ISPITIVANJE KVALITETA VODE

Size: px
Start display at page:

Download "ISPITIVANJE KVALITETA VODE"

Transcription

1 ISPITIVANJE KVALITETA VODE 1 Gde se sve koristi voda u farmaceutskoj industriji? 1. Ekscipijens (za izradu farmaceutskih preparata) 3. Tokom procesa sinteze 4. Tokom procesa proizvodnje finalnog proizvoda 2. Za rekonstituisanje (na primer sirupa) 5. Za pranje posuđa, opreme, materijala za primarno pakovanje... U zavisnosti od primene, zahteva se voda različitog kvaliteta Zahtevi Evropske agencije 2. Oficinalne vode u Ph. Eur. 3. Primer kontrole kvaliteta vode u bolničkoj apoteci Kliničkog centra Srbije 3 1

2 1. Zahtevi Evropske agencije Evropska agencija (eng. European Medicines Agency - EMA) daje smernicu za kvalitet vode za farmaceutsku upotrebu (jun godine). Note for guidance on quality of water for pharmaceutical use 4 Kvalitet vode za farmaceutsku upotrebu 1. Kada je voda ekscipijens u gotovom proizvodu 2. Voda koja se koristi u proizvodnji aktivne farmaceutske supstance i gotovih proizvoda, ne računajući vodu kao ekscipijens u gotovom proizvodu 3. Voda koja se koristi za čišćenje/pranje opreme, kontejnera i sistema za zatvaranje 5 1. Kada je voda ekscipijens u finalnoj formulaciji Sterilni lekoviti preparati Parenteralni Oftalmološki preparati Rastvori za hemofiltraciju Rastvori za peritonealnu dijalizu Rastvori za irigaciju Preparati za nos i uši Preparati za lokalnu primenu na kožu Najniži zahtevani kvalitet vode 6 2

3 Nesterilni lekoviti preparati Preparati za oralnu primenu Preparati za inhalaciju Preparati za lokalnu primenu na koži Preparati za nos i uši Preparati za rektalnu i vaginalnu primenu Najniži zahtevani kvalitet vode 7 2. Voda koja se koristi u proizvodnji aktivne farmaceutske supstance i gotovih proizvoda, ne računajući vodu kao ekscipijens u gotovom proizvodu Voda koja se koristi za proizvodnju aktivne farmaceutske supstance Voda koja se koristi za proizvodnju gotovog proizvoda, a nije prisutna u gotovom proizvodu 8 Voda koja se koristi za proizvodnju aktivne farmaceutske supstance Vrsta proizvodnje Zahtevi za proizvod Najniži zahtevani kvalitet vode Sinteza svih intermedijera API pre finalne izolacije i prečišćavanja Medijum za fermentaciju Ekstrakcija iz biljnog materijala Finalno izolovanje i prečišćavanje Finalno izolovanje i prečišćavanje Nema zahteva za sterilnost API ili apirogenost API ili za gotov proizvod za čiju proizvodnju se koristi API API nije sterilna ali će se koristiti za izradu sterilnih proizvoda koji nisu za parenteralnu primenu API je sterilna i neće se koristiti za parenteralnu primenu API nije sterilna ali će se koristiti za izradu sterilnih parenteralnih proizvoda API je sterilna i apirogena Voda za piće sa određenom granicom za endotoksine 9 Farmaceutski aktivna supstanca eng. Active Pharmaceutical Ingredient (API) 3

4 Voda koja se koristi za izradu gotovih proizvoda, a nije prisutna u gotovom proizvodu Granulacija Proizvodnja Oblaganje tableta Upotreba u formulaciji pre nesterilne liofilizacije Upotreba u formulaciji tokom sterilne liofilizacije Najniži zahtevani kvalitet vode Voda koja se koristi za čišćenje/pranje opreme, kontejnera i sistema za zatvaranje Čišćenje/pranje opreme, kontejnera i sistema za zatvaranje Vrsta proizvoda Početno pranje Intermedijeri i API Voda za piće Najniži zahtevani kvalitet vode Finalno pranje API Nesterilni farmaceutski proizvodi Sterilni proizvodi Sterilni proizvodi koji nisu za parenteralnu primenu Sterilni proizvodi za parenteralnu primenu Koristiti isti kvalitet vode kao i za proizvodnju API ili voda istog kvaliteta kao što se koristi za proizvodnju gotovog proizvoda, ili voda većeg kvaliteta ili voda istog kvaliteta kao što se koristi za proizvodnju gotovog proizvoda, ili voda većeg kvaliteta 11 Polazna sirovina za dobijanje svih vrsta oficinalnih voda je voda za piće. Voda za piće mora biti kvaliteta koji propisuje Svetska zdravstvena organizacija. Kvalitet vode za piće je različit i zavisi od godišnjeg doba, vrste prirodnog izvora vode mora, jezera, reka

