских ау тора, и спрем на да ве ли ке су ме нов ца (уз по вре ме но озбиљ ну гри жу са ве сти) по тро ши на по тре бу да у њи ма ужи ва у ми ру и при ват но сти сво га до ма. Као кон тра пункт тој иди лич ној сли ци жи во та, ро ма ни укључу ју ли ко ве и си ту а ци је ко ји уно се не мир, јер сво ју ег зистен ци ју, или део ње, ба зи ра ју на ла жи ма, пре ва ра ма и потре би да на у де дру ги ма. Ипак, вер не чи та тељ ке и чи та о ци ко ји овог ау то ра пра те из ро ма на у ро ман са свим без бед но ула зе у сва ку но ву књи гу, пот пу но си гур ни да се ни шта преви ше ру жно не ће де си ти, да ће прав да по бе ди ти, не ки од иден ти фи ко ва них зло чи на ца оправ да ни а дру ги до стој но ка жње ни, а да ће оста ле стра ни це ро ма на би ти ис пу ње не див ним опи си ма Един бу р га, асо ци ја ци ја ма на по е зи ју Њ. Х. Ау ден-а, пе сни ка 20. ве ка ко ји је, по ту ма че њу са мог Мекол Сми та и ње му про ме нио жи вот 20, не жним, па жљи во бира ним ре чи ма у ко му ни ка ци ји из ме ђу Иза бел и Џеј ми ја и обожа ва њем њи хо вог ма ле ног, срећ ног си на. Зву чи не ре ал но? И је сте не ре ал но. Сам Ме кол Смит у већ по ме ну том ин тер вјуу ка же: Ми слим да је ва жно би ти опти ми сти чан. Не мам вре ме на за ни хи ли стич ку, од ри чу ћу фило зо фи ју жи во та. Не ви дим за што би не ко мо рао да про ла зи кроз жи вот у ко ме је све мрач но и у ко ме не ма ни ка квих могућ но сти из ла за. Ми слим да је ва жно ве ро ва ти да сва ко може да учи ни пу но са сво јим жи во том; да сва ко мо же да у њему про на ђе за до вољ ство. Та ко да прет по ста вљам да сам ја по ма ло уто пиј ски ро ма но пи сац. Не пи шем со ци јал но реалне ро ма не, не за ни ма ме да увек опи су јем ства ри она кви ма ка кве за пра во је су; на про тив, про ми шљам ства ри ка кве би мо гле би ти 21, 22. Вра ћа ју ћи се на основ ну те зу овог тек ста из увод ног одељ ка, мо же мо за кљу чи ти да Алек сан дар Ме кол 20 McCall, S. A. (2013) What W. H. Au den can do for you, Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press. 21 I think it is im por tant to be op ti mi stic. I don t re ally ha ve much ti me for a ni hi li stic, denying phi lo sophy of li fe. I don t see why one sho uld go thro ugh li fe fe e ling that all is ble ak ness and that the re are no pos si bi li ti es. I think that it is im por tant to be li e ve that one can ma ke a lot of li fe; that one can get a certain sa tis fac tion from li fe. So I sup po se I am a bit of a uto pian no ve list. I am not a so cial re a list no ve list, I am not re ally con cer ned with de scri bitn thing al ways as they are; rat her I lo ok at how they might be. 22 Ме кве, П. нав. де ло, стр

7 Смит пи ше са ци љем да сво ју чи та лач ку пу бли ку рас те рети мрач не стра не жи во та фор ми ра ју ћи на ра тив ни кон текст у ко ме је вре ме увек сун ча но, а сре ћа и спо кој на гра да су за сва ко успе шно пре ва зи ђе но ис ку ше ње. Да ли ци тат о њего вој оп ти ми стич ној фи ло зо фи ји мо же мо да схва ти мо као Ме кол Сми тов по ку шај да сво јим ро ма ни ма све ту по ну ди један ал тер на тив ни ког ни тив ни кул тур ни мо дел, јед но спе цифич но по сма тра ње и ту ма че ње све та, ко је, про ву че но кроз при зму ког ни тив но со ци о лин гви стич ке ана ли зе, по се ду је сна жну ди рек тив ну сна гу, 23 од но сно не те жи да нас јед ностав но опу сти и за ба ви, већ и под у чи то ме ка ко тре ба да се по на ша мо, ка ко тре ба да те жи мо мо рал но сти и етич но сти у соп стве ним жи во ти ма? Од го вор на то пи та ње, ће, на рав но оста ти не по знат до кра ја овог тек ста. Со ци о лин гви сти ка нала же да ту ма че ња не мо же мо ну ди ти на осно ву хи по те тичних по сту ла та, већ ис кљу чи во кроз ана ли зу ста во ва, ре акци ја и ког ни ци је же на и му шка ра ца ко је пред ста вља ју на шу циљ ну го вор ну за јед ни цу, од но сно чи та лач ку пу бли ку ко ја пра ти ро ма не о Иза бел Дал ха у си. Ипак, по ла зе ћи од иде је да је зик, дис курс, и ко нач но, на ра тив, па та ко и ро ма неск ни нара тив, пред ста вља ју је дан од кључ них ме ха ни за ма за форми ра ње, огра ни за ци ју, пре но ше ње, ле ги ти ми за ци ју и употре бу зна ња, са јед не стра не, и дру штве не прак се, са дру ге стра не 24, ја ћу у на став ку овог тек ста по ну ди ти јед ну когни тив но-кри тич ку со ци о лин гви стич ку ин тер пре та ци ју те ин тер ак ци је. На при ме ру са мо јед ног у ни зу ро ма на о единбур шкој фи ло зоф ки њи-де тек тив ки, Ма ле ра до сти су бо те, ко ји, ка ко сам већ на ве ла, за фа бу лар ну око сни цу има лаж и пре ва ру у сфе ри ме ди цин ских