ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН"

Transcription

1 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН Скопје, јули 2008

2 1. УСТАВЕН ОСНОВ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ Уставниот основ за донесување на законот е член 68 став 1 алинеа 2 од Уставот на Република Македонија. 2. ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ СЕ ПРЕДЛАГА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ Со децении наназад туризмот е составен дел на човечкото живеење. Оквалификуван како голем феномен, оваа стопанска гранка и кај богатите и сиромашните земји и региони во светот, постојано е предмет на економски анализи и развојни планови. Природните убавини и реткости на некоја земја, културно историските споменици и народните обичаи како и гастрономските специјалитети спакувани во некаков туристички пакет, претставуваат невиден натпревар меѓу земјите во светот, помеѓу туроператорите и хотелиерите, која земја колку големо внимание ќе предизвика на себе и колку ќе успее да привлече туристи во своите метрополи или туристички центри, а со самото тоа и прилив на средства кои би се слеале во целата држава. Иако нема свое море, сепак нашата држава благодарение на својата природна убавина и реткости, езера, планини, национални паркови и пред сé, богатото историско и културно наследство пропратено со многу мали нешта кои би можеле да се пласираат во алтернативни форми на туризам, што претставува и во моментов актуелен светски тренд, има потенцијал за привлекување на клиенти на светскиот туристичкиот пазар. За развојот на туризмот, туристичката пропаганда има најголема улога, и тоа општата и комерцијалната. За успешна реализација на општата туристичка пропаганда која ја води државата, треба 3 основни елементи: - каква туристичка пропаганда - каде таа би се реализирала - и како би се реализирала Причините кои се наведени погоре наведуваат на наопходност од формирање на институција која ќе има главна задача да ја промовира државата и да дава подршка за развојот на туризмот. Државата, преку Агенцијата за промоција и подршка на туризмот треба да го покрене развојот на туризмот на тој начин што ќе го стави во функција и комерцијалното туристичко стопанство како што се хотелите, мотелите, камповите, туристичките агенции и сите други учесници во туризмот како транспортот, ПТТ, малата економија и трговијата со производство, а сé во функција на промоција и развој на туризмот. 2

3 3. НАЧЕЛА НА КОИ СЕ ЗАСНОВА ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ Донесувањето на законот се заснова на следните начела: - развој на туризмот во Република Македонија и негово вклучување во светските туристички движења - законска рамка за вршење на туристичката и угостителската дејност - институционално решение за промоција на македонскиот туристички потенцијал 4. СОДРЖИНА НА ЗАКОНОТ Содржината на законот е дадена во вид на предлог на закон. 5. ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ СЕ ПРЕДЛАГА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО ИТНА ПОСТАПКА Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, а пред се поради брзите економски движења во овој сектор и прилагодување со евроспаката легислатива се предлага согласно член 175 од Деловодникот на Собранието на Република Македонија, Предлогот на законот да се донесе по итна постапка.. 3

4 ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Општи одредби Член 1 Со овој закон се основа Агенција за промоција и поддршка на туризмот и се уредуваат нејзините надлежности, организација и работење. Правен статус Член 2 Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (во натамошен текст: Агенција) има својство на правно лице. Полниот назив на Агенцијата е: АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ. Скратениот назив на Агенцијата е: АППТ. Седиштето на Агенцијата е во Скопје, a може да има организациони делови во Република Македонија и во странство без својство на правно лице. Називот на Агенцијата во меѓународниот промет е: AGENCY FOR PROMOTION AND SUPPORT TOURISM. Надлежности на Агенцијата Член 3 Основни надлежности на Агенцијата се: - Унапредување и промоција на туризмот; - професионално презентирање на сите сегменти и региони од туристичката понуда; - подготвување и реализиција на Програмата за промоција и поддршка на туризмот, која содржи подпрограми за промоција и подршка на вкупниот и пооделни видови на туризам; - обезбедување информативен пропаганден материјал за промоција на туристичките вредности (штампани публикации, аудио и видео материјали, интеренет презентации, сувенири и др.); - подготвување на објективни анализи и прогнози во врска со движењето на туристичкиот промет во функција на насочување на идни активности; - изготвување маркетиншки анализи на домашниот и странскиот туристички пазар; - активно промовирање на вкупниот туристички потенцијал на Република Македонија во земјата и во странство; 4

5 - формирање и развивање единствен туристичко информационен систем и негово поврзување со други информативни системи во земјата и странство; - развивање и промовирање нови интегрални туристички производи; - комплетирање на целокупната инфраструктура во македонските туристички центри, креирање на комплетна понуда од културно забавниот живот, превозот, патните ознаки и др.; - иницирање и реализирање меѓународна соработка со сродни организации и институции; - предлагање квалитетни мерки и активности за промоција и подршка во туристички неразвиените делови на државата; - помагање во привлекување во инвестиции за големи хотелски компании; - соработување со светски познати турооператори за привлекување на што поголем број на туристи; - соработување со приватни (домашни и странски) претприемачи и - врши други активности согласно законот и статутот. Принципи на работење на Агенцијата Член 4 Работењето на Агенцијата се заснова на следните принципи: 1) стручност 2) професионалност 3) транспарентност 4) одговорност за работењето и постигнатите резултати. Програма Член 5 Владата на Република Македонија на предлог на Aгенцијата, донесува Годишна програма за промоција и поддршка на туризмот (во натамошен текст: Програма) во рок од 30 дена од денот на објавување на Буџетот на Република Македонија во Службен весник на Република Македонија. Средства за основање и вршење на работите Член 6 Средствата за основање на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. Средства за вршење на работите на Агенцијата се обезбедуваат од следните извори: -Буџетот на Република Македонија, врз основа на претходно донесена Програма; - донации и - други извори согласно закон. 5

