ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА"

Transcription

1 ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА

2 Во организација на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија, дел од Enterprise Europe Network, од година се oдржа петтиот состанок на Експертската група на Enterprise Europe Network за Седмата рамковна програма. Се состанаа експерти од повеќе земји, и тоа: Австрија, Германија, Англија, Шпанија, Франција, Полска, Холандија, Турција, Словенија, Норвешка, Хрватска и Романија. Настанот го отвори и свое обраќање имаше ректорот на УКИМ, проф. д-р Велимир Стојковски, претседател на Конзорциумот на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија. рамките на Enterprise Europe Network, како и размена на искуства и добри практики во работењето и давањето на услугите, пред сé, кон малите и средните претпријатија. Исто така, се разменија и проектни идеи од секоја земја за составување на проектни конзорциуми и за поголемо учество во повиците на програмата. Од состанокот се очекува да произлезат меѓународни научно истражувачки партнерства во кои ќе учествуваат повеќе од 25 земји од Европската унија и Југоисточна Европа. Како домаќин на оваа манифестација, УКИМ очекува значителен број на идни проектни партнерства од ЕУ програмите за Република Македонија. Имајќи го во предвид значењето на состанокот и можностите да се презентираат македонските искуства и Целта на овој настан беше продолжување и зајакнување на соработката на FP7 експертите во пракси во водењето на програмата, како и да се претстават македонските мали и средни претпријатија и организации за нивно поактивно

3 вклучување во програмата, состанокот претставуваше огромна можност за сите учесници. На самиот состанок се претставува уште едно поле кое може да биде од интерес на групата од аспект на вмрежување со цел планирање и формирање на соодветни конзорциуми кои би конкурирале на отворени повици за европските фондови. организираше и Викинг настан на кој членовите на групата разменија проектни идеи и профили за кои е потребно да се идентификуваат соодветни претпријатија од своите земји. Помеѓу состаноците групата преку емаил континуирано разменуваше информации и донесуваше одлуки по одредени прашања. Следниот чекор на групата е воспоставување на официјална платформа на EEN за FP7/Horizon 2020 за сите активности поврзани со овие програми како тренинг и обуки со посебен акцент на малите и средни претпријатија. Оваа група, полека, но сигурно, се наметнува да биде гласот на малите и средни претпријатија во Брисел. Во иднина, групата ќе ја зајакне соработката со националните контакт точки за FP7/Horizon 2020 на локално ниво. Трансферот на технологии Enterprise Europe Network е најголемата мрежа на контактни центри кои обезбедуваат информации и советувања на компаниите за прашања од Европската унија. Основана во 2008 година, од страна на Европската комисија, мрежата се состои од околу 600 локални партнерски организации (универзитети, стопански комори, агенции, фондации, здруженија), во речиси 50 земји, промовирајќи конкурентност и иновации. Главната мисија на Enterprise Europe Network е да им помогне на малите и средните претпријатија да развијат активности на соработка од областа на бизнисот, технологијата и науката. Координатор на конзорциумот Европски информативен и иновативен центар во Македонија е Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

4 ЕКСПЕРТСКА ГРУПА ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА (FP7) Експертската група за Седмата рамковна програма е резултат на иницијатива на лица од неколку EEN канцеларии кои активно работат во рамките на оваа програма покрената во 2010 година. Како идеја, таа е прифатена од Извршната агенција за конкурентност и иновации и со тек на време поголем број на ЕЕN членки земаат активно учество во работата на групата. Во текот на своето двегодишно постоење експертската група за Седмата рамковна програма се покажа како многу успешна иницијатива. Основните цели на групата се: размена на идеи и добри практики и учење еден од друг, развој на нови пристапи за советодавни и мотивациони услуги, особено за МСП, тренинг (методи, алатки, техничка експертиза за 7 РП како администрирање / финансии итн), спојување на идеи за истражување и развој на клиентите, разменување на идеи за нацрт работни програми и нацрт планови за имплементирање, откривање на интересени проекти/ координатори и оценувачи во различни земји, пронаоѓање на партнери за заеднички И&Р настани, придонес кон активностите на ЕЕН и Европската комисија како што се обуки за почетници, децентрализирани тренинг курсеви, МСП недела. Во крајна линија, работната група треба да овозможи можности за вмрежување на членовите на ЕЕН кои ја работат истата работа низ цела Европа и да им помогне да бидат поуспешни и попрофесионални во испорачувањето на своите услуги на МСП. За успешно реализирање на своите активности членовите на групата се состануваат два пати годишно на различни локации. Првиот состанок вообичаено се одржа во Валенсија, Шпанија, додека последниот на октомври, 2012 година се одржа во Скопје, Македонија. На самите состаноци се организира и Викинг

5 настан на кој членовите на групата разменуваат проектни идеи и профили цел да се позиционира како лидер во знаење за H2020 во рамките на ЕЕN. за кои е потребно да идентификуваат соодветни претпријатија во своите земји. Помеѓу состаноците групата преку е-маил континуирано разменува информации и донесува одлука по одредени прашања. Во иднина експертската група ќе се фокусира на Хоризонт 2020 програмата и нивната улога во истата. Низ своите активности групата има за