ис тра жи ва ња и мо рал них ди ле ма ко је та лаж и пре ва ра ста вља ју пред глав ну ју на ки њу и пред чи та лач ку пу бли ку, ко ја у овим ро ма ни ма ужи ва D An dra de, R. G. (1984) Cul tu ral me a ning systems, in: Cul tu re The ory: Essays in Mind, Self and Emo tion, Shwe der, R. and Le Vi ne, R. (eds.), Cam bridge: Cam brid ge Uni ver sity Press, p Fi li po vić, J. (2009) Moć re či: ogle di iz kri tič ke so ci o lin gvi sti ke, Be o grad: Za du žbi na An dre je vić, str Сма трам да је ва жно ис та ћи да ова ко иде а ли зо ва ни свет ро ма на о де тектив ка ма Ма дам Ра мо цве и Иза бел Дел ха у си ни су ши ром све та и у свим сфе ра ма ка ко књи жев не кри ти ке, та ко и чи та лач ке пу бли ке у пот пу ности по зи тив но оце ње ни. Емиг (Emig, R. (2009) Re ver se tran sla tion perver se tran sla tion? The stra te gi es of Ale xan der McCall, p. 123), на при мер, сма тра да ро ма ни о де тек тив ки из Бо цва не пред ста вља ју јед ну вр сту пост ко ло ни јал не хе ге мо ниј ске до ми на ци је: Alt ho ugh we are in vi ted in to the ta les, we as re a ders might be fo ols de ser ving pity rat her than en lig hte ned su bjects in com mand of nor ma li zed know led ges and di sci pli nary po wers. This ap pli es to the wri ter, too: Mma Ra mot swe s la co nic com ment on in fa tua ted Eu ro pe ans and Ame ri cans, They grew to lo ve Afri ca and they stayed, so me ti mes un til they died, cle arly al so me tap ho ri cally ap pli es to McCall Smith him self. It might equ ally well apply to re a ders and scho lars of post co 32

8 На ра тив на мре жа Ма лих ра до сти су бо том Не ко би се мо гао за пи та ти че му та ко де та љан и оби ман опис спи са тељ ског опу са Алек сан дра Ме кол Сми та као увод у те му о ког ни тив ној сна зи ди рек тив ног мо де ла и кон цеп та ла жи и пре ва ре у јед ном од ње го вих ро ма на. Упра во за то што све го ре на ве де но пред ста вља де ло ве на ра тив не мре же ко ји ро ман сме шта ју у ре ал ни жи вот ни кон текст мно гих, како ау то ра, из да вач ких ку ћа и пре во ди о ца, од но сно, у на шем слу ча ју пре во ди тељ ке, та ко и чи та тељ ки и чи та ла ца ши ром све та. Те о риј ски оквир на ра тив не мре же прет по ста вља да ана ли за на ра ти ва тре ба да пред ста ви сам фе но мен об ра ђен у на ра тиву, а не ап стракт ну, из кон тек ста изо ло ва ну ин тер пре та ци ју истог; да мо ра да у об зир узме раз ли чи те аспек те фе но ме на, са по себ ним обра ћа њем па жње на кон тра дик ци је, су протно сти и не до уми це; да у ту ма че ње на ра ти ва мо ра да укљу чи не по сред ни кон текст ње го вог ства ра ња, кон текст у ко ме се кон зу ми ра, као и ком плек сну мре жу па ра лел них рад њи, елеме на та и уче сни ка; и ко нач но, да се вред но ва ње и ва ло риза ци ја на ра ти ва мо же из вр ши ти са мо у спре зи са свим го ре по ме ну тим фак то ри ма 26. У на став ку овог одељ ка же лим да по ка жем да кон кре тан на ра тив ко јим се ба вим, де тек тив ски ро ман Ма ле ра до сти су бо том, не мо же мо по сма тра ти као изо ло ва ни ар те факт и ба ви ти се ис кљу чи во ње го вим естет ским, ли те рар ним, вред но сти ма. Он је про из вод сло же не мре же ак тив но сти бази ра не на јед ној те ми, пред ста вље не од ре ђе ним гра ма тичким, стил ским и се ман тич ким сред стви ма, ко ји по ред естетске пре тен ду је да има ја сну со ци јал ну и обра зов ну (ако не и мо ра ли за тор ску) функ ци ју, дис кур зив но екс пли ци ра ну у самом тек сту. Чи та ју ћи ро ман и са ми по ста је мо део на ра тив не мре же ко ја од нас зах те ва ре ак ци ју, или ак ци ју у за ви сно сти од то га ко ли ко текст по ве зу је мо са пи та њи ма од ши рег друштве ног зна ча ја или сосп тве ним жи вот ним окол но сти ма. lo nial li te ra tu re. На сај ту јед не чи та лач ке гру пе из Не мач ке, чла ни це и чла но ви гру пе Ber lin in ter cul tu ral re a ding gro ups у сво јим ко мен та ри ма на во де да глав на ју на ки ња жи ви у зе мљи из ма ште (fantasy land) у ко ме бе ба увек спа ва це ле но ћи, у ко ме Иза бел има по моћ љу бав ни ка/му жа и кућ ну по моћ ни цу што јој омо гу ћа ва да у пот пу но сти рас по ла же сво јим вре ме ном, бес плат но уре ђу је ча со пис, иде на кон цер те и ре ша ва за гонет ке и мо рал не про бле ме дру гих. Фру стра ци ју не ки ма од њих иза зи ва тај увид у са вр шен жи вот, сав ше но бо га те и са вр ше но мо рал не же не, док дру ги ма то до но си спо кој и отва ра им лич ни про стор за про ми шљање соп стве них од лу ка и етич ких ди ле ма ( a ding gro up ber lin.fi les. wor dpress.com /2011/07/2010-3b-com fort so fa muddysa tur day.pd f). 26 Хи ме нес, Ј. нав. де ло, стр

