Virtuelna organizacija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Virtuelna organizacija"

Transcription

1 Bojan Bojanić Janko M. Cvijanović Jelena Lazić Virtuelna organizacija Rezime: U ovom radu su objašnjeni osnovni pojmovi virtuelne organizacije. Naročito se ističu promene i odnosi u okruženju kao posledica redizajniranja odnosa. Društveni aspekti kao bitan detalj uvođenja promena, je pomenut kao geografska disperzija. Centralna tačka u ovom načinu poslovanja je osiguranik što u stvari predstavlja i ključ uspeha u savremenim organizacionim strukturama. Tradicionalne organizacione strukture teže osavremenjavanju. Nažalost, kroz praksu se može videti da su u pitanju samo sporadične primene virtuelne organizacije. Ključne reči: Virtuelni timovi, osiguranik, interfejs Summary: This reading presents basic means of virtual organizations. Consequences of redesigned relations, are speciall isssue, for changes and relations among the environment. Social aspects, as a main changing couse, is mentioned as geografical dispersion. Insured is the central point in this aspect of bussiness, who is actually the key of success, in modern organization structure. Traditional organization structures are going towards updating. Unfortunately, it can be seen in the practice that only sporadically usage of virtual organizations egzist. Keywords: Virtual teams, insured, interface 1. UVOD P romenljivi uslovi poslovanja, sve teže ostvarivanje konkurentske prednosti u dinamičkom okruženju, kraći životni ciklusi proizvoda i njihova brza tehnološka zastarelost učinili su dosadašnje organizacione strukture DELTA Holding, Beograd Ekonomski institut, Beograd Rad predstavlja deo rezultata istraživanja na projektu 1324 finansiranog od strane Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije 35

2 B. B o j a n i ć, J. C v i j a n o v i ć, J. L a z i ć V i r t u e l n a o r g a n i z a c i j a nemoćnim u zadovoljavanju sve sofisticiranijih potreba kupaca. Stoga, nove i dinamičnije organizacione strukture moraju biti pronađene. Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija, Interneta pre svega, omogućio je nastanak novih organizacionih struktura, fundamentalno drugačijih od onih baziranih na statičkom konceptu. Pojava virtuelnih organizacija predstavlja relativno nov i malo istražen pokušaj formiranja privremenih mrežnih struktura radi ostvarivanja konkurentske prednosti na današnjem tržištu. Ovaj koncept organizovanja podrazumeva drugačije ustanovljavanje odnosa između zaposlenih, menadžera i potrošača. Potrošači su u centru ovakvog načina organizovanja; proizvodi su napravljeni prema njihovim potrebama a vreme njihovog lansiranja na tržište maksimalno skraćeno. Sa visokim kvalitetom proizvoda ovo su glavni aduti virtuelne organizacije u borbi sa današnjim korporacijama koje dominiraju globalnim tržištem. 2. POJAM VIRTUELNE ORGANIZACIJE Virtuelne organizacije se mogu definisati kao organizacije veoma orijentisane ka potrošaču koje zadovoljavaju njegove potrebe na lični način, ostvarujući pri tom troškovnu i vremensku efikasnost. Međutim, ova definicija nije dovoljno radikalna iako sadrži neke ključne tačke virtuelne organizacije. Vizija virtuelne organizacije je preduzeće koje nije preduzeće u današnjem poimanju. Ono je sastavljeno od različitih učesnika koji se skupljaju da zadovolje potrebe potrošača na najbolji način, a kada je potrošačeva potreba zadovoljena učesnici se razdvajaju ponovo, i grupišu sa drugim učesnicima da zadovolje potrebe drugih klijenata. Virtuelne organizacije ne moraju da imaju ljude, ili, ponekad bilo kog čoveka, da bi izvršile svoje usluge. Organizacija postoji ali se ne može videti. To je mreža, a ne kancelarija (Charles Handy). Virtuelna organizacija se može definisati kao privremena mreža nezavisnih kompanija povezanih informacionom tehnologijom da dele znanje, troškove i pristup tržištima (International Business Week). Virtuelne organizacije će biti oslonjene na medije sajber prostora; biće omogućene kroz razvoj novih komjuterskih i telekomunikacionih tehnologija; one će inicijalno postojati samo kroz konvencionalne organizacione strukture (Christopher Barnatt). Virtuelna organizacija je privremena mreža nezavisnih institucija, firmi ili specijalizovanih individualaca, koji rade zajedno na spontan način koristeći informacionu i komunikacionu tehnologiju u nameri da dobiju trenutnu konkurentsku prednost. Oni se integrišu vertikalno spajajući svoja glavna stručna područja i funkcionišu kao jedna organizacija (ili organizaciona jednica)(fuehrer, Votalk). 36

3 I n d u s t r i j a 4 / Šta god virtuelna organizacija bude, fleksibilnost će biti njena određujuća karakteristika (Society of Management Accountants of Canada). Undermann kaže da su ove kompanije fokusirane na inovativnu i veoma usku oblast u kojoj mogu dati veliki doprinos nešto što niko drugi ne može ostvariti. A partner radi sve ostalo. U širem smislu virtuelna organizacija može biti definisana kao privremena mreža kompanija i individualaca koji rade zajedno koristeći šanse, koje se brzo menjaju, sve dok one postoje. To nudi kompanijama fleksibilnost da ostvare prednost na kratak rok najčešće, ali podrazumeva intezivnu kooperaciju sa strateškim partnerima 3.KLASIFIKACIJA MREŽNI MODELA Virtuelna organizacija je relativno nov termin ali postoje brojne definicije. Zajedničko svima njima je neka forma umrežavanja. Ali dok je svaka virtuelna organizacija mreža, daleko od toga da je svaka mreža virtuelna organizacija. Moguće je nabrojati više tipova mrežnih organizacija (od kojih je jedna i virtuelna organizacija). Planeta sateliti - Posle II svetskog rata mnoge kompanije su počele da rastu veoma brzo. Ovo je veoma često rezultiralo u dubokim hijerarhijskim strukturama i malom fleksibilnošću u pogledu prilagođavanja promenama u okruženju. Danas, međutim, fleksibilnost i brzina su potrebni da se zadovolje kupci i tako ostvare dobri poslovni rezultati. Kao logička posledica, kompanije ( planete ) se fokusiraju na ono u čemu su najbolje a ostalo dobijaju podugovaranjem iz spoljnih izvora (transport, marketing, računovodstvo, bezbedost ) od strane podugovorača ( sateliti ). U ovim odnosima je jasno da planete dominiraju. One imaju visok nivo kontrole i jasna očekivanja od satelita. Sateliti su uglavnom međusobno fungibilni te su snažno zavisni od planete. Strateške alijanse (joint ventures) - Strateške alijanse su mreže partnera sa istim ciljem. Suprotno od odnosa planeta-satelit, ovi partneri uzajamno zavise jedan od drugog. Međutim, saradnja je jasno definisana ugovorima. Normalno, strateške alijanse su kreirane za dugoročnu stabilnost. Virtuelne organizacije Virtuelne organizacije idu čak i korak dalje. Svi partneri su jednaki u smislu da nijedan ne pokušava da kontroliše druge. Postoji visoka međuzavisnost između stručnih oblasti svakog poslovnog partnera. Međutim, saradnja nije regulisana striktnim pravilima i ugovorima već pre kroz deljenje informacija i znanja i uzajamno poverenje. Za kupca, ova organizacija izgleda kao normalna kompanija. Osnovne karakteristike virtuelne organizacije su: Tehnologija Informativne mreže pomažu raštrkanim kompanijama i preduzetnicima da se povežu i rade zajedno od početka do kraja. Partnerstvo se 37

