Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Size: px
Start display at page:

Download "Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав"

Transcription

1 Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на ква драта Страна 3. ВЕЧЕ МЕЂУНАРОДНЕ КУЛТУРЕ У МИТРОВИЦИ: Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав на цр ква и ње ни вер ни ци про сла ви ли су Ла за ре ву су бо ту, у на ро ду по зна ти ју као Вр би ца. Како оби ча ји на ла жу, то га да на у храмо ве су, као сим бол об но ве здравља, жи во та и ујед но ус кр сну ћа Ла за ре вог, уне ти oлистали вр бо ви ла ста ри, чи је су гран чи це по том деље не де ци чи јим се пра зни ком Врби ца сма тра. Сво је вен чи ће и вр бо ве гран чице до би ли су и нај мла ђи Ми тров чани, ко ји су се, у иш че ки ва њу Васкр шњих пра зни ка, про те кле су бо те оку пи ли у Са бор ном хра му Све тог Ди ми три ја. М. Ми ле у снић Срећни ускршњи празници! Irig НА СТАР ТУ КА ЈА КА ШКЕ СЕ ЗО НЕ Сан дра По ло ви на шам пи он Ср би је Страна 45.

2 2 Среда, 16. aприл na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Пу ни к'о око Пр ви пот пред сед ник Вла де у тзв. тех нич кој влади Алек сан дар Ву чић је не дав но са оп штио да у бу ду ћој Вла ди не ће би ти ме ста у рас по ре ду манда та по фе у ди ма, пре ма ин те ре си ма ко а ли ци о них парт не ра. На го ве шта ва пре кид прак се у ко јој су се де ли ли ре со ри, јав на пред у зе ћа, као рат ни плен на кон из бо ра. Мо жда ни ка да не ће би ти на пи сан семи нар ски рад, ма ги стар ска те за или док то рат на тему по губ них по сле ди ца рас по ре да по фе у ди ма. А штет ност је ве ли ка, те шко про це њи ва. За што? Да кре не мо од то га, ка ко је то при ме тио ко мента тор По ли ти ке П. Мар ко вић, да се на овај на чин вре ђа и сам си стем из ко је по ти че реч фе уд. Фе у дали зам је под ра зу ме вао вер ну ода ност ко ја је ишла то ли ко да ле ко да су се, ре ци мо, са му ра ји жр твова ли за за кле ту да ту по ве ре ни ку Бо га на зе мљи. Код нас је у фе у ди ма вер ност за ме ње на тр го ви ном. Тр гу је се по сла нич ким ман да ти ма, јав ним пред у зећи ма. По ма ло све ли чи на пре ва ран те. Дру го ба за из ко је се ре гру ту ју по слу шни ци фе у да је из у зет но плит ка. Нај че шће из ра ста из прат ње сво јих ше фова или оних ко ји су ле пи ли пла ка те, ми тин го ва ли. Из та ко су же не ба зе те шко је оче ки ва ти ква ли тет. Не ка да је би ло са свим дру га чи је. Са вез ко му ни ста имао ши ро ку ба зу ре гру то ва ња. Још у сред њој школи ди рек тор је пред ла гао нај бо ље, при ме ре не, ђа ке за при јем у Пар ти ју. Мо гло се за ћи још ду бље, оног тре нут ка ка да је де те до бро вољ но узе ло књи гу у ру ке већ се са мо свр ста ло у ода бра не. То је по том не го ва но и про ла зи ло. Фил те ри ка дров ских ко миси ја би ли сло је ви ти и ри го ро зни. Ни сам хтео овим да ка жем ка ко је не кад би ла Обе ћа на зе мља, напро тив, и она је има ла мно го сла бо сти, али на чи ни ка дро ва ња и ре гру то ва ња би ли су бит но дру га чи ји. На свом сај ту ( ni sa-ko ri ca.wix.com/si ni sa-kori ca), на лич ном при ме ру, ис при чао сам при чу баш о тим ка дров ским фил те ри ма. Бит но се раз ли ку је од при че ко ју смо не ки дан има ли при ли ке ви де ти на те ле ви зи ји ка да је ми ље ник јед не од стра на ка са оп штио да је ње го во пр во рад но ме сто би ло члан Управ ног од бо ра Ко лу ба ре, а дру го члан Управног од бо ра, чи ни ми се, ЈАТ -а или не ког дру гог слич ног ве ли ког јав ног пред у зе ћа. Ка ко од ње га оче ки ва ти ефи ка сне ре зул та те у упра вља њу. Није ту би ло упра вља ња, би ло је ту са мо пар тиј ских ин те ре са. Ре фор ме су сце на рио за ка пи та ли зо ва ње мо гућ но сти јед не зе мље. Ме ђу тим, ми смо још увек у фа зи ка пи та ли зо ва ња пар тиј ских фе у да. Још је тра гич ни је ка да ли дер пар ти је из кру га бе о град ске двој ке ба ци око на не до вољ но раз ви је ну ак тив ност сво је пар ти је, ре ци мо, на ју гу Ср би је па усло ви ко а ли ци о ну вла ду да ње му до де ли пра во ода бира чел ни ка нај зна чај ни јег јав ног пред у зе ћа у том ре ги о ну ка ко би пре ко тог пред у зе ћа на ми ри вао сво је ак ти ви сте и ја чао углед ње го ве пар ти је. На овај на чин до гу ра ли смо до за по сле них у из др жа ва ном сек то ру или што Ба са ра ка же, не ма се ко ви ше угу ра ти, пу ни смо к'о око. Сви су до да ва ли, па и ови нај но ви ји. АДА ШЕВ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГО ДИ ШЊИ ЦА ПРО БО ЈА СРЕМ СКОГ ФРОН ТА Због бу дућ но сти по што ва ти исто ри ју У име Вла де Ср би је ве нац крај спо мен обе леж ја по ло жио је пре ми јер Иви ца Да чић, а вен це су по ло жи ли и де ле га ци је Ми ни стар ства од бра не, Вој ске Ср би је, АП Вој во ди не, НОР-а, број них ам ба са да, као и пред став ници Оп шти не Шид: пред сед ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић, пред сед ник СО др Бра ни слав Ма у ко вић и за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ср ђан Ма ле ше вић У окви ру Спо мен ком плек са Срем ски фронт у Ада шевци ма је обе ле же на 69. го ди шњи ца про бо ја Срем ског фрон та. Др жав ну де ле га ци ју пред во дио је пред седник Вла де Ср би је Иви ца Да чић, а све ча но сти су при су ство ва ли и борци На род но осло бо ди лач ког ра та, зва нич ни ци АП Вој во ди на, Оп штине Шид, ди пло мат ски пред став ни ци зе ма ља чи је су тру пе уче ство ва ле у бор ба ма на Срем ском фрон ту, као и ве ли ки број пре жи ве лих уче сника ове ве ли ке бит ке и пред став ни ка удру же ња гра ђа на. Да чић је у свом обра ћа њу из јавио да Ср би ја не ма бу дућ но сти ако не по шту је сво ју исто ри ју, али и да се бу дућ ност не мо же гра ди ти са мо на про шло сти. Он је ука зао на то да је го ди шњи ца про бо ја Срем ског фрон та ве о ма ва жан сег мент на шег иден ти те та и по звао на сло жно окупља ње чи та вог на ро да око за једнич ких ци ље ва. Пре ма ње го вим ре чи ма, ти ме ће се на нај бо љи на чин оства ри ти исто риј ско за ве шта ње на ших славних пре да ка, по бед ни ка у Дру гом свет ском ра ту. - Ср би ја је не за о би ла зни чи нилац свих ре ги о нал них и европ ских ин те гра ци ја и Вла да је од луч на у то ме да на ста ви по ли ти ку ин тен зивног уну тра шњег раз во ја зе мље, али и свог по зи ци о ни ра ња у скла ду са ка па ци те ти ма ко је има мо у број ним обла сти ма - до дао је Да чић. Пре ми јер је у име Вла де Ср би је по ло жио ве нац крај спо мен обе лежја, а вен це су по ло жи ли и де ле гаци је Ми ни стар ства од бра не, Вој ске Ср би је, АП Вој во ди не, НОР-а, ам баса да Ру си је, Укра ји не, Бе ло ру си је, Бу гар ске, Цр не Го ре и Ма ке до ни је у Ср би ји, пред став ни ци Вој ске Хр ватске, а у име Оп шти не Шид ве нац су по ло жи ли пред сед ник Оп шти не Нико ла Ва сић, пред сед ник СО Шид др Бра ни слав Ма у ко вић и за меник пред сед ни ка Оп шти не Ср ђан Ма ле ше вић. - Док су тра ја ле бор бе на род Шида по ма гао је ју го сло вен ске вој ни ке. У гра ду је та да би ло се дам вој них бол ни ца у ко ји ма је о ра ње ним бор цима бри ну ло око 140 же на и омла ди наца из Ши да и околних се ла - ре као је пред сед ник Оп штине Шид Ни ко ла Васић. У име бо ра ца НОР-а оку пље ни ма се обра тио председ ник ре пу блич ког од бо ра СУБ НОР-а Ср би је Ми о драг Зе че вић ис та кавши, из ме ђу оста лог, да се на овај дан навр ши ло 69 го ди на од кра ја нај ду же бит ке на про сто ри ма бивше Ју го сла ви је ко ја је озна чи ла по бе ду у четво ро го ди шњој бор би и ко нач но осло бо ђе ње зе мље од оку па то ра. У те шким и кр вавим бор ба ма ко је су на Срем ском фрон ту тра ја ле пу них 175 да на, по ги ну ло је око ју го сло вен ских вој ни ка, углав ном млади ћа из Ср би је и Цр не Го ре, припад ни ка Цр ве не ар ми је, 630 Бу га ра и Пре ми јер Да чић по ла же ве нац 136 Ита ли ја на из са ста ва ју го сло венских је ди ни ца. На стра ни не при ја те ља по ги ну ло је око вој ни ка. С. Н. Пред сед ник Оп шти не Шид Ни ко ла Ва сић по ла же ве нац За то Ву чи ћев на го ве штај о рас ки да њу са бе говском фи ло зо фи јом до не кле охра бру је. Ме ђу тим, уз то иде увек и оно ве чи то али што не чи је ра чу не или сре ћу ква ри. Пи та ње је да ли енер ги ја и по све ћеност јед ног чо ве ка, па ма ко ли ко би ли ве ли ки, мо же да про ме ни ства ри. Ако из о ста не до град ња си сте ма он да ће мо се ве ро ват но по гу би ти у те шко ха о тичним по сле ди ца ма за га ђе но сти ва зду ха из вре ме на ка да су фе у ди вла да ли, из вре ме на тр го ва ња ин тере са и ма, пре ва ра ма и ши ре ња са мо но вих илу зи ја. Вре ме увек су ди и про це њу је. Ви де ће мо ка ко? Ве те ра ни НОР-а Де ле га ци ја шид ске оп шти не са пре ми је ром Да чи ћем

3 Среда, 16. април ШИ МА НОВ ЦИ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА НЕ МАЧ КЕ КОМ ПА НИ ЈЕ ДР ЕТ КЕР Ка мен те ме љац за но ву фа бри ку - Мо ра мо да бу де мо не у про ре ди во бо љи од кон ку рен ци је, али то мо же мо са мо до брим за ко ни ма и до брим усло ви ма ре као пр ви пот пред сед ник Вла де Ср би је Алек сан дар Ву чић у Ши ма нов ци ма при ли ком по ла га ња ка ме на те мељ ца за но ву фа бри ку не мач ке ком па ни је Др Ет кер Не мач ка ком па ни ја Др Еткер, с тра ди ци јом по родич не ком па ни је ду жом од 120 го ди на ко ја на на шем тр жи шту по слу је од годи не и тре нут но за по шља ва 185 рад ни ка, у пе ћи нач кој оп шти ни гра ди но ву фа брику, јед ну од нај са врен ме нијих у свом си сте му у ко јој ће би ти за сту пље ни нај ви ши европ ски стан дар ди у про извод њи хра не. Ка мен те ме љац за но ву фа бри ку ове ком па ни је 9. апри ла све ча но су по ло жи ли пр ви пот пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је Алек сандар Ву чић, управ ни ди ректор Др Ет кер Ср би ја Зо ран Про јек то ва ни из глед но ве фа бри ке Пред сед ник При вре ме ног ор га на Оп шти не Пе ћин ци Са ва Чој чић Ми тић и не мач ки ам ба са дор у Ср би ји Хајнц Вил хелм. Не мач ки ам ба са дор је пору чио да све ве ће при суство не мачких ком па нија у Ср би ји и спрем ност за ре фор ме, пред ста вља ју до бре и по зитив не сиг на ле ко ји се из Срби је ша љу у свет. - У сва ком слу ча ју мо рамо да бу де мо не у- по ре ди во бо љи од кон ку рен ци је, али то мо же мо са мо до брим за ко ни ма и до брим усло вима. За то сам об радо ван овим што је ре као Хајнц Вилхелм, да ове го дине ве ћи број љу ди ка же да је за до вољан сво јим ин вести ци ја ма у Ср бији ре као је први пот пред сед ник ре пу блич ке Вла де Алек сан дар Ву чић и на гла сио да због ова квих ин ве сти ци ја тре ба спро во ди ти ре фор ме и до но си ти за ко не. - Вред ност ове ин ве стици је од 9,5 ми ли о на евра се фи нан си ра 100 од сто из сопстве ног ка пи та ла. Ка па ци тет фа бри ке би ће то на годи шње и про из во ди ће се Др Ет кер и Ц бренд про из во ди. Др Ет кер про из во ди се од авгу ста го ди не про из во де у Ср би ји, а у но вој фа бри ци ће се про из во ди ти наш прашка сти асор ти ман. Тре нут но у Ср би ји упо шља ва мо 185 радни ка, а број ће се с про шире њем ка па ци те та уве ћа ти у бу дућ но сти ис та као је Зо ран Ми тић. Пред сед ник При вре ме ног ор га на Оп шти не Пе ћин ци Са ва Чој чић, сма тра да је ова ин вести ци ја од из у зет ног зна ча ја за пе ћи нач ку оп шти ну као ин вести ци о ну де сти на ци ју. - Ово је дру га зна чај на инве сти ци ја у оп шти ни Пе ћин ци ко ја до ла зи из Не мач ке. То даје на зна ча ју Пе ћин ци ма као оп шти ни и по тен ци јал ним инве сти то ри ма ука зу је на то да смо ква ли тет на сре ди на у ко ју вре ди ула га ти и ко ја мо же да од го во ри по тре ба ма ин ве стито ра ис та као је Са ва Чој чић. Ина че, из град ња ове фа бри ке у ју го и сточ ној рад ној зо ни у Шима нов ци ма, ка ко је на ја вље но би ће за вр ше на за 18 ме се ци и про сти ра ће се на не што ви ше од ква драт них ме та ра. Г. М. По ла га ње ка ме на те мељ ца за но ву фа бри ку ЗА СА ВИ ЦА НА ЛО КА ЦИ ЈИ БРО ДО ГРА ДИ ЛИ ШТА "ВА ХА ЛИ" Кр ште ње и по ри ну ће пр вог бро да У пи та њу је пр ви брод ко ји је на пра вљен у том бро до гра ди ли шту од ка да га је ку пи ла ком па ни ја "Ва ха ли". Кру зер је на ме њен за ино стра ног куп ца, ду га чак је 135, ши рок 16 ме та ра, а има ка па ци тет од 150 пут ни ка Пр ви брод са гра ђен у Бродо гра ди ли шту "Ва ха ли" - реч ни кру зер на зван "Ама Виста" по ри нут је и кр штен у четвр так, 10. апри ла на ло ка ци ји овог бро до гра ди ли шта у За сави ци 1. Све ча ност је оку пи ла мно го број не по слов не љу де из европ ске и свет ске бро до градње и дру гих обла сти, са рад нике вла сни ка бро до гра ди ли шта, по ли ти ча ре, пред став ни ке ло кал не вла сти и за по сле не. Сим бо лич ним раз би ја њем боце ви на о пра мац, но ви брод је кр сти ла На та ша Не ди мо вић, су пру га ми тро вач ког гра до начел ни ка Бра ни сла ва Не димо ви ћа. На кон до бро до шли це Ми лоша Сте фа но ви ћа, ди рек то ра про да је и мар ке тин га овог бродо гра ди ли шта, при сут ни ма се обра тио Вин сент Бе кер, власник "Ва ха ли" бро до гра ди лишта, ко ји је по здра вља ју ћи госте ис та као да му пред ста вља ве ли ко за до вољ ство да ста не и по гле да шта је ура ђе но од Бродо гра ди ли шта "Са ва" у претход ном пе ри о ду. - "Ва ха ли" је у Ср би ји прву ак тив но сти по чео упра во на овом бро до гра ди ли шту пре 11 го ди на, а све је ма ње- ви ше оста ло исто као и у вре ме тих по че та ка ра да. Ни је би ло могу ће до би ти ква ли тет не бро дове из та квог бро до гра ди ли шта та ко да је то мо ра ло би ти проме ње но. Да нас ви ди мо ре зултат јед не го ди не те шког ра да, за по че ли смо ре но ви на ре ње бро до гра ди ли шта са огра ни ченим фи нан сиј ским сред стви ма, не ис ку сним љу ди ма и пра ве ћи гре шке. Не ка ко смо ус пе ли да по стиг не мо ци ље ве са иде јама, им про ви за ци јом и чу ве ном флек си бил но шћу "Ва ха ли ја". Пи там се да ли би овај на чин ра да био ре ше ње и за срп ску еко но ми ју? Ва жно је по че ти ко ри сти ти соп сте ни ка па ци тет. Ми још ни смо спрем ни, "Ва хали" је да ле ко од са вр ше но сти, али ми слим да смо на пра ви ли вр ло до бар по че так - ре као је Вин сент Бе кер. Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Бра ни слав Не ди мо вић се пр во за хва лио вла сни ку овог бро до гра ди ли шта на ула га њу у Срем ску Ми тро ви цу и из ра зио на ду да ће би ти још слич них ула га ња. Не ди мо вић се за хвалио сви ма ко ји су уче ство ва ли у овом про јек ту... - Ме ни је ве ли ко за до вољ ство што има мо при ли ку да по сле више го ди на при су ству је мо по ри нућу бро да из Ми тро ви це ко ји ће да се оти сне на пут ре ка ма Евро пе. То не би би ло мо гу ће без го споди на Бе ке ра и љу ди ко ји су учество ва ли у овом про јек ту. За дово љан сам због вас ко ји жи ви те на овом про сто ру Сре ма, Ма чве и у Бе о гра ду. На дам се да ће ова ин ве сти ци ја би ти јед на у ни зу ин ве сти ци ја код нас и да ће до нети мно го рад них ме ста - ре као је гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Бра ни слав Не ди мо вић. Це ре мо ни ја кр ште ња путнич ког реч ног бро да на зва ног Ама Ви ста упри ли че на је на лока ци ји Бро до гра ди ли шта "Ваха ли" у За са ви ци. У пи та њу је пр ви брод ко ји је на пра вљен у том бро до гра ди ли шту од ка да га је ку пи ла ком па ни ја "Ва хали". Кру зер је на ме њен за иностра ног куп ца, ду га чак је 135, ши рок 16 ме та ра, а има ка паци тет од 150 пут ни ка, на ме њен је за пло вид бе ре ка ма, а вредан је око 20 ми ли о на евра. На кон кр ште ња бро да Кру зер С. Ђа ко вић- М. Ми ле у снић

4 4 Среда, 16. април Поводом наjвећег хришћанског празника упућуjемо честитке свим верницима коjи славе по jулиjанском и грегориjанском календару и нека празник Васкрсења Господњег коjи славимо донесе мир, љубав, духовну радост и упути на истинске и непролазне врлине. Председник Скупштине града Милан Ковачевић Градоначелник Бранислав Недимовић

5 Среда, 16. април ЛА ЋА РАК ИЗ ГРАД ЊА НО ВЕ ТРА ФО СТА НИ ЦЕ За бо ље елек тро снаб де ва ња Тра фо вре дан 5,5 ми ли о на ди на ра обез бе ђу је си гур но снаб де ва ње стру јом са дашњих и бу ду ћих по тро ша ча у овом на се љу - Сагласност свих власника парцела за постављање напонске мреже Еле кро ди стри бу ци ја Сремска Ми тро ви ца при вела је кра ју из град њу но вог еле кро е нер гет ског објек та на кра ју ули це Три ве Вита со вић у Ла ћар ку, или пре ци зни је ре че но у Насе љу Бе ла ру жа. Елек торо е нер гет ски обје кат је, у ства ри, но ва тра фо ста ни ца ко ја обез бе ђу ју ква ли тет но сна бе де ва ње елек трич ном енер ги јом по сто је ћих и буду ћих ко ри сни ка. Ду шко Ви то ро вић, дипло ми ра ни ин же њер елекро тех ни ке, ру ко во ди лац Сек то ра за енер ге ти ку и ин ве сти ци је Елек тро ди стрибу ци је Срем ска Ми тро ви ца, ре као је да је но ви обје кат зна ча јан за то што ства ра тех нич ке усло ве за по ве ћање бро ја ко ри сника у окол ним улица ма. - По ред то га, овом ин ве сти ци јом омо гу ћа ва се рекон фи гу ра ци ја посто је ће ни ско напон ске елек трич не мре же чи ме ће се по ди ћи ква ли тет елек трич не енерги је у ули ца ма Три ве Ви та со вић, Пин ки је вој и Митро вач кој, ре као је Ду шко Ви то ровић. Ова ин ве сти ција је при мер до бре са рад ње ме шта на Ла ћар ка, Ме сне за јед ни це Ла ћа рак, Град ске упра ве за ураба ни зам, ко му нал не и ин спек циј ске по сло ве и Елек тро ди стри бу ци је Срем ска ми тро ви ца. - Има ју ћи у ви ду компли ко ва ну про це ду ру за до би ја ње овог ре шења, с об зи ром да се напон ска мре за про те же кроз низ пар це ла ко је се на ла зе у при ват ном по се ду, мо гу да ка жем да смо, у са рад њи свих на ве де них чи ни ла ца, ус пе ли да при ку пи мо са гла сност свих вла сника пар це ла. Све што ради мо, ра ди мо у јав ном Тра фо ста ни ца у Ла ћар ку Ста ре бан де ре за ме њу ју но ве ин те ре су и ин те ре су гра ђа на и ре ши мо ду го го ди шњи проблем ме шта на Ла ћар ка - обја снио је Вла ди мир Пет ковић, на чел ник град ске управе за ур ба ни зам, ко му нал не и ин спек циј ске по сло ве. Де јан Уме тић, пред седник Са ве та ме сне за јед ни це Ла ћа рак, из ра зио је за довољ ство што је је дан ве лики про блем ме шта на На се ља Бе ла ру жа ре шен. Укуп на вред ност ин ве стици је је 5,5 ми ли о на ди на ра, а су му су са по по ло ви ном нов ца обез бе ди ли ЕД Сремска Ми тро ви ца и град. С. Ђ. - Н. Г. Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић ЦР НО ГОР СКИ Ле по ти је се де ти у 'ла ду и гле да ти шта бу да ле ра ду! СТИД Кад се се тим, умро би' од му ке, куд сам сво је за вла чио ру ке! УС КР ШЊИ Ди ко мо ја, ти на Ус крс свра ти, па ће мо се с ја ји ма ту ца ти! СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Бо ри слав Бог да но вић ( ) По бу ње не ми сли Свет је та ко ма ли за на ше же ље и та ко ве лик за на ше мо гућ но сти. Не мо же те про ши ри ти вла сти те ви дике сто је ћи на ме сту. Ко гра ди ку ле у ва зду ху, оста не без то пле ку ћи це на зе мљи. КАРТ: Жарко Гаћеша Јед ни су све у жи во ту по сти гли по моћу два све до ка, а дру ги без све до ка. Не срећ ни стал но игра ју на сре ћу. Срећ ни се са сре ћом коц ка ју. Глу пост је веч на, бу да ле су про ла зне. Нај че шће се пре пи ре мо кад ви ди мо да ни смо у пра ву. Ку ка ви це су нај гла сни је кад пе ва ју бор бе не пе сме. И бу да ле има ју пра во на сво је уз о ре. Кад се да ма при те ра у ћо шак, пад не и пред ко њем. Сит ни ло по ви кар ду од ко га стиг ну, круп ни са мо од др жа ве. Са да шњост је ле па, са мо док у њој жи ви мо у бу дућ но сти. На ша пла не та је пре на се ље на усамље ним љу ди ма. Љу ди у ко је сам ве ро вао ство ри ли су од ме не за гри же ног не вер ни ка. У же љи да бу де мо при сут ни сву да, не сти же мо ниг де.

