Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот"

Transcription

1 Technical Assistance for Civil Society Organisations Macedonian Office This project is funded by the European Union. Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Датум: 26ти Октомври 2010 Време: 14:00-16:30 Место: хотел Бест Вестерн Скопје Присутни: Членови на ЛСГ: Петре Мркев, Владимир Мисев, Гунер Небиу, Ахмет Јашаровски, Зоран Илиески, Фани Каранфилова Пановска, Ирена Иванова Претседавач: Методија Саздов, Пале Вестеергарт (на првата точка од расправата), Присутни членови на TAКСО национална канцеларија: Сунчица Саздовска, Мирјана Пехчевска Поп-Илиев, Валентина Атанасовска Присутни членови на TAКСО регионална канцеларија: Пале Вестергарт Отсутни: Членови на ЛСГ: Ели Чакар, Зоран Милков, Лулзим Хазири Листа на документи дистрибуирани за состанокот: 1. Среднорочен извештај за проектот (целосен текст и резиме) 2. Истражување за брендот на проектот (целосен текст и резиме) 3. Преглед на заклучоци од редовни состаноци на ЛСГ и последователни чекори 4. Извештај за учество на состаноците на ЛСГ Работна програма и расправа 14:00-15:00 Осврт на работењето на ЛСГ Дискусија 15:00 15:45 Среднорочен извештај за проектот Презентација и дискусија 15:45 16:15 Наоди од истражување за брендот на проектот Презентација и дискусија 16:15 16:30 Заклучоци и следни чекори 1. Г-динот Методија Саздов - им посака добредојде на сите присутни, ја претстави програмата за работа и го покани г-динот Пале Вестергарт да даде вовед и да го презмеме фацилитирањето на првата точка. Г-динот Пале Вестергарт им се обрати на присутните, се заблагодари за поканата да учествува на состанокот и во својот вовед истакна дека македонската ЛСГ е меѓу првите која е воспоставена и која имала најмногу состаноци што укажува на посветеноста и интересот на нејзините членови за овој проект за што им се заблагодари на членовите на ЛАГ за поддршката која му ја даваат на ТАКСО на волонтерска основа. Тој ги потсети членовите на ЛСГ за описот на надлежности и проектните задачи на ТАКСО, оценката за потреби на ГО и рамката која го одредува делувањето на ТАКСО. Тој посочи дека фокусот на дискусиите на ЛСГ треба да биде кон планирани активности до крајот на ТАКСО 1, а тоа е до Идеите кои

2 ЛСГ ги има за втората фаза на ТАКСО беа презентирани на конференцијата во Задар, а дискусиите на таа тема од сите земји се сумирани во заеднички документ кој ќе биде основа за подготовка на описот на надлежности кој понатаму ќе биде консултиран со локалните советодавни групи и другите актери (програмски комитет и др.). Г-динот Вестергарт напомена дека една група каде членуваат различни чинители како што се ГО, Владата и ЕУ Делегација може да се смета за специјална група при што тежнеењето е да се работи со консензус, но за него нормално е да се има и различни идеи и размислувања и некогаш да биде тешко да се добие заедничка одлука што исто така му припаѓа на еден демократски процес. Г-динот Вестергарт даде појаснување и за базата на податоци каде резултатот од првичните активности бил дека во повеќето земји нема локални организации кои се на располагање и кои се подготвени и имаат капацитет да преземат одговорности да влезат во процесот на подготовка на базите на податоци. Затоа проектниот тим решил да го напушти тој модел на децентрализирани бази и да се пристапи кон креирање на централизиран модел на база на податоци. Тој вети дека за развојот на таа активност дополнително ќе бидат информирани членовите на ЛСГ. Потоа Г-динот Вестергарт предложи да ја фацилитира првата точка на расправа и за таа цел тој ги покани членовите на ЛСГ да го дадат своето мислење во однос на работата на ЛСГ, изнесувајќи од што се задоволни, што може да се подобри, да дадат препораки во таа насока, како и да наведат области во кои сметаат дека ним или на ЛСГ им е потребна поддршка. Г-динот Петре Мркев посочи дека од моментот од кога тој е инволвиран во ЛСГ, е задоволен со селекцијата на членовите и смета дека нејзиниот состав е соодветен опфаќајќи различните групи и организации. Според него оваа група на ЛСГ често продуцира отворени дискусии кои потекнуваат од различните ставови на членовите, но важно е дека заклучоците се одобрени од сите членови на ЛСГ. Тој изрази жалење за своето отсуство на работилницата во Охрид каде од своите колеги разбрал дека имало вистински работен состанок кој бил многу конструктивен. Тој предложи такви работилници на секои 6 месеци бидејќи на тој начин навистина може да се навлезе длабоко во прашањата и проблемите со кои се соочува проектот во процесот на спроведувањето и членовите на ЛСГ ќе може целосно да се фокусираат на прашањата, повеќе да придонесат со нивното искуство и знаење и да дадат најсоодветни предлози. Во однос на идната работа на ЛСГ, тој напомена дека постојат различни мислења и многу е важно да се види дали самите членови на ЛСГ ќе се пронајдат себе си како членови на ЛСГ до крајот на проектот, како и во следната фаза. Г-ѓата Гунер Небиу изрази задоволство дека е присутна како член во ЛСГ, иако се приклучила покасно, но се обидува да биде редовна и активно да учествува. Смета дека оваа група е важна бидејќи низ целиот овој процес на учество во неа и самата доаѓа до одредени нови сознанија и размена на искуства со другите членови. Иако има и различни гледишта, за неа е добро што истите се разговараат во групата. На ТАКСО проектот гледа како проект со свои вредности кој има за цел да ги гради капацитетите на ГО. Таа смета дека е потребно проектот повеќе да се афирмира со цел можностите кои ги нуди да бидат искористени од поголем број на ГО. Состанокот во Охрид бил важен за неа бидејќи заеднички се дошло до заклучоци при што членовите заедно го поминале тој процес. Таа ја гледа својата улога во ЛСГ меѓу другото и да ги пренесе ставовите на ГО од мрежата која ја застапува кои се на различен степен на развој, како и нивните искуства, а тоа може да биде корисно со цел ТАКСО проектот да се фокусира на тие прашања кои се важни за ГО. Таа го истакна и родовиот аспект кој за неа е многу важен и на што ТАКСО проектот треба да посвети повеќе внимание.