6 Органи на Агенцијата Член 7 Органи на Агенцијата се: Управен одбор и директор. Управен одбор Член 8 Со Агенцијата управува Управен одбор на Агенцијата кој се состои од седум члена. Членовите на Управниот одбор на Агенцијата ги именува и разрешува Владата на Република Македонија. За членови на управниот одбор се именуваат: еден член на предлог на министерот за економија, еден член на стопанските комори (по принцип на ротирање на регистрираните стопански комори во Република Македонија), еден член на предлог на министерот за транспорт и врски и четири члена на предлог на Владата. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години со право на повторен избор. Членовите на Управниот одбор имаат право на надоместок. Надоместокот го определува Владата на Република Македонија. Членовите на Управниот одбор избираат председател на Управниот одбор на првата седница. Член 9 Управниот одбор на Агенцијата: 1) донесува статут на Агенцијата, 2) усвојува годишна програма за работа и годишен финансиски план, 3) му помага на директорот на Агенцијата со давање на мислење и предлози за имплементација на Програмата, 4) ги донесува општите акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата, 5) ги разгледува и усвојува извештаите за активностите на Агенцијата, 6) врши и други активности согласно овој закон и Статутот на Агенцијата. Член 10 Член на Управен одбор се разрешува во следниве случаи: - по истекот на мандатот, - на негово барање, - ако е осуден за извршено кривично дело со правосилна судска пресуда со која е изречена казна затвор во траење од најмалку шест месеци - ако настане трајна или привремена неспособност за непречено вршење на функцијата подолго од шест месеци непрекинато или смрт и - кога ќе се утврди дека работи спротивно на овој закон. 6

7 Директор на Агенцијата Член 11 Со работата на Агенцијата раководи директорот. Директорот го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија. За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови: - да има завршено најмалку високо образование; - да познава најмалку еден странски јазик; - да има најмалку пет години работно искуство во областа на туризмот Мандатот на директорот трае четири години со можност за повторен избор. Член 12 Директорот доставува извештај за своето работење, најмалку два пати годишно до Владата на Република Македонија, најдоцна еден месец по завршување на извештајниот период. Во извештајот од ставот 1 на овој член директорот е должен особено да достави податоци за видот и обемот на работите извршени при вршење на работите на Агенцијата. Ако од извештајот за работа се утврдат недостатоци во финансиското работење на Агенцијата, директорот е должен истите да ги отстрани во наредните шест месеци. Член 13 Директорот се разрешува пред истекот на мандатот, во следниве случаи: - на негово барање, - ако не работи и постапува според закон, статут и актите на Агенцијата или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор или постапува во спротивност со нив, - ако со својата несовесна и неправилна работа предизвика нарушување во вршењето на работите на Агенцијата и причини штета, - ако ги занемарува или не ги извршува обврските и со тоа ќе настанат нарушувања во вршењето на дејноста од интерес на Агенцијата, - ако не достави извештај согласно член 12 став 1 од овој закон, - ако и по истекот на рокот определен во членот 12 став 3 од овој закон не ги отстрани недостатоци и/или во тој рок повторно има недостатоци во финансиското работење, - ако поднесе писмена оставка, - ако е осуден за извршено кривично дело со правосилна судска пресуда со која е изречена казна затвор во траење од најмалку шест месеци, - ако кај него настане трајна или привремена неспособност за непречено вршење на функцијата подолго од шест месеци непрекинато или смрт и - се стекне со услови за остварување право на пензија. 7

8 Член 14 Директорот на Агенцијата ги врши следниве работи: - ја претставува и застапува Агенцијата, - ја организира работата и раководи со стручните служби на Агенцијата, - предлага програма и акциони планови на Агенцијата, - ја информира Владата на Република Македонија за сите постоечки административни и законски пречки за промоција и подршка на туризмот и предлага мерки за нивно отстранување, - ги спроведува одлуките на Управниот одбор, - се грижи за законито работење и трошење на финансиските средства, - врши усогласување на деловните активности на Агенцијата, - изготвува годишна програма за работа и годишен финансиски план за потребните средства и нивните извори, - ги предлага и извршува општите акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата, - донесува поединечни акти за вработените од областа на работните односи и - одлучува и за други прашања утврдени со овој закон и со статутот на Агенцијата. Член 15 Директорот одговара за работата и законитоста во работата пред Владата на Република Македонија. Член 16 Ако мандатот на директорот и членот на Управниот одбор е истечен, а постапката за именување на нов директор и членови не е завршена, постојниот директор и членовите на Управниот одбор продолжуваат да ја вршат функцијата до именувањето на новите. Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и кога директорот и членот на Управниот одбор се разрешени пред истекот на мандатот. Права и должности на вработените Член 17 Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Агенцијата ги вршат вработените во Агенцијата. Вработените во Агенцијата, правата и обврските од работниот однос ги остваруваат согласно Законот за работните односи. Член 18 За остварување на работите од членот 4 на овој закон Агенцијата може, врз основа на договор, да користи услуги на правни и физички лица од земјата и странство. 8

