I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA za period godine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA za period godine"

Transcription

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKO VIJEĆE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA MUNICIPAL COUNCIL Broj: /17-2 Ilidža, godine Na osnovu člana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 102/13, 09/14-ispravka, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16) i člana 28. Statuta općine Ilidža Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/10, 18/16), Općinsko vijeće Ilidža na 9.redovnoj sjednici održanoj dana godine, usvojilo je I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA za period godine I 1. Ukupno ostvareni prihodi i primici ,28 KM 2. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci ,76 KM 3. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i ,52 KM rashoda i izdataka Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iz tekućeg perioda u iznosu od ,52 KM prenosi se u budžet za naredni period. II III Sastavni dio ovog Izvještaja čini Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period godine po kontima. IV Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period godine objavit će se u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo''. PREDSJEDAVAJUĆI DOSTAVLJENO: 1. Općinski načelnik 2. Služba za finansije 3. Za objavu SNKS 4. WEB stranica Općine llidža 5. Evidencija 6. a/a Muhamed Omerović Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax i , centrala ,

2 Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period g. Posebni dio Konto Konto Konto Konto O p i s Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Izvršenje Budžeta za perido g. 13/9 12/8 11/7 Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos 10/ A. PRIHODI I Prihodi od poreza , ,11 73, Porezi na dobit pojedinca i preduzeća 4.000, ,07 47, Porezi na dobit pojedinca 4.000, ,07 47,63 (zaostale uplate poreza) Porez na dobit od poljoprivredne 0, ,20 0,00 djelatnosti Porez na prihod od imovine i 4.000,00 668,87 16,72 imovinskih prava (zaostale uplate poreza) Porez na imovinu , ,00 78, Porez na imovinu , ,00 78, Porez na imovinu od fizičkih lica , ,13 68, Porez na imovinu od pravnih lica , ,90 91, Porez na imovinu za motorna , ,58 77,18 vozila Porez na nasljeďe i poklone , ,50 61, Porez na promet nepokretnosti , ,75 53,00 fizičkih lica Porez na promet nepokretnosti pravnih lica , ,14 96, Prihodi od poreza na dohodak , ,86 85, Prihodi od poreza na dohodak , ,86 85, Prihodi od poreza na dohodak , ,97 86,66 fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti Prihodi od poreza na dohodak 7.500, ,96 88,07 fizičkih lica od samostalne djelatnosti Prihodi od poreza na dohodak 6.000, ,84 58,35 fizičkih lica od imovine i imovinskih prava Prihodi od poreza na dohodak 150,00 12,55 8,37 fizičkih lica od ulaganja kapitala Prihodi od poreza na dohodak 7.450, ,57 80,21 fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću Prihodi od poreza na dohodak , ,37 81,27 drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 9.400, ,60 89, Prihodi od indirektnih poreza , ,33 68, Prihodi od indirektnih poreza , ,33 68, Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste , ,48 72,97

3 Prihodi od indirektnih poreza , ,85 67,10 koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave Ostali porezi 3.100, ,85 69, Ostali porezi 3.100, ,85 69, Poseban porez na plaću za 3.000, ,76 70,73 zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 100,00 27,09 27, II Neporezni prihodi , ,81 84, Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika , ,99 109, Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija , ,81 110, Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa , ,54 134, Prihodi od iznajmljivanja , ,27 86,31 poslovnih prostora (PP) i ostale mater. imovine Ostali prihodi od imovine , ,18 82, Prihodi od kamata za depozite u 3.000,00 755,73 25,19 banci Ostali prihodi od finansijske i , ,55 100,00 nematerijalne imovine Korištenje lovnog područja 200,00 320,90 160, Ostali prihodi od imovine-kapare 1.000,00 0,00 0, Naknade i takse i prihodi od , ,82 82,80 pruţanja javnih usluga Komunalne naknade i takse , ,61 108, Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu , ,58 92, Ostale općinske komunalne , ,03 488,39 naknade i takse Ostale budţetske naknade i takse , ,27 76, Naknada za dodjeljeno zemljište , ,13 6, Naknada za ureďenje , ,95 54,95 graďevinskog zemljišta Naknada za korištenje , ,94 75,74 graďevinskog zemljišta (Aerodrom) Naknada po osnovu prirodne , ,05 107,45 pogodnosti-renta Naknade po osnovu tehničkih pregleda graďevina i prop. min. uslova za početak rada , ,59 73, Naknada za postupak , ,31 80,87 legalizacije graďevina Naknada za izgradnju i , ,39 78,77 odrţavanje javnih skloništa 2.

4 Naknada za zauzimanje javnih , ,91 89,68 površina Naknade i takse po federalnim , ,85 82,33 propisima i drugim propisima Naknade za korištenje podataka , ,03 57,50 premjera i katastra Naknada za vršenje usluga iz , ,00 75,37 obl. premjera i katastra Naknada za upotrebu cesta za , ,88 80,93 vozila pravnih lica graďana Naknada za upotrebu cesta za , ,67 82,56 vozila graďana Naknada za korištenje cestovnog , ,06 61,76 zemljišta Posebna naknada za zaštitu od , ,11 90,51 prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto , ,39 111,44 primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada Naknada za vatrogasne jedinice 0,00 17,56 0,00 iz premije osiguranja imovine od poţara i pr.sila Naknada iz funkcionalne premije osig. od autoodgovornosti za vatrog. jedinice 0,00 3,15 0, Prihodi od pruţanja javnih , ,90 112,75 usluga Prihodi od pruţanja usluga , ,90 128,76 graďanima Prihodi od pruţanja usluga , ,00 38,55 pravnim licima Neplanirane uplate PRIHODI , ,19 84, Prihodi od troškova naplate po 1.000,00 305,82 30,58 osnovu pokretanja postupka prinudne naplate Uplaćene refundacije bolovanja 8.875, ,36 100,00 iz ranijih godina Ostale neplanirane uplate 1.000,00 0,01 0, III Tekući transferi , ,28 37, Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti , ,28 37, Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti , ,28 37, Primljeni tekući transferi od Kantona - Namjenska sredstva - Naknada za korištnje šuma , , , , , ,65 27,17 26,28 70,00 3.

5 Primljeni tekući transferi od Općina - Civilna zaštita 1. regulacija korita - MZ graďani - Štab CZ , , , ,00 500, , , , ,65 500,00 119,77 100,00 100,00 141,68 100, Prihodi po osnovu zaostalih 1.000,00 296,08 29,61 obaveza Prihodi po osnovu zaostalih 1.000,00 296,08 29,61 obaveza Prihodi po osnovu zaostalih 1.000,00 296,08 29,61 obaveza Uplate zaostalih obaveza od 1.000,00 296,08 29,61 naknade za puteve iz cijene naftnih derivata SVEGA: , ,28 73, Prenos dijela viška prihoda iz , , , , , , , ,45 100,00 ranijih godina Prenos dijela viška prihoda iz , ,52 100, g. SKL Prenos dijela viška prihoda iz , ,70 100, g. SKL Prenos dijela viška prihoda iz , ,74 100, g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz , ,57 100, g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz , ,51 100, g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz , ,52 100, g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz , ,14 100, g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz , ,86 100, g. CZ Prenos dijela viška prihoda iz 3.884, ,19 100, g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz , ,18 100, g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz 4.448, ,02 100, g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz , ,73 100, g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz , ,00 100, g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz , ,53 100, g. JOO Prenos dijela viška prihoda iz , ,24 100, g. - JOO , ,73 79,70 4.

