Та ле нат и ква ли тет

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Та ле нат и ква ли тет"

Transcription

1 Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна 3. О РУМИ ИЗ АМЕРИЧКОГ УГЛА: Да ли Срби мрзе Американце? Страна 4. НА ЗИМСКОМ КУПУ ЕВРОПЕ: Бронза Драгани Томашевић Страна 37. Март је, по ко зна ко ји пут, пока зао сво ју вар љи ву ћуд. Таман ка да смо по ми сли ли да је лошем вре ме ну крај и да су лет ње ба ште озна чи ле до ла зак про ле ћа, Ба ба Мар та се на љу ти ла па је у петак до бра но сне гом за тр па ла сремске дру мо ве. За то, из ме ђу оста лих те ма, у овом бро ју пи ше мо о не во ља ма са сне гом ФЕ СТИ ВАЛ ПИ ЈА НИ ЗМА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Та ле нат и ква ли тет на пу те ви ма, во до ста ју Са ве, али и о лет њим ба шта ма ко је не ма ре за не ста бил но вре ме. С. Н. Тре ћи фе сти вал пи ја ни зма, кojи je одр жан је у Срем ској Ми тро ви ци, од 14. до 17. мар та, у ор га ни за ци ји Му зич ке шко ле "Пе тар Кран че вић" и Умет нич ког удру же ња "Кран че вић", оку пио је oкo 150 так ми ча ра из 19 гра до ва од но сно из 25 уста но ва: основ них, сред њих му зич ких шко ла и ви со ких уста но ва Ср би је, Хр ват ске Бо сне и Херце го ви не и Ма ке до ни је. Фе сти вал је отво рен кон цер том пи ја ни сте Зо ра на Им ши ро ви ћа из Мин хе на и Гу дач ког квин те та из Срем ске Ми тро ви це. Сем так ми че ња и по ме ну тог кон цер та, ове го ди не је за гра ђа не ор га ни зо ван и кон церт "Од је ци Шо пе ни ја де", а Фе сти вал је за вр шен све ча ним кон цер том и доде лом при зна ња. Стра на 20. Irig Скупштина ОФС Стара Пазова Страна 38.

2 2 Среда, 20. март na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Тај на ве за Као ђак Основ не шко ле Бран ко Ра ди че вић про лазио сам сва ки дан нај ма ње два пу та ду гач ким Трећим шо ром од ку ће до шко ле и на траг. Је дан и по кило ме тар. На фр таљ де о ни це овог пу та од ку ће пре ма шко ли пред сво јом ку ћом, на клу пи, се део је ста рина, де да Ба ни на Шу ла ја. Осма тра жи вот ко ји про ла зи по ред ње га и се бе у том жи во ту. Ува жа вао је не ка ко нас ба лав це, а мо жда баш због то га се и ми, у не кој не ви дљи вој сра зме ри, до сто јан стве но по на ша ли кад смо про ла зи ли по ред ње га. Пе сник Ду шко Три фу новић ка же: има не ка тај на ве за, а Здрав ко Чо лић песму зве зди це и тај ну ве зу по не се у ви си не. Е, ту тај ну ве зу из ме ђу ста рог Шу ла је и нас ба ла ва ца ни сам та да раз у мео све док се ни сам при бли жио го ди на ма де да Ба ни не. А он да не што што је у ме ни би ло ма гло ви то по че ло се кри ста ли зи ра ти, раз ја шња ва ти. Пр во, истори ју ни сам мо рао учи ти, све је би ло за пи са но у жи во ту де да Ба ни не. И вре ме пре Дру гог свет ског ра та, у то ку ра та, па за тим оно по сле рат но од у зи ма ње зе мље од ку ла ка (и Ба ни на је имао ви шак зе мље), те от ку пи, се љач ке рад не за дру ге, оси ро ма ше не се ла. Да би се по сле уоча ва ња ста љи ни стич ких гре ша ка о сла ма њу се ља ка и ку ла ка по сте пе но ус пра вљао па ор и се ло. Пре по знао сам и дру гу цр ту де да Ба ни не да жи ви и до че ка вре ме она кав ка квог га оно тра жи (Шек спир). Иако је био услов но ре че но, ку лак, ипак ста ри на је пре по зна вао ко до ве но вог вре ме на и њи ма се при лаго ђа вао. По што вао же љу за сло бо дом и бор бу од важних и хра брих ла ћа рач ких омла ди на ца у вре ме ну Дру гог свет ског ра та. Био на њи хо вој стра ни и то као си ту и ра ни га зда у се лу, по ма го им ко ли ко је мо гао и смео. Ваљ да је сле де ћи ту ло ги ку де да Ба ни на ува жавао и нас по том ке пар ти зан ских по ро ди ца. Осе ћа ло се то не ка ко у ва зду ху, па сам ваљ да за то ду бо ко по штовао то што је дан пред рат ни га зда, пра ви до ма ћин, има сим па ти је пре ма но вој на род ној вла сти. Ба ни на и но ви има ли су не што за јед нич ко: озбиљ ност, од го вор ност, рад и ме ња ње ства ри, иако, су се бит но раз ли ко ва ли у имо вин ској кар ти. Цео овај увод на пра вио сам ра ди пи та ња: има ли на ша де мо крат ским пу тем иза бра на власт цр те му дрости де да Ба ни не. Шта је у њој од исто ри је ути сну то. На жа лост мно ги исто ри ју ко ри сте са мо као ин стру менте за при до би ја њу осе ћа ња на ро да при гла са њу. Мито ма ни је вла да ју. Де да Ба ни ни је исто ри ја и про шлост слу жи ли као на дах ну ће за уче шће у град њи свог и дру штве ног, но вог и на пред ни јег. Би ла мо тив и во диља сна ла же ња у жи во ту. Ни је био за ро бље ник прошло сти, али је ње не пло до ве ко ри стио као ин спи ра цију и по бу де. Код мно гих из све та ак ту ел них исто ри ја по чи ње од бро ја ва њем од да на ка да су они се ли у фоте ље вла сти. За њих ва жи ми сао Бер нар да Шоа: Ако се сви ко ноп ци по ки да ју, чо век ви ше не ће мо ћи ни да се обе си. И дру га цр та код ак ту ел не вла сти бле ди. Да ли су спрем ни да жр тву ју лич ну имо ви ну ра ди за једнич ког до бра. Код но вих упра во обр ну то, за јед нич ке ин те ре се под ре ђу ју лич ном и при ват ном. Мо жда баш због то га не осе ћам да има не ка тај на ве за из ме ђу ме не и ак ту ел не вла сти; она не ува жа ва ме не као грађа ни на, а он да ка да се на не кој ак ту ел ној еми си ји поја ви њен пред сед ник не све сно ме њам ка на ле на ТВ-у. Не раз у ме мо се и не по шту је мо. На клу пи у Не ма њи ној и ис под кро шњи бе о град ске двој ке не се ди ви ше онај ко га би са по што ва њем по здра вио и у се би ува жа вао. Ве за је рас пу кла не где баш на сре ди ни из ме ђу ме не и вла сти ко ја се фор ми ра ла, очвр сла, оту ђи ла, за твори ла. Не по здра вља мо се до сме на на на ред ним избо ри ма. Про ве ри те ову при чу од Ми ло ше ви ћа, пре ко Ко шту ни це, до Та ди ћа; ме ђу њи ма ње би ло до ра слих де да Ба ни ни, до ра слих осе ћа њу ува жа ва ња и уза јамног по што ва ња. СТА РА ПА ЗО ВА МЕ РЕ ПО КРА ЈИ НЕ ЗА РАЗ ВОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ Кон кур си и про гра ми за уна пре ђе ње про из вод ње Пот пред сед ник Вла де Вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за по љо при вреду, шу мар ство и во до при вре ду Го ран Је шић на ја вио је, на дво днев ном са стан ку са пред став ни ци ма вој во ђан ских са мо у пра ва у Ку ћи фуд ба ла у Ста рој Па зо ви, рас пи си ва ње 11 кон кур са за уна пре ђе ње по љо при вре де у Вој во ди ни Стан дар ди за ци ја - Ва жно је да ула же мо у стан дар ди за ци ју про из вод ње, ка ко би смо из бе гли про блем пла сма на на ших про из во да на тр жи ште за ма ља ко је су усвоји ле стан дар де ви ше од на ших. На кра ју, мно го је ва жно шта ми је де мо у на шој зе мљи рекао је Го ран Је шић о стан дарди за ци ји про из вод ње и ак ту елном про бле му пла сма на ја бу ка на ру ско тр жи ште. Дво днев ни скуп у Ста рој Па зо ви Из ја ва за но ви на ре: Го ран Је шић Го во ре ћи о зна ча ју дво дневних ра ди о ни ца, одр жа них 14. и 15.мар та у Ку ћи фуд ба ла у Ста рој Па зо ви, на ко ји ма су пред став ници ма вој во ђан ских ло кал них са моу пра ва пред ста вље ни про гра ми и кон кур си у окви ру ово го ди шњих ме ра по кра јин ске Вла де за уна пређе ње по љо при вре де у Вој во ди ни, пот пред сед ник Вла де Вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за по љо привре ду, шу мар ство и во до при вре ду Го ран Је шић је на гла сио да ће с но вим кре дит ним ци клу сом поче ти и но ви си стем фи нан си ра ња вој во ђан ске по љо при вре де. Овај си стем фи нан си ра ња би ће уса глашен с прин ци пи ма фи нан си ра ња у Европ ској Уни ји, ка ко би смо би ли спрем ни да при ву че мо европ ске па ре у на шу по љо при вре ду. С по но сом мо же мо пред стави ти не ке но ве про јек те ко је пр ви пут има мо као кон кур се. Пре свега, ми слим на по ди за ње за штитних мре жа ко ји ма ће мо по кри ти 200 хек та ра воћ ња ка за хва љу ју ћи на шим сред стви ма, а по ред то га 100 хи ља да хек та ра би ће по криве но си сте ми ма за на вод ња ва ње. Отво ри ли смо и не ке но ве ли ни је у по вр тар ству, где ви ди мо ве ли ки по тен ци јал и по ве ћа ње про фи та по хек та ру за на ше по љо при вредне про из во ђа че ка зао је Го ран Је шић и до дао да ће и ове го ди не ула га ти у ру рал ни раз вој, од но сно во до вод, ка на ли за ци ју и ни ски напон у вој во ђан ским се ли ма. Та кође, по Је ши ће вим ре чи ма, за др жани су и про гра ми ко ји се од но се кома са ци ју и по љо чу вар ске слу жбе ко је су ко ри сне и ве о ма по треб не у ци љу за шти те по љо при вред них про из во да у ата ру. Је шић је овом при ли ком пред ста вио и иде ју о вр хун ском до ма ћем про из во ду од мле ка и ме са у свим оп шти на ма у Го ран Је шић отва ра скуп у Ста рој Па зо ви Вој во ди ни ко ји ће би ти про из ве ден упо тре бом вр хун ске тех но ло ги је, под кон тро ли са ним усло ви ма, од ис хра не до пла сма на у про дав ницу. У ве зи с тим, по кра јин ски секре тар за по љо при вре ду је ре као да је, за по че так, до го во ре но да по љо при вред ни про из во ђа чи у десет оп шти на ко је има ју про блем пла сма на сво јих про из во да због мо но по ла на тр жи шту, сво је произ во де пре ра де у за јед нич ким клани ца ма и мле ка ра ма, и да тај произ вод вр хун ског ква ли те та по ну де гра ђа ни ма. Ка ко је на гла сио Го ран Је шић, из ме ђу ло кал них са мо у пра ва и њи хо вих по љо при вред них про изво ђа ча, мо ра да по сто ји ве за, јер су они ту да им пру же ин фор маци је о кон кур си ма и про гра ми ма, као и да сво јим по љо при вред ним про из во ђа чи ма по мог ну око ис пуња ва ња до ку мен та ци је за уче шће на кон кур си ма, али и да их ин форми шу о свим кре та њи ма у аграр ној по ли ти ци. Ина че, кон кур си По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду, шу мар ство и во до при вре ду отво рени су до ју на ме се ца. Г. М.

3 Среда, 20. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР ДР МИ ЛОШ ЈЕФ ТО ВИЋ ПО СЕ ТИО ОДЕ ЉЕ ЊЕ ПО РО ДИ ЛИ ШТА Нај бо љи усло ви за ра ђа ње здра вог по том ства Гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це и срем ског ре ги о на мо гу да бу ду по но сни на ово што има ју и за то бих охра брио све да сло бод но по ве ре сво је здра вље ле ка ри ма у овој Бол ни ци ре као је др жав ни се кре тар Ми ни стар ства здра вља др Ми лош Јеф то вић У По се та др жав ног се кре та ра У срем ско ми тро вач ком по ро ди ли шту ла не ро ђе не бе бе ци љу под сти ца ња ра ђа ња и бри ге о здра вљу Оде љење по ро ди ли шта Оп ште Бол нице Срем ска Ми тро ви ца про теклог пет ка по се тио је др жав ни се кре тар Ми ни стар ства здравља др Ми лош Јеф то вић. - Ор га ни за ци о но, тех нич ки и ка дров ски Бол ни ца у Срем ској Ми тро ви ци за слу жу је све похва ле. Из у зет но сам за до во љан оним што сам ви део, пр вен ствено По ро ди ли штем и Ги не ко логи јом, због ко јих сам и до шао у да на шњу по се ту. Гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це и срем ског ре ги о на мо гу да бу ду по но сни на ово што има ју и за то бих охра брио све да сло бод но пове ре сво је здра вље ле ка ри ма у овој Бол ни ци. Здрав стве ни си стем Ре пу бли ке Ср би је је у до бром ста њу што се ти че знања на ших ко ле га. Ор га ни за цију ће мо по пра ви ти, ка дров ске пла но ве по бољ ша ти, а све оне не га тив не тен ден ци је ко је су се ја вља ле у прет ход ном пе рио ду ће мо ис пра ви ти ре као је при ли ком оби ла ска Оде ље ња по ро ди ли шта др жав ни се кретар Ми ни стар ства здра вља др Ми лош Јеф то вић, на по ми њу ћи да је Ми ни стар ство до не ло одлу ку да узме ак тив ни ју уло гу у за шти ти здра вља труд ни ца и по ро ди ља, као и у охра бри вању на ра ђа ње но вог жи во та. Пре ма ре чи ма в.д. ди рек тора Оп ште бол ни це Срем ска Митро ви ца прим. др Го ра на Ивића сви у Бол ни ци су по ча ствова ни што је по сле ви ше го ди на не ко из Ми ни стар ства здра вља по се тио ову уста но ву, ко ја је че ти ри пу та би ла ме ђу де сет нај бо љих бол ни ца у Ср би ји, а три го ди не за ре дом нај бо ља у уна пре ђе њу ква ли те та здравстве не за шти те. - Да нас има мо јед но од најмо дер ни јих и нај о пре мље ни јих по ро ди ли шта у Ср би ји. На кон ре но ви ра ња згра де и адап та ције про сто ра го ди не, Служба ги не ко ло ги је, аку шер ства и нео на то ло ги је са да функ ци о- ни ше са 60 бо ле снич ких по стеља рас по ре ђе них у 17 кли мати зо ва них, ком фор них со ба, са по два екс клу зив но опре мље на апарт ма на на ги не ко ло ги ји и по ро ди ли шту, две опе ра ци о не са ле и по лу ин тен зив ном негом за опе ри са не па ци јен те. У окви ру по ро ди ли шта да но ноћно функ ци о ни ше по ро ђај на са ла и со ба за при пре му трудни ца. У скло пу ве ли ке ху ма нитар не ак ци је Фон да Б92 Бит ка за по ро ди ли шта уз по моћ дона то ра, Ги не ко ло шко-аку шерска слу жба до би ла је пет инку ба то ра, ул тра-звуч ни апа рат но ви је ге не ра ци је, са вре ме ни ги не ко ло шки сто, три мо ни тора, пет аспи ра то ра и че ти ри пулс на ок си ме тра. Овом до наци јом обез бе ђе ни су нај бо љи усло ви да на ше по том ство бу де здра ви је, а же на ма ква ли тетни ји по ро ђај на на чин ко ји је за сту пљен сву да у све ту иста као је в.д. ди рек то ра Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца прим. др Го ран Ивић. Ка ко је ре као прим. др Дра ган Ма ло ба бић, за меник ди рек то ра и на чел ник Слу жбе ги не ко ло ги је, акушер ства и нео на то ло ги је, у по ро ди ли шту Оп ште бол нице Срем ска Ми тро ви ца током про те кле го ди не ро ђе но је 125 бе ба ви ше у од но су на го ди ну. Од укуп но но во ро ђен ча ди, 779 је му шког, а 773 жен ског по ла. Цар ским ре зом оба вље но је 612 по ро ђа ја, док је ва гинал ним пу тем оба вљен 931 по ро ђај. С. Ми хај ло вић ИН ЂИ ЈА ПО СЕ ТА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ИЗ БРЧ КОГ Пи та ју за зна ње Још јед на у ни зу де ле га ци ја по се ти ла оп шти ну Ин ђи ја тра же ћи ре цепт за успе шно при вла че ње ин ве сти то ра и ре фор му ло кал не ад ми ни стра ци је Ви со ка де ле га ци ја Ди стрик та Брч ко из Бо сне и Хер це гови не бо ра ви ла је про шле неде ље у по се ти оп шти ни Ин ђи ја же ле ћи да се упо зна ју са на чином ра да ло кал не ад ми ни страци је. Ше фо ви ма оп штин ских оде ље ња пред во ђе ни за ме ником гра до на чел ни ка Ди стрик та Брч ко пре зен то ва ни су Си стем 48, Аген ци ја за еко ном ски развој и Аген ци ја за ИТ, при јем но оде ље ње, елек трон ске сед ни це и ин ду стриј ске зо не. - Чу ли смо да је ва ша оп штина при лич но на пре до ва ла у одно су на дру ге сре ди не ка ко у Ср би ји та ко и у ре ги о ну, та ко да смо до шли ов де да на у чи мо не што од вас. Ди стрикт Брч ко је фи нан сиј ски ста би лан и снажан, али не ма мо пра ве ме то де Не за по сле ност ра да и оспо со бље не људ ске ресур се. Же ли мо да ре фор ми шемо на шу ад ми ни стра ци ју ка ко би гра ђа ни ефи ка сни је мо гли да оства ру ју њи хо ве еле ментар не по тре бе у ко му ни ка ци ји са слу жбе ни ци ма. По ред то га, же ли мо да учи ни мо Брч ко привлач ним за стра не ин ве сти то ре јер има мо од ли чан гео-стра тешки по ло жај - ре као је Есад Ка дрић за ме ник гра до на челни ка Брч ког. Де ле га ци ју су уго сти ли Милан Бо ди ро жа за ме ник председ ни ка оп шти не, Ми ле Бодро жић ди рек тор Аген ци је за ИТ и ГИС, Де јан Дми тро вић на чел ник Оде ље ња за ур ба низам и ко му нал но стам бе не по- - Ди стрикт Брч ко има 80 хи ља да ста нов ни ка и око 12 хиља да не за по сле них ли ца. Има до бар ге о граф ски по ло жај, бли зи ну ре ке Са ве и ауто пу та Бе о град За греб. При ме ра ради, за про шлу го ди ну из бу џе та је из дво је но 4,5 ми ли о на евра за под сти ца је по љо при вре ди, али не ма мо ве ли ке ефек те ка да су у пи та њу за по шља ва ње и по ди за ње жи вот ног стан дар да на ших гра ђа на - ка же Есад Ка дрић. Де ле га ци ја Брч ког у по се ти оп шти ни сло ве и Дра ган Јан ко вић дирек тор Аген ци је за еко ном ски раз вој. Над ле жни су пре зен това ли функ ци о ни са ње оп шти не по ре со ри ма. - Из у зет но сам за до во љан што је ви со ка де ле га ци ја Дистрик та Брч ко у по се ти на шој оп шти ни и што мо же мо да има пре до чи мо све оно у че му смо по сти гли ре зул та те у прет ходних 12 го ди на. Ве ру јем да ће мо раз ме ни ти ис ку ства и оства рити са рад њу и у бу ду ће - ре као је Ми лан Бо ди ро жа за ме ник пред сед ни ка оп шти не Ин ђи ја. Де ле га ци ја из Брч ког је, након про то ко лар ног де ла и презен та ци је, об и шла је и ин дустриј ску зо ну ка ко би се на лицу ме ста уве ри ли од ко ли ког је зна ча ја ин фра струк тур но опрема ње зо на у при вла че њу страних ин ве сти ци ја а све са ци љем сма ње ња бро ја не за по сле них. М. Ба ла ба но вић

4 4 Среда, 20. март ПРИ ЧА О РУ МИ ИЗ АМЕ РИЧ КОГ УГЛА За што (и да ли) Ср би мр зе Аме ри кан це? Реч је о web се ри ји ко ја ће би ти по ста вље на на ин тер не ту По зна ти, по ма ло за бо ра вљени, мју зикл ''Аме ри ка нац у Па ри зу'', бар на зи вом, ако не му зи ком и де ша ва њи ма на филм ском плат ну, ових да на побу дио је асо ци ја ци је код мно гих Ру мља на. На и ме, је дан Аме рика нац је про шле не де ље до шао у Ру му, да о њој на пра ви те леви зиј ску при чу, а у по за ди ни све га је, ка ко је он то об ја снио, же ља да от кри је за што ''Ср би мр зе Аме ри кан це''. Би ће то да кле Ру ма, из угла јед ног Аме ри кан ца ко ји се, ка ко је при знао, за љу био у Ср би ју, већ на пр ви по глед. Тим по во дом, у рум ској Тури стич кој ор га ни за ци ји, као са рад ни ку на овом по слу, орга ни зо ва на је 15. мар та кон ферен ци ја за штам пу, би ла је то у ства ри пре зен та ци ја овог ме дијског про јек та. Да би све би ло ја сни је и једно став ни је, ре ци мо да је реч о web се ри ји, овим се ри ја лом биће об у хва ће но де сет гра до ва у Ср би ји, а старт је у Ру ми. Се ри ју ре а ли зу је бе о град ска про дукциј ска ку ћа ''Light pa ra di so'', а у уло зи ре ди те ља овог се ри јала по ја вио се Аме ри ка нац Чарли Ке тер. Ке тер већ не ко ли ко го ди на сво јим при ло зи ма на дру штве ним мре жа ма по ку ша ва да про ме ни, ма ње-ви ше не гатив ну сли ку све та о Ср би ји. Он је у Ср би ју до шао по сле по се те Fa ce bo ok гру пе I ha te USA', у сло бод ни јем пре во ду Ја мр зим Аме ри ку, са же љом да от кри је за што то Ср би мр зе Аме ри канце. Вр ло бр зо је сте као са свим дру га чи ју сли ку о Ср би ји од оне ко ју ну де ме ди ји у ње го вој земљи. Ка ко је ре шио да ту сли ку ме ња, он је нај пре сни мио клип на ин тер не ту ко ји пру жа сли ку о јед ној дру га чи јој Ср би ји. То је на и шло на ве ли ко ин те ре сова ње љу ди у Аме ри ци и дру гим зе мља ма, Чар ли је на ста вио са перд ста вља њем Ср би је на друштве ним мре жа ма, чак је до био и ти ту лу ам ба са до ра Ср би је. У све то се укљу чи ла и млада ре ди тељ ка из Бе о гра да Ана Зу ле вић ко ја је у са рад њи са Ке те ром при пре ми ла про је кат Yan kee Do o dle went to Ser bia. Про је кат под ра зу ме ва сни ма ње web се ри је ко ја ће би ти по ставље на на ин тер не ту, би ће то при ло зи из де се так гра до ва Срби је, из Ру ме, Зре ња ни на, Су боти це, Ко ва чи це, Ва ље ва, Краље ва, Ђа во ље Ва ро ши, Та ре, При је по ља, Ра шке. Пр ва пи лот еми си ја би ће сни ма на у Ру ми у пе ри о ду од 15. до 20. мар та ове го ди не, све се ри је ће би ти у траја њу од 30 ми ну та. Чар ли Ке тер је из Или но и са, ово ће, да кле, би ти при ча о Руми из угла јед ног Аме ри кан ца. Го сте је нај пре по здра ви ла ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни заци је Мир ја на Ву ја си но вић и на гла си ла да је је дан од циљва овог се ри ја ла да пред ста ви ту ри стич ке по тен ци ја ле рум ске оп шти не. - Пу но стра на ца сту пи ло је у кон такт са Ке те ром упра во због За љу бљен у Ср би ју - Аме ри ка нац Ке тер у Ру ми сни мље них ви део кли по ва о Срби ји. Циљ на гру па су нам стра ни ту ри сти, али и же ља да се Ср би ја при ка же у све тлу гле да ња јед ног Аме ри кан ца. Та спо на из ме ђу Срби је и Аме ри ке би ће пре зен то вана на по пу ла ран, ду хо вит на чин - ре кла је Ана Зу ле вић. А сам Чар ли Ке тер, на пи та ње но ви на ра о са зна њу за што, и да ли Ср би мр зе Аме ри кан це, одго во рио је: - Ка да сам до шао ов де, заљу био сам се у Ср би ју. На ме ра ми је да при ка жем ма ња ме ста у Ср би ји, да пра вим кли по ве на ко ји ма се пре зен ту је Ср би ја, пре ма мо јим са зна њи ма, де се так хи ља да љу ди ши ром све та гледа те кли по ве. Мно ги ту ри сти су ме пи та ли о ту ри стич кој по ну ди Срби је, о усло ви ма бо рав ка, о хоте ли ма, о исто ри ји, о кул ту ри. Же лим да свет ви ди шта Ср би ја мо же да по ну ди. Ми слим да ће стран ци ов де би ти до бро до чека ни. Пре не го што сам до шао ов де, по гле дао сам пу но ма те рија ла о Ср би ји, био сам у по чет ку чак и нер во зан. Чим сам до шао, ви део сам да су Ср би је дан диван, дру же љу бив на род. Углавном, ло ше ства ри ко је Ср би мисле о Аме ри ци и Аме ри кан ци ма су ствар по ли ти ке. Али, ни Ср би, ни Аме ри кан ци, не мо гу да утичу на ту по ли ти ку. Да ли ће јед на web се ри ја бити ја ча од по ли ти ке, по ка за ће вре ме ко је до ла зи. Да ли ''Ср би мр зе Аме ри кан це'', или је мо жда обр ну то, по ка за ће баш ти страни ту ри сти, сво јим (не)до ла ском у зе мљу Ср би ју. А до та да, Срби ју, и Ру му, гре ја ће Ке те ро ва ка ме ра и - љу бав. За по че так, и ни је ло ше. К. Ку зма но вић ШИД О ТР ГО ВИ НИ ЉУ ДИ МА Опа сно сти ко је вре ба ју Мла ди ма су кроз пред ста ву шид ског Ама тер ског по зо ри шта Бра ни слав Ну шић пре до че ни сви про бле ми са ко јим би мо гли да се су срет ну Уз по др шку аме рич ке ам ба саде ко ја по ма же ре а ли за ци ју про јек та упо зна ва ња мла дих у Ср би ји са про бле мом тр го вине љу ди ма, про те кле не де ље у Ши ду је ор га ни зо ван еду ка тивни про грам на ову те му. Млади ма су кроз пред ста ву Распро да ја шид ског Ама тер ског по зо ри шта Бра ни слав Ну шић пре до че не опа сно сти са којим би мо гли да се су срет ну. У пред ста ви су глу ми ли чла но ви По зо ри шта ко ји су и во лон те ри Цр ве ног кр ста Шид, а ре жи рао је ре ди тељ Цве тин Ани чић, ко ји је ина че ду го го ди шњи са рад ник и во лон тер Цр ве ног кр ста. Пред ста ви су по ред учени ка и про фе со ра Гим на зи је и Тех нич ке шко ле при су ство ва ли и пред став ни ци Цр ве ног кр ста Ср би је и ата ше за кул ту ру америч ке ам ба са де Ма ри ја Бјело пе тро вић. Пред ста ва је оди гра на дру ги пут и до са да су је гле да ла ве ћи на сред њо школа ца у Ши ду. Иви ца Јо вић, се кре тар Цр ве ног кр ста - Ми не мо же мо да ути чемо на ис ко ре њи ва ње тог пробле ма, али мо же мо ути ца ти на људ ску свест та ко да сва ко буде све стан сво јих по сле ди ца и да аде кват но ре а гу је у пра вом Цве тин Ани чић, ре жи сер мо мен ту - ре као је Цве тин Аничић, ре жи сер. Про грам ко ји се спро во ди на ни воу це ле Ср би је по ма же амба са да УСА. Шид као по гра нична оп шти на до дат но је у обаве зи да еду ку је омла ди ну, али и све гра ђа не о по ја ви ко ја је увек при сут на. - Као оп шти на ко ја се на лази на гра ни ци има мо до дат ну оба ве зу да на шу де цу упо знамо о то ме ко ји их све про бле ми и ко је опа сно сти вре ба ју. С обзи ром на то да је тр го ви на људи ма ве о ма из ра жен и озби љан про блем ко ји но си ве ли ке после ди це ва жно је мла де оба вести ти о на чи ни ма пре по зна вања и за шти те - ре као је Иви ца Јо вић, се кре тар Цр ве ног кр ста Шид. С. М.

5 Среда, 20. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ЧА О НЕ СВА КИ ДА ШЊЕМ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВУ При ја те љи до гро ба и у - гро бу Пра ва рет кост је има ти до бре при ја те ље, за то их тре ба чу ва ти. Ово зна ју и по шту ју у ми тро вач ким по ро ди ца ма Гас и Сто ја но вић то ли ко да је Пе тар Гас са хра њен у по ро дич ну гроб ни цу Сто ја но ви ћа Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша У јед ној гроб ни ци на срем скоми тро вач ком Но вом гро бљу веч ни сан сне ва ју Ми ка Сто јано вић ко ји је по жи вео 72 го дине и Пе тар Гас ко ји је жи вео до 76. го ди не, обо ји ца из Срем ске Ми тро ви це. При ја те љи су би ли за жи во та, при ја те љи оста ли и у гро бу. По чи ва ју је дан до другог. Ми ка је оти шао пр ви на "онај свет" - про шле го ди не 25. фе бруа ра, а ове го ди не, баш кад су за Ми ку при пре ма ли го ди шњи па растос, умро је при ја тељ му Пе тар. Пао је, умро од ср ца, а са хра њен је баш фе бру а ра. - Ја сам тог да на при пре ма ла му жу го ди шњи цу, јер је 25. фебру а ра би ло тач но го ди на да на од ка ко је умро. Ују тро сам чу ла да је при ја тељ Пе ра пао. Ка сније ме је на зва ла ћер ка Ми ле на и ја ви ла да је њен све кар, а наш прија тељ, на ме сту умро од ср ча ног удара. Тре ћи ин фаркт га је усмр тио - прича нам Бо жи ца Сто ај но вић, су пру га по кој ног Ми ке. При ја те љи са хра ње ни у исту гроб ни цу Пе тар и Ми ка за жи во та Бо жи ца на ста вља ка ко су она и ћер ка раз го ва ра ле о са хра ни при ја те ља и свекра. Гро бље је ве ли ко, Сто ја но ви ће ва гроб ни ца је у тре ћој але ји, а при ја те ља би са хра ни ли код зна где у њи ви. За то је пред ло жи ла да га са хра не у по ро дич ну гроб ни цу Сто ја но вића. Ка ко је ре че но - та ко је и ура ђе но. Бо жи ца Сто ја но вић нам при ча та ко ђе да су се по ро ди це Гас и Сто ја но вић упо зна ле пре ко сво је де це - Пери ног си на Да ми ра и Ми ки не и ње не ћерке Ми ле не. Ово дво је мла дих су се упо знали, дру жи ли, за бавља ли и вен ча ли. - За ба вља ли су се пет го ди на, а 1. ју ла го ди не би ла им је свад ба. Са Га со вима смо би ли у при јате ским од но си ма и тих пет го ди на њи хо вог за бавља ња на ше де це. По сле вен ча ња, по ста ли смо пра ви при ја те љи и та ко ће би ти до смр ти. Ни смо са при ја те љем и при јом има ли реч за мер ке. По мага ли смо се кад је тре бало, бо ри ли за жи вот на ше де це. Та квих љу ди као што су мо ји при ја те љи нема, ни ти ће би ти - при ча Бо жи ца. У ку ћи у Ми ло ша Обили ћа, где је жи вео и ра дио по кој ни Пе тар Гас, на ла зи се ра ди о ни ца за по прав ку бош пум пи. По сао са да во ди Пе тров син Да мир од ко јег са зна је мо не што ви ше о ње го вом оцу. - Био је мај стор за бош пум пе, то је ра дио ви ше од 50 го ди на. Ра дио је у ре мон ту при "По љо стро ју", у "Ми тро тран су", па у ра ди о ни ци - на во ди Да мир, а о при ја тељ ству сво јих и жени них ро ди те ља ка же да се при ја те љи ни кад ни су по сва ђа ли. На ини ци ја ти ву Пе тра Га са је своје вре ме но при "По љо стро ју", под се ћа Да мир, осно ван фуд бал ски клуб ко ји је ра дио до го ди не. У том клу бу је Пе тар био и играч и тре нер. Ње гов при ја тељ Ми ка Сто ја но вић био је вредан и по жр тво ван рад ник ко ји је оти шао у пен зи ју са 42 го ди не ста жа. Ра дио је у Хи дро град њи и са овом фир мом је био на мно гим гра ди ли шти ма ши ром бив ше Ју го сла ви је. Дво ји ца при ја те ља сад по чи ва ју на ми тро вач ком Но вом гро бљу у гроб ници је дан до дру гог. Ка да љу ди про ђу по ред те гроб ни це, у тре ћој але ји, и про чи та ју име на, за ста ну и зна ни и не зна ни. Они ко ји су их по зна ва ли, не мо гу, а да се не ди ве не сва ки да шњем при ја тељ ству. С.Ђа ко вић Избор: Златко Зрилић Највећа је жеља срца мога, две-три литре вина руменога. Волим цуру која нема мане, ја је питам а она пристане. Имам мужа имам и швалера, швалер дере, муж судове пере. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Написао: Никола Нинковић Уз сремачку вишњевачу Код нас у Сре му је пра ва ствар када се оже ниш да ти пр во де те бу де жен ско, јер је то га ран ци ја да ће си гурно би ти још де це, а ако ти и дру го дете бу де жен ско то је већ сре ћа, јер ћеш он да има ти пу ну авли ју де це. Ово ти је уси гур но тач но. А ти знаш ка ко се код нас у Сре му ка же да де це и но ва ца ни кад до ста. * * * Вид но на ал ко хо ли сан и по при лич но сме тен и збу њен, чи ка Ма рин ко се враћа ку ћи и успе не ка ко да уђе у сво ју ули цу, али је то у том тре нут ку био његов мак си мум. До ста ду го се кон цен трисао и по ку ша вао да сми ри и из би стри сли ку, али без вид ни јег успе ха. На кон из ве сног вре ме на при ме ти ма њу гру пу де це ко ја је се де ла на тро то а ру и тапка ла нај но ви је сли чи це. - Јел' де ра ни мо ји, јел' зна те ви мож'би ти ди жи ви де да Ма рин ко Војчан ски? пи та он њих ве о ма ти хим гласом. - Де да Ма рин ко, па то си ти ре ко ше ма ли ша ни. - Та знам да сам то ја, али не знам ди жи вим ре че Ма рин ко ти хим гла сом при сла ња ју ћи де сни ка жи прст на уста. * * * КАРТ: Жарко Гаћеша Љу бав или до ђе или не до ђе. А, ако до ђе или је ви диш или је не ви диш. А, ако је ви диш или је при хва тиш или не при хва тиш. А, ако је при хва тиш или за жи ви или не за жи ви. А, ако за жи ви или сла би или не сла би. А, ако не сла би или тра је или не тра је. Ако тра је, он да не ка ти у ку ћи стал но го ри кан ди ло да имаш где да се мо лиш и да за хва лиш и Бо гу и све ци ма што су ти да ли сна ге и па ме ти да пре жи виш све оно што сва ко днев но уни шта ва љу бав.

6 6 Среда, 20. март :? Би ља на Жи лић, Срем ска Ми тро ви ца - Знам да по сто ји та мо гућ ност, то је до бро јер по ма жемо љу ди ма ко ји су у тој по тре би, ко ји су жи вот но угро же ни. Још не мам до на торски кар ти цу, али нај ве ро ватни је ћу је има ти. Агим Др ма ку, Бе о чин - По др жа вам ак цију до ни ра ња ор гана. Ми слим да је сла бо про па ги ра на ова ху ма на иде ја, али то ком вре ме на ве ро ват но ће за живе ти ка ко би се спа сли жи воти љу ди ко ји ма је нео п ход на тран сплан та ци ја. Та тја на Мр вош, Ру ма - Сма трам да то тре ба да ура де сви гра ђа ни. Вели ки сам за говор ник те иде је, имам у пла ну да и са ма пот пи шем тај уго вор. Као бив шем здрав стве ном радни ку, по зна те су ми по тре бе ве ли ког бро ја бо ле сних љу ди: јед ни че ка ју ср це, дру ги бубрег, тре ћи ко шта ну срж. Сми ља Леп ша но вић Илић, Сур дук - Већ сам по стала до нор ор га на, мар та годи не. У сва ком слу ча ју, то је до бро и за бу ду ће ге не ра ције. Тре ба ли би и мла ђи да се опре де ле за за ве шта ње због бу дућ но сти љу ди. Се ле на Ста кић, Ириг - Не мам пра драсу да, али још увек то ни сам ура ди ла. За право, ка да ми по ста ви те та ко директ но пи та ње, осе ћам се ма ло и по сра мље но јер ако ће мо пра во, чо век ка да умре та ко је све јед но где и ка ко за вр шио. А за ве шта ње ор га на ипак ни је срам но, то је до каз да чо век и по сле смр ти мо же би ти ху ман. Рад ми ла Ан дре је вић, Ста ра Па зо ва - За ве шта ла бих ор га не да сам ма ло мла ђа. Мислим да мо је го ди не не до зво ља ва ју до норство. Ко зна у ком су ста њу мо ји ор га ни. Тре ба по мо ћи људи ма ако се мо же. ИН ЂИ ЈА ИЗ ОДЕ ЉЕ ЊА ЗА УР БА НИ ЗАМ И КО МУ НАЛ НО СТАМ БЕ НЕ ПО СЛО ВЕ Ве сни ци про ле ћа - лет ње ба ште Зах те ве до са да под не ло 20 уго сти те ља у град ском ре о ну Пр ви ве сни ци про ле ћа од у- век су би ле ви си ба бе, међу тим по след њих го ди на знак да је оми ље но го ди шње до ба сти гло је су сва ка ко и лет ње ба ште. Док се по се ти о ци ра дују, уго сти те љи тр ља ју ру ке јер то зна чи ви ше нов ца у њи ховим ка са ма. На те ри то ри ји ин ђиј ске општи не до са да је 20 уго сти те ља под не ло зах тев за по ста вља ње лет ње ба ште. - Ду ги низ го ди на се ба вим уго сти тељ ством, а ово је сед ма го ди на ка ко под но сим зах тев за лет њу ба шту. И ове го ди не ће мо има ти око 65 ква дра та, а то зна чи про мет ве ћи за око 30 по сто. На ме сеч ном ни воу издва јам око 30 хи ља да ди на ра за тро шко ве ба ште, али за то не пла ћа мо гре ја ње као у зим ским ме се ци ма. Сма трам да су ти тро шко ви ре ал ни и да це на заку па ни је ви со ка, а је ди на примед ба се од но си на то што би над ле жни тре ба ли да на пра ве уступ ке уго сти те љи ма по пита њу по ста вља ња тен ди и сунцо бра на - ка же Са ња Ку кић, уго сти тељ из Ин ђи је. Оп штин ском од лу ком је дефи ни сан пе ри од за у зе ћа јавних по вр ши на ка да су у пи та њу лет ње ба ште. Та ко је од про шле го ди не про ду жен пе ри од, па ове го ди не се зо на ба шти тра је од 1. мар та до 1. де цем бра. Пла но ви Ме сне за јед ни це Ги ба рац за ову го ди ну су ве ли ки, али ће њи хо ва ре а- ли за ци ја, као и до са да, за виси ти пр вен стве но од при ли ва фи нан сиј ских сред ста ва. Ка ко ка же пред сед ник Са ве та МЗ Ти хо мир Шу шњар, у окви ру пла ни ра них по сло ва, по сто ји не ко ли ко при о ри те та. - На пр вом ме сту нам је сани ра ње згра де ов да шње школе, ко ја је из дво је но оде ље ње шид ске ОШ Бран ко Ра ди чевић. На шу шко лу по ха ђа око 40 уче ни ка и она се на ла зи у ве о ма ло шем ста њу, по чев од фа са де, пре ко са ни тар ног чво ра, па све до кро ва. За рекон струк ци ју школ ске згра де тре ба ло би нам око 700 хи љада ди на ра. Осим то га, тре ба ло би ре кон стру и са ти и кров ну кон струк ци ју на објек ту Дома кул ту ре. У тој згра ди има мо три ло ка ла ко ја из да је мо, то су про дав ни ца, ка фа на и по љопри вред на апо те ка. Осим то га, има мо и ве ли ку са лу, а све је то под јед ним кро вом, у чи ју са наци ју тре ба уло жи ти око 1,5 мили о на ди на ра. Не знам ка ко ћемо при ба ви ти нео п ход на средства, јер - иако се ло има ме сни са мо до при нос, та сред ства су не до вољ на, с об зи ром да је вели ки број ме шта на пре стао да ра ди од ка ко су за тво ре ни Биг МЗ ГИ БА РАЦ АМ БИ ЦИ О ЗНИ ПЛА НО ВИ ЗА У ме ђу вре ме ну смо до не ли Од лу ку о ко му нал ном ре ду која де фи ни ше и усло ве за за у- зе ће јав них по вр ши на од но сно лет њих ба шти. Том од лу ком смо де фи ни са ли пра ви ла ко ја уго сти тељ тре ба да ис пу ња ва да би сте као услов за по ставља ње ба ште. Ка да го во ри мо о но вој од лу ци, за др жа ли смо оп шта пра ви ла ко ја су ва жила и прет ход них го ди на уз ма ле ко рек ци је као и ви си ну так се за за куп лет ње ба ште ко ја је та ко ђе оста ла на прошло го ди шњем ни воу - ис ти че Де јан Дми тро вић на чел ник Оде ље ња за ур ба ни зам и кому нал но стам бе не по сло ве и до да је да је уби ча је на прак са у прет ход них не ко ли ко го дина на те ри то ри ји оп шти не била да у про се ку бу де око 60 лет њих ба шти. По вр ши на на ко јој се на ла зе ба ште се креће у цен трал ној град ској зо ни од 100 до 200 ква дра та, док су у на се ље ним ме сти ма баште у про се ку до 50 ква дратних ме та ра. По че ла се зо на лет њих ба шти Над ле жност Оде ље ња за ур ба ни зам је сте из да ва ње реше ња и да ва ње са гла сно сти за по ста вља ње лет њих ба шти док ло кал но По ре ско оде ље ње врши об ра чун и на пла ту так си за за у зе ће на ме сеч ном ни воу. - Прет ход них го ди на смо се су сре та ли са слу ча је ви ма неле гал но по ста вље них ба шта, али смо ову по ја ву у са рад њи са ин спек ци јом све ли на ми нимум - за кљу чу је Дми тро вић.- Има мо при мер до бре прак се да уго сти те љи са ра ђу ју и да на вре ме под но се зах те ве и уредно из ми ру ју оба ве зе. М. Ба ла ба но вић Ре кон струк ци ја шко ле и До ма кул ту ре На ли сти при о ри те та је и за вр ше так ка пе ле на се о ском гро бљу ка же пред сед ник Са ве та МЗ Ти хо мир Шу шњар Згра да Ме сне за јед ни це Са ња Ку кић, уго сти тељ Ти хо мир Шу шњар, пред сед ник Са ве та МЗ Ги ба рац бул и Срем Шид. За то ће мо на сто ја ти да кон ку ри ше мо код По кра ји не за но вац из не ких од по сто је ћих фон до ва, а обра тиће мо се и ло кал ној са мо у прави за по моћ. Тре ћи при о ри тет у овој го ди ни нам је до вр шетак ка пе ле на се о ском гро бљу ка же о при о ри те ти ма за ову го ди ну Ти хо мир Шу шњар. Ве ли ки про блем, твр ди он, по сто ји и са де по ни јом сме ћа, ко ја се на ла зи на са мом из ласку из се ла пре ма Ба чин ци ма и на ко ју, с об зи ром да ни је ограђе на, сме ће до во зе и ста нов ници дру гих се ла и до да је: - Пла ни ра мо да огра ди мо де по ни ју и на дам се да ће мо у то ме и ус пе ти, јер нам то предста вља го ру ћи про блем и опасност по здра вље ме шта на. Пред но ву го ди ну у чи шће њу де по ни је по мо гла нам је Викто ри ја гру па, а за ову го ди ну за тај по сао би ће нам по треб но око 160 хи ља да ди на ра. Про шле го ди не ура ђе на је оби ла зни ца око се ла за атарске пу те ве ду жи не ме тара, а сред ства за то су до би је на из По кра јин ског фон да. Ги барча ни до ста про бле ма има ју и са ат мос фер ским во да ма, јер кад кре ну бу ји це са Фру шке го ре се ло бу де по пла вље но. - Из тог раз ло га про шле годи не смо очи сти ли ка на ле за ат мос фер ску од вод њу са обе стра не у Ули ци Са ве Шу ма нови ћа, јер су ту би ле нај ве ће по пла ве. У то ме нам је по мо гао шид ски Во до вод, та ко што нам је дао ба гер ка же председ ник Шу шњар, до да ју ћи да ове го ди не пла ни ра ју да очи сте још три се о ске ули це. С. М.- М. М.