5 Šta se sve može naći u prirodnoj vodi? U prirodi se ne nalazi čista vode, ona može sadržati i do 90 različitih neprihvatljivih kontaminanata! Grupe kontaminanata: 1. Neorganske komponente 2. Organske komponente 3. Čvrste supstance 4. Gasovi 5. Mikroorganizmi 13 Posebno je značajno prisustvo: 1. Jona kalcijuma i magnezijuma 2. Jona gvožđa i mangana 3. Silikata 4. Ugljen-dioksida 5. Vodonik-sufida 6. Fosfata 14 Zatim prisustvo: Bakra Aluminijuma Teških metala Arsena, olova, kadmijuma Nitrata 15 5

6 Kod mikroorganizama posebna pažnja se obraća na: 1. Alge 2. Protozoe (Cryptosporidium i Giardia) 3. Bakterije (Pseudomonas, gram negativne bakterije, Escherichia coli) 16 U cilju dobijanja vode za piće odgovarajućeg kvaliteta primenjuju se sledeći postupci: 1. Filtriranje 2. Koagulacija 3. Uklanjanje soli 4. Omekšavanje vode Šema aparature za omekšavanje vode Oficinalne vode u Evropskoj farmakopeji Prečišćena voda Visoko prečišćena voda Voda za injekcije Kvalitet vode za piće nije definisan u Ph. Eur. ali mora odgovarati odgovarajućim propisima koje definišu regulatorna tela. 18 6

7 Kvalitet vode mora da odgovara sledećim zahtevima: 1. Organoleptička ispitivanja (izgled, miris i ukus) 2. Fizičko-hemijske konstante (ph vrednost, temperatura ključanja, provodljivost) 3. Stepen hemijske čistoće (prisustvo kalcijuma, magnezijuma, nitrata, oksidativnih supstanci...) 4. Mikrobiološki kvalitet Aqua purificata in bulk u kontejnerima Voda za izradu svih drugih preparata sem onih koji zahtevaju upotrebu sterilne i apirogene vode Prećišćena voda in bulk koja je punjena u odgovarajuće kontejnere i čuvana pod uslovima koji obezbeđuju odgovarajući mikrobiološki kvalitet Dobija se: -destilacijom - izmenom jona - reverznom osmozom 20 Ispitivanja Izgled bistar bezbojan rastvor Ukupan organski ugljenik najviše 0,5 mg L -1 Provodljivost Nitrati najviše 0,2 ppm In bulk Aluminijum najviše 10 ppb Teški metali najviše 0,1 ppm Bakterijski endotoksini manje od 0,25 i. j. ml -1 ako se koristi za izradu rastvora za dijalizu u kontejnerima Izgled bistar bezbojan rastvor Kiselost ili baznost Oksidujuće supstance Hloridi Sulfati Amonijum najviše 0,2 ppm Kalcijum i magnezijum Ostatak nakon isparavanja najviše 0,001 % Mikrobiološka čistoća Označavanje: supstanca je pogodna za izradu rastvora za dijalizu 21 7

8 Visoko prečišćena voda Aqua valde purificata Koristi se za izradu preparata za koje je potrebna voda visokog biološkog kvaliteta, izuzev za preparate za koje je potrebna. Izgled bistar bezbojan rastvor Ukupan organski ugljenik najviše 0,5 mg L -1 Provodljivost Nitrati najviše 0,2 ppm Aluminijum najviše 10 ppb Označavanje: supstanca je pogodna za izradu rastvora za dijalizu Teški metali najviše 0,1 ppm Bakterijski endotoksini manje od 0,25 i. j. ml Aqua ad iniectabilia in bulk Sterilna voda za injekcije Za izradu preparata za parenteralnu primenu in bulk pakovana i distribuirana u odgovarajućim kontejnerima, zatvorena i sterilisana grejanjem pod uslovima koji obezbeđuju da proizvod odgovara zahtevima za bakterijske endotoksine Za rastvaranje ili razblaživanje preparata za parenteralnu primenu 23 Ispitivanja in bulk Izgled - bistar bezbojan rastvor Ukupan organski ugljenik - najviše 0,5 mg L -1 Provodljivost Nitrati najviše 0,2 ppm Aluminijum najviše 10 ppb Teški metali najviše 0,1 ppm Bakterijski endotoksini manje od 0,25 i. j. ml -1 Kiselost ili baznost Provodljivost Sterilna voda za injekcije Oksidujuće supstance Hloridi najviše 0,5 ppm Nitrati najviše 0,2 ppm Sulfati Aluminijum najviše 10 ppb Amonijum najviše 0,2 ppm Kalcijum i magnezijum Teški metali najviše 0,1 ppm Ostatak nakon isparavanje najviše 0,004 % Subvidljive čestice Sterilnost 24 Bakterijski endotoksini manje od 0,25 i. j. ml -1 8

