PRINCIPI UPRAVLJANJA KVALITETOM U PRIMJENI

Size: px
Start display at page:

Download "PRINCIPI UPRAVLJANJA KVALITETOM U PRIMJENI"

Transcription

1 Izvor: Kvaliteta, Vol. 4, Broj 5-6, Infomart, Zagreb, 2005, str PRINCIPI UPRAVLJANJA KVALITETOM U PRIMJENI THE PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT IN THE APPLICATION mr. sc. Miroslav Drljača Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb, Croatia mdrljaca@zagreb-airport.hr Uvod Međunarodna norma ISO 9004:2000 (Sustavi upravljanja kvalitetom Upute za poboljšavanje sposobnosti) upućuje da je za uspješno vođenja i poslovanje, organizacijom potrebno upravljati na sustavan i jasan način. Upute za upravljanje dane u ovoj međunarodnoj normi temelje se na osam principa upravljanja kvalitetom. Oni su razrađeni kako bi ih Uprava mogla upotrijebiti za vođenje organizacije osiguravajući kontinuitet poboljšavanja sustava upravljanja. Iskustva nekih organizacija u izgradnji i upravljanju integriranim sustavom kvalitete (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i SA 8000:2001, HACCP, OHSAS 18001, ISO 22000:2005) potvrđuju da je praktična primjena principa upravljanja kvalitetom moguća u svrhu osiguravanja stalnog poboljšavanja sustava upravljanja. Principi upravljanja kvalitetom u primjeni 1. Usmjerenost na kupca (Customer focus) treba biti orijentacijom Uprave organizacije od samog početka izgradnje i implementacije integriranog sustava upravljanja. Kao poslovna filozofija prihvaćena je i utvrđena Politikom kvalitete, Politikom upravljanja okolišem, a nalazi svoje mjesto i u Politici socijalne odgovornosti te drugim politikama. Sadašnje i buduće potrebe kupaca/korisnika usluga trebaju biti predmetom stalnog interesa Uprave. Nužno je provoditi istraživanje stupnja zadovoljstva kupaca/korisnika kvalitetom proizvoda odnosno usluga. Temeljem takvog postupka dolazi se do objektivne ocjena kvalitete poslovnih procesa. 1 Istraživanja se mogu provoditi samostalno, a ukoliko su složenija i u suradnji sa fakultetima, institutima i sl.. Pored toga, potrebno je uspostaviti sustav praćenja reklamacija temeljem kojeg se utvrđuje pokazatelj stupnja zadovoljstva kupaca/korisnika kvalitetom proizvoda ili usluga. Informacije oblikovane na temelju podataka dobivenih provedenim istraživanjima potreba te stupnja zadovoljstva kupaca/korisnika, čine relevantnu analitičku podlogu za donošenje odluka u cilju poboljšanja kvalitete usluga. 2 Rezultati tih odluka trebaju biti pretočeni u razvojne projekte i konkretne investicije u cilju stvaranja trajnijih infrastrukturnih i tehnoloških pretpostavki za poboljšanje kvalitete proizvoda ili usluga, odnosno povećanje stupnja zadovoljstva kupaca/korisnika.

2 2. VoĎenje (Leadership) se kao princip kvalitete manifestira: 1) prepoznavanjem Misije organizacije te utvrđivanjem njezine Vizije, Strategije, Politike kvalitete, okoliša i socijalne odgovornosti kao i drugih politika te postavljanjem općih i posebnih menadžerskih ciljeva. Osiguravajući raspoloživost i kvalitetu strukturnih elemenata sustava upravljanja, treba se kontinuirano težiti stvaranju okruženja u kojem je moguće ispunjenje općih i posebnih menadžerskih ciljeva. Da bi se osiguralo pretpostavke za djelotvornu primjenu ovog principa, potrebno je voditi računa o širini i dubini funkcijske organizacije te ovlastima i odgovornošću funkcijskih i procesnih menadžera. 3. Uključivanje ljudi (Involvment of people) potvrđuje se kao princip koji ima materijalnu i psihološku komponentu. Ljudi su glavni čimbenik kvalitete te je stoga u Projekt uspostave integriranog sustava kvalitete od početka potrebno uključiti što veći broj zaposlenih. Za potrebe Projekta potrebno je školovati Quality Systems Manager-e, interne auditore, Environmental Systems Manager-e i sl. Ostale zaposlene potrebno je školovati na specijalističkim seminarima za upravljanje kvalitetom, okolišem te na drugim specijalističkim seminarima za kvalitetu, ovisno o karakteristikama integriranog sustava upravljanja. Osobito je važno voditelje poslovnih procesa i procesne timove školovati za metodologiju modeliranja poslovnih procesa u organizaciji. 3 U fazi intenzivnog rada na Projektu integriranog sustava upravljanja prva razina menadžmenta, uključujući i Glavnog direktora, trebala bi provesti školovane za kvalitetu barem 3% ukupno radnog vremena godišnje (oko 9 dana), što je još uvijek ispod prosjeka zemalja članica Europske unije (7 10%), ali daleko više (preko deset puta) od hrvatskog prosjeka (0-0,3%). 4 U okviru školovanje prve razine menadžmenta potrebno je obuhvatiti područja: integriranih sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, zdravlje, sigurnost, upravljanje rizicima, troškovi kvalitete). Psihološka komponenta primjene ovog principa ogleda se u činjenici da su zaposleni aktivni kreatori integriranog sustava upravljanja i ne doživljavaju ga kao nešto nametnuto. Ovaj princip svoju materijalizaciju doživljava kroz izgradnju i implementaciju sustava socijalne odgovornosti (Social Accountability) temeljenog na zahtjevima međunarodne norme SA 8000:2001, čija je misija stalno poboljšavanje uvjeta rada radnika. Ukoliko je sustav socijalne odgovornosti strukturni element integriranog sustava upravljanja, školovanjem treba obuhvatiti članove Radničkog vijeća ukoliko djeluje te sindikalnih predstavnika, a kao referentna tema nameće se uloga radnika i njihovih predstavnika u integriranom sustavu upravljanja Procesni pristup (Process approach) primjenjuje se tako što se utvrđuju, izgrađuju, opisuju i implementiraju glavni, upravljački poslovni procesi te procesi potpore. 6 Poslovni procesi trebaju biti izgrađeni prema posebnoj metodologiji. Nužno je imenovati timovi za upravljanje poslovnim procesima kao i voditelje poslovnih procesa. Izgrađene poslovne procese treba implementirati u funkcijsku organizaciju. To je uvjet za izgradnju procesne organizacije bazirana na radu timova. 7 U procesno orijentiranoj organizaciji nastoji se jasno razlučiti funkcijsku i procesnu odgovornost, budući menadžer funkcije ne mora uvijek biti i menadžer poslovnog procesa. Poslovni procesi podložni su kontinuiranom poboljšavanju, a samim tim i procesna organizacija. Osobito treba voditi računa o međusobnoj povezanosti poslovnih procesa kao i o sudionicima poslovnih procesa koji su izvan funkcijske organizacijske strukture i nad kojima Uprava nema ingerencija, a koji istovremeno bitno utječu na kvalitetu rezultata poslovnih procesa. Te sudionike treba prepoznati, imenovati i uključiti u Projekt.