9 Судир на интереси Член 19 Во случај на постоење на судир на интереси, се применува Законот за спречување на судир на интереси. Статут на Агенцијата Член 20 Агенцијата има статут со кој особено се уредува: - начинот на извршување на надлежностите од делокругот на Агенцијата, - надлежностите на управниот одбор и директорот и нивните меѓусебни односи, - правата, надлежностите и одговорностите на вработените, - внатрешна организација на Агенцијата и - друго. Член 21 На статутот, годишната програма за работа и годишниот финансиски план на Агенцијата согласност дава Владата на Република Македонија. Надзор во работењето Член 22 Министерството за економија врши надзор над законитоста на работењето на Агенцијата. Преодни и завршни одредби Член 23 Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги именува директорот на Агенцијата и членовите на Управниот одбор. Агенцијата ќе отпочне со работа во рок од 30 дена од денот на именувањето на директорот. Управниот одбор во рок од 30 дена од денот на неговото конституирање го донесува Статутот на Агенцијата. Вработените во министерството за економија кои вршеле работи од областа на промоција на туризмот ги превзема Агенцијата согласно актите за внатрешна организација и систематизација на работните места во Агенцијата. Член 24 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија. 9

10 ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Оцена на состојбите и целите што треба да се постигнат со предложениот закон Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија се основа со цел да претставува интегрална целина за остварување на сите активности за унапредување и развој на туристичката дејност. Со предлагањето на овој закон се оценува дека оваа институција ќе биде високо префесионална, флексибилна и ќе има голема самостојност во одлучување за активностите од интерес за развој на македонскиот туризам. Со тоа, Агенцијата ќе има активна улога во креирањето на туристичката политика во земјата, со давање предлози за подобрување на амбиентот за поуспешно одвивање на вкупните туристички активности. Агенцијата која ќе биде самостојна во својата работа, ќе покрива спектар на активности од областа на туризмот и ќе има поддршка на Владата на Република Македонија, реализирана преку Министерството за економија. Резимирано, задачите на Агенцијата за туризам би се синтетизирале во следните основни активности: - да го промовира и равива туризмот во Република Македонија - професионално да ги презентира сите сегменти и региони од туристичката понуда - да иницира и реализира меѓународна соработка со сродни организации, институции и др. - да разработува и предлага програми и планови за промоција на вкупниот и пооделни видови туризам - да подготвува објективни анализи и прогнози во врска со движењето на туристичкиот промет во функција на насочување на идни активности - да врши маркетиншки анализи на домашниот и странскиот туристички пазар - активно да го промовира вкупниот туристички потенцијал на Република Македонија во земјата и во странство - да предлага квалитетна законска регулатива, развојни документи на ниво на држава и сл. Со донесување на овој закон ќе бидат разграничени надлежностите меѓу секторот за туризам при Министерството за економија и Агенцијата на следниов начин: Министерството за економија согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа ќе ја остварува надлежноста дефинирана со член 20 од овој закон и тоа: следење на состојбите и предлагање на мерки за остварување на развојната и тековната економска политика во областа на туризмот и угостителството. Покрај оваа надлежност Министерството за економија преку секторот за туризам ќе подготвува и предлага на Владата на РМ предлог текстови на законската регулатива од областа на угостителството и туризмот со кои би се влијаело на подиобрувањето на окружувањето за бизнис секторот во областа на туризмот и угостителството, а исто така ќе донесува и подзаконски акти со кои се допрецизираат одредени прашања за политиките во овој сектор. Понатаму секторот ја спроведува постапката за лиценцирање на угостителските објекти кои подлежат на лиценца и тоа ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворено, како и лиценцирањето на туристичките агенции. 10

11 Министерството за економија исто таке ќе се грижи за реализација на Стратегијата за развој на туризмот која беше промовирана кон крајот на 2007г. Агенцијата ќе се грижи за остварување на следниве надлежности: - Унапредување и промоција на туризмот; - професионално презентирање на сите сегменти и региони од туристичката понуда; - подготвување и реализиција на Програмата за промоција и поддршка на туризмот, која содржи подпрограми за промоција и подршка на вкупниот и пооделни видови на туризам; - обезбедување информативен пропаганден материјал за промоција на туристичките вредности (штампани публикации, аудио и видео материјали, интеренет презентации, сувенири и др.); - подготвување на објективни анализи и прогнози во врска со движењето на туристичкиот промет во функција на насочување на идни активности; - изготвување маркетиншки анализи на домашниот и странскиот туристички пазар; - активно промовирање на вкупниот туристички потенцијал на Република Македонија во земјата и во странство; - формирање и развивање единствен туристичко информационен систем и негово поврзување со други информативни системи во земјата и странство; - развивање и промовирање нови интегрални туристички производи; - комплетирање на целокупната инфраструктура во македонските туристички центри, креирање на комплетна понуда од културно забавниот живот, превозот, патните ознаки и др.; - иницирање и реализирање меѓународна соработка со сродни организации и институции; - предлагање квалитетни мерки и активности за промоција и подршка во туристички неразвиените делови на државата; - помагање во привлекување во инвестиции за големи хотелски компании; - соработување со светски познати турооператори за привлекување на што поголем број на туристи; - соработување со приватни (домашни и странски) претприемачи и - врши други активности согласно законот и статутот. Средствата потребни за основање и работа на Агенцијата во оваа година ќе се обезбедат од Програмата за развој на туризмот. Со донесување на овој закон, министерството за економија ќе престане да се грижи за донесување и реализација на оваа Програмаза развој на туризмот, бидејќи со овој закон се предлага Агенцијата да предлага и да се грижи за реализација на Програма за промоција и поддршка на туризмот. Со цел за усогласување на активностите при креирањето и реализација на политиките во областа на туризмот, односно нивна кохерентност, Програмата задолжително ќе се доставува до министерството за економија, пред нејзиното усвојување од Владата. На овој начин Агенцијата ќе може да ги спроведува активностите кои ќе бидат определени со Програмата за промоција и поддршка на туризмот, предложена од Агенцијата, а усвоена од Владата. На правата и обврските и одговорностите на вработените во Агенцијата ќе се применува Законот за работните односи. 11