4 B. B o j a n i ć, J. C v i j a n o v i ć, J. L a z i ć V i r t u e l n a o r g a n i z a c i j a zasniva na komunikaciji putem elektronike (kompjutera) kako se ne bi stvarala potreba za pravnicima i ubrzala procedura. Virtuelna korporacija počiva na komunikacionoj tehnologiji i informatičkim mrežama koje omogućuju identifikaciju šansi, partnera i kupaca, a ove tehnologije u isto vreme obezbedjuju infrastrukturu koja omogućava saradnju Oportunizam Partnerstava nisu trajna, neformalnog su karaktera i zato više oportuna. Virtuelna korporacija je oportuna po prirodi i može biti raspuštena i/ili reformisana relativno brzo. Kompanije će se udružiti da bi iskoristile priliku koja se ukazala na nekom tržištu i vrlo verovatno se rastati kada nestane potreba njihovog savezništva. Savršenost Pošto svaki od partnera u projekat donosi svoju najjaču specijalnost, postoji realna mogućnost da se za sve što postoji kreira organizacija koja će to savršeno izvesti. Poverenje Poverenje izmedju partnera je centralna premisa virtuelnih organizacija, pošto su svi partneri puni poverenja a njihov uspeh počiva na zajedničkoj saradnji. Ovakvi odnosi podrazumevaju da se kompanije oslanjaju jedna na drugu u velikoj meri, što zahteva veliku dozu poverenja. One dele osećanje zajedničke sudbine, jer svi partneri zavise jedan od drugog. Bez granica Ovaj novi model korporacija daje novu definiciju tradicionalnih granica. Sve veća saradnja izmedju konkurenata, dobavljača i kupaca u velikoprodaji ne dozvoljava da se povuče jasna granica izmedju kompanija. Primer virtuelne organizacije: Crowley Communications Company nudi usluge PR-a (public reletions odnosi sa javnošću) raznim klijentima sa različitim potrebama. Ove usluge uključuju pisanje i priređivanje saopštenja za štampu za razne subjekte, pravljenje brošura, fotografija, grafičkog dizajna, štampanje i obajvljivanje. Crowley Communications Company je virtuelna organizacija u brojnim aspektima: - Ona ima samo jednog radnika u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom. - Ona ugovara timove ljudi da rade na projektima kada su oni potrebni. - Ovi timovi su rašireni širom Kalifornije i drugde u zemlji i sastavljeni su od specijalista u zavisnosti od tražnje. - Oni su povezani telekomunikacionom tehnologijom: svako ima kompjuter, modem i faks i koristi (elektronsku poštu), faks i telefon za komunikaciju. Za klijenta, ovo je kompanija homogeno popunjena sa kadrovima; ona u stvari ne pokazuje kako izgleda. Mada klijent može znati da je tim disperzovan i skuplja se samo za potrebe projekta, on izgleda kohezivan, sa svakim članom tima deli isti set vrednosti i posvećenosti radeći stvari na način karakterističan za Crowley Communications. Virtuelna organizacija se mora sagledati kao stvarna organizacija orijentisana na potrošače od krvi i mesa, sa ključnom osobom koja preuzima odgovornost. Sledi primer kako to 38

5 I n d u s t r i j a 4 / funcioniše. Jedan Crowley Communications Company ima potrebu da govori ka varijetetu niša publike širokog spektra. Svaki od segmenata javnosti zahteva poruke krojene prema njihovim posebnim sferama uticaja. Crowley Communications bira pira pisce, pogodno obučene za pojedine subjekte, koji pišu saopštenja za štampu i govore za klijente. Drugi eksperti se dovode u tim prema porebi: fotografi, grafički dizajneri, editori, advokati i sl. Za mnogo velike projekte, Crowley Communications formira alijanse sa drugim PR kompanijama i sa njihovim kombinovanim timovima. Oni obavljaju veće zadatke koristeći telekomunikaciona sredstva da koordiniraju akcije; na isti način Crowley Communications obavlja i manje zadatke. Ne postoji potreba da se obezbede veća prilagođavanja kancelarija za veće timove ili za potrebe sastanka da se koordiniraju putovanja. Sve ove funkcije se osvaruju kroz elektronsku komunikaciju od i prema članovima u njihovim udaljenim kancelarijama. Jolene Crowley, jedini član kompanije sa punim radnim vremenom, presedava svakim projektom, obezbeđujući da svaki član razume svoju odgovornost na projektu, nadgleda napredovanje i konačno isplaćuje kompletan proizvod pre isporuke kupcu. Internet kompanije Ovo je vrsta kompanije na koju svi pomisle kada se govori o virtuelnim kompanijama. One su virtuelne u tom smislu da ih klijenti ne vide kao kompanije u klasičnom smislu. Interakcija, kompanija kupac, se ostvaruje samo preko Interneta. Jedina stvar koja može biti realna su proizvodi koje kompanija prodaje. Neke kompanije čak i ne prodaju realne proizvode već obezbeđuju svoje klijente sa informacijama. Međutim, ove kompanije se ne smatraju virtuelnim organizacijama kako smo ih definisali; one ne moraju imati mrežnu strukturu koja je preduslov za postojanje virtuelne organizacije. Štaviše, kompanija može biti locirana na jednom mestu. Jedina stavra koja je geografski disperzovana su kupci. Elektronska komunikacija se koristi samo kao marketinški instrument. Troškovi elektronskih transakcija su tipično destina od odgovarajućih tradicionalnih transakcija. Kompanije kao Dell imaju promet preko Interneta od preko 3 miliona dolara dnevno, dok Amazon.com prodaje isključivo na ovaj način. Skoro svaki artikal se danas može kupiti preko Interneta. Pored toga, kompanije koje obezbešuju samo informacije ili virtulene usluge kao što su Yahoo, E-Trade ili Hotmail izašli su na berze i postale kompanije vredne nekoliko miliona dolara. 4. REDIZAJNIRANJE ODNOSA U OSIGURANJU Pošto su granice u virtuelnim organizacijama manje definisane i brza i adekvatna reakcija na tražnju kupca ključ uspeha, odnosi moraju biti redefinisani. Nemoguće je reagovati brzo kada informacija mora da ide dugim 39