6 5. Konto Konto Konto Konto O p i s Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Izvršenje Budžeta za perido g. 13/9 12/8 11/7 Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos 10/ B. RASHODI I IZDACI I Tekući rashodi , ,08 52, Plaće i naknade troškova , ,79 69,43 zaposlenih Bruto plaće i naknade , ,83 70, Plaće po umanjenju doprinosa iz , ,04 69,50 redovnog rada Naknade plaća po umanjenju doprinosa , ,66 76, Doprinosi za penzijsko i , ,36 71,12 invalidsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno , ,59 71,11 osiguranje Doprinosi za zapošljavanje , ,18 71, Naknade troškova zaposlenih , ,96 59, Naknade za prevoz sa posla i na , ,00 81,21 posao Naknade za topli obrok tokom , ,46 50,85 rada Regres za godišnji odmor , ,50 91, Otpremnina zbog odlaska u , ,00 45,78 penziju Jubilarne nagrade za stabilnost u 7.000,00 0,00 0,00 radu, darovi djeci i paketići Pomoć u slučaju smrti , ,00 68, Pomoć u slučaju ostalih bolesti , ,00 44, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , ,34 71, Doprinosi poslodavca , ,34 71, Doprinosi za penzijsko i , ,76 71,11 invalidsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno , ,52 71,11 osiguranje Doprinosi za zapošljavanje , ,06 71, Izdaci za materijal i usluge , ,89 36, Putni troškovi , ,01 9, Troškovi prevoza u zemlji 500,00 20,00 4,00 javnim sredstvima Troškovi prevoza u zemlji 500,00 12,00 2,40 sluţbenim sredstvima Putovanja, lična vozila u zemlji 100,00 0,00 0, Troškovi smještaja za sluţbena 9.000, ,60 20,14 putovanja u zemlji Troškovi dnevnica u zemlji ,00 955,00 9, Troškovi prevoza u inost. javnim 9.000,00 664,21 7,38 sred Troškovi prevoza u inostranstvu sluţbenim sredstvima 500,00 0,00 0, Putovanja, lična vozila u 1.000,00 0,00 0,00 inostranstvu

7 Troškovi smještaja za sluţbena putovanja u inostranstvu ,00 655,20 4, Troškovi dnevnica u , ,00 10,45 inostranstvu Ostale naknade putnih i drugih troškova 500,00 5,00 1, Izdaci za energiju , ,19 53, Izdaci za električnu energiju , ,49 68, Izdaci za centralno grijanje , ,91 45, Loţ ulje ,00 0,00 0, Plin , ,79 45, Izdaci za komunikaciju i , ,54 53,69 komunalne usluge Izdaci za telefon, telefaks i , ,27 50,98 teleks Izdaci za internet , ,08 51, Izdaci za mobilni telefon , ,93 57, Poštanske usluge , ,80 63, Izdaci za vodu i kanalizaciju , ,02 52, Izdaci za usluge odvoza smeća , ,05 71, Izdaci za usluge obezbjeďenja , ,44 12,01 (osiguranja) Usluge deratizacije 5.000,00 184,90 3, Ostale komunalne usluge 8.000, ,05 40, Nabavka materijala i sitnog , ,19 16,89 inventara Izdaci za obrasce i papir , ,22 26, Izdaci za kompjuterski materijal , ,47 13, Materijal za prvu pomoć 500,00 0,00 0, Materijal za dekoraciju 1.000,00 0,00 0,00 sluţbenih prostorija Sitan inventar , ,26 28, Auto gume 4.000,00 952,23 23, Izdaci za ostali administrativni , ,20 19,96 materijal Izdaci za odjeću, uniforme i ,00 0,00 0,00 platno Hrana i prehrambeni materijal 500,00 0,00 0, Materijal za pripremanje hrane 1.000,00 101,92 10, Materijal za čišćenje , ,89 34, Matične knjige i ostali obrasci ,00 688,00 1, Izdaci za usluge prevoza i goriva , ,67 26, Benzin 9.000,00 669,54 7, Dizel , ,80 37, Prevoz robe (vazdušni, cestovni, 2.000,00 0,00 0,00 ţeljeznički) Registracija motornih vozila 3.500, ,33 33, Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0,00 0, Unajmljivanje prostora ili zgrada 1.000,00 0,00 0, Izdaci za tekuće odrţavanje , ,48 37, Materijal za opravku i , ,36 22,79 odrţavanje zgrade Materijal za opravku i , ,49 64,74 odrţavanje opreme 6.

8 Materijal za opravku i , ,22 55,38 odrţavanje vozila Usluge opravki i odrţavanja , ,98 38,50 zgrada Usluge opravki i odrţavanja , ,81 39,65 opreme Usluge opravki i odrţavanja vozila 5.000, ,62 49, Izdaci osiguranja bankarskih , ,43 39,83 usluga i usluga platnog prometa Osiguranje imovine , ,10 34, Osiguranje vozila , ,76 25, Osiguranje zaposlenih , ,77 48,02 kolektivno ţivotno osiguranje Izdaci bankarskih usluga , ,80 46, Ugovorene i druge posebne , ,38 36,16 usluge Usluge medija , ,59 58, Usluge štampanja , ,26 51, Usluge reprezentacije , ,86 20, Usluge objavljivanja tendera i , ,22 30,98 oglasa Ostali izdaci za informisanje , ,39 71, Usluge odrţavanja konvencija i obrazovanje , ,16 12, Izdaci za specijalizaciju i 2.000,00 0,00 0,00 školovanje Izdaci za stručne ispite 4.000,00 0,00 0, Izdaci računovodstvenih i , ,00 27,50 revizijskih usluga Izdaci za hardverske i softverske usluge , ,94 62, Primarna opća zdravstvena ,00 0,00 0,00 zaštita Usluge ispitivanja okoline , ,36 33, Zatezne kamate ,00 6,96 0, Troškovi spora , ,43 2, Izdaci za volonterski rad po , ,63 8,55 osnovu Ugovora o volonterskom radu Izdaci za rad komisija , ,00 75,00 - Komisija za procjenu , ,00 75,00 vrijednosti nepokretnosti - Općinska izborna komisija , ,00 75,00 - Komisija za javne nabavke 8.400, ,00 75, Izdaci za naknade skup. zastupn , ,50 74,76 (Općinski vjećnici, Komisija OV, Savjet MZ i dopredsj.ov neprofesionalno obavljanje funkcije) Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti , ,17 46,71 - Općinski zastupnici , ,42 44,77 nezaposleni (sa porezima i doprinosima) 7.