6 6 Среда, 16. април ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли жи вот не на мир ни це ку пу је те на ули ци, ми мо ле гал них тр го ви на? - Не ку пу јем од улич них про да ва ца на мир ни це, не за то што не мам по ве ре ња, већ јед ностав но не мам на ви ку. Углав ном ку пу јем у про ве ре ним тр го ви нама где про ве ре но др же све квали тет но и све же. Ми ло рад Ста ни шић, Срем ска Ми тро ви ца - Не ку пу јем на ули ци ништа, а по себ но не жи вот не намир ни це, ни ти о та квој ку по ви ни по ми шљам. Гледам и у про дав ни ца ма да ту ме и шта је све же, а шта ни је. Опет је си гур ни ја та ку по ви на не го она на ули ци. Дра га на Па нић, Ру ма: - Ни шта што је ве за но за ис храну не ку пу јем код улич них тр го ва ца. Ту се јед но став но не зна по у зда но ни ода кле је роба, ни ка ко је та мо на ста ла, ни ко ли ко и ка ко је пу то ва ла до нас. Про да ја ме сних пре ра ђе ви на на ули ци, као што су са ла ме, су хоме сна ти про из во ди, си ре ви, и тако ре дом, вр ло че сто се ко си и са основ ном хи ги је ном, те на мир нице ни су у ви три на ма, већ на тезга ма, па и у лет њем пе ри о ду Љу би ца Бо шња ко вић, Илин ци - Не ку пу јем, за то што жи вим на се лу па са ма про из во дим све жи вот не на мир нице. Али, чак и кад би ми не што тре ба ло, не бих се усу ди ла да купим од улич ним про да ва ца јер ми слим да ни је без бед но. Ма ри ја Јо ва но вић, Бе о град - Не, не, на ули ци не тре ба да се ку пу је, са мо на јав ном ме сту одре ђе ном за про да ју на мир ни ца, на пи ја ци или про дав ни ци. Тре ба во ди ти ра чу на о да ту му про извод ње и ро ку тра ја ња. Ди ми три је Са вић, Ириг Би ља на Ми ља нић, Ин ђи ја - Код улич них про да ва ца не купу јем ни шта што не мо рам, а то се по себ но од но си на ме со и су хоме сна те про изво де у гло ба лу. Ми слим да је ку по ви на по вр ћа код њих до бра ствар, али за ме со је ипак потреб но има ти и од ре ђе не услове, а ни је зго рег зна ти и по рекло ме са, о че му нам нај бо ље све до че по след ње ве сти о прода ји ме са од ко зна че га. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ВА ЖАН КО РАК У ЗДРАВ СТВУ Ре а кре ди та ци ја Оп ште бол ни це Цен тру за еду ка ци је Оп ште У бол ни це Срем ска Ми тро вица не дав но је одр жан рад ни саста нак по во дом ре а кре ди та ци је уста но ве за но ви акре ди та ци о ни пе ри од. С об зи ром да у ју лу месе цу ове го ди не пре ста је ва жећа од лу ка о до де ли сер ти фи ка та Свaе је ве ћи број слу ча је ва да се, ми мо ре ги стро ва них про дај них обје ка та, про даје хра на сум њи вог ква ли те та, па чак и ме со и пре ра ђе ви не уги ну лих жи во ти ња! За то смо прет ход не не де ље пи та ли наше чи та о це да ли и ко ли ко се ку пу ју на тај на чин, да ли су све сни опа сно сти и да ли страху ју за здра вље због та кве јефти ни је ку по ви не. По вод за пи та ње бро ја лежи алар ман тим, јав но из не тим тврд ња ма, да је ви ше од по лови не тр жи шта ме са у иле гал ној о акре ди та ци ји, ко ји је ми тровач ка бол ни ца до би ла на пе риод од три го ди не, по треб но је да до тог пе ри о да, бол ни ца уђе у пе ри од ре а кре ди та ци је ка ко би на вре ме сте кла но ви акре ди таци о ни ста тус. Ко ор ди на тор за акре ди та- Глав ни тех ни чар Иви ца Ве ли ки и др Не над Го лу бо вић, ко ор ди на тор Ти ма за акре ди та ци ју зо ни, да нам ме са ри под ва љују цр ко ти не и да у ин ду стри ји хра не вла да ха ос јер је у опти ца ју чак то на живо тињ ског от па да. Ка ко су пре не ли ме ди ји, сав тај от пад на вод но за вр ша ва у вир шла ма, па ште та ма, па ри зе ру и дру гим пре ра ђе ви на ма јер не ма контро ле уни шта ва ња, кон тро ла кла ни ца је ло ша, те да је пра во чу до да одав но ни смо ко лектив но отро ва ни. Чи ње ни ца је да је у по следње вре ме от кри ве но ви ше ли ца ко ја су се ба ви ла про да јом пре- СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АН КЕ ТА ПО СЛО ДА ВА ЦА Ана ли зе и прог но зе на Тр жи шту ра да У Сре му ће ан ке том би ти об у хва ћен 351 по сло да вац На ци о нал на слу жба за за пошља ва ње (НСЗ) од 1. априла спро во ди ан ке ти ра ње посло да ва ца под на зи вом Анке та по сло да ва ца 2014, ко ја се од но си на утвр ђи ва ње њихо вих по тре ба и на осно ву то га ра ди мо прог но зе кре та ња на тр жи шту ра да. Ан ке том ће би ти об у хва ће но око по сло дава ца у Ср би ји. У Сре му ће ан ке том би ти обу хва ћен 351 по сло да вац, од тога у Срем ској Ми тро ви ци 64 по сло да ва ца, у Ру ми 71, у Старој Па зо ва би ће ан ке ти ра но 93 по сло дав ца, Шид 42, Пе ћинци 19, Ириг -12 по сло да ва ца и Ин ђи ја 50 по сло да ва ца. Реч је о нај зна чај ни јем истра жи ва њу овог ти па у Ср би ји, УЗ ПИ ТА ЊЕ БРО ЈА ОПА СНО СТИ КУ ПО ВИ НЕ МИ МО ПРО ДАВ НИ ЦА Ри зик увек на куп цу Ди рек тор Оп ште бол ни це прим. др Ми ро слав Кен дри шић ци ју др Не над Го лу бо вић, пред сед ни ци ма и чла но вима ти мо ва за овај по сту пак са оп штио је нео п ход не инфор ма ци је за да ље ан га жова ње у про це су при ку пљања и сор ти ра ња про це ду ра и про то ко ла. Из Аген ци је за акре ди та ци ју здрав стев них уста но ва Ср би је, до спе ли су но ви фор му ла ри и рад не све са ке за унос по да та ка, ко ји ма ће би ти до пу ње не већ фор ми ра не про це ду ре. - На ша бол ни ца ула зи у по сту пак ре а кре ди та ци је. На тај ко рак смо се од лучи ли, јер је за јед ну ова кву здрав стве ну уста но ву, од вели ке ва жно сти одр жа ти и унапре ди ти без бед ност па ци јен та и ви сок ни во пру же них услу га. На осно ву при ме не про пи са них про це ду ра и про то ко ла, мо гуће је обез бе ди ти ви сок сте пен здрав стве не за шти те по нај вишим стан дар ди ма, а то је наш крај њи циљ - ре као је тим по водом ди рек тор ми тро вач ке бол нице прим. др Ми ро слав Кен дришић и до дао да се у про те кле три го ди не, на ко ли ко је бол ница до би ла сер ти фи кат о акре дита ци ји, кон стант но ра ди ло на до дат ној еду ка ци ји у обла сти без бед но сти па ци је на та и особља,као и уна пре ђе њу при ме не ана ли зе и до но ше ња за кљу ча ка на осно ву при ку пље них по да така у свим сег мен ти ма ра да. У Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви ца оче ку ју,да ће на кон по се те Ти ма за спо ља шње оцењи ва ње Аген ци је за акре ди таци ју здрав тсве них уста но ва Срби је, и на осно ву уна пре ђе них про це ду ра и но во у ве де них прото ко ла, об но ви ти сер ти фи кат о акре ди та ци ји и ти ме до бити мо гућ ност за кон ти ну и тет у ефи ка сном и без бед ном си стему ра да. С. Н. с об зи ром да су њи ме об у хваће ни по сло дав ци ко ји за пошља ва ју ве ли ки број рад ни ка. Ово го ди шња ан ке та је четвр та ко ју ре а ли зу је НСЗ, а дру га по др жа на од про јек та ЕУ По др шка кре и ра њу по ли тике за по шља ва ња за сно ва но на по да ци ма. На ци о нал на слу жба за за пошља ва је као по сред ник у за пошља ва њу и глав на ин сти ту ци ја тр жи шта ра да, по себ но за инте ре со ва на за ње гов раз вој и уна пре ђе ње, уве ре на је да ће ова ан ке та до при не ти са гледа ва њу це ло куп них по ја ва и по тре ба тр жи шта ра да, јер ће ди рект но од по сло да ва ца бити при ку пље не ин фор ма ци је о прет ход ној за по сле но сти, иску стви ма са за по шља ва њем, те бу ду ћим пла но ви ма и по тре бама, да кле о нај ва жни јим пи тањи ма у ве зи са рад ном сна гом. По ре чи ма ди рек тор ке сремско ми тро вач ке фи ли ја ле НСЗ Рад ми ле Ја дран ски, ан ке та ри НСЗ ин тер вју и са ће по сло дав це о пла но ви ма за по шља ва ња, као и о нео п ход ним ве шти на ма и знањи ма ко је по тен ци јал ни за по лени тре ба да по се ду ју. До би је ни ре зул та ти ће се ко ри сти ти за про це њи ва ње си ту а ци је на тржи шту ра да и као по ла зи ште за ускла ђи ва ње услу га и ме ра ко је пру жа НСЗ са по тре ба ма еко номи је. Свр ха ан ке ти ра ња по слода ва ца је и ин де ти фи ка ци ја дефи ци тар них за ни ма ња, ка ко по ре ги о ни ма, та ко и по при вредним сек то ри ма. - До би је не ин фор ма ци је би ће од зна ча ја за пла ни ра ње ак тивних ме ра за по шља ва ња НСЗ, изра ду ло кал них ак ци о них пла нова за по шља ва ња, раз вој бу дућих про је ка та фи нан си ра ња из ИПА про гра ма ЕУ, ускла ђи ва ње си сте ма обра зо ва ња са по тре бама тр жи шта ра да и ин фор ми сање по сло да ва ца о рас по ло живо сти ка дро ва ка же Рад ми ла Ја дран ски. На ци о нал на слу жба за за пошља ва ње Фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца по зи ва по сло дав це да уче ству ју у ис тра жи ва њу Ан ке та по сло да ва ца 2014 и да у раз го во ру са ан ке та ри ма обезбе де тра же не по дат ке. С. Н. ра ђе ви на на пра вље них од ме са уги ну ле сто ке, на ди вљим, неле гал ним пи ја ца ма. Ме ђу тим, ни ово ни је проме ни ло на ви ке ве ћи не су гра ђана да зна ча јан део жи вот них на мир ни ца купу ју ми мо ле галних про дав ни ца. Ка ко са ми ка жу, ку пу је се на реч, од љу ди код којих го ди на ма паза ре, али су, су дећи по од го во ри ма, све сни и да то но си до зу опа сно сти, те да је ри зик увек на куп цу. С. Н. Куп ци све сни ри зи ка ку по ви ен пре ра ђе ви на на ули ци

7 Среда, 16. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ТУ ЕЛ НО У ГРАД СКОМ ОД БО РУ СНС Но ве стра нач ке про сто ри је У згра ди је уре ђе на ве ћа са ла за са стан ке град ског од бо ра, ма ња са ла за уже ру ко водство стран ке и ску по ве окру жног од бо ра по по тре би, као и при јем на кан це ла ри ја у ко јој ће де жу ра ти ак тив ни сти на пред ња ка и при ма ти чла но ве и гра ђа не ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли жи вот не на мир ни це ку пу је те на ули ци, ми мо ле гал них тр го ви на? Зо ра Мер ганз, Ру ма: Но ве про сто ри је Град ског од бо ра Срп ске на пред не стран ке у Срем ској Ми тро ви ци, зва нич но су отво ре не и освешта не, а тај чин је оба вљен у су бо ту, 12. апри ла, у при су ству мно го број них го сти ју - ко а лици о них парт не ра, са рад ни ка, при ја те ља и по нај ви ше чла нова ове по ли тич ке стран ке. - Ка ко и до лу ку је јед ној поли тич кој стран ци ко ја је, по сле Де таљ са све ча ног ску па Ми лан Ко ва че вић, по ве ре ник ових крат ких али ефи ка сних из бо ра оства ри ла до бар из борни ре зул тат, ура ди ли смо оно то је би ло нео п ход но. Про стори је су при пре ма не мно го рани је, али су са да сте че ни услови да оне бу ду зва нич но отворе не и осве шта не - об ја снио је Ми лан Ко ва че вић, по ве ре ник Град ског од бо ра СНС Срем ске Ми тро ви це, по здра вља ју ћи госте. Ко ва че вић је на ста вио како је ово при ли ка и да се захва ли сви ма ко ји су до при не ли успе ху у из бор ној тр ци, али и при ли ка да се поч не са ре а лиза ци јом оног што је у кам па њи обе ћа но. Ре кон стри са не про сто ри је на пред ња ка на ла зе се у Паро брод ској ули ци број 33, у Срем ској Ми тро ви ци, у згра ди чи ји ен те ри јер је у пот пу ности ре кон стри сан. Про стор је опре мљен но вим ин вен та ром, угра ђе но је гре ја ње, а осталo је још са мо да се об но ви фа сада објек та. Ина че, у згра ди је уре ђе на ве ћа са ла за са стан ке град ског од бо ра, као и рад них те ла и са ве та ко ји су фор мира ни. Уре ђе на је ма ња са ла за уже ру ко вод ство стран ке и ску по ве окру жног од бо ра по по тре би, као и при јем на канце ла ри ја у ко јој ће де жу ра ти ак тив ни сти на пред ња ка и прима ти чла но ве и гра ђа не. С. Ђ. - Сл. Н. - Ни ка да ни шта ни сам ку по вала код улич них про да ва ца, и пре ових при ча о упо тр би ме са уги ну лих жи во ти ња, и слич но. Чак и мар га рин, мле ко и ја ја ку пу јем у про дав ни ца ма. Кад ку пу јем хо ћу да знам по ре кло ро бе, са став, рок тра ја ња, а то је не мо гу ће ка да су у питњу улич ни тр гов ци. Ру жи ца Га ру но вић, Мар тин ци - Ја во дим рачу на о сопстве ној ис храни, ку пу јем у про дав ни цама, а о ку пови ни хра не на ули ци и не раз ми шљам. Послед њих да на се јав но го вори о то ме ка ко нам је тр жи ште уоп ште по сма тра но, пре тр пано раз ном не ква ли тет ном робом. Ми ли ца Ста ни ву ко вић, Шид ИН ЂИ ЈА ИЗ ОП ШТИН СКОГ ОД БО РА СНС Но ви ка дро ви на пред ња ка Јав но сти пред ста вље ни но ви чла но ви: Мар ко Ива ниш, еко но ми ста са Фа кул те та за еконо ми ју и ин же њер ски мар ке тинг у Но вом Са ду и Ми ло рад Ро сић, ди пло ми ра ни гра ђе вински ин же њер На про шло не дељ ној кон ферен ци ји за но ви на ре, ко ја је одр жа на у се ди шту Срп ске напред не стран ке у Ин ђи ји, предста вље на су два но ва чла на ове стран ке. Реч је од ин ђиј ском про фе со ру док то ру Мар ку Ивани шу, еко но ми сти са Фа кул тета за еко но ми ју и ин же њер ски мар ке тинг у Но вом Са ду и Мило ра ду Ро си ћу ди пло ми ра ном гра ђе вин ском ин же ње ру из Инђи је. Пред сед ник ОО СНС у Инђи ји Дра ган Ла кић, је пред ставио два но ва ка дра из ра зив ши за до вољ ство што је ова странка у прет ход них го ди ну да на у сво је ре до ве при ми ла ве ли ки број струч ња ка, же на и мла дих и по ру чио да тренд учла ње ња у Срп ску на пред ну стран ку сваким да ном ра сте. Но ви на ри ма се пр ви обра тио проф. др Мар ко Ива ниш, еминент ни струч њак из обла сти еко но ми је и фи нан си ја, ко ји је по ру чио да је нео п ход но да наше дру штво кре не свом сна гом у ре фор ме са по себ ним ак цен том на еко но ми ју. - Пре по знао сам до бру ви зију за ко ју се за ла же наш председ ник Алек сан дар Ву чић и из тог раз ло га од лу чио да при ступим у ре до ве СНС. Као еко номски струч њак, по себ но у сфе ри фи нан си ја, ко ји ма се ба вим скоро 35 го ди на, сма трам да мо гу и тре ба да дам до при нос у ре а- ли за ци ји про гра ма за ко ји се зала же Срп ска на пред на стран ка, све у ци љу бо љит ка жи во та у Ср би ји за на шу де цу и ге не ра ције ко је до ла зе - ис та као је профе сор Ива ниш и до дао да ће му би ти за до вољ ство и част да своја оче ки ва ња оправ да пре све га пред со бом а за тим и пред сви ма они ма ко ји то од ње га оче ку ју. И Ми ло рад Ро сић, ди пломи ра ни гра ђе вин ски ин же њер и спе ци ја ли ста за упра вља ње ур ба ним во да ма је на гла сио да иза зо ви са ко ји ма се су сре ће дана шње дру штво су ве о ма ве лики. Он је на кон фе рен ци ји образло жио раз лог ње го вог при ступа ња стран ци. - Си гур но је да је ин фраструк ту ра основ раз во ја еко номи је јед не ло кал не за јед ни це. Као из лаз из кри зе у ко јој се на ше дру штво на шло ви дим исти ца ње стру ке на пр вом ме сту, ко ју у свом про гра му има Срп ска на пред на стран ка. Спре ман сам као по је ди нац да се укљу чим у тим и дам лич ни до при нос. Актив ност СНС у прет ход ном пери о ду и раз вој ти ма је ути цао пре суд но да се опре де лим да бу дем у овој стран ци и да сво јим зна њем и стрч но шћу про ба мо да ура ди мо оно што је нео п ход но у ре форм ском про це су на ше локал не за јед ни це - по ру чио је на кра ју Ро сић. Под се ти ће мо, но ви ка дро ви у ре до ви ма СНС су у прет ход ном пе ри о ду би ли чла но ви ОО Соци ја ли стич ке пар ти је Ср би је у Ин ђи ји. М. Ба ла ба но вић Пред ста вље ни но ви чла но ви - Пла шим се да жи вот не на мирни це ку пу јем на ули ци јер не знам да ли су у ро ку тра ја ња и да ли су ис прав не. Ми слим да су та кве ку по ви не ри зич не за здра вље. Вла ди мир Кон дић, Го лу бин ци - Од улич них про да ва ца не тре ба ку по ва ти, по што не ма ју ка су ни фи скални ра чун и мислим да је то не ис прав на ро ба или јој је про шао рок тра ја ња. Нај бо ље је ку по ва ти у ле галним про дав ни ца ма. Мар ко Илић, Ириг - Не прак ти кујем да па за рим ме со код уличних про да ва ца, а за оста ло немам бо ја зни. За пра во, мо гу да ку пим и ме со, али то мо ра бити не ко ко га ја ко до бро по знајем. Ни ка ко дру га чи је. Не ма ви ше мно го га ран ци ја ни да је ро ба по ме сни ца ма оно за шта је из да ју, а о улич ним про давци ма и да не го во рим. Бра ни сла ва Ву ко брат, Ин ђи ја - Је ди но што купу јем на по љу од про да ва ца је су пи јач ни про давци и то ис кључи во сир, ја ја и још не ке до ма ће про из во де. Углав ном ку пу јем код истог про дав ца где знам да су на мир ни це све же и исправ не.

8 8 Среда, 16. aприл :,? Сло бо дан ка Пе тру шић, Шид - Ку пу јем ве о ма рет ко ми мо ле галних про дав ни ца и то са мо од по знатих про да ва ца у чи ју ис прав ност на мир ни ца сам сто по сто си гур на. У јав но сти се при ча о про да ји неква ли тет не хра не по ули ца ма и зато тре ба би ти оба зрив. Сла ђа на Ни ко лић, Ма чван ска Ми тро ви ца - Ни ка да не ку пује мо жи вот не намир ни це на улици, осим евен туал но во ћа и по вр ћа. Све сни смо ко ли ко здра вљу мо же да на шко ди не ис прав на хра на, за то из бе га вамо ри зич не ку по ви не и па за ри мо са мо у ле гал ним објек ти ма. Ми ле на Уро ше вић, Ириг - Чо век увек пола зи од ста ва да про да вац не же ли да пре вари или не дај бо же да учи ни још не што го ре, и то не са мо због евен ту ла них ин спек ци ја, не го и да би му се по вра ти ла му ште ри ја. Ипак, све до ци смо да то ни је баш та ко. Са дру ге стра не, од то га смо ма кар и де ли мич но за шти ће ни када па за ри мо у ме сни ца ма, та ко да је мој од го вор да не па за рим преви ше хра ну на ули ци. Сло бо дан Ча вић, Ру ма: ИН ЂИ ЈА НА СТА ВЉЕ НИ РА ДО ВИ НА УРЕ ЂЕ ЊУ НО ВЕ ХА ЛЕ Из град ња кре ће пу ном па ром Пре ма уго во ру, из во ђа чи ра до ва оба ве зни да у ро ку од 75 да на за вр ше пр ву фа зу, ко ја под ра зу ме ва све уну тра шње ра до ве - Вред ност уго во ра је око 130 ми ли о на ди на ра, а па ра лел но са пр вом фа зом те ћи ће и дру га фа за ко ја је ра ни је уго во ре на О ха ли Из град ња спорт ске двора не об у хва та те рен димен зи ја 49,57 x 30,60 мета ра, а ви си на уну тра шњег де ла ха ле ће би ти 19 ме тара. Дво ра на ће би ти на мење на за раз ли чи те спорто ве као што су ру ко мет, ко шар ка, од бој ка, те нис, ма ли спор то ви, бокс и кара те, с тим да ће у њој бити мо гу ће и ор га ни зо ва ње за бав них и дру гих ску по ва. Пред ви ђе не су и трим стазе, те ре та на, ме ди ја центар, но ви нар ска ло жа, хол са ка фе ом и ло ка ли. Ми ли во је Си мић овој го ди ни ка ко би мо гао би ти у упо тре би за спортске до га ђа је. Нај ве ћи део сред ста ва је обез бе ђен из по кра јин ског Фон да за капи тал на ула га ња, ка ко за По че ли ра до ви на уну тра шњем уре ђе њу пр ву, та ко и за дру гу фазу ра до ва. Ка да го во ри мо о тре ћој фи нал ној фа зи, ко ја под ра зу ме ва уре ђење пар ки ра ли шта, зе ле не по вр ши не и при лаз ха ли, оче ку је мо да ће мо за месец да на рас пи са ти и јавну на бав ку за тре ћу фа зу - по ру чу је Си мић и до да је да оче ку ју да ће од одобре них сред ста ва пре о- ста ти је дан део нов ца и за тре ћу фа зу. - Ва жно је да су ра до ви на ста вље ни и ве ру је мо да ће из во ђач ис по што ва ти уго вор ка ко би овај зна чајан обје кат за цео ре ги он био ове го ди не у упо тре би - ка же на кра ју Си мић. М. Ба ла ба но вић - Одав но већ имам од ре ђе не про дав ни це у ко ји ма ку пу јем по је ди ну вр сту ро бе. По себ но сам опре зан када су у пи та њу ме со и ме сне прера ђе ви не, ни шта од то га ни ка да не ку пу јем на улич ним те зга ма. Ме со ку пу јем у јед ној ме сни ци, ја знам њих, они зна ју ме не, ми слим да су ту ма ње шан се да се ку пи не што што ни је ква ли тет но. Љи ља на Пе тро вић, Ин ђи ја - Не мам оби чај да ку пу јем код уличних про да ва ца, за то што су про дав ни це од лич но снаб де вене свим на мир ни ца ма, ко је има ју де кла ра ци ју. Не мам по ве ре ња да ку пу јем ро бу чи је по ре кло ни је по зна то, то је је ди ни раз лог. Мир ја на Бо ров ни ца, Ста ра Па зо ва - На пи ја ци ку пујем на мир ни це само од же на ко је по зна јем. Од уличних про да ва ца не ку пу јем ни шта, ни је ми то си гур но. За раз ли ку од ме не, има оних ко ји ку пу ју где стиг ну јер им је нај ва жни је да је це на ни жа. Ми слим да су то ра зичне ку по ви не. Иако су мно ги би ли скептич ни и ни су ве ро ва ли да ће се, на кон ви ше ме сечног за сто ја, ра до ви на уређе њу но ве спорт ске ха ле у Ин ђи ји на ста ви ти, про шле не де ље је зва нич но пот писан уго вор са но вим из вођа чем ра до ва, а пред ви ђено је да пр ва фа за бу де завр ше на у ро ку од 75 да на. Том при ли ком пр ве ра до ве су об и шли чел ни љу ди из Ди рек ци је за из град њу општи не Ин ђи ја, а на ја вље но је да ће упо ре до са пр вом фа зом те ћи и дру га фа за ра до ва, та ко да се за вр шетак ве ле леп ног објек та, једин стве ног у ре ги о ну, на јављу је за је сен. - Пред крај про шле годи не смо по кре ну ли про цеду ру за на ста вак ра до ва, а по том је усле ди ла јав на набав ка, при ба вља ње до кумен та ци је за са гла сност са Фон дом за ка пи тал на ула гања ко ји је пре у зео оба ве зу око фи нан си ра ња ра до ва. У фе бру а ру је спро ве де на јав на на бав ка, ода бран изво ђач, а пот пи сан је и уговор о зва нич ном по чет ку ра до ва - ис ти че Ми ли во је Си мић, за ме ник ди рек то ра Ди рек ци је за из град њу општи не Ин ђи ја и до да је да ће ра до ве из во ди ти кон зорци јум две до ма ће фир ме. - Пре ма уго во ру они су ду жни у ро ку од 75 да на да за вр ше пр ву фа зу, ко ја под ра зу ме ва све уну трашње ра до ве. Вред ност угово ра је око 130 ми ли о на дина ра, а па ра лел но са пр вом фа зом те ћи ће и дру га фа за ко ја је ра ни је уго во ре на. Услед тех нич ких про бле ма и објек тив них окол но сти ра до ви су би ли при вре мено об у ста вље ни. Ме ђу тим, пре ва зи шли смо по те шко ће и би ће спро ве де на и дру га фа за - ка же Си мић. - План нам је да обје кат ком плет но бу де за вр шен у ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ ШИД До је се ни за вр ше так ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ

9 Среда, 16. април РЕ ГИ О НАЛ НИ ПРО ЈЕ КАТ Пру жа ње услу га ста ри ма ци љу про мо ви са ња ре ги о- У нал ног со ци јал ног раз воја, уз под сти ца ње уме жа ва ња ре ле вант них јав них сер ви са за ин те ре со ва них за ја ча ње ино ва ци ја у пру жа њу со циоздрав стве них услу га ста ри ма по кре нут је "Nеt- age" про јекат. Овај про је кат об је ди њу је пред став ни ке не вла дих и јавних уста но ва - 14 ор га ни за ција, из шест др жа ва Ја дран ске ре ги је, а ме ђу њи ма је и Ср бија. Тим по во дом је у Срем ској Ми тро ви ци у Град ској ку ћи, одр жан је дан од са ста на ка на ко је је при су ство ва ло 50 представ ни ка не вла ди ног и јав ног сек троа из Ита ли је, Хр ват ске, Ал ба ни је, Цр не Го ре, Сло вени је и Ср би је, од но сно зе ма ља Ја дран ске ре ги је. - Ми мо же мо пу но да на у- чи мо од др жа ва ко је уче ствују у про јек ту, а ко је су чла ни це Европ ске Уни је, о од ре ђе ни ма прин ци пи ма, на чи ни ма, за ко нито сти ма и да ускла ђу је мо на шу за кон ску ре гу ла ти ва ве за ну за пи та ње ста рих, ре кла је Кристи на Ми шче вић, ко ор ди на тор Ка ри та са у Срем ској Ми тро ви ци ко ји је парт нер на овом про јек ту. У име гра да до ма ћи на овај скуп је по здра вио Ми лан Ко ваче вић, пред сед ник Скуп шти не гра да. РА ДИ О НИ ЦА Осли ка ва ње ја ја По во дом пред сто је ћих ус кршњих пра зни ка, у Би блио те ци Гли го ри је Во за ре вић би ће одр жа на ра ди о ни ца под на зи вом Ус кр шњи ате ље а на ме ње на је основ ци ма. Ра дио ни ца ће би ти одр жа на у по неде љак, 29. апри ла, са по чет ком у 10 ча со ва и ор га ни за то ри се на да ју да ће се из сва ке основне шко ле ода зва ти по шест уче ни ка ни ђих раз ре да. Ус кр шњи пра зни ци су ди ван по вод за пу но пре ле пих за једнич ких про је ка та са де цом. Нао ру жа ни ша ре ним па пи ри ма, ра зним бо ја ма, леп ком, кар тоном, ма ка за ма и оста лим потреп шти на ма, у Би бли о те ци су спрем ни за фан та стич не пројек те са де цом, по ру чу ју ор гани за то ри ра ди о ни це. ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН РО МА Пе ва ло се и игра ло У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ "ПЧЕ ЛИ ЦЕ" Тра ди ци о нал на про лећ на мани фе ста ци ја "ПУ "Пче ли ца", на зва на "У су срет про ле ћу", у то ку је и тра ја ће до 16. апри ла, а циљ јој је да де ца - по ла зници по ка жу сво јим ро ди те љи ма и јав но сти шта су на у чи ли са вас пи та чи ца ма. Су де ћи по до са да по ка за ном на у чи ли су мно го, јер су при ред бе у по зори шту ве о ма ве о ма по се ће не. О то ме све до чи и фо то гра фи ја на шег са рад ни ка Сл. Ник ши ћа сни мље на на при ред би де це из објек та "Чу пе рак". Срем ској Ми тро ви ци, на Тргу Ћи ре Ми ле ки ћа, одр жан У је дво днев ни ус кр шњи ба зар на отво ре ном на ко ме су своје ру ко тво ри не из ло жи ли Митров ча ни, Ру мља ни, Шап ча ни и про из во ђа чи из мно гих дру гих ме ста и гра до ва. На сво јим тезга ма они су има ли мно го зани мљи вих пред ме та : од украса за ку ћу, тка них пред ме та, умет нич ких сли ка, др ве них пред ме та, би жу те ри је, украса од ку ку ру зо ви не, фла ши ца, ча ши ца и мно го че га дру гог. Ор га ни за тор овог ба за ра је фото граф ска рад ња "Ни кон" из Срем ске Ми тро ви це. По во дом 8. апри ла, Ме ђуна род ног да на Ро ма, у сали ШО СО "Ра ди вој По по вић" одр жан је при го дан про грам ко јег је при пре ми ла на ставни ца ром ског је зи ка Сла ђа на Ни ко лић за јед но са сво јим уче ни ци ма из основ них школа " До бро сав Ра до са вље вић На род", "Бо шко Пал ко вље вић Пин ки", "Три ва Ви та со вић Лебар ник" и "Ра ди вој По по вић". Пе ва ло се, игра ло, ре пова ло, ре ци то ва ло са ци љем при бли жа ва ња на чи на жи вота Ро ма. Овај про грам се, по пр ви пут одр жао у по ме ну тој шко ли на ини ци ја ти ву на ставни це Ни ко лић са на дом да ће се ова кве ма ни фе ста ци је деша ва ти и убу ду ће и не са мо на Дан Ро ма. Све ча но сти су при су ствова ли Жељ ко Но ва ко вић, ре сор ни на чел ник, Сне жана Ста ни са вље вић, ди ректор ка Цен тра за со ци јал ни рад, Злат ко Ри бар Ву летић, на став ник раз ред не наста ве, Мир ја на Мар ко вић, књижевниca и дру ги. Уче сни ци при ред бе Ова кви до га ђа ји тре ба да по диг ну свест о про бле ми ма са ко ји ма се Ро ми су сре ћу, ре кла је на став ни ца Сла ђа на Ни ко лић. С. Н. Занимљиве де чи је при ред бе БЕ ЛЕ ЖИ МО Ус кр шњи ба зар на тр гу ГА ЛЕ РИ ЈА Следи уре ђе ње ен те ри је ра Де ца објек та "Чу пе рак" Те зге окви ру ра до ва на ре конструк ци ји ми тро вач ке Га ле- У ри је сли ка,,ла зар Во за ре вић рас пи са на је јав на на бав ка за из во ђа ча ра до ва на уре ђе њу ен те ри је ра. Рок за до ста вља ње по ну да је 22. април, а у Га ле рији оче ку ју да ће се са ра до ви ма по че ти пр вих да на ма ја. Пла ни ра на је за ме на до траја лих по до ва и сто ла ри је, као и дру ги по сло ви на уре ђе њу унутра шњо сти објек та. Ре кон струк ци ја згра де у којој с ена ла зи га ле ри ја на ла зи се уз Срп ски дом у цен тру Срем ске Ми тро ви це, за по че ла је про шле го ди не, а за вр ше так је пла ниран сре ди ном ове. Нај ве ћи део сред ста ва за те ра до ве обез беђен је из бу џе та гра да. РЕПЕРТОАР Би бли о те ка 29. апри ла, од 10 са ти, у чи та о ни ци ус кр шња ра ди о- ни ца за основ це Му зеј Сре ма У то ку из ло жба "Ли ца Ми ре Ба њац" у скло пу про сла ве 60 го ди на ра да ис так ну те драм ске умет ни це По зо ри ште 17. апри ла, у 15 са ти, "Срем је на ша ку ћа" из вође ње у KПЗ Срем ска Ми трови ца Уста но ва "Срем" 19. апри ла, у 9 са ти, на град ском тр гу, ус кр шњи про грам у са рад њи са Општин ским удру же њем за по моћ осо ба ма са Да у но вим син дро мом МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: То ман Жељ ко и Ње мец Ја сми на ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: По знић Зоран и Љи ља на, Пе рен че вић Пе тар и Ле ла, Ду кић Сте ван и Мир ја на Срем ска Ми тро вица, Сто ја ко вић Ни ко ла и Је лена Ру ма ДО БИ ЛИ СИ НА: Ра до ва новић Ђу ри ца и Је ле на, До станић Ду шан и Је ле на Срем ска Ми тро ви ца, Па вло вић Иван и Дра га на Ма чван ска Митро ви ца, Јо ва но вић Дра ган и Дра га на Ку змин, Бре бе рина Бра ни слав и Ма ја, Ци ме ша Мир ко и Да ни је ла, Ни ко ла јевић Ђор ђе и Сан дра, Пал Иван и Је ле на, Бра шан че вић Ђор ђе и Дра га на Ру ма, Сте па но вић Бо ри во је и Ве сна Ириг, Михај ло вић Ми ро слав и Оли ве ра Врд ник, Ја шо Зден ко и Ана, Ла у ко Јо сип и Ире на Ста ра Па зо ва УМР ЛИ: Па вло вић Бо сиљ ка рођ , Глу јић Зор ка рођ , Вуј но вић Ра дој ка рођ , Бог да но вић Мир ја на рођ , Про да но вић Ву кица рођ , Ма ро ши че вић Љу би ца рођ , Ми јић Љу бо мир рођ , Ја ковље вић Бран ко рођ , Па нић Сте ван рођ , Шкр бић Де сан ка рођ , Ан ђел ко вић Во ји слав рођ , Бра ун штајн Ма та рођ , Хор ват Звон ко рођ , Бе жа но вић Ве ри ца рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР БИ БЛИ О ТЕ КА Струч ни се ми нар У Би бли о те ци "Гли го ри је Во за ро вић", у сре ду,16. априлa, од 10 до 15 са ти, биће одр жан се ми нар за би бли о- те ка ре. Ово га пу та акре ди то ва ни про грам има на зив "Раз вој на би бли о те ра пи ја као вид промо ви са ња кре а тив ног чи та ња у би бли о те ци", а пре да вач је Јеле на Ми тро вић, би бли о те карка На род не би бли о те ке Ср би је. Се ми нар ор га ни зу је Mатично оде ље ње би бли о те ке.