6 B. B o j a n i ć, J. C v i j a n o v i ć, J. L a z i ć V i r t u e l n a o r g a n i z a c i j a putem do vrha hijerarhije da bi se odluka donela i sprovela na mestu gde je reakcija potrebna Odnosi unutar organizacija u osiguranju Možemo napraviti komparaciju između virtuelne organizacije i nervnog sistema čoveka. Telo zahteva vitalni nervni sistem kako bi moglo da funkcioniše. Mnogo osnovnih akcija se automatski reguliše lokalno bez pomoći mozga. I u slučaju opasnosti, kada je hitna reakcija potrebna, refleksi preuzimaju kontrolu tela garantujući brzu reakciju. Ista struktura može biti primenjena na učesnike u virtuelnim organizacijama. Odgovornost je prenesena na niže hijerarhijske nivoe (timove ili čak zaposlene) a viši nivo samo preuzima kontrolnu funkciju. Odgovornost obuhvata autonomno postizanje datih ciljeva. Pored toga, brze odluke mogu biti donešene na najnižim nivoima da bolje odgovore na nepredviđene događaje. Tek po započinjanju spontane reakcije, informacija ide uz hijerarhiju za verifikaciju i strateško prilagođavanje. Da bi virtuelne organizacije mogle brzo reagovati, partneri treba da budu fleksibilni. Jedan način da steknu fleksibilnost je da prošire koncept virtuelnosti na timove. Virtuelni timovi pokazuju mnoge karakteristike virtuelne organizacije: - komplementarno glavno stručno područje članova tima, - nepostojanje jasnih granica, - jednakost učesnika, - promenljivost učesnika, - geografska disperzija i - elektronska komunikacija. Članovi tima ne moraju da budu na istoj lokaciji i mogu da se ne sreću fizički. Dobar primer su inženjerske kompanije koje imaju različite lokacije oko sveta radeći 24 sata dnevno, koristeći prednost vremenskih zona; kada se, na primer, smena u Evropi završi posao se prenosi preko grupnog softvera na članove tima u SAD. Članovi tima, dakle, mogu biti geografski disperzovani i raditi u različito vreme. Tako, timovi nemaju više istu strukturu kao u tradicionalnom poslovnom okruženju. Svaki član tima mora imati dobro definisanu funkciju koja mu omogućava da sam izvrši zadatak koji mu je dodeljen. Jedan član postavlja smer u kojem tim ide. Čak i kada zaposleni ima veću moć i odgovornost, ciljevi i smernice tima treba da budu definisani. Veoma važan aspekt virtuelnosti timskog rada jeste da se uloge i funkcije članova tima mogu menjati vremenom. Jednakost i ovlašćenja članova tima su takođe određeni u korist potrošača. Odluke se donose brže zbog veoma fleksibilnih timova, a vreme za rešavanje problema se smanjuje. Ova dva faktora pomažu da se bolje zadovolje potrebe potrošača i smanji vreme za izlazak na tržište. Rečeno je da jedan zaposleni normalno pripada različitim timovima ili čak različitim organizacijama. Čak se sugeriše da bi»svaki radnik znanja trebao biti 40

7 I n d u s t r i j a 4 / u u najmanje dva odvojena tima«. Ovo pomaže organizaciji da dostigne međufunkcionalnu kooperaciju; takođe, pomaže da pojedinci steknu širu perspektivu. Ovo je dobra ideja jer može povećati lojalnost i motivaciju u organizaciji. Međutim, kada zaposleni pripadaju različitim organizacijama može doći do više problema. Veoma je teško, ako ne nemoguće, za zaposlene da budu lojalni ciljevima više organizacija. Takođe, odavanje poverljivih informacija je više verovatno. Ad hok timovi podrazumevaju formiranje grupa (obično manjih od timova opisanih gore) ne za potrebe projekta nego za manje zadatke. Uzmimo kao primer inženjera koji treba da uradi finansijsku kalkulaciju. On će kontaktirati finansijskog specijalistu (koji može biti iz drugog tima) da mu pomogne u rešavanju problema. Njihova saradnja će možda trajati nekoliko dana najviše. Ad hok timovi su veoma efikasan način saradnje; njihovi ciljevi su jasno definisani, ljudi imaju različite kompetencije i nema pravila koja mogu smanjiti efikasnost Odnosi sa poslovnim okruženjem Klijenti se neće fokusirati na proizvod kada izaberu preduzeće pošto će proizvodi biti napravljeni prema potrebama potrošača. Tako će potrošači birati kompaniju a ne proizvod. Klijenti će izabrati svoje dobavljače po osnovu kvaliteta, usluge i vremena isporuke. Jednom kada je dobavljač izabran, veoma je verovatno da neće biti menjan za buduće proizvode. Kada je klijent zadovoljan, ne postoji razlog za promenu. Suprotno, lakše će biti dobiti dobiti željeni proizvod kada se radi drugi put sa istom organizacijom. One će imati informacije o klijentu i moći će da zadovolje tražnju sa manje napora preciznije. Da se ispune ovi zadaci odnosi prema dobavljačima, prodavcima i potrošačima treba da budu redizajnirani Dobavljači Dok se učesnici okupljaju zajedno da formiraju virtuelnu organizaciju da rade na istom zadatku, imaju isti cilj i rade na istom pravcu da ostvare cilj, dobavljač nije usmeren na zadatak. On će rešiti podprobleme ili će isporučiti neke delove tokom projekta ali neće biti aktivno uključen u projekat. Ova definicija nije uvek primenjiva; u nekim slučajevima odluke treba doneti na bazi odnosa između dobavljača/učesnika i virtuelne organizacije. Dobavljači mogu suštinski pomoći u smanjivanju vremena isporuke i dobijanju kvaliteta. Potrebna je dobra razmena informacija. Ovo pomaže dobavljačima da prilagode proizvodnju ili čak omogući proizvodnju po proceni. Vremena isporuke će biti značajno smanjena. Kada optimizacija može biti bazirana na dobrim procenama, troškovi mogu biti smanjeni. Troškovi će biti smanjeni i kada se fokusiranje na kvalitet vrši od početka. 41

