-cd. fit. 'l$sz 1) - lzmjene i dopune Bud2eta Op6ine llid2a za 2017.godinu. Broj: llidza, god. C\lUa 17-0/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "-cd. fit. 'l$sz 1) - lzmjene i dopune Bud2eta Op6ine llid2a za 2017.godinu. Broj: llidza, god. C\lUa 17-0/"

Transcription

1 BOSNA I HEBCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO. OPCINA ILIDzA OPCINSKI NACELNIK SLUZBA ZA FINANSIJE BOSNIA ANO HEBZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON l, UNICIPALIIY OF ILIDZA MUNICIPALITY N,,IAYOR FrruaruCe riirrcs DiprnrvEur fit Broj: llidza, god. 17 0/ 2017 'l$sz 1) b C\lUa c9, opcrrua rttoil OpCinsko vijece PREDMET: Dostava lzmjena i dopuna Bud:eta Opcine llidza za 20l 7.godinu U prilogu dopisa dostavljamo Vam lzmjene idopune BudZeta Op6ine llid2a za 2017.godinu na usvajan.ie. S postovanjem, PRILOG: lzmjene i dopune Bud2eta Op6ine llid2a za 2017.godinu cd PQSTAVLJENO: fuy'naslovu 1 x Evidencija 1x ala POM o \ NIKA Tul:' Buhirska ccsta bl 12. Samjevo, BiH, tel[ar , centralo * \r $.o tx irui I i daa. ha, E nai I fi na n s i o nc ina i I il : a. bo.'' twtt

2 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEBCEGOVINE KANTON SABAJEVO. OPCINA ILIDZA OPCINSKI NACELNIK SLUZBA ZA FINANSIJE BOSNIA AND HEFTZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HEBZEGOVINA SAFIAJEVO CANTON. MUNICIPALIry OF ILIDZA MUNICIPALITY MAYOB FINANCE AFFAIRS OEPARTMENT Broj: llid2a, god. OPCINA ILIDZA OPCINSK NAEELNIK PREDMET: Dostava lzmjena i dopuna BudZeta Opcine llid2a za 2017.godinu. U prilogu dopisa dostavljamo Vam lzmjene i dopune BudZeta Opcine llidza za 2017.godinu. Molimo Vas da date saglasnost za puitanje lzmjena i dopuna Budzeta Op6ine llidia za u proceduru usvajanja putem Opcinskog vije6a. S postovanjem, PRILOG: lzmjene i dopune Budzeta Op6ine llid2a za 201 T.godinu ':.lj PQSTAVLJENO: qf Naslovu 1x Evidencija 1x ala POMO \ CINS FI.e. _+ IKA (' Buhirstu cesta br. 12. Samjevo, BiH, teuia' E64, centrulo 775dn wvu,.o rc in ai li d. o. bo. Entoi L.Auali<9pE fuilid;sfu gel

3 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK SLUŽBA ZA FINANSIJE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON MUNICIPALITY OF ILIDŽA MUNICIPALITY MAYOR FINANCE AFFAIRS DEPARTMENT Prijedlog IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2017.GODINU Ilidža, april, 2017.godine Nosilac izrade: OPĆINSKI NAČELNIK Služba za finansije Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax , centrala

4 Na osnovu člana 7., 37. i 38. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj 102/13, 09/14ispravke i 13/14, 08/15, 91/15 i 102/15) i člana 28. Statuta Općine Ilidža Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće na... redovnoj sjednici održanoj 2017.godine donijelo je: Prijedlog IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2017.godinu Član 1. U Budžetu Općine Ilidža za 2017.godinu objavljenom u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 03/17 u članu 1. broj ,00 KM zamjenjuje se brojem ,00 KM. Član 2. Prihodi i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2017.godinu (Izmjene i dopune budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu). Račun prihoda i rashoda za 2017.godinu (Izmjene i dopune budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu) Konto Opis Iznos A. PRIHODI Prihodi od poreza , Neporezni prihodi , Tekući transferi , Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000, Prenos dijela viška prihoda iz 2010.godine 3.884, Prenos dijela viška prihoda iz 2011.godine , Prenos dijela viška prihoda iz 2012.godine , Prenos dijela viška prihoda iz 2013.godine , Prenos dijela viška prihoda iz 2014.godine , Prenos dijela viška prihoda iz 2015.godine , Prenos dijela viška prihoda iz 2016.godine ,80 SVEGA ,00 B. RASHODI I IZDACI Tekući rashodi , Kapitalni izdaci ,98 SVEGA ,00 Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax , centrala

5 Član 3. Sastavni dio Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu čini pregled po kontima Izmjene i dopune Budžet Općine Ilidža za 2017.godinu Posebni dio. Član 4. Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja i primjenjivat će se od god. Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo. PREDSJEDAVAJUĆI Muhamed Omerović Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax , centrala

6 P r i j e d l o g Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017.g. Posebni dio Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Konto Konto Konto Konto O p i s Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos A. PRIHODI I Prihodi od poreza , , Porezi na dobit pojedinca i preduzeća 4.000, , Porezi na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 4.000, , Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 4.000, ,00 (zaostale uplate poreza) Porez na imovinu , , Porez na imovinu , , Porez na imovinu od fizičkih lica , , Porez na imovinu od pravnih lica , , Porez na imovinu za motorna vozila , , Porez na nasljeđe i poklone , , Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica , , Porez na promet nepokretnosti pravnih lica , , Prihodi od poreza na dohodak , , Prihodi od poreza na dohodak , , Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od , ,00 nesamostalne djelatnosti Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od 7.500, ,00 samostalne djelatnosti Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od 6.000, ,00 imovine i imovinskih prava Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od 150,00 150,00 ulaganja kapitala Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na 7.450, ,00 dobitke od nagradnih igara i igara na sreću Prihodi od poreza na dohodak drugih samostalnih , ,00 djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak Prihodi od poreza na dohodak po konačnom 9.400, ,00 obračunu Prihodi od indirektnih poreza , , Prihodi od indirektnih poreza , , Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju , ,00 Direkciji za ceste Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju , ,00 jedinicama lokalne samouprave Ostali porezi 3.100, , Ostali porezi 3.100, , Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i 3.000, ,00 drugih nesreća (zaostale obaveze) Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i 100,00 100,00 drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) II Neporezni prihodi , , Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i prihodi , ,55 od pozitivnih kursnih razlika

7 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i , ,00 finansijskih javnih institucija Prihodi od davanja prava na eksploataciju , ,00 prirodnih resursa Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (PP) , ,00 i ostale mater. imovine Ostali prihodi od imovine , , Prihodi od kamata za depozite u banci 3.000, , Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne , ,55 imovine Korištenje lovnog područja 200,00 200, Ostali prihodi od imovinekapare 1.000, , Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih , ,33 usluga Komunalne naknade i takse , , Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu , , Ostale općinske komunalne naknade i takse , , Ostale budžetske naknade i takse , , Naknada za dodjeljeno zemljište , , Naknada za uređenje građevinskog zemljišta , , Naknada za korištenje građevinskog zemljišta , ,00 (Aerodrom) Naknada po osnovu prirodne pogodnostirenta , , Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina , ,00 i prop. min. uslova za početak rada Naknada za postupak legalizacije građevina , , Naknada za izgradnju i održavanje javnih , ,00 skloništa Naknada za zauzimanje javnih površina , , Naknade i takse po federalnim propisima i drugim propisima , , Naknade za korištenje podataka premjera i , ,00 katastra Naknada za vršenje usluga iz obl. premjera i , ,00 katastra Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica , ,00 građana Naknada za upotrebu cesta za vozila građana , , Naknada za korištenje cestovnog zemljišta , , Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih , ,00 nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada , , Prihodi od pružanja javnih usluga , , Prihodi od pružanja usluga građanima , , Prihodi od pružanja usluga pravnim licima , , Neplanirane uplate PRIHODI 3.000, , Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja 1.000, ,00 postupka prinudne naplate Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 1.000, , Ostale neplanirane uplate 1.000, , III Tekući transferi , , Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti , ,67 2.

