VPLIV PODNEBNE SPREMENLJIVOSTI NA PRETOČNE IN PADAVINSKE REŽIME SLOVENIJE

Size: px
Start display at page:

Download "VPLIV PODNEBNE SPREMENLJIVOSTI NA PRETOČNE IN PADAVINSKE REŽIME SLOVENIJE"

Transcription

1 mag. Mojca DOLINAR * Peter FRANTAR* Mauro HRVATIN** STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI VPLIV PODNEBNE SPREMENLJIVOSTI NA PRETOČNE IN PADAVINSKE REŽIME SLOVENIJE Povzetek Pretočni režim kaže sezonsko kolebanje pretoka vode preko leta. V dolgoletnem obdobju so bili analizirani pretočni režimi na glavnih vodomernih postajah v Sloveniji. V primerjavi z obdobjem so se podnebne spremembe v obdobju -2 odrazile tudi na pretočnih režimih naših rek. Ker so glavni dejavnik vpliva na pretoke rek v Sloveniji padavine smo opravili tudi analizo padavinskega režima v Sloveniji. 1 Uvod Pretočni režim je pokazatelj povprečnega kolebanja pretoka reke preko leta. Dejavniki, ki vplivajo na pretočni režim so številni in raznovrstni, med pomembnejšimi so: podnebje, relief, kamninska podlaga, prst, rastlinstvo in človek. V Sloveniji je najpomembnejši dejavnik podnebje. Najbolj nanje vplivajo razporeditev padavin in temperatur ter trajanje snežne odeje. 2 PODNEBJE SLOVENIJE Podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki, najpomembnejši so njena geografska lega, razgiban relief, usmerjenost gorskih grebenov in bližina morja. Posledica prepleta številnih dejavnikov je zelo raznoliko podnebje. Tako imamo tri prevladujoče tipe podnebja, na posameznih območjih pa se njihovi vplivi prepletajo: v vzhodni Sloveniji imamo zmerno celinsko podnebje, v osrednji Sloveniji subalpsko (v gorskem svetu alpsko) in zahodno od Dinarsko-Alpske pregrade submediteransko podnebje. Podnebna raznolikost Slovenije se kaže v razlikah med vrednostmi podnebnih spremenljivk ter v njihovi dnevni, sezonski in večletni spremenljivosti. 2.1 Padavinski režim in njegova spremenljivost Padavinski režim določa porazdelitev padavin preko leta. V Sloveniji nimamo izrazito suhega ali mokrega dela leta, kljub temu pa med meseci oz. letnimi časi opazimo večje razlike (slika 1). Letni padavinski cikel je pogojen s podnebnim tipom, ki ima v obravnavani regiji največji vpliv. Za submediteransko podnebje (Bilje) sta značilna dva padavinska maksimuma: prvi se pojavlja konec pomladi, drugi jeseni. Najbolj suho obdobje je od januarja do marca, drugo, nekoliko manj suho obdobje pa julija in avgusta. Za alpsko podnebje (Kredarica, Rateče) je značilno, da največ padavin pade jeseni, nekoliko manj izrazit maksimum pa je značilen za pozno pomlad in začetek poletja. Za vzhod države, kjer imamo izrazit vpliv celinskega podnebja (Murska Sobota, Novo mesto), je značilno, da največ padavin pade med poletnimi plohami in nevihtami, najbolj suhi pa so zimski meseci. * mag. Mojca DOLINAR, univ. dipl. inž. meteorologije., *Peter FRANTAR, univ. dipl. geograf, Agencija RS za okolje, Ljubljana, ** Mauro HRVATIN, univ. dipl. geograf in sociolog, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana MIŠIČEV VODARSKI DAN 28

2 - 2 - STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI LJUBLJANA MURSKA SOBOTA BILJE NOVO MESTO RATEČE KREDARICA Slika 1. Povprečna količina korigiranih padavin (mm) po mesecih za obdobje -2. Čeprav se ob globalnih podnebnih spremembah predvidevajo tudi spremembe v količini padavin, te na letnem nivoju niso tako očitne (slika 2). Na sliki 2 so prikazani statistično značilni trendi v letni količini padavin na merilnih postajah, ki so delale neprekinjeno v obdobju -21. Bel krožec pomeni statistično značilno naraščanje letne količine padavin, črn krožec statistično značilno upadanje letne količine padavin, siv trikotnik pa pomeni, da trend ni statistično značilen. Na velikem številu merilnih mest je sicer opaziti statistično značilen upad v letni količini padavin, vendar pa je veliko tudi takih merilnih mest, kjer sprememb v letni količini padavin ni opaziti ali so celo pozitivne. Precej bolj enotna slika pa se pokaže, če pogledamo kako se količina padavin spreminja znotraj posameznih sezon (slika 3). Zelo očitno je, da se jeseni količina padavin veča skoraj po vsej državi z izjemo manjših območjih v Beli Krajini, v okolici Brežic in na Koroškem, kjer ni opaziti statistično značilnih sprememb. Tudi pozimi opazimo zelo enoten prostorski vzorec sprememb: količina padavin se zmanjšuje v vsej zahodni Sloveniji ter na Koroškem in Pohorju, medtem ko v vzhodni polovici sprememb v zimski količini padavin ni. Tudi spomladi je opaziti dokaj enoten trend zmanjševanja padavin po vsej državi razen na vzhodni Štajerski, Prekmurju in Goričkem. Poleti je situacija nekoliko drugačna: padavin je manj povsod razen v višjih legah Alp, kjer ni opaziti sprememb. Očitno je torej, da se spreminja padavinski režim: jesenski maksimum postaja bolj izrazit, medtem ko se v ostalih mesecih količina padavin zmanjšuje. Slika 2. Statistično značilni trendi v letni količini padavin za obdobje -21. Bel krožec pomeni statistično značilno naraščanje letne količine padavin, Črn krožec statistično značilno upadanje letne količine padavin, siv trikotnik pa pomeni, da trend ni statistično značilen. MIŠIČEV VODARSKI DAN 28

3 - 3 - STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI JESEN ZIMA POMLAD POLETJE Slika 3. Statistično značilni trendi v količini padavin po letnih časih (obdobje -21). Bel krožec pomeni statistično značilno naraščanje letne količine padavin, Črn krožec statistično značilno upadanje letne količine padavin, siv trikotnik pa pomeni, da trend ni statistično značilen. 2.2 Spremenljivost snežne odeje Za vodne zaloge je izjemno pomembna snežna odeja. Praktično vso državo, z izjemo Primorske, del leta pokriva snežna odeja. V visokogorju leži snežna odeja v povprečju dlje kot 2 dni v sezoni, v nižinah osrednje Slovenije pa v povprečju od 2 do 6 dni na sezono. V nižinah je snežna odeja najbolj pogosta januarja, nekoliko manj februarja in decembra, še manj novembra, marca in aprila. V visokogorju snežna odeja lahko leži preko celega leta, neprekinjeno pa od decembra do maja (slika 4). Najmanj pogosta je v visokogorju snežna odeja v avgustu. Na Primorskem, predvsem na Obali in v Vipavski dolini, je sneženje zelo redek pojav. V primeru, da sneg zapade, se obdrži zelo kratek čas. Skupna višina novozapadlega snega je v nižinah osrednje in vzhodne Slovenije med 6 in 1 cm, medtem ko v visokogorju v povprečju v sezoni zapade več ko 4 m snega LJUBLJANA MURSKA SOBOTA KREDARICA RATEČE NOVO MESTO 2 BILJE Slika 4. Število dni s snežno odejo po mesecih za obdobje -2. MIŠIČEV VODARSKI DAN 28