12 Средствата за плати на вработените треба да бидат обездедени од Буџетот на РМ. Со оглед на тоа што претходно е објаснето дека министерството за економија и по донесување на овој закон ќе ги извршува надлежностите утврдени со закон, во моментов не е направена конкретна проценка како понатаму ќе биде организиран секторот за туризам при министерството и како ќе бидат систематизирани работните места во него. Од тука произлегува дека може да се направи проценка за тоа како ќе бидат организирана Агенцијата и како ќе бидат систематизирани работните места, за што е направен образец на проценка на фискалните импликации. Финансиски средства Потребните финансиски средства за спроведување на овој закон се предвидени во Буџетот. До донесувањето на Програмата за промоција и поддршка на туризмот, Агенцијата ќе се финансира со средствата од Програмата за развој на туризмот за 2008 година, објавена во " Службен весник на РМ бр.11/2008". 12

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година

2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година 2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година ОСНОВНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Со Законот за безбедност и здравје при

More information

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Образец бр.2 Назив на органот до кој барањето се поднесува Name of the receiving authority Priemen штембил Stamp of receipt БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR

More information

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер ( Службен весник на Република Македонија бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010,

More information

Број ноември 2015, среда година LXXI

Број ноември 2015, среда година LXXI Број 204 18 ноември 2015, среда година LXXI www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk СОДРЖИНА Стр. 5700. Одлука за избор на претседател, заменик претседател и членови на Анкетната комисија за скандалот

More information

С О Д Р Ж И Н А. Број 184 год. LXVII 29 декември 2011, четврток Цената на овој број е 190 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 184 год. LXVII 29 декември 2011, четврток Цената на овој број е 190 денари. Број 184 год. LXVII 29 декември 2011, четврток Цената на овој број е 190 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 4125. Одлука за престанок и за давање на трајно користење

More information

ПОСТАПКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА СПОРЕД 3АКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

ПОСТАПКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА СПОРЕД 3АКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ПОСТАПКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА СПОРЕД 3АКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Автор: М-р Драган Мустачки Август, 2015 година Правото на приватна сопственост, jus utendi

More information

П Р О С П Е К Т. Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје (ФАКОМ АД - Скопје)

П Р О С П Е К Т. Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје (ФАКОМ АД - Скопје) П Р О С П Е К Т За котација на обични акции на Официјалниот пазар потсегмент Задолжителна котација на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје Друштво за проектирање, производство и монтажа на

More information

ПР објави во медиуми

ПР објави во медиуми НР КИНА - СУЏОУ Изјава Економска соработка со Кина: Македонските фирми очекуваат нови зделки Данела Арсовска, претседател ПР објави во медиуми Телевизии, Весници & Веб портали ССК Сител МРТ Канал5 Алфа

More information

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДИПЛОМАТА И ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМАТА И ДРУГИ ИСПРАВИ ИЗДАДЕНИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДИПЛОМАТА И ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМАТА И ДРУГИ ИСПРАВИ ИЗДАДЕНИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ Врз основа на член 116 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. Македонија бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и 17/11) и Правилникот за содржината и формата, упатството за подготовка

More information

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ Врз основа на член 131 од Законот за високото образование

More information

ПРИРАЧНИК ВОДИЧ НИЗ НАДЛЕЖНОСТИТЕ ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ. Трето, изменето, дополнето и проширено издание

ПРИРАЧНИК ВОДИЧ НИЗ НАДЛЕЖНОСТИТЕ ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ. Трето, изменето, дополнето и проширено издание ПРИРАЧНИК ВОДИЧ НИЗ НАДЛЕЖНОСТИТЕ ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ Трето, изменето, дополнето и проширено издание ПРИРАЧНИК ВОДИЧ НИЗ НАДЛЕЖНОСТИТЕ ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ

More information

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 54 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување ( Службен весник

More information

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци 2008 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА 2008 ГОДИНА Бр. 0-423/ Скопје, март 2009

More information

ОДГОВОРНОСТ НА НОТАРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДГОВОРНОСТ НА НОТАРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДГОВОРНОСТ НА НОТАРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Автор: М-р Трајче Тодоровски Јуни, 2013-та година ВОВЕД Нотаријатот во РМ, веќе неколку години создава простор за бројни и хетерогени теоретски практични

More information

ЗАПИСНИК ДЕВЕТО СОБРАНИЕ СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ НА МАКЕДОНИЈА

ЗАПИСНИК ДЕВЕТО СОБРАНИЕ СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ НА МАКЕДОНИЈА ЗАПИСНИК ДЕВЕТО СОБРАНИЕ СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ НА МАКЕДОНИЈА 30 март 2013 година Конференциска сала Ресторан Воденица-Mulino - Скопје 1 Работното претседателство на Деветото Собрание на СКТМ во состав:

More information

Број јануари 2015, среда година LXXI

Број јануари 2015, среда година LXXI Број 13 28 јануари 2015, среда година LXXI www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk СОДРЖИНА Стр. 221. Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор...

More information

СОГЛЕДУВАЊА ЗА ПОЗИТИВНИТЕ И ЗА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРЕКУ РАБОТАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ.