3 5. Sustavni pristup upravljanju (System approach to management) u primjeni polazi od činjenice da se sustav upravljanja sastoji od strukturnih elemenata: 1) strateški dokumenti koji su materijalizirani kroz Misiju, Viziju, Strategiju, Politiku kvalitete i opće i posebne menadžerske ciljeve, 2) funkcijska organizacija, 3) poslovni procesi, 4) resursi, 5) partnerstva, 6) informiranje i komunikacija. Ove strukturne elemente razumijeva se i tretira kao podsustave sustava upravljanja organizacije. Da bi se moglo govoriti o uređenom poslovnom sustavu, potrebno je urediti svaki od strukturnih elemenata, odnosno podsustava sustava upravljanja. Radi se o odgovornoj i dugotrajnoj zadaći. Kvaliteta svakog od strukturnih elemenata, odnosno podsustava, utječe na kvalitetu sustava upravljanja u cjelini, a time i na kvalitetu rezultata poslovnih procesa materijaliziranih u proizvodu ili usluzi. 8 Bez bilo kojeg od strukturnih elemenata sustav upravljanja ne bi mogao proizvoditi sinergijski učinak i manifestirati sposobnost zadovoljenja potreba kupaca/korisnika. 6. Neprekidno poboljšanje (Continual improvement) princip je kojeg treba primijeniti na sve strukturne elemente sustava upravljanja, kako bi se osiguralo veći stupanj sposobnosti sustava upravljanja za ispunjenje zahtjeva i potreba kupaca/korisnika. Neprekidno poboljšavanje kvalitete poslovnih procesa, a onda i sustava upravljanja, treba biti trajni cilj Uprave, a materijaliziran je i Politikom kvalitete te Politikom upravljanja okolišem, kao i drugim politikama. 9 Da bi bilo moguće utvrditi stupanj učinkovitosti primjene ovog principa, potrebno je formulirati informacijske zahtjeve menadžmenta za informacijama, po kvaliteti, opsegu i dinamici osiguravanja. U tom smislu korisna je primjena suvremenih metoda upravljanja troškovima, pored ostalog i modela bilance postignuća (Balanced Score Card BSC) koji predstavlja model odabranog skupa pokazatelja i mjera izvedenih iz strategije organizacije pomoću kojeg se planiraju i usmjeravaju aktivnosti te mjere postignuća iz različitih perspektiva: financijska u okviru koje se implementira sustav obuhvaćanja troškova kvalitete i troškova upravljanja okolišem, perspektiva kupaca/korisnika, perspektiva internog poslovnog procesa, perspektiva usavršavanja i rasta broja zaposlenih. 7. Činjenični pristup donošenju odluka (Factual approach to decision making) podrazumijeva izgrađen informacijski sustav organizacije koji se pojmovno određuje kao relativno izolirana složena struktura djelovanja, kojoj je prvenstveni cilj prikupljanje, prijenos, obrada, primjena i arhiviranje svih mogućih informacija koje su egzistencijalno potrebne visoko organiziranoj strukturi. U tom smislu sustav upravljanja organizacije treba shvaćati kao visoko organiziranu strukturu. Informacijski sustav dovoljan je okvir za informacijsku osnovicu potrebnu poboljšanju sustava upravljanja. Informacijska osnovica je model analitičke podloge za odlučivanje koji čine prikupljene i obrađene informacije potrebne za donošenje odluka koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete poslovnih procesa i sustava upravljanja. Informacijska je osnovica strukturirana od dva bitna elementa: 1) informacija za utvrđivanje varijabilnosti poslovnih procesa i karaktera odstupanja i 2) informacija o učinkovitosti poduzetih aktivnosti i mjera u cilju kontinuiranog poboljšanja sustava upravljanja. U kreiranju informacijske osnovice za donošenje poslovnih odluka osobita je važnost službe kontrolinga, financijske službe i službe kvalitete. Pri tome se vodi računa da informacije koje čine podlogu za donošenje poslovnih odluka, oblikuju i tumače kompetentne osobe. U tom smislu treba osigurati sredstva, planirati i provoditi školovanje zaposlenih u cilju podizanja kompetentnosti. Intuicija kao sredstvo za donošenje poslovnih odluka nije nužno zanemarena niti eliminirana, ali se vodi računa da broj poslovnih odluka utemeljenih samo na intuiciji bude minimalan.