8 B. B o j a n i ć, J. C v i j a n o v i ć, J. L a z i ć V i r t u e l n a o r g a n i z a c i j a Dobavljač je onaj koji zna svoje proizvode najbolje pa će on morati da radi kao uslužni centar za svoje kupce. Koristeći resurse najbolje, smanjuju se ukupni troškovi i to uvek vodi inteligentnom dizajnu. Ovo vodi smanjenim proizvodnim troškovima pošto dobavljač može dizajnirati proizvodnju. Ova bliska razmena informacija ima nekoliko oblika. Prvi korak je deljenje informacija o proizvodnim procedurama i troškovima. Delovi mogu biti dizajnirani za optimizaciju vremena i troškova od strane virtuelne organizacije. Naravno, veliki napori moraju biti učinjeni da se ubede dobavljači da pokažu svoje informacije. Oni nisu spremni na otkrivanje know-how-a ili da rizkuju smanjenje cene zbog datih podataka. Stoga, biće važno postojanje međusobnog poverenja. Dobavljač treba da razume da je u njegovom interesu da radi blisko sa virtuelnom organizacijom, svojim potrošačem. Ova činjenica je najbolje objašnjenja sa terminom zajednička sudbina (co-destiny). Kada virtuelna organizacija smanjuje proizvodne troškove ona ima više šansi na tržištu tako da će dobavljač moći da proda više proizvoda svom klijentu. Pomoć dobavljača može ići i dalje. Inženjer zaposlen kod dobavljača pomaže virtuelnoj organizaciji da razvije svoj proizvod. Ili čak, inženjer koga je angažovao dobavljač radi za virtuelnu organizaciju tokom definisanja proizvoda Prodavci Za prodaju proizvoda virtuelne organizacije ne treba da postoje prodavci. Kada je malo potrošača sa velikim zadacima ne postoji potreba za dodatni interfejs. Najbolje je direktno komuniciranje među partnerima, ali kada veliki broj pojedinaca predstavlja kupce potreban je interfejs da se izvrši komunikacija. Kompjuterske mreže mogu distribuirati i prikupljati informacije. Ali one ne mogu odgovarati na precizna pitanja, ne mogu komunicirati tako dobro kao ljudi. U najboljem slučaju, deo veoma važne povratne sprege biće izgubljen. Usled nerazumevanja ili pogrešne interpretacije, proizvodi orijentisani ka kupcu neće biti onakvi kako se očekivalo. Tako potrošač koji zahteva proizvodnu orijentaciju ka kupcu neće sledeći put raditi sa preduzećem koje ne zadovoljava njegove želje. Ovaj kupac će verovatno zauvek biti izgubljen. Prodavci su veoma važan deo lanca stvaranja vrednosti na čijem su kraju potrošači. Oni promovišu i objašanjavaju proizvode a zatim prikupljaju informacije. Povratna sprega je vema važna da se poveća kavlitet i zadovolje želje potrošača. Potrebno je i vršiti predviđanja na bazi trenutnih kupaca i ekstrapolaciju trendova... Prodavaca koji ovo rade uspešno nema mnogo. Potrebna je i njihova edukacija i ubiranje dobre marže koja im omogućava visoke standarde Kupci Sporo menjajuća virtuelna organizacija je virtuelna organizacija koja kontinualno postaje manje-više ista kompanija na raspolaganju kupcima. Poboljšanje odnosa sa kupcima će uticati i na same kupce; oni će trebati da daju više informacija 42

9 I n d u s t r i j a 4 / organizaciji kada žele da se poboljša budući učinak. Nije samo povratna sprega potrebna, mada je ona glavni izvor poboljšanja. Takođe, lična interakcija je važna za virtuelnu organizaciju. Proizvodnja prema zahtevima kupaca nije laka. Pažljivo slušanje kupaca je prvi korak, ali je sledeći korak analiziranje njihovih reči, saznavanje iz kojih izvora dolazi ono što je potrebno da se smanji razlika između želje i realnosti. Naročito, dizajn proizvoda i planiranje zahtevaju interakciju kupaca. Ne samo tokom porudžbina, nego tokom celog procesa ovo će poboljšati rezultat povratnom spregom. Cilj će čuvati kupca kada je jednom napravio prvu porudžbinu. Danas je pet puta skuplje naći novog kupca nego zadržati starog. Kako proizvodi postaju više lični, odnosi će biti bazirani na poverenju i iskustvu. Tako je najbolja prpaganda promocija rečima, a najgori neprijatelj loša reputacija. Brzo menjajuća virtuelna organizacija Kada je virtuelna organizacija formirana za jedan zadatak, odnosi sa kupcima imaju drugi aspekt. Nemoguće je reklamirati identitet ili brend kupca. Kupac se bira najčešće na osnovu blizine; ali kada se želi da se proizvod ili usluga naruči drugi put, virtuelna organizacija sa kojom je kupac radio više ne postoji te je ne može ponovo odabrati za posao. On će se verovatno obratiti jednom učesniku na osnovu iskustva. Verovatno je da će to biti menadžer učinka, ali može biti bilo koji drugi učesnik koji je dobro odradio posao. Kupac može čak sagraditi svoju virtuelnu organizaciju posle stečenog utiska sa kim je najbolje radio. Ovo može da unese dodatnu dinamiku u sistem koji rizikuje da postane takav kada ljudi počnu da se upoznaju. 5. MOBILNOST U VIRTUELNOJ ORGANIZACIJI OSIGURANJA 5.1. Osiguravači Mobilnost će imati veliku važnost ali iz očitih razloga kao što su sopstvena kuća, deca u školi i dr., ove migracije su ograničene. Kompjuterske mreže kao što je Internet su drugi razlozi zašto se migracije neće enormno povećavati. Posao može biti obavljan u geografski različitim mestima. Tako će za zaposlene mobilnost biti više psihička nego fizička Osiguranici Mobilnost sa aspekta kupaca je shvatanje koliko često kupac menja dobavljače. Ne mora postojati bilo kakva relacija koja ga obavezuje na saradnju sa jednim dobavljačem i može ga menjati od projekta do projekta. Ili će preferirati sopstvenog dobavljača i ući u dugotrajniji odnos. Verovatno je da će kupac ostati sa svojim dobavljačem. Jednom kada izabere dobavljača, on će profitirati od rastućeg uzajamnog znanja i neće birati novog bez dobrog razloga. 43

10 B. B o j a n i ć, J. C v i j a n o v i ć, J. L a z i ć V i r t u e l n a o r g a n i z a c i j a Ali kada se virtuelna organizacija menja brzo, postavlja se pitanje kada potrošač zatraži istu vrstu usluge šta će se desiti, jer je virtuelna organizacija u potpunosti promenila lice. Nova kompozicija učesnika, možda čak i različitih ideologija i drugačijih taktika rešavanja problema će se sresti. Ovo može stvoriti probleme kupcu koji zahteva garanciju i stabilnost. Kupci će, dakle, težiti da ostanu sa istim dobavljačima zbog ličnih karakteristika proizvoda i usluga. S druge strane, virtuelne organizacije imaju teškoća da postanu ovaj lični dobavljač zbog njihovog dinamičnog karaktera Informacije Informacije treba da budu veoma mobilne. Ovo ide mnogo dalje od današnje razmene. Prvo treba prevazići tehnološke barijere. Informacione tehnologije može rešiti ovaj problem. Danas možemo lako razmeniti tekst i slike preko e- maila. Ali i za ovako lak zadatak trebamo različite konvertore. Ovo znači da željena informacija, koja je raspoloživa nakon obrade, npr. posle poređenja, nije raspoloživa odmah nego tek posle nekoliko dana ili nedelja. Tako da smo još daleko da informacija postane mobilna u tehničkim uslovima. Još veća prepreka nije u ovim tehničkim uslovima. Informaciona politika će biti još veći problem. Informacija ne može tek tako postati javna iz zakonskih i ekonomskih razloga. Koliko će otvoreno informacija teći u virtuelnim organizacijama zavisiće mnogo i od međusobnog poverenja između učesnika. 6. PERSPEKTIVE I KLJUČEVI USPEHA Centralna tačka u ovom načinu poslovanja je kupac. Virtuelne organizacije se organizuju oko njegovih ideja i potreba. Promena ka novoj formi organizacije nije evidentna. Mogu se izdvojiti sledeći faktori uspeha virtuelnih organizacija: - promene korak po korak, - vreme lansiranja proizvoda na tržište, - sveopšta briga, - stabilan potrošački interfejs. Organizaciono artikulisanje poslovanja, odnosno njegovih funkcija, poslova i zadataka realizuje se primenom samo dva kriterijuma a to su: sličnost i uslovljenost. Ovi kriterijumi se primenjuju uglavnom na tri poslovne dimenzije: proizvod, proces i lokaciju. Vrlo se retko organizaciono struktuiranje realizuje po celoj dubini primenom kriterijuma na samo jednu od tri dimenzije. Može se reći da se najčešće kombinuje primena jednog ili oba kriterijuma na dve ili tri dimenzije. Organizaciono struktuiranje poslovnih funkcija za rezultat ima organizacioni model, koji je, po pravilu kombinacija dve organizacione forme: linijske i timske forme. Organizaciona struktura sistema je rezultat razlamanja ukupnog poslovanja na hijerarhijski kompleksne delove poslovanja. Komadanje se nastavlja sve dok ne nastanu delovi podsistemi. Tako dobijeni podsistemi su savladivi u pravcu podele rada (jer je došlo do pojave poslova sličnog ili istog 44