9 - Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 5.000,00 0,00 0,00 - Komisija za tehnički prijem , ,50 51,15 (TP) - Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR) , ,00 29,20 - Priprema, obuka, vjeţbe , ,25 6,35 Strukture CZ Štabovi... CZ - Komisija za sječu stabala 3.600, ,00 66,67 - Autorsko djelo 6.000,00 0,00 0,00 - Birački odbori MZ 7.170, ,00 110, Posebna naknada na dohodak za , ,20 61,50 zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - plaće , ,48 68,84 - ostalo: 1. Komisija za procjenu 168,00 126,00 75,00 vrijednosti nepokretnosti 2. Općinska izborna komisija 113,40 85,05 75,00 (OIK) 3. Komisija za javne nabavke 42,00 31,50 75,00 4. Skupštinski zastupnici 1.543, ,53 67,61 5. Povjerenik Općine Ilidţa za 25,00 0,00 0,00 CZ 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 1.749,87 895,02 51,15 7. Komisija za prop. min. 75,00 21,90 29,20 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vjeţbe 152,68 9,75 6,39 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 18,00 12,00 66, Ostali Ugovori 970,00 445,32 45, Volonterski rad 2.151,44 183,65 8, Autorsko djelo 30,00 0,00 0, Ugovori o djelu-cz 161,72 0,00 0, Hitne mjere Kom. za pr. 80,33 9,25 11,52 šteta - CZ 15. Birački odbori MZ 35,85 39,75 110, Hitne mjere-strukture CZ 146,47 0,00 0, Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti , ,11 38, , ,76 75,01 8.

10 2. Općinska izborna komisija 1.050,00 787,50 75,00 (OIK) 3. Komisija za javne nabavke 388,92 291,69 75,00 4. Skupštinski zastupnici , ,97 67,54 5. Povjerenik Općine Ilidţa za 231,50 0,00 0,00 CZ 6. Komisija za tehnički prijem , ,67 51,17 (TP) 7. Komisija za prop. min. 555,50 157,22 28,30 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vjeţbe 1.412,35 89,70 6,35 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 166,68 111,12 66, Ostali Ugovori 6.945, ,66 46, Volonterski rad , ,56 8, Autorsko djelo 185,68 0,00 0, Ugovori o djelu-cz 1.497,27 0,00 0, Hitne mjere Kom. za pr. 752,57 85,65 11,38 šteta - CZ 15. Birački odbori MZ 331,94 367,61 110, Hitne mjere-strukture CZ 1.368,46 0,00 0, Doprinosi za PIO na primitke od , ,96 32,04 druge samostalne djelat. i povr. samostalnog rada 1. Kom. za procjenu vrijed , ,14 75,01 nepokretnosti 2. Općinska izborna komisija 1.575, ,25 75,00 (OIK) 3. Komisija za javne nabavke 582,96 437,22 75,00 4. Skupštinski zastupnici , ,12 67,54 5. Povjerenik Općine Ilidţa za 347,00 0,00 0,00 CZ 6. Komisija za tehnički prijem (TP) , ,29 51,16 7. Komisija za prop. min. 833,33 235,94 28,31 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vjeţbe 2.121,31 134,55 6,34 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 250,02 166,65 66, Ostali Ugovori , ,19 46, Volonterski rad , ,18 8, Autorsko djelo 278,51 0,00 0, Ugovori o djelu-cz 2.246,92 0,00 0,00 9.

11 14. Hitne mjere Kom. za pr ,94 128,46 11,38 Šteta CZ 15. Birački odbori MZ 497,92 551,97 110, Hitne mjere-strukture CZ 2.052,75 0,00 0, Porez na dohodak od druge , ,93 38,04 samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1. Kom. za procjenu vrijednosti 3.733, ,72 74,99 nepokretnosti 2. Općinska izborna komisija 2.520, ,00 75,00 (OIK) 3. Komisija za javne nabavke 933,24 699,93 75,00 4. Skupštinski zastupnici , ,99 67,54 5. Povjerenik Općine Ilidţa za 555,50 0,00 0,00 CZ 6. Komisija za tehnički prijem (TP) , ,61 51,17 7. Komisija za prop. min ,30 377,38 28,30 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vjeţbe 3.389,94 215,25 6,35 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 399,96 266,64 66, Ostali Ugovori , ,07 46, Volonterski rad , ,84 8, Autorsko djelo 445,62 0,00 0, Ugovori o djelu-cz 3.593,94 0,00 0, Hitne mjere Kom. za pr ,52 205,54 11,38 šteta - CZ 15. Birački odbori MZ 796,67 883,96 110, Hitne mjere-strukture CZ 3.283,29 0,00 0, Ostale nespomenute usluge i dadţbine , ,71 23, Tekući transferi i drugi tekući rashodi , ,09 60, Tekući transferi drugim nivoima vlasti , ,54 53, Tekući transferi kontonima , ,03 76,99 -obrazovanje, nauka i Budţet za , ,18 61,73 mlade -kultura , ,85 77,38 - Vjerski objekti , ,00 100, Tekući transferi općinama , ,51 27,27 - OIK Ostali troškovi 4.500, ,98 78,42 - Ostali troškovi odrţavanja 9.800,00 793,45 8,10 skloništa - Saniranje šteta-hitne mjere ,65 409,50 0,19 - Saniranje šteta-pomoć za ,43 0,00 0,00 ublaţ.i otkl.poslje.od prir.nesreće 10.

12 - Saniranje šteta-naknada za rad , ,00 11,38 Komisije za procj.štete - Opremanje struktura i dr , ,74 23,52 troškovi - ProvoĎenje mjera i spašavanja ,77 0,00 0,00 u toku djelovanja nesreće - Priprema, obuka i vjeţbe , ,00 15,21 -Tekući transferi MZ/614117/ , ,84 48, Tekući transferi pojedincima , ,05 69, Novčana pomoć invalidnim , ,00 87,02 licima Izdaci za vojne invalide, ranjene , ,00 60,59 borce i porodice poginulih boraca Izdaci za raseljena lica , ,30 23, Isplate stipendija , ,80 69, Ostali transferi pojedincima - pomoći - fond za nagrade istaknutih sportista sa područja Općine Ilidţa Tekući transferi neprofitnim organ Tekući transferi neprofitnim organizacijama-sport Tekući transfer za parlamentarne političke partije Tekući transfer udruţenjima graďana , , , , , , , ,29 82, , ,89 88, , ,40 75, , ,00 81, Subvencije javnim preduzećima , ,00 27, Subvencije javnim preduzećima , ,00 27,38 - JU KSRC Hrasnica-Ilidţa , ,00 75,63 - JU KSC Ilidţa , ,00 75,00 - Ostalo , ,00 0, Subvencije privatnim , ,21 65,27 preduzećima i poduzetnicima Podsticaj poljop. proizvodnji i , ,21 75,47 turizmu Ostali podsticaji ,00 0,00 0, Kapitalni transferi , ,97 41, Kapitalni transferi drugim , ,97 41,74 nivoima vlasti Kapitalni transferi općinama (MZ) , ,97 41,25 1. Provedbena planska , ,81 28,09 dokumentacija 2. Rješavanje imovinsko-pravnih , ,63 41,87 odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidţa-Hrasnica sa tramvajskom prugom ,87 97,69 10,00