3 Г-дин Ахмет Јашаревски смета дека ЛСГ уште на почетокот на проектот укажува на недостатоците кои се јавиле. Тој смета дека посебно треба да се истакне работилницата во Охрид на која од негова перспектива се решиле голем број на прашања кои претходно предизвикувале недоразбирање. Тој е задоволен од процесот затоа што работењето во мрежа од неговото искуство е тешка работа и често има недоразбирања во таквите структури и во таа смисла е задоволен од она што е постигнато, посебно во Охрид. Тој предлага да не се враќа работата наназад и се надева дека во иднина ако сите се држат и го почитуваат договореното, работата ќе биде поефективна. За него процесот на селекција на учесниците на обуки сега е многу потранспарентен и додека порано огласите биле само на веб страната, сега ги има и на е мејл и во весник. Тој мисли дека во таа насока членовите на ЛСГ треба да бидат информирани постојано што се случува со активностите на ТАКСО. Добро е за втората фаза да се дадат насоки од страна на членовите на ЛСГ што е тоа што треба да се промени. Г-динот Зоран Илиески истакна дека неговото вклучување во ЛСГ претставувало голем предизвик за него затоа што тој претставува мрежа од 29 ГО кои се бават со лобирање за младите и со тоа сакал да го даде својот придонес на поглобално ниво. Тој се чувствувал разочаран од причина што се случило обратно од она што очекувал од ТАКСО проектот. Тој смета дека одредени активности се несоодветни, за компонентата за градење капацитет немало доволно интерес од страна на ГО, немало квалитетни обучувачи, а во последните листи на ГО кои се вклучени во обуките, тој смета дека има организации кои не очекувал да бидат таму. Тој смета дека е пропуст за ГО бидејќи ТАКСО била добра можност за нив, но проектот на ја одиграл улогата која што требало да ја има. На прашањето од тим лидерот што конкретно треба да биде подобрено, г-динот Илиески смета дека сега не може многу да се направи, и дека сега не е местото за ваков тип на дискусија. Тој смета дека може да се закаже друга средба на ЛСГ каде тој ќе го даде својот предлог и механизми за делување. Но битните слабости на проектот во Македонија кои треба да се подобрат се: транспарентност, инклузивност и отчетност. Г-ѓа Фани Каранфилова Пановска истакна дека според неа ЛСГ е успешна структура која го претставува ГО од една страна, и овозможува дијалог меѓу граѓанското општество, владата и ЕУ. Сепак после повеќе од една година од функционирање на проектот таа смета дека ТАКСО не е препознаен како извор за градење капацитет од страна на повеќето ГО во земјата. Според неа учесниците од регионалните обуки кои требало да обучуваат на национално ниво, не ги задоволувале потребите за испорака на обуки. Таа смета дека ЛСГ требало да биде вклучена во процесот на евалуација и селекција на учесниците, но тоа не било дозволено со објаснение дека конечната одлука за регионалните обуки ја има регионалната канцеларија. Второ разочарување за неа било тоа што таа побарала да има консултативни дебати за новиот закон за ГО, наместо промотивни настани. Според неа ова е само еден пример кој доколку се генерализира води до заклучокот дека проектот не е отворен за консултации и предлози. Таа исто така смета дека ЛСГ не била доволно вклучена и во креирањето на планот за работа на проектот. Тоа за неа го наметнува прашањето која е полезноста од нејзиното членување во ЛСГ. Според неа доколку ЛСГ се смета за ресурсна група, тогаш треба да се креираат механизми препораките, коментарите и експертизата на групата да бидат земени во предвид. За неа тоа е една од областите во која е потребно подобрување. Г-динот Владимир Мисев истакна дека тој за разлика од останатите членови не претставува коалиција или мрежа и доаѓа од организација која не е конвенционална и која не работи непосредно на терен туку работи главно со институциите. Тој смета дека со оглед на тоа што се приклучил подоцна и бил помалку присутен, немал доволно време да оформи целосно мислење за успехот на ТАКСО проектот, ЛСГ и

4 нејзината улога. Она што можел да го види од деловникот за работа на ЛСГ, е дека групата има доста широк делокруг. Тој предложи да се преиспитаат очекувањата на секој од членовите на ЛСГ во однос на нивната инволвираниот во ТАКСО. Во однос на селекцијата на учесници на обуките тој потсети дека имал забелешка да се категоризираат организациите во три категории за кои ќе се определат соодветни критериуми. Како завршил тој процес не е во тек главно заради неговото отсуство. Тој исто така истакна дека ако главен продукт на ТАКСО се обуките тогаш според параметрите, број на обуки и обучени овој проект може да се смета за успешен. А по прашањето дали тие ГО кои се обучени се подготвени понатаму да спроведуваат други обуки, е прашање на кое му е потребно подетално испитување. Г-ѓа Ирена Иванова истакна дека е задоволна од присуството и од фрекфенцијата на состаноците кои ги има оваа ЛСГ во нашата земја, што може да се види од документот за присуство на ЛСГ кој е подготвен од ТАКСО канцеларијата. Се согласува со коментарот од колегите дека ова е многу битна група каде заедно членуваат трите битни страни и нејзино очекување е дека во иднина со созревањето на ЛСГ, нема да има потреба од учество на ЕУ Делегацијата и таа ќе може да се повлече, а ќе биде додаден третиот сегмент од општеството, а тоа е бизнис заедницата. Таа им се заблагодари посебно на претставниците на ГО во ЛСГ кои несебично го даваат својот придонес во ЛСГ на волонтерска основа, и патуваат од различни делови од земјата за состаноците на ЛСГ. Таа се повика на неколку точки од деловникот за работа на ЛСГ за кои се сложува со одредени колеги од ЛСГ дека не се запазени досега. Таа се надева дека за преостанатиот период од една година ќе се потрудиме сите да најдеме начин да го споиме заедничкиот труд на ЛСГ и да се започне со процесот на институционализација на оваа група како таква. Таа напомена дека во неколку наврати имало шанса да се дискутира за улогата на ЛСГ и во втората фаза и токму поради тоа смета дека не треба да се изгуби моментот кога ЛСГ има доволно ентузијазам и капацитет. Затоа таа смета дека ЛСГ треба да се вклучи во што е можно во повеќе процеси поврзани со самиот проект, а со тоа и да се оправда заложбата на ЛСГ што се докажува со нивното често присуство на состаноците. Таа смета дека треба да се стандардизира изборот на краткорочни експерти и во таа насока ЛСГ треба да се вклучи во процесот на евалуација. За подобро менаџирање на процесот на селекција на обучувачи и обучени, таа предлага да се направи еден повик од сега за сите преостанати обуки до крајот на проектот. Така би се направила листа на обучувачи кои би можеле да се вклучат во обуките и во нивната селекција би требало да биде вклучена ЛСГ за да се даде поголема сопственост на ГО но и учество на владин претставник во процесот на евалуација. Од друга страна ТАКСО како спроведувач ќе го има финалниот збор. Во таа насока би се подобрил дијалогот и би се надминале недоразбирањата во ЛСГ. При изборот на обучувачи со додавање на процедура каде тие при аплицирањето ќе ја предложат и агендата за обуките, членовите на ЛСГ посебно од ГО, ќе можат исто така да влијаат со своето искуство и на содржината на обуките. Г-ѓа Иванова смета дека за регионалните обуки интересот бил голем, но потоа со тек на време интересот се намалувал, па за таа цел за да се надмине ова, таа предлага заеднички оглас за сите преостанати обуки до мај Таа преложи да се најде начин да се мотивираат ГО, не само послабите туку и појаките ГО, затоа што и за нив има планирани обуки според критериумите усогласени со ЛСГ. Пример со последната обука каде имаше само 15 заинтересирани е доказ дека треба да се превеземе нешто во врска со обуките, а од друга страна е добро да се направи база на податоци на обучувачи. Поврзано со базата на податоци за ГО во самиот проект цени дека со последното решение за креирање на регионална централизирана база наместо децентрализирани решенија за секоја земја се сложува дека така ќе биде функционално. Исто така таа додаде дека ТАКСО треба да ги земе во предвид иницијативните кои доаѓаат од ГО. Примерот кој беше спомнат со дебатите поврзани со новиот закон за ГО, за неа е типичен премер за тоа. Таа смета