7 Среда, 20. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИРИГ: ПУ ТО ВА ЊЕ ПО МАР ТОВ СКОМ СНЕ ГУ Бе ли ру мун ски ја рац на швај цар ском дру му :? Зден ка Вој ча нин, Ру ма К а ко по сла сти це обич но оста ју за крај та ко је и, до ско ро сва ки, а од ове не деље сва ки по след њи рад ни дан у мојој рад ној не де љи (ако из у змемо ви кенд) ре зер ви сан за пу теше стви је до Ири га - кул тур ног и дру штве ног цен тра Сре ма из време на ка да је бли зи на Но вог Са да, а по себ но Срем ских Кар ло ва ца би ла од пре суд ног зна ча ја за опста нак Ср ба на под ру чју не гдашње Ју жне Угар ске. И да се раз у ме мо, тај пут за и- ста не пад не чо ве ку те шко. С једне стра не, не труц каш се ду го, са дру ге, из ла жеш се опа сно сти да ти на ум пад не не ка при ча ко ја из ла зи из сва ко днев ног срем скоми тро вач ког ша бло на, до пу шташ се би да на пу ту ка Ири гу срет неш не ког ин те ре сант ног, да за луташ у не ки од ма на сти ра или неко се о це, или пак да у ири шкој Мо скви чу јеш не ку ма сну и пр ља ву до го дов шти ну на чи јем из у зе ћу из но ви на са зе ле ним за гла вљем мо жеш са мо да жалиш. Са чи ни ми се тре ће, или ко зна већ ко је стра не, сва ко путо ва ње у Ириг ста вља ме у једин стве ну по зи ци ју да од до бро по зна тог при ја те ља и ко ле ге (са, уз гред бу ди ре че но, вр ло де ликат ним, го то во ал хе ми чар ским за дат ком ко ји под ра зу ме ва прета па ње сло ва у фо то гра фи ју), још јед ном чу јем ко ју реч о томе да се по след њих де це ни ја ништа не ме ња, ка ко на пу те ви ма ко ји ма та љи га мо, та ко ни у мести ма кроз ко ја про ла зи мо или се у њи ма за др жа ва мо... На кра ју, са по след ње стране, од ла зак у Ириг да је из у зет ну при ли ку да се на бр зим и квали тет ним сре мач ким дру мо ви ма учи во жњи, што је на ро чи то зани мљи во ако при то ме ту исту обу ку но ви нар иона ко оште ће ног ви да вр ши у за тво ре ном Да чи јином пи ка пу, ко ји уме сто ле пе и пре глед не, да про сти те по за дине, во за чу ну ди бед но пи шта ње крај ње ири тант ног сен зо ра, као знак да сте се при лич но опа сно при ма кли ко ле ги иза, од но сно по ред вас. Пао је снег! До сле де ће Гу че! Ме ђу тим пао је снег! У мар ту! Фак тич ки, још увек у зи му... Ништа но во, ре кли би они до бро намер ни, јер оп ште је по зна та ствар да код нас и де де зна ју да ба ба Мар та во ли да за му ти иона ко уку ва ну чор бу... Али, ка ко деде од већ не ра де нег' план ду ју у пен зи ји, ти ска ју се у ре до ви ма ис пред пе ка ра у на ди да ће по ни жој це ни до би ти по по дневни, хлеб, или раз дра га но че ка ју на пен зи ју, све бе же ћи од бан кома та к'о ђа во од кр ста, то и не чу ди што су пу те ви би ли за ве јани, а пу та ри, за ко је смо на кон по след њих де ша ва ња (ба рем у Срем ској Ми тро ви ци) ми сли ли да их ви ше ни шта не мо же из не нади ти, су по ко зна ко ји пут оста ли за те че ни. Али, шта је ту је. Ириг нас је че као, и на траг се ви ше ни је мо гло. За пра во, мо жда се по сао мо гао оба ви ти и те ле фо ном, али авај, ка ко су ли ни је ло ше, а пуца ња сва ко днев на ствар, уред ник је ре шио да се кре не, па ма кар на кро ву сти гли до ци ља. Да кле, бе фел смо до би ли и мој ко ле га ал хе ми чар и ја ла га но пођо смо. Ма кар и на кро ву сти гли! Слон се не ка ко ис ко бе љао Већ по на пу шта њу гра да ко ји са пр вим на но си ма пре ста је да ли чи на пре сто ни цу и по ста је ка љу га истог тог Срем ца пре стони ка, лак ну ло ми је што у ко лима ни сам сам. Ем је снег, ем нао ча ри не но сим из мо де не го из ну жде, ем сам до вољ но за о бљен да ме је страх од сва ке сне гом заве ја не кри ви не у ко јој бих, услед не до стат ка ба лан се ра, мо гао да пре тег нем на ле ву стра ну. На пр ву лоп ту, ја сно је кол'ко има са ти! Ши ро ки цар ски друм ко јег исти на, ни је гра ди ла Сремци ма оми ље на гра ди тељ ка Ма рија Те ре зи ја, али је ипак на не када ње ној зе мљи, спо јио се са још ши рим те жач ким цар ством и већ по про ла ску Но вог гро бља ви ше се не зна да ли смо на пу ту или на њи ви. Ве тар ши ба, сне га на све стра не, сву да ру пе и на но си од го то во де сет сан ти ме та ра. На пу ту је гу жва, у ко ли ма не сно сна вру ћи на, али, не ма се куд! Ма кар и на кро ву сти гли! - Има мо ми сре ћу што је овај наш бе ли ру мун ски ја рац хи тар и ви сок, ина че би ми већ ви де ли сво га Бо га, ка же ко ле га сав предан иза зо ви ма опа сно га пу та. - Ка кав ја рац, па уз то још и ру мун ски? - Ка ко ка кав? пи та ме у чуду - Па овај наш са ко јим се воза мо! Јел' Да чи ја ру мун ски ауто је сте, јел' бео је сте и то! Јел' хи тар и до бар за ове на ше швајцар ске пу те ве, као ја рац за оне ка ме но ло ме је сте. Да кле, бели, ру мун ски ја рац. - До бро, сад, ја рац ја рац, али ка кви швај цар ски пу те ви? - И... бре! Па пу ни ру па, к'о сир! Зар ни су? Ру ку на ср це, ко ле га је био у пра ву! Пот пу но! И, ако ће мо право, што је пут све ви ше би вао швај цар ски, то је наш бе ли ру мун ски ја рац био све ви ше... ја рац. За стој... Кре ни ста ни, кре ни ста ни... мо тај ле во, мо тај де сно... Пут кри ву дав, пра ви швај цар ски! Ко ле га сти ска ци га ре ту у де сну стра ну уса на и не пре ста но за у- зда је по мах ни та лог јар ца. Ви ше и не при ча мо. Слу ша мо Ра дио Но ви Сад и ко мен та ри ше мо мудре са ве то дав це ко ји ин си сти рају на па жљи вој во жњи. У јед ном тре нут ку, до бро по зна ти глас, добро по зна тог уред ни ка! - Пу те ви у Сре му су за ве ја ни, на но си су ве ли ки и пре по ру чу је се опре зна во жњу... - Сад нам ка же до ба цих сад, кад смо на по ла пу та! - Ту ће мо из гле да и оста ти, до да је ко ле га по ма ло ту га љи во и из ви ја ши ју ка на пред, све по казу ју ћи у прав цу кри ви не око ко је су се већ по че ли ти ска ти дру ги јар ци, во ло ви и ко зна ка кве жи во ти ње, све у на ди да ће својом ри ком и жур бом на те ра ти да се са пу та скло ни је дан слон ко ји је, пла ше ћи се да не за вр ши у не кој њи ви по при лич но уситнио ко рак... По сле пет не стак ми ну та, слон се не ка ко ис ко бе љао и кре ну ли смо да ље. Уз пут, са леве и де сне стра не на и ла зи мо на на пу ште не и у јен де ке са свим уред но за би је не ауто мо би ле. - Ови к'о Сло вен ци у Гу чи, доба цу јем. - Па, ка ко смо ажур ни, та ман до Гу че има и да их из ву ку, закљу чу је ко ле га кроз сме шак. Та мо и на траг... У Ириг смо сти гли са за ка шњењем. Тач но на вре ме, што ре че мој ко ле га, с об зи ром да нас ни ко по се бан ни је че као. Ина че ску че ни пар кинг преко пу та згра де Оп шти не на ко јем сва ки дан има ауто мо би ла та ман ко ли ко и пче ла у ко шни ци, био је ско ро пра зан и уз не ко ли ко ве штих ма не ва ра, ја рац је био при ве зан. Се ли смо у Мо скву, по пи ли ка фу и ко нач но кре ну ли на по сао. На кон не ко ли ко ча со ва га ца ња по ири шком ас фал ту ко је се завр ша ва ло по се та ма при ја те љи ма, са рад ни ци ма, бив шим ко ле га ма и до ба вља чи ма књи га, по но во смо до шли на ску че ни, ис пра жње ни ири шки пар кинг на ко јем нас је, спрем на за но ве иза зо ве мир но че ка ла на ша Да чи ја. Се ли смо и ко ле га је окре нуо кључ. Ја рац је за ме ке тао и пола ко смо кре ну ли истим швајцар ским дру мом ко јим смо и дошли. Снег је и да ље па дао, са ради ја су са ве те де ли ли, не уредни ци и но ви на ри, не го за ве ја ни ма зо хи сти са до вољ но сна ге да о сво јој бе ди и го во ре, а у јенде ци ма и крај пу та, про мр зли и на пу ште ни, Гу чу су че ка ли ту жни ауто мо би ли. - За хва ли се ти овом на шем јар цу што смо ми сти гли и што ће нас без бед но до ве сти до ку ће, ре че ми ко ле га пун ела на. И за и ста, не што раз ми шљам, ако је по сле Ко лу бар ске бит ке вој во да Жи во јин Ми шић тра жио да се по диг не спо ме ник српском во лу, без ко јег ни ко мо ра ни му ни ци ја не би сти гли до ру ку вој ни ка, не би би ло зго рег да и ми, из но ви на са зе ле ним за глављем слич ну по част ода мо нашем бе лом ру мун ском јар цу. Ми слим да то ових не ко ли ко скорм них ре да ка у исти ну и је сте! С. Лап че вић М. Ми ле у снић - Слу ша ла сам доста о то ме, ми слим да је то до бро за ми шље но и да тре ба да за жи ви у на шем друштву. Ако је не ко ме, на ро чи то ко је млад, угро жен жи вот, за што не по мо ћи. Јер, да ва о- цу то иона ко ни шта ви ше не зна чи. То је, у сва ком слу ча ју, ху ма но де ло. Мар ко Ма ле тић, Го лу бин ци - Што да не бих? Иона ко ми не ће ко ри сти ти ка сни је, а мо гу по мо ћи дру ги ма. Ма да, ми слим да ве ћи на мла дих не раз ми шља та ко. Сто јан ка Утвић, Шид - Ми слим да је иде ја о до норству ор га на вео ма до бра јер је ху ма на и јер се на тај на чин мо же спа си ти не чи ји жи вот. Та ња Пје вац, Ин ђи ја - Ако ће то отићи у пра ве руке, на рав но да бих учи ни ла. Ми слим да је ве о ма пле мени то и на рав но да би по могла. Ни ка да не знаш да ли ће те би тре ба ти а и ру ко водим се ти ме да не чи ји жи вот мо же те спа си ти. Др Го ран Пер ге, Срем ска Ми тро ви ца - До ни ра ње орга на је до бра ствар, али ја тре нут но не мам до нор ску карти цу. Ме ђу тим, код нас ни је ни фор мал но- прав ни, ни на дру ги на чин ни је ре ше на ова област и на том пла ну тре ба до ста ра ди ти Ми ло рад Пу ша ра, Бе о чин - Иде ја до нира ња ор га на је јед на од нај хума ни јих. Са време ном хи рур гијом је омо гу ће но да се жи вот ко ји се га си на ста вља жи во том код осо бе ко јој је нео п хо дан не чи ји здрав ор ган. Сва ка ко, ово се у пр вом ре ду од но си на мла ђе осо бе.

8 8 Среда, 20. март :? Или ја Мај сто ро вић, Ириг - Ка кво је вре ме до шло, чи ни ми се да ће нам то сви ма по ста ти оба ве за, јер се у Ср би ји од пла та ма ло мо же жи ве ти. Ни сам до нор, али озбиљ но ми слим о то ме да се по ја вим као до нор или ако се мо же да про дам не ки бубрег ви шка. Ша лу на стра ну, знам да је си ту а ци ја кри тич на и да љу ди уми ру јер или нема ју нов ца или не ма до вољ но ор га на и за и ста ми слим да ћу у ско ри је вре ме за ве шта ти сво је ор га не. Де сан ка Ми ло ва но вић, Ин ђи ја - Сва ка ко бих за ве шта ла сво је ор га не ако би то не ко ме по мо гло. Сма трам да је то ве о ма ху ман гест, јер тре ба дру ги ма по моћи. Увек раз ми шљам та ко да уко ли ко јед ном мо јој по ро дици за тре ба та ква по моћ не дај бо же, во ле ла бих да има ју могућ ност да оздра ве. Ра до ван Су ба, Ру ма - То је од лич на ствар. Хи ља де боле сни ка че ка ју на ор га не, мно ги их и не до че ка ју. Ја сам увек за по моћ дру гом чове ку, ви ше од 70 пу та сам дао крв. Ура дио бих то и са ор гани ма јед ног да на, што да не. У све ту је то нор мал на ствар, код нас иде те же, има и предра су да код љу ди, али вре меном ће то по ста ти уоби ча је на по ја ва. Ма ри ја на Де ве так, Шид - Не дав но сам, на кон јед не емиси је на ту те му раз ми шља ла о то ме и ми слим да бих си гур но за ве шта ла сво је ор га не, уколи ко код нас по сто ји мо гућност за та ко не што. Др Гор да на Ко ње вић, Срем ска Ми тро ви ца - Имам до нор ску кар ти цу већ две го ди не. Сма трам да је ду жност сва ког здрав стве ног рад ни ка да има до нор ску кар ти цу, јер је то од раз ње го ве здрав ствене кул ту ре и све сти о соп ственој про фе си ји. Нео бич но је ва жно да се на про го дан начин про па ги ра ова ак тив ност, да се укло не све евен ту ал не сум ње ве за не за здрав стве ни ак спект до нор ства, али и све дру ге аспек те. ИН ЂИ ЈА УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ У ПРО ЦЕС ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА Ак ти ви зам де во ја ка у ло кал ној за јед ни ци СТА РА ПА ЗО ВА Де се то го ди шњи цу од убиства пре ми је ра Ср би је др Зо ра на Ђинђићa обе ле жио је и Оп штин ски од бор Де мо крат ске стран ке у Ста рој Па зо ви, по лага њем цве ћа на спо мен пло чу на Град ском тр гу ко ји но си име др Зо ра на Ђин ђи ћа. У при су ству чла но ва странке, сим па ти зе ра и по што вала ца уби је ног пред сед ни ка Вла де, у име ста ро па зо вач ког ДС-а, цве ће је, тач но у 11 са ти, 12.мар та, по ло жио Јо ван Тишма, пред сед ник Оп штин ског од бо ра ста ро па зо вач ких де мокра та, а за тим су за па ли ли свећу у по мен уби је ном пре ми је ру др Зо ра ну Ђин ђи ћу. Г. М. Јо ван Ти шма по ло жио цве ће Пот пи си ва ње спо ра зу ма у оп шти ни Оп шти на Ин ђи ја, ло кал на Кан це ла ри ја за мла де и Инсти тут за раз вој мла дих - КУЛТ из Бо сне и Хер це го ви не пот писа ли су про шле не де ље спо разум о са рад њи. Про је кат под разу ме ва ја ча ње ка па ци те та младих де во ја ка и њи хо во ак тив но укљу чи ва ње у про цес од лу чива ња у ло кал ној за јед ни ци. У про је кат ће по ред Ин ђи је би ти укљу че но осам ло кал них са моу пра ва, три из Хр ват ске, три из БиХ и две из Ср би је - Сом бор и Су бо ти ца. Де вој ке ко је ће би ти укљу че не у овај про је кат проћи ће ин тер ак ти ван тре нинг и еду ка тив не вр шњач ке ра ди о- ни це у Са ра је ву где ће на у чити ка ко да кре и ра ју стра те ги ју за ло кал не ак ци о не пла но ве у сво јим сре ди на ма. - Ово је са мо по че так сарад ње са Ин ђи јом, а ако се ис по ста ви да парт не ри са који ма ће мо ра ди ти по ка жу добар при мер, ући ће мо у веће и зна чај ни је про јек те. По оно ме што смо чу ли и ви де ли у Ин ђи ји, си гур ни смо да ће са рад ња би ти успе шна и лепа - ре као је Ја смин Бе шић, из вр шни ди рек тор Ин сти ту та КУЛТ. Спо ра зум су пот пи са ли представ ни ци Кан це ла ри је за мла де ко ји ће обез бе ди ти ак ти ви скиње за уче шће у овом про јек ту. - На да мо се да ће про је кат до бро про ћи и ка да бу де мо изра ђи ва ли но ви ак ци о ни план у ње га ће мо им пле мен ти ра ти сва зна ња и ис ку ства ко ја ће де војке на у чи ти - ис та као је Младен Јан ко вић из Кан це ла ри је за мла де оп шти не Ин ђи ја. Де вој ке ко је про ђу тре нинг би ће ак тив но укљу че не у процес од лу чи ва ња у оп шти ни и из ра ди бу џе та за на ред ну годи ну ка да је у пи та њу омладин ска по ли ти ка. - На ша оп шти на је и ове, али и прет ход них го ди на из два ја ла зна чај на сред ства за Кан це лари ју за мла де где су укљу чене и де вој ке. На рав но да смо при хва ти ли пред лог Ин сти ту та за раз вој мла дих јер сма трамо да је од из у зет ног зна ча ја да од ре ди мо пра вац у ком ће се од ви ја ти ак тив но сти на ше омла ди не. Си гу ран сам да ће мо би ти до бри парт не ри - по ру чио је Пе тар Фи ли по вић, председ ник оп шти не Ин ђи ја. На са стан ку се мо гло чу ти да је оп шти на Ин ђи ја иза брана због до бре прак се ко ја споро во ди ви ше го ди на. Ина че про је кат осна жи ва ња мла дих де во ја ка спро во ди ће се до 31. де цем бра 2013.го ди не. Ма ри ја Ба ла ба но вић Го ди шњи ца уби ства др Зо ра на Ђин ђи ћа СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕ СУ ДА ВИ ШЕГ СУ ДА За уби ство - 40 го ди на за тво ра Не пра во сна жном пре су дом Ви шег су да у Срем ској Митро ви ци Б. Б. (63) из Ши да осуђен је на 40 го ди на за тво ра због уби ства Са ње Ку змић (36) ко је се до го ди ло ју на го ди не. Кри вич но ве ће су ди је Снежа не Глу шче вић Си мо вљевић огла си ло је Б. Б. кри вим за кри вич на де ла те шко уби ство и не до зво ље на про из вод ња, држа ње, но ше ње и про мет оружја и екс пло зив них ма те ри ја. За кри вич но де ло те шко уби ство утвр ђе на му је ка зна за тво ра од 40 го ди на, а за кри вич но де ло не до зво ље ног др жа ња и но ше ња оруж ја ка зна за тво ра у тра ја њу од две го ди не па је осу ђен на је дин стве ну ка зну за тво ра у од 40 го ди на. У изре че ну ка зну ура чу на ће му се вре ме про ве де но у при тво ру од 22. ју на го ди не. При твор му је про су ђен до пра во снажно сти пре су де и упу ћи ва ња на из др жа ва ње ка зне за тво ра. Ка ко је то ком про це са утврђе но, Б. Б. је 22. ју на го ди не у Ши ду, у Ули ци Ца ра Ла за ра, у про дав ни ци ло вач ке и ри бо ло вач ке опре ме, с умишља јем из ни ских по бу да убио Са њу Ку змић са ко јом је жи вео у ван брач ној за јед ни ци до месец да на пре уби ства. Суд је оце нио да је у тре нутку из вр ше ња де ла окри вље ни био ура чун љив, све стан свог де ла и хтео ње го во из вр ше ње за то што је про тив ње го ве воље рас ки ну ла ван брач ну за једни цу, из ба ци ла га из при ват ног ста на у ко јем су до та да жи вели, те ни је хте ла да се са њим по ми ри и по но во за сну ју ванбрач ну за јед ни цу. Ж. Н. СА О БРА ЋАЈ НИ КУ ТАК От кри ва ње ра да ра (На пи та ња чи та ла ца одго ва ра ју струч ња ци Асо ција ци је за без бед ност са о- бра ћа ја) ПИ ТА ЊЕ: Да ли је у во зи лу до зво ље но ко ри шће ње уре ђа ја ко ји от кри ва ра дар по ли ци је? У овом до ме ну за кон ска регу ла ти ва је ве о ма ја сна и гласи да се у во зи лу у са о бра ћа ју на пу ту не сме ко ри сти ти, ни ти на ла зи ти, уре ђај од но сно средство, ко јим се мо же от кри ва ти или оме та ти рад уре ђа ја за мере ње бр зи не кре та ња во зи ла, од но сно дру гих уре ђа ја на мење них за от кри ва ње и до кумен то ва ње пре кр ша ја. Та ко ђе, за бра ње но је ставља ти у про мет и ре кла ми ра ти уре ђа је и пред ме те ко ји от крива ју или оме та ју рад уре ђа ја за ме ре ње бр зи не кре та ња во зи ла ко ја ко ри сти са о бра ћај на по лици ја при кон тро ли са о бра ћа ја.

9 Среда, 20. март ЦР ВЕ НИ КРСТ Про тив тр го ви не љу ди ма ред став ни ци Цр ве ног кр ста ПСр би је Са ша Аврам и Ре ната Блау, у окви ру про јек та ве заног за тр го ви ну љу ди ма ко јег подр жа ва Ам ба са да САД у Бе о гра ду, по се ти ле су про шле не де ље Црве ни крст. Циљ ове по се те био је про це не успе ха спро во ђе ња програ ма еду ка ци је о бор би про тив тр го ви не љу ди ма. То ком по се те пред став ни ци Цр ве ног кр ста Срби је на ову те му раз го ва ра ле са пред став ни ци ма Цр ве ног кр ста, основ них шко ла, во лон те ри ма и дру ги ма. Ова кве по се те и про јекти, за кљу че но је, до при но се конкрет ни јем де фи ни са њу бу ду ћих ак тив но сти на истом пла ну. ПО ВО ДОМ ЈУ БИ ЛЕ ЈА ХРИ ШЋАН СТВА Но ви ка та лог Ми тро ви це о во дом обе ле жа ва ња Пго ди на од до но ше ња Ми ланског едик та Град Срем ска Митро ви ца и ов да шња Ту ри стич ка ор га ни за ци ја из да ли су но ви тури стич ки ка та лог. У ка та ло гу су при ка за не све зна ме ни то сти града и ње го ве бо га те и ду ге прошло сти. Бу ди ћи да је ус по ста вље на сарад ња са На ци о нал ном ре ви јом Ср би ја, у овом ча со пи су, ко ји изла зи јед ном ме сеч но, об ја вљу ју чла нак по све ћен ту ри стич ким актив но сти ма и ту ри стич ким зна мени то сти ма у Срем ској Ми тро вици. У про шлом из да њу ове ре ви је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Гра да је пред ста ви ла чи та о ци ма ма нифе ста ци је ко је ће би ти ор га низо ва не у 2013.го ди ни у Срем ској Ми тро ви ци, а у на ред ном бро ју би ће пред ста вљен Му зеј Сре ма због не ко ли ко из ло жби ве за них за обе ле жа ва ње ве ли ког ју би леја Ми лан ског едик та. За по тре бе ту ри ста штам па на је и ма па гра да са адре са ма и те ле фо ни ма пре ноћи шта, ре сто ра на и ту ри стич ких де сти на ци ја. СА РАД ЊА ЕКО НОМ СКЕ ШКО ЛЕ И ФА КУЛ ТЕ ТА При прем на на ста ва за бу ду ће бру цо ше До кра ја школ ске го ди не и упи са на фа кул те те има још мно го вре ме на, али су у Економ ској шко ли "9. мај" у Сремској Ми тро ви ци већ по че ли са ор га ни зо ва њем при прем не наста ве за уче ни ке ко ји же ле да на ста ве да сту ди ра ју еко но мију. Ову ак тив ност ре а ли зу ју по пр ви пут и то у са рад њи са Економ ским фа кул те том у Су бо тици, а ча со ви ће за по ла зни ке би ти бес плат ни. При прем на на ста ва је по чела да се ре а ли зу је у су бо ту, 16. мар та. Та ко ђе, ча со ви ће бити ор га ни зо ва ни у ис тој школи и 23. мар та, као и 13., 20 и 21. апри ла. Осим по ла зни ка из ов да шње еко ном ске школе на при прем ним ча со ви ма оче ку ју и уче ни ке из других шко ла као што су Ми тровач ка гим на зи ја, еко ном ске РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ГА ЛЕ РИ ЈЕ шко ле у Ру ми и Шап цу. Свим за ин те ре со ва ни ма пре да ва чи ће би ти аси стен ти и про фе сори са су бо тич ког Еко ном ског фа кул те та. Град ска упра ва за здрав ствену, со ци јал ну и за шти ту живот не сре ди не, у са рад њи са не ким дру гим упра ва ма, ор гани зо ва ла је ак ци ју са ку пља ња по лов не оде ће и обу ће ко ја ће, пре ко Цр ве ног кр ста, би ти поде ље на со ци јал но угро же ним су гра ђа ни ма. Па ке те при купље не по мо ћи се кре та ру Цр веног кр ста уру чио је ре сор ни начел ник Жељ ко Но ва ко вић. - Оно што не ко ме зна чи мало, дру гом мно го зна чи. Циљ нам је да по мог не мо љу ди ма ко ји ма је по моћ по треб на. Ово је пр ва, али не ће би ти и је ди на ак ци ја, јер је мно го љу ди у стању со ци јал не по тре бе, ре као је на чел ник Но ва ко вић. Па ке ти са по лов ном обу ћом и оде ћом на ла зе се у ма га цин Цр ве ног кр ста где ће у на редним да ни ма би ти де ље ни они ма ко ји ма је то по треб но. У Цр веном кр сту ка жу да гра ђа ни ради по лов не оде ће и обу ће мо гу Од кро ва до фа са де У го ди ни ка да се обе лежа ва 40 го ди на ра да Га ле ри је "Ла зар Во за ре вић" би ће из вр ше на ком плет на ре кон струк ци ја згра де у којој се на ла зи ова уста но ва кул ту ре. Нај ве ћи део средста ва за ту на ме ну обез беди ће ло кал на са мо у пра ва, док се зна чај на фи нан сиј ска по др шка оче ку је из ре сор ног по кра јин ског се кре та ри ја та и Ми ни стар ства кул ту ре Репу бли ке Ср би је. Осим ре кон струк ци је зграде и ње на фа са да ће би ти уре ђе на та ко ће овај спо меник кул ту ре у цен тру гра да за сја ти пу ним сја јем. Милан Ма рин ко вић, ди рек тор Га ле ри је ка же да се убр за но ра ди на про јек ти ма и да су по ступ ци јав них на бав ки у то ку. Га ле ри ја под ске ла ма На ча су При пре ме за упис на факул тет ре а ли зу ју се из че ти ри струч на пред ме та, са зна ли смо у се кре та ри ја ту Еко ном ске шко ле "9. мај" у Срем ској Ми тро ви ци. АК ЦИ ЈЕ По лов на оде ћа Цр ве ном кр сту По моћ до ћи сва ког пет ка од 10 до 12 ча со ва. - Ре сор ном по кра јин ском се кре та ри ја ту упу ће на су два про јек та вред на пет ми ли о на ди на ра. Пр ви ве зан је за ре констук ци ју елек трич них ин ста лаци ја, а дру ги за ре кон струк ци ју сли ка. Уз то у скло пу обе ле жава ња 17 ве ко ва од до но ше ња Ми лан ског едик та има мо шансу да уз по моћ по кра јин ских и ре пу блич ких из во ра уре ди мо и фа са ду згра де, ре као је Ми лан Ма рин ко вић. Док че ка ју на по че так рекон струк ци је у Га ле ри ји "Лазар Во за ре вић" спре ма ју се да део бо га тог фон да сли ка пред ста ве јав но сти у дру гим гра до ви ма. По све му су де ћи пр во ће по став ку од 35 слика ви де ти гра ђа ни Пан че ва, а по том и не ких дру гих гра дова. Ка та лог за ову из ло жбу је при пре мљен. Од среде до среде Би бли о те ка 21. мар та, у 18 са ти, пре да вање про фе со ра Спа со ја Вла ји ћа о здра вљу Mузеј Сре ма До 22. мар та, из ло жбе ори га ми ја Бук бар 20.мар та у 19, 30 са ти - Кине ма стик 23.мар та, у 22 са та - Mимик Матичар СКЛО ПИ ЛИ БРАК : про шле неде ље ни је би ло вен ча ња. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Је лић Алексан дар и Ана Срем ска Митро ви ца, Бал ва но вић Ду шко и Бо ја на Ла ћа рак, Ра кић Радо слав и Да ни је ла Ку змин, Дми тра ши но вић Дар ко и Драги ца Го лу бин ци, Ру дић Бо рислав и Ива на, Но вак Ма рио и Алек сан дра, Сав ко вић Дра ган и Ма ри ја на Шид, Ву ко вић Драган и Зо ра на, По по вић Жељ ко и Да ни е ла Ру ма. ДО БИ ЛИ СИ НА: Ра ки нић Жељ ко и Со ња, Ма тић Ми лош и Ма ја Срем.Ми тро ви ца, Ба бић Дра ган и Ве ра Ла ћа рак, Ерако вић Жељ ко и На та ша Кузмин, Јеф тић Ср ђан и Да ни је ла Са лаш Но ћај ски, Ђу ка но вић Го ран и Гор да на Ја ме на, Кова че вић Ра де и Ма ри ја Бе шено во, Тар лаћ Дра ган и Ма ри ја, Јо ва но вић Сло бо дан и Са не ла Ста ра Па зо ва, Ва сић Го ран и Сне жа на Ин ђи ја, Икић Зо ран и Ма ја Шид, Пав ко вић Ми лан и Рад ми ла Хрт ков ци. УМР ЛИ: Са ра но вац Ва са рођ.1927, Кне же вић Ље по сава рођ.1933, Ан ту но вић Радо са ва рођ.1925, Ву ји но вић Ра де рођ.1942, Ми ли во је вић Ра до слав рођ.1937, Ми ја то вић Ко вин ка рођ.1953, Ни ко лић Дра го сла ва рођ.1950, Лон чар Ми лан рођ.1935, Ока но вић Де сан ка рођ.1943, Ви та совић Је ле на рођ.1928, Бе лић Бу ди мир рођ.1924, Ча на ди Ђу ра рођ.1936, Ра ди во је вић Ма ри ја рођ.1936, Ни кол чић Ђу ро рођ.1947, Са вић Драган рођ.1963, Др ма но вић Гизе ла рођ.1935, Мај хер Еуген рођ.1936, Ла за ре вић Бла го ја рођ.1967, Цви ја но вић Мара рођ.1954, Стај чић За горка рођ.1934, Ду кић Еми ли ја рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР СИР МИ ЈУ МАРТ Ве че арап ске по е зи је а ни мљив књи жев ни су срет Зодр жан је 12. мар та у Арт клу бу Цен тра за кул ту ру "Сирми ју март", где је го сто вао пи сац из Ира ка Са бах Ал Зу бе и ди. Сти хо ви на срп ском, арап ском и ен гле ском је зи ку, му зи ка и оријен тал ни плес до ча ра ли су ствара ла штво овог ауто ра по во дом про мо ци је ње го ве књи ге пе са ма "Од ла зак". Из у зет но на дах ну то овог писца и ње го ву зе мљу пред ста ви ли су: Ве сна Гра бић, Алек сан дар Кр ста јић, Нер мин Ра ма да ни и Ани та Пи сме стро вић. О се би и то ме ко ли ко Срем ску Ми тро ви цу во ли као град у ко јем је бо ра вио још го ди не го во рио је и сам аутор.

10 10 Среда, 20. март RUMA УДРУ ЖЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА РУ МА Но ви си стем ин фор ми са ња Пу тем СМС по ру ка по љо при вред ни ци мо гу до би ти све зна чај не ин фор ма ци је о ра зним вр ста ма под сти ца ја у по љо при вре ди Припремила: Катица Кузмановић ПАО ЈЕ СНЕГ Јед ни ма ра дост, дру ги ма бри га аш као и цео Срем, и Ру му је Бпо ло ви ном мар та пре крио снег. Да ли му је вре ме, или ни је, са мо он зна. За што ни је па дао у фе бруа ру, већ са пр вим на ја ва ма про лећа, са мо ње му је зна но. Ре кло би се - мо же му се: ка ко хо ће, и кад хо ће. Тек, јед ни су ра до ва ли - виде ли но ву шан су за гру две у Снешка Бе ли ћа. На рав но - ма ли ша ни. Дру ги ма је овај про лећ ни снег донео бри ге - пу та ри ма и они ма ко ји су оста ли без огре ва. За ко ји дан се опет на ја вљу је плус 15, па ко из држи, при ча ће о зи ми-ле ту, и обр нуто, те 2013-те. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Ар го'' март ''До бар дан да се умре му шки'' - од 21. до 27. мар та ''Све ште ни ко ва де ца'' - од 28. мар та до 3. апри ла Ли ков ни про грам Из ло жба сли ка: Ште фи ца Ра до ва нов и Ја дран ка Ди митри је вић - од 30. мар та до 7. апри ла Му зич ки про грам КЦ клуб - ''Не вер не бе бе'' март Оста ли про гра ми Оп штин ска смо тра ре ци та то ра - ор га ни за тор ОШ ''Ду шан Јерко вић'' март у 10 ча со ва По зо ри шни про грам ТРЕ МА ФЕСТ - од 21. до 23. мар та МА ТИ ЧАР До би ли си на: Је ле на Марин ко вић и Ми лен ко Јо ва новић, Ве сна и Ми ле Ве ин, На таша и Не бој ша Дим ко вић Умр ли: Ева Де ре та , Сми ља на Сту пар , Рај ко Кне же вић , Ан ђа Па пишта , Бо ри слав Ђор ђе вић , Че до Мар ко вић , Де сан ка Зе че вић , Урош Ву ка шин Вре ме на у ко ји ма се, због јед не или две ин фор ма ци је, мо ра ло кре та ти пут Ру ме, Новог Са да или Бе о гра да, тро шити но вац, че ка ти на шал те рима, при то ме оста вља ти ра до ве на њи ви, по све му су де ћи су иза нас, од но сно иза по љо привред ни ка. Убу ду ће ће се све вр сте ин фор ма ци ја ве за них за по љо при вре ду мо ћи до би ти током ра да на по љи ма, у вре ме се тве, же тве или за шти те усева, и то пу тем СМС-а. Ову ин фор ма ци ју до би ли смо не дав но из Удру же ња пољо при вред ни ка Оп шти не Ру ма, од са ве то дав ца у По љо привред но-струч ној слу жби ''Ру ма'' Угље ше Тр ку ље. По ме ну то Удру же ње је, наи ме, ових да на упу ти ло позив по љо при вред ни ци ма да се укљу че у но ви си стем бр зог и ди рект ног ин фор ми са ња о акту ел но сти ма у по љо при вред ној про из вод њи пу тем СМС. СУ ТРА ПО ЧИ ЊЕ ТРЕ МА-ФЕСТ Угље ша Тр ку ља -Циљ ус по ста вља ња овог си сте ма је да што ве ћи број пољо при вред ни ка на вре ме подне се сву по треб ну до ку мен таци ју ка ко би оства ри ли пра во на сред ства ко ја су њи ма на ме- Пред ста ве, три би не, раз го во ри... Кул тур ни цен тар Ру ме Под на зи вом ''ТРЕ МА у марту'', у Ру ми ће се од 21. до 23. мар та одр жа ти 16. АРТ ТРЕ МА ФЕСТ. По кро ви те љи ове по зо ри шне ма ни фе ста ци је су Скуп шти на оп шти не Ру ма, Секре та ри јат за кул ту ру АП Војво ди на и Ми ни стар ство кул туре Ре пу бли ке Ср би је. На кон на ја ве фе сти ва ла у ве ли ком хо лу Кул тур ног цен тра у 19 ча со ва, ТРЕ МА ФЕСТ ће 21. мар та за по че ти из ло жбом ''Позор је Ла зе Ко сти ћа'' и при ка зом из да вач ке де лат но сти По зо ришног му зе ја Вој во ди не. По том ће се на ка мер ној сце ни КЦ од ви ја ти пред ста ва ''Прст'' Дору ти на Ба ха у из во ђе њу Би теф те а тра из Бе о гра да. Пр во фести вал ско ве че би ће за вр ше но пред ста вом ''Рас кол Ро ди о на Ро ма но ви ча'', по мо ти ви ма Досто јев ског, у из во ђе њу По зори шта ''До бри ца Ми лу ти но вић'' и Те а тра ''Ире на Ко ле сар'' из Срем ске Ми тро ви це. На ред ног да на, 22. мар та, од ви ја ће се пре зен та ци ја мани фе ста ци је ''Ноћ по зо ри шта'' и три би на о те а тар ским ис куше њи ма и (не)мо гућ но сти пози ци је 481. Од 19 ча со ва пред рум ском пу бли ком би ће студен ти глу ме и ре жи је Ака де мије умет но сти у Но вом Са ду, у кла си проф. Ни ки те Ми ли во јеви ћа, са пред ста вом ''Жи во ти дру гих - пи сма се би''. Од 21 час на ре пер то а ру ТРЕ МЕ биће пред ста ва ''Бре вро ви зи ја'', у из во ђе њу Ака дем ског по зори шта ''Бран ко Кр сма но вић'' из Бе о гра да. За вр шне ве че ри, 23. мар та, Ру мља ни ће би ти у при ли ци да ужи ва ју у пред ста ва ма ''1,... ЗА РЕЗ НЕ ШТО'', Не за ви сна продук ци ја ''Кроз про зор фа бри ка Бе о град - Ле сту дио'', и ''Зо ран Рад ми ло вић'' - ''Сце на ма ске'' из Шап ца. Про гле ше њем побед ни ка и уру че њем на гра да уче сни ци ма фе сти ва ла, као и за хвал ни ца во лон те ри ма и дона то ри ма у про сто ру Хо те ла ''Парк'', ТРЕ МА ФЕСТ ће би ти за вр шен у по ноћ ним са ти ма. У струч ном жи ри ју фе сти ва ла би ће мр Ми ро слав Ра до њић, Јо ван Ћи ри лов и Бо рис Чакши ран. ње на, кроз раз не ви до ве подсти ца ја у по љо при вре ди, а да при то ме не гу бе сво је дра го цено вре ме у по тра зи за ра зним ин фор ма ци ја ма-ка же Угље ша Тр ку ља. Пу тем СМС-а по љо при вредни ци ма ће се про сле ђи ва ти раз не ин фор ма ци је, по ме нуће мо оне нај зна чај ни је. Би ће то ин фор ма ци је о суб вен ци јама за биљ ну про из вод њу, за сто чар ство, за по љо при вред ну ме ха ни за ци ју, опре му за навод ња ва ње и пла сте ни ке, за ме ре ру рал ног раз во ја, кредит не ли ни је Фон да за раз вој по љо при вре де, кре ди те ба нака на ме ње них по љо при вре ди, за суб вен ци о ни са не по љо привред не кре ди те у са рад њи бана ка и Ми ни стар ства по љо привре де, за под сти цај на сред ства По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду, во до при вреду и шу мар ство, о це на ма репро ме те ри ја ла на Про дукт ној бер зи у Но вом Са ду, о под стицај ним сред стви ма на ме ње них по љо при вре ди са ни воа рум ске оп шти не, о вре ме ну де жур става са ве то да ва ца у ПСС ''Ру ма'' - на те ри тор ји оп шти на Ру ма, Ириг и Ин ђи ја, о вре ме ну и месту пре да ва ња и ра ди о ни ца из обла сти по љо при вре де, о прогно за ма из ве штај не слу жбе АП Вој во ди на на те му по ја ва штетних ор га ни за ма, и та ко ре дом. По ста вља се ло гич но пи тање - ко је усло ве тре ба да испу ња ва је дан по љо при вред ник да би ушао у си стем ин форми са ња пу тем СМС. Та квих усло ва је све га не ко ли ко: да је члан Удру же ња по љо привред ни ка Оп шти не Ру ма, да је са гла сан за при јем по ме ну тих ин фор ма ци ја пу тем СМС, и да је пла тио чла на ри ну за го ди ну. Све до дат не ин фор маци је мо гу се до би ти на те ле фон 065/ Осо ба за кон такт је Угље ша Тр ку ља. БО ГАТ ПРО ГРАМ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА Од ''Ви шњи ка'' до ''Сум њи вог ли ца'' У му зич ком про гра му ''Кар ми на Бу ра на'', Јо ван Ко лун џи ја, али и ''Не вер не бе бе'' Ди рек тор Бо шко Бо ги че вић На кон фе рен ци ји за но вина ре, одр жа ној 15. мар та у про сто ри ја ма Кул тур ног центра, ди рек тор Бо шко Бо ги чевић пред ста вио је пред сто је ћи по зо ри шни и му зич ки про грам ове уста но ве, уз ори јен та ци ју - про грам вре ди ако се тра жи ''кар та ви ше''. Кра јем про шле не де ље, 16. мар та, у Ру ми је го сто ва ло Југо сло вен ско драм ско по зо риште са пред ста вом ''Ви шњик'', по де лу Че хо ва, у ре жи ји Деја на Ми ја ча. За 27. март је наја вљен кон церт Јо ва на Колун џи је, у окви ру про јек та Ми ни стар ства кул ту ре и инфор ми са ња. У апри лу ће публи ци би ти до ступ на пред става ''Љу бав ник ве ли ког сти ла'', у из во ђе њу глу ма ца Зве зда ра те а тра. По сла сти ца за по клони ке озбиљ не му зи ке би ће сва ка ко 10. мај и ''Кар ми на бу ра на'' у из во ђе њу ан сам бла Срп ског на род ног по зо ри шта. Нај но ви ја ва ри јан та пред ставе ''Сум њи во ли це'' Ју го словен ског драм ског по зо ри шта пред ви ђе на је за јун. Јун ће у сми слу му зич ке кул ту ре обе ле жи ти и ју би лар ни 50-ти Фе сти вал му зич ких дру шта ва Вој во ди не. Ове го ди не такми чи ће се хо ро ви и ор ке стри озбиљ не му зи ке. Са ра дом ће, сва ке су бо те, на ста ви ти и КЦ клуб - за 30. март на ја вље не су ''Не вер не бе бе''. -Циљ нам је да бар јед ном ме сеч но има мо по јед ну ''ја чу'' пред ста ву по зо ри шног или музич ког ка рак те ра. У пла ну нам је об но ва са рад ње са Са ва центром. Же ли мо да се вра ти мо про гра ми ма ко је смо има ли 90- тих го ди на, би ле су то озбиљне пред ста ве, на ''кар ту ви ше''. Ре као сам сво јим са рад ни ци ма, ако ну ди мо кар те по пред у зећи ма и ка фи ћи ма, ни шта од тога. Циљ нам је да пре ва зи ђе мо си ту а ци је ка да је ви ше глу маца на сце ни, не го пу бли ке у сали. А то се мо же по сти ћи са мо ква ли те том пред ста ва-ре као је ди рек тор Кул тур ног цен тра Бошко Бо ги че вић, на ја вљу ју ћи бо га ту про лећ ну и лет њу култур ну се зо ну.