8 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti , , Primljeni tekući transferi od Kantona Namjenska sredstva Naknada za korištnje šuma , , , , , Primljeni tekući transferi od Općina Civilna zaštita 1. regulacija korita MZ građani Štab CZ , , , ,00 500, , , , ,00 500, Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000, , Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000, , Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000, , Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 1.000, ,00 SVEGA: , , Prenos dijela viška prihoda iz ranijih godina , , , ,45 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. SKL ,52 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. SKL ,70 Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g. CZ ,74 Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g. CZ ,57 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. CZ ,51 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. CZ ,52 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. CZ ,14 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. CZ ,86 Prenos dijela viška prihoda iz 2010.g. JOO 3.884,19 Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g. JOO ,18 Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g. JOO 4.448,02 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. JOO ,73 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. JOO ,00 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. JOO ,53 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. JOO , , ,00

9 4. Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Konto Konto Konto Konto O p i s Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos B. RASHODI I IZDACI I Tekući rashodi , , Plaće i naknade troškova zaposlenih , , Bruto plaće i naknade , , Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , Naknade plaća po umanjenju doprinosa , , Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje , , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , , Doprinosi za zapošljavanje , , Naknade troškova zaposlenih , , Naknade za prevoz sa posla i na posao , , Naknade za topli obrok tokom rada , , Regres za godišnji odmor , , Otpremnina zbog odlaska u penziju , , Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi 7.000, ,00 djeci i paketići Pomoć u slučaju smrti , , Pomoć u slučaju ostalih bolesti , , Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , , Doprinosi poslodavca , , Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje , , Doprinosi za zdravstveno osiguranje , , Doprinosi za zapošljavanje , , Izdaci za materijal i usluge , , Putni troškovi , , Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 500,00 500, Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima 500,00 500, Putovanja, lična vozila u zemlji 100,00 100, Troškovi smještaja za službena putovanja u 9.000, ,00 zemlji Troškovi dnevnica u zemlji , , Troškovi prevoza u inost. javnim sred , , Troškovi prevoza u inostranstvu službenim 500,00 500,00 sredstvima Putovanja, lična vozila u inostranstvu 1.000, , Troškovi smještaja za službena putovanja u , ,00 inostranstvu Troškovi dnevnica u inostranstvu , , Ostale naknade putnih i drugih troškova 500,00 500, Izdaci za energiju , , Izdaci za električnu energiju , , Izdaci za centralno grijanje , , Lož ulje , , Plin , , Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge , , Izdaci za telefon, telefaks i teleks , , Izdaci za internet , , Izdaci za mobilni telefon , , Poštanske usluge , , Izdaci za vodu i kanalizaciju , ,00

10 Izdaci za usluge odvoza smeća , , Izdaci za usluge obezbjeđenja (osiguranja) , , Usluge deratizacije 5.000, , Ostale komunalne usluge 8.000, , Nabavka materijala i sitnog inventara , , Izdaci za obrasce i papir , , Izdaci za kompjuterski materijal , , Materijal za prvu pomoć 500,00 500, Materijal za dekoraciju službenih prostorija 1.000, , Sitan inventar , , Auto gume 4.000, , Izdaci za ostali administrativni materijal , , Izdaci za odjeću, uniforme i platno , , Hrana i prehrambeni materijal 500,00 500, Materijal za pripremanje hrane 1.000, , Materijal za čišćenje , , Matične knjige i ostali obrasci , , Izdaci za usluge prevoza i goriva , , Benzin 9.000, , Dizel , , Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički) 2.000, , Registracija motornih vozila 3.500, , Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne 1.000, ,00 imovine Unajmljivanje prostora ili zgrada 1.000, , Izdaci za tekuće održavanje , , Materijal za opravku i održavanje zgrade , , Materijal za opravku i održavanje opreme , , Materijal za opravku i održavanje vozila , , Usluge opravki i održavanja zgrada , , Usluge opravki i održavanja opreme , , Usluge opravki i održavanja vozila 5.000, , Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga , ,00 platnog prometa Osiguranje imovine , , Osiguranje vozila , , Osiguranje zaposlenih kolektivno životno , ,00 osiguranje Izdaci bankarskih usluga , , Ugovorene i druge posebne usluge , , Usluge medija , , Usluge štampanja , , Usluge reprezentacije , , Usluge objavljivanja tendera i oglasa , , Ostali izdaci za informisanje , , Usluge održavanja konvencija i obrazovanje , , Izdaci za specijalizaciju i školovanje 2.000, , Izdaci za stručne ispite 4.000, , Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga , , Izdaci za hardverske i softverske usluge , , Primarna opća zdravstvena zaštita , , Usluge ispitivanja okoline , , Zatezne kamate , , Troškovi spora , ,10 5.

11 Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o , ,46 volonterskom radu Izdaci za rad komisija , ,00 Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti , ,00 Općinska izborna komisija , ,00 Komisija za javne nabavke 8.400, , Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski , ,75 vjećnici, Komisija OV, Savjet MZ i dopredsj.ov neprofesionalno obavljanje funkcije) Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti , ,43 Općinski zastupnici nezaposleni , ,00 (sa porezima i doprinosima) Povjerenik Općine Ilidža za CZ 5.000, ,00 Komisija za tehnički prijem (TP) , ,00 Komisija za prop. min. uslova za , ,00 početak rada (MUR) Priprema, obuka, vježbe Strukture CZ Štabovi , ,43... CZ Komisija za sječu stabala 3.600, ,00 Autorsko djelo 6.000, ,00 Birački odbori MZ 7.170, , Posebna naknada na dohodak za zaštitu od , ,28 prirodnih i drugih nesreća plaće , ,00 ostalo: 1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 168,00 168,00 2. Općinska izborna komisija (OIK) 113,40 113,40 3. Komisija za javne nabavke 42,00 42,00 4. Skupštinski zastupnici 1.298, ,52 5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 25,00 25,00 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 1.749, ,87 7. Komisija za prop. min. uslova 75,00 75,00 za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vježbe 87,47 152,68 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 18,00 18, Ostali Ugovori 970,00 970, Volonterski rad 2.644, , Autorsko djelo 30,00 30, Ugovori o djelucz 87,47 161, Hitne mjere Kom. za pr. šteta CZ 54,04 80, Birački odbori MZ 35,85 35, Hitne mjerestrukture CZ 75,61 146, Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti ,65 6.