5 дека ваков тип на иницирани идеи кои доаѓаат од граѓанскиот сектор треба да се подржат. Г-динот Методија Саздов истакна дека дел од неговите коментари се преклопуваат со останатите членови. Имал големи очекувања и смета дека ТАКСО треба да ги прилагоди активностите во секоја од земјите каде се спроведува. Тој лично имал забелешки за дел од учесниците на обуките, додека нема забелешки за изборот на тренерите. Тој смета дека од полето на животна средина треба да бидат вклучени поголем број на ГО. Тој се интересираше дали има евалуацијата на обучувачите и смета дека ЛСГ треба да биде информирана како тие се оценети. Тој смета дека ЛСГ нема да има никакво влијае на ТАКСО 2 доколку во првата фаза не се постави како клучен лобист за ГО. Предноста на постоење на ЛСГ тој ја гледа во тоа што и по завршување на ТАКСО, членовите на ЛСГ остануваат во земјата и затоа за нив е важно тие да ги исполнат очекувањата. Тој смета дека со една сесија од бура на идеи (браинсторминг) може да се решат и очекувањата на ЛСГ и на ТАКСО на обострано задоволство. Во однос на базата на податоци тој истакна дека му е драго за последното решение за централизиран систем на база на податоци за кое смета дека е најсоодветно. Г-ѓа Саздовска објасни дека нејзиното гледање на работата на ЛСГ е од поинаква перспектива односно од позиција на проектниот тим кој е задолжен да го спроведува проектот во Македонија притоа водејќи се од описот на надлежности и техничкиот предлог кои се основната рамка за проектот. Сепак без оглед на тоа што рамката е зададена тимот на ТАКСО на ЛСГ не гледа само како на една компонента во проектот туку како на партнер и поддршка за прилагодување на проектот на потребите на локалните ГО и контрола дали активностите се движат во вистинска насока. Токму затоа според не воспоставувањето на самата група е една од првите задачи со која тимот се зафатил, при што Македонската ЛСГ е воспоставена меѓу првите во проектот со својот прв состанок во Декември Таа исто така смета дека ЛСГ има многу добра репрезентативност и застапеност на ГО од повеќе мрежи и различни сектори. Сепак таа истакна дека секогаш треба да се внимава дека ЛСГ не е претставник на целото граѓанско општество. Таа смета дека е важно да се нагласи дека ЛСГ е многу активна (со 4 редовни средби, една работилница и 3 консултативни состаноци). Таа посочи дека е задоволна од посетеноста, динамиката и ангажманот на челновите на ЛСГ наведувајќи повеќе примери за тоа (претседавање на состаноците, промоција на проектот во своите мрежи, претставување на групата на настани и конференции). Таа им се заблагодари на членовите на ЛСГ за својата посветеност, ангажираност и придонесот. Од друга страна таа смета дека исто така и ТАКСО тимот оставил доволно простор и можности да се влијае на проектот и активностите од страна на ЛСГ почнувајќи од дефинирање на темите за почетната конференција, детализирање на тренинг програмата и критериумите за селекција, до давање насоки за втората фаза на ТАКСО. Таа потсети и дека во материјалите е преглед на заклучоци од ЛСГ и последователни чекори преземени од проектната канцеларија. Доколку се направи анализа на тој документ според Г-ѓа Саздовска може да се извлече заклучок дека во најголема мера проектот бил флексибилен. Во однос на коментарите за активностите со оглед на големиот акцент во дискусиите на обуките таа изнесе дека од сите обуки постојат извештаи каде е вклучена и евалуацијата на обучувачите. Според неа потребно е да се направи анализа и сумарен извештај за обуките за да може да се дискутира интересот, задоволството и за евентуална потреба од промена на пристапот во однос на обуките. Првиот нејзин впечаток после 7 спроведени обуки е дека за некои теми има повеќе, а за некои помалку интерес меѓу ГО. Во однос на учесниците на обуките таа истакна дека нивниот избор се прави врз основа на критериуми кои се препорачани од ЛСГ.