4 - 4 - STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI V trajanju snežne odeje je opaziti izrazite cikle, ki so sinhroni tako v Alpah kot v nižinah osrednje in vzhodne Slovenije, z izjemo visokogorja, kjer cikel ni tako izrazit in je opaziti rahel trend upadanja v številu dni s snežno odejo. V obravnavanem obdobju je bila najkrajša sezona s snegom v nižinah /9, le nekoliko dlje je trajala snežna sezona 197/76. V istih sezonah je bila izmerjena tudi najnižja maksimalna debelina snežne odeje. Najvišja maksimalna snežna odeja je bila na različnih območjih izmerjena v različnih sezonah. V Ljubljani so v obravnavanem obdobju izmerili najvišjo snežno odejo leta 1987 in sicer 89 cm, v Ratečah leta 1978 (19 cm), v Murski Soboti leta (61 cm), Novem mestu leta 1999 (6 cm), medtem ko so na Kredarici izmerili rekordno debelino snežne odeje aprila leta 21 in sicer 7 m. 2.3 Temperaturne razmere Za temperaturne razmere v referenčnem obdobju -2 je najbolj značilno, da so v povprečju skozi celotno obdobje naraščale po vsej državi. Po vsej državi so bila v povprečju najhladnejša prva in najtoplejša zadnja leta obravnavanega obdobja (slika ) LJUBLJANA RATEČE MURSKA SOBOTA NOVO MESTO KREDARICA BILJE Slika. Povprečna letna temperatura v obdobju -21. Polna krivulja označuje -letno drseče povprečje, prekinjena pa statistično značilen trend. Preglednica 1. Statistično značilne (mastni tisk) povprečne spremembe temperature v 3-letnem obdobju -2 (v C) jesen zima pomlad poletje leto Rateče Murska Sobota Novo mesto Bilje Kredarica Ljubljana Občutno povišanje povprečne letne temperature je opaziti na podlagi časovnih vrst za posamezne merilne točke (slika 2, preglednica 3). Največji porast povprečne temperature je opaziti v Ljubljani (v povprečju za 1.7 C v 3-ih letih), kjer je segrevanje poleg globalnih podnebnih sprememb posledica širjenja in rasti mesta. Najmanj je dvig povprečne temperature opazen na Primorskem (v Biljah se je povprečna letna temperatura v zadnjih 3-letih dvignila za 1. C), kjer spremembe blaži bližina morja. Drugje po Sloveniji so spremembe približno enake, okoli C v 3 letih. Zanimivo je, da k porastu temperature najbolj prispeva dvig povprečne temperature poleti, medtem ko v nižinah pozimi ni opaziti značilnih temperaturnih sprememb, v visokogorju pa ni značilnega porasta temperature jeseni. MIŠIČEV VODARSKI DAN 28

5 3 Pretočni režim - - STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI Analizirali smo pretoke na na 43 vodomernih postajah na slovenskih rekah, ki so enakomerno razporejene po celotni državi in imajo imajo sklenjen časovni podatkovni niz v obdobju med letoma in 2. Niz je okrnjen le pri Dravi, kjer manjkajo pretočni podatki med letoma 1978 in 199. Pri razvrščanju v skupine smo uporabili Wardovo metodo hierarhičnega združevanja. V Sloveniji smo ugotovili pet tipov pretočnih režimov. Uvedli smo poimenovanje glede na pokrajinsko enoto, za katero so značilni ter glede na vodni vir, s katerim se reke napajajo: - alpski snežno-dežni režim, - alpski dežno-snežni režim, - dinarski dežno-snežni režim, - panonski dežno-snežni režim in - sredozemski dežni režim. Reke z alpskim snežno-dežnim režimom so Drava, Kamniška Bistrica, Mura, Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Sava pri Radovljici, Savinja pri Solčavi ter Soča pri Kršovcu. Režim se pojavlja pri rekah, kjer pomembni delež porečja sega v visokogorje posledično imajo izrazit vpliv taljenja snega. Glavni pretočni višek, ki je posledica taljenja snega, nastopi maja ali celo junija, ko se vrednosti mesečnih pretočnih količnikov gibljejo od 1.43 na Savinji pri Solčavi do 2.16 na Savi Bohinjki. Drugotni višek, kot posledica padavinskega maksimuma, nastopi oktobra ali novembra, z mesečnimi pretočnimi količniki med 1.16 na Dravi in 1.6 na Savinji pri Solčavi. Najmanj vode je februarja, ki je padavinsko med bolj sušnimi in se velik del padavin nabira v snežni odeji, ko se mesečni pretočni količniki spustijo na vrednosti od.27 na Savi Bohinjki do.63 na Kamniški Bistrici. Ob drugem nižku avgusta ali septembra (zaradi poletnega visokega izhlapevanja) mesečni pretočni količniki kolebajo od.63 na Soči pri Kršovcu do.88 na Savi Dolinki. Nadpovprečna količina vode je običajno med aprilom in julijem ter oktobra in novembra, podpovprečna pa avgusta in septembra ter od decembra do marca. Od opisanih razmer nekoliko odstopata režima Mure in Savinje pri Solčavi. Režim Mure je še vedno z enim samim izrazitim viškom maja in enim izrazitim nižkom januarja, se pa v zadnjih desetletjih vse bolj krepijo jesenske vode, ki so pri Dravi že ustvarile drugotni jesenski višek. Nenavaden je tudi režim Savinje pri Solčavi, pri kateri jesenski višek nekoliko presega spomladanskega. Razlog je v pičlih zimskih padavinah (porečje je večinoma na zavetrni strani gorskih pregrad), zaradi katerih je vpliv snežnega zadržka skromen. V zadnjem desetletju se je sušnost med decembrom in februarjem še stopnjevala, medtem ko so se oktobrske in novembrske pretežno dežne padavine še okrepile. Alpski dežno-snežni režim imajo Kokra, Meža, Paka, Radoljna, Sava pri Šentjakobu, Litiji in Čatežu, Savinja pri Nazarjah in Laškem, Soča pri Solkanu ter Učja. Režim je značilen za reke, ki imajo večji delež porečja v sredogorju alp, deli nekaterih pa segajo deloma tudi še v visokogorje. Spomladanski in jesenski višek sta dokaj izenačena, zato imajo reke Meža, Radoljna in Učja glavni višek aprila in drugega v novembru, ostale pa ravno obratno. Vrednosti pretočnih količnikov se ob glavnem višku gibljejo od 1.24 na Radoljni do 3 na Učji, ob drugem višku pa od 1.19 na Radoljni do 1.4 na Učji. Tudi oba nižka, zimski in poletni, sta močno izenačena. Ob glavnem nižku se mesečni pretočni količniki spustijo na vrednosti od.1 na Učji do.73 na Meži, ob drugem nižku pa kolebajo med.8 na Učji in.87 na Savi pri Čatežu. Nadpovprečna količina vode je običajno od aprila do junija ter od oktobra do decembra, podpovprečna pa od januarja do marca ter od julija do septembra. V skupino rek z dinarskim dežno-snežnim režimom so se uvrstile Bolska, Cerkniščica, Idrijca, Kolpa, Krka, Lahinja, Ljubljanica, Sora, Unica ter Vipava. Režim je značilen za reke dinarskega sveta, ki so se jim pridružile reke Bolska, Idrijca in Sora. Spomladanski in jesenski viški so pri tej skupini dokaj izenačeni, razlike med zimskimi in poletnimi nižki pa zelo izrazite. Ob glavnem višku se vrednosti pretočnih količnikov gibljejo od 1. na Krki pri Podbočju do 8 na Kolpi pri Petrini, ob drugotnem višku pa od 1.23 na Bolski do 1.46 Kolpi pri Petrini. Najmanj vode je avgusta, ko se mesečni pretočni količniki spustijo na vrednosti od.32 na Unici do.4 na Bolski. Ob januarskem ali februarskem drugem nižku so pretoki blizu povprečja, zato se mesečni pretočni količniki gibljejo od.87 na Sori do 1.1 na Kolpi pri Metliki. Nadpovprečna količina vode je običajno med oktobrom in decembrom ter marca in aprila, podpovprečna med majem in septembrom. Januarja in februarja se pretoki močno približajo letnemu povprečju. MIŠIČEV VODARSKI DAN 28