12 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka , ,96 od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 1.555, ,56 2. Općinska izborna komisija (OIK) 1.050, ,00 3. Komisija za javne nabavke 388,92 388,92 4. Skupštinski zastupnici , ,37 5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 231,50 231,50 6. Komisija za tehnički prijem (TP) , ,40 7. Komisija za prop. min. 555,50 555,50 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vježbe 809, ,35 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 166,68 166, Ostali Ugovori 6.945, , Volonterski rad , , Autorsko djelo 185,68 185, Ugovori o djelucz 809, , Hitne mjere Kom. za pr. šteta CZ 504,76 752, Birački odbori MZ 331,94 331, Hitne mjerestrukture CZ 706, , Doprinosi za PIO na primitke od druge , ,54 samostalne djelat. i povr. samostalnog rada 1. Kom. za procjenu vrijed. nepokretnosti 2.333, ,33 2. Općinska izborna komisija (OIK) 1.575, ,00 3. Komisija za javne nabavke 582,96 582,96 4. Skupštinski zastupnici , ,99 5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 347,00 347,00 6. Komisija za tehnički prijem (TP) , ,60 7. Komisija za prop. min. uslova 833,33 833,33 za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vježbe 1.215, ,31 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 250,02 250, Ostali Ugovori , , Volonterski rad , , Autorsko djelo 278,51 278, Ugovori o djelucz 1.215, ,92 7.

13 Hitne mjere Kom. za pr. Šteta CZ 757, , Birački odbori MZ 497,92 497, Hitne mjerestrukture CZ 1.059, , Porez na dohodak od druge samostalne , ,25 djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1. Kom. za procjenu vrijednosti nepokretnosti 3.733, ,33 2. Općinska izborna komisija (OIK) 2.520, ,00 3. Komisija za javne nabavke 933,24 933,24 4. Skupštinski zastupnici , ,36 5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 555,50 555,50 6. Komisija za tehnički prijem (TP) , ,36 7. Komisija za prop. min. uslova 1.333, ,30 za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vježbe 1.943, ,94 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 399,96 399, Ostali Ugovori , , Volonterski rad , , Autorsko djelo 445,62 445, Ugovori o djelucz 1.943, , Hitne mjere Kom. za pr. šteta CZ 1.211, , Birački odbori MZ 796,67 796, Hitne mjerestrukture CZ 1.694, , Ostale nespomenute usluge i dadžbine , , Tekući transferi i drugi tekući rashodi , , Tekući transferi drugim nivoima vlasti , , Tekući transferi kontonima , ,00 obrazovanje, nauka i Budžet za mlade , ,00 kultura , ,00 Vjerski objekti , , Tekući transferi općinama , ,14 OIK Ostali troškovi 4.500, ,00 Ostali troškovi održavanja skloništa 9.800, ,00 Saniranje štetahitne mjere , ,65 Saniranje štetapomoć za ublaž.i otkl.poslje.od , ,43 prir.nesreće Saniranje štetanaknada za rad Komisije za , ,00 procj.štete Opremanje struktura i dr. troškovi , ,00 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja , ,77 nesreće Priprema, obuka i vježbe ,29 Tekući transferi MZ/614117/ , , Tekući transferi pojedincima , ,00 8.

14 Novčana pomoć invalidnim licima , , Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice , ,00 poginulih boraca Izdaci za raseljena lica , , Isplate stipendija , , Ostali transferi pojedincima pomoći fond za nagrade istaknutih sportista sa područja Općine Ilidža , , , , , , Tekući transferi neprofitnim organ , , Tekući transferi neprofitnim organizacijama , ,00 Sport Tekući transfer za parlamentarne političke partije , , Tekući transfer udruženjima građana , , Subvencije javnim preduzećima , , Subvencije javnim preduzećima , ,42 JU KSRC HrasnicaIlidža , ,00 JU KSC Ilidža , ,00 Ostalo , , Subvencije privatnim preduzećima i , ,00 poduzetnicima Podsticaj poljop. proizvodnji i turizmu , , Ostali podsticaji , , Kapitalni transferi , , Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti , , Kapitalni transferi općinama (MZ) , ,80 1. Provedbena planska dokumentacija , ,00 2. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice IlidžaHrasnica sa tramvajskom prugom 3. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja nove saobraćajnice uz desnu obalu rijeke Željeznice od mosta A.Izetbegovića do ul. Dr. Mustafe Pintola , , , ,00 4. Uređenje Male aleje , ,00 5. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja spoja saobraćajnica Ustanička i Emira Bogunića Čarlija *prema Akcionom planu , ,00 6. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i nastavak , ,00 izgradnje nove ulice Osik 7. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja , ,00 biciklističke staze 8. Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj , ,00 9. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir , , Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac , , Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I , , Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II , , Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar , , Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani , , Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek , , Rekonstrukcija ulica u MZ Otes , , Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica , , Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija , , Rekonstrukcija ulica u MZ Stup , ,00 9.

15 Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II , , Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo , , Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca , , Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne , , Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz , ,44 učešće građana 25. Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i , ,19 vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 26. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po , ,00 mjesnim zajednicama 27. Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne , ,00 mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana i ostale MZe 28. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po , ,00 mjesnim zajednicama uz učešće građana 29. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na , ,00 području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje 30. Rekonstrukcija mostova na području općine , ,00 Ilidža 31. Izgradnja gasne mreže , , Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na , ,78 objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih 33. Nastavak izgradnje VII osnovne škole Blažuj i , ,00 nabavka opreme 34. Izgradnja sportskih ploha , , Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše , , Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih , ,00 stajališta 37. Sufinansiranje projekta ''Fond memorijala'' , , Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje , , Deminiranje općine Ilidža , , Uređenje parkovskih površina i fontana , , Zbrinjavanje Roma 5.000, , Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.) , , Provođenje preventivnih mjera zaštite i , ,17 spašavanja uređenje korita 44. Hitne intervencije na stambenom fondu , ,00 (zajednički djelovi zgrada) 45. Sanacija krovova, fasada i utopljavanja zgrada , ,00 učešće Općine Ilidža od 50% 46. Rekonstrukcija objekta za smještaj djece sa , ,00 posebnim potrebama 47. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva , , Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu , ,00 10.

16 Održavanje čistoće na javnim površinama, , ,00 održavanje javnih površina, dekorisanje, održavanje javnih česmi i fontana i javnih nužnika, održavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti KS) JP doo Ilidža 50. Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II , , Zamjena ploča na spomen obilježjima Općine ,00 Ilidža 52. Industrijska zona, Hrasnica I , Kapitalni transferi za zdravstvo , , II Kapitalni izdaci , , Izdaci za nabavku stalnih sredstava , , Nabavka zemljišta , , Nabavka zemljišta , , Nabavka građevina , , Nabavka zgrada , , Nabavka opreme , , Namještaj , , Kompjuterska oprema , , Oprema za prenos podataka i glasa , ,69 JOO CZ , , , Ostale uredske mašine , , Nabavka vozila , ,01 JOO CZ , , , Mašine, uređaji, alati i instalacije 5.000, , Inventar 5.000, , Vojna oprema detektori CZ , , Ugostiteljska oprema 2.000, , Nabavka stalnih sredstava u obliku prava , , Licence za korištenje programa , , Rekonstrukcija i investicijsko održavanje , , Investiciono održavanje zgrada , ,53 SVEGA , ,00 11.