СОГЛЕДУВАЊА ЗА ПОЗИТИВНИТЕ И ЗА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРЕКУ РАБОТАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ. 35.075/.076(497.7) СОГЛЕДУВАЊА ЗА ПОЗИТИВНИТЕ И ЗА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРЕКУ РАБОТАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ Софија Галева * Со прогласувањето на уставните амандмани

More information

УПАТСТВО ЗА ПРОЦЕНКА НА ПОВРЗАНОСТА НА СОСТОЈБАТА НА ИНВАЛИДИТЕТ И ЖИВОТНАТА И РАБОТНАТА СРЕДИНА НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

УПАТСТВО ЗА ПРОЦЕНКА НА ПОВРЗАНОСТА НА СОСТОЈБАТА НА ИНВАЛИДИТЕТ И ЖИВОТНАТА И РАБОТНАТА СРЕДИНА НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- СКОПЈЕ УПАТСТВО ЗА ПРОЦЕНКА НА ПОВРЗАНОСТА НА СОСТОЈБАТА НА ИНВАЛИДИТЕТ И ЖИВОТНАТА И РАБОТНАТА СРЕДИНА НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Скопје, 2015

More information

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS)

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА (СТАНДАРДИ) Ревидирани: Октомври 2016 I Во

More information

Управни спорови - предности и недостатоци. и нивно влијание врз прекршочната постапка

Управни спорови - предности и недостатоци. и нивно влијание врз прекршочната постапка УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Управни спорови - предности и недостатоци и нивно влијание врз прекршочната постапка - мaгистерски труд - Кандидат: Дејан Најдовски Ментор: доц. д-р Јадранка

More information

Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје

Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје Скопје, 2011 Издава: Фондација Институт отворено општество Македонија За издавачот: Владимир Милчин, Извршен директор Подготвил: Македонско здружение на младите правници www.myla.org.mk contact@myla.org.mk,

More information

С О Д Р Ж И Н А. Број 14 год. LXVII 7 февруари 2011, понеделник Цената на овој број е 190 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 14 год. LXVII 7 февруари 2011, понеделник Цената на овој број е 190 денари.  Стр. Број 14 год. LXVII 7 февруари 2011, понеделник Цената на овој број е 190 денари. www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 295. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа

More information

POLICY REPORT. Компаративна анализа на регионалните практики за парламентарен финансиски надзор над разузнавачките служби.

POLICY REPORT. Компаративна анализа на регионалните практики за парламентарен финансиски надзор над разузнавачките служби. 2013 POLICY REPORT Содржина Список на скратеници Вовед Компаративна анализа на регионалните практики за парламентарен финансиски надзор над разузнавачките служби Зошто е важен финансискиот надзор над разузнавачките

More information

Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија

Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија Автор: M-р Александра Талевска Декември, 2013година 1. Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија de lege lata Општествената положба

More information

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ НА КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ ЗА 2016 ГОДИНА. Бр / година

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ НА КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ ЗА 2016 ГОДИНА. Бр / година ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ НА КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ ЗА 2016 ГОДИНА Бр. 02-2524/1 23.11.2015 година Врз основа на член 40 став 1 алинеја 14 и член 41-а од Законот за заштита на личните податоци ( Службен

More information

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ Скопје, март 2015 година Содржина 1 Процес на поднесување на барање

More information

Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци Правна анализа Препораки Сигурноста на информациите се заснова на три столба: - TАЈНОСТ - ПОТПОЛНОСТ

More information

март - јуни 2006 година

март - јуни 2006 година Билтен број 1 1 март - јуни 2006 година Издавач: Фондација Институт отворено општество - Македонија За издавачот: Владимир Милчин, Извршен директор Автори: Академик проф. д-р Владо Камбовски Проф. д-р

More information

ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер Примената на законите под лупа 1 ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер 2 Едиција: Примената на законите

More information

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија Славчо Христовски Иницијативи за заштита Птици Растенија Пеперутки Лилјаци Заштитата на сите загрозени видови поединечно е практично невозможна.

More information

ПРОЦЕСОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ

ПРОЦЕСОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп ПРОЦЕСОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ Кандидат: Снежана Дупчинова, 52/09 Ментор:

More information

Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година

Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година Скопје, декември 2011 година Содржина: 1. Вовед...3 2. Регулација на пазарот на поштенски услуги...4 3. Поштенски услуги...6

More information

Време за патување, кое може да биде за бизнис и за задо волство.

Време за патување, кое може да биде за бизнис и за задо волство. Време за патување, кое може да биде за бизнис и за задо волство. Патувањето треба да е орган и зи рано, како би можело да ни пружи релак сација. Патувањето нај често нуди можности за запознавање со нови

More information

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ 1. ВОВЕД 1.1. Позадина

More information

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ Автор: м-р Снежана Лековска Септември, 2014 г ВОВЕД На почеток од секоја дискусија за комплексна тема како што е перењето пари, секогаш е корисно

More information

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014,

More information

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ ( Службен весник на Република Македонија бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

Анализа на секторски политики Политика за конкурентност и иновации ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO)

Анализа на секторски политики Политика за конкурентност и иновации ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO) Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014,

More information

ПРЕКРШОЦИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ПРАВЕН СИСТЕМ. Доц. д-р Искра Аќимовска-Малеtиќ * Местото на прекршоците во системот на правото

ПРЕКРШОЦИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ПРАВЕН СИСТЕМ. Доц. д-р Искра Аќимовска-Малеtиќ * Местото на прекршоците во системот на правото 35.076.7:340.13(497.7) ПРЕКРШОЦИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ПРАВЕН СИСТЕМ Доц. д-р Искра Аќимовска-Малеtиќ * Местото на прекршоците во системот на правото Едно од основните прашања кои се поставуваат во врска со

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ. Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ. Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ За издавачот: Проф. д-р Борче Давитковски, Декан Автори: Д-р Ана Павловска-Данева

More information

ПРАВА НА ИМАТЕЛИТЕ НА АКЦИИ СО ПОСЕБНО ВНИМАНИЕ НА ПРАВАТА ШТО ГИ НУДАТ ПРИОРИТЕТНИТЕ АКЦИИ И НИВНА ЗАШТИТА

ПРАВА НА ИМАТЕЛИТЕ НА АКЦИИ СО ПОСЕБНО ВНИМАНИЕ НА ПРАВАТА ШТО ГИ НУДАТ ПРИОРИТЕТНИТЕ АКЦИИ И НИВНА ЗАШТИТА ПРАВА НА ИМАТЕЛИТЕ НА АКЦИИ СО ПОСЕБНО ВНИМАНИЕ НА ПРАВАТА ШТО ГИ НУДАТ ПРИОРИТЕТНИТЕ АКЦИИ И НИВНА ЗАШТИТА Автор: м-р Валентина Доревска Септември, 2014 година Според Законот, акцијата е сопственичка

More information

С О Д Р Ж И Н А Стр.

