RAPORTI PERFUNDIMTAR PËR VLERËSIMIN E JASHTËM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT. MASTER PROFESIONAL në MENAXHIM BIZNESI, ME PROFIL MENAXHIM ARSIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "RAPORTI PERFUNDIMTAR PËR VLERËSIMIN E JASHTËM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT. MASTER PROFESIONAL në MENAXHIM BIZNESI, ME PROFIL MENAXHIM ARSIMI"

Transcription

1 RAPORTI PERFUNDIMTAR PËR VLERËSIMIN E JASHTËM TË PROGRAMIT TË STUDIMIT MASTER PROFESIONAL në MENAXHIM BIZNESI, ME PROFIL MENAXHIM ARSIMI OFRUAR NGA UNIVERSITETI EPOKA Grupi i vlerësimit të jashtëm 1. Prof. Asoc. Dr. Kseanela SOTIROFSKI 2. Dr. Bernard DOSTI Korrik, 2013 Page 1 of 61

2 Parathënie për Procesin e Vlerësimit të Jashtëm I. PARIMET E PUNËS SË GVJ Besimi Vlerësimi i mbështetur në dokumenta të paraqitura nga GVJ, Institucioni etj. Profesionalizmi, vërtetësia, Objektiviteti, paanshmëria, transparenca e plotë dhe Përfshirja e të gjithë aktorëve në të gjitha fazat e vlerësimit. Objektivat kryesore të procesit të vlerësimit janë: Të zbulojë fakte që bëjnë sa më të qartë gjendjen e një institucioni, apo programi studimi në Arsimin e Lartë, në kohë reale dhe në kontekstin kombëtar e ndërkombëtar Të bëjë publik informacionin, me qëllim që të gjithë partnerët dhe publiku i gjerë (studentët, prindërit, stafet akademike dhe ndihmëse, partnerët e tjerë socialë, ekonomikë e politikë) të informohen për cilësinë e IAL, programeve të studimit, diplomave e shërbimeve që ato ofrojnë Të japë një bazë të mjaftueshme të dhënash, rekomandimesh e konsideratash profesionale, që do të shërbejnë si pikënisje për procesin e mëtejshëm të akreditimit. Të shërbejë për kultivimin e kulturës së cilësisë në IAL e cila shihet në ndërtimin e strukturave, praktikave dhe procedurave të brendshme të vlerësimit të cilësisë, struktura të cilat kombinojnë eksperiencën e fituar gjatë vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm. II. ETAPAT E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT TË JASHTËM Miratimi i kërkesës së IAL dhe përcaktimi i afateve kohore të Vlerësimit të Jashtëm; Ngritja e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm (GVJ) nga APAAL dhe miratimi i përbërjes së tij në KA. APAAL mori pjesë me specialistin/ët. Njoftimi i IAL për përbërjen e GVJ dhe afatet kohore të Vlerësimit të Jashtëm; Kontraktimi i anëtarëve të GVJ; Trainimi i GVJ nga stafi i APAAL dhe njohja me Dosjen e Vetëvlerësimit; Hartimi nga APAAL i programit të vizitës/ave në vend (axhenda) nga GVJ; Njoftimi i titullarit të IAL për programin që do të ndjekë GVJ gjatë vizitave në këtë institucion; Kryerja e vizitave në institucion; Hartimi i Draft raportit të vlerësimit të jashtëm; Dorëzimi i Draft-Raportit të Vlerësimit të Jashtëm nga GVJ; Dërgimimi i Draft-Raportit të GVJ në IAL; Ardhja e vërejtjeve/miratimit të IAL për draft RVJ; Dorëzimi i Raportit përfundimtar të Vlerësimit të Jashtëm; III. PËRMBAJTJA E RAPORTIT TË VLERËSIMIT TË JASHTËM RVJ mund të përbëhet nga 12 Rubrika kryesore. Çdo rubrikë që kërkohet të analizohet mund të përbëhet nga tre pjesë: Pjesa përshkrimore Tregues të matshëm (Të dhëna, shoqëruar me Anekset). Vlerësimi sipas Standardeve Në pjesën përshkrimore, GVJ sipas termave të referencës përshkruan aspektin përkatës të vlerësimit. Në pjesën e treguesve të matshëm GVJ do të japë të dhëna sasiore, tabela etj, të cilat vërtetojnë përfundimet e pjesës përshkrimore. Ndërsa në pjesën e vlerësimit cilësor sipas standardeve, GVJ do të përgjigjet konkretisht për çdo kriter dhe për çdo standard, nëse plotësohet apo jo. Page 2 of 61

3 RAPORT I GRUPIT TË VLERËSIMIT TË JASHTËM Për Programin e studimit MP në Menaxhim Biznesi, me profil Menaxhim Arsimi HYRJE Strategjitë e Universitetit Epoka, i cili e filloi jetën e tij akademike në vitin 2007, janë fokusuar në tre drejtime kryesore: Mësimdhënia, Kërkimi Shkencor dhe Kontributi për Shoqërinë, pjesë të trekëndëshit të dijes. Departamenti i Administrim Biznesit në Universitetin Epoka është pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Administrative. Në pajtim me Ligjin mbi Arsimin e Lartë, si dhe udhëzimet dhe urdhrat përkatëse, Universitetit u pajis me liçensën në mars Më 26 gusht 2009, në përputhje me Ligjin Nr. 9741, datë , Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Universitetit i është dhënë liçensa për të hapur programet e ciklit të dytë dhe të tretë të studimit, përkatësisht Programet Diplomë e Nivelit të Dytë dhe Master i Nivelit të Dytë si dhe në vijim të hyrjes në fuqi të Ligjit Nr.10307, datë Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9741, datë , Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, u miratua sipas procedurës përkatëse përshtatja e emërtimit të programeve të sipërmendura në Master i Shkencave/Arteve të Bukura dhe Master Profesional. Departamenti i Administrim Biznesit vepron si njësi bazë mësimore-kёrkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene në disiplinën e administrim biznesit. Në këtë kuadër, Departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies veprimtaritë kërkimore, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit. Departamenti i Administrim Biznesit synon kualifikimin e stafit të ri me njohuri të përgjithshme, e të vetëdijshëm për sfidat e ekonomisë dhe menaxhimit, si dhe të aftë për të punuar në administratën e sektorëve privatë vendas dhe të huaj. Programi Master Profesional në Menaxhim Biznesi me Profil Menaxhim Arsimi është projektuar për liderët e edukimit aktualë dhe për ata që aspirojnë të bëhen në të ardhmen duke përfshirë të gjithë sektorët dhe agjencitë e edukimit. Ky program siguron një zhvillim bashkëkohor dhe akademik, të orientuar drejt praktikës dhe një profesionalizëm të qëndrueshëm. Me anë të këtij programi studentët do të rrisin njohuritë dhe aftësitë e tyre si lider në shkencat e edukimit duke u përfshirë ne një mësimdhënie dhe zhvillim profesional që perfeksionon praktikën e tyre të lidershipit në arsim. Misioni Misioni i Departamentit të Administrim Biznesit është përgatitja e individëve të kualifikuar për karrierë në sektorin privat, publik dhe organizata jo-fitimprurëse, duke siguruar një arsimim të gjerë profesional. Programi i administrim e biznesit është strukturuar rreth një grupi kursesh teknike, të cilat ekspozojnë studentët me njohuritë themelore të metodave sasiore, të kontabilitetit, dhe teorive ekonomike, si dhe njohuritë themelore rreth menaxhimit, lidershipit të cilat integrojnë kulturën, gjuhën dhe etikën, për të mundësuar liderat e ardhshëm të biznesit të përmbushin sfidat e mjedisit të sotëm global. Vizioni Paraqitja para studentëve e programeve të kompletuara me të gjitha njohuritë e nevojshme për një përgatitje sa më të plotë akademike dhe profesionale në fushën e administrim biznesit, duke u mbështetur në baza të etikës profesionale, për të zhvilluar mendimin kritik tek studentet dhe për t i bërë ata të kuptojnë rëndësinë e rolit të tyre në shoqëri. GRUPI I VLERËSIMIT TË JASHTËM (GVJ) Përbërja e GVJ: 1. Prof. Asoc. Dr. Kseanela SOTIROFSKI 2. Dr. Bernard DOSTI Page 3 of 61

4 1. Misioni/Objektivat e programit të studimit Pjesa përshkrimore Terma reference: Qëllimet dhe objektivat e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, strategjitë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata, ndjekja dhe përshtatja e objektivave dhe e qëllimeve me kohën, të dhëna të përgjithshme për IAL (historiku, statusi, numri i punonjësve në vite, numri i studentëve në vite, programet e studimit për të gjitha ciklet e studimit, vendi i IAL në kuadrin kombëtar e ndërkombëtar). Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative në Universitetin Epoka është i angazhuar për nxitjen e mendimit kritik intelektual dhe synon një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore në Shqipëri, rajon dhe më gjerë. Misioni i Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Administrative është të ofrojë mundësi më të mëdha arsimore përmes metodave efektive të arsimit, kurrikulave përkatëse, dhe këshillimit akademik; të angazhohet në aktivitete shkencore që të ndihmojë në rritjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional të fakultetit; dhe të marrë pjesë aktivisht në aktivitetet në shërbim të Universitetit dhe komunitetit. Fakulteti është i angazhuar në kërkimin, zbulimin dhe përcjelljen e njohurive të reja, aftësive cilësore të mësimdhënies dhe standardeve të larta profesionale Departamenti i Administrim Biznesit në Universitetin Epoka është pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Administrative. Në përputhje me Ligjin mbi Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë,Departamenti i Administrim Biznesit vepron si njësi bazë mësimore-kërkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene në disiplinat administrim biznesit. Në këtë kuadër, departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies, veprimtaritë kërkimore, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij, për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit. Departamenti i Administrim Biznesit parashtron mundësi më të mira, për studentët e interesuar të ndërtojnë karrierën e tyre profesionale dhe akademike në fusha të ndryshme të menaxhimit dhe administrimit, si në sektorin privat ashtu dhe në atë publik. Programi Master Profesional në Menaxhim Biznesi me Profil Menaxhim Arsimi është projektuar për të gjithë ata të cilët aspirojnë një pozicion në një institucion arsimi, ose ata që janë të interesuar në një thellim mbi menaxhimin dhe lidershipin ne kontekstin e shkencave te edukimit. Ky program siguron një zhvillim bashkëkohor dhe akademik, të orientuar drejt praktikës dhe një profesionalizëm të qëndrueshëm. Me anë të këtij programi studentët do të rrisin njohuritë dhe aftësitë e tyre si lider në shkencat e edukimit duke u përfshirë ne një mësimdhënie dhe zhvillim profesional që perfeksionon praktikën e tyre të lidershipit në arsim. Misioni Programi Master Profesional në Menaxhim Biznesi me Profil Menaxhim Arsimi është projektuar të përgatisë liderë të kualifikuar në të gjithë sektorët dhe agjencitë e edukimit. Ky program siguron një zhvillim bashkëkohor dhe akademik, te orientuar drejt praktikes dhe një profesionalizëm te qëndrueshëm. Gjatë këtij programi studentët familjarizohen me çështje të ndryshme të menaxhimit, zhvillimeve në fushën e edukimit, ekonomisë dhe shoqërisë, si dhe zhvillimin e aftësive të të shkruarit dhe komunikimit duke synuar kështu përgatitjen e liderëve me formim te thelluar profesional në fushën e menaxhimit, drejtimit, ekonomisë, zhvillimit te burimeve njerëzore, sjelljes organizative dhe kërkimit shkencor ne fushën e menaxhimit të institucioneve me karakter edukativ dhe arsimor. Page 4 of 61