9 Ukupan organski ugljenik Ukupan Ukupni ugljenik - Ukupan neorganski ugljenik = Ukupan organski ugljenik Ukazuje nam na prisustvo bakterija, metaboličke aktivnosti živih organizama, neke hemijske supstance, Itd. 25 Postupak kojim se vrši indirektno određivanje sadržaja organskih supstanci prisutnih u vodi koja se koristi za farmaceutsku upotrebu. Princip: Određivanje ukupnog ugljenika prema Ph. Eur. Bitan parametar koji karakteriše kvalitet vode! 1. Oksidacija organskih molekula do ugljen-dioksida 2. Određivanje sadržaja ugljen-dioksida 3. Na osnovu dobijenog sadržaja ugljen-dioksida izračuna se sadržaj ugljenika u vodi 26 Aparatura koja se koristi razlikuje neorganski ugljenik i organski ugljenik i to na sledeće načine: 1. od ukupnog sadržaja ugljenika oduzme se sadržaj neorganskog ugljenika 2. uklanjanjem neorganskog ugljenika pre oksidacije i određivanjem ukupnog ugljenika 27 9

10 3. Primer ispitivanje kvaliteta vode koja se proizvodi u Kliničko-bolničkom centru Beograd SPECIFIKACIJA POLUPROIZVODA OS Šifra: SPE105 Datum: Izdanje: 2 Naziv materijala: Aqua pro injectione in bulk Strana: 1 od 1 Broj specifikacije: /1 A: Opis materijala Aqua pro injectione in bulk R.br. Opis Napomena 1. Proizvod usaglašen sa Aqua pro injectione in bulk, Ph Eur 2. Proizvođač KCS Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje-odsek za izradu injekcionih I infuzionih rastvora-sterilizacija Višegradska 26,Beograd,Srbija B: Uputstvo za uzorkovanje i ispitivanje/referenca R.br. Parametar Opis/Referenca Napomena 1. Uputstvo za uzorkovanje UP Referenca za ispitivanje Interni propis prema Ph Eur C: Kvalitativni i kvantitativni zahtevi R.br. Parametar Opis/Granice Metoda 1. Osobine Bistra, bezbojna tečnost Vizuelno 2. Oksidabilne supstance Svetlo tužičasta boja KMnO4 EP 3. Specifična provodljivost 5,1 µs/cm na 25 C EP 4. ph 5,0 7,0 Ph Jug V 5. Nitrati Najviše 0,2 ppm EP 6. Teški metali Najviše 0,1 ppm EP Napomena: 28 SPECIFIKACIJA GOTOVOG PROIZVODA Šifra: SPE105 Datum: Izdanje: 1 Naziv materijala: AQUA PRO INJECTIONE Strana: 1 od 1 sterilizata Broj specifikacije: /1 A: Opis materijala Aqua pro injectione sterilizata R.br. Opis Napomena 1. Proizvod usaglašen Aqua pro injectione,sterilizata Ph Eur, Ph Jug V Pakovanje: Proizvođač Staklena boca za infuziju a 500 ml KCS Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje- Odsek za izradu injekcionih i infuzionih rastvora-sterilizacija Višegradska 26,Beograd,Srbija B: Uputstvo za uzorkovanje i ispitivanje/referenca R.br. Parametar Opis/Referenca Napomena 1. Uputstvo za uzorkovanje UP Referenca za ispitivanje Interni propis prema Ph Eur 29 C: Kvalitativni i kvantitativni zahtevi Aqua pro injectione sterilizata R.br. Parametar Opis/Granice Metoda 1. OPŠTA ISPITIVANJA 1.1 Izgled bistra, bezbojna tečnost u boci od VIZ bezbojnog staka od 500 ml 1.2 Volumen punjenja najmanje 500 ml EP 1.3 Bistrina bistra EP 1.4 Boja bezbojna EP 1.5 Mehanička onečišćenja nisu prisutna EP 1.6 ph vrednost 5,0 7,0 Ph Jug V 1.7 Specifična provodljivost 5,1µS/cm na 25 C EP 2. ISPITIVANJA 2.1 Oksidabilne supstance svetlo ružičasta boja KMnO4 EP 2.2 Nitrati najviše 0,2 ppm EP 2.3 Teški metali najviše 0,1 ppm EP 3. BIOLOŠKI TESTOVI 3.1 Sterilnost sterilno EP 3.2 Pirogene supstance apirogeno EP 3.3 Bakterijski endotoksini najviše 0,25 i.j.endotoksina /ml Ph Jug V D: Rok upotrebe R.br. Parametar Godina Napomena 1. upotrebe Rok 2 godine E: Uslovi čuvanja R.br. Parametar Zahtev/opis Napomena 1. Temperatura do 25 C u orginalnom pakovanju 2. Vlažnost vazduha na suvom mestu 3. Prisustvo svetla na tamnom mestu 4. Mere predostrožnosti izdati na ruke odgovorne osobe Napomena: 30 10

11 Aqua pro injectione, 500 ml sterilizata 31 Kristali vode 32 11

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju. Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR!

Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju. Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR! ISO 707/IDF 50: 2008 Mleko i proizvodi od mleka Vodič o uzorkovanju Definisana procedura Reprezentativni uzorak Ne narušiti integritet uzorka Specifičnost SIR! Nesigurnost uzorkovanja heterogenost uzorka,

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number Li 11.

Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number Li 11. Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem Li 11.15 Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Li 11.15 Standard: /IEC 17025:2011 Datum dodjele/ obnavljanja akreditacije: Date

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM IN THE "ELEKTROLIZA" FACTORY IN BOR

ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM IN THE ELEKTROLIZA FACTORY IN BOR 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. 04 juni 2011. ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu

Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu Strana 1 od 18 Grad Užice, Gradska uprava za urbanizam,izgradnju i imovinsko pravne poslove Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Užica za 2016.godinu Godišnji izveštaj Uvod Zavod za javno zdravlje

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

SADRŽAJ ANJONA U PODZEMNIM VODAMA NA TERITORIJI SEMBERIJE

SADRŽAJ ANJONA U PODZEMNIM VODAMA NA TERITORIJI SEMBERIJE SADRŽAJ ANJONA U PODZEMNIM VODAMA NA TERITORIJI SEMBERIJE Tamara J. Laketić 1, Aleksandra N. Pavlović 2*, Milenko J. Savić 1, Snežana S. Mitić 2, Snežana B. Tošić 2, Milena N. Miljković 2 1 Institut za

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

IZVEŠTAJ JUL GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za

IZVEŠTAJ JUL GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za 23000 ZRENJANIN Dr Emila Gavrila 15 Matični broj 08169454 Registarski broj 8215047344 Šifra delatnosti 8690 PIB 100655222 Žiro račun 840-358661-69 Telefon 023/566-345 Fax 023/560-156 E-mail kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs

More information

OTAL Pumpa za pretakanje tečnosti

OTAL Pumpa za pretakanje tečnosti OTAL Pumpa za pretakanje tečnosti Pretače tečnost bezbedno, brzo i čisto, na ručni i nožni pogon, različiti modeli Program OTAL pumpi je prisutan na tržištu već 50 godina. Pumpe su poznate i cenjene zbog

More information

IZVEŠTAJ AVGUST GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za

IZVEŠTAJ AVGUST GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za ZRENJANIN Dr Emila Gavrila Matični broj Registarski broj Šifra delatnosti PIB Žiro račun -- Telefon /- Fax /- E-mail kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web www.zastitazdravlja.rs GRAD ZRENJANIN ODELJENJE

More information

12 December 2017 Implementacija DPP za ekscipijense 1

12 December 2017 Implementacija DPP za ekscipijense 1 12 December 2017 Implementacija DPP za ekscipijense 1 EKSCIPIJENS=POMOĆNA SUPSTANCA=? Američka farmakopeja: Ekscipijensi su supstance koje nisu aktivne, čija je bezbednost adekvatno procenjena i koje ulaze

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

Detekcija i određivanje nekih teških metala u vodi gradske vodovodne mreže naselja Vidikovac-Beograd preko izdvojenog kamenca iz vode

Detekcija i određivanje nekih teških metala u vodi gradske vodovodne mreže naselja Vidikovac-Beograd preko izdvojenog kamenca iz vode MILOŠ B. RAJKOVIĆ 1, MIRJANA D. STOJANOVIĆ 2 ČASLAV M. LAČNJEVAC 1, DRAGAN V. TOŠKOVIĆ 3, DUŠAN D. STANOJEVIĆ 3 Originalni naučni rad UDC:628.161.1.2.06.5.46.72/.74=861 Detekcija i određivanje nekih teških

More information

Praćenje kvaliteta rijeke Vrbanje od godine vrši Institut za vode iz Bijeljine po nalogu Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save.