6 ИДНИНАТА НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK (brainstorming, Wiking day, networking), но дека секогаш може да има Учесниците во групата го започнаа официјалниот дел со преглед на досегашните успешни активности на групата, а подоцна акцентот беше ставен на предлози и насоки за развој на групата во иднина. Тие ги утврдија и активностите и ги поставија целите за во иднина на кои треба напорно да работат во периодот што доаѓа за успешно делување на групата. Учесниците потенцираа дека активностите кои се воспоставени како добра практика треба да продолжат подобрување во организацијата и влијанието на групата, како подобро следење на резултатите од заедничките соработки и вклучување на повеќе мали и средни претпријатија во научноистражувачките проекти на европско ниво. Главниот фокус на оваа неформална група за Седмата рамковна програма во иднина е да се избори за статусот на формална група во рамки на EEN. Идејата на една ваква група е да има пристап до навремени информации од прва рака за новиот начин на финансирање во рамки на Европската Комисија Horizon Оваа група е спремна да биде носителот на тренинзи и менторирање на активности поврзани со H2020. Заради можноста на влијание на оваа група, членовите го поставија фокусот да оваа неформална групаза Седмата рамковна програма во иднина да прерасне во формална група во рамки на EEN. Придобивките од една ваква

7 група се многубројни, од пристап до навремени информации од прва рака за новиот начин на финансирање во рамки на Европската комисија, до вклучување на сé повеќе мали и средни претпријатија во европски програми како што е COSME програмата.

8 МОЖНОСТИТЕ, УСЛОВИТЕ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛЕТО НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ Во рамките на состанокот на Експертската група за Седмата рамковна програма (анг. 7th Framework Program FP7), централно место зазедоа и неколкуте презентации во врска со можностите, условите и предизвиците со кои се соочува Република Македонија на полето на истражувањето и развојот. Притоа, посебен акцент беше ставен на искуствата што ги имаат малите и средни претпријатија во Македонија од учеството во ваквите проекти, од една страна, како и на искуствата што академската средина во Македонија ги има од инволвираноста во FP7 проектите, од друга страна. Во рамките на првата презентација, која ја одржа г-ѓа Виолета Атанасовска, национален координатор за FP7, беа изложени условите, можностите и предизвиците што ги има Република Македонија на полето на истражувањето и развојот. Притоа, во првиот дел г-ѓа Атанасовска ги изложи моменталните законски мерки преку кои е предвидена поддршка на истражувањето и развојот во државата, по што даде акцент на стратегиски важните документи кои би требало да се дефинираат во иднина, со цел Македонија успешно да се подготви за новите предизвици кои ќе произлезат во рамките на новата Програма Horizon Давајќи преглед на бројот на проекти во кој тековно учествува Македонија во рамките на програмите: FP7, COST, EURECA, IAEA и NATO-SP, г-ѓа Атанасовска изложи дека моментално Македонија е вклучена во 86 проекти финансирани од FP7, при што стапката на успех за македонските апликации во рамките на оваа програма е 15%. Како заклучок, г-ѓа Атанасовска истакна дека пред Република Македонија стојат низа предизвици и можности со цел да се подобрат условите за истражување и развој.

9 Притоа, меѓу предизвиците како најглавни ги истакна: зголемување на фондовите за истражување и иновации; зајакнување на капацитетите за истражување и иновации; подобрување на соработката помеѓу академската средина и индустријата; зголемување на размената и мобилноста на истражувања кои вклучуваат мали и средни претпријатија; зајакнување на административните капацитети; и сл. Од друга страна, како можности преку кои може да се придонесе кон подобрување на климата за истражување и развој г-ѓа Атанасовска ги наведе следните: постоење на критична маса од високото образование и истражувачките институти за учество во проекти, како и одреден број на мали и средни претпријатија; зголемување на свеста и интересот за учество во проекти во рамките на целокупната заедница; развивање на добри мрежи и партнери за соработка и слично. Преку втората презентација, одржана од проф. Илија Насов, беа изложени искуствата, можностите и предизвиците од учеството во FP7 проекти за малите и средни претпријатија во Република Македонија, отсликани преку искуствата од учеството во овој тип на проекти на Центарот за истражување и развој за плазма и соларни технологии - ПЛАЗМА, кој своите истражувања ги преточува во реалност преку компанијата Камел Солар. Проф. Насов, директор на Плазма, истакна дека искуствата од учеството на Плазма во меѓународните проекти, меѓу кои и неколкуте FP7 проекти, е многу позитивно, не само од аспект на зголемени можности за истражување и развој, туку и од аспект што на тој начин му се отвара можност на едно претпријатие да ги прошири своите хоризонти со партнери низ многу европски земји. Во случајот, соработката низ меѓународните проекти, Плазма ја поврзала со врвни истражувачки цетри од низа земји во Европа, како што се: Украина, Словенија, Хрватска, Австрија, Германија, Шпанија, Италија, Романија, Белгија, Ирска, Обединетото кралство, и други. Проф. Насов исто така додаде дека освен работата на истражување и развој, она што оваа компанија ја води напред е и мотото овие истражувања и патенти да се применат во реалноста. Укажувајќи на тоа дека моментално Плазма учествува во пет FP7 проекти,