5 Vlerësimi sipas Standardeve Standardi/Kriteret Vlerësimi sipas standardeve 1 Standardi I.1 - Institucioni ofron programe studimesh në përputhje me misionin dhe qëllimin e tij. Kriteri 3: Hartimi i programi MP në Menaxhim Biznesi me Profil Menaxhim Arsimi i cili synon në përgatitjen e liderëve të kualifikuar në sektorin e edukimit dhe arsimit është në përputhje me misionin dhe qëllimin Universitetit Epoka, i cili është ngritja e mirëorganizuar dhe e mirëpërgatitur e individëve produktivë dhe kompetent me një frymë të orientuar kërkimore, të cilët posedojnë etikën profesionale dhe ndjeshmërinë për vendin dhe realitetin në botën e ditëve të sotme, në mënyrë që të shërbejë për vlerat themelore të njeriut; kontribuojnë në përmirësimin e jetës së cilësisë së njerëzimit, bazuar në nevojat universale dhe rajonale. Kriteri 3 Programet e studimeve hartohen në përputhje me misionin dhe qëllimin e institucionit; Kriteri 4 Programet e studimeve hartohen në përputhje me nevojat e tregut të punës; Kriteri 5 Programet e studimeve hartohen në përputhje me zhvillimin ekonomik të vendit; Kriteri 6 Programet e studimeve pasqyrojnë vullnetin e institucionit për ruajtjen e vlerave kulturore të kombit. Kriteri 4: Në përputhje me kërkesat ligjore dhe procedurat e nevojshme për licencim, Universiteti Epoka, me anë të ekspertëve ka bërë një studim të tregut të punës. Në përfundim të studimit u vendos për programet që do të ofrohen. Kriteri 5: Politikat zhvillimore të departamentit hartohen në përputhje me zhvillimin ekonomik të vendit dhe nevojat e tregut të punës. Në këtë kuadër, sektori i administrim dhe menaxhimit në arsim, paraqitet si një ndër më të fuqishmit dhe me hapësirë të mjaftueshme për punësimin e të diplomuarve. Kriteri 6: Politikat dhe programet e ofruara nga Universiteti Epoka, janë hartuar në përputhje me politikat kombëtare të parashikuara në planin strategjik mbi arsimin e lartë të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës. Standardi I.2 - Programet e studimeve janë në përputhje me strategjinë për zhvillim të institucionit. Kriteri 1: Misioni i Departamentit të Administrim Biznesit, përsa i përket programit MP në Menaxhim Biznesi me profil Menaxhim Arsimi është Kriteri 1 Programet e studimeve janë përshtatur me konceptuar në harmoni të plotë me misionin e strategjinë për zhvillim të institucionit; përgjithshëm të Universitetit Epoka, me standardet ndërkombëtare, si dhe me veçantitë dhe risitë që synon të sjellë ky institucion në vendin tonë dhe më gjerë. Standardi I.3 - Programet e studimeve ofrohen në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Kriteri 1 Përmbatja e programeve të studimeve është në përputhje me kriteret e përcaktuara nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi; Kriteri 2 Emërtimi i programit të studimit është në përputhje me nivelin e kualifikimit të arritur dhe të përcaktuar nga Korniza Shqiptare e Kualifikimit. Kriteri 1: Programet e studimit janë në përputhje me kriteret e përcaktuara nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe me Kartën e Bolonjës. Kriteri 2: Në hartimin e programit të studimit, është marrë parasysh që emërtimi i programit të studimit të jetë në përputhje me nivelin e kualifikimit të arritur dhe të përcaktuar nga Korniza Shqiptare e Kualifikimit. Standardi I.11 - Institucioni harton një plan zhvillimi të programeve të studimeve, të rezultateve të mësimdhënies dhe të të nxënit. 1 GVB duhet të shprehen me shkrim për çdo standard në mënyrë të përmbledhur (mbështetur në kriteret majtas). Në fund të çdo rubrike, grupi duhet të japë mendimin e tij për përmbushjen e standardeve në tërësi. Page 5 of 61

6 Kriteri 1 Institucioni harton një plan strategjik në nivel institucioni për zhvillimin dhe përmirësimin e programeve të studimeve; Kriteri 2 Institucioni harton një plan strategjik në nivel institucioni për përmirësimin e rezultateve të mësimdhënies dhe të të nxënit. Kriteri 1 Universiteti Epoka ka hartuar një plan strategjik në nivel institucioni për zhvillimin dhe përmirësimin e programeve të studimeve. Kriteri 2 Universiteti Epoka ka hartuar një plan strategjik në nivel institucioni për përmirësimin e rezultateve të mësimdhënies dhe të nxënit. Konkluzionet e vlerësimit: Ky program studimi ofrohet në përputhje me misionin e institucionit. Ky program është në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi. 2. Struktura akademike e Fakultetit (përgjegjës për programin e studimit) Pjesa përshkrimore Terma reference: përbërësit e njësisë dhe stafet e tyre, kompetencat, Baza e të dhënave të njësisë, freskimi i vazhdueshëm i saj dhe përgjegjësitë e mbajtjes dhe dhënies së informacionit Fakulteti Universiteti Epoka ka dy fakultete: Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Administrative si dhe Fakultetin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë. Fakulteti është njësi kryesore e Universitetit Epoka i cili bashkërendon mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimore-kërkimore, të përafërta ose të ndërthurura. Fakulteti ofron programe të studimeve të llojeve dhe niveleve të ndryshme, në përfundim të cilave përfitohet diplomë. Organet dhe autoritetet drejtuese të Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Administrative janë: dekani, zëvendës dekani, kancelari, Këshilli i Fakultetit dhe Këshilli i Administrimit të Fakultetit. Hapja, bashkimi ose mbyllja e fakulteteve në Universitetin Epoka bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. Dekani i Fakultetit ka këto kompetenca: 1. Drejton dhe kontrollon gjithë punën mësimore dhe shkencore të Fakultetit, siguron zbatimin e planeve dhe programeve mësimore dhe kalendarit akademik të Fakultetit; 2. Interpreton dhe zbaton politikën e zhvillimit në Fakultetin përkatës; 3. Në fund të çdo viti akademik ose kur kërkohet, dorëzon në Këshillin Administrativ të Universitetit raportin mbi aktivitetet e Fakultetit dhe Planin e Aktiviteteve për vitin e ardhshëm akademik; 4. Organizon dhe drejton punën e hartimit të planeve dhe programeve mësimore të cikleve të ndryshme të studimit pranë Fakultetit dhe i paraqet ato për shqyrtim në Senat; 5. Organizon përzgjedhjen e studentëve të rinj që pranohen çdo vit akademik; 6. I propozon Senatit dëbimin e studentëve nga institucioni; 7. I propozon Senatit Rregulloren e Brendshme të Fakultetit në fjalë; 8. I propozon Rektorit emërimin e stafit akademik të brendshëm dhe të jashtëm të pranuar pas një konkursi; 9. I sugjeron Rektorit përgjegjësitë e departamenteve për stafin akademik, të cilat janë miratuar nga Këshilli i Lartë; 10. I propozon rektorit dhe Këshillit të Lartë nënshkrimin e kontratave me personalitete të huaja dhe lokale për periudha të shkurtra kohore; 11. I propozon Senatit masat korrigjuese për vartës të stafit akademik dhe administrativ në rast të shkeljes së dispozitave ligjore në përputhje me legjislacionin në fuqi; 12. Miraton planet mësimore dhe kërkimore të çdo anëtari të stafit akademik të Fakultetit; 13. Miraton anëtarët, kryetarin e provimeve të pranimit dhe komisionet e provimeve të formimit dhe diplomave; 14. Miraton tezat e provimeve të pranimit, provimit të formimit dhe çështjet e projektit të diplomës; 15. I propozon Këshillit të Lartë, nëpërmjet Rektorit, dërgimin e studentëve jashtë vendit për kurse të plota apo të pjesshme, në përputhje me Strategjinë e Arsimit të Lartë dhe Universitetin, për projektet ndërkombëtare dhe marrëveshjet ndërinstitucionale. Zëvendës dekani Zv/Dekani është në mesin e autoriteteve udhëheqëse të Fakultetit. Zv/Dekani duhet të ketë së paku gradën "Doktor ". Ai propozohet nga Dekani dhe emërohet nga Rektori për një kohëzgjatje katërvjeçare. Këshilli i Fakultetit Page 6 of 61

7 Këshilli i Fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës që përcakton veprimtarinë e planifikuar të mësimdhënies dhe fushës kërkimore të Fakultetit në bazë të propozimeve të departamenteve. Këshilli i Fakultetit përbëhet nga Dekani, i cili drejton Këshillin, shefat e departamenteve, drejtorët e qendrave kërkimore të zhvillimit, si dhe një anëtar i stafit akademik për secilin departament. Sekretari i Fakultetit ka për detyrë raportimin në takimet e Këshillit të Fakultetit. Kohëzgjatja e Këshillit të Fakultetit është katër vjet. Këshilli i Fakultetit ka këto kompetenca: 1. Vendos mbi aktivitetet e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe publikimeve të Fakultetit; përcakton parimet, planet, programet, tekstet për studentët dhe përdorimin e kalendarit akademik në lidhje me aktivitete të tilla; 2. I propozon Rektorit programe të reja të studimit ose të kërkimit; 3. I propozon Rektorit hapjen, ndryshimin ose mbylljen e departamenteve ose njësive të tjera; 4. I propozon Senatit planin e zhvillimit të Fakultetit dhe mbikëqyr zbatimin e tij; 5. Shqyrton dhe miraton raportin vjetor të Dekanit për mësimdhënien dhe aktivitetet kërkimore; 6. Jep propozime në lidhje me procesin e mësimit dhe provimeve, i cili i paraqitet Senatit për miratim; 7. Zgjedh anëtarët e Këshillit Administrativ të Fakultetit për një periudhë katërvjeçare, duke marrë parasysh titujt e tyre akademikë; 8. Shqyrton periodikisht rregulloret e programeve të studimit dhe ua paraqet ato Senatit për miratim; 9. Kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj dhe rregullore. Këshilli Administrativ i Fakultetit Këshilli Administrativ i Fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës që përcakton në bazë të propozimeve të departamenteve përdorimin e burimeve njerëzore dhe materiale në dispozicion të fakultetit. Këshilli Administrativ i Fakultetit përbëhet nga Dekani, i cili drejton Këshillin dhe të paktën katër anëtarë të stafit akademik që zgjidhen për një mandat katërvjeçar nga Këshilli i Fakultetit, duke marrë në konsideratë titujt e tyre akademikë. Këshilli Administrativ i Fakultetit ka këto kompetenca: 1. Ndihmon Dekanin për të siguruar zbatimin e vendimeve të Këshillit të Fakultetit; 2. Siguron zbatimin e planeve dhe programeve mësimore dhe kalendarit akademik të Fakultetit; 3. Merr vendime për çështjet që lidhen me menaxhimin e Fakultetit; 4. I propozon Këshillit Administrativ të Universitetit pranimin, transferimin, përjashtimin e studentëve dhe bën propozime të tjera lidhur me organizimin e procesit të mësimit dhe të provimit; 5. Kryen detyra të tjera të përcaktuara me rregullore. Departamenti Departamenti është njësia bazë mësimore kërkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe grupon disiplinat mësimore përkatëse. Objekti i mësimdhënies dhe i kërkimit shkencor të departamentit përfshin disa disiplina të një shkence. Hapja, shkrirja ose mbyllja e departamenteve në Universitetin Epoka bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. Organizimi i Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Administrative në Universitetin Epoka është si më poshtë: Departamenti i Ekonomiksit; Departamenti i Financë-Bankës; Departamenti i Administrim Biznesit; Departamenti i Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare; Departamenti përfshin të gjithë stafin akademik, të brendshëm dhe të jashtëm, sipas disiplinave përkatëse. Departamenti ka këto kompetenca: 1. Nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies, kërkimit apo aktiviteteve artistike, duke respektuar liritë e personelit akademik dhe të drejtën për të shfrytëzuar materialin dhe burimet financiare në dispozicion të departamentit; 2. Shqyrton planet mësimore dhe i propozon Këshillit të Fakultetit ndryshimet e përshtatshme; 3. Rishikon programin mësimor, i bën ndryshimet e nevojshme dhe ia propozon ato Këshillit të Fakultetit; 4. I propozon Këshillit të Fakultetit tekstet të cilat do të përdoren nga studentët; 5. Realizon planin mësimor sipas planit të miratuar dhe kontrollon cilësinë e mësimdhënies; 6. Përcakton temat e punës shkencore dhe kontrollon zbatimin e tyre; 7. Drejton kualifikimin shkencor pasuniversitar afatshkurtër dhe afatgjatë; Page 7 of 61