Praćenje kvaliteta rijeke Vrbanje od godine vrši Institut za vode iz Bijeljine po nalogu Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save. LIVING NERETVA, TOWARDS EU STANDARDS IN THE NERETVA RIVER BASIN (BiH) Dragana Đokić, dipl.hemičar Trebinje, 25.-26. 26. 05.2009 Praćenje kvaliteta rijeke Vrbanje od 2000. godine vrši Institut za vode iz

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Četrnaesto predavanje. Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 1

Četrnaesto predavanje. Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 1 Četrnaesto predavanje Hemija životne sredine I (T. Anđelković) 1 CILJEVI PREDAVANJA ISHODI PREDAVANJA Boja vode Miris i ukus vode Mutnoća Provodljivost vode Temperatura vode ph vrednost Alkalitet Tvrdoća

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

Univerzitet u Beogradu Tehnološko metalurški fakultet. mr Darja B. Žarković, dipl.inž.tehn.

Univerzitet u Beogradu Tehnološko metalurški fakultet. mr Darja B. Žarković, dipl.inž.tehn. Univerzitet u Beogradu Tehnološko metalurški fakultet Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta Katedra za grafičko inženjerstvo mr Darja B. Žarković, dipl.inž.tehn. JONSKA HROMATOGRAFIJA RAZVOJ

More information

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/15 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE VINA

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/15 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE VINA OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/15 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE VINA (SMERNICE) 17.04.2017 OPEN SOURCE PROJECT ::

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

WELMEC. Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije

WELMEC. Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije WELMEC 8.5 1. izdanje WELMEC Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije Direktiva o merilima 2004/22/EZ Ocenjivanje imenovanih tela za ispitivanje tipa Pretpostavka usaglašenosti na osnovu EN 45011

More information

CE znak za uređaje energetske elektronike

CE znak za uređaje energetske elektronike INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014. CE znak za uređaje energetske elektronike Bojana Jovanović, Zoran Cvejić, Miroslav Lazić, Dragana Petrović, Ivan Lazić Odeljenje za energetsku elektroniku Iritel a.d.

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

ISPITIVANJE UTICAJA PRIMJENJENE METODE NA UČINKOVITOST DEKARBONIZACIJE VODE

ISPITIVANJE UTICAJA PRIMJENJENE METODE NA UČINKOVITOST DEKARBONIZACIJE VODE 8. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2013, Neum, B&H, 06. - 08 juni 2013. ISPITIVANJE UTICAJA PRIMJENJENE METODE NA UČINKOVITOST DEKARBONIZACIJE VODE THE EXAMINATION OF THE APPLIED METHOD

More information

IZVEŠTAJ GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za

IZVEŠTAJ GRAD ZRENJANIN. Trg Slobode 10 Zrenjanin. o kvalitetu vazduha u gradu ZRENJANINU i naseljenom mestu ELEMIR za 200 ZRENJANIN Dr Emila Gavrila 15 Matični broj 0819454 Registarski broj 8215047344 Šifra delatnosti 890 PIB 055222 Žiro račun 840-3581-9 Telefon 023/5-345 Fax 023/50-15 E-mail kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs

More information

2/3 ljudskog tela 90% krvi 80-90% mišića Gubitak od 20% = smrt. Voda. Minimalna potreba 2-5 litara/čoveku/danu Maksimalno 7 do 10 dana bez vode

2/3 ljudskog tela 90% krvi 80-90% mišića Gubitak od 20% = smrt. Voda. Minimalna potreba 2-5 litara/čoveku/danu Maksimalno 7 do 10 dana bez vode Osobine vode Šesto predavanje Ključni termini predavanja Značaj vode. Raspodela vode na Zemlji. Hidrološki ciklus. Osobine vode. Voda ima vitalnu ulogu u biosferi jer učestvuje u izgradnji biološkog materijala.

More information

~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r

~ x;::';;~;.~~;;.;,..u, ''''''''r ~ x;::';;"~;.~~;;.;,..u, ""''''''''r I'ci H-:T,I[1II[1HIl[1C)lII11X cyfijek,na ~'-t',f. ~OD 6. r;'-11. ".?~. A{7/~ t3 1.< O-f Ij} l I 17726/2'-'06 )laml. 0C).05.2)OG I)COI pa)( row'illc,\, CIII1I1j:.l

More information

Primena elektrohemijskih metoda za prečišćavanje otpadnih voda. Deo I. elektrodepozicija i elektrokoagulacija

Primena elektrohemijskih metoda za prečišćavanje otpadnih voda. Deo I. elektrodepozicija i elektrokoagulacija VOJKA GARDIĆ Stručni rad UDC:628.31.087.4/.5=861 Primena elektrohemijskih metoda za prečišćavanje otpadnih voda. Deo I. elektrodepozicija i elektrokoagulacija U radu je dat pregled primene elektrodepozicije

More information

SPC, PIL i Labelling u postupku izdavanja dozvole za lek. Svetlana Milovanović 13. tradicionalni simpozijum ALIMS Kragujevac, oktobar 2017.