11 Среда, 20. март ИЗ ЈКП ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА Ха ва ри је на ка на ли за ци о ној мре жи Због не ле гал них при кљу ча ка гра ђа на јав но пред у зе ће мо ра да из дво ји од 15 до 300 хи ља да ди на ра за от кла ња ње ква ро ва IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Са ку пљен от пад У по след њем из ве штајном пе ри о ду до шло је до по ве ћа ња укуп не ко ли чине от па да за ско ро че ти ри по сто. Та ко је пре ма изве шта ју ЈКП Ко му на лац ску пље но 490 то на от пада,а од по чет ка го ди не укуп но 2775 то на. Та ко ђе, у Ко му нал цу ис ти чу да је на пла та у фе бру а ру ме се цу би ла три од сто ве ћа не го у ја ну а ру те ку ће 2013.го дине, а укуп на по тра жи ва ња из но се бли зу 25 ми ли о на ди на ра. Ин гас Ка ко би из бе гли не по пулар не ме ре ис кљу че ња са га сне мре же из над ле жног пред у зе ћа апе лу ју на све гра ђа не да из ми ру ју њи хова ду го ва ња,ј ер су суд ски тро шко ви из у зет но ви со ки. За то је осам еки па сва коднев но на те ре ну ка ко би се по бољ ша ла на пла та. На те ри то ри ји оп шти не има по тро ша ча са ду гом пре ко пет хи ља да ди на ра. Из по ре ског У Оде ље њу за на пла ту јав них при хо да по ру чу ју да је ак ци ја от пи са ка ма те и ми ро ва ња по ре ског ду га да ла из у зет не ре зул та те и да је 11 хи ља да по ре ских об ве зни ка из ми ри ло ду гова ња.ка ко ка жу на пла ће но је око 17 ми ли о на ди на ра, а на на ред ној сед ни ци општин ског Ве ћа на ћи ће се пред лог Вла де Ре пу бли ке Ср би је да се рок про ду жи. Но ви сајт Но ви сајт оп шти не би ће у функ ци ји од 1. апри ла ове го ди не. На из ра ди сајта ра де струч ња ци, а би ће пот пу но дру га чи ји од акту ел ног ко ји је под се ћа мо био на гра ђи ван прет ходних го ди на. Но вог ди зај на и функ ци о нал ни ји не го сада шњи, но ви сајт слу жи ће свим гра ђа ни ма оп шти не ка ко би увек би ли ин форми са ни о свим ак ту ел ности ма у гра ду и на се ље ним ме сти ма. У по след ње вре ме све су уче ста ли је ха ва ри је на ка на ли за ци о ној мре жи јер се по је ди ни гра ђа ни са мо вољ но при кљу чу ју, без кон сул та ци је са струч ња ци ма. Ова кве си ту а- ци је нај че шће до во де до ква рова па над ле жно пред у зе ће мо ра да из два ја ве ли ке су ме нов ца ка ко би се от кло нио квар. Трошко ви се кре ћу од 15 хи ља да ди на ра, а по след ња ха ва ри ја оште ти ла је јав но пред у зе ће за 300 хи ља да ди на ра. - Нај че шће је реч о не струч но оба вље ним по сло ви ма без консул та ци је са на шим рад ни ци ма. Ха ва рије се де ша ва ју ка да се не ко при кљу чи на глав ну ка на ли за цио ну цев и по сао се до бро не оба ви, па мо ра мо да ко ри сти мо ка ме ре ко је су ску пе да би от кри ли квар. Бо ри во је Бо жић АК ТУ ЕЛ НО Ми ру је ле га ли за ци ја а кон о ле га ли за ци ји је ових Зда на био на рас пра ви у Скупшти ни Ре пу бли ке Ср би је, а из ло кал ног Оде ље ња за ур ба ни зам ка жу да је ле га ли за ци ја по следњих шест ме се ци у оп шти ни зау ста вље на и да не ма но вих захте ва. - Не за хвал но је про це њи ва ти ка кав ће фи нал ни текст За ко на би ти. Оно што је утвр ђе но као пред лог Вла де Ре пу бли ке Ср бије, је сте да та про це ду ра у вели кој ме ри пред ви ђа олак ши це за објек те по ро дич ног ста но вања, ви кенд објек те и објек те мање по вр ши не. Оно што је та ко ђе по зна то, је сте да се нај ве ћи део над ле жно сти са ло кал них са моу пра ва пре ба цу је на ре пу блич ки ге о дет ски За вод ко ји ће вр ши ти Ка на ли за ци о на мре жа се на ла зи на ду би ни од три до пет ме та ра та ко да от клања ње ква ро ва тра је по не ко ли ко да на - ис ти че Бо ри во је Божић, ди рек тор ЈКП Во до вод и ка на ли заци ја и по ру чу је да, по сту пак ле га ли за ци је и про цеду ру упи са не по крет но сти. Они ће та ко ђе из да ва ти гра ђе вин ске до зво ле што у сва ком слу ча ју није до бра вест за ло кал не са мо у- пра ве - ка же Де јан Дми тро вић на чел них Оде ље ња за ур ба ни зам и ко му нал но стам бе не по сло ве и до да је: - Од пр ве на ја ве ре сор ног мини стра до скуп штин ске про це дуре, про шло је шест ме се ци, а за то вре ме сви пред ме ти су за у ставље ни. Гра ђа ни не ма ју ин те рес да за вр ше ле га ли за ци ју по прави ли ма ва же ћег за ко на ка да ће но ви до не ти број не олак ши це. У прак си је то на пра ви ло про блем и у на шој оп шти ни па не ма мо подне тих зах те ва за ле га ли за ци ју, а по сто је ћи су у ста њу ми ро ва ња. ДОМ ЗДРА ВЉА ДР МИ ЛО РАД МИ КА ПА ВЛО ВИЋ По во дом Свет ског да на бу бре га По треб на бо ља ин фор ми са ност ста нов ни штва о во дом Свет ског да- бу бре га 14. мар та и Пна над ле жни из ин ђиј ског Дома здра вља ис та кли су коли ко је ва жно по ди ћи свест и упо зна ти јав ност о зна чају бу бре га као ор га на ко ји има кључ ну уло гу у одр жава њу жи во та. Сло ган ового ди шњег да на бу бре га је Бу бре зи за жи вот - спречи те акут но оште ће ње бубре га! У на шој зе мљи, свом иза бра ном ле ка ру у свим слу жба ма до мо ва здра вља због обо ле ња бу бре га и мо краћ них пу те ва обра ти ле су се осо бе, бол нич ки се лечи ло њих , а 2147 осо ба је умр ло у го ди ни. У по следњих не ко ли ко го ди на је пре позна та по тре ба по ве ћа ња све сти о те жи ни овог обо ле ња и зна ча ја пра во вре ме ног и аде кват ног лече ња акут ног оште ће ња бу бре га ме ђу здрав стве ним рад ни ци ма, а та ко ђе и по тре ба по кре та ња кам па ња са ци љем ин фор ми са ња ста нов ни штва да пре по зна ју знаке и за тра же струч ну по моћ због ових опа сних обо ле ња. По требно је ви ше ин фор ми са ти гра ђане о зна ча ју до на ци је ор га на. До ни ра ње ор га на је знак ху мано сти, со ли дар но сти и пле ме нито сти,ко јим јед на осо ба ис ка зује сво ју же љу и на ме ру да на кон смр ти до ни ра би ло ко ји део те ла ра ди пре са ђи ва ња,ка ко би се по мо гло те шким бо ле сни ци ма - ис та кли су у прес слу жби До ма здра вља. От кла ња ње ква ро ва ску по и ду го тра је ДО НА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ За ме ник пред седни ка оп шти не Ми лан Бо ди ро жа пре дао је про шле не де ље кљу че ве два но ва ауто мо била мар ке форд начел ни ку по ли циј ске ста ни це у Ин ђи ји Бра ни ми ру Бошња ко ви ћу. -Пот пи си ва њем уго во ра из ме ђу општи не Ин ђи ја и МУП Ре пу бли ке Ср би је по ли циј ске ста ни це у Ин ђи ји ре а ли зо ва ли смо скупштин ску Од лу ку о до де ли два пут нич ка во зи ла на ко ри шћење на шој по ли циј ској ста ни ци. На да мо се да ће то до при не ти бо љем и ефи ка сни јем ра ду поли циј ске ста ни це и сва ка ко смо вољ ни и рас по ло же ни да ту са- ако не ко же ли да се при кљу чи на мре жу, а из ме ђу оста лог то је оба ве за свих гра ђа на, треба да се ја ви над ле жној служби ко ја ће про фе си о нал но и струч но оба ви ти по сао. - Ми ће мо по ку ша ти, у сарад њи са ин спек ци јом, да пра ти мо на ше ко ри сни ке и да санк ци о ни ше мо оне ко ји злоу по тре бља ва ју мо гућ ност да се при кљу че. Це на при кључ ка ва ри ра у за ви сно сти од ду жине це ви ко је су по треб не као и оби ма ра до ва. Они гра ђа ни ко ји су пот пи са ли уго вор са Ме сном за јед ни цом и упла тили 127 евра у про тив вред но сти до би ја ју ме тар це ви у дво ри шту и мо гућ ност да се при кљу че на ка на ли за ци о ну мре жу по јашња ва Бо жић. По ред ха ва ри ја ко је су све уче ста ли је, у јав ном пред у зе ћу ка жу да пр ви леп ши да ни до носе ве ли ку по тро шњу во де. -Про лећ ни ра до ви до но се ин тен зив ни ју по тро шњу во де. Све че шће има мо слу ча је ве да гра ђа ни за ли ва ју ба ште и кори сте во ду за раз не по сло ве, иако је пред ви ђе на за пи ће и са ни тар не по тре бе. Из тог разло га мо ра ће мо да пре ду зме мо не по пу лар не ме ре пре ма оним ко ри сни ци ма ко ји енорм но троше во ду - за кљу чу је Бо жић. Два но ва во зи ла по ли циј ској ста ни ци При мо пре да ја кљу че ва рад њу на ста ви мо и да ље-ис такао је Ми лан Бо ди ро жа. На чел ник по ли ци је Бра нимир Бо шња ко вић се за хва лио ло кал ној са мо у пра ви ис та кавши да је ово на ста вак до бре сарад ње и да ће ова квих ди на ција би ти и у на ред ном пе ри о ду. По ли циј ској ста ни ци два во зи ла

12 12 Среда, 20. март КР ЊЕ ШЕВ ЦИ МИЛ ШПЕД ПРО ШИ РУ ЈЕ КА ПА ЦИ ТЕ ТЕ Ви ше од 200 но вих рад них ме ста PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Цр ве ни крст Сре ма По чет ком про шле не де ље у Ста рој Па зо ви је одр жан саста нак се кре та ра оп штин ских ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста Сре ма ко ме је при су ство ва ла и се кре тар ка Цр ве ног кр ста Војво ди не Смиљ ка Со мер. Саста нак је био по све ћен ра ду Цр ве ног кр ста у Сре му, а би ло је ре чи и о про грам ским ак тивно сти ма, пр вен стве но о со цијал ним про гра ми ма јер се број со ци јал но угро же них гра ђа на по ве ћа ва, а ме ња се и струк тура љу ди ко ји ма је по моћ Цр веног кр ста по треб на. На те ри тори ји це лог Сре ма до шло је до по ве ћа ња бро ја ко ри сни ка народ них ку хи ња, што зна чи да еко ном ска кри за чи ни сво је и од ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста из и ску је до дат но ан га жо ва ње у пру жа њу по мо ћи све ве ћем бро ју љу ди. Ре ци та то ри На те ри то ри ји ста ро па зо вачке оп шти не, тач ни је у ин дустриј ској зо ни у Кр ње шев ци ма, већ се дам го ди на при су тан је Мил шпед, во де ћи ло ги стич ки цен тар у ре ги о ну за ме ђу народ ни, друм ски, авио, брод ски и же ле знич ки тран спорт, склади ште ње и ди стри бу ци ју ро ба и дру гог. Ова во де ћа ком па ни ја кре ну ла је у дру гу фа зу (у првој фа зи из гра ђе на је ин фраструк ту ра и објек ти од ква дра та) из град ње ло ги стичког цен тра, ве ли чи не ква дра та, из ја вио је спе ци јални са вет ник ди рек то ра ове компа ни је Го ран Ма ту ти но вић, про шле сре де на кон фе рен ци ји за но ви на ре, одр жа ној у просто ри ја ма Оп штин ске упра ве, ко јој су при су ство ва ли председ ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић и ње гов по моћ ник Го ран Са вић. Ма тути но вић је до дао да је гра дили ште пре пар да на отво ре но и да се на овом про ши ре њу не ће ста ти, ме ђу тим, све за ви си од кре та ња у срп ској при вре ди. Же лим да се за хва лим Општин ској упра ви Ста ра Па зо ва на из у зет ној са рад њи, јер смо до би ли сву по треб ну до ку мента ци ју и гра ђе вин ску до зво лу у ре корд ном ро ку ре као је Го ран Ма ту ти но вић и до дао да ће се про ши ре ње Мил шпе дових ка па ци те та у Кр ње шев цима за вр ши ти у овој гра ђе винској се зо ни, те да се све ча но отва ра ње пла ни ра у ок то бру ове го ди не. Вред ност овог де ла ин ве сти ци је, без опре ме и инфра струк ту ре ко ју је ком па нија има ла од ра ни је, из но си око пет ми ли о на евра. Ина че, Мил шпед је, по речи ма Го ра на Ма ту ри но ви ћа, ре ги стро вао сво ју фир му Милшпед не крет ни не на те ри тори ји ста ро па зо вач ке оп шти не, Део во зног пар ка Мил шпе да Кон фе рен ци ја за но ви на ре: Го ран Ма ту ти но вић. Ђор ђе Ра ди но вић и Го ран Са вић што је од ве ли ког зна ча ја за ло кал ну за јед ни цу. У Мил шпеду у Кр ње шев ци ма, углав ном ра де љу ди из ове сре ди не, а из град ња но вог објек та зах тева и отва ра ње но вих рад них ме ста што је, по ред из град ње но вог де ла ло ги стич ког цен тра, и би ла те ма кон фе рен ци је за но ви на ре. Он ка зао да ће ви ше од 200 љу ди са те ри то ри је старо па зо вач ке оп шти не на је сен сту пи ти у рад ни од нос и та ко по ста ти део ове ве ли ке ком пани је у ко јој је тре нут но за после но пре ко 800 рад ни ка. Ово је са мо по че так, кључ ни про блем је сте не за после ност, али наш циљ и на ша ви зи ја је да до кра ја ман да та сви не за по сле ни сту пе у рад ни од нос. Ми има мо од лич ну сарад њу са свим при вред ни ци ма с те ри то ри је на ше оп шти не, у кон так ту смо ка ко са до ма ћим, та ко и са стра ним ин ве сти то рима што нам омо гу ћа ва да грађа ни ма са на ше оп шти не обезбе ди мо бо љу и си гур ни ју будућ ност. Ве о ма сам сре ћан што ће мо са рад њу са Мил шпе дом кру ни са ти на је сен и што ће се за по сли ти то ли ки број љу ди - из ја вио је Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник оп шти не Ста ра Пазо ва. Циљ Мил шпе да, фир ме коју су и стран ци одав но пре позна ли је, да с из град њом овог и сва ког сле де ћег објек та, поста ви ову ком па ни ју на во де ће ме сто у ју го и сточ ној Евро пи. Ста ро па зо вач ку оп шти ну на По кра јин ској смо три ре ци та тора ко ја ће се одр жа ти кра јем апри ла у Сеч њу, ме ђу 10 реци та то ра Сре ма у мла ђем уз расту пред ста вља ће Миа Ве реш, Те о до ра Јо ва но вић и Ло ра Мер шак. На По кра јин ску смотру ре ци та то ра у сред њем узра сту из Сре ма се пла си ра ло 12 ре ци та то ра од ко јих, че творо из оп шти не Ста ра Па зо ва и то: Ема Ко чиш, Са ра Ни колић, Ја на Ру ман и Не дељ ко Ар да ла. Од 12 ре ци та то ра из ста ри јег уз ра ста из ста ро па зовач ке оп шти не на По кра јин ској смо три на сту пи ће њих тро је: Кри сти на Ар се ни је вић, Стани сла ва Ба ко и Ми лош Симо но вић. Фил мо ви Гор да не Мом чи ло вић Ви ше пу та на гра ђи ва ни филм Шу ма Тр бе Ба рач ког, ура ђен у про дук ци ји РТВ Стара Па зо ва, аутор ке Гор да не Мом чи ло вић би ће при ка зан на нај ве ћем фе сти ва лу еко лошког фил ма на све ту ко ји се одр жа ва од 16. до 18. апри ла у фран цу ском гра ду До ви лу. Та ко ђе, овај филм би ће прика зан у ка те го ри ји еко ло шког фил ма и у Ри ги у Ле то ни ји на Ме ђу на род ном фе сти ва лу тури стич ког и еко ло шког фил ма ко ји се одр жа ва 27. апри ла. По ред овог фил ма, на по ме нутом фе сти ва лу би ће при ка зан још је дан филм Гор да не Момчи ло вић, Ло вач ке при че, ко ји ће се так ми чи ти у ка те го ри ја ма кул тур ног ту ри зма и аван ту ристич ког ту ри зма. КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ СА СЛО ВАЧ КИМ АУТО РИ МА Зи ма с књи гом У Књи жев но ве че Зи ма с књи гом ста ро па зо вач кој би бли о те ци До си теј Об ра до вић по четком про шле не де ље одр жа но је књи жев но ве че под на зи вом Зима с књи гом ко је је има ло за циљ да чи та лач кој пу бли ци при бли жи књи ге Сло вач ког из да вач ког центра ко ји је за пет го ди на из дао стоти ну на сло ва. Ову из да вач ку ку ћу и књи ге ко је су из да ли у про шлој го ди ни (20 књи га) пред ста ви ли су ди рек тор Вла ди мир Ва лен ћик и уред ник Ви ћа зо слав Хро њец. Том при ли ком чи та лач кој пу блици пред ста вље не су и две књиге ста ро па зо вач ких ауто ра. Реч је о збир ци пе са ма Очи у пе ску аутор ке Ане Ба лаж и ро ма ну Ма дај на сме ши се Мар ти на Пре буђи ле, ко ји је на кон срп ског из дања пре не ко ли ко го ди на до жи вео и сло вач ко из да ње. Ина че, ово књи жев но ве че је ор га ни зо ва но у са рад њи са Словач ким из да вач ким цен тром и Од бо ром за кул ту ру На ци о налног са ве та Сло вач ке на ци о нал не ма њи не ко ји је ста ро па зо вач кој Би бли о те ци обез бе дио и сва прошло го диш ња из да ња. Зах те ви за ро ди тељ ски до да так о чет ком про шле не де ље, на Пини ци ја ти ву По кре та го ра на из Ста ре Па зо ве, на пут ном по ја су из ме ђу Но ве Па зо ве и Ста рих Бано ва ца за са ђе но је 450 сад ни ца бре ста. Ова ак ци ја је по кре ну та за хва љу ју ћи По кре ту го ра на из Срем ске Ми тро ви це ко ји је уступио сад ни це ко ји ма је по пу њен по сто је ћи др во ред на по ме ну том пут ном по ја су. Оста так сад ни ца би ће за са ђен на бив шој де по ни ји у Фру шко гор ској ули ци у Ста рој Па зо ви, а ста ро па зо вач ки го ра ни пла ни ра ју да ак ти ви ра ју и рад на ве мај ке пр во ро ђе не де це у Спе ри о ду од 14. ју ла до 31.децем бра го ди не ко је ни су оства ри ле пра во на ро ди тељ ски до да так за пр во ро ђе но де те, пози ва ју се да под не су зах тев за оства ри ва ње овог пра ва у скла ду с Од лу ком Из вр шног ве ћа Вој води не. Мај ке пр во ро ђе не де це с те ри то ри је ста ро па зо вач ке општи не овај зах тев под но се Општин ској упра ви, Оде ље њу за дру штве не де лат но сти оп шти не Ста ра Па зо ва. Образ це зах те ва мо гу пре у зе ти с зва нич ног општин ског сај та, на ин фо пул ту Оп штин ске упра ве у Ста рој Пазо ви или у ме сним кан це ла ри јама. Мај ке ко је су до би ле ре ше ње о при зна ва њу пра ва, а до да нас им ро ди тељ ски до да так ни је испла ћен, не тре ба по но во да подно се зах тев, јер упла ту ће до бити у нар тед ном пре и о ду. Та ко ђе, оба ве шта ва ју се мај ке ко је су роди ле бли зан це, трој ке, од но сно че твор ке, у пре и о ду од 14. ју ла, за кључ но с 31. де цем бром го ди не да мо гу под не ти зах тев за оства ри ва ње нов ча не по мо ћи По кра јин ском се кре та ри ја ту за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју ( Бу ле вар Ми ла и ла Пу пи на бр. 16 Но ви Сад). По пу ња ва ње др во ре да Ра сад ни ку Брест ка ко би у наред ном пре и о ду има ли сад ни це ов де про из ве де не. Ина че, ста ро па зо вач ка општи на ва жи за ве о ма не по шумље ну оп шти ну и ова квих би ак ци ја тре ба ло да бу де што ви ше. По ред По кре та го рана у про шло не дељ њу ак ци ју по шум ва ља ња пут ног по ја са из ме ђу Но ве Па зо ве и Ста рих Ба но ва ца укљу чи ли су се и општин ска Кан це ла ри ја за мла де, Еко ло шки по крет Еко сан и ЈКП Чи сто ћа.

13 Среда, 20. март СТА РА ПА ЗО ВА Го ди шњи ца Цен тра за хе мо ди ја ли зу По ред обе ле жа ва ња го ди шњи це Цен тра за хе мо ди ја ли зу, ста ро па зо вач ки Дом здра вља био је и до ма ћин струч ног се ми на ра кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је Дом здра вља Др Јо ван Јо вано вић Змај Ста ра Па зо ва обе ле жио је про шлог пет ка годи шњи цу успе шног ра да Центра за хе мо ди ја ли зу у ко јем је збри ну то 37 бу бре жних бо ле сника из ста ро па зо вач ке и ин ђиј ске оп шти не. Цен тар за хе мо ди ја лизу ра ди у две сме не, а о па цијен ти ма бри ну че ти ри ле ка ра и осам ме ди цин ских се ста ра. По ред обе ле жа ва ња го дишњи це Цен тра за хе мо ди ја лизу, ста ро па зо вач ки Дом здравља 15. мар та био је и до ма ћин струч ног се ми на ра кон ти ну и- ра не ме ди цин ске еду ка ци је који је ор га ни зо ва ло Удру же ње не фро ло шких се ста ра Ср бије. У име до ма ћи на, при сут не на овом ску пу у ве ли кој са ли Бе ле згра де, по здра вио је др Ра да Ин ђић, ди рек тор До ма здра вља у Ста рој Па зо ви, подсе тив ши да у Цен тру за хе моди ја ли зу ра ди мал да и успе шна еки па здрав стве них рад ни ка. Та ко ђе, Ин ђић је ис та као и добру са рад њу са ло кал ном са моу пра вом ко ја је и по кро ви тељ ЦР ТИ ЦА Се ћа ња ко ја не бле де Искри ча ви и не по но вљи ви дух Зо ра на Га чи ћа по но во ожи ве ли ње го ви број ни при ја те љи о век ко ји је де це ни ја ма Чоку пљао при ја те ље својим из у зет ним шар мом, вр цавим ху мо ром и не по но вљи вим оп ти ми змом ма да је ско ро две тре ћи не свог, на жа лост, не ду гог жи во та био бо ле стан учи нио је то и де вет го ди на на кон смр ти. Про те кле не де ље у срем ско ми тро вач ком Клубу за кул ту ру жи вље ња Око оку пи ло се ско ро це ло ње го во ста ро дру штво да уз ча шицу ра ки је и Апе ли не пе кар ске спе ци ја ли те те про збо ре ко ју о свом Зо ки ју ко га ни ка да ни су и не мо гу за бо ра ви ти. Би ло је до вољ но да иде ја о оку пља њу сев не у Ци вриној (Зо ран би ре као по ли цијској) гла ви, да то ка же Су ни, она Зве зди и Бу ти, Бу та Јо лету, овај Му си, Не ма њи и Џеге ру и та ко је при ча кре ну ла. Сим ке се ско ро па на љу тио што се он то га ни је пр ви сетио, али му је за то за па ла част да во ди кон фе ран су што је оправ дао при зна њем да је Зо ки био је ди ни чо век ко ји је увек успе вао и ње га да над ла је. Са тим по кај нич ким при знањем сло жио се и ћут ке кли мају ћи гла вом про фе сор Ка рајо вић, ко ји је и са да ве ћи ни при сут них још увек раз ред ни ста ре ши на. Зо ран би си гур но до дао да су се са мо уло ге мало за ме ни ле: са да он бе жи са ча со ва ка да се дру штво запи је у не ком ка фи ћу. Сли кар Мар тин, ње гов пр ви ком ши ја из Ја ли је, ре као је ка ко му је Зо ран стал но пре ба ци вао што је ку ћу са гра дио на Га чи ћа гум ну па је пао пред лог да се из ва ди та ко што ће на лажном про зо ру на сли ка ти његов лик. Ре ђа ле су се до го дов шти не из Зо ра но вог жи во та јед на за дру гом, пра ти ле су их ча ши це ра ки је, а ја сам и не хо ти це често по гле дао на ве ли ки зид ни цр теж ока и ње го ву зе ни цу. По не кад би ми се учи ни ло да ми из ње на ми гу је Зо ра но во око и го во ри: Слу шам их само ка ко сер ка ју. А шта би друго ма то ре ке ше и ра ди ле? За то сам ја на вре ме по бе гао... С. Пу зић Струч ни скуп Не фро ло шке сек ци је у Ста рој Па зо ви овог се ми на ра. Пред сед ни ца Удру же ња не фро ло шких сеста ра Ср би је Бо жи ца Сту пар, из ра зи ла је за хвал ност до маћи ни ма због до бре ор га ни за ције и спрем но сти да по др же рад Не фро ло шке сек ци је, док је о исто ри ја ту ста ро па зо вач ког Дома здра вља го во ри ла Сла ђа на Гру јић, глав на се стра у овој уста но ви. О хро нич ној бу брежној ису фи ци јен ци ји, ане ми ји код бу бре жних бо ле сни ка и хепа ти ти су Ц, го во ри ли су ле ка ри ко ји у Цен тру за хе мо ди ја ли зу ста ро па зо вач ког До ма здра вља СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ ра де од осни ва ња, а то су: др Бо шко Сте па но вић, на челник Слу жбе хе мо ди ја ли зе, др Ђор ђе Ин ђић и др Све тла на Ду дић, док је чет ври ти ле кар у овом цен тру др Алек сан дар Оме ро вић у то вре ме ра дио. Г. М. Оба ве зан си гур но сни по јас Кон тро лом са о бра ћа ја при ме ће но да ве ћи број пут ни ка у мо тор ним во зи ли ма не ко ри сти си гур но сни по јас По ли циј ска упра ва у Сремској Ми тро ви ци са оп шти ла је да ће са о бра ћај на по ли ци ја у на ред ном пе ри о ду, осим воза ча пут нич ких мо тор них вози ла, без из у зет ка санк ци о ниса ти и су во за че - пут ни ке на пред њем се ди шту пут нич ког во зи ла, ко ји не ко ри сте сигур но сни по јас то ком во жње. Циљ ове ак ци је је по бољ шање без бед но сти свих уче сни ка у са о бра ћа ју и сма ње ње бро ја на стра да лих осо ба у са о браћај ним не зго да ма. Ка ко је са оп ште но, у то ку го ди не на под руч ју Поли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци, у са о бра ћај ним незго да ма, жи вот је из гу би ло 11 осо ба - пут ни ка мо тор них во зила. То је 27 од сто од укуп ног бро ја по ги ну лих ли ца. Те ле сне по вре де за до би ла су 223 путни ка. У истом пе ри о ду, при падни ци По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци су санкци о ни са ли око во за ча за са о бра ћај ни пре кр шај не кори шће ње си гур но сног по ја са. При ли ком кон тро ле са о бра ћа ја при ме ће но је да ве ћи број путни ка у мо тор ним во зи ли ма не ко ри сти си гур но сни по јас. - Ко ри шће ње си гур но сног по ја са пред ста вља па сив ни еле мент без бед но сти са о браћа ја и у ди рект ној је, узроч но - по сле дич ној ве зи са бро јем по вре ђенх и на стра далх путни ка у во зи ли ма. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се ко ри шће њем си гур но сног по ја са у ве ли кој ме ри мо гу спре чи ти и убла жи ти по вре де у слу ча ју са о бра ћај не не зго де на во ди се у са оп штењу По ли циј ске упра ве. С. Н. :? Иви ца Пе ја ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - То је, у крај њем, пи та ње по је динца, али опет и после смр ти, тре ба има ти об зи ра пре ма чла но ви ма по ро ди це. Ме ђу тим, ка да се то ста ви у кон текст мо гућ но сти да су тра и не ком мом нај бли жем тре бају ор га ни, не мам не ки по се бан из го вор за што још увек ни сам до нор. Ми тар Ђу ри кин, Бер ка со во - За ве штао бих сво је ор га не јер ми слим да је то ве о ма ху ма на иде ја и по др жавам је у пот пу но сти. Сва ки потен ци јал ни до нор зна чи спас јед ног жи во та. Мо на Стој чић, Ста ра Па зо ва - На рав но да бих за ве шта ла сво је ор га не, по што би та ко по мо гла другим љу ди ма, јер по сле мо је смр ти они ће дру ги ма мо жда по мо ћи, ме ни си гур но ви ше не ће. Стра хи ња Гво зде но вић, Бе о град - Сво је ор га не за ве штао бих у по зни јим го ди нама. Са да, у овим, не бих. Мо жда би мо гло би ти и ра ни је не го што ми слим, али са да, сва ка ко не. Не ма ња Вр ља но вић, Ста ри Ба нов ци - Да, ја бих заве штао сво је ор га не. И мо ји вр шња ци сличног су ми шље ња, ма да се то, ипак чи ни у по зни јим го дина ма. Ми ро слав Кро шљак, Срем ска Ми тро ви ца - Ни сам до нор и не пла ни рам да по ста нем, али не мам ништа про тив оних ко ји се на та кав ко рак од лу че. Искрен да бу дем ни не раз ми шљам о та квим ства ри ма, јер ме свако днев не оба ве зе те ра ју да ми слим ка ко да до ђем до новца и пла тим основ не ме сеч не тро шко ве.

