Губе само велепоседници? Стране

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Губе само велепоседници? Стране"

Transcription

1 Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна 4. НЕОБИЧАН ДУЋАН У ШИДУ: Трампа уместо новца Страна 20. По во дом школ ске сла ве Све тог Са ве, ми тро вач ки ма ли ша ни су об ра до ва ни ра зним по кло ни ма. Та ко је и у Ме сној за јед ни ци Блок Б поде ље но 470 па ке ти ћа де ци уз ра ста до де сет го ди на ста ро сти. Де ца су ужи ва ла у слат ким па кети ћи ма, игра ча ка ма и школ ском прибо ру. М. Т.- М. М. ТЕМА БРОЈА НЕМА ВИШЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАКУПЦЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА Губе само велепоседници? Стране KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA bmb 95 EKO POWER EVRODIZEL EKO POWER BENZINSKA PUMPA U SR. MITROVICI, Kralja Aleksandra Karađorđevića bb СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЂУРАЂ ЧИЧИЋ, ПРЕЖИВЕЛИ ЛОГОРАШ ЈАСЕНОВЦА Језа и од сећања Стра на 19. ШИД ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ Зоран Видовић, најбољи спортиста Стра на 38.

2 2 Среда, 28. јануар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Као по пла ва кок вред но сти швај цар ског фран ка тре се да нас Евро- ре ги он, за ду же не гра ђа не у фран ци ма. Сви тра же Спу, или су већ на шли ре ше ња, сем у Ср би ји где се раз ма тра, из у ча ва, ре ла ти ви зу је у сми слу код нас је са мо гра ђа на ко ји су узе ли ду го роч не кре ди те са кла у зу лом швај цар ског фран ка, док је у Хр ват ској то То је исто као кад би се ре кло мај ске по пла ве у Ср бији ни су то ли ко по губ не јер су по го ди ле са мо не ко ли ко про це на та укуп ног ста нов ни штва. Реч је о еле мен тар ној не по го ди ко ја је у ви ду по пла ва по го ди ла број на до маћни ства ис точ не Ср би је, од не ла им ку ће, као што ова елемен тар на не по го да иза зва на ви шом си лом, од лу ком швајцар ске Цен трал не бан ке, пре ти да оду зме ста но ве пре заду же ним гра ђа ни ма. Ко је узи мао ове кре ди те? Прет по ста вљам не пен зи о- не ри, та ко ђе ни они ко ји се зо ву по срп ски тај ку ни ма, а ни они ко ји су још за жи во та збри ну ли се бе и сво је по том ке. Узи ма ли су их мла ди љу ди, они ко ји су са ви ја ли по ро дична гне зда, обе ћа ва ли при ра штај и мо жда нај дра го це ни је са оп шта ва ли да ће оста ти у Ср би ји. Ве ро ва ли Ср би ји. А он да је до шла ка та стро фа рав на по пла ви. На фик сна при ма ња ко ја се сва ки дан гриц ка ју са свих стра на као да је но ви во де ни та лас у сво јој ру ши лач кој бу ји ци одно сио и оно ма ло оп ти ми зма, ве ре, на де. На све ово нај пре сти же на ја ва из Ми ни стар ства фи нан си ја да др жа ва не ће ин тер ве ни ста ти у овој вр сти еле мен тар не не по го де. Ша ље се по ру ка сви ма они ма ко ји се још предо ми шља ју да ли да оста ну у зе мљи или да па ку ју ко фе ре Уме сто пе сме "Остај те ов де", не ко дру ги ће мо жда су тра за пе ва ти но ву об ред ну пе сму "Устај те ов де". Нај по зна тији еко но ми ста да на шњи це, но бе ло вац, Џо зеф Сти глиц у " Сход но кон цеп ту нео ли бе рал не по ли ти ке, сма ње ни су др жав ни ути цаји на бан кар ски си стем и ола ба вље на уло га Цен трал не бан ке у кон тро ли бан кар ства. Све је пре пу ште но тр жи шту и зо ни про це не сопстве ног ри зи ка сво јој књи зи Сло бо дан пад из об ја шња ва по ја ву ве ли ке кри зе у САД го ди не Цен трал ни узрок ви ди у то ме што је де ре гу ла ци ја или де мон та жа ни за кон тролних ме ха ни за ма до ве ла до дра стич ног сло ма при вред них ак тив но сти. Сход но кон цеп ту нео ли бе рал не по ли ти ке, сма ње ни су др жав ни ути ца ји на бан кар ски си стем и олаба вље на уло га Цен трал не бан ке у кон тро ли бан кар ства. Све је пре пу ште но тр жи шту и зо ни про це не соп стве ног ри зи ка. Ве ли ка ма са кре ди та одо бре на при ват ном сек тору на ба зи за ло га, хи по те ка на ку ће и не крет ни не. Кад се кре ди ти ни су мо гли да вра те пре у зи ма ју се ин та бу ли ра не ку ће, на тр жи шту на ста је ве ли ка по ну да од у зе тих ку ћа, це на им дра стич но па да, па бан ке гу бе део пла сма на или део ан га жо ва не штед ње гра ђа на. Др жа ва уска че у по моћ с по ре ским ди на ром ка ко би са ни ра ла ру пе у бан кар ству и спа сла штед њу гра ђа на и при вре де. Аме ри кан ци на те рет сво ји их по ре ских об ве зни ка са ни ра ли по сле ди це нео д- го вор ног бан кар ског ме наџ мен та, а из Ми ни стар ства финан си ја нај пре по ру чу ју да не ће до не ти ни ка кве од лу ке ко је би мо гле ути ца ти на по зи ци ју за ду же них гра ђа на у фран ци ма, не ће са ни ра ти по сле ди це они ма ко ји су би ли од го вор ни пре ма се би и Ср би ји. Од го вор ни за то што су у Ср би ји оста ли, што су ов де де цу ра ђа ли, што сво је млада лач ке рад но кре а тив не ка па ци те те ста вља ју у функ цију сво је зе мље. По зна то је да да нас Ср би ја, без Ко со ва и Ме то хи је има три пу та ви ше ста нов ни ка од Ко со ва, а да је број мла дих до 20 го ди на го то во из јед на чен. Да ли ћемо и то ма ло што има мо угро зи ти, оте ра ти, за ко га ће мо он да ове про сто ре чу ва ти. Ни су ов де те ма по је дин ци, ни ти за ду же ни гра ђа ни у фран ци ма, па ни ра ди кал ни скок швај цар ског фран ка, те ма је мно го ши ра, од нос на шег Ми ни стар ства за финан си је, па и Вла де пре ма бу дућ но сти, пре ма мла ди ма, ге не ра ци ји ко ја до ла зи и ко ја се ма сов но из ја шња ва о то ме чим за вр ше шко ле иду пре ко гра не. Иду из не у- ре ђе не Ср би је у уре ђе на дру штва, бе же од оних ко ји су у по гле ду нео ли бе ра ли зма ве ћи ка то ли ци од Па пе. Све ја сни је уоча вам де бе лу ли ни ју нео ли бе ра ли зма ко ја ће се по сво јој ло ги ци су ро во сти сру чи ти као но ва еле мен тар на не по го да на гра ђа не Ср би је. У ту ли ни ју на ши ро ка вра та ула зе ми ни стри ко ји ју че ре ко ше да пен зи о не ри не мо ра ју ку по ва ти но ва оде ла, пре кју че да они осам де се то го дишња ци ко ји не мо гу ви ше пла ћа ти ко му на ли је у гра ду не ка иду на се ла и та мо се пре хра не. Не ко ве че ми ни стар фи нан си ја ре че, гра ђа нин ко ји се за ду жи ло у фран ци ма, исто је као да је ку пио ску пе ци пе ле, па их са да, ре ци мо, жу ља ју. Ни је вре ме за не у ме сне ша ле. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОД БОР НИ ЦИ ВРЕД НЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ ПРЕ ШЛИ У ОД БОР НИЧ КУ ГРУ ПУ СНС У Скуп шти ни гра да 26 од бор ни ка на пред ња ка Н Гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић а про шло не дељ ном за се да њу Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви ца зва нич но је по твр ђен пре ла зак у Срп ску на пред ну стран ку од бор ни ка Гру пе гра ђа на Вред на Ми тро ви ца чи ји је је дан од осни вача ак ту ел ни гра до на чел ник Бра нислав Не ди мо вић. Пре ла зак свих 14 чла но ва Одбор нич ке гру пе Вред на Ми тро вица у Од бор нич ку гру пу Срп ске напред не стран ке не ће се од ра зи ти на скуп штин ску ве ћи ну, стим што ће са да Од бор нич ка гру па СНС укуп но има ти 26 од бор ни ка од 61 од бор ника у Скуп шти ни гра да. Гра до на чел ник Срем ске МИ трови це Бра ни слав Не ди мо вић, од недав но и по ве ре ник СНС за Срем ску Ми тро ви цу, ка же пре ла зак од бор ника Вред не Ми тро ви це у СНС не ће про ме ни ти до са да шњу по ли ти ку локал не са мо у пра ве с основ ним за датком да се за по сли што ви ше љу ди. - Је дан од основ них раз ло га зашто смо по сти гли до го вор са СНС и Алек сан дром Ву чи ћем, је сте да по ку ша мо да про ме ни мо на бо ље ка ко град Срем ску Ми тро ви цу, та ко и Ср би ју и ми ће мо то ме да ти свој пу ни до при нос ре као је Не ди мовић.- У на ред них го ди ну да на оче кује нас мно го по сла и ве ли ке ства ри. Већ 30. ја ну а ра је пот пи си ва ње угово ра о про да ји Ми тро са Ги ер лингер хол дин гу и ја оче ку јем да већ у апри лу или ма ју има мо бли зу 400 но вих рад них ме ста. Не ди мо вић је ре као и да су се, на ло ка лу, до бро по ка за ле гра ђан ске ини ци ја ти ве. - Гру па гра ђа на Вред на Ми трови ца је остври ла нај ве ћи део ци љева због ко јих је осно ва на, а у на редном пе ри о ду СНС ће по ја ча ти рад на ло кал ном ни воу ка ко би по ста ла апсо лут но до ми нант на стран ка на просто ру Срем ске Ми тро ви це ре као је Не ди мо вић и до дао да је са да при вреда у пр вом пла ну. Кон крет но, на ре ду је фи на ли за ци ја до го во ра о ин ве стици ји не мач ке Ком па ни је Те нис. Пред сед ник Скуп шти не гра да Ми лан Ко ва че вић ка же да је прела зак Вред не Ми тро ви це у СНС нешто нор мал но на по ли тич кој сце ни и да не ви ди ни шта нео бич но да јед на гру па гра ђа на при сту пи јед ној по литич кој стран ци. - То је од го во ран и озби љан по тез љу ди из Вред не Ми тро ви це ко ји су пре по зна ли ква ли тет СНС и људи ко ји је во де. У до бром ти му ни је бит но ко шта игра, већ нам је свима нај ва жни ји ре зул тат. Циљ да нам мла ди, струч ни љу ди бу ду на од говор ним ме сти ма и јав ним функ ци јама ре као је Ко ва че вић и под се тио да су и до са да до бро са ра ђи ва ли и за јед но до при не ли то ме да су ла не сва ми тро вач ка јав на пред у зе ћа пози тив но по сло ва ла и да су, на кра ју, упла ти ла и зна чај на сред ства у буџет Ср би је. Ж. Н. ИН ЂИ ЈА СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ОД БО РА ДЕ МО КРАТ СКЕ СТРАН КЕ Ин фор ма ци ја о тре нут ној поли тич кој си ту а ци ји у Ср би ји и ве ри фи ка ци ја но вих чла но ва, две су те ме о ко ји ма је би ло ре чи на 22. сед ни ци Оп штин ског од бо ра Де мо крат ске стран ке у Ин ђи ји која је одр жа на про шлог че тврт ка у про сто ри ја ма стран ке. Сед ни ци су при су ство ва ли чла но ви стран ке, а при сут ни ма су се обра ти ли председ ник ОО ДС Го ран Је шић и Миро слав Ва син, пред сед ник по крајин ског од бо ра ДС. Је шић је том при ли ком ис та као да по сто је ва жни про јек ти ко ји ће би ти ре а ли зо ва ни у оп шти ни Ин ђија то ком ове го ди не. - Реч је о за вр шет ку спорт ске ха ле ко ју ко нач но при во ди мо крају, за тим про јек ти ко ји су од кључног зна ча ја за ме сне за јед ни це као што су во до вод у Чор та нов ци ма и ка на ли за ци ја у Бе шки, као и бројни про јек ти ко је су гра ђа ни ста вили као при о ри тет у на се ље ним мести ма - ре као је Је шић и по ру чио да Де мо крат ска стран ка у Ин ђи ји као део вла да ју ће ко а ли ци је до бро функ ци о ни ше го ди на ма, а у при лог то ме све до че успе шно ре а ли зо вани ка пи тал ни про јек ти. Ми ро слав Ва син се освр нуо на ак ту ел ну по ли тич ку си ту а ци ју и по ру чио да ће та ко зва на вла да у сен ци би ти фор ми ра на на наци о нал ном ни воу у на ред ном пери о ду. - Си гур но је да ће то би ти је дан озби љан по ли тич ки по тез ко ји не тр пи им про ви за ци ју.с об зи ром да по сто ји иде ја да вла ду у сен ци чине ис так ну ти пре га о ци из ра зних обла сти, ко ји вр ло че сто и ни су чла но ви Де мо крат ске стран ке, али су афир ми са ни у сво јој обла сти, тај по сао иде ма ло успо ре ни је. Че каће мо на фор ми ра ње те вла де, све док не бу де мо уве ре ни да њу чи не Пред сед ник Скуп шти не гра да Ми лан Ко ва че вић За вр ше так ка пи тал них про је ка та Ми ро слав Ва син, Го ран Је шић и Пе тар Фи ли по вић ква ли тет ни љу ди - ре као је Ва син. - Основ на иде ја је сте да та бу ду ћа вла да бу де ме сто где ће се кре и рати ал тер на тив на ре ше ња свим лошим ре ше њи ма ак ту ел не вла сти, а њих је то ли ко да их је те шко на броја ти. Она би тре ба ло да бу де ме сто оку пља ња свих оних стра на ка ко ја пред ста вља опо зи ци ју, али ће њена пр вен стве на уло га би ти да да је ал тер на тив на и бо ља ре ше ња. М. Ба ла ба но вић

3 Среда, 28. јануар РУ МА ПРИ МЕР ПРЕ КО ГРА НИЧ НЕ СА РАД ЊЕ Во да, ва здух и зе мља - мо ра ју се са чу ва ти! По љо при вред ној шко ли у Ру ми до де љен па кет опре ме за за шти ту би ља у вред но сти од 38 хи ља да евра С Ди рек тор Mилан Пу по вац отва ра скуп ред ња по љо при вредно-пре храм бе на шко ла ''Сте ван Пе тро вић Бри ле'' у Ру ми је је ди ни срп ски представ ник у про јек ту пре ко гранич не са рад ње ко ји се од ви ја из ме ђу Ср би је и Хр ват ске, сусед ну зе мљу пред ста вља По љопри вред ни фа кул тет у Оси је ку и Хр ват ска аген ци ја за хра ну. Реч је о про јек ту под на зи вом ''Agri - Con to - Cleen'', су шти на је у ''до при но су по љо при вреде чи стом окру же њу и здра вој хра ни'', а све то тра је од ма ја го ди не. Про шле не де ље, 23. ја ну а ра, у шко ли ''Бри ле'' од ви јао се тре нинг у окви ру овог про јек та, исто вре ме но је то би ла и про мо ци ја опре ме, по кло на Европ ске уни је. По клон Европ ске уни је, који је у Ру му сти гао по сред ством Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де и Упра ве за за шти ту би ља, вредан је 38 хи ља да евра, а реч је о опре ми за те сти ра ње и контро лу ма ши на за за шти ту биља, пр ска ли ца и амор ти зе ра. Са рад ни ци на овом про јек ту, са срп ске стра не, су по љо привред но-струч на слу жба ''Срем'' и Аген ци ја за ру рал ни раз вој Оп шти не Ин ђи ја, док су партне ри По љо при вред ни фа култет у Но вом Са ду и Ре ги о нална раз вој на аген ци ја ''Срем'' у Ру ми. Про грам ско под руч је про јек та у Ср би ји је Срем ски и Ју жно бач ки округ, а у Хрват ској Осјеч ко-ба рањ ска жупа ни ја и Ву ко вар ско-срем ска жу па ни ја. Ка ко је на гла ше но то ком овог ску па, циљ не групе су по љо при вред ни про из вођа чи - фар ме ри, про из во ђа чи хра не, са ве то дав не и струч не слу жбе, ма ли и сред њи про извод ни објек ти, сту ден ти и учени ци. Као глав ни циљ про јек та апо стро фи ран је до при нос пољо при вре де очу ва њу око ли не и из град ња си сте ма по љо привред не про из вод ње у прав цу про из вод ње - ква лит тет не хране. Отва ра ју ћи скуп, ди рек тор шко ле ''Бри ле'' у Ру ми Ми лан Пу по вац је ис та као да је ви шак хер би ци да опа сан за жи вот ну сре ди ну, за то у по љопри вред ној про из вод њи стру ка мо ра би ти на пр вом ме сту: - У на ред не три го ди не у нашој шко ли ће мо бес плат но тести ра ти пр ска ли це и из да ва ти сер ти фи ка те о њи хо вој ис правно сти, све то у са рад њи са ПСС ''Ру ма'' и Оп шти ном Ру ма. Едука ци ја и про ве ра пр ска ли ца би ће бес плат на. У име ло кал не са мо у пра ве скуп је по здра вио на чел ник Оп ште упра ве Ду шан Љуби шић на гла ша ва ју ћи зна чај здра ве хра не и чи стог окруже ња, уз обе ћа ње да по др шка оп шти не и у на ред ном пе ри о ду не ће из о ста ти. Је дан од по љо при вред ни ка ко ји је при су ство вао овом тренин гу био је Сте ван Цвет ковић из Ма лих Ра ди на ца: - Обу ка за нас про из во ђа че зна чи пу но, све што је до бро, тре ба и да се при ме ни у пракси. До са да смо ра ди ли она ко ка ко зна мо, бу де ту и до ста сло бод не про це не, чо век се учи на соп стве ним гре шка ма. Сам сам је се нас по гре шио на при хра ни пше ни це, ни сам је на вре ме ура дио и род је био мањи за 30 про це на та. О до са да шњим ак тив но стима на овом про јек ту го во ри ла је аси стент глав ног ме на џе ра Јо ва на Ди мов: - Че ка нас ве ли ки по сао, 1. ма ја ов де ће би ти за вр шна конфе рен ци ја про јек та. Шко ла ће, Про фе сор Александар Пе тро вић - опре зно са пе сти ци ди ма као но си лац про јек та, до бити лет њу учи о но цу. Са срп ске стра не, бу џет за овај про је кат је 203 хи ља де евра. Про из вод ни про грам елгиј ско-ита ли јан ске ком па ни је ''Тех но кон трол'' и фир ме ''Салва ри ни'' пред ста ви ла је Је ле на Вур де ља, пре да ва ње на те му ''За шти ти се бе, а не са мо усе ве'' Пре зен та ци ја но ве опре ме одр жао је про фе сор ове шко ле Алек сан дар Пе тро вић: - То ком при ме не за штит них сред ста ва, мо ра ју се узе ти у об зир вре мен ске при ли ке, да не пр ска мо уз ве тар, и да обрати мо па жњу на гу сти ну усе ва кроз ко ји се кре ће мо. Тре тира ње ни ка да не тре ба ра ди ти у нај то пли јем де лу да на, због мо гу ћих ис па ра ва ња. Пе сти циди мо гу ући у ор га ни зам орално, дер мал но, пре ко ко же, и ин ха ла ци о но, уко ли ко ма ле капљи це отро ва уђу у нос. На кон по сла, оба ве зно је ту ши ра ње, ни ка да по та па ње у ка ду. Најче шће је тро ва ње пре ко ко же, љу ди су ту при лич но еду кова ни, ни је би ло тра гич них после ди ца, ве ћих про бле ма смо има ли са скла ди шти ма за пести ци де ко ји су углав ном не у- слов ни. Све је про те кло уз по ру ку - во да, ва здух и зе мља мо ра ју се са чу ва ти, због нас, и оних који тек до ла зе, јер - ни ко не ма пра во да бу ду ћим ге не ра ци јама уни шти бу дућ ност. К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО ЈЕ КАТ ЗА ШТИ ТЕ СЛИ ВА РЕ КЕ СА ВЕ Уско ро Сту ди ја о оправ да но сти про јек та Циљ је до бра при пре ма ба зне до ку мен та ци је и из ра да што ква ли тет ни је сту ди је о оправ да но сти про јек та и глав ног про јек та за шти та сли ва ре ке Са ве На дру гом са стан ку Ме ђуоп штин ске рад не гру пе за ре а ли за ци ју про јек та "За шти та сли ва ре ке Са ве из град њом кана ли за ци о не ин фра струк ту ре", ко ји је одр жан у Срем ској Митро ви ци, пред став ни ци ма општи на уче сни ца пред ста вљен је упит ник са прин ци пи ма пројект ног за дат ка, јер је су шти на да се, у до глед но вре ме, покре не јав на на бав ка за из ра ду сту ди је о оправ да но сти и главни про је кат. - Овај ме ђу оп штин ски проје кат ре а ли зу је се дам сремских оп шти на, фи нан си ра га По кра јин ски се кре та ри јат за ме ђу ре ги о нал ни раз вој, а кроз ње га же ли мо да за јед но са срем ским оп шти на ма до би је мо ба зну осно ву за си стем ка на лиза ци је и про чи шћа ва ња от падних во да. Зна мо ка кво је ста ње са от пад ним во да ма и ка кве су ди рек ти ве ЕУ за то се ба ви мо реком Са вом и ње ним сли вом. За де вет ме се ци, ко ли ко тра је проје кат, ми ће мо ура ди ти Сту ди ју о оправ да но сти са ге не рал ним про јек том, а он да ће мо на сто јати да тај наш про је кат пред стави мо фон до ви ма и на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма ко је од лу чу ју о ула га њи ма, ре као је Ми лан Ми рић, ди рек тор Ре ги о нал нe раз вој не аген ци је "Срем". Са стан ку рад не гру пе по ред пред став ни ка срем ских оп штина и екс перт ске гру пе при суство ва ли су и струч ња ци разних про фи ла као и пред ставни ци "Во да Вој во ди не". - Ка да је у пи та њу за шти та сли ва Са ве у Срем ској Ми трови ци, по треб но је да се из гради град ски пре чи стач. Ов де има део ка на ли за ци о не мре же Дру ги са ста нак МОРГ-а и део глав ног ко лек то ра, али не ма пре чи ста ча. Не кад је у "Ма тро зу" по сто јао ве ли ки пречи стач ко ји је био за по тре бе ин ду стри је а ми ће мо у про јекту раз ма тра ти хо ће мо ли или не ко ри сти ти по сто је ће објекте, на вео је Ми лан Ми рић. Заме ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це То ми слав Јан ковић до дао је да су овом са станку де фи ни са ни прав ци да љег ра да са ци љем да се при ву че што већ број ин сти ту ци ја ка ко би се ге не рал ни про је кат и студи ја ква ли тет но при пре ми ли. У ра ду са стан ка рад не групе уче ство ва ли су, по ред по мену тих, пред став ни ци Срем ске при вред не ко мо ре, ге о де те и дру ги струч ња ци, а као го сти би ли су и пред став ни ци На цио нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој Ср би је. С.Ђ. - Сл.Н.

4 4 Среда, 28. јануар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СУ МИ РА НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРО ЈЕК ТА РЕ ГИ О НАЛ НА ДЕ ПО НИ ЈА СРЕМ-МА ЧВА Ја ча еко ло шка свест гра ђа на Кон фе рен ци ја по во дом завр шет ка јед но го ди шњег про јек та Ре ги о нал на де пони ја Срем-Ма чва одр жа на је про шле не де ље у Град ској кући. На кон фе рен ци ји су го вори ли за ме ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це То ми слав Јан ко вић, аси стент у Про јекту Ре ги о нал на де по ни ја Срем- Ма чва Да ни је ла Ме ђе до вић, пред став ник ЈКП Ре ги о нал на де по ни ја Срем-Ма чва Јо ван Ко ва чић и Ни ко ла Са марџић, ко ор ди на тор пот про јек та Еко ло шки све сна Ми тро ви ца, СМ Омла дин ски цен тар. Овај про је кат у вред но сти од пре ко евра ве ћим де лом је фи нан си ра ла Европ ска уни ја у окви ру EU Ex chan ge 4 про грама ко ји спро во ди Стал на конфе рен ци ја гра до ва и оп шти на, а за јед нич ки су га ре а ли зо вали гра до ви Срем ска Ми тро вица и Ша бац. По ред ло кал них са мо у пра ва у про јек ту су учество ва ли ЈКП Ко му на ли је из Срем ске Ми тро ви це, ЈКП Стари Град из Шап ца и ЈКП Ре гио нал на де по ни ја Срем-Ма чва кроз ак тив но сти две не вла ди не ор га ни за ци је ЕКОС из Шап ца и СМ Омла дин ски цен тар из Срем ске Ми тро ви це. - До са да смо из гра ди ли Са кон фе рен ци је Ре ги о нал ну де по ни ју, а тренут но пу тем про мо тви них мате ри ја ла и ра ди о ни ца еду кује мо ста нов ни штво о по тре би и зна ча ју раз два ја ња от па да у до ма ћин стви ма. Та ко ђе смо кон теј не ри ма за ре ци кла жу от па да опре ми ли Ша бац, док је Срем ска Ми тро ви ца до би ла око сто кон теј не ра и хи ља ду ком по сте ра. На кон про шлого ди шњих по пла ва смо очисти ли и при о бал ни део ре ке Са ве, као и ве ли ку де по ни ју у се о ском на се љу Рав ње рекла је Да ни је ла Ме ђе до вић, ис пред про јек та Ре ги о нал на де по ни ја Срем-Ма чва. Јо ван Ко ва чић, ре фе рент за без бед ност и за шти ту живот не сре ди не у Ре ги о нал ној де по ни ји ис та као је да су током ра да на овом про јек ту наба ви ли дро би ли цу и ли ни ју за пе ле ти ра ње, чи ме је у бу дућно сти омо гу ће на про из вод ња енер ге на та, као и ре ша ва ње про бле ма би о от па да. - У окви ру про јек та су ор гани зо ва не и мно го број не ак тивно сти укљу чу ју ћи и фо то конкурс ре а ли зо ван на дру штве ној мре жи Феј сбук, а на кон по плава смо уре ди ли ди вљу де по ни ју у ата ру се ла Дре но вац ре као је Ни ко ла Са мар џић, ко ор ди натор про јек та за Срем ску Ми тровцу до да ју ћи да ће и у на ред ном пе ри о ду на ста ви ти да ор га ни зују про мо тив не ра ди о ни це. То ми слав Јан ко вић, за ме ник гра до на чел ни ка Гра да Сремска Ми тро ви ца је на по ме нуо да је овај про је кат од ве ли ког зна ча ја за Срем ску Ми тро ви цу због ре ша ва ња еко ло шких пробле ма и због раз во ја еко ло шке све сти Ми тров ча на. - У рад ним ак ци ја ма чишће ња де по ни ја се укљу чио и ве ли ки број мла дих су грађа на сред њо шко ла ца. Они су на ли цу ме ста мо гли да ви де ко ли ко мо гу би ти опа сне после ди це уко ли ко се про блем сме ћа не ре гу ли ше на од гова ра ју ћи на чин. Ми ће мо и убу ду ће по др жа ва ти ова кве омла дин ске ини ци ја ти ве, како би се про блем от па да свео на ми ни мум за кљу чио је заме ник гра до на чел ни ка То мислав Јан ко вић. М. Т. Сл. Н. ЧАЛ МА ПРИ ЗНА ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ФА КУЛ ТЕ ТА СТА НИ ЈИ РО ГУ ЉА При зна је је на у ка, др жа ва не по ма же Ста ни ја Ро гу ља из Чал ме је ди на је же на из Сре ма ко ја је при ми ла при зна ње од По љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду за вр хун ску про из вод њу жи та ри ца и то ва сви ња за го ди ну По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду, Де парт ман за ра тар ство и сто чар ство, увео је прак су да на по чет ку го дине ода је при зна ња за про те клу го ди ну же на ма вла сни ца ма по љо при вред них га здин става у Вој во ди ни ко је су оствари ле ре зул та те по европ ским ме ри ли ма. За лањ ску го ди ну на гра ђе но је пет же на. Је дина вла сни ца по љо при вред ног га здин ства у Сре му и нај млађа ме ђу ко ји ма је уру че но висо ко при зна ње за оства ре не вр хун ске ре зул та те у про извод њи жи та ри ца и то ву сви ња је Ста ни ја Ро гу ља из Чал ме код Срем ске Ми тро ви це. Ста ни ја има 34 го ди не и по ро дич на је же на. Ро ђе на је у Чал ми у по ро ди ци Пе јако вић и уда ла се у сво је се ло за дест го ди на ста ри јег Брани сла ва Ро гу љу, вој но ли це са ко јим има си но ве Бо шка од 15 го ди на и Ђор ђа од 11 го ди на. За вр ши ла је еко номско-тр го вач ку шко лу и од лучи ла да ра ди на има њу од 20 хек та ра ора ни ца над ко ји ма је вла сник је дан кроз је дан. И стал но уве ћа ва грунт. По че ла је го ди не да озбиљ ни је ра ди на про из вод њи хра не. - Има ла сам та да уште ђених но ва ца да сам ку пи ла девт на зи ми ца. Муж баш није био за то. Он има со лид ну Ста ни ја са при зна њем По љо при вред ног фа кул те та пла ту. Имам при лич но ве ли ки по сед зе мље и да сам га дала у арен ду мир но би и ле по жи ве ли. Искре но, ни сам мо рала ри зи ко ва ти. Али, од лу чи ла сам да ри зи ку јем, па шта буде. Има ла сам сре ћу! И муж се бр зо при кло нио и сад ми по ма же у по слу. Имам по моћ и у све кр ви Ми ле ви. По че ла сам од мо јих пра са ди да товим у не баш услов ном обо ру. У по чет ку сма има ла два турну са го ди шње, сад имам три. Од за ра да на то ву сви ња сам из гра ди ла са вре ме но то ви лиште. Пр во сам у то ви ли ште уве ла изо ла ци ју и бо љу струју да сви ња ма зи ми бу де топло, па тек он да сам по че ла да сре ђу јем ку ћу. Са да имам нај са вре ме ни је то ви ли ште, баш она кво ка кве сам ви де ла у Не мач кој, у Бре ме ну. Но, ни то ми ни је по мо гло да до би је суб вен ци је у ви ше по ку шаја, ни од оп шти не до др жа ве. Же лим да имам че ти ри тур нуса го ди шње то вље ни ка. Свуд сам од би је на. У исто вре ме суб вен ци је су до би ја ли и они ко ји су у зах те ву да ли са мо обе ћа ње да ће на ба ви ти свиње и из гра ди ти обо ре. Зна се да су сви ти при па да ли не кој од по ли тич ких гру па, а ја нико ме. Је ди ни ко ји су би ли на мо јој стра ни да скре ну па жњу на мој рад су но ви на ри и та ко је По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду до знао за мене и по се ти ли ме про фе со ри, а ка сни је по зва ли и уру чи ли при зна ње и по кло не из но си Ста ни ја Ро гу ља. Је се нас је ку ку руз на Стани ји ним њи ва ма ро дио 12 то на су вог зр на по хек та ру, а то је ско ро три пу та ви ше од про сека у Ср би ји или за три то не више од про се ка у нај ра зви је нијем де лу Евро пе. На ско ро три хек та ра ше ћер не ре пе је има ла То ви ли ште по узо ру на нај са вре ме ни је у Не мач кој род 80 то на по хек та ру, што је за ско ро 30 то на из над лањ ског про се ка у Ср би ји. Ре па је би ла ви со ког ква ли те та с сла шћу изнад 15 од сто и не чи сто ћом мањом од 20 про це на та. И со ја јој је до бро ро ди ла. На три хек тара има ла је око че ти ри то не по хек та ру. - Све што про из ве дем на мо јим њи ва ма, ја упо тре бим за тов сви ња. Од за ра де наба вљам са вре ме ну ме ха низа ци ју. На ба ви ла сам ве ли ки аме рич ки трак тор од 110 ко ња и по ла ко ку пу јем при кључ не ма ши не за ње га. Углав ном га ја во зим, али и муж све ви ше. На ро чи то ми је по мо гао код је се њег ора ња. Ово је ма шина - ави он на зе мљи. Све је ком пју те ри зо ва но. Ла ко за руко ва ње у об ра ди зе мље. Чи та њи ву као књи гу ђак са за довољ ством го во ри Ста ни ја. Ова мла да же на све ви ше чи та струч ну ли те ра ту ру о про из вод њи жи та ри ца и то ва сви ња. И не са мо то. Она учеству је на ра зним се ми на ри ма и пре да ва њи ма, али и са ма из во ди пре да ва ња и уче ствује у пи са њу струч не ли те рату ре. Ње но пре да ва ње под на зи вом Би о си гур но сне мере на по ро дич ној фар ми свиња ушло је у књи гу струч них пре да ва ња Ве те ри нар ског инсти ту та у Но вом Са ду ко ја је штам па на по во дом за јед нич ке ак ци је Ср би је и Хр ват ске у вези спре ча ва ња ме ђу гра нич ног ши ре ња свињ ске ку ге. М. Фи ли по вић

5 Среда, 28. јануар ВОЈ КА ШТА СЕ МО ЖЕ КАД СЕ СВИ СЛО ЖЕ Гру ји ћи по ро ди ца за при мер Не ба ви мо се не ким ве ли ким би зни сом, али оно што ра ди мо је озбиљ но ка же Зо ри ца Гру јић из Вој ке, про из во ђач мле ка, ме са, млеч них и су во ме сна тих про из во да, а ујед но и ра тар К а да је пре два де се так го ди на оста ла без по сла, Вој чан ка Зо ри ца Гру јић са су пру гом Ра дом од лу чи ла је да се по све ти по љо при вре ди, од но сно да се укљу чи у по сао ко јим су јој се та да ба ви ли све кар и све кр ва. Али убр зо je схва ти ла да све мо же и мно го ви ше и бо ље, ако се у пот пу но сти укљу чи у по сао ра та ра, сточа ра и про из во ђа ча го то вих про из во да од мле ка и ме са. Kада сам се уда ла пре три де сет годи на, то су све ра ди ли мо ји све кар и свекр ва. Би ла сам та да за по сле на и ни сам се од мах укљу чи ла и те по сло ве, али ка да сам оста ла без по сла и ка да сам ви де ла да је то ипак ре ше ње за ме не и мо ју по ро дицу, од лу чи ла сам да се по све тим по љо привре ди и за до вољ на сам. И сво ју де цу сам та ко на у чи ла. Мој син Бра ни слав на ставља про из вод њу са на ма, а кћер ка Брани сла ва ко ја се спре ма за по зив учи тељи це, уска че по по тре би. И јед но и дру го зна ју све да ра де и ми мо же мо да оде мо на го ди шњи од мор и да не бри не мо за по сао при ча Зо ри ца ко ју смо про шлог че тврт ка за те кли на пи ја ци у Ста рој Па зо ви. Зо ри ца је вр ло ра но рас про да ла сву робу, си ре ве, кај мак, шун ке, сла ни ну, тек је остао по не ки ко мад за сли ка ње. Ми смо за о кру жи ли и про из вод њу и про да ју у на шем га здин ству - на ста вља Зо ри ца. - Пре 10 го ди на отво ри ли смо мини мле ка ру где нај ви ше пра ви мо срем ски сит ни сир ко ји се на бо ље про да је, за тим слат ки сир у кри шка ма, кај мак, кач ка ваљ ди мље ни и оби чан бе ли и ми ле рам у мањим ко ли чи на ма јер је он при лич но скуп и ма ње се тра жи. Углав ном, све што произ ве де мо, успе мо и да про да мо. Има мо стал не му ште ри је и на пи ја ци, у гра ду и код ку ће. Му ште ри је су за до вољ не и још ни јед ном ни сам има ла су коб ни са јед ном му ште ри јом. Све мо гу да про ба ју и ми са њи ма кон зу ми ра мо те про из во де. Тру ди мо се да све бу де уред но и чи сто и ком плет на про из вод ња под ле же кон тро ли ис прав ности и ква ли те та про из во да. Не ба ви мо се не ким ве ли ким би зни сом, али оно што ради мо је озбиљ но. Гру ји ћи су, ка ко ка же Зо ри ца за о- кру жи ли про из вод њу. Од про из вод ње на њи ви и у шта ли, до го то вих про изво да. Уз сво ју и зе мљу из за ку па, са да об ра ђу ју 101 ју тро и то им омо гу ћа ва да др же пет на е стак кра ва и око сто тину сви ња го ди шње. И ма ње ви ше, уз до бру ор га ни за ци ју успе ва ју све са ми да ура де. По вре ме но ан га жу ју се зон ске рад ни ке, али код њих сви, ра де све. Не ма код нас му шко жен ских посло ва. Сви све ра ди мо и ве руј те уз добру ор га ни за ци ју сти же мо ско ро све са ми. Ба ви ти се по љо при вре дом, са да ни је ни ка кво оп те ре ће ње. Не ка да су љу ди, зе мљо рад ни ци би ли пре мо ре ни. Да нас ни је та ко. Ми сву да стиг не мо, и на сла ве, до чек Но ве го ди не и ре призу и да про сла ви мо Бо жић - до да је ова енер гич на Вој чан ка ко ја на са го вор ника оста вља ути сак ви спре не и са вре мене же не. Кра ве и сви ње не зна ју за пра знике. Ују тру и уве че за вр ши мо све по слове око њих, пре сву че мо се, сре ди мо и жи ви ви мо као и сви дру ги љу ди. Редов но иде мо на го ди шње од мо ре. Пр во су пруг и ја, а по сле де ца. Кад смо ми од сут ни, де ца све по сло ве за вр ше као Зо ри ца Гру јић на пи ја ци у Ста рој Па зо ви да смо и ми код ку ће при ча Зо ри ца, при се ћа ју ћи се ко ли ко су им од по мо ћи би ли Ра ди ни ро ди те љи. - Пре 13 го ди на оста ла сам без све кр ве, а пре пет без све кра. Они су нам би ли вели ка по моћ и од њих је све то и кре ну ло. На у чи ли су нас да са ми на ста ви мо без њих да ље и да ра ди мо бо ље и ви ше. То исто сам на у чи ла и на шу де цу и не бри нем како ће би ти ка сни је. Да нас, про сто је срамо та би ти се љак, та ко раз ми шља и при ча омла ди на, али то ни је тач но за кљу чу је Зо ри ца, има ју ћи у ви ду при мер сво је де це ко ји ма је све, ка ко ка же, би ло при у штено, али мо ра да се ра ди. Ни смо их на у чи ли да бу ди не по ште ни и да се на дру ги, лак ши на чин сна ла зе да до ђу до па ра, сем ра да об ја шња ва. И није јој би ло св јед но да об ја сни ка ко не ко има то ли ко, а не мо ра да ра ди. Мој муж и ја смо се увек др жа ли те по ли ти ке, да ра ди мо, за ра ди мо, а и да потро ши мо - ка же на кра ју Зо ри ца, ре кло би се: Же на змај. Г. Мај сто ро вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић ШМИНКА Мога лолу уредила ОЗНА, ни мајка га не може да позна. СКРОМНОСТ Не треба ми ни кућа са спратом, имам једног са дебелим вратом. ПРЕСКРОМНОСТ Нико нема што Србин имаде, Србин има муда као гајде. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Ра бош Ра ки ја ве ли Афоризми Ка да се ћу ти о не прав ди, да ле ко се чу је. Па ме тан чо век по ка зу је сво ју па мет са мо кад мо ра, а бу да ла увек мо ра. Пол трон је кре а ти ван. Он ства ра дикта то ре. У об ра чу ну при вред них и по ли тич ких тај ку на, цех пла ћа на род. Ако га по но во иза бе ре те, знај те да он ни је крив за то. Вла де про па да ју с вре ме на на вре ме, а на род све вре ме. КАРТ: Жарко Гаћеша Тек ка да до ђе на власт, бу да ла поста је све сна сво јих не слу ће них спо собно сти. Од исти не до ла жи пред из бор на ти ши на. Ко руп ци ја је биљ ка чи ји је ко рен у на ро ду, а пло до ви у вла сти. Ср би ја у бу на ру Бе о град на во ди. До Бе о гра да на во ди, ду го ће се шљап ка ти по бла ту. Бив ши гу бит ни ци на вла сти са дашњи гу бит ни ци у опо зи ци ји. До бит ни ка ниг де.