SPC, PIL i Labelling u postupku izdavanja dozvole za lek. Svetlana Milovanović 13. tradicionalni simpozijum ALIMS Kragujevac, oktobar 2017. , i u postupku izdavanja dozvole za lek Svetlana Milovanović 13. tradicionalni simpozijum ALIMS Kragujevac, oktobar 2017. godine , i u postupku izdavanja dozvole za lek Od predloga, i -a do finalnih verzija

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Docent dr Milena Dalmacija Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3

Docent dr Milena Dalmacija Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3 GVE ZA VODE IZ SEKORA PREHRAMBENE INDUSTRIJE Docent dr Milena Dalmacija Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3 milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs

More information

Press clipping: World Tobacco Growers Day Macedonia

Press clipping: World Tobacco Growers Day Macedonia Press clipping: World Tobacco Growers Day Macedonia Tobacco growers send petition to the Government: Protect us from the WHO www.duma.mk, 29 October 2012 The Macedonian delegation, from the Ministry of

More information

Microorganisms as water quality indicators for the Lim river

Microorganisms as water quality indicators for the Lim river UDC: 502.51:504.5(497.16) ; 579.8.088 ID: 195762956 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVII, 34 (2012) 135-141 Microorganisms as water quality indicators for the Lim river Olivera

More information

Kvalitet vode kao jedan od mogućih uzročnika korozije u termoenergetskim postrojenjima

Kvalitet vode kao jedan od mogućih uzročnika korozije u termoenergetskim postrojenjima ANTO S. GAJIĆ 1, MILORAD V. TOMIĆ 2, LJUBICA J. PAVLOVIĆ 3, MIOMIR G. PAVLOVIĆ 2 Originalni naučni rad UDC:620.193.2:620.48 Kvalitet vode kao jedan od mogućih uzročnika korozije u termoenergetskim postrojenjima

More information

Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju izaštituživotnesredine

Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju izaštituživotnesredine Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju izaštituživotnesredine Udruženje za unapređenjeđ zaštite ši životne sredine Novi Sad ODABIR PT ŠEME Mr Vesna Pešić

More information

RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE OTPADNOG MULJA U INDUSTRIJI CEMENTA ANALYZING OF USAGE OF WASTE SLUDGE IN CEMENT INDUSTRY

RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE OTPADNOG MULJA U INDUSTRIJI CEMENTA ANALYZING OF USAGE OF WASTE SLUDGE IN CEMENT INDUSTRY RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE OTPADNOG MULJA U INDUSTRIJI CEMENTA ANALYZING OF USAGE OF WASTE SLUDGE IN CEMENT INDUSTRY STOJAN SIMIĆ, RAFINERIJA ULJA A.D. MODRIČA, BIH MIROSLAV STANOJEVIĆ, MAŠINSKI FAKULTET,

More information

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA SF6 PREKIDAĈ 420 kv PREKIDNA KOMORA POTPORNI IZOLATORI POGONSKI MEHANIZAM UPRAVLJAĈKI

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

The project management procedure for regional network of Quality Management Centers

The project management procedure for regional network of Quality Management Centers TEMPUS JP 543662-2013 Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WBC University of Montenegro, Cetinjska 2, 81000 Podgorica, Montenegro www.ucg.ac.me

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABE CABE ACCESSORIES KATAOG PROIZVODA PRODUCT CATAOGUE 8 TEHNO SISTEM d.o.o. NISKONAPONSKI TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR TOPOSKUPJAJUĆE KABOVSKE SPOJNICE kv OW

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

OPTIMIZACIJA POSTUPKA SINTEZE KALCIJUM- I NATRIJUM-CITRATA U LABORATORIJSKIM I POLUINDUSTRIJSKIM USLOVIMA

OPTIMIZACIJA POSTUPKA SINTEZE KALCIJUM- I NATRIJUM-CITRATA U LABORATORIJSKIM I POLUINDUSTRIJSKIM USLOVIMA GORDANA S. UŠĆUMLIĆ 1 NEMANJA P. TRIŠOVIĆ 1 MILAN Z. PETROVIĆ 1 NATAŠA V. VALENTIĆ 1 SLOBODAN D. PETROVIĆ 1,2 1 Katedra za organsku hemiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

More information

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 kabuplast - dvoslojne rebraste cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za kabelsku zaštitu - proizvedene u skladu sa ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011 - stijenka izvana

More information

Serbian Mesopotamia in the South of the Great Hungarian (Pannonian) Plain. Tisza Tisa. Danube Dunav Duna V O J V O D I N A. Sava