4 8. Obostrano koristan odnos sa dobavljačima (Mutualy beneficial supplier relationships) treba se njegovati iz osnovnog razloga što dobavljači osiguravaju proizvode i usluge koji čine ulaze u poslovne procese organizacije, što znači da u velikoj mjeri utječu na kvalitetu rezultata poslovnih procesa materijaliziranih kroz proizvod ili uslugu koji se pružaju kupcima/korisnicima. Radi toga utvrđivanju podobnosti i izboru dobavljača proizvoda i usluga treba pristupiti sa osobitom pozornošću i odgovornošću. U tom smislu zahtijeva se poštivanje Zakona o javnoj nabavi u organizacijama za koje to Zakon predviđa. Pored toga nužno je uspostaviti i odobriti kriterije za utvrđivanje podobnosti dobavljača proizvoda i usluga koji zahtijevaju od potencijalnih dobavljača dokazivanje kvalitete proizvoda, poslovnih procesa i sustava upravljanja, sustava upravljanja okolišem i socijalne odgovornosti. Ponuditelj koji relativizira kvalitetu kao resurs, koji ne vodi računa o principu održivosti, koji ne plaća obveze prema Državi i ne plaća svoje radnike, ne može biti podoban dobavljač organizaciji koja smatra da ima uređen sustav upravljanja, iz razloga što se radi o velikom riziku za pouzdanost njezinih poslovnih procesa. U konačnici to utječe na stupanj zadovoljstva kupaca/korisnika. Dobavljače treba evidentirati prema stupnju udovoljavanja kriterijima, sa izabranim dobavljačima odnose regulirati ugovorom, obveze prema dobavljačima ispunjavati sukladno ugovoru. U svakom trenutku treba biti dostupna ažurna lista dobavljača ocijenjenih prema usvojenim kriterijima podobnosti među kojima dominiraju kriteriji kvalitete. Zaključak Kvaliteta organizacije nije jednoznačna kategorija jer podrazumijeva upravljanje najmanje kvalitetom, sigurnošću i okolišem. Praktično iskustvo uređenih sustava upravljanja pokazuje da nije jednostavno upravljati organizacijom uvažavajući principe upravljanja kvalitetom. Njihova praktična primjena zahtijeva jasnu opredijeljenost Uprave, školovanje zaposlenih, profesionalno vođenje Projekta uspostave integriranog sustava kvalitete, potreban stupanj samokritičnosti, mjerenje učinkovitosti i poduzimanje aktivnosti i mjera u cilju stalnog poboljšavanja. Mora postojati svijest o mogućnosti daljnjeg poboljšanja sustava upravljanja organizacije i o činjenici da sve mogućnosti nisu iskorištene. Uređeni sustav upravljanja osigurava korist za sve zainteresirane strane. Uspješnu praktičnu primjenu principa upravljanja kvalitetom trebao bi dokazivati i ostvareni poslovni rezultat. Footnotes: 1 Herbert C. Monnich, Jr., ISO 9001:2000 for Small and Medium Sized Businesses, American Society for Quality, Milwaukee, Wisconsin, USA, 2001, p Informacija je obavijest o činjenicama, izvještaj o čemu, element znanja, elementarna obavijest koja se može prenijeti i računati zahvaljujući kodu i uređaju. Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Drugo, dopunjeno izdanje, Novi liber, Zagreb, 1994, str Posljedično, informacija je bilo kakva poruka prenesena nekom subjektu u obliku signala (koji je može dešifrirati i protumačiti i u njoj naći minimum novosti). Nenad Injac, Mala enciklopedija kvalitete II. dio Informacije, dokumentacija, auditi, Drugo prerađeno izdanje, Oskar, Zagreb, 2002, str Nenad Injac i Marko Bešker, Metodologija izgradnje poslovnih procesa u sustavu kvalitete, Oskar, Zagreb, 2003, str Vidoje Vujić, Izgradnja sustava kvalitete u hotelijerstvu i turizmu, u knjizi grupe autora, Sustav upravljanja potpunom kvalitetom u skladu sa zahtjevima normi ISO, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Opatija, 2000, str. 206.