6 - 6 - STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI Panonski dežno-snežni režim imamo na Dravinji, Ledavi, Mirni, Pesnici, Polskavi, Sotli, Ščavnici, Temenici ter Voglajni. Režim je sicer značilen za reke po gričevjih in ravninah panonskega sveta, vključuje pa tudi Temenico in Mirno. Zgodnjepomladanski in poznojesenski viški so močno izenačeni, glavni nižki so povsod poleti, drugi nižki pa pozimi in se nikjer ne spustijo bistveno pod povprečje. Ob glavnem pretočnem višku se vrednosti mesečnih pretočnih količnikov gibljejo od 1.27 na Dravinji do 1.49 na Ščavnici, ob drugem pa od 1.19 na Temenici do 1.38 na Pesnici. Najmanj vode je avgusta, ko se mesečni pretočni količniki znižajo na vrednosti od.44 na Sotli do.73 na Polskavi, ob drugem, neizrazitem nižku pa kolebajo od.94 na Voglajni do 1.16 na Ščavnici. Nadpovprečna količina vode je običajno med februarjem in aprilom ter med oktobrom in decembrom, podpovprečna pa med majem in septembrom. Januarski pretoki le malo odstopajo od letnega povprečja. V skupini rek s sredozemskim dežnim režimom so Pivka, Reka in Rižana. Režim je značilen za jugozahodni, sredozemski svet Slovenije. Skupina rek s sredozemskim dežnim režimom je najmanjša in hkrati najbolj prostorsko homogena. Glavni pretočni višek nastopi novembra ali decembra, ko se vrednosti mesečnih pretočnih količnikov gibljejo od 1.61 na Rižani do 1.97 na Pivki. Količina vode se v naslednjih mesecih bistveno ne zmanjša, zato je drugi višek v aprilu samo nakazan. Najmanj vode je avgusta, ko se mesečni pretočni količniki spustijo na vrednosti od. na Pivki do.21 na Rižani. Nadpovprečna količina vode je običajno med oktobrom in aprilom, podpovprečna pa med majem in septembrom. Sava Bohinjka - Sveti Janez alpski snežno-dežni režim Savinja - Nazarje alpski dežno-snežni režim Ljubljanica - Ljubljana Moste dinarski dežno-snežni režim Ščavnica - Pristava I panonski dežno-snežni režim Reka - Cerkvenikov mlin sredozemski dežni režim Slika 6: Pretočni režimi v Sloveniji na primerih ene izbrane vodomerne postaje za vsak režim. MIŠIČEV VODARSKI DAN 28

7 - 7 - STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI Slika 7: Tipi pretočnih režimov v Sloveniji v obdobju Podnebne spremembe in padavinski ter pretočni režim Podnebne spremembe vplivajo na padavinski režim tudi v Sloveniji. Večanje količine jesenskih padavin in zmanjševanje v ostalih sezonah, spremembe trajanja in višine snežne odeje, rast MIŠIČEV VODARSKI DAN 28

8 - 8 - STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI povprečnih temperatur zraka so glavni dejavniki, ki vplivajo na spreminjanje pretočnih režimov slovenskih rek. Primerjava pretočnih režimov obdobja -2 z režimi v preteklih obdobjih kaže številne razlike. Predvsem se je marsikje močno zmanjšal vpliv taljenja snega, kar se odraža v neizrazitem zimskem snežnem zadržku in v skromnem spomladanskem višku, ki je v veliki meri odvisen od taljenja snežne odeje. V zadnjih dveh desetletjih 2. stoletja se je močno skrajšalo trajanje snežne odeje na visokih dinarskih planotah ter v alpskih hribovjih in kotlinah (Dolinar et al., 2). Na Trnovskem gozdu in Snežniku se je snežna doba skrajšala za več kot 3 dni. Trajanje snežne odeje se ni bistveno spremenilo le na najvišjih gorskih območjih Slovenije, zato ostaja sneg najpomembnejši dejavnik pretočnega režima le na peščici rečnih odsekov ob vznožju alpskega visokogorja. Celo Mura in Drava, ki so ju vsi dosedanji raziskovalci prištevali med reke z enostavnim snežnim režimom, sta se pri novi klasifikaciji uvrstili med reke z mešanim snežno-dežnim režimom. Globalno naraščanje temperatur zraka (Ogrin, 24) pospešuje predvsem poletno izhlapevanje vode, zaradi katerega vseskozi narašča delež vode rek, ki imajo sredi poletja glavni pretočni nižek. Porast temperature zraka posredno nedvomno spada med najpomembnejše dejavnike hitrega upadanja povprečnih letnih pretokov slovenskih rek. Zaradi zmanjšane vloge zimskega snežnega zadržka in povečane vloge poletnega izhlapevanja se razlike med posameznimi pretočnimi režimi postopoma zmanjšujejo. Pretočna kolebanja slovenskih rek so si vse bolj podobna, zato je tudi število tipov pretočnih režimov manjše - hidrološka raznolikost Slovenije se zmanjšuje. Literatura Dolinar, M., Ovsenik - Jeglič, T., 2: Snow cover duration variability in Slovenia. Poster at 26 th International Conference on Alpine Meteorology. Innsbruck. Frantar, P., Hrvatin, M., 28: Pretočni režimi. v: Vodna Bilanca Slovenije 2, str. 43, Agencija RS za okolje, Ljubljana. Hrvatin, M., : Pretočni režimi v Sloveniji. Geografski zbornik 38. Ljubljana. Ilešič, S., 1948: Rečni režimi v Jugoslaviji. Geografski vestnik 19. Ljubljana. Ogrin, D., 24: Vreme in podnebje. Narava Slovenije. Ljubljana. Plut, D., 2: Geografija vodnih virov. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana. MIŠIČEV VODARSKI DAN 28

OBILNA SNEŽNA ODEJA V SLOVENIJI Heavy snow cover in Slovenia

OBILNA SNEŽNA ODEJA V SLOVENIJI Heavy snow cover in Slovenia OBILNA SNEŽNA ODEJA V SLOVENIJI Heavy snow cover in Slovenia Gregor Vertačnik*, Mojca Dolinar** UDK 551.578.46(497.4) Povzetek Obilna snežna odeja zaradi svoje teže predstavlja eno od naravnih ujm v Sloveniji.