6 6 Среда, 28. јануар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Kолико ко ри сти те же ле знич ки пре воз? Дра го љуб Ми тро вић, Шид - Из еко номских раз ло га пу ту јем ис кључи во же ле зницом, за то што су кар те знат но јеф ти ни је не го ауто бу ске. Ре ци мо, уз пен зи о- нер ски по пуст ко ји имам, поврат на кар та на ре ла ци ји Шид Ми тро ви ца ко шта 204 ди нара. До ду ше, у ку пе и ма не ма не ког ком фо ра, али с об зи ром да пу то ва ње не тра је ду го, издр жи се. На та ша Ђор ђе вић, Ин ђи ја - У европ ским ме тро по ла ма је же ле знички са о бра ћај ве о ма за ступљен вид пре во за, али је код нас си ту а ци ја да ле ко ло ши ја. Во зо ви су не у ред ни, пру ге спо ре та ко да док се не из врши мо дер ни за ци ја си гур но га не ћу ко ри сти ти же ле знич ки пре воз. Ире на Ми ћић, Пе ћин ци - При лич но ретко ко ри стим же ле зни цу, из са свим објектив них раз ло га. Бе о град нам је бли зу, има мо ауто пут, па не мам по тре бу, а ако идем не где да ље, обич но идем по ро дич ним ауто мо билом, тек ре ђе ауто бу сом. Уз то, же ле зни це су нам спо ре па бих сва ка ко из бе гла ту врсту тран спор та. Ми ли ца Са џак, Срем ска Ми тро ви ца - Два де сет годи на не пу тујем во зом, већ так си јем или ави о ном. Же ле знич ки пре воз не ко ри стим јер је лош и јер би ми тре ба ло сто го ди на да стиг нем до же ље не де сти на ције. Уну тра шњост на ших во зо ва углав ном је пр ља ва, а то а ле ти су је зи во за пу ште ни. Не ви дим за што бих се му чи ла и ишла не где во зом. Јо ва на Ди мов, Ру ма: - Че сто пу ту јем во зом, нај више на ре ла ци ји Ру ма - Бе о град. Мо гу ре ћи да сам при лич но за до вољ на услуга ма же ле зни це на овој де о ници: ва го ни су чи сти, уну тра је то пло, са о бра ћај се од ви ја без ве ћих за ка шње ња. Ипак, најве ћа по вољ ност же ле зни це је ни жа це на пре во за. ИН ЂИ ЈА ОДР ЖА НА СВЕ ТО САВ СКА АКА ДЕ МИ ЈА Тра ди ци ја ду га 15 го ди на По во дом школ ске сла ве Светог Са ве, у по не де љак 26. ја ну а ра, одр жа на је све ча на Све то сав ска ака де ми ја у вели кој са ли Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји. Ове го ди не до ма ћин и ор га ни за тор Све то сав ске акаде ми је и Све то сав ског ба ла је би ла Гим на зи ја. Пред сед ник оп шти не Петар Фи ли по вић и пред сед ник Скуп шти не оп шти не Алек сандар Ко ва че вић, уру чи ли су Све то сав ске по ве ље про свет ним рад ни ци ма и уче ни ци ма ко ји су се сво јим ра дом ис та кли у просве ти. Ово го ди шњи до бит ници су - у ка те го ри ји про свет ни рад ни ци у основ ним шко ла ма за не по сре дан рад са де цом уз раста од 1. до 4. раз ре да: Ду шица Ра сто вић, учи те љи ца ОШ а осно ву пред ло га на став- ких ве ћа основ них и Ннич сред њих шко ла Ко ми си ја за при зна ња Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца до не ла је ре ше ње о до де ли 60 Све то савских по ве ља. Ове го ди не нај више уче нич ко при зна ње до би ће 35 осно ва ца и 25 сред њо школа ца као и њи хо ви мен то ри. На спи ску осно ва ца но сила ца Све то сав ске по ве ље су: за срп ски је зик и књи жев ност Кри сти на Ко тур ОШ Јо ван Јова но вић Змај Мар тин ци, ментор Сла ђа на Гво јић, за при родне на у ке Са ра Цви ја но вић ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај Срем ска, Ми тро ви ца, мен тор Бра ни сла ва Блај ваз, Ни ко ла Ду го ши ја, ОШ Јо ван Јо ва новић Змај, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ми ли ца Ко баш, Екип но (Ни ко ла Ду го ши ја, Ми хај ло Ор ло вић, Мар ко Ја но ше вић, Ми ле на Ко стоћ, Са ра Цви јано вић) ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај Срем ска Ми тро ви ца, ментор Ми ли ца Ко баш; за друштве не на у ке Алек сан дар Буков ски ОШ Све ти Са ва, ментор Ју го слав Жи ва но вић, Ни коли на Ми ло ше вић, ОШ Све ти Са ва, мен тор Са ња Бу га џи ја, Бог дан Га рић, ОШ Три ва Вита со вић Ле бар ник Ла ћа рак, мен тор Дра га на Бо кић, Мар ко Дро нић, ОШ Три ва Ви та со вић Ле бар ник, Ла ћа рак, мен тор Би ља на Ду дук Ми ло ва но вић; за тех ни ку Ми лан Са вић, ШО- СО Ра ди вој По по вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ан дри ја Дучак, Дар ко Стој ко вић, ШО СО Ра ди вој По по вић, мен тор Андри ја Ду чак, Ја сми на Фе ра товић ШО СО Ра ди вој По по вић, мен тор Зо ран Ша ро шко вић, Би ља на Ни ко лић, ШО СО Ради вој По по вић, Срем ска Митро ви ца, мен тор Вла ди мир Пау љев, Јо ва на Стан ко вић, ШО- СО Ра ди вој По по вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Вла ди мир Па у љев, Ђор ђе Са мар џић, До бит ни ци при зна ња са чел ни ци ма ло кал не са мо у пра ве "Ду шан Јер ко вић"; у ка те го ри ји про свет ни рад ни ци у основ ним шко ла ма за не по сре дан рад са СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ШЕ ЊЕМ СКУП ШТИН СКЕ КО МИ СИ ЈЕ А НА ПРЕД ЛОГ ШКО ЛА До де ље но 60 Све то сав ских по ве ља Цен трал на ма ни фе ста ци ја обе ле жа ва ња Све тог Са ве, одр жа на у са ли Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца и том при ли ком је уче ни ци ма и њи хо вим мен то ри ма до де ље но ово ве ли ко дру штве но при зна ње за из ван ред не успе хе ОШ До бро сав Ра до са вље вић На род, Ма чван ска Ми тро вица, мен тор Жељ ко Иван ковић; за му зи ка Миа Ву ко мано вић, ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај,Срем ска Ми тро ви ца, ментор Ду шан ка Га ври ло вић, Ми на Ђур ђе вић, ОШ Јо ван Јо ва новић Змај,Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ду шан ка Га ври ло вић, Ду ња Пе тру ше вић, ОШ Јо ван По по вић,срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ду шан ка Га ври ло вић, Ми лош Со ћа нин, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми тро вица, мен тор Мар ко Ђу ри чић, Огњен Ни ко ла је вић, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми трови ца, мен тор Ива на Ми ро савље вић, Пре драг Ђу ри чић, МШ 2Пе тар Кран че вић2, Сремска Ми тро ви ца, мен тор Бра нисла ва Са вић, Вељ ко Кра вец, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор: Душко Шпа но вић, Ива Лу кач, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор: Ду шко Шпа но вић, Ма ри ја Рат ков, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор Мир ја на Ми ла ко вић, Ра да Ђур ђе вић, МШ Пе тар Кран че вић, мен тор Ле он Ка јон, Ми хај ло Зо рић, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор Си ниша Му рић, Та ма ра Фун штајн, МШ Пе тар Кран че вић Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ире на Милић, Са ра Ни ко лић, МШ Петар Кран че вић, Срем ска Митро ви ца, мен тор Ире на Ми лић, Ни ко ли на Бје ла ко вић, МШ де цом уз ра ста од 5. до 8. раз реда: Гор да на Јер ко вић, на ставни ца исто ри је ОШ "Сло бо дан Пе тар Кран че вић,срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ве сна Стојшић, Ни ко ли на Бје ла ко вић, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор Ве сна Стој шић, Ду ња Ђур ко вић, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор: Ве сна Стојшић, Еуро крем ка мер ни састав (Ни ко ли на Бје ла ко вић, Ан дре Јан ко вић), МШ Пе тар Кран че вић2, Срем ска Ми тро вица, мен тор Ве сна Стој шић. За област ги зич ка кул ту ра Све тосав ске по ве ље су до би ли :Тео до ра Ван чик, ОШ Све ти Сава Срем ска Ми тро ви ца, ментор Бра ни сла ва Ала тић, Екип но уче ни це - гимнсти ка (Те о дора Ван чик, Је ле на Жи лић, Ан ђе ла Ђу ка но вић, Је ле на Бла го је вић) ОШ Све ти Сава, Срем ска Ми тро ви ца, ментор Бра ни сла ва Ала тић, Екип но уче ни це - гим на сти ка (Би ља на Бе ар, Зо ра на Сла дек) ОШ Јован По по вић, Срем ска Ми трови ца, мен тор Ми ро слав Ерак, Ан ђе ла Ко ва чић, ОШ 2Јо ван По по вић Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ми ро слав Ерак. Ме ђу ми тро вач ким сред њошкол ци ма Све то сав ске по ве ље су до би ли: за срп ски је зик и књи жев ност Ми на Ку зми нац, Ми тро вач ка гим на зи ја, Сремска Ми тро ви ца, мен тор До брила Но со вић, Ми на Ку зми нац, Ми тро вач ка гим на зи ја, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор До бри ла Носо вић, Ти ја на Ста ни ву ко вић, Ми тро вач ка гим на зи ја, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор: Са ша Недељ ко вић, Ми лан Нин ко вић, Ми тро вач ка гим на зи ја, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор До бри ла Носо вић. За при род не на у ке по веље су до би ли Мар ко Ска кун, фи зи ка, Ми тро вач ка гим на зија, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ма ри ја Ку ру цић, Мар ко Скакун, ма те ма ти ка, Ми тро вач ка гим на зи ја, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ђор ђе До ма зет, Ми рослав Жи ва но вић, фи зи ка, Ми тро вач ка гим на зи ја, Сремска Ми тро ви ца,мен тор Злат ко Ша лић. За му зи ку Све то савске по ве ље су до би ли Ти ја на Ми хај ло вић, МШ Пе тар Кранче вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ве сна Ра ди во је вић, Тија на Ми хај ло вић, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми тро вица, мен тор Ве сна Ра ди во је вић, Ка та ри на Ми лу ти но вић, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ба јић Па ја", Но ви Kарловци; у ка те го ри ји про свет ни рад ни ци у сред њим шко ла ма за не по средан рад са де цом: Спа со је Савић Тех нич ка шко ла "Ми хај ло Пу пин", у обла сти пред школског вас пи та ња Ја сна Пу јин, вас пи тач и у ка те го ри ји уче ника основ них и сред њих шко ла: Бо ри слав Ћа лић уче ник 3. раз ред Гим на зи је. Од лу ку о до де ли Све то савске по ве ље до не ла је ко ми сија ко ју је име но ва ла Скуп штина Oпш тине Ин ђи ја, а по ве ља под ра зу ме ва ди пло му и нов чану на кна ду, ко ја ове го ди не изно си ди на ра. На кон све ча не ака де ми је, ор га ни зо ван је и тра ди ци о нал ни Све то сав ски бал. М. Б. Ми тро ви ца, мен тор Ми лан Чизмић, Ка та ри на Ми лу ти новић, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Милан Чи змић, Зо ра на Ни ко лић, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор Ми лан Чи змић, Не ве на Рад ма но вић, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор Зо рица Опа чић, Бран ка Со ћа нин, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца,мен тор: Зо рица Опа чић, Мар ко Ска кун, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ве сна Ради во је вић, Ми ли ца Ман дић, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ве сна Ра диво је вић, Те о до ра Ску ра то вић, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ве сна Ра диво је вић, Те о до ра Ску ра то вић, МШ Пе тар Кран че вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор: Ве сна Ра ди во је вић, Ни на Ко баш, МШ Пе тар Кран че вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ве сна Ра диво је вић. За прак тич ну на ста ву Све то сав ске по ве ље до би ли су Гор да на Хор нунг,шо СО Ради вој По по вић, Срем ска Митро ви ца, мен тор: Ре на та Комне нић-ца кић, Ма ри ја Ка тић ШО СО»Ра ди вој По по вић», Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Дани јел Паjић, Ма ја Пе тро вић, ШО СО Ра ди вој По по вић, Сремска Ми тро ви ца, мен тор: Љу би ца Не ран џић, Цви је тин То ма шевић, ШО СО Ра ди вој По по вић, Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ђор ђе Из бра дић, До бри во је Је вре мо вић, ШО СО»Ра ди вој По по вић», Срем ска Ми тро ви ца, мен тор Ма рин ко Са вић, Ми о на Ја њић, МШ»Дра ги ња Ник шић», Срем ска Ми тро ви ца, мен тор: Татја на Ра до нић. Све то сав ска на гра да се састо ји од по ве ље и нов ча не награ де, a уру че не су на све ча ности у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви цим 27. ја ну а ра. При ре ди ла: С.Ђ.

7 Среда, 28. јануар ДОК РАЗ МИ ШЉАМ О НА МА Исти на као све ти грал Ко гре ши, а ко ће ту гре шку опи са ти... Знам да не знам. Мно го. Али знам ко зна. Ви ше. Ка да би не ким слу ча јем, ово би ле кри ла ти це, бо ље ре че но иде је-во ди ље, сва ког де ла ња, ето на ма ра ја, не та мо не где на не бу, у де ко ру бла го гла гољи вих по то чи ћа, цве ћа, не прегле дих зе ле них ли ва да, свира ла и па сто ра ле сва ке вр сте, већ - на зе мљи. Овој на шој, јед ној је ди ној, ствар ној, од крви и ме са, слат кој и опо рој у исто вре ме, мир ној и зло сут ној у свим вре ме ни ма. А не зна се шта је те же, прона ћи тог ко ји зна ви ше, или га зна ти, или хте ти, сле ди ти. На че му? На пу ту. Ко јем? Пу ту до исти не. За што? Па, ако исти на не вла да све том, те пра зни не ће бр зо, по пут бу ји це у же гом испу ца лој зе мљи, ис пу ни ти лаж, у фор ми оп се на, сла ду ња вих сно ва, не ства ре них обе ћа ња, ша ре ног те пи ха пу ног же ља ко ји не до сти жно, леб ди ви со ко и да ле ко, да ле ко, из над на ших жи во та. Гу ске у ма гли И та ко, миц по миц, лу тају ћи по овој на шој Ва се ље ни, са чи ње ној од ми сли, на да ња, смр ти и ра ђа ња, сјај них би сера и си вог ка ме ња, до ђо смо до оних пет суд бо но сних пи та ња, око ко јих се све вр ти: ко, када, где, ка ко и за што? Суд боно сних за сва ки жи вот, па и за го то во све за на те, но ви нар ски, ипак, нај ви ше. Под усло вом да се суд би на схва та као је дан скуп на ших осо би на, на ра ви, на ви ка, чи ње ња и не чи ње ња, а не не ка та мо ме та фи зич ка тво ре ви на у ма гли. А ма гла трпи све, са мим тим што има ту при ви ле ги ју да - мно го то га скри ва. Ма гла, је дан од нај ве ћих непри ја те ља но ви нар ства, учи нила је да се у не ким вре ме ни ма, не ка же се за њих без осно ва смут ним, по сле ни ци овог зана та по и сто ве ћу ју с на сло вом ''Гу ске у ма гли''. Да кле, шта је циљ - исти на. Ка да - у свим вре ме ни ма. Како ра ди ти (пи са ти) - кри тич ки (не кри ти зер ски). Где - сву да по све ту, и у Ср би ји. Ко да ради, пи ше ( не пи ска ра) - но винар. Да кле, не онај ко ји спи нује, псу је, шар ла тан ски под ме ће лаж та мо где је ме сто исти ни, ко ји пре при ча ва, ко ји се ба ви за пи сни ча ре њем и ми сли - што је за пи сник вер ни ји, то је текст бо љи. А увек је упра во обр нуто. Осам де це ни ја јед не но вине, НИН-а, пра ви је пу то каз за пре жи вља ва ње јед ног не дељни ка, у вре ме ну ка да је, у наје зди ин тер не та и дру штве них мре жа, на мер но упо тре бље на реч на је зда јер нај сли ко ви ти је го во ри о јед ној ште то чин ској по ја ви за из вор но но ви нарство, оно оп ста ти рав но - не могу ћој ми си ји. Оп ста ти ду гих 80 го ди на! А ка ко? Па, ре ко смо у на ја ви, др жећи исти ну као све ти о ник, пишу ћи кри тич ки, и ра бе ћи те ме - ко је дру ги, углав ном, не ће. Или не сме ју. Ево и до ка за. У ре принт изда њу пр вог бро ја НИН-а из сада већ да ле ке го ди не, пи шу ћи о ме ђу на род ној по лити ци, овај не дељ ник ука зу је на опа сност на до ла зе ћег ра та, још и апо стро фи ра - зло чин је не гле да ти, и не хте ти ви де ти ту опа сност. ''Је дан по глед на вој не бу џете и го ди не до вољно ће оправ да ти на ше гле диште. Из да ци на о ру жа ња из носе за раз о ру жа ну Не мач ку 1,4 ми ли јар ду ма ра ка, Ја па на 1,0 ми ли јар ду је на, Ита ли је 4,6 мили јар ди ли ра, Фран цу ске 11,2 ми ли јар де фра на ка, САД 650 ми ли о на до ла ра, Пољ ске 830 БА НО ШТОР ПРЕ ТРЕС ЈЕД НЕ ПО РО ДИЧ НЕ КУ ЋЕ ми ли о на зло та... По раст про извод ње че ли ка и гво жђа у це лом све ту је од 22 до 40 про це на та. Са мо ови по да ци до вољ ни су да де ман ту ју сва ку дру гу те зу ко ја би по ку ша ла да обе сна жи опасност ко ју су иза зва ли ру ши о- ци европ ског и свет ског ми ра. Зар се ина че сме по ве ро ва ти да ће око 250 ми ли јар ди ди на ра ин ве сти ра ног у не про дук тив не свр хе до не ти све ту мир, бла госта ње и на пре дак?'' Не мо же се, да кле, ре ћи - ''Пу ков ни ку ни је имао ко да пи ше''. Пре ће би ти - ни је имао ко да чи та. Не да гле да, већ да - чи та. А шта исти тај НИН пи ше данас? Сва шта по не што. На при мер, о све при сут ни јем из ве шта ва њу пре ко дру штве них мре жа: ''Када не чи је ми шље ње о то ме шта би мо гла би ти чи ње ни ца до би је нај ве ћу па жњу, исти на и по вере ње ће из гу би ти нај ви ше.'' Или, ''Чи та о ци (још увек) же ле оно што су од у век же лели: из вор ко ме мо гу ве ро ва ти. То је од у век би ла од ли ка ве ликих но ви на.'' Пи-ар чи ње ни це Или, ''Док кор по ра ци је траже све ти грал за но ве по словне мо де ле, но ви на ри се бо ре за Ду ван, го ри во, пу шка... При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва прона шли су у Ба но што ру, у Општи ни Бе о чин, око 400 ки логра ма ду ва на, за ко ји се сум ња да је био на ме њен не ле гал ној про да ји. У ку ћи је на ђе на и маши на за пре со ва ње и ре за ње ду ва на, као и им про ви зо ва на су ша ра, са оп штио је МУП. Ка ко се пре ци зи ра у са опште њу, по ли ци ја је у ис тој ку ћи про на шла и бли зу ли та ра ди зел го ри ва, за ко је се сум ња да је кри јум ча ре но и на ме њено не за ко ни тој про да ји. По сле нео п ход них ве шта че ња, го ри во ће пре у зе ти тр жи шна ин спекци ја и ца рин ски ор га ни, ра ди пред у зи ма ња ме ра из сво је над ле жно сти. То ком пре тре са, у ку ћи је от кри вен и иле гал ни електрич ни вод, што су кон ста това ли и рад ни ци Елек тро дистри бу ци је Но ви Сад. Код истог ме шта ни на, поли ци ја је про на шла и му ници ју за пи штољ и ауто мат ску пу шку. - Про тив ње га ће би ти подне та кри вич на при ја ва ко ја га те ре ти за не до зво ље ни про мет ак ци зних про из во да, на основу За ко на о по ре ском по ступку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, као и за два кри вич на де ла из Кри вич ног за ко ни ка: кра ђа и не до зво ље но др жа ње оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја наво ди се у са оп ште њу МУП-а. С. Н. но ви нар ство. Зах те ви су једно став ни: да ва ње при о ри те та исти ни над про из вод њом ве сти, пре у зи ма ње упра вља ња ве стима од пи-ара и про па ган де и да ва ње свим искре ним ре порте ри ма мо гућ ност да су штински бра не јав ни ин те рес.'' Је дан од нај ве ћих умо ва савре ме ног све та, Но ам Чомски, на пи та ње НИН-а по сто ји ли опа сност од тре ћег свет ског ра та, има ју ћи у ви ду су коб инте ре са Ру си је и САД, ових да на од го ва ра (чи тај: опо ми ње): ''Ти су ко би ће се из ве сно наста ви ти и прем да је опа сност од ра та ствар на, ма ло је ве роват но да до ђе до ве ли ког оружа ног су ко ба. До ду ше, ово је до ста без бед на про це на, јер, ако се ис по ста ви да је по грешна, не ће ни ко оста ти да нам на ту гре шку ука же.'' И та ко. Пи шу но ви на ри. Не са мо у НИН-у. Пи шу ћи, а је дино то и мо гу, ски да ју са се бе огром ни те рет од го вор но сти за оно - су тра. А ако се ис по ста ви да, као оно мад 1935-те, ни је имао ко да чи та, те шко да ће нам по моћи и онај пу тир, грал из ко ја је, на вод но, Исус пио во ду жи во та на по след њој ве че ри. Ови око ње га ни су зна ли да он - зна ви ше. Ка ти ца Ку зма но вић Ду ван и ма ши на за пре со ва ње ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Kолико ко ри сти те же ле знич ки пре воз? Ђор ђе Вој но вић, Ру ма: - Ни сам имао ду жа пу това ња во зом, углав ном је то во жња од Ру ме до Бе о гра да. Мо гу ре ћи да ни сам за до во љан ни во ом услу га же ле зни це - са о бра ћај се од ви ја спо ро, воз нај ше шће ка сни, ове зи ме гре ја ње ни је ни функ ци о ни са ло у ва го нима. Је ди на пред ност је не што ни жа це на кар те у од но су на ауто бус или так си и што је све то у ства ри за ни мљи ви је. Вје ра Мих њак, Шид - Ра ни је смо пу то ва ли возом, али са да има мо ауто па ње га ис кљу чиво ко ри сти мо јер је та ко ком фор ни је. А и ста ри ји смо па го то во ниг де и не иде мо. Не ка да је из Шида би ло мно го ви ше по ла за ка не го да нас и во зо ви су ма ње ка сни ли, па је и пу то ва ње желе зни цом би ло лак ше. На да Ма чак, Срем ска Ми тро ви ца - Ко ри стим желе знич ки превоз. По след њи пут сам пу това ла во зом на ре ла ци ји Ру ма-срем ска Ми трови ца да бих удо во љи ла сво јој де ци ко ја су из ра зи ла же љу да иду во зом. То је би ло пре смешно пу то ва ње. Син се оду шевио што је све пра зно и што се мо же сло бод но ше та ти по ку пеу, а ћер ка се до са ђи ва ла због ду жи не тра ја ња пу те шестви ја. Ђор ђе Јо ва но вић, Пе ћин ци - Kад идем на ду жи пут, ко ристим воз. Ле по је пу то ва ти желе зни цом. До ста то га се мо же ви де ти, а и удобни је је. Ме ђу тим, че сто мо же да бу де про блем то што су нам пру ге ло ше и спо ре, а ако уз то ре ци мо ле ти не ма кли ма уре ђаја или зи ми со лид ног гре ја ња бу де још го ре. Же ле зни ца увек има пер спек ти ву али ако се не ула же џа ба је то. На да За го рац, Ста ра Па зо ва - Ве руј те да не ко ри стим услу ге же ле зни це, не пам тим ка да сам зад њи пут ишла во зом. Пу ту јем ис кљу чи во ауто бу сом. Во зо ви су нам ја ко ста ри и тре ба ло би об но ви ти во зни парк али и пру ге ко је су, та ко ђе ста ре и до тра ја ле.

8 8 Среда, 28. јануар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Kолико ко ри сти те же ле знич ки пре воз? Сан дра Бар тош, Срем ска Ми тро ви ца - По след њи пут сам пу то ва ла во зом у ав гу сту го ди не на ре ла ци ји Љу бља на-бе о- град. Уну тра је би ло очај но, пут је тра јао де сет са ти. Нарав но, би ла је и ве ли ка гу жва, то а ле ти пр ља ви, за пу ште ни. Ни кад ви ше не бих ишла не где ко ри сте ћи овај пре воз. Ла зар Та бан џе лић, Ру ма: - Рет ко пу ту јем же ле зни цом, али де си ло се да сам 2. ја нуа ра ишао во зом до Бе о гра да. Про шле го ди не пу то вао сам во зом у Хр ват ску. Пру га од Ру ме до хр ват ске гра ни це је у ло ши јем ста њу, спо ри је се путу је. Ка да се пре ђе у Хр ват ску, во жња је ду пло бр жа. Ина че, при лич но је чи сто у ва го ни ма. Ка ко са да ства ри сто је, је ди на пред ност же ле зни це над другим вр ста ма пре во за је не што ни жа це на. ИН ЂИ ЈА ПО ЧЕ ЛА СА РА ДОМ БЕ ЛА ПИ ЈА ЦА Крај му ка ма про да ва ца Пи јач ни про дав ци ко ји прода ју мле ко и млеч не про изво де на град ској пи ја ци у Ин ђији ће уско ро има ти мно го бо ље усло ве за рад и ди стри бу ци ју про из во да, јер су за вр ше ни радо ви на уре ђе њу про сто ра тако зва не бе ле пи ја це. Ка ко је ис та као Слав ко Пу ва ча, дирек тор ЈКП Ко му на лац, на кон ви ше го ди шег про бле ма и лоших усло ва у ко ји ма су про давци ра ди ли на зи ре се ре ше ње. Ка ко ка же, реч је о при вре меном ре ше њу, јер ће у то ку ове го ди не би ти ура ђен про је кат за из град њу објек та ко јим ће трај но би ти ре ше но пи та ње беле пи ја це у Ин ђи ји. - Реч је из ме шта њу пи јач них обје ка та, од но сно те зги где се у ра ни јем пе ри о ду вр ши ла про да ја мле ка, си ра и млеч них про из во да. На оној ло ка ци ји на ко јој су се на ла зи ле те зге се ви ше не ће вр ши ти про да ја ових ар ти ка ла, ту ће се на лази ти роб на пи ја ца и про да ва ти по лов не ства ри. Што се ти че про да је мле ка и си ра, те зге су пре ме ште не у обје кат на пи јаци, та ко да је обез бе ђен простор за про да ју. Има мо укуп но 9 пи јач них ме ста и то ће би ти до вољ но, јер има мо 7 про дава ца ко ји се ба ве овом де латно шћу - ре као је Пу ва ча и нагла сио да ће по ме ну ти про стор би ти до во љан за не сме та но функ ци о ни са ње бе ле пи ја це. - Про дав ци ће би ти у за творе ном про сто ру и има ти расхлад не си сте ме, па ће про да ја мо ћи ефи ка сни је да се оба вља и то ком лет њих ме се ци ка да су ви со ке тем пе ра ту ре - ре као је ди рек тор "Ко му нал ца" и пору чио да су пи јач ни про дав ци за до вољ ни, али да се ра ди о пре ла зном ре ше њу. - У на шем пла ну и про гра му има мо пред ви ђе ну из ра ду пројект не до ку мен та ци је за по крива ње пи ја це и до ку мен та ци је за из град њу обје ка та ко ји ће се на ла зи ти у до њем де лу пи ја це. У том де лу пи јач ног про сто ра по сто ји ура ђе на ат мос фер ска ка на ли за ци ја, та ко да по стоје сви усло ви да за из град њу не ко ли ко обје ка та у ко ји ма ће се вр ши ти про да ја мле ка, си ра и ро бе жи во тињ ског по ре кла. За и ста нам је нео п хо дан је дан та кав обје кат у цен тру гра да, а део пи ја це ко ји је у функ ци ји ће мо си гур но мо дер ни зо вати. То ком прет ход них го ди на ни су по сто ја ли фи нан сиј ски усло ви да се ула же до вољно у уре ђе ње град ске пи ја це, али је си гур но да ће нам то би ти при о ри тет - по ру чио је Пу ва ча. Ка да је реч о пре у зи ма њу пи ја ца у на се ље ним ме сти ма Бо љи усло ви за про дав це ин ђиј ске оп шти не, ди рек тор је на гла сио да их че ка оби ман по сао, пре све га пот пи си ва ње Про то ко ла са пред став ни ци ма ме сних за јед ни ца. Пр ва у ни зу ће би ти пи ја ца у Бе шки, где ће то ком фе бру а ра ме се ца опреми ти пи јач ни про стор, спро вести ли ци та ци ју и уве сти пи јачни ред. М. Ба ла ба но вић ПЕ ЋИН ЦИ СЕ МИ НАР У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ По зо ри ште у школ ским клу па ма Урош То до ро вић, Срем ска Ми тро ви ца - Кад идем на сту ди је или се вра ћам из Бе о- гра да, нај че шће идем во зом, јер је још увек јеф ти ни је од ауто бу са. Ако идем не ким ван ред ним по слови ма обич но идем ауто бу сом, што исто ва жи и за не ка ду жа пу то ва ња. Ле по је пу то ва ти во зом, али док се не уре де ства ри са пру га ма и ква ли тетом са мих ва го на ми слим да не ћу ићи на ду жа пу то ва ња на овај на чин. Вид Ву че но вић, Ин ђи ја - Не се ћам се ка да сам послед њи пут пу то вао во зом, не мам по тре бу за тим. Ве ру јем да је си ту а ци ја иста као и пре два де сет го дина, са мо су во зо ви и пру ге још ви ше до тра ја ли. Да ја на Па вић, Го лу бин ци - Не пу ту јем во зом, мо го ми је прак тич није ауто бу сом да се во зим. Воз је спор, не конфо ран, па че сто ка сни и ред во жње је ре ду ко ван. Из гу би се до ста вре ме на ако се пу ту је во зом. СТА РА ПА ЗО ВА ЗБОГ ВЕ ЛИ КИХ ДУ ГО ВА ЊА ЗА ВО ДУ Ис кљу че ња ду жни ка с мре же Ис кљу че њу ко рисни ка, од нсо сно ду жни ка с во до вод не мре же ста ро па зо вач ко ЈКП Во до вод и ка нали за ци ја при сту пи ло је 22.ја ну а ра. Ис кључе ња су по че ла од ко ри сни ка ду жни ка ко ји има ју ду го ва ња из над ди на ра и ко ји не пла ћа ју во ду ду жи вре мен ски пе риод. Еки па "Во до во да" ко ја ра ди ис кљу че ња ду жни ка с во до водне мре же, кре ну ла је у про шли че твр так с при ме ном ове не по пулар не ме ре од на се ља Но ви Ба нов ци и на редних да на оби ћи ће сва на се ља у ста ро па зо вач кој општи ни. Мо рам да на по ме нем да овој не по пу лар ној ме ри не радо при сту па мо, да на шим кори сни ци ма ну ди мо скла па ње ре про гра ма и из ми ре ње ду гова ња на ви ше ме сеч них ра та, ка ко би из бе гли ис кљу че ња. Та ко ђе, на по ми њем да су сви ко ри сни ци ко ји су на спи ску за ис кљу че ње с во до вод не мреже, прет ход но не ко ли ко пута опо ме ну ти и оба ве ште ни о мо гућ но сти ма пот пи си ва ња Ма ра Гво зде нац ре про гра ма ка же Ма ра Гвозде нац, ПР ме на џер у Во дово ду и ка на ли за ци ји. По ње ним ре чи ма, сви кори сни ци ко ји су за ин те ре со вани за пот пи си ва ње ре про гра ма мо гу до ћи у ЈКП Во до вод и кана ли за ци ја у Ста рој Па зо ви у Ули ци Бран ка Ра ди че ви ћа број 2, или на нај бли же на плат но ме сто у Но вој Па зо ви на пи јаци, као и на тр гу у на се љу Банов ци Ду нав (Ка блар). Г. М. Са се ми на ра у Кул тур ном цен тру Глу мач ки се ми нар на ме њен Ка ко је ис та као Јо ван Девр ња, иде ја во ди ља Кул тур- пе ћи нач ким про све та ри ма ко ји се у сво јим шко ла ма изме ђу оста лог ба ве и драм ским ства ра ла штвом, одр жан је у Кул тур ном цен тру. Пре да ва чи су би ли Вла ди мир Кер кез, ди рек тор Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва, глу мац и ре жисер Алек сан дар Ба ко и Петар Не ран џић, се кре тар Саве за ама те ра оп шти не Ста ра Па зо ва, а зна чај но је спо ме нути да је чи тав до га ђај ре а ли зао ван на пред лог пр вог чо ве ка Кул тур ног цен тра Јо ва на Девр ном цен тру је сте да се из гра ди чвр ста спо на ме ђу по сто је ћим драм ским сек ци ја ма у основним шко ла ма, ка ко би се сва ке го ди не на оп штин ској смо три глу ме мо гле би ра ти нај ква литет ни је деч је пред ста ве. У том по слу, ре као је Де вр ња Кул турни цен тар је фор ми ра њем Креа тив не ра ди о ни це за уче ни ке на пра вио свој пр ви ко рак. А да мла ди ко ји у окви ру Кре а тив не ра ди о ни це ак тив но уче глу му мо гу да ти не мер љив ње. до при нос раз во ју драм ских Вла ди мир Кер кез био је задо во љан при је мом, као и одзи вом пе ћи нач ких про свет них рад ни ка, а пре ма ње го вим речи ма Па зов ча ни су пре не ли сво ја ис ку ства са ор га ни заци јом смо тре деч јег драм ског ства ра ла штва. - На и шли смо на до бар од зив и има ли при ли ку да се уве ри мо да у пе ћи нач ким обра зов ним уста но ва ма већ по сто је људи ко ји има ју ис ку ства у овој обла сти, а ми смо спрем ни да сек ци ја у шко ла ма, ис та кла је Би ља на Ди дић, про свет ни рад ник са ви ше де це ниј ским иску ством у ра ду са де цом управо на по љу драм ског ства рала штва и пр ва да ма Кре а тив не ра ди о ни це. Упра во оту да, рекла је она, ор га ни зо ва ње се мина ра и дру же ња глу ма ца мо гу да до при не су њи хо вом упо знава њу и збли жа ва њу, од но сно ода бир ну нај бо љих ко ји би могли по ста ти основ пе ћи нач ког ама тер ског те а тра. по мог не мо ко ли ко год мо же мо, об ја снио је Кер кез. С. Л.