8 8. Është i organizuar në mësimdhënie dhe grupe kërkimore me karakter të përkohshëm. Përgjegjësi i departamentit Përgjegjësi i Departamentit është autoriteti më i lartë i njësisë bazë mësimore-kërkimore. Përgjegjësi i Departamentit zgjidhet nga Dekani mes anëtarëve të brendshëm të stafit akademik të Departamentit, miratohet nga Rektori dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhje. Përgjegjësi i Departamentit është përgjegjës për veprimtarinë e mësimdhënies dhe atë kërkimore në çdo nivel të departamentit dhe për drejtimin e rregullt dhe efikas të çdo aktiviteti brenda tij. Në rastet kur Përgjegjësi i Departamentit nuk është në gjendje për të kryer detyrat e tij, ia delegon kompetencat përkohësisht njërit prej anëtarëve të stafit akademik. Tregues të matshëm: Fakulteti, Organizimi hierarkik i Fakultetit Organet e zgjedhura në të gjitha nivelet Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion Standardi/Kriteret Vlerësimi sipas standardeve Standardi II.2 - Institucioni organizohet në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi, për përmbushjen e misionit të tij. Kriteri 1 Universiteti Epoka është organizuar në mënyrë që të përmbushë misionin e tij. Kriteri 1 Institucioni organizohet në mënyrë që të përmbushë misionin e tij; Kriteri 2 Institucioni ka së paku dy Fakultete; Kriteri 3 Fakulteti organizohet në njësi bazë. Çdo fakultet ka, së paku, tri të tilla, nga të cilat dy departamente; Kriteri 4 Fakulteti ose Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit përbëhet nga, së paku, 3 njësi bazë me objektiva dhe mision të mirëpërcaktuar; Kriteri 5 Departamenti duhet të ketë në përbërje të tij të paktën 7 anëtarë efektivë si personel akademik, ndër të cilët të paktën 3 duhet të jenë me gradën shkencore Doktor. Kriteri 2 Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative përbëhet nga 4 departamente, të cilët operojnë si njësi bazë me objektiva dhe mision të mirëpërcaktuar. Kriteri 3 Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative përbëhet nga 4 departamente, të cilët operojnë si njësi bazë me objektiva dhe mision të mirëpërcaktuar. Kriteri 4 Departamenti, si njësi bazë, ka në përbërje të tij të paktën 7 anëtarë efektivë si personel akademik, ndër të cilët të paktën 3 janë me grada dhe tituj. Standardi II.3 - Njësitë e institucionit angazhohen drejtpërdrejt dhe me përkushtim për realizimin e programeve të studimeve. Kriteri 1 Njësitë bazë dhe kryesore janë të ndërgjegjshme për përgjegjësitë që kanë për realizimin e programeve të studimeve; Kriteri 2 Njësitë bazë dhe kryesore përfshihen në procesin e rekrutimit të personelit akademik të nevojshëm dhe në vlerësimin e tij. Kriteri 1: Parashikuar si në statut ashtu dhe në Rregulloren e Organizimit Akademik, departamenti dhe fakulteti janë të ndërgjegjshëm për përgjegjësitë që kanë për realizimin e programeve të studimeve. Kriteri 2 Në bazë të Rregullores për Punësim dhe Vlerësim të Performancës Akademike, departamenti dhe fakulteti përfshihen në procesin e rekrutimit të personelit akademik të nevojshëm dhe në vlerësimin e tij. Konkluzionet e vlerësimit: Ky Institucion organizohet në përputhje si me aktet nënligjore gjithashtu angazhon në mënyrë të drejtëpërdrejtë njësitë e tij për të bërë të mundur realizimin e plotë të programit të studimit. 3. Personeli akademik dhe personeli mbështetës për programin e studimit Pjesa përshkrimore Page 8 of 61

9 Terma reference: Të dhëna për kualifikimin e Personelit akademik, ndarja e tij në Personel Akademik Efektiv (PAE) dhe Personel Akademik me Kontratë (PAK), Personel Administrativ (PA), raporti PAE/PAK, raportet: Personel akademik/personel administrativ/student; nevojat për Personel akademik/ administrativ, shpërndarja e ngarkesës për personelin akademik, marrëdhëniet me strukturat e tjera jashtë kohës së punësimit, kriteret e rekrutimit të personelit akademik, etj. Personeli akademik Politika e Universitetit Epoka është të tërheqë staf të kualifikuar, kryesisht me grada shkencore e tituj shkencorë, standard i përcaktuar në Strategjinë e Zhvillimit të institucionit. Për të plotësuar nevojat për staf akademik me tituj dhe grada shkencore, është kombinuar punësimi i profesionistëve vendas me të huaj me përvojë në fushën akademike. Programi Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil Menaxhim Arsimi bën pjesë në Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Administrative dhe si njësi bazë në Departamentin e Administrim Biznesit. Ky program i këtij departamenti në vitin akademik është i përbërë prej shtatëmbëdhjetë pedagogësh dhe një asistenti kërkimor efektivë dhe prej gjashtë pedagogësh pjesëtarë të stafit akademik me kontratë. Tregues të matshëm Numri i personelit akademik për çdo njësi bazë: Personel Akademik Efektiv (PAE) dhe Personel Akademik me Kontratë (PAK), titujt/gradat. Universiteti EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Departamenti i Administrim Biznesit Numri i PAE Numri i PAK Numri i PA Në Total Gj Tituj/ Grada Gj Tituj/ Grada Gj Tituj/ Grada Në total Gj Tituj/ Grada Tabela 1 Numri i personelit akademik për Departamentin e Administrim Biznesit Për të kompletuar deklarimin e personelit të ri pranë organeve përkatëse, personeli i ri duhet të dorëzojë dokumentat e mëposhtëm pranë zyrës së Burimeve Njerëzore: Personeli Akademik Efektiv: 1. Librezë Pune 2. Diplomën e fundit të përftuar të njëhsuar me origjinalin (nëse diploma është kryer jashtë vendit, duhet edhe njësimi nga MASH i saj) 3. Listën e notave të njëhsuara me origjinalin 4. CV 5. Fotokopje e kartës së identitetit 6. Librezë Shëndetësore 7. Raport Mjeko-Ligjor 8. Numër llogarie bankare në lek Personeli Akademik me Kontratë: 1. Diplomën e fundit të përftuar të njëhsuar me origjinalin (nëse diploma është kryer jashtë vendit, duhet edhe njësimi nga MASH i saj) 2. Listën e notave të njëhsuara me origjinalin 3. CV 4. Librezë Shëndetësore Page 9 of 61

10 5. Raport Mjeko-Ligjor 6. Numër llogarie bankare në lek 7. Fotokopje e kartës së identitetit 4. Personeli akademik dhe mbështetës Pjesa përshkrimore Terma reference: Të dhëna për kualifikimin e Personelit akademik, raporti PAE/PAK, raportet: Personel akademik/personel administrativ/student; nevojat për Personel akademik/ administrativ, shpërndarja e ngarkesës për personelin akademik, marrëdhëniet me strukturat e tjera jashtë kohës së punësimit, kriteret e rekrutimit të personelit akademik, kontratat e punës dhe marrëdhëniet e tjera të punës, mbledhja dhe përdorimi i informacionit për personelin, etj. Raporti PAE/PAK në këtë program është 18/11 = 1.63 Raporti Personel akademik / Personel Administrativ është 29/1 = 29 Raporti Personel Akademik / student është 29/87 = 0.33 Raporti Personel Administrativ / student është 1/87 = 0.01 Raportet e dhëna mësipër janë mëse të mjaftueshme për numrin e studentëve aktualë të këtij programi. Kriteret e rekrutimit të personelit akademik janë në varësi të kërkesës për staf akademik. Preferohen për tu zgjedhur stafi akademik me grada e tituj. Nga këta më të preferuarit janë ata të diplomuar në vende të zhvilluara. Rëndësi i jepet edhe përvojës së stafit që pritet të merret në punë. Me punësimin e stafit akademik, Zyra e Burimeve Njerëzore përgatit kontratën e punës. Pas leximit dhe në rast nevoje, shpjegimit nga ana e Zyrës së Burimeve Njerëzore, stafi akademik e nënshkruan atë dhe Zyra e Burimeve Njerëzore siguron nënshkrimin e kontratës nga Administratori përgjegjës për Universitetin Epoka dhe vulosjen e saj. Mbledhja e të dhënave të stafit bëhet nga një formë e cila quhet Të dhënat individuale të stafit ku çdo personel i ri hedh të dhënat e tij personale. Kjo formë qëndron në dosjen personale të çdo pjesëtari të stafit dhe të dhënat e tij gjithashtu hidhen në sistemin e Universitetit me akses vetëm nga Zyra e Burimeve Njerëzore. Tregues të matshëm Cilësia e stafit drejtues, mësimdhënës dhe administrativ për çdo njësi Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Departamenti i Administrim Biznesit Personeli Akademik Efektiv (Emër Mbiemër) Detyra në Dep. Titulli /Grada Personeli Akademik me Kontratë (Emër Mbiemër) Titulli /Grada Institucioni ku punon full time 1. Gűngőr TURAN Pedagog Prof.Dr 1 Sokol PAÇUKAJ Dr. Universiteti Aleksander Moisiu 2 Mustafa ŰÇ Përgjegjes Departamenti dhe Pedagog Dr. 2 Arif MURRJA Dr. Universiteti Aleksander Moisiu 3 Ali Ihsan ŐZDEMIR Pedagog Assoc.Prof.Dr 3 Leticja GUSHO Doktorante Universiteti Aleksander Moisiu 4 Albana HALILI Pedagog Dr. 4 Adisa TELITI Doktorante Universiteti Aleksander Moisiu Page 10 of 61

11 5 Yűksel KŐKSAL Pedagog Dr. 5 Brunilda ZENELAGA Doktorante Universiteti Aleksander Moisiu 6 Iljir CAPUNI Pedagog Dr. 6 Anila BRATJA Doktorante Universiteti Aleksander Moisiu 7 Eglantina HYSA Pedagog MSc 8 Alba KRUJA Pedagog MA 7 Menada PETRO Doktorante Universiteti Aleksander Moisiu 9 Alba GERDECI Pedagog MA 8 Florian TAHIRI MA Ministria e Brendshme 10 Nihat CENGIZ Pedagog MSc 9 Enkelejda CENAJ Doktorante Universiteti Aleksander Moisiu 11 Igli HAKRAMA Pedagog MSc 10 Ersida TELITI Doktorante Universiteti Aleksander Moisiu 12 Vijaya Raju MULLAGIRI Pedagog MSc 11 Ermira HOXHA Doktorante Universiteti Aleksander Moisiu 13 Ibrahim MEŞECAN 14 Műkremin ÖZKUL 15 Timothy HAGEN 16 Halil BUZKAN 17 Elion IBRAHIMI 18 Esmir DEMAJ Pedagog Pedagog Pedagog Pedagog Pedagog Asistent Kërkimor MSc M.Sc MA M.Sc M.Sc B.Sc Tabela 2 Cilësia e stafit akademik Të dhënat sipas kualifikimit dhe Raportet midis tyre Dep i Administrim Biznesit Titulli PAE PAK Raporti Profesorë 1 0 1/0 Profesorë të As /0 PAE/PAK Page 11 of 61

12 Doktorë Pedagogë (pa tituj) Asistentë me Ma Asistentë pa Ma 1 0 1/0 Personeli Administrativ 1 0 1/0 Tabela 3 Të dhënat sipas kualifikimit te stafit akademik dhe raportet midis tyre Të dhënat sipas seksit Titulli Dep i Administrim Biznesit PAE femra PAE Meshkuj Raporti M/F Profesorë 0 1 1/0 Profesorë të As /0 Doktorë Pedagogë (pa tituj) Asistentë me Ma Asistentë pa Ma 0 1 1/0 Personeli Administrativ 0 1 1/0 Tabela 4 Të dhënat sipas seksit Të dhëna sipas moshës Personeli sipas titujve /gradave Numri i Personelit Akademik Efektiv dhe administrativ me moshë: (25-35) (36-45) (46-55) (56-65) (66-68) Profesorë As. Prof Doktorë Pedagogë (pa tituj) Asistentë me Ma Asistentë pa Ma Personeli Administrativ Tabela 5 Të dhëna sipas moshës personeli efektiv Personeli sipas titujve /gradave Numri i Personelit Akademik me Kontratë me moshë: (25-35) (36-45) (46-55) (56-65) (66-68) Page 12 of 61

13 Profesorë As. Prof Doktorë Pedagogë (pa tituj) Asistentë me Ma Asistentë pa Ma Tabela 6 Të dhëna sipas moshës personeli me kontratë Shënim: Të dhëna për udhëheqësit e tezave të studentëve jashtë institucionit të arsimit të lartë Rregjina Gokaj Esmeralda Hoti Artemida Cercizi Ilindena Sotirofski Daniela Mece Olimbi Velaj Ambera Duka Ersida Teliti Edvin Cami Kontratat e punës, njohja me detyrat dhe të drejtat Kontratat e punës që nënshkruhen në Universitetin EPOKA janë njëvjeçare. Në të përshkruhen në mënyrë të detajuar të drejtat dhe detyrat që ka secili staf për mbarëvajtjen e punëve. Këto të drejta janë në përputhje me statutin dhe rregulloret e Universitetit. Tregues të matshëm: Struktura didaktike (seksionet) për departamentet ose programin e studimit Numri i Personelit Akademik Efektiv (PAE) dhe Personelit Akademik me Kontratë (PAK), titujt/gradat, Cilësia e stafit drejtues, mësimdhënës dhe administrativ për programin e studimit Këshilli Shkencor i Programit të studimit dhe Koordinatori/ët e programit të studimit Vlerësimi sipas Standardeve Standardi/Kriteret Vlerësimi sipas standardeve Standardi II.1 - Personeli akademik, ndihmës mësimor-shkencor dhe administrativ angazhohen për përmbushjen e objektivave të programeve të studimeve. Page 13 of 61