5 5 Vidjeti: Marko Bešker, Suvremeni sustavi upravljanja uz integraciju norme SA 8000, Radnici u sustavu upravljanja, Oskar, Zagreb, Procesni pristup preporuka je PRINCE (Project in a Controlled Environment Projekt u kontroliranom orkuženju) metodologije koju je razvila CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency Centralna Agencija za informatiku i telekomunikacije) i ISO međunarodne norme za kvalitetu projektnog menadžmenta. 7 Pere Sikavica, Procesna i timska organizacija, Slobodno poduzetništvo, Broj 18, TEB, Zagreb, 1998, str Martyn A. Ould, Business Processes, John, Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, UK, 1995, p Marko Bešker, Politika okoliša, Oskar, Zagreb, 2005, str. 38. Literatura: 1. Anić, V., Rječnik hrvatskoga jezika, Drugo, dopunjeno izdanje, Novi liber, Zagreb, Bešker, M., Suvremeni sustavi upravljanja uz integraciju norme SA 8000, Radnici u sustavu upravljanja, Oskar, Zagreb, Bešker, M., Politika okoliša, Oskar, Zagreb, Monich, H. C. Jr., ISO 9001:2000 for Small and Medium Sized Businesses, American Society for Quality, Milwaukee, Wisconsin, USA, Ould, A. M., Business Processes, John Wiley & Sons Ltd. Chichester, England, UK, Vujić, V., Izgradnja sustava kvalitete u hotelijerstvu i turizmu, u knjizi grupe autora Sustav upravljanja potpunom kvalitetom u skladu sa zahtjevima normi ISO, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Opatija, Drljača, M., Konzistentnost misije, vizije, strategije, politike i ciljeva kvalitete, Slobodno poduzetništvo, Broj 15-16, TEB, Zagreb, Drljača, M., Model informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesom, Zbornik radova 5. Hrvatske konferencije o kvaliteti Hrvatskog društva za kvalitetu, Zagreb, Šibenik, Drljača, M., Informacijska osnovica za kontinuirano poboljšanje kvalitete poslovnog procesa, Elektrika, Broj 26, Stilloeks, Zagreb, Drljača, M., Informacijski zahtjevi menadžmenta procesa u sustavu TQM-a, Elektrika, Broj 1, Stilloeks, Zagreb, Drljača, M., Metode upravljanja troškovima, Elektrika, Broj 4, Stilloeks, Zagreb, Drljača, M., Resursi kao strukturni element sustava upravljanja, Zbornik radova Prvog savjetovanja Upravljanje resursima čimbenik poslovnog uspjeha, Hrvatski inženjerski savez, Zagreb, Opatija, Drljača, M., Mala enciklopedija kvalitete V. dio Troškovi kvalitete, Oskar, Zagreb, Injac, N., Mala enciklopedija kvalitete II. dio Informacije, dokumentacija, auditi, Oskar, Zagreb, Injac, N. i M. Bešker, Metodologija izgradnje poslovnih procesa u sustavu kvalitete, Oskar, Zagreb, Sikavica, P., Procesna i timska organizacija, Slobodno poduzetništvo, Broj 18, TEB, Zagreb,

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

OUTSOURCING KAO POSLOVNA STRATEGIJA

OUTSOURCING KAO POSLOVNA STRATEGIJA Izvor: Zbornik radova 11. meďunarodnog simpozija o kvaliteti Kvaliteta, konkurentnost i održivost, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete i Oskar, Zagreb, Sv. Martin na Muri, 2010, str. 53-64. OUTSOURCING

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević Upravljanje kvalitetom usluga doc.dr.sc. Ines Dužević Specifičnosti usluga Odnos prema korisnicima U prosjeku, lojalan korisnik vrijedi deset puta više nego što je vrijedio u trenutku prve kupnje. Koncept

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

ZAHTJEVI ZA IMPLEMENTACIJU SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA NACRTU NOVE NORME ISO 9001:2015

ZAHTJEVI ZA IMPLEMENTACIJU SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA NACRTU NOVE NORME ISO 9001:2015 VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STROJARSKI ODJEL STRUČNI STUDIJ STROJARSTVA Zrinko Cindrić ZAHTJEVI ZA IMPLEMENTACIJU SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA NACRTU NOVE NORME ISO 9001:2015 ZAVRŠNI RAD Karlovac,

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ROBERT ČAČKOVIĆ PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PRIMJENA

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ANTE ZUBOVIĆ UTJECAJ ODRŽAVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U HOTELU BONAVIA

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ANTE ZUBOVIĆ UTJECAJ ODRŽAVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U HOTELU BONAVIA SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ANTE ZUBOVIĆ UTJECAJ ODRŽAVANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U HOTELU BONAVIA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET UTJECAJ ODRŽAVANJA

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ISTRAŽIVANJE EFEKTIVNOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ISTRAŽIVANJE EFEKTIVNOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ISTRAŽIVANJE EFEKTIVNOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM DOKTORSKI RAD LEON MAGLIĆ ZAGREB, 2008. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

ANALIZA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA PRIMJERU PODUZEĆA ĈISTOĆA D.O.O. ZADAR

ANALIZA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA PRIMJERU PODUZEĆA ĈISTOĆA D.O.O. ZADAR SVEUĈILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SPLIT ZAVRŠNI RAD ANALIZA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA PRIMJERU PODUZEĆA ĈISTOĆA D.O.O. ZADAR Mentor Doc.dr.sc. Ivana Dropulić Student Ivan Pavlović Split,

More information

VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM

VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Mile Ratković POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM Završni rad Gospić, 2015. VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Poslovni odjel Stručni studij Ekonomika poduzetništva POTPUNO

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Ivan Džolan Zagreb, 2017 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Dr. sc. Biserka Runje, dipl.