9 За по че ћу крат ким си же ом ро ма на, пре у зе тим са зад ње кори це ен гле ског из да ња овог ро ма на: Ка да слу ча јан раз говор при ву че док тор ку Иза бел Дал ха у си слу ча ју ле ка ра чи ја је ка ри је ра уни ште на, она не мо же да оста не рав но ду шна пред осе ћа јем да је прав да за ка за ла. Јер Иза бе ли на ети ка није те о риј ске при ро де, она се од но си на сва пи та ња жи во та и смр ти. ( ) Док хо да иза зов ном ста зом из ме ђу по ве ре ња и кри ви це, ал тру и зма и не по зва ног ме ша ња у ту ђе ства ри, Иза бел успе ва да из ви да не из гу би ма ла, али за га ран то ва на по ро дич на и фи ло зоф ска за до вољ ства, и при јат ну ин ти му су бот њег ју тра 27,28 Де тек тив ски део ро ма на опи су је по зив за по моћ ко ји Иза бел до би ја од су пру ге ле ка ра, Мар ку са Мон кри фа, оп ту же ног за ла жи ра ње и об ја вљи ва ње у ака дем ском ча со пи су по да та ка о упо тре би но вог ан ти би о ти ка ко ји је про у зро ко вао смрт три па ци јен та у крат ком вре мен ском пе ри о ду. Про го њен у дневној штам пи, пре ко рен од стра не шкот ске ле кар ске ко мо ре и от пу штен из бол ни це у ко јој је ра дио, др Мон криф вре ме про во ди за тво рен у ку ћи у кли нич кој де пре си ји у ко ју га је уве ла гри жа са ве сти. То су све за кључ ци ко је на осно ву сопстве них оп сер ва ци ја до но си на ша глав на ју на ки ња. Она уз то, по сле де таљ не ана ли зе по да та ка ко ји су јој на рас по ла гању и ин тер ву ја са уче сни ци ма у афе ри, са мо у ве ре но за кључу је да је док тор пот пу но не вин, жр тва озбиљ не пре ва ре иза ко је сто ји фар ма це ут ска ку ћа ко ја је лек про из ве ла. Рас плет је крај ње нео че ки ван. Др Мон криф је за пра во крив за оно што је ура дио; он је за и ста фал си фи ко вао по дат ке ка ко би обез бе дио да љу ди стри бу ци ју ле ка у чи ју је ефи ка сност био пот пу но уве рен, а све са же љом да спа се што ви ше људских жи во та. Иза бел, у пр ви мах шо ки ра на, схва та ње го ву ин хе рент но ху ма ну мо ти ва ци ју, узи ма прав ду у сво је ру ке, од лу чу је да је већ до вољ но ка жњен, те му пред ла же да наста вак жи во та по све ти по ко ри по ма жу ћи дру ги ма у не ком дру гом де лу све та где ни ко не ће би ти упо знат са тим мрачним де та љем из ње го ве про фе си о нал не би о гра фи је. При томе са ма се би и Џеј ми ју при зна је да ни је баш успе шно њушка ло, али је он уве ра ва да упр кос све му она увек до ла зи до исти не. 27 When a chan ce con ver sa tion draws Isa bel Dal ho u sie in to the ca se of a doctor who se ca re er has been ru i ned, she can not ig no re what may be mi scar ri a ge of ju sti ce. Be ca u se for Isa bel et hics are not the o re ti cal at all, but they are a mat ter of li fe and de ath. Whi le thre a ding a dif cult path bet we en trust and gu il ti bi lity, al tru ism and in ter fe ren ce, Isa bel ke eps in her sights the small but cer tain com forts of fa mily, phi lo sophy and a fi ne Sa tur day mor ning. 28 McCall, S. A. (2008) The Com forts of Sa tur days, Lon don: Aba cus/lit tle, Brown Gro up. 34

10 У са мом тек сту ро ма на, пи та ња мо ра ла, ети ке, ла жи, пре варе, опро шта ја и лич них ин тер пре та ци ја по сту па ка дру гих пред ста вља ју је дан од кључ них те мат ских еле ме на та. Изабел Дал хо у си сва ку сво ју про це ну, сва ки аспект од но са са дру гим осо ба ма са ко ји ма сту па у кон такт, сва ки соп стве ни и по сту пак дру гих про вла чи кроз гу сто тка ну мре жу мо рално-фи ло зоф ског про ми шља ња. ( ) за што нас за пра во лажи по вре ђу ју? По не кад нас, на рав но, по вре де за то што смо по сту пи ли у скла ду са њи ма и ис по ста ви ло се да је то би ло на на шу ште ту. ( ) Али шта је са дру гим ла жи ма ла жи ма ко је нас не мо ра ју ну жно на ве сти да пост упа мо на соп ствену ште ту ни ти ће нам ишта од у зе ти не го ће нас са мо до вести у за блу ду? ( ) Све је то због по ве ре ња, за кљу чи она. ( ) Али, по том је за кљу чи ла да то не ма ни ка кве ве зе с по вере њем или по но сом. По ве за но је, за пра во, с мо рал ном вредно шћу ства ри она квих ка кве за и ста је су. Исти на је угра ђе на у свет; за ко ни фи зи ке за сни ва ју се на њој; исти на чи ни свет. А ако ла же мо у ве зи са не чим, ре ме ти мо, де ста би ли зу је мо ту су штин ску исти ну; лаж је по гре шна на про сто за то што је не што што ни је. 29 Упр кос то ме, су о че на са ла жи ма др Мон кри фа, Иза бел од лучу је да не и сти на и пре ва ра ко је на њи ма по чи ва ју, по чи њени од стра не ви со ко мо рал не осо бе чи ји уз ви ше на ху ма ност пре ва зи