17 Prijedlog Plan korištenja sredstava naknade za zaštitu i spašavanje Općine Ilidža CIVILNA ZAŠTITA za period 2017.g g. Konto I PRIHODI Opis Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Procjena za 2018.g. Procjena za 2019.g Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale 3.000, , ,00 obaveze) Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu 100,00 100,00 100,00 Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) Kamata 200,00 500,00 500, Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni , , ,00 iznos neto plata Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada , , , Primljeni tekući transferi od Općina za rad Općinskog štaba CZ 500,00 500,00 500,00 UKUPNO: , , , Prenos dijela viška prihoda iz ranijih godina , Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g ,86 UKUPNO: ,34

18 II RASHODI Konto Opis Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Procjena za 2018.g. Procjena za 2019.g Naknada za vođenje računa 1.000, , , Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti Priprema, obuka i vježbe, , , ,40 Strukture CZ Štabovi CZ Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 541,20 330,04 330,04 Hitne mjere Strukture CZ 146,47 75,61 75,61 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 80,33 54,04 54,04 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 152,68 133,42 133,42 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 161,72 66,97 66, Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti 5.030, , ,18 i povremenog samostalnog rada Hitne mjere Strukture CZ 1.368,46 706,21 706,21 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 752,57 504,76 504,76 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 1.412, , ,24 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 1.497,27 619,97 619, Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog 7.549, , ,87 samostalnog rada Hitne mjere Strukture CZ 2.052, , ,33 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 1.128,94 757,16 757,16 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 2.121, , ,36 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 2.246,92 930,02 930, Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog , , ,41 rada Hitne mjere Strukture CZ 3.283, , ,39 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 1.805, , ,07 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 3.389, , ,58 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 3.593, , , Tekući transferi Općinama (CZ) , , ,10 Saniranje šteta Hitne mjere , , ,43

19 Saniranje šteta Pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne , , ,00 nesreće Saniranje šteta Naknade za rad Komisje za procjenu štete i obuke Komisija , , ,00 Opremanje strukt. i dr. troš , , ,00 Priprema, obuka i vježbe ,29 Provođenje mjera i spašav. u toku djelov. nesreće , , , Preventivne mjere zaštite i spašavanja regulacija korita= , , , , Oprema za prenos podataka i glasa , Nabavka vozila , Nabavka inventara 8.000, , Vojna oprema ,00 UKUPNO: , , ,00

20 Prijedlog Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu Plan korištenja sredstava naknade za zaštitu i spašavanje Općine Ilidža za 2017.god. CIVILNA ZAŠTITA I PRIHODI Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune Konto Opis Budžeta za 2017.g Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 3.000, , Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu 100,00 100,00 i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) Kamata 200,00 200, Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto , ,00 plata Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto , ,00 primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada Primljeni tekući transferi od Općina za rad Općinskog štaba CZ 500,00 500,00 UKUPNO: , , Prenos dijela viška prihoda iz ranijih godina , Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g , Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g ,86 UKUPNO: , ,34

21 II RASHODI Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune Konto Opis Budžeta za 2017.g Naknada za vođenje računa 1.000, , Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti Priprema, obuka i vježbe, Strukture CZ , ,43 Štabovi CZ Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 304,59 541,20 Hitne mjere Strukture CZ 75,61 146,47 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 54,04 80,33 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 87,47 152,68 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 87,47 161, Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i 2.830, ,65 povremenog samostalnog rada Hitne mjere Strukture CZ 706, ,46 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 504,76 752,57 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 809, ,35 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 809, , Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog 4.247, ,92 rada Hitne mjere Strukture CZ 1.059, ,75 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 757, ,94 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 1.215, ,31 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 1.215, , Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 6.792, ,69 Hitne mjere Strukture CZ 1.694, ,29 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 1.211, ,52 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 1.943, ,94 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 1.943, , Tekući transferi Općinama (CZ) , ,14 Saniranje šteta Hitne mjere , ,65 Saniranje šteta Pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne nesreće , ,43 Saniranje šteta Naknade za rad Komisje za procjenu štete i obuke Komisija , ,00 Opremanje strukt. i dr. troš , ,00

22 Priprema, obuka i vježbe ,29 Provođenje mjera i spašav. u toku djelov. nesreće , , Preventivne mjere zaštite i spašavanja regulacija korita = , , , Oprema za prenos podataka i glasa , Nabavka vozila ,14 radne mašine = ,40 hidraulična platforma sa korpom = , Vojna opremadetektori , ,00 UKUPNO: , ,34

23 R.B. OPIS Vlastita sredstva iz 2014.g. Prenos sredstava iz 2015.g. SKL KAPITALNI BUDŽET ZA 2017.g. Prenos sredstava iz 2015.g. vlastita sr. i građani Prenos sredstava iz 2016.g. CZ Prenos sredstava iz 2015.g./2016 SKL Prenos sredstava iz 2016.g. vlastita Primljeni tekući transferi od KASA g. Primljenim tekući transferi od općina građana g. Primljenim tekući transferi od općina CZ g. Vlastita 2017.g. Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g Kapitalni transferi općinama (MZ) 1. Provedbena planska dokumentacija , , ,00 2. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža Hrasnica sa tramvajskom prugom , , , ,00 3. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja nove saobraćajnice uz desnu obalu rijeke Željeznice od ul. Dr. Mustafe Pintola do mosta A.Izetbegovića , , , ,00 4. Uređenje Male aleje , ,00 5. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja spoja saobraćajnica Ustanička i Emira Bogunića Čarlija *prema Akcionom planu , ,00 6. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i , , ,00 nastavak izgradnje nove ulice Osik 7. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i , , ,00 izgradnja biciklističke staze 8. Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj , , ,00 9. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Donji , , , ,00 Kotorac 11. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I , , Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Otes , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović , , ,00 Kolonija 19. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II , , Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca , , , Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne , , , Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana 25. Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 26. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama 27. Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana i ostale MZe , , , , , , , , , , , , ,00

24 28. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione , , , ,00 mreže po mjesnim zajednicama uz učešće građana 29. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka , , , , ,00 na području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje 30. Rekonstrukcija mostova na području , , ,00 općine Ilidža 31. Izgradnja gasne mreže 5.000, , Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni , ,78 radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih 33. Nastavak izgradnje VII osnovne škole , ,00 Blažuj 34. Izgradnja sportskih ploha , , Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše , , Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta , , Sufinansiranje projekta ''Fond , ,00 memorijala'' 38. Sufinansiranje i izgradnja azila za , ,00 životinje 39. Deminiranje općine Ilidža , , Uređenje parkovskih površina i fontana , , Zbrinjavanje Roma 5.000, , Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske , , , ,22 dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.) 43. Provođenje preventivnih mjera zaštite i , , ,17 spašavanja uređenje korita 44. Hitne intervencije na stambenom fondu , ,00 (zajednički djelovi zgrada) 45. Sanacija krovova, fasada i utopljavanja , , ,00 zgrada učešće Općine Ilidža od 50% 46. Rekonstrukcija objekta za smještaj djece , , ,00 sa posebnim potrebama 47. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih , , ,00 brojeva 48. Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu , , , Održavanje čistoće na javnim , , ,00 površinama, održavanje javnih površina, dekorisanje, održavanje javnih česmi i fontana i javnih nužnika, održavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti KS) JP doo Ilidža 50. Izgradnja Osnovne škole na području , ,00 MZ Stup II 51. Zajmena ploča na spomen obilježjima , ,00 Općine Ilidža 52. Industrijska zona Famos, Hrasnica I , ,00 UKUPNO: , , , , , , , , , , , ,80