11 I n d u s t r i j a 4 / profila za čije obavljanje je potreban jedan ili više izvršilaca istog ili sličnog profila) i u pravcu koordinacije rada. Podsistemi na kraju lanca poslovanja su elementarni zadaci, i oni su sa stanovišta struktuiranja crne kutije u čije se unutrašnje strukture ne ulazi, bez obzira na obim aktivnosti i broj izvršilaca u njima. Suštinska osobina elementarnih zadataka jeste da sadrže sve najvažnije osobine ukupnog cilja preduzeća, bez obzira na način podele ukupnog cilja na elementarne zadatke. Fragmentacija cilja na dva ili više potciljeva, nastavlja se na sledećem nivou u nastalim fragmentima, gde se neelementarni ciljevi, odnosno zadaci ponovo dele u potciljeve, i tako dalje dok ne nastanu elementarni zadaci. Fragmentacijom nastaje neka vrsta drveta strukture a mera fragmentacije je broj neelementarnih zadataka, odnosno čvorova grananja. Broj grana u svakom čvoru je u stvari raspon kontrole i on je inverzna funkcija fragmentaciji. f = (n-1) / (s-1) gde je f - fragmentacija, n - broj elementarnih zadataka i s - raspon kontrole Granični slučaj s=n je potpuno ravna hijerarhijska struktura u kojoj je raspon kontrole jednak broju elementarnih zadataka sa jednim čvorom koji koordinira aktivnosti n elementarnih zadataka. Druga krajnost je s=0 što je esencijalna anarhija. U svakom slučaju ukupan broj potencijalnih relacija tj informacija vrlo je senzitivna s tako da se u praksi pokušava naći optimalna ravnoteža fragmentacije i interakcije zadataka. Veliki broj teoretičara i praktičara organizacije je posvetio značajno vreme i napor u potrazi za optimalnim rasponom kontrole, ali i do danas to pitanje nije rešeno na zadovoljavajućem nivou. 7. VREME LANSIRANJA PROIZVODA NA TRŽIŠTE Dva su glavna razloga za skraćivanje ovog vremena: zadovojavanje potreba kupaca i smanjenje troškova. Kupci su sve manje spremni da čekaju za zadovoljenje svojih potreba. Najbolje je kada je proizvod orijentisan ka kupcu i završen u momentu kada potrošač donosi svoju odluku. Ovo će biti teško ostvariti. Moguće je, pak, smanjiti vrme izlaska na tržište što smanjuje neodređenost odlučivanja. Dobar primer je Benetton, lanac proizvodnje i prodaje odeće. Benetton proizvodi svoju robu od neutralnih materijala. Tek na kraju proizvodnog procesa se boje. Odluka koje će boje proizvodi biti donosi se na kratko vreme pre izlaska na tržište. Reakcija na ponašanje potrošača je efikasna. Nova proizvodna linija brže izlazi na tržište, ostvarujući prednost nad konkurentima Sveopšta briga Najbolji primer za ovo je totalna kontrola kvaliteta. Jedino postupajući u skladu sa kaizenom može se ostvariti cilj od 100% kvaliteta. A totalna kontrola kvaliteta 45

12 B. B o j a n i ć, J. C v i j a n o v i ć, J. L a z i ć V i r t u e l n a o r g a n i z a c i j a će raditi efikasno jedino kada je svako integrisan u kaizen proces. Svako treba da bori za kvalitet i svako treba da otkriva greške i stvori potrebnu povratnu spregu. Zajednička sudbina dobavljača i virtuelne organizacije zahteva da svako preuzme odgovornost u okviru mreže. Ako neko loše obavlja svoj posao ili koristi druge učesnike u sopstvenu korist nanoseći štetu celoj organizaciji, to ne može biti prihvatljivo Stabilan potrošački interfejs Virtuelne organizacije mogu biti konkurentnije od današnjih preduzeća zbog boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima. Ali posebno će odnosi sa kupcima biti komplikovaniji nego do sada, zbog postojeće dinamične organizacije. Predlog je da se stvori stabilan interfejs između kupaca i dinamičke organizacije. Interfejs može biti prodavac koji predstavlja razne virtuelne organizacije ili učesnik koji dovodi svoje potrošače u virtuelnu organizaciju. Drugo rešenuje nije baš najbolje jer odnosi učesnika sa»svojim«kupcima mu omogućuju veliku moć. 8. ZAKLJUČAK Virtuelne organizacije su potencijalno veoma moćne organizacione strukture. Potrošač može dobiti proizvod kakav želi skoro odmah savršen kvalitet i dobru uslugu. Međutim, ovakvi rezultati nužno nose radikalne promene za zaposlene: posao se obavlja obično kod kuće, vreme je fleksibilno a radni zadaci raznovrsni. Uzajamno poverenje, kao važan činilac virtuelne organizacije, je naročito važno. Zaposleni, takođe, treba da budu autonomniji nego u dosadašnjem radnom okruženju i moraju prihvatiti delegiranu odgovornost sa menadžeskog nivoa. Bez obzira na sve prednosti, brojni problemi stoje na putu realizacije virtuelnih organizacija. Činjenica da su virtuelne organizacije nešto što nije sasvim poznato držaće mnoge ljude i kompanije dalje od virtuelnog posla i strukture. Dalje, posao je skoro u potpunosti baziran na samomotivisanosti i samoodgovornosti što je za neke ljude prihvatljivo. Ipak, mnogi će još uvek zahtevati motivaciju spolja od strane lidera. Takođe, ljudi imaju izraženu potrebu za sigurnošću što podrazumeva stabilan priliv novca koji ne postoji u pravoj virtuelni organizaciji. Osim toga, teško je generisati osećanje pripadnosti virtuelnom timu ili organizaciji. Ukoliko ne postoji stalna struktura i ljudski kontakti su limitirani. Kao posledica toga, posvećenost organizaciji će često izostajati. Virtuelne organizacije su veoma povezane sa davanje dodatnog napora što za mnoge ljude može biti neprihvatljivo jer ne mogu da sagledaju ličnu korist od toga. Ovo su neki problemi bez čijeg rešavanja virtuelne organizacije ostaju samo dobar teorijski koncept sa sporadičnom primenom u praksi. Mogućnost njihove šire primene za sada ostaje veliki izazov tradicionalnim organizacionim strukturama za njihovo usavršaanje. 46