14 14 Среда, 20. март ТЕ МА БРО ЈА: ЈАВНИ РАДОВИ У СРЕМУ j П о кра јин ски се кре тар за при вре ду, за по шља вање и рав но прав ност поло ва Ми ро слав Ва син је на про шло не дељ ној кон фе ренци ји за но ви на ре, пред ставио јав но сти три јав на по зи ва упу ће на по сло дав ци ма и локал ним са мо у пра ва ма у Вој води ни ко ји ма се под сти че за пошља ва ње пу тем су фи нан си рања рад них ме ста у Вој во ди ни. Об ја вљи ва њем кон кур са, ка ко је ре као Ва син, у по кра ји ни по чи ње оства ри ва ње ак тивне по ли ти ке за по шља ва ња у го ди ни. По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, у складу са По кра јин ским ак ци о ним пла ном за за по шља ва ње за го ди ну, су фи нан си ра ће гра до ве и оп шти не на те ри тори ји Вој во ди не у из но су од 162 ми ли о на ди на ра за про гра ме за по шља ва ња при прав ни ка, струч ну прак су, јав не ра до ве и обу ку у про фе си о нал ним и рад ним ве шти на ма. То је био по вод да се у те ми бро ја по за ба ви мо пи та њи ма да ли и ко ли ко срем ске ло калне са мо у пра ве ула жу у јав не ра до ве, ко ли ко ће ли ца би ти упо сле но, да ли су јав ним радо ви ма об у хва ће не и се о ске сре ди не...? Из не ко ли ко општи на ни смо до би ли од го во ре на по ме ну та пи та ња. Ве ру је мо да је реч о же љи да се нај пре за вр ши по кра јин ски кон курс за су фи нан си ра ње јав них ра до ва и да ни је у пи та њу не по стоја ње пла но ва јав них ра до ва. Та мо где смо про на шли са говор ни ке, сви се сла жу у оце ни да је по моћ По кра ји не зна чајна и да би, без те по мо ћи, општи не ре а ли зо ва ле тек де лић пла но ва. за јед ни це Сви лош, Че ре вић и Луг, ДОО "Стам про дукт", ЈКП "Бе о чин", "СИТ" из Че ре ви ћа и два ром ска удру же ња. Ми мо овог оп штин ског пројек та, Јав но ко му нал но пред у- зе ће "Бе о чин" је ла не до би ло ми ли он и по ди на ра за јав не ра до ве у тра ја њу од шест месе ци. Ка да је о го ди ни реч, ло кал ним ак ци о ним пла ном за по шља ва ња пред ви ђе но је да се, у са рад њи са над лежним по кра јин ским се кре тари ја том, из дво ји око че ти ри ми ли о на ди на ра за јав не радо ве и струч ну прак су. Би ло би ан га жо ва но три де се то ро ли ца, од ко јих 25 на јав ним по сло ви ма, а пе то ро мла дих љу ди без ис ку ства, са ви со ком школ ском спре мом, на стуч ној прак си у по је ди ним фир ма ма и уста но ва ма. На осно ву крите ри ју ма над ле жних ор га на, оп шти на Бе о чин је за тра жи ла уче шће АП Вој во ди не у из но су од око два ми ли о на, а од го вор се још че ка. Ра до ви још у пла но ви ма Јав ни ра до ви у Срем ској Митро ви ци са став ни су део ак тивно сти пред ви ђе них Ло кал ним ак ци о ним пла ном за по шљава ња за го ди ну ко ји је усво јен на сед ни ци Скуп штине гра да. Су шти на ре а ли за ци је План По чет ком фе бру а ра у оп шти ни Шид усво јен је Ло кал ни ак ци о ни план запо шља ва ња за годи ну. Ка ко је ис та као начел ник Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га, ово је већ уста ље ни на чин на ко ји локал на са мо у пра ва на сто ји да по мог не за по шља ва ње и ма кар при вре ме но сма њи број не за по сле них ли ца са те ри то ри је шид ске оп штине, ко ја се на ла зе на евиден ци ји На ци о нал не службе за за по шља ва ње. про гра ма је ће се фи нан си ра ње ак тив не по ли ти ке за по шља вања оба ви ти из бу џе та, до ма ћих и стра них до на ци ја. У бу џе ту за го ди ну плани ра на су сред ства од пет мили о на ди на ра за фи нан си ра ње про гра ма јав них ра до ва са зна ли смо од Са ње Ко ва че вић, начел ни це Упра ве за при вре ду и пред у зет ни штво. Кон крет но који ће јав ни ра до ви би ти у пи тању за са да ни је по зна то, јер се че ка по зив по во дом ко ку ри са ња за сред ства удру жи ва ња или додат на сред ства. Ром ко Па пу га По сао за пе де се так ли ца У то ку го ди не, за једнич ким сред стви ма оп шти не Бе о чин (око 2,5 ми ли о на дина ра) и та да шњег По кра јинског се кре та ри ја та за рад, запо шља ва ње и рав но прав ност по ло ва (два ми ли о на), на те рито ри ји ове ло кал не са мо у пра ве су ор га ни зо ва ни јав ни ра до ви на ко ји ма су би ла ан га жо вана 52 рад ни ка. Пре ма ре чи ма Де сан ке Јо ви чић, ше фи це Слу жбе за ло кал ни еко ном ски раз вој Оп штин ске упра ве, радо ви су се, углав ном, од но си ли на раз не по сло ве ко му нал ног, еко ло шког и ху ма ни тар ног карак те ра. Би ли су огра ни че ни на три ме се ца. Но си о ци про јека та и из во ђа чи су би ли: ме сне Јав ним ра до ви ма очи шће на ин ђиј ска град ска де по ни ја

15 Среда, 20. март Ла не по сао за 497 рад ни ка Јав ни ра до ви у Срем ској Ми тро ви ци На ци о нал на слу жба запо шља ва ња Фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца има по дат ке да је то ком го ди не у Сре му је, на јавним ра до ви ма, би ло ан гажо ва но укуп но 497 радни ка. Ан га жо ва но је 110 не за по сле них ли ца и 115 осо ба са ин ва ли ди те том на јав ним ра до ви ма ко је је фи нан си ра ла са мо стал но На ци о нал на слу жба за пошља ва ња. За 272 ли ца ове ра до ве су фи нан си ра ле локал не са мо у пра ве и Вла да Вој во ди не. За јав не ра до ве је уло же но 42 ми ли о на дина ра. За го ди ну три локал не са мо у пра ве пла нира ле су за јав не ра до ве 15,816 ми ли о на ди на ра: Ру ма 10 ми ли о на, Срем ска Ми тро ви ца 5 ми ли о на, а Пе ћин ци ди на ра. Пла ни ра но је апли ци ра ње за до дат них 4,95 ми ли о на дина ра за јав не ра до ве из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је Сред ства би се ко ри сти ла као на кна да трошко ва за ра да не за по сле них лица укљу че них у јав не ра до ве, тро шко ве пре во за и тро шко ве спро во ђе ња јав них ра до ва, наво ди се у Ло кла ном ак ци о ном пла ну за по шља ва ња Срем ске Ми тро ви це. Про шле го ди не је за јавне ра до ве у бу џе ту би ло наме ње но пет ми ли о на ди на ра а још ми ли он је за исту на ме ну био обез бе ђен ид стра не Покра ји не, по да ци су из ве шта ја о овој те ми са ко јом рас пола жу у Упра ви за при вре ду и пред у зет ни штво. Из ве штај не об у хва та по дат ке ко ли ко је јав ним ра до ви ма би ло обу хва ће но не за по сле них, али се на во ди да су јав не ра до ве ре а- ли зо ва ли "Во до вод", Упра ва за обра зо ва ње и кул ту ру, По крет го ра на, Удру же ње гра ђа на "Вели ки вре те нар", ЈКП "Ко му на лије", Ла ћа рач ка ини ци ја ти ва... Из бу џе та оп шти не - 10 ми ли о на ди на ра У не ким ме сти ма рум ске општи не већ се стра то ва ло са јав ним ра до ви ма, у пи та њу су се о ске сре ди не. Ове го ди не јав ним ра до ви ма би ће об у хваће не раз ли чи те де лат но сти, од одр жа ва ња зе ле ни ла и ин фраструк ту ре, до по мо ћи хен ди кепи ра ним осо ба ма. На чел ник за при вре ду и буџет На да Бе го је вић ка же нам да је кон курс за јав не ра до ве у рум ској оп шти ни отво рен од 1. фе бру а ра: -Ло кал ним ак ци о ним пла ном пред ви ђе но је да се за јав не ра до ве из бу џе та оп шти не издво ји 10 ми ли о на ди на ра. Конкурс је при кра ју, за кључ но са 13. мар том уго во ре но је 13 јавних ра до ва. То су по сло ви из обла сти ко му на ли ја - чи шће ње и одр жа ва ње зе ле них по вр шина, ра до ви на по бољ ша њу инфра струк ту ре. У обла сти со ција ле то је ху ма ни тар ни рад са хен ди ке пи ра ним осо ба ма, део ак тив но сти од ви ја ће се у Саве зу сле пих. До са да је рас поре ђе но 9,5 ми ли о на ди на ра, на На чел ни ца На да Бе го је вић овим по сло ви ма упо сли ће се 44 осо бе, за пе ри од од ме сец дана до шест ме се ци. Ви ше не го пре, ак ти ви ра ле су се и се о ске сре ди не. Ових да на оче ку је мо и по ну ду По кра јин ског се крета ри ја та за рад, за по шља ва ње и род ну рав но прав ност, ви деће мо ко ји из нос сред ста ва нам је опре де љен. Је дан део тих сред ста ва ићи ће у јав не ра дове. Од ре ђе ни део ра до ва ићи ће и пре ко ЈП за гра ђе вин ско зе мљи ште и пу те ве. Та ко ће, при ме ра ра ди, неки од јав них ра до ва би ти ''Мој пар кић, мој бро дић'' у Пр вој МЗ Ру ма, Одр жа ва ње и об на вља ње јав не ин фра струк ту ре у Че твртој МЗ, Ко ше ње и одр жа ва ње цен тра се ла и гро бља у До њим Пе тров ци ма, Под сти ца ње друштве не бри ге о ви зу ел но хенди ке пи ра ним осо ба ма, ''Ве ли ко ср це'' у ОШ ''Иво Ло ла Ри бар'', Улеп шај мо жи вот ну сре ди ну у Пу тин ци ма... Не ки од ра до ва тра ја ће 15 да на, дру ги ме сец-два, а најве ћи број јав них ра до ва у румској оп шти ни од ви ја ће се шест ме се ци, од мар та до сеп тем бра ове го ди не. Зна чај на по моћ не за по сле ни ма По чет ком фе бру а ра у општи ни Шид усво јен је Ло кал ни ак ци о ни план за по шља ва ња за го ди ну. Ка ко је ис та као на чел ник Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га, ово је већ устаље ни на чин на ко ји ло кал на са мо у пра ва на сто ји да по мог не за по шља ва ње и ма кар при време но сма њи број не за по сле них ли ца са те ри то ри је шид ске општи не, ко ја се на ла зе на евиден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. - У про шлој го ди ни ус пе ли смо да на тај на чин, кроз разне про јек те и про гра ме, ан гажу је мо 104 ли ца са еви ден ције Слу жбе за за по шља ва ње. Нај ви ше ли ца смо ан га жо ва ли пре ко јав них ра до ва и то на тери то ри ји ме сних за јед ни ца, где су они одр жа ва ли јав не по врши не и ба ви ли се уре ђи ва њем ди вљих де по ни ја. Ор га ни затор тих по сло ва би ло је на ше Јав но-ко му нал но пред у зе ће Стан дард. Осим тих по сло ва, део ли ца је би ло ан га жо ва но и у До му здра вља као па тро нажне се стре укуп но њих 20, на пе ри од од шест ме се ци. Та кође, има ли смо и осам ге рон то Дра ган Јан ко вић до ма ћи ца ко је смо ан га жо ва ли то ком це ле про шле го ди не преко на шег Цен тра за со ци јални рад об ја шња ва на чел ник Оп штин ске упра ве Шид Ром ко Па пу га, до да ју ћи да је, та кође, де вет ли ца про шло стручну прак су кроз оп штин ски конкурс, а да су њих пе то ро ра дили као во лон те ри при прав ни ци на осно ву кон кур са На ци о налне слу жбе за за по шља ва ње. Пре ма ње го вим ре чи ма, шид ска оп шти на и ове го ди не на ста вља са до бром прак сом по мо ћи љу ди ма ко ји се на лазе на еви ден ци ји На ци о налне слу жбе за за по шља ва ње и до да је: Де сан ка Јо ви чић - Ове го ди не је за Ак ци о ни план за по шља ва ња из бу џета Оп шти не Шид за струч ну прак су пред ви ђе но ди на ра, за хва љу ју ћи че му ће 19 ли ца би ти ан га жо ва но за оба вља ње тих по сло ва, одно сно за сти ца ње прак се ко ја им је нео п ход на за за сни ва ње ка сни јег рад ног од но са у струци. Оче ку јем да ће мо до дат на сред ста ва ко ја ће нам омо гући ти лак ше ре а ли зо ва ње овог про јек та до би ти и од По крајин ског се кре та ри ја та по конкур су. Иде ја нам је да ан гажу је мо пре све га оне ко ји су за вр ши ли фа кул тет, та ко да би они на име на док на де доби ја ли по 14 хи ља да ди на ра ме сеч но. Ло кал ним ак ци о ним пла ном за за по шља ва ње за го ди ну та ко ђе смо предви де ли 5,9 ми ли о на ди на ра за про грам јав них ра до ва. У овом слу ча ју та на док на да би из но си ла око ди нара ме сеч но, а рад ни ци би се на по сло ви ма јав них ра до ва ан га жо ва ли на пе ри од од годи ну да на. Ве ру је мо да ће мо за хва љу ју ћи тим сред стви ма ис фи нан си ра ти 25 рад ни ка, а уко ли ко про ђе мо на кон кур су код По кра јин ског се кре та рија та, оче ку је мо да би ус пе ли да ан га жу је мо још то ли ко лица, зна чи укуп но њих 50. Одр жа ва ње и за шти та жи вот не сре ди не И ове го ди не Јав ни ра до ви на те ри то ри ји оп шти не Ин ђија део су ло кал ног Ак ци о ног пла на, а укуп но је пред виђе но око 1,5 ми ли о на ди на ра за го ди ну. Ка ко ка жу у Аген ци ји за еко ном ски раз вој, јав ни ра до ви су ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња ове срем ске оп шти не и до бра дуго го ди шња прак са. - У окви ру јав них ра до ва за ову го ди ну пред ви ђе но је запо шља ва ње 30 ли ца са евиден ци је На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Ма хом су у пита њу јав ни ра до ви ко ји се одно се на за шти ту жи вот не среди не и ко му нал не по сло ве. Као и прет ход них го ди на, љу ди из се о ских сре ди на би ће за по слени на уре ђе њу од ре ђе них дело ва на се ља. Оп шти на је и ове го ди не кон ку ри са ла код по крајин ског се кре та ри ја та за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва та ко да ће се одо бре на сред ства рас по ре ђи ва ти намен ски - ис ти че Дра ган Јанко вић ди рек тор Аген ци је за еко ном ски раз вој оп шти не Инђи ја и до да је да јав ни ра до ви на те ри то ри ји ин ђиј ске оп штине има ју тра ди ци ју ду гу шест го ди на. - За ре а ли за ци ју Јав них радо ва из го ди не, пре ма под не том зах те ву из обла сти одр жа ва ња и за шти те жи вот не сре ди не, би ло је ан га жо ва но 10 ли ца на пе ри од ра да од три месе ца. Углав ном се ра ди о особа ма са пр вим и дру гим сте пеном струч не спре ме, а има ли су на док на ду 32 хи ља де ди на ра. Јав ни ра до ви су се спро во ди ли на не ко ли ко ло ка ци ја у гра ду и на се ље ним ме сти ма за по требе ЈКП Ко му на лац. У пи та њу су ло ка ци је град ске де по ни је у Ин ђи ји, за тим парк у цен тру Чор та но ва ца, парк код же лезнич ке ста ни це у истом се лу и не ко ли ко ло ка ци ја у на се љу Но ви Кар лов ци. Осо бе ко је су би ле укљу че не у јав не ра до ве су из се ла у ко ји ма су се спрово ди ли ра до ви ка ко би се смањи ли тро шко ви пу то ва ња, а та ко би тре ба ло да бу де и ове го ди не - по ру чу је Јан ко вић. Под се ћа мо, оп шти на Ин ђи ја фи нан си ра јав не ра до ве са 51 по сто сред ста ва и По кра ји на са 49 по сто ка жу над ле жни. Е. С. Н.

16 16 Среда, 20. март Од ка ко смо пре из ве сног вре ме на раз го ва ра ли са др Би ља ном Ми ло ше вић ди рек то ри цом До ма здра вља до да нас, мно го се то га проме ни ло у ра ду ове уста но ве ко ја се, у на ди да ће сво јим ко ри сни ци ма би ти бли жа и самим тим де ло твор ни ја, пре пет го ди на одво ји ла од рум ског До ма здра вља и за по че ла само стал ни рад. - Ка да сам не та ко дав но дошла на ме сто ди рек то ри це, све нам је тре ба ло и го то во ни шта ни смо има ли, о че му је ваш лист и пи сао. У ме ђу вре ме ну, за хва љу ју ћи по жр тво ва но сти осо бља, као и мо јој же љи да отво рим сва ка вра та и за мо лим Као што је већ ме се ци ма на ја вљи ва но, до "пре компо но ва ња" ло кал не вла сти уско ро би тре ба ло да до ђе и у Бе о чи ну. На и ме, овла шће ни пред став ни ци пет по ли тич ких стра на ка ко је има ју од бор ни ке у Скуп шти ни оп шти не пот писа ли су, 13. мар та, ко а ли ци о- ни спо ра зум о пре у зи ма њу одго вор но сти за вр ше ње вла сти у оп шти ни Бе о чин. У пи та њу су: СНС (4 од бор ни ка), УРС (4 од бор ни ка), СПС (4 од бор ника), ДСС (3 од бор ни ка) и РДС Ром ска де мо крат ска стран ка (2 од бор ни ка). По ти си ва њем овог спо ра зу ма, у Скуп шти ни оп шти не Бе о чин на ја вље на је ве ћи на од 17 од укуп но 29 одбор ни ка. Из ван спо ра зу ма су оста ле Де мо крат ска стран ка (9 од бор ни ка) и Ли га со ци јалде мо кра та Вој во ди не (3 одбор ни ка). Пред за кљу че ње овог броја, оба ве ште ни смо да је за 18. март би ло на ја вље но одр жа вање кон фе рен ци је за штам пу, а Иришка хроника ко га год тре ба, ус пе ли смо да се по ме ри мо са мр тве тач ке и да ко нач но кре не мо у ре ша вање ак ту них про бле ма ко ји нас му че. На ба ви ли смо ин ха ла торе за Врд ник и Ириг, то но метре, то пло ме ре и пулс не ок симе тре. То не ко ме мо жда не делу је као по себ но ве ли ко и значај но, али на ма је то би ло од из у зет не ва жно сти, об ја шња ва ди рек то ри ца. До бра са рад ња са ло кал ном са мо у пра вом Тре нут но, у то ку је и набав ка ма лог са ни тет ског вози ла, а ка ко на по ми ње дирек то ри ца, до кра ја го ди не Беочинска хроника "ПРЕ КОМ ПО НО ВА ЊЕ" ВЛА СТИ Но ва ве ћи на у Скуп шти ни оп шти не Згра да СО Бе о чин за 19. март пре да ја зах те ва за са зи ва ње сед ни це Скуп шти не оп шти не Бе о чин. У ДО МУ ЗДРА ВЉА Уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве не услу ге Др Би ља на Ми ло ше вић мо же се оче ки ва ти и на ба вка још јед ног ма лог и јед ног вели ког са ни те та. - Има мо од лич ну са рад њу са ло кал ном ад ми ни ста ра ци јом ко ја је схва ти ла зна чај До ма здра вља и чи ни све да уна преди ква ли тет здрав стве не услуге. У крај њем, сред стви ма локал не са мо у пра ве, ус пе ли смо да на ба ви мо по ме ну те апа ра те, као и ма ли са ни тет ко јег ових На зах тев ком пани је "Ла фарж БФЦ", По кра јински се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра дитељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не до де лио је фа брици це мен та у Бе о- чи ну ин те гри са ну до зво лу за рад цело куп ног по стро јења за про из вод њу овог гра ђе вин ског ма те ри ја ла. Тим по во дом, у при суству пред став ни ка по кра јин ских и општин ских вла сти, по слов них парт не ра и за по сле них, пр ву "еко ло шку до зво лу" у Вој во ди ни по моћ ни ца ре сор ног се кре та ра, мр Та тја на Ђу рић, на све ча- да на тре ба да до би је мо. Уз то, сва ки но во на ста ли про блем реша ва мо за јед но и ми слим да је то од лич на по ла зна осно ва за ко нач но по ста вље ње До ма здра вља на здра ве и чвр сте теме ље, ја сна је ди рек то ри ца. Је дан од ве ћих про је ка та који је по кре нут и чи ја се ре а лиза ци ја оче ку је у ско ри је вре ме је и ком плет на са на ци ја ам булан те у Врд ни ку, ко ја укљу чује и фи зич ко одва ја ње де чи јег оде ље ња. - Иде ја је да у при зе мљу бу ду сме ште ни сто ма то ло ги ја оп шта прак са и апо те ка, а на пр вом спра ту де чи је оде ље ње. Та ко ђе, на сто ја ће мо да уве демо и тре ћег ле ка ра, пе ди ја тра или ле ка ра оп ште прак се ко ји ће се ба ви ти са мо де цом. Наш, ири шки пе ди ја тар тре нут но је на спе ци ја ли за ци ји и до кра ја го ди не ће до ћи па ће мо га за пр во вре ме ве ро ват но де ли ти са Врд ни ком. Уз то, у то ку је са на ци ја ам бу лан те у Кру шедол ском пр ња во ру, а пла ни рамо и да по ве ћа мо број из ла за ка на те рен, на ро чи то у Не ра ди ну, Ша трин ци ма и Ја ску, ис ти че др Ми ло ше вић. С. Л М. М. но сти одр жа ној у фа бри ци, 12. мар та, уру чи ла је ди рек то ру "Ла фар жа" Ко сти ну Бор ку. Не до ста так про сто ра Ка ко ис ти че др Би љана Ми ло ше вић, ди рек тори ца До ма здра вља, је дан од нај зна чај ни јих про је ката би ће и уре ђе ње при ла за свим ула зи ма, при че му ће се по себ на па жња по све тити из ла зу од ла бо ра то ри је и рент ге на, као и из град њи пар кин га. - Мо ра мо би ти спремни за про цес акре ди таци је, што зна чи да нај већи део по сло ва мо ра би ти оба вљен до го ди не. Ве ли ки про блем нам предста вља не до ста так просто ра за ар хи ву и у том сми слу део од го вор но сти сно се и по ли тич ке пар тије ко је су ду го би ле ов де сме ште не. Не ке су иза шле ра ни је, не ке ка сни је и једи но је остао СПС са којим тре нут но има мо спор, али се на дам да ће се и то по зи тив но ре ши ти и да ће нам усту пи ти про стор ко ји нам је пре ко по тре бан. СВЕ ЧА НОСТ У КОМ ПА НИ ЈИ "ЛА ФАРЖ БФЦ" До ме ти у обла сти еко ло ги је Нај бо љи рад ни ци Све ча ност у "Ла фарж БФЦ" би ла је при ли ка да се до де ле на гра де нај у спе шни јим радни ци ма ком па ни је у годи ни. За ово при зна ње је номи но ва но 38 рад ни ка, а пр ва на гра да је при па ла Сло бо дану Зо ри ћу, ме на џе ру у сек тору мар ке тин га. Дру гу на гра ду су до би ли Иван Ђу ка и Игор Ла за ре вић, а тре ћу Та ма ра Со виљ Ман дић, Или ја Сто јанац и Си ни ша Па ли ку ћа. Ко стин Борк и мр Та тја на Ђу рић На гра да Сло бо да ну Зо ри ћу (де сно) У окви ру свеча но сти по во дом обе ле жа ва ња хиља ду да на без по вре де на ра ду у бе о чин ском гиган ту, мр Та тја на Ђу рић је об ја снила да се ова ква до зво ла из да је за по сло ва ње на те ри то ри ји Војво ди не. Тај знача јан до ку мент, ко ји га ран ту је нај ви ши сте пен за шти те жи вот не сре ди не, исто време но је до би ло и но во са гра ђе но постро је ње у окви ру до ма ће хе миј ске ин ду стри је "Du oc hem". Овом до зво лом, за сно ваном на За ко ну о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за гађи ва ња жи вот не сре ди не, иста кла је мр Ђу рић, га ран ту ју се ми ни мал на за га ђе ња, најви ши усло ви за шти те и најма њи ри зик по ста нов ни штво. Ин те гри са на до зво ла се из да је фир ма ма ко је су по тен ци јал но нај ве ћи за га ђи ва чи, а про писа не ме ре су уса гла ше не са стан дар ди ма у Европ ској унији. Да би се та кав до ку мент до био, нео п ход на су и ве лика ула га ња, што је "Ла фарж" учи нио из дво јив ши 50 ми лио на евра за про јек те за шти те жи вот не сре ди не. Д. П.

17 Среда, 20. март АПЕЛ ЗА ПО МОЋ СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НИ МА Сви има ју пра во на при сто јан жи вот Осим ре дов не по мо ћи ло кал не са мо у пра ве, нео п ход но је да се ак ти ви ра ком плет на дру штве на за јед ни ца, од но сно сви они ко ји на би ло ко ји на чин мо гу да им по мог ну ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Смо тра драм ског ства ра ла штва Оп штин ска смо тра деч јег драм ског ства ра ла штва би ће одр жа на 22. мар та у са ли Култур но обра зов ног цен тра Шид. На смо три ће уче ство ва ти: СКУД Јед но та и ОШ Срем ски фронт са пред ста вом на словач ком Кроф ни це на пу ту у ре жи ји Ане Ко вар, ОШ Фи лип Ви шњић Ја ме на са пред ставом Де вој ка ца ра над му дри ла или ко ко шке уми ру са љу бави у ре жи ји Ве ре Ву кић, ОШ Срем ски фронт са пред ставом Ки ри ја у ре жи ји Сне жане Ма тић, КПД Ђу ра Киш са пред ста вом на ру син ском Слога у ре жи ји Ја смин ке Ди митри је вић, ОШ Срем ски фронт са пред ста вом Бу ди мо љу ди у ре жи ји На та ше Ми ља но вић, ОШ Срем ски фронт са предста вом Ко ма дић за ви ча ја у ре жи ји На та ше Ми ља но вић. Смо тра по чи ње у 9 са ти, а најбо љи ће пред ста вља ти шид ску оп шти ну у ви шем ран гу так миче ња. Кон курс за штам па ње књи ге Са ци љем пру жа ња фи нансиј ске по др шке пи сци ма са те ри то ри је шид ске оп шти не, Кул тур но обра зов ни цен тар Шид рас пи сао је кон курс за из да ва ње и штам па ње књи ге. Књи жев не обла сти за ко је се мо же кон ку ри са ти су: по е зија, про за, дра ма и књи жев ност за де цу, из у зи ма ју ћи сли ковни це и уџ бе ни ке, а пра во учешћа има ју пи сци са те ри то рије Оп шти не Шид. Уче сник на кон кур су тре ба, уз при ја ву, да до ста ви ру ко пис у штам па ној и елек трон ској фор ми на најви ше 200 ку ца них стра на. Рок за при ја ву и до ста ву ру ко писа је 30. април. При ја ву сла ти на адре су из да ва ча: Кул тур но обра зов ни цен тар, Ка ра ђор ђева 42 или на ма ил: gmail.com. Незапосленост Према подацима Националне службе за запошљавање, Филијале Сремска Митровица, у фебруару се на евиденцији незапослених у Сремском округу налазило лица. У истом периоду у шидској општини тај број је износио Оп шти на Шид из свог бу џета из два ја зна чај на нов чана сред ства за по моћ со ци јал но угро же ним гра ђа ни ма. Ипак, и по ред то га, по је ди ним по роди ца ма, због ве ли ке број но сти чла но ва, та по моћ ни је до вољна. Је дан од њих је и Обренко Ми хај ло вић из Би кић Дола, ко ји жи ви од со ци ја ле и де чи јег до дат ка. Ску пља ју ћи се кун дар не си ро ви не тру ди се да не што и сам ра ди, те да допри не се кућ ном бу џе ту ко ли ко год мо же. Ипак, с об зи ром да по ро ди ца бро ји мно го чла но ва, не ма ју до вољ но нов ца за све по тре бе. - Да јем све од се бе да де цу от хра ним и да бу ду пра ви људи, да бу ду по ште ни, а не да се му че ова ко ко ја. Без об зира не мо је здрав стве но ста ње - имам ка мен у бу бре гу и воду у ко ле ну, ра дим ко ли ко год мо гу - ка же Обрен ко Ми хајло вић, на по ми њу ћи да осим про бле ма са не до стат ком воде, они му ку му че и са кро вом ко ји је до тра јао и нео п ход на му је са на ци ја. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ У не де љу, 17. мар та Удру же ње срп скору ског при ја тељ ства Шид ор га ни зо ва ло је про сла ву Ма сле ни ца - Бе лих по кла да. Ово је пра зник до брог рас поло же ња, ша ле, ве се ља и пра шта ња, а ора низа тор је ти ме же лео да при ка же део бо гат ства, кул ту ре и тра ди ци је срп ског и ру ског на рода. То ком це лог по подне ва на пла тоу КОЦ-а био је ор га ни зо ван кар не вал ски ва шар, а у це ло днев ном про гра му уче ство ва ла су удру же ња же на, Ко њич ки клуб Гра ни чар, Трубач ки ор ке стар Да ни је ла Јо кано ви ћа, основ не и сред ње шко ле са те ри то ри је шид ске оп шти не, ма ли ша ни из Пред школ ске устано ве Је ли ца Ста ни ву ко вић Шиља, број на кул тур но умет нич ка дру штва, као и чла но ви Од ре да У ор га ни за ци ји оп штинског Дру штва за бор бу про тив ра ка, а по во дом Ме сеца бор бе про тив ра ка, про текле не де ље у Пред школ ској уста но ви Је ли ца Ста ни ву ковић Ши ља, ор га ни зо ва но је дру же ње са де цом. Циљ по се те би ло је упозна ва ње де це са зна ча јем пре вен ци је ма лиг них бо лести, као и ши ре ње по ру ка здра вља, на де и жи во та од де тињ ства до ста ро сти. Акци ји су се при дру жи ли и пред став ни ци Еко ло шког покре та и Цр ве ног кр ста Шид. Де ца су, по за вр шет ку дру же ња, од го сти ју до би ла по јед ну ја бу ку. Ње го ва су пру га Ја смин ка Ми хај ло вић ис ти че да се увек тру де да бу ду уред ни, али с обзи ром да не ма ју во ду ни ку пати ло то им је знат но оте жа но и до да је: - Се ло је по ма га ло ко ли ко је мо гло, али не мо ра увек. Ја бих во ле ла ка да бих мо гла до би ти не ки по сао и ка да бих мо гла не што и са ма да ра дим и допри не сем сво јој по ро ди ци. Још је дан при мер оних ко јима је нео п ход на по моћ је Радми ла Бођ ван ски, ко ја жи ви у Ши ду у не у слов ној ку ћи са де цом. У њи хо вој ку ћи је, уз по моћ ло кал не са мо у пра ве, ура ђе на де ра ти за ци ја и де зинске ци ја. - Нај ве ћи про блем пред ставља нам ку па ти ло, јер је до те ме ре про па ло да бу квал но не ма де ла зи да. А по што нема во де мо рам сва ко днев но да пе рем на ру ке. Би ло би ле по ка да би се то сре ди ло. Имам пра ва на де чи ји до да так, али то је не до вољ но да бих ре нови ра ла ку ћу - ре кла је Рад мила Бођ ван ски. Про сла вље не Ма сле ни це ОКОМ КА МЕ РЕ По ру ке здра вља из ви ђа ча Ла зар Би бић. За вр шни део све ча но сти била је при ред ба у КОЦ-у, чи ји су до ма ћи ни би ли уче ни ци Основ не шко ле Вук Ка ра џић из Ада шева ца и Ва ши це. Број ну пу бли ку је на са мом по чет ку по здра вио пред сед ник Удру же ња срп ско-руског при ја тељ ства проф. Ду шан Лу кић, а у про гра му је уче ствовао и хор Ши ди јан ке.. (фо то Ра дио Шид) а кон курс Ко ме са ри ја та за Низ бе гли це у оп шти ни Шид био је под нет 81 зах тев. Ко ми сија за до де лу гра ђе вин ског ма тери ја ла од лу чи ла је да по моћ пружи чла но ви ма осам из бе глич ких по ро ди ца. За њих ће би ти уру чени па ке ти гра ђе вин ског ма те рија ла у вред но сти ди на ра ка ко би се за вр ши ла за по че та град ња или адап ти ра ли по сто јећи објек ти. По ред Ко ме са ри ја та, ко ји је за кон курс обез бе дио 3,2 ми ли о на ди на ра, оп шти на Шид ће апли ци ра ти са пет по сто изно са, та ко да ће ово га пу та за по моћ по ро ди ца ма би ти утро шено ди на ра. Ово га пу та ко ми си ја за до де лу гра ђе вин ског ма те ри ја ла од лу чи ла је да по дели пу не па ке те ка ко би по ро ди це ко је су кон ку ри са ле мо гле да завр ше за по че ту град њу или адапти ра ју по сто је ће објек те. р ви курс елек трон ске пи сме- сти у Ши ду, ко ји су у фе- Пно бру а ру ре а ли зо ва ли ком па ни ја Li nes so li tion, не вла ди на ор гани за ци ја Цен тар за раз вој Срема и Кан це ла ри ја за мла де општи не Шид на и шао је на ве ли ко ин те ре со ва ње Ши ђа на, али је од ви ше де се ти на при ја вље них одабра но са мо 15 по ла зни ка, ко лико има и ком пју те ра у ка би не ту ин фор ма ти ке Тех нич ке шко ле Ни ко ла Те сла где је курс и одржан. Но ви курс е пи сме но сти поче ће кра јем мар та, у са рад њи са На ци о нал ном слу жбом за запо шља ва ње, јер је на ме ра ор гани за то ра да по ла зни ци на кра ју По ро ди ца Ми хај ло вић из Би кић До ла Ове по ро ди це су про те кле не де ље по се ти ли пред ставни ци ло кал не са мо у пра ве, с об зи ром да шид ска оп шти на ула же ве ли ке на по ре ка ко би омо гу ћи ла при сто јан жи вот за сво је су гра ђа не ко ји су со цијал но угро же ни. Ме ђу тим, ка ко би они има ли бо ље усло ве за жи вот, нео п ход но је да се акти ви ра ком плет на дру штве на за јед ни ца, од но сно сви они који на би ло ко ји на чин мо гу да им по мог ну. НА КОН КУР СУ КО МЕ СА РИ ЈА ТА ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ По моћ за осам по ро ди ца КРА ЈЕМ МАР ТА - Схва ти ли смо њи хов про блем и одо бри ли смо им пун па кет, одно сно из нос од ди на ра, ка ко си ус пе ли да за вр ше што су пла ни ра ли и да по но во ста ну на сво је но ге - ре као је Де јан Ло гару шић, пред сед ник ко ми си је. По ве ре ник за из бе гли це Општи не Шид Иви ца Јо вић ка же да су у на ја ви још не ки кон курси ко ји ма ће се на слич не на чи не по мо ћи из бе гли ца ма и до да је: - Пред сто ји нам и ре а ли за ција про јек та из град ње мон та жних ку ћа за по ро ди це ко је има ју већ пла це ве, као и згра да со ци јал ног ста но ва ња за 12 по ро ди ца, што би на дам се тре ба ло да за вр ши мо ове го ди не. Нео п ход ни ма те ри јал ће по ро ди ца ма сти ћи по ис те ку пра ва жал бе од би је них кан ди да та, од носно ка да се пу тем јав них на бав ки иза бе ре ис по ру чи лац, а то све ће по тра ја ти око ме сец да на. Но ви курс е пи сме но сти обу ке по ла жу за вр шни ис пит и до би ју сер ти фи кат о оспо со бљено сти, што ни је био слу чај код пр ве гру пе. Ина че, Ком па ни ја Li nes so lution, Кан це ла ри ја за мла де Општи не Шид и не вла ди на ор га низа ци ја Цен тар за раз вој Сре ма ор га ни зо ва ће 22. мар та дру ги бес плат ни E Pro gress се ми нар на те му ин тер нет про да је. Семи нар ће би ти ор га ни зо ван по прин ци пу шест школ ских ча со ва, у На род ној би бли о те ци Си ме он Пи шче вић у Ши ду. При ја ве за уче шће при ма ју се у Кан це ла рији за мла де, у Ка ра ђор ђе вој бр. 85 или на те ле фо не: и 064/

18 18 Среда, 20. март ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић ЈАВ НИ ПО ЗИВ От куп се о ских ку ћа ав ни по зив за пру жа ње по мо- за стам бе но збри ња ва ње Јћи из бе глих, ра се ље них и прог наних ли ца от ку пом се о ских ку ћа с окућ ни цом, 12. мар та рас пи сао је вој во ђан ски Фонд за пру жа ње по мо ћи из бе глим, прог на ним и ра се ље ним ли ци ма. На овај Јавни по зив но ве при ја ве се не ће при ма ти, не го ће све при ја ве које су из пе ћи нач ке оп шти не подне те на Јав ни по зив за стам бе но збри ња ва ње из бе глих, прог наних и ра се ље них ли ца от ку пом се о ских ку ћа с окућ ни цом ко ји је рас пи сан 24.фе бру а ра ове годи не, би ти узе те по но во у раз матра ње. По сто ји мо гућ ност до пуне, уко ли ко под но си лац при ја ве ми сли да ни је под нео це ло куп ну до ку мен та ци ју на тај Јав ни по зив или је до шло до про ме не у бро ју чла но ва по ро дич ног до маћнства, про ме не ма те ри јал ног по ло жа ја по ро ди це, про ме не здрав стве ног ста ња чла но ва до ма ћин ства и слич но. На сај ту Фон да за пру жање по мо ћи, из бе глим, прог на ним и ра се ље ним ли ци ма Ауто ном не По крај не Вој во ди не мо же се преу зе ти ком плет на кон курс на до кумен та ци ја, док се све по треб не ин фор ма ци је мо гу до би ти на контакт те ле фон: 021/ ДО ГА ЂА ЈИ У КУЛ ТУ РИ Пред ста ве, из ло жбе, су сре ти.. о ред то га што је 15. мар та у Пса ли Кул тур ног цен тра Пећин ци, Кул тур но-умет нич ко друштво Ду шан Јер ко вић из Ога ра из ве ло деч ју пред ста ву Ли ли путан ска свад ба у ре жи ји Жив ка Ива ни ћа, у сре ду, 20. мар та у хо лу пе ћи нач ке уста но ве кул ту ре би ће по ста вље на за јед нич ка изло жба сли ка Та тја не Мар ја новић из Ши ма но ва ца и Сто јан ке Ињац из Бе о гра да. Та ко ђе, у са ли пе ћи нач ког Кул тур ног цен тра у че твр так, 28. мар та ре а ли зо ва ће се Су срет кул тур но-умет нич ких дру шта ва, по све ћен опо рав ку Ни ко ле Мрка ји ћа из Ши ма но ва ца. Том прили ком на сту пи ће КУД Ди ми три је Ко ту ро вић из Бе о гра да и до маћин, КУД Искон из Ши ма но ва ца. Це на ула зни це је 150 ди на ра. СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Гро бља и во до во ди у над ле жно сти јав них пред у зе ћа На днев ном ре ду сед ни це Оп штин ског ве ћа оп шти не Пе ћин ци од 13. мар та би ло је 26 та ча ка днев ног ре да ко је су чла но ви Ве ћа раз ма тра ли око три ипо са та. Пред лог од лу ке о про ме ни осни вач ког ак та ЈКП Са ва до био је са гла сност у пр вој тач ки днев ног ре да, што зна чи да се с из ме ном осни вачког ак та ства ра ју усло ви да пећи нач ко јав но ко му нал но преду зе ће пре у зме на се бе ста ра ње о ху ма ним и сточ ним гро бљи ма у се ли ма пе ћи нач ке оп шти не, ко ја су до са да би ла у над лежно сти ме сних за јед ни ца. С овим по те зом ква ли тет одр жава ња гро ба ља у на се ље ним мести ма оп шти не био би по диг нут на је дан ви ши ни во. С из ме ном осни вач ког ак та, Управ ни одбор овог јав ног пред у зе ћа заме њу је се Над зор ним од бо ром ко га чи не пред сед ник и два чла на, ко је име ну је Скуп шти на оп шти не, од ко јих је је дан из ре до ва за по сле них. Та ко ђе, на ПРЕ ДА ВА ЊЕ НА ТЕ МУ ХИВ-А За уче ни ке пећи нач ке средње Тех нич ке шко ле Ми лен ко Вер кић Не ша и уче нике сед мог и осмог раз ре да ОШ Слобо дан Ба јић Па ја из Пе ћи на ца, у поне де љак, 11.марта, ор га ни зо ва но је пре да ва ње на те му АИДС-а. Пре да ва ње је ор га ни зо вао Дом здра вља др Дра ган Фун дук у са радњи са во лон те ри ма оп штин ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста. На да Кур јач ки, спе ци ја ли ста стру ков на ме ди цин ска се стра, је ка за ла да је ово пре да ва ње ор га ни зо ва но да би се мла ди ма ука за ло на то шта је ХИВ, како се пре но си и ко ја су ри зич- Про мо ци ја Мо но гра фи је Сла но ко по во, тре ће по ре ду из еди ци је Рам сар ска под руч ја Вој во ди не у из да њу По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и зашти ту жи вот не сре ди не, По крајин ског за во да за за шти ту приро де и При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вре зи те та у Новом Са ду, одр жа на је 14.мар та у До му кул ту ре оп шти не Но ви Бе чеј. Овој про мо ци ји при су ство вали су и пред став ни ци Аген ци је на по на ша ња, као и ка ко да се за шти те и ко јим те сто ви ма се про ве ра ва да ли је осо ба за раже на ви ру сом ХИВ-а. На кра ју пре да ва ња при каза ли смо еду ка тив ни филм Дечак ко ји се сти део. Ми пра тимо ка лен дар јав ног здра вља и МОНОГРАФИЈA СЛА НО КО ПО ВО Про мо ци ја у Но вом Бе че ју за раз вој оп шти не Пе ћин ци и то: Ми лан Алек сић, ди ректор Аген ци је, Пе тар Ко за рев и Пе тар Одо ба шић. Ина че, из по ме ну те еди ци је дру га мо ногра фи ја је по све ће на Обед ској ба ри, а пла ни ра се и из да ва ње мо но гра фи је о свим рам сарским под руч ји ма у Вој во ди ни. До ступ но шћу ши рем ауди тори ју му, ове мо но гра фи је на нај свр сис ход ни ји на чин промо ви шу и до при но се за шти ти и очу ва њу вла жних ста ни шта Вој во ди не. овој сед ни ци Оп штин ског ве ћа да та је и са гла снот на Пред лог од лу ке о про ме ни осни вач ког ак та ЈКП Ка на ли за ци ја Пећин ци, на осно ву че га се ствара ју усло ви да ово ко му нал но пред у зе ће пре у зме ин ге рен ције над ме сним во до во ди ма ко ји су до са да би ли у над ле жности ма ме сних за јед ни ца. Проме ном осни вач ког ак та и у случа ју овог пред у зе ћа, Управ ни од бор се за ме њу је Над зор ним од бо ром од три чла на ко је имену је оп штин ска Скуп шти на. Усво јен је и Пра вил ник о крите ри ју ми ма за оства ри ва ње права на фи нан сиј ску по моћ за ванте ле сну оплод њу у овој го ди ни у ко ме су пре ци зно де фи ни са ни усло ви под ко ји ма ће ло кал на са мо у пра ва фи нан си ра ти ванте ле сну оплод њу па ро ви ма с сте ри ли те том са сво је те ри то рије. За ове на ме не у оп штин ском бу џе ту за 2013.го ди ну опре деље но је три ми ли о на ди на ра. На осно ву овог Пра вил ни ка, оп штина ће у пот пу но сти фи нан си рати, са по ди на ра, по кушај ван те ле сне оплод ње оним па ро ви ма ко ји су већ ис ко ри стили два по ку ша ја ко је фи нан си ра Ре пу блич ки фонд за здрав ствено оси гу ра ње. Чла но ви Оп штин ског ве ћа су по др жа ли и ини ци ја ти ву да се у овој го ди ни на ста ви с регре си ра њем ве штач ког осе мења ва ња при плод них гр ла го веда у по љо при вред ним га здинстви ма ка ко би се по ве ћао њихов број и по пра вио ге нет ски сва ког ме се ца ор га ни зује мо пре да ва ња за младе о раз ли чи тим те ма ма, на ко ји ма се АИДС као за ра зна бо лест че сто поми ње, по себ но с аспек та пре вен ци је на гла си ла је На да Кур јач ки. Оп штин ска ор га ни заци ја Цр ве ног кр ста Пећин ци, за јед но са сво јим во лон те ри ма че сто узи ма уче шће у здрав стве новас пит ним ак тив но сти ма на ме ње ним мла ђој по пула ци ји, под се тио је Алексан дар Ан дри је вић, струч ни са рад ник у пе ћи нач ком Цр веном кр сту. По ње му, ка да је у пи та њу по ди за ње све сти о пробле ми ма са вре ме ног до ба, као што су ХИВ и бо ле сти за ви сности, нај е фи ка сни ја је вр шњачка еду ка ци ја. са став. Пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Са ва Чој чић на кра ју је Оп штин ско ве ће ин фор ми сао о пот пи си ва њу Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу из ме ђу оп штине Пе ћин ци и ру ско-шпан ског кон зор ци ју ма ком па ни ја фото на пон ске ин ду стри је чиме су ство ре ни пред у сло ви за из град њу со лар не елек тра не од 30 ме га ва та у Кар лов чи ћу. Том при ли ком Чој чић је под сетио на зна чај ове ин ве сти ци је и отва ра ња оп шти не по ду би ни за но ве ин ве сти то ре. Де ло твор ност вр шњач ке еду ка ци је Пре да ва ње о ХИВ-у Сед ни ца Оп штин ског ве ћа Вр шњач ка еду ка ци ја се пока за ла не пре ва зи ђе ном у оваквим слу ча је ви ма јер пак, уз све по што ва ње пре ма здрав стве ним рад ни ци ма, нај де ло твор ни је је ка да, упра во при пад ни ци младе по пу ла ци је са ве ту ју сво је вр шња ке. Сма тра мо да је та кав вид пре вен ци је нај де ло твор нији, та ко да смо пре да ва ње и овог пу та ор га ни зо ва ли на тај на чин ре као је Алек сан дар Ан дри јевић, из ра зив ши за хвал ност Дому здра вља др Дра ган Фун дук Пе ћин ци, Сред њој шко ли и Култур ном цен тру ко ји су по мо гли ор га ни за ци ју овог пре да ва ња. Та ко ђе, он је из ра зио уве ре ње да ће ово би ти под сти цај да ова ак ци ја пре ра сте у јед ну кон тину и ра ну еду ка ци ју и да ће Црве ни крст да ти свој до при нос у пре вен ци ји ове про па сти савре ме ног до ба. Пе ћин ча ни у Но вом Бе че ју