More information

PRETO^NI V SLOVENIJI MED LETOMA 1971 IN 2000

PRETO^NI V SLOVENIJI MED LETOMA 1971 IN 2000 Geografski vestnik 77-2, 2005, 115 127 Metode METODE PRETO^NI RE@IMI V SLOVENIJI MED LETOMA 1971 IN 2000 AVTOR Peter Frantar Naziv: univerzitetni diplomirani geograf Naslov: Agencija Republike Slovenije

More information

ANALIZA NIZKOVODNIH RAZMER SLOVENSKIH VODOTOKOV LETA 2003 Analysis of Low Water Flow in Slovenian Rivers in 2003

ANALIZA NIZKOVODNIH RAZMER SLOVENSKIH VODOTOKOV LETA 2003 Analysis of Low Water Flow in Slovenian Rivers in 2003 ANALIZA NIZKOVODNIH RAZMER SLOVENSKIH VODOTOKOV LETA 23 Analysis of Low Water Flow in Slovenian Rivers in 23 Mira Kobold*, Mojca Sušnik** UDK 6.167(497.4) 23 Povzetek O hidrološko sušnem obdobju govorimo

More information

SPREMINJANJE PODNEBJA V PREKMURJU PO 2. SVETOVNI VOJNI

SPREMINJANJE PODNEBJA V PREKMURJU PO 2. SVETOVNI VOJNI SPREMINJANJE PODNEBJA V PREKMURJU PO 2. SVETOVNI VOJNI Dr. Darko Ogrin Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija e-naslov: darko.ogrin@ff.uni

More information

ČASOVNE IN PROSTORSKE ZNAČILNOSTI TEMPERATURE TAL V SLOVENIJI

ČASOVNE IN PROSTORSKE ZNAČILNOSTI TEMPERATURE TAL V SLOVENIJI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Mateja KOPAR ČASOVNE IN PROSTORSKE ZNAČILNOSTI TEMPERATURE TAL V SLOVENIJI MAGISTRSKO DELO Magistrski študij - 2. stopnja Ljubljana, 2015

More information

MOŽNOSTI IZKORIŠČANJA ENERGETSKEGAPOTENCIALA V SLOVENIJI

MOŽNOSTI IZKORIŠČANJA ENERGETSKEGAPOTENCIALA V SLOVENIJI mag. Andrej KRYŽANOWSKI * asist. Anja HORVAT* prof. dr. Mitja BRILLY* - 244 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJE VODA MOŽNOSTI IZKORIŠČANJA ENERGETSKEGAPOTENCIALA V SLOVENIJI

More information

RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko

RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko A small country in Central Europe, Slovenia nevertheless offers a variety of landscapes, and their diversity is remarkable relative to the size of the

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

EKSTREMNE TEMPERATURE IN NJIHOVA SPREMENLJIVOST V SLOVENIJI V OBDOBJU

EKSTREMNE TEMPERATURE IN NJIHOVA SPREMENLJIVOST V SLOVENIJI V OBDOBJU UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Maruša VERTAČNIK EKSTREMNE TEMPERATURE IN NJIHOVA SPREMENLJIVOST V SLOVENIJI V OBDOBJU 1961 2013 DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni študij

More information

VISOKE VODE V SLOVENIJI LETA 2009 High waters in Slovenia in 2009

VISOKE VODE V SLOVENIJI LETA 2009 High waters in Slovenia in 2009 VISOKE VODE V SLOVENIJI LETA 2009 High waters in Slovenia in 2009 Janez Polajnar* UDK 556.16(497.4)"2008" Povzetek Dve leti po katastrofalni hudourniški povodnji smo v Sloveniji med božičnimi prazniki

More information

GATEWAY TO WESTERN, CENTRAL, AND SOUTHEASTERN EUROPE Andrej ^erne

GATEWAY TO WESTERN, CENTRAL, AND SOUTHEASTERN EUROPE Andrej ^erne GATEWAY TO WESTERN, CENTRAL, AND SOUTHEASTERN EUROPE Andrej ^erne Relative to its geography, history, economy, culture, and language, Slovenia can be marked as a very diverse country that has an advantage

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

THE TRIGLAV GLACIER BETWEEN 1986 AND 1998 TRIGLAVSKI LEDENIK MED LETOMA 1986 IN 1998 Matej Gabrovec

THE TRIGLAV GLACIER BETWEEN 1986 AND 1998 TRIGLAVSKI LEDENIK MED LETOMA 1986 IN 1998 Matej Gabrovec THE TRIGLAV GLACIER BETWEEN 1986 AND 1998 TRIGLAVSKI LEDENIK MED LETOMA 1986 IN 1998 Matej Gabrovec The Triglav glacier, 1975 (photography Milan Oro`en Adami~). Triglavski ledenik, 1975 (fotografija Milan

More information

Poročilo sekcije za hidrologijo za 2010

Poročilo sekcije za hidrologijo za 2010 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO Poročilo sekcije za hidrologijo za 2010 dr. Mira Kobold Katedra za splošno hidrotehniko FGG Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Ljubljana, 27. januar 2011

More information

Možni vplivi podnebnih sprememb na vodno bilanco tal v Sloveniji

Možni vplivi podnebnih sprememb na vodno bilanco tal v Sloveniji Acta agriculturae Slovenica, 91-2, september 2008 str. 427-441 Agrovoc descriptors: climatic change; water balance; soil water balance; soil water deficit; models; drought Agris category code: P40; P10

More information

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA "FRANJA" (pri Cerknem) PARTISAN HOSPITAL "FRANJA" (near Cerkno)

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA FRANJA (pri Cerknem) PARTISAN HOSPITAL FRANJA (near Cerkno) CERKNO Ta bogata hribovita pokrajina ter neokrnjena narava skupaj s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi in gostoljubnimi prebivalci, ki vam bodo postregli z lokalnimi specialitetami, vas bo

More information

VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA RAZPOLOŽLJIVOST VODNIH VIROV

VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA RAZPOLOŽLJIVOST VODNIH VIROV BRAČIČ ŽELEZNIK * Tina ZAJC BENDA** dr. Petra SOUVENT*** dr. BarbaraČENČUR CURK** - 92 - STANJE IN PERSPEKTIVNE VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA RAZPOLOŽLJIVOST VODNIH VIROV PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE Ekstremni

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija   Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Značilnosti temperature zraka v Predjamskem jamskem sistemu

Značilnosti temperature zraka v Predjamskem jamskem sistemu Značilnosti temperature zraka v Predjamskem jamskem sistemu Stanka Šebela *, Janez Turk * Povzetek Od Avgusta 2009 se v Predjamskem jamskem sistemu opravljajo zvezne meritve temperature zraka ter primerjava

More information

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE

coop MDD Z VAROVANIMI OBMOČJI DO BOLJŠEGA UPRAVLJANJA EVROPSKE AMAZONKE obnovljen za prihodnje generacije IMPRESUM Fotografije Goran Šafarek, Mario Romulić, Frei Arco, Produkcija WWF Adria in ZRSVN, 1, 1. izvodov Kontakt Bojan Stojanović, Communications manager, Kontakt Magdalena

More information

ŠKODA ZARADI NARAVNIH NESREČ V SLOVENIJI MED LETOMA 1991 IN 2008

ŠKODA ZARADI NARAVNIH NESREČ V SLOVENIJI MED LETOMA 1991 IN 2008 ŠKODA ZARADI NARAVNIH NESREČ V SLOVENIJI MED LETOMA 1991 IN 2008 DAMAGE CAUSED BY NATURAL DISASTERS IN SLOVENIA BETWEEN 1991 AND 2008 UDK 91:504.4(497.4)"1991/2008" Matija Zorn dr., ZRC SAZU, Geografski

More information

UDK/UDC: 556.5:626.8(282)(497.4) Prejeto/Received: Izvirni znanstveni članek Original scientific paper Sprejeto/Accepted:

UDK/UDC: 556.5:626.8(282)(497.4) Prejeto/Received: Izvirni znanstveni članek Original scientific paper Sprejeto/Accepted: Acta hydrotechnica 27/47 (2014), Ljubljana ISSN 1581-0267 Open Access Journal Odprtodostopna revija UDK/UDC: 556.5:626.8(282)(497.4) Prejeto/Received: 28.08.2015 Izvirni znanstveni članek Original scientific

More information

VPLIV SPREMENJENE RABE ZEMLJIŠČ NA KOLIČINO IN KAKOVOST VODE V REKI REKI V GORIŠKIH BRDIH IN REKI DRAGONJI

VPLIV SPREMENJENE RABE ZEMLJIŠČ NA KOLIČINO IN KAKOVOST VODE V REKI REKI V GORIŠKIH BRDIH IN REKI DRAGONJI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Matjaž GLAVAN VPLIV SPREMENJENE RABE ZEMLJIŠČ NA KOLIČINO IN KAKOVOST VODE V REKI REKI V GORIŠKIH BRDIH IN REKI DRAGONJI DOKTORSKA DISERTACIJA Ljubljana, 2011