6 Г-динот Пале Вестергарт сумираше дека целта на оваа сесија било на секој од учесниците да се даде можност да го даде своето мислење за тоа што може да се подобри во иднина, затоа што на некој начин секогаш е подобро да се дискутира за одредени работи за кои се има различно мислење. Тој заклучи дека има одредени препораки за подобрување посебно во однос на тренинг програмата, за тоа како да се пристапи со цел да се доближи до ГО, во однос на изборот на експерти и учесници. Можеби треба да се дискутира и дали Оценката за потребите на ГО е се уште валидна или треба да се дополни, и затоа тој мисли дека предизвик би било за ЛСГ како да се организираат сите предлози кои доаѓаат од членовите на ЛСГ, од една страна времето кое преостана до крајот на проектот, и од друга страна знаењето, искуството и времето на ЛСГ кое би требало да се земе во предвид. За него битно е да се најде заедничко разбирање за прашањата кои биле покренати на состанокот. Потоа г-динот Вестергаард остави простор за прашања. Тој упати прашање до г-ѓа Каранфилова, имајќи ја во предвид нејзината дискусија, како таа смета дека работите можат да се подобрат. Таа смета дека доколку се воспостават механизми, за важните прашања како што се изборот на луѓе кои ќе испорачуваат обуки, потоа прашањата како се дизајнираат активностите за следниот период, инпутот на ЛСГ да биде обавезен и да се прифати тогаш тоа ќе биде добро. Таа смета дека досега недостасувала транспарентност и простор за членовите на ЛСГ да бидат инволвирани. За неа претставува проблем што најголемиот дел од учесниците кои биле избрани за обуки таа не ги знае па поради тоа таа не го знае и нивото, содржината и квалитетот на обуките кои се спроведуваат. Исто така според неа не се искористени можностите на ЛСГ како трилатерално тело каде ГО може да разговара со Владата и со ЕУ. Г-динот Саздов праша дали постојат извештаи од обуките кои биле спроведени и дали има прашалници за евалуација на обучувачите и се интересираше за посетеноста на веб страната. Г-ѓа Саздовска информираше дека за секоја обука се прави оценка на обучувачите и дека од секоја обука се подготвува извештај. Таа смета дека за да бидат дискутирани искуствата од обуките потребно е да се сумираат податоците и извештаите од обуките кои се досега спроведени и кон тоа прашање да се пристапи подготвено и со структурирана дискусија што предлага да биде направено на следниот состанок на ЛСГ. Г-ѓа Каранфилова даде забелешката дека огласите за обуките не биле доволно транспаренти со оглед на тоа што биле објавени само на веб страната. Г-ѓа Саздовска објасни дека освен на веб страната огласот за обука бил пратен по е маил на сите адреси на ГО од ТАКСО мејлинг листата (над 600) и бил објавен во два македонски дневни весници и еден албански на 1ви септември Г-дин Илиевски истакна дека треба да се внимава на транспарентност на сите процеси, да се внимава на отчетноста кон ЛСГ и кон ГО, на инклузивноста на ЛСГ доколку од неа се бара нешто. За него составот на учесници на последната обука не бил во ред и во такви ситуации тој смета дека обуките треба да се одложуваат. Г-дин Мркев истакна дека треба да бидат дефинирани минимум стандарди за двете страни и за обучувачите и за учесниците. Доколку тие не се задоволени на било која страна потребно е да се одложи спроведувањето на активноста, подобро да се поместат одредени обуки за да се задоволат професионалните стандарди. Г-ѓа Иванова смета дека доколку има евентуален проблем со обуките треба да се реагира побрзо. Г-динот Вестергаард заклучи дека во записникот препораките ќе бидат забележеани, но ќе биде потребен и состанок каде генералните препораки треба поконкретно да бидат дискутирани и да се каже попрецизно што треба да се направи. 2. Г-ѓа Саздовска го презентираше накусо среднорочниот извештај. Според неа извештајниот период Март-Август 2010 е период во кој проектот ТАКСО заживеал меѓу

7 граѓанските организации во вистинска смисла. Индикатор за тоа е големиот интерес кој го покажуваат ГО, а е изразен преку големиот број на учесници на настаните кои ги организира проектот чиј број често надминува над 100 учесници на настан, високата посетеност на македонската веб страна која во периодот јуни-август е со 1500 посетители веднаш зад Србија, Босна и Херцеговина, а пред доста поголеми земји каде има и повеќе ГО. Таа истакна дека се организирани повеќе настани и конференции на различни теми, а она што посебно треба според неа да се нагласи е компонентата за градење на капацитети каде е подготвена националната тренинг програма чие спроведување е започнато во Јуни. Г-ѓа Саздовска објасни дека до Август 2010 проектот опфатил 307 различни организации од кои 65% не се од Скопје. Немаше дискусија по оваа точка. 3. Г-ѓа Саздовска го презентираше краткиот осврт од истражувањето за брендот на проектот. Таа објасни дека ова истражување е нарачано од регионалната канцеларија и дека е спроведено во две земји Македонија и Босна и Херцеговина, а дека целта на истражувањето била да се види пред се како е воспоставен ТАКСО брендот меѓу корисниците. Потоа појасни дека истото е составено од квантитативно и квалитативно истражување и ги презентираше клучните препораки од агенцијата која го направила истражувањето. Таа исто така истакна дека проектниот тим на консултативен состанок веќе ги дискутирал препораките од двете земји и дека се договорени и веќе се преземаат чекори да се адресираат овие препораки, а нови идеи и предлози од членовите на ЛСГ исто така се добредојдени. Г-дин Мисев смета треба да се земе предвид методологијата која е користена за истражувањето и да се процени колку може заклучоците и препораките да се сметаат за релевантни. Односно дали 260 организации се репрезентативен примерок на граѓанското општество во земјата и дали 24 длабински интервјуа се доволни, што е прашање на методолошка дебата. Според него доколку се интервјуирани само организации кои биле вклучени во проектот тогаш и одговорите се предвидливи и во таа смисла требало да се интервенира во прашалникот за анкетата. Г-ѓа Иванова забележа дека членовите на ЛСГ треба внимателно да го погледнат целиот извештај од истражувањето затоа што тој е добар ресурс кои укажува што може да се подобрува и има повеќе работи кои се можност за учење за сите. Таа имаше забелешка за постоење на шпекулативна изјава во заклучоците на извештајот каде се наведува дека одредени членови на ЛСГ имале намери да учествуваат на тендерот за овој проект. Г-дин Саздов имаше коментар на несоодветен/комплициран превод и формулација на одредени делови на самото истражување на македонски. Заклучоци 1. Да се закаже друга средба каде членовите на ЛСГ ќе дадат свои конкретни предлози и механизми за подобрување. 2. Претседавач за следниот состанок да биде г-дин Методија Саздов со цел да се задржи континуитетот. 3. Датумот за следниот состанок на ЛСГ да се утврди дополнително, но начелно би бил во Ноември Дневниот ред за следниот состанок да произлезе од препораките кои ги имаа членовите на овој состанок и да биде дополнително усогласен со претседавачот и понатаму преку е маил и со другите членови на ЛСГ. Записникот го подготви

8 Мирјана Пехчевска Поп-Илиев

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА

ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА Во организација на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија, дел од Enterprise Europe Network,

More information

Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа

Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа Септември 23-ти, 2016 Ресторан Галакси, Претор Република Македонија Учесници на состанокот: Структурата на учесниците

More information

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија Славчо Христовски Иницијативи за заштита Птици Растенија Пеперутки Лилјаци Заштитата на сите загрозени видови поединечно е практично невозможна.