ла зе гра ни це ака дем ске ети ке са вре ме ног све та, заслу жу ју опрост, ма кар њен лич ни. По што са слу ша ње го во при зна ње, Иза бел од лу чу је да га не при ја ви ме ди цин ским вла сти ма и ну ди му из лаз, мо рал но уми ру ју ћи, лич но ис купљу ју ћи, по ко ру, ка ко она са ма ка же, на гла ша ва ју ћи при то ме да ци ља но ко ри сти ту ста рин ску реч ка ко би нас све под се ти ла да ка зна ни је је ди на аде кват на по сле ди ца гре ха. По ко ра до ла зи у раз ли чи тим об ли ци ма не мо ра то би ти са мо осра мо ће ње пре ступ ни ка. Ис па шта ти мо же те и чи не ћи до бро дру ги ма. 30 Као што сам у увод ном де лу овог тек ста већ на по ме ну ла, си же ро ма на Ма ле ра до сти су бо те на шао се и на стра ница ма ко лум не уред ни ка Аме рич ког ча со пи са за спорт ску ме ди ци ну из го ди не, ко ји га ко ри сти као по вод за науч ну рас пра ву о ла ко вер но сти и чак не ма ру глав них и одго вор них уред ни ка ака дем ских ча со пи са. Рај дер 31 го во ри о сосп тве ном бе су и пре зи ру пре ма ли ку ле ка ра из ро ма на, јер лаж и пре ва ра за ко ју глав на ју на ки ња ве ру је да су мо рал но 29 Me kol S. A. (2011) Ma le ra do sti su bo te, Be o grad: Sa mi zdat B92, str Me kol S. A. (2011) Ma le ra do sti su bo te, Be o grad: Sa mi zdat B92, str Рај дер, Б. нав. де ло, стр

11 оправ да ни у ре ал ном све ту мо гу бес по треб но до ве сти до успо ра ва ња на прет ка ме ди цин ске на у ке, гу бит ку дра го цених ис тра жи вач ких ре сур са, или чак из ла га њу па ци је на та бес ко ри сним или опа сним трет ма ни ма 32. По ку шај мо са да да ро ман са гле да мо из пер спек ти ве на ратив не мре же ка ко би смо мо жда ус пе ли да по ми ри мо већ са свим ја сно по ста вље на су прот ста вље на ту ма че ња основне иде је, од но сно ди рек тив не сна ге, овог тек ста. Је дан од цен трал них еле ме на та на ше на ра тив не мре же свака ко пред ста вља сам текст ау то ра ви со ко обра зо ва ног, са ака дем ским и про фе си о нал ним ис ку ством у обла сти меди цин ске ети ке и са екс пли цит но из ра же ном по тре бом да сво јим књи жев ним де ли ма ше та сун ча ном стра ном ули це. Ка да ка жем текст, ми слим на све де тек тив ске ро ма не о Изабел Дел хо у си (или чак и оне из се ри ја ла о Ма дам Ра мо цве), јер је не мо гу ће са гле да ти све у куп ност и ви ше стру кост значе ња јед ног ро ма на без бар по вр шног уви да у оста ле, што сам по ку ша ла да по ка жем ма ло оп шир ни јим уво дом и описом књи жев ног опу са Алек сан дра Ме кол Сми та. Дру ги еле мент на ра тив не мре же је сам ства ра лач ки и друштве но ан га жо ва ни став Алек сан дра Ме кол Сми та. Он у сво јим ро ма ни ма глав ну ју на ки њу и ње но кре та ње кроз нара тив ко ри сти као дис кур зив ни про стор у ко ме фор ми ра и обра зла же соп стве не ста во ве, фи ло зоф ске и етич ке принци пе, као што смо већ ви де ли, пот пу но све стан чи ње ни це да ње го ви тек сто ви не осли ка ва ју ре ал ни свет прак тич но нијед не же не ко ју мо же мо да упо зна мо у ствар ном жи во ту. Али су за то дру штве на пи та ња ко ја про ми шља ње ним гласом пи та ња ко ја нас се свих до ти чу: бо гат ство и при ви леги је ко је оно до но си, обра зо ва ње као пред у слов за мо рал но де ла ње, ем па ти ја као основ но на че ло ме ђу људ ских од но са, оп шта и ве чи та пи та ња прав де и не прав де, до бра и зла, али и под се ћа ње да је жи вот леп, да се са сто ји од сит них ра дости ко је се не мо гу ни ти ку пи ти ни ти пре ва ром осво ји ти. Та оп шта дру штве на пи та ња пред ста вља ју дру ги низ цен тралних или кључ них еле ме на та на ра тив не мре же и нај у же су по ве за ни са по тен ци јал ном ди рек тив ном сна гом овог на рати ва. Сам ау тор (ка ко у тек сту ро ма на, та ко и у ин те вју и ма ко је да је) ис ти че да је мо рал но обра зо ва ње је дан од ци ље ва књижев ног ства ра ла штва. 32 In real li fe, such be ha vi or may ne e dlessly re tard the pro gress of me di cal scien ce, lead to the wa ste of pre ci o us re se arch re so ur ces, or even ca u se pa ti ents to be su bjec ted to use less or har mful tre at ments. 36