13 3. Rješavanje imovinsko-pravnih , ,88 36,77 odnosa i izgradnja nove saobraćajnice uz desnu obalu rijeke Ţeljeznice od mosta A.Izetbegovića do ul. Dr. Mustafe Pintola 4. UreĎenje Male aleje , ,16 56,14 5. Rješavanje imovinsko-pravnih , ,75 10,03 odnosa i izgradnja spoja saobraćajnica Ustanička i Emira Bogunića Čarlija *prema Akcionom planu 6. Rješavanje imovinsko-pravnih , ,05 30,94 odnosa i nastavak izgradnje nove ulice Osik 7. Rješavanje imovinsko-pravnih , ,49 7,96 odnosa i izgradnja biciklističke staze 8. Rekonstrukcija ulica u MZ , ,53 68,47 Blaţuj 9. Rekonstrukcija ulica u MZ , ,14 13,53 Butmir 10. Rekonstrukcija ulica u MZ ,00 0,00 0,00 Donji Kotorac 11. Rekonstrukcija ulica u MZ , ,12 100,29 Hrasnica I 12. Rekonstrukcija ulica u MZ , ,21 103,12 Hrasnica II 13. Rekonstrukcija ulica u MZ ,00 70,20 0,07 Ilidţa Centar 14. Rekonstrukcija ulica u MZ ,00 98,00 0,06 Luţani 15. Rekonstrukcija ulica u MZ , ,36 65,13 Osjek 16. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes , ,80 19, Rekonstrukcija ulica u MZ , ,31 48,26 Rakovica 18. Rekonstrukcija ulica u MZ ,00 98,00 0,10 Sokolović Kolonija 19. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup , ,00 2, Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II ,00 0,00 0, Rekonstrukcija ulica u MZ ,00 0,00 0,00 Stupsko brdo 22. Rekonstrukcija ulica u MZ , ,19 4,93 Vreoca 23. Rekonstrukcija ulica u MZ ,00 196,00 0,16 Vrelo Bosne 24. Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće graďana , ,07 104, Semaforizacija saobraćajnica, , ,25 45,27 horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 12.

14 26. Izgradnja i rekonstrukcija javne , ,93 84,24 rasvjete po mjesnim zajednicama 27. Izgradnja i projektovanje , ,55 21,72 sekundarne vodovodne mreţe u MZ Rakovica i Blaţuj uz učešće graďana i ostale MZ-e 28. Izgradnja i rekonstrukcija , ,61 45,24 kanalizacione mreţe po mjesnim zajednicama uz učešće graďana 29. Regulacija, ureďenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidţa, kao i imovinsko pravno rješavanje , ,99 72, Rekonstrukcija mostova na , ,56 21,55 području općine Ilidţa 31. Izgradnja gasne mreţe 5.000,00 40,95 0, Izgradnja, rekonstrukcija i , ,47 61,63 sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko ureďenje oko istih 33. Nastavak izgradnje VII osnovne , ,58 0,36 škole Blaţuj i nabavka opreme 34. Izgradnja sportskih ploha , ,75 26, Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše , ,92 107, Izgradnja, natkrivanje i , ,40 78,62 rekonstrukcija autobuskih stajališta 37. Sufinansiranje projekta ''Fond , ,00 100,00 memorijala'' 38. Sufinansiranje i izgradnja azila , ,50 80,40 za ţivotinje 39. Deminiranje općine Ilidţa , ,99 100, UreĎenje parkovskih površina i , ,32 46,10 fontana 41. Zbrinjavanje Roma 5.000,00 0,00 0, Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u , ,00 0,26 MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.) 43. ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - ureďenje korita , ,17 100, Hitne intervencije na , ,22 26,81 stambenom fondu (zajednički djelovi zgrada) 45. Sanacija krovova, fasada i , ,00 2,17 utopljavanja zgrada - učešće Općine Ilidţa od 50% 46. Rekonstrukcija objekta za ,00 0,00 0,00 smještaj djece sa posebnim potrebama 13.

15 47. Prenumeracija ulica i , ,74 25,76 postavljanje uličnih brojeva 48. Izgradnja i odrţavanje zabavnih ,00 313,00 1,04 parkova za predškolsku djecu 49. Odrţavanje čistoće na javnim površinama, odrţavanje javnih , ,70 88,43 površina, dekorisanje, odrţavanje javnih česmi i fontana i javnih nuţnika, odrţavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti KS) JP doo Ilidţa 50. Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II ,00 0,00 0, Zamjena ploča na spomen , ,67 93,16 obiljeţjima Općine Ilidţa 52. Industrijska zona, Hrasnica I ,00 0,00 0, Kapitalni transferi za zdravstvo , ,00 100, II Kapitalni izdaci , ,68 15, Izdaci za nabavku stalnih , ,68 15,57 sredstava Nabavka zemljišta ,95 0,00 0, Nabavka zemljišta ,95 0,00 0, Nabavka graďevina , ,86 2, Nabavka zgrada , ,86 2, Nabavka opreme , ,15 31, Namještaj , ,24 10, Kompjuterska oprema , ,22 53, Oprema za prenos podataka i glasa - JOO - CZ , , , , ,63 0,00 41,90 85,74 0, Ostale uredske mašine , ,15 78, Nabavka vozila - JOO - CZ , , ,14 98,0 0,00 98,00 0,03 0,00 0, Mašine, ureďaji, alati i 8.282,42 429,91 5,19 instalacije Inventar ,76 0,00 0, Vojna oprema detektori - CZ , ,00 98, Ugostiteljska oprema 2.000,00 0,00 0, Nabavka stalnih sredstava u obliku prava , ,67 86, Licence za korištenje programa , ,67 86, Rekonstrukcija i investicijsko odrţavanje ,53 0,00 0, Investiciono odrţavanje zgrada ,53 0,00 0,00 SVEGA , ,76 49,83 14.