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Metode upravljanja troškovima

Metode upravljanja troškovima Metode upravljanja troškovima Piše: mr. sc. Miroslav Drljača mdrljaca@zagreb-airport.tel.hr Sažetak Svaki puta kada se neki od resursa uloži u proces ostvarenja: npr. materijalni u obliku tekuće ili stalne

More information

Marko Ružić, dipl. ing. stroj. Ex-Agencija, Industrijska 25, Sveta Nedelja

Marko Ružić, dipl. ing. stroj. Ex-Agencija, Industrijska 25, Sveta Nedelja Marko Ružić: Sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji Ex-opreme sukladno EN ISO/IEC 80079-34 I. (b1 b6) Sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji Ex-opreme sukladno EN ISO/IEC 80079-34 nakon predstavljanja

More information

Challenges to Sustainable Development In Island Tourism

Challenges to Sustainable Development In Island Tourism Challenges to Sustainable Development In Island Tourism Marinela Krstinić Nižić, Saša Ivanović, Danijel Drpić * Abstract: Every participant in the life of a local community, hence the local community of

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

Kvaliteta i konkurentnost

Kvaliteta i konkurentnost .. mr.sc. Dragutin Vuković, dipl.inž. G O V E R N A N C E & M A N A G E M E N T CONSULTING SERVICES Kvaliteta i konkurentnost.......... Bez kojih se normi ne može na tržište EU i na globalno tržište INKUS

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Juraj Mažuranić. Zagreb, 2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Juraj Mažuranić. Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Juraj Mažuranić Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Dr. sc. Biserka Runje,

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

UTJECAJ ERP SUSTAVA NA POSLOVANJE DRUŠTVA DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

UTJECAJ ERP SUSTAVA NA POSLOVANJE DRUŠTVA DM-DROGERIE MARKT D.O.O. SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD UTJECAJ ERP SUSTAVA NA POSLOVANJE DRUŠTVA DM-DROGERIE MARKT D.O.O. Mentorica: doc. dr. sc. Ivana Dropulić Studentica: Ivana Šimić Broj indeksa: 2152576

More information

NORMA ISO 9001:2008 U PROCESU NABAVE BRODOGRADILIŠTA ULJANIK

NORMA ISO 9001:2008 U PROCESU NABAVE BRODOGRADILIŠTA ULJANIK SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" PULA DAMIR CAR NORMA ISO 9001:2008 U PROCESU NABAVE BRODOGRADILIŠTA ULJANIK Diplomski rad Pula, 2015 SVEUČILIŠTE JURJA

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

VANJSKI KONTEKST ORGANIZACIJE EXTERNAL CONTEXT OF THE ORGANIZATION

VANJSKI KONTEKST ORGANIZACIJE EXTERNAL CONTEXT OF THE ORGANIZATION 9 th Research/Epert Conference with International Participations QUALITY 2015, Neum, B&H, June 10 13, 2015 VANJSKI KONTEKST ORGANIZACIJE EXTERNAL CONTEXT OF THE ORGANIZATION Dr. sc. Miroslav Drljača Zračna

More information

UPRAVLJANJE KVALITETOM

UPRAVLJANJE KVALITETOM Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu MAGISTARSKI STUDIJ UPRAVLJANJE KVALITETOM Voditelji studija prof. dr. Aziz Šunje prof. dr Tonći Lazibat Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u

More information

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind.

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind. SPECIJALISTIČKI RAD Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta Mentor: Prof. dr Željko Baroš Student: Kljajić Živana Br. ind. 0018-07/RMUS Banja Luka, 2009

More information

MODERNI SUSTAVI UPRAVLJANJA U ORGANIZACIJAMA

MODERNI SUSTAVI UPRAVLJANJA U ORGANIZACIJAMA MODERNI SUSTAVI UPRAVLJANJA U ORGANIZACIJAMA UDK 658:338 Stručni rad Josip Britvić, univ.spec.oec. Adria Norma d.o.o. member of QS Group Zurich Mihovila Pavleka Miškine 88, Podravske Sesvete, Hrvatska

More information

SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA. Ivan Pukšar, UNPAH

SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA. Ivan Pukšar, UNPAH SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA Ivan Pukšar, UNPAH DMK destinacijska menadžment kompanija tvrtka koja koristi svoje opsežno poznavanje turističkih resursa, raspolaže sa stručnim djelatnicima te

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Poboljšanje poslovanja u proizvodnom poduzeću primjenom Lean metode

Poboljšanje poslovanja u proizvodnom poduzeću primjenom Lean metode SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD br.180/pe/2017 Poboljšanje poslovanja u proizvodnom poduzeću primjenom Lean metode Valentina Premec Varaždin, srpanj 2017. SVEUČILIŠTE SJEVER

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Upravljanje procesom prodaje

Upravljanje procesom prodaje Završni rad br. 19/PMM/2015 Upravljanje procesom prodaje Helena Lukša, matični broj studenta 0141/2012. Koprivnica, listopad 2015. godine Odjel za Poslovanje i menadžment u medijima Završni rad br. 19/PMM/2015

More information

RAZVOJ METODIKE MJERENJA ORGANIZACIJSKE UČINKOVITOSTI UPORABOM METAMODELIRANJA

RAZVOJ METODIKE MJERENJA ORGANIZACIJSKE UČINKOVITOSTI UPORABOM METAMODELIRANJA Fakultet organizacije i informatike Martina Tomičić Furjan RAZVOJ METODIKE MJERENJA ORGANIZACIJSKE UČINKOVITOSTI UPORABOM METAMODELIRANJA DOKTORSKI RAD Varaždin, 2016. PODACI O DOKTORSKOM RADU I. AUTOR

More information

ZADOVOLJSTVO KUPACA U ISO 9001:2000 I PRINCIPIMA TQM-a CUSTOMER SATISFACTORY IN ISO 9001:2000 AND PRINCIPES OF TQM

ZADOVOLJSTVO KUPACA U ISO 9001:2000 I PRINCIPIMA TQM-a CUSTOMER SATISFACTORY IN ISO 9001:2000 AND PRINCIPES OF TQM 5. Naučno-stručni skup sa sa međunarodnim učešćem KVALITET 2007, Neum, B&H, 06. - 09 juni 2007. ZADOVOLJSTVO KUPACA U ISO 9001:2000 I PRINCIPIMA TQM-a CUSTOMER SATISFACTORY IN ISO 9001:2000 AND PRINCIPES