12 Тре ћу гру пу чво ро ва у на ра тив ној мре жи пред ста вља комер ци јал но-мар ке тин шки сек тор из да вач ке (и пре во ди лачке) ин ду стри је на гло бал ном и ло кал ном нивоу ко ји од лу чу је ко ји ће и ка кви ро ма ни би ти пи са ни и про да ва ни (под се ти ћу вас на из ја ву Алек сан дра Ме кол Сми та из го ди не о томе да је по сле тек јед не об ја вље не књи ге из се ри ја ла о Изабел Дел хо у си већ имао на ру че на још три на став ка, а да су на шој чи та лач кој пу бли ци сви ње го ви ро ма ни из два де тектив ска се ри ја ла, Не дељ ни фи ло зоф ски клуб и Пр ва жен ска де тек тив ска аген ци ја ве о ма бр зо по об ја вљи ва њу на ен глеском по ста ја ли до ступ ни у пре во ду на срп ски је зик). Од лу ке из дава ча, из да вач ких ку ћа, спрем ност да се от ку пе ау тор ска пра ва на пре во де ши ром све та пред у слов су за фор ми ра ње гло бал них, или бо ље ре че но гло кал них, чво ро ва у на ратив ној мре жи. Гло кал них, јер са свим си гур но про ла зе ћи кроз текст по ре ди мо, кон тра сти ра мо соп стве ну ствар ност са фа бу лом ро ма на, и тра жи мо соп стве на сми сле на зна чења ве ро до стој на у на шим ло кал ним дру штве но-по ли тич ким и кул тур ним кон тек сти ма. Кон крет но, на ко ји на чин срп ска чи та лач ка пу бли ка мо же да се при бли жи про бле му фи нансиј ске до би ти ве ли ких фа р ма це ут ских ку ћа и про то ко ла за укљу чи ва ње ле ко ва на тр жи ште? Ка ко се пи та ње ака дем ског мо ра ла и ле кар ске ети ке ту ма чи у на шој сре ди ни? То су свака ко те ме ко је су че сто при сут не у јав ном дис кур су срп ских ме ди ја. На рав но, на ова пи та ња би се мо гло од го во ри ти тек уз по моћ јед ног до бро уте ме ље ног ем пи риј ског ис тра жи вања ба зи ра ног на кон цеп ти ма кри тич ке со ци о лин гви сти ке и кри тич ке ана ли зе дис кур са ко је би по ку ша ло да по ве же импли цит не по ру ке ме диј ског на ра ти ва са лич ним ста во ви ма и ко лек тив ним иде о ло ги ја ма оног де ла на ше јав но сти ко ја пред ста вља чи та лач ку пу бли ку ро ма на Ме кол Сми та, али то би би ла те ма јед ног са свим дру га чи јег ра да. И ко нач но, сва ко од нас ко про чи та ову књи гу, по ста је део на ра тив не мре же ко јој до при но си соп стве ним ту ма че њем и вред но ва њем, при хва та ју ћи у пот пу но сти, са ре зер вом или од би ја ју ћи мо ра ли за тор ско-обра зов ни оквир ко ји нам аутор ну ди као ре цепт за срећ ни ји жи вот. Не ки од нас то чине у при ват но сти соп стве них ми сли, у окви ру чи та лач ких кру го ва (по пут оно га из Не мач ке) 33, или рас пра ва у лич ном окру же њу, док дру ги то чи не јав но, об ја вљу ју ћи сво је вредно ва ње ро ма на на стра ни ца ма ака дем ских ча со пи са, као, на при мер, Рај дер 34, или, ко нач но, као ја у овом тек сту. 33 Хи ме нес, Ј. нав. де ло, стр Рај дер, Б. нав. де ло. 37

13 И ко ја је мо ја уло га у тој на ра тив ној мре жи, за пи та ће те се? Пре све га лич на, у ко јој се би до зво ља вам да се, бар у овом ро ма ну и у слу ча ју др Мон кри фа не сло жим са Иза бел и њеном, по мом ми шље њу пре ла ко до не се ном од лу ком да му опро сти лаж и пре ва ру. Ве ро ват но упра во за то што и са ма по се ду јем ака дем ску пред ра су ду сма трам да је не до пусти во лич на уве ре ња, ма ка ко мо рал на и ал тру и стич ка била, ста ви ти ис пред ве ро до стој но сти и ва лид но сти на уч них до ка за. Али да исто та ко се би до зво ља вам да јав но при знам да ужи вам у чи та њу ових ро ма на, да се ра ду јем од ла ску у кре вет са књи гом у ру ци пот пу но си гур на да ћу за спа ти уљуљ ка на и ушу шка на људ ском то пли ном, ле по том уметнич ких де ла и лет њим ми ри сима ба ште вик то ри јан ске ку ће у ко јој Иза бел Дел хо у си жи ви. Ипак, мо ја уло га у мре жи је и јав на. О ро ма ни ма Алек сан дра Ме кол Сми та из тре ћег сери ја ла о ули ци Ско тланд бр. 44 (the 44 Sco tland Stre et se ri es) већ одав но го во рим сво јим сту дент ки ња ма и сту ден ти ма када на пред ме ту Ква ли та тив на ис тра жи ва ња у лин гви сти ци ко ји пре да јем на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни ве ри зи те та у Бе о гра ду на ду хо вит на чин же лим да при ка жем све иза зо ве ет но граф ског те рен ског ра да у 21. ве ку, ко ри сте ћи за то необич не до жи вља је из уда ље них де ло ва све та ан тро по ло шкиње До ме ни ке Мек до налд ко ја је јед на од про та го нист ки ња ових ду хо ви тих и љуп ких ви ње та о ста нов ни ци ма згра де бр. 44 у ули ци Ско тланд у Един бур гу. На рав но, пи са ње овог тек ста, отво ри ло ми је и но ве угло ве ту ма че ња се ри ја ла детек тив ских ро ма на чи јим се но вим на став ци ма увек ра дујем, те ће сва ка ко и ов де из не сени уви ди на ћи ме ста у мо јој пре да вач кој прак си. Ка ко нам, да кле, кон цепт на ра тив не мре же по ма же да бо ље раз у ме мо раз ли чи те аспек те тек ста са ко јим ко му ни ци ра мо, ро ма на Ма ле ра до сти су бо те? Пре све га, ана ли за са мог текста да је нам увид у ста во ве ау то ра пре ма вред но сти и функци ји умет нич ког де ла ко је тре ба да нас опле ме ни, по мог не нам да бу де мо бо