10 проф. Насов посочи дека за една компанија да стигне до еден таков успех, не треба само напорно да се работи туку и да се запазат неколку клучни точки со чија помош компанијата ќе стигне од идеја до учество во проект. Тие клучни точки се: постојан стремеж на компанијата кон тоа да биде лидер во областа која ја покрива; да се имаат значајни достигнувања во минатото; да се следат најновите вести во бизнисот што е од интерес, а кои се во врска со моменталните потреби и правилата на Европската Унија; компанијата да се бави со истражувања кои ќе водат до иновации; да се проверува конкурентноста на потенцијалните идеи; да се направат предлог проекти во врска со конкурентните идеи; да се најдат соработници, т.е да се оформи конзорциум со цел остварување на идеите зацртани во предлог проектите и сл. Во рамките на презентацијата на проф. Лилјана Гавриловска, таа ги пренесе искуствата што академската средина во Македонија ги има од учеството во FP7 проектите, отсликано преку нејзиното активно учество во неколкуте FP7 проекти преку истражувачката група WINGroup (Wireless Networks Group - WiNGroup). WINGroup е истражувачка група која работи во рамките на Центарот за безжични и мобилни комуникации, кој е дел од Институтот за телекомуникации при Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (УКИМ). Проф. Гавриловска истакна дека искуствата на истражувачката група WINGroup, а со тоа и на ФЕИТ и УКИМ, од учеството во низата FP7 проекти се многу позитивни. Притоа, проф. Гавриловска потенцираше дека тој значаен успех секако се должи на правилна работна стратегија, која меѓу другото, опфаќа: имање на конкурентни истражувачки идеи; соработка со академски институции од регионот и пошироко, правилен приказ на тие идеи при обмислувањето на предлог проект; напорна работа со цел да се оствари замисленото. Проф. Гавриловска истакна дека искуството што се стекнува при работа на FP проектите не е само значајно од аспект на зголемување на истражувачките капацитети на ниво на држава (обучен кадар, најмодерен хардвер и софтвер за соодветната област), туку и од аспект

11 што преку ваквите проекти се остварува многу значајна и цврста соработка со еминентни eвропски институции, како од академската средина, така и од индустријата. Во текот на својата работа, Истражувачката група WINGroup преку вклученоста во еден FP4, еден FP5, два FP6 и пет FP7 проекти, се издвојува како истражувачка група со најголем број на интернационални проекти во рамките на УКИМ, при што остварила цврста соработка со над петнаесет еминентни универзитети во Европа, како и со повеќе од десет компании чии имиња се водечки во областа на телекомуникациите на ниво на Европа. Меѓу низата земји од кои потекнуваат овие познати истражувачки центри и компании со кои соработува Истражувачката група WINGroup, се вбројуваат: Германија, Обединетото кралство, Шведска, Финска, Шпанија, Грција, Франција, Словенија, Италија, Данска, Белгија, Ирска и др. Резултатите од истражувањата се публикувани во над 85 меѓународни конференции и списанија, а за низа од нив се добиени и меѓународно признати награди. Со ова WINGroup не само што се издвојува како водечка истражувачка група на полето на безжичните комуникации во Македонија, туку претставува и респектабилна истражувачка група на полето на безжичните комуникации на ниво на Европа. На состанокот свое излагање имаше и г-ѓа Тања Фридрикс од Генералниот директорат за истражување на Европската комисија која даде осврт на состојбата на земјите од Западен Балкан во истражување и развојот. Таа посочи дека се потребни реформи во земјите и зајакнување на капацитетите за истражување и развој на национално ниво, како и зголемување на соработката со партнерите од ЕУ и другите меѓународни партнери за да се зголеми учеството во научноистражувачките проекти. Исто така, од особено значење, според неа се градењето на човечките ресурси, добар административен капацитет и соработка со националните контакт точки, за подготовка за новиот инструмент Хоризонт2020 од 2014 година.

12 ЕВРОПСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков бб тел , факс www. een. mk

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ВОДИЧ ВО СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА (ФП7) - СО ФОКУС НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ВОДИЧ ВО СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА (ФП7) - СО ФОКУС НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВОДИЧ ВО СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА (ФП7) - СО ФОКУС НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 1 Водичот е финансиран од НОРМАК проектот Норвешка поддршка на Република Македонија на полето на европска интеграција

More information

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Technical Assistance for Civil Society Organisations Macedonian Office This project is funded by the European Union. Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Датум: 26ти Октомври

More information

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија Славчо Христовски Иницијативи за заштита Птици Растенија Пеперутки Лилјаци Заштитата на сите загрозени видови поединечно е практично невозможна.

More information

ПР објави во медиуми

ПР објави во медиуми НР КИНА - СУЏОУ Изјава Економска соработка со Кина: Македонските фирми очекуваат нови зделки Данела Арсовска, претседател ПР објави во медиуми Телевизии, Весници & Веб портали ССК Сител МРТ Канал5 Алфа

More information

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ 1. ВОВЕД 1.1. Позадина

More information

Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа

Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа Септември 23-ти, 2016 Ресторан Галакси, Претор Република Македонија Учесници на состанокот: Структурата на учесниците

More information

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК Скопје, 2009 Проект за основно образование ПРИРАЧНИК ЗА УЧИЛИШНИTE ТИМОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ Скопје, 2009 Проект за основно образование

More information

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Образовен развој. Највисок успех, Култура и јазици, Оцена А, Скопје, Гимназиско образование за култура и јазици, 1989