9 Среда, 28. јануар НЕ ДЕ ЉА БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА ГР ЛИ ЋА МА ТЕ РИ ЦЕ Пре да ва ње о пре вен ци ји окви ру Европ ске не де ље бор бе У про тив ра ка гр ли ћа ма те ри це, ко ја тра је од 25. до 31. ја ну а ра, у ве ли кој са ли Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца, у сре ду, 28. ја ну а ра, са по чет ком у 18 са ти, биће одр жа но пре да ва ње о пре вен цији ове опа ке бо ле сти. Пре да вач ће би ти др Еви ца Ла зић Ивић, специ ја ли ста ги не ко лог, а ор га ни ѕ а- зор пре да ва ња је Слу жба за здравстве ну за шти ту же на До ма зда вља Срем ска Ми тро ви ца. Ово је де ве та по ре ду Европ ска не де ља бор бе про тив ра ка гр ли ћа ма те ри це, a струч ња ци про це њу ју да се го то во сва ки дру ги слу чај обо лева ња мо же спре чи ти пре вен ци јом. ПЛАН ЗА ПО ШЉА ВА ЊА Јав ни ра до ви, прак са и обу ке о кал ни ак ци о ни план за по шља- ња, ко ји је усво јен про шле Лва не де ље на сед ни ци Скуп шти не града, има за циљ да до при не се по себно за по шља ва њу те же за по шљи вих и ра њи вих гру па не за по сле них лица. Ра ди се о мла ди ма до 30 годи на ста ро сти за ко је је на ме ње на струч на прак са и ста ри ји ма од 50 го ди на, на при мер, ко ји ће има ти при ли ку да се за по сле то ком ор гани за ци је јав них ра до ва. На чел ни ца за при вре ду и пред у зет ни штво Сања Ко ва че вић ре кла је да је за ре а ли за ци ју јав них ра до ва у го ди ни пла ни ра но пет ми ли о на ди на ра, за струч ну прак су че ти ри ми ли о на, док је још ми ли он ди на ра на ме њен за про грам обу ке ко ји ће би ти по себ но са чи њен. Осим 10 мили о на ди на ра из град ског бу џе та наме ње них за ре а ли за ци ју овог пла на апли ци ра ће се и за сред ства по крајин ских и ре пу блич ких из во ра. ЗЕ ЛЕ НИ РАЗ ВОЈ НИ ЦЕН ТАР До ни рај ста ру оде ћу У окви ру про јек та "До ни рај, реци кли рај, не ба цај" ко ји спрово ди Удру же ње Зе ле ни раз вој ни цен тар у са рад њи са ху ма ни тарном ор га ни за ци јом Pro sper гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це има ју мо гућност дa до ни ра ју оде ћу и обу ћу за ре ци кла жу. Кра јем про шле го ди не шест кон теј не ра за при ку пља ње оде ће и обу ће за ре ци кла жу сти гло је као до на ци ја из Ма ђар ске и они ће би ти по ста вље ни у шест ме ста у гра ду. Из Зе ле ног раз вој ног цен тра пору чу ју да су кон теј не ри већ тре бали да бу ду по ста вље ни, али ни су због про це са при ку пља ња по треб не до ку мен та ци је и до би ја ња до зво ла. Гра ђа ни ко ји же ле да до ни ра ју ста ру оде ћу и обу ћу то и да ље мо гу да учи не сва ког рад ног да на у просто ри ји Зе ле ног раз вој ног цен тра, на Тр гу Ни ко ле Па ши ћа бб, од 9-17 ча со ва. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА Име но ван пра во бра ни лац, усво је ни про гра ми За град ског јав ног пра во брани о ца у Срем ској Ми трови ци име но ва је ди пло ми ра ни прав ник Ми ро слав Ме дић. Ово ре ше ње усво је но је на сед ни ци Скуп шти не гра да одржа ној 23. ја ну а ра. Од бор ни ци су, на ис тој сед ни ци, усво ји ли из ме ну од лу ке о јав ним пар кира ли шти ма чи ја су шти на је у оба ве зи оног ко ме је по ве рена на пла та да ре дов но ме сеч но упла ћу је та сред ства. Усво јен је и ло кал ни ак ци о ни план за по шља ва ња за ову го дину, про грам одр жа ва ња чи сто ће на јав ним по вр ши на ма, као и про гра ми по сло ва ња: Аген ци је за ру рал ни раз вој гра да, Предшкол ске уста но ве "Пче ли ца", До ма здра вља Срем ска Ми тро вица, Апо те ке Срем ска Ми тро ви ца, Цен тра за со ци јал ни рад "Са ва", Атлет ског ста ди о на, Би бли о те ке "Гли го ри је Во за ро вић", Га ле рије "Ла зар Во за ре вић", За во да Са вет Ме сне за јед ни це "Блок Б" ор га ни зо вао је у по не дељак, 26. ја ну а ра, по де лу паке ти ћа у сво јим про сто ри ја ма. Том при ли ком је до де ље но 470 па ке ти ћа де ци са ове те ри то рије, а по во дом Све тог Са ве. Прет ход но је упу ћен по зив ро ди те љи ма да под не су при јаву за до де лу па ке ти ћа ка ко би се фор ми рао спи сак де це до 10 го ди на ста ро сти. - Па ке ти ћи се са сто је од слат ки ша и по кло на под на зивом "Де ца де ци". Ме сна за једни ца је фи нан си ра ла обез бе ђење слат ких по кло на, а оста ло су обез бе ди ли спон зо ри ак ци је "Де ца де ци, ре као је Ми ро слав Смр злић, пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це "Блок Б". М.Та тић По во дом Све тог Са ве у Основ ној шко ли "Јо ван Јова но вић Змај" ор га ни зо ва на је при ред ба за уче ни ке Шко ле за основ но и сред ње обра зо ва ње "Ра до вој По по вић". При ред бу су при пре ми ли уче ни ци матич не шко ле и под руч них одеље ња из Јар ка и Ша ши на ца за уче ни ке по ме ну те шко ле, а они су би ли на ши го сти, ре као је ди рек тор "Зма је ве шко ле" Зоран Ђу рић. Та ко ђе, Тим за во лон терски рад и Во лон тер ска сек ци ја "Зма је ве шко ле" ор га ни зо ва ли су ху ма ни тар ну ак ци ју у ко јој су са ку пи ли од ре ђе ну ко ли чину оде ће, обу ће, сред ста ва за хи ги је ну, игра ча ка слат ки ша, школ ског при бо ра. У ак ци ју су уче ство ва ли уче ни ци и за после ни, а по кло ни су уру че ни ђа ци ма ШО СО "Ра ди вој По повић". Из Ти ма за во лон тер ски Сед ни ца за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, По зо ри шта "До бри ца Ми лу ти новић", По слов но спорт ског цен тра "Пин ки", Ту ри стич ке ор га ни заци је Срем ска Ми тро ви ца, Историј ског ар хи ва "Срем", Цен тра за кул ту ру "Сир ми ју март", Му зеја Сре ма и Уста но ве за не го ва ње кул ту ре "Срем". Пред сед ник Скуп шти не гра да Ми лан Ко ва че вић оце нио је, на кон сед ни це, да је за нор мал но функ ци о- ни са ње јав них пред у зе ћа и уста но ва чи ји је град оснивач ве о ма зна чај но што су већ са да усво је ни про гра ми по сло ва ња. РА ДОСТ У МЕ СНОј ЗА ЈЕД НИ ЦИ "БЛОК Б" Па ке ти ћи за 470 ма ли ша на По де ла па ке ти ћа ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ "ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ" У ду ху Све то са вља При ред ба рад до да ју ћи да је у пла ну и по се та Де чи јем оде ље њу Опште бол ни це и уру че ње приклад них по кло на. Алек сан дра Јо ва но вић, ди рек тор ка ШО СО "Ра ди вој Попо вић" под се ти ла је да ово није пр ва ак ци ја ор га ни зо ва на у ОШ "Јо ван Јо ва но вић Змај" за ње ње уче ни ке и да та ква пажња и ху ма ност сви ма мно го зна чи. РЕПЕРТОАР По зо ри ште 28. ја ну ар, пред ста ва " Пу то ва ње Све тог Са ве" - из во ђе ње у вр ти ћу "Зве здица" у 9 ча со ва и у шко ли у Ла ћар ку у 10 и 11 ча со ва 29. ја ну ар, пред ста ва " Пу то ва ње Све тог Са ве " из во ђе ње у вр ти ћу на се ља "Ма ти ја Ху ђи" у 9 и 10 часо ва 30. ја ну ар, пред ста ва "Пу то ва ње Све тог Са ве" из во ђе ње у вр ти ћу на сељу "29. но вем бар" у 9 и 10 ча со ва 31. ја ну ар, у 12 са ти, пред ста ва за де цу " Анђе ли на ба ле ри на" МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Там ше Мар ко и Гру би ша Та ма ра. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ђу ри чић Жар ко и Чу бра Ђу ри чић Боја на, Ро ман Мир ко Та ма ра Срем ска Ми тро ви ца, Са вић Дар ко и Мир ја на Но ћај, Пет ко вић Де јан и Дра га на Ве ли ки Ра дин ци, Га ли јаш Не дељ ко и Ма ри ја Пу тин ци, Вла и са вље вић Де јан и Јо вана Шид, Би зу мић Ми хај ло и Ива на Не ра дин, Ми јал чић Бо шко и Сла ђа на До њи Товар ник, Ми ло ши че вић Ми о- драг и Би ља на Ру ма. ДО БИ ЛИ СИ НА: Мај сто ро вић Ми лу тин и Је ле на, Ра до ше вић Ма ри јан и Ја сми на, Се ли мовић Де јан и Ду ши ца Сремска Ми тро ви ца, Па јић Бо шко и Са ња Ла ћа рак, Кне же вић Ми лош и Ма ри ја Мар тин ци, Ђор ђић Ђор ђо и Ма ри ја, Павло вић Зо ран и Ха ђи ра Мач. Ми тро ви ца, Јо си мо вић Мар ко и Ран ка Гр гу рев ци, Ви ло тић Сре тен и На та ша Кра љевци, Ар се нов Жив ко и Ми росла ва Обреж, Гр ба ти нић Ми лан и Је ле на Ада шев ци, Ба бић Го ран и Је ле на, Са марџи ја Ду шко и Рај ка Ру ма, Алек сић Си ни ша и Ми ли ца, Бран ков Но ви ца и Ан ка, Шинка Бо рис и Ва лен ти на, - Шид, Стој ко вић Си ни ша и Ми лан ка Ку ку јев ци, Гњи дић Бо рис и Ти ја на Ер де вик УМР ЛИ: Но ва ко вић Мир јана рођ.1943, Си мић Ду шан рођ.1941, Се длар-бе лић Наде жда рођ.1946, Ува лић Вери ца рођ.1949, Ста но је вић Све тла на рођ.1979, Ђа ко вић Гро зда рођ.1945, Лу кић Ма ра рођ.1946, Но ва ко вић Алексан дар рођ.1977, Крај но вић Је ле на рођ.1943, Сто ја ко вић Је ле на рођ.1980, Мол нар Па вле рођ.1931, Са ла тић Ду шан ка рођ.1932, Бе ро ња Ран ка рођ.1953, Ива но вић Божи дар рођ.1933, Му ча ло вић Ђор ђе рођ.1954, Ерак Со фија рођ.1920, Здовц Да ни ца рођ.1943, Дра ги че вић Ру жи ца рођ.1967, Гли го ре вић Ра дослав рођ.1934, Бо гу но вић Дра ган рођ.1955, Пе ри шић Је ле на рођ.1931, Те ме ри нац Ан ђел ка рођ.1940, Пу нош Ђор ђе рођ.1960, Ра лић Душан ка рођ.1946, Ви та со вић Ва са рођ.1931, Шта ка Ја ња рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 28. јануар RUMA Припремила: Катица Кузмановић НО ВЕ КЊИ ГЕ Ка кав стих - акро стих! а оне ко ји не зна ју, или су Змо жда за бо ра ви ли, јед но мало под се ћа ње - акро стих је песма код ко је по чет на, по не кад и крај ња сло ва сти хо ва, да ју не ко име, или не ку реч. Е, у ту аванту ру, под сло га ном ''Ка кав стих - акро стих'', упу стио се не дав но књи жев ник из Ру ме, исто вре ме но и рум ски ма ти чар, по овој функци ји га да ле ко ви ше љу ди зна - Ја ни ка Пе чи. Ње го ва нај но ви ја збир ка пе са ма за де цу под на зивом ''Му са ви пе смуљ ци'', у из дању Срп ске књи ге М у Ру ми, но во је пе сни ко во по ни ра ње по ми слима ма ли ша на, ве се ла шет ња по ша ре ном те пи ху де чи јих сно ва, оче ки ва ња и ма шта ња. У књи гу сти хо ва Ја ни ке Пе чи ја глат ко се, мо тив ски и по ла ко ћи пи са ња, укло пи ла и збир ка при пове да ка за де цу под на зи вом ''Све мо је ба ти не'' Со фи је Ђо кић. КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР Филм ски про грам ''Се ба сти јан и Бе ла'' - од 22. до 28. ја ну а ра (од 19 ча со ва) ''Топ је био врео'' - од 22. до 28. ја ну а ра (од 21 час) ''Пре не го што за спим'' - од 29. ја ну а ра до 4. фе бру а ра (од 19 и 21 час) Му зич ки про грам Чај у 8 - Ла зар Но ва ков, FRA ME OR CHE STRA, Но ви Сад ја ну ар у 20 ча со ва По зо ри шни про грам Пред ста ва ''Та ко је мо ра ло би ти'', по тек сту Бра ни сла ва Ну ши ћа, Ју го сло вен ско драмско по зо ри ште Бе о град, ре жи ја Егон Са вин, игра ју Ани та Манчић, Пре драг Еј дус, Ми ша Јанке тић, Во јин Ћет ко вић ја ну ар у 20 ча со ва Ли ков ни про грам Све то сав ска из ло жба - од 26. ја ну а ра до 9. фе бру а ра МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Бра ни слав Ми хајлик и На та ша Кр не тић, Ни ко ла Ши јач ки и Бо ја на Спа со је вић Умр ли: На да Ми ли чић, рођ год, Бог дан ка Ко ва че вић , Ми лан Мр кић , Бог дан ка Ми шко вић , Ол ги ца Ко јић , Ми ра Повић го ди не ЗА КУП ЗЕ МЉЕ У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ За вр шен пр ви круг ли ци та ци је За дру ги круг, уко ли ко га бу де, оста ло 335 хек та ра - Нај ви ша це на у пр вом кру гу: ди на ра у КО Мар ђе лос, у Вог њу По во дом ма ни фе ста ци је ''Божић на ули ца'', ко ја је у Ру ми спо ји ла два Бо жи ћа, като лич ки и пра во слав ни, као и но во го ди шње пра зни ке, а пону ди ла су гра ђа ни ма слат ки ше, до ма ћу ра ди ност, ви но, ра ки ју, мед, и сва шта још, на ста ла је и ли ков на из ло жба под на зи вом ''Но во го ди шња че стит ка Ру ме''. Ту ри стич ка ор га ни за ција Оп шти не Ру ма рас пи са ла је Ка ко смо ових да на ин форми са ни у Оп шти ни Ру ма, завр шен је пр ви круг ли ци та ци је за за куп зе мље у др жав ној своји ни. На ли ци та ци ји је уче твова ло око 300 за ин те ре со ва них по љо при вред ни ка, за за куп је би ло по ну ђе но хек та ра зе мље, рас по ре ђе них у 18 ката стар ских оп шти на. За куп је пред ви ђен на пе ри од од го дину да на. Ви ше по да та ка на ову те му да ла нам је Та ња Дро бац, заме ник Ко ми си је за до де лу држав не зе мље у за куп: -Пр ви круг ли ци та ци је за вршен је 19. ја ну а ра, из ли ци тира но је хек тар што зна чи да је пре о ста ло још 335 хекта ра зе мљи шта. Да ли ће бити дру ги ли ци та ци је од лу чи ће Упра ва за по љо при вред но земљи ште Ми ни стар ства по љопри вре де, уко ли ко је не бу де, ово зе мљи ште иде у про грам за го ди ну, што прак тич но зна чи да оста је у пар ло гу. Међу ових 335 хек та ра има и већих по вр ши на, али су ту ве ћим де лом ма ле, раз у ђе не пар це ле. Нај ви ша по чет на це на би ла је у Кра љев ци ма ди на ра, а нај ни жа у Клен ку ди на ра. Нај ви ша из ли ци ти рана це на је ди на ра, реч је о КО Мар ђе лос у Вог њу, све оста ло из ли ци ти ра но је по почет ним це на ма. Нај ни жа из лици ти ра на це на за бе ле же на је Као што је то ду го го ди шња тра ди ци ја, у Ру ми ће и ове го ди не, на све то сав ској акаде ми ји, ор га ни зо ва ној по водом Све тог Са ве - школ ске сла ве, нај бо љим уче ни ци ма у оп шти ни би ти до де ље на награ да ''Све то сав ска по ве ља''. Оп штин ском од лу ком, Цен тру за со ци јал ни рад одо бре на су сред ства у из но су од 150 хиља да ди на ра за ис пла ту ових на гра да, по 10 хи ља да ди на ра за свих 15 уче ни ка сред њих и основ них шко ла. До бит ни ци ''Све то сав ске по ве ље'' у Ру ми, за школ ску 2014/2015. го ди ну су: Славко Кр стић, ОШ ''Вељ ко Ду гоше вић'' Ру ма, Аљо ша Ва сић, ОШ ''Ду шан Јер ко вић'' Ру ма, Еле на Акик, ОШ ''Змај Јо ва Јо ва но вић'' Ру ма, Ка та ри на Бо шко вић, ОШ ''Иво Ло ла Рибар'' Ру ма, Гор да на Ву че тић, ОШ ''Ше ста удар на вој во ђан ска бри га да'' Гра бов ци, Ми ли ца Ко вач, ОШ ''23. ок то бар'' Кленак, Ана Гр ба, ОШ ''До си теј Об- у Пла ти че ву ди на ра. Оп шти ути сак је да је ин те ресо ва ње за за куп зе мље на нивоу про шле го ди не, ни је би ло над ме та ња у пра вом сми слу те ре чи. Би ла је јед на ши фра, све оста ло су се за куп ци до гово ри ли, због ви со ких по четних це на ко је од ре ђу је Мини стар ство по љо при вре де. Дру ги раз лог за то је вре ме, већ је ја ну ар, за не ке кул туре, као на при мер пше ни цу, већ је про шао се тве ни рок. Да је ли ци та ци ја би ла у окто бру про шле го ди не, не би би ло до го во ра, све би се изли ци ти ра ло. Са да оста је да се ви ди да ли ће би ти дру гог кру га ли ци та ци је. ДО БИТ НИ ЦИ СВЕ ТО САВ СКЕ ПО ВЕ ЉЕ Нај ви ше школ ско при зна ње за 15 уче ни ка По ред по ве ље, уче ни ци до би ли и нов ча ну на гра ду у из но су од 10 хи ља да ди на ра - До де ље не и на гра де Ху ма ни тар ног фон да ''Ја сми на Ми ло ше вић'' ЛИ КОВ НА ИЗ ЛО ЖБА У КЦ ''Но во го ди шња че стит ка Ру ме'' кон курс за нај леп шу че стит ку, око 200 пред шко ла ца, осно ваца и сред њо шко ла ца по сла ло је сво је ра до ве на ову адре су. Нај ве ћи део ра до ва из ло жен је у хо лу Кул тур ног цен тра, досту пан је пу бли ци скло ној дечи јој ли ков но сти. Ту су јел ке, ку ћи це у сне гу, де чи ји љу бомци, Де да Мра зе ви, све у снежном де ко ру, у бо ја ма де чи је ра до сти. Оп шти на Ру ма ра до вић'' Пу тин ци, Алек сан дра Ко ла ро вић, ОШ ''Не бој ша Јерко вић'' Бу ђа нов ци, Ка та ри на Бор ко вић, ОШ ''Ми ли вој Пет ковић - Фећ ко'' Пла ти че во, Зо ри ца Та ња Дро бац Ву ко вић, ОШ ''Бран ко Ра ди чевић'' Ни кин ци, Сте фан Ска кавац, ОШ ''Ми лош Цр њан ски'' Хрт ков ци, Ду ши ца Кр ња ић, ССШ ''Бран ко Ра ди че вић'' Ру ма, Ми лош Кр стић, СТШ ''Ми ленко Бр зак - Уча'' Ру ма, Мир ја на Ми хај ло вић, СППШ ''Сте ван Пе тро вић Бри ле'' Ру ма и Ма рина Ба ги, Гим на зи ја ''Сте ван Пузић'' Ру ма. На Све то сав ској ака де ми ји су до де ље не и на гра де Ху ма нитар ног фон да ''Ја сми на Ми лоше вић'' за нај бо љи ли те рар ни рад. Ову на гра ду осво ји ле су: Ан ђе ла Је ре мић, ОШ ''Вељко Ду го ше вић'' Ру ма, Је ле на Чер ги, ОШ ''Ми лош Цр њан ски'' Хрт ков ци и Је ле на Си ла ђи, ССШ ''Бран ко Ра ди че вић'' Ру ма. Уз при год не књи ге, ове уче нице осво ји ле су и нов ча не награ де од 10 хи ља да ди на ра. Де таљ са из ло жбе

11 Среда, 28. jануар СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Бо ље пу ње ње бу џе та IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Са јам ту ри зма Ту ри стич ка ор га ни за ција оп шти не Ин ђи ја ће и ове го ди не узе ти уче шће на најве ћем и на по зна ти јем сајму ту ри зма у ре ги о ну- бе о- град ском сај му ко ји ће би ти ор га ни зо ван 15. фе бру а ра. Ка ко су ис та кли из ло кал не ту ри стич ке ор га ни за ци је у Ин ђи ји, сва су на сто ја ња да оп штин ске ту ри стич ке орга ни за ци је из це лог Сре ма ове го ди не пред ста ве об једи ње ну по ну ду. Ак це нат ће би ти ста вљен на ак ти ван одмор,ко ји под ра зу ме ва шет ње у при ро ди, би ци кли штич ке ру те и од мор на Ду на ву. До тра ја ли објек ти Над ле жни из Оде ље ња за ин спек циј ске по сло ве су на по след њем са стан ку Си сте ма 48 да ли пред лог да се на наред ном са стан ку у са рад њи са Оде ље њем за ур ба ни зам и ко му нал но-стам бе не по сло ве за јед нич ки на пра ви спи сак об ја ка та, од но сно ку ћа на те ри то ри ји оп шти не, ко је се на ла зе у ло шем ста њу и које ће би ти сру ше не. Сред ства за ру ше ње та квих обје ка та би ће обез бе ђе на из оп штинског бу џе та. Из "Ко му нал ца" На пр вој ли ци та ци ји за за куп пи јач них те зги ко ја је одр жа на 14. и 15. ја ну а- ра, скло пље но је укуп но 77 уго во ра о ко ри шће њу пи јачних те зги и при хо до ва но око ди на ра из ве сти ли су над ле жни. Ових да на су потпи са ни уго во ри, а на ред на ли ци та ци ја је за ка за на за 4. фе бру ар. Ре корд на про да ја То ком прет ход не годи не за бе ле же на је ре кордна про да ја пар кинг ка ра та, чи ме је оства рен при ход од око 11 ми ли о на ди на ра ис такли су над ле жни из ЈП Дирек ци ја за из град њу оп штине. Нај за сту пље ни ји на чин пла ћа ња је био пу тем СМС-а, про да то је паркинг ка ра та у 1. и 2. зо ни, а оства ре ни при ход је око ди на ра.по ред тога, про да то је и по једи нач них пар кинг ка ра та, од чи је је про да је при хо до ва но бли зу ди на ра. Остали при ход оства рен је про дајом по вла шће них, ме сеч них и го ди шњих ка ра та. Про ме на ма осни вач ких ака та, до бит је рас по де ље на та ко да 80 од сто иде осни ва чу и вра ћа се у бу џет, 15 по сто иде за ре зер ве и по ве ћа ње ка пи та ла и 5 по сто за дру ге на мене ко је су пред ви ђе не ак ти ма јав них пред у зе ћа Сред ства се вра ћа ју у бу џет, а Скуп шти на Оп шти не ће ка сни је својом од лу ком о бу џе ту за ка лен дар ску го ди ну рас по ре ђи ва ти пре ма по тре ба ма и оба веза ма ис та кла је на чел ни ца АК ТУ ЕЛ НО За те ку ћу го ди ну опреде ље но је око 52 ми ли о на ди на ра за спорт ске клу бо ве и ор га ни за ци је, а у на ред ном пе ри о ду ће се ја сни је зна ти на ко ји на чин клу бо ви рас по ређу ју сред ства и на ко ји на чин их тро ше. Ка ко је ис та као Милан Бо ди ро жа се кре тар Саве за спор то ва оп шти не Ин ђија У го ди ни су за по че ли фи нан си ра ње про гра ма ко ји је са да ак ту е лан. Под се ћа мо, све спорт ске ор га ни за ци је из оп шти не Ин ђи ја су би ле у обаве зи да до 14. ја ну а ра до ставе план и про грам ра да, као и фи нан сиј ски план за го ди ну. - Прет ход на го ди на је била увод ни пут ка ко би смо про на шли нај бо ље ре ше ње. За ову го ди ну смо на сед ници Оп штин ског ве ћа до не ли пред лог об је ди ње них програ ма спорт ских клу бо ва. Пред сед ник оп шти не ће потпи са ти ре ше ње и уго во ре који са др же ја сно пре ци зи ра не ин фор ма ци је за ко је на ме не спорт ски клу бо ви апли цира ју сред стви ма из бу џе та Ка ко би се бо ље пу нио буџет, Оп штин ско ве ће је на по след њој одр жа ној сед ни ци усво ји ло пред лог Од лу ке о изме ни Од лу ке о про ме ни оснивач ког ак та јав них пред у зе ћа. Уме сто 20 од сто до би ти ко лико је до би јао осни вач, од но сно оп шти на, пре ма но вој од лу ци осни вач ће до би ја ти 80 од сто до би ти, чу ло се на сед ни ци већа. Над ле жни су обра зло жи ли ова кву од лу ку и за кон ску проце ду ру ко ја је прет хо ди ла изме ни. - До но ше њем за ко на о јавним пред у зе ћи ма сто ре на је оба ве за да сви осни вач ки ак ти јав них пред у зе ћа бу ду ускла- " ђе ни са за ко ном. Пре ма чла ну 5 тог за ко на би тан еле мент тих ака та је мо рао би ти оде љак који ре гу ли ше рас по де лу до би ти у јав ним пред у зе ћи ма. Ми имамо та кав је дан оде љак где је до са да јед но гла сно би ло утвр ђено да се евен ту ал на до бит распо де љу је та ко да 20 од сто иде осни ва чу од но сно усме ра ва се на бу џет оп шти не, 60 од сто за ре зер ве и по ве ћа ње ка пи та ла и 20 по сто за дру ге на ме не у скла ду са ак ти ма јав них преду зе ћа - обра зло жи ла је Сла вица Ђу кић Мар ја но вић на челни ца оде ље ња за скуп штин ске по сло ве и под се ти ла да је иници ја ти вом пред сед ни ка оп штине, ко ји је овла шћен ста ту том да пред ла же ре ше ња од ре ђених пи та ња, пред ло же но да се из вр ши из ме на те нор ме, одно сно да се евен ту ал на до бит ко ју оства ре јав на пред у зе ћа рас по де љу је у дру гим про центи ма. Про ме на ма осни вач ких ака та, до бит је рас по де ље на та ко да 80 од сто иде осни вачу и вра ћа се у бу џет, 15 по сто иде за ре зер ве и по ве ћа ње капи та ла и 5 по сто за дру ге на мене ко је су пред ви ђе не ак ти ма јав них пред у зе ћа. Ка ко се чу ло на сед ни ци, поме ну та сред ства се вра ћа ју у буџет, а Скуп шти на Оп шти не ће ка сни је сво јом од лу ком о бу џе ту за ка лен дар ску го ди ну рас по ређи ва ти пре ма по тре ба ма и обаве за ма ис та кла је на чел ни ца. Пред став ни ци јав них преду зе ћа су та ко ђе про ко мен тари са ли но ву од лу ку и ис та кли да је но ва од лу ка до не та у инте ре су осни ва ча али и јав них пред у зе ћа. 80 од сто се вра ћа осни ва чу Рас по де ла сред ста ва у спор ту оп шти не Ин ђи ја. Клу бо ви и ор га ни за ци је ће би ти у обаве зи да та сред ства оправда ју. Ми смо уса гла ше ни да обез бе ди мо основ не усло ве за функ ци о ни са ње клу бо ва кроз ис пла ту ко ти за ци је, реги стра ци је игра ча, ле кар ских пре гле да, тро шко ве так ми чења и де лом хра на ри на ре као је Бо ди ро жа и на гла сио да ће сви клу бо ви мо ћи не сме тано да функ ци о ни шу, али да ће се зна ти тач но на ко ји начин спорт ски клу бо ви тро ше сред ства. До бри во је Су џум - До са да смо де ли ли до бит та ко што смо 60 по сто оста вљали као ре зер ве фир ме за не ка те жа вре ме на или евен ту ал не гу бит ке, 20 по сто се де ли ло за по сле ним рад ни ци ма у ви ду до би ти и 20 по сто се вра ћа ло осни ва чу. Због тре нут не ак туел не си ту а ци је и због сла би јег пу ње ња бу џе та из не ких других из во ра, осни вач је до нео од лу ку о дру га чи јој рас по де ли - ре као је До бри во је Су џум ди рек тор ЈП Ин гас и ис та као да ће овом од лу ком осни вач би ти у мо гућ но сти да из ми ри сво је оба ве зе пре ма на ма. - Ва жно је на по ме ну ти у це лој при чи да се на та средства не пла ћа по рез на до бит, од но сно де сет по сто тро шак и то је јед на ме ра ко ја је пот пуно при ме ре на у овом тре нут ку. Раз у ме мо овај по тез ло кал не са мо у пра ве, ре ци мо на ше јавно пред у зе ће ће у овој го дини оства ри ти до би ти од око 20 ми ли о на ди на ра, 16 ми ли о на ће би ти упла ће но осни ва чу а он ће са тим из но сом из ми рити оба ве зе ко је има ју бу џет ски ко ри сни ци пре ма на ма - об јаснио је на кра ју Су џум. Ми лан Бо ди ро жа

12 12 Среда, 28. јануар PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ле ген де у Па зо ви Ово го ди шњи по че так му зич ке и по зо ри шне се зоне у ор га ни за ци ји Цен тра за кул ту ру у Ста рој Па зови, обе ле жи ће тра ди цио нал ни кон церт му зич ке гру пе Ле ген де ко ји се у овом гра ду одр жа ва по 13 пут за ре дом. Кон церт ће се одр жа ти 5.фе бру а ра у По зо ри шту у Ста рој Па зови с по чет ком у 20 ча со ва. Кар те за кон церт Ле генди су уве ли ко у про да ји, а мо гу се ре зер ви са ти на те ле ле фон: 022/ и Це на ула зни це је 1000 ди на ра. На гра ђе на Ма ри на Ана ста сов Уче ни ца осмог раз ре да ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки Ста ра Па зо ва, Мари на Ана ста сов до бит ница је пр ве на гра де на 28. Из ло жби аутор ског стри па уче ни ка основ них шко ла Ср би је. Реч је о из у зет но та лен то ва ној уче ни ци за умет ност чи ји је рад у комби но ва ној тех ни ци за пажен и на гра ђен ре пу бличком на гра дом. Ина че, циљ кон кур са на ко ме је учесто ва ла уче ни ца Пин ки јеве шко ле је, да стрип као на чин из ра жа ва ња мла дих на ђе сво је стал но ме сто у на ста ви ли ков не кул ту ре. Вак ци на ци ја У ста ро па зо вач ком До му здра вља Др Јо ван Јо ва новић Змај по че ла је вак цина ци ја де це пе то ва лент ном вак ци ном Пен так сим. Ова вак ци на је, пре ма но вом пра вил ни ку бес плат на за де цу ко ја су пр вог ја ну а- ра на пу ни ла два ме се ца, од но сно за де цу ко ја су ро ђе на пр вог но вем бра и ка сни је. Пен так сим, по лива лент на вак ци на са др жи вак ци ну про тив диф те ри је, те та ну са, ве ли ког ка шља, по ли о ми је ли ти са и хе мофи лу са ин флу ен це. Пр ву вак ци на ци ју де це ро ди тељи трер ба да за ка жу код свог иза бра ног ле ка ра. ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА РА ДА СЛО ВАЧ КЕ ШКО ЛЕ У су срет упи су пр ва ка Пред ност шко ле је у ви ше је зич но сти и мо гућ но сти упи са на фа кул те те у Сло вач кој Ре пу бли ци У су срет упи су но вих учени ка, на став нич ко ве ће ОШ Хе рој Јан ко Чме лик одлу чи ло се на пре зен та ци ју рада шко ле, има ју ћи у ви ду да се у свим, а по себ но шко ла ма на је зи ци ма на ци о нал них за једни ца упи су је све ма ње ђа ка. Ова пре зен та ци ја, ко јој су прису ство ва ли ро ди те љи бу ду ћих пр ва ка, за по сле ни и го сти школе, одр жа на је у про шли пе так. Циљ пре зен та ци је ра да на ше шко ле је да се ука же ро ди тељи ма бу ду ћих уче ни ка на све пред но сти ко је упис у шко лу Хе рој Јан ко Чме лик до но си. Да нас смо шко лу пред ста ви ли од на стан ка дo свих зна чај нијих ак тив но сти ко је она ре а лизу је, пред но сти ко је ну ди, као и успе хе ђа ка и на гла си ли смо шта је то нај по зи тив ни је, ко ји су то нај бит ни ји раз ло зи да се ро ди те љи од лу че и упи шу де цу у на шу шко лу ка зао је ди рек тор шко ле Јан ко Ха вран. Глав ни раз ло зи се, како је ис та као ди рек тор Ха вран на ла зе у ко ри шћењу оба је зи ка под јед на ко, сло вач ког и срп ског, захва љу ју ћи че му уче ни ци Сло вач ке шко ле до би ја ју да ле ко ви ше не го уче ници дру гих шко ла, би ло да је реч о ак тив но сти ма које због по ве за но сти шко ле са оста лим сло вач ким школа ма у Вој во ди ни или Словач кој Ре пу бли ци има ју, а по ред свих тих ак тив но сти, има ју и оне ко је има ју уче ни ци шко ла на срп ском је зи ку, а које ор га ни зу ју Ми ни стар ство просве те, По кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње и на ша удру жења и ло кал на са мо у пра ва. Да кле, од ма ле на на ши пр ва ци са сим рав но прав но уче два је зи ка и ко ри сте их у да љем жи во ту. То зна чи кад за вр ше основ ну шко лу, има ју два са вла да на је зи ка. По што зна ју сло вач ки је зик, мо гу да упи су ју две сред ње шко ле у Ср би ји на сло вач ком је зи ку, а мо гу да упи шу и сред ње У по не де љак, 19. ја ну а ра у Га ле и ји ста ро па зо вач ког Цен тра за кул ту ру пр ва у овој го ди ни, отво ре на је са мо стална из ло жба ре ље фа и скулп тура у др ве ту, умет ни ка из Но ве Па зо ве Дра го ми ра Ба те Рудо ви ћа, чла на Удру же ња ликов них умет ни ка Ста ра Па зо ва и Умет нич ког удру же ња Но ва Па зо ва. По став ку од 20 реље фа и пет на е стак скулп ту ра, при ре ди ли су аутор и Мар јан Ка ра вла, са мо стал ни струч ни са рад ник за ли ков ну умет ност у Цен тру за кул ту ру. По ре чи ма Мар ја на Ка равле, Ру до вић об ра ђу је раз не вр сте др ве та, од јед но став них до ком плек сних и ап стракт них фор ми, нај ви ше ба ве ћи се рели ги о зним те ма ма та ко да су Ди рек тор Јан ко Ха вран шко ле у Сло вач кој или ако би се од лу чи ли за ви со ку школу, њи ма су вра та фа кул те та у Сло вач кој Ре пу бли ци скроз отво ре на и то са мо због позна ва ња сло вач ког је зи ка на гла ша ва ди рек тор Ха вран. Иван Јеч мен, ко ор ди на тор мар ке тинг ти ма Сло вач ке шко ле у Ста рој Па зо ви и ис тиче да би сва ка мо дер на шко ла тре ба ла да има је дан ова кав про је кат ко ји у, кон крет ном слу ча ју об у хва та ре тро спекти ву ра да шко ле у по след њих не ко ли ко го ди на. у ње го вом умет нич ком опу су нај за сту пље ни је скулп ту ре и ре ље фи на ших по зна тих света ца. Ово је, ина че дру га са мостал на из ло жба Дра го ми ра Ба те Ру до ви ћа и ако се он дубо ре зом ба ви од кра ја де веде се тих го ди на про шлог ве ка. Ру до вић је ли ков ној пу бли ци по знат с ко лек тив них из ложби УЛУСП-а, УЛУ Ле о нар до и Умет нич ког удру же ња Но ва Па зо ва. Сем скулп ту ра и реље фа, у по след ње вре ме ради и ико не у др ве ту. До бит ник је ви ше по хва ла, јед не пр ве и јед не дру ге на гра де на Општин ској смо три ли ков ног ства ра ла штва и јед не но ми наци је на По кра јин ској смо три у Но вом Бе че ју. При сут ни на пре зен та ци ји шко ле По што се би ли жи упис пр ва ка, нај пре смо пред ста ви ли шта смо све ура ди ли што се ти че наших нај бо љих ре зул та та, а уз пут смо при сут ни ма об ја сни ли ко је све предно сти ну ди на ша шко ла при ли ком упи са но вих уче ни ка и то, не са мо мате ри јал не при ро де, него и што се ти че уче ња и без бед но сти и све га оног што јед на мо дер на шко ла тре ба уче ни ку да пру жи - на гла сио је Иван Јечмен, об ја снив ши да ни је за не мар љи ва ни ло ка ци ја где се шко ла на ла зи (У са мом цен тру гра да), као ни бли зи на нај ва жни јих ин сти ту ци ја по пут До ма здра вља, цр кве, По зори шта, као и над про сеч ни резул та ти ко је уче ни ци по сти жу, би ло да се ра ди о за вр шном ис пи ту осма ка или о так ми чењи ма из ма те ма ти ке, је зи ка, му зич ког, ли ков ног, сек ци ја, хо ра и ор ке стра, као и сек ци ја ко је ни су ве за не за пред ме те. Ре ци мо, драм ска сек ци ја ко ја има из у зет не ре зул та те за послед ње три го ди не, ни с једног так ми че ња ни је се вра тила без осво је ног јед ног од три пр ва ме ста, а вр ху нац је био осво је но тре ће ме сто на Ре публич ком так ми че њу с мју зиклом При че за ла ку ноћ. - Ро ди те љи ма де це из ме шови тих бра ко ва пре по ру чу јем да сво ју де цу упи шу у на шу школу јер ће њи хо ва де ца у потпу но сти овла да ти књи жев ним је зи ком и јед ним и дру гим. Ако их упи шу у не ку дру гу шко лу, њи хо ва де ца ту пред ност неће има ти и зна ће, за пра во само је дан од је зи ка њи хо ва два ро ди те ља ис ти че Јеч мен и до да је да се у њи хо вој шко ли од стра них је зи ка уче ен гленски и не мач ки. По за вр шет ку ове шко ле, уче ни ци сло вач ки и срп ски је зик го во ре пер фектно, док зна ње дру га два је зи ка за ви си од та лен та, на гла ша ва Јеч мен. За упис пр ва ка ко ји кре ће с по чет ком фе бру а ра, и за ову шко лу по треб ни су доку мен ти као и за сва ку дру гу: при ја ва, по твр да од пе ди ја тра и ло го пе да, по твр да да је де те по ха ђа ло вр тић,одн. при премни пред школ ски про грам, извод из књи ге ро ђе них, ле карско уве ре ње и до каз пре би вали шта ро ди те ља. У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЦЕН ТРА ЗА КУЛ ТУ РУ Из ло жба Дра го ми ра Ба те Ру до ви ћа Из ло же ни ре ље фи и скулп ту ре Ова из ло жба у Га ле ри ји Цен тра за кул ту ру љу би те љима ли ков не умет но сти би ће до ступ на до 5. фе бру а ра.

13 Среда, 28. јануар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЖЕЉ КО СТАР ЧЕ ВИЋ, ПР ВИ УПРА ВИ ТЕЉ ПО ВЕ РЕ НИ ШТВА ДВЕ РИ Вре ме ра ди за Две ри Пр ви Упра ви тељ По ве рени штва По кре та Две ри у Срем ској Ми тро ви ци Жељко Стар че вић из ја вио је за Срем ске Но ви не да ће овај по крет већ на сле де ћим локал ним из бо ри ма пре ско чи ти из бор ни цен зус и по ста ти део вла сти. - Има мо ста бил но гла сачко те ло и си гур ни смо да ће мо уско ро пре ско чи ти и из бор ни цен зус. Наш про блем је ме дијска бло ка да због ко је че сто у јав но сти до ла зи до по гре шног схва та ња са ме су шти не на шег По кре та. Ни смо ор га ни зо ва ни као кла сич на стран ка, већ је По крет ба зи ран на до бро вољном ак ти ви зму ве за ном за програм. Ми смо по крет сло бод них љу ди ко ји свој рад за сни ва на ме ђу соб ном по ве ре њу па са мим тим нај ак тив ни ји чи не По ве рени штво на во ди Стар че вић. Ула га ти у се ла - Пр вен стве но тре ба за у- ста ви ти без гла ву јур ња ву за стра ним ин ве сти ци ја ма. Има у бу џе ту сред ста ва ко ја тре ба усме ри ти у кон крет не по је динач не про гра ме на ших љу ди да би се то ка сни је ви ше струко вра ти ло гра ду. По ред то га, по сто ји не ис ко ри шће но по љопри вред но зе мљи ште ко је треба ста ви ти у функ ци ју раз воја, омо гу ћи ти љу ди ма из гра да - По ве ре ни штво Две ри Срем ска Ми тро ви ца сво ју актив ност је усме ри ло на пра ће ње ра да ло кал не са мо у пра ве. Ова го ди на је пред из бор на па врши мо при пре ме за на ред не локал не и по кра јин ске из бо ре. У свим ме сним за јед ни ца ма има мо на ше ак ти ви сте, углав ном младе љу де, ко ји про мо ви шу програм Две ри и та ко има мо увид у про бле ма ти ку сва ке сре ди не. Уз по ве ре ни штва, као основе ор га ни за ци је, на ни воу Срема по сто је по ве ре ни ци за Срем ко ји су чла но ви ру ко вод ства за Се вер ну Ср би ју, не ки су и члано ви Глав ног од бо ра, а не ки и Ста ре шин ства По кре та. Об ласни по ве ре ни ци По кре та Двери су Ми лан Ма слаћ и Ми рослав Дре кић. По Стар че ви ће вим ре чи ма, Две ри се на ло ка лу ни су ве за ли за не ку стран ку као са ве зни ка. да раз ви ја ју по сао на се лу, а да се у се ли ма ви ше ула же у пу те ве, здрав стве не и школске уста но ве. Чак се ли ма треба да ти пред ност у од но су на град. Од до ла ска стра них вели ких ин ве сти то ра на ши људи по ста ју са мо на јам ни радни ци ко ји су у стал ном стра ху од прет њи се о ба ма фа бри ка у дру ге сре ди не пре ци зи ра Стар че вић. - Ми се ни смо опре де љи ва ли на ло ка лу, има мо при стој не одно се са они ма ко ји же ле са нама, а не ка же мо да су тра са неки ма не би смо мо гли са ра ђи вати. Ни су да ле ко из бо ри ко ли ко су да ле ко кон так ти са дру ги ма. Има мо ка па ци тет, а мно ги још ни су пре по зна ли зна чај Двери и у си ту а ци ји где се гле да ју са мо уско стра нач ки ин те ре си, ни смо им за ни мљи ви за са радњу. Не са мо за то што не ма мо од бор ни ке, већ и кри те ри ју ми ко је по ста вља мо не ки ма ни су сим па тич ни и не би се по ве ли за њи ма. И ми смо део гра да и зна мо шта се ов де де ша ва, ко се и ка ко ком про ми ту је. За то и има мо кри те ри ју ме о по ште њу у по ли ти ци, а ти кри те ри јуи не ко ме не од го ва ра ју ка тего ри чан је Стар че вић.- Ми смо са мо стал ни у до но ше њу од лука да ли ће мо и са ки ме са рађи ва ти на ло ка лу. Ми шље ња смо да у по ли ти ку, па та ко и ло кал ну, тре ба вра ти ти мо рал, по ште ње, па три о ти зам. Ми не др жи мо та пи ју на ове вред ности, у свим по ли тич ким оп ци јама има че сти тих љу ди са ко ји ма би са рад ња би ла до бро до шла. Ка да је реч о прав ци ма разво ја гра да, по ви ђе њу По кре та Две ри, нео п ход но је ин вести ци је усме ри ти у раз вој мале при вре де и пред у зен ти штва где би но си о ци при вред ног раз во ја гра да би ли ње го ви станов ни ци. - Ду жност ло кал не упра ве је да по ре ским олак ши ца ма, фи нан си ра њем из бу џет ских сред ста ва, до де лом по слов ног про сто ра и зе мљи шта, бр зим ре ша ва њем ад ми ни стра тив них по те шко ћа, за ин те ре су је грађа не Ми тро ви це да осни ва ју и раз ви ја ју по ро дич но пред у зетни штво. На ни воу гра да неоп ход но је усво ји ти ре а лан и оства рив план сред њо роч ног раз во ја, са кон крет ним ме ра ма и кон тро лом ре а ли за ци је наво ди Стар че вић и пре ци зи ра Жељ ко Стар че вић да су де цен тра ли за ци је и ве ћа овла шће ња ло кал них са мо у- пра ва, ме ђу основ ним за ла гањи ма По кре та. Пр ви Упра ви тељ По ве ре ништва По кре та Две ри у Сремској Ми тро ви ци Жељ ко Старче вић на кра ју за кљу чу је да је пред ност овог По кре та у то ме што не ма кла сич но члан ство, ни фрак ци је, већ се за ла же да струч ни љу ди до ђу на од го ворна ме ста, па и да ни су ак ти висти Две ри. Ж. Н. На осн ову чл ана 21. и 37. О дл уке о гра дским упр ав ама ( Сл ужб ени лист гр ада Сре мска М итр ов ица бр. 15/2012), чл ана 12. ра здео V III и чл ана 46. став1. та чка 2. О дл уке о б уџ ету гр ада Сре мска М итр ов ица за 2015.г од ину (( Сл ужб ени лист гр ада Сре мска М итр ов ица бр.11/14) и Пр огр ама за д од елу б уџе тских сре дст ава усп ешним п ој еди нц има из обл асти обр аз ов ања, к ојег је д он ело Гра дско в еће Гр ада Сре мска М итр ов ица д ана г од ине под бр ојем 451-3/2015- III, Н аче лник Гра дске упр аве за обр аз ов ање д ана г од ине, ра сп ис ује КО НКУРС ЗА Д ОД ЕЛУ Б УЏЕ ТСКИХ СРЕ ДСТ АВА УСП ЕШНИМ П ОЈ ЕДИ НЦ ИМА ИЗ ОБЛ АСТИ ОБР АЗ ОВ АЊА Гра дска упр ава за обр аз ов ање Гр ада Сре мска М итр ов ица о бј ављ ује КО НКУРС ЗА Д ОД ЕЛУ Б УЏЕ- ТСКИХ СРЕ ДСТ АВА УСП ЕШНИМ П ОЈ ЕДИ НЦ ИМА ИЗ ОБЛ АСТИ ОБР АЗ ОВ АЊА усп ешним уч ен иц има основне и сре дње шк оле и усп ешним ст уде нт има р едо вних осно вних и м астер ст уд ија на ф аку лт ет има ч ији је осн ивач Р еп убл ика С рб ија. Гра дска упр ава има у ц иљу да сре дства пре дст ављ ају н агр аду и по дст ицај за д аље шк ол ов ање о дн осно стру чни рад и и нд ив ид уа лни ра звој. - Б уџе тска сре дства се м огу д од ел ити усп ешним п ојединц има д рж ављ ан има Р еп убл ике С рб ије са пребивалиштем на т ер ит ор ији гр ада Сре мска М итр ов ица. - На ко нкурс ка нд идат м оже ко нк ур ис ати с амо за ј едан пр ој екат, о дн осно за стру чно ус ав рш ав ање. Сва т ум ач ења в ез ана за д од елу по овом ко нку рсу д аје Гра дска упр ава за обр аз ов ање. ОСНО ВНИ УСЛ ОВИ К ОЈЕ КА НД ИД АТИ ТР ЕБА ДА И СПУЊАВ АЈУ СУ: - да су д рж ављ ани С рб ије или да им ају ст атус и збеглице, - да им ају пр еб ив ал иште на т ер ит ор ији гр ада Сре мска М итр ов ица у тр ај ању од на јм ање шест м ес еци, а б ор ав иште у истом тр ај ању за л ица к оја им ају ст атус и зб егл ице, УЗ ПР ИЈ АВУ КА НД ИД АТИ Д ОСТ АВЉ АЈУ: - кра тку б и огр аф ију ( са адр есом ст ан ов ања и ко нтакт т ел еф оном), - ф от ок оп ију ли чне ка рте, о дн осно д ок умент к ојим се д ок аз ује ст атус и зб егл ице, - ор иг инал или ов ер ену ф от ок оп ију п отв рде обр азо вне уст ан ове о ст ат усу (р ед ован уч еник, р ед ован ст удент,...) - ор иг инал или ов ер ене ф от ок оп ије д ок уме нт ац ије о оств ар еним п ости гн ућ има, п ози вно п исмо за стру чна усаврш ав ања у з емљи и ин остра нству, - ф от ок оп ију т ек ућег р ач уна по дн ос и оца пр иј аве, о дносно р од ит еља/ст ар ат еља ( ако н ема т ек ући р ачун ). - Сре дства се ра сп ор еђ ују на осн ову за хт ева и д окументац ије из к оје се м огу вре дн ов ати н ав ед ени квалит ети. Сре дства се од обр ав ају усп ешним п ој еди нц има к оји: - п ост ижу з ап аж ене р езу лт ате у т оку шк ол ов ања, студир ања, стру чног ус ав рш ав ања; - оств аре з ап аж ене р езу лт ате из обл асти обр азов ања на на јв ишем ра нгу та км ич ења (р еп убли чком, м еђународном), а п рви пут к ор исте сре дства из б уџ ета Гр ада Сре мска М итр ов ица по н еком осн ову; - к ор исте сре дства за н аба вку не о пхо дне стру чне л ит ерат уре и опр еме к оја се к ор исти у р аду усп ешног п ојединца и стру чна п ут ов ања у з емљи и ин остра нству; - пре дл ажу и р е ал из ују кв ал ите тне пр огра мске и др уге а кти вн ости. - Пр иј аву са пр ат ећом д ок уме нт ац ијом К ом ис ија разматра и оц ењ ује и сп уњ еност усл ова пр оп ис аних Пр огр амом, - О д од ели и в ис ини б уџе тских сре дст ава о дл уч ује н аче лник Гра дске упр аве за обр аз ов ање р еш ењем, а на обр азл ожен пре длог К ом ис ије, у р оку од 30 (тр ид есет) д ана од д ана по дн ош ења пр иј аве. - Ук ол ико н аче лник не д он есе р еш ење о д од ели средстава у п ом ен утом р оку, см атр аће се да пр иј ава н ије прихв аћ ена. Сре дства се од обр ав ају у скл аду са м огу ћн ост има Б уџета Гр ада Сре мска М итр ов ица. Уч есн ици у п осту пку д од еле сре дст ава усп ешних п оједин аца им ају пр аво пр иг ов ора. Пр отив р еш ења о д од ели сре дст ава уч есник Ко нку рса м оже по дн ети пр иг овор Гра дском в ећу у р оку од 3 (три) д ана од д ана пр иј ема р еш ења. ПР ИЈ АВЕ СЕ Д ОСТ АВЉ АЈУ НА СЛ ЕД ЕЋУ АДР ЕСУ: ГРАД СРЕ МСКА М ИТР ОВ ИЦА ГРА ДСКА УПР АВА ЗА ОБР АЗ ОВ АЊЕ ул ица Св етог Д им итр ија бр Сре мска М итр ов ица са н азн аком Ја вни Ко нкурс за д од елу сре дст ава усп ешним п ој еди нц има из обл асти об аз ов ања ли чно или п утем п оште КО НКУРС ЈЕ ОТВ ОРЕН ДО УТР ОШКА СРЕ ДСТ АВА А НА ЈК АСН ИЈЕ ДО Г ОД ИНЕ Н АЧЕ ЛНИК МИ РЈ АНА ПЈ ЕВАЦ