19 Среда, 20. март ШИД НА СА БО РУ ЗЕ МЉО РАД НИ КА При зна ња нај у спе шни ји ма REALLI CS FAO 450 Хибрид за зрно Толерантан на сушу Добро здравствено стање Брзо отпуштање влаге Висок и стабилан принос Препорука за сетву 19,5-21 cm 100% УВОЗНО СЕМЕ ИЗ ФРАНЦУСКЕ NOVO! ONELI CS FAO 500 Хибрид за клип и зрно Висок принос Брзо отпуштање влаге Добро здравствено стање За силажу уз 10% већи склоп Препорука за сетву 19,5-22 cm До бит ни ци при зна ња Про те клог ви кен да у ор га ни за ци ји Удру же ња се ла Ср би је За ви чај са се ди штем у Срем ској Ми тро ви ци и Општи не Шид одр жан је пр ви Са бо ра земљо рад ни ка, ко јег је отво рио за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ср ђан Ма ле шевић. У про гра му ко ји је одр жан у са ли КОЦ-а уче ство ва ла су кул тур но-уметнич ка дру штва из Ку ку је ва ца и Ер де вика. На те му Про из вод ња крм ног би ља мла дим по љо при вред ним про из во ђа чима је одр жао пре да ва ње др Имре Пата ки са Ин сти ту та за ра тар ство и по вртар ство из Но вог Са да. На кра ју ма ни фе ста ци је, пред сед ник Оп шти не Шид Ни ко ла Ва сић и председ ник СО др Бра ни слав Ма у ко вић су до де ли ли при зна ња узор ним про из вођа чи ма хра не у шид ској оп шти ни, као и удру же њи ма же на за не го ва ње тра дици је и оби ча ја на ро чи то у обла сти ручних ра до ва и ет но је ла. С. Н. RANKI CS FAO 550 Хибрид за клип и зрно Брзо отпуштање влаге Квалитетно зрно Брз почетни раст Добро здравствено стање Препорука за сетву 19,5-22 cm IMERIA CS средње рани IMI 069/ i 063/ / СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ЦИ ЈА РЕ ПРО ГРА МА ДУ ГА ЗА СТРУ ЈУ На ра те, без ка ма те И куп ци ма елек трич не енер ги је на под руч ју ко је по кри ва ЕД "Срем ска Ми тро ви ца омо гу ће но је пла ћа ње ду га на ра те без ка ма те. По зи ве за пот пи си ва ње спо ра зу ма о то ме до би ло је ку па ца, а спо ра зум под ра зу ме ва да ће от пла ту свог ду га мо ћи да из вр ше на ра те без ка ма те. Број ра та пла ћа ња ду га за ви си од ви си не ду га, а нај ве ћи број ко ји је до зво љен по ва же ћој уред би је 24 ра те. Ко ли ко ће ду жни ка ис ко ри сти ти по вла сти цу - Услов за ре про грам је спо ра зум као и да ду жни ци пла те свој де цем бар ски и ја ну ар ски ра чун, а по сле 20. мар та и фебру ар ски ра чун за утро ше ну елек трич ну енер ги ју. Спо ра зу ми се мо гу скло пи ти до 31. мар та - под се ти ла је Мир ја на Ба тало, ру ко во ди лац Сек то ра за тр го ви ни ЕД "Срем ске Ми тро ви ца", ко ја је са Ђор ђем Фа о ром, ди рек то ром ЕД Срем ска Ми трови ца и Дра га ном Ми ло ва но ви ћем, извр шним ди рек то ром за по слов ни си стем, го во ри ла о ре про гра му. Из ове елек тро ди стри бу ци је су по сла ли по зи ва сво јим ку па ци ма, што чи ни 8,6 од сто њи хо вог укуп ног бро ја. Што се ти че от пи са ка ма те, реч се о ка ма ти об рачу на тој у го ди ни. Ако је она ве ћа од ста рог ду га, от пи су је се њен део до ви си не ста рог ду га. - По зи ве за ре про грам ни су до би ли купци ко ји су ту же ни због ду га, јер је се тај по сту пак ре гу ли ше пре ко су да, па уту жена ду го ва ња не ма ју пра во на от пис ка ма те из го ди не. Да нам дуг не би за старео, ми смо ре дов но уту жи ва ли ду жни ке - на по ме ну ла је Мир ја на Ба та ло. Иако ту же ни ни су до би ли по зив за репро грам, у ЕД "Срем ска Ми тро ви ца" ка жу да је и са њи ма мо гућ до го вор уз од ре ђе не усло ве. Ти усло ви су да пла те дуг за ко ји су уту же ни, да га на не ки на чин ре гу ли шу и он да се пот пи су је спо ра зум о ре про граму. Све у све му, ду жни ци мо ра ју да до ђу у елек тро ди стри бу ци ју и да тра же спо ра зум, а над ле жни ће се до го во ри ти са сва ким од њих по на о соб. - Обич но нам до ла зе куп ци ко ји су туже ни због ду га за стру ју, ми сле да и он иде у ре про грам, али то не иде та ко, већ под на ве де ним усло ви ма. За њих ва же дру ги усло ви уко ли ко не ре гу ли шу ста ри дуг за ко ји су уту же ни - до да је Ђор ђе Фа ор, дирек тор ЕД "Срем ска Ми тро ви ца", а Дра ган Ми ло ва но вић ис ти че ва жност по што ва ња од ред би спо ра зу маа је у про тив ном до ла зи до ње го вог рас ки да. Уко ли ко се спо ра зум рас ки не, не ма мо гућ но сти да се он по но во пот пи ше, а ка ма та на дуг се вра ћа. У ре про грам, до да је ди рек тор Фа ор, не ула зе ду го ви по осно ву кра ђе елек трич не енер ги је, од но сно нео вла шће не по тро шње елек трич не енер ги је. Шан су да пот пи шу спо ра зум о ре програ му ду жни ци ко ји су до би ли по зив од ЕД "Срем ска Ми тро ви ца" има ју до 31. мар та, јер се пре ма на шим са зна њи ма тај рок неће про ду жа ва ти. С.Ђа ко вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГО СТО ВА ЊЕ ДВА РУ СКА АН САМ БЛА Не за бо ра ван кон церт У Срем ској Ми тро ви ци су про те кле су бо те, 16. мар та, го сто ва ла два сјај на фол клор на ан сам бла из Ру си је "Вос кре се ње" из Ли пец ка и "Ру ски узори" из Мо скве ко ји су у По зо ри шту "Добри ца Ми лу ти но вић" из ве ли це ло ве че њи кон церт. Ве че пе са ма и ига ра би ло је по све ће но, уз оста ло, тра ди ци о нал ном ру ском пра зни ку "Ма сле ни ци" ко ји је и је дан од нај ве се ли јих ру ских пра зни ка. Два по зна та фол клор на ан сам бла из Руси је су оду ше ви ли пу бли ку о чи јем инте ре со ва њу го во ри по да так да се за ово ве че тра жи ла кар та ви ше. На сце ни су Ру си по ка за ли сво је играч ке ве шти не и при ре ди ли не за бо рав но ве че. На ступ ру ског фол кло ра Фол клор ни ан самбл "Вас кр се ни је" осно ван је го ди не при Ре ги о налном до му на род не умет но сти у Ли пецку. Ре пер то а ром не гу је му зич ке сти лове ре ги о на ју жне Ру си је око гра до ва Во ро њеж, Орел, Курск, Рја зан, Тамбов. Пр ви је ан самбл ко ји је по ка зао све ту ли пец ку фол клор ну тра ди ци ју. Ан самбл "Ру ски узо ри" из Мо скве чи не ве о ма мла ди и из у зет но та лен то ва ни игра чи. Ово ве че ру ског фол кло ра за вр ше но је уз же ље го сти ју и до ма ћи на да се сарад ња на ста ви. С.Ђ. - М.М.

20 20 Среда, 20. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖАН ФЕ СТИ ВАЛ ПИ ЈА НИ ЗМА Так ми ча ри ис ка за ли уме ће и ква ли тет Тре ћи фе сти вал оку пио око 150 мла дих пи ја ни ста из мно гих гра до ва Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске и Ма ке до ни је. Нај у спе шни ји ма до де ље не на гра де Т ре ћи фе сти вал пи ја ни зма кojи je одр жан у Срем ској Ми тро ви ци, од 14. до 17. мар та, у ор га ни за ци ји Му зичке шко ле "Пе тар Кран че вић" и Умет нич ког удру же ња "Кран чевић", оку пио је oкo 150 так мича ра из 19 гра до ва од но сно из 25 уста но ва: основ них, средњих му зич ких шко ла и ви со ких уста но ва Ср би је, Хр ват ске Босне и Хер це го ви не и Ма ке дони је. Ову по зна ту му зич ку ма нифе ста ци ју отво ри ла је Мир јана Пје вац, на чел ни ца Упра ве за обра зо ва ње Гра да Срем ска Ми тро ви ца, под се ћа ју ћи да је Фе сти вал пи ја ни зма је дан од "мла ђих" фе сти ва ла у гра ду, али да је он, сва ка ко, је дан од нај зна чај ни јих фе сти ва ла ко је овај град има. Срем ска Ми трови ца и над ле жни за ову област, по ру чи ла је ре сор на на чел ница, увек ће се тру ди ти да да ју Мил да Ку зми нац, ди рек тор ка фе сти ва ла Од је ци Дру гог да на Фе сти вала пи ја ни зма, у све ча ној са ли Ми тро вач ке гим нази је одр жан је кон церт "Од је ци Шо пе ни ја де" на ко ме су на сту пи ли побед ни ци ово го ди шње "Шопе ни ја де" у Бе о гра ду. Програм су из ве ли Игор Јо вичић, уче ник пр вог раз ре да ОМШ "Стан ко вић" у кла си про фе со ра Све тла не Ми ливо је вић, Ми лан Бо јић, ученик ше стог раз ре да исте шко ле и кла си про фе со ра Ми ле ни је Ре љић, Лео Бори са вље вић, сту дент пр ве го ди не Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду из кла се про фе со ра Вла ди мира Ми ло ше ви ћа и Лу ка Миха и ло Јо вић, сту дент тре ће го ди не Фа кул те та му зич ке умет но сти из кла се про фесо ра Ја ку та Ми ха и ло ви ћа. Јо ван ка Ива нић, ди рек тор ка шко ле На гра де до ма ћи ни ма Уче ни ци шко ле до ма ћи на Фе сти ва ла пи ја ни зма осво ји ли су број не на гра де. Они ко ји по ха ђа ју Основ ну му зич ку шко лу "Пе тар Кран че вић" осво ји ли су 10 пр вих и 4 дру ге на гра де, док су сред њо школ ци исте шко ле осво ји ли 8 пр вих, 6 дру гих и 4 тре ће на гра де. под стрек из у зет ним уче ни ци ма и та лен ти ма ко ји до при но се да се за наш град да ле ко чу је. Начел ни ца је из ра зи ла на ду да ће на ред ни фе сти ва ли оку пи ти још ви ше уче сни ка. Так ми че ња су се од ви ја ла на Са так ми че ња две ло ка ци је - у Му зич кој школи "Пе тар Кран че вић" и Ми тровач кој гим на зи ји, а на њи ма су се над ме та ли уче ни ци основних, сред њих му зич ких шко ла и сту ден ти ви со ко школ ских устано ва. То ком тра ја ња фе сти ва ла Кон церт отва ра ња Мир ја на Пје вац, на чел ни ца го сти Срем ске Ми тро ви це би ли су про фе со ри му зи ке, од но сно про фе со ри кла ви ра и за њих је 16. мар та, ор га ни зо ван акреди то ва ни струч ни скуп, под нази вом "Омаж Рах ма њи но ву" на ком је пре да вач био др Дра гољуб Ка ту нац. Фе сти вал пи ја ни зма је отворен кон цер том пи ја ни сте Зо рана Им ши ро ви ћа из Мин хе на и Гу дач ког квин те та из Срем ске Ми тро ви це у са ли Скуп шти не Ла у ре а ти, на гра ђе ни уче сни ци са про фе со ри ма и до ма ћи ни ма Ла у ре а ти Ла у ре а ти ово го ди шењег Фе сти ва ла пи ја ни зма су: Мар ко Ко вач, сту дент тре ће го ди не ком по зи ције на Фа кул те ту му зич ке умет но сти, у Бе о гра ду, у кла си проф. Је ли це Гли гори је вић, Ка та ри на Ми лути но вић, уче ни ца пр вог раз ре да Сред ње му зич ке шко ле "Пе тар Кран че вић" у Срем ској Ми тро ви ци, у класи проф. Дра га не Не шић и Мом чи ло То мић, уче ник ше стог раз ре да Основ не му зич ке шко ле " Ми хај ло Вук дра го вић" у шап цу, у кла си проф. Го а ре Ла зић. гра да. Сем так ми че ња и по мену тог кон цер та ове го ди не за гра ђа не је ор га ни зо ван и концерт "Од је ци Шо пе ни ја де", а Фе сти вал пи ја ни зма за вр шен је све ча ним кон цер том 17. мар та на ком су до де ље на при зна ња нај бо љи ма ко ји су из ве ли приго дан про грам. Уче ни ке и сту ден те так ми чаре Фе сти ва ла пи ја ни зма оцењи вао је жи ри са ста вљен од еми нент них умет ни ка и пе даго га са ака де ми ја из Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша и Би је љи не, као и из Мин хе на. За бе ле жи ли смо и не ко ли ко ко мен та ра о овом ми тро вач ком фе сти ва лу. - Го сти су би ли оду ше вљени, чу ло се мно го по зи тив них ко мен та ра. На гра ђе ни су пресрећ ни, а ми као ор га ни за тори за до вољ ни, јер је по де љено мно го на гра да, оба жи ри ја су из у зет но ква ли тет но ра дила, ис по што ва не су све за ка зане сат ни це, одр жа ни кон цер ти ко ји су би ли сјај ни, а струч ни скуп је био из у зет но по се ћен - ре кла је проф. Мил да Ку зминац, ди рек тор ка фе сти ва ла. Ди рек тор ка Му зич ке шко ле "Пе тар Кран че вић" Јо ван ка Ива нић та ко ђе не кри је за довољ ство успе шном ор га ни заци јом фе сти ва ла. Она сма тра зна чај ним што је фе сти вал био ме ђу на род ног ка рак те ра, што су они ко ји су се при ја ви ли за уче шће упр кос ло шем вре ме ну и уче ство ва ли. Про фе сор Је ли ца Гли го рије вић из Бе о гра да, но си ле пе ути ске о овох му зич кој ма нифе ста ци ја. - Ов де се так ми чи ло шест сту де на та са Фа кул те та му зичке умет но сти, је дан је ла у ре ат, три су осво ји ла пр ву на гра ду, је дан је за у зео дру го, а је дан тре ће ме сто - ре кла је про фесор ка Гли го ри је вић. С.Ђ.-М.М.- С.Н.

21 Среда, 20. март МА ЛА БЕЧ КА ИМ ПРЕ СИ ЈА Та мо где се дру га чи је ди ше На ши су та мо, из у зев ми нор не ша чи це ло пу жа, це ње ни ле ка ри, ин же ње ри, умет ни ци, или чи ста чи ули ца, све јед но. Они та мо, на лепом, плавом Дунаву, дру га чи је ди шу и дру га чи је ми сле. Аустриј ска пре сто ни ца импре си о ни ра пут ни ка на мерни ка већ на пр ви по глед - фасци нан тан склад гра ђе ви на и спо ме ни ка из пе ри о да аустроу гар ске ца ре ви не и са вре ме не ар хи тек ту ре, бес пре кор не са о- бра ћај ни це, пре ле пи пар ко ви, пре бо га та и до зи ра но не го ва на тра ди ци ја и кул ту ра, по ли тичка не у трал ност, еко ном ска стабил ност и со ци јал на си гур ност, ра ци о на лан од нос пре ма прошло сти, са да шњо сти и бу дућно сти, сли ка је и при ли ка наро да ко ји уме да во ди ра чу на о се би. - Беч ки вал цер и жен ски црни би цикл ни кад не ће иза ћи из мо де - из ја вио је пре по ла ве ка чу ве ни срем ско ми тро вач ки боем Јо сип Стањ ко, зва ни Јо ца Тр бајзл. Не ка ко у то вре ме, лан си ран је и че сто ра бљен по пу лар ни га стар бај тер ски бе ћа рац: Ја сам сво га упита ла те чу, да ми ка же ка ко је у Бе чу. А те ча је, ка жу, прво од го во рио пи та њем и тек по сле се рас пи што љио присе ћа ју ћи се, из ме ђу оста лог, беч ких ка фа на, пи ва и ко баси ца, за хер тор те... За што је ро до на чел ник срп ске пи сме но сти и тво рац азбу ке Вук Сте фа но вић Кара џић сво је вре ме но оти шао у Беч, по стој би ну јед ног Ге теа, Бе то ве на, Штра у са и да не на бра ја мо, а не, на при мер, у Минск да на ли цу ме ста ви ди и пре не се пел цер све ко ли ке европ ске кул ту ре у он да шњу му до мо ви ну Ср би ју. Од го вор Беч ки пар ла мент Но ва ту ри стич ка атрак ци ја хун дер тва сер ха ус је вр ло прост - про ве ди те два да на у Аустри ји и два у при јатељ ској Бе ло ру си ји па ће вам се са мо ре ћи. Јер, Вук је био му дар чо век и знао је на ко ја вра та тре ба да ку ца. Да нас је глав ни град Аустрије европ ска ме тро по ла са ми лион и се дам сто хи ља да ста новни ка од че га је око 170 хи ља да са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, од че га је убе дљи во нај ве ћи про це нат Ср ба. Да кле, сва ки де се ти је наш и не ма шан се да за лу та те иако не вла да те немач ким. Али, исто та ко, не ма шан се да ви ди те нај лон ке се по ули ци или би ло ка кво сме ће, Де таљ из двор ца Бел ве де ре ди вља ње аута са пре гла сним фол ком и лак том на про зо ру и слич не не по доп шти не. Наши су та мо дру га чи ји. На ши су та мо, из у зев ми нор не шачи це ло пу жа, це ње ни ле кари, ин же ње ри, умет ни ци, или чи ста чи ули ца, све јед но. Они та мо дру га чи је ди шу и друга чи је ми сле. Јер, у Бе чу је беч ка шко ла. У Бе чу има сто по зо ри шта! У Бе чу је беч ки вал цер, у Бечу је Ал бер ти на, беч ки де чаци и Опе ра,у Бе чу је беч ка шниц ла и за хер тор та,у Бе чу су цар ски двор ци Шен брун и Бел ве де ре у чи јим ода јама и пар ко ви ма дах за ста је. Тач но по ла Бе ча је у зе ле нилу и пар ко ви ма. Кроз Беч се иде би ци клом, аутом, ме троом, елек трич ним трам ва јем и фи ја ке ром, пе шке. У Бе чу ни је скуп ље не го у Бе о гра ду. У Бе чу је но во го ди шњи кон церт и деце ни ја ма је то већ свет ски музич ки до га ђај. Од све га на броја ног и још мно го то га, за овај текст вред ног па жње, а не забе ле же ног, та мо су на пра вили атрак ци ју та ко да ми ли о ни ту ри ста го ди шње про шпар та ју аустриј ском пре сто ни цом не жа ле ћи ни тру да ни но ва ца. Јед на од за ни мљи во сти ко је ту ри сти не про пу шта ју сва ка ко је стам бе но по слов ни ком плекс у ши рем цен тру гра да. На пр ви по глед, де лу је као да су се деца игра ла и пра ви ла ку ћу. Јер, згра де је не мо гу ће при бли жи ти ни јед ном по сто је ћем ар хи тектон ском сти лу - фа са де су непра вил них об ли ка и жи во писних бо ја, сва ки про зор је разли чи тих ди мен зи ја и об ли ка, по кро во ви ма је за са ђе но др ве ће и жбу ње, не знаш где се улази, а где се из ла зи. За ми слио је ту чуд ну гра ђе ви ну и са сво јим при ја те љи ма из све та ар хи текту ре пре три де це ни је на пра вио беч ки сли кар кон цеп ту а ли ста Фри ден срајх Хун дер тва сер. По ње му је зда ње и до би ло име хун дер тва сер ха ус и да нас је, ето, не за о би ла зна ту ри стич ка тач ка Бе ча. Два да на ко ли ко смо про вели у овој европ ској ме тро по ли до вољ но је тек да се у на го вешта ји ма осе ти дах и дух Бе ча, али и до бра при ли ка да се одре де при о ри те ти при ли ком следе ће, да ка ко, ма ло ду же по се те аустриј ској пре сто ни ци. Јер, шар му цар ског гра да тешко је одо ле ти. За бе ле жио и сни мио: Злат ко Зри лић ВОЈ КА СРЕ МАЧ КО КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ Уз сти хо ве, при че и - ви шње ва чу Би ло је очи глед но да су при сут ни баш ужи ва ли, а да пи сци још ни су све ни каз'ли шта су 'те ли. Је дан ме шта нин је у ша ли до ба цио: "Бра ћин, па ово је бо ље сто пу та од оне тур ске се ри је!" Вој ча ни су баш ужи ва ли у До му кул ту ре По ве о ма хлад ном вре ме ну, пра вом зим ском ки ја ме ту, у До му кул ту ре у Вој ки, 15. марта, оку пи ло се ви ше од сто љуби те ља књи ге и пи са не ре чи, ме ђу њи ма и при лич но све та из Ши ма но ва ца, Ста ре Па зо ве, Угри но ва ца и Ба тај ни це. Ор гани за тор ка Сре мач ке књи жев не ве че ри је би ла вред на, упор на и са ве сна би бли о те кар ка Драга на Жив ко вић, уз аси стенци ју сли ка ра Ми ла на Ђу ри ћа и осо бља Ме сне за јед ни це. Нај пре је пред ста вље на књи га "Ћо ле ти де чи је" Ђор ђа Ћир ко ви ћа из Ши ма но ва ца, о ко јој су бе се ди ли проф. Мир ко Ђор ђе вић и пе сник Др ља ча Ра до ван, из го во рив ши не коли ко сво јих но вих пе са ма, инспи ри са них тра ди ци о нал ним срем ским бе ћар ци ма. По сле крат ког му зич ког при ло га, позна ти глу мац и ре ци та тор Мића Ду дић, из Го лу би на ца, прочи тао је де се так ре чи и из ра за из ове књи ге, што је пу бли ка апла у зом по здра ви ла. Уче сни ци књи жев не и сли кар ске ве че ри Гост из Ба тај ни це, пи сац Нико ла Нин ко вић, на ве о ма духо вит на чин је пред ста вио две сво је књи ге: "Ста ра срем ска вишње ва ча" и "При че уз срем ску ви шње ва чу", а ка сни је и по частио при сут не од лич ном ви шњева чом. По сле му зич ке па у зе, управ ник рум ске Град ске би блио те ке Жељ ко Сто ја но вић, као из да вач књи ге "При че из Срема", ауто ра Ђо ке Фи ли по ви ћа из Пу ти на ца, на сли ко вит на чин је об ја снио тај ну и моћ ње гове пи са не ре чи. По што је Ђо ка Фи ли по вић за хва лио ор га ни зато ри ма и при сут ни ма, из ма мивши сна жан апла уз, Ми ћа Ду дић је про чи тао не ко ли ко крат ких при ча из Ђо ки не књи ге. Ско ро два са та про гра ма је про ле те ло као у тре ну. До маћи ни су по зва ли све го сте да се по слу же осве же њем, уз мезе и пи ће, ка ко то већ при ли чи у Сре му и за ка за ли нов са станак. Јер, би ло је очи глед но да су при сут ни баш ужи ва ли, а да пи сци још ни су све ни каз'ли шта су 'те ли. Је дан ме шта нин је у ша ли до ба цио: "Бра ћин, па ово је бо ље сто пу та од оне тур ске се ри је!" Ђ. Ћ. Д. П.

22 22 Среда, 20. март БЕ О ЧИН НО ВА ПРЕД СТА ВА СЕ КУ ЛЕ ПЕ ТРО ВИ ЋА "Љу бав но пи смо" оду ше ви ло пу бли ку OKOM KA ME PE Са ва не пре ти И по ред че сто ви со ког водо ста ја Са ве и Ду на ва ко ји је, за хва љу ју ћи обил ним сне жним па да ви на ма овог викен да до дат но по ве ћан, опасност од из ли ва ња две ју ре ка на под руч ју Сре ма је ми ни мална, а над ле жни по твр ђу ју да ће се, ко ли ко ове не де ље, во достај вр та ти ти у нор ма лу. Истина, у Срем ској Ми тро ви ци ре ка је по пла ви ла не бра ње ни део ис под на си па и град ског ке ја па су се под во дом, као и увек, на шли по је ди ни уго си тељ ски и спор тр ски објек ти. Ге не рал но гле да но, мо же мо сло бод но ре ћи да је бо ја зан да ће Срем ска Ми тро ви ца про ћи као по је ди на на се ља у Ср би ји, и по ред им по зант ног из гле да ре ке, нео сно ва на јер по све му су де ћи Са ва, за са да, ни ко ме не пре ти. М. М. Пре ми је ра "Љу бав ног пи сма" у Бе о чи ну е о чин ска пу бли ка, жељ на Бте а тра и но вих кул тур них са др жа ја, са оду ше вље њем је до че ка ла пре ми јер но из во ђење пред ста ве "Љу бав но пи смо" Ко сте Триф ко ви ћа, у ре жи ји Се ку ле Пе тро ви ћа и ре а лиза ци ји Ама тер ског по зо ри шта КУД "Бри ле". У стан дард ној глумач кој еки пи ко ју су пред води ли ов да шњи пр ва ци Ран ко Си мић (Ва са Ви дић) и Рат ка Ду лић (Ма ри ја Ви дић) још су на сту пи ли: Оли ве ра Ми ља товић Ра да ко вић (де би тант киња), Ра ди ца Си мић, Ми ло је Кне же вић, Ми лан Ја пун џић Крич кић и Ми ро слав Го гић. Сце но гра фи ју за ову пред ставу је ура дио Сло бо дан Га ле Ова ци је Рат ки Ду лић по сле пред ста ве За бла ћан ски, му зи ку на пи сао Сло бо дан Боб Жив ко вић, а ко сти ми су по зајм ље ни од прија те ља из Ама тер ског по зо ри шта "Јан ко Ве се ли но вић" у Бо га ти ћу. По сле "Од у ми ра ња" Ду ша на Спа со је ви ћа и "Атен та та" Ми лоша Ни ко ли ћа, у пи та њу је тре ћи ко мад ко ји на бе о чин ску сце ну по ста вља ов да шњи књи жев ник и кул тур ни пре га лац Се ку ла Петро вић (1963). Ово га пу та то је ша љи ва игра на шег зна ме ни тог драм ског пи сца Ко сте Триф ко вића ( ), ауто ра "Из бира чи це", "На Бад њи дан" и дру гих тек сто ва, чи ја се 170-го ди шњи ца ро ђе ња упра во обе ле жа ва. Пре ми је ром "Љу бав ног писма", у бе о чин ском До му кул туре је обе ле жен и је дан ве ли ки и ре дак ју би леј че ти ри де це ни је ама тер ског по зо ри шног ра да Радми ле Рат ке Ду лић (1952). Ње на успе шна глу мач ка ка ри је ра је запо че ла уло гом Даф не, у пред стави "Љу бав без...", 1973, у ре жи ји Ви то ми ра Љу би чи ћа. До са да је оства ри ла ви ше од три де сет уло га, као аутор ка ста ла иза ве ћег броја са мо стал них про је ка та, за све то за слу жи ла Ок то бар ску на гра ду оп шти не Бе о чин и На гра ду за живот но де ло "Јо ван Ђор ђе вић" Заво да за кул ту ру Вој во ди не. Ко ле ге из КУД "Бри ле" су јој се за хва ли ле при год ним по кло ни ма. Д. По зна но вић Сни мио: И. Аде мов ски

23 Среда, 20. март KUKURUZ ZA BERBU U KLIPU NS 540 (FAO 500) OTPORAN NA POLEGANJE, TOLERANTAN PREMA SUŠI NS 5043 (FAO 500) TOLERANTAN PREMA SUŠI I VEOMA VISOKOG POTENCIJALA RODNOSTI NS 5010 (FAO 500) VISOK I STABILAN PRINOS, TOLERANTAN PREMA STRESNIM FAKTORIMA NS 6030 (FAO 600) HIBRID REKORDNIH I STABILNIH PRINOSA NS 6010 (FAO 600) HIBRID REKORDNIH PRINOSA ZA BOLJE USLOVE GAJENJA NS 6102 (FAO 600) HIBRID REKORDNIH I STABILNIH PRINOSA NS 7020 (FAO 600) HIBRID REKORDNOG PRINOSA, TOLERANTAN PREMA SUŠI NS 6043 (FAO 600) POGODAN ZA BERBU U KLIPU I SILAŽU ZENIT (FAO 600) VISOK PRINOS, OTPORAN PREMA POLEGANJU RADAN (FAO 600) KRUPAN, DOBRO OZRNJEN KLIP ZA KOMBAJNIRANJE U ZRNU NS 300 (FAO 300) TOLERANTAN PREMA SUŠI I GLAVNIM PROUZROKOVAČIMA BOLESTI NS 3014 (FAO 300) DOBAR ROD I U MANJE POVOLJNIM USLOVIMA GAJENJA NS 4023 (FAO 400) VEOMA VISOK POTENCIJAL RODNOSTI KRMNO BILJE LUCERKA NS Banat ZMS II NS Medijana ZMS V Banat VS Nera NS Medija CRVENA DETELINA Una JARI PROTEINSKI GRAŠAK Javor Partner JARI STOČNI GRAŠAK NS-Junior STOČNI KELJ Perast NS 4015 (FAO 400) VISOK POTENCIJAL RODNOSTI U PROSEČNIM I POVOLJNIM USLOVIMA GAJENJA NS 4030 (FAO 400) OTPORAN PREMA POLEGANJU, TOLERANTAN PREMA SUŠI NS 444 (FAO 400) ODLIČNA ADAPTABILNOST, KVALITETNO ZRNO NS 5043 (FAO 500) HIBRID VISOKIH I STABILNIH PRINOSA NS 5051 (FAO 500) POTENCIJAL ZA PRINOS PREKO 17 t/ha TOLERANTNI PREMA HERBICIDU FOCUS ULTRA NS 444 ULTRA (FAO 400) HIBRID VISOKIH I STABILNIH PRINOSA NS 640 ULTRA (FAO 600) IZUZETNA ADAPTABILNOST I STABILNOST PRINOSA ZA SILAŽU NS 5010 (FAO 500) VISOK I STABILAN PRINOS, TOLERANTAN PREMA STRESNIM FAKTORIMA NS 6043 (FAO 600) POGODAN ZA BERBU U KLIPU I SILAŽU NS 770 (FAO 700) VISOK POTENCIJAL RODNOSTI ZRNA, POGODAN ZA PROIZVOD- NJU KVALITETNE SILAŽE TISA (FAO 700) ZA BERBU U KLIPU I SPRAVLJANJE KVALITETNE SILAŽE OZIMI KRMNI GRAŠAK Pionir KRMNI SIRAK NS-DŽin Titan Siloking JARA GRAHORICA Novi Beograd OZIMA GRAHORICA Neoplanta SUDANSKA TRAVA Srem Sava SOJA FAVORIT 000 grupa zrenja FORTUNA 00 grupa zrenja MERKUR 00 grupa zrenja TAJFUN 00+ grupa zrenja NS VIRTUS 00+ grupa zrenja GALINA 0 grupa zrenja VALJEVKA 0 grupa zrenja NS ZENIT 0 grupa zrenja BALKAN 1- grupa zrenja SAVA 1 grupa zrenja NOVOSAĐANKA 1 grupa zrenja DIVA 1 grupa zrenja VICTORIJA 1+ grupa zrenja NS MAXIMUS 1- grupa zrenja VOJVOĐANKA II- grupa zrenja VENERA II grupa zrenja RUBIN II grupa zrenja TRIJUMF II- grupa zrenja Sortiment besplatan info broj 0800& SUNCOKRET BRANKO Dobar i u težim uslovima!!! DUŠKO Stvoren za rekorde!!! NOVOSAĐANIN Stvoren za klimu 21. veka!!! BAĆA Najuljaniji NS hibrid!!! ORFEJ Novi koncept hibrida za rekordne prinose NS OSKAR Konačno! Novi NS-H-111, raniji, prinosniji i otporan na volovod! NS NOVAK Novi šampion, sve pobeđuje bez izgubljenog seta! GIGANT Novo, samo za gigantske prinose! NS FANTAZIJA Novo, fantastična adaptabilnost i rodnost! NS RIMI PR Clearfield tehnologija i otpornost na plamenjaču NS TAURUS Clearfield tehnologija i visok prinos PEGAZ Clearfield tehnologija i otpornost na volovod SUMO 1 PR Za borbu protiv palamide i plamenjače!!! SREMAC Adut među NS hibridima!!! NS SLATKI Novo, najukusniji NS hibrid! NS GRICKO Novo, i krupan i rodan! VELJA I ranostasnost i prinos!!! DUKAT Najraniji hibrid u Srbiji ako ste zakasnili! NS Semena za sva vremena

24 24 Среда, 20. март ИН ЂИ ЈА ВЛА ДАН ВУ ЈА ТО ВИЋ КОК ТЕЛ МАЈ СТОР j j До са да сам про ме нио шест гра до ва али ме је љу бав до ве ла у Ин ђи ју. Оду ше вљен сам Сре мом и сре мач ким спе ци ја ли те ти ма - ка же 26-го ди шњи кок тел мај стор из Но ве Ва ро ши. ма је дан ку ће рак у Сре- мла дост мо ја ста ну је у Иму, ње му...упра во овим сти хо вима мо же се за по че ти жи вотна при ча Вла да на Ву ја то ви ћа ко га су, на кон не у мор ног трага ња за по слом и до мом, ср це и де ли мич но суд би на до ве ли у Ин ђи ју. Пра во са пла ни не Зла тар на тро ме ђи Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре из гра ди ћа Но ва Ва рош па у рав ни Срем где је, на кон за вр ше не основ не шко ле најпре био у сред њо школ ском ин тер на ту у Срем ској Ми трови ци. - Сти ца јем око ло но сти уписао сам сред њу шу мар ску шко лу и про вео че ти ри див не го ди не у Ми тро ви ци. По што је мо ја мај ка му зич ки обра зова на, ја сам још као де те заво лео кла вир, а за тим и хармо ни ку. У ин тер на ту сам уз ве ли ку по др шку вас пи та чи це Љу би це Јо ва но вић сте као ве ли ко зна ње, уче ство вао сам на мно гим так ми че њи ма пред ставља ју ћи на шу шко лу на по крајин ским так ми че њи ма, а ни за ле су се и на гра де. Кла вир је до дана да на шњег остао мо ја нај ве ћа љу бав. У дру гој го ди ни по чео сам да сви рам хар мо ни ку, усну хармо ни ку и буб ње ве, а кад год се на ђем на не кој про сла ви са прија те љи ма раз ву че се хар мо ни ка. Кок тел мај стор Не ма сла вља без на род не му зи ке - ка же Вла дан и при се ћа се да је у ин тер на ту био и члан и драм ске сек ци је. - Био сам ак ти ван на свим пољи ма ка да је у пи та њу кул турно-умет нич ки рад у ин тер на ту. Ус пут сам тре ни рао и бо ри лач ку ве шти ну при мар не са мо од бра не и био члан клу ба Срем на води Вла дан. На кон за вр ше не сред ње шко ле у Срем ској Ми тро ви ци вра тио се у Но ву Ва рош, где се упо зна је са по слом бар ме на ко ји је учио од уго сти те ља у ло кал ним клу бо ви ма и ди скоте ка ма. - До пао ми се по сао, јер нисам мо гао на ћи по сао у струци. Учи ли су ме ста ри бар ме ни од ко јих сам на у чио ма ле тајне у при пре ма њу кок те ла. У ме ђу вре ме ну сам се пре се лио у Бе о град где сам пре по знао шан су да на пре ду јем у свом по слу. Ра дио сам у пре сти жним ре сто ра ни ма и клу бо ви ма, а имао сам при ли ку да уче ствујем и на так ми че њи ма кок тел мај сто ра - ка же Вла дан. По ред род не Но ве Ва ро ши, Ми тро ви це и Бе о гра да Вла дан је жи вео и у Апа ти ну, Но вом Са ду и Ужи цу, а пра те ћи сво ју ве ли ку љу бав ко ја је ро дом из Ин ђи је, пут га је до вео у овај срем ски град. - У Срем сам се за љу био још за вре ме сред њо школ ских да на ка да сам упо знао са да шњу де војку. С об зи ром да је она пре шест ме се ци до би ла по сао у Ин ђи ји и ја сам ре шио да се пре се лим из Бе о гра да и по чео да ра дим у једном ка фи ћу -ка же Вла дан и присе ћа се див них да на у Ми тро вици. -Оду ше вио сам се ка да су ме пр ви пут од ве ли на сви њо кољ. Ве ћи на школ ских дру га ра је из око ли не Срем ске Ми тро ви це, а по што је Ва рош уда ље на око 500 ки ло ме та ра, за ви кенд ни сам могао да идем ку ћи, па сам оста јао код њих. Та да сам пр ви пут пробао до ма ће срем ске ко ба си це и чвар ке, то га не ма код нас. Мно го во лим и до ма ће ви но из око ли не Кру ше до ла. Оно што ми је би ло нео бич но ка да сам до шао из мог пла нин ског кра ја, је су рав ни ца, ши ро ке ули це, та ко зва ни срем ски шор и ка пи је на ку ћа ма. На пр ви по глед осво ји ли су ме и Са ва и Дунав, где во лим да про во дим време. Ужи вам док пра вим кок те ле, а кад год имам при ли ку спре мам их Хар мо ни ка за дру штво и ве се ља Kok tel Blue Frog Са стој ци: ab sinth, trip ple sec, te qi la, gin, blue cu ra cao, водкa, бе ли рум, red bull i цеђе ни ли мун. за сво је при ја те ље. Не знам да ли ће ме жи вот од ве сти у не ки дру ги град, то се ни кад не зна, али знам да где год да одем, по не ћу у ср цу део Сре ма где сам нај леп ше да не про вео. Дом је та мо где je мо је срце...- за вр ша ва при чу 26-го ди шњи Вла дан Ву ја то вић. Ма ри ја Ба ла ба но вић

25 Среда, 20. март ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Комплетна ултразвучна диjагностика Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Тел: 063/ , 022/ Краља А. Карађорђевића 46 МАРКЕТИНГ Про да јем ме ка но огрев но дрво. Тел: 064/ Про да јем стан у Бе о гра ду, укњи жен, тро со бан, де љив, два ула за и ку па ти ло, Та, Ка ра бурма. Тел: 065/ Из да јем нов ло кал по го дан за кан це ла ри је, са пар кин гом преко пу та су да. Тел: 063/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ви кен ди цу 30м2 у Кум бо ру код Хер цег Но вог. Тел: 022/ Про да јем две ку ће на јед ном плацу, Ста ри шор 6 це на евра Тел: Про да јем хек тар зе мље по ред асфалт ног пу та два км од Врд ни ка. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, Блок Б. Тел: 022/ и 063/ Про да јем 40,4 ара по тез Ба но вац, Лежи мир. Тел: 060/ Про да јем ку ћу на Цр ве ној че сми ули ца Ђу ре Да ни чи ћа 33 у Срем ској Ми тро вици. Тел: и 064/ Про да јем ви кен ди цу на Ду на ву - Кору шка. Ин фор ма ци је и сли ке ви де ти на: -Продајем кућу у Ратарској са плацем од 11 ари. Тел: 063/ Продајем стари воћњак на 1392 ара у Лежимиру "Кустиљ"код кречане преко пута хотела. Тел: 069/ Издајем ненамештен двособан стан у насељу Орао. Тел: Издајем једнособан намештен стан код железничке станице у Новом Саду. Јоветић. Тел: и 064/ Продајем нов стан у центру Сремске Митровице,хитно веома повољно. Тел.063/ Издајем једнособан намештен стан са купатилом улаз посебан, грејање на гас. Тел: и 061/ Издајем једнособан, намештен дворишни стан улица Занатлијска у Сремској Митровици. Тел Издајем двособан ненамештен стан у Орлу. Тел: Издајем једнособан намештен стан у кући у Блоку Б, Крушедолска у Сремској Митровици. Тел: Продајем стан у строгом центру Руме, 56м2, евра укњижен. Удмах усељив.тел: 060/ Продајем стан 70м2 у Деканцу, генерално сређен, одмах усељив. Тел: 063/ Издајем собе за ученике, студенте или самце Променада 31. Тел: Издајем намештену гарсоњеру са централним грејањем у стамбеној згради тел и Златибор продајем нов укњижен апартман, први спрат, намештен, 34м2+галерија, евра, власник. Тел: 063/ Издајем намештену гарсоњеру у центру Новог Сада, кабловска интернет. Тел: 064/ Продајем двособан стан 64м2 у центру Сремске Митровице. Тел: и 069/ Продајем једнособан усељив приземни стан 35м2 у строгом центру Сремске Митровице ул.шећер сокак, пвц столарија, цена могућ сваки договор.тел: 069/ Продајем комфоран етажни стан 77м2 у породичној кући са недовршеном кућом од 100м2у Сремској Митровици. Веома повољно. Тел:063/ Издајем двособан намештен стан на Новом Београду одмах усељив. Тел: 022/ Издајем једнособан намештен стан са купатилом, улаз посебан, грејање на гас. Тел: и 061/ Повољно издајем двособан стан у насељу Стари мост. Тел: Издајем намештену гарсоњеру у центру Новог Сада, кабловска интернет. Тел: 064/ U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica - Издајем двособан стан Стари мост. Тел: 062/ Издајем намештену гарсоњеру са ЦГ у стамбеној згради. Тел: и 063/ Издајем за девојке намештен стан у центру цена са трошковима 60 евра. Тел: 063/ Хитно продајем двособан стан 58м2 у насељу стари мост, цена 550 евра/ м2. -Продајем кућу 250м2 у улици 15. мај Сремска Митровица. Тел: , 061/ ЛОКАЛИ - Издајем локал преко пута Палате правде, цена повољна. Тел: и 064/ Про да јем Пе жо 206 HDI, 2,0 го дина про из вод ње 2002, у бес пре корном ста њу. Тел: 063/ Продајем плац 50 ари у Блоку Б код тенискох терена. Тел: 064/ СТАНОВИ - Издајем конфорну гарсоњеру у центру Бање Ковиљаче. Тел: 063/ Издајем 1,5 собни стан брачном пару на Кошутњаку, први спрат, ЦГ полунамештен. Тел: 064/ Продајем новији једнособан стан код дома здравља у Руми. Тел: 021/