More information

Romana Ćurković BALANCED SCORECARD MODEL KAO ČIMBENIK USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U SUVREMENIM PODUZEĆIMA

Romana Ćurković BALANCED SCORECARD MODEL KAO ČIMBENIK USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U SUVREMENIM PODUZEĆIMA SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET Romana Ćurković BALANCED SCORECARD MODEL KAO ČIMBENIK USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U SUVREMENIM PODUZEĆIMA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

More information

Uloga i značaj norme ISO u hotelijerstvu

Uloga i značaj norme ISO u hotelijerstvu Sveučilište u Zadru Odjel za ekonomiju Sveučilišni preddiplomski studij menadžmenta Zlata Barić Uloga i značaj norme ISO 14001 u hotelijerstvu Završni rad Zadar, 2017. Sveučilište u Zadru Odjel za ekonomiju

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» MAJA SAVIĆ

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» MAJA SAVIĆ Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» MAJA SAVIĆ BALANCED SCORECARD KAO INSTRUMENT MJERENJA POSLOVNIH PERFORMANSI Diplomski rad Pula, 2015. Sveučilište Jurja

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» SARA IBRULJ CRM SUSTAV PODUZEĆA RUDAN D.O.O.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» SARA IBRULJ CRM SUSTAV PODUZEĆA RUDAN D.O.O. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» SARA IBRULJ CRM SUSTAV PODUZEĆA RUDAN D.O.O. Diplomski rad Pula, 2016. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

INTERNI OBRAČUN U HOTELU IMPERIAL PO USALI STANDARDIMA

INTERNI OBRAČUN U HOTELU IMPERIAL PO USALI STANDARDIMA SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET KATARINA PERČINIĆ INTERNI OBRAČUN U HOTELU IMPERIAL PO USALI STANDARDIMA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2013. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET KATARINA PERČINIĆ INTERNI

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

PREDNOSTI I NEDOSTACI CERTIFICIRANOG SUSTAVA KVALITETE

PREDNOSTI I NEDOSTACI CERTIFICIRANOG SUSTAVA KVALITETE Izvor: Kvaliteta, Vol. 1, Broj 6, Infomart, Zagreb, 2003, str. 16-18. PREDNOSTI I NEDOSTACI CERTIFICIRANOG SUSTAVA KVALITETE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF A CERTIFIED QUALITY SYSTEM Miroslav Drljača

More information

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP M. Mitreski, A. Korubin-Aleksoska, J. Trajkoski, R. Mavroski ABSTRACT In general every agricultural

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD br. 178/PE/2017 ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM Helena Premec Varaždin, svibanj 2017. SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI

More information

ANALIZA OKOLINE JAVNE USTANOVE "GAVELLA" UZ STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA

ANALIZA OKOLINE JAVNE USTANOVE GAVELLA UZ STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD br. 73/PE/2016 ANALIZA OKOLINE JAVNE USTANOVE "GAVELLA" UZ STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA Maja Zorko Varaždin, ožujak 2016. SVEUČILIŠTE SJEVER

More information

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj njezi

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj njezi SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Marina Kljaić Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj njezi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI

More information

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM NA PRIMJERU KONCERNA AGROKOR

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM NA PRIMJERU KONCERNA AGROKOR SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET Kristina Sentigar INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM NA PRIMJERU KONCERNA AGROKOR DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET INTEGRIRANI

More information

IMPLEMENTACIJA MODELA BALANCED SCORECARD NA PRIMJERU PODUZEĆA TROMONT D.O.O.

IMPLEMENTACIJA MODELA BALANCED SCORECARD NA PRIMJERU PODUZEĆA TROMONT D.O.O. SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD IMPLEMENTACIJA MODELA BALANCED SCORECARD NA PRIMJERU PODUZEĆA TROMONT D.O.O. Mentor: doc. dr. sc. Ivana Dropulić Student: Kristina Grubišić Broj indeksa:

More information

USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE PREMA MEĐUNARODNOJ NORMI ISO 22000

USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE PREMA MEĐUNARODNOJ NORMI ISO 22000 5. Naučno-stručni skup sa sa me unarodnim u~e{}em KVALITET 2007, Neum, B&H, 06. - 09 juni 2007. USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE PREMA MEĐUNARODNOJ NORMI ISO 22000 ESTABLISHMENT FOOD SAFETY

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

KVALITETA KAO STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

KVALITETA KAO STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ Izvor: Zbornik radova XVIII naučno stručnog skupa i IV međunarodne konverencije Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, Kopaonik,

More information

VLADAN MARTIĆ PhD. Montenegro Business School, MEDITERAN UNIVERSITY. Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

VLADAN MARTIĆ PhD. Montenegro Business School, MEDITERAN UNIVERSITY. Institute of Accountants and Auditors of Montenegro Personal data Address E-mail Linkedln VLADAN MARTIĆ PhD No 28 Admirala Zmajevica Street, Podgorica, Montenegro Cell +382 67 280 211 vladan.martic@unimediteran.net https://www.linkedin.com/in/vladan-martic-4b651833

More information

EFIKASNOST TEMELJNIH RESURSA NA PRIMJERU ROCKWOOL Adriatic d.o.o.