14 Kriteri 1 Personeli akademik, ndihmës mësimorshkencor dhe administrativ i institucionit angazhohen në përputhje me objektivat e programeve të studimeve dhe për arritjen e tyre; Kriteri 2 Personeli akademik, ndihmës mësimorshkencor dhe administrativ i institucionit angazhohen në përputhje me strategjinë për zhvillim të institucionit. Page 14 of 61 Kriteri 1 Personeli akademik, ndihmës mësimorshkencor dhe administrativ i institucionit angazhohet në përputhje me objektivat e programeve të studimeve dhe për arritjen e tyre. Kjo vërtetohet nga përputhja mes kualifikimeve të tyre dhe programeve ku ata janë të angazhuar. Kriteri 2 Personeli akademik, ndihmës mësimorshkencor dhe administrativ i institucionit angazhohet në përputhje me strategjinë për zhvillim të Universitetit Epoka. Stafi në institucion dhe konkretisht në departamentin e administrim biznesit, është përzgjedhur duke treguar një rëndësi të veçantë në fushën e tyre të specializimit, e që përputhet më së miri me zhvillimin e institucionit Standardi II.4 - Personeli akademik angazhohet në hartimin dhe zbatimin e politikave të zhvillimit të institucionit. Kriteri 1 Personeli akademik luan rol kryesor në hartimin e kurrikulës dhe në vendimet institucionale që i përkasin organizimit të programeve të studimeve.. Kriteri 2 Në bazë të Nenit 2/a të Udhëzimit mbi Ngarkesën Mësimore, ngarkesa mësimore e stafit Kriteri 1 Personeli akademik luan rol kryesor në akademik në Universitetin Epoka zbatohet në hartimin e kurrikulës dhe në vendimet institucionale përputhje me marrëveshjet e punës. Në rastet e që i përkasin organizimit të programeve të studimeve; paparashikuara në marrëveshje: ngarkesa mësimore Kriteri 2 Rekrutimi i personelit të ri dhe përcaktimi i duke marrë parasysh dhe detyrat akademik dhe ngarkesës mësimore bëhet në përputhje me aktet administrative është si më poshtë: Rektori 3 (tre) orë, ligjore dhe nënligjore në fuqi. Zv. Rektori 6 (gjashtë) orë, Dekani 6 (gjashtë) orë, Shefi i Departamentit 10 (dhjetë) orë, Prof. Dr. 12 (dymbëdhjetë) orë, Prof. As. Dr. 14 (katërmbëdhjetë) orë, Dr. 16 (gjashtëmbëdhjetë) orë, Lektorët 18 (tetëmbëdhjetë) orë, Instruktorët 20 (njëzet) orë. Kjo ngarkesë mësimore është parashikuar duke marrë parasysh angazhimin administrativ dhe kërkimin shkencor e secilit pozicion. Standardi III.1 - Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente për rekrutimin dhe vlerësimin e personelit. Kriteri 1 Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente për rekrutimin e personelit në përputhje me statutin dhe rregulloren; Kriteri 2 Personeli akademik i punësuar me kohë të plotë në programet e studimeve të ciklit të dytë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë përbën së paku 70% të personelit akademik të angazhuar për realizimin e programeve respektive të studimeve; Kriteri 3 Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente të vlerësimit të personelit; Kriteri 4 Institucioni mban një bazë të dhënash të raporteve të rekrutimit të personelit, të njoftimeve për vende vakante, etj. Kriteri 1 Për rekrutimin e stafit akademik efektiv ndiqen proçedurat e mëposhtme: Së pari, departamentet dhe fakultetet nxjerrin nevojat për staf të ri. Këto nevoja pasqyrohen në njoftimet që nxjerr në ëeb Zyra e Burimeve Njerëzore. Kandidatët e mundshëm paraqesin pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore një dosje me CV, diplomat dhe kualifikimet e tyre. Zyra e Burimeve Njerëzore i transmeton këto dokumenta Fakultetit përkatës ku Bordi Administrativ i Fakultetit zgjedh një komision prej 3 akademikësh për shqyrtimin e kandidatëve. Më pas ky Bord shqyrton raportin e këtij komisioni për kandidatët dhe merr vendimin e tij. Nëse vendimi është për tu punësuar kandidati, ky vendim i shkon Bordit Administrativ të Universitetit. Bordi Administrativ pasi e shqyrton ja transmeton Këshillit të Lartë të Universitetit i cili jep vendimin përfundimtar. Kandidati plotëson dokumentat e kërkuar nga Zyra e Burimeve Njerëzore dhe nënshkruan kontratën e tij pas deklarimit ne organet tatimore. Për rekrutimin e stafit akademik me kontratë ndiqen proçedurat e mëposhtme: Së pari, departamentet dhe fakultetet nxjerrin nevojat për staf të ri. Këto nevoja pasqyrohen në njoftimet që nxjerr në ëeb Zyra e Burimeve Njerëzore. Kandidatët e mundshëm paraqesin pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore një dosje me CV, diplomat dhe kualifikimet e tyre. Zyra e Burimeve Njerëzore i

15 transmeton këto dokumenta Fakultetit përkatës ku Bordi Administrativ i Fakultetit zgjedh një komision prej 3 akademikësh për shqyrtimin e kandidatëve. Kandidati prezanton një leksion përpara këtij komisioni. Raporti i komisionit bashkë me sugjerimet e fakultetit i paraqiten Rektoratit i cili merr vendimin përfundimtar. Kandidati plotëson dokumentat e kërkuar nga Zyra e Burimeve Njerëzore dhe nënshkruan kontratën e tij pas deklarimit ne organet tatimore. Kriteri 2 Ky program përbëhet prej 18 pjesëtarësh me kohë të plotë dhe 11 pjesëtarësh me kohë të pjesshme. Personeli akademik i punësuar me kohë të plotë përbën 18/29=62% të personelit akademik të angazhuar. Kriteri 3 Bazuar në Rregulloren e punësimit dhe vlerësimit të personelit akademik të miratuar nga senati, Institucioni e plotëson këtë kriter dhe procedurë bazuar në kriteret ligjore dhe transparente të Universitetit. Një kriter për ta vërtetuar këtë transparencë është dhe kryerja e anketave për vlerësimin e stafit akademik nga ana e studentëve si edhe bërja publike e pikëve të vlerësimit të personelit për çdo publikim, botim etj. Kriteri 4 Zyra e Burimeve Njerëzore në Universitetin EPOKA mban në një dosje të veçantë njoftimet për punë apo kërkesat për fuqi punëtore të cilat i dërgohen Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Gjithashtu Universiteti EPOKA ka edhe databazën e tij ku çdo aplikant mund të aplikojë online për një pozicion pune të caktuar. Standardi III.2 - Personeli akademik (me grada shkencore dhe tituj akademikë) mbulon nevojat e institucionit dhe i ka të përcaktuara qartë përgjegjësitë. Kriteri 1 :Përgjegjësi i departamentit të Administrim Biznesit, mban titullin Assist. Prof. Dr të fituar pranë universiteteve perëndimore dhe ka përvojë të gjatë akademike në këto universitete. Kriteri 1 Përgjegjësi i programit ka të paktën titullin Profesor i asociuar ose, gradën shkencore Doktor ( PHD ) të fituar pranë universiteteve perëndimore dhe përvojë akademike në këto universitete; Kriteri 2 Titullari i lëndës/modulit në programet e studimeve Master i Shkencave ka të paktën gradën shkencore Doktor ; Kriteri 3 Titullari dhe pedagogët e lëndës/modulit në programet e studimeve Master profesional ka të paktën gradën shkencore Doktor ose, diplomën Master Profesional ose Master Shkencash dhe një përvojë profesionale së paku 5-vjeçare në profesionin në të cilin ofrohet ky program studimi; Kriteri 4 Rektori, zv/rektori, drejtori dhe zv/drejtori i qendrës ndëruniversitare, dekani, zv/dekani, drejtori, përgjegjësi i departamentit, përgjegjësi i shërbimit, përgjegjësi i programit janë të punësuar me kohë të plotë në institucionin që ofron programin e studimeve; Kriteri 5 Institucioni siguron personel të mjaftueshëm për udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e praktikave profesionale. Kriteri 2 Në programet e studimeve Master i Shkencave në Universitetin Epoka titullari i lëndës/modulit ka të paktën gradën shkencore Doktor. Kriteri 3: Titullari i çdo lënde në programin Master Profesional në Menaxhim Biznesi me Profil Menaxhim Arsimi, mban të paktën gradën shkencore Doktor ose, diplomën Master Profesional ose Master Shkencash dhe një përvojë profesionale së paku 5-vjeçare në profesionin në të cilin ofrohet ky program studimi. Kjo mund të vihet re edhe në silabuset e lëndëve si dhe në listat që paraqesin stafin akademik të departamentit. Kriteri 4 : Siç është parashtruar në kontratat e punës, bashkangjitur me raportin e vlerësimit të brendshëm institucional, rektori, zv/rektori, drejtori dhe zv/drejtori i qendrës ndëruniversitare, dekani, zv/dekani, drejtori, përgjegjësi i departamentit, përgjegjësi i shërbimit, përgjegjësi i programit janë të punësuar me kohë të plotë në Universiteti Epoka. Page 15 of 61 Kriteri 5:, Masteri Profesional në Menaxhim Biznesi me Profil Menaxhim Arsimi në kurrikulën e tij nuk

16 Kriteri 1 Studentët që ndjekin këto programe studimesh kanë një udhëheqës për punën kërkimore dhe tezën që përgatisin për marrjen e diplomës në përfundim të studimeve të këtij cikli; Kriteri 2 Udhëheqësi ka të paktën gradën shkencore Doktor ; Kriteri 3 Udhëheqësi nuk mbikëqyr më shumë se 5 (pesë) studentë njëkohësisht për temat me karakter kërkimor të aplikuar (si ato të ofruara në programet e studimeve në fushat e shkencave të natyrës, shkencave mjekësore, etj.) dhe më shumë se 10 (dhjetë) studentë njëkohësisht për temat e ofruara në programet e studimeve në fushat e shkencave shoqërore e humane. Page 16 of 61 parashikon praktikë profesionale. Standardi III.5 - Studentët që ndjekin programet e studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave apo programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë kanë udhëheqës për tezën. Kriteri 1: Siç vërtetohet nga Rregullorja e studimeve të Ciklit të Dytë e programit Master Profesional në Menaxhim Biznesi me Profil Menaxhim Arsim në nenin 33, koordinatori i programit përkatës i propozon Këshillit të Fakultetit, një udhëheqës teze për çdo student në fund të semestrit të dytë dhe temën e tezës sё përcaktuar nga udhёheqёsi i tezës jo mё vonë se fundi i semestrit tё dytë. Udhëheqësi përkrah studentët në punën kërkimore dhe tezën që përgatisin për marrjen e diplomës në përfundim të studimeve të këtij cikli. Kriteri 2: Në rregulloren e studimeve të ciklit të dytë e programit Master Profesional në Menaxhim Biznesi me Profil Menaxhim Arsim të Universitetit Epoka, neni 33 thuhet: Udhëheqësi i tezës përzgjidhet nga stafi akademik me të paktën gradën doktor. Kriteri 3: Udhëheqësi nuk mbikëqyr më shumë se 10 (dhjetë) studentë njëkohësisht për temat e ofruara në programet e studimeve në fushat e shkencave ekonomike dhe administrative. Udhëheqësi ka njohuri të përparuara teorike dhe aftësi të veçanta kërkimore në fushën në të cilën ofrohet programi i studimeve dhe në të cilën është parashikuar të hartohet teza. Standardi III.6 - Fusha studimore-kërkimore në të cilën është specializuar udhëheqësi është në përputhje me fushën studimore në të cilën ofrohet programi i studimit dhe është parashikuar të përgatitet teza. Kriteri 1 Fusha studimore-kërkimore në të cilën është specializuar udhëheqësi është në përputhje me fushën studimore në të cilën ofrohet programi i studimit. Kriteri 2 Udhëheqësi ka njohuri të avancuara teorike dhe aftësi të veçanta kërkimore në fushën në të cilën ofrohet programi i studimeve dhe në të cilën është parashikuar të hartohet teza. Kriteri 1: Fusha studimore-kërkimore në të cilën është specializuar udhëheqësi duhet të jetë në përputhje me fushën studimore në të cilën ofrohet programi i studimit. Kriteri 2 Udhëheqësi ka njohuri të avancuara teorike dhe aftësi të veçanta kërkimore në fushën në të cilën ofrohet programi i studimeve dhe në të cilën është parashikuar të hartohet teza. Standardi III.7 - Institucioni angazhon personel ndihmës mësimor-shkencor dhe administrativ për përmbushjen e misionit të tij. Kriteri 1 Institucioni dëshmon një angazhim optimal të personelit ndihmës mësimor-shkencor për realizimin e orëve laboratorike dhe për mirëmbatjen e laboratorëve e mjediseve shkollore; Kriteri 2 Institucioni dëshmon një përdorim optimal të burimeve njerëzore për përmbushjen e objektivave të programeve të studimeve të ciklit të dytë. Kriteri 1 Universiteti Epoka ka një angazhim optimal të personelit ndihmës për mirëpërdorimin e ambienteve laboratorike që ndodhen në mjediset shkollore. Kriteri 2 Universiteti Epoka synon një përdorim optimal të burimeve njerëzore për përmbushjen e objektivave të programeve të studimeve të ciklit të dytë, e cila pasqyrohet dhe ne listën e stafit akademik si dhe në ngarkesën e tyre mësimore. Standardi III.8 - Personeli akademik realizon ngarkesën mësimore të përcaktuar në aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Kriteri 1 Personeli akademik realizon ngarkesën mësimore të përcaktuar në aktet ligjore e nënligjore në fuqi; Kriteri 2 Ngarkesa mësimore e zhvilluar nga personeli akademik në programet e studimeve të ciklit të dytë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë dhe organizimi e drejtimi i tyre, vlerësohen me orë mësimore. Kriteri 1: Në bazë të Udhëzimit mbi Ngarkesën Mësimore, ngarkesa mësimore e stafit akademik në Universitetin Epoka zbatohet në përputhje me marrëveshjet e punës. Në rastet e paparashikuara në marrëveshje: ngarkesa mësimore javore duke marrë parasysh dhe detyrat akademike dhe administrative është si më poshtë: Rektori 3 (tre) orë, Zv. Rektori 6 (gjashtë) orë, Dekani 6 (gjashtë) orë, Shefi i Departamentit 10 (dhjetë) orë, Prof. Dr. 12 (dymbëdhjetë) orë, Prof. As. Dr. 14 (katërmbëdhjetë)