14 14 Среда, 28. јануар ТЕ МА БРО ЈА НЕ МА ВИ ШЕ СУБ ВЕН ЦИ ЈА ЗА ЗА КУП ЦЕ ДР ЖАВ НОГ ЗЕ МЉИ ШТА Гу бе са мо ве ле по сед ници? П о љо при вред ни ци оче ку ју да ће кра јем ја ну а ра или по чет ком фе бру а ра бити до не та Уред ба Вла де Ср би је о суб вен ци ја ма у по љо при вре ди и да ће се тек та да ја сно и конкрет но зна ти шта се уки да, а шта но во до би ја ка да су под сти ца ји по љо при вре ди у пи та њу за го ди ну. Са да је из ве сно да је мини стар ка по љо при вре де на ја вила да ће суб вен ци је би ти исте као и про шле го ди не с тим што ће се до де љи ва ти са мо га здин стви ма ко ја има ју до 20 хек та ра по љопри вред ног зе мљи шта. Та ко ђе, на ја вље но је да ће од суб вен ци ја из у зе ти и др жав но по љо при вредно зе мљи ште ко је се узи ма у закуп. На те му уки да ња суб вен ци ја за за куп др жав ног по љо при вредног зе мљи шта раз го ва ра ли смо ових да на у Ру ми, и то на пи ја ци где се о то ме и нај ви ше го во ри. Са го вор ни ци су нам Пе тар Бејић и Јо ца Ма те шић, обо ји ца су већ вре ме шни по љо при вред ни ци из Ру ме, не ка да ја чи ра та ри, да нас углав ном по вр та ри и - свашта ри. Јо ца Ма те шић се ба ви по вртар ском про из вод њом, а три јутра зе мље уз га ја па при ку, кромпир, лук, ку пус... На ње го вим њи ва ма је и не што ма ње жи та, ку ку ру за и со је. - Од мах мо гу ре ћи, бо ље је кад ма ње ро ди, бу де ве ћа це на произ во да, све бу де ску пље. Ка да је реч о за ку пу др жав не зе мље, не ка да сам то ра дио, пре де сетак го ди на, са да ви ше не. Та да је би ло суб вен ци ја, а са да су чу јем уки ну те. Ми слим да је та од лу ка Вла де Ср би је пра вил на, из ви ше раз ло га. Слу шао сам од по знани ка да не ки љу ди узму зе мљу у за куп, од др жа ве до би ју па ре, а зе мљу не се ју, не об ра ђу ју, већ је да ју не ком дру гом у под за куп. Зна чи, ни лук јео, ни лук ми рисао, а па ре сти гле. И још не што. Мно ги при ча ју да по љо при вредна про из вод ња пу на ри зи ка, па су за то по треб не суб вен ци је. Па, ри зик по сто ји у сва ком по слу, и код нас по вр та ра, и код сто ча ра, и код пче ла ра, и код свих дру гих за ни ма ња. Ми слим да уки да ње суб вен ци ја не ће ути ца ти на инте ре со ва ње за за куп зе мље, ко је на ви као да ра ди, тај ће по но во узе ти зе мљу. Од у ста ће са мо они ко ји ни су ни до са да ра ди ли, са да им се не ће ис пла ти ти. Мо ра једном да се сре ди то ста ње у по љопри вре ди, да се зна ко хо ће да ра ди, а ко хо ће да ва ра. Што би на ша си ро та др жа ва фи нан си рала не чи је бо га ће ње, без ра да. Пе тар Бе јић је истог ми шљења што се суб вен ци ја ти че, још до да је: - Ови ко ји су узе ли ве ли ке кре ди те за ме ха ни за ци ју, мо ра ју узи ма ти и зе мљу у за куп, бан кама се мо ра вра ти ти но вац, ту нема ша ле. Ја ни сам ни ка да узи мао др жав ну зе мљу у за куп, узи мао сам од при ват ни ка, и мо гу ре ћи да ми се увек ис пла ти ло. Ту су не што ни же це не, и мо гу се пољо при вред ни ци укло пи ти, мислим да је у Ру ми тре нут но цена за ку па 150 евра по ју тру. Ко хо ће по ште но да ра ди, сва ки се ра ди ис пла ти. Јо ви ца Ку зман че вић Би ће бо ље сто ча ри ма? Струч ња ци ве ру ју да ће из о ста нак суб вен ци ја ути цати на ма ње ин те ре со ва ње за др жав не ора ни це што ће пого до ва ти сто ча ри ма ко ји због ви со ких це на че сто ни су узима ли зе мљу по пра ву пре чег за ку па. Ге не рал ни се кре тар Срем ске при вред не ко мо ре Вла ди мир Вла о вић под се ћа да је це на за ку па по љо привред ног зе мљи шта у ме ђусоб ним тран сак ци ја ма по љопри вред ни ка до сти за ла и 700 евра за ка та стар ско ју тро, а да ће пад ин те ре со ва ња за за куп др жав них ора ни ца, због из о- стан ка суб вен ци ја, нај ви ше по го до ва ти сто ча ри ма ко ји су до са да због ви со ке про сеч не це не за ку па че сто и од у ста јали од по ну ђе ног зе мљи шта по пра ву пре чег за ку па. - Уоби ча је на це на за ку па у Сре му се кре ће од 200 до 300 евра за ка та стар ско ју тро, у за ви сно сти од ква ли те та земљи шта. Ме ђу тим, ка да је реч о зе мљи шту на ко јој се Ло гич но уки да ње суб вен ци ја За Ђор ђа Не на до ви ћа, по љопри вред ни ка и сто ча ра из Сремске Ми тро ви це, на ја ва уки да ња суб вен ци ја за за ку пље ну др жавну зе мљу, ко ју је он го ди на ма кори стио за обез бе ђе ње хра не својој сто ци, је сте про блем, али је, сма тра он, то и ло гич на ме ра подр шке сит ни јим про из во ђа чи ма што је као циљ, ка ко је ре че но из ми ни стар ства. - Ова квом по ли ти ком суб венци ја ја сам оште ћен, али ми слим да ће ми се то вра ти ти на дру ги на чин, кроз суб вен ци је за сто ку. Ми ни стар ство не ће да ва ти но вац за за ку пље ну др жав ну зе мљу, али ће, на дам се, оно што из губим на ра тар ству да ми се врати на суб вен ци ја ма у сто чар ству. Хо ћу ли се пре ва ри ти ви де ћу, комен та ри ше Ђор ђе Не на до вић. Не на до вић у сво јој фар ми има око 90 гр ла кра ва му за ра, би кова и те ла ди и у за ку пу по осно ву пра ва пре чег ко ри сти 56 хек та ра др жав ног по љо при вред ног земљи шта. Он се на да да ће на ја ве о но ви на ма у обла сти суб вен ци ја до ве сти не са мо до сма ње ња инте ре со ва ња за за куп др жав не земље, већ и до сма ње ња за куп нина за зе мљу уоп ште. Јер, за куп је пре скуп и упра во це не ко је је дости гла др жав на зе мља раз лог су по ди за ња це на за ку па уоп ште. - У це нов ној по ли ти ци ко ја са да ва жи, ре ал на за куп ни на би би ла 100 евра по ју тру, а не 400 евра за хек тар ко ли ко се ов де пла ћа ло про сеч но за за куп држав не зе мље, сма тра Не на до вић. Мла ди по љо при вред ник Јо вица Ку зман че вић из Ле жи ми ра не сла же се са но вом по ли ти ком по мо ћи агра ру. Он оце њу је да је ли ми ти ра ње ко ли чи не зе мљишта за кро шће ње суб вен ци ја на вла сни ке до 20 хек та ра и оне ко ји има ју ви ше не а де кват но ре ше ње. - То да ли не ко ра ди ма ње или ви ше зе мље од 20 хек та ра ни је ва жно ко ли ко да до би је суб венци је јер су оне по след њих го ди на до бро до шле по љо при вре ди. Онај ко има 20 или не што ви ше хекта ра зе мље ни је ве ле по сед ник. Сма трам, ипак, да је оправ дано уки да ње суб вен ци ја за заку пље ну др жав ну зе мљу, јер се зна ко ли ко је та зе мља би ла ску па. Зна се ко је и ко ли ко ту це ну мо гао да пла ти, ре као је Јо ви ца Ку зман че вић. Дај те нам јеф тин ре про ма те ри јал Вла ди мир Вла о вић га ји ду ван, на при мер у Голу бин ци ма код Ста ре Па зове и Ку ку јев ци ма код Шида, за куп ју тра зе мље ишао је и до 700 евра из ја вио је Вла ди мир Вла о вић за послед њи број Срем ске по љопри вре де. Он на во ди да ће Ђор ђе Не на до вић По љо при вред ник из Ада шева ца, Ми ло ван Стој шић, ко ји за јед но са сво јим си ном об рађу је 35 ју та ра зе мље, ка же да га уки да ње суб вен ци ја за за куп др жав ног по љо при вред ног земљи шта уоп ште не по га ђа, јер до са да ни ка да ни је ни узи мао земљи ште у за куп, а сма тра да је да ва ње та кве вр сте под сти ца ја по љо при вред ни ци ма од стра не др жа ве са свим не по треб но и да не пред ста вља ни ка кву олак шицу се ља ци ма. - Ја сам за то да они на ма да ју јеф ти ни је ђу бре, се ме и го ри во, да би сви мо гли да по се ју и онај ко има пу но и онај ко има ма ло из о ста нак суб вен ци ја за закуп др жав ног зе мљи шта дове сти до па да ин те ре со ва ња за узи ма ње др жав не зе мље у за куп. - Без суб вен ци ја ра та ри не ће има ти до бит об ра ђу ју ћи др жав ну зе мљу. Без ин те ре са да се за ку пљу је зе мља, це на ће па да ти, а то ће је ди но пого до ва ти сто ча ри ма ко ји су и до са да има ли пра во пре чег за ку па др жав ног зе мљи шта. Они су мо ра ли да узи ма ју земљу по про сеч ној це ни, а како је це на за ку па би ла наду ва на, мно ги су од у ста ја ли од по ну ђе не зе мље јер им је би ла пре ску па об ја шња ва Вла о вић. Ина че, из о ста ја ње суб венци ја за за куп др жав ног земљи шта ни је ути ца ло на це не у тр го ва њу ме ђу ра та ри ма па се ових да на у фру шко горским се ли ма ка та стар ско јутро ква ли тет не зе мље бли зу ас фалт ног пу та ку пу је по цени од се дам хи ља да евра. зе мље. Ка да би има ли та кве врсте олак ши ца се ја ли би сви на сво јим њи ва ма па би ро ди ло и код јед них и код дру гих, и код ве ли ких га зда и код сит них пољо при вред ни ка. А ова ко, та субвен ци ја за ме не не зна чи ама баш ни шта. Мој син је ре ги стро вао газдин ство и он до би ја те суб венци је, али ми ни кад и не осе ти мо тај но вац, не зна мо на шта нам оде. Углав ном кад то стиг не купим не што уну чи ћи ма, а за мо ју про из вод њу не зна чи ми ни шта. За то др жав но зе мљи ште до са да и ни сам узи мао у за куп, ни ти пла нирам ка же Ми ло ван Стој шић, пољо при вред ник из Ада ше ва ца. Не ре ал не це не С об зи ром да ма њи по љо привред ни ци, од но сно они ко ји посе ду ју ма ње зе мље до бар део сред ста ва ула жу у за куп, уки дањем суб вен ци ја ко ји ма пла ћа ју део зе мљи шта гу бе мно го. Ка ко ис ти че по љо при вред ник из Нових Кар ло ва ца Жи ван Ра до вано вић, це не по љо при вред них про из во да су из го ди не у го ди ну све не ста бил ни је. а ула га ња вели ка, па је два успе ва ју да по крију тро шко ве про из вод ње. - Што се ти че ме ра штед ње ко је спро во ди и Ми ни стар ство по љопри вре де, на да мо се да се не ће мно го од ра зи ти на нас ма ле произ во ђа че. Да би про спе ри ра ли ми мо ра мо узе ти зе мљу у за куп, а то тре ба пла ти ти и из го ди не у го дину се пи та мо ко јим нов цем. На ма тре ба по моћ и ту по др шку мо же са мо др жа ва да нам пру жи и нико дру ги - ка же Жи ван и до да је да су це не зе мљи шта то ком претход них го ди на за и ста не ре ал не. - На да мо се да ће мо жда но вим за ко ном о зе мљи шту те це не бити ни же и на ма при хва тљи ви је. Ако це не бу ду ре ал не, он да нам суб вен ци је др жа ве и не ће би ти по треб не. Ако оста ну на овом нивоу, опет ће мо се пи та ти где да

15 Среда, 28. јануар ТЕ МА БРО ЈА НЕ МА ВИ ШЕ СУБ ВЕН ЦИ ЈА ЗА ЗА КУП ЦЕ ДР ЖАВ НОГ ЗЕ МЉИ ШТА " Ми ни стар ка по љо при вре де је на ја ви ла да ће суб вен ци је би ти исте као и про шле го ди не с тим што ће се до дељи ва ти са мо га здин стви ма ко ја има ју до 20 хек та ра по љо при вред ног зе мљи шта. Та кође, на ја вље но је да ће од суб вен ци ја из у- зе ти и др жав но по љо при вред но зе мљи ште ко је се узи ма у за куп на ђе мо, при ме ра ра ди, дина ра за хек тар. Лич но по ку ша вам да по кре нем про из вод њу ко зи јег мле ка, али да би те ко зе хра нио по треб на ми је ве ли ка ко ли чи на де те ли не. Не мам то ли ко има ње да мо гу да про из ве дем до вољ не ко ли чи не па ми је нео п ход но да узмем у арен ду зе мљу од ком шија. Та ко ђе ми је по тре бан и куку руз, ко ји мо рам да ку пу јем јер не мо гу да про из ве дем до вољ не ко ли чи не, а све то ко шта. Не ка да сам тај про блем ре ша вао за ку пом зе мљи шта, ме ђу тим, пр вен стве но због це не сам на пра вио кал ку лаци ју да се та ко не што не ис пла ти и јеф ти ни је ми је да ку пим де тели ну и ку ку руз - ка же овај мла ди по љо при вред ник. Ка ко да ље на во ди, по љо привред ни ци из го ди не у го ди ну од у- ста ју од за ку па, а ка ко је по зна то ове го ди не су се на ли ци та ци ји у Ин ђи ји по ја ви ла са мо три по нуђа ча. - Си ту а ци ја је те шка, али веру јем да ће се срп ски се љак ипак не ка ко сна ћи и пре жи ве ри. Треба по мо ћи се ља ку да на пре ду је и про спе ри ра, а не да пре жи вља ва из го ди не у го ди ну, јер је ипак зе мља у Сре му нај плод ни ја, па за што он да ту пред ност не ис кори сти ти ис ти че на кра ју - Жи ван Ра до ва но вић. Уда рац ве ли ким за куп ци ма По љо при вред ник из Ста ре Пазо ве Злат ко До ли нај, об ра ђу је пре ко 20 хе ка та ра сво је зе мље, а од го ди не по чео је да узи ма у за куп и др жав но по љо при вредно зе мљи ште. Пр ве три го ди не за ку пљи вао је јед ну ма лу пар целу од 1,33 хек та ра, а за тим је три Да ли ће за куп би ти ис пла тив без суб вен ци ја? Ми ло ван Стој шић го ди не ра дио 40 хек та ра зе мље у др жав ној сво ји ни. Ме ђу тим, ка ко је у ста ро па зо вач кој оп шти ни вели ка по тра жња за зе мљи штем у др жав ној сво ји ни што је, ка ко каже Злат ко, енорм но по ди гло почет ну це ну за ку па, он се од го ди не по но во вра тио на за куп ма ле пар це ле од 1,33 хек та ра. - Од у стао сам од тих 40 хекта ра. Са да сам узео ту ма лу парце лу по по чет ној це ни од ди на ра по хек та ру и ја не ћу би ти то ли ко по го ђен уки да њем суб венци ја на др жав но по љо при вред но зе мљи ште, као они ра та ри ко ји за ку пљу ју ве ли ке пар це ле. Ме не ви ше бри не на ја ва да ће се ограни чи ти да ва ње суб вен ци ја на 20 хек та ра по га здин ству. Ме ђу тим, Уред ба Вла де за 2015.го ди ну још ни је иза шла и ми ће мо мо ћи да ре а гу је мо са мо на не ке на ја ве ка же Злат ко До ли нај и на глаша ва да су по љољ при вред ни ци не за до вољ ни с уки да њем би ло ка квих сти му лан са. - Отва ра нам се Евро зо на и ми с сво јим про из во ди ма не може мо би ти кон ку рент ни јер су та мо под сти ца ји да ле ко ве ћи. У стар ту гу би мо тр ку. Има мо исте рас хо де, а при хо ди су нам много ма њи. Про шле го ди не код нас су др жав не суб вен ци је из но си ле 100 евра по хек та ру, а за ову се још увек не зна - до да је До ли нај и ис ти че да ће по љо при вред на удру же ња, те и њи хо ва, си гур но ре а го ва ти на огра ни че ње под стица ја на 20 хек та ра зе мљи шта по га здин ству. Са њим се, у прин ци пу сла же и Ја ро слав Ха бри, пред сед ник Удру же ња по љо при вред ни ка општи не Ста ра Па зо ва ко ји, та ко ђе ис ти че, да су с уки да њем суб венци ја на за куп др жав ног по љопри вред ног зе мљи шта по го ђе ни за куп ци ве ли ких пар це ла зе мљишта до бо рог ква ли те та и на добром ме сту чи је су це не за ку па, при лич но ви со ке. омо гу ћи ти оп ста нак и раз вој мањих по љо при вред ни ка, сма тра и про из во ђач из Пе ћи на ца Или ја Стој ко вић, ко ји у овој од лу ци Ми ни стар ства по љо при вре де види пр ви ко рак ка ста би ли за ци ји по љо при вре де. - На ма је са свим ја сно да држа ва по чи ва на по љо при вре ди и да се си стем мо ра устро ји ти та ко да по љо при вред ни ци за у зму место ко је им при па да. Ме ђу тим, са дру ге стра не, ми до бро зна мо да нај ве ћи број на ших про из во ђа ча чи не ма ло по сед ни ци, па ми слим да има ју пра во они ко ји де лу ју та ко да се упра во ма ли по сед ници шти те. Суб вен ци је за др жав ну зе мљу ишле су у при лог ве лико по сед ни ци ма ко ји су пре че сто ра ди ли зе мљу за ко зна ко га, па ће се уки да њем та при ча за вр шити, што је ви ше не го дра го це но. Та ко ђе, по ма га њем сит ни јих власни ка, уз ак ти ван рад на об но ви и раз во ју уни ште ног за дру жног си сте ма, ство ри ће се усло ви и за по ште ни ју тр го ви ну, утвр ђива ње па ри те та, бо љу са рад њу и сма ње ње ан та го ни за ма ко ји посто је ме ђу про из во ђа чи ма. Ма ли су тре нут но не моћ ни да па ри ра ју ве ли ки ма, ве ли ки су мо но по листи ко ји се не оба зи ру пу но на по тре бе ма лих и та ко све у круг. Упра во тај круг је оно што се мора раз би ти и ми слим да је ово пр ви ко рак на том пу ту, сма тра Стој ко вић. Са овим ста вом сла же се и Ми ро слав Пеј ко вић из Ла ћарка ко ји на по ми ње да ни је у реду да ва ње суб вен ци ја они ма који има ју но вац да ку пу ју ве ли ке ко ли чи не др жав не зе мље, али да та ко ђе тре ба раз ми сли ти и о то ме да се на ста ви са да ва њем по дршке они ма ко ји за ку пљу ју ма ње ко ли чи не. - Обич но се го во ри о ве ли копо сед ни ци ма, али се за бо ра вља да код нас има ја ко ма ло љу ди ко ји ре ци мо има ју пре ко сто јута ра сво је зе мље. Ми слим да је до бро ра ди ти на за шти ти сит них про из во ђа ча, али је по гре шно ли ша ва ти оне сред ње мо гућ но сти да узи ма њем у за куп др жав не земље до дат но раз ви ју по сао. Ти сред њи по сед ни ци ко ји код нас има ју ре ци мо че тр де се так ју та ра, не где ма ње, не где ви ше, не мо гу се сма тра ти ве ли ким, а уки дањем суб вен ци ја мо же мо до ћи у си ту а ци ју да чак по ста ну и ма ли, јер шта ре ци мо да ра ди мо ако су не ки од њих, ра чу на ју ћи на дуго го ди шњи при лив нов ца ушли у кре ди те, об но ви ли ме ха ни за ци ју за шта ду гу ју не ко ме и слич но? Иде ја је сте до бра, али ми слим да би тре ба ло оста ви ти не ку пре лазну фа зу и утвр ди ти пре ци зни је кри те ри ју ме. Ова ко се мо же доћи у си ту а ци ју да се за ку пи ма ње зе мље не го ина че чи ме се мо жда отва ра про стор и за не ког тре ћег, мно го ја чег од нај круп ни јег сремач ког па о ра да ту зе мљу узме се би. Онај ко је за и ста ве ли ки по сед ник, а твр дим да та квих код нас у Сре му не ма пу но, не ће ни узи ма ти зе мљу у за куп, а ако и узме ње му суб вен ци је исти на нису по треб не. Ме ђу тим, по на вљам опет, нај ви ше је код нас упра во оних сред њих ко ји ће, ако без по др шке оста ну, мо жда по ста ти ма ли а то ни ко ме не ће ко ри стити. То је мач са две оштир це, сматра Пеј ко вић. Е. С. Н. Мач са две оштри це Пе тар Бе јић и Јо ца Ма те шић из Ру ме Да ће уки да ње суб вен ци ја за др жав ну зе мљу у за ку пу, од но сно да ва ње суб вен ци ја за па о ре чији по се ди не пре ла зе 20 хек та ра Жи ван Ра до ва но вић

16 16 Среда, 28. јануар СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ У Иришка хроника РИ ВИ ЦА ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ДА НЕ ВИ НА Фе бру ар, ме сец ви на ра Као и обич но, и ове го ди не Ри ви ца ће би ти до ма ћин фе сти ва ла по све ће ног ви ногор ју, ви ни ма и ви на ри ма. У пр вој не де љи фе бру а ра ово се ло би ће до ма ћин тра ди цио нал них Да на ви на, а припре ме за ову све ча ност уве лико су у то ку. Ка ко ис ти чу у ло кал ној само у пра ви ово го ди шњи Да ни Са ри вич ких Да на ви на ви на оправ да ће оче ки ва ња свих љу би те ља бо жан ског некта ра. Ина че, ре ци мо још и то да су то ком про те клих го ди на Да ни ви на из ра сли у ре спек та бил ну ма ни фе ста ци ју, а ви на ко ја Риви ча ни оце не као нај бо ља свој ква ли тет нај че шће по твр ђу ју и на дру гим ути цај ним смо тра ма овог ти па. Беочинска хроника Ве че Све то сав ских бе се да ор га ни за ци ји КУД Бриле, у пе так је 23. ја ну а- ра у До му кул ту ре у Бе о чи ну, одр жа но ве че Све то сав ских бе се да. Ова, не ка да тра ди цио нал на ма ни фе ста ци ја, та ко је на ра дост Бе о чи на ца, враће на на кул тур ну сце ну овог гра да. У про гра му су уче ство ва ли чла но ви Бри ле то вог Ама терског по зо ри шта Ран ко Си мић и Рат ка Ду лић и Ме шо ви тог хо ра са ди ри ген том Дра ганом Мар ја но вић. Про грам је во дио Се ку ла Пе тро вић. Ран ко Си мић го во рио је тексто ве Ар чи бал да Рај са, Фридри ха Гри сед нор фа, Ни ко ле Те сле, Пе тра Пе тро ви ћа Њего ша, Toма Мар ко ва (Ње го шев отац), Ју сти на По по ви ћа, као и За вет по том ци ма уче сни ка Првог свет ског ра та, а Рат ка Дулић ре чи Ива не То мо ве, мај ке Ње го ше ве, ко јим се она опрости ла од мр твог цр но гор ског Вла ди ке и го спо да ра. УЗ ВАН РЕД НУ СЕД НИ ЦУ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Из не на ђе ња и (не)из ве сно сти е ра дин ко јег мно- све че шће и све Нги злу ра ди је зо ву и иришким Ку мров цем да нас ће, по све му су де ћи, по ста ти ме сто на ко јем ће се ре ши ти (или ће се са ти ме по че ти) пита ње тре нут не и бу ду ће вла сти ло кал не са мо у- пра ве. Ван ред на сед ница Скуп шти не оп шти не Ириг ко ју је, да под сети мо, не дав но за тра жило 12 од бор ни ка ло калног пар ла мен та, одр жаће се да нас. Но во форми ра на скуп штин ска ве ћи на ко ју пред во ди Срп ска на пред на странка по ку ша ће да сме ни ак ту ел ног пред сед ни ка оп шти не Вла ди ми ра Пе тро ви ћа из Де мо крат ске стран ке и та ко из сво јих ре до ва по ста ви но вог шефа ло кал не са мо у пра ве. Од са мог мо мен та по ја ве но ве скуп штин ске ве ћи не, до са зи вања ван ред не сед ни це, нај но ви ју по ли тич ку тур бу лен ци ју у Ири гу обе ле жи ла су из не на ђе ња и недо у ми це. Пр во из не на ђе ње ко је су не ки до че ка ли не спрем но, а не ки по све му су де ћи спрем но, био је повра так од бор ни ка Гру пе гра ђа на у Срп ску на пред ну стран ку са којом су се пре го то во го ди ну да на раз и шли услед уну тра шњих суко ба и не спо ра зу ма. До по врат ка под окри ље ма тич не стран ке, од бор ни ци Гру пе гра ђа на актив но су уче ство ва ли у вр шењу вла сти чи ји је глав ни но силац би ла упра во Де мо крат ска ОШ ЈО ВАН ГР ЧИЋ МИ ЛЕН КО БЕ О ЧИН Ђа ци по врат ни ци се укљу чу ју у на ста ву а ме ник по кра јин ског се кре- ра за обра зо ва ње, про пи- Зта се, упра ву и на ци о нал не ма њи не Алек сан дар Јо ва но вић и помоћ ни ца по кра јин ског се кре та ра за обра зо ва ње Љу би ца Ср ђанов одр жа ли су рад ни са ста нак са Ол ги цом Стје па но вић, дирек тор ком Основ не шко ле Јо ван Гр чић Ми лен ко у Бе о чи ну. Те ма је би ла ак ту ел на си ту а- ци ја у шко ли, у окви ру ко је је било ре чи о укуп ном бро ју уче ни ка, као и бро ју ђа ка ром ске на ци о- нал но сти, ре дов но сти по ха ђања на ста ве, оси па њу уче ни ка и раз ло зи ма ко ји то ме до при но се. Ди рек тор ка Ол ги ца Стје па но вић је из не ла по да так да је у овој шко ли 25 од сто уче ни ка ром ске на ци о нал но сти, те да, на жа лост, ве ли ки про блем пред ста вља то што у то ку школ ске го ди не ови ђа ци без зва нич не на ја ве од ла зе, али и до ла зе на зад у обра зов ну ин сти ту ци ју. - Тре нут но се у ино стран ству на ла зи око 90 уче ни ка. Оче кује мо да се по по врат ку ови ђаци по но во укљу че у на ста ву. По след ње три до че ти ри го ди не на ша шко ла се су о ча ва са по тешко ћа ма баш због ми гра ци је деце ром ске на ци о нал но сти. При њи хо вом по врат ку ми се тру ди мо да их мо ти ви ше мо да се вра те у школ ске клу пе и да на ста ве сво је шко ло ва ње. Мо рам да ис так нем да су уче ни ци ром ске на ци о нално сти до бро при хва ће ни од стране оста лих уче ни ка јер се по знају од ра ни је, ком ши је су и ле по се дру же ре кла је ди рек тор ка Стје па но вић, до да ју ћи да шко ла во ди еви ден ци ју о из о стан ци ма и по ку ша ва увек да иза ђе у су срет Ко јим пу тем ће на кон Не ра ди на по ћи ири шка власт? (Фо то: Па но ра ми но) стран ка са Вла ди ми ром Пе трови ћем на че лу. Дру го из не на ђе ње усле дило је оног мо мен та ка да су се про чу ле ве сти да би но ви председнк Оп шти не мо гао би ти до ско ра нај бли жи Пе тро ви ћев сарад ник и за ме ник Сте ван Ка зими ро вић. У по чет ку, мно ги ма је ова мо гућ ност би ла сум њи ва, али ка ко је вре ме про ти ца ло, она је по ста ла са свим из ве сна, баш као што се оче ку је да но ви пред сед ник ло кал ног пар ла мента по ста не Вла ди слав Ил кић из ре до ва Ли ге со ци јал де мо крата Вој во ди не за ко ју се оче ку је да би мо гли да ти по др шку сме ни ак ту ел не вла сти. Вред но је иста ћи и то да би, ако је ве ро ва ти на шем из во ру, Ил кић мо гао да по ста не пред сед ник пар ла мента у оба слу ча ја, јер су то ме сто овој де ци и на раз не на чи не реша ва про блем њи хо вог шко ло вања, те да уко ли ко ђа ци не мо гу би ти оце ње ни због пре ве ли ког бро ја из о ста на ка он да у том случа ју шко ла ор га ни зу је раз ред ни ис пит на кра ју школ ске го ди не са до пун ском на ста вом. За ме ник по кра јин ског се крета ра за обра зо ва ње Але ка сан дар Јо ва но вић и по моћ ни ца Љу би ца Ср ђа нов су са ве то ва ли пред ставни ци ма шко ле да се на кон са гледа ва ња ове си ту а ци је са уче ници ма, одр жи и сед ни ца Оде љењског ве ћа где би сва ки на став ник мо гао да из не се сво је ми шље ње о ђа ци ма по врат ни ци ма и у том слу ча ју би се мо гао за у зе ти одре ђе ни став ка ко и на ко ји на чин уче ни ци мо гу да ље да на ста ве сво је шко ло ва ње. Пред став ни ци По кра јин ског се кре та ри ја та су да ли су ге стије и са вет да се шко ла обра ти за оба та бо ра вољ на да по ну де Ли ги. Тре ће из не на ђе ње пред ста вља по да так да ће се ван ред на сед ница одр жа ти упра во у Не ра ди ну, а не у Иригу, што су они вољ ни да сме не ак ту ел ну власт, би ли скло ни да ту ма че по след њим по ку ша јем Вла ди ми ра Пе тро ви ћа да ре зер вним пла ном оста не на вла сти. На све то, до за кључе ња овог бро ја Сремских, Вла ди мир Петро вић од го ва рао је, без мно го освр та ња на про прат не ко мен та ре до ју че ра шњих са рад ника, ре чи ма да је сед ница за ка за на у Не ра ди ну из же ље да, ако до сме не до ђе, то бу де у ње го вом род ном се лу, ода кле је и кре нуо у по ли тич ку бор бу. По след ње из не на ђе ње у ни зу, мо гла би би ти Пе тро ви ће ва тврдња да је Срп ска на пред на странка нај пре ње му ну ди ла ме сто у сво јим ре до ви ма, од но сно при ча да су Пе тро вић и Ка зи ми ро вић за јед но сво је услу ге по ну ди ли нај ја чој по ли тич кој ор га ни за ци ји на те ри то ри ји Ср би је. Би ло ка ко би ло, из ме ђу толи ких из не на ђе ња, из ве сно је да ће про ме на на ири шком корми лу би ти. Док јед ни при ча ју о мо гу ћим ван ред ним ло кал ним из бо ри ма, дру ги се на да ју да ће про ме не омо гу ћи ти до ла зак инве сти то ра и отва ра ње рад них ме ста ко ја су Ири гу ви ше не го по треб на. ОШ Јо ван Гр чић Ми лен ко (фо то И.Аде мов ски) по моћ и Ми ни стар ству про све те, за штит ни ку гра ђа на у Бе о гра ду као и удру же њи ма Ро ма на ни воу Ре пу бли ке. Ди рек тор ка Стје па но вић, помоћ ни ца Ан дри ја на Стој нић и пред сед ник Школ ског од бо ра Дра ган Ми тић су из не ли чиње ни це да је са рад ња са ро дите љи ма уче ни ка ром ске на ци о- нал но сти до бра, да су ро ди те љи углав ном ко о пе ра тив ни и са рађу ју са шко лом, а ве ли ку по моћ у то ме пру жа им пе да го шки асистент. Ина че, у Са вет ро ди те ња су укљу че ни и пред став ни ци Ро ма. Без бед но сна си ту а ци ја у овој шко ли је из у зет но до бра. - По ста вљен је тим за за штиту од на си ља, њи хо ва име на су ис так ну та на вид ним ме сти ма, а ин ци ден ти на на ци о нал ној основи се рет ко де ша ва ју ис та кла је ди рек тор ка шко ле.