С О Д Р Ж И Н А Стр. Број 36 Год. LXI Петок, 20 мај 2005 Цена на овој број е 300 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. Стр. 551. Одлука за пристапување кон измена 556. Правилник за постапката

More information

СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2009 2012 Скопје, септрември 2009 Предлагач: Координатор: Автори на текстот: Преведувачи: Јазични корекции: Министерство за економија Државен

More information

2.1. Закон за енергетика и подзаконските акти Закон за енергетика Правилник за енергетски карактеристики на зградите

2.1. Закон за енергетика и подзаконските акти Закон за енергетика Правилник за енергетски карактеристики на зградите 2.1. Закон за енергетика и подзаконските акти 2.1.1. Закон за енергетика 2.1.2. Правилник за енергетски карактеристики на зградите 2.1.3. Правилник за енергетска контрола 2.1.3.1. Видови на енергетски

More information

MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ

MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ Институтот за Истражување во животна средина, градежништво и енергетика ИЕГЕ

More information

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Понеделник, 27 јануари 2003 Број 4 Год. LIX Аконтацијата за 2003 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини 200

More information

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Technical Assistance for Civil Society Organisations Macedonian Office This project is funded by the European Union. Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Датум: 26ти Октомври

More information

СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ

СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

More information

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ јуни, 2017 А втори: м-р Марјан Стоилковски, м-р Јован Цветановски, Началник на Сектор

More information

Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци

Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци СОДРЖИНА Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните

More information

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk КПМГ Македонија Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk Почитувани клиенти, деловни соработници и пријатели, Ќе ни биде задоволство доколку Вие и Вашите колеги присуствувате на Даночниот семинар 2011 во организација

More information

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ Службен весник на Република Македонија бр. 10/2015 (22.1.2015) Член 1 Во Законот за високото образование ( Службен весник на Република

More information

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА. Доц. Д-р. Бистра Ангеловска

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА. Доц. Д-р. Бистра Ангеловска ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Доц. Д-р. Бистра Ангеловска Фармација Потекло на зборот од грчките зборови фармаки (лекува), фармакон (лек и отров), фармакеиа (аптека, давање на лекови) Фармацијата како

More information

СОДРЖИНА АНАЛИЗА НА ЈАВНИОТ ДОЛГ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. АВТОР: Бојана М. Христовска, Аналитика тинк тенк Тамара М. Спасова, Аналитика тинк тенк

СОДРЖИНА АНАЛИЗА НА ЈАВНИОТ ДОЛГ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. АВТОР: Бојана М. Христовска, Аналитика тинк тенк Тамара М. Спасова, Аналитика тинк тенк АВТОР: Бојана М. Христовска, Аналитика тинк тенк Тамара М. Спасова, Аналитика тинк тенк УРЕДНИК: Кире Наумов, поранешен дополнителен Заменик Министер за Финансии СОДРЖИНА Вовед 3 Правна рамка за јавен

More information

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис Прво издание: Издадено на англиски, француски, шпански, португалски, македонски и албански јазик. Copyright 2007 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania

More information

ПРОЦЕС НА ПРОМЕНИ ВО МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА И СТРУКТУРАТА

ПРОЦЕС НА ПРОМЕНИ ВО МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА И СТРУКТУРАТА ПРОЦЕС НА ПРОМЕНИ ВО МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА И СТРУКТУРАТА Апстракт Организациската промена е компонента на современото претпријатие,бидејќи се смета дека процесот на промените го подобрува работниот систем.при

More information

Можностите за развој на новиот финансиски производ-факторинг во Република Македонија

Можностите за развој на новиот финансиски производ-факторинг во Република Македонија Ирена ЛЕКОСКА 1 УДК 339.178.3 (497.7) Можностите за развој на новиот финансиски производ-факторинг во Република Македонија Апстракт Потребата на стопанските субјекти за современи форми за финансирање,

More information

Штип. Кристина Анчевска

Штип. Кристина Анчевска УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА - Менаџмент Штип Кристина Анчевска ВЛИЈАНИЕТО НА МЕНАЏМЕНТ КОНТРОЛАТА ВРЗ УСПЕШНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ (со посебен осврт на текстилната дејност

More information

Родово буџетирање.