10 10 Среда, 16. април RUMA Припремила: Катица Кузмановић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Вук са Вол стри та'' април (од 18 и од 21 час) ''BE LI E VE'' (Џа стин Би бер) - од 17. до 23. апри ла ''По вра так у ринг'' - од 24. до 30. апри ла Му зич ки про грам Чај у 8 - Бра ни слав цвијић, во кал ни ду ет ''C'' i Classic trio, Но ви Сад април Чај у 8 - ''Вре ло'', Ру ма По зо ри шни про грам Пред ста ва ''Дер виш и смрт'', по ро ма ну Ме ше Сели мо ви ћа, На род но по зо риште Бе о град, игра ју: Ни ко ла Ри ста нов ски, На та ша Нин ковић, Мар ко Ни ко лић, Љу бомир Бан до вић, Алек сан дар Ђу ри ца април у 20 ча со ва Оста ли про гра ми Смо тра де чи јег драм ског ства ра ла штва Сре ма и 30. април, ор га ни за тор Градско по зо ри ште ''Ру ма'' - од 9 ча со ва МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Ра де Чах та ре вић и Сла ђа на Јок сић Умр ли: Ми лан Дра ге ље вић, рођ. 1936, Са ра Са ва но вић , Ду шко Об ра до вић , Ми ло ви на До бро са вље вић , Ми лан Ва ја гић , Ми ле на Обре но вић годи не КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ Фи нан сиј ска по моћ из По кра ји не На кон кур су По кра јин ског се кре тари ја та за спорт и омла ди ну, реч је о су фи нан си ра њу про је ка та из области спор та, Кан це ла ри ја за мла де Оп шти не Ру ма до би ла је фи нан сијска сред ства у из но су од 276 хи љада ди на ра. Ова сред ства по слу жи ће за ре а ли за ци ју про јек та ''Ака дем ска про јект на мо бил ност'', а то под ра зуме ва по се ту уни вер зи те ту, омла динском цен тру и не вла ди ним ор га ни заци ја ма у Бе чу. Про је кат се ре а ли зу је у окви ру про гра ма Ло кал на ака демска мре жа (ЛАМ), при ли ку да по се ти Беч има ће 30 сту де на та из рум ске оп шти не. ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР ''СРЕМ'' Про грам пре ко гра нич не са рад ње Уста но ву у Ру ми по се ти ла де ле га ци ја из Ал ба ни је и Ита ли је Сре ди ном про шле не де ље, 9. апри ла, Ге рон то ло шки центар ''Срем'' у Ру ми био је дома ћин де ле га ци ја из Ита ли је и Ал ба ни је ко је су уче сни ци NET - Age про јек та, у окви ру EU IPA Adri a tik про гра ма пре ко гра ничне са рад ње, а у ор га ни за ци ји По кра јин ског за во да за со цијал ну за шти ту и Но во сад ског ху ма ни тар ног цен тра. Ге рон то ло шки цен тар ''Срем'' је од стра не ор га ни за то ра предло жен као при мер до бре праксе у обла сти ин сти ту ци о нал не за шти те ста рих ли ца. У по здрав ној ре чи, ди рек тор Цен тра ''Срем'' Да ни ца Је ремић је на гла си ла да ову де лега ци ју чи ни око 50 уче сни ка овог про јек та ко ји се ба ве соци јал ном за шти том, као и то да у овом про гра му уче ству је шест европ ских зе ма ља, Ита ли ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ал ба ни ја, Цр на Го ра и Ср би ја: -Го сти ће се упо зна ти са функци о ни са њем на ше уста но ве, са вр ста ма услу га ко је на ши ко рисни ци има ју на рас по ла га њу, а циљ ове по се те је раз ме на иску ста ва из ме ђу на ше и оста лих шест зе ма ља ко је при па да ју Европ ској уни ји. Раз го ва ра ћемо и то ме шта је то што мо же мо да по бољ ша мо у бри зи о на шим ко ри сни ци ма. У овом про јек ту при сут на је ве ли ка ме ђу сектор ска и ме ђу ге не ра циј ска сарад ња, по себ но по пи та њи ма здрав ства и обра зо ва ња. Уче сник овог про јек та, Ма сими ли ја но Пи нат из Ита ли је је но си лац овог про јек та из ре гије Мар ке: -Циљ про јек та је да се уна преди бри га о ста рим осо ба ма, а по себ но у сми слу по бољ ша ња са рад ње из ме ђу јав ног и приват ног сек то ра. У про гра му је шест европ ских зе ма ља и 13 ор га ни за ци ја. Ов де су нас прими ли и пред став ни ци ло кал не вла сти, по ред јав них уста нова, упо зна ли смо се и са представ ни ци ма при ват ног сек то ра као и не вла ди них ор га ни за ција. Ка да се упо ре ди овај рад у КЊИ ЖЕВ НИ СУ СРЕ ТИ Љу бав у Тај лан ду Го ран Го цић - ро ман ''Таи'': НИН-ова на гра да за го ди ну Град ска би бли о те ка ''Ата наси је Стој ко вић'' би ла је 7. апри ла до ма ћин јед не за нимљи ве књи жев не ве че ри ко ја се од ви ја ла у хо лу Кул тур ног цен тра: чи та лач кој пу бли ци је пред ста вљен ро ман ''Таи'' Гора на Го ци ћа, до бит ни ка НИНове на гра де за го ди ну. У увод ној ре чи, ди рек тор Градске би бли о те ке Жељ ко Стоја но вић на гла сио је да је у осно ви овог ро ма на, Го ци ће вог пр вен ца, су коб два раз ли чи та све та, Ис то ка и За па да. Глав ни ју нак од ла зи на Тај ланд, та мо до жи вља ва љу бав, а кроз све то се ре флек ту ју раз ли чи те кул ту ре и фи ло зо фи је жи во та на ше и ове да ле ке зе мље. Књи жев ни кри ти чар, пред седник жи ри ја НИН-ове на гра де, Ва са Пав ко вић, ис та као је да је ро ман чи тао у сеп тембру про шле го ди не, од мах је схва тио ка ко је то из ван ред на књи га. Упи тао се да ли ће се до кра ја го ди не по ја ви ти бо ља књи га и - ни је се по ја ви ла. -У овој књи зи су по стиг ну ти нај ви ши естет ски ки те ри ју ми, Го ци ћев пр ви ро ман ујед но је и при каз сна ге срп ског је зи ка. У сре ди шту па жње је љу бав мушкар ца и же не ко ји при па да ју раз ли чи тим кул ту ра ма, сва ко по гла вље је не ка вр ста есе ја. То је јед на сло же на и ду бин ска при ча.тај ланд је за ни мља и ва зе мља, има 70 ми ли о на ста новни ка, ни је био у по кре ту не сврста них и не ка ко нам је остао стран, што је ве ли ка ште та-рекао је Пав ко вић. За ро ман ''Таи'' Го ран Го цић је до био и на гра ду ''Ми лош Црњан ски'': -Чим на пи шем јед ну књи гу, тру дим се да је што пре за бора вим. Обе на гра де су вред не, оне су пи шче ва мо гућ ност за кон такт са чи та о ци ма. Сва ком пи сцу је мно го те же да стек не пр вих хи ља ду чи та ла ца, не го ка сни је де сет хи ља да. Ово је љу бав на при ча, исто вре ме но и пу то пи сни ро ман јер нас упозна је са јед ном да ле ком ег зотич ном зе мљом. Имам скло ност ка стра ним кул ту ра ма и страним иде о ло ги ја ма. Го сто ва ти у не кој стра ној кул ту ри, и то не што пре не ти у Ср би ју, то је ујед но и спо зна ја вла сти те лич но сти. Јед но став но, де сила се ро ман ти чар ска еруп ција. Ин до ки на је за ни мљи ва, ти љу ди за слу жу ју па жњу, они су љу ди за углед. Љу ди на Балка ну су углавном на тму ре ни, то је ми ми крија, та мо је обрну то, та мо су на све стра не осме си, а и то је ствар ми микри је-ре као је, из ме ђу оста лог Го цић, обра ћају ћи се рум ској пу бли ци. Го ран Го цић у Ру ми На ци о нал на слу жба за за пошља ва ње, ис по ста ва у Ру ми, ор га ни зо ва ла је кра јем про шле не де ље, 11. апри ла, су срет са но ви на ри ма, а не по сред ни повод је би ла до де ла сер ти фи ка та о успе шно за вр ше ној обу ци из ин фор ма ти ке за осам ли ца са инва ли ди те том. Обу ка се од ви ја ла у Сред њој струч ној шко ли ''Бран ко Ра ди че вић''. То ком че ти ри не деље, са по шест ча со ва, по ла зни ци су сте кли основ на зна ња за рад на ра чу на ру, сте кли су и на ду да ће им то по мо ћи у на ла же њу не ког си гур ни јег за по сле ња. Ди пло ме су то га да на при ми ли Сте ван Ми ли чић, Ста ни ша Матић, Љи ља на Ју гић, Ан ки ца Је ли са вац, Џо ни Пе кић, Иван Сте па но вић, Не ђо Ву ко вић и Жељ ко Ри бић. Ди рек тор ССШ ''Бран ко Ра ди чевић'' Мар ко Лош по здра вио је по ла зни ке ове обу ке, оце нио да је реч о ве о ма успе шној гру пи, и на ја вио но ва об у ча ва ња јер, ова шко ла то зна, и мо же. Све тла на Ми хај ло вић - Бошња ко вић, коор ди на тор ис поста ве у Ру ми при На ци о нал ној служби за за по шљава ње, ис та кла је да су од 132 инва ли да ко ји су на еви ден ци ји ове слу жбе, 88 са про це ном рад не спо соб но сти, 62 су рат ни вој ни ин ва ли ди, оста ло су ин ва ли ди рада и мир но допски ин ва ли ди. Ср би ји и у Ита ли ји, ми слим да у Ср би ји не до ста је та ко зва на ка пи лар на слу жба, од но сно већа раз у ђе ност у ак тив но сти ма. Упра во овај про је кат има шансе да по бољ ша тај део ра да-иста као је Пи нат. За го сте је при ре ђен и кул турно-умет нич ки про грам за који су се по ста ра ли ко ри сни ци уста но ве, као и уче ни ци румске ОШ ''Вељ ко Ду го ше вић''. При ред ба за уче сни ке про јек та НА ЦИ О НАЛ НА СЛУ ЖБА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ Ин фор ма тич ка обу ка за ин ва лид на ли ца Сер ти фи ка те о успе шно за вр ше ној обу ци из ин фор ма ти ке до би ло осам ли ца са ин вали ди те том -Пре ма За ко ну о про фе си он ла ној ори јен та ци ји, по сло дав ци ко ји за по шпља ва ју од 20 до 49 осо ба има ју оба ве зу да за по сле јед но ин ва лид но ли це, од 50 до 100 два, а пре ко сто три осо бе са ин ва лиди те том. У го ди ни, на јав ним ра до ви ма за по сле но је 55 ових лица, а у 2013-ој 21. Ови сер ти фика ти су за њих ве ли ко олак ша ње, сти чу мо гућ ност ра да на не ком лак шем, ад ми ни стра тив ном послу. Циљ је да се те осо бе оства ре као дру штве но ко ри сна би ћа, а и да не што за ра де за се бе и сво је по ро ди це. На те ри то ри ји рум ске оп шти не по сло дав ци су по ка за ли ин те ре со ва ње за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, уз субвен ци је, за ин те ре со ва на је и општи на, та ко да се отва ра ју мо гућно сти за но ви по сао ка да су ова ли ца у пи та њу-ка же Све тла на Михај ло вић - Бо шња ко вић. Но ве ди пло ме, јер нај ве ћи број по ла зни ка већ има ди пло му не ке сред ње шко ле, или су сту ден ти, за ове мла де љу де ујед но су и нова на да, за по сао, за бо љи жи вот. Но ве ди пло ме - но ва на да

11 Среда, 16. април ИЗ ПРЕД ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ БО ШКО БУ ХА IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТКО Уско ро пр ва фа за Ка ко се мо гло чу ти на послед њем са стан ку Си сте ма 48, већ на кон пр во мај ских пра зни ка тре ба да поч ну радо ви на пр вој ета пи пр ве фазе из град ње во до во да у Чорта нов ци ма. Ка ко по ру чу ју над ле жни из ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја, они тре ба да бу ду из во ђа чи ра до ва. Средства за овај ка пи тал ни проје кат су обез бе ђе на из Покра ји не, а за вр шет ком пр ве фа зе во до во да ужи део се ла тре ба да бу де при кљу чен на град ску во до вод ну мре жу. Реч је о ви ше де це ниј ском про бле му ме шта на Чор та нова ца ко ји би ове го ди не могао де ли мич но би ти ре шен. Да ни италијaнског фил ма Ма ни фе ста ци ја Да ни итали јан ског фил ма тра ја ће то ком апри ла у Кул тур ном цен тру Ин ђи ја. По др жан од стра не Удру же ња при ја те ља ита ли јан ског фил ма и уметно сти Со те ли, овај, је да на е- сти по ре ду омаж ита ли јан ској ки не ма то гра фи ји, по пр ви пут ће се одр жа ти у апри лу. Дру ги део про гра ма по све ћен је чуве ном ита ли јан ском ре ди те љу Фе де ри ку Фе ли ни ју, "од говор ном" за не ке од нај бо љих ита ли јан ских филм ских ре мек - де ла у ком плет ној исто ри ји фил ма. Че ти ри фил ма ко ји ће би ти на про гра му 15/16. и 22/23. апри ла (уто рак/сре да) су: "Ули ца", "Дол че Ви та", "8 1/2" и "Амар корд". Све пројек ци је по чи њу у 20:30 у вели кој са ли Кул тур ног цен тра, а улаз на про јек ци је је сло бодан. Ис пла та По чео упис у вр тић Ка да је реч о при прем ном пред школ ском про гра му, он је по за ко ну оба ве зан и тре ба да бу ду упи са на де ца ко ја су ро ђе на од 1. мар та го ди не до 1. мар та го ди не. По спи ско ви ма из Оп штин ске упра ве, има око 500 ма ли ша на ко ји су ста са ли за упис Ове го ди не око 500 ма лиша на тре ба да бу де упи сано у при прем ни пред школ ски про грам по ру чу ју над ле жни из вр ти ћа. Упис је по чео 15. апри ла и тра ја ће до 30. ма ја за школ ску 2014/2015 го дину. У том пе ри о ду у управној згра ди објек та Сун це ПУ Бо шко Бу ха у Ин ђи ји у ули ци Ду ша на Јер ко ви ћа, роди те љи мо гу до ћи и по пу ни ти обра зац за упис њи хо вих мали ша на у на ред ну го ди ну. - Обра зац мо гу да до би ју у на шој уста но ви а обра зац се та ко ђе на ла зи и на нашем сај ту где мо гу пре у зе ти. Упис се од но си на при прем ни пред школ ски про грам за полу днев ни и це ло днев ни бо равак и за це ло днев ни бо ра вак у свим на шим објек ти ма на те рито ри ји оп шти не, а има их укупно осам - ис та кла је Ја дран ка Узе лац ди рек то ри ца ПУ Бошко Бу ха и до да ла; - Ка да је реч о при прем ном пред школ ском про гра му, он је по за ко ну оба ве зан и тре ба да Ове го ди не уче ни ци ОШ Др Ђор ђе На то ше вић из Новог Слан ка ме на су по ка за ли из у зет не ре зул та те на ра зним оп штин сим и окру жним такми че њи ма и за крат ко вре ме осво ји ли 28 ди пло ма. - Ми смо шко ла ко ја има са мо по јед но оде ље ње у ви- Ја дран ка Узе лац бу ду упи са на де ца ко ја су рође на од 1. мар та го ди не до 1. мар та го ди не. По спи ско ви ма ко је смо до би ли из Оп штин ске упра ве има око 500 ма ли ша на ко ји су ста са ли за упис. Под се ти ће мо, ро ди те љи има ју мо гућ ност да се из ја сне да ли же ле де цу да упи шу у ИЗ ОШ ДР ЂОР ЂЕ НА ТО ШЕ ВИЋ У НО ВОМ СЛАН КА МЕ НУ Ни жу се ди пло ме шим раз ре ди ма. Ове го ди не су на ши ђа ци по ка за ли од лично зна ње из нај ра зли чи ти јих при род них и дру штве них на у- ка. Тек што је по че ла се зо на одр жа ва ња так ми че ња, код нас сва ко днев но сти жу ди пломе као по твр да да су се учени ци озбиљ но при пре ма ли и то је уро ди ло пло дом - исти че Ми ли ца Пе тро вић на став ни ца би о ло ги је.- Две уче ни це осмог разре да, Ана Мом чи ловић и Ми лица Бун да ло, су упра во сти гле са так ми че ња и до не ле још две ди пло ме. ОШ Ђор ђе На то ше вић - Би ла сам на окру жном так ми че њу из хе ми је за цео Срем и ју жну Бач ку. Пр во се ра дио тест и нас 12 је прошло на огле ди ма. Има ла сам 26 бо до ва од мак си мал них 30, а на те сту сам има ла 70, та ко да сам осво ји ла 96 бо до ва од мак си мал них 100. То ме је одмах пла си ра ло на пр во ме сто и мо гу рећ да се ни сам на да ла, али сам ја ко за до вољ на. Ово је ве ли ки успех и за ме не, али пре све га за на шу шко лу - каже Ана и до да је да се так миче ње одр жа ва ло у Но вом са ду и да се ско ро сва ки дан припре ма ла за так му че ње. И Ми ли ца Бун да ло је по каза ла од ли чан ре зул тат. Она је на так ми че њу из срп ског јези ка осво ји ла пр во ме сто на оп штин ском так ми че њу и друго ме сто на окру жном што је та ко ђе ве ли ки успех за јед ну ма лу се о ску шко лу. по лу днев ни или у це ло днев ни бо ра вак. - Ка да го во ри мо о нео п ходној до ку мен та ци ји за упис мали ша на по тре бан је из вод из ма тич не књи ге ро ђе них (мо же и фо то ко пи ја), по твр ду о преби ва ли шту де те та, уве ре ње о ле кар ском пре гле ду де те та и за це ло днев ни бо ра вак нео п- ход но је да ро ди те љи до не су по твр ду о за по сле њу ка же на кра ју ди рек то ри ца вр ти ћа. Ме ста за око 500 ма ли ша на Ана Мом чи ло вић и Ми ли ца Бун да ло Рад но те ло Ре пу блич ке избор не ко ми си је Оп шти не Инђи ја оба ве шта ва да се на докна да за рад чла но ва стал них и про ши ре них са ста ва би рачких од бо ра и да ље ис пла ћу је и мо ли су гра ђа не ко ји ни су пре у зе ли сво ју на кна ду да то учи не у што кра ћем ро ку. Чла но ви стал них и про ши рених са ста ва би рач ких од бо ра сво је на кна де мо гу пре у зе ти сва ког рад ног да на од 15 часо ва до 17 ча со ва у са ли за вен ча ње у згра ди оп шти не Ин ђи ја. Нео п ход но је са собом по не ти лич ну кар ту. АК ТУ ЕЛ НО До апри ла по моћ за 38 труд ни ца Од по чет ка го ди не до по чет ка априла пра во на јед но крат ну нов ча ну по моћ у ви си ни про сеч не за ра де ис кори сти ло је 38 труд ни ца. Не за по сле не труд ни це у оп шти ни Ин ђи ја има ју ово пра во од не дав но јер је уве де на но ви на у со ци јал ним да ва њи ма у бу џе ту Оп штине Ин ђи ја за го ди ну. Да под се тимо, труд ни це мо ра ју би ти на еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, за тим мо ра ју има ти пре би ва ли ште на те ри то ри ји ин ђиј ске оп шти не нај мање шест ме се ци у тре нут ку под но ше ња зах те ва и мо ра ју би ти нај ма ње у 28 неде љи труд но ће. Зах тев за до би ја ње јед но крат не помо ћи се под но си у Цен тру за со ци јал ни рад Ду нав, а при ла же се сле де ћа доку мен та ци ја: фо то ко пи ја лич не кар те или по твр да о пре би ва ли шту ко ју изда је СУП, уве ре ње из На ци о нал не службе за за по шља ва ње да се на ла зе на њи хо вој еви ден ци ји, по твр да о тер мину по ро ђа ја и фо то ко пи ја те ку ћег рачу на на ко ји ће по моћ би ти упла ће на. Из нос нов ча не по мо ћи из ра чу на ва се пре ма зва нич ном про се ку не то за ра де у оп шти ни Ин ђи ја (по да так Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку) у тре нут ку подно ше ња зах те ва.