More information

Семејството и заедницата

Семејството и заедницата Практикување на наученото. Прирачник за професионален развој на учителите Фокусно подрачје: Семејството и заедницата За да можат децата да учат и да се развиваат, потребна е цврста соработка на учителите

More information

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ Скопје, март 2015 година Содржина 1 Процес на поднесување на барање

More information

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Образец бр.2 Назив на органот до кој барањето се поднесува Name of the receiving authority Priemen штембил Stamp of receipt БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR

More information

Европски стандарди за квалитет на превенцијата на дроги: кус водич

Европски стандарди за квалитет на превенцијата на дроги: кус водич European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Европски стандарди за квалитет на превенцијата на дроги: кус водич Изготвиле Анџелина Брадерхуд и Хери Р. Самнал Центар за јавно здравје, Универзитет

More information

КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА

КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА ДЕФЕКТОЛОШКА СТРУЧНО-НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА дефектолошка стручно-научна проблематика special education-professional and scientific issues КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ:

More information

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК Скопје, 2009 Проект за основно образование ПРИРАЧНИК ЗА УЧИЛИШНИTE ТИМОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ Скопје, 2009 Проект за основно образование

More information

MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ

MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ MANAGEMENT & LEADERSHIP SCHOOL FOR ENGINEERS МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ МЕНАЏЕРСКА И ЛИДЕРСКА ШКОЛА ЗА ИНЖЕНЕРИ Институтот за Истражување во животна средина, градежништво и енергетика ИЕГЕ

More information

МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН У Н И В Е Р З И Т Е Т С В. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Е К О Н О М С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р И Л Е П МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

More information

БОНА МЕНТЕ: Поддршка на Комисиите за односи меѓу заедниците АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ

БОНА МЕНТЕ: Поддршка на Комисиите за односи меѓу заедниците АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ БОНА МЕНТЕ: Поддршка на Комисиите за односи меѓу заедниците АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ КОМИСИИ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ Институт за развој на заедницата (ИРЗ) www.irz.org.mk ноември 2011 АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ

More information

СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ И ЛИЦАТА СО ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ (ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЦЕНКА ЗА ПОТРЕБИ ОД УСЛУГИ)

СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ И ЛИЦАТА СО ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ (ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЦЕНКА ЗА ПОТРЕБИ ОД УСЛУГИ) СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ И ЛИЦАТА СО ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ (ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЦЕНКА ЗА ПОТРЕБИ ОД УСЛУГИ) www.hera.org.mk Издавач: Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА Автор:

More information

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ 1. ВОВЕД 1.1. Позадина

More information

СОДРЖИНА ДНЕВЕН РЕД... 3 ВОВЕД... 4 ИСТОРИЈАТ... 4 НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА... 6 АНЕКС 1 - Листа на учесници АНЕКС 2 - Презентација TA

СОДРЖИНА ДНЕВЕН РЕД... 3 ВОВЕД... 4 ИСТОРИЈАТ... 4 НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА... 6 АНЕКС 1 - Листа на учесници АНЕКС 2 - Презентација TA ИЗВЕШТАЈ од 8 ТА Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животна средина во Република Македонија Х. Макпетрол Струга, 16-18 Април, 2010 Подготвиле: Маја Марковска

More information

ПР објави во медиуми

ПР објави во медиуми НР КИНА - СУЏОУ Изјава Економска соработка со Кина: Македонските фирми очекуваат нови зделки Данела Арсовска, претседател ПР објави во медиуми Телевизии, Весници & Веб портали ССК Сител МРТ Канал5 Алфа

More information

Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста

Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста Преамбула Министрите надлежни за реформите на јавната администрација во државите на Западниот Балкан, Согледувајќи дека реформата на јавната администрација

More information

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ Реф. бр. ЦМ-МАК-01 ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА (се пополнува/поднесува само доколку апликантот е писмено поканет да поднесе пријава) Апликант: Име на акцијата:

More information

НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ. Водич на МОТ за подобро управување

НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ. Водич на МОТ за подобро управување НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ Водич на МОТ за подобро управување Национален трипартитен социјален дијалог Водич на МОТ за подобро управување Меѓународната организација на трудот Copyright International

More information

200 Филозофски факултет, Институт за дефектологија

200 Филозофски факултет, Институт за дефектологија 200 Филозофски факултет, Институт за дефектологија Инклузија на учениците со аутистичен спектар на нарушувања Александра Митевска 1, Владимир Трајковски 2 1 Постдипломец на Институт за дефектологија, Филозофски

More information

Универзитет Гоце Делчев - Штип. Факултет за информатика. Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2.

Универзитет Гоце Делчев - Штип. Факултет за информатика. Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2. Универзитет Гоце Делчев - Штип Факултет за информатика Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2.4 -МАГИСТЕРСКИ ТРУД- Штип, јули 2015 Комисија за оценка

More information

ПРВО ПОЛУГОДИЕ Тема 1: 8.1 Сили и движење Единица : Што прават силите. Во парови

ПРВО ПОЛУГОДИЕ Тема 1: 8.1 Сили и движење Единица : Што прават силите. Во парови Недела 1: Датум: број на час : 1 ПРВО ПОЛУГОДИЕ Тема 1: 8.1 Сили и движење Единица : Што прават силите Одделение VIII Време Цели на учење Критериуми за успех 15 мин Знае да опишува ефекти од дејство на

More information

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk КПМГ Македонија Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk Почитувани клиенти, деловни соработници и пријатели, Ќе ни биде задоволство доколку Вие и Вашите колеги присуствувате на Даночниот семинар 2011 во организација

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

Clip media group - Newsletter vol.vii - December

Clip media group - Newsletter vol.vii - December Clip media group - Newsletter vol.vii - December 2017 - www.clip.mk Агрегатор со најмногу линкувани вести од македонски извори. Најголема база на медиуми (портали, телевизии, радија, весници). Единствен

More information

ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ Е ИНЖЕНЕРИНГ

ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ Е ИНЖЕНЕРИНГ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Игор Трајковски, дипл.ел.инг. NETRA ltd. Telecommunication engineering, Скопје Проф.д-р. Атанас Илиев, дипл.ел.инг. ФЕИТ, Скопје ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА

More information

ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9

ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9 ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9 Nothing is possible without men; nothing is lasting without institutions. - Jean Monnet - Амбициозна цел Новата

More information

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014,

More information

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Содржина Воведни препораки... 3 1. Подесување на Trust... 4 2. Инсталација на софтвер за Gemalto.NET токен... 5 3А. Инсталирање на драјвери

More information

Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација. студија на случај Република Македонија

Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација. студија на случај Република Македонија Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација 2 Содржина Листа на табели... 7 Листа на графикони... 10 1. ВОВЕД... 11 1. 1. Мотивација, предмет и цел на истражувањето... 11 1. 2.