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija   Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

Outstanding Balkan River landscapes a basis for wise development decisions. Slovenia

Outstanding Balkan River landscapes a basis for wise development decisions. Slovenia Outstanding Balkan River landscapes a basis for wise development decisions Slovenia Table of Contents: 1. Hydromorphological intactness of rivers 2 2. Protected areas, karst poljes, estuaries/deltas and

More information

Ecological status assessment of the rivers in Slovenia an overview

Ecological status assessment of the rivers in Slovenia an overview Prejeto / Received: 17.2.2011 Sprejeto / Accepted: 6.7.2011 Ecological status assessment of the rivers in Slovenia an overview Gorazd URBANIČ Institute for Water of the Republic of Slovenia, Hajdrihova

More information

KARST IN SLOVENIA Nadja Zupan Hajna

KARST IN SLOVENIA Nadja Zupan Hajna KARST IN SLOVENIA Nadja Zupan Hajna Word kras (karst) entered to international scientific terminology from Slovenia; and also some other words like dolina, polje ect. Kras is a low carbonate plateau between

More information

ISLANDIJA Reykjavik. Reykjavik University 2015/2016. Sandra Zec

ISLANDIJA Reykjavik. Reykjavik University 2015/2016. Sandra Zec ISLANDIJA Reykjavik Reykjavik University 2015/2016 Sandra Zec O ISLANDIJI Dežela ekstremnih naravnih kontrastov. Dežela med ognjem in ledom. Dežela slapov. Vse to in še več je ISLANDIJA. - podnebje: milo

More information

22 TRANSPORT TRANSPORT

22 TRANSPORT TRANSPORT 22. NOVEMBER 2010 22 NOVEMBER 2010 št./no 26 22 TRANSPORT TRANSPORT št./no 3 PREGLED RAZVOJA LETALIŠKEGA PROMETA IN ZRAČNEGA PREVOZA, SLOVENIJA, 1992 2009 KONČNI PODATKI REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF AIRPORT

More information

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD:

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD: 1. KRIŽANKE (9.15-do 9.30) 1. UVOD: Welcome to Ljubljana, the capital city of Slovenia. We hope that you will enjoy this walk. Are you ready? Today, you will be divided into three groups and you won't

More information

PAVEL JANKO VARIANTNA ANALIZA MOŽNOSTI IZRABE ENERGETSKEGA POTENCIALA NA MEJNI MURI

PAVEL JANKO VARIANTNA ANALIZA MOŽNOSTI IZRABE ENERGETSKEGA POTENCIALA NA MEJNI MURI Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo PAVEL JANKO VARIANTNA ANALIZA MOŽNOSTI IZRABE ENERGETSKEGA POTENCIALA NA MEJNI MURI MAGISTRSKO DELO MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

More information

International Sava River Basin Commission

International Sava River Basin Commission International Sava River Basin Commission Pilot project on climate change: Building the link between the Flood Risk Management planning and climate change assessment in the Sava River Basin climate change

More information

IZRABA VODNIH SIL V SLOVENIJI

IZRABA VODNIH SIL V SLOVENIJI IZRABA VODNIH SIL V SLOVENIJI Andrej Kryžanowski 1, Joško Rosina 2 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana 2 HSE-Invest, PE Ljubljana, Koprska ulica 92,

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

VISOKA VODA SOČE 25. DECEMBRA 2009 High Waters of the Soča River on 25 December 2009

VISOKA VODA SOČE 25. DECEMBRA 2009 High Waters of the Soča River on 25 December 2009 VISOKA VODA SOČE 25. DECEMBRA 2009 High Waters of the Soča River on 25 December 2009 Mojca Kogoj* UDK 556.16(497.4Soča)"2009" Povzetek Decembra 2009 je Slovenijo prizadela vodna ujma. Večje količine padavin

More information

Mirko Pak* REGIONALNA STRUKTURA OBJEKTOV OSKRBE V SR SLOVENIJI. 1. Uvod

Mirko Pak* REGIONALNA STRUKTURA OBJEKTOV OSKRBE V SR SLOVENIJI. 1. Uvod U'DK 911.3:38(497.12) =863 Mirko Pak* REGIONALNA STRUKTURA OBJEKTOV OSKRBE V SR SLOVENIJI 1. Uvod Oskrba sodi po svoji namembnosti v sam ožji vrh osnovnih funkcij človeškega življenja. Glede na to je ta

More information

RAZPOREDITEV PREBIVALSTVA V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI Z VIDIKA KRAJA BIVANJA IN KRAJA ZAPOSLITVE

RAZPOREDITEV PREBIVALSTVA V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI Z VIDIKA KRAJA BIVANJA IN KRAJA ZAPOSLITVE RAZPOREDITEV PREBIVALSTVA V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI Z VIDIKA KRAJA BIVANJA IN KRAJA ZAPOSLITVE Borut Belec * IZVLEČEK UDK 9113314.9(497.12-18) Članek analizira razmerje med Številom aktivnega prebivalstva

More information

Poročne strategije v Indoneziji in Sloveniji

Poročne strategije v Indoneziji in Sloveniji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Barbara Rupert Diplomsko delo Ljubljana, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Barbara Rupert Mentor: izr. prof. dr. Anton Kramberger Diplomsko

More information

Matjaž Jeršič* PRIMERJALNA ANALIZA SPLOŠNE IN TURISTIČNE RAZVITOSTI SLOVENSKIH OBClN. Turizem in regionalna neravnovesja

Matjaž Jeršič* PRIMERJALNA ANALIZA SPLOŠNE IN TURISTIČNE RAZVITOSTI SLOVENSKIH OBClN. Turizem in regionalna neravnovesja UDK 196.5.002.23:914.971.2 Matjaž Jeršič* PRIMERJALNA ANALIZA SPLOŠNE IN TURISTIČNE RAZVITOSTI SLOVENSKIH OBClN Turizem in regionalna neravnovesja V sklopu proučevanja problematike regionalnih razlik v

More information

VPLIV GEOGRAFSKE LEGE SLOVENIJE NA UPORABO SONČNE ENERGIJE

VPLIV GEOGRAFSKE LEGE SLOVENIJE NA UPORABO SONČNE ENERGIJE UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE Sara KETIŠ VPLIV GEOGRAFSKE LEGE SLOVENIJE NA UPORABO SONČNE ENERGIJE DIPLOMSKO DELO Maribor, 2010 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO

More information

Distribution of metals and trace elements in sediments of three Alpine lakes

Distribution of metals and trace elements in sediments of three Alpine lakes GEOLOGIJA 45/2, 407 412, Ljubljana 2002 doi:10.5474/geologija.2002.040 Distribution of metals and trace elements in sediments of three Alpine lakes Kovine in elementi v sledovih v sedimentih treh visokogorskih

More information

SEMINAR ANALIZA VODNE BILANCE Z MODELOM SIMPEL

SEMINAR ANALIZA VODNE BILANCE Z MODELOM SIMPEL SEMINAR ANALIZA VODNE BILANCE Z MODELOM SIMPEL Avtorica: Manca Štrajhar Mentorja: prof. Lučka Kajfež Bogataj in Andrej Ceglar Ljubljana, april 2009 POVZETEK V seminarju je predstavljem model SIMPEL in

More information

Sibirsko jutro na Komni rekordni mraz 9. januarja 2009

Sibirsko jutro na Komni rekordni mraz 9. januarja 2009 19 Sibirsko jutro na Komni rekordni mraz 9. januarja 2009 Gregor Vertačnik, Agencija RS za okolje, gregor.vertacnik@gov.si, Slovenski meteorološki forum Neuradno spletno združenje vremenskih navdušencev