25 Obrazloženje Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017.g. I Uvod Općinsko vijeće Ilidža je nadležno za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža, na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave (''Službene novine Federacije BiH'' br. 49/06 i 51/09) i Statuta Općine Ilidža. II Pravni osnov Pravni osnov za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža, je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'' br. 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15 i 102/15) i Član 28. Statuta Općine Ilidža Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 33/10, 18/16). III Procedura izrade Izmjena i dopuna Budžeta Općine Dana godine Općinsko vijeće Ilidža donijelo je Budžet Općine Ilidža za godinu. Budžet Općine Ilidža za 2017.godinu objavljen je u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo'' br. 03 od godine. U međuvremenu, Općina Ilidža je, u skladu sa Zakonom, sprovela sve aktivnosti vezane za popis imovine, obaveza, potraživanja, novčanih sredstava, izvršila godišnje rashode u skladu sa preporukama popisnih komisija; sačinila i predala završni račun i godišnje finansijske izvještaje u propisanim rokovima. Utvrđeni višak prihoda nad rashodima za 2016.godinu je Prijedlogom Odluke o rasporedu viška prihoda nad rashodima Općine Ilidža za 2016.godinu usmjeren prenesen u 2017.godinu za određene djelatnosti i kapitalne projekte projekte koje je Općinsko vijeće usvojilo Budžetom za 2016.godinu, Akcionim planom za realizaciju strategije razvoja Općine Ilidža za 2016.godinu, a nisu u cjelosti realizirani ili su neophodna sredstva za nastavak istih, a od interesa su za većinu građana kojima se podupiru nastojanja za ravnomjeran razvoj teritorije Općine Ilidža. Sačinjen je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu sa ,00 KM na ,00 KM.

26 PRIHODI U prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu ugrađena su prenesena a ne utrošena namjenska i vlastita sredstva iz ranijih godina i to: iz 2010.god 3.884,19 KM iz 2011.god ,92 KM iz 2012.god ,59 KM iz 2013.god ,24 KM iz 2014.god ,52 KM iz 2015.god ,19 KM iz 2016.god ,80 KM Ukupno: ,45 KM Porezni prihodi su javni prihodi koje po Zakonu uglavnom ubire Kanton i u skladu sa posebnim Zakonima i Pravilnicima, vrši raspodjelu korisnicima po utvrđenim procentima a podatke prikazuje kroz propisan obrazac B2. U prvom kvartalu 2017.godine ostvareni su zadovoljavajući prilivi na određenim vrstama prihoda: Član 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda (''Službene novine FBiH'', br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), u Federaciji BiH prihodi koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, raspoređuju se direktno jedinicama lokalne samouprave. Uprava za indirektno oporezivanje je putem Federalnog ministarstva finansija dostavila Revidiranu projekciju prihoda od indirektnih poreza za period 2017.g g.novembar tako da prihodi od indirektnih poreza iznose ,00 KM, koji su ugrađeni u Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Specifikacija namjenskih prihoda je izmjenjena u skladu sa usvojenim Budžetom Kantona Sarajevo za 2017.g. i potpisanog Sporazuma sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i nova specifikacija je u prilogu teksta Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.g. Na osnovu Zaključaka Općinskog vijeća br /157 od g. (dva Zaključka) Općinski načelnik je u pregovorima sa Kantonalnim javnim preduzećem za gospodarenje državnim šumama Sarajevo šume d.o.o. Sarajevo za utvrđivanje ukupnog duga po osnovu naknade za korištenje šuma na području Općine Ilidža za period od 2015.g. i odredbi Sporazuma, u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2017.g. ugrađen je iznos za naplatu u 2017.g ,50 KM. U Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu ugrađene su Izmjene i dopune plana korištenja sredstava ostvarenih od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća Općine Ilidža za 2017.godinu i Izmjene i dopune plana korištenja sredstava naknade za izgradnju i održavanje skloništa na području Općine Ilidža za 2017.godinu koje su usvojene na sjednici Općinskg štaba Civilne zaštite dana godine.

27 RASHODI U Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Ilidža korigovani su troškovi izdvajanja sredstava za volontere jer u I kvartalu nije došlo do njihovog angažovanja. Na osnovu novog Zakona o radu (Sl.novine F BiH 26/16) nije predviđena obaveza uplate doprinosa za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti pa je ova stavka (613985) u Izmjenama i dopunama Budžeta korigovana svedena na Ø, a sredstva u iznosu od ,65 KM raspoređena na druge namjene. U Izmjenama i dopunama Budžeta za 2017.g. ugrađena je i Odluka br /166 od g. u vezi finansiranja dopredsjedavajućeg Općinskog Vijeća (konto ). Odlukama o rasporedu viška prihoda nad rashodima prenesena su neutrošena sredstva po namjenama i projektima definisanim budžetima ranijih godina. Odlukom o rasporedu viška prihoda iz 2016.g. sredstva su usmjerena na najneophodnije namjene i to: za jednokratne novčane pomoći i pomoći za teško oboljela lica, finansiranje stipendija za učenike i studente (nedostajuća sredstva), za sport, obrazovanje, za kulturu, za vjerske objekte za finansiranje udruženja uglavnom boračkih udruženja, a ostatak od ,96 KM usmjeren je na osnovu inicijativa općinskih vjećnika i zahtjeva građana putem Savjeta MZ na finansiranje kapitalnih projekata.

28 OPĆINA Ilidža Konsolidovana potrošnja po funkcionalnim sektorima za period Sektor / funkcija Izvršeno opće vladine usluge opće javne usluge Odbrana Javni red i sigurnost Društvene djelatnosti Obrazovanje Zdravstvo Socijalna pomoć i zaštita Stambene i komunalne usluge Kultura, rekreacija i religija Ekonomske usluge Gorivo i energija Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov Ruda i mineralni resursi Transport i komunikacije Ostali ekonomski poslovi i usluge 0, Ostala potrošnja Ukupna potrošnja

I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA za period godine

I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA za period godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

19. jun Službeni list Grada Subotice Broj 20 Strana 3

19. jun Službeni list Grada Subotice Broj 20 Strana 3 19. jun 2015. Službeni list Grada Subotice Broj 20 Strana 3 Gradonačelnik Grada Subotice, dana Načelnika Gradske uprave pod brojem: IV-121-5 08.06.2015. godine, donosi /2015 dana 8. juna 2015. godine.

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini Septembar 2014. 1. Uvod Cilj ovog izvještaja/analize jeste da se utvrdi stanje u javnim finansijama u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz analizu ključnih

More information

Tablice. 1. Trošarine na duhanske proizvode. Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2.

Tablice. 1. Trošarine na duhanske proizvode. Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2. Tablice 1. Trošarine na duhanske proizvode Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2. Trošarine na duhanske proizvode (cigarete, cigare, cigarilose)

More information

Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja

Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja Podgorica, januar 2010. godine IMPRESSUM NAZIV PUBLIKACIJE Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja IZDAVAČ Centar za razvoj nevladinih

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011. HR Survey 2010 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2010. godinu Osijek, listopad 2011. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO godine

Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO godine Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO 2014. 2018. godine Razvoj općine nije pitanje naslijeđa niti poklona drugih, već saradnja, kreacija i inovativnost ljudi

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA RP1697 I. UVOD...