More information

за спроведување обука за полициски интегритет Прирачник DCAF DCAF a centre for security, development and the rule of law

за спроведување обука за полициски интегритет Прирачник DCAF DCAF a centre for security, development and the rule of law Прирачник за спроведување обука за полициски интегритет DCAF DCAF a centre for security, development and the rule of law Прирачник за спроведување обука за полициски интегритет DCAF DCAF a centre for security,

More information

Основи и развој на. Основи и развој на е-влада

Основи и развој на. Основи и развој на е-влада Основи и развој на е-влада Основи и развој на е-влада 1 Издавачи: УСАИД/Проект за е-влада Министерство за информатичко општество Фондација Метаморфозис За издавачите: Елена Стаматоска, директор на УСАИД/Проект

More information

ПОВРЗАНОСТА НА НАРУШУВАЊЕТО ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО СЕМЕЈСТВОТО

ПОВРЗАНОСТА НА НАРУШУВАЊЕТО ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО СЕМЕЈСТВОТО УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ГРУПА СОЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА КАНДИДАТ: ТАЊА КАМЧЕВА ПОВРЗАНОСТА НА НАРУШУВАЊЕТО ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО СЕМЕЈСТВОТО МАГИСТЕРСКИ ТРУД

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. МБА Менаџмент. Штип. Слаџана Стефанова

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. МБА Менаџмент. Штип. Слаџана Стефанова УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип Слаџана Стефанова ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГРУТИРАЊЕТО И СЕЛЕКТИРАЊЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ ВРЗ УСПЕШНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ - МАГИСТЕРСКИ

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, ЈД У Е Н К И Е М2 В0 Р1 И 6 И З Д А Н И Е 4 2 V O L U M E 2 0 1 5 3, 4 I S S U E D E C E M J U B E N R E 4 2 2 0 1 6 5 Еразмус+ обука

More information

6. Компаративна анализа со претходни истражувања Финални заклучоци и препораки...53

6. Компаративна анализа со претходни истражувања Финални заклучоци и препораки...53 Содржина Толковник на термини...4 Извршно резиме...5 Вовед 8 1. Квантитативно истражување на мислењето на граѓаните во однос на правата и дискриминацијата поврзана со групи изложени на поголем ризик и

More information

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1 Чекор 1 Предуслови Предуслпвите кпи е пптребнп да ги задпвплите за успешнп ппднесуваое на гпдишна сметки се: - Да имате пристап вп апликацијата за електрпнскп ппднесуваое на гпдишни сметки; - Вашипт правен

More information

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис Прво издание: Издадено на англиски, француски, шпански, португалски, македонски и албански јазик. Copyright 2007 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania

More information

Апстракт Вовед Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд Cloud технологии и нивната примена во бизнисите...

Апстракт Вовед Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд Cloud технологии и нивната примена во бизнисите... СОДРЖИНА Апстракт... 5 Вовед... 7 Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд... 8 Глава 1: 1. Cloud технологии и нивната примена во бизнисите... 9 1.1 Cloud технологија и нејзиниот развој...

More information

МКА -2000/Македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти. ММЕ македонска мрежа на евалуатори

МКА -2000/Македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти. ММЕ македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти ММЕ македонска мрежа на евалуатори 02.12.2014 Скопје Содржина ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ ЗНАЧЕЊЕ НА ЕВАЛУАЦИЈАТА ВО РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕУ ПОЛИТИКИ ОБЕМОТ

More information

SË BASHKU PËR ARDHMËRINË E KOMUNËS ВКЛУЧИ СЕ NË FORUMET NË BASHKËSI ЗЕЛС ZELS INKUADROHU ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА

SË BASHKU PËR ARDHMËRINË E KOMUNËS ВКЛУЧИ СЕ NË FORUMET NË BASHKËSI ЗЕЛС ZELS INKUADROHU ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗЕЛС ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКЛУЧИ СЕ ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ZELS NEWSLETTER ASSOCIATION OF THE UNITS OF LOCAL SELF - GOVERNMENT OF THE REPUBLIC

More information

ЗАПИСНИК ДЕВЕТО СОБРАНИЕ СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ НА МАКЕДОНИЈА

ЗАПИСНИК ДЕВЕТО СОБРАНИЕ СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ НА МАКЕДОНИЈА ЗАПИСНИК ДЕВЕТО СОБРАНИЕ СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ НА МАКЕДОНИЈА 30 март 2013 година Конференциска сала Ресторан Воденица-Mulino - Скопје 1 Работното претседателство на Деветото Собрание на СКТМ во состав:

More information

GENERAL PROVISIONS Submission by post: On-line submission:

GENERAL PROVISIONS Submission by post: On-line submission: GENERAL PROVISIONS 1. The eight edition of Macedonian International Animation Festival Animax Skopje Fest will be held in Skopje, Republic of Macedonia from 22th to 24 th of November 2018. 2. The Festival

More information

ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ДЕФЕКТОЛОШКА СТРУЧНО-НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА SPECIAL EDUCATION-PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC ISSUES ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ

More information

ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ

ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација ТИМСКА РАБОТА АНАЛИЗИ ИДЕЈА ПЛАНИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА Документ за политики Практики и препораки за добро

More information

Проект: Поголема партиципација - подобри политики и регулативи. Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена?

Проект: Поголема партиципација - подобри политики и регулативи. Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена? Проект: Поголема партиципација - подобри политики и регулативи Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена? Проект: Поголема партиципација - подобри политики и регулативи

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип. Виолета Ничева Тиквешанска

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип. Виолета Ничева Тиквешанска УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип Виолета Ничева Тиквешанска Развојот на граѓанското општество во Република Македонија: Финансирањето на граѓанскиот сектор од општинските

More information

Vol. 1. Образовна извидничка младинска програма РАЗВИГОРЕЦ ПРИРАЧНИК ЗА ВОДАЧ НА ЈАТО

Vol. 1. Образовна извидничка младинска програма РАЗВИГОРЕЦ ПРИРАЧНИК ЗА ВОДАЧ НА ЈАТО Vol. 1 Образовна извидничка младинска програма РАЗВИГОРЕЦ ПРИРАЧНИК ЗА ВОДАЧ НА ЈАТО Сојуз на Извидници на Македонија Водич за спроведување на образовен програм на извидништвото за развигорци Скопје 2014

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Универзитет Св. Климент Охридски Битола. Економски факултет - Прилеп

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Универзитет Св. Климент Охридски Битола. Економски факултет - Прилеп Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп МАГИСТЕРСКИ ТРУД ТЕМА: "ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" МЕНТОР: Проф. Д-р Пеце Николовски КАНДИДАТ: Ѓоршеска

More information

Македонија: завршен извештај за

Македонија: завршен извештај за Македонија: завршен извештај за 2014-2016 Во текот на имплементацијата на вториот национален акциски план за ОВП, објавените снимки од нелегалното прислушување открија значителни недостатоци во области

More information

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , )

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , ) МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 2 (2017), 107 121 КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1996 1998, 2007 2009, 2013 2015) Лидија Кондинска 1 Снежана Ристовска 2 Промените во наставата

More information

Сопственик на свињарска фарма од Централната Долина

Сопственик на свињарска фарма од Централната Долина 14. ДИСЦИПЛИНА На работникот сигурно му било многу досадно, па го зел кастрачот и му ги скастрил ушите на нашето куче. Веднаш го отпуштив. Подоцна, ми пријде говедарот и ме замоли да го задржам работникот