17 Среда, 28. јануар ЈП ЗА СТАМ БЕ НЕ УСЛУ ГЕ И ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ ОП ШТИ НЕ ШИД У пла ну уре ђе ње пут них пра ва ца На пу ту Ку ку јев ци - Ер де вик овог про ле ћа би ће по са ђе не но ве сад ни це, ко је ће има ти функ ци ју ве тро за штит ног по ја са ду жи не од пет ки ло ме та ра ка же Зо ран Се ме но вић, ди рек тор овог Јав ног пред у зе ћа ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Да ва ње зе мљи шта у за куп Пре ма ин фор ма ци ја ма из Оп штин ске Кан це ла рије за по љо при вре ду у то ку су при пре ме за да ва ње у за куп др жав ног по љо привред ног зе мљи шта, а лици та ци ја је пла ни ра на за по ло ви ну фе бру а ра. На кон до де ле зе мљи шта сто ча рима, по пра ву при о ри те та, за ли ци та ци ју је у про грам ушло хек та ра др жавног зе мљи шта у шид ским ка та стар ским оп шти на ма. Апел из вр ти ћа По за вр шет ку зим ског рас пу ста, из Пред школ ске уста но ве Је ли ца Ста ни вуко вић Ши ља апе лу ју на ро ди те ље да из ми ре сво је оба ве зе пла ћа ња за бо равак де це у вр ти ћу. За де цу ко ја ни су до ла зи ла то ком рас пу ста, це не за ја нуар из но се: за це ло днев ни бо ра вак ди на ра, за це ло днев ни пред школ ски про грам и за по луднев ни при прем ни про грам 680 ди на ра. Све то сав ски ша хов ски тур нир Тра ди ци о нал ни Све тосав ски тур нир уче ни ка у ша ху одр жан је у су бо ту, у ОШ Срем ски фронт у ор га ни за ци ји шко ле и ШК Рад нич ки, а тур нир су по др жа ли Цр ве ни крст и Кан це ла ри ја за мла де. Учество ва ло је 29 ша хи ста, а по бе дио је Бо жи дар Бо до из ОШ Вук Ка ра џић Адашев ци. Дру ги је био Илија Ми ли чић, а тре ћи Срђан Мли на рић, оба из ОШ Срем ски фронт. Нај у спешни ји де чак до 4.раз ре да био је Ми хај ло Ра дуј ковић, а нај у спе шни ја девој чи ца Ни ко ли на Не дић, обо је из шко ле Срем ски фронт. У НА РЕД НОГ ВИ КЕН ДА На из бо ри ма за Са вет Месне за јед ни це Ја ме на ко ји су одр жа ни у не де љу, нај више ме ста осво ји ли су кан ди дати Срп ске на пред не стран ке. Од се дам чла но ва Са ве та СНС ће има ти че ти ри чла на, то су: Ми ле Ву јић, Ми ро слав Соско вић, Гор да на Ма тић и Зоран Брм бо та. Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је осво ји ла је два Зо ран Се ме но вић, ди рек тор Кон цер ти СКУД-а Све ти Са ва СКУД Све ти Са ва на јед ном од прет ход них на сту па У МЕ СНОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЈА МЕ НА Иза бра ни но ви чла но ви Са ве та Тра ди ци о нал ни го ди шњи кон цер ти СКУД Све ти Са ва по во дом кр сне сла ве Све тог Са ве, би ће одр жа ни у су бо ту, 31. ја ну а ра, ка да на сту па Пр ви ан самбл и у не де љу, 1. фе бруа ра, ка да ће се пу бли ци предста ви ти мла ђе фол клор не групе. Су бот њим кон цер том Пр вог ан сам бла би ће обе ле же но и 20 го ди на по сто ја ња овог Друштва, а све ча ност ће уве ли чати КУД Бран ко Ра ди че вић из Срем ске Ми тро ви це. Кон церт ће по че ти у 19 часо ва. ме ста у бу ду ћем са зи ву Са вета. Но ви чла но ви Са ве та ис пед СПС-а су: Ми лен ко Јо вић и Да ни ца Ни ко лић. Сед ми члан но во и за бра ног Са ве та је не зави сни кан ди дат Жи ван Га јић. Пре ма ре чи ма Ан ђел ка За рића, пред сед ни ка Из бор не коми си је, из бо ри су про те кли у скла ду са про пи си ма и без икаквих при мед би. УДРУ ЖЕ ЊЕ ОТВО РЕ НО СР ЦЕ У Ру ском дво ру у Ши ду у су боту су све ча но отво ре не но ве про сто ри је Удру же ња Отво ре но ср це. Од са да ће два де се так мали ша на оме те них у раз во ју, имати но ве и опре мље не про сто ри је за сво је ак тив но сти. ДО УТОР КА, 3. ФЕ БРУ А РА Пут Ер де вик - Ку ку јев ци пла но ви ма Јав ног пред у- зе ћа за за стам бе не услуге и гра ђе вин ско зе мљи ште Оп шти не Шид за го ди ну је дан од при о ри те та је уре ђење пут не ин фра струк ту ре, а за ту на ме ну у бу џе ту оп штине је опре де ље но 40 ми ли о на ди на ра. Ка ко нам је ре као Зо ран Се ме но вић, ди рек тор овог пред у зе ћа, та сред ства би ће утро ше на на нај бо љи мо гу ћи на чин. - Пре све га, има мо у пла ну да ре кон стру и ше мо јед ну улицу у Ку ку јев ци ма у ду жи ни од ме та ра и то ће би ти капи тал на ин ве сти ци ја, док ће мо оста так тог нов ца по тро ши ти на ре дов но одр жа ва ње пут них пра ва ца. На пу ту Ку ку јев ци - Ер де вик овог про ле ћа би ће поса ђе не но ве сад ни це, ко је ће има ти функ ци ју ве тро за штитног по ја са ду жи не од пет ки ломе та ра. Пре по ру ка струч ња ка ко ји се ба ве шу мар ством је да би то тре ба ле да бу ду сад нице ка над ског ја во ра, јер је он из у зет но по сто јан, чврст и довољ но жи лав да из др жи на лете ве тра. Раз лог због ко јег то ра ди мо је дво стру ки, пре све га због ко ри сти у по љо при вре ди, а дру ги, исто та ко ва жан раз лог је оси гу ра ње до бре без бед ности са о бра ћа ја на тој де о ни ци. За по ди за ње ве тро за штит ног по ја са у бу џе ту је пла ни ра но око три ми ли о на ди на ра обја шња ва ди рек тор Зо ран Се мено вић и до да је да ће, осим овог по сла, би ти на ста вље ни и сви за по че ти ра до ви из прет ход них го ди на. Ре дов не ак тив но сти преду зе ћа се оба вља ју са рад њи са оп штин ским Оде ље њем за ур ба ни зам и ЈП За вод за ур ба ни зам Шид. То се, пре све га, од но си на на ста вак из ра де план ских ака та ко ји ће по слу жи ти уко ли ко се поја ви не ки ин ве сти тор за ин тере со ван за ула га ње у шид ску оп шти ну. Осим то га, из овог пред у зе ћа на ја вљу ју да би уско ро тре бао да бу де ре шен ду го го ди шњи про блем пут ног пре ла за пре ко же ле знич ке пру ге у прав цу Ва ши це. Дого вор око са ни ра ња овог сао бра ћај ног објек та по стиг нут је са Же ле зни ца ма Ср би је, а пла ни ра ни по сао, вре дан пола ми ли о на ди на ра, би ће реа ли зо ван у мар ту, у ро ку од пет рад них да на. До би ли но ве про сто ри је Пред сед ни ца Удру же ња Силви ја Ко са нић уру чи ла је захвал ни це ор га ни за ци ја ма и по једин ци ма ко ји су по мо гли отва рање ових про сто ри ја. При ја ве про је ка та у кул ту ри С.М. о утор ка, 3. фе бру а ра тра је Дкон курс за при ја ву про је ката у кул ту ри ко ји се фи нан си рају и су фи нан си ра ју из оп штинског бу џе та. На и ме, од лу ком о бу џе ту Оп шти не Шид за го ди ну обез бе ђе на су средства за фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та из обла сти кул ту ре и умет но сти ко ји су од зна ча ја за оп шти ну Шид, а ко ји сво јим ква ли те том до пир но се афирма ци ји умет нич ког и кул тур ног ства ра ла штва. Кон курс се распи су је за обла сти: би бли о течко-ин фор ма ци о не де лат но сти, кул тур но-обра зов не де лат ности, за шти те кул тур них до ба ра, му зич ког ства ра ла штва, аматер ског ства ра ла штва, сцен ског ства ра ла штва, ви зу ел не умет ности, ки не ма то гра фи је и аудиови зу ел ног ства ра ла штва. Пра во на кон курс има ју удру же ња и ор га ни за ци је у кул ту ри, ко је су ре ги стро ва не на те ри то ри ји општи не Шид. Kонкурсна до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти у Оде ље њу за дру штве не де лат но сти, Кан це лари ји за ло кал ни еко ном ски раз вој Оп штин ске упра ве или са зва ничне ин тер нет стра ни це Оп шти не Шид, на адре си:

18 18 Среда, 28. јануар У ПРЕД ШКОЛ СКОЈ УСТА НО ВИ Ма ли ша ни сти гли, че ка ња ви ше не ма Пр ва да ма оп шти не уру чи ла је мла дим Пе ћин ча ни ма и па ке те са играч ка ма, ис ти чу ћи за до вољ ство чи ње ни цом да су ра до ви на адап та ци ји про сто ра, ко је је фи нан си ра ла ло кал на са мо у пра ва, бр зо за вр ше ни, од но сно што су тр пе за ри ја и но ви про стор од мах ста вље ни у функ ци ју ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припрема: С. Лапчевић УКРАТ КО Ли ци та ци ја др жав не зе мље Пу тем јав ног огла са за дава ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, на јав ну ли ци та ци ју по ну ђе но при бли жно 944 хек та ра држав ног по љо при вред ног земљи шта пре о ста лог на кон првог кру га ли ци та ци је, од но сно у 12 ка та стар ских оп шти на. Увид у до ку мен та ци ју гра фич ки пре глед ка та старских пар це ла по ка та стар ским оп шти на ма и спи сак пар це ла по фор ми ра ним јав ним над мета њи ма (ком плек си ма), ко ја су пред мет из да ва ња у за куп, мо же се из вр ши ти у згра ди Оп шти не Пе ћин ци, у кан це лари ји бр. 14 сва ког рад ног да на од 9 до 13 ча со ва. Оби ла зак по љо при вред ног зе мљи шта је оба вље но, а фор му лар при јаве и адре си ра не ко вер те могу се пре у зе ти сва ког рад ног да на на пи сар ни ци Оп шти не Пе ћин ци. Рок за под но ше ње при ја ве са про пи са ном до кумен та ци јом је до 30. ја ну а ра до 12 ча со ва, а јав но над ме тање ће би ти одр жа но дру гог и тре ћег фе бру а ра у згра ди Општи не Пе ћин ци пре ма рас поре ду да том у јав ном огла су. Све до дат не ин фор ма ци је, де та ље о усло ви ма уче ство вања, по треб ној до ку мен та цији, као и пра ви ла о по ступ ку спро во ђе ња јав ног над ме та ња мо же те по гле да ти на стра ни ци Јав ни огла си. Осо бе за контакт су Пе ри ца Гра о вац (тел. 064/ ) и Ан дри ја на Радој чић (тел. 064/ ). Под сти цај за тов ју на ди Сек тор за по љо при вре ду Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци оба ве шта ва све пољо при вред не про из во ђа че да је рок за под но ше ње зах те ва за под сти ца је за тов ју на ди за го ди ну 31. ја ну а ра. По треб ни обра сци се мо гу пре у зе ти у Аген ци ји за раз вој, као и у Удру же њу по љо привред них про из во ђа ча оп шти не Пе ћин ци, а по пу ње ни зах те ви се ша љу Упра ви за аграр на пла ћа ња у Шап цу. За све до дат не ин фор маци је и по моћ при по пу ња вању обра за ца на осно ву доста вље не до ку мен та ци је, пољо при вред ни ци мо гу до ћи у Аген ци ју за раз вој, Сек тор за по љо при вре ду (кан це ла ри ја 14, тел: 022/ ) или се обра ти ти Удру же њу по љо привред них про из во ђа ча оп штине Пе ћин ци. а ди што бо љег упо зна ва ња Рпо љо при вред ни ка са са време ним трен до ви ма у по љо привред ној про из вод њи, ло кал на са мо у пра ва је пре ко Аген ци је за раз вој оп шти не на ста ви ла са ре а ли за ци јом пре да ва ња на раз не по љо при вред не те ме. Про те кле не де ље, пре да вање је одр жа но у ло вач ком до му у До њем То вар ни ку, а и овај пут пре да ва чи су би ли струч ња ци из По љо при вред не струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца и чла но ви Удру же ња по љо при вред ни ка пе ћи нач ке оп шти не. Глав на тема пре да ва ња би ле су нај но ви је тен ден ци је у при хра ни пше ни це и у про из вод њи и за шти ти сунцо кре та, док је по се бан сег мент пре да ва ња био по све ћен упозна ва њу са при ро дом суб вен ција у сто чар ству, од но сно са могућ но сти ма до ла ска до истих. На те му при хра не пше ни це го во рио је Зо ран Мар ти но вић, са мо стал ни струч ни са рад ник у По љо при вред ној слу жби Сремска Ми тро ви ца. Раз го ва ра ју ћи са по љо при вред ни ци ма, Мар тино вић је из ме ђу оста лог ис та као и то да је ва жно да се при хра на стр них жи та оба ви на вре ме и на ква ли те тан на чин. - Из у зет но је ва жно да се при хра на из вр ши ква ли тет ним ђу бри вом, са од ре ђе ном ко личи ном азо та, а то се мо же са си гур но шћу од ре ди ти је ди но ана ли зом зе мљи шта ко је ра ди на ша струч на слу жба. Оп ти мални ро ко ви за узи ма ње узо ра ка зе мљи шта су крај ја ну а ра и поче так фе бру а ра, ка ко би прихра на мо гла да се оба ви до краја фе бру а ра, што је оп ти мал ни рок за пр ву при хра ну. Уко ли ко Но ва школ ска го ди на је поче ла, а са њом, про те кле недеље, сво је пр ве да не у Пред школ ској уста но ви у Пећин ци ма про ве ло је и се дам наест но вих ма ли ша на, ко ри сника це ло днев ног бо рав ка. Про стор за при јем но вих по ла зни ка до би јен је адапта ци јом атри ју ма у окви ру згра де Пред школ ске уста нове, ко ји је ра ни је био не ис кори шћен, а са да је пре тво рен у тр пе за ри ју, чи ме је осло бођен про стор за при јем но вих по ла зни ка са ли сте че ка ња, на кон че га је ли ста че ка ња уки ну та. ДО ЊИ ТО ВАР НИК ПРЕ ДА ВА ЊА ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ Струч ним зна њем до раз во ја агра ра У по се ти ма ли ша ни ма Ан дри ја на Ра дој чић се вр ши и дру го при хра њи ва ње, ње га тре ба из вр ши ти три до чети ри не де ље на кон пр вог, об јаснио је Мар ти но вић. За до вољ на овим пре да ва њем би ла је и Ан дри ја на Ра дој чић из Сек то ра за по љо при вре ду Аген ци је за раз вој оп шти не Пећин ци ко ја је ис та кла да ће Агенци ја, у са рад њи са удру же њем по љо при вред ни ка, на ста ви ти да ор га ни зу је пре да ва ња ко ја већ тра ју то ком чи та ве зи ме. - Пре да ва ња су др жа ли еминент ни струч ња ци са По љопри вред ног фа кул те та и из Пољо при вред не струч не слу жбе. Иде ја нам је да омо гу ћи мо пољо при вред ним про из во ђа чи ма да у сво јим на се љи ма до би ју струч ну по моћ, тач не и пра вовре ме не ин фор ма ци је о но вина ма у ра зним обла сти ма по љопри вред не про из вод ње, све са ци љем да ту про из вод њу унапре де и оства ре ве ћу за ра ду, из ја ви ла је Ан дри ја на Ра дој чић. У ци љу пот пу ног са гле да вања усло ва у ко ји ма ма ли ша ни бо ра ве, Пред школ ску уста но ву по се ти ла је и чел ни ца ло кал не са мо у пра ве Ду брав ка Ко ваче вић Су бо тич ки. Тим по водом, пр ва да ма оп шти не уручи ла је мла дим Пе ћин ча ни ма и па ке те са играч ка ма, ис тичу ћи за до вољ ство чи ње ни цом да су ра до ви на адап та ци ји про сто ра, ко је је ина че фи нанси ра ла ло кал на са мо у пра ва, бр зо за вр ше ни, од но сно што су тр пе за ри ја и но ви про стор одмах ста вље ни у функ ци ју. - Већ на пр во око ла ко се може ви де ти да су де ца за до вољ на и да су се већ при ла го ди ла на но ви рад ни про стор и на но ву тр пе за ри ју. Нај ва жни је је да више не ма мо ли сту че ка ња и да је пред школ ска уста но ва у мо гућно сти да при ми сву де цу, из јави ла је Ко ва че вић Су бо тич ки уз на по ме ну да ће ло кал на са мо у- пра ва и у на ред ном пе ри о ду наста ви ти да ула же у нај мла ђе. И ове го ди не ло кал на са мо у- пра ва на ста ви ће да ула же у раз вој ци вил ног сек то ра и тиме по ну ди по др шку сви ма ко ји сво јом ак тив но шћу же ле да унапре де ква ли тет жи во та у Пе ћинци ма. Тим по во дом, рас пи сан је и Кон курс за до де лу сред ста ва из бу џе та удру же њи ма гра ђа на са те ри то ри је оп шти не, а ка ко је ис та као пр ви чо век оп штинске упра ве Жељ ко Тр бо вић, за ре а ли за ци ју про гра ма удру же ња ло кал на са мо у пра ва из бу џе та опре де ли ла 20 ми ли о на ди на ра. Трб во вић ис ти че и то да ће право при ја ве има ти ис кљу чи во она удру же ња ци вил ног сек то ра ко ја су ре ги стро ва на на те ри то ри ји Пе ћи на ца. - Кон курс је зва нич но распи сан 15. ја ну а ра и би ће отворен то ком це ле го ди не, тач ни је до утро шка опре де ље них средста ва. Ни смо ли ми ти ра ли из нос сред ста ва ко ја мо гу би ти доде ље на по је ди нач ном удру жењу, већ ће ко ми си ја ко ју смо фор ми ра ли од ре ђи ва ти ви сину из но са на осно ву ква ли те та про гра ма са ко ји ма удру же ња Сво је за до вољ ство ни је крила ни ди рек тор ка Пред школ ске уста но ве Све тла на По по вић ко ја је у раз го во ру са председ ни цом Оп шти не ис та кла да је ово пр ви пут да ова уста нова има на мен ску про сто ри ју за тр пе за ри ју, у ко ју де ца до лазе са мо да је ду, па хра на ви ше не мо ра да се сер ви ра у рад ном про сто ру. - Сви за по сле ни у предшкол ској уста но ви смо ја ко за до вољ ни, а што је нај важни је за до вољ ни су де ца и ро ди те љи. По ред ло кал не само у пра ве, ко јој смо за хвал ни што је из дво ји ла сред ства, јер у да на шње вре ме ни је ла ко до ћи до нов ца, од лич ну сарад њу има мо и са при вредни ци ма са на ше те ри то ри је, ме сним за јед ни ца ма, удру жењи ма гра ђа на и по је дин ци ма, ко ји су нам до ни ра ли играч ке и опре му, на че му смо сви ма ве о ма за хвал ни, за кљу чи ла Све тла на По по вић. Одлични услови УЛА ГА ЊЕ У РАЗ ВОЈ ЦИ ВИЛ НОГ СЕК ТО РА Два де сет ми ли о на за гра ђан ске ин ци и ја ти ве Жељ ко Тр бо вић бу ду кон ку ри са ла. Бр зи на доде ле ових сред ста ва за ви си ће од бр зи не ко јом ће удру же ња кон ку ри са ти, али и од при ли ва сред ста ва у оп штин ски бу џет то ком го ди не. Као и про шле годи не, на сто ја ће мо да сред ства рас по ре ди мо што рав но мер ни је и да фи нан си ра мо ис кљу чи во про гра ме од ко јих на ши гра ђани мо гу има ти ко ри сти, ре као је на чел ник Тр бо вић.

19 Среда, 28. јануар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КА КО ЖИ ВИ ЂУ РАЂ ЧИ ЧИЋ, ПРЕ ЖИ ВЕ ЛИ ЛО ГО РАШ ЈА СЕ НОВ ЦА Је за и од са мог се ћа ња на ло гор Као 11-го ди шњак Ђу рађ Чи чић је био јед но од ко за рач ке де це ко ју су уста ше од ве ле у ло гор Ја се но вац за вре ме Дру гог свет ског ра та. У ло го ру му чи ли шту је пре жи вео мно ге стра хо те, па и пе га ви ти фус, али је ипак про на шао спас И " ако му је 84. го ди на жи во та Ђу рађ Чи чић из Срем ске Ми тро ви це, жи ви да не тре ћег до ба ве о ма ак тив но. Про фе сор у пен зији, не ка да ак ти ван дру штвено-по ли тич ки рад ник ове среди не, са да је ак ти ван у ра ду Стре љач ке дру жи не "Жив ко Ре лић Зуц". Сва ко ју тро стари на чи ло сти же до про сто ри ја ми тр о вач ког стре ли шта у од ређе но вре ме. - Уче ству јем у обу ци гра ђана Сре ма и Ма чве нео п ход ној за до би ја ње до зво ле за пиштољ, ре вол вер, ка ра бин, мало ка ли бар ску пу шку и ло вач ку пу шку. Те ми ак тив но сти мно го зна че. У стре љач кој дру жи ни смо, ина че, са чи ни ли ком плетан ре ги стар свих оних ко ји су то ком по след ње де це ни је и дуже про шли ову обу ку, го во ри овај енер гич ни ста ри на. Да ни сам био ве зан жи цом... До бро се Ђу рађ Чи чић се ћа мно гих до га ђа ја из сво је и не са мо сво је, да ле ке про шло сти, од ра ста ња, шко ло ва ња, по роди це, сре ди не у ко јој је жи вео и ра дио, али се јед ног пе ри о да свог жи во та, ипак, не ра до сећа. Тај пе ри од ње го вог жи во та је Дру ги свет ски рат, де тињство про ве де но у ра ту и по себно вре ме за то че ни штва у Ја сенов цу, по злу по зна том ло го ру у Не за ви сној др жа ви Хр ват ској. Тај део жи во та он би нај ра ди је да за бо ра ви. Јер, и са да, по сле ви ше од 70 го ди на, ка да се сети ло го ра шких да на, му че ња, стра хо та, хва та га је за. Али, стра хо те Ја се нов ца трај но су уре за не у ње го во се ћа ње. Имао је Чи чић са мо 11 го ди на ка да је ју на го ди не, проте ран у Ја се но вац, нај ве ћу фабри ку смр ти у по ро бље ној Европи то ком Дру гог свет ског ра та. - Да ни сам био ве зан жи цом док су нас во ди ли, ско чио бих у Са ву, иако ни сам знао пли вати. Ви део сам уста ше ка ко деци од се ца ју гла ве, њи хо ве мајке ка ко чу па ју ко су и на ри чу. Тај део жи во та он би нај ра дије да за бо ра ви. Јер, и са да, по сле ви ше од 70 го ди на, ка да се се ти ло го ра шких да на, му че ња, страхо та, хва та га је за Ко ло не па ће ни ка су не ста ја ле, од во ђе ни су на стре ља ње у Гра ди ну, мно ге су жи ве ба ца ли у ва тру у Ци гла ни. Уста ше су кр ва ви по сао над не ви ним жртва ма до вр ша ва ле ма ље ви ма, ка ма ма, а у ло го ру се жи ве ло са мо за то што ср це ни је хтело са мо да ста не, при ча Ђу рађ Чичић. Шест му чи ли шта Ја се нов ца На кон по ко ља код Лак та ша, у се лу Пе тошев ци, уста шка цр на ле ги ја из вр ши ла је покољ, а Ђу ра ђе ви ро дите љи су, да би бар не ко у по ро ди ци остао жив, по сла ли свог си на код тет ке у дру го се ло, тако ђе на Ко за ри. Нем ци и уста ше су те годи не при пре ми ли војну си лу од око вој ни ка и оп ко ли ли су Ко за ру у обруч, при ча нам Чи чић, а у обру чу су на кра ју за ро бље ни оста ли де ца и мај ке. - Нем ци су за ро били не јач и пре да ли их уста ша ма, а ови су нас те ра ли у ло гор. Пе шке смо пре шли пут и у Срп ској Гра ди шци прешли пре ко Са ве, а потом смо ишли уз вод но пре ма За гре бу где смо до те ра ни у Ја се но вац. Би ло је око деце са Ко за ре оте ра не у ло гор смр ти, го во ри Ђу рађ Чи чић. Уби је ни ло го ра ши Ђу рађ Чи ћић, ових да на Би ло је у Ја се нов цу шест мучи ли шта, на ста вља да ље прежи ве ли ло го раш. Сва ко му чили ште је би ло огра ђе но зи дом од пет ме та ра и бо дљи ка вом жи цом. На зи до ви ма су би ли по ста вље ни бун ке ри са ми траље ским гне зди ма да не ко не би по бе гао. У Ја се нов цу је био мушки, жен ски и де чи ји ло гор за пси хич ко и фи зич ко уни шта вање, при се ћа овај све док страхо ва Ја се нов ца. Жи вот у жи ча ној огра ди Де ца и же не Ко за ре ко је уста ше спро во де у ло гор (фо то ар хи ва Ви ки пе ди ја) - Ма сов на тех ни ка уста ша за уби ја ње и ли кви да ци ју била је при ми тив на. У Ци гла ни је био кре ма то ри јум, ко ји је слу жио за спа љи ва ње жи вих љу ди што се ра ди ло но ћу, а љу ди су до во ђе ни у гру па ма. Та да су се чу ли ужа сни крици ко ји су го во ри ли о не са вла ди вим стра хота ма ло го ра ша у ко мора ма кре ма то ри ју ма. То је био пра ви људ ски па као. Сва ким да ном су се пред мо јим очи ма ре ђа ли при зо ри ка ко су уста ше ба јо не ти ма те ра ли гру пе ло го раша, ви ше ко сту ра, са оте клим но га ма, психич ким и фи зич ки потпу но уни ште них. Живот у жи ча ној огра ди без кро ва, у бла ту, без до вољ но хра не и са зара же ном во дом до ве ли су до по ја ве пе га вог ти фу са ко ји је ха рао у ло го ру. Од те бо ле сти сам и ја обо лео, али сам се из ву као, при ча сво ју жи вот ну при чу Ђу рађ Чи чић. Сва ко ју тро при се ћа се Чи чић пе ри о да од пре 73 го ди не, мо рао је пред уста шом ре ћи: "Жи вео поглав ник Ан те Па ве лић!". Ко би се су пр от ста вио би ло би му одсе че но уво. Ча сов ни чар до нео спас - Гле дао сам уста шке коља че ка ко ка ма ма, гво зденим шип ка ма и ма ље ви ма туку бес по моћ ну ма су, слу шао сам ужа сан крик же на и де це ко је су кла ли и по би ли. Видео сам мно го мај ки ко је су чвр сто др жа ле сво ју де цу у кри лу и та ко стра да ле, са дрх та јем у гла су - го во ри чика Ђу рађ Чи чић. Али, ка да је ло гор по стао пре пун, део де це - ло го ра ша је од ве де но у Де чи ји ло гор Јастре бар ско код За гре ба. Ту су ма лим Ко зар ча ни ма обла чи ли уста шка оде ла, да ва ли су им дру га име на, по кр шта ва ли их, учи ли да мр зе сво је... Део те де це да ва ли су за гре бач ким и дру гим по ро ди ца ма, па је та ко и Ђу рађ Чи чић оти шао јед ног да на из ло го ра са за гре бач ким ча сов ни ча ром Јо си пом Са марџи ћем. - Пи та ли су нас да ли неко хо ће да учи ча сов ни чарски за нат. Пр ви сам се ја вио и на пу стио ка пи ју ло го ра. Ка да сам сти гао код ча сов ни ча ра Са мар џи ћа ни сам мо гао да веру јем да сам се из ба вио из пакла. Би ло ми је ле по код ове по ро ди це, али сам ја стал но ми слио на Ко за ру, на оца и мај ку. Ка да се рат за вр шио, Јо сип Са мар џић из За гре ба ме је од вео код ко јих у се ло. За мо је у по ро ди ци ја сам био већ от пи сан и ка да су ме виде ли ни су мо гли да ве ру ју да сам жив, ве ли Ђу рађ Чи чић. Ча сов ни чар ски за нат који је из у чио код ча сов ни ча ра Са мар џи ћа у За гре бу, ни када Ђу рађ ни је ра дио. По сле за вр ше не основ не шко ле у род ном се лу, успе шно је завр шио Ни жу гим на зи ју у Бања лу ци, по том и Учи тељ ску шко лу. Шко ло вао се ка сни је у Бе о гра ду, а на кон ди пломи ра ња до шао је у Срем ску Ми тро ви цу где је ра дио као про фе сор и за сно вао по ро дицу. О пре жи вље ним рат ним стра хо та ма у Ја се нов цу Чичић не во ли да при ча, јер га, као што већ ре че, и на са му по ми сао на те да не хва та тешка је за. Ње го ва по ру ка је: што је би ло не ка се ни ка да ви ше не по но ви. С. Ђа ко вић - М. Ми ле у снић

20 20 Среда, 28. јануар ШИД ПЕ ТАР СТА НИ ВУ КО ВИЋ, ВЛА СНИК НЕО БИЧ НЕ ПРО ДАВ НИ ЦЕ Уме сто нов ца увео трам пу - У мо јој рад њи на зва ној Ми ни ва шар, не ма кла сич не про да је, не го се ме ња ро ба за ро бу, а ја сам ту да са мо по сре ду јем из ме ђу оних ко ји не што ну де и оних ко ји ма је то по треб но. За но вац про да јем ис кљу чи во са мо оне ства ри ко је су мо је вла сни штво, а ко је сам са ку пљао го ди на ма. Сва дру га тр го ви ма се оба вља пу тем трам пе ка же Пе тар Ста ни ву ко вић из Ши да П о што се већ ста рих пред ме та и не ко ли ко годи ала та, не го ви ше на на ла зи под се ћа на шид ски на еви ден ци ји Бироа за за по шља вање, Ши ђа нин Петар Ста ни ву ко вић пре пар ме се ци одлу чио је да оку ша ва шар у ма лом, па сам је за то и на звао Ми ни ва шар. Међу тим, за раз ли ку од пра вог ва ша ра, пред ност ко ју имају сре ћу у при ват ном мо је му ште ри је би зни су и да отвори соп стве ну рад њу у ло ка лу по ро дичне ку ће. Ка же да га је на та кав по тез је у то ме што ро бу ко ју узму од ме не мо гу по сле и да ми је вра те уко ли ко им не од го ва ра, што на на те ра ла ну жда, а Пе тар Ста ни ву ко вић ва ша ру ни је мо гуће. Осим то га, ва шар ка да је са гле дао реал не окол но сти у ко ји ма се на лази, ро ди ла се и иде ја шта ће то да про да је у сво јој рад њи. - С об зи ром да ни сам имао је са мо јед ном ме сеч но, а вра та мо је рад ње су отво ре на сва коднев но. Та ко ђе, му ште ри је мо гу да до не су и сво је ста ре пред мете ни ка квих сред ста ва ко је бих ко је им ви ше не ко ри сте, да мо гао да ула жем у би знис, нити са мо имао по чет ни ка пи тал ко јим бих мо гао да ку пу јем неку ро бу, ода брао сам да ра дим оно што је ди но мо гу, а то је да при ку пљам ста ре ства ри и да их ну дим они ма ко ји ма су оне потреб не. Ду го го ди на сам при купљао ан ти квар не ства ри, то ми је би ла не ка вр ста хо би ја, али са да ви дим да ви ше ни је вре ме за ску пља ње, не го да је до шло вре ме са мо за пре жи вља ва ње. Мо ја рад ња ни је ни ан ти квар ница, ни ти је кла сич на про дав ни ца ма ло на пра ве ре да на свом та вану или у по дру му, а мо жда и да их и за ме не за не што што им је по треб ни је, а што се већ на ла зи на мо јим по ли ца ма. Јер, не ко ме не ка ста ра ствар мо же до бро доћи за не ки ре зер вни део, а с обзи ром на еко ном ску кри зу мно го је лак ше да се за ро бу трам пе не го да из два ја ју но вац за њену ку по ви ну. У мо јој рад њи не ма кла сич не про да је, не го се ме ња ро ба за ро бу, а ја сам ту са мо да по сре ду јем из ме ђу оних ко ји не што ну де и оних ко ји ма је то по треб но. За но вац про да јем искљу чи во са мо оне ства ри ко је су мо је вла сни штво - при ча Пе тар Ста ни ву ко вић из Ши да, на поми њу ћи да у сво јој рад њи др жи ра зну ро бу, од ста рих ва га, музич ких апа ра та, пе гли, по су ђа, пре ко ала та, бу ри ћа, мли но ва за ка фу, па све до ши ва ћих ма шина и шпо ре та. На кон тро ме сеч ног сво ђе ња ра чу на, Пе тар ка же да не мо же да се жа ли, јер му је по сао до бро кре нуо, а с об зи ром да је, ка ко кроз осмех ис ти че, био без на дежан слу чај, већ на до бит ку јер је са мом се би по мо гао са оним што је имао и до да је: - Са да већ имам и не ких других иде ја, а и про чу ло се за мо ју рад њу, па ме зо ву љу ди са свих стра на. Ми слим да ће ова кри за да нас ује ди ни, јер са да гле дамо што ви ше ка ко да по мог немо јед ни дру ги ма. Ето, пре не ки дан ми до шао ком ши ја, пи та да му по мог нем да про да кр ма чу. Ре као сам му не ка на пи ше оглас и да га ста ви на из лог, а он је био сав сре ћан што сам му по могао, ка же оду жи ће се чвар ци ма. Ми слим да је нај леп ше усре ћи ти не ко га, па ма кар и не ком ситни цом. Јер, кад чо ве ку из ма мите осмех, од то га ни шта леп ше не ма. С. М. М. М. Ста ри пред ме ти на по ли ца ма Кле пе ту ше Пе тар ка же да сва ка ро ба има сво ју му ште ри ју, те да се про да и оно за шта ни ка да не би оче ки вао да ће на ћи куп ца, по пут кле пе ту ша ко јих је имао мно го и ко је су му ви ше украса ра ди ста ја ле у рад њи. - Пре не ки дан ула зи чо век и од мах се са вра та ухва ти за кле пе ту шу. Ја у чу ду, пи там га шта ће му то, а он ка же да ће да је за ка чи за ка нап у ба шти па ће та ко да пла ши го лу бо ве да му не би по је ли гра шак. Зна чи, не ко ме је то ствар ко ја вре ди, ко ја му завр ша ва по сао, а ме ни је стаја ла она ко без ве зе, та ко да сам му је дао за фла шу пива, па смо на кра ју сви би ли срећ ни и за до вољ ни кроз осмех ка же Пе ра. АК ЦИ ЈЕ Ди нар - два за спо ме ник Ре ста у ра ци ја - У ша ли сва ко ме ка жем да под шу пом си гур но има је дан ауто, а да то ни не зна. Јер, док про да све то што му годи на ма сто ји не ко ри шће но и са мо са ку пља пра ши ну, та ман ће то ли ко и да за ра ди, за нови ауто. Нај ва жни је је са мо да се чо век осло бо ди бло ка де и да не раз ми шља о то ме коли ко је то не ка да пла тио, јер ако се ти ме ру ко во ди ни ка да не ће ни шта про да ти, по што ће му би ти све јеф ти но у одно су на та да шњу це ну. Та кође, нео п ход но је осло бо ди ти се и сен ти мен тал не вред ности ко ја чо ве ка ве же за не ку Ми ни ва шар где се ро ба трам пи ствар, јер је то бес по треб но ка же Пе тар, до да ју ћи да воли да ста рим ства ри ма вра ћа њи хов пр во би тан сјај, па зато у рад њу при ма и оште ћене ства ри ко је за тим по правља и ре ста у ри ра, па их та ко углан ца не лак ше трам пи за не што дру го. Сред ства за по ди за ње споме ни ка ма лом чо ве ку и толе ран ци ји, у цен тру Срем ске Ми тро ви це, мо гу се упла ћи ва ти на ди нар ски ра чун код Ban ke In te sa број са на зна ком "До на ци ја за спо меник ма лом чо ве ку и то ле ран цији". При ма лац је По крет го ра на Срем ска Ми тро ви ца. Де таљ ни је ин фор ма ције, ко мен та ри и број де визног ра чу на мо гу се про наћи на зва нич ном бло гу ак ци је wordpress.com. Макета будућег споменика

21 Среда, 28. јануар ЈАР КОВ ЦИ ПР ВА СЕ О СКА УЧИ ТЕ ЉИ ЦА И ЊЕ НА ЂЕР КА НА ПУ СТИ ЛЕ НЕКАДAШЊЕ ВЕ ЛЕ ЛЕП НО ЗДА ЊЕ Од ра сла у гро фо вом зам ку - Ми смо свра ћа ли сва ког ко је био за ин те ре со ван да ви ди ову згра ду и увек смо се тру ди ли ис при ча мо крат ку при чу о исто ри ји зам ка. Ни ко ни је иза шао одав де без ути ска, јер је ово ствар но ван ред но леп обје кат и био би још леп ши ка да би ма ло мо гао да се уре ди, да се згра да не уру ши. Мо ја ду ша и ду ша мо је по ро ди це ће за у век оста ти ов де при ча са се том Дра га на Зо рић Ма зи ња нин Г о ди на ма уна зад се ин тен зивно го во ри ло и пи са ло о чу веном двор цу гро фа Пе ја че ви ћа, ко ји је са гра ђен у дру гој по ло вини де вет на е стог ве ка. По зна то је и да га је по ме ну ти гроф из гу био на коц ки али и да је на ин си стира ње су пру ге, јер је за мак гра ђен по же љи гро фо ве бо ле сне ћер ке, Пе ја че вић по вра тио згра ду, па од тог до ба ово ин ђиј ско на се ље но си на зив и Мо ја во ља. Још ин те ресант ни ја чи ње ни ца је сте да ов де и да нас ђа ци оде ље ња ОШ Ду шан Јер ко вић уче пр ва сло ва, али оно што је јав но сти ма ње по зна то је да су у зам ку до пре два ме се ца жи ве ле пр ва се о ска учи те љи ца Ми ли ца Зо рић, ко ја је цео свој рад ни век по све ти ла де ци и ње на 39-го ди шња ћер ка је ди ни ца Драга на. Ка ко је зуб вре ме на пот пу но узео под сво је ову не сва ки да шњу гра ђе ви ну, ко ја је то ком два ве ка по сто ја ња ме ња ла на ме ну и свр ху, учи те љи ца и ње на ћер ка су од лучи ле да се исе ле, а Дра га на ко ја је по стру ци про фо сор би о ло ги је и пред сед ни ца Са ве та МЗ Јар ков ци, ис при ча ла нам је дир љи ву при чу о од ра ста њу јед не мо дер не прин цезе у не ка да ве ле леп ном зда њу. - Отац је ро дом из Јар ко ва ца а мај ка је на кон шко ло ва ња дав не го ди не до шла за по слом и по че ла да ра ди као мла да се о ска учи те љи ца - по чи ње при чу Драга на Зо рић Ма зи ња нин и се ћа се јед не анег до те из тог пе ри о да. - Ка да је сти гла у се ло, а пошто је би ла сит не гра ђе и вр ло мла да, је дан де ка је за мо ју мај ку ре као ај ме, де те до шло да учи децу. Убр зо је упо зна ла мог оца и на кон вен ча ња су по че ли да жи ве у овом објек ту. У ме ђу вре ме ну је отац пре ми нуо, а мај ка је оста ла ов де да жи ви све до пен зи је То ком де це ни ја ме њао на ме ну го ди не, од но сно до пре два ме сеца ка да смо се пре се ли ле у оче ву по ро дич ну ку ћу - об ја шња ва нам Дра га на и се ћа се нај леп ших да на про ве де них у зам ку. Ка ко ка же, до го ди не су жи ве ли у при зе мљу ове згра де, да Дра га на Зо рић Ма зи ња нин По глед са те ра се зам ка би се на кон то га се пре се ли ли на спрат, јер су до ле отво ре ни вр тић, ме сна кан це ла ри ја и ам бу лан та. - Дво рац, од но сно лет њи ко вац ве ле по сед нич ке по ро ди це Пе јаче вић пред ста вља спој се о ске и град ске ар хи тек ту ре то га до ба. Ди мен зи је објек та су мета ра а ви си на зи до ва из но си 4,10 ме та ра. Ина че, ова згра да је вео ма ста ра, не по сто ји та чан по датак ка да је из гра ђе на, али се зна да по сто ји бли зу две ста го ди на. Да нас је у очај ном ста њу и ме ни је ја ко жао због то га јер сам најлеп ше да не де тињ ства про ве ла ов де. С об зи ром да се за мак на лази у при ро ди, око згра де је шу ма, а по глед се пру жа на је зе ро, носим нај леп ше успо ме не из де тињства и упра во овај ам би јент је био пре су дан да иза бе рем за ни ма ње про фе со ра би о ло ги је - ка же она и на по ми ње да за мак гро фа Пе ја чеви ћа ни јед ног пут ни ка про ла зни ка ни је оста вио рав но ду шним. - Ми смо свра ћа ли сва ког ко је био за ин те ре со ван да ви ди ову згра ду и увек смо се тру ди ли да их ле по до че ка мо и уго сти мо и на кра ју кра је ва ис при ча мо кратку при чу о исто ри ји зам ка. Ни ко ни је иза шао одав де без ути ска, јер је ово ствар но ван ред но леп обје кат и био би још леп ши ка да би ма ло мо гао да се уре ди, да се згра да не уру ши. Мо ја ду ша и душа мо је по ро ди це ће за у век остати ов де - ка же са се том Дра га на. Иако у при лич но ло шем и ру и- ни ра ном ста њу, по да ци го во ре да је згра да би ла и у ло ши јем стању, па је по чет ком де ве де се тих го ди на ура ђе на те мељ на адапта ци ја објек та ко ја је об у хва тала са на ци ју кро ва и уну тра шњих ин ста ла ци ја. Објек ту пре ти уру ша ва ње До го ди не за мак гро фа Пе ја че ви ћа је био управ на згра да за гро фо ве слу ге и љу де ко ји су ра дили на ње го вом има њу ко је се про сти ра ло на це лом по те зу да на шњих Јар ко ва ца. Касни је, из ме ђу I и II свет ског ра та ов де се на ла зио ин тернат за сле пе де вој ке, упра во због ло ка ли та и ти ши не. Кажу да су де вој ке ко је су ов де бо ра ви ле има ле ста зе ку да су ше та ле, па им ни је тре бала по моћ јер се око ло на лази шу ма. На кон то га, пред II свет ски рат, док тор Ко стић, ко ји је био пул мо лог је желео да отво ри ста ци о нар за ле че ње плућ них бо ле сти, ме ђу тим рат га је омео у томе. По сле ра та у овој згради отво ре на пр ва шко ла, а од го ди не мо ја мај ка је ра ди ла као учи те љи ца до пен зи је, а то је пу них 40 годи на ка же Дра га на. - Та да је би ло го во ра да ће и фа са да би ти об но вље на ме ђу тим, не ми ри ко ји су се де ша ва ли у земљи у том пе ри о ду су спре чи ли да ље ра до ве, та ко да је она оста ла на по ла сре ђе на. Да нас, 22 го ди не на кон де ли мич ног уре ђе ња, по ново је у ве о ма ло шем ста њу, зи до ви пу ца ју а обје кат се уру ша ва - исти че Дра га на и на гла ша ва да су про шло го ди шње ве ли ке па да ви не у ма ју до дат но уни шти ле згра ду, да су на пла фо ни ма и зи до ви ма Ми ли ца Зо рић, пр ва се о ска учи те љи ца по че ли да се от вра ју кра те ри - нагла ша ва она и до да је: - Искре но се бо јим јер љу ди сва ко днев но до ла зе у ам бу лан ту и ме сну кан це ла ри ју, а нај ви ше ме је страх због де це ко ја ту бора ве сва ки дан да не што не поч не за и ста да се ру ши. Из тог раз ло га апе лу јем на оне ко ји су над ле жни да се ова згра да сре ди и да ма кар бу де си гур но ме сто за на шу де цу. Би ла би ве ли ка ште та да про пад не јер ова кву ле по ту је те шко на ћи. По сто ји ини ци ја ти ва ме сне зајед ни це да се не што ура ди али су сви све сни да не ма нов ца за ве ће ра до ве. - По зна то је да је згра да под зашти том др жа ве, ње ни пра ви правни ста тус се не зна. За то је ва жно да се пр во то ре ши, па тек на кон то га се мо же по кре ну ти пи та ње ко би мо гао да спро ве де ра до ве - ка же на кра ју Дра га на и упу ћу је апел и мол бу да се згра да са чу ва јер је ште та да је дан ова кав објекат са исто ри јом ду гом два ве ка пот пу но про пад не. М. Ба ла ба но вић По треб на хит на са на ци ја