More information

VREDNOTENJE USTREZNOSTI VODOMERNIH POSTAJ NA POVR[INSKIH VODOTOKIH V SLOVENIJI

VREDNOTENJE USTREZNOSTI VODOMERNIH POSTAJ NA POVR[INSKIH VODOTOKIH V SLOVENIJI Geografski vestnik 75-1, 2003, 25 39 Razprave RAZPRAVE VREDNOTENJE USTREZNOSTI MRE@E VODOMERNIH POSTAJ NA POVR[INSKIH VODOTOKIH V SLOVENIJI AVTOR Peter Frantar Naziv: univerzitetni diplomirani geograf

More information

INTEGRATED VIEW ON WATERS OF THE MURA RIVER CATCHMENT IN SLOVENIA AND BACKGROUND FOR THEIR MANAGEMENT

INTEGRATED VIEW ON WATERS OF THE MURA RIVER CATCHMENT IN SLOVENIA AND BACKGROUND FOR THEIR MANAGEMENT CELOSTEN POGLED NA VODE POREČJA MURE IN UPRAVLJANJA Z NJIMI Dr. Lidija Globevnik Inštitut za vode Republike Slovenije, Hajdrihova 28c, SI 1000 Ljubljana, Slovenija e-naslov: lidija.globevnik@izvrs.si Izvleček

More information

KATASTROFALNE POPLAVE IN VISOKE VODE 18. SEPTEMBRA 2007 High waters and floods of 18 September 2007

KATASTROFALNE POPLAVE IN VISOKE VODE 18. SEPTEMBRA 2007 High waters and floods of 18 September 2007 KATASTROFALNE POPLAVE IN VISOKE VODE 18. SEPTEMBRA 27 High waters and floods of 18 September 27 Mira Kobold* UDK 556.166 (497.4) 27 Povzetek Močne in izdatne padavine, ki so 18. septembra 27 zajele območje

More information

VPLIVI TURIZMA V SLOVENSKEM ALPSKEM SVETU NA VODE

VPLIVI TURIZMA V SLOVENSKEM ALPSKEM SVETU NA VODE razprave Dela 28 2007 255-271 VPLIVI TURIZMA V SLOVENSKEM ALPSKEM SVETU NA VODE Dejan Cigale Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija e-pošta: dejan.cigale@ff.uni-lj.si

More information

Marko Komac Napoved verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov

Marko Komac Napoved verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov Napoved verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov 2005, Geološki zavod Slovenije Izdal in založil Geološki zavod Slovenije Recenzenta Zoran Stančič in France Šušteršič

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE NEURJA S TOČO V POMURJU

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE NEURJA S TOČO V POMURJU UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Dejan Bogdan NEURJA S TOČO V POMURJU Diplomsko delo Ljubljana, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Dejan Bogdan Mentor: red. prof. dr. Marjan

More information

Cerkniško polje kot primer poseljenega kraškega ranljivega območja

Cerkniško polje kot primer poseljenega kraškega ranljivega območja UDK: 504.05 (497.4 "Cerkniško jezero") COBISS: 1.01 Cerkniško polje kot primer poseljenega kraškega ranljivega območja Aleš A. Smrekar Mag., univerzitetni diplomirani geograf in diplomirani etnolog, asistent

More information

POPULATION AND SPATIAL DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS IN LJUBLJANA URBAN REGION AFTER 2002

POPULATION AND SPATIAL DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS IN LJUBLJANA URBAN REGION AFTER 2002 RAZPRAVE Dela 42 2014 75 93 POPULATION AND SPATIAL DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS IN LJUBLJANA URBAN REGION AFTER 2002 Dr. Dejan Rebernik Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana Aškerčeva

More information

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER)

STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER Nina Rifelj STARANJA PREBIVALSTVA IN GEOGRAFSKI VIDIKI DOMOV ZA OSTARELE (PRIMERJAVA NOVO MESTO/KOPER) DIPLOMSKO DELO Koper, 2012 UNIVERZA

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA. Oddelek za geografijo MAGISTRSKO DELO KLEMEN KERSTEIN

UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA. Oddelek za geografijo MAGISTRSKO DELO KLEMEN KERSTEIN UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za geografijo MAGISTRSKO DELO KLEMEN KERSTEIN Maribor, 2014 UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za geografijo MAGISTRSKO DELO POJAV TEMPERATURNIH

More information

KARTE RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI SAVE NA ODSEKU SAVE OD MEDNEGA DO SOTOČJA Z LJUBLJANICO

KARTE RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI SAVE NA ODSEKU SAVE OD MEDNEGA DO SOTOČJA Z LJUBLJANICO Uroš LESJAK * Tomaž HOJNIK* - 209 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA KARTE RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI SAVE NA ODSEKU SAVE OD MEDNEGA DO SOTOČJA Z LJUBLJANICO UVOD Za potrebe izdelave občinskega prostorskega

More information

UDK/UDC: : (497.4) Prejeto/Received: Predhodna objava Preliminary paper Sprejeto/Accepted:

UDK/UDC: : (497.4) Prejeto/Received: Predhodna objava Preliminary paper Sprejeto/Accepted: Acta hydrotechnica 26/45 (2013), Ljubljana ISSN 1581-0267 Open Access Journal Odprtodostopna revija UDK/UDC: 556.51:627.152.3(497.4) Prejeto/Received: 22. 09. 2014 Predhodna objava Preliminary paper Sprejeto/Accepted:

More information

TIPOLOGIJA STANOVANJSKIH OBMOČIJ OB UPORABI METODE RAZVRŠČANJA V SKUPINE NA PRIMERU CELJA, KOPRA IN NOVEGA MESTA

TIPOLOGIJA STANOVANJSKIH OBMOČIJ OB UPORABI METODE RAZVRŠČANJA V SKUPINE NA PRIMERU CELJA, KOPRA IN NOVEGA MESTA TIPOLOGIJA STANOVANJSKIH OBMOČIJ OB UPORABI METODE RAZVRŠČANJA V SKUPINE NA PRIMERU CELJA, KOPRA IN NOVEGA MESTA Dejan Rebernik* Izvleček UDK 911 375-64: 728 (497.12) S pomočjo metode razvrščanja v skupine

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE. Anica SIMČIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE. Anica SIMČIČ UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Anica SIMČIČ VPLIV RABE TAL NA POJAVLJANJE URBANIH TOPLOTNIH OTOKOV V SLOVENIJI MAGISTRSKO DELO Magistrski študij

More information

PRIMERNOST RAZLIČNIH PODLAG ZA GOJENJE BRESKVE (Prunus persica L.) SORTE 'REDHAVEN' NA DEVIŠKIH TLEH

PRIMERNOST RAZLIČNIH PODLAG ZA GOJENJE BRESKVE (Prunus persica L.) SORTE 'REDHAVEN' NA DEVIŠKIH TLEH UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Barbara REPOVŽ PRIMERNOST RAZLIČNIH PODLAG ZA GOJENJE BRESKVE (Prunus persica L.) SORTE 'REDHAVEN' NA DEVIŠKIH TLEH DIPLOMSKO DELO Visokošolski

More information

Geografija v Sloveniji

Geografija v Sloveniji Geografija v Sloveniji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Geografija v Sloveniji zgodovina in razvoj Geografija ima v Sloveniji že dolgoletno tradicijo, saj njenim začetkom

More information

Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena

Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena CGS plus d.o.o Geološki zavod Slovenije Kmetijski inštitut Slovenije TMP MIR 2006 Informacijska podpora pri odločanju z vidika prehodnosti terena (i-prehod) Zajem in priprava podatkov za prehodnost vodotokov