More information

STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU

STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) predstavlja općeprihvaćeni standard praćenja rezultata poslovanja u svjetskom hotelijerstvu koji je namijenjen

More information

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI S a d r ž a j AKT NAČELNKA OPŠTNE Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik... 1. Plan o izmjeni

More information

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administratës Publike / Ministarstvo Javne Administracije / Ministry of Public Administration INSTITUTI

More information

STATISTICKI BILTEN STATISTI^KI BILTEN STATISTICAL BULLETIN

STATISTICKI BILTEN STATISTI^KI BILTEN STATISTICAL BULLETIN STATISTICKI BILTEN STATISTI^KI BILTEN STATISTICAL BULLETIN 2000 This publication is supported and assisted by the PHARE Programme of the European Commision Izdaje i tiska: Publisher: Printed by: Agencija

More information

Konačan Izvještaj DRI o reviziji Generalnog sekretarijata za godinu S A D R Ţ A J. Strana 2 od 37

Konačan Izvještaj DRI o reviziji Generalnog sekretarijata za godinu S A D R Ţ A J. Strana 2 od 37 Crna Gora DRŢAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI broj: 40113-024-58/13 Podgorica, 29.07.2014. godine IZVJEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE ZA 2013. GODINU -Konačan

More information

Analiza visine komunalnih naknada u BiH

Analiza visine komunalnih naknada u BiH Analiza visine komunalnih naknada u BiH (fokus na općine/opštine Prijedor, Modriča, Mostar, Bihać i Žepče) 31.12.2013., Tuzla Sadržaj Uvod... 3 1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA... 3 1.1. Problem istraživanja...

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, svibanj 2009.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, svibanj 2009. HR Survey 2008 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2008. godinu Osijek, svibanj 2009. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

Cim Crkvena 7, Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) (63) Viši asistent (vanjski suradnik)

Cim Crkvena 7, Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) (63) Viši asistent (vanjski suradnik) Životopis OSOBNE INFORMACIJE Džidić Ante Cim Crkvena 7, 88000 Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) 341 625 +387 (63) 347 133 dzidicante@hotmail.com RADNO ISKUSTVO 28/09/2017 danas Viši asistent (vanjski

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, lipanj 2010.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, lipanj 2010. HR Survey 2009 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2009. godinu Osijek, lipanj 2010. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine

Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Fatima Obhođaš Pomoćnik ministra za Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalno ministarstvo finansija / financija Sadržaj Koncept Javne interne

More information

Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za godinu

Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za godinu Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za 2014. godinu Beograd, April 2015. U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi

More information

SLUŽBENI GLASNIK 399. priloga od građana, privrednog društva i drugih pravnih lica.

SLUŽBENI GLASNIK 399. priloga od građana, privrednog društva i drugih pravnih lica. SLUŽBENI GLASNIK Unsko-sanskog kantona Godina XIV - Broj 15 30. septembra 2010. BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku 399. Na osnovu člana 1. poglavlje IV i člana 11b.) odjeljak A poglavlje V Ustava Unsko-sanskog

More information

OBRAĈUN I KNJIŢENJE TROŠKOVA OSOBLJA NA PRIMJERU PODUZEĆA PEDIDO d.o.o

OBRAĈUN I KNJIŢENJE TROŠKOVA OSOBLJA NA PRIMJERU PODUZEĆA PEDIDO d.o.o SVEUĈILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU ZAVRŠNI RAD OBRAĈUN I KNJIŢENJE TROŠKOVA OSOBLJA NA PRIMJERU PODUZEĆA PEDIDO d.o.o Mentor: Mr. Ivana Perica Student: Ivan Baran Split, kolovoz, 2017. SADRŢAJ:

More information

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH PRIVREDNA / GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BiH.

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH PRIVREDNA / GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BiH. SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH PRIVREDNA / GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BiH Zbornik radova SA STRUČNO-NAUČNE RASPRAVE PORESKA REFORMA U FUNKCIJI POSTICANJA

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SVEUCILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ŽELJKO PLAVČIĆ PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. godine SVEUCILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PLANIRANJE

More information

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU NASLOV PODNASLOV ISSN BROJ OD KADA IZLAZI PREGLED BILTEN UNIVERZITETA U INFORMATIVNI GLASNIK UNIVERZITETA U South East European Journal of Economics and Business MECHATRONIC SYSTEMS Časopis za društvena

More information

STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN

STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN 2003 STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Izdaje i tiska: Publisher: Printed by: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine

More information

AKCIJSKI PLAN ENERGIJSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA MOSTARA SEAP GRAD MOSTAR SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

AKCIJSKI PLAN ENERGIJSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA MOSTARA SEAP GRAD MOSTAR SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN AKCIJSKI PLAN ENERGIJSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA MOSTARA SEAP GRAD MOSTAR SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN CETEOR Sarajevo Svibanj/maj, 2016 2 Project title/naziv projekta: Document/Dokument: Contracting

More information

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USPJEHA -konačni- Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USPJEHA -konačni- Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga Crna Gora Drţavna revizorska institucija DRI broj: 40116-023-17/18 Podgorica, 09. jun 2015. godine IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USPJEHA -konačni- Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog

More information

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010.

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010. Curriculum Vitae Prezime: Gardašević Ime: Ana Datum rođenja: 21.05.1980.g. Adresa: Đoka Miraševića 45, 81000 Podgorica E-mail: gardasevicana@yahoo.com Nacionalnost: crnogorska Radno iskustvo: Od - do Od

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

GODINA IV TUZLA, septembar/rujan 2006.g. BROJ 13/14

GODINA IV TUZLA, septembar/rujan 2006.g. BROJ 13/14 ISSN 1840-1554 GODINA IV TUZLA, septembar/rujan 2006.g. BROJ 13/14 CIVILNA ZAŠTITA 2 CIVILNA ZAŠTITA GODINA V TUZLA, septembar/rujan 2007.g. BROJ 13/14 SADRŽAJ Promocija Zbirke propisa iz oblasti zaštite

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeljak, 9. 2. 2015. godine OBAVJE[TEWE O NABAVCI 87-1-1-10-3-13/15 tum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.2.2015. u 13:04 ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN I1.Podaci o ugovornom organu

More information

IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br. 5 (zaključno sa: godine)

IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br. 5 (zaključno sa: godine) BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o Mostar PROJEKAT: AUTOCESTA NA KORIDORU Vc U FEDERACIJI BiH IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 211 KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Dr. sc. Dario Đerđa, viši asistent UDK: 711.8 Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 351.824.11:347.235 Ur.:

More information

ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH

ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA sarajevo, novembar 2013 Pripremili: William Bartllet Štampa: Jordan studio Tiraz: 150 primjeraka

More information

PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA

PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA Ovaj Priručnik je nastao u okviru projekta Unije poslodavaca Srbije (UPS) i Međunarodne organizacije rada (MOR), koji se sprovodio na teriroriji

More information

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UDK 311.314 (497.6) Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H FEDERACIJA

More information

UTICAJ KREDITNIH LINIJA SVJETSKE BANKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ NA PERFORMANSE KORISNIKA KREDITA

UTICAJ KREDITNIH LINIJA SVJETSKE BANKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ NA PERFORMANSE KORISNIKA KREDITA DOI: 10.7251/EMC1301087P Datum prijema rada: 19. april 2013. Datum prihvatanja rada: 15. juni 2013. PREGLEDNI RAD UDK: 336.71+334.71(497.6 RS) Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Godina III broj

More information

Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina

Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina Septembar 2015 Plan Design Enable SADRŽAJ Sadržaj 1. Uvod 2 2. Opis projekta 2 3. Zahtjevi zakonskih propisa 3 6. Objavljivanje informacija i Program uključivanja

More information

Key words: Leasing service, forestry, financing, equipment, investment activity.