22 22 Среда, 28. јануар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СВЕ ТЛА НА РИ МАЦ ОЛЕ НА О СЕ БИ И ПЛЕ СНОМ КЛУ БУ "СИР МИ ЈУМ ДЕНС" Жи вот у рит му пле са По че ло је то у вре ме ка да је чу ве ни Пе тар Слај у Ми тро ви ци отво рио шко лу мо дер ног пле са и тра је де це ни ја ма, јер је игра оно што жи вот сва ком чи ни леп шим Н е дав но је у Срем ској да је осни вач Ни же ба лет ске Ми тро ви ци из ве дена шко ле у Би је љи ни ко ја ради ба лет ска пред ста ва "Крц ко Ора шчић". На сце ни ми тр о вач ког По зо ри шта " Добри под на зи вом Пле сни клуб сту ди "Оле на" у том гра ду, а отво ре на је у са рад њи је са ца Ми лу ти но вић" пред- Основ ном ба лет ском шко лом ста ву су из ве ли чла но ви "Дим три је Пар лић" из Пан че ва. "Сир ми јум денс клу ба" и то је би ла пр ва ба лет ска пред става у из во ђе њу овог пле сног клу ба ду ге тра ди ци је по стоја ња и ра да. Ба лет ска пред ста ва би ла је по вод да са Све тла ном Ри мац Оле ном, пле сним педа го гом и осни ва чен "Сирми јум ден са" раз го ва ра мо о Ба лет ска пред ста ва "Крц ко Ора шчић" у Срем ској Ми трови ци тра ја ла је сат и по вре мена, из ве де на је на ор ги нал ној му зи ци Чај ков ског, ком плет ну ко ре гра фи ју је ра ди ла Оле на, за ко сти ме је би ла за ду же на Зден ка Ка са ба шић, а стручни са рад ник јој је био је Оленин су пруг Жељ ко Ри мац, по че ци ма ба вље ња пле сом ина че спо рт ско - опе ра тив ни и оном што тра је већ бли зу тре нер пле са. 25 го ди на. Оле на под се ћа - "Сир ми јум денс" је друштве да је ње но ба вље ње пле сом по че ло дав но, а да је сво јевре ме но би ла и аси стент игре не ка да чу ве ног ко ре о гра фа Пе тра Сла ја. - Би ло је то у вре ме ка да је Пе тар Слај ов де отво рио школу мо дер ног ба ле та, а ни клуб ко ји се фи нан си- ра од чла на ри не и на ших личних сред ста ва, јер ја и да ље ра дим и у Би је љи ни и у Ши ду, па у ак тив но сти клу ба усме равам део нов ца. Има мо ов де 40 ак тив них чла но ва, а го ди шње кроз клуб про ђе око 100 де це, го ди не сам се оса мо ста лила и кре ну ла пле сним ста зава "Крц ко Ора шчић" про шла је вољ ни ча ро ли јом на сце ни. Би- де во ја ка и мла ди ћа. Пред стама. Отво ри ла сам пр во Студио мо дер ног ба ле та "Оле на". ко ји ма је, исти на, би ло нај ви- да је то ба лет ска пред ста ва ко- ве о ма до бро код пу бли ке, ме ђу ло је и оних ко ји су при ме ти ли По ла ко смо се раз ви ја ли и у ше ро ди те ља и фа ми ли је де це ја за слу жу је да бу де још ко ји екс пан зи ји свих ви до ва плесо ва ба ви ли смо се Ри мац Оле на. уче ни ка, али смо ми пре за до- пут из ве де на, ве ли Све тла на мо дер ним пле сови ма. Наш клуб је и у Срем ској Ми тро- Оле ни је циљ да је дан од осни ва ча ви ци поч не да ра ди Ју го сло вен ске асоци ја ци је пле сних ла. Док се та же ља ни жа ба лет ска шко- ор га ни за ци ја. Поче ла су так ми че ња јум денс клуб" ће, не оства ри "Сир ми- у пле сним ди сципли на ма, а Срем ска го ди не да ор га ни- по ру чу је она, и ове Ми тро ви ца, од но сно зу ју про сла ву Да на наш клуб, ни је са мо пле са 29. апри ла, био успе шан учесник, већ и успе шан фе бру а ра у гра ду али пре то га, 21. до ма ћин та квих тами че ња. Би ли смо жан "Сир ми јум денс на Са ви би ће одр- ме ђу осни в а чи ма фест" на ко ме ће не ка да шње Ју го словен ске асо ци ја ци је број ни пле сни клу- уче ство ва ти мно го- пле сних ор га ни заци ја ЈА ПО, по сле и ино стран ства. бо ви из зе мље и Срп ске асо ци ја ци је пле сних ор га ни заци ја, а наш клуб је Све тла на и Жељ ко Ри мац, су пру жни ци и са рад ни ци С. Ђа ко вић са да и осни вач Срп ске пле сне асо ци ја ци је - ис ти че Све тла на Ри мац Оле на. Чла но ви пле са чи клу ба "Сир ми јум денс" осва ја ли су број не на гра де на так ми че њима то ком го ди на по сто ја ња, а Оле на. ко ја је пре да ва ла моде ран плес на Уни вер зи те ту "Сло бо мир" у Би је љи ни, са- 40 игра ча Оле на са уче сни ца ма у пред ста ви "Крц ко Ора шчић" " Наш клуб је је дан од осни ва ча Ју го сло вен ске асо ци ја ци је пле сних ор га ни за ци ја. По че ла су так ми че ња у пле сним ди сци пли на ма, а Срем ска Митро ви ца, од но сно наш клуб, ни је са мо био успе шан учесник, већ и успе шан до ма ћин та квих та кми че ња Из пред ста ве "Крц ко Ора шчић" ( Сни мио: Сл. Н.) У ба лет ској пред ста ви " Крц ко Ора шчић" уче ствова ло је 40 игра ча, а носи о ци глав них уло га би ле су : На та ли ја То јић, Ната ли ја Мир че та, Ире на Па нић, Еле о но ра Јо кић Рун тић, Та ра Пе вац, Мина Спа со је вић и Ан ђе ла Ре лић. Оле ни ни уче ни ци на сце ни

23 Среда, 28. јануар ШИД НО ВА КЊИ ГА СР ЂА НА МА ЛЕ ШЕ ВИ ЋА Од јек над рав ни цом Сва ка пе сма у овој збир ци пе сни ка Ср ђа на Ма ле ше ви ћа вред на је па жње. На ве де ни при ме ри и они ко ји ни су на ве де ни по ка зу ју бо гат ство пе снич ког из ра за, мо ти ва, стил ских из ра жај ним сред ста ва и ми сли сто ји, из ме ђу оста лог, у ре цен зи ји ко ју је на пи сао про фе сор Ду шан Лу кић Ш ид ски ли те рар ни ства ралац Ср ђан Ма ле ше вић по кла ња чи та лач кој пу бли ци збир ку пе са ма Од јек над равни цом у ко јој је са брао ви ше од 70 пе са ма, од ко јих не ке има ју ка рак те ри сти ке по е ме. Део овог пе снич ког ства ра ла штва љу бите љи ре чи су упо зна ли у ра ни је об ја вље ним збир ка ма овог аутора, или у књи жев ни ча со пи си ма и ан то ло ги ја ма. Део чи не но ве пе сме, у овој збир ци пр ви пут об ја вље не. Аутор је пе сме сложио по бли ско сти мо ти ва ко је се у њи ма на ла зе, а не по време ну ка ко су на ста ја ле. Та ко је на пра вио сво је вр сну ан то ло ги ју соп стве ног ства ра ла штва. Ре чи на шег зна ме ни тог слика ра, Са ве Шу ма но ви ћа, на по чет ку овог тек ста, као и назив збир ке пе са ма, упу ћу ју чита о ца на основ но опре де ље ње пе сни ко во от кри ти ми сао и ле по ту род ног кра ја. Но, кра јолик срем ске рав ни це је сте инспи ра ци ја ко ја је мно го ду бља не го са ма де скрип ци ја и она је от кри ла сен зи бил ност, има гина ци ју и ши ро ку кул ту ру ауто ра ове збир ке пе са ма што је пе сме обо га ти ло стил ским из ра жај ним сред стви ма и мо ти ви ма ко ји чине да је ауто ров из раз мо де ран и да чи та лац, уоча ва њем бо га те ме та фо ри ке, осе ти број не ви зуел не и аку стич ке сен за ци је. У увод ним пе сма ма реч је о обич ним, ма лим љу ди ма чи ји се ча сни жи вот ни пут за вр шио, а ко ји ма пе сник упу ћу је то пле речи. Пре пли ћу се мо ти ви жи вота, про ла зно сти и смр ти у овим, али и не ким дру гим пе сма ма ове Ср ђан Ма ле ше вић са илу стра то ром књи ге Ја дран ком Ди ми три је вић збир ке. По след ња пе сма у овој збир ци Срп ски ок си мо рон поста вља пи та ње ко је се од но си на зби ва ња у срп ском ро ду, ружне до га ђа је за ко је се не зна ка да ће пре ста ти и не сло ге ко је раз је ди њу ју. Пе сник алу ди ра на ку мов ско кр во про ли ће и су коб из ме ђу ро до на чел ни ка ди на стија у но ви јој срп ској исто ри ји. Пе сма је опо ме на из ко је про исти че мол ба да не бу де ви ше оно што бе ше, ту жно и ру жно и да у зоб ни ца ма бу де зоб, а не кумов ска гла ва. То је уни вер зал на по ру ка, јер исто ри ја учи, а пона вља ње гре ша ка, то се до га ђа, не до при но си про спе ри те ту ко ји је нео п хо дан ге не ра ци ја ма ко је гра де бу дућ ност. Сва ка пе сма у овој збирци пе сни ка Ср ђа на Ма ле ше вића вред на је па жње. На ве де ни при ме ри и они ко ји ни су на веде ни по ка зу ју бо гат ство пе сничког из ра за, мо ти ва, стил ских из ра жај ним сред ста ва и ми сли. Чи та о ци ће раз ми шља ти о по рука ма, сва ко ће про на ћи оно што га ин те ре су је, не ко га ће не ке пе сме вра ти ти но стал гич но у ра ни ја вре ме на, не ко ће се сети ти не чег ле пог, не ко ће разми шља ти о про бле ми ма ко ји ма се пе сник ба ви, али ни ко не ће оста ти рав но ду шан ка да про чита ову збир ку пе са ма. Ср ђан Ма ле ше вић је у го дина ма пу не ства ра лач ке енер гије. Си гур но је да ово ни је ње го во по след ње ли те рар но оства ре ње. Љу би те љи ле пе ре чи оче ку ју да их, у на ред ном пе ри о ду, об раду је но вим ме та фо ра ма, персо ни фи ка ци јом, оно ма то пе јом, по ре ђе њем, апо стро фом, но вом ри мом, но вим сло бод ним сти хом и но вим раз ми шља њи ма о пробле ми ма људ ског жи во та, али и ле по та ма жи вље ња. Сти хо ви у овој збир ци су најбо ља пре по ру ка чи та о ци ма да ра до са че ка ју но ви по ход овог ауто ра ле пим ре чи ма и ми сли ма. Проф. Ду шан Лу кић Про мо ци ја у Га ле ри ји Са ва Шу ма но вић Књи га Од јек над рав ницом ауто ра Ср ђа на Ма ле шеви ћа про мо ви са на је про теклог ви кен да у Га ле ри ји слика Са ва Шу ма но вић у Ши ду. Про мо ци ји овог де ла, по ред по што ва ла ца Ма ле ше ви ће вог књи жев ног ства ра ла штва, при су ство ва ли су и број ни јав ни и кул тур ни рад ни ци, а пред ста ви ли су га шид ски глум ци и ре ци та то ри. - За хва љу јем се сви ма они ма ко ји су по мо гли да се из да ова књи га: Ја дран ки Ди ми три је вић ко ја је илустро ва ла, Ра ди во ју Ла зи ћу Џе ки ју ко ји је тех нич ки уредио, Мо ми На ран џи ћу ко ји је ура дио при пре му, а профе со ру Ду ша ну Лу ки ћу на лек то ри са њу и на ре цен зи ји ко ја је и са ма део ове књиге. По себ но се за хва љу јем Де таљ са про мо ци је До бри ци Ери ћу чи је ће речи си гур но до при не ти угле ду ових пе са ма и вред но сти овог де ла. Он је и кум ове збир ке јер сам ру ко пис ко ји сам му по слао у Вра ћевш ни цу да погле да на звао Не сни што се ње му ни је баш до па ло и који ми је до бро на мер но предло жио да га за ме ним не чим ја чим и ори ги нал ни јим. Ова књи га је за вас да нас ро ђена и њен жи вот тек по чи ње. Ка да у то пли ни и ми ру сво јих до мо ва по но во отво ри те ове стра ни це и про чи та те ко ји стих или стро фу, на дам се да ће емо ци је ко је оне иза зо ву би ти при јат не а да ће вам сећа ње на ово ве че ду го го ди на оди са ти баш овим јор го ва ном са Са ви них сли ка ре као је у свом обра ћа њу аутор књиге Ср ђан Ма ле ше вић. РУ МА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ ПРЕД СТА ВА "Та ко је мо ра ло би ти" Пред ста ва "Та ко је мо ра ло бити" Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта би ће из ве де на у субо ту, 31. ја ну а ра, у ве ли кој двора ни Кул тур ног цен тра Ру ма. То је при ча о про це су морал не де гра да ци је у све ту ко ји је прак ти чан у ко јем је сва ки до дир с нов цем про бле ма тичан, а љу бав оне мо гу ће на. Оштро је осли ка на чи нов ничка над ме ност, ле њост, удворич ко по на ша ње, про ста клук бо га тих, њи хо ва при ми тив ност и гру бост. Упо тре ба де це или су пру жни ка да би се оства рио успех и пре стиж, нор мал на је по ја ва у ну ши ћев ском Бе о граду. А ка да су у пи та њу па ре сва сред ства су до зво ље на. Пре варе, из да је, сплет ке, пре љу бе сва ко дне ви ца су гра ђан ског ур ба ног Бе о гра да, али не са мо Бе о гра да већ и це ле ка пи та листич ке Евро пе. Нај плод ни ји и нај по пу лар ни ји срп ски ко меди о граф на пи сао је ову аутентич ну и пу но крв ну ме ло дра му, јед ну од рет ких у на шој драмској кни жев но сти. Пред ста ва Та ко је мо ра ло би ти осво ји ла је три Сте рији не на гра де: за ре жи ју (Егон Са вин), за глу му (Ани та Манчић) и за ко сти мо гра фи ју (Анге ли на Атла гић). Ани та Ман чић до би ла је за ову сво ју уло гу на гра де и на фе сти ва ли ма у Сме де ре ву Кра гу јев цу и Врању. Са ви но ва ре жи ја је, осим на гра дом Удру же ња драм ских умет ни ка Ср би је, на гра ђе на и на фе сти ва лу у Вр шцу. Предста ва је про гла ше на за нај бољу на фе сти ва лу у Сме де ре ву, док је у Вра њу осво ји ла на граду пу бли ке. У пред ста ви игра ју: Пре драг Еј дус, Ани та Ман чић, Бран ка Пе трић, Ми хај ло Јан ке тић, Во јин Ћет ко вић, Не бој ша Ду га лић, Ми о драг Ра до вано вић... Це на ула зни це је 700 ди на ра. С. Н. Де таљ из пред ста ве

24 24 Среда, 28. јануар ЉУ ДИ И СУД БИ НЕ Сто го ди на Ва си ље ви ћа у Фран цу ској Аустро у га ри су го ди не за ро би ли Ду ша на Ва си ље ви ћа, ис пред ње го ве ку ће у Но ћај ском Са ла шу, у Ма чви и од ве ли га у за ро бље ни штво у Фран цу ску. Да нас у око ли ни Рем са око пе де сет Фран цу за Ва си ље ви ћа, по ре клом Ср би, про из во де нај бо ља ви на на све ту Н е сва ки да шња жи вот на при ча Ду ша на Ва си ље ви ћа из Но ћај ског Са ла ша, у мачван ском де лу срем ско ми тро вачке оп шти не, и да нас, по сле сто го дина пре но си се са ста ријих на мла ђе. Ду шан је био тре ћи син Ја ко ва и Ан ке Ва си ље вић. У вре ме Ве ли ког ра та био је ма лоле тан. Бра ћа Пан те ли ја и Во јин би ли су вој ни ци слав не Дрин ске ди ви зи је и пре жи ве ли су рат. Сад има ју број не по том ке у Ма чви и Сре му. То ком оку па ци је Ср би је го ди не аустро у гар ски војни ци су упа ли у ку ћу Ва си ље ви ћа и на зи ду ви де ли сли ку на ко јој је ста ри ји Ду ша нов брат Пан те ли ја у вој нич кој уни фор ми. Из бе са ку ћу су по ха ра ли, а ше сна е стого ди шњег Ду ша на Ва си ље ви ћа од ве ли у роп ство у по ро бље ни део Фран цу ске, Шам па њу где се пра ве нај бо ља ви на на све ту. На кон за вр ше так ра та го ди не Ду шан се оже нио ћер ком га зде ве ли ких ви но гра да где је ра дио као за ро бље ник. И од тада Ва си ље ви ћи су по че ли да се мно же у ма ле ном гра ди ћу Вер зу, ју го и сточ но од Рем са. Са Францу ски њом Жа клин из ро дио је си на Дави да го ди на, а за тим го ди ну за годи ну и ћер ке Па скалин и Жи нет. Ду шан је по ста јао све углед ни ји ви ногра дар и про из вођач нај бо љих ви на на све ту. Али, опет је до шао рат, ово га пу та Дру ги свет ски. Пр ко сан и пун мржње пре ма фа ши стима, стао је на че ло бес крај них ко ло на Ду шан Ва си ље вић Пре драг Ва си ље вић бун та у фран цу ском на ци о налном от по ру. Фа ши сти му то ни су опро сти ли. По но во је за ро бљен го ди не и као ве ли ки не прија тељ Тре ћег рај ха јав но стрељан у Рем су. Ње го ви по том ци и сви они са ко ји ма су се оро ди ли, и да нас су по но сни на свог оснива ча фран цу ске фами ли је Ва си ље вић, срп ског по ре кла. Ду ша нов син Давид је пре у зео очеву ве шти ну га је ња ви но гра да и по стао је дан од во де ћих у нај чу ве ни јем де лу све та за рај ски напи так - Шам па њу. Са су пру гом По лет изро дио је че ти ри сина Жа ка, Жи ла,ксави ја ра и Ди дје ра и ћер ку Мо ни ку. Али стал на жуд ња да Да вид Ва си ље вић са си ном Жа ком и си нов ци ма у Но ћај ском Са ла шу јед ном ви ди очев род ни крај Мачву и Ср би ју, ни је га на пу шта ла. О свом бли ском ро ђа ку Да ви ду при ча нам Пре драг Ва си ље вић, ди пло ми ра ни ин же њер ма шинства, за по слен у ру ско-срп ској фир ми у Бе о гра ду: - Ме ни је Да вид стриц, јер је ње гов отац Ду шан, ро ђени брат мом де ди Пан те лији. Да вид је не ко ли ко пу та био у Ср би ји све до смр ти го ди не. Са њим су до ла зи ли и ње го ва супру га По лет и де ца, најче шће Жак ко ји је са да гла ва ви нар ске по ро дице Ва си ље вић. Го то во је не ствар но ка ко је стриц Да вид на шао сво је ро ђа ке у Но ћај ском Са ла шу. Стигао је у се ло ауто мо би лом и кад је угле дао пр ве љу де ко ји се де ис пред дво ри шта на клу пи, стао је и ка зао ко је и шта тра жи. На клу пи су били ње го ви ро ђа ци: мој стриц Пера, ко га у се лу сви зо ву Ми ша, а Да ви дов брат од ро ђе ног стри ца. Оду ше вље ње, су зе ра до сни це, ве се ље... За час се ску пи ло ви ше сто ти на ме шта на у на шој авлији... Све је би ло као бај ка. Иза Да ви да је оста ло 27 по тома ка Ва си ље ви ћа у Вер зу. Прау нук ро ђен го ди не ко ји се зо ве Ду шан и на ко ме је оста ло да на дан Све тог Ни ко лу, сла ве Ва си ље ви ћа у Но ћај ском Са лашу, оку пља Ва си ље ви ће у Францу ској и та ко се под се те се да су Ср би и пр во слав ци по ре клом, без об зи ра што су сад при мер ни като ли ци у сре ди ни где жи ве. Да нас је ви ше од 50 Ва си љеви ћа Фран цу за срп ског по ре кла. Ви на ри ја има свој грб на ко јем пи ше пре зи ме Ва си ље ви ћа. Же не ко је су уда те из Ва си ље ви ћа обаве зно за др жа ва ју де во јач ко прези ме по ред му же вље вог, јер то је би ла же ља пре тка Ду ша на и она је за вет. - Ове го ди не се на вр ша ва сто го ди на од ка ко Ва си ље ви ћи по сто је у Фран цу ској. Ми смо стал но у кон так ту јер же ли мо да ову го ди шњи цу обе ле жи мо Пан те ли ја Ва си ље вић, војнк Дрин ске ди ви зи је Срп ске вој ске Вин ски грб Ва си ље ви ћа оку пља њем у Ма чви, у род ном се лу Но ћај ском Са ла шу, та мо негде на ле то - на гла ша ва Пре драг. Што вре ме ви ше од ми че, је зик по ста је све ве ћи про блем у кому ни ка ци ји Ва си ље ви ћа Фран цуза и Ва си ље ви ћа Ср ба. Да вид је го во рио оче вим је зи ком, Жак се по ма ло слу жи, а оста ли зна ју тек по ко ју реч. - Ми кон так ти ра мо на ен глеском. Сад чу јем да Ду шан, мој си но вац, учи срп ски, јер ка же да га је већ сра мо та но си пра де ди но име ко ји је Ср бин, а не зна српски је зик. Ако је та ко, би ће он да жи вље и ве сли ја кад се срет не мо - са осме хом нам ре че Пре драг и до да је да је до био иде ју да аними ра и си но ви цу Гла дис Ва си љевић да се ма ло за ин те ре су је за је зик пре да ка иако сад го во ри не ко ли ко је зи ка. Са њом кон такти рам на ен гле ском, мај ка јој је Ен гле ски ња за ко ју ми Гле дис каже да је ве о ма за ин те ре со ва на да до ђе у Ср би ју и стал но му жа, мог бра та Алек сан дра, под се ћа на то да тре ба ићи. Сви Ва си ље ви ћи у Вер зу раде у слу жби ве ли ки про из вод ње гро жђа и ства ра ња нај бо љих вина на све ту. Али, ни је са мо то. Ве ли ки број њих др жи ре сто ра не у ко ји ма се до бро је де и пи ју њихо ва ви на. И ту по сто ји по себ на за ни мљи вост: Пре дра гов ста ри ји брат Жељко је про фе си о нал ни во зач вели их ка ми о на и ра ди за по зна те пре во знич ке ку ће па та ко пу ту је Евро пом. - Пу ту јем Фран цу ском и пр ви ре сто ран где сам стао у бли зи ни Рем са да од мо рим, је дем и по и јем до бро ви но, био је то ре сто ран мо јих ро ђа ка Ва си ље ви ћа. Ни сам то знао при ча Жељ ко.- Ни је ми па да ло на па мет да пи там ко је вла сник. Али, јео сам до бро као ни кад и пио нај бо ље ви но. На дам се да ће овог ле та би ти при ли ке да се сви ви ди мо и Фран цу зи и Ср би. Има нас, хва ла Бо гу, ви ше од три сто ти не. Ми о мир Фи ли по вић

25 Среда, 28. јануар НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама - Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ Про да јем пр во кла сну ра ки ју од кај си је, шљи ве и кру шке. Тел: 065/ ШМИНКАЊЕ за све прилике. Снежана. Тел: 060/ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Из да јем стан уче ни ца ма са упо тре бом ку хи ње и ку па ти ла у Ма ти је Ху ђи. Тел: 061/ ЛО КА ЛИ МАРКЕТИНГ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , NA NOVOJ ADRESI OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel: Про да јем Фи ћу, 1985 го ди ште од јављен. Тел: Про да јем Форд Пи кап, го ди на про извод ње 1997, ре ги стро ван до годи не. Тел:066/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Ка зан џи лук). Тел: 063/ Про да јем екс тра сре ђе ну ку ћу стан, на се ље Ни ко ла Те сла, га ра жа три шупе, зе мљи ште при ват на сво ји на. Тел: 060/ Про да јем плац у Ла ћар ку, Ње го ше ва 2. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у Мар тин ци ма на доброј ло ка ци ји, ули ца Же ле знич ка 74 и про да јем ам бар. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку по вр ши не 95м2 или ме њам за стан у Срем ској Ми тро ви ци. Тел:064/ СТА НО ВИ - Про да јем тро со бан стан 83,5 м2 на сеље Ма ти је Ху ђи, при зе мље, са за ста кљеном те ра сом, мо гућ ност при кљу че ња на град ски то пло вод. Тел: 064/ Из да јем дво ри шни стан у Ла ћар ку посе бан улаз, гре ја ње на гас или чвр сто го ри во. Тел: Тел: 064/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан са ку па ти лом, гре ја ње на гас, улаз по себан. Тел: 061/ и Из да јем дво со бан не на ме штен стан у на се љу Ка ме њар. Тел: 062/ Из да јем на ме штен дво ри шни стан у цен тру за де вој ке и уче ни це. Це на 50 евра. Тел: 063/ и 069/ Из да јем га ра же у цен тру гра да ули ца До си те је ва. Тел: 069/ и Из да јем на ме ште не гар со ње ре јед нокре вет не и дво кре вет не са ЦГ На се ље Пеј тон, Во ји сла ва Или ћа 7. Тел: и 062/ Из да јем на ме штен стан у Ка ме ња ру 100м2, ЦГ. Тел: 062/ Из да јем ло кал у Ла ћар ку, Бран ко. Тел: 064/ Из да јем по слов ни про стор 350м2 улица К.А. Ка ра ђор ђе ви ћа 68 у Срем ској Ми тро ви ци. Тел:063/ ВО ЗИ ЛА - Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića bb 022/ / Stomatološka Dr Stojšić ordinacija Najnovija laserska metoda izbeljivanja zuba i lečenja parodontopatije Sve vrste protetskih radova Oralna hirurgija Implantologija ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Ку пу јем пр ска ли цу за ра тар ство до 440 ли та ра. Тел:064/ РА ЗНО - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: 065/ и 064/ Про да јем др ва од ја бу ке2500м2, багре мо ве сту бо ве, ре за не, по цин ча ну жи цу за ви но гра де и воћ ња ке. Ку змин. Тел: 063/ Про да јем ме ка но др во.тел:064/ Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тетно и по вољ но. Тел: 064/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре чење, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, разне елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њира че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/

26 26 Среда, 28. јануар МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa Сезонски попуст од 5-10% - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA РА ЗНО - Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те ле ви зо ре,lcd, пла зма, нови је лап топ ра чу на ре, кла вир не хар мо ни ке. нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем но ви је ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72, кла вине хар мо ни ке свих ве ли чи на до стављам на адре су- нон стоп Мла ден. Тел: 021/ и 064/ Про да јем пр во кла сну шљи ву раки ју на ве ли ко из ср ца Ср би је Јаго ди на, це на 300дин/ли тра. Тел: 064/ Вр шим услу жно се лид бу ком би јем. Бра ца пре воз. Тел.065/ Про да јем до ма ће ви но цр вено и бе ло це на 150дин/ли тар. Тел:064/ Sremska Mitrovica, Stari Most bb 11 - Про да јем пар кет Ја сен 600х70(23,5м2) и храст 500х62 и 400х62 (16,6м2). Тел: 065/ OGREVNO DRVO "Sto posto metar" Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji. DUO TEHNIČKI PREGLED ALL INCLUSIVE REGISTRACIJA SREMSKA POLJOPRIVREDA , , Planinska 16, Sremska Mitrovica (Stara Šalabara, preko puta Doma učenika) Najjeftinija registracija teretnih i putničkih vozila, na 6-12 rata. Najniže cene zimskih novih i polovnih guma. 175/70/ din. 185/65/ din. 195/65/ din. 205/55/ din....i ostale dimenzije Proizvođač Cooper (bivši Trajal) Nameštanje i balansiranje u našem servisu. VELIKI IZBOR POLOVNIH GUMA FRUŠKOGORSKA 22, SR. MITROVICA 022/ MARKETING 063/ WWW. NINTEL-TEAM.COM SLUŽBA FIZIČKO - TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA 065/ / Laćarak Savska 42A Sremska Mitrovica Zanatlijska 22 SIGURAN, USPEŠAN I BEZBEDAN VOZAČ AM, A1, A2, A, B i F kategorije Teorijska nastava pre i posle podne Do vozačke - 3 meseca Tel: 022/ i 063/

27 Среда, 28. јануар Kafe - poslastičarnica FAMILY-M Supermarket IDEA Sremska Mitrovica Sve vrste kafa Alkoholna i bezalkoholna pića Dezerti Sendviči Sladoled Osvežavajuća kupovina u supermarketu IDEA Kafe - poslastičarnica FAMILY 2 U RODA CENTRU КАМЕНИ И ДРВЕНИ, БУКОВ БРИКЕТ НАЈКВАЛИТЕТНИЈЕ НАЈЈЕФТИНИЈЕ!!! SMS na broj Mail: Dežurna služba "САМО СУНЦЕ БОЉЕ ГРЕЈЕ ОД НАС" Наручите на време и може до 12 рата! УГАЉ "МЕЗГРАЈА" у старом "Пољостроју", Ср. Митровица 022/ / SN (razmak) TEKST OGLASA SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 SREMSKI POTRČKO Kurirska služba - kućna dostava Donosimo - odnosimo - prenosimo - kupujemo Kamionski i kombi prevoz, selidbe, prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, donošenje lekova i drugo Kućna dostava plina Saradnja sa pravnim licima Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara tel: 022/ / / Facebook: sremski potrčko www. sremskipotrcko.com

28 28 Среда, 28. јануар У скла ду са чл. 38. За ко на о удру же њи ма ( "Сл. гла сник РС " бр 51/09), чл. 5. Уред бе о сред стви ма за под сти ца ње про гра ма или не до ста ју ћег де ла сред ста ва за фи нан си ра ње про гра ма од јав ног ин те ре са ко је ре а ли зу ју удру же ња ("Сл. гла сник РС" бр 8/12), Про гра ма до де ле и ко ри шће ња бу џет ских сред става као до та ци ја НВО из обла сти со ци јал не за шти те бр /2015-III од год. и чл. 12. и 49.Од лу ке о бу џе ту гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( "Сл.лист гра да Срем ска Ми тро ви ца" бр 11/14), на чел ник Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, рас пи су је КОН КУРС за фи нан си ра ње про гра ма од јав ног ин те ре са ко је удру же ња гра ђа на ре а ли зу ју у обла сти со ци јал не за шти те РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Гра да Срем ска Митро ви ца на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гласник РС" број 135/04 i 36/09 ) об ја вљу је, О Б А В Е Ш Т Е Њ Е КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ КО ЈЕ УДРУ ЖЕ ЊЕ ПРЕД ЛА- ГАЧ ПРО ГРА МА ТРЕ БА ДА ИС ПУ НИ На Кон кур су мо же да уче ству је удру же ње грађа на: - ко је има се ди ште у Срем ској Ми тро ви ци и које ре ги стро ва ну де лат ност оба вља на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца (из у зев ме ђу оп штинских ор га ни за ци ја осо ба са ин ва ли ди те том, ко је оку пља ју и чла но ве са под руч ја гра да Срем ска Ми тро ви ца); - ко је је ди рект но од го вор но за при пре му и реа ли за ци ју про гра ма, - ко је је на мен ски утро ши ло, и на ра тив ним и фи нан сиј ским из ве шта јем у це ло сти оправ да ло сред ства до би је на из град ског бу џе та, по ра ни јим кон кур си ма; - ко је је до ста ви ло до каз о из ми ре њу по ре ских оба ве за и ко пи ју фи нан сиј ског из ве шта ја под не тог Аген ци ји за при вред не ре ги стре (би ланс ста ња и успе ха) за прет ход ну го ди ну. При ли ком до де ле до та ци ја, пред ност ће имати не вла ди не ор га ни за ци је ко је за до во ље сле де ће кри те ри ју ме: - да се ра ди о про јек ту ко јим се оства ру је јав ни ин те рес у обла сти со ци јал не за шти те, - да по сто ји одр жи вост ра ни јих про гра ма и проје ка та, - да има ју ка па ци тет но си о ца про јек та, да су ква ли фи ка ци је и ре фе рен це про јект ног ти ма ускла ђе не са пред ло же ним про јек том, - да има ју обез бе ђе но парт нер ство, - да по сто ји ускла ђе ност пла ни ра них ак тив ности са ци ље ви ма про јек та и циљ ном гру пом, - да има ју пре ци зно и де таљ но при ка зан на ратив ни бу џет, - да има ју раз ра ђен и из во дљив план ре а ли заци је про јек та, - да им је бу џет ре а лан и оправ дан, у од но су на пла ни ра не ак тив но сти, - да по сто ји мо гућ ност раз ви ја ња про јек та и ње го ва одр жи вост. Под но си лац при ја ве мо же да под не се са мо један пред лог про јек та из обла сти со ци јал не за штите и мо же му би ти одо бре но фи нан си ра ње са мо 1 про јек та из бу џе та гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну. ИЗ НОС СРЕД СТА ВА ПЛА НИ РАН ЗА ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА Уку пан из нос сред ста ва пла ни ран за фи нанси ра ње про гра ма удру же ња у обла сти со ци јал не за шти те из бу џе та гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну, из но си ,00 ди на ра. РОК РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ГРА МА Сред ства се до де љу ју за про гра ме ко ји ће бити ре а ли зо ва ни нај ка сни је до 15. де цем бра год. КОН КУРС НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА ко ју су удруже ња оба ве зна да до ста ве: 1. обра зац при ја ве на кон курс: 2. по пу њен обра зац пред ло га про јек та (про гра ма); 3. по пу њен обра зац бу џе та про јек та; 4. по пу њен обра зац на ра тив ног бу џе та; 5. уве ре ње да је удру же ње упи са но у ре ги стар Аген ци је за при вред не ре ги стре; 6. ове ре ну фо то ко пи ју Ста ту та удру же ња, ко ја све до чи о то ме да се ци ље ви удру же ња оства ру ју у обла сти у ко јој се про грам ре а ли зу је; 7.уве ре ње По ре ске упра ве Ми ни стар ства финан си ја о из ми ре њу по ре ских оба ве за, уве ре ње ло кал не са мо у пра ве о из ми ре њу из вор них ло калних јав них при хо да, не ста ри је од 2 ме се ца од дана рас пи си ва ња Кон кур са и го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај под нет Аген ци ји за при вред не ре ги стре; 8. из ја ва о бро ју чла но ва удру же ња; 9. до каз о упла ти град ске ад ми ни стра тив не так се. НА ЧИН ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА: Ове ре на и од штам па на при ја ва оба ве зне конкурс не до ку мен та ци је и елек трон ска вер зи ја конкурс не до ку мен та ци је, до ста вља се у за тво ре ној ко вер ти са на зна кон " Кон кур си НВО Конкурс за до де лу сред ста ва не вла ди ним ор га ни заци ја ма за фи нан си ра ње про гра ма од јав ног ин тере са у обла сти со ци јал не за шти те- НЕ ОТВА РА ТИ ПРЕ ЗА ВР ШЕТ КА КОН КУР СА", пу тем по ште ( препо ру че но) или лич но, на шал те ру 7 Услу жног центра Град ске упра ве Срем ска Ми тро ви ца. При ја ва се ша ље по штом на адре су: Град ска упра ва за здрав стве ну со ци јал ну и зашти ту жи вот не сре ди не, Све тог Ди ми три ја 13, Срем ска Ми тро ви ца Кон курс на до ку мен та ци је мо же се пре у зе ти са ин тер нет стра ни це: ska mi tro vi ca.org.rs До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на тел лок 149 РО КО ВИ ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВА 1. Рок за под но ше ње при ја ве и пред ло га про гра ма је 15 да на од да на об ја вљи ва ња конкур са. Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве и при ја ве ко је ни су под не те на про пи са ним обра сци ма, не ће би ти раз ма тра не. 2. Ли ста вред но ва ња и ран ги ра ња при јавље них про гра ма, ко ју утвр ђу је кон курс на коми си ја би ће об ја вље на на зва нич ној ин тер нет стра ни ци гра да Срем ска Ми тро ви ца, у ро ку од 60 да на од да на ис те ка ро ка за под но ше ње при ја ва. Уче сни ци кон кур са има ју пра во уви да у под не те при ја ве и при ло же ну до ку мен та ци ју по утвр ђи вању пред ло га ли сте вред но ва ња и ран ги ра ња, као и пра во при го во ра на об ја вље ну ли сту, у ро ку од три да на од да на ње ног об ја вљи ва ња. Од лу ку о при го во ру, Ко ми си ја до но си у ро ку од 15 да на од да на ње го вог при је ма. 3. О до де ли сред ста ва, на чел ник Упра ве ће од лу чи ти ре ше њем у ро ку од 30 да на од да на утврђи ва ња ли сте вред но ва ња и ран ги ра ња. Про тив овог ре ше ња уче сник Кон кур са мо же подне ти при го вор Град ском ве ћу, у ро ку од 8 да на од да на при је ма ре ше ња. На осно ву ко нач ног ре ше ња о до де ли сред става, Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не за кљу чу је уго вор са кори сни ком сред ста ва, о на чи ну њи хо вог утро шка и прав да ња. Н А Ч Е Л Н И К Жељ ко Но ва ко вић дипл.екон О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Оба ве шта ва се јав ност да је но си лац пројек та, ДЕК СТЕР 95 Ла ћа рак, вла сни ка Де јана Ђе ни ћа из Ла ћар ка, ули ца Школ ска бб 1/10, под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про цене ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, Про јек та, постро је ње за скла ди ште ње от па да, на ка та старској пар це ли бр.1993 и 1994 к.о. Ла ћа рак, у ули ци 1. Но вем бар бр.134 у Ла ћар ку. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо же се из вр ши ти у про стори ја ма Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јалну и за шти ту жи вот не сре ди не ( со ба број 44), у Срем ској Ми тро ви ци, Све тог Ди ми три ја бр.13, у пе ри о ду од го ди не до годи не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња до стави ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. Овај ор ган ће у ро ку од 15 да на од да на исте ка ро ка из ста ва 3. овог оба ве ште ња до не ти од лу ку о то ме да ли је за пред ло же ни про је кат по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Оде ље ње за ко му нал не де лат но сти и зашти ту жи вот не сре ди не, Оп штин ске управе оп шти не Ста ра Па зо ва, сход но од редба ма чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09 ) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та, EURO-TANK TRANS Д.О.О. из Ста рих Ба но ва ца, ул.до си те је ва бр.38, је да на го ди не под нео до пуње ни зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја про јек та из град ње стам бе но-по слов ног објек та, ин тер не бен зин ске пум пе без ТНГ-а, са два то че ћа ме ста и два ре зер во а ра за еуро-дизел го ри во, укуп не за пре ми не од 100m³ (сваки по 50m³), ин тер не са о бра ћај ни це, ин тер не пе ри о ни це, сер ви са за ка ми о не и при ступ ног пла тоа, све на кат.парц.бр. 2650/16 к.о. Ста ри Ба нов ци, упи са ној у Пре пис ли ста не по крет ности број: 4736 к.о. Ста ри Ба нов ци у зо ни поро дич ног ста но ва ња са пра те ћим по сло ва њем блок 21, у ул. До си те је ва бр.38 у Ста рим Банов ци ма. На кон омо гу ће ног јав ног уви да у под не ти зах тев, да на го ди не, до не то је Реше ње да ни је по треб на про це на ути ца ја предмет ног про јек та на жи вот ну сре ди ну са утвр ђеним усло ви ма за шти те жи вот не сре ди не.