16 OPĆINA ILIDŽA UPOREDNA TABELA BUDŽETA ZA PERIOD god. Budžet Ostvarenje Ostvarenje Indeks 5/4 Indeks 5/3 Konto O p i s za 2017.g A. PRIHODI I PRIMICI I/ Prihodi od poreza , , ,11 99,17 73, Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 4.000, , ,07 47,79 47, Porez na imovinu , , ,00 109,45 78, Porez na dohodak , , ,86 113,39 85, Prihodi od indirektnih poreza , , ,33 89,99 68, Ostali porezi 3.100, , ,85 71,18 69,32 II/ Neporezni prihodi i neplanirane uplate , , ,89 121,71 84, Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih , , ,81 127,96 110,01 institucija Ostali prihoda od imovine , , ,18 94,57 82, Komunalne naknade i takse , , ,61 116,19 108, Ostale budžetske naknade i takse , , ,27 127,42 76, Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima , , ,85 107,49 82, Prihodi od pružanja javnih usluga , , ,90 145,41 112, Neplanirane uplate-prihodi , , ,19 180,34 84, Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000, ,83 296,08 0,72 29,61 III/ Tekuće potpore , , ,28 49,70 37, Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti , , ,28 49,70 37, Donacije Neraspoređeni višak prihoda , , ,45 99,01 100, Prenos dijela viška prihoda iz 2010.g , , ,19 21,11 100, Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g , , ,92 69,35 100, Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g , , ,59 86,49 100, Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g , , ,24 83,54 100, Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g , , ,52 27,87 100, Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g , , ,19 31,88 100, Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g , ,80 0,00 100, V/ Kapitalni primici-primici od prodaje opreme UKUPNO PRIHODI I PRIMICI , , ,73 100,84 79,70

17 Budžet Ostvarenje Ostvarenje Indeks 5/4 Indeks 5/3 Konto O p i s za 2017.g B. RASHODI I IZDACI Bruto plaće i naknade , , ,83 118,94 70, Naknade troškova zaposlenih , , ,96 103,59 59, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi , , ,34 119,16 71, Putni troškovi , , ,01 75,59 9, Izdaci za energiju , , ,19 98,62 53, Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge , , ,54 87,34 53, Nabavka materijala i sitnog inventara , , ,19 81,50 16, Izdaci za usluge prevoza i goriva , , ,67 111,19 26, Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Izdaci za tekuće održavanje , , ,48 58,41 37, Izdaci osig., ban. usl. i usl.pl. pr , , ,43 93,23 39, Ugovorene i druge posebne usluge , , ,38 64,12 36, Tekući transferi drugim nivoima vlasti , , ,54 90,47 53, Tekući transferi pojedincima , , ,05 94,04 69, Tekući transferi neprofitnim organizacijama , , ,29 107,61 82, Subvencije javnim preduzećima , , ,00 29,88 27, Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima , , ,21 108,93 65, Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti , , ,97 93,30 41,74 UKUPNI RASHODI , , ,08 96,01 52,91 KAPITALNI IZDACI , , ,68 97,97 15, Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada ,95 0,00 0,00 0,00 0, Nabavka građevina , , ,86 10,27 2, Nabavka opreme , , ,15 118,31 31, Nabavka stalnih sredstava u obliku prava , , ,67 127,74 86, Investiciono održavanje zgrada ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI , , ,76 96,06 49,83 2

-cd. fit. 'l$sz 1) - lzmjene i dopune Bud2eta Op6ine llid2a za 2017.godinu. Broj: llidza, god. C\lUa 17-0/

-cd. fit. 'l$sz 1) - lzmjene i dopune Bud2eta Op6ine llid2a za 2017.godinu. Broj: llidza, god. C\lUa 17-0/ BOSNA I HEBCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO. OPCINA ILIDzA OPCINSKI NACELNIK SLUZBA ZA FINANSIJE BOSNIA ANO HEBZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON l, UNICIPALIIY

More information

19. jun Službeni list Grada Subotice Broj 20 Strana 3

19. jun Službeni list Grada Subotice Broj 20 Strana 3 19. jun 2015. Službeni list Grada Subotice Broj 20 Strana 3 Gradonačelnik Grada Subotice, dana Načelnika Gradske uprave pod brojem: IV-121-5 08.06.2015. godine, donosi /2015 dana 8. juna 2015. godine.

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU

STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) predstavlja općeprihvaćeni standard praćenja rezultata poslovanja u svjetskom hotelijerstvu koji je namijenjen

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini Izvještaj o stanju javnih finansija u Bosni i Hercegovini Septembar 2014. 1. Uvod Cilj ovog izvještaja/analize jeste da se utvrdi stanje u javnim finansijama u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz analizu ključnih

More information

Konačan Izvještaj DRI o reviziji Generalnog sekretarijata za godinu S A D R Ţ A J. Strana 2 od 37

Konačan Izvještaj DRI o reviziji Generalnog sekretarijata za godinu S A D R Ţ A J. Strana 2 od 37 Crna Gora DRŢAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI broj: 40113-024-58/13 Podgorica, 29.07.2014. godine IZVJEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE ZA 2013. GODINU -Konačan

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za godinu

Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za godinu Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za 2014. godinu Beograd, April 2015. U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH PRIVREDNA / GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BiH.

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH PRIVREDNA / GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BiH. SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH PRIVREDNA / GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BiH Zbornik radova SA STRUČNO-NAUČNE RASPRAVE PORESKA REFORMA U FUNKCIJI POSTICANJA

More information

Tablice. 1. Trošarine na duhanske proizvode. Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2.

Tablice. 1. Trošarine na duhanske proizvode. Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2. Tablice 1. Trošarine na duhanske proizvode Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2. Trošarine na duhanske proizvode (cigarete, cigare, cigarilose)

More information

OBRAĈUN I KNJIŢENJE TROŠKOVA OSOBLJA NA PRIMJERU PODUZEĆA PEDIDO d.o.o

OBRAĈUN I KNJIŢENJE TROŠKOVA OSOBLJA NA PRIMJERU PODUZEĆA PEDIDO d.o.o SVEUĈILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU ZAVRŠNI RAD OBRAĈUN I KNJIŢENJE TROŠKOVA OSOBLJA NA PRIMJERU PODUZEĆA PEDIDO d.o.o Mentor: Mr. Ivana Perica Student: Ivan Baran Split, kolovoz, 2017. SADRŢAJ:

More information

Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja

Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja Podgorica, januar 2010. godine IMPRESSUM NAZIV PUBLIKACIJE Kako razumjeti i uticati na proces lokalnog budžetiranja IZDAVAČ Centar za razvoj nevladinih

More information

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANjIMA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ ADMINISTRATIVNOJ SLUŽBI S a d r ž a j AKT NAČELNKA OPŠTNE Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik... 1. Plan o izmjeni

More information

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA RP1697 I. UVOD...

More information

Analiza visine komunalnih naknada u BiH

Analiza visine komunalnih naknada u BiH Analiza visine komunalnih naknada u BiH (fokus na općine/opštine Prijedor, Modriča, Mostar, Bihać i Žepče) 31.12.2013., Tuzla Sadržaj Uvod... 3 1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA... 3 1.1. Problem istraživanja...

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SVEUCILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ŽELJKO PLAVČIĆ PLANIRANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. godine SVEUCILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PLANIRANJE

More information

SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH

SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH ZAVRŠNI RAD Mentor: dr. sc. Blanka Šimundić Student: Laura Lončina Split, rujan 2016. Sadrţaj: 1. UVOD.....3 1.1. Predmet istraţivanja...