26 26 Среда, 20. март МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Повољно издајем двособан стан у насељу Стари мост. Тел: ВОЗИЛА - Купујем аутомобиле, било која година производње, старе, нове, хаварисане, плаћање одмах. Тел: 069/ Продајем Сеат Ибизу 1400 кубика, година производње 1997, регистрован до плаво-металик, алу фелне, цена 1800 евра. Тел: 060/ Продајем Опел кадет сузу 1,5 регистрован крајем године. Тел: 064/ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ - Продајем фабричку цистерну 2000 литара, цена Тел: РАЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица и у Улици Карађорђева 12. Alma Mons. Тел: 065/ Излети по Србији Сарајево - 2 дана Европски градови Летовање Сегедин - сваки месец Трг Војвођанских бригада 6 022/ и 063/ Купујем исправне, неисправне колор телевизоре, новије Лап топ рачунаре, нон стоп Младен.Тел: 021/ и 064/ Продајем нове колор Телевизоре свих величина Е37, Е55, Е72 достављам на адресу- нон стоп Младен.Тел: 021/ и 064/ Продајем огревно дрво, повољно. Тел: 064/ Услужно молерски радови/кречење, глетовање, изолација. Попуст за пензионере 30%. Тел: 022/ и 061/ Продајем домаће пилиће и стаклене тегле. Тел: Тражим искрену женску особу ради дружења. Тел; Купујем стрипове, албуме са сличицама и фудбалске улазнице. Тел: 064/ Повољно продајем ТВ Грундинг екран 37, има телетекст. Тел: 069/ и Госпођа 69 година ситуирана са пензијом тражи господина са пензијом до 60 година за дружење да није пушач и да не пије. Тел: 064/ Sve vrste proslava u BALKONIJI kod dispanzera na Savi Renoviran objekat, prijatan ambijent za sve prilike Kapacitet do 140 osoba Za sve informacije pozovite 064/ За винограде продајем багремове стубове 2,5 м цена 200 динара, поцинковану жицу од 2,3,4 мм један кг 80 динара и Багремови штапови за калеме 1,30 м цена 10 динара све половно. Тел:063/ Продајем младе од 18 недеља коке носиље и изношене коке у Сремској Митровици. Тел: / Продајем товне пилице Продајем 18-недељне коке носиље 062/ / Продајем дечија дубока колица, креветац са ладлама и фискалну касу. Тел: Стручно пројектујем и квалитетно израђујем кухиње, плакаре и дечије собе и другу врсту намештаја. Тел: 069/ Жена 50. година чувала би децу и пружала помоћ у кући старим лицима. Тел: Продајем сремски амбар у Мартинцима погодан за постављање у природу, салаш или воћњак. Тел: 063/ Продајем пећ Алфа. Тел: SVE ZA RIBOLOV, RIBOLOV ZA SVE NAJPOVOLJNIJE CENE Promenada bb tel: 022/ i 064/

27 Среда, 20. март МА ЛИ ОГЛА СИ ОД ЛУ КУ - У скла ду са Пра вил ни ком о про да ји слу жбе них во зи ла ''Eaton elec tric'' доо Срем ска Ми тро ви ца, спро ве шће се по сту пак про да је слу жбе них во зи ла Eaton elec tric доо Срем ска Ми тро ви ца и то: 1а) Мар ка: Шко да Мо дел: Oc ta via A5 Бо ја: 6Д зе ле на там на ме та ли зи ра на Го ди на про из вод ње 2006 Ки ло ме тра жа: , 1б) Мар ка: Шко да Мо дел: Фа биа Бо ја: 7Б Си ва све тла ме та ли зи ра на Го ди на про из вод ње 2007 Ки ло ме тра жа: км, -за во зи ло под тач ком 1а по по чет ном из но су од 5.111,90 евра у ди нар ској про тив вред но сти по зва нич ном сред њем кур су НБС на дан упла те. -за во зи ло под тач ком 1б по по чет ном из но су од 3.550,26 евра у ди нар ској про тив вред но сти по зва нич ном сред њем кур су НБС на дан упла те. Мали огласи до 10 речи наплаћују се 100,00 динара за једно објављивање. Свака наредна реч је 10,00 динара. Цена уоквиреног огласа је 200,00 динара за једно објављивање. - Оглас са фотографијом (6x4.5cm) 400,00 dinara - При ја ве за ли ци та ци ју се вр ше до 05. апри ла го ди не до 10,00 ча сова у кан це ла ри ји оде ље ња за ло ги сти ку.осо бе за кон такт су Ми лан Вој но вић 022/ и Бо јан Се ла ко вић 022/ Ли ца ко ја же ле да ви зу ел но по гле да ју во зи ло мо гу то ура ди ти сва ког рад ног да на у пе ри о ду од 10,00 ча со ва до 16,00 ча со ва, а нај ка сни је до да на 05. априла 2013.го ди не до вре ме на од ре ђе ног за под но ше ње при ја ва за ли ци та ци ју. - Ли ци та ци ја ће се одр жа ти у про сто ри ја ма Eaton elec tric доо Срем ска Ми трови ца да на 05. апри ла го ди не, са по чет ком у 11,00 ча со ва. - Ли ца из тач ке 3. ове Од лу ке, ко ја по ну де нај ви шу ку по про дај ну це ну и ко ја ку по про дај на це на бу де при хва ће на од Eaton elec tric доо, ду жна су да из вр ше упла те при хва ће них нов ча них из но са на име ку по ви не слу жбе них во зи ла, ко ја су на ве де на у овој Од лу ци у нај ка сни јем ро ку од 30 да на од да на ли ци та ци је. VE LE PO SLAN STVO RE PU BLI KE HR VAT SKE B E O G R A D Kneza Miloša 62, Be ogr ad, R ep ublika Srbi ja Velepo sl ans tvo R epu blike Hr v ats ke u Be ogradu temeljem čl i 36. Za kona o re gistru bir ača ( N arodne novine broj 14 4/2012.) d aje slijedeću OB JAVU BIR AČIM A Pre ds jed nik R epu blike Hrvatske donio je 1. ožuj ka godine O dl uk u o rasp is ivanju iz bora za član ove u E ur opski parl am ent iz R epu blike H rvatske, ko ja je stu pila na sn agu 4. ožuj ka g od ine. Iz bo ri za član ove u E ur opski parl am ent iz R epu blike H rvatske održat ć e se u subotu 13. i u nedjel ju 14. travn ja g od ine u vremenu od 7,00 do 19,00 sa ti u pros to ri jama Velepo sl ans tva R epu blike Hr v ats ke u Beograd u i to: SN (razmak) TEKST OGLASA Biračko mjesto broj 1. (od slo va A do slova M) na adre si Kneza M ilo ša 62 Biračko mjesto broj 2. (od slo va N do slova Ž) n a adr es i Sime Loza ni ća 1 1 Dr ža vlj ani R epu blike Hrvats ke mogu obavit i uvid u re gistar b ira ča na intern et sk im st ra nicama Minist arstv a upr ave R epu blike Hrvatske na na čin da up iš u svoj OIB il i MBG i pre zime. Na naveden oj web sta nici dos tup ni su i s vi obras ci pot re bni z a aktivnu i pret hodnu r egi strac iju birač a. Državl ja ni Republik e Hrvatske k oji će na izborima za čl anove u Europsk i parlament i z R epubl ik e Hrvat sk e glas ov at i u Republ ic i S rbiji a NEMAJU pr ebival iš te u Rep ublic i Hrva ts koj mor aj u ob aviti A KTI VNU r egi straci ju. Državl ja ni Republik e Hrvatske k oji će na izborima za čl anove u Europsk i parlament i z R epubl ik e Hrvats ke gla so va ti u Repub li ci Srbij i a IMAJU pr ebival iš te u Re pub lici Hr vats ko j mora ju o baviti P RET HODNU reg ist racij u. Zah tj eve z a aktivn u i preth odnu re gi st raci ju birač i pod nose OSO BNO u Ve l epo slanstvu Rep ublik e Hr vatske u B eograd u u ulici Sime Lozanića 11 radn im danom od 9,00 do 16,30 sat i ili putem fax-a na broj odnosno na ili putem poštanske pošiljke zaključno do srijede 3. travnja godine. Zahtjev mora sadržavati: Ime i prezime, datum rođenja, prebivalište (u Republici Hrvatskoj ako se podnosi zahtjev za prethodnu registraciju odnosno u inozemstvu ako se podnosi zahtjev za aktivnu registraciju), te kontakt telefon ili adresu. Zahtjev se vlastoručno potpisuje a uz njega se prilaže preslika valjanog identifikacijskog dokumenta. Za dodatne informacije možete se obratiti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu na telefon broj i SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara

28 28 КУЛТУРА Среда, 20. март УЗ 175. ГО ДИ ШЊИ ЦУ МИ ТРО ВАЧ КЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ Та ко ре ћи вр шња ци, обо ји ца Срем ци, Са ва Пет ко вић и Гри го ри је Ми кић би ли су углед ни цр кве ни пи сци, пе да го зи и исто ри ча ри К роз учи о ни це и збор ни це 175 го ди на ду ге исто ри је Ми тро вач ке гим на зи је прошли су мно ги углед ни све ште ници, мо на си, вла ди ке и ве ро у чите љи Срп ске пра во слав не цр кве, као и дру гих кон фе си ја, ме ђу који ма су се на ро чи то ис та кли еписко пи: Сте фан Ла ста ви ца ( ), др Си ме он Стан ко вић ( ) и Ма ка ри је Ђорђе вић ( ). За па же но ме сто у школ ским ле то пи си ма су, та ко ђе, за у зе ли на став ни ци пра во слав ног "на у ка ве ре" Петар Ни ко лић ( ), Драго мир Ра до ше вић, др Ро до љуб Сто ја ко вић, Вла ди мир Ми лу тино вић, Ми лан Ми ли чић, Јо ван Ла тин кић, од ка то лич ких Иван Н. Рен че вић, Пе тар Ст(е)рни ша, Стје пан Ран цин гер, др Фра њо Хер ман, Ју рај То ма шић, еван гелич ки жуп ник Па вле Клајн, јевреј ски ра бин др Хер ман Гертнер и кан тор Хер ман Вај сберг, гр ко ка то лич ки све ште ни ци Влади слав Хра ни ло вић, Вла ди мир Се ге ди, Или ја Га ра пић, Или ја Ван чик... Не ма ње ва жну уло гу су имали и Јо сип Ло вре тић ( ), ка то лич ки све ште ник и књи жев ник, Вла ди мир Хурбан Вла ди ми ров ( ), све ште ник и во де ћи сло вач ки драм ски пи сац, Хин ко Мар жинец ( ), по зна ти чешки му зи чар и пе да гог, ко ји је у Ми тро вач кој гим на зи ји пре давао цр кве но пе ва ње... Ар хи ман дрит Са ва Пет ко вић Овом при ли ком, не што ви ше па жње по све ћу је мо дво ји ци изу зет них до сто јан стве ни ка СПЦ, цр кве них пи са ца и пе да го га, чије су се жи вот не по ве сти, не ка ко, и вре мен ски по ду да ри ле Са ви Пет ко ви ћу ( ) и Гри гори ју Ми ки ћу ( ). Ар хи ман дрит ма на сти ра Круше до ла Са ва Пет ко вић (Сремска Ми тро ви ца, 11. ја ну ар 1878 При ви на Гла ва, 4. фе бру ар 1957), био је пло дан цр кве ни пи сац и исто ри чар, про фе сор Кар ло вачке бо го сло ви је, ба вио се цр квено сло вен ским је зи ком, цр кве ном ико но гра фи јом и сим бо ли ком. Ис тра жу ју ћи ста ро ру ко пи сно насле ђе и про шлост фру шко гор ских Про та Гри го ри је Ми кић све ти ња, по ред оста лог, оста вио је вред не ра до ве о ма на сти ри ма Кру ше до лу, Ку ве жди ну, Ши шатов цу, Гр ге те гу, Ђип ши... По што је у род ном гра ду за вршио основ ну шко лу, у Ми тро вачкој гим на зи ји је по ха ђао че ти ри ни жа раз ре да од до го ди не. Да ље гим на зиј ско школо ва ње је на ста вио у Срем ским Кар лов ци ма, да би за вр шио и Бо го сла ви ју. Од мах је ру ко поло жен за све ште ни ка и по стављен за на став ни ка Бо го сло ви је у Ре ље ву. У Срем се вра ћа 1904, слу же ћи нај пре као ад ми ни стратор па ро хи је у Кру ше до лу, а убрзо и као па рох у До ба нов ци ма. По об ја ви Пр вог свет ског ра та, 1914, аустриј ске вла сти су га ухап си ле и зло ста вља ле. Ка да је срп ска војска ушла у Срем пре ла зи у Ср бију, на рад у ни шком Цр ве ном крсту, са вој ском се по вла чи пре ко Ал ба ни је и про во ди три го ди не у Ри му. У До ба нов ци ма је по но во го ди не. По што је уна пре ђен у чин пре зви те ра, Са ва Пет ко вић по ста је про фе сор Кар ло вач ке бого сло ви је. За мо на шио се 1936, по сле смр ти су пру ге, исте го дине је про из ве ден за ар хи ман дрита, да би до Дру гог свет ског ра та био ста ре ши на ма на сти ра Круше до ла. Ис пред уста ша бе жи у Бе о град, где пре жи вља ва те шке да не оку па ци је. По сле ра та, као пен зи о нер, жи вео је у Срем ским Кар лов ци ма и ма на сти ру Врдни ку, а по след ње да не про вео у ман. При ви на Гла ва. Про то пре зви тер-ста вро фор Гри го ри је Ми кић (Мар тинци, 24. фе бру ар 1882 Срем ски Кар лов ци, 12. јул 1957), та ко ђе је био пло дан цр кве ни пи сац и исто ри чар, пре да вао је у Кар ловач кој гим на зи ји и Бо го сло ви ји, упра вљао ђач ким ин тер на том Сте фа не у мом. Об ја вио је вред не ра до ве о исто ри ји хри шћан ске и срп ске цр кве, уре ђи вао ли сто ве "Наш пут" и "Срп ски пче лар", сара ђи вао у "Срп ском Си о ну". Основ ну шко лу је Гли ша Микић, ка ко су га зва ли, по ха ђао у Мар тин ци ма, Јар ку и Вр ба су, у Но вом Са ду је за вр шио Ве ли ку срп ску пра во слав ну гим на зи ју, а у Срем ским Кар лов ци ма чу вену Бо го сло ви ју (1906). Те о ло шко обра зо ва ње Ми кић је упот пу нио на сту ди ја ма фи ло зо фи је у Загре бу, Бу дим пе шти и Же не ви, док је у Ди жо ну по ха ђао лет ње кур се ве фран цу ског је зи ка. Слу жбо ва ње у Ми тро вач кој гим на зи ји је за по чео школ ске 1906/7. го ди не, где је пра вослав ној де ци пре да вао ве ро на у- ку и учио их по ја њу. Оста је све до 1912, ка да пре ла зи за су плента ка ти хе ту, а по том и про фе со ра Кар ло вач ке гим на зи је. Из цен тра срп ске кул ту ре и ду хов но сти дело ва ће као члан ва жних цр квених, про свет них, књи жев них и дру гих ко ми си ја и ор га на. Ка ко у сво јој "Ауто би о гра фи ји о други ма" при ме ћу је Б. М. Ми хиз, часо ви овог гим на зиј ског ка ти хе те би ли су "пра ва ма ла чу да ре тори ке, еру ди ци је, ори ги нал но сти и ин те лек ту ал них па ра да". За вре ме Дру гог свет ског ра та про та Ми кић је био та лац код немач ких и уста шких вла сти, по том са це лом по ро ди цом ло го раш у Ца пра гу. Као из бе гли ца, пре давао је у Гим на зи ји у Аран ђе ловцу, пен зи о ни сан, а по том од лу ком Си но да СПЦ име но ван за ин спек то ра вер ске на ста ве у сред њим шко ла ма. По окон ча њу ра та се вра тио у Срем ске Карлов це. Од ли ко ван је на пр сним кр стом и био про то пре зви терста вро фор, но си лац је и ор де на Све тог Са ве. Д. По зна но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ВОД ЈЕ ДО НА ЦИ ЈА МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА j у зеј Сре ма, у окви ру сво је Мре дов не де лат но сти, по себну па жњу по кла ња ис тра жи вачко са би рач ком ра ду. Је дан од на чи на да се обо га те и уве ћа ју му зеј ске збир ке је пле ме ни тост да ро да ва ца, ме ђу ко ји ма је и ге не рал Гој ко Кр стић Џо ја. Бу ду ћи да је оба вљао зна чај не функ ци је у ору жа ним сна га ма СФРЈ, по кло ни ма ко је је не дав но уру чио исто риј ском оде ље њу Музе ја Сре ма ство ре ни су усло ви да део јед не успе шне вој нич ке кари је ре бу де ста вљен на увид поко ле њи ма ко ја до ла зе. Му зеј ски са вет ник, исто ри чар Бо ра Че ке ри нац, ср дач но се Ге не рал Гој ко Кр стић (де сно) са Бо ром Че ке рин цем у Му зе ју Сре ма за хва лио ге не ра лу Кр сти ћу на број ним фо то гра фи ја ма са најви шим функ ци о не ри ма на ни воу др жа ве СФРЈ, за хвал ни ца ма, дипло ма ма, уве ре њи ма, при зна њима и од ли ко ва њи ма. Са сво је стране, Му зеј Сре ма се оба ве зао да ће на ве де не по кло не трај но чу ва ти у скла ду са За ко ном о кул тур ним добри ма Ре пу бли ке Ср би је. Ге не рал Гој ко Кр стић - Џо ја је ро ђен 18. ав гу ста го дине у Мар тин ци ма, у ви шеч ла ној сред ње имућ ној по ро ди ци, као ше сто де те оца Не го ва на Кр стића ( ) и мај ке Жи ване, ро ђе не Ско ру пан из Ла ћар ка ( ). Основ ну шко лу је за вр шио у род ном ме сту, а пр ви и други раз ред гим на зи је у Го спи ћу и Ко прив ни ци, јер се та ко кре та ла вој на слу жба бра та офи ци ра, Јова на Кр сти ћа Ба ке, код ко га је Гој ко ста но вао. Тре ћи и че твр ти раз ред је за вр шио у Ми тро вачкој ги ман зи ји, го ди не. Као од ли чан гим на зи ја лац упи су је се на Вој ну ака де ми ју коп не не војске (род ар ти ље ри ја) у Бе о гра ду, ко ју за вр ша ва као тре ћи у ран гу са про сеч ном оце ном 9,52. У чи ну пот по руч ни ка од ла зи у За дар на ду жност ко ман ди ра вода, а по том у Зе ни цу, па по но во у За дар где је био пре да вач мо рала ар ми је и по ли тич ке еко но мије у Шко ли ре зер вних офи ци ра. На кон то га, у чи ну ка пе та на, поста вљен је за на чел ни ка шко ле. По ло жив ши за чин ма јо ра од ла зи у Зе мун за на чел ни ка Шта ба пука. По сле кра ће ду жно сти до би ја пре ко ман ду за Ча чак и ду жност ко ма дан та гар ни зо на "Та на ско Ра јић", ко ји је про гла шен за нај бо љу је ди ни цу у Пр вој арми ји. Сле де ћа ду жност, у чи ну потпу ков ни ка, би ла је у Ни шу - начел ник ПВО ове обла сти, а за тим од ла зи у При шти ну за за ме ни ка ко ма дан та При штин ског кор пу са. Са те ду жно сти Кр стић је прешао у Ге не рал штаб за за ме ни ка, По ро ди ца Не го ва на Кр сти ћа из Мар ти на ца (1941) а по том за на чел ни ка Пер со налне упра ве Ору жа них сна га СФРЈ. Са ове ду жно сти, у чи ну ге не ралма јо ра, је оти шао у пен зи ју. Па ра лел но са вој ном по зи вом, ка да је ви ше пу та ван ред но унапре ђи ван, ге не рал Гој ко Кр стић је за вр шио Прав ни фа кул тет у Спли ту и Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, Ви шу вој ну ака де ми ју, Рат ну шко лу ЈНА, а ис пит на те за за чин ге не ра ла му је би ла "Из бор и во ђе ње ру ко воде ћег и ко манд ног ка дра у оружа ним сна га ма СФРЈ". Овај рад Гојкo Кр стић као пи то мац Вој не ака де ми је (1956) је увр штен у би бли о гра фи ју науч но струч них ра до ва Цен тра висо ких вој них шко ла у Бе о гра ду. Ге не рал Кр стић је об ја вио ве лики број струч них ра до ва у вој ним ли сто ви ма "На род на ар ми ја" и "Вој но де ло". Но си лац је Ор де на за вој не заслу ге са сре бр ним и злат ним маче ви ма, Ор де на на род не ар ми је са сре бр ном и злат ном зве здом, Ор де на ра да са цр ве ном за ставом и две ме да ље за вој нич ке вр ли не. Да нас ге не рал Кр стић, као пен зи о нер, жи ви у Бе о гра ду са су пру гом Зла том (де во јач ко Жи лић), та ко ђе из Мар ти на ца, са ко јом упра во обе ле жа ва 50 го ди на срећ ног бра ка. Има ју си но ве Дар ка и Влат ка, уну ке Мар ка и Алек су. Ра до оби ла зи школ ске дру го ве из гим на зи је, про фе сор ку На ду Јан ко вић, кума Гој ка Та ли ро ви ћа, др Ди митри ја Стој ши ћа, др Ђор ђа Би ровље ва, род но ме сто Мар тин це у ко јем му жи ви ро ђе ни брат Цветин - Цве ја Кр стић. Са ва Гру ји чић

29 Среда, 20. март КУЛТУРА 29 ЧЕ ТИ РИ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ НА ПО ЗО РИ ШНОЈ СЦЕ НИ р ва ки ња бе о чин ског Ама тер- по зо ри шта КУД "Бри ле" Пског Рад ми ла Рат ка Ду лић је ро ђе на 28. ав гу ста го ди не у Бе о чину. Од ра ста ју ћи у по ро ди ци ко ја је би ла по све ће на умет но сти - мај ка Ка ти ца ба ви ла се глу мом и пе ва ла у хо ру, а отац Сто јан Стани ву ков глу мом и ре жи јом и сама се "уву кла" у свет умет но сти и бес крај но за во ле ла по зор ни цу и да ске ко је жи вот зна че. Оно што су њој ура ди ли ро ди те љи, Рат ка се ка сни је по тру ди ла да у тај чароб ни свет уђу и њен су пруг Михаљ - као нај бо љи тех ни чар за све тло и тон, и син Ми хај ло - као глу мац и тех ни чар. Рад ми ла Рат ка Ду лић Се ћа се да је пр ви пут у предста ви игра ла го ди не. Било је то у Анал фа бе ти у ре жи ји Ни ко ле Ћи ри ло ви ћа. Ме ђу тим, сма тра да се "упи са ла" у глум цеама те ре го ди не, игра ју ћи Даф не у пред ста ви Љу бав без... у ре жи ји по зо ри шног ма га Ви томи ра Љу би чи ћа. За тим је усле ди ла са рад ња са Пе тром Пе ђом Јо ва но ви ћем, Ми ла ном Бо шко вим, Бо го љубом Крај но вим, Дра го љу бом Му ти ћем, Алек сан дром Ба ком, Ран ком Си ми ћем, Сло бо да ном Мо ја ком, Ју ли ја ном Ур су ле скуом и Се ку лом Пе тро ви ћем. Сви они су у сва кој по де ли ра чу на ли на њу, а ду го го ди шњи ди рек тор До ма кул ту ре у Бе о чи ну, Ни ко ла Ћи ри ло вић, с пра вом ју је на звао пр ва ки њом. Рат ка то зва ње, заслу же но, но си и да нас. До са да је оства ри ла ви ше од 30 уло га од ко јих су нај зна чај није: Даф не у Љу бав без, Га ли на у Ша ре ној лоп ти, Ева у Це мента ши ма, Бра на Ко ва че вић у Ново је до ба, Сул та на у Злој же ни, го спо ђа Зе ле нић ка у Ро до љупци ма, Аман ди на у Мач ки у џа ку, Ири на Ни ко ла јев на Ар ка ди на у Га ле бу, Је ли ца у Ла жи и па ра лажи, го спо ђа Кил у На род ном непри ја те љу, Фи ли по у Кон кур су за клов на, Сто ја дин ка у Са мо у би ци, Ан ђа у Ста ни ци ста кле ног во за, Са ве та у Бур ној но ћи, го спо ђа Бар ни је у Оска ру, Ми ли ца у Од у ми ра њу, капе та ни ца у Атен та ту, Мари ја у Љу бав ном пи сму... Мно го је на гра да и при знања ко је је до би ла за глумач ка оства ре ња: по чев од зо не, па до по кра јин ских и ре пу блич ких су сре та и фести ва ла. Сво ју љу бав, зна ње и ве шти не го ди на ма пре но си на мла де. Са ко ле гом Ранком Си ми ћем во ди Омладин ску драм ску сце ну, та ко да се не ко ли ко пу та по ја ви ла и у уло зи ре жисе ра. Нај ве ћи број но во годи шњих пред ста ва ње ни су аутор ски про јек ти по чев од тек ста, сце но гра фи је, ко сти ма, му зи ке... Сре ди на у ко јој ра ди је пре по зна ла ње но пре га лаштво и ква ли тет, та ко да је Рат ка у два на вра та (1985. и го ди не) до би ла највред ни је оп штин ско призна ње Ок то бар ску на гра ду општи не Бе о чин. За вод за кул ту ру Вој во ди не до де лио јој је, го ди не, Награ ду за жи вот но де ло Јо ван Ђорђе вић за ви ше го ди шњи не се бичан до при нос раз во ју ама тер ског по зо ри шног ства ра ла штва у Војво ди ни. Све ове го ди не Рат ка Ду лић је жи ве ла за по зор ни цу, уло ге, аплауз... И она, и сви ми ко ји це ни мо и по шту је мо њен рад, на да мо се да ће на ста ви ти још ду го, ду го да игра. Јер, за њу жи вот је игра, а по зор ни ца ме сто на ко јем се најлеп ше осе ћа и нај лак ше ди ше. Се ку ла Пе тро вић Foto galerija Љиљана Савић: Лист на сунцу НО ВИ САД ИЗ ЛО ЖБА У ГА ЛЕ РИ ЈИ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ j " " Из ло жбу при прем них ски ца за че ти ри жен ске фи гу ре на сту бу чу ве ног ка феа, ко ји је Са ва Шу ма но вић осли као го ди не, при пре ми ла мр Ти ја на Пал ко вље вић У са рад њи са Фран цу ским ин сти ту том у Ср би ји, а уз по моћ срп ског Ми нистар ства кул ту ре и ин фор ми сања и ком па ни је "Ла фарж БФЦ", Га ле ри ја Ма ти це срп ске у Новом Са ду при пре ми ла је ориги нал ну и за ни мљи ву из ло жбу под на зи вом "Са ва Шу ма но вић и тај на под ку по лом". У окви ру обе ле жа ва ња ме се ца фран кофо ни је, по став ку су, 14. мар та, отво ри ли управ ни ца Га ле ри је МС мр Ти ја на Пал ко вље вић (аутор ка из ло жбе и ка та ло га), проф. др Ли ди ја Ме ре ник, исто ри чар ка умет но сти и Жан- Лик Го е стер, ди рек тор Францу ског ин сти ту та у Ср би ји. На из ло жби "Са ва Шу ма новић и тај на под ку по лом" преми јер но су из ло же не при премне ски це за че ти ри жен ске фигу ре, ко је је ве ли ки шид ски и срп ски сли кар, 1927, на сли као на сту бу у ка феу "La Co u pole", на па ри ском Мон пар на су. (За "Срем ске но ви не" је о то ме ви ше пи са ла Гор да на Кр стић Фај, у фељ то ну то ком апри ла и ма ја 2012.) Де це ни ја ма се о то ме при ча ло, ка же управ ни ца Пал ко вљевић, али је тек от кри ће ски ца, са да у при ват ном вла сни штву, по твр ди ло Шу ма но ви ће во ауторство у де ко ра ци ји овог мон ден ског ме ста. У же љи да до ча ра ју амби јент и ат мос фе ру чу ве ног ло ка ла, позна тог по ноћ ном живо ту Па ри за три де сетих го ди на 20. ве ка, у но во сад ској га ле ри ји су пред ста ви ли историј ске, али и са вре мене фо то гра фи је ка феа "La Co u po le" и ре пли ку сту ба ко ји је осли као Са ва Шу ма но вић. Осли ка ни сту бо ви у ка феу "La Co u po le" (Сни мио: Игор Ан тић) Са став ни део из ло жбе је и филм "Че ти ри ка ри ја ти де" (2013) ко ји је, овим по во дом, на пра вио Игор Ан тић, умет ник ко ји жи ви и ра ди у Па ри зу. У ње му се пре пли ћу ре ле вант ни по да ци из фран цу ске и срп ске исто ри о гра фи је, ства ра ла штво Са ве Шу ма но ви ћа, укр штају ам би јен ти Па ри за и Ши да и Шу ма но ви ће ва ли ков на де ла. Му зи ка из фил ма, ком по зи торке Алек сан дре Вре ба лов, до при но си пу ни јем до жи вља ју Са ви ног све у куп ног ства ра лаштва. - Шу ма но ви ћев ан га жман у ло ка лу "La Co u po le" ва жан је за раз у ме ва ње ње го вог учешћа на та да шњој умет нич кој сце ни Па ри за, по што су ски це за че ти ри жен ске фи гу ре наста ле у го ди на ма ње го вог вели ког успе ха, у пе ри о ду ка да је на сли као Пи ја ну ла ђу (да нас у Му зе ју са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду) и До ру чак на трави (да нас у Спо мен-збир ци Павла Бе љан ског у Но вом Са ду). Из ве сно је да је Шу ма но ви ће во ан га жо ва ње у "La Co u po le", у чи јем де ко ри са њу су уче ствова ли и дру ги па ри ски сли ка ри, у не по сред ној ве зи са ње го вим ста ту сом и угле дом на па риској умет нич кој сце ни епо хе. О то ме све до чи и пу бли ка ција, из да та у Па ри зу, која де таљ но на во ди ауто ре чи ја де ла се на ла зе на стуб ци ма и пил стри ма ло ка ла ис ти че мр Ти ја на Пал ко вље вић. То ком тра ја ња из ло жбе, у мар ту и апри лу, у Га ле ри ји Мати це срп ске је пред ви ђе но више пра те ћих про гра ма: стручна пре да ва ња и ту ма че ња Шума но ви ће вог ра да, бо рав ка у Па ри зу, као и са ме по став ке, о че му ће го во ри ти мр Ти ја на Пал ко вље вић, др Ја сна Јо ванов, управ ни ца Спо мен-збир ке Бе љан ски и Ве сна Бу ро је вић, ди рек тор ка Га ле ри ја сли ка "Са ва Шу ма но вић" у Ши ду. Биће при ре ђе не и кре а тив не ради о ни це за де цу по све ће не делу шид ског сли ка ра и на те му "Мо ја тај на под ку по лом". Д. По зна но вић На отва ра њу из ло жбе у Га ле ри ји Ма ти це срп ске

30 30 Среда, 20. март ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Се тва ку ку ру за ва жан чи ни лац про из вод ње Се тва из ван оп ти мал ног ро ка и не по што ва ње пре по ру че не гу сти не усе ва, пред ставља ју до дат ни ри зик про из вод ње Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад Прасад Teлад >480 кг кг kg Товљеници Товљеници > Бикови > Крмаче клање за > Овце све Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Орах кг Јабука кг Ананас кг Киви кг Смоква (сува) кг Банана кг Пи ше: Мр Вла ди мир Ма рић ру ко во ди лац оде ље ња за ку ку руз У Про пу сти у се тви не мо гу се ка сни је ис пра ви ти Пре по ру ка хи бри да ку ку ру за за се тву у го ди ни Ин сти тут Но ви Сад: NS 3014, NS 4030, NS 5043, NS 6102; Ин сти тут Зе мун По ље: ZP 341, ZP 505, ZP 606, ZP 666; Ком па ни ја Mon san to: DKC 4795, DKC 5170, DKC 5276, DKC 6101; Ком па ни ја KWS: Ka lim nos, Ker banis, Ko rim bos, Ker mess; Ком па ни ја Li ma grain: LG 35.75, Agri ster, LG 35.40, An tiss; АС Хи бри ди: AS54, AS63, AS73, AS160 SI LAŽ; Ком па ни ја Syngen ta: NK Lu ci us, NK Pa ko, NK He li co, NK Syko ra; Ком па ни ја Pi o neer:pr37n01,pr33a46, PR33T56, PR34B23. про те клој го дини ку ку руз је у Сре му био за се јан на пре ко 128 хи љада хек та ра. Вре менски усло ви ути ца ли су не по вољ но на произ вод њу ве ћи не по љо при вред них култу ра, али ако је су ди ти по оства ре ним при но си ма, ку ку руз је нај те же под нео ви со ке тем пе ра ту ре и не до ста так па дави на. Оства ре ни при но си би ли су да леко ис под про се ка за ово под руч је. Ипак про из во ђа чи ће и ове го ди не уз га ја ти ку ку руз на истим или при бли жно истим по вр ши на ма као и до са да, а по себ ну па жњу мо ра ју по све ти ти при ме ње ним агро тех нич ким ме ра ма. Јед на од нај ва жни јих ме ра у про извод њи ку ку ру за је се тва. У на шим услови ма она по чи ње ка да се тем пе ра ту ра зе мљи шта на ду би ни се тве уста ли на око 100 С, а то је обич но кра јем пр ве де ка де апри ла ме се ца. У прак си је бит но кон крет но за сва ку го ди ну и сва ку њи ву пре ци зно одре ди ти вре ме се тве. Тре ба из бе га ва ти пре ви ше ра ну се тву у по след њој де ка ди мар та ме се ца, због мо гућих април ских мра зе ва који до во де до из мр за ва ња мла дих и пре ра но из ни клих би ља ка. Уко ли ко за хла ди, пе ри од од се тве до ни ца ња тра је ду го, се ме ду го сто ји у хлад ној и вла жној зе мљи и под ло жно је тру ље њу и на па ду жи ча ра, што ре зулту је сма ње ним скло пом, одно сно про ре ђе ним усе вом. Не тре ба пре ви ше ни одла га ти по че так се тве, јер ра ни је по никао ку ку руз по пра ви лу до бро раз ви ја ко ре нов си стем до лет њих су ша, па их бо ље то ле ри ше тј. де ли мич но из бе га ва, а та ко ђе ра ни је се од ви ја ју кри тич не фа зе ме тли че ња, сви ла ња и оплод ње. На осно ву све га на ве де ног, пре по ру ка је да се тву ку ку ру за тре ба по че ти око пе тог апри ла, ако зе мљи шни усло ви то до зво ле. Мо же се де си ти у не кој го ди ни да је ка сна се тва бо ља, али у ду го годи шњем про се ку се тва у пр вој де ка ди апри ла је нај бо ља. Ку ку руз тре ба се ја ти на ду би ну од пет до се дам сан ти ме та ра. Пли ће по сеја но се ме, у усло ви ма не до вољ не влаге, не мо же да на бу бри, кли ја и ни че. Уко ли ко су ша ни је дра стич на, из плит ко по се ја ног се ме на фор ми ра ће се биљ ке са сла бо фор ми ра ним ко ре ном, склоне по ле га њу. Пре ду бо ко по се ја но се ме тро ши ви ше сво јих ре зер вних хран љивих ма те ри ја да би ни кло и на кон ни цања мла де биљ ке су ис цр пље не и под ложне раз ли чи тим сре со ви ма. Оп ти мал ну гу сти ну се тве за про из вод ну го ди ну утвр ђу је мо на осно ву по да та ка о ана ли зи зе мљи шта, зим ским па да ви на ма, плод но сти пар це ле, ни воу агротех ни ке, хи бри ду, о на ме ни за ко ју се се је ку ку руз (за си ла жу обич но око 10 по сто гу шће се јати). Уко ли ко је би ло пу но зимских па да ви на, уко ли ко се азот на ла зи ду бље у сло ју од cm, уко ли ко је њи ва ве ли ких могућ но сти, уко ли ко је ви сок ни во агро тех ни ке, та да тре ба се ја ти гу шће, од но сно при ме ни ти ону нај ве ћу пре по ру че ну гу сти ну за да ти хи брид. У ци љу до би ја ња ста бил них при но са, до бро је ком би но ва ти хи бри де ра тли чи тих гру па зре ња. Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) Кромпир (црв.) кг кг Лук бели кг Рен кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Першун кг Шаргарепа кг Блитва веза Боранија кг Брокола кг ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Ре кор дан про мет ро бе Про це на ку па ца да је по сто је ћи ни во це на у овом тре нут ку ве о ма при хватљив за њих, ути ца ло је на то да су броке ри бер зе на ба зи ко ти ра не тра жње про на ла зи ли по ну ду, а не обрат но што је за не ли квид на и плит ка тр жи шта као што је на ше, уоби ча јен слу чај. Та кве тржи шне окол но сти за по сле ди цу су имале ре кор дан ово го ди шњи не дељ ни промет ко ји је из но сио то на ро бе што је 2,55 пу та ве ћи про мет у од но су на прет ход ну не де љу. Фи нан сиј ска вредност про ме та из но си ла је ,00 ди на ра или за 132,80% ви ше не го претход не не де ље. Пше ни ца је би ла та ко ја је по крену ла це ло тр жи ште. Овом ро бом се трго ва ло про те кле не де ље у укуп ној коли чи ни од то на. Нај зад се по клопи ло не ко ли ко по вољ них окол но сти да се тра жња ак ти ви ра, а да по ну да прихва ти усло ве ку па ца. Са јед не стра не, про це на да је ак ту ел на це на ми ни мум ис под ко је да ље не ће па да ти вред ност ове ро бе, уз бла ги пад вред но сти ди нара, под ста као је из во зну тра жњу, а са дру ге стра не, на ла зи мо се у пред се твеном пе ри о ду ка да су вла сни ци ма пшени це нео п ход на ли квид на сред ства за за сни ва ње про лећ не про из вод ње, па се од лу чу ју на про да ју. Срп ска пше ни ца про шло го ди шњег ро да је ква ли тет на, па је то до бра при ли ка да на ши из возни ци одр же те шко сте че ни ре но ме на ме ђу на род ном тр жи шту ко ји је до не кле на ру шен услед по зна тих окол но сти на тр жи шту ку ку ру за. Хлеб ним жи том се тр го ва ло по је дин стве ној це ни ко ја је из но си ла 24,30 дин/кг (22,50 без ПДВ), што је пот пу но иден тич на це на оној из прет ход не не де ље. Ку ку ру зом се про те кле не де ље симбо лич но тр го ва ло, али це на ко ја је реал зо ва на у ку по про дај ним аран жма нима за кљу че ним пре ко Про дукт не берзе ука зу је на бла ги це нов ни опо ра вак ове ро бе. Ре а ли зо ва на бер зан ска це на од 22,03 дин/кг (20,40 без ПДВ) у по расту је у од но су на прет ход ну не де љу од 1,73%. Раст ни је ве ли ки, али с об зи ром на пра ву тр жи шну аго ни ју у ко јој се ова ро ба на шла про те клих ме се ци, ово је до бар сиг нал за вла сни ке ку ку ру за. Це на со је је та ко ђе у по ра сту. Це на од 59,94 дин/кг (55,50 без ПДВ) ко ја је ре а- ли зо ва на у тр го ва њу про те кле не де ље, за Це на Про из вод (дин/кг са ПДВ) Пшеница Кукуруз Сојина сачма Соја Сунцокретова сачма Ми не рал но ђу бри во - УРЕА ,28% је у по ра сту у од но су на претход ни не дељ ни пе ри од. За раз ли ку од це не со ји ног зр на, це на со ји не сач ме са 44% про те и на у па ду је за 3,28%, а из но си ла је 70,80 дин/кг (59,00 без ПДВ). Ме ђу соб ну по ну ду и тра жњу уса гласи ли су и уче сни ци у тр го ва њу сун цокре то вом сач мом са 33% про те и на по це ни од 35,52 дин/кг (29,60 без ПДВ) и ми не рал ним ђу бри вом УРЕА на ценов ном ни воу од 45,31 дин/кг, ис ти че Жар ко Га ле тин, ди рек тор но во сад ске Про дукт не бер зе.

31 Среда, 20. март Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: По што ва ни по тро ша чи, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЈП Срем-гас по че ло је са ис кљу че њи ма по тро ша ча ко ји сво је оба ве зе не из ми ру ју ре дов но, па вас мо ли мо да у што кра ћем ро ку из ми ри те сво је ра чу не и ду го ва ња за утро ше ни гас. На та кав на чин за др жао би се ко рек тан од нос из ме ђу ЈП Срем-гас и потро ша ча, а обез бе ди ло би се ре дов но из ми ре ње оба ве за Срем-га са пре ма до ба вља чу ЈП Ср би ја гас. Из ми ре ње ду го ва ња и ре дов но пла ћа ње ра чу на зна чи си гур но и ква литет но снаб де ва ње при род ним га сом свих по тро ша ча на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца. ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Си же не ког пре да ва ња, 15. Ја (лат.), 16. Жал ба ви шем су ду, 17. Ко пре на, вео, 18. Коњ мр ке бо је, 20. Бог сун ца код ста рих Егип ћа на, 21. Ла ки мо тор на чам цу, 23. Фран цу ска глу ми ца, Еме, 24. Ислу же ни коњ, 26. Шпан ско име, Иван, 27. Део но ге код коња, 28. Кра ће име Све тла на, 31. Вр ста ју жног во ћа, 32. По лу о стр во на Цр ном мо ру, 34. Ру ско жен ско име, 36. ЛИч на за ме ни ца, 37. Масли на (лат.), 38. Уз вик бо ла, 39. Не знат на ве ли чи на, 42. Звук зво на, 43. Уби ца из за се де (турц.), 44. По ре кло јед ног на ро да или по ро ди це (мн.). УС ПРАВ НО: 1. Уред ни штво но ви на, 2. Стра но му шко име, 3. Поква ре ност, под ми тљи вост, пот ку пљи вост, 4. Пр во сло во азбу ке, 5. Бези за зле на по зи ци ја у ша ху, 6. Ире на Про сен, 7. Про пи са на ме то да ле че ња па ци јен та, 8. Ули зи ца, удва рач, 9. Ше ста но та сол ми за ци је, 10. Свет ска асо ци ја ци ја про фи те ни се ра (скр.), 11. Хе миј ски знак за угље ник, 12. Уну тра шњи ор га ни код сви ње, 13. Скуп пти ца (скр.), 14. Спо ра зум, по рав на ње (мн.), 19. Вр ста пер шу на, 22. Уз дах, 24. Вре мен ски тер мин, 25. Ко њи у на род ним пе сма ма, 27. Озна ка за круна, 29. Грч ки бог љу ба ви, 30. Стра ни пред лог, на, 32. Скра ће ни ца за кла са, 33. Му шко име, 35. Исто као 25 ус прав но, 37. Чу ло ви да, 40. Скра ће ни ца за рад ни на лог, 41. Вр ста пер шу на. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ ВИЦЕВИ Рекла ми је да сам оно без чега цвеће не може да живи. Касније сам сазнао да је то ђубре. Ја сам особа која је стално позитивна. Али волео бих када би полиција престала да ме тестира. Ја не осећам поскупљења бензина. Стално сипам за 500 динара.