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Образовен развој. Највисок успех, Култура и јазици, Оцена А, Скопје, Гимназиско образование за култура и јазици, 1989 РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, ЕВРОПСКА ФИЛМСКА ТЕАТАРСКА И ТАНЦОВА АКАДЕМИЈА СКОПЈЕ, ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ЕСТЕТИКА Наставно-научниот уметнички совет на Универзитетот

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, ЈД У Е Н К И Е М2 В0 Р1 И 6 И З Д А Н И Е 4 2 V O L U M E 2 0 1 5 3, 4 I S S U E D E C E M J U B E N R E 4 2 2 0 1 6 5 Еразмус+ обука

More information

Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација. студија на случај Република Македонија

Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација. студија на случај Република Македонија Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација 2 Содржина Листа на табели... 7 Листа на графикони... 10 1. ВОВЕД... 11 1. 1. Мотивација, предмет и цел на истражувањето... 11 1. 2.

More information

MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ

MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ Институтот за Истражување во животна средина, градежништво и енергетика ИЕГЕ

More information

Родово буџетирање.

Родово буџетирање. Родово буџетирање http:\\www.coe.int/equality EG-S-GB (2004) RAP FIN Родово буџетирање Финален извештај на Групата специјалисти за родово буџетирање (EG-S-GB) Генерален директорат за човекови права Стразбур,

More information

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за преземени активности на Секторот за меѓународна полициска соработка во текот на 2013 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за преземени активности на Секторот за меѓународна полициска соработка во текот на 2013 година РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЦЕНТРАЛНИ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБИ СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА Бр..7/.0.0 година С К О П Ј Е ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за преземени активности на Секторот

More information

Разбирање на проширувањето

Разбирање на проширувањето European Commission Разбирање на проширувањето Политика за проширување на Европската Унија Предговор областа на мир, стабилност и демократија на нашиот континент и се зајакна европската економија преку

More information

INTELLECTUAL PROPERTY

INTELLECTUAL PROPERTY РАЗМЕНА НА ВРЕДНОСТ ПРЕГОВАРАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА Прирачник за обука WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION SOIP State Office of Industrial Property Содржина 3 СОДРЖИНА ПРЕДГОВОР...

More information

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ Врз основа на член 131 од Законот за високото образование

More information

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014,

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, И З Д А Н И Е Д Е К С П Е Т М Е М В Р В И Р И 2 02 10 51 6 4 3 V O L U M E 3, 4 I S S U E S D E E P C T E M B E R 4 3 2 0 1 6 5 Почеток

More information

Анализа на секторски политики Политика за конкурентност и иновации ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO)

Анализа на секторски политики Политика за конкурентност и иновации ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO) Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014,

More information

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk КПМГ Македонија Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk Почитувани клиенти, деловни соработници и пријатели, Ќе ни биде задоволство доколку Вие и Вашите колеги присуствувате на Даночниот семинар 2011 во организација

More information

БалканМед Програма за интерергионална соработка

БалканМед Програма за интерергионална соработка УКЛО ПРОЕКТНА СОРАБОТКА БалканМед Програма за интерергионална соработка 2014 2020 Идентификациски број на проектот CCI2014TC13 Програма за трансгранична соработка Балкан-Медитеран за периодот 2014-2020

More information

Clip media group - Newsletter vol.vii - December

Clip media group - Newsletter vol.vii - December Clip media group - Newsletter vol.vii - December 2017 - www.clip.mk Агрегатор со најмногу линкувани вести од македонски извори. Најголема база на медиуми (портали, телевизии, радија, весници). Единствен

More information

КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА

КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА ДЕФЕКТОЛОШКА СТРУЧНО-НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА дефектолошка стручно-научна проблематика special education-professional and scientific issues КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ:

More information

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 12 март - април 2012 година СКОПЈЕ Четврток, 29 март 2012 година ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДАТА

More information

С О Д Р Ж И Н А. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 225. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната

More information

Биографија 1. Презиме: СТАНКОВСКИ 2. Име: Миле 3. Дата на раѓање: 26 Јануари 1954 4. Националност: Македонска 5. Брачна состојба: Оженет 6. Професија: Дипломиран електро инженер, отсек електроника, Магистер

More information

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ЗЕЛС ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ПРОМОВИРАН

More information

univerzitetski vesnik

univerzitetski vesnik univerzitetski vesnik И зда н и е н а Ун и вер зи тето т С в. Ки р и л и М ето ди ј во С ко п ј е Б р о ј 1 1 1, о кто м вр и 20 1 0 У К ИМ к он т и н и н у и р а н о г и н ег у в а традицијата, и н т

More information

Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста

Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста Преамбула Министрите надлежни за реформите на јавната администрација во државите на Западниот Балкан, Согледувајќи дека реформата на јавната администрација

More information

ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ Е ИНЖЕНЕРИНГ

ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ Е ИНЖЕНЕРИНГ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Игор Трајковски, дипл.ел.инг. NETRA ltd. Telecommunication engineering, Скопје Проф.д-р. Атанас Илиев, дипл.ел.инг. ФЕИТ, Скопје ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА

More information

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Образец бр.2 Назив на органот до кој барањето се поднесува Name of the receiving authority Priemen штембил Stamp of receipt БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип. Виолета Ничева Тиквешанска