More information

STATISTICKI BILTEN STATISTI^KI BILTEN STATISTICAL BULLETIN

STATISTICKI BILTEN STATISTI^KI BILTEN STATISTICAL BULLETIN STATISTICKI BILTEN STATISTI^KI BILTEN STATISTICAL BULLETIN 2000 This publication is supported and assisted by the PHARE Programme of the European Commision Izdaje i tiska: Publisher: Printed by: Agencija

More information

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

More information

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u godini

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u godini Dr Milan CEROVIĆ * 85 Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2015. godini Apstrakt U radu se analiziraju ostvareni rezultati obaveznog osiguranja vlasnika

More information

Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO godine

Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO godine Općina Stari Grad Sarajevo STRATEGIJ LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO 2014. 2018. godine Razvoj općine nije pitanje naslijeđa niti poklona drugih, već saradnja, kreacija i inovativnost ljudi

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011. HR Survey 2010 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2010. godinu Osijek, listopad 2011. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Cim Crkvena 7, Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) (63) Viši asistent (vanjski suradnik)

Cim Crkvena 7, Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) (63) Viši asistent (vanjski suradnik) Životopis OSOBNE INFORMACIJE Džidić Ante Cim Crkvena 7, 88000 Mostar (Bosna i Hercegovina) +387 (36) 341 625 +387 (63) 347 133 dzidicante@hotmail.com RADNO ISKUSTVO 28/09/2017 danas Viši asistent (vanjski

More information

OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I IZNIMKE OD OBVEZE PLAĆANJA

OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I IZNIMKE OD OBVEZE PLAĆANJA OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I IZNIMKE OD OBVEZE PLAĆANJA SOCIJALNIH DOPRINOSA MARIJA ZUBER HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA, ZAGREB JEL KLASIFIKACIJA: H21 doi: 10.3326/bpi.2012.13 SAŽETAK U radu se iznosi pregled

More information

STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN

STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN 2003 STATISTIČKI BILTEN СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Izdaje i tiska: Publisher: Printed by: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA I IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA O STANJU DRUŠTVA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA I IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA O STANJU DRUŠTVA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA I IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA O STANJU DRUŠTVA ZA 2010. GODINU Baška Voda, travanj 2011. Sadržaj stranica Opći podaci o društvu 3 Rezultati poslovanja 4 Glavni rizici i nesigurnosti

More information

O D I T O R Ĉasopis za menadţment, pravo i finansije

O D I T O R Ĉasopis za menadţment, pravo i finansije CENTAR ZA EKONOMSKA I FINANSIJSKA ISTRAŢIVANJA BEOGRAD O D I T O R Ĉasopis za menadţment, pravo i finansije Beograd, 04/2013. Izdavaĉ Publisher CENTAR ZA EKONOMSKA I FINANSIJSKA ISTRAŢIVANJA Prvomajska

More information

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeljak, 9. 2. 2015. godine OBAVJE[TEWE O NABAVCI 87-1-1-10-3-13/15 tum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.2.2015. u 13:04 ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN I1.Podaci o ugovornom organu

More information

ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH

ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA sarajevo, novembar 2013 Pripremili: William Bartllet Štampa: Jordan studio Tiraz: 150 primjeraka

More information

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USPJEHA -konačni- Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USPJEHA -konačni- Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga Crna Gora Drţavna revizorska institucija DRI broj: 40116-023-17/18 Podgorica, 09. jun 2015. godine IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USPJEHA -konačni- Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog

More information

Delatnost Raiffeisen bank na trţištu Ruske federacije

Delatnost Raiffeisen bank na trţištu Ruske federacije Pregledni naučni članak UDK: 336.71(470) Ana Sekulović ĐorĊe Prokić Delatnost Raiffeisen bank na trţištu Ruske federacije Rezime: Pored drţavnih banaka koje posluju na trţištu Ruske Federacije, znaĉajnu

More information

IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br. 5 (zaključno sa: godine)

IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br. 5 (zaključno sa: godine) BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o Mostar PROJEKAT: AUTOCESTA NA KORIDORU Vc U FEDERACIJI BiH IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA

More information

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković»

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković» SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» DANIJEL PETROVIĆ ZAŠTO OPOREZIVATI IMOVINU ZAVRŠNI RAD Pula, 2015. SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Fakultet ekonomije

More information

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO ZARADA I NAKNADA ZARADE

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO ZARADA I NAKNADA ZARADE OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems ZARADA I NAKNADA ZARADE OBRAČUN ZARADE NA TRI NAČINA: BRUTO-NETO (propisano

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, svibanj 2009.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, svibanj 2009. HR Survey 2008 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2008. godinu Osijek, svibanj 2009. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE

1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE 1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE 1.1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTI Osnovna aktivnost Železare Smederevo d.o.o. Smederevo (u nastavku Društvo ) je proizvodnja i promet proizvoda crne metalurgije,

More information

Finansijski izveštaji za godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA a.d., BEOGRAD Finansijski izveštaji za 2010. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ

More information

Key words: Leasing service, forestry, financing, equipment, investment activity.

Key words: Leasing service, forestry, financing, equipment, investment activity. Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo No. 2, 2009 (59-69) UDK 630*6/.8(497.6) IMIDŽ LEASING USLUGA KAO FAKTOR POVEĆANJA INVESTICIONE AKTIVNOSTI U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA Image of Leasing

More information

Bosnia - Herzegovina route: Sarajevo and surroundings

Bosnia - Herzegovina route: Sarajevo and surroundings Bosnia - Herzegovina route: Sarajevo and surroundings Day 1 Foca The town of Foca is located in the country Bosnia - Herzegovina of Europe. Crkva Svetog Nikole Crkva Svetog Nikole is a cultural place of

More information

Zadaci za opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola godine. V razred osmogodišnje i VI razred devetogodišnje

Zadaci za opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola godine. V razred osmogodišnje i VI razred devetogodišnje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA/NAOBRAZBE, NAUKE/ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA/ŠPORTA PEDAGOŠKI ZAVOD BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia TESLIĆ GRUPA D.O.O. Company Number 2773678 Registered Address Desna Martinska Ves 49, 44201 Martinska Ves, Martinska Ves Croatia Matični broj 2773678 MBS 080766768 OIB 22204181776 Skraćena tvrtka/naziv

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Lekcija 1: Klasifikacija i ponašanje troškova

Lekcija 1: Klasifikacija i ponašanje troškova Podrška Ministarstvu Rada i Socijalne Zaštite Evropska pomoć/133845/c/ser/xk Regionalni Profesionalni Nivo Obuke/ Modul 2 Obračun Troškova, Budžetiranje i Finansijski Menadžment Februar, 2016 Irina Grigoryan

More information

Sustav potpore za program OBZOR 2020.