29 Среда, 28. јануар КУЛТУРА 29 ГЛУ МАЧ КА НА ГРА ДА ЗА ЖИ ВОТ НО ДЕ ЛО "До бри чин пр стен" Ја сни Ђу ри чић Нај у глед ни це ста ле шко при зна ње за го ди ну, глу ми ца ро ђе на у Ру ми, при ми ће као нај мла ђи до са да шњи ла у ре ат На гра да за жи вот но де ло, "До бри чин прстен" за го ди ну, ко ју до де љу је Удру жење драм ских умет ни ка Ср би је, при па ла је позна тој но во сад ској глуми ци Ја сни Ђу ри чић. Та ко је она по ста ла 29. ла у ре ат пре сти жног глумач ког при зна ња, ко је јој је ве ћи ном гла со ва до де лио сед мо чла ни жири, на че лу са Пре драгом Ми ки јем Ма ној лови ћем, прет ход ним добит ни ком "До бри чи ног пр сте на". Но ми но ва но је би ло де сет вр хунских драм ских уметни ка, ме ђу ко ји ма Миле на Дра вић, Мир ја на Уло ге До бит ни ца "До бри чи ног пр сте на" Ја сна Ђу ри чић, по ред оста лих, оства ри ла је за па же не уло ге у по зори шним пред ста ва ма: Чу до у Ша гра ну, Сум њи во ли це, Пу ту ју ће по зо ри ште Шо пало вић, Мур лин Мур ло, Мрешће ње ша ра на, Поп Ћи ра и поп Спи ра, Мач ка на уси јаном ли ме ном кро ву, Го спода Глем ба је ви, Осло бо ђе ње Ско пља, По кон ди ре на ти ква, Шу ма бли ста, Га леб, Прст Од но ви јих фил мо ва у ко ји ма Ја сна Ђу ри чић је уче ство ва ла по ми ње мо тек не ко ли ко: Вар ва ри, Бе ли, бе ли свет, Кру го ви, Од у мира ње, на те ле ви зи ји: Фолк, На те ра пи ји, На ша ма ла клини ка, М(ј)ешо ви ти брак, Љубав, на ви ка, па ни ка и др. Ра ди ла је са нај по зна ти јим по зо ри шним ре ди те љи ма, какви су Егон Са вин, Де јан Мијач, Ра до слав Ми лен ко вић, Ми лан Ка ра џић, Љу бо слав Ма је ра, Бо рис Ли је ше вић, Ко кан Мла де но вић, То ми Јане жич, Ана То мо вић Ка ра но вић, Ми о- драг Кри во ка пић, Дра ган Ни ко лић, Вла сти мир Ве лиса вље вић и дру ги. Ја сна Ђу ричић је ро ђе на у Ру ми, 16. априла го ди не. За вр ши ла је Акаде ми ју умет но сти у Но вом Са ду, у кла си про фе сора Бран ка Пле ше. Од го ди не је би ла стал ни члан и пр ва киња дра ме Срп ског на род ног по зори шта, а да нас има ста тус са мостал ног умет ни ка. Оства ри ла је број не по зо ри шне уло ге, као и мно ге за па же не на фил му и те ле ви зи ји. Про фе сор је глуме на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду. До бит ни ца је че ти ри Стери ји не на гра де, На гра де "Сре бр ни ле о пард" на Филмском фе сти ва лу у Ло кар ну (2010), на градâ "Ми лош Жутић", "Пре драг То ма но вић", "Зо ран Рад ми ло вић" и дру гих. Ви со ко ста ле шко и еснаф ско при зна ње, на зва но по бар ду срп ског глу ми шта, До бри ци Ми лу ти но ви ћу, при ми ће као нај мла ђи од свих до са дашњих ла у ре а та. Д. По зна но вић Емо ци је На по ста вље но но ви нарско пи та ње о по ка зи ва њу емо ци ја на сце ни, пре не што ви ше од го ди ну да на, Ја сна Ђу ри чић је од го во ри ла: - Тру дим се да са чу вам то што је сам. И по це ну све га. Ка ко у жи во ту, та ко и на сцени. Бо рим се за емо ци ју баш за то што је то ли ко ма ло, што је по ти сну та и из на шег жи вота, и са сце не и са фил ма. Не знам чи ме би смо ми умет ни ци тре ба ли дру гим да се ба ви мо, јер ако све де мо ства ри на нешто да је при зем но, сва коднев но, шта мо же мо оче кива ти од дру гих. Емо ци ја стиже до чо ве ка мно го пре ре чи. Мно го је ре чи сву да око нас, а ни шта се не ка зу је. Емо ци ја је ја ко сред ство, то про ве равам на сва кој пред ста ви. Публи ка ме је во ле ла и ра ни је, али по сле Га ле ба, па и по сле Пр ста љу ди до ла зе да ме поздра ве и ни шта ми не ка жу, са мо ме за гр ле АК ТИВ НО СТИ РУМ СКОГ "ВОР КИ ТИ МА" Ру мља ни у аме рич ком филм ском про јек ту Тро ми нут но ви део оства ре ње "Ма ске" део ом ни бу са под на зи вом "Ex qu i si te Corp se Ci ne ma" Foto galerija Александар Путник: Споменик Винку Лозићу у Вршцу "Вор ки тим" у ак ци ји Филм ски/ви део про је кат, под на зи вом "Ex qu i si te Corp se Ci ne ma", ини ци ран је од стра не аутор ке екс пе ри мен талних фил мо ва Sa li se Hug hes из Си је тла (САД), ко ја је би ла го шћа рум ског "Вор ки ти ма" у је сен го ди не. У про јек ту је уче ство ва ло 13 ауто ра, ко ји су има ли за да так да ре а ли зу ју крат ки филм/ви део у ду жи ни од два до пет ми ну та, уз унапред од ре ђен пр ви и по следњи ка дар њи хо вог де ла, али не зна ју ћи за дат ке оста лих аутора. Та ко је на стао нео би чан филм ски/ви део ом ни бус проје кат, ко ји је пре ми јер но прика зан у би о ско пу Grand Il lu sion у Си је тлу, 9. де цем бра про те кле го ди не. По ред је да на ест аме ричких ауто ра и јед ног из Ве ли ке Бри та ни је, у ре а ли за ци ју овог про јек та је би ла укљу че на и екипа Не за ви сног филм ског цен тра Ки но клуб "Вор ки тим" из Ру ме. На тро ми нут ном рум ском видео про јек ту, под на зи вом "Маске", у уло зи глав не про та гонист ки ње се по ја вљу је Са не ла Ми ло ше вић. Ре жи ју и мон тажу пот пи су је Ми лан Ми ло савље вић, иза ка ме ре је Влади мир Ере мић, за му зи ку је био за ду жен Ra ge Blan che, а као са рад ни ци на про јек ту још су пот пи са ни: Јо ван Сре тено вић, Пе тар Ва кић, Дра ган Ца кић, Ми лош Ко раћ и Марко Ко стић (као ре цен зент пројек та). "Вор ки тим" се на сарад њи по себ но за хва лио истори ча ру Ђор ђу Бо шко ви ћу и За ви чај ном му зе ју у Ру ми. У то ку ме се ца ја ну а ра, поред про јек ци је у рум ском Култур ном цен тру (не де ља, 25. ја ну ар, у 20 са ти), про је кат ће би ти при ка зан у би о ско пима у Њу ка слу, Бе о гра ду и Сан Фран ци ску. Ом ни бус филм "Exqu i si te Corp se Ci ne ma" тра је 45 ми ну та, а улаз на про јек ци ју у Ру ми је био бес пла тан. Д. П.

30 30 Среда, 28. јануар ИН ЂИ ЈА ИЗ УМЕТ НИЧ КЕ РА ДИ О НИ ЦЕ ДРУ ШТВА "ЕТ НО АРТ" Ове го ди не но ве ра ди о ни це Ви ше од го ди ну да на у оквиру Удру же ња за не го ва ње кул тур них и ду хов них вредно сти Ет но арт успе шно ра ди умет нич ка ра ди о ни ца. За рад са гру пом је за ду же на еду ка тор ка Ни ко ли на Јо ви чин, чла ни ца удру же ња, ко ја се ду ги низ годи на ба ви ра зним умет нич ким тех ни ка ма, а ка ко ис ти че, на кон обу ка сви по ла зни ци по ста ју вр сни мај сто ри ра зних тех ни ка ко је се уче на обу ка ма. Пре ма ње ним ре чи ма, прет ход не ра дио ни це су вр ло успе шно ре а лизо ва не, а за ову го ди ну су наја вљу ју ра ди о ни це где ће учи ти не ке но ве тех ни ке. Под се ћа мо, Дру штво Ет но арт по сто ји од го ди не, од ка да се ба ве кре а тив ним ства ра ла штвом и очу ва њем тра ди ци је и кул ту ре у Сре му и Вој во ди ни. - У мар ту ће би ти тач но годи ну да на од ка ко смо по че ли да ор га ни зу је мо курс де ку паж, ко ји је ујед но и нај по се ће ни ји и нај ин те ре сант ни ји по ла зници ма. Све је ве ћи број по лазни ка ко ји су по че ли са мо стално да ра де овом тех ни ком, што по ка зу је да је ра ди о ни ца би ла успе шна - ис ти че Ни на Јо ви чин и до да је да се не ко ли ко њих, ко ји су за вр ши ли курс, озбљино ба ви овом тех ни ком и прона ла зи на чи не у пла си ра њу и про да ји ра до ва. - Ка да је реч о оста лим курсе ви ма, за фе бру ар на ја вљује мо но ву де чи ју ра ди о ни цу и ту сам на пра ви ла ма ле из ме не. На и ме, ра ди о ни ца ви ше не ће тра ја ти три ме се ца, као што је до са да био слу чај, већ то ком це ле го ди не. Де ца ће има ти Ра до ви де чи јих ра ди о ни ца По пу лар ним тех ни ка ма пра ве раз не пред ме те при ли ку да до ла зе јед ном недељ но и на у че сво ју оми ље ну тех ни ку - ка же она и из ра жа ва на ду да ће на овај на чин мали ша ни мо ћи ви ше да на у че и по ка жу сво ју кре а тив ност. По ред по ме ну тих ра ди о ница, на ја вље на је и обу ка за сли ка ње на ста клу, ко ја та ко ђе по чи ње у фе бру а ру: - Ус пе ли смо да обез бе ди мо ма те ри јал, бо је за ста кло, конту ре, ста кла ри ја за осли ка ва ње и ова вр ста ра ди о ни ца су за мишље не да тра ју по три са та. Ка да је реч о про шло го дишњим ра ди о ни ца ма, од но сно о ке ра ми ци, ове го ди не је ма ло ма њи ак це нат на њој у од но су на по пу лар не тех ни ке де ку пажа и сли ка ња на ста клу ко је су нај по пу лар ни је. - Још јед на од но ви на ове го ди не је јед на проб на ра дио ни ца де ко ри са ње на би бер цре пу по мо ћу ра зних бу ши лица и ши ла, а на дам се да ће и ова ра ди о ни ца за жи ве ти и да ће љу ди по ка за ти ин те ре со вање за њу - ис ти че Ни на и нагла ша ва: - По ла зни ци на свим наши кур се ви ма до би ја ју до бру осно ву за са мо ста лан рад као и ин фор ма ци ју где и ка ко да до ђу до ре про ма те ри ја ла и боја за же ље ну тех ни ку. То ком про шле го ди не је кроз де ку паж ра ди о ни цу про шло ви ше по лазни ца из окол них ме ста по пут Ру ме, Ста ре Па зо ве и Но вог Сада ко је су ус пе ле у на ме ри да ква ли тет но по пу не сво је слобод но вре ме, а ве ли ки је број оних ко је су се озбиљ но по свети ле тех ни ка ма и на кон то га и из ла га ле на ра зним ма ни феста ци ја ма. Иако не рет ко за једно из ла же мо, пве за не смо на дру штве ним мре жа ма, а имала сам при ли ке да се дру жим и упо знам са ко ле ги ни ца ма из дру гих гра до ва пре по зна ју ћи њи хо ве ра до ве. Под се ћа мо Дру штво Ет ноарт је то ком про шле го ди не уче ство ва ло на ра зним општин ским ма ни фе ста ци ја ма, од Пу дар ских да на у Ви но гра дима, пре ко Бе шка фе ста и мани фе ста ци је Да ни ме да. - По но сне смо јер је на ше удру же ње пред ста вља ло Ин ђију за јед но са дру гим жен ским удру же њи ма на ма ни фе ста ци ји ко ја је ор га ни зо ва на у Апа тину, а реч је Ства ра ла шту се о- ских же на - ка же Ни ко ли на и под се ћа да су у де цем бру по сети ле и Бач ки Пе тро вац, а пред Но ву го ди ну из ла га ле у Ин ђи ји у ули ци Вој во де Сте пе. Сви за ин те ре со ва ни мо гу да се при ја ве на по ме ну те ра дио ни це пу тем стра ни ца на друштве ној мре жи Сал ве то ма нија, Дру штво Ет но арт и Те ра шко ла ке ра ми ке за де цу, где ће до би ти све ин фор ма ци је о по чет ку ра да ра ди о ни ца каже на кра ју Ни ко ли на Јо ви чин еду ка тор. М. Ба ла ба но вић ШИД ИЗ ЛО ЖБОМ У ГА ЛЕ РИ ЈИ СЛИ КА СА ВА ШУ МА НО ВИЋ Обе ле жен дан ро ђе ња ве ли ког умет ни ка Из ло жба Кла сич но, модeрно, ви зи о нар ско у ства ра ла штву Са ве Шу ма но ви ћа је на ста ла као ре зул тат про ми шља ња и ана ли за уче сни ка пр вог на уч ног ску па ор га ни зо ва ног у Га ле ри ји у ју ну про шле го ди не Све ча ним отва ра њем из ложбе Кла сич но, модeрно, ви зи о нар ско у ства ра ла штву Са ве Шу ма но ви ћа Га ле ри ја сли ка Са ва Шу ма но вић тради ци о нал но је обе ле жи ла дан ро ђе ња ве ли ког сли ка ра. Изло жба је на ста ла као ре зул тат про ми шља ња и ана ли за учесни ка пр вог на уч ног ску па орга ни зо ва ног у Га ле ри ји у ју ну про шле го ди не. На уч ни скуп и пра те ћа из ло жба сли ка ор га низо ва ни су у окви ру 16. Ме мо рија ла Са ве Шу ма но ви ћа, ма нифе ста ци је ко ја је уста но вље на још го ди не, са иде јом да се на об у хва тан и увек нов и раз ли чит на чин пред ста ви де ло ово га срп ског ве ли ка на уметно сти мо дер ни зма. Из ло жбом Кла сич но, мо дерно, ви зи о нар ско у ства ра лаштву Са ве Шу ма но ви ћа јав ности су пред ста вље на де ла ко ја су под ста кла уче сни ке на уч ног ску па да из не су сво је ори гинал не ста во ве и ту ма че ња Шума но ви ће вих де ла и иде ја. Пре ма ре чи ма ди рек тор ке Га ле ри је Ве сне Бу ро је вић, ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња пред ста ви ли су углед ни профе со ри, на уч ни ци и струч ња ци из обла сти срп ске на ци о нал не умет но сти 20.-тог ве ка. - Раз ли чи тост њи хо вих инте ре со ва ња, као и ме то до лошких при сту па, усло ви ли су кон цеп ци ју са ме из ло жбе, што исто вре ме но пред ста вља ње ну нај ве ћу вред ност и аутен тичност. Из ло же на де ла, те мат ски и хро но ло шки ра зно род на, пове зу је чи ње ни ца да су баш она би ла по вод и узрок ис тра жива ња уче сни ка на уч ног ску па, де ла сми шље но иза бра на са ци љем да отво ре но ва ту ма чења, те пред ста вља ју пра ви доказ бо га те ви ше слој но сти и више знач но сти ства ра ла штва Саве Шу ма но ви ћа. Ука зу ју ћи још јед ном не са мо на мо гућ но сти про ши ре ног и про ду бље ног истра жи ва ња вред но сти Шу ма нови ће вог опу са у окви ру срп ске и ре ги о нал не исто ри је умет ности, са вре ме на на у ка скре ну ла је па жњу струч не и ши ре јавно сти, да је пра во ме сто Са ве Шу ма но ви ћа у европ ским оквири ма ис та кла је ди рек тор ка Ве сна Бу ро је вић. Ор га ни за ци ју из ло жбе омогу ћи ло је и фи нан сиј ски по држа ло Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Срби је, би ће отво ре на до 22. фебру а ра, а пра ти је ка та лог са аутор ским тек сто ви ма. С. Ми хај ло вић Ди рек тор ка Га ле ри је Са ва Шу ма но вић Ве сна Бу ро је вић Отва ра ње из ло жбе Ве ли ка по се ће ност

31 Среда, 28. јануар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Олак ша но пла ћа ње га са Јав но пред у зе ће Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца и ове го ди не из ла зи у сусрет сво јим по тро ша чи ма, омо гу ћив ши им пла ћа ње га са на ра те. Ре про грам се, као и до са да, од но си на нај хлад ни је зим ске ме се це - де цем бар, ја ну ар и фе бру ар. На осно ву Од лу ке Над зор ног од бо ра, до не те на сед ни ци одр жа ној 5. де цембра те ку че го ди не, куп ци ма у ка те го ри ји до ма ћин ства омо гу ћа ва се од ло же но пла ћа ње де ла ра чу на за по тро шњу при род ног га са у пе ри о ду од го ди не до го ди не. По тро ша чи ће, но вим ре про гра мом, пла ћа ти пр ви део ра чу на за гас, у изно су од 75 од сто, по ус по ста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу. Дру ги део ра чу на, ко ји из но си 25 од сто, мо ћи ће да пла те за шест ме се ци од да ту ма тј. ро ка доспе ћа пр вог де ла ра чу на. СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Уз ви ше ње из над 500m, го ра, 7. Из ла зак на јав ну сце ну, 13. Ре ка у Ср би ји, де сна при то ка з. Мо ра ве, 14. Пр во сло во азбуке, 15. Тор би ца за спи се, 16. Име во ди тељ ке, По пов, 17. Јед но ге о метриј ско те ло, 20. Ме ра за по вр ши ну, 21. Озна ка за Пан че во, 22. Окру гло сло во, 23. Ри ба пу на икре, 24. Озна ка на во зи ли ма за обу ку, 25. Перверз њак, пре ве ја нац (мн.), 29. Не мач ки пе сник, Ерик, 31. Кра ће име за Иса и ло, 32. Уз вик до зи ва ња, 33. Јед на ка, иден тич на, 35. Вр ста па да вине, 37. Игла у ми кро би о ло ги ји, 38. Де вој чи ца, ма ла цу ра, 40. Вр ста речне ри бе, 42. Уби це из за се де, аса си (турц.), 43. На род ни ле кар (мн). УС ПРАВ НО: 1. Пољ ска пти ца, 2. Име глу ми це Тар нер, 3. Ју деј ски краљ, 4. Ауто о зна ка за Ниш, 5. Ма сти ло (енгл.), 6. Наш про из во ђач алко хол них и без ал ко хол них пи ћа, 7. Рим ски знак за 900, 8. Ди пло мат ски слу жбе ник, 9. Уре ђај за ме ре ње вре ме на, 10. Тех но ло шка шко ла (скр.), 11. Ре ка у Бо сни, 12. По спрд ни на зив за чла но ве пар ти је, 14. По пис адре са, 18. Вр ста син те тич ке тка ни не, 19. Пла ни на у Ср би ји, 22. Скраће ни ца за др жа ву Оре гон, 24. Ше ста но та сол ми за ци је, 25. Жен ско име, 26. Ла тин ски пред лог, 27. Два су сед на сло ва, 28. Рим ски цар, 30. Христо во име, 34. По ви ше ни тон а, 35. До жи вљај у сну, 36. Име пе ва ча, Ра хи мов ски, 37. Ужи ча нин, 39. Цан кар Иван, 41. Ак ци о нар ско дру штво (скр.). СА СТА ВИО: Т. Зе ман СУДОКУ ВИЦЕВИ Два лов ца су у шу ми и је дан од њих се сру ши. Бу ду ћи да не ди ше, ње гов при ја тељ на зо ве хит ну по моћ. При ја тељ ми је мр тав! Шта да ра дим, пи та он, а опе ра тер му одговaра: Сми ри те се, го спо ди не. Мо гу вам по мо ћи. Пр во се уве ри те да је ствар но мр тав. За тим на сту па ти шина на кон ко је се чу је гла сан пу цањ. Ло вац до ђе до те ле фо на и ка же: Ок, шта са да? Пи та деч ко де вој ку: За што си пу сти ла бр ко ве? Где си ти ви део мач ку без брко ва?!

32 32 Среда, 28. јануар НО ВИ САД ИЗ БОР ИЗ ЗБИР КЕ ПО РО ДИ ЦЕ БОГ ДА НО ВИЋ У ГА ЛЕ РИ ЈИ РАЈ КА МА МУ ЗИ ЋА Ауто ри ко ји су осло ба ђа ли по сле рат ну умет ност Из ло жба умет нич ких де ла под на зи вом От пор је чо ве ко ва де фи ни ци ја из при ват не збир ке срем ско ми тро вач ке по ро ди це Бог да но вић, ко ја је у Га ле ри ји Рај ка Ма му зи ћа тра ја ла по след њих два ме се ца, би ла је омаж ауто ри ма мо дер ни сти ма ко ји су се су прот ста вља ли по сле рат ним со ци јал ре а ли стич ким иде о ло шким ша бло ни ма стро го кон тро ли са не умет но сти и пр во ра зред ни кул тур ни до га ђај у Но вом Са ду и Вој во ди ни У кан це ла ри ји Ла за ра Мар ко ви ћа, ди рек то ра Га ле ри је ли ков не умет ности по клон збир ка Рај ка Ма му зића, ма ли али та ко ре ћи исто ријски су срет но во сад ских Сре ма ца, ме ђу ко ји ма је и мо ја врд нич ка но ви нар ска ма лен кост, и го спо де из Срем ске Ми тро ви це, ува же ног ко лек ци о на ра Ни ко ле Бог да нови ћа и ње го вог си на Пе тра, ко ји су сад ско ро и упри ли чи ли овај наш ма ли сре мач ки са мит уз њихо во фру шко гор ско бе ло ви но у су пер и ор ном и бри жљи во ода браном умет нич ком дру штву 29 аутора (54 екс по на та), чи ја су де ла у раз ли чи тим тех ни ка ма по след њих два ме се ца би ла за сту пље на на екс клу зив ној из ло жби (пр во јавно при ка зи ва ње зна чај ног бро ја екс по на та) срп ских по сле рат них ауто ра мо дер ни ста из збир ке поро ди це Бог да но вић. На рав но, с на ма је и Па вле Ста но је вић, исто ри чар умет ности и ди рек тор Га ле ри је Рај ко Маму зић ( ), но во сад ски Ми тров ча нин, гим на зиј ски и студент ски друг ко лек ци о на ра Ни коле Бог да но ви ћа, ко ме је при па ла част да на пред лог са да шњег дирек то ра Га ле ри је Ла за ра Марко ви ћа, ака дем ског гра фи ча ра и но во сад ског Не ра дин ца, и свог школ ског дру га и ду го го ди шњег при ја те ља Бог да но ви ћа, го во ри на отва ра њу из ло жбе 27. но вембра про шле го ди не. Ста но је вић је та да ре као да је ова из ло жба омаж хра брим ауто ри ма ко ји су ствара ли и осва ја ли сло бо ду у соцре а ли стич кој Ју го сла ви ји пр вих де це ни ја по сле Дру гог свет ског ра та, али из ло жба је исто вре ме но и знак по што ва ња пре ма Рај ку Ма му зи ћу, ко ји је са ве ти ма од лучу ју ће ути цао на из бор умет ни ка у збир ци по ро ди це Бог да но вић. Ко су умет ни ци чи ја су де ла при ка за на у Но вом Са ду под нази вом из ло жбе От пор је чо ве ко ва де фи ни ци ја (на зив сли ке Мла дена Ср би но ви ћа)? Ако овај га лериј ски екс клу зи ви тет за ми сли мо као пу то ва ње кроз умет нич ке пејза же ју го сло вен ских ауто ра дру ге по ло ви не два де се тог ве ка, ко ји су би ли циљ на гру па Ни ко ле Бог дано ви ћа и ње го ве по ро ди це, он да Ни ко ла Бог да но вић са си ном Пе тром ис пред сли ке Мла де на Ср би но ви ћа От пор је чо ве ко ва де фи ни ци ја Срем ски су сре ти у но во сад ској га ле ри ји (с ле ва): Пе тар Бог да но вић, Ни ко ла Бог да но вић, Жељ ко Мар ко вић, Ла зар Мар ко вић и Па вле Ста но је вић овај пре глед за поч ни мо, ре ци мо, у ап стракт ном си вом пре де лу Глувог до ба Сла во љу ба Бо го је ви ћа (1965), чи је су ства ра лач ке иде је ишле ис пред свог вре ме на ; упали мо Пла ву лам пу Ми о дра га Проти ћа и по сма трај мо на не бу Плави знак ап стракт не фан та зи је Бран ка Фи ли по ви ћа Фи ле (1990); ужи вај мо у Ра ђа њу да на Сто ја на Ће ли ћа (1962) и пре пу сти мо се ме ди та ци ји у ње го вим ин те лекту ал ним и емо тив ним По ме реним гра ни ца ма про сто ра (1969); на ста ви мо пу то ва ње уз зву ке коло ри стич ке сим фо ни је Ор ке стра Бо жи да ра Или ћа (1980), ауто ра ско ро бру тал не екс пре сив ности и огреј мо ду шу под Сун цем Оли ве ре Кан гр ге (1987); иза ђи мо са Пе тром Ом чи ку сом и ње го вим Ви но гра да рем (1974) ме ђу Шумско ра сти ње (1962), раз гле дајмо Ма на стир у Врд ни ку Мир ја не Ми хаћ и уве ри мо се у не слу ће не вред но сти ње не ко ло ри стич ке инвен ци је ; за тим оти ђи мо до Сремских Кар ло ва ца Бо шка Пе тро ви ћа (1974) и до жи ви мо ње гов Олуј ни пеј заж у ко јем рже брон за ни Успла хи ре ни коњ Алек сан дра За рина; про ђи мо ис под Ду ге Ла за ра Ву ја кли је (1972), пре дах ни мо под Ста ром ма сли ном Ве ре Бо жич ковић (1975) и поп ни мо се на ње ну Сте ну (1977), да би нам пред очима пу као суп тил ни Фи лин Цр ве ни хо ри зонт (1974) и да би у да љи ни угле да ли Ава лу Ма ти је Ву ко ви ћа (1968). Ови умет ни ци на сто ја ли су да тран спо но ва њем ли ков них вред но сти срп ске сред њо ве ковне умет но сти до ђу до са вре мених ли ков них ре ше ња, да ста ру умет ност ожи ве но вим ли ков ним је зи ком, све сни да но ва умет ничка прак са не мо же би ти не про зирним зи дом одво је на од умет но сти прет ход них ге не ра ци ја ис ти че Па вле Ста но је вић и кон ста ту је да су ови ауто ри пр ви код нас иста кли да пра ва умет ност не тр пи ка лу пе, да је за истин ски ствара лач ки чин по треб на и сна жна умет нич ка ин ди ви ду а ла ност. Отуда и на зив из ло жбе От пор је чове ко ва де фи ни ци ја. Реч ју, до га ђај рет ко ви ђен и по мно го че му из у зе тан по тез у контек сту умет нич ке га ле риј ске сцене Но вог Са да и Вој во ди не, ко ји је све до пре не ки дан (из ло жба је за тво ре на 27. ја ну а ра), био досту пан јав но сти, ве зао је за се бе не по де ље но ми шље ње исто ри чара умет но сти, ли ков них кри ти чара и уоп ште љу ди од умет но сти и стру ке, чи ја је су шти на да је ново сад ски из бор сли ка, скулп ту ра и та пи се ри ја из ко лек ци је по роди це Бог да но вић, пре зен то ван под лу цид но иза бра ним на зи вом От пор је чо ве ко ва де фи ни ци ја, пр во ра зред на по све та чла но ви ма За дар ске, Де цем бар ске и групе Је да на е сто ри це (око сни ца збир ке), омаж ауто ри ма ко ји су свој умет нич ки от пор и ин ди ви дуал но сти су прот ста вља ли по слерат ним ју го сло вен ским иде о лошким ша бло ни ма, вла да ју ћој доктри ни и цен зо ри ма, от пор пра вих умет ни ка стро го кон тро ли са ном на чи ну сли ка ња (Ста но је вић), али и от пор моћ ни ци ма и ти рани ма из гло бал ног ге о по ли тич ког ам би јен та дру ге по ло ви не два десе тог ве ка. Мо гли би смо ме та фо рич но ре ћи да је ова из ло жба се стра бли зна ки ња са на шом га ле ри јом, има ју ћи у ви ду то да је од на ших 35 ауто ра, њих чак 29 за сту пљено сво јим де ли ма на овој из ло жби ка же Ла зар Мар ко вић и ко инци ден ци ју об ја шња ва ути ца јем Рај ка Ма му зи ћа ( ), ко јег с по ро ди цом Бог да но вић ве зу је, осим срем ског за ви ча ја (Кра љев ци), и ви ше де це ниј ско при ја тељ ство и кум ство. Ди ректор га ле ри је, ко ја ба шти ни бо га ту за о став шти ну чу ве ног ко лек ци о- на ра Ма му зи ћа (сво ју збир ку покло нио је Но вом Са ду го дине), на ро чи то ис ти че да је Ни ко ла Ла зар Мар ко вић Бог да но вић ко лек ци о нар ко ји је за ра жен ле по том де ла ли ков не умет но сти, ис кре ни по што ва лац ауто ра за ко је се опре де лио и, из над све га, чо век и есте та ко ји ужи ва у сво јој збир ци, от кри ва у њој но ве сло је ве, у збир ци ко ју је ство рио не да би с њом тр го вао, не го да би са сво јом по ро ди цом жи вео у окру же њу ле по те. На са мом по чет ку са ку пљања ове збир ке Рај ко им је ука зао да ма ги ја при ку пља ња умет ничких де ла и дру же ње са ауто рима до но си не за бо рав не тре нут ке ра до сти и ужи ва ња, али ако прера сте у оп се сив ну страст, тра жи да се бу де по све ћен са мо том циљу, да се жр тву је пу но вре ме на, но вац, по ро ди ца... ка же Па вле Ста но је вић и от кри ва да је Маму зић са ве то вао Бог да но ви ће да ску пља ју умет нич ка де ла до оног тре нут ка док це ла по ро дица ужи ва у њи ма. Ли ков ни кри ти чар Ми ле Иг њато вић, пи сац тек ста у пра та ћем ка та ло гу, ко ји се освр нуо на поје ди нач не умет нич ке при сту пе и про грам ско-по ет ска на че ла аутора за сту пље них у збир ци по ро дице Бог да но вић, ми шље ња је да је њен основ ни сми сао, осим не сумњи во из ра же ног по ро дич ног афини те та за за до во ље ње естет ских и кул тур них по тре ба, са др жан и у ми си ји да љег очу ва ња вред них ли ков них ар те фа ка та; сто га овај тип при ват не збир ке има ви шезнач ну и ви ше слој ну дру штве ну и кул тур ну функ ци о нал ност, сматра Иг ња то вић, и за кљу чу је да се по ро ди ца Бог да но вић, са здра вим осе ћа њем за умет нич ки ква литет, ни ма ло слу чај но опре де ли ла за на бав ку ра до ва умет ни ка који су сво јим ауто ном ним иде ја ма и ста во ви ма зна чај но ути ца ли на ства ра ње но ве и бит но дру га чије умет нич ке сце не, по твр ђу ју ћи и на овај на чин фе но мен от по ра као де фи ни ци је чо ве ко вог ствара лач ког по тен ци ја ла, лич не и дру штве не еман ци па ци је. Кул тур ни до га ђај у Но вом Са ду од за и ста не сва ки да шње умет ничке вр сте и ве ли ка по хва ла Ни ко ли Бог да но ви ћу из Срем ске Ми трови це, осни ва чу збир ке од око 250 умет нич ких де ла у раз ли чи тим техни ка ма, ко лек ци о на ру ко ји је безма ло че тр де сет го ди на, чи не ћи задо вољ ство се би и сво јој по ро ди ци и ослу шку ју ћи глас свог сен зи били те та, естет ски про фи ли сао ову збир ку у са рад њи са при ја те љем и ку мом Рај ком Ма му зи ћем и са члано ви ма сво је по ро ди це, ис тра ја вао у ми си ји од бра не ле по те, ства ралач ке сло бо де и чу ва ња на ци о налне умет нич ке ба шти не. Жељ ко Мар ко вић

33 Среда, 28. јануар У скла ду са чл. 38. За ко на о удру же њи ма ( "Сл. гла сник РС " бр 51/09), чл. 5. Уред бе о сред стви ма за под сти ца ње про гра ма или не до ста ју ћег де ла сред ста ва за фи нан си ра ње про гра ма од јав ног ин те ре са ко је ре а ли зу ју удру же ња ("Сл. гла сник РС" бр 8/12), Про гра ма до де ле и ко ри шће ња бу џет ских сред ста ва као до та ци ја НВО из обла сти за шти те жи вот не сре ди не бр: /2015- од и чл.12. и 49. Од лу ке о бу џе ту гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ("Сл.лист гра да Срем ска Ми тро ви ца" бр11/14), на чел ник Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, рас пи су је КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ КО ЈЕ УДРУ ЖЕ ЊЕ ПРЕД ЛА ГАЧ ПРО ГРА МА ТРЕ БА ДА ИС ПУ НИ На Кон кур су мо же да уче ству је удру же ње гра ђа на: - ко је има се ди ште у Срем ској Ми тро ви ци и ко је ре ги стро ва ну де лат ност оба вља на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца; - ко је је ди рект но од го вор но за при пре му и ре а- ли за ци ју про гра ма; - ко је је на мен ски утро ши ло, и на ра тив ним и финан сиј ским из ве шта јем у це ло сти оправ да ло средства до би је на из град ског бу џе та, по ра ни јим конкур си ма; - ко је је до ста ви ло до каз о из ми ре њу по ре ских оба ве за и ко пи ју фи нан сиј ског из ве шта ја под не тог Аген ци ји за при вред не ре ги стре (би ланс ста ња и успе ха) за прет ход ну го ди ну. При ли ком до де ле до та ци ја, пред ност ће има ти не вла ди не ор га ни за ци је ко је за до во ље сле де ће крите ри ју ме: - да је реч о про јек ту из обла сти за шти те жи вот не сре ди не ко ји је од јав ног ин те ре са, под сти че и ја ча ни во еко ло шке све сти гра ђа на; - да има ју ка па ци тет но си о ца про јек та, да су квали фи ка ци је и ре фе рен це про јект ног ти ма ускла ђе не са пред ло же ним про јек том; - да има ју обез бе ђе но парт нер ство; - да по сто ји одр жи вост ра ни јих про гра ма и проје ка та; - да по сто ји ускла ђе ност пла ни ра них ак тив но сти са ци ље ви ма про јек та и циљ ном гру пом; - да има ју пре ци зно и де таљ но при ка зан на ра тивни бу џет, ре а лан и оправ дан у од но су на пла ни ра не ак тив но сти; - да има ју раз ра ђен и из во дљив план ре а ли за ци је про јек та ; - да по сто ји мо гућ ност раз ви ја ња про јек та и њего ва одр жи вост. Под но си лац при ја ве мо же да под не се са мо је дан пред лог про јек та из обла сти за шти те жи вот не среди не и мо же му би ти одо бре но фи нан си ра ње са мо 1 про јек та из бу џе та гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну. ИЗ НОС СРЕД СТА ВА ПЛА НИ РАН ЗА ФИ НАН СИ- РА ЊЕ ПРО ГРА МА Уку пан из нос сред ста ва пла ни ран за фи нан си рање про гра ма удру же ња у обла сти за шти те жи вотне сре ди не из бу џе та гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну, из но си ,00 ди на ра. РОК РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ГРА МА Сред ства се до де љу ју за про гра ме ко ји ће би ти ре а ли зо ва ни нај ка сни је до 15. де цем бра год. КОН КУРС НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА ко ју су удру жења оба ве зна да до ста ве: 1. обра зац при ја ве на кон курс: 2. по пу њен обра зац пред ло га про јек та (про гра ма); 3. по пу њен обра зац бу џе та про јек та; 4. по пу њен обра зац на ра тив ног бу џе та; 5. уве ре ње да је удру же ње упи са но у ре ги стар Аген ци је за при вред не ре ги стре; 6. ове ре ну фо то ко пи ју Ста ту та удру же ња, ко ја све до чи о то ме да се ци ље ви удру же ња оства ру ју у обла сти у ко јој се про грам ре а ли зу је; КОН КУРС за фи нан си ра ње про гра ма од јав ног ин те ре са ко је удру же ња гра ђа на ре а ли зу ју у обла сти за шти те жи вот не сре ди не 7. уве ре ње По ре ске упра ве Ми ни стар ства фи нанси ја о из ми ре њу по ре ских оба ве за, уве ре ње ло кал не са мо у пра ве о из ми ре њу из вор них ло кал них јав них при хо да, не ста ри је од 2 ме се ца од да на рас пи си вања Кон кур са и го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај поднет Аген ци ји за при вред не ре ги стре; 8. из ја ва о бро ју чла но ва удру же ња; 9. до каз о упла ти град ске ад ми ни стра тив не так се. НА ЧИН ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА: Ове ре на и од штам па на при ја ва оба ве зне кон курсне до ку мен та ци је и елек трон ска вер зи ја кон курс не до ку мен та ци је, до ста вља се у за тво ре ној ко вер ти са на зна кон " Кон кур си НВО Кон курс за до де лу сред ста ва не вла ди ним ор га ни за ци ја ма за фи нан сира ње про гра ма од јав ног ин те ре са у обла сти за штите жи вот не сре ди не- НЕ ОТВА РА ТИ ПРЕ ЗА ВР ШЕТ КА КОН КУР СА", пу тем по ште ( пре по ру че но) или лично, на шал те ру 7 Услу жног цен тра Град ске упра ве Срем ска Ми тро ви ца. При ја ва се ша ље по штом на адре су: Град ска упра ва за здрав стве ну со ци јал ну и зашти ту жи вот не сре ди не Све тог Ди ми три ја 13 Сремска Ми тро ви ца Кон курс на до ку мен та ци је мо же се пре у зе ти са интер нет стра ни це: ska mi tro vi ca.org.rs До дат не ин фор ма ци је мо гу се обра ти ти на тел лок 149 РО КО ВИ ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВА 1. Рок за под но ше ње при ја ве и пред ло га про гра ма је 15 да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са. Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве и при ја ве ко је ни су под не те на про пи са ним обра сци ма, не ће би ти раз ма тра не. 2. Ли ста вред но ва ња и ран ги ра ња при ја вљених про гра ма, ко ју утвр ђу је кон курс на ко ми сија би ће об ја вље на на зва нич ној ин тер нет стра ни ци гра да Срем ска Ми тро ви ца, у ро ку од 60 да на од да на ис те ка ро ка за под но ше ње при ја ва. Уче сни ци кон кур са има ју пра во уви да у под не те при ја ве и при ло же ну до ку мен та ци ју по утвр ђи ва њу пред ло га ли сте вред но ва ња и ран ги ра ња, као и право при го во ра на об ја вље ну ли сту, у ро ку од три дана од да на ње ног об ја вљи ва ња. Од лу ку о при го во ру, Ко ми си ја до но си у ро ку од 15 да на од да на ње го вог при је ма. 3. О до де ли сред ста ва, на чел ник Упра ве ће одлу чи ти ре ше њем у ро ку од 30 да на од да на утвр ђива ња ли сте вред но ва ња и ран ги ра ња. Про тив овог ре ше ња уче сник Кон кур са мо же подне ти при го вор Град ском ве ћу, у ро ку од осам да на од да на при је ма ре ше ња. На осно ву ко нач ног ре ше ња о до де ли сред ста ва, Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за штиту жи вот не сре ди не за кљу чу је уго вор са ко ри сни ком сред ста ва, о на чи ну њи хо вог утро шка и прав да ња. Н А Ч Е Л Н И К Жељ ко Но ва ко вић дипл.екон Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штинске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну среди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та је SU NO KO д.о.о. Но ви Сад, Трг Ма ри је Тран да фил 7. Пред мет ни про је кат је Скла ди шни ре зерво ар за ме ла су. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Пе ћинци ма, у окви ру ком плек са фа бри ке ше ће ра, на кат. парц. 1785/1 к.о. Пе ћин ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о- ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про стори ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но кому нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо дана Ба ји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној форми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћинци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шљења за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја на жи вотну сре ди ну за про је кат Скла ди шни ре зер во ар за ме ла су. Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штинске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну среди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та је SU NO KO д.о.о. Но ви Сад, Трг Ма ри је Тран да фил 7. Пред мет ни про је кат је До град ња су ша ре ре за на ца. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Пе ћинци ма, у окви ру ком плек са фа бри ке ше ће ра, на кат. парц. 1785/1 к.о. Пе ћин ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о- ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про стори ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но кому нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо дана Ба ји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној форми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћинци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шљења за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја на жи вотну сре ди ну за про је кат До град ња су ша ре ре за на ца. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 28. јануар НАШОЈ ЉУБАВИ, НАШОЈ СРЕЋИ, НАШЕМ НИКОЛИ Само је немо дом. Ту ћу се вратити. Тамо се нећемо никада растати. Само је небо дом. Ту ћу вас чекати. Пред рајским вратима срце вам донети... Позивамо све који су волели нашег Николу да дана године (субота) дођу у Саборни храм Светог Димитрија у 11,00 часова на шестогодишњи помен. Његови: тата, мама и сестра. (Џ. Лончаревић) КУРУЦ НИКОЛА НИКША Дана 2. фебруара навршава се година дана од како нас је напустила наша вољена ЈЕДНОГОДИШЊИ ПОМЕН Дана године навршава се две године од трагичне смрти нашег драгог ЗДЕНКА КРЊАЈИЋ С љубављу и поштовањем чувамо успомену на њену снагу, пожртвовање и нежност. Породице Крњајић и Милић. ЈОВАН КРАВИЋ - ШУЦА Кад одем, кад замумла ветар зимске оченаше и кад мртво лишће потера у кас, за казну прогнаће и тамбураше због погрешне песме у погрешан час. Драги наш, пуна су нам срца најлепших успомена... Породица Кравић. ПЕТРА АТКОВИЋА С љубављу и поштовањем. Твоји најмилији: деца Стефан и Радослава, супруга Драгана, мајка Рајка, отац Јован и брат Стева са породицом. ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ И КОМПЛЕТНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ САВИЋ БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ДО 20km СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УСЛУГЕ ХЛАДЊАЧЕ НОН-СТОП 0-24 НАЈВЕЋИ ИЗБОР И НАЈПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 72 (преко пута болнице) МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА, МАЧВАНСКИ КЕЈ / / /

35 Среда, 28. јануар Последњи поздрав нашем драгом БИЉАНА ПАИЋ рођ. Трифуновић Драга наша Биљана, прошла је тужна година, а бол и туга никада. Твоји тета Цица, сестра Весна и брат Зоран Семеновић. БОШКО ИВАНОВИЋ С поносом и љубављу те носимо у срцу. Твоји Ирена, Весна и Светлана са својим породицама. Сећање Дана године у 84. години живота преминуо је наш драги Сећање ВАСА ВИТАСОВИЋ Ожалошћени: син Антун, кћерка Аница, снаја Аница, зет Сава унуци Јадранка, Дејан, Биљана и Бојан и праунука. ДУШКО ПЕТРОПОЉАЦ Твоји најмилији. Три године тужног сећања СТОЈИЋ ДРАГАНОВИЋ ЦОЛЕ из Чалме Иако године пролазе, лепа сећања и успомене заувек остају. Твоји најмилији. Сећање ЗОРИЦА МИРИЋ Време пролази, али наша љубав и сећање на тебе остаће у нашим срцима заувек. Твоје Влада и Лела. Дана навршава се осам година DDOR NOVI SAD IZDAJE U ZAKUP 1. Poslovni prostor u prizemlju Filijale Šid, Školska 1 (pogodan za bankarsku delatnost) površine m2 Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu se javiti na telefone ; ; ili putem a ДЕСИМИРКА ЗАРИЋ С љубављу и поштовањем увек ће је се радо сећати њени најмилији: супруг Мирко, синови Томислав, Борислав и Бранислав и кћерка Босиљка. НИКОЛА КУРУЦ Заувек у нашим срцима и мислима. С љубављу тетка Божица и сестра Љиља са породицом. ЧЕДОМИР УМЕТИЋ Пролазе тужне године како ниси са нама, али увек у мислима и срцима нашим. Твоја сестра Зорица, снаја Зорица и унук Лазар.