Key words: Leasing service, forestry, financing, equipment, investment activity. Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo No. 2, 2009 (59-69) UDK 630*6/.8(497.6) IMIDŽ LEASING USLUGA KAO FAKTOR POVEĆANJA INVESTICIONE AKTIVNOSTI U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA Image of Leasing

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

EKONOMSKI FAKULTET SPLIT TURISTIČKO POSLOVANJE STRUČNI STUDIJ. ZAVRŠNI RAD Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj

EKONOMSKI FAKULTET SPLIT TURISTIČKO POSLOVANJE STRUČNI STUDIJ. ZAVRŠNI RAD Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj EKONOMSKI FAKULTET SPLIT TURISTIČKO POSLOVANJE STRUČNI STUDIJ ZAVRŠNI RAD Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj Nastavnik/mentor: Dr.sc. Paško Burnać Studentica: Lea Uvodić Split, kolovoz 2017 0 SADRŽAJ

More information

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u godini

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u godini Dr Milan CEROVIĆ * 85 Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2015. godini Apstrakt U radu se analiziraju ostvareni rezultati obaveznog osiguranja vlasnika

More information

Bosnia - Herzegovina route: Sarajevo and surroundings

Bosnia - Herzegovina route: Sarajevo and surroundings Bosnia - Herzegovina route: Sarajevo and surroundings Day 1 Foca The town of Foca is located in the country Bosnia - Herzegovina of Europe. Crkva Svetog Nikole Crkva Svetog Nikole is a cultural place of

More information

Izvještaj o politikama podsticanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o politikama podsticanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Izvještaj o politikama podsticanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Septembar 2010 Centar za politike i upravljanje (CPU) je nezavisno i neprofitno udruženje osnovano 2009. godine s ciljem

More information

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO ZARADA I NAKNADA ZARADE

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO ZARADA I NAKNADA ZARADE OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems ZARADA I NAKNADA ZARADE OBRAČUN ZARADE NA TRI NAČINA: BRUTO-NETO (propisano

More information

VANJSKI UČINCI (EKSTERNALIJE)

VANJSKI UČINCI (EKSTERNALIJE) VANJSKI UČINCI (EKSTERNALIJE) dr. sc. Anto Bajo, izv.prof. Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Eksternalije (I) Eksternalija ili eksterni/vanjski učinak - učinak koji je posljedica djelovanja jedne

More information

TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN X

TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN X Sarajevo, 2017. TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN 1840-104X Izdaje i štampa: Published: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon:

More information

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković»

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković» SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» DANIJEL PETROVIĆ ZAŠTO OPOREZIVATI IMOVINU ZAVRŠNI RAD Pula, 2015. SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Fakultet ekonomije

More information

1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE

1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE 1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE 1.1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTI Osnovna aktivnost Železare Smederevo d.o.o. Smederevo (u nastavku Društvo ) je proizvodnja i promet proizvoda crne metalurgije,

More information

DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA

DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA KONKURSI OGLASI DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Broj: 02-538/1 Kotor, 23.02.2010. godine Na osnovu člana 10 Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama ( Sl.list Opštine Kotor br. 1/98, 2/03, 4/06,

More information

STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT

STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT O p š t i n a P i r o t STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT Pirot, avgust 2006. i Priprema dokumenta: MapSoft. d.o.o Doc.dr. Željko Cvijetinović, dipl.inž. geod. Momir Mitrović, dipl.inž.geod. Projektni

More information

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini ožujak 2015. godine PREDGOVOR Lokalna razina vlasti najbliža je građanima i građankama. Na toj razini se donose odluke koje najizravnije

More information

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia TESLIĆ GRUPA D.O.O. Company Number 2773678 Registered Address Desna Martinska Ves 49, 44201 Martinska Ves, Martinska Ves Croatia Matični broj 2773678 MBS 080766768 OIB 22204181776 Skraćena tvrtka/naziv

More information

SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH

SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH ZAVRŠNI RAD Mentor: dr. sc. Blanka Šimundić Student: Laura Lončina Split, rujan 2016. Sadrţaj: 1. UVOD.....3 1.1. Predmet istraţivanja...

More information

ANALIZA SITUACIJE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U OPĆINI ŽIVINICE SA OSVRTOM NA RASELJENA LICA I POVRATNIKE 1

ANALIZA SITUACIJE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U OPĆINI ŽIVINICE SA OSVRTOM NA RASELJENA LICA I POVRATNIKE 1 ANALIZA SITUACIJE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U OPĆINI ŽIVINICE SA OSVRTOM NA RASELJENA LICA I POVRATNIKE 1 UKLJUČUJUĆI ANALIZU UZROKA, ULOGA I NEDOSTATAKA KAPACITETA U VEZI SA DEFINISANIM

More information

OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I IZNIMKE OD OBVEZE PLAĆANJA

OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I IZNIMKE OD OBVEZE PLAĆANJA OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I IZNIMKE OD OBVEZE PLAĆANJA SOCIJALNIH DOPRINOSA MARIJA ZUBER HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA, ZAGREB JEL KLASIFIKACIJA: H21 doi: 10.3326/bpi.2012.13 SAŽETAK U radu se iznosi pregled

More information

Sustav potpore za program OBZOR 2020.

Sustav potpore za program OBZOR 2020. Sustav potpore za program OBZOR 2020. INFORMATIVNI DAN Obzor 2020. Prioritet:Industrijsko vodstvo Područje: Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada (NMP+B)

More information

Nacrt Ugovora o obavljanju komunalnih delatnosti u oblasti daljinskog grejanja u gradu XXXX

Nacrt Ugovora o obavljanju komunalnih delatnosti u oblasti daljinskog grejanja u gradu XXXX UGOVOR O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI U OBLASTI GREJANJA U GRADU XXXX Nacrt 9. septembar 2010. Shodno [U ovom delu je potrebno dati pravni osnov koji utvrñuje da je Grad nadležan za obezbeñivanje usluga

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Finansijski izveštaji za godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA a.d., BEOGRAD Finansijski izveštaji za 2010. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ

More information

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA I IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA O STANJU DRUŠTVA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA I IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA O STANJU DRUŠTVA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA I IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA O STANJU DRUŠTVA ZA 2010. GODINU Baška Voda, travanj 2011. Sadržaj stranica Opći podaci o društvu 3 Rezultati poslovanja 4 Glavni rizici i nesigurnosti

More information

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA Mentor: Prof. dr Milovan Stanišić Student: Dušanka Bodiroga 400778/2012

More information

Projekat Transparentno do posla. DTI, februar godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu

Projekat Transparentno do posla. DTI, februar godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu Projekat Transparentno do posla EKONOMSKI EFEKTI KADROVSKE POLITIKE U JAVNOM SEKTORU RACIONALIZACIJA I DEPARTIZACIJA DTI, februar 2016. godine Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška

More information

ANALIZA RADNOG ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

ANALIZA RADNOG ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI "Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini" "Reducing workplace exploitation and increasing labour rights protection in Bosnia and Herzegovina" ZAVRŠNI

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović PRVI KONGRES UDRUŽENJA ZA OSTEOPOROZU U BIH/ THE FIRST CONGRESS OF OSTEOPOROSIS IN online medications cialis cialis online buy cialis price rise viagara cialis levitra comparison cial is drug prices buy

More information

IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE

IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE Mentor: prof. dr. sc. Branka Ramljak Student: Antonija Maretić Split,

More information

O D I T O R Ĉasopis za menadţment, pravo i finansije

O D I T O R Ĉasopis za menadţment, pravo i finansije CENTAR ZA EKONOMSKA I FINANSIJSKA ISTRAŢIVANJA BEOGRAD O D I T O R Ĉasopis za menadţment, pravo i finansije Beograd, 04/2013. Izdavaĉ Publisher CENTAR ZA EKONOMSKA I FINANSIJSKA ISTRAŢIVANJA Prvomajska

More information

~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r

~ x;::';;~;.~~;;.;,..u, ''''''''r ~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r I'ci H-:T,I[1II[1HIl[1C)lII11X cyfijek,na ~'-t',f. ~OD 6. r;'-11. ".?~. A{7/~ t3 1.< O-f Ij} l I 17726/2'-'06 )laml. 0C).05.2)OG I)COI pa)( row'illc,\, CIII1I1j:.l

More information

Lekcija 1: Klasifikacija i ponašanje troškova

Lekcija 1: Klasifikacija i ponašanje troškova Podrška Ministarstvu Rada i Socijalne Zaštite Evropska pomoć/133845/c/ser/xk Regionalni Profesionalni Nivo Obuke/ Modul 2 Obračun Troškova, Budžetiranje i Finansijski Menadžment Februar, 2016 Irina Grigoryan

More information

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom. Općine Smokvica

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom. Općine Smokvica Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors (MESHARTILITY) Intelligent Energy Europe (IEE) IEE/11/984/SI.615951 Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom Općine Smokvica Sustainable

More information

Broj/Број. fiskalnom. godine, donijelo je ODLUKU. Član 1. (Predmet Odluke) Član 2. (Stupanje na snagu) a na. VM broj 34/13. Predsjedavajući.

Broj/Број. fiskalnom. godine, donijelo je ODLUKU. Član 1. (Predmet Odluke) Član 2. (Stupanje na snagu) a na. VM broj 34/13. Predsjedavajući. Godina XVII Utorak, 5. marta/ožujka 2013. godine Broj/Број 17 Година XVII Уторак, У 5. марта 2013. годинe ISSNN 1512-7486 - bosanski jezik ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik

More information

ANALIZA POTREBA TRŽIŠTA RADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016/2017 GODINA

ANALIZA POTREBA TRŽIŠTA RADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016/2017 GODINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE SARAJEVO ANALIZA POTREBA

More information

Broj/Број. Година XXI Уторак, 12. децембра годинe. Godina XXI Utorak, 12. decembra/prosinca godine

Broj/Број. Година XXI Уторак, 12. децембра годинe. Godina XXI Utorak, 12. decembra/prosinca godine Godina XX Utorak, 12. decembra/prosinca 2017. godine Broj/Број 88 Година XX Уторак, 12. децембра 2017. годинe SSN 1512-7486 - bosanski jezik SSN 1512-7494 - hrvatski jezik SSN 1512-7508 - srpski jezik

More information

podatke nalaze se u CRPS-u.

podatke nalaze se u CRPS-u. PROMJENE 182587 Dana 26.12.2011, pod registarskim brojem 5-0200073/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZ- VODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MONTESPEED

More information

Zadaci za opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola godine. V razred osmogodišnje i VI razred devetogodišnje

Zadaci za opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola godine. V razred osmogodišnje i VI razred devetogodišnje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA/NAOBRAZBE, NAUKE/ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA/ŠPORTA PEDAGOŠKI ZAVOD BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA

More information

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE MONTHLY STATISTICAL REVIEW OF THE FEDERATION OF B&H

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE MONTHLY STATISTICAL REVIEW OF THE FEDERATION OF B&H Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU ISSN 1840-1600 Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H MJESEČNI STATISTIČKI

More information

FISKALNA I MONETARNA POLITIKA

FISKALNA I MONETARNA POLITIKA FISKALNA I MONETARNA POLITIKA ožujak 2015. Sadržaj: SAŽETAK UVOD FISKALNA POLITIKA: 1) Proračun i proračunski nadzor 2) Porezna reforma EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA LITERATURA 2 od 29 SAŽETAK Analiza

More information

Priprema i provedba velikih. projekata javne rasvjete po JPP proceduri

Priprema i provedba velikih. projekata javne rasvjete po JPP proceduri Priprema i provedba velikih projekata javne rasvjete po JPP proceduri Efikasna isporuka usluge energetske uštede u projektima Javne Rasvjete, Opatija 02.07. 2013. Prof.dr.sc. Saša Marenjak The European

More information

ZAKON O PRIVATIZACIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/ dr. zakon i 30/ dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE

ZAKON O PRIVATIZACIJI. (Sl. glasnik RS, br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/ dr. zakon i 30/ dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i načela privatizacije Član 1 Ovim zakonom

More information

UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU

UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU 1153. Na osnovu člana 61 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima ( Službeni list CG, broj 46/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 31. oktobra 2013. godine, donijela je UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU,

More information

Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeqak, godine

Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeqak, 19. 1. 2015. godine OBAVJE[TEWE O NABAVCI 87-1-1-3-3-5/15 tum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.1.2015. u 14:16 ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN I1.Podaci o ugovornom organu

More information

Civilni monitoring u okviru projekta ZASTUPANJE INTERESA ROMA U OKVIRU SARAJEVSKOG REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

Civilni monitoring u okviru projekta ZASTUPANJE INTERESA ROMA U OKVIRU SARAJEVSKOG REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA Civilni monitoring u okviru projekta ZASTUPANJE INTERESA ROMA U OKVIRU SARAJEVSKOG REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA NOVI SAD, AVGUST 2014. Civilni monitoring u okviru projekta ZASTUPANJE INTERESA ROMA U

More information

Corruption and Public Procurement in Montenegro

Corruption and Public Procurement in Montenegro COALITION EUROBLOCK PROJECT: STRENGHTENING THE CIVIL SOCIETY CAPACITY TO CONTRIBUTE TO EU INTEGRATION AND ACCESSION PROCESS Corruption and Public Procurement in Montenegro June, 2012. The project is co-funded

More information

KA OSTVARIVANJU RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U KANTONIMA FEDERACIJE BIH. Pravila, institucije, politike. Sarajevo, 2016.

KA OSTVARIVANJU RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U KANTONIMA FEDERACIJE BIH. Pravila, institucije, politike. Sarajevo, 2016. KA OSTVARIVANJU RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U KANTONIMA FEDERACIJE BIH Pravila, institucije, politike Sarajevo, 2016. Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra Knjiga broj 53 Naslov Autor: Tehnički

More information