Sustav potpore za program OBZOR 2020. Sustav potpore za program OBZOR 2020. INFORMATIVNI DAN Obzor 2020. Prioritet:Industrijsko vodstvo Područje: Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada (NMP+B)

More information

UTICAJ KREDITNIH LINIJA SVJETSKE BANKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ NA PERFORMANSE KORISNIKA KREDITA

UTICAJ KREDITNIH LINIJA SVJETSKE BANKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ NA PERFORMANSE KORISNIKA KREDITA DOI: 10.7251/EMC1301087P Datum prijema rada: 19. april 2013. Datum prihvatanja rada: 15. juni 2013. PREGLEDNI RAD UDK: 336.71+334.71(497.6 RS) Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Godina III broj

More information

~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r

~ x;::';;~;.~~;;.;,..u, ''''''''r ~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r I'ci H-:T,I[1II[1HIl[1C)lII11X cyfijek,na ~'-t',f. ~OD 6. r;'-11. ".?~. A{7/~ t3 1.< O-f Ij} l I 17726/2'-'06 )laml. 0C).05.2)OG I)COI pa)( row'illc,\, CIII1I1j:.l

More information

SLUŽBENI GLASNIK 399. priloga od građana, privrednog društva i drugih pravnih lica.

SLUŽBENI GLASNIK 399. priloga od građana, privrednog društva i drugih pravnih lica. SLUŽBENI GLASNIK Unsko-sanskog kantona Godina XIV - Broj 15 30. septembra 2010. BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku 399. Na osnovu člana 1. poglavlje IV i člana 11b.) odjeljak A poglavlje V Ustava Unsko-sanskog

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administratës Publike / Ministarstvo Javne Administracije / Ministry of Public Administration INSTITUTI

More information

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA 2017 CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES ZAGREB, 2016. Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published

More information

VANJSKI UČINCI (EKSTERNALIJE)

VANJSKI UČINCI (EKSTERNALIJE) VANJSKI UČINCI (EKSTERNALIJE) dr. sc. Anto Bajo, izv.prof. Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Eksternalije (I) Eksternalija ili eksterni/vanjski učinak - učinak koji je posljedica djelovanja jedne

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, lipanj 2010.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, lipanj 2010. HR Survey 2009 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2009. godinu Osijek, lipanj 2010. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

ANALIZA SITUACIJE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U OPĆINI ŽIVINICE SA OSVRTOM NA RASELJENA LICA I POVRATNIKE 1

ANALIZA SITUACIJE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U OPĆINI ŽIVINICE SA OSVRTOM NA RASELJENA LICA I POVRATNIKE 1 ANALIZA SITUACIJE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U OPĆINI ŽIVINICE SA OSVRTOM NA RASELJENA LICA I POVRATNIKE 1 UKLJUČUJUĆI ANALIZU UZROKA, ULOGA I NEDOSTATAKA KAPACITETA U VEZI SA DEFINISANIM

More information

Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina

Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina Projekat Koridor Vc 2, Bosna i Hercegovina Septembar 2015 Plan Design Enable SADRŽAJ Sadržaj 1. Uvod 2 2. Opis projekta 2 3. Zahtjevi zakonskih propisa 3 6. Objavljivanje informacija i Program uključivanja

More information

EKONOMSKI FAKULTET SPLIT TURISTIČKO POSLOVANJE STRUČNI STUDIJ. ZAVRŠNI RAD Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj

EKONOMSKI FAKULTET SPLIT TURISTIČKO POSLOVANJE STRUČNI STUDIJ. ZAVRŠNI RAD Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj EKONOMSKI FAKULTET SPLIT TURISTIČKO POSLOVANJE STRUČNI STUDIJ ZAVRŠNI RAD Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj Nastavnik/mentor: Dr.sc. Paško Burnać Studentica: Lea Uvodić Split, kolovoz 2017 0 SADRŽAJ

More information

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 211 KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Dr. sc. Dario Đerđa, viši asistent UDK: 711.8 Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 351.824.11:347.235 Ur.:

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN X

TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN X Sarajevo, 2017. TB 10 Tematski bilten Thematic Bulletin ISSN 1840-104X Izdaje i štampa: Published: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon:

More information

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović PRVI KONGRES UDRUŽENJA ZA OSTEOPOROZU U BIH/ THE FIRST CONGRESS OF OSTEOPOROSIS IN online medications cialis cialis online buy cialis price rise viagara cialis levitra comparison cial is drug prices buy

More information

Tourist Traffic in the City of Rijeka For the Period Between 2004 and 2014

Tourist Traffic in the City of Rijeka For the Period Between 2004 and 2014 Tourist Traffic in the City of Rijeka For the Period Between 2004 and 2014 Rijeka, February 2015. Table of Contents Pg No. 1. Introduction 3 2. Physical indicators on an annual level 4 2.1. Structure and

More information

KARATE FEDERATION OF BALKAN

KARATE FEDERATION OF BALKAN KARATE FEDERATION OF BALKAN BULLETIN No. 1 9 th 11 th December 2016 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Page 1 Mr. Esat Delihasan, President of Karate federation of Balkan Dear athletes, coaches, distinguished

More information

IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE

IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD IZRADA UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U PRORAČUNU NA PRIMJERU OSNOVNE ŠKOLE Mentor: prof. dr. sc. Branka Ramljak Student: Antonija Maretić Split,

More information

FACTORY CONSTRUCTION FOR THE PRODUCTION OF FERROSILICIUM IN GORNJI VAKUF - USKOPLJE MINISTRY OF ECONOMY, CENTRAL BOSNIAN CANTON

FACTORY CONSTRUCTION FOR THE PRODUCTION OF FERROSILICIUM IN GORNJI VAKUF - USKOPLJE MINISTRY OF ECONOMY, CENTRAL BOSNIAN CANTON FACTORY CONSTRUCTION FOR THE PRODUCTION OF FERROSILICIUM IN GORNJI VAKUF - USKOPLJE MINISTRY OF ECONOMY, CENTRAL BOSNIAN CANTON Travnik, september 2013 Ministry of economy, Central Bosnian Canton Construction

More information

Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeqak, godine

Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeqak, 19. 1. 2015. godine OBAVJE[TEWE O NABAVCI 87-1-1-3-3-5/15 tum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.1.2015. u 14:16 ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN I1.Podaci o ugovornom organu

More information

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UDK 311.314 (497.6) Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H FEDERACIJA

More information

GODINA IV TUZLA, septembar/rujan 2006.g. BROJ 13/14

GODINA IV TUZLA, septembar/rujan 2006.g. BROJ 13/14 ISSN 1840-1554 GODINA IV TUZLA, septembar/rujan 2006.g. BROJ 13/14 CIVILNA ZAŠTITA 2 CIVILNA ZAŠTITA GODINA V TUZLA, septembar/rujan 2007.g. BROJ 13/14 SADRŽAJ Promocija Zbirke propisa iz oblasti zaštite

More information

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010.