12 12 Среда, 16. април ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН РО МА PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТКО На гра де ВХВ по зо ри шта Сло вач ко по зо ри ште ВХВ из Ста ре Па зо ве ко је се сре ди ном про шле не де ље вра ти ло из Словач ке Ре пу бли ке, на гра ђе но је за не го ва ње сло вач ког је зи ка на фе сти ва лу Ањич ке Јур кович у Но вом ме сту над Ва хом, а на гра де за глу мач ка оства рења при па ле су Јан ку Шар кези и Вла ди ми ру Ве ре шу, док је ре ди тељ пред ста ве Крч ма на глав ном дру му, ра ђе не по тек сту А.П. Че хо ва, Ми ро слав Бен ка на гра ђен за сце но графи ју. С овом пред ста вом Словач ко по зо ри ште Вла ди мир Хур бан Вла ди ми ров успе шно је на сту пи ло и у сло вач ком гра ду Пу хо ву, а пут зе мље ма ти це отпу то вао је и ан самбл пред ста ве Ва ви лон, та ко ђе по зо ри шта ВХВ, ра ђе не у ре жи ји Ми росла ва Ко жи ка ко ји на сту па на Ме ђу на род ном фе сти ва лу непро фе си о нал них по зо ри шних ан сам ба ла у ме сту Ље ви це. Скуп шти на пен зи о не ра Го ди шња скуп шти на Ме сне орга ни за ци је пен зи о не ра Јо ван Ста јић из Го лу би на ца одр жа на је сре ди ном про шле не де ље на ко јој је би ло ре чи о ак тив но стима ор га ни за ци је ко је се огледа ју у по мо ћи бо ле сним чла нови ма, ор га ни за ци ји екс кур зи ја, по вла шће ном снаб де ва њу огревом и ре дов ним дру же њи ма субо том. Пред сед ник Са ве та МЗ Го лу бин ци Мир ко Јо ва но вић на ја вио је да ће, у скла ду с могућ но сти ма би ти пру же на по моћ ор га ни за ци ји пен зи о не ра. Го дишњој скуп шти ни го лу би нач ких пен зи о не ра при су ство ва ли су и Во ји слав ка Кри жа нов ски, пред сед ни ца Оп штин ске ор гани за ци је пен зи о не ра и го сти из Но вих Ба но ва ца. По зив мла дим ауто ри ма У са рад њи са оп штин ском Канце ла ри јом за мла де и Цен тром за кул ту ру Ста ра Па зо ва, отвара се по зив за све мла де ауто ре с те ри то ри је ста ро па зо вач ке општи не ко ји се ба ве пи са њем пое зи је и про зе у крат кој фор ми, да по ша љу до пет сво јих ра до ва на адре су dzbu ja mail.com до 1. ју на 2014.го ди не. Пра во уче шћа на овом јав ном по зи ву има ју ауто ри од 15 до 35 го дина ста ро сти. Обра зо ва ње Ро ма ко рак ка ин те гра ци ји У са рад њи са свим шко ла ма, на ини ци ја ти ву Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма, уз по др шку ло кал не са мо у пра ве у ста ро па зо вач кој оп шти ни обе ле жен је Свет ски дан Ро ма под сло ганом За сва ког има ме ста учи ни ко рак ви ше. Уче ни ци ма ром ске на ци о нал но сти уру чен школ ски при бор и та блет ра чу на ри Обе ле жа ва ју ћи 8.април, Светски дан Ро ма под сло га ном За сва ког има ме ста учи ни корак ви ше ове го ди не у ста ро пазо вач кој оп шти ни у свим шко ла ма уче ни ци ма ром ске на ци о нал но сти уру чен је школ ски при бор а најбо љи ђа ци и сту ден ти до би ли су та блет ра чу на ре. У скло пу обе лежа ва ња овог пра зни ка пред седник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђорђе Ра ди но вић у про шли уто рак по се тио је основ не шко ле Ду шан Сав ко вић у Ста рим Ба нов ци ма и Си ме он Ара ниц ки у Ста рој Па зо ви где је уче ни ци ма уру чио школ ски при бор, а за тим прире дио при јем у згра ди Оп штинске упра ве за нај бо љег уче ни ка и уче ни цу ром ске на ци о нал но сти из сва ке шко ле и сту ден те Ро ме ко јом при ли ком им је уру чио таблет ра чу на ре. про шлу сре ду у Клу бу ВХВ У Сло вач ког СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик у Ста рој Па зови пред ста вље на су три но ва из да ња ча со пи са Ауро ра и то Ауро ра злат на и дво број Ауро ра Поп и Ча њи. Ауро ра злат на посве ће на је из у зет ним ус пе си ма фол кло риста и По зо ри шта Влади мир Хур бан Влади ми ров Сло вач ког СКУД-а, док је дво број Ауро ра Поп и Ча њи по све ће на ис так нутим умет ни ци ма, академ ским сли ка ри ма и гра фи ча ри ма Па ве лу Поп и Па ве лу Ча њи. У овим из да њи ма поме ну тог ча со пи са мо гу се на ћи и за ни мљиви члан ци из исто рије, кул тру ре и дру гих обла сти, а сва три изда ња су ра ђе на и у елек трон ској фор ми и мо гу се про чи та ти на зва нич ној веб стра ници СКУД-а Хе рој Јанко Чме лик. На промо ци ји ових из да ња Обе ле жи ли Дан Ро ма У КЛУ БУ ВХВ Пред ста вљен ча со пис Ауро ра Ауро ре ко ја из ла зи 36 го дина под окри љем ли те рар но-реци та тор ске про грам ске фор ме Људ ми ле Хур бан СКУД-а Херој Јан ко Чме лик, го во рио је уред ник ча со пи са Ја ро слав - Сма тра мо да је обра зо ва ње нај ва жни ји део на пу ту ка инте гра ци ји ре као је Ра ди но вић и под се тио да ка ко ста ти сти ка по ка зу је, Ста ра Па зо ва је во дећа оп шти на у Ср би ји где су Ро ми у шко ла ма за и ста ин те гри са ни, по ха ђа ју на ста ву, за вр ша ва ју основ ну и сред њу шко лу и да нас смо на гра ди ли и сту ден те Правног и Ме ди цин ског фа кул те та и ово је је дан до бар при мер ка ко тре ба да се ра ди. - У на шој оп шти ни Свет ски дан Ро ма се обе ле жа ва ни зом ма нифе ста ци ја и оно што је но ви на, дру гу го ди ну за ре дом пред седник оп шти не Ста ра Па зо ва оби лази ром ске уче ни ке и до де љу је покло не. Ми сма тра мо да је обра зова ње Ро ма нај бит ни ја ком по нен та у све му ре ка ко је Алек сан дар Ба ли но вић, ко ор ди на тор у општин ској Кан це лари ји за ин клу зи ју Ро ма и на гла сио да оп шти на Ста ра Пазо ва под сти че образо ва ње ром ске деце кроз раз ли чи те ви до ве по мо ћи, као што је до де љи ва ње сти пен ди ја, школског при бо ра, финан си ра ње пре во за и дру го. Ба ли но вић је на вео да у старо па зо вач кој општи ни, за раз ли ку од ре пу блич ког нивоа где је про сек 13 од сто, основ ну шко лу упи су је и за вр ша ва 99 од сто ром ске де це, а сред њу 90 од сто, док тај проце нат на ни воу др жа ве до сти же све га 7 од сто. Бив ши ђак ге не ра ци је Те хич ке шко ле у Ста рој Па зо ви Зо ран Јова но вић из Бе ле ги ша, сту дент тре ће го ди не пра ва, кад за вр ши фа кул тет, на ме ра ва да се ба ви адво ка ту ром, а ње гов брат од стри ца Ср ђан Јо ва но вић, ма ту- Та ма ра Јо ва но вић и Гор да на Ни ко лић Ли тав ски. Ина че, овај про је кат је ре а лизо ван за хва љу ју ћи фи нан сијској по др шци Кан це ла ри је за Сло ва ке у ди ја спо ри из Бра тисла ве. На про мо ци ји Ауро ре Ср ђан и Зо ран Јо ва но вић рант Гим на зи је пла ни ра да студи ра фар ма ци ју. Уче ни це осмог раз ре да Та ма ра Јо ва но вић из Сур ду ка и Гор да на Ни ко лић из Го лу би на ца же ле да упи шу ме дицин ску шко лу и на ста ве шко ло вање, схва тив ши уло гу обра зо ва ња за успе шну и трај ну ин те гра ци ју Ро ма у дру штве ну за јед ни цу и лич ни на пре дак. За Свет ски дан Ро ма, 8.а прил је уста но вљен на пр вом светском ром ском кон гре су у Лон до ну го ди не ка ко би се ука за ло на те жак по ло жај ром ске на цио нал не за јед ни це и да би се под ста кле др жаве у ко ји ма Ро ми жи ве да обра те па жњу на уна пре ђи ва ње њи ховог по ло жа ја. Устано вље на је за ста ва с точ ком као цен тралним сим бо лом, а за ром ску хим ну узе та је пе сма Ђе лем, ђе лем, под се тио је Алек сандар Ба ли но вић. НА ОКРУ ЖНОМ ТАК МИ ЧЕ ЊУ ИЗ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА Уче ни ци оства ри ли из у зет не ре зул та те че ни ци основ них шко ла из ста ро- зо вач ке оп шти не на окру жном Упа так ми че њу из срп ског је зи ка и је зичке кул ту ре ко је је одр жа но у рум ској Основ ној шко ли Вељ ко Ду го ше вић оства ри ли су из у зет не ре зул та те. На Ре пу блич ко так ми че ње ко је ће се одр жа ти 24. ма ја у Тр ши ћу, пла си рали су се уче ни ци сед мог раз ре да Ната ли ја Га ли јаш из ОШ 23.ок то бар у Го лу бин ци ма и Јо ван Рај шић из Ош Сло бо дан Сав ко вић из ста рих Ба но ва ца, као и На ђа Ив ко вић, учени ца осмог раз ре да но во па зо вач ке шко ле Раст ко Не ма њић Све ти Сава. Алек са Ко стур и Ду ња Бе ра ковић из ОШ Ни ко ла Те сла из Но вих Ба но ва ца и Игор Ми ро са вље вић из ста ро па зо вач ке шко ле Бо шко Пал ковље вић Пин ки осво ји ли су дру го место, а тре ће ме сто су осво ји ли Ми на Ми ла но вић из шко ле у Но вој Па зови и уче ни ци ста ро па зо вач ких школа, Мар ко Ка ра вла из ОШ Си ме он Ара ниц ки и Ми лош Мом чи ло вић из Пин ки је ве шко ле.

13 Среда, 16. април ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР ДЕ ЈАН РИ СТИЋ ПО СЕ ТИО ШИД Ја ча ње ка па ци те та уста но ва кул ту ре ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТКО Или ја нум Му зеј на ив не умет но сти Или ја нум по но во је отворен за по се ти о це. Из ложе но је 28 сли ка из ви ше ци клу са Или је Ба ши че ви ћа Бо си ља, ко је ће чи ни ти нову стал ну по став ку. Му зеј је отво рен за по се ти о це рад ним да ном од 8 до 18 са ти и су бо том и пра зни цима од 9 до 15 са ти. Од во же ње ка ба стог сме ћа На рад ном са стан ку са ди рек то ри ма уста но ва и пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве са гле да ни су сви ак ту ел ни про бле ми и до го во рен на ста вак са рад ње, с ци љем уна пре ђења кул ту ре у шид ској оп шти ни ци љу пру жа ња нео п ход не У по др шке шид ској оп шти ни и уста но ва ма кул ту ре, као и раз ме не ми шље ња и ис ку става, про те кле не де ље шид ску оп шти ну по се тио је Де јан Ристић др жав ни се кре тар у Мини стар ству кул ту ре и ин форми са ња. Циљ ове по се те био је упо зна ва ње са ра дом уста но ва кул ту ре, као и са ак тив но стима ко је ло кал на са мо у пра ва спро во ди у ци љу раз ви ја ња кул тур них по тре ба, од но сно ја ча ња ка па ци те та уста но ва кул ту ре. Ри стић је одр жао рад ни саста нак са ди рек то ри ма свих кул тур них уста но ва: Га ле рије сли ка Са ва Шу ма но вић Уста но ва кул ту ре од на цио нал ног зна ча ја, Му зе ја наив не умет но сти Или ја нум, Кул тур но обра зов ног цен тра Шид и На род не би бли о те ке Си ме он Пи шче вић, а са станку је при су ство вао и пред седник Оп шти не Ни ко ла Ва сић са са рад ни ци ма. Пред сед ник Ва сић је на гла сио да су то ком са стан ка са гле да ни сви ак туел ни про бле ми и до го во рен на ста вак са рад ње, с ци љем уна пре ђе ња кул ту ре у шид ској оп шти ни. Је дан од про блема од но си се на Му зеј на ив не умет но сти Или ја нум, а у пита њу је по врат згра де му зе ја ко ја би тре ба ло би ти вра ће на на стра да лим Је вре ји ма по Зако ну о хо ло ка у сту. Ка ко је ре кла Ве сна Бу роје вић, ди рек тор ка Га ле ри је сли ка Са ва Шу ма но вић ова уста но ва је кон ку ри са ла за три про јек та у Ми ни стар ству и одобре на су јој сред ства за сва три про јек та ове го ди не. Др жав ни се кре тар је ис та као да је Га лери ја уста но ва од на ци о нал ног зна ча ја, те да је ду жност свих да во де ра чу на о њој. До го воре но је да ће се убу ду ће сви тру ди ти, ка ко на оп штин ском и по кра јин ском ни воу, та ко и од стра не Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња да се опре де ле до дат на сред ства за ре а ли зова ње оних про је ка та ко ји ће се од но си ти на за шти ту кул тур не ба шти не ових уста но ва. На кон са стан ка усле ди ла је по се та др жав ног се кре та ра уста но ва ма кул ту ре, а при ликом по се те На род ној би бли о- те ци Си ме он Пи шче вић Де јан Рад ни са ста нак у Га ле ри ји Ри стић је ди рек тор ки Би бли о- те ке Сла ви ци Вар ни чић уручио књи ге, као по клон ре сорног ми ни стар ства. ЈКП Стан дард оба ве штава ко ри сни ке услу га да ће про лећ но од во же ње ка бастог сме ћа из до ма ћин става би ти ор га ни зо ва но у субо ту, 26. апри ла. За ин тере со ва ни тре ба да се ја ве на број Ко му нал на ин спек ци ја Оп штин ска ко му нал на инспек ци ја оба ве шта ва продав це да је, сход но Од луци о ко му нал ној хи ги је ни и услу га ма, за бра ње на про да ја свих вр ста ро ба ван пи ја це, осим сре дом и су бо том, у вре ме ну од 6 до 14 са ти, на ло ка ци ји испред пи ја це, у Ули ци Кне за Ми ло ша с де сне стра не, од ула за на пар кинг про стор до стам бе ног по слов ног објек та у ис тој ули ци на бро ју 12. Ба за ри здра вља У ор га ни за ци ји оп штин ског Са ве та за здра вље, До ма здра вља, Цр ве ног кр ста и Дру штва за бор бу про тив ра ка, у апри лу ће би ти одржа на још три Ба за ра здравља: у уто рак, 15. апри ла, у Ба тров ци ма, са по чет ком у 14 са ти, у че твр так, 17. апри ла у Љу би, са по четком у 9 са ти и у сре ду, 23. апри ла у Би кић До лу, са по чет ком у 11 са ти. Мешта ни ова три се ла мо ћи ће бес плат но да про ве ре здрав стве но ста ње, ме рењем ни воа ше ће ра у кр ви и крв ног при ти ска. НА СМО ТРИ ДЕ ЧИ ЈЕГ ДРАМ СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА Иза бра не нај бо ље пред ста ве са ли Кул тур но обра зов ног У цен тра одр жа на је оп штинска смо тра деч јег драм ског ства ра ла штва на ко јој је учество ва ло пет драм ских сек ци ја из ОШ Фи лип Ви шњић Мо ровић, ОШ Срем ски фронт Шид ( три деч је гру пе ) и КПД Ђу ра Киш Шид са пред ста вом на русин ском је зи ку. Се лек тор смо тре Цве тин Ани чић, струч ни са рад ник за сцен ско ства ра ла штво у КОЦ-у, од лу чио је да шид ску оп шти ну у ви шем ран гу так ми че ња предста вља ју чла но ви драм ске секци је из ОШ Фи лип Ви шњић из Мо ро ви ћа са пред ста вом Ве шти це ауто ра Ро ал да Дала, у ре жи ји Ве ре Ву кић, као и чла но ви драм ске сек ци је ОШ Срем ски фронт из Ши да са пред ста ва ма О бај ка ма, Фе ма ма и на ма чи ји је аутор и ре жи сер Сне жа на Ма тић и Се дам Сне жа на и па ту љак аутора То де Ни ко лети ћа у ре жи ји Јеле не Ву ке лић. Зон ска смо тра деч јег драм ског ства ра ла штва одр жа ва се 28. и 29. апри ла у Ру ми. Мла ди глум ци на сце ни ОКОМ КА МЕ РЕ Ус кр шњи ба зар знак обе ле жа ва ња У цр кве ног пра зника Ла за ре ве су бо те, у на ро ду по зна ти је као Вр би ца, у су боту је у град ском парку и у пор ти цр кве Све тог оца Ни ко ла ја у Ши ду, у ор га ни заци ји Удру же ња же на Ши ди јан ке одр жан Ус кр шњи ба зар. ОДР ЖАН БА ЗАР ЗДРА ВЉА У БА ЧИН ЦИ МА Ве ли ки од зив ме шта на ор га ни за ци ји До ма здравља Шид, оп штин ског Са- У ве та за здра вље, Цр ве ног кр ста Шид и Дру штва за борбу про тив ра ка, у Ба чин цима је одр жан Ба зар здра вља, ко јим је обе ле жен Свет ски дан здра вља. Пре ма ре чи ма др Ва ње Гнип, зна чај ова кве ак ци је је пре све га у пре вен тив ним пре гле ди ма ко ји ма је циљ от кри ва ње хро нич них не зара зних бо ле сти као што су ди ја бе тес и хи пер тен зи ја. - Ова кве ак ци је су прили ка да ме шта ни бес плат но и без ове ре не здрав стве не књи жи це про ве ре ни во шеће ра у кр ви, из ме ре крв ни при ти сак и ура де ЕКГ. Је дан од ци ље ва та ко ђе је и едука ци ја па ци је на та да тре ба да се ја вља ју на пре вен тивне скри нинг пре гле де ка ко би и ма лиг не бо ле сти, ко је су по след њих го ди на у ве ликом по ра сту, би ле от кри ве не на вре ме ре кла је др Ва ња Гнип. Пре ма ре чи ма пред сед ника Са ве та за здра вље Општи не Шид Алек сан дра Петро ви ћа, у на ред ном пе рио ду при ли ком ор га ни зо ва ња ова квих ак ци ја ак це нат ће би ти ста вљен на ма ња насе ље на ме ста у ко ја ле ка ри до ла зе са мо јед ном у то ку не де ље, та ко да су ба зари здра вља при ли ка да сви ме шта ни оба ве пре вен тив не пре гле де, те да у слу ча ју откри ва ња ар те риј ске хи пертен зи је и ди ја бе те са обо лели бла го вре ме но поч ну лече ње. Пред сед ник Са ве та МЗ Ба чин ци Сло бо дан Ла за ров ре као је да је од зив ме штана овог се ла из у зет но ве лики што и ни је из не на ђу ју ће с об зи ром да ле кар у Ба чин це до ла зи са мо два пу та у то ку не де ље. Др Ва ња Гнип пре гле да Ба чин ча не

14 14 Среда, 16. април ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА ЗА ИЗ БЕ ГЛА, ПРОГ НА НА И РА СЕ ЉЕ НА ЛИ ЦА Иди - ви ди по се те За ли ца из бе гла из Хр ват ске ко ја има ју има ју пре би ва лиште у Вој во ди ни, Фонд за пружа ње по мо ћи из бе глим, прогна ним и ра се ље ним ли ци ма рас пи сао је јав ни по зив за пружа ње по мо ћи у ви ду бес платног ауто бу ског пре во за Иди ви ди по се те. Овај по зив је рас пи сан ра ди лак шег при бавља ња основ не до ку мен та ци је, под но ше ња зах те ва за об но ву и ре а ли за ци је дру гих пра ва у зе мљи по ре кла. То ком ове го ди не јед ном месеч но фи нан си ра ће се по ла сци на ре ла ци ји: Но ви Сад - Сремски Кар лов ци Ин ђи ја - Ста ра Па зо ва - Но ва Па зо ва Ру ма Ба тров ци По по ва ча Петри ња Гли на Вој нић Слуњ Ко ре ни ца Уд би на Гра чац Книн Об ро вац - Бен ко вац и по вра так на ис тој ре ла ци ји. Јав ни по зив оста је отво рен до утро шка сред ста ва, а нај касни је до 31. де цем бра ове годи не. До ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти на сај ту по ме ну тог Фон да. ЗА ИЗ БЕ ГЛИЧ КЕ ПО РО ДИ ЦЕ По моћ у па ке ти ма хра не По чет ком апри ла нај у гро жени јим из бе глич ким и по роди ца ма ра се ље них ли ца с те рито ри је пе ћи нач ке оп шти не поде ље но је 30 па ке та с основ ним жи вот ним на мир ни ца ма ко је је по чет ком ово га ме се ца обез бедио Ко ме са ри јат за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је. Пред ност за до би ја ње ових паке та има ли су са мо хра ни ро дите љи, те шко обо ле ла ли ца, стари ји од 65 го ди на и екс трем но си ро ма шне по ро ди це. Пре воз па ке та ко је је уру чила Рад ми ла Са рић, оп штински по ве ре ник за из бе гли це, до сва ког на се ље ног ме ста, одно сно ко ри сни ка обез бе ди ла је оп шти на Пе ћин ци. РА ДО ВИ У УЛИ ЦИ ЈО ВЕ НЕ ГУ ШЕ ВИ ЋА Цен тар Пе ћи на ца до би ја но ви из глед Про шле не де ље за вр ше ни су ра до ви на пар тер ном уређе њу цен тра Пе ћи на ца, од носно у Ули ци Јо ве Не гу ше ви ћа. Ра до ви на про ме ни из гле да де ла ове ули це по че ли су прошлог ме се ца, а њи хо вим за вршет ком део Ули це Јо ве Не гу шеви ћа у ду жни од 100 ме та ра добио је но ви из глед. Ура ђе ни су ивич ња ци и на пра вљен је но ви пар кинг од цен тра на се ља до До ма здра вља. Са ва Чој чић, пред сед ник При вре ме ног ор га на оп шти не Пе ћин ци је ис та као да је би ло нео п ход но уре ди ти цен тар овог ме ста, јер су Пе ћин ци ад ми нистра тив но се ди ште оп шти не. - Не ће мо ста ти на ово ме, у пла ну су и да ља уре ђе ња, како Пе ћи на ца, та ко и оста лих на се ља. На це лој те ри то ри ји оп шти не се гра ди, ни чу но ви ру жа ју ћи по др шку нај бо љим Псту ден ти ма с сво је те ри тори је ло кал на са мо у пра ва у Пећин ци ма за школ ску 2013/2014. го ди ну обез бе ди ла је сту денске сти пен ди је за 36 ака де маца. Про шле не де ље сту ден ти су пот пи са ли уго во ре са пред ставни ци ма оп штин ских вла сти о доде ли сту ден ских сти пен ди ја које ће при ма ти за 10 ме се ци током ка лен дар ске го ди не. Усло ве кон кур са о до де ли сту ден ских сти пен ди ја ове го ди не ис пу ни ло је 36 сту де на та од ко јих 24-ро по пр вом осно ву (кон кур су) с про сеч ном оце ном из над 8,50 и 12 сту де на та из дру штве но осетљи вих гру па по дру гом осно ву. У обра ћа њу сти пен ди сти ма, Из глед де ла ули це пре из во ђе ња ра до ва на мен ски објек ти, об на вљају се шко ле, вр ти ћи, до мо ви кул ту ре, гра де се ам бу лан те, ка пе ле... Обе ћа ли смо да ће за ме ник пред сед ни ка При време ног ор га на оп шти не Пе ћинци Ми лен ко Ве ли кић је иста као да је ула га ње у мла дост, ула га ње и у бу дућ ност, те да се озбиљ но ра чу на на њи хо ву оп шти на Пе ћин ци по ста ти једно ве ли ко гра ди ли ште и она то са да и је сте под се тио је Сава Чој чић и до дао да, ка да сви струч ност и зна ње у ло кал ној зајед ни ци. - Дра го ми је, упр кос при лично ви со ким кри те ри ју ми ма, да је ове го ди не сти пен ди је до био вели ки број сту де на та и на дам се Из глед де ла ули це по за вр шет ку ра до ва ра до ви бу ду при ве де ни кра ју, да је си гу ран да ће се по ди ћи ква ли тет жи во та у пе ћи нач кој оп шти ни. ОП ШТИ НА ДО ДЕ ЛИ ЛА СТУ ДЕН СКЕ СТИ ПЕН ДИ ЈЕ По др шка нај бо љи ма сту ден ти ма З За јед нич ка фо то гра фи ја са до бит ни ци ма сти пен ди ја ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ДО МА ЗДРА ВЉА Штет ност и зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан ци а уче ни ке тре ћег и че твр тог раз ре да сред ње Тех нич ке школе у Пе ћин ци ма, у орга ни за ци ји До ма здравља Др Дра ган Фундук, про шле не де ље одр жа но је пре да ва ње на те му штет но сти и зло у по тре ба пси хоак тив них суп стан ци, упри ли че но по во дом 7.апри ла Свет ског дана здра вља. На овом пре да ва њу др Ани та Јо ва но вић из Слу жбе за здрав стве ну за штиту де це и омла ди не пе ћи нач ког До ма здравља, ука за ла је и на ово го ди шњу кам па њу по во дом Свет ског да на за дра вља ко ја се спро во ди под сло га ном Ма ли убод, ве ли ка опасност, ука зав ши на опа сност, после ди це и мо гућ но сти пре вен ци је за ра зних бо ле сти узро ко ва них убо ди ма ин се ка та по пут кр пе ља и ко ма ра ца. Из ла га ње о нај за сту пље ни јим вр ста ма пси хо ак тив них су спа танци, њи хо вим штет ним деј стви ма и по сле ди ца ма, док тор ка Јо ва новић је пот кре пи ла ефект ним слика ма за ви сни ка пре и на кон узима ња ових суп стан ци. Уве ре на да је ово пре да ва ње до пр ло до све сти при сут них сред њо шко лаца, док тор ка је ка за ла да су кроз до са да шње еду ка ци је, уче ни ци већ упо зна ти с ри зи ци ма, али је ја ко ва жно да се то зна ње об но ви Пре да ва ње о пси хо ак тив ним суп стан ца ма да ће их до го ди не би ти још више. Ова сред ства су са мо је дан од на чи на ко ји ма же ли мо да моти ви ше мо сту ден те да бу ду још бо љи и успе шни ји, на рав но да се по за вр шет ку сту ди ја вра те на те ри то ри ју на ше оп шти не и ов де за по сле ка за ла је Сне жа на Гагић, на чел ни ца за дру штве не делат но са ти у оп шти ни Пе ћин ци. Из нос сту ден ске сти пен ди је по пр вом осно ву из но си ди нара ме сеч но, док сти пен ди ја за сту ден те из осе тљи вих гру па по дру гом осно ву, од но сно кон кур су из но си ди на ра. Сва ка ко, висо ко школ ци ма ће овај вид нов чане по мо ћи до бро до ћи за по кри вање не ких од основ них тро шко ва сту ди ра ња. и при ка же мо им се шта но во мо гу да оче ку ју. По себ но је упозо ри ла на штетност сте ро и да које мла ди ћи че сто и ола ко ко ри сте ка ко би по бољ шали свој из глед и по ве ћа ли ми шићну ма су. Ма да се не убра јау у дроге, сте ро и ди мо гу оште ти ти ор га низам и иза зва ти тешке по сле ди це о че му се ве о ма мало го во ри. Ка ко би се ста ло на пут зло у- по тре би дро га ди рек тор Тех ничке шко ле Ми лен ко Вер кић Не ша Бра ни слав Зла то вић сма тра да тре ба ус по ста ви ти ефи ка сни ји си стем ме ђу соб не са рад ње школа и ре ле вант них ин сти ту ци ја и ор га на. - Због не до стат ка за кон ске ре гу ла ти ве шко ла не мо же, или не до вољ но мо же, да кон тро лише ова кве си ту а ци је. Оно што шко ла мо же да ура ди је превен ци ја и за то ко ри сти мо сваку при ли ку ко ја нам се пру жи да ор га ни зу је мо и уче ству је мо на еду ка ци ја ма, пре да ва њи ма, об ра ђу је мо те ме у ве зи с дрогом на ча со ви ма оде љен ског ста ре ши не или кроз ча со ве физич ког вас пи та ња, ода зи ва мо се свим ак ци ја ко је ша љу по ру ку, не дро ги ка зао је Бра ни слав Зла то вић. Ди рек тор ка До ма здра вља др Ду брав ка Ко ва чвић Су ботич ки ис ти че да њи хо ва здравстве на уста но ва пра ти зва нич ни Ка лен дар здра вља и го ди шње спро ве де два де се так пре да ва ња и раз ли чи тих ак ци ја ко је да ју добре ре зул та те. На ша пре да ва ња су до бро по се ће на. Љу ди су за ин те ре со вани да чу ју не што но во и спрем ни су да при хва те смер ни це и са вете ле ка ра и ме ди цин ског осо бља у ци љу уна пре ђе ња свог лич ног здра вља, али и јав ног здра вља ре кла је др Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки.