EFIKASNOST TEMELJNIH RESURSA NA PRIMJERU ROCKWOOL Adriatic d.o.o. POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko-poslovna škola s p. j. Specijalistički diplomski stručni studij KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA DANIELA CETINA EFIKASNOST TEMELJNIH RESURSA NA PRIMJERU ROCKWOOL Adriatic

More information

Kontroling kao pokretač promjena u Orbico d.o.o. Sarajevo. Orbico Group

Kontroling kao pokretač promjena u Orbico d.o.o. Sarajevo. Orbico Group Kontroling kao pokretač promjena u Orbico d.o.o. Sarajevo Emina Leka Ilvana Ugarak 1 Orbico Group vodeći distributer velikog broja globalno zastupljenih brendova u Europi 5.300 zaposlenika 19 zemalja 646

More information

Certifikati ISMS Information Security Management System

Certifikati ISMS Information Security Management System Certifikati Postoje praktični razlozi za uvođenje politike i sustava osiguranja informatičke djelatnosti (ISMS Information Security Management System) sposobnih da se nezavisno ceritificiraju u skladu

More information

TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT

TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT UDK 338.48+640.4 ISSN 1330-7533 FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT OPATIJA, CROATIA University of Rijeka Sveučilište u Rijeci TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT WIFI ÖSTERREICH WIRTSCHAFTSKAMMER

More information

POSLOVNA ANALIZA ORGANIZACIJE KONZUM D.D.

POSLOVNA ANALIZA ORGANIZACIJE KONZUM D.D. SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD br. 74/PE/2016 POSLOVNA ANALIZA ORGANIZACIJE KONZUM D.D. Maja Križanec Varaždin, ožujak 2016. godine SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Marko Navijalić. Zagreb, 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Marko Navijalić. Zagreb, 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Marko Navijalić Zagreb, 2014. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Prof.dr.sc. Dragutin

More information

Osigurajte si bolji uvid u poslovanje

Osigurajte si bolji uvid u poslovanje Osigurajte si bolji uvid u poslovanje Mario Jurić Megatrend poslovna rješenja d.o.o. 1 / 23 Megatrend poslovna rješenja 25 + godina na IT tržištu 40 M kn prihoda 50 zaposlenih 60% usluge Zagreb i Split

More information

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Univerzitet u Beogradu Stomatološki fakultet ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MODELA IZVRSNOSTI ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Mr. sci. dr Jasmina Tekić Doktorska teza Beograd, februara 2013. godine Mr.sci.dr

More information

ISO : Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 2. dio: Smjernice. Prijevod za internu uporabu

ISO : Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 2. dio: Smjernice. Prijevod za internu uporabu ISO 15489-2: Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 2. dio: Smjernice Prijevod za internu uporabu Predgovor ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) svjetski je savez nacionalnih normirnih

More information

Sustav potpore za program OBZOR 2020.

Sustav potpore za program OBZOR 2020. Sustav potpore za program OBZOR 2020. INFORMATIVNI DAN Obzor 2020. Prioritet:Industrijsko vodstvo Područje: Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada (NMP+B)

More information

EDVINA MARUŠIĆ ANALIZA IMPLEMENTIRANOSTI SUSTAVA KVALITETE U POMORSKIM DJELATNOSTIMA DIPLOMSKI RAD

EDVINA MARUŠIĆ ANALIZA IMPLEMENTIRANOSTI SUSTAVA KVALITETE U POMORSKIM DJELATNOSTIMA DIPLOMSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI EDVINA MARUŠIĆ ANALIZA IMPLEMENTIRANOSTI SUSTAVA KVALITETE U POMORSKIM DJELATNOSTIMA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

M.Heleta - Definicije...

M.Heleta - Definicije... Upravljanje kvalitetom 3. Definicije iz menadžmenta kvaliteta 1 Definicije principa odozgo nadole odozdo - nagore Obrazovni sistem Srbije Sistem visokog obrazovanja Univerzitet Singidunum Fakultet za menadžment

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Pere Ćurić. Zagreb 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Pere Ćurić. Zagreb 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Pere Ćurić Zagreb 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U ANALIZIRANOM UZORKU PROIZVODNIH PREDUZEĆA U BIH

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U ANALIZIRANOM UZORKU PROIZVODNIH PREDUZEĆA U BIH 8. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2013, Neum, B&H, 06. 08. juni 2013. SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U ANALIZIRANOM UZORKU PROIZVODNIH PREDUZEĆA U BIH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR

More information

STRUKTURA SAVREMENE PROCESNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE STRUCTURE OF MODERN ORIENTED PROCESS ORGANIZATION

STRUKTURA SAVREMENE PROCESNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE STRUCTURE OF MODERN ORIENTED PROCESS ORGANIZATION Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 STRUKTURA SAVREMENE PROCESNO

More information

ANALIZA UTJECAJA PRIJEDLOGA NORME ISO 9001:2015 NA HRM SUSTAV ANALYSIS OF THE IMPACT DRAFT OF ISO 9001:2015 ON THE HRM SYSTEM

ANALIZA UTJECAJA PRIJEDLOGA NORME ISO 9001:2015 NA HRM SUSTAV ANALYSIS OF THE IMPACT DRAFT OF ISO 9001:2015 ON THE HRM SYSTEM FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT SCIENCES NOVO MESTO AND SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT NOVO MESTO INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GLOBALISATION CHALLENGES AND THE SOCIAL ECONOMIC ENVIRONMENT

More information

DIZAJN PROIZVODA PREDVIĐENIH ZA PROIZVODNJU ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA

DIZAJN PROIZVODA PREDVIĐENIH ZA PROIZVODNJU ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA Sveučilište u Mostaru Adisa Vučina, Milenko Obad, Nebojša Rašović DIZAJN PROIZVODA PREDVIĐENIH ZA PROIZVODNJU ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and

More information

INFORMACIJSKI SUSTAVI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

INFORMACIJSKI SUSTAVI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU Vlado Galiĉić INFORMACIJSKI SUSTAVI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU 1 S a d r ţ a j 1. POJAM, DEFINICIJA I VRSTE SUSTAVA 1.1. POJAM I DEFINICIJA SUSTAVA 1.2. PODJELA SUSTAVA 1.3. HOTEL KAO POSLOVNI SUSTAV 1.4.