Serbian Mesopotamia in the South of the Great Hungarian (Pannonian) Plain. Tisza Tisa. Danube Dunav Duna V O J V O D I N A. Sava The Effect of Migration on the Ethnic Structure of Population in Vojvodina Uticaj migracije na etničku strukturu stanovništva u Vojvodini A vándorlások hatása a népesség etnikai összetételére a Vajdaságban

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Slobodan Rašeta SQR IMAGE d.o.o. Subotica. Hazard Analysis and Critical Control Points

Slobodan Rašeta SQR IMAGE d.o.o. Subotica. Hazard Analysis and Critical Control Points Slobodan Rašeta SQR IMAGE d.o.o. Subotica SQR IMAGE d.o.o Hazard Analysis and Critical Control Points Analza rizika i Kritične kontrolne tačke To je sistematična preventivna mera u vezi sa bezbednošću

More information

Bottle Feeding Your Baby

Bottle Feeding Your Baby Bottle Feeding Your Baby Bottle feeding with formula will meet your baby s food needs. Your doctor will help decide which formula is right for your baby. Never give milk from cows or goats to a baby during

More information

POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU

POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU (Usaglašeno sa procedurom S.3.04 sistema kvaliteta Megatrend univerziteta u Beogradu) Uvodne napomene

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO PREDUSLOV INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA U ORGANIZACIJI

UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO PREDUSLOV INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA U ORGANIZACIJI VOJNOTEHNIČKI GLASNIK 3 / 10 UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO PREDUSLOV INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA U ORGANIZACIJI Karović M. Samed, Vojna akademija, Katedra menadžmenta u odbrani, Beograd, Komazec M. Nenad,

More information

Bibliografski opis dokumenta

Bibliografski opis dokumenta Bibliografski opis dokumenta Jedinica dokumenta Naslov dokumenta Zapis Healthcare GTIN Allocation Rules GS1 Global Healthcare User Group Datum poslednje izmene 15. juli 2014. Tekuće izdanje dokumenta Izdanje

More information

HRVATSKO PRIMORJE DALMACIJA MAKARSKA RIVIJERA, BIOGRAD NA MORU, ŠIBENIK, SPLIT, OMIŠ

HRVATSKO PRIMORJE DALMACIJA MAKARSKA RIVIJERA, BIOGRAD NA MORU, ŠIBENIK, SPLIT, OMIŠ LETO NA JADRANU 2018 HRVATSKO PRIMORJE DALMACIJA MAKARSKA RIVIJERA, BIOGRAD NA MORU, ŠIBENIK, SPLIT, OMIŠ DNEVNE CENE sopstveni prevoz POPUST ZA RANI BOOKING NIJE URAČUNAT U CENU Cenovnik broj 1 OLYMPIC

More information

VODIC ZA SERTIFIKACIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

VODIC ZA SERTIFIKACIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE VODIC ZA SERTIFIKACIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE Sadržaj UVOD.... 3 Kako povećati izvoz hrane?.... 4 Uspostaviti efikasan sistem kontrole bezbednosti hrane kako bi bile odobrene

More information

WELMEC. Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije. Direktiva o merilima 2004/22/EZ

WELMEC. Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije. Direktiva o merilima 2004/22/EZ WELMEC 8.6 1. izdanje WELMEC Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije Direktiva o merilima 2004/22/EZ Pretpostavka usaglašenosti sistema kvaliteta proizvođača sa Modulom D ili H 1 pri primeni EN

More information

Mikrobiološka ispravnost konditorskih proizvoda prije i nakon uvođenja HACCP sistema

Mikrobiološka ispravnost konditorskih proizvoda prije i nakon uvođenja HACCP sistema Mikrobiološka ispravnost konditorskih proizvoda prije i nakon uvođenja HACCP sistema Nerma Maestro SAŽETAK RADA HACCP je racionalna i naučna metoda za sigurnost hrane. Sastoji se od sistematske identifikacije

More information

Fizičko-hemijska i mikrobiološka ispravnost vode za piće u seoskim naseljima na teritoriji grada Požarevca

Fizičko-hemijska i mikrobiološka ispravnost vode za piće u seoskim naseljima na teritoriji grada Požarevca UNIVERZITET U BEOGRADU POLJOPRIVREDNI FAKULTET Slađana S. Milojković, dipl.ing.prehrambene tehnologije Fizičko-hemijska i mikrobiološka ispravnost vode za piće u seoskim naseljima na teritoriji grada Požarevca

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

MONITORING I ZAŠTITA VODNIH RESURSA U SISTEMU KVALITETA

MONITORING I ZAŠTITA VODNIH RESURSA U SISTEMU KVALITETA MONITORING I ZAŠTITA VODNIH RESURSA U SISTEMU KVALITETA Student Ana Kalajdžić 1, student Ružica Rakić 2, student Almedina Dolovac 3 1-Prirodno-matematički fakultet Tuzla, 2- Fakultet za menadžment Zaječar