ље осо бе, ука же нам на раз ли ку из ме ђу добра и зла, али и по ну ди ре ла тив не кри те ри ју ме за про це ну те жи не не чи јег пре сту па и под се ти нас да је опро штај је дан од на чи на да на ту ђу лаж и пре ва ру ре а гу је мо. Уз то, текст оби лу је дру гим дру штве но ан га жо ва ним по ру ка ма и про мишља њи ма, као што су афир ма ци ја људ ске рав но прав но сти (Иза бе лин од нос пре ма сво јој кућ ној по моћ ни ци и мла дом про дав цу у рад њи сво је бра та ни це), жен ска пра ва и фе мини стич ко по и ма ње све та 35 ; ту је и отво ре на иден ти фи ка ци ја 35 ( ) не же ли да по ста не јед на од фе ми нист ки ња ме ђу фи ло зо фи ма; иде о ло га, по ми сли она, при том још и буч них. А ипак, ипак Ту су, на при мер, Кри сто фер Дов и ње гов при ја тељ, про фе сор Ла тис. Да ли им је 38

14 са на ци о нал ним вред но сти ма Шкот ске и Шко тлан ђа на, сликар ством, на род ном по е зи јом, тра ди ци јом кроз ко ју ау тор по ку ша ва да раз мо три пи та ње сми сла и су шти не људ ског бив ство ва ња у за јед ни ци, су ге ри шу ћи да нам ди ја хро ниј ски кон ти ну и тет и при пад ност кул тур ном ко лек ти ву пру жа ју узе мље ње и ну де ори јен ти ре у по и ма њу соп стве ног смисла жи во та. Да ље, ау тор у сво јим обра ћа њи ма јав но сти кроз ин тер вјуе сво је лич не ста во ве по твр ђу је и пот кре пљу је го ре опи са но ту ма че ње по тен ци јал не ди рек тив не сна ге соп ствених ро ма на. Исто та ко, не мо гу ће је чи та ти Ме кол Сми та на пре скок, ода бра ти са мо је дан ро ман из се ри ја ла и при то ме до би ти ком плет ну сли ку о то ме шта је по тен ци јал на су штина њи хо ве на ра тив не сна ге и при влач но сти. Са дру ге стра не, има мо ја сно из ди фе рен ци ра на ту ма че ња раз ли чи тих чи та лач ких пу бли ка. Не мач ки ин тер нет чи талач ки клуб 36 у при мар ни фо кус сво јих про ми шља ња о тексту ста вља аспек те ро ма на који не ма ју ди рект не ве зе са детек тив ском при чом и етич ким по ру ка ма и усме ра ва се на ше ма ти зо ва не, иде а ли зо ва не окол но сти и ли ко ве ко ји су при сут ни о свим ро ма ни ма о Иза бел Дал хо у си (са вр ше на сли ка мај ке и љу бав ни це, при ви ле го ва на дру штве на по зици ја глав не ју на ки ње, ле по та Едим бур га, иди ла по ро дичног жи во та ). Де тек тив ска при ча, про фе си о нал ни иза зо ви Иза бел као уред ни це Ча со пи са за при ме ње ну ети ку и остали на ра тив ни сег мен ти ро ма на сме ште ни су у дру ги план, а ко нач ни за кљу чак је да се ро ман пре по ру чу је, као ла ко, иа ко до бро осми шље но шти во, ко је ви ше не го на тра ди цио нал ни три лер ли чи на мо дер ну мо рал ну бај ку 37. Рај дер 38, пак, пи ше за уску, ви со ко струч ну, на уч ну чи та лач ку пу блику и ис кљу чи во се усме ра ва на кон цепт ака дем ске ла жи и пре ва ре и по сле ди це ко је оне мо гу да иза зо ву, те про зи ва ауто ра као нео д го вор ног и по вр шног у сво јој етич кој ве ли коду шно сти пре ма амо рал ном ле ка ру. Ко нач но, мој до жи вљај овог ро ма на је не где из ме ђу ла ко ће и при јат но сти чи та ња и по јед но ста вље не мо рал но сти на ра ти ва. икад па ло на па мет да је њи хов по глед на свет осо бе но му шки, а не неу тра лан? Обо ји ца су се по на ша ли пре ма њој снис хо дљи во, она ко ка ко пре ма му шкар цу ни кад не би; нео п ход на им је до бра лек ци ја. Нео п хо дан им је фе ми ни зам. (Me kol, S. A. (2011) Ma le ra do sti su bo te, Be o grad: Sami zdat B92, str. 141). 36 Хи ме нес, Ј. нав. де ло, стр re com men ded as a light tho ughtful read. Not a con ven ti o nal thril ler mo re a mo dern et hi cal fa iry ta le. a ding gro up ber lin.fi les.wor dpress.com /2011/07/2010-3b-com fort so fa muddysa tur day.pd f 38 Рај дер, Б. нав. де ло. 39

15 На осно ву све га до са да из не се ног, за кљу чу јем да је сам чин чи та ња за пра во је дан од кључ них чво ро ва у на ра тив ној мре жи, ка ко овог, та ко и би ло ког дру гог пи са ног тек ста. Чин чи та ња као лич ни, али и дру штве ни про цес, вре менски и про стор но оме ђен, ко ји ди рект но за ви си од ло кал ног кон тек ста, дру штве них обра за ца и кон тек ста у ко ји ма се са тек стом оп шти. Ре ци мо, при ли ком пр вог чи та ња ро ма на, и ја сам се усме ри ла на лич не аспек те жи вот не при че глав не ју на ки ње, а тек ме је ко лум на уред ни ка ака дем ског ча со пи са за спорт ску ме ди ци ну на ве ла да у дру гом чи та њу озбиљ ну па жњу по све тим пи та њи ма мо рал них на че ла, ла жи, пре ва ре и опро шта ја И на рав но, мо ја ин тер пре та ци ја, ба зи ра на на кри тич кој со ци о лин гви стич кој ди мен зи ји ко ју сам у