Родово буџетирање. Родово буџетирање http:\\www.coe.int/equality EG-S-GB (2004) RAP FIN Родово буџетирање Финален извештај на Групата специјалисти за родово буџетирање (EG-S-GB) Генерален директорат за човекови права Стразбур,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА

УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА Скопје, 2015 Издавач: Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје Ректор: Проф. д-р Велимир Стојковски Рецензенти:

More information

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ЗЕЛС ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ПРОМОВИРАН

More information

ЕВРО-АТЛАНТСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПОЛИТИЧКА РЕАЛНОСТ ПО НЕУСПЕХОТ НА САМИТОТ НА НАТО ВО БУКУРЕШТ 2008

ЕВРО-АТЛАНТСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПОЛИТИЧКА РЕАЛНОСТ ПО НЕУСПЕХОТ НА САМИТОТ НА НАТО ВО БУКУРЕШТ 2008 ЕВРО-АТЛАНТСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПОЛИТИЧКА РЕАЛНОСТ ПО НЕУСПЕХОТ НА САМИТОТ НА НАТО ВО БУКУРЕШТ 2008 (ИСТРАЖУВАЊЕ НА АКТУЕЛНАТА ПОЛИТИКА И МИСЛЕЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ)

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип Ивица Костадинов ДИЗАЈНИРАЊЕ И ИНСТИТУЦИОНИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА И КУЛТУРА - МАГИСТЕРСКИ ТРУД- Штип, декември 2015 Апстракт

More information

СЕКТОРСКА АНАЛИЗА: Анализа на политиките на институциите во процесот на прогласување на заштитени подрачја.

СЕКТОРСКА АНАЛИЗА: Анализа на политиките на институциите во процесот на прогласување на заштитени подрачја. Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014,

More information

Програма за работа на здружението Регионален центар за одржлив развој за 2016 година

Програма за работа на здружението Регионален центар за одржлив развој за 2016 година Regionalen centar za odr`liv razvoj ul. Goce Del~ev br.24 Кратово tel/faks 00 389 31 481 542 e-mail:regionalencentar@gmail.com www.regionalencentar.org.mk Програма за работа на здружението Регионален центар

More information

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , )

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , ) МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 2 (2017), 107 121 КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1996 1998, 2007 2009, 2013 2015) Лидија Кондинска 1 Снежана Ристовска 2 Промените во наставата

More information

Годишен извештај ПАРИТЕ ПОЛИТИКАТА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Годишен извештај ПАРИТЕ ПОЛИТИКАТА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ Годишен извештај 1 ПАРИТЕ во ПОЛИТИКАТА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ Декември, 2013 2 Парите во политиката Годишен извештај 3 ПАРИТЕ во ПОЛИТИКАТА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

More information

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1 Чекор 1 Предуслови Предуслпвите кпи е пптребнп да ги задпвплите за успешнп ппднесуваое на гпдишна сметки се: - Да имате пристап вп апликацијата за електрпнскп ппднесуваое на гпдишни сметки; - Вашипт правен

More information

Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население

Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население Инструмент за Претпристапна Помош на Европската Унија ИПА Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население Проектот

More information

МКА -2000/Македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти. ММЕ македонска мрежа на евалуатори

МКА -2000/Македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти. ММЕ македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти ММЕ македонска мрежа на евалуатори 02.12.2014 Скопје Содржина ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ ЗНАЧЕЊЕ НА ЕВАЛУАЦИЈАТА ВО РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕУ ПОЛИТИКИ ОБЕМОТ

More information

Гледиштата изразени во овој извештај се на авторот и не нужно ги одразуваат гледиштата на Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија

Гледиштата изразени во овој извештај се на авторот и не нужно ги одразуваат гледиштата на Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија Гледиштата изразени во овој извештај се на авторот и не нужно ги одразуваат гледиштата на Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија Социетас Цивилис - Скопје. ИМПРЕСУМ Наслов: Уставниот суд

More information

КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД -НИВНАТА СТАБИЛИЗАЦИСКА И ПРЕВЕНТИВНА УЛОГА

КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД -НИВНАТА СТАБИЛИЗАЦИСКА И ПРЕВЕНТИВНА УЛОГА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп Магистерски труд КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД -НИВНАТА СТАБИЛИЗАЦИСКА И ПРЕВЕНТИВНА УЛОГА Кандидат:

More information

ИЗВЕШТАЈОТ НА ПРИБЕ ДВЕ ГОДИНИ ПОДОЦНА. нова влада и нови можности за решавање на стари проблеми

ИЗВЕШТАЈОТ НА ПРИБЕ ДВЕ ГОДИНИ ПОДОЦНА. нова влада и нови можности за решавање на стари проблеми ИЗВЕШТАЈОТ НА ПРИБЕ ДВЕ ГОДИНИ ПОДОЦНА нова влада и нови можности за решавање на стари проблеми 1 Кога зборуваме за Извештајот на Прибе, најчесто мислиме на Итните реформски приоритети - документ на Европската

More information

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И МЕДИУМИТЕ. Прирачник

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И МЕДИУМИТЕ. Прирачник ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И МЕДИУМИТЕ Прирачник Заштита на личните податоци и медиумите Издавач Дирекција за заштита на личните податоци Автор д-р Наташа Пирц Мусар Превод Конгресен Сервисен Центар -

More information

Доцент д-р Јанка Димитрова Универзитет Гоце Делчев, Економски факултет Штип

Доцент д-р Јанка Димитрова Универзитет Гоце Делчев, Економски факултет Штип ОДГОВОРНОСТА НА СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ, МЕНАЏМЕНТОТ И РЕВИЗОРИТЕ ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА, КВАЛИТЕТОТ И КРЕДИБИЛИТЕТОТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ RENSPONSIBILITY OF ACCOUNTANTS, MANAGEMENT AND AUDITORS FOR THE RELIABILITY,

More information

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА НВО СЕКТОРОТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА НВО СЕКТОРОТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Zbornik PFZ, 61, (2) 347-364 (2011) 347 ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА НВО СЕКТОРОТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Проф. д-р Борче Давитковски * UDK 351.07(497.17) Проф. д-р Ана Павловска-Данева