32 32 Среда, 20. март ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛА ЋА РАК ДЕ СЕТ ГО ДИ НА СПОРТ СКОГ РИ БО ЛОВ НОГ ДРУ ШТВА КА РАШ Ју ни о ри ви це шам пи о ни Сре ма Ла ћа рач ко Спорт ско ри болов но дру штво Ка раш осно ва но је го ди не. Иници ја то ри ње го вог осни ва ња би ли су Ра ден ко Ци ку ша, да нас пот пред сед ник Ка раша, Бран ко Хер цег и Ми лан Ви та со вић. Иде ја је на и шла на ве ли ко одо бра ва ње број них љу би те ља спорт ског ри бо ло ва у овом при град ском на се љу на ле вој оба ли Са ве. У јед ном момен ту Ка раш је имао го то во 300 чла но ва. Да нас их је стоти нак. Кри за је учи ни ла сво је Јер, до зво ле за спорт ски ри болов ни су баш јеф ти не. Тим пре што се њи ма нај ви ше ба ве радни ци, ко ји су упра во и нај ве ће жр тве тран зи ци је. На рав но, Ла ћар ци нај че шће ло ве на Са ви, али их бу де и на Бо су ту, фру шко гор ским је зери ма, па и на Ду на ву. Чла нови дру штва уре ди ли су пи сту код Ко сти ног ка на ла, но у упра ви Ка ра ша при зна ју да се она не до вољ но одр жа ва и Се кре тар Ка ра ша Ми лен ко Ми ја то ви ћ да би јој се мо ра ла по све ти ти ве ћа бри га. - Има ли смо про те клих неко ли ко го ди на до ста про блема у дру штву, али смо са да на до бром пу ту да ста ње пот пу но ко но сли ду је мо. По себ но же лим да ука жем на по др шку ко ју нам да је Град ска упра ва за спорт - ис ти че се кре тар Ка ра ша Ми лен ко Ми ја то вић, ри бо ловног дру штва сме ште ног у ле по опре мље ним и и уре ђе ним просто ри ја ма у не ка да шњој згра ди основ не шко ле у цен тру Ла ћарка, где се ње го ви чла но ви ра до и че сто оку пља ју. Ка раш је, пре све га, познат по две ма ни фе ста ци је. Реч је Ку пу Ка ра ша и Ко тли ћи ја ди, ко ји се одр жа ва ју у ју лу. Куп Ка ра ша је так ми че ње у ло ву Ла ћар ци нај че шће ло ве на Са ви уди цом на пло вак, а на ње му се оку пи де се так еки па, пре све га из ре ги о на Сре ма. Одржа ва се на пи сти код Ко сти ног ка на ла, а ако она ни је у најбо љем ре ду, он да на град ском ке ју. Нај бо љи ма у екип ној и по је ди нач ној кон ку рен ци ји се уру чу ју при зна ња. Ко тли ћи јада се ор га ни зу је у окви ру се о- ску сла ве, ис пред про сто ри ри ја Ка ра ша и ре дов но про тек не у ве се лој и раз дра га ној ат мос фери, док се нај бо љим еки па ма уру чу ју вред не на гра де. Ка раш се над ме ће у Сремској ли ги и то у све три кон курен ци је: ка дет ској ју ни ор ској и се ни ор ској. Про те кле так мичар ске се зо не нај ви ше успеха има ли су ју ни о ри, ко ји ма је при па ла ти ту ла ви це шам пи о на Сре ма. За ју ни о ре Ка ра ша на сту пи ли су: Ми лош Об ре ша, Мар ко Дро нић и Мар ко Жи вано вић. Ла ћа рач ки спорт ски ри бо лов ци на сту пе то ком годи не и на ви ше куп так ми че ња ши ром Сре ма, а за тим уго сте сво је до ма ћи не. Тро фе ји на овим и дру гим так ми че њи ма на рав но кра се ви три не Ка раша а су де ћи по ре зул та ти ма мла дих спорт ских ри бо ло ва ца би ће их сва ка ко и ви ше. С. Лов ча нин ЧОР ТА НОВ ЦИ СВЕ УЧЕ СТА ЛИ ЈЕ ПЉАЧ КЕ У СЕ ЛУ Док се ло дре ма, раз бој ни ци не окле ва ју За по след њих шест ме се ци опљач ка не про сто ри је ме сне за јед ни це, по ште, са мо по слу га и тра фи ка а па ди на ма Фру шке го ре на Нме сту где Ду нав за пљу ску је оба лу чор та но вач ке шу ме, ушушка ло се ма ло ме сто ве ли ког ту ри стич ког по тен ци ја ла - Чорта нов ци. Ни су тек та ко, без разло га, ви кен да ши из Бе о гра да и Но вог Са да осам де се тих и де веде се тих го ди на гра ди ли ку ће на овом ме сту. При род не ле по те и ви дљив траг исто ри је учи ни ли су да сва ки пут ник про ла зник ко ји ов де свра ти оста не им преси о ни ран пеј за жи ма. Ме шта ни, ко јих пре ма по след њем по пи су има 2.351, ма хом су за по сле ни у ве ли ким гра до ви ма, а са мо неко ли ци ма се ба ви го ве дар ством и во ћар ством. Уста ље ни и ми ран се о ски жи вот по след њих ме се ци уз не ми ри ла је чи ње ни ца да се сва ко ма ло де ша ва ју пљач ке, а раз бој ни ци, чи ни се, ви ше и не би ра ју ме ту. Блан ка Бо циј Ва си ље вић, се кре тар МЗ - Од у век је у на шем се лу било сит них кра ђа, али у по следње вре ме све су уче ста ли је. Народ се ви ше не осе ћа без бед но с об зи ром ка кво је вре ме до шло и шта се све де ша ва - ка же Пе тар Ма рић ме шта нин Чор та но ва ца. На уда ру пљач ка ша на ла зи се го то во све. Обли жња тра фи ка, Опљач кан су пер мар кет са мо по слу га, ме сна за јед ни ца, по шта и ви кен ди це. Из стра ха да јој се по но во не до го ди слич на си ту а ци ја А.Б. де вој ка ко ја ра ди у тра фи ци ис при ча ла нам је немио до га ђај. -Слу чај се до го дио 20. ја нуа ра ове го ди не, не што по сле 22 ча са. Иза шла сам из ки о ска након рад ног вре ме на и не ко ми је при шао и упе рио пи штољ, па сам мо ра ла да пре дам ве ли ку су му нов ца. Био је је дан на падач, али из стра ха да не бу дем по вр ђе на учи ни ла сам оно што је тра жио. Од мах сам на кон то га позва ла по ли ци ју. Ина че, ов де радим већ че ти ри го ди не и, на жалост, че сто се де ша ва ју пљач ке, али је то пр ви пут да ме је не ко на пао. На рав но да стра ху јем, пого то во кад ра дим дру гу сме ну, јер и да по зо вем ком ши је ко је спа вају шта ми они мо гу по мо ћи - ка же ова де вој ка. Пе тар Ма рић А ово ни је уса мљен слу чај. И обли жња са мо по слу га, је ди на у се лу, би ла је не ко ли ко пу та на ме ти пљач ка ша. По след њи слу чај до го дио се про шле не де ље ка да су два мом ка Б.В. (29) из Рип ња и Н.Р. (30) из Вин че ма ски ра ни из вр ши ли кри вич но де ло разбој ни штва и том при ли ком по вреди ли ста ри ју му ште ри ју ко ја се за те кла у про дав ни ци. На сре ћу, прав да их је бр зо сти гла, те су истог да на ухап ше ни и од ре ђен им је при твор од ме сец да на. Тра гом ове и прет ход не при че, за пу ти ли смо се у обли жњу месну за јед ни цу. Та мо смо за те кли љу ба зну се кре тар ку јер је у то ку фор ми ра ње Са ве та ме сне за једни це па не ма ни ког од чла но ва. И она нам је по твр ди ла при чу о све че шћим раз бој ни штви ма. Док се ло дре ма... - Два пу та сам би ла при сутна ка да је опљач ка на по шта, а пљач ка ли су је че ти ри пу та у зад ње вре ме. Ни је ми би ло свејед но јер се то де си ло у де сет сати ују тру.не ко је ви као Дај новац, дај но вац и ус пе ла сам да се са кри јем у на ше кан це ла ри је јер је по шта у не по сред ној близи ни. Ина че, 11. ја ну а ра опљачка ли су и на шу ме сну за јед ни цу и од не ли штам пач, а из ме сне канце ла ри је код ма ти ча ра од не ли су сву опре му-ка же Блан ка Бо циј Ва си ље вић се кре тар у ме сној за јед ни ци Чор та нов ци. Ка ко ка жу у се лу, на да ју се да ће не ко ста ти на пут раз бој ни ци ма и да кључ и ка та нац не ће би ти први де таљ ко ји при ме ти те ка да уђете у ово пи то мо срем ско на се ље. Ма ри ја Ба ла ба но вић

33 Среда, 20. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ВЕ СЕ ЛИН ШЉИ ВАН ЧА НИН ПРЕД СТА ВИО НО ВУ КЊИ ГУ Си не, бу ди чо век! у ве ни пру ски ко ман дант Карл Фон Кла у- Чзе виц ко ји је дао ве ли ки до при нос по беди са ве зни ка над На по ле о но вим вој ска ма, у свом де лу О ра ту, сво је вре ме но је пи сао да су ору жа ни су ко би на ста вак по ли ти ке другим сред стви ма. Вој ник, сход но овој док трини, ни је онај ко ји раз ми шља о по ли ти ци не го о ис пу ње њу за дат ка ко јем по ли ти ка ви ше није би ла вич на. Са дру ге стра не, у свом спи су О веч ном ми ру, још је дан Прус, Има ну ел Кан та, твр дио је да за из би ја ње ра то ва кри ви цу не тре ба тра жи ти у вој ни ци ма и не ну жно у по ли ти чари ма ко ји су се у вре ме ка да пу шке сме њу ју пе ра на шли на во де ћим ме сти ма у сво јим држа ва ма, не го у ло шим ми ро ви ма ко је су мно ги пре њих скла па ли и на њи ма гра ди ли ре алност ко ју вре ме на сто ји да обо ри. Не ка да ма јор, а да нас ге не рал у пен зи ји Ве се лин Шљи ван ча нин, то ком пр вих го дина ју го сло вен ског ра та кре тао се по та на ној ни ти ко ја је на тра ги чан на чин спа ја ла два по ме ну та Пру са. Јер, са јед не стра не, овај чо век, ка ко сам на во ди у сво јој књи зи Си не бу ди чо век ко ју је про те клог ви кен да предста вио Ми тров ча ни ма у По зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић, био је у по зи ци ји да бу де на ста вак по ли ти ке дру гим сред стви ма, и то, на жа лост, упра во оне по ли ти ке о ко јој је и Кант го во рио, по ли ти ке ко ја је и ство ри ла не пра вед ни и лош мир на ко јем је по чи ва ла др жа ва чи ји је рас пад Шљи ван ча нин пре ма соп стве ном на во ђе њу на сто јао да спре чи. Тра ги чар сво је епо хе Ве се лин Шљи ван ча нин био је тра гичар сво је епо хе - офи цир вој ске ко ју ни ко ни је во лео и ко ја је, без об зи ра на сво ју сла ву, би ла осу ђе на да из губи; чо век ко ји је у ери раз бук та ва ња не ју го сло вен ског, не го ет нич ких на цио на и за ма ма штао о то ме да се је динство раз је ди ње ног на ро да мо же по но во уста но ви ти. Као та кав овај, у нај бо љем сми слу ре чено пар ти зан ски ко ман дант, вр ло бр зо је пре стао да бу де на ста вак по ли ти ке дру гим Де таљ са про мо ци је у ми тро вач ком По зо ри шту сред стви ма, до ка завши сво јим жи во том бор бом да је ве ли ки Кла у зе виц ипак преви део по не ку круп ну ствар. Јер, ка ко ге нерал у пен зи ји ис ти че, ЈНА је, без об зи ра на жр тве ко је су ње ни при пад ни ци под носи ли, би ла пре зре на и то не са мо од оних ко ји су свој иден ти тет гра ди ли на бор би про тив ње, не го и од Ср ба ко ји су у вре ме ну из би ја ња рат ног су ко ба све ви ше зах те ва ли ства ра ње срп ске на ци о нал не вој ске ко ја ће се бо ри ти за срп ске, а не ју госло вен ске ин те ре се. Шљи ван ча нин је, мо же мо сло бод но ре ћи и за то на ћи по твр ду у ње го вом спи су, био не про ду же так би ло ко је по ли ти ке, не го човек ко ји је на Ву ку и Ду нав до шао са ја сним ци љем да де бло ки ра ка сар ну ЈНА и из окруже ња осло бо ди ње не мла де вој ни ке. За ње га, рат ни је био ни ка кав на ста вак по ли ти ке, не го бор ба за пре жи вља ва ње, из вр ше ње закле тве и ча сти. Ако је ве ро ва ти књи зи ко ју је Ми тров ча нима пред ста ви мо, дру ги део Шљи ван ча ни но ве тра ги ке ле жи у чи ње ни ци да за ње га, во де ћи се Кан то вим ре чи ма, ни је би ло рђа вог ми ра, те да оту да овај рет ко ин те ли гент ни офи цир ЈНА ни је ни ка да мо гао да схва ти ко рен су ко ба у ко јем се на шао. Би ти чо век, зна чи др жа ти да ту реч Но, оста ви мо ово пи та ње дру ги ма, јер вели чи на Шљи ван ча ни но ве књи ге не ле жи у од мо та ва њу кр ва вих сли ка ра та, не го у сведо чан ству о ис пу ње њу за кле тве ко ја је за вој ни ка и чо ве ка је ди на ме ра људ ско сти. И упра во ту, у из дај ству да те ре чи, славље ни и мно го пу та пре ко ра ва ни офи цир ЈНА, на ла зи узрок злу у чи јем се вр тло гу нашао. Од за кле тве су по ста ла ва жни ја обе ћања и ла жи у ко је ни су, сма тра Шљи ван ча нин, ве ро ва ли ни они ко ји су их про по ве да ли. Из мо ра тих ла жи ко је су сла ви ле, об ја шња ва у сво јој књи зи Шљи ван ча нин, не жр тву бив ших ге не ра ци ја, не го су ва пи ле за но вом смр ћу на ко јој би се гра дио мит о не за ви сно сти И супер и ор но сти, из ни кли си ди вљи и отров ни пло до ви, чи ји је за јед нич ки име ни тељ не ретко био од ри ца ње од чо веч но сти. Би ти чо век, при ча кроз свој за пис Си не бу ди чо век Ве се лин Шљи ван ча нин, зна чи би ти ве ран да тој ре чи, за шти ти пр во дру ге од се бе, а тек по сле се бе од дру гих. Би ти чо век, по ка зу је Шљи ван ча нин на кра ју пу та кроз кр ва ви ву ко вар ски ход ник у ко јем се не сво јом, не го ту ђом во љом за те као, зна чи ни ка да не из да ти и не пре да ти сво је дру го ве, без об зи ра на це ну ко ја се тра жи. С. Лап че вић РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на захтев но си о ца про јек та Нафт на ин ду стри ја Ср би је а.д. Но ви Сад, На род ног фрон та бр.12, Но ви Сад, утвр ђе но је ре ше њем број /2013-X од год, да за пред мет ни про је кат, ре кон струк ци ја по сто је ће бен зин ске ста ни це БС Срем ска Ми тро ви ца ко ја се на ла зи на углу ули ца Ар се ни ја Чар но је ви ћа и Ку змин ске у Срем ској Ми тро ви ци, на ка та стар ској пар це ли бр к.о. Срем ска Ми тро ви ца, по треб на је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та рија ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот ну сре ди ну у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА ЕЛEКТРИЧНЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев но си о ца про јек та ПД ПА НОН СКЕ ТЕ-ТО Но ви Сад д.о.о. ТЕ-ТО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, Ја рач ки пут бб, Срем ска Ми тро ви ца, утвр ђе но је ре ше њем број /2013-X од год, да за пред мет ни про је кат, трет ман от пад них за му ље них во да на ста лих у по ступ ку при пре ме ин ду стриј ске и де кар бо ни зо ва не во де, на ка та стар ској пар це ли бр. 5933/8 к.о. Срем ска Ми трови ца, по треб на је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та рија ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот ну сре ди ну у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). Aпелујемо на куп це елек трич не енер ги је свих ка те го ри ја, да пла ћа ју сво ја ду го ва ња за утро ше ну ел.енер ги ју. Елек трич на енер ги ја је ро ба као и сва ка дру га, а пла ћа се тек ка да се по тро ши. Оста ла ро ба се пла ћа уна пред. Пла ћа њем оба ве за на вре ме из бе га ва ју се и до дат ни тро шко ви као што су: - об ра чун за кон ске за те зне ка ма те - тро шко ви опо ми ња ња - суд ски тро шко ви - тро шко ви по нов ног укљу че ња по сле об у ста ве На ве де ни тро шко ви су ве ћи од ме сеч них ра чу на за утро ше ну електрич мну енер ги ју, а мо ра ју се пла ти ти. За хва љу је мо се сви ма они ма ко ји сво је оба ве зе пла ћа ју на вре ме. ЕД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 20. март Дана навршава се две тужне године од како није са нама наш драги, вољени и никад заборављени Дана навршава се девет година од смрти нашег драгог ТУЖНО СЕЋАЊЕ НА МОЈЕ ДРАГЕ СИНОВЕ И СУПРУГА ЈОВИЦУ ЛАТАСА МИЛАН РАДУЛОВИЋ - ПАЈА из Дивоша С љубављу у срцу увек ћемо те чувати од заборава. Сестра Јела, зет Станко и сестричина Станка са породицом ЗОРАНА ГАЧИЋА - ЗОКИЈА из Сремске Митровице Успомену на њега чувају: мајка Десанка, супруга Звездана, свастика Фина и пашеног Драган ЖИВАНА ЛАТАСА Дана у 43. години живота преминуо је наш драги и вољени ГОРАН СИМИЋ Хвала ти за бескрајну љубав, пажњу, поштовање... Твоје: Мирјана, Анђела и Милана И после 10 година сваки дан мислимо на вас ВЕРА и САВА НИКШИЋ Воле вас ваши најмилији СТЕВАНА ЛАТАСА Постоји нешто теже од смрти, а то је живот без вас. Време не доноси заборав, већ навику да са болом живим. До гроба неутешна мама и супруга Ђурђица Најдражи наш Прошло је 40 тужних дана од смрти мог драгог брата који је преминуо у Сплиту Дана године навршава се 20 година од смрти нашег драгог МИЛАН СМИЉАНИЋ из Шуљма Пролазе дани и године, а ниједан без сећања на твоју младост, лепоту, доброту... С поносом и љубављу носимо те у нашим срцима. Твоји најмилији ЖУПУНСКИ РАДОСЛАВ РАДЕ из Мартинаца За њим ће вечно жалити његова деца, сестра Ружа и остала родбина ТОМИСЛАВА ВУЈИНОВИЋА Бол и тугу за тобом не меримо временом већ празнином и сећањем које ћемо вечно носити у нашим срцима. Твоји најмилији Дана године навршава се тужна година од смрти нашег драгог сина, супруга и оца Дана навршава се три године како није са нама наша драга Дана навршава се 40 дана од смрти нашег драгог Дана године у 74. години живота преминуо је ДУШКА ВУЈИНОВИЋА из Дивоша САВКА КОВАЧЕВИЋ Бол и туга се не пишу, већ се носе у срцу и души. Све што би смо рекли мало је за оно што осећамо према теби. У нашим срцима ти ћеш живети вечно, док живимо ми живећеш и ти. Твоји најмилији: отац Остоја, супруга Мирјана, ћерке Драгана и Јелена и син Остоја Време не може ублажити нашу тугу и бол за тобом. С љубављу ћемо те чувати и споносом те се сећати. Син Стеван и супруг Срета ПЕТКА АНЂЕЛИЋА Његови најмилији ЈОВИЦА РАДОЊАНИН из Крчедина Породица Радоњанин Дана навршава се две тужне године како није са нама наш драги супруг, отац, свекар и деда Година туге, бола, патње, јецаја и суза Дана даваћемо Помен четрдесет дана од смрти нашег драгог сина Дана навршава се шест месеци од смрти нашег драгог тате, деде и таста СЛОБОДАН СРДИЋ Када сурова судбина узме оно што бескрајно волиш, утехе нема, а заборав не постоји. Твоји: супруга Зорица, син Игор, снаја Бојана, унуке Ирина и Нађа ДУШКО ВУЈИНОВИЋ из Дивоша Брате, једнога јутра пре годину туга је заменила моју срећу и радост. Годину дана тугујем, носим бол у срцу и души, али ја знам да си брате ти самном и ту остајеш до краја мог живота. Вољени никад не умиру. Сестра Нада, зет Борко и сестрићи Душко и Ацо ЗЛАТКА ЦВИЈАНОВИЋА ЗЛАЈЕ Време скупа је 10,00 часова испред капеле на новом Гробљу у Сремској Митровици. Истовремено се најискреније захваљујемо свима који су својим присуством саучествовали у тузи која нас је задесила и били уз нас када нам је било најтеже. Породица Цвијановић РАТКА ПОПОВИЋА из Лаћарка С љубављу и тугом: ћерка Зора, унука Александра, унук Зоран и зет Горан Букорац

35 Среда, 20. март Последњи поздрав ГОРАНУ СИМИЋУ С љубављу и поштовањем. Породица Буцало Дана 30.марта навршава се тужна година од кад нас је напустио наш драги БРАНКО РОМИЋ БАКИ У нашим срцима си заувек. Воле те твоји супруга Милка, ћерке Наташа и Бранкица и сестра Љубица са породицама На осно ву Ре ше ња о бан крот ству сте чај ног су ди је При вред ног су да у Сремској Ми тро ви ци од го ди не, број пред ме та Ст. 2/2010, а у скла ду са чланoвима 131., 132., и 133. За ко на о сте ча ју («Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је» број 104/2009), На ци о нал ним стан дар дом број 5 о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо ви не сте чај ног ду жни ка («Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је» број 13/2010.), као и Од лу ком Од бо ра по ве ри ла ца од го ди не, стечај ни управ ник сте чај ног ду жни ка А.Д.«Ли фам» у сте ча ју из Ста ре Па зо ве О Г Л А Ш А В А про да ју имо ви не сте чај ног ду жни ка не по сред ном по год бом Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну Носилac про јек та je LO TUS DI VA NI д.о.о. Бе о град-па ли лу ла, Та ков ска 45а. Пред мет ни про је кат је По гон за про из вод њу та па ци ра ног на ме шта ја. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Ши ма нов ци ма, ули ца Ин ду стриј ска бб, на кат. парц. 633 к.о. Ши ма нов ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Баји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шљење у пи са ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја за те че ног на жи вот ну сре ди ну за про је кат По гон за про извод њу та па ци ра ног на ме шта ја. Пред мет про да је је не по крет на имо ви на у Ста рој Па зо ви, и то: 1.Ули ца Све то за ра Мар ко ви ћа бб., к.п. 442/39, по вр ши не 1644м², про це њена вред ност ,00 ди на ра 2.Ули ца Пе ре Нин ко ви ћа бб., к.п. 3089/157, по вр ши не 551м², про це ње на вред ност ,00 ди на ра 3. Ули ца Пе ре Нин ко ви ћа бб., к.п. 3089/158, по вр ши не 551м², про це ње на вред ност ,00 ди на ра Про це ње на вред ност имо ви не ни је ми ни мал но при хва тљи ва вред ност, ни ти је на ма ко ји дру ги на чин оба ве зу ју ћа или опре де љу ју ћа за по ну ђа ча при ликом од ре ђи ва ња ви си не по ну де. Пра во на уче шће има ју сва прав на и фи зич ка ли ца. Про да ја се вр ши ме то дом не по сред не по год бе, та ко што сва за ин те ре сова на ли ца мо гу до ста ви ти по ну ду у пи са ном об ли ку сте чај ном управ ни ку Бурсаћ Ми тру, на сле де ћу адре су: ули ца Ву ка Ка ра џи ћа број 39, Ириг за кључ но са го ди не. Сте чај ни управ ник ће Од бо ру по ве ри ла ца за Куп ца пред ло жи ти по ну ђа ча ко ји је пи сме ном по ну дом или у на кнад но оба вље ним ди рект ним пре го во ри ма под нео нај по вољ ни ју по ну ду, а на ро чи то у по гле ду ви си не це не и усло ва плаћа ња, на кон че га ће исти би ти по зван да по ло жи ка па ру у ви си ни од 20 % од ви си не ње го ве по ну де и пот пи ше Уго вор о ка па ри, у ро ку од 3 рад на да на од да на при је ма по зи ва за упла ту ка па ре. Уго вор о ку по про да ји се пот пи су је у ро ку од 3 рад на да на од да на упла те ка па ре. Уго во ром о ку по про да ји ће де таљ но би ти ре гу ли са ни усло ви и ро кови пла ћа ња. Уко ли ко се Уго вор о ку по про да ји не за кљу чи у на ве де ном ро ку кри ви цом Куп ца или Ку пац не из вр ши упла ту у уго во ром на ве де ним ро ко ви ма, про да ја се про гла ша ва не ва же ћом, а Ку пац гу би пра во на по вра ћај ка па ре. Сте чај ни управ ник ни је у оба ве зи да при хва ти ни јед ну до ста вље ну по ну ду. Кон такт те ле фон: 022/ или 063/ На осно ву чла на 7. и чла на 10. ста ва 3. и 5. Од лу ке о бу џе ту оп шти не Ин ђи ја за го ди ну (''Слу жбе ни лист Оп шти не Ин ђи ја'', број 12/2012), Пред сед ник оп шти не Ин ђи ја го ди не рас пи су је К О Н К У Р С ЗА ДО ДЕ ЛУ СРЕД СТА ВА ИЗ БУ ЏЕ ТА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА ЗА ГО ДИ НУ Кон курс се рас пи су је за до де лу сред ста ва Бу џе та оп шти не Ин ђи ја за го ди ну и то за про јек те од ин те ре са за ло кал ну за јед ни цу. Сред ства за фи нан си ра ње про је ка та су обез бе ђе на у раз де лу II по зи ци ја 30 (До та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма Со ци о ху ма ни тар не ор га ни за ци је) и 32 (До та ци је не вла диним ор га ни за ци ја ма Оста ле ор га ни за ци је), Од лу ке о бу џе ту оп шти не Ин ђи ја. Пра во да уче ству ју на кон кур су има ју сва удру же ња гра ђа на, не вла ди не ор га ни за ци је, со цио-ху ма ни тар не ор га ни за ци је и удру же ња са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја или чи је је под руч је де ло ва ња оп шти на Ин ђи ја. Про јек ти од ин те ре са за ло кал ну за јед ни цу од но се се на: 1. Про мо ци ју и раз вој ло кал не за јед ни це, 2. Про мо ци ју и за шти ту људ ских пра ва, сло бо да и де мо крат ских на че ла, 3. Про мо ци ју и за шти ту де чи јих пра ва, 4. За шти ту жи во те сре ди не и еко ло шке про јек те, 5. Про мо ци ју ме ђу ет нич ког по што ва ња и са рад ње, 6. Со цио-ху ма ни тар не про јек те, 7. Ре ги о нал но по ве зи ва ње удру же ња гра ђа на и НВО, 8. Дру ге про јек те од ин те ре са за ло кал ну за јед ни цу. Тра же на сред ства од оп шти не Ин ђи ја по по је ди нач ном про јек ту не мо гу би ти ве ћа од ,00 ди на ра, а иста ор га ни за ци ја мо же под не ти нај ви ше две при ја ве. При ја ве на Кон курс под но се се Ко ми си ји за до та ци је не вла ди ним ор га ни за ци јама оп шти не Ин ђи ја до го ди не за кључ но са 14 ча со ва. Све при ја ве ко је при стиг ну на кон овог ро ка не ће би ти раз ма тра не. При ја ве се мо гу под не ти на шал те ру 1 При јем ног оде ље ња оп шти не Ин ђи ја или мо гу би ти по сла те по штом на адре су: Оп шти на Ин ђи ја, Ца ра Ду ша на 1, Ин ђи ја са назна ком за Ко ми си ју за до та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма не отва рај! При ја ве по сла те по штом мо ра ју сти ћи до за тва ра ња кон кур са на го ре на ве де ну адре су. При ја ве се под но се на је дин стве ним обра сци ма Кон кур са ко је мо же те до би ти на шалте ру 1 При јем ног оде ље ња оп шти не Ин ђи ја или на сај ту Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овим обрасцима. Непотпуне пријаве се неће разматрати. Председник општине Инђија Петар Филиповић РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Гра да Срем ска Ми тро ви ца на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС" број 135/04 i 36/09 ) об ја вљу је, О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Оба ве шта ва се јав ност да је но си лац про јек та РТЦ Лу ка Ле гет а.д. Срем ска Ми тро ви ца, Ја рач ки пут бр.10, Срем ска Ми тро ви ца под нео зах тев за од лу чива ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, Про јек та, скла ди ште ње нео па сног от па да (шут од ва тро стал не опе ке) у Срем ској Ми тро ви ци, на адреси Ја рач ки пут бр.10 на ка та стар ској пар це ли бр к.о Ср.Ми тро ви ца. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо же се извр ши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не ( со ба број 35), у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог обаве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здравстве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. Овај ор ган ће у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 3. овог обаве ште ња до не ти од лу ку о то ме да ли је за пред ло же ни про је кат по треб на проце на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

36 36 Среда, 20. март МА ЛИ ФУД БАЛ ПЕ ЋИН ЦИ ОП ШТИН СКО ПР ВЕН СТВО Пе ћин ча ни и Ши ма нов чан ке нај бо љи ШАХ СРЕМ СКИ МИ ХА ЉЕВ ЦИ НА СТА ВАК ЛЕ ПЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ Шах, по е зи ја и до ма ћи ко ла чи од по кро ви тељ ством СО Пе- ци и број них спон зо ра, Ме- Пћин сна за јед ни ца Срем ски Ми ха љев ци ор га ни зо ва ла је не дав но осми по ре ду Ме мо ри јал ни тур нир Се о ски учи те љи, као се ћа ње на учи те ље - ша хи сте Ива на Зо ра на Ран ко ви ћа и Ду ша на Јо си мо ви ћа. Уче ство ва ла су 32 игра ча и то 25 се ни о ра и 8 омла ди на ца. У омла дин ској кон ку рен ци ји побе дио је Спа со Ри сти во је вић из Ши ма но ва ца са 7 по е на. Учи нак оста лих игра ча: Алек сан дар Јова но вић 6, Пе тар Јо ва но вић 5, Са ша Ки тић 4, Ми лош Ђур ђе вић 3, Не бој ша Ра да но вић 2, Мар ко Ра да но вић по ен и Мар ко Осто јић без по е на. Игра ло се по убр за ном тем пу 10 ми ну та по игра чу. У се ни ор ској кон ку рен ци ји (5 ми ну та по игра чу) уче ство ва ло је 25 ша хи ста из Сур чи на, Бе о гра да, Срем ске Ми тро ви це, До њег То варни ка, Пр хо ва, По пи на ца, Пе ћи на ца, Ши ма но ва ца и Срем ских Ми ха љева ца. Так ми че ње је би ло, нај пре, по гру па ма. Гру па А: Сло бо дан Пан џа, Дејан Јо ва но вић и Де јан Мар чак по 9,5, Сла ви ша Спа сић 9, Ла зар Ба бић 7,5, Са ша Јо цић 6, Не дељко Ран ко вић 4, Дра ган Ра јак 3,5, Са ва Ко стић 3, Ду шан Ђор ђић 2,5, Жив ко Ки тић и Ра до слав Васић по по ен. уп Сре ма у фуд ба лу ушао је у Кза вр шну фа зу. Пре о ста ло је да се од и гра ју још по лу фи нал не и финал на утак ми ца. По лу фи на ле је на про гра му 3 апри ла, а са ста ју се Ловац из Кар лов чи ћа и Омла ди нац из Но вих Ба но ва ца и Хај дук из Бе шке ФУД БАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ЛУ ФИ НА ЛЕ КУ ПА СРЕ МА Де јан Мар чак (лево), по бед ник Ме мо ри ја ла Гру па Б: Сло бо дан Зо рић 11, Ла зар Пе ште рац 10,5, Бо жи дар Јо ва но вић и Жив ко Пе тро вић по 9,5, Жар ко Цвет ко вић 8,5, Живко Сав ко вић 7,5, Ра до ван Ва сић 5,5, Во ји слав По по вић 4, Зо ран Ан ђе лић и Ђор ђе Ми ло ва но вић по 3,5, Рат ко Ра јић и Ми лан Стоја нић по 2, и Сре тен Ко ка но вић без по е на. За фи нал ни тур нир пла си ра ла су се по че ти ри нај бо ља игра ча. Најви ше успе ха, као и про шле го ди не, имао је мај стор ски кан ди дат Де јан Мар чак из Срем ске Ми тро ви це са 5,5 по е на (се дам пар ти ја). Пла сман оста лих уче сни ка у фи нал ној гру пи: Жив ко Пе тро вић (До њи То варник) 5, Сло бо дан Зо рић (Срем ски Ми ха љев ци) 4,5, Сла ви ша Спа сић (Ши ма нов ци) 4, Сло бо дан Пан џа (Сур чин) и Ла зар Пе ште рац (Шима нов ци) по 3, Де јан Јо ва но вић (Пр хо во) 2 и Бо жи дар Јо ва но вић (Пр хо во) по ен. Су дио је Вла ди мир Ша рић, ме дју на род ни су ди ја из Ши ма но ва ца. По се бан шмек Ме мо ри ја лу дало је Удру же ње же на, са из ло жбом до ма ћих ко ла ча као и ре ци та тор Вељ ко Гру јић. Ме мо ри јал су свеча но отво ри ли Иви ца Ран ко вић, у име ор га ни за то ра и Ми лан Сте пано вић, за ме ник пред сед ни ка Општи не. Ж. Ра ди во је вић Ула зак у за вр шну фа зу и Сло га из Ер де ви ка. Утак ми це почи њу у 16 ча со ва. Фи на ле Ку па Сре ма одр жа ће се 17 апри ла, али још ни је од лу че но где ће то би ти. Ме сто од и гра ва ња фи на ла зна ће се на кон од и гра них по лу фи нал них утак ми ца. С. Ло. ај ви ше успе ха на Пр вен ству Носнов них шко ла пе ћи нач ке општи не у ма лом фуд ба лу, одр жа ном у ба лон ха ли Спорт ског цен тра Сува ча у Пе ћин ци ма, има ле су ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја из Пе ћи на ца код де ча ка, одн. ОШ Ду шан Јер ковић Уча из Ши ма но ва ца код де војчи ца. ДЕ ЧА ЦИ: ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген (Ку пи но во) ОШ Сло бодан Ба јић Па ја (Пе ћин ци) 4:6 (1:2) (Јеф тић 4 На ић и Ни ко лић по 3); ОШ Ду шан Јер ко вић Уча (Ши манов ци) ОШ Ду шан Ву ка со вић Дио ген 1:3(1:2) (Ми лић Ни ко лић 2 и Јо ва но вић); ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја ОШ Ду шан Јер ко вић Уча 1:2(1:2) (Са вић Ни ко лић и Ви даков). ОШ Сло бо дан Ба јић Паја : Са ва На ић, Мар ко Сми ља нић, Ми лош Вр ба вац, Ми лан Ви да ков, У су бо ту, 24 мар та игра се прво ко ло на став ка пр вен ства Пр вог раз ре да Град ске фуд бал ске ли ге Срем ска Ми тро ви ца. Утакми це по чи њу у 14,30, а два ча са ра ни је игра ју се су сре ти омла динских ти мо ва. У Пр вом раз ре ду над ме ће се 11 клу бо ва. Је се њи део тр ке за бо добе про те као је у зна ку Ди во ша на. Хај дук је сте као пред ност од чак 8 бо до ва и го то во је си гур но да ће, с' об зи ром на игра чи по тен ци јал и укуп ну ор га ни за ци ју клу ба по ста ти шам пи он и да ће се од иду ће се зо не так ми чи ти као срем ски ли гаш. ИН ЂИ ЈА: Спорт ска ха ла. Гле дала ца: 100. Су ди је: Мар ко Се ку лић и Вла ди мир Јо ван дић (обо ји ца из Пан че ва). Сед мер ци: Же ле зни чар 6 (6), Сом бо ре лек тро 2 (2). Ис кљу чења: Же ле зни чар 16, Сом бо ре лектро12 ми ну та. ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР: Л. Ар се нић, Н. Ар се нић 9 (4), Ан де се лић 2, Дам ња но вић 5, Дро бац, Па вић 3, Ри стић, Дут ка, Ду кић, Бе љић, Ба лић 1, Пер нар 3 (2), Па вло вић 4, Се ку лић, Пи лић 2. СОМ БО РЕ ЛЕК ТРО: Бо го јевић, Ле жа ић, Дра шко вић 7 (2), Пен зеш 1, Ку зман 8, Бе слаћ 1, Н. Ко јић, Ми јо вић 4, Ко по ран, Сми ља нић, Л. Ко јић, Бо шко вић, Ко па ња 4, Ва ци, Не на дић, Тр боје вић. ФУД БАЛ РУ КО МЕТ Ми лан Ни ко лић, Мар ко Ерић, Мар ко Гми зић, Ми лош Ђур ђе вић и Бран ко Јо ва но вић. ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген : Да ни јел Ла зић, Ђор ђе Чавић, Иван Јеф тић, Вељ ко Јо ва новић, Сте ван Уру мо вић, Ог њен Ни колић, Ни ко ла Сим кић и Ср ђан Зо рић. ОШ Ду шан Јер ко вић Уча : Урош Бу ји ла, Ср ђан Са вић, Вла ди мир Не шко вић, Бо жи дар Ми лић, Го ран Лу да јић, Угље ша Ра ди во је вић, Миљан Ри сто вић, Пе тар Ву ка ши но вић, Ни ко ла Ми ја и ло вић и Ми лош Па рипо вић. ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ: ОШ Сло бо дан Бајић Па ја ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген 1:2 (1:1) (Волф и Ђу ричић Са вић), ОШ Ду шан Јер ко вић Уча ОШ Сло бо дан ба јић Па ја 4:1(3:1) (Ми хај ло вић 2, Об ра довић и Ву ле тић Ју ха зо вић), ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген ОШ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА ЛИ ГА Старт у су бо ту! У не де љу са ста ју се: Срем ска Ра ча: Срем - Хај дук, Ра ден ко вић: Бо рац - Бо сут, Но ћај Сло га (З.), Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац - Фру шкого рац, Чал ма: Сло га - Сре мац. Митрос је сло бо дан. У Дру гом раз ре ду над ме ћу се са мо че ти ри клу ба, а пр вен ство почи ње 31 мар та. У Бе ше но ву БСК до че ку је Пла ни нац из Ле жи ми ра, док у Гр гу рев ци ма до ма ћи тим доче у је На пре дак из Шуљ ма. Утак ми це по чи њу у 15,30 ча со ва. У овом ран гу так ми че ња клу бо ви ни су оба ве зни да има ју и омла динске ти мо ве. С. Ло ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ ВОЈ ВО ДИ НА Же ле зни чар - Сом бо ре лек тро 29:25 (14:13) Играч утак ми це: Лу ка Ар се нић (Же ле зни чар). До ма ћи ру ко ме та ши су, по најви ше за хва љу ју ћи рас по ло же ном Л. Ар се ни ћу ко ји је на ни зао чак 24 од бра не, сти гли до зна чај них бо дова. Во ди ли су ско ро свих 60 ми ну та али су упор ни го сти у дру гом по лувре ме ну успе ва ли да из јад на че на 14:14 и 15:15 па је су срет ушао у дра ма тич ну за вр шни цу. Има ли су го сти на по че ку ме ча и бла гу резул тат ску пред ност, би ло је 0:1 и 1:2 и то прак тич но би ло све што су мо гли да учи ње про тив ипак бо љих игра ча про тив нич ког са ста ва. Поред рас по ло же ног пме ну тог гол мана ис та кли су се Н. Ар се нић и Дамња но вић у до ма ћој а Дра шко вић и Ку зман у го сту ју ћој еки пи. Д. В. Уче сни ци пр вен ства у ма лом фуд ба лу Ду шан Јер ко вић Уча 2:3 (2:1) (Јо ва но вић и Кне же вић Об ра довић 2 и Ми хај ло вић). ОШ Ду шан Јер ко вић Уча : Ана Ар се ни је вић, Те о до ра Ра до вац, Та ма ра Ву ле тић, Ми ли ца Ћир ко вић, Ни ко ли на Михај ло вић, Кла у ди ја Кр ко ба бић, Неда Ми лу ти нов, Јо ва на Жив ко вић, Ма ри ја Ву чи нић, Кри сти на Ђо кић, Та ма ра Гњи дић и Кри сти на Јо ва новић; ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о- ген : Еми ли ја Волф, Јо ва на Га шпар, Ду ши ца Ми ло ва но вић, Го ра на Ђури чић, Ми ро сла ва Пе тро вић, Ма ри ја Кне же вић, Ка та ри на Бар биш, Јо вана Јо ва но вић, Ка та ри на Пе тро вић и Го ра на Ни ко лић. ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја : Ана Ве ли кић, На та ша Ми ло ва но вић, Да ни је ла Тр бо је вић, Бо ја на Ра ди во је вић, Ма ри ја Са вић, Ва ња Ју ха зо вић, Ми ли ца Опа чић и Ма ри ја на Не на дов. Ж. Р. ЏУ ДО НО ВИ САД МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР КЛИ СА 2013 Ла ћар ци по но во успе шни ро те клог ви кен да, Но ви Сад био Пје до ма ћин Ме ђу на род ног џу до тур ни ра Кли са 2013" на ко јем је на сту пи ло пре ко 260 так ми ча ра из Ср би је, Хр ват ске, Ру си је, Ма ке дони је и Ре пу бли ке Срп ске. Пра во уче шћа има ли су по летар ци, мла ђи и ста ри ји пи о ни ри и ка де ти, а бор ци ла ђа рач ког ЛСК - а су и овај пут по ка за ли за ви дан ни во зна ња, оства рив ши за па же не ре зул та те. Ива на Обрат је у ка те го ри ји мла ђих пи о нир ки (+52 ки ло гра ма), осво ји ла убе дљи во пр во ме сто. Поле тар ка Ми ли ца Ђу рић би ла је дру га у кон ку рен ци ји до 22 ки логра ма, као и Ми лан Ђу рић у ка тего ри ји по ле та ра ца до 34 ки ло гра ма. Дру го ме сто при па ло је и Уро шу Ан то ни ћу ко ји се так ми чио у ка тего ри ји по ле та ра ца до 28 ки ло гра ма, а ње го вим сто па ма по шла је и млађа пи о нир ка (+52 ки ло гра ма). По ле тар ка Та ња Ми тро вић била је дру га у ка те го ри ји до 34 ки логра ма, док је мла ђи пи о нир Мар ко Јо ван че вић, бо ре ћи се у ка те го рији до 55 ки ло гра ма из бо рио још једно сре бро за ЛСК. Ка дет Ни ко ла Вор ка пић (50 кли ло гра ма) био је дру ги, као и мла ђа пи о нир ка Мир ја на Па нић (+52 ки ло гра ма). Пи о нир ка Алексан дра Ву ко са вље вић (34 кг) била је тре ћа, баш као и ка дет Во јин Рај шић, ко ји је так ми чио у ка те гори ји до 55 ки ло гра ма. С. Л.