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип. Виолета Ничева Тиквешанска УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип Виолета Ничева Тиквешанска Развојот на граѓанското општество во Република Македонија: Финансирањето на граѓанскиот сектор од општинските

More information

Програма за работа на здружението Регионален центар за одржлив развој за 2016 година

Програма за работа на здружението Регионален центар за одржлив развој за 2016 година Regionalen centar za odr`liv razvoj ul. Goce Del~ev br.24 Кратово tel/faks 00 389 31 481 542 e-mail:regionalencentar@gmail.com www.regionalencentar.org.mk Програма за работа на здружението Регионален центар

More information

Семејството и заедницата

Семејството и заедницата Практикување на наученото. Прирачник за професионален развој на учителите Фокусно подрачје: Семејството и заедницата За да можат децата да учат и да се развиваат, потребна е цврста соработка на учителите

More information

компоненти цели Како до зголемена ефикасност и ефективност? акредитацја документ за јавна политика еваулација

компоненти цели Како до зголемена ефикасност и ефективност? акредитацја документ за јавна политика еваулација Корис тење на ИП А фон довите во Реп ублика Македонија Како до зголемена ефикасност и ефективност? - документ за јавна политика м-р Билјана Стојаноска Д-р Малинка Ристевска Јорданова програмирање ефективност

More information

БИЗНИС ИНФО ГОЛЕМИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО ЗЕМЈАВА НА МЕТА НА АВСТРИСКИ КОМПАНИИ БИЗНИС ИНФО

БИЗНИС ИНФО ГОЛЕМИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО ЗЕМЈАВА НА МЕТА НА АВСТРИСКИ КОМПАНИИ БИЗНИС ИНФО СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА bsi. ISO 9001 Quality Management FS 549642 godini 1922-2014 Ваш деловен соработник во светот на бизнисот Број 198 www.mchamber.mk 06.11.2014 Македонско-австриски бизнис-форум

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 1, И З Д А Н И Е 1 М А Р Т 2 0 1 3 V O L U M E 1, I S S U E 1 M A R C H 2 0 1 3 В О Ф О К У С О Т : Вовед Наципнални ппвици за прпграмите Дпживптнп учеое и Млади вп

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите МАГИСТЕРСКИ ТРУД Значењето на е-crm за остварување на Кандидат Вршкоска Лидија Ментор Проф.Д-р.Маргарита Јанеска Прилеп, јуни, 2014 Содржина Вовед... 4 1.Предмет, цели и методологија на истражување...

More information

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS)

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА (СТАНДАРДИ) Ревидирани: Октомври 2016 I Во

More information

АНЕКС Б И Л Т Е Н. Бр. 427

АНЕКС Б И Л Т Е Н. Бр. 427 УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА АНЕКС НА Б И Л Т Е Н Бр. 427 ГОДИНА XXXVIII, Битола, 15.05.2017 година Издание на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола Одговорен уредник М-р Офелија Христовска

More information

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ. за работата во 2015 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ. за работата во 2015 година ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работата во 2015 година Скопје, 2015 година С О Д Р Ж И Н А Визија и мисија...3 Стратешки цели...3 Правен статус...3 Органи...4 Извршно резиме...4 1. Проектни активности...6 1.1 Центар

More information

Проект за професионален и кариерен развој на наставниците

Проект за професионален и кариерен развој на наставниците Проект за професионален и кариерен развој на наставниците ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ за спроведување на физибилити студија за онлајн професионален развој на воспитно-образовниот кадар во основните и средните

More information

Основи и развој на. Основи и развој на е-влада

Основи и развој на. Основи и развој на е-влада Основи и развој на е-влада Основи и развој на е-влада 1 Издавачи: УСАИД/Проект за е-влада Министерство за информатичко општество Фондација Метаморфозис За издавачите: Елена Стаматоска, директор на УСАИД/Проект

More information

ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ДЕФЕКТОЛОШКА СТРУЧНО-НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА SPECIAL EDUCATION-PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC ISSUES ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ

More information

од имплементирани проекти од програмите АДИ вингинг АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО СТУДИСКИ ПОСЕТИ Tвингинг

од имплементирани проекти од програмите АДИ  вингинг АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО СТУДИСКИ ПОСЕТИ Tвингинг од имплементирани проекти од програмите Доживотно учење и Млади во акција АДИ ЦИЈА Tвингинг НДТВИГ АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО ЦИЈА вингинг СТУДИСКИ ПОСЕТИ www.na.org.mk содржина: ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ... 5 МЛАДИ

More information

ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ

ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА НА БАЛКАНОТ ОД 2007-2014 Г. 2 Автор Координација Фондација Крал Бодуен Графички дизајн Прелом Фотографии Примерок за библиотека Број

More information

Бизнис информатика. Современи науки и технологии. Магистер по компјуерски науки / Oбласт: Бизнис информатика

Бизнис информатика. Современи науки и технологии. Магистер по компјуерски науки / Oбласт: Бизнис информатика Study program Факултет Циклус на студии Бизнис информатика Современи науки и технологии Втор циклус (Постдипломски) ЕКТС 120 Титула Магистер по компјуерски науки / Oбласт: Бизнис информатика Архивски број