17 Standardi III.9 - Institucioni disponon një bazë të dhënash për personelin e tij. Kriteri 1 Institucioni disponon një bazë të dhënash të hollësishme për anëtarët e personelit akademik të përfshirë në program dhe të personit përgjegjës për organizimin e programit të studimit; Kriteri 2 Institucioni disponon për secilin semestër listën e plotë të personelit akademik, të personelit ndihmës mësimor-shkencor dhe personelit administrativ; Kriteri 3 Institucioni përcakton dhe publikon kriteret dhe procedurat për rekrutimin e personelit akademik. orë, Dr. 16 (gjashtëmbëdhjetë) orë, Lektorët 18 (tetëmbëdhjetë) orë, Instruktorët 20 (njëzet) orë. Kjo ngarkesë mësimore është parashikuar duke marrë parasysh angazhimi administrative dhe kërkimi shkencor i secilit pozicion. Kriteri 2: Ngarkesa mësimore e zhvilluar nga personeli akademik në programet e studimeve të ciklit të dytë dhe organizimi e drejtimi i tyre, vlerësohen me orë mësimore. Anëtarët e stafit janë të angazhuar në orë mësimore sipas kritereve të parashikuara në Udhëzimin mbi ngarkesën mësimore. Kriteri 1: Universiteti Epoka, për të gjithë personelin akademik të angazhuar në procesin e mësimdhënies, qofshin efektiv apo me kontratë të pjesshme, plotëson dhe arkivon të gjithë dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar nga Zyra e Punës, përfshirë këtu edhe CV individuale të detajuar. Në fund të çdo viti bëhet edhe mbledhja e të gjithë angazhimit kërkimor shkencor për secilin, i pasqyruar ky edhe në raportin vjetor të aktiviteteve. Kriteri 2: Universiteti Epoka disponon një listë të plotë të stafit akademik të gjithë institucionit. Përveç kësaj, kjo është e kërkuar gjithashtu edhe si detyrim nga MASH, ku Universiteti Epoka në fillim të çdo semestri, përgatit dhe dorëzon në afatet e kërkuara listën e plotë të personelit akademik, të personelit ndihmës mësimor-shkencor dhe personelit administrative. Kriteri 3: Universiteti Epoka në kriteret e shpallura ka parasysh të jetë në sinkroni me Ligjin mbi Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, i cili kërkon që stafi akademik përveç kërkesave të tjera të shprehura këto në Rregulloren për Punësim dhe Vlerësim të Performancës Akademike, duhet të jenë edhe me gradën shkencore Doktor. Konkluzionet e vlerësimit: Personeli akademik, ndihmës mësimor-shkencor dhe administrativ angazhohen për përmbushjen e objektivave të programeve të studimeve dhe për zhvillimin e mëtejshëm të këtyre objektivave. Personeli akademik dhe ndihmës mësimor shkencor rekrutohet në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi si dhe me rregulloren e universitetit. Institucioni ruan dhe përditëson në një system elektronik të dhënat e stafit akademik. Ngarkesa mësimore e stafit akademik është gjithashtu në përputhje të plotë me udhëzimet në fuqi. 4. Infrastruktura në funksion të programit të studimit, logjistika dhe shërbime të tjera ndaj komunitetit Pjesa përshkrimore Terma reference: mjediset, infrastruktura, teknologjitë e informacionit, biblioteka, shërbime të tjera për studentët, residencat. Universiteti Epoka është i vendosur në autostradën Tiranë-Rinas në km e 12-të. Page 17 of 61

18 Kampusi qëndror i Rinasit shtrihet në një sipërfaqe totale prej m 2. Viti akademik po zhvillohet rregullisht në ambjentet e reja të godinës së përfunduar. Godina e përfunduar ka një sipërfaqe totale prej 7365 m 2. Numri i klasave, sipërfaqja e përgjithshme (m2) dhe kapaciteti Gjatë vitit akademik , në kampusin qëndror në Rinas po përdoren për zhvillimin e mësimit 7 klasa ( E-011, E -211, E -212, E -213, E -311, E -312, E -313), 3 auditore ( E-110, E -214, E -314), një sallë konferencash ( E-B01), 2 studio arkitekture ( E-010, E -012), 1 laborator kompjuteri ( E-015), 1 laborator elektronike (E-319). Ambientet, janë të pajisura me projektor, dërrasë interaktive dhe kompjuter. Universiteti Epoka ka 1 sallë konferencash në kampusin qëndror në Rinas me sipërfaqe prej 128 m2 dhe kapacitet prej 99 personash. Salla e konferencave është përdorur më shumë për aktivitetet sociale dhe kulturore dhe konferencat e ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Salla është e pajisur me sistem qëndror ngrohje-ftohje, me videoprojektor, me sistem zëri dhe me dy kabina për përkthim simultan. Kampusi i Universitetit Epoka po vazhdon rrugëtimin me ndërtimin e godinës së tretë, e cila do jetë funksionale në muajin shtator të vitit Përveç klasave të mësimit, në këtë godinë do të ketë dhe shumë ambjente çlodhëse për studentët si mensë, kafeteri, bibliotekë, sallë interneti, mjedise për Këshillin Studentor dhe klubet studentore etj. Biblioteka Biblioteka e Universitetit Epoka funksionon si pjesë përbërëse e institucionit. Shërbimi bibliotekar kryhet prej punonjësve të caktuar posaçërisht nga institucioni dhe ofrohet për stafin akademik dhe studentët. Biblioteka është në katin e dytë dhe ka një sipërfaqe prej 234 metra katror. Qëllimi i themelimit te bibliotekës është për të mbështetur aktivitetet arsimore dhe kërkimore të stafit akademik dhe te studentëve. Biblioteka ka një sallë leximi me një kapacitet prej 56 vendesh. Salla e leximit është e projektuar me qëllim që studentët të kenë mundësi për të studiuar dhe për të bërë kërkime. Biblioteka ka një fond shumë të pasur me libra për degët përkatëse. Librat janë të inventarizuar dhe të ndarë sipas fushave dhe tematikës. Librat janë në gjuhë të ndryshme: shqip, anglisht, turqisht dhe gjuhë të tjera. Koleksioni i bibliotekës është pasuruar nga blerjet dhe donacionet nga persona të ndryshëm fizikë dhe juridikë. Librat e blerë janë zgjedhur në përputhje me nevojat dhe kërkesat e studentëve dhe stafit administrativ akademik. Biblioteka ka rreth 10 mijë libra. Përvec këtij fondi mundësohet akses në 16 librari online. Biblioteka e Universitetit Epoka është anëtare e Konsorciumit ERA12 dhe Konsorciumit EIFL të Bibliotekave të Shqiperisë. Përmes këtij projekti, aksesi në një gamë të gjerë të burimeve elektronike me tekst të plotë me cilësi të lartë është i disponueshëm pa pagesë për stafin, studentët dhe përdoruesit e bibliotekës. Shërbime të tjera për studentët Universiteti Epoka për të ofruar tek studentet e saj një shërbim të shpejt dhe për të rritur trasparencen ka implementuar disa shërbime sic janë: Student Affairs Information System - është një sistem i automatizuar online në të cilin studentët nëpërmjet një emër përdoruesi dhe fjalë kalimi kanë mundësi të menaxhojnë proçedurat dhe aktivitetin e tyre nëpërmjet kompjuterit. Në këtë sistem interaktiv studentet e Universitetit Epoka mund të kenë akses tek informacionet personale, njoftimet të ndryshme, lëndët në cilat duhet të rregjistrohet, lëndët në të cilat janë rregjistruar në semestrin përkatës, lëndët që departamenti ofron etj. Gjithashtu ata mund të marrin listën e notave, mund të llogarisin mesataren e tyre, orarin javor, pjesmarrjen në leksione, datat e provimeve, profesorët e lëndëve dhe njoftime të ndryshme. SIS Staff Information System është një sistem i automatizuar online i cili përmban të gjithë informacionet e nevojshe të stafit akademik dhe administrativ të universiteti Epoka Çdo personel i universitetit pajiset me emër perdoruesi dhe fjalë kalim, dhe nga faqja e vet e përdorimit mund të azhornoje të dhënat personale të tij, mund të ndryshojë CV e tij etj, Gjithashtu nga kjo faqe personeli akademik ka mundësi të ketë akses tek lëndët që ai është lektor, ka akses tek orari i mësimeve, mund të bëjë plotësimin e pjesmarrjes së studentëve në mësim, të plotësojë silabusin e lëndëve dhe vlerësimin e studentëve etj. Një modul të caktuar në këtë sistem ka dhe zyra e përzgjedhjes dhe pranimit te studentëve, në këtë modul rregjistrohen të gjithë te dhënat rreth studentit dhe këto të dhëna janë të aksesur nga profesori i lëndës Page 18 of 61

RAPORT I VLERËSIMIT TË JASHTËM. Për Programin e studimit. Bsc. në Administrim Biznesi SHLUP INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË

RAPORT I VLERËSIMIT TË JASHTËM. Për Programin e studimit. Bsc. në Administrim Biznesi SHLUP INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË RAPORT I VLERËSIMIT TË JASHTËM Për Programin e studimit Bsc. në Administrim Biznesi SHLUP INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË Eksperti i vlerësimit të jashtëm: Prof.dr. Ahmet Ceni Tetor 2015 Faqe 1 nga 56

More information

E INSTITUCIONIT TE ARSIMIT TË LARTË, PRIVAT, "SHKOLLA E LARTË NËNA MBRETËRESHË, GERALDINË" DHE

E INSTITUCIONIT TE ARSIMIT TË LARTË, PRIVAT, SHKOLLA E LARTË NËNA MBRETËRESHË, GERALDINË DHE E INSTITUCIONIT TE ARSIMIT TË LARTË, PRIVAT, "SHKOLLA E LARTË NËNA MBRETËRESHË, GERALDINË" DHE PROGRAMIT TE STUDIMIT TE CIKLIT TE PARE BACHELOR NE INFERMIERI 2012 Eksperti i Vlerësimit Prof.Asc Dr Edmond

More information

K O N K U R S për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2017/18

K O N K U R S për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2017/18 Senati i Universitetit të Prishtinës në mbledhjen e mbajtur me datë 30.11.2017, bazuar në nenin 122 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, nenin 7 të Rregullores për studime të doktoratës, dhe Vendimit