15 Среда, 16. април

16 16 Среда, 16. април СРЕЋАН ПРАЗНИК ВАСКРСНУЋА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА СВИМ СУГРАЂАНИМА КОЈИ ПРОСЛАВЉАЈУ УСКРС ПО ЈУЛИЈАНСКОМ И ГРЕГОРИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ ЖЕЛИ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД НИКОЛА ВАСИЋ

17 Среда, 16. april ПО СЕ ТА СЛА ВИ ШЕ ГРУ ЈИ ЋА Иришка хроника Раз ви ја ти ту ри стич ке по тен ци ја ле Ири га Про те клог пет ка, оп шти ну је по се тио пот пред сед ник Вла де Вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за јав но ин фор ми са ње Сла ви ша Гру јић, ко ји је са пр вим чо ве ком оп штин ске ад ми ни стра ци је Влади ми ром Пе тро ви ћем раз го варао о про јек ти ма ко ји су у то ку, као и о пла но ви ма ко ји би у на редном пе ри о ду тре ба ли да бу ду ре а- ли зо ва ни. По се бан ак це нат у раз го во рима ста вљен је на ре кон струк ци ју врд нич ке Ка си не за шта је из покра јин ских фон до ва одо бре но 25 ми ли о на ди на ра, а би ло је ре чи и о за по че том про јек ту об но ве Врднич ке ку ле, спо ме ни ка кул ту ре који ће, ка ко је ис та као Петро вић, уско ро пред ставља ти пра ву ту ри стич ку атрак ци ју. - У ци љу об но ве по мало за бо ра вље ног кул турно исто риј ског бла га Ирига, Вој во ди не и Ср би је, Се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње већ не ко вре ме раз ми шља и о от ку пу ку ће у ко јој је живе ла и ства ра ла Ми ли ца АК ТУ ЕЛ НЕ ВЕ СТИ Сто ја ди но вић Срп ки ња. Ку ћа би, пре ма на шој за ми сли, би ла ре нови ра на и отво ре на за јав ност, чиме би број ни ту ри стии до би ли још је дан за ни мљив са др жај за оби лазак у то ку свог бо рав ка у Врд ни ку и Ири гу, ис та као је Гру јић. У скло пу по се те, Сла ви ша Грујић је об и шао и СБ Тер мал где је при кра ју ре но ви ра ње уну трашњих ба зе на ко је је фи нан си ра ла Вла да АП Вој во ди не, и том при ликом пот пред сед ник по кра јин ске ад ми ни стра ци је још јед ном је иста као ва жност раз во ја кул ту ре и исто риј ског на сле ђа Врд ни ка, који су од ве ли ког зна ча ја за да љи раз вој ту ри зма овог де ла Сре ма. Са раз го во ра у Град ској ку ћи Беочинска хроника ДА НАС СЕ ЗА ВР ША ВА СМО ТРА АМА ТЕР СКИХ ПО ЗО РИ ШТА ФЕ ДАС оправ дао оче ки ва ња Ово го ди шња 42. по ре ду Смо тра ама тер ских по зори шта Сре ма, ФЕ ДАС, за врша ва се да нас. То ком про теклих де сет да на, љу би те љи те а тра има ли су при ли ку да ужи ва ју у осам по зо ри шних пред ста ва ко је су у До му култу ре изи во ди ли мла ди ама те ри из чи та вог Сре ма. Нај пре је ше стог априла одр жа на пред ста ва Опет па ку је мо мај му не у из во ђењу драм ске сек ци је ири шког Кул тур но-умет нич ког дру штва Змај и у ре жи ји Алек сан дре Ки ук. По том је осмог апри ла усле ди ла пред ста ва Кул тур ног цен тра Ин ђи ја Ла ри Томп сон, тра ге ди ја јед не мла до сти, ре ди те ља Алек сан дра Милко ви ћа и Мом чи ла Миљ кови ћа, а за њом су сле ди ле: Рас про да ја: Мо је те ло мо ја имо ви на, Кул тур но обра зовног цен тра Шид и Ама терског по зо ри шта Бра ни сла ав Ну шић, ре ди те ља Цве ти на Ани чи ћа, Кре он то ва Ан тиго на у из во ђе њу По зо ри шта мла дих, пе ћи нач ког Кул турног цен тра, а у ре жи ји Сло бода на Стан ко ви ћа, за тим Кад је Пе тар Пан срео Кри сти јану Ф Зол та на Фрид ма на, у из во ђе њу рум ског град ског по зо ри шта и Кре а тив не ак ције мла дих Ру ма, Хер ку лес и мор ске ја ха чи це у из во ђе њу Драм ског сту ди ја Бран ко Ради че вић из Но вих Ба но ва ца и у ре жи ји Алек сан де ра Бакоа, пред ста ва Бо инг Боинг, у из во ђе њу Сту дент ског по зо ри шта Ви со ке шко ле струков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сирми јум из Срем ске Ми тро ви це и у ре жи ји Мар ка Ву ки ће ви ћа, док ће да нас на про гра му би ти пред ста ва ми тро вач ког по зори шта До бри ца Ми лу ти но вић под на зи вом Успа ван ка за попла вље ни бал, ре ди те ља Стефа на Тај бла. На кон ве че ра шњег за тва рања, би ће до де ље на и на гра да Ђу ри ца Ешки ће вић Ци вра, по сле че га ће усле ди ти и саоп ште ње се лек то ра смо тре, до де ла на гра да и при зна ња, као и пред ста ва у част на грађе них. Ина че, и ово го ди шњи ФЕ- ДАС ор га ни зо ван је и ре а лизо ван од стра не ло кал не са моу пра ве, по кра јин ског За во да за кул ту ру, Са ве за ама те ра Ири га и Са ве за ама те ра Вој води не. Хер ку лес и мор ске ја ха чи це КЛУБ ВИ НО ГРА ДА РА И ВИ НА РА "СВЕ ТИ ТРИ ФУН" У БА НО ШТО РУ До бро ме сто на вин ској кар ти Же не про мо ви шу oпштину Бе о чин Удру же ња же на "Бра зили јан ски би се ри" из МЗ Бра зи ли ја, "Ми ро шки не руко тво ри не" и "Гор ска ру жа" из Ра ков ца, "Ве ли ко ср це" из Су се ка, "Мај ки на ра ди о ни ца" из Ба но што ра, Кре а тив на ради о ни ца "Ма шта сва шта" из Бе о чин се ла и про из во ђа чи су ве ни ра Не бој ша Ве се лино вић из Ра ков ца и Ми ре ла Асак из Ба но што ра, за служни су што је пред ста вљање бе о чин ске оп шти не на 47. Школ ски аутобус Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја у одла зе ћој Вла ди Ср би је, проф. др То ми слав Јо ва но вић, не давно је, у Бе о гра ду, уру чио кључе ве школ ских ауто бу са председ ни ци ма 21 оп шти не и гра да. Ме ђу ло кал ним са мо у пра ва ма ко је су до би ле ауто бус, пре ма ин фор ма ци ји са сај та Вла де, на ла зи се и Бе о чин, уз Апа тин, је ди на вој во ђан ска оп шти на ме ђу на род ном сај му ту ри зма и га стро но ми је у Но вом Са ду би ло јед но од нај у спе шни јих у скло пу штан да Ту ри стич ке ор га ни за ци је Вој во ди не. На сај му ко ји је пре два да на затво рен, жен ска удру же ња су број ним го сти ма из зе мље и ино стран ства по ну ди ла сво је ру ко тво ри не, сре мач ке торте, ко ла че и дру ге ђа ко ни је, су ве ни ре и оста ле про из во де ка рак те ри стич не за ово подне бље. ко ја ће ко ри сти ти ову вред ну до на ци ју. Во зи ла су на ме ње на пре во зу уче ни ка из нај у да љени јих се о ских на се ља до матич них шко ла, на удо бан и безбе дан на чин. Вла дин про је кат, ко ји се фи нан си ра сред стви ма кре ди та Свет ске бан ке, "те жак" је укуп но око евра, а са др жи пре ци зне уго вор не обаве зе у по гле ду ко ри шће ња и одр жа ва ња ових во зи ла. Пре не што ви ше од јед не де це ни је, ма ја 2003, у Ба но што ру је уте ме љен Клуб ви но гра да ра и ви на ра "Свети Три фун", сва ка ко јед но од нај по зна ти јих удру же ња те вр сте у Сре му. Осни вач ка скуп шти на је одр жа на у просто ри ја ма та да шње Зе мљорад нич ке за дру ге "Грозд", на ини ци ја ти ву ше сто ри це овда шњих за љу бље ни ка у вино гра де и ви но, ко ји су од лучи ли да оку пе нај у спе шни је про из во ђа че из свог се ла. На овај скуп је до шло 27 до маћи на, у же љи да удру же ним сна га ма, ор га ни зо ва но, унапре де свој по ло жај и Ба ноштор "уцр та ју" на што бо ље ме сто на вин ској кар ти Војво ди не и Ср би је. Пр ви пред сед ник Клу ба је био Ми лан Ши јач ки, вла сник углед не ви на ри је "Бо но нија", да нас то ме сто за у зи ма Пе ра Сил ба шки, та ко ђе позна ти ви нар и за љу бље ник у до бру ка пљи цу. Про из вод ња ви на у овом под фру шко гор ском се лу дати ра из рим ских вре ме на, ка же Сил ба шки, ка да је онда шња Бо но ни ја би ла ва жна лу ка и твр ђа ва, нај кра ћи пут од Ду на ва до цар ског Сирми ју ма. По зна то је да је још Пе ра Сил ба шки цар Проб за са дио пр ву ви нову ло зу на Фру шкој го ри. Од та да, све до да на шњих дана, ви нар ство се раз ви ја ло са ви ше или ма ње успе ха, да би у но ви је вре ме до жи ве ло пра ви бум. - Екс пан зи ја за са да ви ногра да у Ба но што ру по чи ње се дам де се тих го ди на прошлог ве ка, ка да је ме шта нин Сте ван Ма рин ко вић на посед ни ма зе мљо рад нич ке задру ге по ди гао око сто хек тара план та жа са вре ме них сорти гро жђа. Та да шња за дру га је има ла вин ски по друм капа ци те та око ли та ра ви на. Да љи раз вој су, ме ђутим, ус по ри ле раз не не у спешне при ва ти за ци је, по друм је уни штен, а ви но из се ла се од но си ло у пе тро ва ра дин ски "На вип". Тек де ве де се тих годи на, ма сов но по чи њу да се по ди жу при ват ни ви но гра ди ка же Пе ра Сил ба шки, исти чу ћи да је то до ве ло и до осни ва ња Клу ба ви но гра дара и ви на ра "Све ти Три фун". Да нас у ра ду ба но штор ског клу ба сво ју пер спек ти ву види ше сна ест вла сни ка ви нари ја и по дру ма, што је мно го ма њи број не го пре де се так го ди на. Ипак, чла но ви "Светог Три фу на" (укуп но се дам ре ги стро ва них ви на ри ја) посе ду ју пет до де сет пу та више чо ко ти не го го дине. Ка да се то ме при до да ју и ма ли по дру ми, ово не ве ли ко ме сто, са 230 до ма ћин ста ва и око 800 жи те ља, има чи ме да се по хва ли. Њи хо ви резул та ти нај бо ље мо гу да се ви де на ак ту ел ним сај мо вима ви нар ства и ту ри зма, база ри ма ви на, као и на на дале ко чу ве ној ма ни фе ста ци ји "Ба но штор ски да ни гро жђа", сва ког пр вог ви кен да у септем бру. Д. П.

18 18 Среда, 16. aприл ИН ЂИ ЈА ПО ВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДА НА РО МА Ди дем чо чек, че зе и ко њи Ђе лем, ђе лем је хим на ко ја се тог да на пе ва ла ши ром све та, а на про сла ви у Ин ђи ји нај мла ђа уче сни ца је имала че ти ри го ди не, а нај ста ри ји уче сник био је 65-го ди шњи чи ка Мом чи ло Јо ва но вић зва ни Мо ме Ко се про шлог утор ка 8. апри ла за те као на пла тоу ис пред Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји, мо гао је ви де ти не сва ки да шњи при зор - укра ше на за прега ко ју во зи нај ста ри ји пред став ник ром ске на цио нал не за јед ни це, а по зади мла ди Ро ми и Ром ки ње, ко ји са ус хи ће њем иш чеку ју тра ди ци о нал ни ромски бал и про сла ву по водом Свет ског да на Ро ма. Ђе лем, ђе лем је хим на ко ја се тог да на пе ва ла ши ром све та, а у Кул турном цен тру је на њи ма свој ствен на чин обе ле жен пра зник игре и пе сме. Како смо са зна ли, нај мла ђа уче сни ца на ску пу је имала че ти ри го ди не, а најста ри ји уче сник био је 65- го ди шњи чи ка Мом чи ло Јо ва но вић зва ни Мо ме. - На ша по ро ди ца жи ви ов де ви ше од три ве ка и ми се бе на зи ва мо ста росе де о ци ма. За ме не је најва жни је да се не за бо ра ве кул ту ра и тра ди ци ја и ја се на сва ки на чин тру дим да са чувам то у на шој по ро ди ци. То је на ше од вај ка да и то тре ба та ко и да оста не - ка же он и до да је: Мом чи ло Јо ва но вић нај ста ри ји уче сник про сла ве - До шао сам да се про весе лим, да пла ћам му зи ку и да се ви ди да ми ни смо макар ко, већ да по шту је мо наш пра зник ко ји сла ве сви Ро ми. Ја сам нај ста ри ји Ци га нин овде у Ин ђи ји и бри нем о сво јој по ро ди ци - ка же Мом чи ло Јова но вић. За ор га ни за ци ју до га ђа ја ко јем су при су ство ва ли представ ни ци ром ске на ци о нал не за јед ни це из свих срем ских оп шти на би ла је, из ме ђу осталих, за ду же на Со ња Јо вано вић, ме ди цин ски ме ди јатор за оп шти не Ин ђи ја и Ру ма ко ја је том при ли ко ре кла: - Про мо ви ше мо на шу тради ци ју и кул ту ру као и сва ке го ди не и ве о ма смо за до вољни. При пре ми ли смо леп програм за све на ше су гра ђа не да на пра ви на чин обе ле жи мо наш пра зник - ка же Со ња и до да је да ће се, по ред тра- Сти гли за пре гом О пра зни ку Свет ски Дан Ро ма, као пра зник уста но вљен је ка ко би се скре ну ла па жња јав но сти на те жак по ло жај тог на рода. Свет ски Дан Ро ма уста но вљен је го ди не, када је на кон фе рен ци ји Ром ске уни је од лу че но да ром ска хим на бу де "Ђе лем, ђе лем", а за ста ва ком би на ци ја пла ве и зе ле не бо је са цр ве ним точ ком у сре ди ни. Зна чај ни пома ци у уна пре ђе њу ква ли те та жи во та Ро ма у Ин ђи ји и свим ме сним за јед ни ца ма оп шти не учи ње ни су 1. апри ла го ди не, си сте ма ти за ци јом рад ног ме ста ко ор ди нато ра за ром ска пи та ња, ко ја је ре а ли зо ва на у са рад њи са По кра јин ским се кре та ри ја том за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва. ди ци о нал них ига ра, игра ти и ди дем чо чек, али ће би ти изве де не и пред ста ве. - Уз по моћ и по др шку на ше ло кал не са мо у пра ве, председ ни ка ошти не, по моћ ни ка Под мла дак на сла вљу пред сед ни ка и љу ди из ка бине та пред сед ни ка оп шти не, ус пе ли смо да ор га ни зу је мо ову на шу тра ди ци о нал ну мани фе ста ци ју на во ди Со ња Јо ва но вић. - Мно го то га се про ме ни ло на бо ље ка да гово ри мо о ром ској на ци о налној за јед ни ци. Има мо по дршку ши ре дру штве не за јед нице и ве о ма ми је дра го да се Ро ми ко нач но на ла зе у бо љем по ло жа ју. М. Ба ла ба но вић ШИД СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Пре ду скр шњи кон церт ор га ни за ци ји Сло вач ке У еван ге лич ке, Еван ге лич ко ме то ди стич ке и Бап ти стич ке цр кве у Сло вач ком до му у Шиду про те клог ви кен да одр жан је кон церт У су срет Ус кр су. Уз го сте из Арад ца и Вр ба са, учество вао је хор Сло вач ке еванге лич ке цр кве из Ши да. С. М. Тра ди ци о нал но ко ло Хор Сло вач ке цр кве из Ши да

19 Среда, 16. април БEОГРАД МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ДУ ХОВ НЕ МУ ЗИ КЕ Апла у зи за Ми тров ча не СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ФЕ СТИ ВАЛ ТАМ БУ РА ШКЕ МУ ЗИ КЕ Мла де жи це - че твр ти пут Ми тро вач ки де чи ји хор Свети Сте фан, ко јег са чи њава ју уче ни це вер ске на ста ве Основ не шко ле Бо шко Пал ковље вић Пин ки био је про те кле не де ље уче сник 20. ју би ларног Ме ђу на род ног фе сти ва ла ду хов не му зи ке Хо ро ви ме ђу фре ска ма. Кон церт ни на ступ хо ра Све ти Сте фан, ко јим ру ково ди Алек сан дра Га ру но вић, упри ли чен је у крип ти цр кве нев ник му шке до ма- це, ро ман Мо ми ра Дћи Ва си ље ви ћа у из да њу бе о град ске,,про све те пред ста вљен је у Би блио те ци,,гли го ри је Во за ровић. Про мо ци ја но вог ро мана Мо ми ра Ва си ље ви ћа,,днев ник му шке до ма ћице одр жа на је у при су ству ве ли ког бро ја Ми тров чана. О ро ма ну су го во ри ли мр Јо ван Ја њић уред ник и до не дав но ге не рал ни ди рек тор ИП,,Про све та Бе о град и др Слађа на Ми лен ко вић, про фе сор ка срп ске књи жев но сти и ди рек тор Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕД СТА ВЉЕ НА НО ВА КЊИ ГА МО МИ РА ВА СИ ЉЕ ВИ ЋА Днев ник му шке до ма ћи це Пред ста вља ње књи ге Хор ме ђу фре ска ма Све тог Апо сто ла и Еван ге ли сте Мар ка у Бе о гра ду. Ове го ди не, фе сти вал је посве ћен обе ле жа ва њу 100- годи шњи це од упо ко је ња јед ног од нај ве ћих срп ских ком пози то ра, Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца. Тим по во дом, митро вач ке де вој чи це су на овом пре сти жном фе сти ва лу из во диле де ло ве из Ли тур ги је Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца и компо зи ци је при ла го ђе не Ве ли ком по сту. Апла у зи су би ли гро мо гласни, а по хва ле на кон кон цер та из у зет но то пле и ср дач не. Епископ ви кар ни и ре ме зи јан ски го спо дин Ан дреј Ћи лер џић, ис та као је да је ми тро вач ки хор зву чи као пра ви про фе си о нални де чи ји. С. Н. Сир ми јум у Срем ској Ми тро ви ци. Мо мир Ва си ље вић, пи сац из Срем ске Ми тро ви це, ши рој чи талач кој пу бли ци по знат по ро ма ни ма,,жа кова пра ви ла,,,жа ко ва мо ли тва и,,жа ко во при че шће. За раз лику од тих књи га, ко је су кла сич ни ро ма ни,,,днев ник му шке дома ћи це је не ли не ар на про за на тра гу Па ви ћа и Око пен ка прот ка на на род ним му дро сти ма, ре цеп ти ма, за ни мљиво сти ма. У де лу се и- сти че мо тив по ро ди це као сли ке дру штва, ње ни ло мо ве, про бле ми и оп ста нак у јед ном од нај те жих пе и ро да на ше исто ри је, пе ри о ду бом бар до ва ња С. Н. У Срем ској Ми тро ви ци је ми ну ле су бо те, 12. априла, одр жан 4. по ре ду Фе сти вал там бу ра шке му зи ке омла динских ор ке ста ра "Злат не жи це" ко јег ор га ни зу је Цен тар за култу ру "Сир ми ју март". Ове го дине на фе сти ва лу је уче ство ва ло пет ор ке ста ра - два из Ру ме и по је дан из Еде ви ка, Та ван ку та и Срем ске Ми тро ви це. Но ви на фе сти ва ла ове годи не је би ло му зи ци ра ње и на за да ту те му, а то је филм ска му зи ка. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ЦИ ЈА СА О БРА ЋАЈ НЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У ак ци ји по ја ча не кон тро ле са о бра ћа ја ко ју су од 11. до 13. апри ла спро ве ли припад ни ци са о бра ћај не по ли ци је на под руч ју По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци, от криве на су и санк ци о ни са на 83 сао бра ћај на пре кр ша ја. Ка ко је со ап шти ла По ли цијска упра ва, от кри ве но је 65 пре кр ша ја за бра не упра вља ња во зи лом под ути ца јем ал ко хола. За 13 во за ча у ста њу те шке или пот пу не ал ко хо ли са но сти, - Та ко су се уче сни ци млади там бу ра шки ор ке стри, уз све оста ло што су из ве ли то ком про гра ма, по твр ди ли и као добри из во ђа чи му зи ке из филмо ва, од но сно му зи ке ра зних жан ро ва. Фе сти вал је, ина че, ре ви јал ног ка рак те ра, а там бура шки ор ке стри, мла ди там бура ши уче сни ци по твр ди ли су да се још јед ном свој ква ли тет - сма тра Пе тар Са мар џић, дирек тор "Сир ми ју мар та". Де се ти не во за ча под ути ца јем ал ко хо ла Од 83 от кри ве на са о бра ћај на пре кр ша ја, 65 пре кр ша ја упра вља ња во зи лом у ал ко хо ли са ном ста њу С. Ђ. од ре ђе но је за др жа ва ње до 12 ча со ва. - Та ко ђе је от кри ве но 12 пре кр ша ја не ве зи ва ња си гурно сног по ја са, 4 пре кр ша ја упра вља ња во зи лом без по ложе ног во зач ког ис пи та и 2 прекр ша ја упра вља ња во зи лом у вре ме тра ја ња за штит не ме ре. Због тех нич ке не ис прав но сти, из са о бра ћа ја су ис кљу че на 4 во зи ла, на во ди се у са оп ште њу по ли ци је. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДЕ МОН СТРА ЦИ ЈА ИЗ ВИ ЂАЧ КИХ ВЕ ШТИ НА Из ви ђач ка аван ту ра У Ме сној за јед ни ци 22. август у Срем ској Ми тро вици одр жа на је Из ви ђач ка аванту ра, ко ју је ре а ли зо вао Од ред из ви ђа ча Б.П. Пин ки Срем ска Ми тро ви ца, у са рад њи са Саве том ме сне за јед ни це 22. август и ми тро вач ком Кан це лари јом за мла де. Ова Из ви ђач ка аван ту ра, ко ја је пр ви пут ор га ни зо ва на у овој ми тро вач кој ме сној за једни ци, оку пи ла је ве ли ки број де це нај мла ђег уз ра ста, а митро вач ки из ви ђа чи су де монстри ра ли из ви ђач ке ве шти не скла па ње ша то ра, ве зи ва ње чво ро ва, сиг на ли за ци ју и многа дру га из ви ђач ка уме ћа. На кон еду ка тив ног де ла Изви ђач ке аван ту ре, за нај млађе је упри ли че но дру же ње са мла дим из ви ђа чи ма из Срем ске Ми тро ви це, где су раз ме њи вали сво је ути ске и по ка за ли вели ку за ин те ре со ва ност за приме њи ва ње из ви ђач ких ве шти на за лак ше сна ла же ње у при ро ди С. В. Уче сни ци Из ви ђач ке аван ту ре

20 20 Среда, 16. април Срећне ускршње празнике жели вам ЈКП Чистоћа Стара Пазова Šťastlivé veľkonočné sviatky želá vám VKP Čistoća Stará Pazova Срећан и благословен Ускрс жели вам Дом Здравља Др.Јован Јовановић Змај Стара Пазова Šťastlivá a požehnaná Veľká noc Dom zdravia Dr Jovana Jovanovića Zmaja Stará Pazova

21 Среда, 16. април Срећне ускршње празнике жели вам Општина Пећинци Честитамо ускршње празнике Електродистрибуциjа Сремска Митровица

22 22 Среда, 16. април СВИМ ГРАЂАНИМА ИРИГА И СРЕМА ЧЕСТИТАМО УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ! Општина Ириг Свим грађанима, пословним сарадницима и запосленима честитамо ускршње празнике Апотека Сремска Митровица

23 Среда, 16. април Свим верницима православне и католичке вероисповести, срећне ускршње празнике, да их проведу у миру, здрављу и весељу, са своjим породицама, у друштву родбине и приjатеља, жели председник Општине Рума Драган Панић Срећан Ускрс Христос Васкрсе! Дирекција за изградњу општине Стара Пазова ЈП Šťastlivá Veľká noc VP Direkcia pre výstavbu Obce Stará Pazova

24 24 Среда, 16. април Свим суграђанима православне, гркокатоличке и римокатоличке вероисповести желимо срећне ускршње празнике! Нека Вам оваj велики хришћански празник врати веру у бољу будућност и подсети на неговање моралних вредности, толеранциjе, и у исто време чува лепоту различитости! Ускрс прославите у миру, љубави и благостању! Градски одбор Сремска Митровица

25 Среда, 16. април Срећни ускршњи празници Социjалистичка партија Србиjе Градски одбор Сремска Митровица

26 26 Среда, 16. април Čestitamo uskršnje praznike Сремска привредна комора Срећни ускршњи празници Свим корисницима наших услуга, свим грађанима румске општине, срећне ускршње празнике желе запослени у ЈП Комуналац Рума СВИМ ГРАЂАНИМА И ПОСЛОВНИМ САРАДНИЦИМА ЧЕСТИТАМО ВАСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ! ЈП Грађевинско земљиште и путна привреда Беочин

27 Среда, 16. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ФЕ СТИ ВАЛ МУ ЗИ КЕ ЗА ДЕ ЦУ "РАС ПЕ ВА НО ПРО ЛЕ ЋЕ СР БИ ЈЕ 2014" Рaспевано у Ми тро ви ци За пр ве три на гра де, као и про ла зак на ре пу блич ко фи на ле, так ми чи ло се ше сна е сто ро де це со ли ста ко ји су про шли ауди ци ју - Со ли сте су пра ти ли Де чи ји хор "Pic co lo" и ор ке стар Му зич ког цен тра Пан че во под ди ри гентском па ли цом Је ле не Цве тић не де љу, 13. апри ла, у препу ној са ли По зо ри шта До- У бри ца Ми лу ти но вић, одр жан је де чи ји фе сти вал Рас пе ва но про ле ће. За пр ве три на гра де, као и про ла зак на ре пу блич ко фи на ле, так ми чи ло се ше снае сто ро де це со ли ста ко ји су про шли ауди ци ју одр жа ну 28. фе бру а ра. Со ли сте су пра ти ли Де чи ји хор "Pic co lo" и ор ке стар Му зич ког цен тра Пан че во под ди ри гент ском па ли цом Је ле не Цве тић. Кон ку рен ци ја је би ла из у- зет на та ко да су тре ћу на гра ду по де ли ли Уна Ла јић са пе смом За ми сли же љу и Ду ња Петру шић са пе смом Она зна. Дру гу на гра ду је до би ла Ми на Ђур ђе вић ко ја је пе ва ла пе сму Мор ска прин це за а по бед ни ца ово го ди шњег фе сти ва ла је Миа Ву ко ма но вић са пе смом Путе ви пу ту ју. На гра ду пу бли ке до би ла је Кри сти на По па дић и пе сма Тво ја је љу бав као касе та. Фе сти вал у Срем ској Ми тро ви ци На ступ так ми ча ра Ко ће пред ста вља ти наш град 8. ју на, у Но вом Са ду или Пан чеву, на ре пу блич ком фи на лу знаће мо ка да се за вр ше так ми че ња и у оста лим гра до ви ма Ср би је. Рас пе ва но про ле ће је фе стивал са ве о ма ду гом тра ди ци јом, пр ви је одр жан го ди не, а под овим на зи вом одр жа ва се три на ест го ди на и је ди ни је фести вал та кве вр сте у на шој земљи ко ји се на ла зи у зва нич ном ка лен да ру так ми че ња и смо три за основ не шко ле Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. Под по кро ви тељ ством Гра да Срем ска Ми тро ви ва и Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омлади ну, а у ор га ни за ци ји Удру же ња гра ђа на "Mo zar te um" у Срем ској Ми тро ви ци се фе сти вал одр жа ва по дру ги пут. С.Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ВЕ ЧЕ МЕ ЂУ НА РОД НЕ КУЛ ТУ РЕ Ве ли ки пле сни спек такл Ма ни фе ста ци ја је до при не ла да се срет ну и бо ље упо зна ју раз ли чи ти на ро ди, али и да се го сти упо зна ју са кул тур ним зма не ми то сти ма Срем ске Ми тро ви це и та ко до при не су ње го вој бо љој пре зен та ци ји Цен тар за кул ту ру "Сирми ју март" и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја гра да Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зо ва ли су у су бо ту, 12. апри ла, ма нифе ста ци ју под на зи вом "Вече ме ђу на род не кул ту ре". На би ни По зо ри шта "До брица Ми лу ти но вић" то га да на уве че, пред Ми тров ча нима су на сту пи ли игра чи из Шпа ни је, Мек си ка, Ита ли је, Ки пра, Ан го ле, Ма ле зи је, Егип та и дру гих др жа ва. - У пи та њу је је дин стве ни пле сни спек такл, јер је учество ва ло де се так ан сам бала из исто то ли ко зе ма ља, а њи хо ви чла но ви су, у ствари, пред став ни ци ам ба са да тих зе ма ља. То су, мо же се ре ћи, не фор мал не фол клорне гру пе, ко је у ова квим или слич ним при ли ка ма по Срби ји пред ста вља ју кул ту ру сво јих зе ма ља. За нас је ово ве че би ла је дин стве на прили ка, јер су до шли и на ступи ли за јед но у скло пу програ ма "Ве че ри ме ђу на род не кул ту ре" - ре као је Пе тар Са мар џић, ди рек тор Цен тра за кул ту ру "Сир ми ју март". Бу ду ћи да је ова кул тур на ма ни фе ста ци је ме ђу на родног ка рак те ра, ор га ни зо ва на у са рад њи "Сир ми ју мар та" и Ту ри стич ке ор га ни за ције гра да, у Срем ској Ми трови ци су то га да на бо ра ви ле де ле га ци је ам ба са да по мену тих др жа ва. За њих су орга ни зо ва ни оби ла сци гра да и упо зна ва ње са ње го вом бо га том ба шти ном. Нај више су се за др жа ли у Цар ској па ла ти где им се обра тио и по же лео до бро до шли цу начел ник за кул ту ру Или ја Не дић. Не дав на ма ни фе ста ци ја је до при не ла да се срет ну и бо ље упо зна ју раз ли чи ти на ро ди, али и да се го сти упо зна ју са кул тур ним змане ми то сти ма Срем ске Митро ви це и та ко до при не су ње го вој бо љој пре зен та цији. С. Ђ. - М. М. Ча ри ори јен та Пле са чи ца Из про гра ма