More information

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА д-р Срѓан Керим 1 ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Авторот е Претседател на 62.заседание на Генералното собрание на ООН и поранешен Министер за надворешни работи на Република Македонија 1 Поминаа

More information

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , )

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , ) МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 2 (2017), 107 121 КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1996 1998, 2007 2009, 2013 2015) Лидија Кондинска 1 Снежана Ристовска 2 Промените во наставата

More information

МКА -2000/Македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти. ММЕ македонска мрежа на евалуатори

МКА -2000/Македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти. ММЕ македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти ММЕ македонска мрежа на евалуатори 02.12.2014 Скопје Содржина ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ ЗНАЧЕЊЕ НА ЕВАЛУАЦИЈАТА ВО РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕУ ПОЛИТИКИ ОБЕМОТ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ. Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ. Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ За издавачот: Проф. д-р Борче Давитковски, Декан Автори: Д-р Ана Павловска-Данева

More information

ПРЕГЛЕД НА ПАТУВАЊА ВО 2017 ГОДИНА

ПРЕГЛЕД НА ПАТУВАЊА ВО 2017 ГОДИНА Цел на то 1 Марко Бислимоски Виена, Австрија 07-09 февр.2017 40-th-ECRB-EWG Meeting 40-ти состанок на работната група за на Одборот на Регулатори на енергетската заедница. 2 Јулијана Димоска-Исајловска

More information

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии Информатика и компјутерска техника ПИЛОТ ИМЛЕМЕНТАЦИЈА НА MOODLE ПЛАТФОРМА ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - магистерски

More information

НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ. Водич на МОТ за подобро управување

НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ. Водич на МОТ за подобро управување НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ Водич на МОТ за подобро управување Национален трипартитен социјален дијалог Водич на МОТ за подобро управување Меѓународната организација на трудот Copyright International

More information

Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население

Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население Инструмент за Претпристапна Помош на Европската Унија ИПА Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население Проектот

More information

Публикација: Анализа за процена на националните програми и мерки за вработување на лицата со попреченост

Публикација: Анализа за процена на националните програми и мерки за вработување на лицата со попреченост А З А З И Е Л Т И Н АНА Л А Н О И Ц А Н А Н А Н Е ПРОЦ А З И К Р Е М И И М А А Т ПРОГР А Ц И Л А Н Е Њ А В У Т О Б А ВР Т С О Н Е Ч Е Р П О П О С Публикација: Анализа за процена на националните програми

More information

Бесплатно издание Интервју Јан Стола

Бесплатно издание Интервју Јан Стола Година IV / Број 6 / мај 2016 година / ISSN 1857-8926 / Бесплатно издание Врата за отворена дебата Тема на бројот: Млади и дроги Интервју: Јан Стола Претседател на меѓународната мрежа Млади во акција за

More information

УНАСМ БИЛТЕН. Улогата на УНАСМ во македонското синдикално движење УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ АВТОНОМНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА. Електронски информатор

УНАСМ БИЛТЕН. Улогата на УНАСМ во македонското синдикално движење УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ АВТОНОМНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА. Електронски информатор УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ АВТОНОМНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА Електронски информатор УНАСМ БИЛТЕН Година 2011, бр.01 ஜ ஜ Декември-Јануари 2010/2011 Улогата на УНАСМ во македонското синдикално движење Содржина:

More information

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис Прво издание: Издадено на англиски, француски, шпански, португалски, македонски и албански јазик. Copyright 2007 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania

More information

МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН У Н И В Е Р З И Т Е Т С В. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Е К О Н О М С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р И Л Е П МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД АНАЛИЗА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА КОНЦЕПТОТ Е-ВЛАДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МАГИСТЕРСКИ ТРУД АНАЛИЗА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА КОНЦЕПТОТ Е-ВЛАДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски - Битола ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЛЕП МАГИСТЕРСКИ ТРУД АНАЛИЗА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА КОНЦЕПТОТ Е-ВЛАДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ментор: Проф. д-р Марјан Ангелески Кандидат: Прилеп

More information

БОНА МЕНТЕ: Поддршка на Комисиите за односи меѓу заедниците АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ

БОНА МЕНТЕ: Поддршка на Комисиите за односи меѓу заедниците АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ БОНА МЕНТЕ: Поддршка на Комисиите за односи меѓу заедниците АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ КОМИСИИ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ Институт за развој на заедницата (ИРЗ) www.irz.org.mk ноември 2011 АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ

More information

SË BASHKU PËR ARDHMËRINË E KOMUNËS ВКЛУЧИ СЕ NË FORUMET NË BASHKËSI ЗЕЛС ZELS INKUADROHU ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА

SË BASHKU PËR ARDHMËRINË E KOMUNËS ВКЛУЧИ СЕ NË FORUMET NË BASHKËSI ЗЕЛС ZELS INKUADROHU ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗЕЛС ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКЛУЧИ СЕ ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ZELS NEWSLETTER ASSOCIATION OF THE UNITS OF LOCAL SELF - GOVERNMENT OF THE REPUBLIC

More information

КОНКУРС. За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година

КОНКУРС. За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година КОНКУРС За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година Врз основа на член 108 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. М бр.