More information

Usporedba koncepata i metoda koje se koriste u područjima upravljanja informacijskim sustavima i upravljanja informacijskom sigurnošću seminarski rad

Usporedba koncepata i metoda koje se koriste u područjima upravljanja informacijskim sustavima i upravljanja informacijskom sigurnošću seminarski rad FER, Upravljanje informacijskim sustavima, Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj Usporedba koncepata i metoda koje se koriste u područjima upravljanja informacijskim sustavima i upravljanja informacijskom sigurnošću

More information

SADRŽAJ: Sveučilište u Zadru Predavanja iz Menadžmenta

SADRŽAJ: Sveučilište u Zadru Predavanja iz Menadžmenta SADRŽAJ: I. DIO OSNOVE MENADŽMENTA 1. TEMELJNI POJMOVI U MENADŽMENTU... 6 1.1. Definiranje menadžmenta... 6 1.2. Odnos organizacije i menadžmenta... 9 1.3. Funkcije menadžmenta... 9 1.4. Odnos menadžerskih

More information

PREGLED OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA I SUDJLOVANJE NA PROJEKTIMA

PREGLED OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA I SUDJLOVANJE NA PROJEKTIMA PREGLED OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA I SUDJLOVANJE NA PROJEKTIMA 1. OBJAVLJENE KNJIGE a) Prije izbora u zvanje redovitog profesora 1. Berc Radišić, B. (1999.), udžbenik: «MARKETING U HOTELIJERSTVU»,

More information

Start of FP7-project Danube-INCO.NET: Advancing Research and Innovation in the Danube Region

Start of FP7-project Danube-INCO.NET: Advancing Research and Innovation in the Danube Region Start of FP7-project Danube-INCO.NET: Advancing Research and Innovation in the Danube Region Vienna, 24 th of February, 2014 The Danube-INCO.NET project was successfully kicked-off on February 2nd and

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» JOSIP ŠUGIĆ CMM METODA ZA OSIGURANJE KVALITETE SOFTVERA

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» JOSIP ŠUGIĆ CMM METODA ZA OSIGURANJE KVALITETE SOFTVERA Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» JOSIP ŠUGIĆ CMM METODA ZA OSIGURANJE KVALITETE SOFTVERA Diplomski rad Pula, 2015. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet

More information

Sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) kao dobrovoljni instrument upravljanja okolišem u poslovanju organizacija Hrvatske

Sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) kao dobrovoljni instrument upravljanja okolišem u poslovanju organizacija Hrvatske Sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) kao dobrovoljni instrument upravljanja okolišem u poslovanju organizacija Hrvatske mr.sc. Mira Zovko 1, Ines Katić dipl.ing. 1, Dunja Pofuk

More information

SERTIFIKACIJA SMK-a PREMA ISO 9001 STANDARDU KAO OSNOVA ZA BPM QMS CERTIFICATION ACCORDING TO ISO 9001 MODEL AS A BASIS FOR BPM

SERTIFIKACIJA SMK-a PREMA ISO 9001 STANDARDU KAO OSNOVA ZA BPM QMS CERTIFICATION ACCORDING TO ISO 9001 MODEL AS A BASIS FOR BPM VIII Skup privrednika i nauč nika SERTIFIKACIJA SMK-a PREMA ISO 9001 STANDARDU KAO OSNOVA ZA BPM QMS CERTIFICATION ACCORDING TO ISO 9001 MODEL AS A BASIS FOR BPM Ivan Tomašević, Dragana Stojanović, Barbara

More information

HRVATSKA KORPORACIJSKA USPJEŠNOST I SUSTAV KVALITETE

HRVATSKA KORPORACIJSKA USPJEŠNOST I SUSTAV KVALITETE 359 Miroslav Drljača* UDK 658.62.018.2 (497.5) Pregledni članak HRVATSKA KORPORACIJSKA USPJEŠNOST I SUSTAV KVALITETE Prvi ISO 9000 certifikat izdan je jednoj organizaciji u Republici Hrvatskoj 13. studenoga

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

Strateške inicijative za unaprjeđenje poslovanja Hrvatskih šuma d.o.o.

Strateške inicijative za unaprjeđenje poslovanja Hrvatskih šuma d.o.o. Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb Strateške inicijative za unaprjeđenje poslovanja Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, 2009. Autori studije Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Darko Tipurić Koordinator

More information

ANALIZA OPRAVDANOSTI REALIZACIJE PROJEKTA VJETROELEKTRANE

ANALIZA OPRAVDANOSTI REALIZACIJE PROJEKTA VJETROELEKTRANE SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET FARIS BRKIĆ ANALIZA OPRAVDANOSTI REALIZACIJE PROJEKTA VJETROELEKTRANE DIPLOMSKI RAD RIJEKA, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ANALIZA OPRAVDANOSTI REALIZACIJE

More information