More information

3.2. Prikazati podatke o svim proizvodima, koji se proizvode u Zrenjaninu.

3.2. Prikazati podatke o svim proizvodima, koji se proizvode u Zrenjaninu. Primer 3. Data je sledeća šema baze podataka S = (S, I ), pri čemu je skup šema relacija: S = { Dobavljač({ID_DOBAVLJAČA, NAZIV, STATUS, GRAD}, {ID_DOBAVLJAČA}), Deo({ID_DETALJA, NAZIV, BOJA, TEŽINA, GRAD},

More information

Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture of the Republic of Srpska

Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture of the Republic of Srpska Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 633.11:572.21/.22(497.6RS) DOI: 10.7251/AGREN1204645M Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture

More information

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA Master akademske studije Modul za logistiku 1 (MLO1) POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA angažovani su: 1. Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl.inž., kab 303, mmiljus@sf.bg.ac.rs,

More information

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Priprema podataka NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Normalizacija Normalizacija je svođenje vrednosti na neki opseg (obično 0-1) FishersIrisDataset.arff

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

SERBIATRIB`07 10 th International Conference on Tribology and WORKSHOP`07 Sustainable Development in Industry by Apply Tribology Knowledge

SERBIATRIB`07 10 th International Conference on Tribology and WORKSHOP`07 Sustainable Development in Industry by Apply Tribology Knowledge SRBIATRIB`07 10 th International Conference on Tribology and WORKSHOP`07 Sustainable Development in Industry by Apply Tribology Knowledge ON-LIN KONTROLA KVALITT ULJA I NJGOVO KONDICIONIRANJ U HIDRAULIČKIM

More information

4. Funkcionalni zahtevi i QFD analiza

4. Funkcionalni zahtevi i QFD analiza 4. Funkcionalni zahtevi i QFD analiza Prof. dr Zoran Anišić, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Zahtevi potrošača Zadovoljstvo kupaca je postalo svetski fenomen i cilj svakog savremenog poslovanja.

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

KVALITET LIJEPLJENJA LAMELIRANOG DRVETA-PARAMETAR KVALITETA U PROIZVODNJI DRVETA

KVALITET LIJEPLJENJA LAMELIRANOG DRVETA-PARAMETAR KVALITETA U PROIZVODNJI DRVETA 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. 04. juni 2011. KVALITET LIJEPLJENJA LAMELIRANOG DRVETA-PARAMETAR KVALITETA U PROIZVODNJI DRVETA GLUING QUALITY OF LAMINATED

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

OSNOVI UPRAVLJANJA PODRŠKE

OSNOVI UPRAVLJANJA PODRŠKE Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju izaštituživotnesredine Udruženje za unapređenjeđ zaštite ši životne sredine Novi Sad OSNOVI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA

More information

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINA NIKŠIĆ INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE ZA TERITORIJU

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINA NIKŠIĆ INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE ZA TERITORIJU SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINA NIKŠIĆ INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE ZA TERITORIJU OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2012. GODINU Novembar, 2013. godine SADRŽAJ UVOD...5 I PRIKAZ

More information

И З В Е Ш Т А Ј. А. Биографски подаци

И З В Е Ш Т А Ј. А. Биографски подаци Одлуком Изборног већа Медицинског факултета, Универзитета у Крагујевцу, број 2969/2-10, од 02. 11. 2005. године, формирана је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата пријављених на конкурс расписан

More information

SIGMA-ALDRICH. BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Verzija 6.4 Datum revizije Datum štampanja

SIGMA-ALDRICH. BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Verzija 6.4 Datum revizije Datum štampanja SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Verzija 6.4 Datum revizije 24.11.2014 Datum štampanja 28.01.2015 Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci

More information

CATALOGUE KATALOG. Naslovna fotografija / Cover page photo: Imre Szabo FLOWERS CVEĆE

CATALOGUE KATALOG. Naslovna fotografija / Cover page photo: Imre Szabo FLOWERS CVEĆE CATALOGUE KATALOG Naslovna fotografija / Cover page photo: Imre Szabo FLOWERS CVEĆE O NAMA Poljoprivredno gazdinstvo Stevanović je porodični posao koji je počeo sa radom 2002. godine. Osnovna delatnost

More information

VALIDACIJA METODA ISPITIVANJA VALIDATION OF TEST METHODS

VALIDACIJA METODA ISPITIVANJA VALIDATION OF TEST METHODS 1. UVOD VALIDACIJA METODA ISPITIVANJA VALIDATION OF TEST METHODS Marija Karajović Zogović 1), mr Vesna. Matović 2) Rezime:Laboratorija sanitarne hemije Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac u postupku

More information