36 36 Среда, 28. јануар На осно ву чла на 17. и чла на 19. став 1. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 83/14), чла на 4. став 1. и чла на 9. Пра вилни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 126/14), чла на 71. став 1. тач ка 5. Ста ту та Гра да Срем ска Ми тро ви ца ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 13/12), чла на 12. раз део IX и чла на 48. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 11/14), чла на 18. став 2. тач ка 6. и чла на 37. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма ( Слу жбе ни лист Гра да Сремска Ми тро ви ца, бр. 15/12, 1/14 и 3/14) и Од лу ке о рас пи си ва њу јав ног по зи ва за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у го ди ни, број /2015-IX, од го ди не, на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем ска Ми тро ви ца, р а с п и с у ј е ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ИЗ БУ ЏЕ ТА ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РА ДИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА У ГО ДИ НИ ПРЕД МЕТ КОН КУР СА Пред мет овог јав ног по зи ва/кон курса је су фи нан си ра ње про је ка та из бу џета Гра да Срем ска Ми тро ви ца у обла сти јав ног ин фор ми са ња, у ци љу ин фор миса ња јав но сти о ак ту ел ним де ша ва њи ма од зна ча ја за жи вот свих гра ђа на Сремске Ми тро ви це а по себ но кроз по др шку про из вод њи ме диј ских са др жа ја у ци љу за шти те и раз во ја људ ских пра ва и де мокра ти је, уна пре ђи ва ња прав не и со ци јалне др жа ве, сло бод ног раз во ја лич но сти и за шти те де це и мла дих, раз во ја кул турног и умет нич ког ства ра ла штва, раз воја обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и ме диј ску пи сме ност као део обра зов ног си сте ма, раз во ја на у ке, раз во ја спор та и фи зичке кул ту ре и за шти те жи вот не сре ди не и здра вља љу ди, и то за про јек те: про из вод ња ме диј ских са др жа ја. Ви си на сред ста ва пред ви ђе них за суфи нан си ра ње про је ка та из обла сти јавног ин фор ми са ња про из вод ње ме дијских са др жа ја, у го ди ни из но си ,00 ди на ра (сло ви ма: два де се ттримилионаседамстопедесетхиљададин ара), опре де ље них чла ном 12. раз део IX Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро вица за го ди ну ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, бр. 11/14) на по зи цији 197- Суб вен ци је при ват ним пред у зе ћима, од че га је за елек трон ске ме ди је опреде ље но ,00 (сло ви ма: де вет наест ми ли о на ди на ра), а за штам па не ме ди је ,00 (сло ви ма: чет ир имили он ас е- да мс то педесетхиљададинара). ПРА ВО УЧЕ ШЋА НА КОН КУР СУ Пра во уче шћа на кон кур су има: 1) из да вач ме ди ја ко ји је упи сан у Реги стар ме ди ја; 2) прав но ли це од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом ме диј ских садр жа ја и ко ји при ло жи до каз да ће су финан си ра ни ме диј ски са др жај би ти ре а лизо ван пу тем ме ди ја. Пра во уче шћа не ма ју из да ва чи ко ји се фи нан си ра ју из јав них при хо да. Под ме ди јем се, у сми слу За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, под разу ме ва ју днев не и пе ри о дич не но ви не, сер вис но вин ске аген ци је, ра дио про грам и те ле ви зиј ски про грам и елек трон ска изда ња тих ме ди ја, као и са мо стал на електрон ска из да ња (уре ђи вач ки об ли ко ва не ин тер нет стра ни це или ин тер нет пор тали), ко ји су ре ги стро ва ни у Ре ги стру меди ја, у скла ду са За ко ном. Уче сник кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са јед ним про јек том на кон кур су. Ако је уче сник кон кур са из да вач ви ше ме ди ја, мо же на кон кур су уче ство ва ти са јед ним про јек том за сва ки ме диј. Про је кат, у сми слу За ко на, под ра зуме ва за о кру же ну про грам ску це ли ну или део це ли не (жан ров ски и вре мен ски) којом се до при но си оства ри ва њу јав ног инте ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња. Мак си мал ни из нос ко ји се мо же до дели ти по јед ном про јек ту је 80% вред ности про јек та. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА КОН КУР СУ Про јек ти при ја вље ни на кон курс оцењу ју се пре ма ме ри у ко јој су пред ло же не про јект не ак тив но сти по де сне да оства ре оп шти јав ни ин те рес у обла сти јав ног инфор ми са ња, у скла ду са чла ном 15. Зако на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, и пре ма ме ри у ко јој, на осно ву под не те до ку мен та ци је, уче сник на кон кур су пружа ве ћу га ран ци ју при вр же но сти про феси о нал ним и етич ким ме диј ским стан дарди ма. СПЕ ЦИ ФИЧ НИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ: Зна чај про јек та са ста но ви шта јавног ин те ре са Тра ди ци ја по сло ва ња под но си о ца про јек та и тех нич ка и ка дров ска опремље ност на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца Обим и ква ли тет пре ђа шње са радње са Гра дом Срем ска Ми тро ви ца Се ди ште под но си о ца про јек та на те ри то ри ји Срем ског управ ног окру га и те ри то ри ја ре а ли за ци је про јек та на тери то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца ПРИ ЈА ВА НА КОН КУРС При ја ва на кон курс се под но си на обра сцу При ја ва за про јект но су фи нанси ра ње из обла сти јав ног ин фор ми са ња, ко ји је об ја вљен у Пра вил ни ку о су финан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин форми са ња ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 126/14). Уз на ве де ну при ја ву, под но си лац пројек та је ду жан да оба ве зно при ло жи и: 1. Пред лог про јек та (Обра зац 1) 2. Бу џет про јек та (у скла ду са Обрасцем 1, Та бе ла бр. 1) 3. До каз о ре ги стра ци ји (фо то ко пи ја из во да из АПР-а) 4. Ре ше ње о по ре ском иден ти фи ка цио ном бро ју (фо то ко пи ја ПИБ-а) 5. До каз о по се до ва њу фре квен ци је (за елек трон ске ме ди је) 6. Из ја ву о рас по ла га њу од го ва ра јућим тех нич ким и ка дров ским ка па ци тети ма 7. На ра тив ни из ве штај о ре а ли зо ва ним уго во ри ма са Гра дом Срем ска Ми тро ви ца у прет ход ним го ди на ма са бро јем и врстом ре а ли зо ва них ме диј ских са др жа ја. 8. За прав но ли це, од но сно пред у зетни ка ко ји се ба ви про из вод њом ме дијских са др жа ја, до каз да ће су фи нан сира ни ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја. Јав ни по зив се об ја вљу је на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Гра да Срем ска Ми трови ца /мо ра би ти ви дљив и до сту пан јавно сти све вре ме тра ја ња кон кур са/ и недељ ном ли сту Срем ске но ви не. При ја ве се под но се у ро ку од 15 (петна ест) да на од да на об ја вљи ва ња Јав ног по зи ва. При ја ве на кон курс се под но се Коми си ји за оце њи ва ње про је ка та у обла сти јав ног ин фор ми са ња (у да љем тек сту: Ко ми си ја), у штам па ном об лику и на ЦД-у, и то пре да јом у Услужном цен тру Гра да Срем ска Ми тро вица или по штом- на адре су: Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омлади ну, ул. Све тог Ди ми три ја бр. 13, Срем ска Ми тро ви ца, у за творе ној ко вер ти, на сло вље но са При јава по Јав ном по зи ву за су фи нан си рање про је ка та из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми сања у го ди ни и са на зна ком НЕ ОТВА РА ТИ. Ко ми си ја за др жа ва пра во да од под носи о ца при ја ве, по по тре би, за тра жи додат ну до ку мен та ци ју и об ја шње ња. Не бла го вре ме не при ја ве на кон курс, при ја ве упу ће не фак сом или елек тронском по штом, на ве де на Ко ми си ја не ће ни раз ма тра ти. Уче сник кон кур са ко ји је под нео непот пу ну од но сно не пре ци зну при ја ву или до ку мен та ци ју, оба ве шта ва се да не доста так от кло ни у на кнад но од ре ђе ном ро ку. У слу ча ју не по што ва ња на кнад но одре ђе ног ро ка, при ја ва се не ће ни раз матра ти. Уче сни ку кон кур са ко ји ни је под нео ни је дан про пи са ни до ку мент на ве ден у Јав ном по зи ву за уче шће на кон кур су, осим обра сца за при ја ву, не до ста вља се на ве де но оба ве ште ње, и ње гов про је кат се не раз ма тра. Струч на слу жба Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну са чи њава за пи сник о ис пу ње но сти усло ва за уче шће на кон кур су, за све при сти гле про јек те и до ста вља за пи сник чла нови ма Ко ми си је. За све до дат не ин фор ма ци је мо же те се обра ти ти кон такт осо би Мир ја ни Мар ковић, на број те ле фо на 022/ лок. 129 и то у вре ме ну од до h сва ког рад ног да на. ОД ЛУ КА О ИЗ БО РУ ПРО ЈЕ КА ТА У скла ду са од ред ба ма чла на 25. Зако на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма и чла на 24. Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те реса у обла сти јав ног ин фор ми са ња, од луку о из бо ру про је ка та у обла сти јав ног ин фор ми са ња ко ји се су фи нан си ра ју из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца до носи на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну, а на осно ву обра зложе ног пред ло га Ко ми си је и то нај ка сније у ро ку од 90 да на од да на за кљу че ња кон кур са. Обра зло же ни пред лог Ко ми си је пот пису ју сви чла но ви Ко ми си је. Од лу ка о из бо ру про је ка та би ће об јавље на на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Гра да Срем ска Ми тро ви ца w ww. sremskami trovica.o rg.r s и до ста вље на сва ком уче сни ку кон кур са у елек трон ској форми. На ве де на од лу ка се до но си у об ли ку Ре ше ња, са обра зло же њем. Ре ше ње је ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. На кон до но ше ња Ре ше ња, Град ска упра ва за кул ту ру, спорт и омла ди ну Града Срем ска Ми тро ви ца за кљу чу је Уго вор о су фи нан си ра њу про је ка та из обла сти јав ног ин фор ми са ња. КО МИ СИ ЈА ЗА ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА У ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА Струч на Ко ми си ја ће би ти са ста вље на од 3 (три) чла на. Уко ли ко на рас пи са ни Кон курс при стиг не ви ше од пе де сет пројект них при ја ва, кон курс на ко ми си ја ће има ти пет чла но ва. Чла но ве Ко ми си је име ну је на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омлади ну Гра да Срем ска Ми тро ви ца, од ко јих је ве ћи на из ре да не за ви сних струч ња ка за ме ди је и ме диј ских рад ни ка, ко ји нису у су ко бу ин те ре са и не оба вља ју јав ну функ ци ју. Чла но ви Ко ми си је се име ну ју на предлог но ви нар ских и ме диј ских удру же ња, уко ли ко пред ло же на ли ца ис пу ња ва ју усло ве у скла ду са За ко ном о јав ном инфор ми са њу и ме ди ји ма и Пра вил ни ком о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри вање јав ног ин те ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња. Ко ми си ја на пр вој сед ни ци би ра председ ни ка ко ми си је. О ра ду ко ми си је во ди се за пи сник. Са став Ко ми си је се об ја вљу је на званич ној ин тер нет стра ни ци Гра да Срем ска Ми тро ви ца ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( Службени гласник Републике Србије, бр. 126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта. Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту који ће садржати за сваки прилог следеће информације: 1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина, 2. назив прилога/ текста, 3. тема прилога/ текста, 4. учесници прилога, 5. емисија у којој је прилог емитован/ рубрика у новинама у којој је текст објављен. На све обавезе које нису наведене у овом Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Број: /2015-IX Дана: године НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ Сремска Митровица Илија Недић

37 Среда, 28. јануар СПОРТ 37 С ко ро два ме се ца од ма ра ли су фуд ба ле ри клу бо ва из ста ро па зо вач ке Оп шти не, да би пре не ко ли ко да на по че ли са при пре ма ма за про лећ ни део се зо не. Тре не ри у свих пет клубо ва ко ји се так ми че у Срп ској ли ги, Вој во ди на и Но во сад ско- Срем ској ли ги су из вр ши ли прозив ку и озна чи ли крај од мо ра за сво је игра че. У сва ком од пет клубо ва би ло је про ме на у играч ком ка дру, не где ма ње не где ви ше, а нај ве ће про ме не су се де си ле у Рад нич ком из Но ве Па зо ве. Одржа на је Скупшт на клу ба на ко јој је иза бра но но во ру ко вод ство. ФУТ САЛ ФУД БАЛ СТА РА ПА ЗО ВА ПО ЧЕ ЛЕ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА СВЕ КЛУ БО ВЕ Же ле и бо ље и ква ли тет ни је игре Тре не ри у свих пет клу бо ва ко ји се так ми че у Срп ској ли ги, Вој во ди на и Но во сад ско-срем ској ли ги су из вр ши ли про зив ку и озна чи ли крај од мо ра за сво је игра че. У сва ком од пет клу бо ва би ло је про ме на у играч ком кадру, не где ма ње не где ви ше, а нај ве ће про ме не су се де си ле у Рад ничком из Но ве Па зо ве Но ви Рад нич ки По сле остав ке пред сед ни ка Осто је Кне же ви ћа но ви чел ник је Жељ ко Ма џа ре вић, Драги ша Стан ко вић је спорт ски ди рек тор, а но во па зов ча ни су до би ли и но вог тре не ра. Уме сто Ми хај ла Бо шња ка ко ји је од мах по за вр шет ку је се њег де ла првен ства оти шао до шао је Вла димир Ма џа ре вић ду го го ди шњи играч Рад нич ког, Хај ду ка из Ку ле и Хај ду ка из Бе о гра да, а ка сније успе шан тре нер у ви ше клу бова. Ма џа ре вић је оку пио игра че у су бо ту на пр вом тре нин гу, а у од но су на тим од је се нас не ма Пет ко ви ћа, Гор ди ћа, Чо ко рила, Ђе ма ја и Ту те ка, а има неко ли ко игра ча на про би ко ји ће кроз рад по ку ша ти да се на мет ну но вом тре не ру и оста ну у клу бу. Пр ву утак ми цу Рад нич ки ће играти про тив Во ждов ца у Бе о гра ду, а на про ле ће им пред сто ји бор ба за ме сто у гор њем де лу та бе ле. И Ду нав на оку пу Бра ни сав Ба јић тре нер Дуна ва из Ста рих Ба но ва ца ко ји је је се нас пру жио од лич не игре, тако ђе је оку пио сво је фуд ба ле ре на пр вом тре нин гу ове го ди не. У еки пи ви ше ни су Жа ку ла отишао у ЧСК Пи ва ру, а оти шли су и Ште тић и Ја њуз. Но ви члан је по врат ник Ђе мај из Рад нич ког из Но ве Па зо ве, не ко ли ко игра ча ко ји за са да са мо тре ни ра ју и пар игра ча из омла дин ске шко ле ко ји тек тре ба да се из бо ре за ста тус пр во тим ца. И Ду нав ће до по четка про лећ не се зо не од и гра ти више при ја тељ ских утак ми ца. Кре нуо је и Омла ди нац из Нових Ба но ва ца, је се њи пр вак Ново сад ско-срем ске ли ге, са циљем да се и на про ле ће са чу ва ли дер ска по зи ци ја. У том ци љу до ве де на су по ја ча ња, бра ћа Жив ко вић из Је дин ства из Сурчи на, ис ку сни Пет ко вић из Раднич ког из Но ве Па зо ве и Че пр ња из БСК-а из Ба тај ни це, оти шао је са мо Оља ча. Омла ди нац већ данас у Ста рој Па зо ви у Ку ћи фудба ла ће игра ти пр ву при ја тељ ску утак ми цу, а ри вал ће би ти Су перли гаш, На пре дак из Кру шев ца. Ми лан Ву ја син тре нер Је дин ства је та ко ђе оку пио игра че по сле па у зе у Ста рој Па зо ви, а пр вом тре нин гу су при су ство ва ли и но вај ли је, Тра ви ца и Кр сто вић из Ку пи но ва, док је гол ман Мија то вић је ди ни на пу стио клуб. Је дин ство на про ле ће мо ра што пре да бе жи из опа сне зо не, а већ у су бо ту ће има ти пр ву прове ру про тив Омла дин ца. Сремац из Вој ке са но вим тре не ром Ми хај лом Бо шња ком је кре нуо у бит ку за оп ста нак у ли ги са играч ким ка дром од је се нас уз по ја ча ња гол ма на Стар че ви ћа из До њег Сре ма и Ту те ка који сти гао из Рад нич ког из Но ве Па зо ве. Оно што је ка рак те ристич но за све клу бо ве је да ће без об зи ра на вре мен ске усло ве чи тав при пре ми пе ри од про вести код ку ће, јер не ма па ра за од ла зак на пла ни не или мо ре, а ко ри сти ће се и по год но сти ко је пру жа ју и те ре ни у Спорт ском цен тру у Ста рој Па зо ви. Д. Бур саћ РУ МА ЗА ВР ШЕН ТУР НИР НО ВО ГО ДИ ШЊА РА ДОСТ Ма ли фуд бал бренд Ру ме ФУТ САЛ ИН ЂИ ЈА ИН ДИ АН СИ КОМ ПЛЕ ТИ РА ЛИ РЕ ДО ВЕ Бор до - бе ли спрем ни за све иза зо ве КА РА ТЕ Ин ди ан си сно ван пр вог сеп тем бра Ого ди не Клуб ма лог фуд ба лар Ин ди анс ће се, тек у се зо ни так ми чи ти за бо до ве у Футсал ли ги Вој во ди не, за пра во тре ћем ран гу так ми че ња у Ср би ји, али су већ ода бра не бо је клу ба. На сту па ће у бор до-бе лој опре ми а про тив дома ћи на у истим или слич ним дре сови ма у зе ле но-бе лим бо ја ма. - Тре ба ло је вре ме на да оку пи мо до вољ но игра ча, фор ми ра мо упра ву клу ба, струч ни штаб и ме ди цин ску еки пу и што је, сва ка ко, нај ва жни је да про на ђе мо из во ре фи нан си рања клу ба и уигра мо еки пу па ће мо се тек нај е сен укљу чи ти у бор бу за бо до ве, а ве ру јем и у бор бу за висок пла сман. До са да углав ном трени ра мо, а од и гра ли смо и не ко ли ко при ја тељ ских утак ми ца па упра во за то и ве ру јем у бе ри ћет ну де битрант ку се зо ну, ис ти че пред сед ник клу ба Ма рио Мил ко вић. Пот пред сед ник клу ба је Алексан дар Бе шић, се кре та ри ца Кати ца Бе шић, тре нер Бо ри слав Ан тор нић, по моћ ни тре нер Алексан дар Бе шић, тре нер гол ма на Ду шан Ма тић, док тор Ми ро слав Сто ја ко вић а фи зи о те ра пе ут Бојан Бо го вац. На пар ке ту бо је клу ба бра ни ће Мар ко Ми шић, Ми лан Бе шић, Не над Ми шић, Де јан Мар четић, Бра ни слав Ђу ри ца, Јо ван Па вло вић, Спа се Гу жвић, Зоран Ци га но вић, Сла ви ша Марко вић, Дра ган Ми ли во је вић, Да вид Бла ну ша, Ми лан Ћа лић, Да ли бор Ра до ва но вић, Пре драг Ма рић, Ла за Кр љић, Не бој ша Кља јић, Са ша Ра јак, Алек сандар Ра до ји чић, Не ма ња Џа ку ла и Алек сан дар Стан ко вић. Ве ћи на њих је тре ни ра ла и игра ла у клу бови ма ве ли ког фуд ба ла, на о ру жа ни су уме ћем ба ра та ња лоп том па опти ми зам пред пр вен стве не окр ша је ко ји их оче ку ју на ред не је се ни ни је без осно ва. За пра во, има ју ћи у виду на ве де ну ор га ни за ци ју клу ба и бла го вре мен и од го во ран при ступ при пре ма ма ути сак је да Ин ђиј ци не ће ду го оста ти у тре ћем ран гу так ми че ња. Д. Ви ћен тић ИН ЂИ ЈА МИ ЛОШ ЏА КО ВИЋ НА ПРИ ПРЕ МА МА У иш че ки ва њу европ ског шам пи о на та Пе тар Сто лић са не ка да шњим уче сни ци ма тур ни ра а кон де сет рад них да на, за- шен је не дав но и Ме ђу на- Нвр род ни фе сти вал ма лог фуд ба ла Но во го ди шња ра дост, на ко јем су се так ми чи ли фуд ба ле ри уз раста од до го ди шта, а ко ји су по де ве ти пут ор га ни зо вали Спорт ски клуб Ру ма и Уста нова Спорт ски цен тар. - Дра го нам је што је све проте кло у нај бо љем ре ду - ана ли зира Пе тар Сто лић, ди рек тор турни ра и пред сед ник СК Ру ма - Сви смо пре за до вољ ни, го сти по себно. На гра де су осво ји ли нај бо љи. Јед но став но, оно што смо но си ли у ср цу. На тур ни ру, у де сет ка тего ри ја, уче ство ва ло је 110 еки па, а око 1500 фуд ба ле ра. Већ са да по чи ње мо да раз ми шља мо о десе том, ју би лар ном, из да њу, у којем ће се мак си мал но укљу чи ти и град, али и окру же ње. За што ма ли фуд бал не би био бренд Руме, јер ова сре ди на има шта да по ну ди. Пе тар Сто лић увек са по носом ис ти че да је рум ски фе стивал ма лог фуд ба ла из не дрио или је био од скоч на да ска, са да већ афир ми са ним игра чи ма, по пут Да ни ла Пан ти ћа, Шу шња ра, Ра ди ши ћа, Ла за ра Мар ко вића, Су леј ма ни ја, Ми ло ва но вића, Ву ко ви ћа, Ге ор ги ја Или ћа и мно гих дру гих. Ж. Р. а ра ти ста ин ђиј ског Же ле зни- ра, ре пре зен та ти вац Ср би- Кча је, Ми лош Џа ко вић от пу то вао је на Та ру на за вр шне при пре ме пред Европ ско пр вен ство за млађе се ни о ре У-21, ју ни о ре и каде те ко је се одр жа ва од шестпг до де ве тог фе бру а ра у Ци ри ху у Швај цар ској. Џа ко вић на так ми че њу у Ту зли Ми лош је у го ди ни на ступио на Ме ди те ран ским игра ма у Ба ру, Бал кан ском се ни ор ском првен ству у Охри ду и Бал кан ском првен ству за У-21 у Со фи ји, иако ни је ус пео да осво ји јед ну од ме да ља он је за др жао ре пре зен та тив ни ста тус при ку пив ши до во љан број бо до ва за на сту пе у го ди ни. М. Д.

38 38 СПОРТ Среда, 28. јануар ИЗ БОР СПОР ТИ СТЕ ГО ДИ НЕ ШИД НА ГРА ДЕ ЗА НАЈ БО ЉЕ Зо ран Ви до вић, нај бо љи спор ти ста Нај у спе шни ја му шка еки па је БК Јед но та Шид, жен ска еки па ОЖРК Рад нич ки Шид, нај у спе шни ја еки па у ме сним за јед ни ца ма ФК Је дин ство Мо ро вић, а ка дет ско - пи о нир ске еки пе СТК Пар ти зан Шид и ЖОК Макс Шид - Нај бо љи омла дин ци су би ци кли ста и сто но те ни сер Ми хај ло Ра до ва но вић, те ни сер Ду шан Ми ла но вић и ка ја ка ши ца Зо ра на Ми ла но вић ај у спе шни ји спор ти ста оп шти не Шид у Нпро те клој го ди ни је ка ја каш Зо ран Видо вић, члан КК Фи лип Ви шњић из Ви шњиће ва, а спор тист ки ња би ци клист ки ња Емили ја Ђа ча нин, чла ни ца БК Јед но та. Та ко је од лу чио жи ри за из бор нај бо љих спор ти ста, еки па и рад ни ка у про те клој го ди ни, а све чаност про гла ше ња и до де ле на гра да одр жа на је про те кле не де ље у са ли СО Шид. Нај у спе шни ја му шка еки па је БК Јед нота Шид, жен ска еки па ОЖРК Рад нич ки Шид, нај у спе шни ја еки па у ме сним за јед ни ца ма ФК Је дин ство Мо ро вић, а ка дет ско - пи о нир ске еки пе СТК Пар ти зан Шид и ЖОК Макс Шид. За нај бо ље омла дин це про гла ше ни су бици кли ста и сто но те ни сер Ми хај ло Ра до вано вић, те ни сер Ду шан Ми ла но вић и ка јака ши ца Зо ра на Ми ла но вић. Нај у спе шни ји спорт ски рад ни ци оп шти не Шид у би ли су Зо ран Ко вин чић и Са ва Ћо сић. Нај у спешни је шко ле би ле су Гим на зи ја Са ва Шу мано вић и ОШ Срем ски фронт, а нај бо ља раднич ко спорт ска еки па ЈКП Во до вод. За осво је на пр ва ме ста у сво јим ли га ма у про те клој го ди ни на гра ђе ни су ФК Је дин ство Љу ба и ШК Јед но та Шид, за ор га ни за ци ју спорт ске при ред бе Из ви ђач ки од ред Ла зар Би бић Шид, Би ци кли стич ки клуб Шид и др Не дељ ко Ла лић, а за из град њу спорт ских обје ка та фуд бал ски клу бо ви Оби лић Ку ку јевци и Омла ди нац Ба тров ци. На гра да за жи вот но де ло при па ла је ру комет ном рад ни ку Ду ша ну Ери ћу. На гра ђен је и нај мла ђи уче сник ан ке те, ка ра ти ста Ми хајло Да кић, а спе ци јал на пла ке та при па ла је би ци кли сти Алек сан дру Ро ма ну, чла ну БК Пар ти зан из Бе о гра да ко ји је про шле го ди не био уче сник Олим пи ја де мла дих у Ки ни. Ра дио Шид Нај бо љи шид ски спор ти сти ак ми ча ри ми тро вач ког Со кол ског дру штва Твра ти ли су се не дав но са де се то днев них при пре ма са Див чи ба ра. Тре нер Мла ден Ја ко вље вић ка же да су при пре ме пот пу но ус пе ле, и да ће так ми чари би ти спрем ни за све што их оче ку је токм го ди не. За про те клу го ди ну Ја ко вље вић ка же да је би ла успе шна и то по твр ђу је ре зул та ти ма: Ап со лут но пр вен ство Ср би је за се ни о ре, где су Со ко ли осво ји ли екип но пе то ме сто, по једи нач но Ра ко вић Вла да дру го ме сто на врати лу и тре ће ме сто на раз бо ју, од но сно Рада ко вић Ми лен ко тре ће ме сто на ко њу са хва таљ ка ма. На пр вен ству Ср би је пи о нир ке су узе ле тре ће екип но ме сто. По је ди нач но, пр ва је била Бур му џи ја Ма ри на, тре ће ме сто ју ни орке екип но и по је ди нач но пр во ме сто Жи лић Је ле на. На пр вен ству Вој во ди не, осво је но је пр во екип но ме сто у ка те го ри ји пи о нир ки, по је динач но пр во ме сто узе ла је Бур бу џи ја Ма рина, пр во ме сто екип но ју ни ор ке по је ди нач но, пр во ме сто Жи лић Је ле на и дру го ме сто Беа ра Би ља на. Ј. Са. ГИМ НА СТИ КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СО КО ЛИ СЕ ВРА ТИ ЛИ СА ПРИ ПРЕ МА Од лич ни ре зул та ти, за лог за још бо ље RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ Гим на сти ка је опет у мо ди СТРЕ ЉА ШТВО ИН ЂИ ЈА ЈОШ ЈЕД НА УСПЕ ШНА ГО ДИ НА Не по гре ши ви пу ца чи трел ци Мла до сти су ми ну лу обе ле- ли осва ја њем број них ме да ља на у га- Сжи ђа њу из ва зду шног и ма ло ка ли бар ског оружја на ци о нал ног и ме ђу нард ног про гра ма па су осно ву ре зул та та ка де та, ју ни о ра и се ни о ра, му шке и жен ске кон ку рен ци је, на ранг ли сти Стре љач ког са ве за Ср би је свр ста ни на је дане сто ме сто у др жа ви што је неј ве ћи успех у бо га тој исто ри ји ин ђиј ске дру жи не. Ка дет Ди ми три је Га ће ша је, та ко, вредну ју ћи ре зул та те про гла шен за нај у спе шни јег ка де та а ње го ва се стра Ана ста си ја је, ме ђу вр шња ки ња ма, свр ста на на дру гу по зи ци ју а од мах иза ње на шла се Кри сти на Мар ковић што до са да ни је за бе ле же но. За па же не ре зул та те бе ле жи ли су, та ко ђе, Ана ста си ја Му дри нић у ка дет ској и Ву ка шин Бо јић у ју ни ор ској кон ку рен ци ји по што су свр ста ни на пе то, од но сно сед мо ме сто. Ме да ље на поме ну тим так ми че њи ма осва ја ли су, та ко ђе, ка де ти Стра хи ња Бо јић и Вељ ко Ми хајло вић, мла ђи ју ни о ри Ду шан Вук ми ро вић и Мар ко Алим пи је вић, ју ни ор ке Гор да на Опа чић и Со фи ја Алим пи је вић што је потвр да да се у Мла до сти за и ста вред но и квали тет но ра ди. Илу стра ци је ра ди, по ме ни мо да су на међу нард ном так ми че њу у га ђа њу ва зду шним оруж јем у Њи три ве о ма успе шно уче сто вали Ву ка шин Бо јић, Мар ко Алим пи је вић, Дими три је Га ће ша и Со фи ја Алим пи је вић а на ме ђу нард ном так ми че њу у га ђа њу из ма лока ли бар ског оруж ја у Плзе ну Ву ка шин Бо јић и Со фи ја Алим пи је вич па су се, та ко, по сле из ве сног вре ме на, ин ђиј ски стрел ци по ја ви ли и на ме ђу нард ној сце ни. - Мла ди так ми ча ри су се огле да ли и у конку рен ци ји се ни о ра али је у кон ку рен ци ји иску сни јих је ди но Ву ка шин Бо јић осва ја њем пр вих ме ста у Вој во ди ни ма ло ка ри бар ском и ва зду шном пу шком и тре ћег ме ста у Ср би ји у га ђа њу ма ло ка ли бар ском пу шком у тро ста ву сти гао до вред ни јих ре зул та та. Вред но је на кра ју ис та ћи да смо има ли до бру са рад њу са оста лим Дру жи на ма а посб но срм ско ми тровач ком и ста ро па зо вач ком, ис та као је ди ректор СД Мла дост, Дра ган Алим пи је вић. Д. Ви ћен тић Ди ми тр ри је Га ће ша на до де ли при зна ња Стре љач ког са ве за Ср би је

39 Среда, 28. jануар SREMSKA POLJOPRIVREDA AKTUELNOSTI SAVETI STRUČNJAKA GAZDINSTVA POLJOBERZA MALI OGLASI Novine za savremenu poljoprivredu SREMSKA POLJOPRIVREDA U PETAK, 30. JANUARA NA KIOSCIMA NOVI BROJ SREMSKE POLJOPRIVREDE!

40 40 Среда, 28. јануар Недељни хороскоп Кувар Ован Са мо у при су ству во ље не осо бе мо же те да до жи ви те не што ле по и при јат но. За то је нео п ход но да се на прег не те и по ли ра те ва шу ве зу. При ли ви нов ца ви ше до ла зе од уку ћа на и због то га ни сте за до вољ ни сопстве ним при мањ ни ма. Про бле ми са си ну сима и гла во бо љом. Бик Ре ла тив на љу бав на за сле пље ност ни је опасна по Вас, али са мо за са да. Чу вај те се у на ред ном пе ри о ду. Што се ти че нов ца тренут но су ми ра те ула га ња из прет ход ног пери о да. Про ве ри те крв ну сли ку и по се ти те ги не ко ло га. Бли зан ци Де фи нитвно сте де лом већ за га зи ли у баксу зни пе ри од. Не ка од ла га ња са мо су Вам се са да оби ла о гла ву. Парт не ру је до злогр ди ло. Нов ча на по моћ сти же. Па зи те да не пре ко ра чи те ми нус на те ку ћем ра чу ну. Не мо же те из бе ћи ви ру сне ин фек ци је. Рак Сви су из гле ди да ће те се не на да но на ћи у јед ном љу бав ном рас по ло же њу, ко је ће тек кул ми ни ра ти у на ред ним да ни ма и ко је Вам но же до не ти низ фи зич ких при јат но сти и ужи та ка. Но вац ће из о ста ти или ће би ти ви ше тро шко ва не го при ли ва. Сма њи те унос ма сне хра не или пи ћа. Лав Ин те ре сант но је да му шкар ци овог зна ка дожи вља ва ју тр за ви це или сит ни је не при јатно сти са во ље ном осо бом са мо у тре ну ци ма ка да се пре ви ше по све те љу ба ви. Још увек ни је пра во вре ме да се упу шта те у кре ди те и по зај ми це у бан ка ма. Умор, ма лак са лост, оте жа но ва ре ње. Де ви ца За у зе те Де ви це не би тре ба ло да оп ште непо вољ но ста ње на док на ђу ју у кре ве ту. На тај на чин мо же те са мо да по гор ша те и да по ква ри те све. Пра ви је мо ме нат да до бро са гле да те шта Вам је да ље чи ни ти кад је новац у пи та њу. Про блем са гла во бо љом. Ва га Сре ћа као фак тор ових да на ће ви ше бити ве за на за Ва шег парт не ра. Ба рем ће те на гла ша ва ти Ва ше до бре стра не, убе ђу јући парт не ра да сте не што по себ но и да би тре ба ло да Вас ви ше по шту је. Ипак, пре теру је те. Упла те сти жу. Па зи те на уче ста ле гла во бо ље. Шкор пи ја Не при јат на љу бав на ис ку ства чи не Вас неза ин те ре со ва ни ма за не што кон крет ни је на том по љу. За до вољ ство и успех тра жи те на дру гој стра ни и то вр ло успе шно. Знај те да мо ра те се бе да огра ни чи те ка да су тро шко ви у пи та њу. Пре хла де и ви со ка тем пе ра ту ра. Стре лац За раз ли ку од дру гих, Ви се ових да на на љу бав ном по љу из ван ред но сна ла зи те. Жање те и по се ја но и не по се ја но, и сво је и туђе. Но вац ко ји сте по зај ми ли би ће вам ускоро вра ћен. Про блем са до њим де лом кич ме. По се ти те ле ка ра. Ја рац Ма ко ли ко Вам све ишло од ру ке, у пот пуној сте ду би о зи ка да је у пи та њу емо тив ност и љу бав. Че га год да се при хва ти те у том по љу, у на ред ним да ни ма Вас оче ку је раз о- ча ра ње, па Вам ре флекс пла ча деј ству је без кон тро ле. До бар пе ри од да вра ти те по зај мицу. Па зи те се стре са. Во до ли ја Пу на по све ће ност уре ђе њу и учвр ћи ва њу од но са са во ље ном осо бом је за Вас ујед но и нај здра ви ја ин ве сти ци ја у бу дућ ност. Стога је од пр во ра зред ног зна ча ја да осво ји те све што Вам је на до хват ру ке, а то га је пуно. До би ће те но вац пре ко парт не ра. Пробле ми са сто ма ком. Ри бе Рет ке су осо бе ко је мо гу у тој ме ри да спо је ле по са ко ри сним, да ускла де по сао и љубав. Ипак, још увек тра је пе ри од ка да Вам је те шко да по хва та те кон це свог жи во та. Бу ди те за до вољ ни при сти глим нов цем. Прете Вам ин фек ци је са по ви ше ном тем пе рату ром. Тирамису Са стој ци: 4 жу ман ца 100 гра ма ше ће ра у пра ху 600 гра ма ма скар по не си ра 2 де ци ли тра слат ке па вла ке за ку ва ње 200 гра ма пи шко та Ча ши ца ру ма 2 до 3 де ци ли тра цр не ка фе Ка као у пра ху На чин при пре ме: У по су ду ста ви ти жу ман ца и ше ћер у пра ху и мик сати док се сме са не сје ди ни. Не га си ти мик сер. До да ти слат ку па вла ку, а пар ми ну та на кон то га и ма скар по не сир. Све за јед но му ти ти мик се ром док ма са не по стане глат ка. У ску ва ну ка фу до дај те ча ши цу. Ми смо за ово је ло ко ри сти ли ча ше, али мо же да се пра ви и у теп си ји. Пи шко те умо чи ти у ме ша ви ну ка фе и ру ма и ста вља ти у ча шу (по 4 пи шко те). На кон то га у ча шу на ли ти прет ход но уму ћен фил, ско ро до вр ха и кроз це диљ ку по спи те ка као у пра ху. Др жа ти у фри ди же ру нај ма ње 2 са та. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Облачно Макс. -1 Мин. -4 Променљиво облачно Макс. 0 Мин. -3 Лед Макс. 7 Мин. -1 Сунчано Макс. 7 Мин. -2 Сунчано Макс. 3 Мин. -3 Облачно Макс. 5 Мин. -3 Хладније Макс. -2 Мин. -7 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 15. мај 2017. Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић УДК: 37.014.523(497.11)"2001" 371.3::2(497.11)"2001" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 571 586. По вра так ве ро на у ке у шко ле 2001. го ди не

More information

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ НЕ ГУ ЈЕ МО ТРА ДИ ЦИ ЈУ, ПО ШТУ ЈЕ МО АФИР МИ СА НЕ И ПОД СТИ ЧЕ МО МЛА ДЕ УМЕТ НИ КЕ

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ НЕ ГУ ЈЕ МО ТРА ДИ ЦИ ЈУ, ПО ШТУ ЈЕ МО АФИР МИ СА НЕ И ПОД СТИ ЧЕ МО МЛА ДЕ УМЕТ НИ КЕ СЕПТЕМБАР 2014. ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНА X, БРОЈ 81 НЕ ГУ ЈЕ МО ТРА ДИ ЦИ ЈУ, ПО ШТУ ЈЕ МО АФИР МИ СА НЕ И ПОД СТИ ЧЕ МО МЛА ДЕ УМЕТ НИ КЕ Најава наступајуће сезоне На род но по зо ри

More information

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. јун 2017. Година LXXIII број 57 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о при вре ме но ре зер

More information

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев,

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, Ол га Мар ја но вић, Из лог но вих књи га, Јо ви ца

More information

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки Фа кул тет, док тор ске ака дем ске сту ди је Кул ту ре, Бе о град DOI 10.5937/kultura1650289S УДК 73/77.049(4) 17/18 904:72.031.2(=821.173) прегледни рад ЦИ

More information

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет DOI 10.5937/kultura1650026F УДК 821.111.09-31 Мекол Смит А. оригиналан научни рад ЛАЖ, ПРЕ ВА РА, ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МО РА ЛА И НА РА ТИВ НА МРЕ ЖА МА ЛИХ

More information