More information

Универзитет Св. Климент Охридски Битола Технички факултет Битола. Индустриско инженерство и менаџмент. М-р Фанче ЈОШЕВСКА. Докторска дисертација

Универзитет Св. Климент Охридски Битола Технички факултет Битола. Индустриско инженерство и менаџмент. М-р Фанче ЈОШЕВСКА. Докторска дисертација Универзитет Св. Климент Охридски Битола Технички факултет Битола Индустриско инженерство и менаџмент М-р Фанче ЈОШЕВСКА Докторска дисертација Моделот на тимско водство според Хил и организациската рамка

More information

Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска Банка во 2012 година колективно и од аспект на поединечните членови

Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска Банка во 2012 година колективно и од аспект на поединечните членови C2 Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска Банка во 2012 година колективно и од аспект на поединечните членови Јануари 2013 1 Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид, согласно

More information

- МАГИСТЕРСКИ ТРУД -

- МАГИСТЕРСКИ ТРУД - УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП Економски факултет Втор циклус - Здравствен менаџмент Штип Марина Петрова УПРАВУВАЊЕ СО МОТИВАЦИЈА НА ПЕРСОНАЛОТ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ШТИП - МАГИСТЕРСКИ ТРУД

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип. Иван Стефанов

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип. Иван Стефанов УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип Иван Стефанов КРЕИРАЊЕ НА ПРЕПОЗНАТЛИВА ДЕЛОВНА ЕТИКА И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ПОСТИГНУВАЊЕ СОПСТВЕН

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите МАГИСТЕРСКИ ТРУД Значењето на е-crm за остварување на Кандидат Вршкоска Лидија Ментор Проф.Д-р.Маргарита Јанеска Прилеп, јуни, 2014 Содржина Вовед... 4 1.Предмет, цели и методологија на истражување...

More information

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО Содржина: - Најава на системот...2 1. Сметки...3 2. Провизии...5 3. Курсна листа...5 4. Плаќања...6 НАЈАВА НА СИСТЕМОТ По добивањето

More information

Годишен извештај 2016

Годишен извештај 2016 Издаден од Граѓанска асоцијација МОСТ Ванчо Мицков 18 б, 1000 Скопје Република Македонија http://www.most.org.mk most@most.org.mk Подготвен од: Граѓанска асоцијација МОСТ Скопје, април, 2017 година Сите

More information

Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д

Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д Вовед Возилата GREAT WALL со бензински мотори можат да бидат дополнително опремени со фабрички гасен уред со течно вбризгување на горивото (Liquid Propane Injection

More information

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ЗЕЛС ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ПРОМОВИРАН

More information

С О Д Р Ж И Н А. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 225. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната

More information

INTELLECTUAL PROPERTY

INTELLECTUAL PROPERTY РАЗМЕНА НА ВРЕДНОСТ ПРЕГОВАРАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА Прирачник за обука WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION SOIP State Office of Industrial Property Содржина 3 СОДРЖИНА ПРЕДГОВОР...

More information

Придржување кон препораките за ординираниот лек

Придржување кон препораките за ординираниот лек Прилог Придржување кон препораките за ординираниот лек Вклучување на пациентите во решенијата за препишаните лекови и нивна поддршка за придржување кон терапијата Објавено: јануари 2009 год. guidance.nice.org.uk/cg

More information

МАКЕДОНИЈА ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ МЕХАНИЗМОТ ЗА НЕЗАВИСНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (МНИ):

МАКЕДОНИЈА ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ МЕХАНИЗМОТ ЗА НЕЗАВИСНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (МНИ): МЕХАНИЗМОТ ЗА НЕЗАВИСНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (МНИ): МАКЕДОНИЈА ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ 2014 2016 Неда Коруновска Реактор-Истражување во акција Прв завршен извештај First End-of-Term Report INDEPENDENT REPORTING MECHANISM

More information

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА д-р Срѓан Керим 1 ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Авторот е Претседател на 62.заседание на Генералното собрание на ООН и поранешен Министер за надворешни работи на Република Македонија 1 Поминаа

More information

УПАТСТВО. Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token)

УПАТСТВО. Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token) УПАТСТВО Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token) Верзија: 3.0 Датум: 26.04.2012 КИБС АД Скопје 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://ca.kibs.com.mk

More information

КОНТРОЛНИ Т О Ч К И С К

КОНТРОЛНИ Т О Ч К И С К Изготвен од Меѓународната организација на трудот во соработка со Меѓународната асоцијација за ергономија Е Р Г О Н КОНТРОЛНИ ТОЧКИО М второ издание С К И Практичен прирачник со лесно применливи решенија

More information

а) Сексуално и репродуктивно здравје - Пристап до информации - Лица со оштетен вид и слух - Македонија - Истражувања

а) Сексуално и репродуктивно здравје - Пристап до информации - Лица со оштетен вид и слух - Македонија - Истражувања 1 CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека «Св. Климент Охридски», Скопје 613.88-056.262/.263(497.7)(047.3) ПРИСТАП до информации и услуги за сексуално и репродуктивно

More information

ОД СИГУРНО СМЕСТУВАЊЕ ДО СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЖРТВИТЕ ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

ОД СИГУРНО СМЕСТУВАЊЕ ДО СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЖРТВИТЕ ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ОД СИГУРНО СМЕСТУВАЊЕ ДО СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЖРТВИТЕ ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта Издавач: Здружение за акција против насилство и трговија

More information

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии Информатика и компјутерска техника ПИЛОТ ИМЛЕМЕНТАЦИЈА НА MOODLE ПЛАТФОРМА ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - магистерски

More information

Програма за работа на здружението Регионален центар за одржлив развој за 2016 година

Програма за работа на здружението Регионален центар за одржлив развој за 2016 година Regionalen centar za odr`liv razvoj ul. Goce Del~ev br.24 Кратово tel/faks 00 389 31 481 542 e-mail:regionalencentar@gmail.com www.regionalencentar.org.mk Програма за работа на здружението Регионален центар

More information

МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT)

МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT) ISSN 1857-9841 (Printed) ISSN 1867-985X (Online) МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT) ijert.fzf.ukim.edu.mk Волумен

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. втор циклус на студии МАГИСТЕРСКИ ТРУД

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. втор циклус на студии МАГИСТЕРСКИ ТРУД УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ втор циклус на студии МАГИСТЕРСКИ ТРУД Маркетингот како функција и користење на промоцијата како маркетинг тактика за создавање профит и позитивен имиџ за

More information

Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата

Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св.Климент Охридски - Битола Економски факултет - Прилеп Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата Кандидат: Васко Христовски