ана лизу уве ла та ко ђе је је дан од еле ме на та, од но сно чво ро ва нара тив не мре же у чи јем су сре ди шту Ма ле ра до сти су бо те. Уме сто за кључ ка: ди рек тив на сна га на ра тив не мре же У овој ана ли зи се на при ме ру спе ци фич ног де тек тив ског ро ма на са ја сно екс пли ци ра ном мо рал ном по ру ком, и конкрет ни је, на пи та њу са др жај ног еле мен та при сту па, ту маче ња и вред но ва ња мо рал но сти, про це не те жи не ла жи и об ма не, ис тра жу ју мо гућ но сти со ци о лин гви стич ке ана ли зе ко ја на ра тив, од но сно текст са гле да ва као ком плек сну мрежу фак то ра и еле ме на та у кон ти ну и ра ној и ком плек сној интер ак ци ји, на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном, ло кал ном и гло бал ном, од но сно гло кал ном пла ну. Јер текст ни ка да није изо ло ва на дис кур зив на ре а ли за ци ја 39, 40 н а ста ла у друштве ном ва ку у му. У ана ли зи пред ста вље ној у овом ра ду нуди се кри тич ки со ци о лин гви стич ки увид ко ји се не сво ди на тра ди ци о нал ну ми кро-со ци о лин гви стич ку функ ци о нал ну ана ли зу лин гви стич ких фор ми и струк ту ра, већ се ба зи ра на хо ли стич ком про ма тра њу на ра тив не мре же тек ста која укљу чу је све стан и/или не све стан ода бир дис кур зив них сред ста ва укљу че них у про цес ње го вог на стан ка; гло бал ну по пу ла ри за ци ју од ре ђе них кни жев них жан ро ва и ау то ра, ко мер ци јал но-про па ганд не по ру ке из да вач ких ку ћа ко је за ши ро ку, ви ше је зич ну, гло кал ну, чи та лач ку пу бли ку до но се од лу ке о то ме шта ће чи та ти; исто риј ски тре ну так у ко ме текст на ста је и у ко ме се ди стри бу и ра. Ко нач но, сам чин чи та ња, про стор но, вре мен ски, со ци о кул тур но, по ли тички, епи сте мо ло шки, иде о ло шки и на мно го дру гих на чи на оме ђен и усло вљен, од ре ђу је ту ма че ње по тен ци јал них значе ња тек ста. Зна че ња се у том сми слу не мо гу пред ви де ти 39 iso la ted di scur si ve re a li za ti ons 40 Хи ме нес, Ј. нав. де ло, стр

16 ни ти огра ни чи ти, она се из недра ва ју кроз про цес ана ли зе чи ји ме то до ло шки по ступ ци мо гу на пр ви по глед из гле да ти кон тра дик тор но, не а де кват но или пот пу но не кон зи стент но. У на шем слу ча ју, Ма ле ра до сти су бо те, из вор но иден ти фико ван као ати пи чан де тек тив ски ро ман и ње гов фи ло зоф ско- мо ра ли стич ки при ступ ла жи и ака дем ској пре ва ри ко ји чи ни око сни цу оног де ла фа бу ле ко ји се тре ти ра као кри ми-прича, за пра во мо гу мно го ду бље и ве ро до стој ни је да се ту ма че и раз у ме ју укол ико у об зир узме мо чи тав низ пра те ћих тексто ва и ак тив но сти: 1. Oсталих ро ма на истог ау то ра; 2. Ни за ин тер вјуа са ау то ром, ње го ве зва нич не веб страни це, као и ре цен зи ја и мар ке тин шких по ру ка из да вач ких ку ћа (ко је су, ва жно је ис та ћи, сви би ли у елек трон ском фор ма ту, од но сно сви су јав но до ступ ни на Ин тер не ту, како на ен гле ском, та ко и на срп ском је зи ку, што нас на води на зна чај и уло гу ин фор ма ци о них тех но ло ги ја као још јед ног ре ле вант ног чво ра у на ра тив ној мре жи би ло ког тек ста, а што је, опет, те ма за је дан но ви рад); 3. Дру штве ног про бле ма ака дем ске од го вор но сти и мора ла, ла жи и пре ва ре, као и дру гих ши рих дру штве них пи та ња ко ји ма се ро ман ба ви; 4. Дис кур са раз ли чи тих гру па чи та лач ке пу бли ке у раз личи тим де ло ви ма све та ко ја сво ја ту ма че ња фор ми ра и контек сту а ли зу је у ве зи са ши рим дру штве ним зби ва њи ма и/ или са соп стве ним ис ку стви ма и жи вот ним окол но сти ма; 5. Чи на чи та ња као ви со ко кон тек сту а ли зо ва ног де ла ња то ком ко га се сми сао и зна че ње тек ста сва ки пут из нова из не дра ва у ин тер ак ци ји из ме ђу чи та тељ ке/чи та о ца са оста лим еле мен ти ма на ра тив не мре же. Спек тар зна че ња овог кон крет ног на ра ти ва: мо рал ност, етика, лаж, пре ва ра, опрост, љу бав пре ма му шкар цу, љу бав пре ма си ну, зна чај на ци о нал не тра ди ци је за про ми шља ње су шти не соп стве ног бив ство ва ња и кон ти ну и те та кул турних за јед ни ца, уло га умет но сти у раз ви ја њу дру штве но при хва тљи вих обра за ца по на ша ња, као и естет ски до живљај ко ји у на ма бу де ци ља но иди лич ни опи си Един бур га у ко ме вла да увек ле по вре ме ве чи тог ле та (упр кос сви ма по зна том но тор но ло шем вре ме ну у том де лу Евро пе), предста вља ва ри ја бил не, ре ла тив не аспек те на ра тив не кон струкци је. Ва ри ја бил не и ре ла тив не јер њи хо ва хи је рар хи за ци ја, при хва та ње и вред но ва ње (или не при хва та ње/нео до бра ва ње и/или не ги ра ње) сто је у ди рект ној ди ја ло шкој ве зи са го ре на ве де ним чво ро ви ма у сло же ној на ра тив ној мре жи ко ја 41