More information

Tel: Natyrore, Departamenti i Matematikës

Tel: Natyrore, Departamenti i Matematikës CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Gashi 2. Emri: Menderes 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Data e lindjes: 5.6.1964 5. Gjinia: Mashkull 6. Detajet kontaktuese: 7. Niveli arsimor: Email: menderes_gashi@yahoo.com

More information

Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti Raporti i vetëvlerësimit

Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti Raporti i vetëvlerësimit Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti Raporti i vetëvlerësimit Prizren 2015/2016-1 - Contents 1. Historiku I Shkurtёr I Universitetit... - 6-1. Themelimi... - 6-2. Vendndodhja... - 6-3. Vlerësimet E Deritashme

More information

Curriculum Vitae - CV

Curriculum Vitae - CV Curriculum Vitae - CV TE DHËNAT PERSONALE Emri / Mbiemri Liridon VELIU Adresa Fsh. Polac, 41000 Skenderaj, Kosovë Telephoni Mobil: +377 (0) 45 244 299 E-mail liridon.veliu@uni-pr.edu Përkatësia kombëtare

More information

Rishikimi funksional i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Rishikimi funksional i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rishikimi Funksional dhe Organizimi Institucional i Ministrive Rishikimi funksional i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë FRIDOM Rishikimi Funksional dhe Organizimi Institucional i Ministrive

More information

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information

STANDARDET PËR SHKOLLAT MIKE PËR FËMIJË

STANDARDET PËR SHKOLLAT MIKE PËR FËMIJË 2 REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE NAUKU I TEHNOLOGIJU

More information

Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti:

Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti: Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti: arlinda.beka@gmail.com, arlinda.beka@uni-pr.edu, +377 (0) 44 136 574 Email: Tel: 6. Niveli i edukimit: Universiteti

More information

Lënda. Ligjërata Ushtrime 15 Orët mësimore mësimore. 2 0 Metoda e mësimit

Lënda. Ligjërata Ushtrime 15 Orët mësimore mësimore. 2 0 Metoda e mësimit www.kolegjibiznesi.com info@kolegjibiznesi.com 038 500 878 044 500 878 049 500 878 Prishtinë, Ulpianë, rr. Motrat Qiriazi nr. 9 PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS Niveli i Viti Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm

More information

Raport Vlerësimi në lidhje me aplikimin për akreditim të Kolegjit për Biznes dhe Teknologji (Tani e tutje UBT) Prishtinë,

Raport Vlerësimi në lidhje me aplikimin për akreditim të Kolegjit për Biznes dhe Teknologji (Tani e tutje UBT) Prishtinë, Raport Vlerësimi në lidhje me aplikimin për akreditim të Kolegjit për Biznes dhe Teknologji (Tani e tutje UBT) Prishtinë, Vlerësimi i përgatitur nga një ekip ekspertësh i përbërë nga Prof. Dr. Dr. h.c.mult.

More information

C. KUADRI RREGULLATIV DHE PROCESI I LICENCIMIT

C. KUADRI RREGULLATIV DHE PROCESI I LICENCIMIT Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2009 C. KUADRI RREGULLATIV DHE PROCESI I LICENCIMIT 1. KUADRI RREGULLATIV Viti 2009 finalizoi hartimin e disa rregulloreve të reja dhe njohu ndryshime në të tjera rregullore

More information

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ANALIZA KRAHASUESE E KURRIKULËS AKTUALE TË ARSIMIT BAZË ME ATË TË VENDEVE TË TJERA

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ANALIZA KRAHASUESE E KURRIKULËS AKTUALE TË ARSIMIT BAZË ME ATË TË VENDEVE TË TJERA MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ANALIZA KRAHASUESE E KURRIKULËS AKTUALE TË ARSIMIT BAZË ME ATË TË VENDEVE TË TJERA Redaktor shkencor: Stavri LLAMBIRI Tidita ABDURRAHMANI

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION CILËSIA E INFORMACIONIT DHE RAPORTIMIT FINANCIAR PAS HYRJES SË STANDARDEVE KONTABËL KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE NË

More information

PLANI ZHVILLIMOR STRATEGJIK Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) Republika e Kosovës PLAN STRATEŠKOG RAZVOJA

PLANI ZHVILLIMOR STRATEGJIK Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) Republika e Kosovës PLAN STRATEŠKOG RAZVOJA Kosovski institut za javnu administraciju (KIJA) Republika Kosovo PLAN STRATEŠKOG RAZVOJA 2010-2014 Kosovo Institute for Public Administration (KIPA) Republic Of Kosovo STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN 2010-2014

More information

PROCESI I AKREDITIMIT

PROCESI I AKREDITIMIT Drejtoria e Akreditimit e Kosovës Tel: 038 20036563 Ueb-faqja: www.dak-ks.org PROCESI I AKREDITIMIT DAK-DK-001 MIRATUAR NGA, DREJTORI I PËRGJITHSHËM Osman HAJDINI Faqe 1 nga 11 PËRMBAJTJA 1. PREZANTIM

More information

Formular për SYLLABUS të Lëndës. Të dhëna bazike të lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës. Të dhëna bazike të lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti Juridik Titulli i lëndës: Të provuarit në procedurë penale Niveli: Master Statusi lëndës: Zgjedhore Viti i studimeve:

More information

UNIVERSITETI I PRISHTINËS HASAN PRISHTINA RAPORTI I VETËVLERËSIMIT FAKULTETI EKONOMIK (2015) Prishtinë

UNIVERSITETI I PRISHTINËS HASAN PRISHTINA RAPORTI I VETËVLERËSIMIT FAKULTETI EKONOMIK (2015) Prishtinë UNIVERSITETI I PRISHTINËS HASAN PRISHTINA RAPORTI I VETËVLERËSIMIT FAKULTETI EKONOMIK (2015) Prishtinë 1 Ky raport vetë-vlerësues është përgatitur nga Fakulteti Ekonomik, Universiteti të Prishtinës, bazuar

More information

VENDIM Nr.443, datë

VENDIM Nr.443, datë VENDIM Nr.443, datë 16.6.2011 PËR KRIJIMIN, REGJISTRIMIN, MËNYRËN E FUNKSIONIMIT, TË ADMINISTRIMIT E TË NDËRVEPRIMIT DHE PËR SIGURINË E SISTEMIT TË MENAXHIMIT ELEKTRONIK TË ÇËSHTJEVE TË PËRMBARIMIT GJYQËSOR

More information

Vlerësimi sipas kurrikulës së bazuar në kompetenca

Vlerësimi sipas kurrikulës së bazuar në kompetenca Vlerësimi sipas kurrikulës së bazuar në kompetenca Udhëzues për mësimdhënës Prishtinë 205/206 The Basic Education Program (BEP) is funded by USAID and the Government of Kosovo and implemented by FHI 360,

More information

Profesionalizmi Në Shërbimin Turistik, Gur Themeli Për Zhvillimin e Turizmit në Shqipëri

Profesionalizmi Në Shërbimin Turistik, Gur Themeli Për Zhvillimin e Turizmit në Shqipëri PhD Cand. Mimoza Kotollaku mimozakotollaku@yahoo.it Fakulteti Ekonomik, Universiteti A.Xhuvani, Elbasan Profesionalizmi Në Shërbimin Turistik, Gur Themeli Për Zhvillimin e Turizmit në Shqipëri Abstract

More information

Reforma e administratës publike në Kosovë

Reforma e administratës publike në Kosovë Reforma e administratës publike në Kosovë Mirlinda Batalli * Përmbledhje Reforma e administratës publike në Kosovë është një pjesë thelbësore e procesit të shtetndërtimit. Me reformën administrative qeveria

More information

UNMIK PISG QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE MINISTARSTVO JAVNIH SLUZBI MINISTRY OF PUBLIC SERVICES

UNMIK PISG QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE MINISTARSTVO JAVNIH SLUZBI MINISTRY OF PUBLIC SERVICES UNMIK PISG QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE MINISTARSTVO JAVNIH SLUZBI MINISTRY OF PUBLIC SERVICES QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA

More information

PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PROCESIN E HARTIMIT TË POLITIKAVE DHE LEGJISLACIONIT

PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PROCESIN E HARTIMIT TË POLITIKAVE DHE LEGJISLACIONIT Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister Zyra Ligjore - Zakonodavna Kancelarija - Legal Office

More information

LETËRSIA NË MËSIMIN E GJUHËS SË HUAJ

LETËRSIA NË MËSIMIN E GJUHËS SË HUAJ UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE LETËRSIA NË MËSIMIN E GJUHËS SË HUAJ Punim për Gradën Doktor i Shkencave Specialiteti: Letërsia Punoi: MUSTAFA ERDEM Udhëheqës

More information

PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR FUSHËVEPRIMIN DHE STRUKTURËN ORGANIZATIVE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT 1 / 496

PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR FUSHËVEPRIMIN DHE STRUKTURËN ORGANIZATIVE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT 1 / 496 Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister Zyra Ligjore - Pravna Kancelarija - Legal Office

More information

Strategjia dhe Plani Zhvillimor për Kosovën

Strategjia dhe Plani Zhvillimor për Kosovën UNMIK INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVE PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT ZYRA E KRYEMINISTRIT OFFICE OF THE PRIME MINISTER URED PREMIJERA Sekretariati

More information

PRAKTIKA MJEDISORE me NISMA VENDORE

PRAKTIKA MJEDISORE me NISMA VENDORE PRAKTIKA MJEDISORE me NISMA VENDORE ngrejmë aftësitë, përmirësojmë mjedisin Tiranë 2010 Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Shqipëri Rreth REC QENDRA RAJONALE E MJEDISIT (REC) SHQIPËRI, është

More information

Raport Analitik i Tregtisë në Shërbime Sektori i TIK

Raport Analitik i Tregtisë në Shërbime Sektori i TIK Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije - Ministry of Trade and Industry Departamenti i

More information

EDUKATË QYTETARE HYRJE

EDUKATË QYTETARE HYRJE EDUKATË QYTETARE HYRJE Programi i edukatës qytetare për klasën VIII është hartuar duke pasur parasysh moshën e nxënësve, njohuritë dhe shkathtësitë e fituara nga mësimi i kësaj lënde në klasat e mëparshme,

More information

LIGJI PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR

LIGJI PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo IIKKK UUUNNNMMI NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

More information

CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci

CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci Statusi e martuar dy fëmijë, Adresa Bregu Diellit, Blloku B, k 8, nr 4, Prishtinë Kontaktet +37744111525, Email: shqipe.bajcinca@uni pr.edu, shqipeb@hotmail.com,

More information

FILOZOFIA, SHKOLLA E LIRISË QË MUNDËSON SISTEMI ARSIMOR SHQIPTAR DHE MASH

FILOZOFIA, SHKOLLA E LIRISË QË MUNDËSON SISTEMI ARSIMOR SHQIPTAR DHE MASH UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI I FILOZOFISË FILOZOFIA, SHKOLLA E LIRISË QË MUNDËSON SISTEMI ARSIMOR SHQIPTAR DHE MASH (FILOZOFIA DHE EDUKIMI FILOZOFIK, NDIKIMI I TYRE

More information

KODI I PUNËS RISITË E LIGJIT 136/2015. Av. Sabina Lalaj Senior Legal Manager Tax & Legal Department 18 Maj 2016

KODI I PUNËS RISITË E LIGJIT 136/2015. Av. Sabina Lalaj Senior Legal Manager Tax & Legal Department 18 Maj 2016 1 KODI I PUNËS RISITË E LIGJIT 136/2015 Av. Sabina Lalaj Senior Legal Manager Tax & Legal Department 18 Maj 2016 Kodi i Punës është miratuar me ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, "Kodi i Punës i Republikës

More information

PROJEKTI I EDUKIMIT GLOBAL

PROJEKTI I EDUKIMIT GLOBAL MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS SË SHQIPËRISË INSTITUTI I STUDIMEVE PEDAGOGJIKE UNICEF INSTITUTI NDËRKOMBËTAR I EDUKIMIT GLOBAL, UNIVERSITETI I TORONTOS PROJEKTI I EDUKIMIT GLOBAL RAPORTI I VLERËSIMIT

More information

ZYRTAR PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR në Universitin e Gjakovës FEHMI AGANI

ZYRTAR PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR në Universitin e Gjakovës FEHMI AGANI INFORMACION PERSONAL Denis Spahija Rruga Washingtonit 114, Gjakovë, 0 000, Republika e Kosovës (4 1'8.9"N 0 6'09.6"E) +38138000816 +38649940413, +3774444190, denis.spahija@uni-gjk.org, denis.spahija@gmail.com,