More information

ТВ МЕДИУМИТЕ- ФОРМАЛНАТА И НЕФОРМАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА

ТВ МЕДИУМИТЕ- ФОРМАЛНАТА И НЕФОРМАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА ТВ МЕДИУМИТЕ- ФОРМАЛНАТА И НЕФОРМАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА СОСТОЈБАТА НА ДЕТСКАТА ТВ ПРОГРАМА Истражувачки тим: Нена Минчев, ИПМР-Скопје Д-р Адријана Булевска Зариќ, ИПМР-Скопје и M&S Financial Consulting Д-р Раде

More information

ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9

ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9 ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9 Nothing is possible without men; nothing is lasting without institutions. - Jean Monnet - Амбициозна цел Новата

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Универзитет Св. Климент Охридски Битола. Економски факултет - Прилеп

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Универзитет Св. Климент Охридски Битола. Економски факултет - Прилеп Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп МАГИСТЕРСКИ ТРУД ТЕМА: "ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" МЕНТОР: Проф. Д-р Пеце Николовски КАНДИДАТ: Ѓоршеска

More information

СОДРЖИНА ДНЕВЕН РЕД... 3 ВОВЕД... 4 ИСТОРИЈАТ... 4 НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА... 6 АНЕКС 1 - Листа на учесници АНЕКС 2 - Презентација TA

СОДРЖИНА ДНЕВЕН РЕД... 3 ВОВЕД... 4 ИСТОРИЈАТ... 4 НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА... 6 АНЕКС 1 - Листа на учесници АНЕКС 2 - Презентација TA ИЗВЕШТАЈ од 8 ТА Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животна средина во Република Македонија Х. Макпетрол Струга, 16-18 Април, 2010 Подготвиле: Маја Марковска

More information

СТРАТЕШКА РАМКА Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување

СТРАТЕШКА РАМКА Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување СТРАТЕШКА РАМКА 2014 2017 Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување 1 СОДРЖИНА Обраќање на Извршниот Комитет... Х.Е.Р.А. 2009 2013 Досегашни постигнувања... Членство и мрежи... Состојбите

More information

МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT)

МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT) ISSN 1857-9841 (Printed) ISSN 1867-985X (Online) МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT) ijert.fzf.ukim.edu.mk Волумен

More information

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Содржина Воведни препораки... 3 1. Подесување на Trust... 4 2. Инсталација на софтвер за Gemalto.NET токен... 5 3А. Инсталирање на драјвери

More information

СОВРШЕНИОТ УМЕТНИК Дискурзивно едукативна програма во рамки на наградата ДЕНЕС

СОВРШЕНИОТ УМЕТНИК Дискурзивно едукативна програма во рамки на наградата ДЕНЕС СОВРШЕНИОТ УМЕТНИК Дискурзивно едукативна програма во рамки на наградата ДЕНЕС Партнери на едукативна програма: ФРУ Факултет за работи што не се учат од Битола/ Скопје, Фондација Фридрих Еберт Канцеларија

More information

ВОДИЧ ЗА КОРПОРАТИВНА ФИЛАНТРОПИЈА

ВОДИЧ ЗА КОРПОРАТИВНА ФИЛАНТРОПИЈА Гледам дека постојано се купува нов мебел, често евтин, неквалитетен и само за фалење пред другите. Сакам да придонесам да се изработува квалитетен мебел, бидејќи забораваме дека тоа се нешта што најмногу

More information

- МАГИСТЕРСКИ ТРУД -

- МАГИСТЕРСКИ ТРУД - УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП Економски факултет Втор циклус - Здравствен менаџмент Штип Марина Петрова УПРАВУВАЊЕ СО МОТИВАЦИЈА НА ПЕРСОНАЛОТ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ШТИП - МАГИСТЕРСКИ ТРУД

More information

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ Скопје, март 2015 година Содржина 1 Процес на поднесување на барање

More information

2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година

2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година 2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година ОСНОВНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Со Законот за безбедност и здравје при

More information

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ВОВЕД ВО ФИЛОЗОФИЈА НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ВОВЕД ВО ФИЛОЗОФИЈА НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ВОВЕД ВО ФИЛОЗОФИЈА НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ Врз основа на конкурсот за избор и ре-избор на наставници во наставно

More information

Европски стандарди за квалитет на превенцијата на дроги: кус водич

Европски стандарди за квалитет на превенцијата на дроги: кус водич European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Европски стандарди за квалитет на превенцијата на дроги: кус водич Изготвиле Анџелина Брадерхуд и Хери Р. Самнал Центар за јавно здравје, Универзитет

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип Ивица Костадинов ДИЗАЈНИРАЊЕ И ИНСТИТУЦИОНИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА И КУЛТУРА - МАГИСТЕРСКИ ТРУД- Штип, декември 2015 Апстракт

More information

Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа

Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа Програма за приоритетни инвестиции во животната средина за Југоисточна Европа (PEIP) Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа Kанцеларија

More information

Република Македонија. Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Архитектонски факултет ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИОТ

Република Македонија. Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Архитектонски факултет ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИОТ Република Македонија Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Архитектонски факултет ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА Скопје Декември, 2013 година

More information

univerzitetski vesnik Издание на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

univerzitetski vesnik Издание на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје univerzitetski vesnik Издание на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје Број 187, февруари 2017 ДОДЕЛУВАЊЕ СЕРТИФИКАТИ ПО РУСКИ ЈАЗИК ЗА КУРСИСТИТЕ ОД РУСКИОТ ЦЕНТАР ПРИ УКИМ В о просториите на Ректоратот