More information

Slovenija je po velikosti druga najmanjša članica OECD,

Slovenija je po velikosti druga najmanjša članica OECD, SLOVENIJA 212 Presoja učinkovitosti okoljske politike highlights OKOLJE V SLOVENIJI JE BOGATO IN RAZNOLIKO, VENDAR IZPOSTAVLJENO RASTOČIM PRITISKOM Okolje v Sloveniji je bogato in raznoliko, vendar izpostavljeno

More information

OB POZEBI OLJK V SLOVENSKI ISTRI DECEMBRA Frost Damage to Olive Trees. in Slovenian Istria in December 1996

OB POZEBI OLJK V SLOVENSKI ISTRI DECEMBRA Frost Damage to Olive Trees. in Slovenian Istria in December 1996 OB POZEBI OLJK V SLOVENSKI ISTRI DECEMBRA 1996 Frost Damage to Olive Trees in Slovenian Istria in December 1996 Darko Ogrin* UDK 632.111:633.852.73(497.4)"1996" Povzetek Oljke v slovenski Istri rastejo

More information

POPLAVNA OGROŽENOST POSELJENEGA OBMOČJA OB REKI VIPAVI

POPLAVNA OGROŽENOST POSELJENEGA OBMOČJA OB REKI VIPAVI UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU POPLAVNA OGROŽENOST POSELJENEGA OBMOČJA OB REKI VIPAVI DIPLOMSKO DELO Mojca ŽIGON Mentor: doc. dr. Barbara Čenčur Curk, u. d. i. geol. Nova Gorica,

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO. Gabrijela Štesl

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO. Gabrijela Štesl UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO Gabrijela Štesl Maribor, oktober 2006 UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI

More information

CIPRAINFO. Trajnostni turizem ima prihodnost Gremo v Alpe! Ekološki kontinuum Narava ne pozna meja

CIPRAINFO. Trajnostni turizem ima prihodnost Gremo v Alpe! Ekološki kontinuum Narava ne pozna meja ŠT. 83 / JULIJ 2007 / SLOVENSKA IZDAJA ISSN 1016 9954 CIPRAINFO Trajnostni turizem ima prihodnost Gremo v Alpe! Ekološki kontinuum Narava ne pozna meja Commission Internationale pour la Protection des

More information

DAILY MOBILITY OF WORKERS IN SLOVENIA DNEVNA MOBILNOST DELAVCEV V SLOVENIJI David Bole

DAILY MOBILITY OF WORKERS IN SLOVENIA DNEVNA MOBILNOST DELAVCEV V SLOVENIJI David Bole Acta geographica Slovenica, 44-1, 2004, 25 45 DAILY MOBILITY OF WORKERS IN SLOVENIA DNEVNA MOBILNOST DELAVCEV V SLOVENIJI David Bole In Slovenia many new motorways are in construction (photography Jurij

More information

UČINKOVITOST NAMAKALNEGA SISTEMA NA GOLF IGRIŠČU BLED

UČINKOVITOST NAMAKALNEGA SISTEMA NA GOLF IGRIŠČU BLED UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Nina POLAJNAR KUMŠE UČINKOVITOST NAMAKALNEGA SISTEMA NA GOLF IGRIŠČU BLED DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni študij Ljubljana, 12 UNIVERZA

More information

1. OZEMLJE IN PODNEBJE TERRITORY AND CLIMATE

1. OZEMLJE IN PODNEBJE TERRITORY AND CLIMATE Statistični letopis Republike Slovenije 2008 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 2008 1. OZEMLJE IN PODNEBJE TERRITORY AND CLIMATE Ozemlje in podnebje Territory and climate 01 METODOLOŠKA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO POLONA MOHORIČ UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA DEJAVNIKOV REVŠČINE V PODSAHARSKI AFRIKI Ljubljana, september 2009

More information

A.2.7. Hydrogeological investigations for improvement of conceptual model

A.2.7. Hydrogeological investigations for improvement of conceptual model Improved Management of Contamin ated Aqui fers by Integration of Source Tracking, Monitoring Tools and Decision Strategies A.2.7. Hydrogeological investigations for improvement of conceptual model Final

More information

SLOVENSKO OMREŽJE NATURA 2000 V ŠTEVILKAH SLOVENIAN NATURA 2000 NETWORK IN NUMBERS

SLOVENSKO OMREŽJE NATURA 2000 V ŠTEVILKAH SLOVENIAN NATURA 2000 NETWORK IN NUMBERS VARSTVO NARAVE, 30 (2017) 99 126 SLOVENSKO OMREŽJE NATURA 2000 V ŠTEVILKAH 99 SLOVENIAN NATURA 2000 NETWORK IN NUMBERS Matej PETKOVŠEK Strokovni članek Prejeto/Received: 18. 8. 2016 Sprejeto/Accepted:

More information

Mirko Pak* GEOGRAFSKI ELEMENTI SOCIALNEGA V MESTNEM PROSTORU

Mirko Pak* GEOGRAFSKI ELEMENTI SOCIALNEGA V MESTNEM PROSTORU UDK 911.002.23:323.38 + 711.28:914.971.2 Mirko Pak* GEOGRAFSKI ELEMENTI SOCIALNEGA V MESTNEM PROSTORU RAZLIKOVANJA Mesto je prostor najmočnejše koncentracije človekovih dejavnosti in kot tako je tudi prostor

More information

Pravilno namakanje je tudi okoljski ukrep, ključno pa je tudi za kakovost vrtnin (projekt TriN)

Pravilno namakanje je tudi okoljski ukrep, ključno pa je tudi za kakovost vrtnin (projekt TriN) Pravilno namakanje je tudi okoljski ukrep, ključno pa je tudi za kakovost vrtnin (projekt TriN) prof. dr. Marina Pintar UL Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo Lombergerjevi dnevi 4. ZELENJADARSKI

More information

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities

Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities 14 25 2014 14 25 2014 1 st Univerza na Primorskem/University of Primorska Fakulteta za humanistične študije/faculty of Humanities Tako bomo tudi letos odgovorili vsakemu, ki se nam bo oglasil. Javite se

More information

ZADRŽEVANJE PADAVINSKIH VOD NEKOČ IN DANES

ZADRŽEVANJE PADAVINSKIH VOD NEKOČ IN DANES mag. Matija Bogdan MARINČEK * - 145 - ZADRŽEVANJE PADAVINSKIH VOD NEKOČ IN DANES POVZETEK Zgornji tok povodja Save ter reke najsevernejšega dela jadranskega povodja zavzemajo pretežni del ozemlja R Slovenije.

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

ZDRAVJE IN OKOLJE. izbrana poglavja. Ivan Eržen. Peter Gajšek Cirila Hlastan Ribič Andreja Kukec Borut Poljšak Lijana Zaletel Kragelj

ZDRAVJE IN OKOLJE. izbrana poglavja. Ivan Eržen. Peter Gajšek Cirila Hlastan Ribič Andreja Kukec Borut Poljšak Lijana Zaletel Kragelj ZDRAVJE IN OKOLJE izbrana poglavja Ivan Eržen Peter Gajšek Cirila Hlastan Ribič Andreja Kukec Borut Poljšak Lijana Zaletel Kragelj april 2010 ZDRAVJE IN OKOLJE Fizično okolje, ki nas obdaja, je naravno

More information

VARNOSTNE IMPLIKACIJE OKOLJSKIH PROBLEMOV V SEVEROVZHODNI AFRIKI

VARNOSTNE IMPLIKACIJE OKOLJSKIH PROBLEMOV V SEVEROVZHODNI AFRIKI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE JANJA VUKAŠINOVIĆ VARNOSTNE IMPLIKACIJE OKOLJSKIH PROBLEMOV V SEVEROVZHODNI AFRIKI diplomsko delo LJUBLJANA, 2006 1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