More information

Forumi Norvegji Shqipëri, mbi sektorin e Energjisë dhe TIK

Forumi Norvegji Shqipëri, mbi sektorin e Energjisë dhe TIK SHOQATA SHQIPTARE E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT Newsletter Nr. 2 Forumi Norvegji Shqipëri, mbi sektorin e Energjisë dhe TIK Forumi mbi Energjinë dhe TIK, mbajtur në mjediset e kompanisë Statkraft në

More information

REPUBLIKA E KOSOVËS Komuna e Prizrenit Kryetari i Komunës Nr. 01/ Më

REPUBLIKA E KOSOVËS Komuna e Prizrenit Kryetari i Komunës Nr. 01/ Më , në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për hartimin e projektit për Kompleksin Memorial të

More information

Projekti për Kuadrin Menaxherial Mjedisor dhe Social të Zhvillimit të Integruar Ekonomik Urban

Projekti për Kuadrin Menaxherial Mjedisor dhe Social të Zhvillimit të Integruar Ekonomik Urban Public Disclosure Authorized Projekti për Kuadrin Menaxherial Mjedisor dhe Social të Zhvillimit të Integruar Ekonomik Urban SFG2276 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized DRAFT RAPORT

More information

Kosova: Shënim mbi politikat e menaxhimit të investimeve publike

Kosova: Shënim mbi politikat e menaxhimit të investimeve publike Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Raporti nr. Kosova: Shënim mbi politikat e menaxhimit të investimeve publike Tetor 2007

More information

INDEKSI PËR GJITHËPËRFSHIRJE - FAKTE DHE OPINIONE. Dr. Naser Zabeli & Ma. Lulavere Behluli

INDEKSI PËR GJITHËPËRFSHIRJE - FAKTE DHE OPINIONE. Dr. Naser Zabeli & Ma. Lulavere Behluli Dr. Naser Zabeli & Ma. Lulavere Behluli Prishtinë, dhjetor 2014 Autorët: Dr. Naser Zabeli Ma. Lulavere Behluli Mbështetur nga: Save the Children - Programi i Implementimit - Programi për Zhvillim dhe Kualitet

More information

Papunësia. Unemployment. Copyright c 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Papunësia. Unemployment. Copyright c 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Papunësia Unemployment Pytjet Hulumtuese Çka është papunësia? Kush llogaritet si i papunë? Kush llogaritet si i punësuar? Kush e përbënë fuqinë punëtore? Kush nuk bën pjesë në fuqinë punëtore? Çka thotë

More information

P R O G R A M I. UNIVERSITETI I PRISHTINES Modeli i Programit mësimor të lëndës (Syllabusi)

P R O G R A M I. UNIVERSITETI I PRISHTINES Modeli i Programit mësimor të lëndës (Syllabusi) UNIVERSITETI I PRISHTINES Modeli i Programit mësimor të lëndës (Syllabusi) Fakulteti: FAKULTETI I ARTEVE Departamenti: DIZAJNI GRAFIK Lënda: INTERMEDIA PERFORMANCE Statusi: E obligueshme / Me zgjedhje

More information

INTEGRITETI AKADEMIK I PROFESORËVE NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS

INTEGRITETI AKADEMIK I PROFESORËVE NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS INTEGRITETI AKADEMIK I PROFESORËVE NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS Publikues: ORCA Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim www.orca-ks.org info@orca-ks.org Simon Shiroka, H-11, Nr. 8, 10000 Prishtina,

More information

Blerja Qira financiare (lizing) Qira Blerje me këste Një kombinim i këtyre

Blerja Qira financiare (lizing) Qira Blerje me këste Një kombinim i këtyre Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria për Forcën e Sigurisë Ministarstvo za Snaga Bezbednosti NJOFTIM PËR KONTRATË Furnizim Sipas Nenit 40 të Ligjit

More information

PËRAFRIMIN E LEGJISLACIONIT

PËRAFRIMIN E LEGJISLACIONIT Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government U D H Ë Z I M E P R A K T I K E P Ë R PËRAFRIMIN E LEGJISLACIONIT T Ë R E P U B L I K Ë S S Ë K O S O V Ë S ME LEGJISLACIONIN

More information

PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË SHQIPËRI (FOKUSI QYTETI I TIRANËS)

PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË SHQIPËRI (FOKUSI QYTETI I TIRANËS) UNIVERSITETI ALEKSANDËR MOISIU, DURRËS FAKULTETI I BIZNESIT PROGRAMI I DOKTORATURËS SHKENCA EKONOMIKE Disertacion Në kërkim të gradës Doktor Shkencash PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË

More information

KOSOVË RAPORTI I PROGRESIT DHE INDEKSI PËR MROJTJEN E FËMIJËS THEKSON MANGËSITË KRYESORE NË SISTEMIN E MBROJTJES SË FËMIJËS

KOSOVË RAPORTI I PROGRESIT DHE INDEKSI PËR MROJTJEN E FËMIJËS THEKSON MANGËSITË KRYESORE NË SISTEMIN E MBROJTJES SË FËMIJËS KOSOVË RAPORTI I PROGRESIT DHE INDEKSI PËR MROJTJEN E FËMIJËS THEKSON MANGËSITË KRYESORE NË SISTEMIN E MBROJTJES SË FËMIJËS ChildPact është koalicion rajonal i 650 organizatave të shoqërisë civile të cilat

More information

Revistë kërkimore-shkencore. Dega Ferizaj

Revistë kërkimore-shkencore. Dega Ferizaj ABSTR TRAKT Revistë kërkimore-shkencore ABSTRAKT Nr.1, 2015 Dega Ferizaj Keshilli redaktues: Medain Hashani Bujar Tafa Lindita Jusufi Roberta Bajrami Shqipe Shaqiri Driton Sejdiu 2 Abstrakt, nr.1, 2015

More information

CURRICULUM VITAE. Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt. Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas.

CURRICULUM VITAE. Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt. Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas. CURRICULUM VITAE Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas. Edukimi: 1982 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Juriste e diplomuar. 1994 Universiteti

More information

1 of 17 4/24/2012 5:07 PM

1 of 17 4/24/2012 5:07 PM 1 of 17 4/24/2012 5:07 PM [Printo] [Google Translate] VENDIM Nr.123, datë 17.2.2011 PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR MENAXHIMIN E ZHURMAVE NË MJEDIS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës

More information

Rishikimi funksional i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

Rishikimi funksional i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Rishikimi Funksional dhe Organizimi Institucional i Ministrive Rishikimi funksional i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve FRIDOM Rishikimi Funksional dhe Organizimi Institucional i Ministrive është

More information

PLATFORMA PROGRAMORE

PLATFORMA PROGRAMORE PLATFORMA PROGRAMORE e kandidatit për Rektor të Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti në mandatin katërvjeçar (2017-2021) Puna, përkushtimi, sakrifica dhe dashuria për Universitetin, garantojnë

More information

PROGRAMI I STUDIMEVE BACHELOR NË AGROEKONOMI

PROGRAMI I STUDIMEVE BACHELOR NË AGROEKONOMI PROGRAMI I STUDIMEVE BACHELOR NË AGROEKONOMI 3.1 Arsyeshmëria e programit Në Kosovë, departamenti i AGROEKONOMISË dhe programet e studimeve në këtë fushë kanë një jetë relativisht të re. Veprimtaria e

More information

Strategjia Shtetërore për Sigurinë Kibernetike dhe Plani i Veprimit

Strategjia Shtetërore për Sigurinë Kibernetike dhe Plani i Veprimit REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVËS VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

More information

ANALIZË E KORNIZËS LIGJORE PËR ÇËSHTJET FISKALE TË OJQ-VE NË KOSOVË

ANALIZË E KORNIZËS LIGJORE PËR ÇËSHTJET FISKALE TË OJQ-VE NË KOSOVË ANALIZË E KORNIZËS LIGJORE PËR ÇËSHTJET FISKALE TË OJQ-VE NË KOSOVË Kjo analizë është pjesë e angazhimit të Institutit për Hulumtime Zhvillimore RIINVEST nga Platforma CIVIKOS me qëllim të përmirësimit

More information

ASOCIACIONI KANGOUROU SANS FRONTIÈRES (AKSF) TESTI Testi për Klasat 1-2

ASOCIACIONI KANGOUROU SANS FRONTIÈRES (AKSF) TESTI Testi për Klasat 1-2 ASOCIACIONI KANGOUROU SANS FRONTIÈRES (AKSF) GARA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS KANGAROO K O S O V Ë TESTI 2017 Testi për Klasat 1-2 Emri dhe mbiemri: Datëlindja: Math Kangaroo Contest Kosovo (MKC-K) www.kangaroo-ks.org

More information

IEKA KUJTESË 3. INSTITUTI I EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania

IEKA KUJTESË 3. INSTITUTI I EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania KUJTESË 3 2015 INSTITUTI I EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania Të dashur anëtarë, Po e nis këtë Kujtesë në këtë fillim viti duke përsëritur edhe një

More information

INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT

INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT O M B U D S P E R S O N RAPORTI VJETOR 2016 NR.16 Prishtinë, 2017 RAPORTI VJETOR 2016 Nr. 16 Prishtinë 2017 Tabela e përmbajtjes: Fjala e Avokatit të Popullit... 8 Institucioni

More information

Course SYLLABUS Form. The basic data course. Number of hours per week: 2+1 Credits ECTS: 5. Lecturer of the course: Prof. Dr.

Course SYLLABUS Form. The basic data course. Number of hours per week: 2+1 Credits ECTS: 5. Lecturer of the course: Prof. Dr. Course SYLLABUS Form The basic data course Academic Unit: Faculty of Law Course title: Property Law In Europe Level: Master Course status: Elective Year of study: Semester II Number of hours per week:

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government PLANI I VEPRIMIT 2010 PËR IMPLEMENTIMIN E PARTNERITETIT EVROPIAN PËR KOSOVËN Maj 2010 Prishtinë 1. HYRJE... 8 1.1 RAPORTET

More information

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës RASTI NR. KO130/15

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës RASTI NR. KO130/15 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës RASTI NR. KO130/15 KËRKESA E PRESIDENTES SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, SHKËLQESISË SË SAJ, ZONJËS ATIFETE JAHJAGA KËRKESË PËR INTERPRETIMIN E PËRPUTHSHMËRISË SË

More information

PROGRAMI PËR STUDIME TË DOKTORATËS NË SHKENCAT EKONOMIKE

PROGRAMI PËR STUDIME TË DOKTORATËS NË SHKENCAT EKONOMIKE 1 PROGRAMI PËR STUDIME TË DOKTORATËS NË SHKENCAT EKONOMIKE Prishtinë, shtator 2011 2 Arsyeshmëria Që nga viti akademik 2005 2006, në Fakultetin Ekonomik nuk është paraqitur asnjë temë e doktoratës. Kjo

More information

VROJTIM NË TERREN Identifikimi i mundësive ekzistuese për formim profesional për emigrantët që kthehen në Shqipëri: mangësi dhe rekomandime

VROJTIM NË TERREN Identifikimi i mundësive ekzistuese për formim profesional për emigrantët që kthehen në Shqipëri: mangësi dhe rekomandime VROJTIM NË TERREN Identifikimi i mundësive ekzistuese për formim profesional për emigrantët që kthehen në Shqipëri: mangësi dhe rekomandime Dhjetor 2008 1 Mendimet e shprehura në këtë botim nuk pasqyrojnë

More information

UBT NEWS NË UBT, STUDENTI GJITHMONË ËSHTË I PARI. STUDENTËT E UBT-së, UNIVERSITETIN VEROR 2012 E NDOQËN BRENDA DHE JASHTË KOSOVËS

UBT NEWS NË UBT, STUDENTI GJITHMONË ËSHTË I PARI. STUDENTËT E UBT-së, UNIVERSITETIN VEROR 2012 E NDOQËN BRENDA DHE JASHTË KOSOVËS UBT NEWS Gazetë e studentëve të Universitetit për Biznes dhe Teknologji Tetor 2012 POLITICS ECONOMY BUSINESS TECHNOLOGY EDUCATION SCIENCE CULTURE NË UBT FILLOI VITI I RI AKADEMIK 2012/ 2013 Në UBT, me

More information

Shqipëri. dhe Mundësitë për. Zhvillimin e Aftësive në. Cilësia e Arsimit. Analizë e rezultateve të PVNN-së

Shqipëri. dhe Mundësitë për. Zhvillimin e Aftësive në. Cilësia e Arsimit. Analizë e rezultateve të PVNN-së Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Cilësia e Arsimit dhe Mundësitë për Zhvillimin e Aftësive në Shqipëri Analizë e rezultateve

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government PLANI I VEPRIMIT 2009 PËR IMPLEMENTIMIN E PARTNERITETIT EVROPIAN PËR KOSOVËN Korrik 2009 Prishtinë Përmbajtja 1 HYRJE...9