13 I n d u s t r i j a 4 / LITERATURA 1. Cvijanović, J. M.: Organizaciona veličina malih preduzeća 2. Cvijanović, J. M.: Strukturni modaliteti harmonizacije organizacije 3. Davidow, B. and Malone M.: Virtual Corporations Business in the New Millennium 4. Davidow, B. and Malone M.: Virtual Organizations the next Economic Revolution 5. Haines, M., Loiacono, E. and Taylor N.:The Reality of Virtual Corporations 6. McMillan, S.:The Virtual Corporation, 7. Nottingham, A.: The Virtual Organisation as a Community built on Trust 8. Preston, S. M.: Virtual Organization as Process: Integrating Cognitive and Social Structure Across Time and Space 47

14 48

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Holistički marketing

Holistički marketing Holistički marketing Koncept holističkog marketinga polazi od razvoja, oblikovanja i sporovođenja marketing programa, procesa i aktivnosti, nivoa i strukture organizovanosti marketinga, merenja efekata

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

CILJ UEFA PRO EDUKACIJE

CILJ UEFA PRO EDUKACIJE CILJ UEFA PRO EDUKACIJE Ciljevi programa UEFA PRO M s - Omogućiti trenerima potrebnu edukaciju, kako bi mogli uspešno raditi na PRO nivou. - Utvrdjenim programskim sadržajem, omogućiti im kredibilitet.

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

STABLA ODLUČIVANJA. Jelena Jovanovic. Web:

STABLA ODLUČIVANJA. Jelena Jovanovic.   Web: STABLA ODLUČIVANJA Jelena Jovanovic Email: jeljov@gmail.com Web: http://jelenajovanovic.net 2 Zahvalnica: Ovi slajdovi su bazirani na materijalima pripremljenim za kurs Applied Modern Statistical Learning

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

SIMULACIONI MODELI ZASNOVANI NA AGENTIMA KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

SIMULACIONI MODELI ZASNOVANI NA AGENTIMA KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA Sava K. Čavoški SIMULACIONI MODELI ZASNOVANI NA AGENTIMA KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU Doktorska disertacija Beograd, 2016 1 UNIVERSITY

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević Upravljanje kvalitetom usluga doc.dr.sc. Ines Dužević Specifičnosti usluga Odnos prema korisnicima U prosjeku, lojalan korisnik vrijedi deset puta više nego što je vrijedio u trenutku prve kupnje. Koncept

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

Karakteristike marketinga u sferi usluga

Karakteristike marketinga u sferi usluga Karakteristike marketinga u sferi usluga Specifičnosti usluga: 1) Neopipljivost 2) Neodvojivost proizvodnje od potrošnje 3) Heterogenost 4) Kvarljivost Specifičnosti bankarskih usluga Predmet usluge je

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind.

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind. SPECIJALISTIČKI RAD Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta Mentor: Prof. dr Željko Baroš Student: Kljajić Živana Br. ind. 0018-07/RMUS Banja Luka, 2009

More information

M.Heleta - Definicije...

M.Heleta - Definicije... Upravljanje kvalitetom 3. Definicije iz menadžmenta kvaliteta 1 Definicije principa odozgo nadole odozdo - nagore Obrazovni sistem Srbije Sistem visokog obrazovanja Univerzitet Singidunum Fakultet za menadžment

More information

MENADŽMENT PROIZVODA I USLUGA

MENADŽMENT PROIZVODA I USLUGA 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina http://iprod.masfak.ni.ac.rs iprod@masfak.ni.ac.rs Zoran Anišić, Nikola Suzić i Anja

More information

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Klasterizacija NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Klasterizacija Klasterizacija (eng. Clustering) spada u grupu tehnika nenadgledanog učenja i omogućava grupisanje

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY

MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY Godina I Broj 2 Sveska 2/2013 TRENDOVI U POSLOVANJU MENADŽMENT KONCEPTI PREDUZEĆA U NOVOJ SVETSKOJ EKONOMIJI MANAGEMENT CONCEPTS OF ENTERPRISES IN THE NEW WORLD ECONOMY Predrag Pravdić Fakultet inženjerskih

More information

Engineering Design Center LECAD Group Engineering Design Laboratory LECAD II Zenica

Engineering Design Center LECAD Group Engineering Design Laboratory LECAD II Zenica Engineering Design Center Engineering Design Laboratory Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli Dizajn sa mehatroničkom podrškom mentor prof.dr. Jože Duhovnik doc.dr. Senad Balić Tuzla, decembar 2006. god.

More information

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA Nihad HARBAŠ Samra PRAŠOVIĆ Azrudin HUSIKA Sadržaj ENERGIJSKI BILANSI DIMENZIONISANJE POSTROJENJA (ORC + VRŠNI KOTLOVI)

More information

STRATEGIJA ULASKA NA TRŽIŠTE. Knjiga i prezentacije su vlasništvo R. Avlijaš i G. Avlijaš

STRATEGIJA ULASKA NA TRŽIŠTE. Knjiga i prezentacije su vlasništvo R. Avlijaš i G. Avlijaš STRATEGIJA ULASKA NA TRŽIŠTE Knjiga i prezentacije su vlasništvo R. Avlijaš i G. Avlijaš 1 Ulazak na tržište Ulazak na tržište podrazumeva: (1) plasman novog proizvoda na postojeće ili novo tržište, (2)

More information

ISO Sistemi menadžmenta za borbu protiv korupcije

ISO Sistemi menadžmenta za borbu protiv korupcije ISO 37001 ISO 37001 Sistemi menadžmenta za borbu protiv korupcije ISO 37001 Korupcija je jedan od najdestruktivnijih i najkompleksnijih problema današnjice, i uprkos nacionalnim i međunarodnim naporima

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA Master akademske studije Modul za logistiku 1 (MLO1) POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA angažovani su: 1. Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl.inž., kab 303, mmiljus@sf.bg.ac.rs,

More information

Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija

Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija DRAGO S. SOLDAT, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin Stručni rad MARIJA Đ. MATOTEK, Visoka