28 28 Среда, 16. април Срећни ускршњи празници Kолектив Дома здравља Сремска Митровица КОРИСНИЦИМА НАШИХ УСЛУГА, ПОСЛОВНИМ ПАРТЕНРИМА И СВИМ ГРАЂАНИМА УПУЋУЈЕМО ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА ЈКП Топлификација Сремска Митровица СВИМ ГРАЂАНИМА СРЕМСКОГ ОКРУГА ЧЕСТИТАМО УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ Свим грађанима румске општине, свим верницима православне и католичке вероисповести - срећан Ускрс! Дом здравља Рума КОЛЕКТИВ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

29 Среда, 16. април ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 МАРКЕТИНГ Сер вис ра чу на ра, ду го го ди шње ис ку ство, пре сни ма ва ње ви део са др жа ја на ДВД или ЦД. Тел: ; КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ -Про да јем плац (8.005м2) са ку ћом, објекти ма и ис пу стом за ко зе, ви но гра дом, воћња ком и ли ва дом на Ли по ва чи код Ши да (при лаз са 3 стра не), или ме њам за ку ћу у Ер де ви ку. До го вор. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Казан џи лук). Тел: и Про да јем ку ћу у Ди во шу ули ца Фру шко горска 37 са 0,5 ха же мље стру ја, во да, те лефон. Тел: 011/ и 069/ Про да је плац на Са ви у Мар тин ци ма мо же за воћ њак или ви кен ди цу. Тел: Про да јем њи ву у се лу Ла ћа рак, јед но јутро, на кра ју тре ћег шо ра. Тел: 060/ Про да јем са лаш Ман ђе ло шки пут 7 и ку ћу у Ка ра ђор ђе вој 2 б. Тел: 061/ Про да јем но ви ју ку ћу са ло ка лом на од личној ло ка ци ји. Тел: 064/ и Про да јем ви кен ди цу 45 м2, но ва, Ро хаљ ба зе, на пла цу од 27 ари са воћ ња ком. Тел: ; 069/ Про да јем ку ћу код бол ни це, 185 м2, две стам бе не је ди ни це, ле га ли зо ва на. Тел: 063/ Про да јем ку ћу 140м2 плус по моћ ни објек ти ули ца Ја лиј ска че твр та број 7. Це на евра. Тел:065/ Про да јем ку ћу у ули ци Ду шка Ра до ви ћа, но ва град ња, усе љи ва, не то по вр ши на ку ће 153 м2, це на по вољ на. Тел: 064/ ; 064/ Про да јем ку ћу, 70 м2, ЦГ на чвр сто го ри во и на гас, у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: Про да јем ку ћу од 70 м2 на ле пом пла цу од 5 ари у бли зи ни Ро де. Тел: ; 063/ Про да јем ку ћу у Ку змин ској ули ци, плац 13 ари, це на евра. Тел: 069/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку, ули ца Же љезнич ка, 110 м2, плац 24 ара. Тел: 063/ Про да јем но ву усе љи ву ку ћу, 140 м2 у Лаћар ку, на Бе лој ру жи, мо же за ме на. Тел: 060/ Про да јем ви кен ди цу у Су се ку, 100 м2 ри бар ско на се ље. Тел: 065/ ; 060/ Про да јем но ву екс тра сре ђе ну ку ћу са двори штем, три шу пе, га ра жа, гре ја ње на гас у на се љу Ни ко ла Те сла. Тел: 060/ Про да јем ју тро зе мље на глав ном пу ту Жар ко вац-ру ма. Тел. 061/ СТА НО ВИ - Из да јем јед но со бан на ме штен стан са купа ти лом улаз по се бан, гре ја ње на гас. Тел: и 061/ Из да јем дво со бан стан у на се љу Ма ти је Хуђи ком плет но опре мљен, ЦГ. Тел: 063/ Про да јем тро со бан стан: по друм, га ра жа, цен трал но гре ја ње то пли фи ка ци је. Тел: ; 064/ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , С.Т.Р. ИВАНА МАШИНЕ АЛАТИ Електро МАТЕРИЈАЛ Водо МАТЕРИЈАЛ Пумпе ЗА ВОДУ Ђура Ракита ; Главна 218 Рума Доњи Петровци - Из да јем јед но со бан на ме штен дво ри шни стан, ули ца За на тлиј ска. Тел: Про да јем или ме њам гар со ње ру у Срем ској Ми тро ви ци за стан у Но вом Са ду. - Про да јем или ме њам гар со ње ру, 29 м2, у Срем ској Ми тро ви ци за Но ви Сад. Тел: 069/ Из да јем јед но со бан стан не на ме штен код бол ни це. Тел: 064/ Из да јем гар со ње ру у Де кан цу. Тел: 064/ Про да јем стан45м2 у на се љу Ма ти је Ху ђи згра да 32/11 дру ги спрат, код об да ни шта. тел: 065/ Про да јем тро со бан стан пр ви спрат два бал ко на на се ље Де ка нац у Срем ској Ми трови ци. Тел: 064/ Ве о ма по вољ но про да јем тро со бан стан 76м2 у Но вом Са ду де таљ но ре но ви ран са те ра сом, пар кин гом и га ра жом у по дру муу бли зи ни Ли ман ске пи ја це ули ца Алек се Шанти ћа 3. Тел: 064/ Из да јем дво со бан на ме штен стан са га сом, по себ на греј на је ди ни ца трг Ни ко ле Па ши ћа. Тел: Из да јем два че тво ро соб на ста на, је дан наме штен, а дру ги ни је у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 063/ По вољ но из да јем јед но со бан стан у на се љу Ма ти је Ху ђи, I спрат, ЦГ. Тел: 063/ Из да јем стан 35 м2 опре мљен кли ма и купа ти ло у Ју пи те ро вој 100, пр ви спрат, зграда са лиф том, адво ка ту или оси гу ра ва ју ћем дру штву. Тел: 064/ По вољ но про да јем дво со бан стан у на се љу Ма ти је Ху ђи, ули ца Ди јо кле ци ја но ва. Тел: Про да јем јед но со бан усе љив стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це, за ста ри је осо бе, це на евра. Тел: 069/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан са ку пати лом улаз по се бан, гре ја ње на гас. Тел: ; 061/ Из да јем јед но и по со бан на ме штен сан на сеље Во вјов де Сте па ¼. Тел: 069/ Из да јем дво со бан на ме штен стан, ЦГ у Декан цу. Тел: 064/ NA NOVOJ ADRESI HAMBURGERIJA "HAMBY" Železnička 49a Sremska Mitrovica ROŠTILJ, PILEĆE MESO, SVINJETINA... VRHUNSKI KVALITET - NISKE CENE! Dostava za narudžbe preko 500 din. Uslužno pečenje mesa. Tel: OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

30 30 Среда, 16. април МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA NEKA APARATI RADE ZA VAS Prodaja bele tehnike Kralja Petra I 102 Sremska Mitrovica ПРОДАВНИЦА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ТРГОВИНА - Из да јем јед но со бан стан на се ље Ма ти је Хуђи, од мах усе љив. Тел: ; 061/ "ТАП ТРГОВИНА РБ" ДОО Шид, Цара Лазара 65, тел: Из да јем стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 063/ Из да јем на ме штен дво со бан стан у Ма ти је Ху ђи. Тел: 063/ Про да јем стан у на се љу Орао, око 70 м2, или ме њам за стан у Но вом Са ду. Тел: 064/ Из да јем дво со бан стан, ули ца Вод на, од мах усе љив. Тел: 063/ Из да јем не на ме штен стан на пи ја ци, 50 м2, пр ви спрат, то пло вод. Тел: 063/ Из да јем два че тво ро соб на ста на је да на на ме штен, је дан не на ме штен. Тел: 063/ Из да јем ком фор ну не на ме ште ну ку ћу, 100 м2 гре ја ње на гас или чвр сто го ри во у Но вом шо ру. Тел: Ме њам стан у Срем ској Ми тро ви ци, 45м2 за гар со ње ру у Бе о гра ду, мо гућ сва ки до го вор. Тел: 063/ Из да јем дво ри шни стан, на ме штен Уроша Стој ши ћа 18. Тел: ; 060/ Про да јем нов стан 50 м2, у цен тру гра да (укљу чен лифт, ЦГ). Це на евра. Тел: 063/ Про да јем јед но со бан стан у на се љу Ни ко ла Те сла, це на Тел: Про да јем јед но со бан, ре но ви ран стан у цен тру гра да (34 м2, I спрат). Тел: 063/ Про да јем јед но со бан стан, ули ца Вод на, Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 060/ ЛО КА ЛИ -Из да јем ха лу на Во гањ ском пу ту 350м2 по год на за про из вод њу или ма га цин. Тел: 060/ Про да јем по слов но стам бе ни про стор ( тех нич ки пре глед у ра ду и јед но со бан стан) у Ла ћар ку. Тел: 065/ Про да јем по слов но стам бе ни про стор у Ма лој Сла во ни ји, мо же и за ме на. Тел: 065/ ВО ЗИ ЛА - Ку пу јем аутом обилe ис прав не, не ис прав не, ха ва ри сне, до евра. Тел: 069/ Про да јем Опел кор су 1,2 бен зин, вла сник са 5 вра та. Тел: 063/ и 064/ Про да јем Мер це дес Е у бес пре кор ном ста њу, пр ви вла сник, го ди на про из вод ње Тел: 064/ На про да ју Ла да Ни ва, 1,7 ли та ра, го ди на про из вод ње 2006, има угра ђен гас ( ате стиран пет го ди на), ре ги стро ван до сед мог месе ца у из у зет но ста њу, це на евра (може и до го вор). Тел: 064/ Про да јем ка ми он Мер це дес 913, но си во сти 5,5 то на. Тел: 063/ КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИПЛ.ЕЦЦ АЛЕКСАНДРА ТРБОЈЕВИЋ ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА Сремска Митровица, Стари Шор 93 4 Тел факс: и Про да јем Опел Век тру, бен зин, гас го дина про из вод ње ре ги стро ван до мар та Тел: 064/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор 577 го ди на про из вод ње 1986, но ви тип. Тел: 064/ Prenos, osiguranje, registracija vozila na 6 mesečnih rata Kuzminska 21, Sremska Mitrovica OGREVNO DRVO "Sto posto metar" Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji , , Vladimira Matijevića 106 (u krugu starog Poljostroja), Sremska Mitrovica - Из да јем или про да јем стан, 41 м2, ули ца 16. ди ви зи је. Тел: 064/ ; 065/ Хит но про да јем дво со бан, дво ри шни стан, 64 м2 у на се љу Ни ко ла Те сла, екс тра ло каци ја. Тел: 060/ Из да јем јед но со бан стан на се ље Ма ти је Ху ђи, од мах усе љив. Тел: 061/ и Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/

31 Среда, 16. април РА ЗНО - Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тет но и по вољ но. Тел: 064/ Из ра да и об ра да оште ће них ка да као и све вр сте кре че ња. Тел: 064/ Про да јем тов не пи ли ће. Тел: Об ра да и ла ки ра ње оште ће них ка да као и све вр сте кре че ња. Тел: 064/ Про да јем Бан сек за ре за ње др ва на стру ју. Тел:063/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре че ње, гле това ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те леви зо ре,lcd, пла зма, но ви је лап топ ра чу наре, кла вир не кар мо ни ке. нон стоп Мла ден. Тел: 021/ и 064/ Про да јем но ви је ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адресу- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, раз не електро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њи ра че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/ Про да јем ин ва лид ска ко ли ца, но ва, по годна за све те рен ске усло ве, це на по до го во ру. Тел: 062/ ; По треб на ме ди цин ска се стра са ис ку ством за не гу ста ре, не по крет не осо бе. Тел: од 8 до 15 ча со ва. - Про да јем ин ва лид ска ко ли ца и ма ши ни цу за пра вље ње ко ба си ца. Це на по до го во ру. Тел: ; 066/ По кла њам жен ку не мач ког ов ча ра (3 го дине). Тел: 064/ SN (razmak) TEKST OGLASA - Про да јем ци глу ста ру швап ску, гра ђу, жи цу за ви но гра де, ба гре мо ве шта по ве за ка ле ме. Тел: 063/ Про да ју се три тр кач ка ко ња од две до чети ри го ди не. Те ле фон: 015/ Про да јем ка вез за ко ко шке но си ље, за 20 и 40 ко ма да. Тел: Про да јем ко зје мле ко и сир са па шња ка Фру шке го ре. Тел: 066/ ; 061/ Бројеви телефона за заказивање специјалистичких прегледа у Општој болници Амбуланта Број телефона Радиолошка амбуланта Анестезиолошка амбуланта Уролошка амбуланта Хируршка амбуланта Кабинет за ултразвук срца Офталмолошка амбуланта Гастроенетеролошка амбуланта Кабинет за ергометрију АТД Лабораторија Кожни диспанзер Диспанзер за ментално здравље ОРЛ амбуланта Ортопедска амбуланта Интернистичка амбуланта (картотека) SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara SMS na broj Mail: infosm@ptt.rs Dežurna služba

32 32 КУЛТУРА Среда, 16. април МИ ТРО ВАЧ КИ МУ ЗИ ЧА РИ У РОК ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИ ЈИ ВОЈ ВО ДИ НЕ (2) Озбиљ ни до ме ти Ђор ђа Или ји на Пред ста вља ње срем ско ми тровач ких ро ке ра за сту пље них у Илу стро ва ној ен ци кло пе ди ји рок му зи ке у Вој во ди ни , на ста вља мо од ред ни цом о Ђор ђу Или ји ну (1952), ко јег аутор Бого мир Бо ги ца Ми ја то вић сматра "нај по зна ти јим и нај у спе шнијим рок му зи ча рем" из овог гра да. Пр ви кон такт са му зи ком имао је као че тво ро го ди шњак, ка да доби ја пр ву усну хар мо ни ку, да би по сле не ко ли ко де це ни ја у Аме рици сте као ре пу та ци ју ис так ну тог ства ра о ца, из во ђа ча и пе да го га. Ње гов рад у до мо ви ни, пак, ве зу је се за са мо стал ну, све стра ну и бога ту му зич ку ак тив ност, сви ра ње на ве ћем бро ју ин стру ме на та, рад са не ко ли ко рок гру па, ком по зитор ску и про ду цент ску де лат ност. Кла вир је учио код по зна те митро вач ке проф. Де ли је Ро гу лић, а сол фе ђо од си на јед ног ру ског све ште ни ка, да би убр зо упи сао му зич ку шко лу и са 15 го ди на до био свој пр ви (до ста лош) клавир. Сти де ћи се због не при кладног ин стру мен та, сâм је на ста вио да ве жба и по чео се дру жи ти са ло кал ним ти неј џе ри ма. То ком студи ја на Фи ло зоф ском фа кул те ту "За бра ње но при слу шки ва ње" омот Ју го сла ва Вла хо ви ћа (ет но му зи ко ло ги ја), сви рао је са бен до ви ма "De jan & Com pany", "Се ћа ње", "Сена 1" и још не ким. Тек ће осни ва ње сим фо-рок саста ва "Та ко", са бас ги тари стом Ду ша ном Ћу ћу зом, у Бе о гра ду, 1975, зна чи ти по че так јед не озбиљ ни је му зич ке ка ри је ре. Са тим бен дом ће, две го ди не касни је, на сту пи ти уз "Би је ло дуг ме" на чу ве ном кон цер ту код Хај дуч ке че сме. Сле ди Омла дин ски фе сти вал у Субо ти ци, 1978, и де би ал бум Та ко, па "Bo om фе сти вал" у Но вом Са ду и дру га пло ча, У вре ћи за спа ва ње (1980). Оба ал бу ма су ре и зда та у Не мач кој и Бра зи лу. Гру па "Та ко" ће се убр зо рас па сти, а Ђор ђе Или јин на ста ви ти ве о ма успе шну са мо стал ну ка ри је ру, ко ја ће би ти кру ни са на сјај ним со ло ЛП ал бумом За бра ње но при слу шки ва ње ("Suzy", 1983). Пло чу је сни мио и про ду ци рао чу ве ни Ро берт Неме чек, буб ње ве сви рао Вла ди мир Фур дуј (екс "Кор ни гру па"), а све оста ле ин стру ме не те (фла у та, усна хар мо ни ка, аку стич ни кла вир, со пран и те нор блок фла у та, син ти сај зер, бас синти сај зер, Ham mond ор гу ље и аку стич на ги та ра) на сни мио Ђор ђе Или јин. Омот за овај ал бум је ра дио наш вр хун ски илу стра тор Ју го слав Вла ховић, фо то гра фи ју пот пи сао ми тро вач ки ро кер Вла ди мир Ћур чић Ча ки, а Пе сму ми ру на пи са ла да нас по зна та лекар ка Све тла на При ца. И ова пло ча ће би ти ре и зда та у иностран ству, у Не мач кој и Итали ји. Јед но вре ме, Или јин ће би ти про фе сор му зи ке у Foto galerija Ми тро вач кој гим на зи ји и ет но лог у За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, а за тим као сни ма тељ и про ду цент у бе о град ском сту дију "Аква ри јус". Пред рат у бив шој Ју го сла ви ји од ла зи у Њу јорк, где да нас сни ма му зи ку за ре кла ме, по зо ри ште и филм и ра ди као пија ни ста у Умет нич кој шко ли у Харле му. Гру пу "Не жни зу би" су, 1981, осно ва ли Го ран Ма тић (ри там ги та ра), Ми ло син ко Сто ја но вић (буб ње ви), Звон ко По лак (бас ги та ра), Жељ ко Фе ренц (со ло ги та ра) и Го ран Гла дић (пе вач). Сви они су, прет ход но, у ло кал ним са ста ви ма из во ди ли об ра де, да би се у но вом бен ду окре ну ли ауторској му зи ци. Ве ћи ну ком по зи ци ја су на пи са ли Звон ко и Жељ ко, а го то во све тек сто ве, углав ном анга жо ва ног ка рак те ра, на пи сао је Го ран Ма тић. Као и ве ћи на ми тровач ких са ста ва, де би то ва ли су у До му омла ди не, пред ви ше од 800 по се ти ла ца. И јед на за ни мљи вост: Ђор ђе Ка ра фи ло вић: Ру ше ње ста рог цен тра Ши да Ђор ђе Или јин (Сни мио: Ми ки Трај ко вић) по што су на ре пер то а ру има ли само пет на е стак ну ме ра, да би концерт тра јао ко ли ко-то ли ко уобича је но, ве ћи ну пе са ма су сви ра ли по два пу та! По што Зво н ко По лак од ла зи у вој ску, 1983, за ме њу је га Ми ле та Јо ва но вић из "Фо бо са", са ко јим сви ра ју у јед ном клу бу у Еслинге ну (Не мач ка). По ред гра да на Са ви и окол них ма њих ме ста, насту па ли су у Пан че ву, Не го ти ну, Ни шу, Но вом Са ду, би ли пред група "Пар ном ваљ ку" на кон цер ту у Ми тро ви ци. По је ди нач но, до ста успе ха је имао Жељ ко Фе ренц. "Не жни зу би" су оста ви ли не што при стој них сни ма ка са на сту па у но во сад ском Сту ди ју "М", да би нај ви ше би ли упам ће ни по тексто ви ма про во ка тив ног са др жа ја: Сво је вре ме но, но во сад ска нови нар ка Со ња Ба јан ди ће ва Јо ва но вић об ја ви ла је књи гу под на сло вом Те рај ке ра, лут ко моја бе ла, сво је вр сни "вој во ђан ски реч ник за Па нон це по чет ни ке", саста вљен од не ко ли ко хи ља да старих ре чи, из ра за и из ре ка са ових на ших, углав ном, рав ни чар ских про сто ра. Не дав но се по ја вио и њен "реч ник" дру ге вр сте, збир ка крат ких при ча о ов да шњим "природ ним и иним ле по та ма", за пра во о вој во ђан ским се ли ма и гра до вима, јед но став ног на зи ва Ег зо тич на Вој во ди на ("Ори он спи рит", Но ви Сад 2013; глав ни уред ник Рад ми ла Ги кић Пе тро вић). Књи га об у хва та но вин ске за пи се о две сто ти нак на се ље них ме ста, ко је је ва ља ло оби ћи и пред ста ви ти, нај пре слуша о ци ма ра ди ја, а он да и ши рој чи та лач кој пу бли ци. Све је по че ло го ди не, када се но ви нар ка Ра дио Но вог Са да Со ња Јо ва но вић ви ше за ин те ресо ва ла за "ег зо тич ну", ону ма ње по зна ту или са свим не по зна ту Војво ди ну. По вод је би ла чи ње ни ца да се из ван По кра ји не, не рет ко и уну тар ње сâме, не до вољ но знало и ин си сти ра ло на ту ри стич ким вред но сти ма, осо бе но сти ма и привла че њу го сти ју. За че так ове књиге би ле су При че из рав ни це писа не за ра дио и еми то ва не до почет ка 2002, а по том су се ре ђа ле но ве ру бри ке и за пи си не са мо о ме сти ма у по чет ку ода бра ног средњег Ба на та. Бо ги ца Ми ја то вић и Го ран Ма тић на ми тро вач кој про мо ци ји Рок ен ци кло пе ди је Ми и на ше сви ње, Жу та во да и Љу бав ни ми ши ћи. Ми тро вач ка гру па "Не жни зу би" је пре ста ла да по сто ји го ди не, не по сред но по Жељ ко вом од ла ску у вој ску, али су на њен рас пад ути цале и при ват не оба ве зе оста лих чла но ва. Ма тић ће по ста ти истак ну ти члан и ру ко во ди лац ЈУЛ-а, јед но вре ме са ве зни ми ни стар за ин фор ми са ње, Сто ја но вић је на ста вио да се му зи ком ба ви у гру пи "Ма чак Ми ша бенд", док су оста ли, углав ном, про на шли се бе у разним за на ти ма и по сло ви ма изван рок сфе ре. (На ста вља се) Д. По зна но вић СЕ ЛА И ГРА ДО ВИ ПЕ РОМ ЈЕД НЕ НО ВИ НАР КЕ Вој во ди ном уз дуж и по пре ко - Не ко се ло има пре ле пу цр кву, не ко, опет, но ву бен зин ску пум пу; у не ком од се ла ме шта ни и не зна ју да смо већ дав но пре ко ра чи ли праг два де сет и пр вог ве ка, а у дру гом зна ју, ал' не ха ју, јер ин тер нет и не ке та мо но во та ри је, би ле оне реал ност или тек сан, си гур но ни су, обич ном чо ве ку, до не ле ви ше па ра или ма ње бри га... Из књи ге Со ње Јо ва но вић на у чи ће мо мно го то га ле по га о на ма са ми ма. Упо зна ћемо ком ши ју и ди ви ти се при ја те љу ко јег смо, мо жда, по вре ме но и пози ва ли на пр ву ју тар њу ка фу, али, да ни је ове књи ге, о ње му ни ка да не би смо са зна ли не ке ве о ма битне по је ди но сти ка же но ви нар ка Ра дио Но вог Са да на ру мун ском јези ку Ана Ни ко ли на Ур су ле ску, ко ја је Со њи не тек сто ве пре во ди ла за по тре бе свог про гра ма. А аутор ка Ег зо тич не Вој во ди не не где ће при ме ти ти да "у Вој води ни има 466 на се ље них ме ста", што зна чи: "Иде мо да ље!" Што се за сту пље но сти срем ских се ла и гра до ва ти че, на бро ја ли смо их нешто ма ње од че тр де сет: Ба чин ци, Ба но штор, Бер ка со во, Бе ше но во, Бе шка, Бин гу ла, све до Ви шњи ћева, Ви зи ћа, Вој ке, Врд ни ка и оних са пре фик сом Срем ски Ми тро вица, Ка ме ни ца, Кар лов ци. Па, онда, још: Ди вош, До бро дол, Ја зак, Кру ше дол, Ку ку јев ци, Ку пи но во, Ле дин ци, Ма ла Ре ме та, Ма ра дик, Мар тин ци, Слан ка мен, ве ћи на општин ских цен та ра, и та ко ре дом. Д. П.