More information

NJOFTIM PËR KONTRATË

NJOFTIM PËR KONTRATË Dogana e Kosovës NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË FURNIZIM SHËRBIME Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin

More information

SIGURIMI SHËNDETËSOR NË KOSOVË: NJË E DREJTË E VONUAR

SIGURIMI SHËNDETËSOR NË KOSOVË: NJË E DREJTË E VONUAR Qendra për Hulumtime në të Drejta të Njeriut dhe Integrime Evropiane Research Centre for Human Rights and European Integration SIGURIMI SHËNDETËSOR NË KOSOVË: NJË E DREJTË E VONUAR Armend M. Shkoza Filloreta

More information

Gara Math Kangaroo Kosovë Klasa 3-4

Gara Math Kangaroo Kosovë Klasa 3-4 PJESA A: Çdo përgjigje e saktë vlerësohet me 3 pikë 1. Cila nga pjesët A - E duhet të vendoset në mes të dy pjesëve të dhëna ashtu që tëvlejë barazia? 2. Ardiani shikoi në dritare. Ai sheh gjysmën e kengurave

More information

ADMINISTRIM BIZNESI DOKUMENT PUNUES PËR REZULTAT E MËSIMIT

ADMINISTRIM BIZNESI DOKUMENT PUNUES PËR REZULTAT E MËSIMIT ADMINISTRIM BIZNESI DOKUMENT PUNUES PËR REZULTAT E MËSIMIT The publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the publication are the sole responsibility

More information

KAPITULLI I EMERTIMI - OBJEKTI

KAPITULLI I EMERTIMI - OBJEKTI Statuti i Shoqates Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar (i miratuar nga Asambleja e Pergjithshme e Anetareve) Me Vendimin Nr. 64 date 19.06.2009 Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar (ne

More information

QEVERISJA KORPORATIVE NË BIZNESET FAMILJARE NË KOSOVË INSTITUTI RIINVEST PËR KËRKIME ZHVILLIMORE QENDRA PËR NDËRMARRJE NDËRKOMBËTARE PRIVATE

QEVERISJA KORPORATIVE NË BIZNESET FAMILJARE NË KOSOVË INSTITUTI RIINVEST PËR KËRKIME ZHVILLIMORE QENDRA PËR NDËRMARRJE NDËRKOMBËTARE PRIVATE INSTITUTI RIINVEST PËR KËRKIME ZHVILLIMORE QENDRA PËR NDËRMARRJE NDËRKOMBËTARE PRIVATE Rregullatorët dhe ligji Monitorimi Komunikimi Bordi i drejtorëve dhe komitetet Transparenca Praktikat e afarizmit

More information

ROLI I AKTORËVE LOKALË TË NJË DESTINACIONI NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT TË QËNDRUESHËM

ROLI I AKTORËVE LOKALË TË NJË DESTINACIONI NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT TË QËNDRUESHËM REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI MARKETING - TURIZËM DISERTACION ROLI I AKTORËVE LOKALË TË NJË DESTINACIONI NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT TË QËNDRUESHËM RAST

More information

PLANI MËSIMOR (SYLLABUSI) I LËNDËS VIKTIMOLOGJIA

PLANI MËSIMOR (SYLLABUSI) I LËNDËS VIKTIMOLOGJIA 1 PLANI MËSIMOR (SYLLABUSI) I LËNDËS VIKTIMOLOGJIA Universiteti: Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina Fakulteti/Departamenti: Fakulteti Juridik/Katedra Penalo-Juridike Lënda mësimore: VIKTIMOLOGJIA

More information

Planifikimi i projektit/programit

Planifikimi i projektit/programit Planifikimi i projektit/programit Doracaku Udhëzues Versioni Final (draft 5) Janar 2010 Doracaku udhëzues për planifikimin e projektit/programit. Versioni final Janar 2010 Faqe 1 nga 50 Planifikimi i projektit/programit

More information

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS Menaxhimi i politikave të sigurisë

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS Menaxhimi i politikave të sigurisë Niveli i studimeve Bachelor Programi Lënda Viti Semestri I I www.kolegjibiznesi.com info@kolegjibiznesi.com 038 500 878 044 500 878 049 500 878 Prishtinë, Ulpianë, rr. Motrat Qiriazi nr. 29 PLANPROGRAMI

More information

F O R M A T I E V ROPI A N

F O R M A T I E V ROPI A N F O R M A T I E V ROPI A N PER C U R R I C U L U M VITAE TË DHËNAT PERSONALE Emri / Mbiemri BEKIM BALIQI Adresa Rr. Afrim Loxha BB1/ Hy. 6 Nr. 2 Prishtinë Telefoni 038/518-793 Mob: 044/733 888 & +43/699

More information

8.6. Programi i studimit-profili: EKONOMIA E BUJQËSISË DHE USHQIMIT Niveli Master (Msc) MA (Master) 2 vite

8.6. Programi i studimit-profili: EKONOMIA E BUJQËSISË DHE USHQIMIT Niveli Master (Msc) MA (Master) 2 vite 8.6. Programi i studimit-profili: EKONOMIA E BUJQËSISË DHE USHQIMIT Niveli Master (Msc) 8.6.1 Të dhënat themelore për programin e studimit Emri i programit të studimit KKK Niveli (me shkurtesat BA, MA,

More information

Migrimi dhe Zhvillimi Ekonomik në Kosovë

Migrimi dhe Zhvillimi Ekonomik në Kosovë Raport Nr. 60590 - XK Migrimi dhe Zhvillimi Ekonomik në Kosovë 25 maj 2011 Njësia për zvogëlimin e varfërisë dhe menaxhimin ekonomik Rajoni i Evropës dhe Azisë Qendrore Dokument i Bankës Botërore REPUBLIKA

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DISERTACION

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DISERTACION REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DISERTACION Financa e projekteve, formë alternative e investimeve infrastrukturore në vendet në zhvillim Në kërkim të gradës shkencore

More information

Arsimi inkluziv në kuadër të Shkollës mike të fëmijës. Rezultatet dhe rekomandimet për Maqedoninë

Arsimi inkluziv në kuadër të Shkollës mike të fëmijës. Rezultatet dhe rekomandimet për Maqedoninë Arsimi inkluziv në kuadër të Shkollës mike të fëmijës Rezultatet dhe rekomandimet për Maqedoninë Arsimi inkluziv në kuadër të Shkollës mike të fëmijës Rezultatet dhe rekomandimet për Maqedoninë CIP Каталогизација

More information

ubt news Busek porosit nga UBT: Kosovarët të japin shembuj për integrim në BE

ubt news Busek porosit nga UBT: Kosovarët të japin shembuj për integrim në BE ubt news Gazetë e studentëve të UBT-së Maj 2016 Politics ECONOMY Business Technology Education science culture UBT - 15 vjet rrëfim suksesi Studentët e UBT-së prezantuan 17 biznes-plane Faqe 5 Rektori

More information

Temë Disertacioni MBIKQYRJA BANKARE NË STADIN AKTUAL TË ZHVILLIMIT NË SISTEMIN BANKAR

Temë Disertacioni MBIKQYRJA BANKARE NË STADIN AKTUAL TË ZHVILLIMIT NË SISTEMIN BANKAR UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS Temë Disertacioni MBIKQYRJA BANKARE NË STADIN AKTUAL TË ZHVILLIMIT NË SISTEMIN BANKAR (Implementimi i Rregullativës së Bazel III dhe

More information

Ambasadori Vodopija: Me eksod masiv nuk ka perspektivë liberalizimi i vizave

Ambasadori Vodopija: Me eksod masiv nuk ka perspektivë liberalizimi i vizave Gazetë e studentëve të AAB-së, 31 dhjetor 2014, Nr.2, Viti III Prof. Ellen Schmider: Në AAB bëhet punë e madhe faqe 5 Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi, mbajti ligjëratë për studentëte

More information

Analiza teknike e teknologjisë së informacionit në sistemin statistikor kombëtar

Analiza teknike e teknologjisë së informacionit në sistemin statistikor kombëtar UNDP Kosovë (Asistenca teknike Ekipit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (EKBK(/UNKT-eng) për departamentin e TI-së së Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) Analiza teknike e teknologjisë së informacionit

More information

D I S E R T A C I O N

D I S E R T A C I O N UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI MARKETING TURIZËM D I S E R T A C I O N TURIZMI NË KOSOVË DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I TIJ RAST STUDIMI RAJONI TURISTIK I ALPEVE SHQIPTARE NË

More information

STRATEGJIA PER DECENTRALIZIMIN E SHERBIMEVE SOCIALE NE KOSOVE ( )

STRATEGJIA PER DECENTRALIZIMIN E SHERBIMEVE SOCIALE NE KOSOVE ( ) STRATEGJIA PER DECENTRALIZIMIN E SHERBIMEVE SOCIALE NE KOSOVE (2013-2017) ZHVILLUAR NGA KOMISIONI KËSHILLIMOR PER POLITIKA VENDORE PER DECENTRALIZIMIN E SHERBIMEVE SOCIALE Një nismë politikash e përkrahur

More information

Syllabusi për lëndën: Viktimologjia

Syllabusi për lëndën: Viktimologjia Syllabusi për lëndën: Viktimologjia Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti Juridik Titulli i lëndës: Viktimologjia Niveli: Bachelor Moduli penal Statusi lëndës: E obliguar Viti i studimeve:

More information

MENAXHIMI I RISKUT TË KREDISË BANKARE PËR SEKTORIN E SME-VE NË SHQIPËRI

MENAXHIMI I RISKUT TË KREDISË BANKARE PËR SEKTORIN E SME-VE NË SHQIPËRI REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS DISERTACION MENAXHIMI I RISKUT TË KREDISË BANKARE PËR SEKTORIN E SME-VE NË SHQIPËRI Në kërkim të gradës shkencore

More information

REVISTË STUDIMORE - SHKENCORE INTERDISCIPLINARE

REVISTË STUDIMORE - SHKENCORE INTERDISCIPLINARE REVISTË STUDIMORE - SHKENCORE INTERDISCIPLINARE Qendra Kërkimore Zhvillimore PEJA Buletini Shkencor Nr. 4 BOTIM - ONLINE DARDANIA ISSN 1800-9794 Republika e Kosovës Tel + 38649131414 www.qkzhpeja.org Prill,

More information

Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale: vështrim krahasues mbi legjislacionin penal mjedisor në Shqipëri dhe Kosovë

Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale: vështrim krahasues mbi legjislacionin penal mjedisor në Shqipëri dhe Kosovë E n k e l e j d a T u r k e s h i 127 Dr. Enkelejda Turkeshi Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale: vështrim krahasues mbi legjislacionin penal mjedisor në Shqipëri dhe Kosovë 1. Hyrje Mbrojtja

More information

Mirënjohje. Një falenderim special shkon për pedagogun udhëheqës Z.Hysni Ahmetaj për kontributin dhe bashkëpunimin e tij.

Mirënjohje. Një falenderim special shkon për pedagogun udhëheqës Z.Hysni Ahmetaj për kontributin dhe bashkëpunimin e tij. Mirënjohje Për realizimin e këtij punimi diplome kanë kontribuar shumë individë dhe institucione. Edhe pse une jam përpjekur që të jap maksimumin në realizimin e kësaj teme kaq te gjerë nuk mund të lë

More information

që përfundon me 31 dhjetor 2015, Burimi: 2 Fondi Monetar Ndërkombëtar, Kosovo: Concluding Statement of the 2015 Article IV

që përfundon me 31 dhjetor 2015, Burimi:  2 Fondi Monetar Ndërkombëtar, Kosovo: Concluding Statement of the 2015 Article IV 2 1. Hyrje Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) është burimi kryesor i të hyrave tatimore në Kosovë. Në vitin 2015, TVSH përbënte rreth 47% të të hyrave nga tatimet. 1 Në mars të vitit 2015, Qeveria e Kosovës

More information

PRO WO+MAN. Raporti Hulumtues

PRO WO+MAN. Raporti Hulumtues PRO WO+MAN Raporti Hulumtues Pro WO+MAN Raporti Hulumtues Autorët: Albulena Metaj dhe Driton Zeqiri Menaxhere e projektit: Ajete Kërqeli Pikëpamjet dhe interpretimet e shprehura në këtë raport janë të

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Governme

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Governme Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Governme STATUTI I SHËRBIMIT SPITALOR DHE KLINIK UNIVERSITAR I KOSOVËS 1 STATUTE OF THE HOSPITAL AND UNIVERSITY CLINICAL SERVICE

More information

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë 1 (PKEK)

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë 1 (PKEK) Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë 1 (PKEK) Raport vlerësimi për përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e Luftës Kundër Korrupsionit (KK) Cikli 1 10 qershor 2013 1 Ky shënim është

More information