More information

Гледиштата изразени во овој извештај се на авторот и не нужно ги одразуваат гледиштата на Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија

Гледиштата изразени во овој извештај се на авторот и не нужно ги одразуваат гледиштата на Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија Гледиштата изразени во овој извештај се на авторот и не нужно ги одразуваат гледиштата на Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија Социетас Цивилис - Скопје. ИМПРЕСУМ Наслов: Реформа на

More information

Душица Перишиќ. Dusica Perisic

Душица Перишиќ. Dusica Perisic Почитувани, Изминува и последниот месец од оваа 2017 година и пред нас е Новата 2018 година. Се надеваме дека ќе донесе многу позитивни работи за сите нас, пред сè добро здравје и бериќет, а за локалните

More information

Од нацрт до закон: КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ И ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Институт за демократија Социетас цивилис

Од нацрт до закон: КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ И ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Институт за демократија Социетас цивилис КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ И ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Институт за демократија Социетас цивилис Импресум Наслов: Издавач: За издавачот: Автор: Со придонеси на: Лектура: Дизајн и подготовка: Од нацрт

More information

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ Св. Климент Охридски Битола ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА магистерски

More information

ПРИРАЧНИК ЗА ДОЛГОРОЧНИ НАБЉУДУВАЧИ НА ИЗБОРИ

ПРИРАЧНИК ЗА ДОЛГОРОЧНИ НАБЉУДУВАЧИ НА ИЗБОРИ КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАБЉУДУВАЧИ НА ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачите ќе бидат строго непристрасни во спроведување на своите должности, и тие никогаш не смеат да изразат пристрасност или преференца кон националните,

More information

Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот базиран микросервис за управување со анкети

Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот базиран микросервис за управување со анкети Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии Битола Отсек за информатика и компкутерска техника Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот

More information

ВОДИЧ ЗА КОРПОРАТИВНА ФИЛАНТРОПИЈА

ВОДИЧ ЗА КОРПОРАТИВНА ФИЛАНТРОПИЈА Гледам дека постојано се купува нов мебел, често евтин, неквалитетен и само за фалење пред другите. Сакам да придонесам да се изработува квалитетен мебел, бидејќи забораваме дека тоа се нешта што најмногу

More information

ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ

ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ЖИВОТОТ ПО ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ РЕ/ИНТЕГРАЦИЈА НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА НА БАЛКАНОТ ОД 2007-2014 Г. 2 Автор Координација Фондација Крал Бодуен Графички дизајн Прелом Фотографии Примерок за библиотека Број

More information

Проект за професионален и кариерен развој на наставниците

Проект за професионален и кариерен развој на наставниците Проект за професионален и кариерен развој на наставниците ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ за спроведување на физибилити студија за онлајн професионален развој на воспитно-образовниот кадар во основните и средните

More information

КОНКУРС. За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година

КОНКУРС. За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година КОНКУРС За запишување студенти на факултетите на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2012/2013 година Врз основа на член 108 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. М бр.

More information

ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер Примената на законите под лупа 1 ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер 2 Едиција: Примената на законите

More information

Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ

Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ ПРИРАЧНИК КАКО СЕ БАРА РАБОТА? БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ РАДОВИШ Прирачникот е издаден во рамките на проектот: Креативните умови

More information

Родово буџетирање.

Родово буџетирање. Родово буџетирање http:\\www.coe.int/equality EG-S-GB (2004) RAP FIN Родово буџетирање Финален извештај на Групата специјалисти за родово буџетирање (EG-S-GB) Генерален директорат за човекови права Стразбур,

More information

Работа кон градење отпорни заедници

Работа кон градење отпорни заедници Работа кон градење отпорни заедници Автори: Самет Шабани Амир Кадри Скопjе 2018 Овој проект е поддржан од Амбасадата на Кралтсвото Холандија во Македонија. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките

More information

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS)

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА (СТАНДАРДИ) Ревидирани: Октомври 2016 I Во

More information

Бесплатно издание Интервју Јан Стола

Бесплатно издание Интервју Јан Стола Година IV / Број 6 / мај 2016 година / ISSN 1857-8926 / Бесплатно издание Врата за отворена дебата Тема на бројот: Млади и дроги Интервју: Јан Стола Претседател на меѓународната мрежа Млади во акција за

More information

компоненти цели Како до зголемена ефикасност и ефективност? акредитацја документ за јавна политика еваулација

компоненти цели Како до зголемена ефикасност и ефективност? акредитацја документ за јавна политика еваулација Корис тење на ИП А фон довите во Реп ублика Македонија Како до зголемена ефикасност и ефективност? - документ за јавна политика м-р Билјана Стојаноска Д-р Малинка Ристевска Јорданова програмирање ефективност

More information

Четири Години од Добивањето на Кандидатскиот Статус:

Четири Години од Добивањето на Кандидатскиот Статус: 2009 Четири Години од Добивањето на Кандидатскиот Статус: Што е направено Аналитика Септември 2009 Вовед Многу беше сторено и речено во последните четири години откако Македонија доби кандидатски статус

More information

Преземање сертификат користејќи Internet Explorer

Преземање сертификат користејќи Internet Explorer УПАТСТВО Преземање сертификат користејќи Internet Explorer Верзија: 4.0 Датум: 09.01.2018 103.10 КИБС АД Скопје 2017 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk Содржина 1. Подготовка за

More information

Издавач: Младите можат Автори: Горјан Славковски Стефан Јовановски. Дизајн: Креативно студио Преплет Лектор:

Издавач: Младите можат  Автори: Горјан Славковски Стефан Јовановски. Дизајн: Креативно студио Преплет Лектор: Издавач: Младите можат www.youthcan.org.mk info@youthcan.org.mk Автори: Горјан Славковски Стефан Јовановски Дизајн: Креативно студио Преплет Лектор: Тираж: 170 примероци Оваа публикација е овозможена со

More information

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) SATELLITE, 4X2 Мануелен менувач 18.320 EUR / 1.132.176 ден SATELLITE, 4X2, СО КЛИМА УРЕД Мануелен менувач 18.969 EUR / 1.172.285 ден SATELLITE,

More information

Јуни / June ЗАЕДНИЦА НА ЕДОНСКИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ASSOCIATION OF THE UNITS OF LOCAL SELF GOVERNMENT OF

Јуни / June ЗАЕДНИЦА НА ЕДОНСКИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ASSOCIATION OF THE UNITS OF LOCAL SELF GOVERNMENT OF Г ЛАСИЛО NEWSLETTER Јуни / June 2014 ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА С ОДБОР НА ЗЕЛ Т О И Н В А Р П У LS ЦИЈАТИВИ НА И Н И И И G BOARD OF ZE Ц IN О G Ч A У

More information