17 нас во ди изван гра ни ца са мог тек ста као је зич ког, струк турал ног, лек сич ког и се ма нтич ког ар те фак та и по зи ва нас да ис тра жи мо ви ше слој ност исто риј ских, по ли тич ких, и инсти ту ци о на ли зо ва них сна га (укљу чу ју ћи вред но сти, ин тере сне сфе ре и уве ре ња) 41 у ци љу по ја шње ња ма кро-со циокул тур них фак то ра ко ји су опе ра тив ни у про из вод њи сва ког на ра ти ва, тек ста, дис кур са, па и ро ма на. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Be ar man, P. S. and Sto vel, K. (2000) Be co ming a Na zi: a mo del for nar ra ti ve net works, Po e tics, No. 27, p Ben nett, J. M. (1983) The De tec ti ve Fic tion of Poe and Bor ges, Com pa ra ti ve Li te ra tu re No. 35 (3), p Ber lin in ter cul tu ral re a ding gro ups, Jan Bild. The Com forts of a Muddy Sa tur day by Ale xan der McCall Smith a ding gr o up berlin.fi les.wor dpress.com /2011/07/2010-3b-com fort so fa muddysa tur day. pd f (stra ni pri stu plje no ) D An dra de, R. G. (1984) Cul tu ral me a ning systems, in: Cul tu re Theory: Es says in Mind, Self and Emo tion, Shwe der, R. and Le Vi ne, R. (eds.), Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, p Emig, R. (2009) Re ver se tran sla tion per ver se tran sla tion? The stra tegi es of Ale xan der McCall Smith s The No. 1. La di es de tec ti ve agency no vels, Br no Stu di es in En glish, No. 35 (1), p Fi li po vić, J. (2009) Moć re či: ogle di iz kri tič ke so ci o lin gvi sti ke, Be ograd: Za du žbi na An dre je vić. Gi me nez, J. (2010) Nar ra ti ve analysis in lin gu i stic re se arch, Re se arch Met hods in Lin gu i stics, UK: Lon don, Con ti nu um, pp Mek gwe, P. (2006) All that is fi ne in the hu man con di tion: Craf ting words, cre a ting Ma-Ra mot swe, Re se arch in Afri can Li te ra tu re, No. 37 (2), p McCall, S. A. (2008) The Com forts of Sa tur days, Lon don: Aba cus/ Lit tle, Brown Gro up. McCall, S. A. (2013) What W. H. Au den can do for you, Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press. Me kol, S. A. (2011) Ma le ra do sti su bo te, Be o grad: Sa mi zdat B92. Me kol, S. A. (2015) Ne sva ki daš nja le po ta obla ka, Be o grad: Sa mi zdat, B92. Plain, G. (2008) From The Pu rest Li te ra tu re We Ha ve to A Spi rit Grown Cor rupt : Em bra cing Con ta mi na tion in Twen ti eth-cen tury Cri me Fic tion, Cri ti cal Sur vey, Con tem po rary Fic tion, 20(1), p Исто, стр

18 Red mond, R. S. (2014) The fem me fa ta le in post fe mi nist hard-bo iled de tec ti ve fic tion: re dun dant or re-in ven ting her self? Ph.D. Тhe sis, Mas sey Uni ver sity New Ze a land. Re i der, B. (2010) Fa bri ca tion, fal si fi ca tion et al., The Ame ri can Jo ur nal of Sports Me di ci ne No. 38. Jelena Filipović University in Belgrade, Faculty of Philology LIE, DECEPTION, PHILOSOPHY OF ETHICS AND THE NARRATIVE NETWORK OF THE COMFORTS OF SATURDAYS BY ALEXANDER MCCALL SMITH Abstract From an angle of critical sociolinguistic analysis, a methodology of narrative networks is applied in order to argue for a relative interpretation of the narrative in a piece of detective fiction, The Comforts of Saturdays by Alexander McCall Smith. Some of the central narrative themes of the novel, lie and deception, forgiveness and penance, are interpreted within the theoretical and methodological framework which postulates that a text cannot be understood in isolation, in a social vacuum. The concept of narrative network, in which the text itself is but a single knot while the rest of the network is made up of a wide range of socio-historical factors, accompanying texts (interviews with the author, publisher advertisements, etc.), attitudes and interpretations of different types of reading audiences as well as the act of reading itself, allows us to better understand the relative and variable meanings of the plot and the moral directive force it proposes, opening up new spaces for a more complex, multi-layered understanding of the narrative fabric in its entirety. Key words: philosophy of ethics, lie, forgiveness, The Comfort of Saturdays, Alexander McCall Smith, critical sociolinguistics, narrative network 43

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757085I УДК 343.97 316.624 прегледни рад КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Са же так: Рад пред ста вља по ку шај да се рас пле

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information