POPLAVE 5. NOVEMBRA 2012 V POREČJU DRAVE 5 November 2012 Floods in the Drava River Basin

POPLAVE 5. NOVEMBRA 2012 V POREČJU DRAVE 5 November 2012 Floods in the Drava River Basin POPLAVE 5. NOVEMBRA 2012 V POREČJU DRAVE 5 November 2012 Floods in the Drava River Basin Mateja Klaneček* UDK 556.166(497.4Drava)"2012" Povzetek Petega in šestega novembra leta 2012 so povečani pretoki

More information

Samo Drobne, Marija Bogataj

Samo Drobne, Marija Bogataj METODA OPREDELITVE ŠTEVILA FUNKCIONALNIH REGIJ: APLIKACIJA NA RAVNEH NUTS 2 IN NUTS 3 V SLOVENIJI A METHOD TO DEFINE THE NUMBER OF FUNCTIONAL REGIONS: AN APPLICATION TO NUTS 2 AND NUTS 3 LEVELS IN SLOVENIA

More information

VPLIVI OKOLJSKIH DEJAVNIKOV NA PROSTORSKO PORAZDELITEV ALPSKEGA GAMSA (Rupicapra rupicapra L.) V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

VPLIVI OKOLJSKIH DEJAVNIKOV NA PROSTORSKO PORAZDELITEV ALPSKEGA GAMSA (Rupicapra rupicapra L.) V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Brigita SIMČIČ VPLIVI OKOLJSKIH DEJAVNIKOV NA PROSTORSKO PORAZDELITEV ALPSKEGA GAMSA (Rupicapra rupicapra L.) V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU MAGISTRSKO DELO IMPACT

More information

DOLO^ANJE MORFOLO[KIH ENOT POVR[JA V SLOVENIJI S PRIREJENO HAMMONDOVO METODO

DOLO^ANJE MORFOLO[KIH ENOT POVR[JA V SLOVENIJI S PRIREJENO HAMMONDOVO METODO Geografski vestnik 81-2, 2009, 93 108 Metode METODE DOLO^ANJE MORFOLO[KIH ENOT POVR[JA V SLOVENIJI S PRIREJENO HAMMONDOVO METODO AVTORJA dr. Drago Perko, Mauro Hrvatin Geografski in{titut Antona Melika

More information

KAKO LAHKO Z MINIMALNIMI ORGANIZACIJSKIMI UKREPI IZBOLJŠAMO VARNOST VODNIH PREGRAD V SLOVENIJI

KAKO LAHKO Z MINIMALNIMI ORGANIZACIJSKIMI UKREPI IZBOLJŠAMO VARNOST VODNIH PREGRAD V SLOVENIJI Nina HUMAR * doc. dr. Andrej KRYŽANOWSKI ** - 172 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA KAKO LAHKO Z MINIMALNIMI ORGANIZACIJSKIMI UKREPI IZBOLJŠAMO VARNOST VODNIH PREGRAD V SLOVENIJI POVZETEK V letu 2012 je bil

More information

ZDRUŽBE ENODNEVNIC (Ephemeroptera), VRBNIC (Plecoptera) IN MLADOLETNIC (Trichoptera) V IZBRANIH VODOTOKIH BELE KRAJINE

ZDRUŽBE ENODNEVNIC (Ephemeroptera), VRBNIC (Plecoptera) IN MLADOLETNIC (Trichoptera) V IZBRANIH VODOTOKIH BELE KRAJINE UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Mojca HROVAT ZDRUŽBE ENODNEVNIC (Ephemeroptera), VRBNIC (Plecoptera) IN MLADOLETNIC (Trichoptera) V IZBRANIH VODOTOKIH BELE KRAJINE DIPLOMSKO

More information

Namakanje koruze in sejanega travinja

Namakanje koruze in sejanega travinja 1 1 Namakanje koruze in sejanega travinja prof. dr. Marina Pintar UL Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo Lombergerjevi dnevi, Pesnica, 8. dec. 2016 Zakaj je pomembno strokovno pravilno namakanje?

More information

Ljubljana Urban Development Plan, Metropolitan Region and Danube Strategy

Ljubljana Urban Development Plan, Metropolitan Region and Danube Strategy Ljubljana Urban Development Plan, Metropolitan Region and Danube Strategy Miran Gajšek, City of Ljubljana Ljubljana Forum 2011 Content of presentation 1. From Foresight to Planning 2. BRICS and/or PIGS

More information

Slovenian Tourism Board Work Programme 2018/2019

Slovenian Tourism Board Work Programme 2018/2019 Slovenian Tourism Board Work Programme 2018/2019 Page 1 September 2017 Page 2 1. INTRODUCTION... 6 2. TOURISM IN SLOVENIA IN 2016 AND 2017 (January June) AND LOOKING FORWARD... 10 3. THE STRATEGIC DEVELOPMENT

More information

ONESNAŽENOST ZRAKA Z DELCI PM 10 IN PM 2,5 V CELJU

ONESNAŽENOST ZRAKA Z DELCI PM 10 IN PM 2,5 V CELJU OSNOVNA ŠOLA HUDINJA ONESNAŽENOST ZRAKA Z DELCI PM 10 IN PM 2,5 V CELJU RAZISKOVALNA NALOGA AVTORICE: Hana Firer, 8. r Eva Jazbec, 8. r Iona Zupanc, 8. r MENTOR: Jože Berk, prof. Področje: EKOLOGIJA Celje,

More information

ZMANJŠEVANJE IN OBVLADOVANJE ZALOG

ZMANJŠEVANJE IN OBVLADOVANJE ZALOG B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Logistično inženirstvo Modul: Poslovna logistika ZMANJŠEVANJE IN OBVLADOVANJE ZALOG Kandidatka: Mojca Tehovnik Mentor: mag. Dragan Marić, univ. dipl. inž. tehnol. prom.

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018 03.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 30.04.2018

More information

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. LK0-0 Lux/ a caella $2.00 Commissioned by aul and Joyce Riedesel in honor of their 5th edding anniversary. Offertorium and Communio from the Requiem Mass f declamatory - solo - - - - U Ex - au - di o -

More information

HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE ZA POTREBE IZGRADNJE PROTIPOPLAVNIH NASIPOV MED ZGORNJIM DUPLEKOM IN VURBERKOM

HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE ZA POTREBE IZGRADNJE PROTIPOPLAVNIH NASIPOV MED ZGORNJIM DUPLEKOM IN VURBERKOM doc. dr. Mihael BRENČIČ * - 11 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE ZA POTREBE IZGRADNJE PROTIPOPLAVNIH NASIPOV MED ZGORNJIM DUPLEKOM IN VURBERKOM UVOD Poleg vprašanj povezanih z dinamiko

More information

Vplivi živinoreje na okolje: varnostni izziv 21. stoletja

Vplivi živinoreje na okolje: varnostni izziv 21. stoletja UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Teo Golja Vplivi živinoreje na okolje: varnostni izziv 21. stoletja Diplomsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Teo Golja

More information

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira)

Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti. za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) PRILOGA XII: obrazec RP-O REKAPITULACIJSKO POROČILO Zbirno poročilo za dobave blaga in storitev v druge države članice Skupnosti za obdobje poročanja od do: leto: mesec: (obvezna izbira) Identifikacijska

More information

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL)

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE 2014 2020 ANALIZA STANJA (DOKUMENTARNI DEL) Žalec, februar - september 2013 ANALIZA STANJA - VSEBINA: Uvodna pojasnila 0. Povzetek ključne ugotovitve analize

More information

Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju. Primerjava: Slovenija in skandinavske države

Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju. Primerjava: Slovenija in skandinavske države UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Saša Grobelnik Brezposelnost in zaposlitev mladih po končanem študiju Primerjava: Slovenija in skandinavske države Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA

More information