More information

С О Д Р Ж И Н А CONTENTS

С О Д Р Ж И Н А CONTENTS С О Д Р Ж И Н А CONTENTS МИСИЈА 12 ВОВЕДЕН ЗБОР 14 РАЗВОЕН ПРОЦЕС НА ФАКУЛТЕТОТ 20 РАЗВОЈ НА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ 26 РАЗВОЈ НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ 30 СТЕКНУВАЊЕ СО ДОКТОРАТ НА НАУКИ 32 ФАКУЛТЕТОТ ДЕНЕС

More information

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Извештај за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од

More information

а) Сексуално и репродуктивно здравје - Пристап до информации - Лица со оштетен вид и слух - Македонија - Истражувања

а) Сексуално и репродуктивно здравје - Пристап до информации - Лица со оштетен вид и слух - Македонија - Истражувања 1 CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека «Св. Климент Охридски», Скопје 613.88-056.262/.263(497.7)(047.3) ПРИСТАП до информации и услуги за сексуално и репродуктивно

More information

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК Скопје, 2009 Проект за основно образование ПРИРАЧНИК ЗА УЧИЛИШНИTE ТИМОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ Скопје, 2009 Проект за основно образование

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, ЈД У Е Н К И Е М2 В0 Р1 И 6 И З Д А Н И Е 4 2 V O L U M E 2 0 1 5 3, 4 I S S U E D E C E M J U B E N R E 4 2 2 0 1 6 5 Еразмус+ обука

More information

1. Значење на менаџментот

1. Значење на менаџментот Д-р Златко Јаковлев Значење и цели на менаџментот Вовед Круцијалната улога или значењето на менаџментот, а со тоа и на менаџерите се состои во тоа што го водат претпријатието кон остварување на целите

More information

Трет круг на евалуација

Трет круг на евалуација ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОРАТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ПРАВНИ ПРАШАЊА ДИРЕКТОРАТ ЗА МОНИТОРИНГ Стразбур, 26 март 2010 г. Доверливо III Евалуација на ГРЕКО Rep (2009) 6E II Тема Трет круг на евалуација Извештај за евалуација

More information

1. Општи методолошки појаснувања за екстерните статистики

1. Општи методолошки појаснувања за екстерните статистики 1. Општи методолошки појаснувања за екстерните статистики Екстерните статистики претставуваат сублимат од повеќе одделни статистички истражувања за прибирање, обработка и објавување податоци за состојбата

More information

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2009-2020 Јуни 2009 Содржина 1. ВОВЕД... 4 1.1. Резиме... 5 2. ПРЕДИЗВИЦИ НА МАКЕДОНСКАТА ИНДУСТРИЈА... 8 2.1.

More information

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА ТРАЈКО МИЦЕСКИ ЗЛАТКО ЈАКОВЛЕВ МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ Штип, 2014 Проф. д-р Трајко МИЦЕСКИ Проф. д-р Златко ЈАКОВЛЕВ МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

More information

ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА

ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА Во организација на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија, дел од Enterprise Europe Network,

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите МАГИСТЕРСКИ ТРУД Значењето на е-crm за остварување на Кандидат Вршкоска Лидија Ментор Проф.Д-р.Маргарита Јанеска Прилеп, јуни, 2014 Содржина Вовед... 4 1.Предмет, цели и методологија на истражување...

More information

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПСЕГОТ НА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДЕВОЈКИТЕ НА ЈАВНИТЕ МЕСТА ВО СКОПЈЕ

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПСЕГОТ НА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДЕВОЈКИТЕ НА ЈАВНИТЕ МЕСТА ВО СКОПЈЕ ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПСЕГОТ НА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДЕВОЈКИТЕ НА ЈАВНИТЕ МЕСТА ВО СКОПЈЕ 2 10 8 25 2 Реактор - Истражување во акција, 2012 Проект поддржан од страна на UN Women и имплементиран

More information

ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Нацрт анализа на законската рамка за образование и можностите за вклучување на отворените образовни ресурси ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Пишува:

More information

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА, РАЗВОЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН. на Стопанска банка а.д. Битола за период година. Март, 2015 година

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА, РАЗВОЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН. на Стопанска банка а.д. Битола за период година. Март, 2015 година ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА, РАЗВОЕН И ФИНАНСИСКИ ПЛАН на Стопанска банка а.д. Битола за период 2015-2019 година Март, 2015 година СОДРЖИНА Деловна политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола

More information

univerzitetski vesnik

univerzitetski vesnik univerzitetski vesnik И зда н и е н а Ун и вер зи тето т С в. Ки р и л и М ето ди ј во С ко п ј е Б р о ј 1 1 1, о кто м вр и 20 1 0 У К ИМ к он т и н и н у и р а н о г и н ег у в а традицијата, и н т

More information

Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Економски Факултет Прилеп

Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Економски Факултет Прилеп Универзитет Свети Климент Охридски Битола Економски Факултет Прилеп Компаративна анализа на политиките за привлекување на странски директни инвестиции во земјите на Западен Балкан - Магистерски Труд Ментор:

More information

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ Св. Климент Охридски Битола ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА магистерски

More information

СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И ГОВОР НА ОМРАЗА

СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И ГОВОР НА ОМРАЗА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И ГОВОР НА ОМРАЗА Публикација: Слобода на изразување и говор на омраза Автори: д-р Елена Михајлова д-р Јасна Бачовска м-р Томе Шекерџиев Дизајн, уредување и печат: Полиестердеј, Скопје

More information

З А П И С Н И К од Четириесет и осмата седница на Владата на Република Македонија, одржана на година

З А П И С Н И К од Четириесет и осмата седница на Владата на Република Македонија, одржана на година З А П И С Н И К од Четириесет и осмата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 9.1.2018 година Скопје, јануари 2018 година З А П И С Н И К од Четириесет и осмата седница на Владата на Република

More information