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010. Curriculum Vitae Prezime: Gardašević Ime: Ana Datum rođenja: 21.05.1980.g. Adresa: Đoka Miraševića 45, 81000 Podgorica E-mail: gardasevicana@yahoo.com Nacionalnost: crnogorska Radno iskustvo: Od - do Od

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Izvještaj o politikama podsticanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o politikama podsticanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Izvještaj o politikama podsticanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Septembar 2010 Centar za politike i upravljanje (CPU) je nezavisno i neprofitno udruženje osnovano 2009. godine s ciljem

More information

PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA

PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA Ovaj Priručnik je nastao u okviru projekta Unije poslodavaca Srbije (UPS) i Međunarodne organizacije rada (MOR), koji se sprovodio na teriroriji

More information

GODINA XI SARAJEVO, BROJ 2 TOURISM STATISTICS. Tourism in BIH, February 2017

GODINA XI SARAJEVO, BROJ 2 TOURISM STATISTICS. Tourism in BIH, February 2017 number of nights GODINA XI SARAJEVO, 06.04.2017. BROJ 2 TOURISM STATISTICS Tourism in BIH, February 2017 In February 2017 tourists realised 56,042 tourist arrivals in Bosnia and Hercegovina which represent

More information

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE MONTHLY STATISTICAL REVIEW OF THE FEDERATION OF B&H

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE MONTHLY STATISTICAL REVIEW OF THE FEDERATION OF B&H Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU ISSN 1840-1600 Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H MJESEČNI STATISTIČKI

More information

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI OBAVEZA IZ UGOVORA O PRIVATIZACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA 4. NOVEMBAR AD MOJKOVAC

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI OBAVEZA IZ UGOVORA O PRIVATIZACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA 4. NOVEMBAR AD MOJKOVAC IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI OBAVEZA IZ UGOVORA O PRIVATIZACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA 4. NOVEMBAR AD MOJKOVAC - TARA PRECISION WORKS AD MOJKOVAC - TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS AD MOJKOVAC - 2 SADRŽAJ UVOD

More information

Civilni monitoring u okviru projekta ZASTUPANJE INTERESA ROMA U OKVIRU SARAJEVSKOG REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

Civilni monitoring u okviru projekta ZASTUPANJE INTERESA ROMA U OKVIRU SARAJEVSKOG REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA Civilni monitoring u okviru projekta ZASTUPANJE INTERESA ROMA U OKVIRU SARAJEVSKOG REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA NOVI SAD, AVGUST 2014. Civilni monitoring u okviru projekta ZASTUPANJE INTERESA ROMA U

More information

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu JAPAN Japan, kao zemlja napredne tehnologije, elektronike i telekomunikacija, je zemlja koja je u samom svetskom vrhu po razvoju i usavršavanju bankarskog poslovanja i spada među vodećim zemljama sveta

More information

Broj/Број. fiskalnom. godine, donijelo je ODLUKU. Član 1. (Predmet Odluke) Član 2. (Stupanje na snagu) a na. VM broj 34/13. Predsjedavajući.

Broj/Број. fiskalnom. godine, donijelo je ODLUKU. Član 1. (Predmet Odluke) Član 2. (Stupanje na snagu) a na. VM broj 34/13. Predsjedavajući. Godina XVII Utorak, 5. marta/ožujka 2013. godine Broj/Број 17 Година XVII Уторак, У 5. марта 2013. годинe ISSNN 1512-7486 - bosanski jezik ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik

More information

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU NASLOV PODNASLOV ISSN BROJ OD KADA IZLAZI PREGLED BILTEN UNIVERZITETA U INFORMATIVNI GLASNIK UNIVERZITETA U South East European Journal of Economics and Business MECHATRONIC SYSTEMS Časopis za društvena

More information

ZAKON O PRIVATIZACIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/ dr. zakon i 30/ dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE

ZAKON O PRIVATIZACIJI. (Sl. glasnik RS, br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/ dr. zakon i 30/ dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i načela privatizacije Član 1 Ovim zakonom

More information

STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT

STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT O p š t i n a P i r o t STRATEGIJA RAZVOJA GIS OPŠTINE PIROT Pirot, avgust 2006. i Priprema dokumenta: MapSoft. d.o.o Doc.dr. Željko Cvijetinović, dipl.inž. geod. Momir Mitrović, dipl.inž.geod. Projektni

More information

Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine

Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Uspostavljanje PIFC a u Federaciji Bosne i Hercegovine Fatima Obhođaš Pomoćnik ministra za Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalno ministarstvo finansija / financija Sadržaj Koncept Javne interne

More information

ULOGA PROCESA REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU I BUDŽETU LOKALNIH ZAJEDNICA

ULOGA PROCESA REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU I BUDŽETU LOKALNIH ZAJEDNICA UNIVERZITET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET Departman za poslediplomske studije ULOGA PROCESA REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU I BUDŽETU LOKALNIH ZAJEDNICA MASTER RAD MENTOR: Prof. dr Milovan Stanišić STUDENT: Br.Ind.

More information

Analiza finansijskih izveštaja i upravljanje zalihama u farmaciji

Analiza finansijskih izveštaja i upravljanje zalihama u farmaciji Univerzitet Singidunum Departman za postdiplomske studije Poslovna ekonomija Master studijski program Master rad Analiza finansijskih izveštaja i upravljanje zalihama u farmaciji Mentor: Prof. dr Milovan

More information

PORODIČNI BUDŽET PROSEČNOG DOMAĆINSTVA U REPUBLICI SRBIJI

PORODIČNI BUDŽET PROSEČNOG DOMAĆINSTVA U REPUBLICI SRBIJI UDK: 330.59 (497.11) Datum prijema rada: 08.07.2015. Datum korekcije rada: 10.07.2015. Datum prihvatanja rada: 13.07.2015. STRUČNI RAD EKONOMIJA TEORIJA i praksa Godina VIII broj 3 str. 78 101 PORODIČNI

More information

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA Mentor: Prof. dr Milovan Stanišić Student: Dušanka Bodiroga 400778/2012

More information

FISKALNA I MONETARNA POLITIKA

FISKALNA I MONETARNA POLITIKA FISKALNA I MONETARNA POLITIKA ožujak 2015. Sadržaj: SAŽETAK UVOD FISKALNA POLITIKA: 1) Proračun i proračunski nadzor 2) Porezna reforma EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA LITERATURA 2 od 29 SAŽETAK Analiza

More information

SOCIAL I NSTITUTIONS S UPPORT P ROGRAMME

SOCIAL I NSTITUTIONS S UPPORT P ROGRAMME CARDS SOCIAL I NSTITUTIONS S UPPORT P ROGRAMME Aktuarske naknade [actuarial benefits]: naknade koje se stiču osiguranjem od nekog rizika, kao što je bolest, starost ili nesreća na poslu, i striktno su

More information

ANALIZA POTREBA TRŽIŠTA RADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016/2017 GODINA

ANALIZA POTREBA TRŽIŠTA RADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016/2017 GODINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE SARAJEVO ANALIZA POTREBA

More information

Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite

Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite Projekat Kvalitetna i Dostupna Zdravstvena Zaštita Projekat Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita (AQH) je dizajniran

More information

ANALIZA RADNOG ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

ANALIZA RADNOG ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI "Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini" "Reducing workplace exploitation and increasing labour rights protection in Bosnia and Herzegovina" ZAVRŠNI

More information