33 Среда, 16. април СРЕЋНИ УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ Позориште "Добрица Милутиновић" Сремска Митровица СРЕЋНИ УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ Колектив Галерије "Лазар Возаревић" Сремска Митровица

34 34 Среда, 16. април Свим грађанима румске општине, верницима православне и католичке вероисповести, нашим корисницима и пословним партнерима, наjлепше честитке за Ускрс упућуjу запослени у ЈП Гас-Рума у Руми Свим грађанима и пословним партнерима желимо срећне ускршње празнике Свим житељима у нашоj установи, свим грађанима румске општине и Срема, пословним партнерима и приjатељима, срећне ускршње празнике желе запослени у Геронтолошком центру "Срем" у Руми Свим запосленима, пословним сарадницима и суграђанима честитамо ускршње празнике АД за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица

35 Среда, 16. април НО ВИ САД НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ САЈ МУ ТУ РИ ЗМА И ГА СТРО НО МИ ЈЕ Ле по те срем ске рав ни це Као и обич но, у по ну ди сре мач ких оп шти на, по ред при род них ле по та, би ле су и ле по те кул тур но-исто риј ског бла га и до ма ће срем ске ку хи ње, као и ква ли тет на ви на по ко ји ма Срем по ста је све пре по зна тљи ви ји За јед нич ким на сту пом на ового ди шњем, 47. по ре ду Ме ђуна род ном сај му ту ри зма и га строно ми је, ко ји је се од 10. до 14. апри ла одр жа вао на но во сад ском Сај му, срем ске оп шти не су још јед ном по ка за ле спрем ност да у сво ју ту ри стич ку по ну ду увр сте све ле по те Сре ма, обо га ће не специ фич но сти ма ко је по је ди не њего ве де ло ве чи не је дин стве ним и ме ђу соб но раз ли чи тим. Отва ра ју ћи Са јам, на ко јем је на сту пи ло пре ко 120 из ла га ча из се дам зе ма ља Евро пе, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства ре ги о- нал ног раз во ја Дра ган Сте вано вић, ис та као је да је ту ри зам област за ко ју др жа ва у бу дућ ности мо ра има ти мно го ви ше слу ха, тим пре што се у овој при вред ној гра ни го ди шње оства ри нај ве ћи при лив, у од но су на све оста ле при вред не гра не. Од Бран ко ви ћа до Саве Шу ма но ви ћа Као и обич но, у по ну ди сремач ких оп шти на, по ред при родних ле по та, би ле су и ле по те култур но-исто риј ског бла га и до ма ће срем ске ку хи ње, као и ква ли тетна ви на по ко ји ма Срем по ста је Ру ма пред ста ви ла сво је по тен ци ле Ин ђиј ци по ну ди ли не што но во Ири шко ша ре ни ло све пре по зна тљи ви ји. Ка ко је ис та кла Љу би ца Бо шко вић, из пе ћи нач ког Сек тора за раз вој ту ри зма, ту ри стич ка по ну да ове срем ске оп шти не све ви ше се окре ће ка об на вља њу по ма ло за бо ра вље ног кул та срем ских Бран ко ви ћа у че му по се бан зна чај има на се ље Ку пи но во ко је је овом при ли ком и по себ но пред ставље но. - Ту ри сти мо гу да по се те Пе ћин це и у њи ма Му зеј хле ба ко ји је је дин ствен, не са мо у Ср би ји и ре ги о ну, не го и ши ре, за тим етно ку ћу у Ога ру, као нај ста ри ју са чу ва ну сре мач ку ку ћу. Ода тле је ла ко оти ћи у Обреж и оби ћи Обед ску ба ру и спу сти ти се до Ку пи но ва, где мо гу оби ћи етно ку ћу, упо зна ти се са исто ри јом срем ских Бран ко ви ћа, а ту је и Ку пи ник као пр ва де спот ска престо ни ца, нај ста ри ја пра во слав на цр ква у Вој во ди ни, цр ква Све тог Лу ке, као и цр ква Мај ке Ан ге лине, из гра ђе на на ло ка ли те ту мана сти ра Обед и пр ве брв на ре у Вој во ди ни ко ју је ма ти Ан ге ли на из гра ди ла по до ла ску у Срем, исти че Љу би ца Бо шко вић. У фо кусу ту ри стич ке по ну де Ши да, ка ко ис ти че ди рек тор Ту ри стич ке ор гани за ци је ове оп шти не Ми ро слав Ја њић, би ће из ле ти ште Ли пова ча ко је је не дав но увр ште но у де сет нај а трак тив ни јих ло ка ци ја у Ср би ји за раз вој кам пинг ту ризма. По ред то га, Ши ђа ни су ту ристи ма по ну ди ли и Га ле ри ју Са ве Шу ма но ви ћа, фру шко гор ске мана сти ре, бер ка со вач ку ви ни ја ду као и ер де вич ку ку ле ни ја ду. Од Цар ске па ла те до ви на ра На свом штан ду, ми тро вач ка Ту ри стич ка ор га ни за ци ја предста ви ла је до бро по зна ту Цар ску па ла ту, фру шко гор ске ма на стире, као и ка те го ри зо ва на се о ска до ма ћин ства, а за ову при ли ку, ка ко ис ти че ди рек тор ка Та ња По знић, из ра ђе не су и две брошу ре: јед на ко ја пред ста вља знаме ни то сти је ди ног сре мач ког града и дру га у ко јој су да те ин форма ци је у ве зи са ка те го ри са ним до ма ћин стви ма. - Овај пут смо ре ши ли да добро по зна тој по ну ди при до да мо и ка те го ри са на до ма ћин ства, ка ко би по се бан ак це нат ста ви ли на по пу ла ри за ци ју се о ског ту ри зма и тра ди ци о нал ног сре мач ког дома ћин ства по ко јем смо пре позна тљи ви, ком би но ва ног, ка ко и до ли ку је, са до бром хра ном, песмом и ква ли тет ним ви ни ма - исти че Та ња По знић. До брим ре сто ра ни ма и ква литет ном хра ном пред ста ви ла се у Но вом Са ду и Ру ма, а ди рек тор ка рум ске Ту ри стич ке ор га ни за ци је Мир ја на Ву ја си но вић ис ти че да по ред хра не и пи ћа, ова сремска оп шти на ту ри сти ма мо же да по ну ди и са др жа је ма ни фе стаци о ни о ног ту ри зма, као и по се ту Ба ри Тр ско ва чи. Сво је ви на ре, ма на сти ре и удру же ња же на пред ста вља ли су и Бе о чин ци, ко ји сма тра ју да су сај мо ви по пут овог нај бо љи на чин да се по тен ци ја ли Сре ма пред ста ве ши рој јав но сти. - На ши по тен ци ја ли ле же у раз во ју вин ског и вер ског ту ризма и то, пре све га, за хва љу ју ћи чи ње ни ци да на на шој те ри то ри ји има мо два ма на сти ра, као и мноштво ви на ри ја од ко јих су нај позна ти је оне у Ба но штру, Че ре ви ћу На штан ду Пе ћи на ца Са ми тро вач ког штан да и Бе о чи ну, ко ја су одав но сте кла сво је до бро име и углед - сма тра Исмет Аде мов ски, ре фе рент за по сло ве ту ри зма у бе о чин ској општи ни. Ду на вом ка вин ској пре сто ни ци Сво је ту ри стич ке по тен ци ја ле, оп шти на Ста ра Па зо ва, пре ма речи ма Јо ва не Бу ђа нов ча нин из Ту ри стич ке ор га ни за ци је ове општи не, све ви ше ок јре ће Ду на ву са ко јим је ве зу је чак 24 ки ло мета ра оба ле. - Ове го ди не кре ће еко ло шки ка ра ван ко ји за вр ша ва код Ђерда па и то ра ди мо са дру гим локал ним са мо у пра ва ма, та ко да мо же мо сло бод но ре ћи да ће у Ста рој Па зо ви ту ри зам све ви ше би ти усме рен у прав цу на у ти ке и то је не што што смо овом при ликом и про мо ви са ли. Та ко ђе, имамо и Шун ка-фест, ко ји се одр жа ва кра јем ју на у Ста рој Па зо ви, затим у Го лу бин ци ма дво рац Шлос из 18. ве ка и још мно го то га, об јашња ва Јо ва на Бу ђа нов ча нин. Сво је ви на ри је, чар де и ре стора не пред ста ви ла је и Ин ђи ја, а пр ви чо век Ту ри стич ке ор га низа ци је Бо рис Па шко, на по ми ње да као је дин стве ну по ну ду ту ристи ма Ин ђиј ци мо гу да пру же три јед но днев на из ле та и то: во жњу џи по ви ма по Фру шкој го ри, обила зак ста рог Слан ка ме на и би цикли стич ку ту ру по Чор та но вач кој шу ми. На ша ре ном, ви ном и гро жђем укра ше ном штан ду, сво је по тенци ја ле пред ста ви ла је и оп штина Ириг, пре сто ни ца срем ског ви нар ства ко ја је и овај пут акце нат ста ви ла упра во на вин ски ту ри зам, пред ста вља ју ћи поред ма лих ви на ри ја и ви на ри је Мач ков по друм и Ко ва че вић, од но сно зна ме ни те Пу дар ске да не. По ред то га, Ири жа ни су за ин те ре со ва не упо зна ли и са мо гућ но сти ма бањ ског и вер ског ту ри зма, сход но чи ње ни ци да се на те ри то ри ји ове оп шти не нала зи чу ве на Ба ња Врд ник, као и нај зна чај ни ји фру шко гор ски мана сти ри. С. Лап че вић

36 36 Среда, 16. април Честитамо ускршње празнике Свим верницима, грађанима румске општине, пословним партнерима и пријатељима, срећне ускршње празнике желе запослени у ЈП Водовод Рума Срећни ускршњи празници Туристичка организација Града Сремска Митровица

37 Среда, 16. април Свим корисницима наших услуга, суграђанима и пословним сарадницима наjсрдачниjе честититамо ускршње празнике. Колектив ЈКП Комуналије Сремска Митровица Христос Васкрсе! Срећне ускршње празнике жели вам ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова Šťastlivé veľkonočné sviatky želá vám VKP Vodovod a kanalizácia Stará Pazova

38 38 Среда, 16. aприл ИН ЂИ ЈА ДА ВИД ДУ БА ЈИЋ ПО БЕД НИК НА ШКОЛ СКОМ КОН КУР СУ ВИ ЗУ ЕЛ НЕ УМЕТ НО СТИ Ми ке лан ђе ло из тех нич ке шко ле Да вид ин спи ра ци ју до би ја из сва ко днев них си ту а ци ја, осли ка ва ју ћи дру штве не про бле ме, а све ње го ве из ло жбе има ле су за јед нич ку те му Свет мо јим очи ма Ре не сан сном умет ни ку и вели ком мај сто ру Ми ке лан ђе лу Бу о на ро ти ју је тре ба ло че ти ри го ди не да осли ка свод Сик стинске ка пе ле у Ва ти ка ну, а је дан од де вет при зо ра је био Ствара ње Ада ма. Да ви ду Ду ба јићу 18-го ди шњем сред њо школцу Тех нич ке шко ле Ми хај ло Пу пин, тре ба ло је све га пар ме се ци да упра во на ову те му на пра ви ани ма ци ју и осво ји прво ме сто на школ ском кон кур су ви зу ел не ани ма ци је. О Да ви ду се већ при ча у Ин ђи ји, дру гови се по но се ње го вим успе хом, а он са ња ако Бог да, на ћи посао на кон шко ло ва ња и на тај на чин фи нан си ра ти сту ди је на Ака де ми ји драм ских умет но сти на сме ру ани ма ци ја и ви зу елни ефек ти - Кон курс је рас пи сан пре пар ме се ци у окви ру пред ме та ликов на кул ту ра ко ју пре да је наш про фе сор Алек сан дар Ра пић. Од не ко ли ко те ма ко је су би ле по ну ђе не, иза брао сам упра во Jедан од цр те жа Са из ло жбе у шко ли ову, јер ми је би ло лак ше да дођем до по да та ка. Од гле дао сам не ко ли ко до ку ме та ра ца, скупио ин фор ма ци је и сли ке и напра вио ви део. Ма ло сам и текст ани ми рао ка ко би све леп ше изгле да ло - ка же мла ди умет ник и до да је да је на сли ци пред стављен Адам ка ко бес по мо ћан лежи на зе мљи, док му Бог пре ко ка жи пр ста да је из вор жи во та. Ина че, фре ска ко ја се на ла зи на сво ду Сик стин ске ка пе ле, је јед но од нај ве ћих ре мек де ла на све ту. Ода бир те ме упра во го вори о зре ло сти мла дог мом ка ко ји је свој та ле нат за цр та ње спознао у де тињ ству. - И ја сам, као и мно га друга де ца, у де тињ ству во лео црта не фил мо ве и тру дио сам се да на у чим да на цр там по је ди не ли ко ве. Та ко се ро ди ла мо ја љубав и ин те ре со ва ње за умет ност - при ча Да вид и на ста вља да је та ле нат који су у њему пре по- Да вид Ду ба јић зна ли на став ни ци и ка сни је профе со ри, на сле дио од мај ке ко ја је мод ни ди зај нер. - Увек сам се пи тао ка ко наста ју ани ми ра ни ли ко ви и же лео да на у чим да их правим. Он да сам го ди не са знао за курс 2D ани ма ци је и карак тер ди зај на ко ји је ор га ни зо ван у Кан цела ри ји за мла де. Та да сам пу но то га на у чио, пре све га да ко ри стим про грам за цр та ње и ани ма ци ју, а на кон уче ња и ра да усле диле су мо је са мо стал не из ло жбе - ис ти че Давид и ка же да је поно сан што су ње го ви вр шња ци, али и други по се ти о ци Ур бан Фе ста и Но ћи му зе ја, мо гли да по гле да ју ње го ве цр те же: - Тре ћа из ло жба је би ла ор гани зо ва на у на шој шко ли Ми хајло Пу пин и на ту из ло жбу сам ве о ма по но сан. Да вид ин спи ра ци ју до бија из сва ко днев них си ту а ци ја, осли ка ва ју ћи оп ште дру штве не про бле ме по пут дро ге, коц ке, на си ља и ме ђу људ ских од но са, а све из ло жбе има ле су за једнич ку те му Свет мо јим очи ма. До са да је на пра вио ви ше од 20 ка рак те ра, али, ка ко ка же, тек је по чео. - Ужи вам док цр там, ли ковно је сте мој оми ље ни пред мет, а ни ка ко ми не иду бро је ви и ма те ма ти ка - до да је кроз ша лу овај мла ди та лен то ва ни мо мак. - Нај те же је до би ти иде ју, после све иде ла ко. Ли ко ви се прво цр та ју на па пи ру, на кон то га се ске ни ра ју и об ра ђу ју у ди гирал ном про гра му - об ја шња ва пре сре ћан што је осво јио пр ву на гра ду на школ ском кон кур су. - Са да сам мо ти ви сан да радим бо ље и ви ше и пре сре ћан сам што су љу ди чу ли за ме не. Во лео бих да упи шем Ака де ми ју драм ских умет но сти- смер анима ци је и ви зу ел них ефе ка та, али с об зи ром да је шко ло ва ње ја ко ску по, ни сам си гу ран да ћу ус пе ти то да оства рим. План ми је да на кон за вр ше не че твр те го ди не на ђем по сао и сам финан си рам шко ло ва ње - ис ти че овај скром ни мо мак. И на кра ју ове при че, треба се за пи та ти ко ли ко пу та смо при чи та ли при чу о мла дим тален ти ма ко ји ни су у мо гућ но сти да се да ље шко лу ју, а да су то мо гли, ве ли ка је ве ро ват но ћа да би ства ра ли чу да јер је ди но то и уме ју. Да вид је сва ка ко је дан од њих, оних ко ји мо гу до чу да. М. Ба ла ба но вић Ства ра ње Ада ма - ин спи ра ци ја РУ МА ЛИ КОВ НА ИЗ ЛО ЖБА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ Екс пло зи ја ко смич ког ко ло ри та Сло бо дан ка Бо ба Ча вић и - ''Ре флек си је'' Свет око нас је чу де сан. Бескрај на је кре а тив ност оно га ко га је ство рио. Све је раз лочи то, а опет има свој сми сао у по ве за но сти са сви ме што га окру жу је. Де лић сво је бес конач не ма ште у ства ра њу творац је по да рио и на ма, јер смо део ње га. За хвал на сам на том да ру јер ми ро жи вот чи ни смисле ни јим, чи ни да га по сма трам дру га чи јим очи ма, не као му ку би ти са ња, већ као ле по ту ствара ња. Ово би мо гао би ти жи вот ни и умет нич ки мо то Сло бо дан ке Бо бе Ча вић из Ру ме ко ја се, 11. апри ла у Кул тур ном цен тру сво јим плат ни ма пред ста ви ла рум ској пу бли ци, оној скло ној ли ков но сти као на чи ну до живља ја жи во та и све та. Из ло жба под на зи вом ''Ре флек си ја'' је ње но пр во са мо сталн по ја вљива ње у јав но сти. Сло бо дан ка Ча вић је од расла у Но вом Са ду, ту је за врши ла сред њу умет нич ку школу ''Бог дан Шу пут'', а по том и те чај за мо де ла ра обу ће у Загре бу. У Ру ми је јед но вре ме ра ди ла као мо де лар-кре а тор у Фа бри ци обу ће ''Фру шка го ра''. По след њих пет го ди на Бо ба је ан га жо ва на у Са ве зу сле пих и сла бо ви дих ли ца као ко ор ди натор кре а тив них ра ди о ни ца. До са да је уче ство ва ла на не ко лико за јед нич ких из ло жби. Отва ра ју ћи ову из ло жбу, рум ска сли кар ка Ми ли ја на Ју ца Јо ва но вић ис та кла је у пр ви план по јам екс пло зи је - екс пло зи је ко ло ри та и мо ти ва у све ту ко ји нас окру жу је: - Из ло жба је на ста ла после ду го го ди шње аку му ла ци је енер ги је из при ро де, при то ме не тре ба за бо ра ви ти ни то да Бо ба Ча вић жи ви у по ро ди ци сли ка ра - њен су пруг Ба та Чавић по зна ти је рум ски сли кар. Ње на плат на су из раз ко смичког на дах ну ћа, реч је о тех ни ци акрил, бо је су ин спи ра тив не. У ра ни јем пе ри о ду Бо ба се бави ла при ме ње ном умет но шћу, то су би ли углав ном пред ме ти од ко же, сли кар ство је но ви ја ствар у ње ном жи во ту. О ства ра ла штву Сло бо данке Ча вић го во ри ла је и ва јар ка Љи ља на Вој во дић: - Ан га жо ва њем у овој ху мани тар ној ор га ни за ци ји, сти че се мо гућ ност да се дру ги ма да рива, а ти ме се и на дах њу је. Моти ви на сли ка ма има ју ко смич ко зна че ње, али све мир је мра чан, а ње не бо је су све тле. Од го вор је у сле де ћем:бо ја се ви ди при екс пло зи ји у све ми ру, те бо је има ју од ре ђе но зна че ње, мо жда при ча ју о на ста ја њу и жи во ту зве зда. Код ове сли кар ке пре о- вла да ва ју цр ве на, жу та, зе ле на бо ја, у пр вом пла ну је све тлост. Не ка овај Бо бин екс пе ри мент са бо ја ма бу де иза зов за све вас. Аутор ка се нај пре за хва ли ла љу ди ма у Са ве зу сле пих - ове бо је су ин спи ри са не њи ма: - У пи та њу је вид, те шка живот на дра ма, али ми се ле по дру жи мо, упра жња ва мо са мо ве дре те ме, о бо ле сти се - не при ча. ''Ре флек си је'' су мо је уну тра шње по и ма ње све ми ра и све та око нас. На жи вот гле дам с ве дри је стра не, во ле ла бих да је тај жи вот и жи вљим бо ја ма, јер, бо је су ле ко ви те - за душу. К. Ку зма но вић Сло бо дан ка Ча вић у свом све ту бо ја

39 Среда, 16. април ХРИСТОС ВАСКРСЕ ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица КОРИСНИЦИМА НАШИХ УСЛУГА И САРАДНИЦИМА ЧЕСТИТАМО ВАСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ! ХРИСТОС ВAСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! ЈП Топлана Беочин

40 40 Среда, 16. април Христос Васкрсе! Ваистину Васкрсе! Срећан Ускрс ПУ Полетарац Стара Пазова Šťastlivá Veľká noc PU Poletarac Stará Pazova УКРШТЕНИЦЕ ВОДОРАВНО: 1. Заједно са 21 водоравно: ЧЕСТИТКА ЧИТАОЦИМА ЗА ПРАВОСЛАВНИ УСКРС, 7. Област у османлијском царству, 13. Стасати, повећавати се, 15. Преке нарави, 16. Истицање, 17. Северни јелен, 19. Име певачице Шаулић, 20. Врста вињака, 23. Врста сове, 24. Силовито напасти, 25. Упишите: Џ, Г, 26. Мера за површину, 27. Део пута, 25. Дивља ружа, 29. Америчка легенда рока, Рид, 30. Који припада Иви, 31. Град у Француској, некадашња палара краљева, 32. Град у Италији, 35. Притока Дунава у Аустрији, 36. Јединица електричног капацитета, 37. Неверство, 38. Ударац тупом страном мача. УСПРАВНО: 1. Верник хришћанске вероисповести, 2. Расипање, 3. Страна света, 4. Говеђи одрезак (енгл.), 5. Уз, при, 6. Плутајући објекат (мн.), 7. Римски знак за 900, 8. Аутономна покрајина (скр.), 9. Син Божији, 10. Кројачки алат (мн.), 11. Беда, туга, 12. Претходница, извидница, 14. Подручје у сливу реке Саве, 18. Тенденциозан, 21. Италијанска глумица, Алида, 12. Радиоиндустрија Загреб (скр.), 24. Скраћеница за нумеро, 25. Муслиманско мушко име, 27. Средњовековна грађевина, 28. Окрет у плесу, 29. Врста спорта у природи, 31. Индијски песник, 33. Ономатопеја мекања овце, 34. Хемијски знак за аргон, 36. Двадесет пето и 18. слово азбуке. Саставио: Т. Земан ВОДОРАВНО: 1. Заједно са 26 усправно: ЧЕСТИТКА ЧИТАОЦИМА ЗА КАТОЛИЧКИ УСКРС, 7. Велики пост од 40 дана пред Ускрс, 14. Елегична и тужна музика (плач) из 14. века, 16. Врста драгог камена, 17. Црнопути играч ФК Партизан, 18. Грађанска парница (скр.), 20. Кајакашки клуб у Сремској Митровици, 21. Река у Италији, 22. Житељ Ирана, 24. Аутоознака за Пећ, 25. Ужичанин, 26. Погодак песницом у боксу, 27. Град у немачкој, 28. Аутоознака за Ниш, 29. Мушко име, 30. Провера знања, 31. Ознака за државу Арканзас, 32. Хемијски знак за алуминијум, 33. Обрађивати земљу плугом, 34. Замбијски државник, Дауда, 37. Бивши аргентински председник, Арендо Херонимо, 39. Женско име, 40. Холивудски глумац, Дирк. УСПРАВНО: 1. Једна од чланица ФНРЈ, 2. Радио локатор (мн.), 3. Муслиманско женско име, 4. Тетка, 5. Име тенисерке Ивановић, 6. Хемијски знак за нитон, 7. Ознака за краља у шаху, 8. Америчка скраћеница за иде, у реду, 9. Врста штетног инсекта, живи у земљи, 10. Житељ једне острвске државе, 11. Чуперак косе (турц.), 12. Скраћеница за множина, 13. Присташа хришћанске адвентистичке секте, 15. Направа за ограђивање, 19. Лозинка, гесло, 27. Легендарни голман Хајдука, Владимир, 29. Држава на Блиском истоку, 30. Отисак стопала, 31. Римски поздрав, 33. Показна заменица, ср. Род, 35. Име глумца Паћина, 36. Иницијали наше тенисерке, 38. Упишите: Л, Б. Саставио: Т. Земан

41 Среда, 16. април ПИ СМА ЧИ ТА ЛА ЦА Ка ко ми је бан ка про да ла имо ви ну По чет ком фе бру а ра ове го ди не про дат је стам бе но по слов ни обје кат у цен тру Срем ске Ми тро ви це, ули ца Све то за ра Ми ле ти ћа 7, код хо те ла Сир ми јум. Бан ка као хи по те кар ни по ве ри лац је обје кат прода ла не по сред ном по год бом за из нос од евра, ко ли ко је по бан чи ној еви ден ци ји био дуг по кре диту до та да шњег вла сни ка по ро дич не фир ме По по вац Таф д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца. Од на ве де ног из но са бли зу евра су ка ма те и тро шко ви из вр ше ња. Укуп на не то по вр ши на овог но во и згра ђе ног објек та из но си пре ко 570 м2 плус 200 м2 пот кро вља са на мером до вр шет ка и из град ње ста но ва и кон це ла риј ског про сто ра. Ове по дат ке на во дим ра ди оце не ре ал но сти проце не вред но сти, по што је бан ка ан га жо ва ла суд ског про це ни те ља ве шта ка по чи јој про це ни цео обје кат тр жи шно вре ди евра, па је по за ко ну про дат при бли жно тр жи шној врд но сти. Пи сме но смо зах те вали да нам се до ста ви до ку мент о про це ни, али су нам од го вор, а са мим тим и до ста ва овог нај ва жни јег папи ра ус кра ће ни. О објек тив но сти про це ни те ља су ди мо из раз ло га што је још по ло ви ном про шле го ди не бан ка ан га жова ла као про це ни те ља фир му из Но вог Са да за ко ју је про ве ром утвр ђе но да глав ни про це ни тељ ни је упи сан у ре ги стар суд ских ве шта ка, а ко ји је исту не крет ни ну по на шем са зна њу про це нио на евра, ко ли ко је вре део ста ри сру ше ни обје кат ра ди из град ње новог. Ни ову про це ну ни смо мо гли до би ти, а на пи смено упо зо ре ње да ће се по кре ну ти кри вич ни по сту пак бан ка се ни је оба зи ра ла, па је ка ко се ви ди ан га жо вала дру гог по вољ ни јег ве шта ка. По ред ова два до ку мен та о про це ни, по ку ша ва се са кри ти и тре ћи. На и ме, пре ко пу но моћ ни ка ан га жова ли смо суд ског про це ни те ља ко ји је за ра чун бан ке до та да вр шио две про це не вред но сти истог објек та пра те ћи из град њу. Овом про це ном де таљ но је утврђе на са да шња тр жи шна вред ност сва ког де ла објек та по на ме ни и сте пе ну за вр ше но сти са упо ред ним по даци ма ко ли ко су по стиг ну те про дај не це не стам бе них и по слов них про сто ра на цен трал ним и истим ло ка ција ма у Срем ској Ми тро ви ци. Вред ност ове про це не је евра. Обе ћа ли смо да ове чи ње ни це не ће би ти скри ве не од јав но сти. Во јин По по вац У понедељак мале и посмртне огласе ћемо примати у радном времену од 7-14 часова Ре пу бли ка Ср би ја Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на Град Срем ска Ми тро ви ца ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ На осно ву чла на 81. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не ( Сл.гла сник РС бр.135/04, 36/09, 36/09- др.за кон, 72/09-др.за кон и 43/11-од лу ка УС) и чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/2009) О Г Л А Ш А В А С Е јав ни увид Сту ди је о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну про јек та базнe ста ни це мобилнe телефонијe За са ви ца Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та ба зне ста ни це мобилнe телефонијe За са ви ца, чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра на ка та стар ској пар це ли бр.2644 к.о.за са ви ца. Пла ни ра на ло ка ци ја ба зне ста ни це је на си ло су По љо при вред ног дру штва Ма чва у За са ви ци.. Ин ве сти тор је Пред у зе ће за те ле ко му ни каци је "Те ле нор"д.о.о. Бе о град, Омла дин ских бри га да 90. Об ра ђи вач Сту ди је од мар та го ди не је Лабо ра то ри ја W-LI NE, Ауто пут за За греб 41и, Бе о град. Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та ба зне стани це мо бил не те ле фо ни је За са ви ца, чи ја ре а- ли за ци ја се пла ни ра на ка та стар ској пар це ли бр к.о. За са ви ца, на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца, на жи вот ну сре ди ну, са др жи по дат ке: опис ло ка ци је на ко јој се пла ни ра из во ђе ње пројек та, опис про јек та, при каз глав них ал тер на ти ва ко је је но си лац про јек та раз ма трао, при каз ста ња жи вот не сре ди не на ло ка ци ји и бли жој око ли ни (ми кро и ма кро ло ка ци ја), опис мо гу ћих зна чајних ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну, про це ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у слу ча ју уде са, опис ме ра пред ви ђе них у ци љу спре ча ва ња, сма ње ња и, где је то мо гу ће, от кла ња ње сва ког зна чај нијег штет ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про грам пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, не тех нич ки кра ћи при каз по да та ка на ве де них у тач. 2) до 9), по да ци о тех нич ким не до ста ци ма или не по сто ја њу од го ва ра ју ћих струч них зна ња и ве шти на или немо гућ но сти да се при ба ве од го ва ра ју ћи по да ци. На осно ву чла на 20. За ко на о про це ни утица ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, 135/2004 и 36/2009) oдржаће се: 1.ЈАВ НИ УВИД сту ди је у тра ја њу од 20 да на од го ди не до го ди не. Сту ди ја ће би ти из ло же на на јав ни увид сва ког рад ног да на од 9-14 ча со ва у згра ди Град ске ку ће гра да Срем ска Ми тро ви ца, со ба број 44. Све бли же ин фор ма ци је о ме сту из ла га ња и потреб на об ја шње ња про јек та мо гу се до би ти у Градској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не. Фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти при медбе на сту ди ју у пи са ном об ли ку Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не. 2.ЈАВ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА И ЈАВ НА РАС ПРА- ВА о сту ди ји о про це ни утицајa го ди не у Срем ској Ми тро ви ци у про сто ри ја ма Град ске управе за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, ули ца Све тог Ди ми три ја број 13 у 11,00 ча со ва. На осно ву од лу ке Управ ног од бо ра, одр жа ног дана го ди не, Оп шта зе мљо рад нич ка за дру га Срем Ин ђи ја Вој во де Пут ни ка 12 б рас пи су је: О Г Л А С О усме ној јав ној про да ји рас хо до ва них основ них сред ста ва Пред мет про да је: 1. Рас ту рач ми не рал ног ђу бри ва (Ци клон), ка паци те та 1500 кг, у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 2. Бе ло рус МТЗ 82, го ди на про из вод ње 1982, во зи ло ни је ре ги стро ва но, од ја вље но је у П.У. Ин ђи ја, у во зном ста њу, по чет на це на ди на ра 3. Се тво спре мач (кри млер), се тво спре мач је тро крилни у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 4. Се тво спре мач (кри млер), се тво спре мач је тро крилни у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 5. Др ља ча че тво ро крил на, у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 6. Др ља ча че тво ро крил на, у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 7. Те шка ву че на та њи ра ча, у рад ном ста њу, та њи рача са 40 та њи ра, по чет на це на ди на ра 8. Плуг че тво ро бразд ни, у рад ном ста њу, по чет на цена ди на ра 9. Сиг ма се ја ли ца, жит на се ја ли ца не ис прав на, почет на це на ди на ра 10. Ва љак пе то дел ни глат ки, не ис прав но ста ње, почет на це на ди на ра 11. Кул ти ва тор за ше ћер ну ре пу, кул ти ва тор је шесто ред ни у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 12. Кул ти ва тор за ше ћер ну ре пу, кул ти ва тор је шесто ред ни у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 13. Чи зел ( под ри вач ), у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 14. Чи зел ( под ри вач ), не ис прав но ста ње, по чет на це на ди на ра 15. Ли ни ја за ше ћер ну ре пу Ма је ви ца, у рад ном стању, по чет на це на ди на ра 16. ВW Голф 2 ЦЛД, го ди на про из вод ње 1991, ди зел, за пре ми на мо то ра 1588 цм3, во зи ло ни је ре ги стро ва но, од ја вље но у П.У. Ин ђи ја, ни је у во зном ста њу, по чет на це на ди на ра Го ре на ве де на во зи ла и при кључ не ма ши не се про дају у ви ђе ном ста њу без пра ва на на кнад ну ре кла ма ци ју. Во зи ла и при кључ не ма ши не се мо гу по гле да ти у економ ском дво ри шту ОЗЗ Срем Ин ђи ја, Вој во де Пут ни ка 12 б у пе ри о ду од до у вре ме ну од 08 до 14 са ти. Ли ци та ци ја ће се одр жа ти да на са почет ком у 10 са ти у управ ној згра ди ОЗЗ Срем Ин ђи ја Вој во де Пут ни ка 12 б пр ви спрат. Пра во уче шћа на лици та ци ји има ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја упла те депо зит од 10 % од по чет не це не ( на бла гај ни ОЗЗ Срем Ин ђи ја или на те ку ћи ра чун ). Јав но надме та ње - про да ју спро во ди ко ми си ја ОЗЗ Срем Ин ђи ја ко ју име ну је ди рек тор. Уче сник јав ног над ме та ња ко ји по ну ди нај ви шу це ну, би ће ко на чан ку пац. Ку пац је у оба ве зи да на из ли ци ти ра ну це ну пла ти ПДВ. По за вршет ку над ме та ња де по зит се вра ћа, осим ко нач ном купцу, ко јем се тај из нос од би ја од из ли ци ти ра ног из но са. Ку пац је ду жан да за кљу чи Уго вор о ку по про да ји у ро ку од 7 (се дам) да на од да на ли ци та ци је, у про тив ном се сма тра да је од у стао од по ну де. По рез на пре нос ап солут них пра ва сно си ку пац. Сва бли жа оба ве ште ња и ин фор ма ци је у ве зи огласа мо гу се до би ти у про сто ри ја ма Оп ште зе мљо рад нич ке за дру ге Срем Ин ђи ја Вој во де Пут ни ка 12 б или на теле фо не 022/ и 022/ Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) redakcija@sremskenovine.co.rs, Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