More information

Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата

Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св.Климент Охридски - Битола Економски факултет - Прилеп Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата Кандидат: Васко Христовски

More information

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ Реф. бр. ЦМ-МАК-01 ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА (се пополнува/поднесува само доколку апликантот е писмено поканет да поднесе пријава) Апликант: Име на акцијата:

More information

ОБЛИЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ БИЗНИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РАЗЛИЧНИ ФАЗИ ОД НИВНИОТ РАЗВОЈ

ОБЛИЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ БИЗНИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РАЗЛИЧНИ ФАЗИ ОД НИВНИОТ РАЗВОЈ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп ОБЛИЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ БИЗНИСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РАЗЛИЧНИ ФАЗИ ОД НИВНИОТ РАЗВОЈ -магистерски

More information

СОВРЕМЕНИ ДИПЛОМАТСКИ МЕТОДИ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО МАКЕДОНСКАТА ДИПЛОМАТИЈА

СОВРЕМЕНИ ДИПЛОМАТСКИ МЕТОДИ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО МАКЕДОНСКАТА ДИПЛОМАТИЈА СОВРЕМЕНИ ДИПЛОМАТСКИ МЕТОДИ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО МАКЕДОНСКАТА ДИПЛОМАТИЈА ДАНЧО МАРКОВСКИ СОВРЕМЕНИ ДИПЛОМАТСКИ МЕТОДИ и нивната примена во македонската дипломатија Данчо Марковски Скопје, 2017 Copyright

More information

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА. СИГМА ДОКУМЕНТ Бр. 15, 1997

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА. СИГМА ДОКУМЕНТ Бр. 15, 1997 СИГМА Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето Заедничка иницијатива на ОЕЦД и Европската унија, главно финансирана од ЕУ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ

More information

Р Е Ф Е Р А Т ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНАТА ОБЛАСТ ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ-БАС И З В Е Ш Т А Ј

Р Е Ф Е Р А Т ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНАТА ОБЛАСТ ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ-БАС И З В Е Ш Т А Ј Р Е Ф Е Р А Т ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНАТА ОБЛАСТ ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ-БАС Со одлуката бр. 0205-114/02-04 од 08.04.2016 за формирање на Рецензиона

More information

УКЛО ПРОЕКТНА СОРАБОТКА. Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ. Идентификациски број на проектот MK 13 IPA SO 02 15

УКЛО ПРОЕКТНА СОРАБОТКА. Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ. Идентификациски број на проектот MK 13 IPA SO 02 15 УКЛО ПРОЕКТНА СОРАБОТКА Твининг проекти финансирани од ИПА ЕУ MK 13 IPA SO 02 15 на англиски јазик Општа цел Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ Република Македонија Понатамошно подобрување на системот

More information

ПРИОРИТЕТИ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ПРИОРИТЕТИ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА Број 11/2015 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО ЕУ ВЕСТИ јули 2017 година ЕУЦ-број 26/2017 ПРИОРИТЕТИ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА Содржина на вести:

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 53, ЈД У Е Н К И Е М В0 Р1 И 7 В О ВО ФОКУСОТ: Студентски мобилности на УТМС Скопје 0 1 5 4 V O L U M E 6 етвининг семинари 8 Нови изданија

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА

УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА Скопје, 2015 Издавач: Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје Ректор: Проф. д-р Велимир Стојковски Рецензенти:

More information

Душица Перишиќ. Dusica Perisic

Душица Перишиќ. Dusica Perisic Почитувани, Изминува и последниот месец од оваа 2017 година и пред нас е Новата 2018 година. Се надеваме дека ќе донесе многу позитивни работи за сите нас, пред сè добро здравје и бериќет, а за локалните

More information

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2017 ГОДИНА. Агенција за електронски комуникации

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2017 ГОДИНА. Агенција за електронски комуникации ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2017 ГОДИНА Агенција за електронски комуникации Содржина: Кратенки... 4 правен основ за донесување на годишната програма...

More information

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН Скопје, јули 2008 1. УСТАВЕН ОСНОВ ЗА

More information

ДЕЛОВНО ПРАВО BUSINESS LAW Edition for the theory and practice of Law

ДЕЛОВНО ПРАВО BUSINESS LAW Edition for the theory and practice of Law Издание за теорија и практика на правото ДЕЛОВНО ПРАВО BUSINESS LAW Edition for the theory and practice of Law Оваа публикација е подготвена од страна на Издавачот Здружение на правници на Република Македонија,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. МБА Менаџмент. Штип. Слаџана Стефанова

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. МБА Менаџмент. Штип. Слаџана Стефанова УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип Слаџана Стефанова ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГРУТИРАЊЕТО И СЕЛЕКТИРАЊЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ ВРЗ УСПЕШНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ - МАГИСТЕРСКИ

More information

Годишен извештај 2016

Годишен извештај 2016 Издаден од Граѓанска асоцијација МОСТ Ванчо Мицков 18 б, 1000 Скопје Република Македонија http://www.most.org.mk most@most.org.mk Подготвен од: Граѓанска асоцијација МОСТ Скопје, април, 2017 година Сите

More information