More information

UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI FAKULTET 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of Product Development Studies in http://iprod.masfak.ni.ac.rs iprod@masfak.ni.ac.rs UNIVERZITET U NIŠU MAŠINSKI FAKULTET UPITNIK RAZVJ PRIZVDA I INVACINI

More information

KOMUNIKACIJA S KLIJENTIMA SA CILJEM STVARANJA PREPOZNATLJIVOG BRENDA

KOMUNIKACIJA S KLIJENTIMA SA CILJEM STVARANJA PREPOZNATLJIVOG BRENDA POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti Specijalistički diplomski stručni studij KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA JOVICA VUKOVIĆ KOMUNIKACIJA S KLIJENTIMA SA CILJEM STVARANJA

More information

CALCULATION OF COSTS BY ABC METHODS

CALCULATION OF COSTS BY ABC METHODS UDK: 657.474.5 DOI: 10.7251/APE1818014B Stručni rad OBRAČUN TROŠKOVA ABC METODOM CALCULATION OF COSTS BY ABC METHODS Sažetak Nemanja Budimir 8 Agencija za knjigovodstvene poslove BUDIMIR Tradicionalni

More information

STRUKTURA SAVREMENE PROCESNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE STRUCTURE OF MODERN ORIENTED PROCESS ORGANIZATION

STRUKTURA SAVREMENE PROCESNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE STRUCTURE OF MODERN ORIENTED PROCESS ORGANIZATION Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 STRUKTURA SAVREMENE PROCESNO

More information

Kontroling kao pokretač promjena u Orbico d.o.o. Sarajevo. Orbico Group

Kontroling kao pokretač promjena u Orbico d.o.o. Sarajevo. Orbico Group Kontroling kao pokretač promjena u Orbico d.o.o. Sarajevo Emina Leka Ilvana Ugarak 1 Orbico Group vodeći distributer velikog broja globalno zastupljenih brendova u Europi 5.300 zaposlenika 19 zemalja 646

More information

RAZVOJ NOVOG PROIZVODA POD UTICAJEM E BIZNISA

RAZVOJ NOVOG PROIZVODA POD UTICAJEM E BIZNISA FBIM Transactions DOI 10.12709/fbim.03.03.02.01 RAZVOJ NOVOG PROIZVODA POD UTICAJEM E BIZNISA NEW PRODUCT DEVELOPMENT UNDER THE INFLUENCE OF E BUSINESS Radovan Vladisavljević, Dragoslav Nikolić i Vojkan

More information

1. Poslovni IS 2. Definicija kupca i odnosa sa kupcem

1. Poslovni IS 2. Definicija kupca i odnosa sa kupcem CRM 1 I. Razvoj ka CRM 1. Poslovni IS 2. Definicija kupca i odnosa sa kupcem CRM 2 II. CRM 3. Definicija CRM 4. Razlozi uvođenja CRM 5. Faze razvoja CRM 6. Vrste CRM 7. CRM arhitektura CRM 3 III. Implementacija

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Jedine besplatne novine koje uz organizovanu distribuciju nude mogućnost da svakome budu dostupne

Jedine besplatne novine koje uz organizovanu distribuciju nude mogućnost da svakome budu dostupne DNEVNE NOVINE Jedine besplatne novine koje uz organizovanu distribuciju nude mogućnost da svakome budu dostupne O NAMA SKYMUSIC CORPORATION Sky Corporation Int. predstavlja grupu kompanija, Skymusic Corporation,

More information

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA VEŽBE 1 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ Metod rada Literatura Konsultacije Način polaganja ispita: 1) kolokvijumi 2) usmeni ispit Kolokvijumi: I kolokvijum: 1-5, 16 i 17 (1-124 strane

More information

KARAKTERISTIKE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE I EFEKTI NJENE PRIMENE U SRBIJI

KARAKTERISTIKE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE I EFEKTI NJENE PRIMENE U SRBIJI Ekonomski Fakultet Univerzitet u Beogradu KARAKTERISTIKE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE I EFEKTI NJENE PRIMENE U SRBIJI Dr Dragan Lončar SADRŽAJ PREZENTACIJE MAKROEKONOMSKI PRISTUP 01 02 03 DOMEN ANTIMONOPOLSKE

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

Rešavanje problema pomoću računara

Rešavanje problema pomoću računara Rešavanje problema pomoću računara Vladimir Filipović vladaf@matf.bg.ac.rs Softversko inženjerstvo Šta podrazumevamo pod softverskim inženjerstvom? vladaf@matf.bg.ac.rs 2/16 Konstrukcija prevodilaca Prevođenje

More information

STRUKTURNO KABLIRANJE

STRUKTURNO KABLIRANJE STRUKTURNO KABLIRANJE Sistematski pristup kabliranju Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture Za strukturno kabliranje potrebno je ispuniti: Generalnost ožičenja Zasidenost radnog područja

More information

11 Analiza i dizajn informacionih sistema

11 Analiza i dizajn informacionih sistema 11 Analiza i dizajn informacionih sistema Informatika V.Prof.dr Kemal Hajdarević dipl.ing.el 25.4.2014 11:58:28 1 1. Kompjuter, Internet, i mrežne osnove 2. Kompjuterska industrija Informatika u stomatologiji

More information

RAZVOJ SISTEMA ZA PROCENU I ODABIR DIREKTNIH DOBAVLJAČA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

RAZVOJ SISTEMA ZA PROCENU I ODABIR DIREKTNIH DOBAVLJAČA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU RAZVOJ SISTEMA ZA PROCENU I ODABIR DIREKTNIH DOBAVLJAČA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI DOKTORSKA DISERTACIJA Mentor: Prof. dr Dragan Simić Kandidat:

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

POSLOVNA ANALIZA ORGANIZACIJE KONZUM D.D.

POSLOVNA ANALIZA ORGANIZACIJE KONZUM D.D. SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD br. 74/PE/2016 POSLOVNA ANALIZA ORGANIZACIJE KONZUM D.D. Maja Križanec Varaždin, ožujak 2016. godine SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN

More information

ORGANIZACIONA STRUKTURA PROCESNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE

ORGANIZACIONA STRUKTURA PROCESNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE XXVI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2008, Beograd, 16. i 17. decembar 2008. ORGANIZACIONA STRUKTURA PROCESNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE Nikola Knežević

More information

UTICAJ TEHNOLOGIJE NA ORGANIZACIJU- STANJE I PERSPEKTIVA U POŠTI SRBIJE

UTICAJ TEHNOLOGIJE NA ORGANIZACIJU- STANJE I PERSPEKTIVA U POŠTI SRBIJE XXXII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2014, Beograd, 2. i 3. decembar 2014. UTICAJ TEHNOLOGIJE NA ORGANIZACIJU- STANJE I PERSPEKTIVA U POŠTI SRBIJE

More information

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO PRISTUPU PROJEKT MENADŽMENTA

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO PRISTUPU PROJEKT MENADŽMENTA VOJNOTEHNIČKI GLASNIK, 2011, Vol. LIX, No. 2 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO PRISTUPU PROJEKT MENADŽMENTA Andrejić D. Marko, Vojna akademija, Katedra logistike, Beograd, Đorović D. Boban, Pamučar D. Dragan,