37 Среда, 20. март СПОРТ 37 У ор га ни за ци ји Аики до Са ве за Ср би је и ове го ди не у ко јој се све ча но обе ле жа ва 45. ро ђен дан срп ског аики доа, као и прет ход них ор га ни зо ва ни су Фе бру ар ски сусре ти, се ми нар и по ла га ње за мајстор ска зва ња у Бе о гра ду. Овај пут, се ми нар је ор га ни зо ван под по крови тељ ством Ми ни стар ства за спорт и омла ди ну Ре пу бли ке Ср би је. За ми тро вач ки Аики до клуб Сир ми јум овај се ми нар би ће забе ле жен у исто ри ји клу ба и по томе што је сед ми сту дент овог клу ба Ду шан До дев ски по ло жио за мајстор ско зва ње но си лац цр ног поја са пр ви дан". Пред про фе со ром Мир ком Јован ди ћем ( но си лац цр ног по јаса ше сти дан и ре дов ни про фе сор уни вер зи те та Хом бу у То ки ју), Душан је по ка зао пер фект ну тех ни ку, сми ре ност и ви сок до мен аики доа, ко ји се не гу је у Аики до клу бу Сирми јум. - Ни јед ног мо мен та ни сам сумњао у Ду ша но во зна ње и ве шти ну. Иза овог мај стор ског зва ња је ду готра јан, упо ран, си сте ма ти чан и напо ран рад на уса вр ша ва њу тех нике и са мог се бе. Ду шан је на сво је уса вр ша ва ње утро шио осам го ди на и за то је без про бле ма по ло жио за мај стор ско зва ње. Мо рам на по мену ти да је ве ли ку за слу гу за ње гово на пре до ва ње имао и дру ги тренер Да мир Ни ко лић - Ба та, та ко да се Ду шан мо же сма тра ти пр вим уд бал ски клуб Вој во ди на ор- ни зу је од 20. до 23. ју на Ме- Фга ђу на род ни де чи ји фуд бал ски фе стивал Кар некс куп 2013 за нај мла ђе игра че: у осам (де ча ци го ди шта и мла ђи), у де вет (де ча ци годи шта и мла ђи), у 10 (де ча ци го ди шта и мла ђи), у 11 (деча ци го ди шта и мла ђи), у 12 (де ча ци го ди шта и мла ђи) и у 13 (де ча ци ро дје ни 2000, и млађи). Так ми че ње се одр жа ва на 12 трав на тих те ре на (при ла го ђе них за уз раст) и јед ном те ре ну са ве штачком тра вом, све у окви ру Фуд балског цен тра Ву ја дин Бо шков. Узраст у 8 и у 9 игра ју на те ре ни ма 40 пу та 25 ме та ра (5 плус 1), где је гол 3 пу та 2 ме тра и 2 пу та 15 ми ну та. Оста ла го ди шта игра ју на те ре ни ма АИКИДО БЕ О ГРАД ФЕ БРУ АР СКИ СУСРЕТИ Ду шан До дев ски по стао мај стор аики доа ФУДБАЛ НО ВИ САД КАР НЕКС КУП 2013 мај сто ром ко јег је прак тич но про извео Ба та, а укуп но де ве ти мај стор из клу бо ва ко јег сам ја осно вао. По себ но ми је ве ли ко за до вољ ство што су мо ји уче ни ци по пут Да ми ра Ни ко ли ћа - Ба те у Срем ској Митро ви ци и Ни ко ле Пјев ца у Ру ми већ пот пу но спо соб ни да про из ве ду ква ли тет не мај сто ре. То не зна чи да сам оти шао у пен зи ју што се ти че аики доа, јер без об зи ра што имам 50 го ди на, још увек сам вр ло ак тиван, ра дим па до ве, зве зду и дру ге гим на стич ке ве жбе, по ред тех ни ке, ре чи су Дра га на Ку зма но ви ћа, пр вог тре не ра Аики до клу ба Сир мијум и но си о ца цр ног по ја са 4 дан. Ду шан До дев ски, по чео је да тре ни ра аики до го ди не. Као млад и пер спек ти ван чо век ко ји иза се бе ни шта не оста вља не за вр ше но по све тио се аики доу и успе шно круни сао свој ду го го ди шњи рад по лага њем за мај стор ско зва ње. По ред ње га то су још ура ди ли шест мајсто ра из Срем ске Ми тро ви це Ке вић Сло бо дан, Га јић Лу ка, Ле жа јић Дра ган, Ни ко лић Да мир, Му дри Бо јан, Ми ро слав Ма глић и два мај сто ра из Ру ме Пје вац Ни ко ла и Ђу мић Го ран. Про мо ци ја мај стор ског зва ња Ду ша на До дев ског и де мон стра ци ја аики доа оба ви ће се 21.мар та у са ли за тре нинг Џу до клу ба Сир ми ум, у ули ци Фру шко гор ској број 41, са по чет ком у 19 ча со ва. С. Л. Де чи ји фуд бал ски фе сти вал Ни ко лић, Ку зма но вић, и До дев ски 65 пу та 40 ме та ра (6 плус 1), вели чи на го ла 5 пу та 2 ме тра, 2 пу та 20 ми ну та. Це на сме шта ја (три ноће ња на ба зи по лу пан си о на) и коти за ци ја за так ми че ње за еки пе из ино стран ства је 120 еура по игра чу (во ђа еки пе гра тис). Ко ти за ци ја за до ма ће еки пе без сме шта ја је 100 еура. Рок за при ја ву еки па је 5. јун го ди не. На пр вом из да њу Кар некс ку па го ди не, уче ство ва ло је 111 еки па из Ср би је (из Сре ма 23), Ре пу бли ке Срп ске, Хр ват ске, Ма кедо ни је, Цр не Го ре, Ма драр ске, Руму ни је, Укра ји не, Аустри је и Грч ке. Де таљ ни је ин фор ма ци је мо гу се на ћи на зва нич ном сај ту Фудбал ског клу ба Вој во ди на www. fkvoj vo di na.rs. Ж. Р. д бој ка ши Ин ђи је су чак пет ко- пре кра ја пр вен ства Дру ге Ола ли ге - се вер осво ји ли ти ту лу пр вака па су та ко, обе ле жа ва ње 50 - годи шњег ју би ле ја клу ба кру ни са ли нај ве ћим успе хом у до са да шњој исто ри ји. Сјај ним игра ма у је се њој ета пи Аљо ша Но вак, Не над Мадић, Ми ро слав Ра ни са вље вић, Алек сан дар Гр ко вић, Ми лош Ша то ра, Ве ли мир Бра чуљ, Марио Чо ло вић, Да ни ло Об ра довић, Ми лан Ан дрић, Бо ри слав Ста ме нић, Бал ша Не на дић, Милош Пе ри шић, Сло бо дан Ћа ћић и Ми лан Сте вић су, за пра во већ та да ка па ри са ли ме сто у ви шем ран гу так ми че ња, из гу би ли су на де вет од и гра них ме че ва са мо је дан сет али их је ко ли ко то ли ко пра тио Но ви Сад, ко јем је тре ба ло ићи у го сте, па кар те за исто риј ски успех де фи нитвно ни су би ле ове ре не. Ме ђу тим, ка да су иза бра ни ци тре не ра Вла ди ми ра Ша рен ца већ у дру гом ко лу про лећ не се зо не са мак си смал них 3:0 сла ви ли на парке ту у срп ској Ати ни све је практич но од лу че но а сла вље је мо гло да поч не. Ипак, са че ка ће се пла нира на про сла ва ве ли ког ју би ле ја па да се за јед но са зва ни ца ма и верним на ви ја чи ма по де ли ве ли ка радост. - Нео п ход но је нај пре ско чи ти па тек та да ре ћи хоп! Сто га смо, тек, по сле три јум фа у Но вом Са ду дока за ли да пла сман у дру ги срп ски ранг так ми че ња ни је био са нак пусти. По бе ди ли смо, и до ка за ли да смо ствар но нај бо љи, а по сле то га Р е пре зен та тив ка у ба ца њу ди ска, чла ни ца срем ско ми тро вач ког Атлет ског клу ба Сирмиjум Дра гана То ма ше вић сјај но је за по че ла но ву так ми чар ску се зо ну и на го вести ла да се и ове го ди не од ње могу оче ки ва ти из у зет ни ре зул та ти на ме ђу на род ној сце ни. У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји на Зим ском ку пу Евро пе у шпан ском гра ду Ка сте љо ну, То ма ше ви ће ва је хи цем од 61,12 ме та ра осво ји ла брон за ну ме да љу. Дру го пла си ра на Фран цу ски ња Ме ли ни Ро бер Мишон има ла је од ње ду жи хи тац само 14 сан ти ме та ра. Ви ше стру ка шам пи он ка Дра га на То ма ше вић је др жав на ре кор дер ка у тој ди сци пли ни. Др жав ни ре корд ОД БОЈ КА ИН ЂИ ЈА ИСТО РИЈ СКИ УСПЕХ У ГО ДИ НИ ЈУ БИ ЛЕ ЈА Пр ва ци и пре по сле дњег зви жду ка ШПА НИ ЈА ЗИМ СКИ КУП ЕВРО ПЕ АТЛЕТИКА хи цем од 63,63 ме та ра др жи још од 2006, а су де ћи по овом сјај ном ре зул та ту на по чет ку се зо не, он би ове го ди не мо гао би ти на пад нут. - Ово је мој нај бо љи ре зул тат на по чет ку се зо не. На за гре ва њу сам има ла при лич но ду же хи це на го СТРЕЉАШТВО рем ска Ми тро ви ца би ће и ове Сго ди не до ма ћин Кам па перспек тив них стре ла ца, по твр дио је пред сед ник Стрељч ког клу ба Живко Ре лић - Зуц Ђу рађ Чи чић. Камп ор га ни зу ју Стрељч ки са вез Ср би је и Ми ни стра ство омла ди не и спор та. Реч је о два кам па. Пр ви ће би ти одр жат ти у дру гој по ло ви ни априла, а дру ги кра јем ју на. Сва ки камп тра ја ће не де љу да на. Оче ку је се да ће на њи ма уче сто ва ти ви ше од 50 на ших тре нут но нај та лен то ва ни јих стре ла ца, ко ји се при пре ма ју да коли ко су тра на сле де са да шње ре презен та тив це и на ста ве сла ву ср ског стрељ штва, ко је је до не ло зе мљи број не вред не тро фе је с нај ва жнијих ме ђу на род них так ми че ња. У град на Са ви сти ћи ће мла ди стрел ци и њи хо ви тре не ри из на ших нај по зна ти јих клу бо ва. Ве жба ће се пре и по под не, а на кра ју сва ког кам па ор га ни зо ва ће се кон трол но так ми че ње, ко је тре ба да да од говор у ка квој се фор ми на ла зе перспек тив ни стрел ци пред так ми че ња ко ја им сле де на до ма ћој и ме ђу народ ној сце ни. Камп се тра ди ци о нал но одр жа ва на стре ли шту Клу ба Жив ко Ре лић Од бој ка ши Ин ђи је: Пре те кли по след њи зви ждук смо про тив оста лих ри ва ла до са да бе ле жи мак си мал ни ре зул тат па се ла ко мо же до го ди ти да са из гу бљеним са мо јед ним се том при ве де мо кра ју и пре о ста ла че ти ри су сре та за бо до ве. Ипак, по што смо циљ оствари ли тре нер ће у на став ку бор би за бо до ве шан су пру жи ти игра чи ма ко ји су има ли ма њу ми ну та жу на тере ну али су и они до бри од бој ка ши па ће учи ни ти све да пру же до бре пар ти је и по ка жу ко ли ко за пра во вре де, ис ти че пред сед ник Ин ђи је, Ра до ван Гр ко вић. Пла сман у Пр ву ли гу Ср би је, изгле да, не ће би ти крај њи до мет инђиј ски ког клу ба по што се већ са да раз ми шља о по ја ча њи ма и екс пресном пла сма ну у елит но дру штво. - Об зи ром на да ле ка пу то ва ња дру ги ранг так ми че ња је, за са да, нај ску пљи па ће мо на сто ја ти да се што пре до мог не мо Су пер ли ге. Сма трам да има мо ква ли тет али ћемо учи ни ти све да вра ти мо игра че по ни кле у клу бу. На и ме, ба ци ли смо око на Пе шу та и Ми ци ћа ко ји игра ју за Мла ди рад ник и Шкрби ћа ко ји на сту па за су сед но Једин ство, а ко ли ко ми је по зна то и они би да се вра те ку ћа ма па ће до до го во ра на дам се ла ко до ћи. По јача ни са њи ма тро ји цом ве ру јем да би тре ба ло да оства ри мо и тај циљ, - до дао је Ра до ван Гр ко вић. Д. Ви ћен тић Дра га на То ма ше вић брон зом за по че ла но ву се зо ну Дра га на То ма ше вић на так ми че њу, али сам за до вољ на ре зул та том и осво је ном ме да љом, из ја ви ла је То ма ше ви ће ва за сајт Атлет ског са ве за Ср би је. За до вољ ство ни је крио ни њен тре нер Да ни ло Кр ти нић, ис ти чу ћи да је Дра га на пот пу но спрем но доче ка ла по че так се зо не и да су зимске при пре ме у Ме ду ли ну и Ба ру ве о ма ква ли тет но од ра ђе не. Нај ва жни је так ми че ње ко је ове го ди не оче ку је То ма ше ви ће ву је сва ка ко Свет ско пр вен ство у ав густу у Мо скви. Та ко ђе, на ша ре презен та тив ка, ка ко се пла ни ра, ове го ди не на сту пи ће и на Ме ди те ранским игра ма, као и Екип ном пр венству Евро пе. С. Ло. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КАМП ПЕР СПЕК ТИВ НИХ СТРЕ ЛА ЦА Смо тра нај бо љих пу ца ча Зуц због иде ал них усло ва ко је пру жа сво јим уче сни ци ма. Мла ди стрел ци би ће сме ште ни у хо те лу Сир ми јум, ко ји се на ла зи у бли зини стре ли шта, што је, сва ка ко, идеал на по год ност. Про те клих го ди на ру ко во ди лац кам па био је се кра тер клу ба и шеф струч ног шта ба ми тро вач ких стрела ца Не бој ша Ре лић, а по све му су де ћи, та ду жност ће му би ти пове ре на и овај пут. Не бој ши Ре ли ћу је ла не до де ље на и Злат на знач ка, нај ве ће при зна ње Стре љач ког саве за Ср би је, ко је се уру чу је за достиг ну ћа у овом спор ту. С. Ло.

38 38 СПОРТ Среда, 20. март ФУДБАЛ ФУД БАЛ ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА На пре дак - Ин ђи ја 4:0 КРУ ШЕ ВАЦ. Ста ди он Мла дост. Гле да ла ца Су ди ја Сло бо дан Ве се ли но вић (Ва ље во) 7, 5. Опо мену ти игра чи: Н. Пе тро вић, М. Живко вић и Ду ка нац (Ин ђи ја).стрел ци: 1:0 Ми ро са вље вић у 16, 2:0 Ми роса вље вић у 34. из пе на ла, 3:0 Бојић у 54, 4:0 Бо јић у 78. ми ну ту НА ПРЕ ДАК: Кр зна рић 7, Је ремић 7, 5, Удо ви чић 7, Ко ко вић 7, Ја ни чић 7, Бог дан Ми ло ше вић 7, Га врић 7(Ба јић-), Же ра ви ца 7 (Ни ко ла Ми ло ше вић 7), Ми роса вље вић 8, Бо јић 8, Тру јић 7, 5 (Пе тро вић-). ИН ЂИ ЈА: Ми ли но вић 6, 5, Жив ко вић 6, Са вић 6, Ја ко вљевић 6, 5, Ду ка нац 6, 5, Зе лић 6, Кри во ка пић 6 (Н. Стан ко вић 6, 5) Пе тро вић 6, 5 (Ав дић 6, 5), Кошу тић 7, Ив ко вић 7, Ду ба јић 6, 5 (Ле ма јић-). Играч утак ми це: Не над Ми ро савље вић ( На пре дак ). Од лич на игра ли де ра, већ од стар та ста ви ли су до зна ња гости ма да не ма ју шта да тра же под куп шти на Оп штин ског фуд бал- са ве за Ста ра Па зо ва на Сског Ре дов ној го ди шњој Скуп шти ни одржа ној про те клог ви кен да, на дневном ре ду је има ла Из ве штај о ра ду у про шлој го ди ни као и фи на нисјски Из ве штај ко ји су де ле га ти усво ји ли ве ћи ном гла со ва. Ме ђу тим, на Скуп шти ни су се мо гли чу ти и опреч ни то но ви. Најви ше по ле ми ке је иза звао Из ве штај Ве ри фи ка ци о не ко ми си је ко ја ни је при хва ти ла да члан Скуп шти не буде Све то зар Га јић као де ле гат ФК Ја дран из Го лу би на ца, по што је био ка жњен од стра не Ди сци плинских ор га на ФС Ср би је, а то је у су прот но сти са чла ном 30 Ста ту та ОФС Ста ра Па зо ва. Не над Ву кајло вић из Ја дра на и Вла ди мир Је ли са вац из ФК Рад нич ки су се ус про ти ви ли ова квој од лу ци сматра ју ћи да је члан 30 Ста ту та ОФС у су прот но сти са Ста ту том ФС Срби је и За ко на о спор ту, али њи хов зах тев ни је про шао по што је ре чено да се не мо же кр ши ти по сто јећи Ста тут и да се мо ра по што ва ти док се не де се про ме не. Под но се ћи ећ не ко ли ко да на у са ли, ко ја се на ла зи у скло пу Взгра де Фуд бал ског клу ба Хај дук 1932, гру па мла дих за љу бље ни ка у кик бокс, тре ни ра под будним оком Зо ра на Ром ца Ро ки ја (29) из Вој ке, ре пре зен та тив ца Ср би је и ви це шам пи о на Евро пе. - За са да се мла ди по ла ко уво де у овај спорт - ка же Зо ран Ро мац - Ако успе мо да ску пи мо до вољно чла но ва, на пра ви ли би сек ци је по уз ра сти ма и при ја вио бих клуб и про ши рио ову са лу уз по моћ оп шти не и спон зо ра. Пла ни ра мо да др жи мо и тренин ге фит не са, а да је вре ме ном сре ди мо и те ре тану, та ко да би ов де на стао пра ви спорт ски цен тар. У ринг сам ушао пр ви пут го ди не и по сле шест ме се ци тре нин га на пр вен ству др жа ве сам осво јио злат ну ме да љу. На ста вио сам да ни жем по бе де у са ва теу и кик бок су, те је го ди не усле дио позив за ре пре зен та ци ју у са ва теу. На Свет ском купу у Ати ни осва јам злат ну ме да љу. Про шле го ди не осво јио сам сре бр ну ме да љу на Пр вен ству Евро пе у са ва теу у Бел ги ји. Члан сам Клу ба бо ри лач ких вешти на Фа на тик из Ста ре Па зо ве и нај бо љи спорти ста у оп шти ни за го ди ну. Ж. Р. Баг да лом. Те рен ску ини ци ја ти ву кру ни са ли су већ у 16. ми ну ту веле мај стор Ми ро са вље вић при мио је лоп ту на ше сна е стер цу од лич но по је вој стра ни уба цио за да нас од личног Тру ји ћа овај вра ћа по врат ну поно во Ми ро са вље ви ћу иде од ли чан шут ка го лу и вођ ство од 1:0. Наста вља На пре дак са ини ци ја ти вом у 21 ми ну ту Тру јић по но во упо шља ва Ми ро са вље ви ћа али ка пи тен неко ри сти шан су, ипак у 31. ми ну ту Да нас до бри Је ре мић про ди ре по де сној стра ни од лич но упо шљава Бо ји ћа што пер го сти ју га ру ши а су ди ја Ве се ли но вић оправ да но по ка зу је на бе лу тач ку.. На рав но ко би дру ги си гу ран ре а ли за тор капи тен Ми ро са вље вић за 2:0. У настав ку и да ље ини ци ја ти ва до ма ћих док го сти по вре ме ним шу те ви ма са дис тан це по ку ша ва ју да из не на де Кр зна ри ћа па та ко у Ко шу тић 39 ми ну ту стра хо ви то по лу де сно са неких 25 ме та ра шу ти ра али Кр зна рић ка чи ту лоп ту ко ја од преч ке од ла зи у кор нер. СТА РА ПА ЗО ВА СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ ФУД БА Л СКОГ СА ВЕ ЗА Још јед на успе шна го ди на Из ве штај о ра ду Сло бо дан Јо вано вић пред сед ник ИО ОФС Ста ра Па зо ва је под се тио на ак тив но сти ко је је Са вез имао од из бо ра у мају про шле го ди не па до одр жа ва ња Скуп тши не: - У пр вом ре ду оства ре но је једин ство у ра ду са ве за, што сма трамо ве о ма зна чај ном те ко ви ном од из бо ра до да нас. Са вез је ста би лан и фи нан сиј ски и го ди ну је за вр шио у плу су. Успе шно смо оба ви ли све фор мал но сти око упи са у Аген ци ју за при вред не ре ги стре, до не ли смо но ви Ста тут ко ји је у скла ду са Стату том ФС Ср би је и За ко ном о спорту. У окви ру са ве за успе шно ра де стру ков не ор га ни за ци је и ор га низа ци ја тре не ра и фуд бал ских су дија. Та ко ђе мо рам по хва ли ти и Ко миси ју за ре ги стра ци ју игра ча ко ја је ве о ма до бро ра ди ла у вре ме пре лазног ро ка и без про бле ма оба ви ла све ре ги стра ци је игра ча за клу бова, као и чи тав низ дру гих ак тивно сти ко је смо има ли у то ку про шле го ди не, ис та као је Јо ва но вић. При хва ћен је и Про грам ра да и Фи нан сиј ски план за ову го ди ну. У КИК БОКС ШИ МА НОВ ЦИ СПОРТ У НА СТАН КУ Кикс бокс у по во ју Дру го по лу вре ме пот пу но припа да Кру ше вља ни ма, ка пи тен Миро са вље вић игра си мул тан ку са го сти ма од лич но раз и гра ва игра че ула зи у шан се али на 3:0 по ви сује Ба јић ко ји се по сле па са Га ври ћа сам из бо рио за јед ну лоп ту и по ред не моћ ног гол ма на Ми ли но ви ћа пови сио на 3:0. Исти игач у 78. мину ту по сле од лич ног про до ра Труји ћа по ле вој стра ни ко ји ула зи у ше сна е сте рац шу ти ра а лоп ту на пу ту ка мре жи сти же Бо јић да потвр ди ви со ких 4:0, што је и ко на чан ре зул тат. Го сти нај пре пре ко Ив кови ћа по га ша ју преч ку да би у послед њем ми ну ту Ав дић иза шао сам ис пред Кр зна ри ћа а овај мај стор ски од бра нио. На кра ју тре ба ре ћи да су ову од лич ну пар ти ју фуд ба ле ри Напрет ка по све ти ли свом теч ко повре ђе ном дру гу Мар ку Па у но ви ћу ко ји их је бо дрио из ло же ста ди о на Мла до сти. С. Н. све ча ном де лу сед ни це Сло бо дан Јо ва но вић пред сед ник ОФС Ста ра Па зо ва је уру чио Пла ке те Јо ви ци Ша ви ји бив шем фуд бал ском суди ји из Но ве Па зо ве са зна ком ФИ- ФА, да нас пред сед ни ку Ко ми си је за уна пра ђе ње су ди ја Сре ма, по сматра чу на утак ми ца ма Срп ске ли ге, Вој во ди не и Ко ме са ру за де ле ги рање су ди ја Срем ске и Дру ге срем ске ли ге. Пла ке та је уру че на и Ву ко ти Ра до ви ћу фуд бал ском тре не ру из Но ве Па зо ве, не ка да шњем игра чу Рад нич ког ко ји се већ ви ше од три де це ни је ба ви тре нер ским по слом, због че га је по стао и По ча сни члан ор га ни за ци је тре не ра ОФС Ста ра Па зо ва. Скуп шти ни су при су ствова ли и Го ран Јо вић члан ИО ФС Ср би је ко ји је ис та као да клу бо ви из Оп шти не Ста ра Па зо ва ни су пости за ли ни ка да бо ље ре зул та те што је од раз до брог ра да у свим сег менти ма у клу бо ви ма. Ду шан То мић, ге не рал ни се кре тар ФС Вој во ди не, је по хва лио рад ОФС Ста ра Па зо ва ис та кав ши да је је дан од нај бо љих у По кра ји ни. Д. Б. Кик бокс у Ши ма нов ци ма ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА Ре зул та ти 19. ко ла: КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки Хај дук 3:2, БЕ О ГРАД: Пар тизан ОФК Бе о град 2:0, НИШ: Рад нич ки Цр ве на зве зда 2:1, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар Сме де ре во 2:1, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор БСК Бор ча 1:2, НО ВИ САД: Вој во ди на До њи Срем (игра но 19. мар та), УЖИ ЦЕ: Сло бо да По инт Ја го ди на (игра се 23. мар та), БЕ О ГРАД: Рад Спар так Зла ти бор во да (игра се 10. апри ла). 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Вој во ди на : Ја го ди на : Рад : Сло бо да По инт : Ја вор : Спар так ЗВ : Рад нич ки (Н) : Но ви Па зар : ОФК Бе о град : Хај дук : БСК Бор ча : До њи Срем : Рад нич ки : Сме де ре во :33 9 Сле де ће ко ло (30. март): КУ ЛА: Хајдук Пар ти зан, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град Сло бо да По инт, ЈА ГО ДИ НА: Ја го дина Вој во ди на, НО ВИ САД: До њи Срем Ја вор, БОР ЧА: БСК Бор ча Но ви Пазар, СМЕ ДЕ РЕ ВО: Сме де ре во Рад нич ки (Н), БЕ О ГРАД: Цр ве на зве зда Рад нич ки ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА Утак ми це 19. ко ла (20. март): НО ВИ САД: Но ви Сад Те ле оп тик, БЕ ЖА НИ ЈА: Бе жа ни ја Ти мок, МЛА ДЕ НО ВАЦ: Мла дено вац Је дин ство Пу те ви, ЛУ ЧА НИ: Младост На пре дак, ИН ДЈИ ЈА: Ин дји ја Чука рич ки, БЕ О ГРАД: Во ждо вац Ме та лац, ЧА ЧАК: Бо рац Сло га, ЛА ЗА РЕ ВАЦ: Ко луба ра Рад нич ки (НП), ЗРЕ ЊА НИН: Ба нат Про ле тер. 1. На пре дак : Чу ка рич ки : Во ждо вац : Је дин ство Пу те ви : Бо рац : Ме та лац : Про ле тер : Ин дји ја : Мла дост : Те ле оп тик : Бе жа ни ја : Мла де но вац : Сло га : Рад нич ки : Ти мок : Но ви Сад : Ба нат : Ко лу ба ра :25 11 Сле де ће ко ло (23. март): ЗЕ МУН: Те ле оп тик Ба нат, НО ВИ САД: Про летер Ко лу ба ра, НО ВА ПА ЗО ВА: Рад нички Бо рац, КРА ЉЕ ВО: Сло га Во ждо вац, ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ: Ме та лац Ин дји ја, БЕ О ГРАД: Чу ка рич ки Мла дост, КРУ ШЕ- ВАЦ: На пре дак Мла де но вац, УЖИ ЦЕ: Је дин ство Пу те ви Бе жа ни ја, ЗА ЈЕ ЧАР: Ти мок Но ви Сад. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Утак ми це 16. ко ла (20. март): БЕ- О ЧИН: Це мент Срем, ШИД: Рад нич ки ЧСК Пи ва ра, ПА ЛИЋ: Па лић Је динство (СП), ТЕ МЕ РИН: Сло га Тек сти лац, БАЧ КА ТО ПО ЛА: Бач ка То по ла Мла дост, СТА РИ БА НОВ ЦИ: Ду нав Рад нич ки (С), ПА ДИ НА: До ли на Ди на мо, СРЕМ СКА МИ- ТРО ВИ ЦА: Рад нич ки Сен та. 1. До ли на : Сло га : Рад нич ки (СМ) : Рад нич ки (Ш) : ЧСК : Тек сти лац : Сен та : Ду нав : Мла дост : Па лић : Срем : Це мент : Бач ка То по ла : Рад нич ки (С) : Је дин ство : Ди на мо :25 10 Сле де ће ко ло (24. март): СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Рад нич ки Це мент, СЕН ТА: Сен та До ли на, ПАН ЧЕ ВО: Ди на мо Дунав, СОМ БОР: Рад нич ки Бач ка То по ла, БАЧ КИ ЈА РАК: Мла дост Сло га, ОЏА ЦИ: Тек сти лац Па лић, СТА РА ПА ЗО ВА: Једин ство Рад нич ки (Ш), ЧЕ ЛА РЕ ВО: ЧСК Пи ва ра Срем. ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД Утак ми це 16. ко ла (20. март): СИ- ВАЦ: По лет Ср бо бран, РУ МА: Пр ви мај Сло га, НО ВИ САД: Ин декс Ју го вић, МЛА ДЕ НО ВО: Бу дућ ност ОФК Бач ка, НО ВИ САД: Бо рац Цр ве на зве зда, НО ВИ БА НОВ ЦИ: Омла ди нац Цр вен ка, БАЧ КИ ПЕ ТРО ВАЦ: Мла дост Хај дук, ТУ РИ ЈА: Мла дост Ста ни шић. 1. Ин декс : Сло га : Цр ве на зве зда : Хај дук : Бач ка : По лет : Мла дост (Т) : Ср бо бран : Ју го вић : Ста ни шић : Цр вен ка : Пр ви мај : Бо рац : Мла дост (БП) : Омла ди нац : Бу дућ ност :32 5 Сле де ће ко ло (23. и 24. март): ТУ- РИ ЈА: Мла дост По лет, СТА НИ ШИЋ: Стани шић Мла дост (БП), БЕ ШКА: Хај дук Омла ди нац, ЦР ВЕН КА: Цр вен ка Бо рац, НО ВИ САД: Цр ве на зве зда Бу дућ ност, БАЧ КА ПА ЛАН КА: ОФК Бач ка Ин декс, КАЋ: Ју го вић Пр ви мај, ТЕ МЕ РИН: Слога Ср бо бран. СРЕМ СКА ЛИ ГА Утак ми це 16. ко ла (20. март) : ВИ- ШЊИ ЋЕ ВО: Хај дук Шу мар, ВОЈ КА: Сремац Хај дук 1932, РУ МА: Сло вен Раднич ки, ВРД НИК: Ру дар Пар ти зан, МА- ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Под ри ње ЛСК, СИ БАЧ: Сло вен Ја дран, КУ ПИ НО ВО: Ку пи но во До њи Пе тров ци, АДА ШЕВ ЦИ: Гра ни чар Љу ко во. 1. Гра ни чар : До њи Пе тров ци : Пар ти зан : Ја дран : Сло вен (Р) : ЛСК : Рад нич ки : Ру дар : Сре мац : Под ри ње : Хај дук (В) : Ку пи но во : Шу мар : Љу ко во : Хај дук : Сло вен (С) :54 5 Сле де ће ко ло (23. и 24. март): АДА- ШЕВ ЦИ: Гра ни чар Хај дук (В), ЉУ КО ВО: Љу ко во Ку пи но во, ДО ЊИ ПЕ ТРОВ ЦИ: До њи Пе тров ци Сло вен (С), ГО ЛУ БИН- ЦИ: Ја дран Под ри ње, ЛА ЋА РАК: ЛСК Ру дар, ВИ ТО ЈЕВ ЦИ: Пар ти зан Сло вен (Р), ИРИГ: Рад нич ки Сре мац, ШИ МА- НОВ ЦИ; Хај дук 1932 Шу мар. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА Утак ми це 16. ко ла (20. март): ГРА- БОВ ЦИ: Гра ни чар Гра ни чар (К), РУ МА: Је дин ство Сло бо да, БЕ ЛЕ ГИШ: По ду навац Бу дућ ност, РАВ ЊЕ: Зе ка Бу љу ба ша Ду нав, КР ЊЕ ШЕВ ЦИ: Сло га На пре дак (В), КАР ЛОВ ЧИЋ: Ло вац На пре дак (П), МАР ТИН ЦИ: Бо рац Же ле зни чар, ПЛА ТИ- ЧЕ ВО: Је дин ство Хрт ков ци. 1. Же ле зни чар : Бу дућ ност : На пре дак (П) : Зе ка Бу љу ба ша : По ду на вац : Хрт ков ци : Сло бо да : Гра ни чар (Г) : Гра ни чар (К) : На пре дак (В) : Бо рац : Ду нав : Је дин ство (Р) : Је дин ство (П) : Сло га : Ло вац :36 6 ОМЛА ДИН СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НЕ Утак ми це 14. ко ла: ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем Хај дук (Ку ла), СОМ БОР: Рад нички Спар так Зла ти бор во да (Су бо ти ца), КА РА ВУ КО ВО: По лет Омла ди нац (Но ви Ба нов ци), НО ВИ САД: Но ви Сад Ин декс (Но ви Сад), НО ВИ САД: Про ле тер Војво ди на (Но ви Сад), НО ВИ САД: Сла ви ја ЧСК Пи ва ра (Че ла ре во), Про ле тер (Но ви Сад) је дло бо дан. 1. ЧСК Пи ва ра : Но ви Сад : Спар так ЗВ : Рад нич ки : Вој во ди на : Хај дук : Сла ви ја : До њи Срем : Ин декс : Омла ди нац : Ка бел : Про ле тер : По лет :37 4 Ж. Ра ди во је вић

39 Среда, 20. март ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РУМА РЕГУЛИСАЊЕ ДУГА НА РАТЕ "Еле ктр од истр иб уц ија РУ МА" оба ве шта ва куп це да се бли жи годи не, рок за пла ћа ње до спе лих оба ве за за утро ше ну елек трич ну енер ги ју. Још је дан по ку шај ЈП Елек тро при вре де Ср би је, да иза ђе у су срет куп ци ма, да из ми ре сво ја за о ста ла ду го ва ња, на ра те, пу тем ре про гра ма. На осно ву Од лу ке о ре гу ли са њу ста рог ду га (ЈП ЕПС број 860/4-13, од 22.фебру а ра 2013.го ди не), пра во на ре про грам сти че ку пац ко ји на дан год. има не из ми ре не оба ве зе ко је су до спе ле на дан го ди не. Ку пац при за кљу че њу спо ра зу ма мо ра да из ми ри до спе ле оба ве зе по об рачу ни ма до спе лим у 2013.го ди ни. Ре про грам ски дуг се одо бра ва у нај ви ше 24 ме сеч не ра те, у за ви сно сти од ви си не ду га, под усло вом да ку пац уредно из ми ру је те ку ће оба ве зе.куп цу ко ји уред но из ми ри ре про гра ми ра ни дуг, от пу шта се об ра чу на та и фак ту ри са на ка ма та у пе ри о ду го ди не. Скла па ње спо ра зу ма је омо гу ће но до го ди не. Jош јед ном по зи ва мо куп це да учи не до дат ни на пор и пла те сво ја ду го ва ња и ти ме из бег ну све не при јат но сти об у ста ве и до дат не тро шко ве по нов ног укљу че ња. За хва љу је мо се куп ци ма ко ји на вре ме пла ћа ју елек трич ну енер ги ју. С по што ва њем, ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА РУ МА

40 40 Среда, 20. март недељни Хороскоп Ован На по кон кре ће те у пра ву ак ци ју. Ви ше не ће те од ла га ти ре ша ва ње по слов них за да та ка, већ ће те по че ти да ра ди те. Мо гућ ма њи до би так. Ко му ни ка ци ја је бо ља, а иде је кон крет ни је. Здра вље до бро. Бик По те шко ће у по ро ди ци ће вам по квари ти ову не де љеу. На по слу ће те би ти не за ин те ре со ва ни. Фи нан сиј ска си ту а- ци ја је со лид на, али оче куј те тро шкове. Мо же да вам стиг не не ка нов ча на ка зна. Бли зан ци Има те по тре бу да не су гла си це ре шава те ди пло мат ски, али раз не си ту а ци је зах те ва ју да бу де те ма ло оштри ји. Да би сте се ма ло рас те ре ти ли и опу сти ли, иза ђи те с при ја те љи ма. При ја ће вам дру штво. Рак Фи нан си је су вам при о ри тет. Тре нутна за ра да не за до во ља ва оче ки ва ња, али бо ље ишта не го ни шта. Још не ко вре ме не тре ба да те жи те про ме ни нити да скла па те но ве по сло ве. Здра вље со лид но. Лав Рас по ло же ње на по слу ће би ти ло ше. Ни ко ни је отво рен и спре ман на разго вор, а ви по себ но. Че сто ре а гу је те емо тив но и та мо где не ма ме ста за то. Фи нан сиј ска си ту а ци ја је ре ла тив но до бра. Де ви ца Парт нер има не ке не до у ми це што се ти че ва шег од но са, ко је ни су иза зване ва шим по на ша њем, не го су плод по гре шног ути ска или ту ђих при ча. За ко ји дан ће те има ти при ли ку да га убеди те у су прот но. Временска прогноза Ва га Фи нан сиј ска кри за ће по тра ја ти још ко ји дан. За то вре ме са мо ћу ти те и ра ди те. Ако се по бу ни те, не ће би ти до бро. Сло бод но вре ме ис ко ри сти те да ви ше бу де те с по ро ди цом или с во љеном осо бом. Шкор пи ја Ја ко вас по га ђа људ ска не прав да, па сте се због то га уву кли у не што што ге не рал но не тре ба да вас се ти че. Парт нер сам мо ра да раз ре ши по родич не про бле ме, а за вас је бо ље да оста не те по стра ни. Стре лац По сто ји мо гућ ност да не ког с ким ради те ухва ти те у ла жи, али не мој те да вас то де при ми ра. Не мо же озбиљ ни је да вам на у ди. У љу ба ви је све бо ље. Оба ви те пре глед код оч ног ле ка ра. Ја рац Све је ви ше мо гућ но сти да пу ту је те у ино стран ство, па по вољ не по ну де не про пу штај те. Су срет ко ји вам пред стоји про бу ди ће емо ци је пре ма осо би ко ју ду го ни сте ви де ли. Па зи те се по вре да. Во до ли ја На по слов ном пла ну ис ко ри сти те познан ство с ва жним љу ди ма. Та ко ће те ла ко пре ћи јед ну сте пе ни цу ви ше. У љу ба ви је ле по и ста бил но. С парт нером има те опу штен од нос. Здра вље до бро. Ри бе Ако је по след њих пар да на парт нер био на пу ту, оче куј те леп су срет. Раздво је ност је до не ла ма ле про бле ме, али ће те са да на све за бо ра ви ти. Ве за ће ко нач но ући у мир ну фа зу без трза ви ца. од до Кувар Мариниране банане Састојци 6 банана Маринада 100 мл рума 2 кашике шећера 2 кашике сока од лимуна Тесто уље за пржење 7 кашика брашна 2 јаја 100 мл млека кашика уља пола кашичице цимета мало соли Начин припреме Припремите маринаду од наведених састојака, па у њу спустите банане исечене по дужини да се маринирају пола сата. Сваки комад умочите у припремљено тесто, па затим пржите на врелом уљу. Оцеђене банане поспите шећером у праху. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Делимично облачно Макс. 18 Мин. 8 Кишовито Макс. 11 Мин. 1 Сунчано Макс. 11 Мин. -3 Сунчано Макс. 12 Мин. 4 Делимично облачно Макс. 9 Мин. 1 Облачно Макс. 7 Мин. 1 Облачно Макс. 7 Мин. -1 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information