More information

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Univerzitet u Beogradu Stomatološki fakultet ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Mr. sci. dr Jasmina Tekić Doktorska teza Beograd, februara 2013. godine Mr.sci.dr

More information

MASTER RAD. PRIMENA CRM-a I UNAPREĐENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U CILJU POVEĆANJA ZADOVOLJSTVA KLIJENATA BANCA INTESA

MASTER RAD. PRIMENA CRM-a I UNAPREĐENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U CILJU POVEĆANJA ZADOVOLJSTVA KLIJENATA BANCA INTESA UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE STUDIJSKI PROGRAM MARKETING I TRGOVINA MASTER RAD PRIMENA CRM-a I UNAPREĐENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U CILJU POVEĆANJA ZADOVOLJSTVA KLIJENATA

More information

E-trgovina i ponašanje potrošača na internetu

E-trgovina i ponašanje potrošača na internetu Departman za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju Master studijski program Marketing i trgovina MASTER RAD E-trgovina i ponašanje potrošača na internetu Mentor: Prof. dr Milan Milosavljević Kandidat:

More information

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA LJUDSKI RESURSI ULJANIKA PROFIL DRUŠTVA NAJUSPJEŠNIJE NIJE HRVATSKO BRODOGRADILIŠTE GRADIMO BRODOVE I PROIZVODIMO BRODSKE DIZEL MOTORE KNJIGA NARUDŽBI DOBRO I KVALITETNO POPUNJENA 1856-2008 TEHNOLOŠKA

More information

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA Nastavni predmet: Vežba br 6: Automatizacija projektovanja tehnoloških procesa izrade alata za brizganje plastike primenom ekspertnih sistema Doc. dr Dejan

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM IN THE "ELEKTROLIZA" FACTORY IN BOR

ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM IN THE ELEKTROLIZA FACTORY IN BOR 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. 04 juni 2011. ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Marko Navijalić. Zagreb, 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Marko Navijalić. Zagreb, 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Marko Navijalić Zagreb, 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Prof.dr.sc. Dragutin

More information

POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE

POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE BEOGRAD PROF. DR DRAGO CVIJANOVIĆ DR BRANKO MIHAILOVIĆ PROF. DR RADOVAN PEJANOVIĆ POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE Monografija Beograd, 2012. INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Upravljanje konfliktima

Upravljanje konfliktima Upravljanje konfliktima Sadržaj: 1 1. Definicija konflikta... 2 2. Pojam i vrste organizacionih konflikata... 4 2.1. Istorijski pregled teorija o organizacionom konfliktu... 4 2.2. Vrste i izvori organizacionih

More information

MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE

MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2012, Beograd, 04. i 05. decembar 2012. MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE Vladeta

More information

INOVACIJE U TURIZMU U EUROPI

INOVACIJE U TURIZMU U EUROPI Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» ANKA BATKOVIĆ INOVACIJE U TURIZMU U EUROPI Diplomski rad Pula, 2016. 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije

More information

Upravljanje razvojem IS - master Nastavu izvodi: prof. dr Mladen Čudanov. Organizacija informatičke funkcije

Upravljanje razvojem IS - master Nastavu izvodi: prof. dr Mladen Čudanov. Organizacija informatičke funkcije Upravljanje razvojem IS - master Nastavu izvodi: prof. dr Mladen Čudanov Organizacija informatičke funkcije Sadržaj Zadaci IT funkcije CIO pozicija i ovlašćenja Unutrašnja organizacija IT funkcije Organizacija

More information

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA 166 Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice Prof. dr Milan Martinović mr. Zorica Tanasković MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Užice, 2014. godine Prof. dr Milan Martinović mr Zorica Tanasković

More information

MESTO, ULOGA I ZNAČAJ MENADŽERA U PROIZVODNOM SISTEMU POSITION, ROLE AND IMPORTANCE OF MANAGER IN PRODUCTION SYSTEM

MESTO, ULOGA I ZNAČAJ MENADŽERA U PROIZVODNOM SISTEMU POSITION, ROLE AND IMPORTANCE OF MANAGER IN PRODUCTION SYSTEM Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 MESTO, ULOGA I ZNAČAJ MENADŽERA

More information

VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM

VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Mile Ratković POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM Završni rad Gospić, 2015. VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Poslovni odjel Stručni studij Ekonomika poduzetništva POTPUNO

More information

DIZAJN PROIZVODA PREDVIĐENIH ZA PROIZVODNJU ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA

DIZAJN PROIZVODA PREDVIĐENIH ZA PROIZVODNJU ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA Sveučilište u Mostaru Adisa Vučina, Milenko Obad, Nebojša Rašović DIZAJN PROIZVODA PREDVIĐENIH ZA PROIZVODNJU ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and

More information

ULOGA FASILITATORA U POŠTI KROZ GRUPNU KOMUNIKACIJU I ODLUČIVANJE

ULOGA FASILITATORA U POŠTI KROZ GRUPNU KOMUNIKACIJU I ODLUČIVANJE XXVIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2010, Beograd, 14. i 15. decembar 2010. ULOGA FASILITATORA U POŠTI KROZ GRUPNU KOMUNIKACIJU I ODLUČIVANJE Zoran

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» SARA IBRULJ CRM SUSTAV PODUZEĆA RUDAN D.O.O.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» SARA IBRULJ CRM SUSTAV PODUZEĆA RUDAN D.O.O. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» SARA IBRULJ CRM SUSTAV PODUZEĆA RUDAN D.O.O. Diplomski rad Pula, 2016. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije

More information

INTEGRISANI PRISTUP VREDNOVANJU AKCIJA ZASNOVAN NA REALNIM OPCIJAMA

INTEGRISANI PRISTUP VREDNOVANJU AKCIJA ZASNOVAN NA REALNIM OPCIJAMA UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA Milica M. Latinović INTEGRISANI PRISTUP VREDNOVANJU AKCIJA ZASNOVAN NA REALNIM OPCIJAMA doktorska disertacija Beograd, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE

More information

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Priprema podataka NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Normalizacija Normalizacija je svođenje vrednosti na neki opseg (obično 0-1) FishersIrisDataset.arff

More information

ARHITEKTURE LANACA SNABDEVANJA U E-OKRUŽENJU

ARHITEKTURE LANACA SNABDEVANJA U E-OKRUŽENJU Ekonomski horizonti, Januar - April 2012, Godište 14, Sveska 1, 37-50 Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu UDC 33 ISSN 1450-863 X eissn 2217-9232 www. ekfak.kg.ac.rs Pregledni članak UDK: 005.51:005.552.1

More information

Transakcioni troškovi

Transakcioni troškovi Transakcioni troškovi Uvod Osnovni doprinos koji ekonomista može da ponudi ostalim društvenim naukama je jednostavno pogled na svet Roland Koaze (Roland Coase) Ispravljanje grešaka, popunjavanje praznina

More information