42 42 Среда, 16. април Дана 9. априла у 66. години живота преминула је наша драга и вољена мама, свекрва и бака Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо нашој драгој и јединој Двадесет трећег априла године навршава се три године од када више није са нама наша мајка и супруга МИРА ВУКЕЛИЋ Ожалошћени: син Саша, снаја Биљана, унука Сашка и унук Александар. ТЕОДОРИ АНТИЋ удатој Цветинчанин Дана у 11,00 часова на Старом православном гробљу у Сремској Митровици дати годишњи помен. Њена најдража деца Алекса и Владан, мајка Загорка, браћа Александар и Слободан са породицама, Марија и тетка Нена са децом. ТЕОДОРА ЦВЕТИНЧАНИН Поносни смо што смо те имали, никада нећемо заборавити живот и срећно време проживљено у срећи и љубави скупа. Твоји најмилији: Владан, Алекса и Аца чувају успомену на тебе Дана 10. априла године преминуо је наш драги Најдража наша Последњи поздрав мајци ДУШАН УМЕТИЋ из Лаћарка С љубављу и поштовањем чуваћемо те у нашим срцима и волети вечно. Ожалошћени: супруга Нада, ћерка Мирјана, син Александар, унучад Петар, Нађа и Соња, зет Будиша, снаја Гордана, многобројна родбина и пријатељи. ВЕСНА МИЛОШЕВИЋ рођ.саблић Прошле су три године, и даље истом јачином недостајеш. Твоји Гога и Зока ВЕРИЦИ БЕЖАНОВИЋ преминула дана С љубављу и поштовањем чуваће те у сећању. Твоји: синови Синиша Чупић и Милош Бежановић са породицама. Дана 10. априла у 73. години живота преминуо је наш драги супруг, отац и деда Помeн Дана 18. априла навршава се две године од како није са нама наша драга мама, ташта и бака ВОЈИН ГАЛИЋ Ожалошћени: супруга Савка, син Стеван и ћерка Јагода са породицама и унуцима ЗОРАН ЧИКАРА Прошле су три године пуне бола и туге, а ти си сваког тренутка у нашим мислима и срцима.твоји Милош, Тања и Весна. ВАСИЛИК ЈУЛИЈАНА Твоји: ћерке Снежана и Вера, унука Ивана, унуци Владимир и Дарко и зетови Крста и Војислав. Сећање Дана 10. априла у 54. години живота преминула је наша драга и вољена супруга, мајка и бака Тужно сећање ВЕСКОВИЋ ИВАН БУРЧИК Твоји најмилији. СЛОБОДАНКА ДИВЉАК Ожалошћени: супруг Жарко, син Срђан, кћерка Снежана и унука Александра. ЈЕЛА ЖИВАН Успомену на њих чувају њихови најмилији.

43 Среда, 16. април Нека милостиви Господ подари покој души и рајскога насеља МИЛЕНКИ МИРАЖИЋ Почивај у миру! Једино што остаје да те се сећамо, јер рођени не умиру све док постоји сећање на њих. Бог да јој душу прости, вјечнаја памјат. Твоји: Стефан, Теодора, Александра, Властимир, Јасна, Драгољуб и породица Наградић. Дана дајемо 40. дневни помен нашој драгој и вољеној ДРАГИЦИ НЕНАДОВИЋ Њени најмилији: супруг Милан, синови Зоран и Ненад и ћерка Слађана Сећање МАНДИЋ МИЛКА НИКОЛА С љубављу и поносом чувамо успомену и сећање на вас. Ваши најмилији. Дана године навршило се четири године од када није са нама наш отац, деда и свекар Сећање Дана навршавају се три тужне године од како није са нама наша драга Дана навршава се три године како није са нама наш драги БОРИВОЈЕ БЕЖАНОВИЋ СВЕТОЗАР ЧУБРИЛО Са поносом и тугом чуваћемо те у срцима. Син Милош Бежановић са породицом 21. априла навршава се десет тужних година када си нас изненада напустио. Стално си у мојим мислима. Твоја ћерка Мирјана ЗЛАТА СУХАЊИ С љубављу увек ће је се радо сећати њени најмилији. ДРАГУТИН ЖАГАР Успомену на њега чувају супруга Милица и синови Ивица и Зденко са породицама Дана навршава се 15 година како није са нама наш драги Последњи поздрав драгој снаји Последњи поздрав драгој сестри Последњи поздрав зету Последњи поздрав течи МИЛОЈЕ ЈАКОВЉЕВИЋ Успомену на њега чувају његови синови Дејан и Дарко са породицама, мајка Гроздана и супруга Весна. СЛОБОДАНКИ ДИВЉАК Од деверова и заова са породицама. СЛОБОДАНКИ ДИВЉАК Од сестре Споменке са породицом. ВОЈИНУ ГАЛИЋУ од шурака Вујиновић Вукашина и снаје Маре са породицама ВОЈИНУ ГАЛИЋУ од Зокија, Анђелке са децом и баба Стане Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та је MI KROS-UNION д.о.о. Бе о град (Но ви Бе о град), Ва ја ра Жи во ји на Лу ки ћа 16. Пред мет ни про је кат је Обје кат за про из вод њу кон зум них ја ја-фар ма ко ка но си ља. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Аша њи, на кат. парц. 646 к.о. Аша ња, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Баји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шљење у пи са ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну за про је кат Обје кат за про из вод њу кон зум них ја ја-фар ма ко ка но си ља. Оде ље ње ѕа ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 29 За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Сл. гла сник РС" број 135/04 и 36/09) об ја вљу је Ј А В Н И О Г Л А С о да тој са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну 1. Но си лац про јек та ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА а.д. Бе о град, Та ков ска 2 плани ра ре а ли за ци ју про јек та Ра дио ба зна ста ни ца мо бил не те ле фо ни је SM109/SMU109 Ši ma nov ci-bosch у Ши ма нов ци ма, у окви ру по сто је ће фабри ке за про из вод њу бри са ча за ве тро бран ска ста кла ауто мо би ла Ro bert Bosch д.о.о. Бе о град, на кат. парц. 1746/47 к.о. Ши ма нов ци, оп шти на Пе ћинци. 2. У скла ду са чла ном 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Сл. гла сник РС" број 135/04 и 36/09) спро ве ден је по сту пак јав ног уви да у тра ја њу од до го ди не, а јав на рас пра ва је одр жа на го ди не у при су ству пред став ни ка но си о ца про јек та. 3. На осно ву из ве шта ја Тех нич ке ко ми си је број /2014-III-05 од го ди не Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не до не ло је ре ше ње број /2014-III-05 од го ди не ко јим се да је са гла сност на Сту ди ју о про це ни ути ца ја зате че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну за про је кат Ра дио ба зна ста ни ца мо бил не те ле фо ни је SM109/SMU109 Ši ma nov ci-bosch у Ши ма нов ци ма под усло вом да се ис по шту ју ме ре за спре ча ва ње, сма ње ње и от кла ња ње зна чај них штет них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у то ку ре а ли за ци је, ре дов ног ра да про јек та, удеса и по пре стан ку ра да про јек та ко је су де фи ни са не по гла вљем 8. по ме ну те сту ди је. 4. Но си лац про јек та је ду жан да обез бе ди и из вр ша ва ње про гра ма пра ћења ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред ви ђе ног по гла вљем 9. Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за по ме ну ти про је кат и да по дат ке до би је не мо нито рин гом до ста вља Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не и над ле жном ор га ну оп шти не Пе ћин ци. 5. Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном по ступ ку. Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав ности мо гу по кре ну ти управ ни спор под но ше њем ту жбе над ле жном су ду у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

44 44 Среда, 16. април ФУД БАЛ ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА ФУД БАЛ До њи Срем Спар так 1:0 (0:0) Стре лац: 1:0 Ми јић у 81. мину ту. Пе ћин ци: Спорт ски центар Су ва ча. Гле да ла ца: 500. Су ди ја: Но ви ца Ан ђе лов ски (Кача ре во) 6. Жу ти кар то ни: Чорда шић, Ла ки ће вић, Бу ко рац и Ла кић Пе шић (До њи Срем), Тум ба се вић, Ла зић, Ко ва че вић, Тор би ца и Фар каш (Спар так) ДО ЊИ СРЕМ: Бе лић 7, Лаки ће вић 7, Ку зма но вић 7, Пр ље вић 7, Ла кић Пе шић 7, Бу ко рац 6,5, Син ђић 6,5 (од 89. Чор да шић), Кру нић 6,5 (од 65. Јан ко вић), Дам ња новић 6,5 (од 89. Ни ки то вић), Зец 7, Ми јић 8. СПАР ТАК: Алек сић 7, Лазић 6,5, Ко ва че вић 6,5, Шарац 6,5 (од 47. Но ско вић 7,), Тор би ца 7, Но ва ко вић 6,5 (од 67. Ан то нић), Ми ло шевић 6,5, Ми лић, Тум ба се вић 7 (од 86. Мр ке ла), Фар каш 7, Ра до вић 7. Играч утак ми це: Ми лош Мијић. Љу би те љи фуд ба ла у Пећин ци ма по до ла ску на Су вачу при ме ти ли су две но ви не: по сле ду же вре ме на у старт ној по ста ви До њег Сре ма је Кру нић, а цен трал на три би на је ре но вира на у вип ло жу. Утак ми ца за до ма ћи на је би ла би ти или не би ти и за то су до ма ћи фуд ба лери вр ло ср ча но по че ли. Већ у 4. ми ну ту озбиљ на при ли ка: Крунић од лич но про и гра ва Бу кор ца у ка зне ном про сто ру Спар та ка, ко ји у па ду не успе ва за ис контро ли ше лоп ту. Де таљ из 8. мину та ко ји је мо гао бит но ути ца ти на да љи ток ме ча: Ла зић пра ви пре кр шај над Дам ња но ви ћем у свом шест на е стер цу, те за Андје лов ског ни је би ло ди ле ме пе нал. На жа лост по до ма ће на ви ја че, Кру нић се ни је просла вио : по сле вр ло сла бог шута лоп та је про шла по ред де сне ста ти ве Алек си ћа. Пар ми ну та ка сни је Зец је у од лич нопм продо тру на ни зао не ко ли ко игра ча али ни је имао до вољ но сна ге ПР ВА ЖЕН СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца 26. ко ла: Крагу је вац: Рад нич ки Шу ма ди ја (да нас, Н. Сад: Вој во ди на НИС Гас Ста ра Па зо ва 61:51, Ја го ди на: Ја го ди на 2001 Спартак 78:81, Бе о град: Пар ти зан Сту дент 87:47, Бе о град: Цр ве на Зве зда Вр бас Ме де ла 73:75, Ша бац: Ша бац Ра ди вој Ко раћ 39:92, Ср бо бран: Ср бо бран Вршац 64:70 1. Ра ди вој Ко раћ : Цр ве на Зве зда : Пар ти зан : Вр бас Ме де ла : Вр шац : Ср бо бран : Шу ма ди ја : Ша бац : Рад нич ки : Вој во ди на НИС Гас : Спар так : Сту дент : Ста ра Па зо ва : Ја го ди на : КО ШАР КА Д. Б. и кон цен тра ци је да на нај бо љи на чин окон ча ак ци ју. У 20. ми ну ту ле па ак ци ја дома ћи на: ди ван цен тар шут Лаки ће ви ћа, Зец ша ље по врат ну Кру ни ћу, ко ји сла бо шу ти ра. Брза кон тра до ма ћи на ви дје на је у 25 ми ну ту, али још јед на пропу ште на при ли ка До њег Сре ма, одн. Ми ји ћа. Го сти из Су бо ти це се, бу де и у 35, ми ну ту, Ми лић је, на кон про и гра ва ња Тор би це у вр ло из глед ној по зи ци ји, али до про ме не ре зул та та не до ла зи. И Ми ло ше вић је био у при ли ци (40. ми нут) да не што ви ше уради, али по сле ње го вог шу та лопта про ла зи по рерд де сне ста ти ве го ла Бе ли ћа. Ко нач но, у 45. мину ту ко ло сал на при ли ка за До њи Срем: по сле шу та Кру ни ћа, лопта про ла зи ис под Алек си ћа, али у по след њем тре нут ку го сту ју ћа од бра на из би ја лоп ту. У на став ку утак ми це у пр вим ми ну ти ма ини цви ја ти ва Спарта ка. Леп шут Но ско ви ћа у 50. ми ну ту, а у 54. на цен тар шут Тор би це за де лић се кун де касни Но ско вић, ко ји је унео много све жи не у игри го сти ју. Исти играч је озбиљ но при пре тио и у 58. ми ну ту. Ко нач но, фуд ба лери До њег Сре ма до ла зе се би и у 59. ми ну ту Син ђић шу ти ра са око 20 ме та ра, али без веће опа сно сти по го сте. Ми јић се мо гао про сла во и ти у 69. ми ну ту, ка да је при хва тио од би је ну лопту и из пр ве шу ти рао, али му је Алек сић ушао у шут. Са мо ми нут ка сни је Јан ко вић, ко ји је за ме нио ин ди спо ни ра ног Кру нића, од лич но упо шља ва Ми ји ћа, али и овог пу та, по сле ње го вог шу та, не ма про ме не на се ма фору. И ка да је нер во за на Су вачи по ста ја ла све ве ћа, на шут се од лу чио Ми јић (81. ми нут) са око 22 ме тра и лоп та за вр шава у до њем ле вом углу Алек сића. Усле дио је огро ман при ти сак Спар та ка, али водјство од 1:0 остао је као ко на чан ре зул тат. Ж. Ра ди во је вић ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА СЕ ВЕР (М) Ре зул та ти утак ми ца 24. ко ла: Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Ду нав 62:63, Кула Хај дук То по ла 94:68, Ру ма: Ру ма Је дин ство 83:89, Ср бо бран: Ака де мик Оџа ци 100:80, Ки кин да: Ве ли ка Ки кинда Мла дост 58:71, Вр бас: Вр бас Све ти Ђор ђе 93:84, С. Ми тро ви ца: Срем Но ва Па зо ва 77: Срем : Ду нав : Вр бас : Ака де мик : Хај дук : Ста ра Па зо ва : Је дин ство : Све ти Ђор ђе : То по ла : Мла дост : Ру ма : Оџа ци : Ве ли ка Ки кин да : Но ва Па зо ва : Д. Б. ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА Ре зул та ти 23. ко ла: БЕ О ГРАД: Вождо вац - Рад нич ки :0, ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Спар так 1:0, БЕ О ГРАД: Црве на зве зда - Чу ка рич ки 4:1, КРУ ШЕ ВАЦ: На пре дак - Но ви Па зар 2:1, ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на - Рад нич ки (Н) 2:1, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор - Пар ти зан 0:1, НО ВИ САД: Вој води на - Рад 0:1, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град - Сло бо да По инт 1:0. 1. Цр ве на зве зда : Пар ти зан : Чу ка рич ки : Ја го ди на : Но ви Па зар : Вој во ди на : Во ждо вац : Рад нич ки (Н) : На пре дак : Спар так : Сло бо да : До њи Срем : Рад нич ки : Ја вор : ОФК Бе о град : Рад :28 21 Сле де ће ко ло (че твр так, 17. април): КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки ОФК Бе о- град, УЖИ ЦЕ: Сло бо да По инт - Вој во ди на, БЕ О ГРАД: Рад - Ја вор, НИШ: Рад нич ки - На пре дак, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар - Црве на зве зда, БЕ О ГРАД: Чу ка рич ки - До њи Срем, СУ БО ТИ ЦА: Спар так - Во ждо вац. Ж. Р. ПР ВА ЛИ ГА Ре зул та ти 22. ко ла: ЗЕ МУН: Те ле оптик - БСК 0:0, ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ: Мета лац - Син ђе лић 2:0, УЖИ ЦЕ: Је дин ство Пу те ви - Сло га (ПНМ) 2:0, НО ВИ САД: Про ле тер Ин ђи ја 3:1, КРА ЉЕ ВО: Слога - Бе жа ни ја 3:0, ЧА ЧАК: Бо рац - Ти мок 2:1, ЛУ ЧА НИ: Мла дост - Рад ник 1:2, ПА- ДИ НА: До ли на - Сме де ре во 0:0. 1. Мла дост : Ме та лац : Сло га (К) : Сло га (ПНМ) : Бе жа ни ја : Бо рац : Про ле тер : Син ђе лић : Рад ник : Је дин ство Пу те ви : БСК : Те ле оп тик : Сме де ре во : Ти мок : До ли на : Ин ђи ја :36 20 Сле де ће ко ло (сре да, 16. април): ПА ДИ НА: До ли на - Те ле оп тик, СМЕ ДЕ РЕ- ВО: Сме де ре во - Мла дост, СУР ДУ ЛИ ЦА: Рад ник - Бо рац, ЗА ЈЕ ЧАР: Ти мок - Сло га, БЕ О ГРАД: Бе жа ни ја - Про ле тер, ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја - Је дин ство Пу те ви, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га - Ме та лац, БЕ О ГРАД: Синђе лић - БСК. Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти 20. ко ла: НО ВА ПА ЗО ВА: Рад нич ки - Сло га 1:0, ШИД: Рад нич ки - Ба нат 1:0, ОЏА ЦИ: Тек сти лац - Бач ка 2:1, СУ БО ТИ ЦА: Бач ка Је дин ство 2:0, ПАН ЧЕ ВО: Ди на мо - Па лић 2:0, ЧЕ- ЛА РЕ ВО: ЧСК - Ду нав 1:1, СРЕМ СКА МИ- ТРО ВИ ЦА: Рад нич ки - Сен та 0:0, НО ВИ САД: Но ви Сад - Рад нич ки (С) 3:0. 1. Сен та : ЧСК : Ди на мо : Ду нав : Бач ка (БП) : Сло га : Рад нич ки (СМ) : Рад нич ки (НП) : Рад нич ки (Ш) : Бач ка : Тек сти лац : Рад нич ки (С) : Па лић : Ба нат : Но ви Сад : Је дин ство :36 14 Сле де ће ко ло (сре да, 16. април): НО ВИ САД: Но ви Сад - Рад нич ки (НП), СОМ БОР: Рад нич ки - Рад нич ки (НП), СЕН- ТА: Сен та - ЧСК, СТА РА ПА ЗО ВА: Ду нав - Ди на мо, ПА ЛИЋ: Па лић - Бач ка 1901, НО- ВИ БЕ ЧЕЈ: Је дин ство - Тек сти лац, БАЧ КА ПА ЛАН КА: Бач ка - Рад нич ки (Ш), БА НАТ- СКИ ДВОР: БА НАТ - Сло га. Ж. Р. ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД Ре зул та ти утак ми ца 20. ко ла:адашев ци: Гра ни чар 1924 Це мент 0:1, Пригре ви ца: При гре ви ца Бо рац 2:1, Н. Сад: Ин декс Ср бо бран 1:1, Б. Ја рак: Мла дост Цр ве на Зве зда 0:1, Вр бас: Вр бас Слога 2:0, Бе шка: Хај дук По лет 2:1, Каћ: Ју го вић Је дин ство 1:0, Сло бо дан: Омлади нац. 1. При гре ви ца : Цр ве на Зве зда : Вр бас : Сло га : Омла ди нац : Це мент : Ин декс : Мла дост : Ср бо бран : Ју го вић : По лет : Бо рац (-1) : Гра ни чар : Је дин ство : Хај дук :44 14 Сле де ће ко ло, да нас: Каћ: Ју го вић - Гра ни чар 1924, Ст. Па зо ва: Је дин ство Хај дук, Си вац: По лет Вр бас, Ер де вик: Сло га Мла дост, Но ви Сад: Цр ве на Звезда Ин декс, Ср бо бран: Ср бобран При гре ви ца, Но ви Сад: Бо рац Омла ди нац, Сло бо дан: Це мент. Д. Б. СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца 20. ко ла: Инђи ја: Же ле зни чар Сло вен 0:2, Хртков ци: Хрт ков ци Пар ти зан 0:2, Вој ка: Сре мац Хај дук :0, Ла ћа рак: ЛСК Ку пи но во 0:0, С. Но ћај ски: Бу дућ ност До њи Пе тров ци 3:0, Го лу бин ци: Ја дран Љу ко во 0:1, Ириг: Рад нич ки Хај дук 4:1, Ру ма: Пр ви Мај Ру дар 1:1. 1. Ку пи но во : ЛСК : Љу ко во : Ру дар : Сло вен : Сре мац : Рад нич ки : Пар ти зан : Хај дук : Пр ви Мај : Д. Пе тров ци : Хрт ков ци : Бу дућ ност : Ја дран : Хај дук : Же ле зни чар :79 7 Сле де ће ко ло: Ру ма: Пр ви Мај Желе зни чар, Врд ник: Ру дар Рад нич ки, Ви шњи ће во: Хај дук Ја дран, Љу ко во: Љу ко во Бу дућ ност, Д. Пе тров ци: До њи Пе тров ци ЛСК, Ку пи но во: Ку пи но во Сре мац, Ши ма нов ци: Хај дук 1932 Хртков ци, Ви то јев ци: Пар ти зан - Сло вен. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА ИС ТОК Ре зул та ти утак ми ца 20. ко ла: Крче дин: Фру шко го рац По ду на вац 0:0, Ру ма: Је дин ство Гра ни чар 0:2, Н. Сланка мен: Ду нав Сло вен 1:1, Огар: Шу мар - Фру шка Го ра 3:2, Кр ње шев ци: Сло га ПСК 2:1, Жар ков ци: На пре дак - На пре дак (П) 1:2, Деч: Сре мац Чор та нов ци 2:3, Сло бод но: Је дин ство (П). 1. На пре дак (П) : ПСК : Гра ни чар : По ду на вац : На пре дак (Ж) : Фру шка Го ра : Је дин ство (П) : Чор та нов ци : Сло га : Сло вен : Фру шко го рац : Сре мац : Је дин ство (Р) : Шу мар : Ду нав :30 8 Сле де ће ко ло: Пла ти че во: Је дин ство Сре мац, Чор та нов ци: Чор та нов ци - Напре дак (Ж), По пин ци: На пре дак Сло га, Пу тин ци: ПСК Шу мар, Ру ма: Фру шка Го ра - Ду нав, Си бач: Сло вен - Једин ство (П), Гра бов ци: Гра ни чар По дуна вац, Сло бо дан: Фру шко го рац. Д. Б. ОФЛ РУ МА - ИРИГ Ре зул тат 17. ко ла: РИ ВИ ЦА: Плани нац - Вој во ди на 1:0, ША ТРИН ЦИ: 27. ок то бар - По лет до ма ћин иза звао прекид при ре зул та ту 1:2, КРА ЉЕВ ЦИ: ОФК Кра љев ци - Бо рац (К) 0:6, ВО ГАЊ: Слога - Фру шко го рац 1:2, ЈА ЗАК: Цар Урош - Мла дост (П) 12:0, БУ ДЈА НОВ ЦИ: Младост - Сре мац, го сти иза зва ли пре кид при ре зул та ту 1:0. 1. Бо рац (К) : Кру ше дол : Фру шко го рац : По лет : Сло га : Сре мац : Мла дост (Б) : Вој во ди на : Пла ни нац : ОФК Кра љев ци : Цар Урош : Бо рац (С) : ок то бар : Мла дост (П) :74 8 ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ - ИН ЂИ ЈА Ж. Р. Ре зул та ти 14. ко ла: МА РА ДИК: Слога - Срем 1:1, ПР ХО ВО: Мла дост - Бо рац 1:0, НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ: По лет - Ка ме ни 3:2, ДО ЊИ ТО ВАР НИК: Сло бо да - Ло вац 4:0, ОБРЕЖ: Гра ни чар - Ви тез 4:0, ОФК Бре стач је био сло бо дан. 1. По лет : Срем : Ка ме ни : Гра ни чар : Сло га : Бо рац : ОФК Бре стач : Мла дост : Ло вац : Сло бо да : Ви тез :59 3 ОФК ШИД Ж. Р. Ре зул та ти 12. ко ла: БИН ГУ ЛА: ОФК Бин гу ла - Гра ни чар 1:0, СОТ: Брат ство - Омла ди нац 2:2, БЕР КА СО ВО: Сре мац - Јед но та 2:2, ИЛИН ЦИ: Бо рац - ОФК Би кић 1:1, Је дин ство сло бод но. 1. Је дин ство : ОФК Би кић : ОФК Бин гу ла : Јед но та : Гра ни чар : Брат ство : Бо рац : Сре мац : Омла ди нац :24 8 Ж. Ра ди во је вић ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Ре зул та ти 15. ко ла: ЈА РАК: Сремац - На пре дак 4:1, ЗА СА ВИ ЦА 1: Сло га - Пла ни нац 0:1, БО СУТ: Бо сут - БСК 1:2, ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ: Бо рац - Ми трос 0:3, РА ДЕН КО ВИЋ: Бо рац - Фру шко го рац 1:0, ЧАЛ МА: Сло га - Гр гу рев ци 2:1. 1. Ми трос : Фру шко го рац : Сло га (Ч) : Бо сут : Бо рац (ВР) : Сре мац : Пла ни нац : БСК : Бо рац (Р) : Сло га (З-1) : Гр гу рев ци : На пре дак :73 4 КО ШАР КА Ж. Р. ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА ЈУГ (М) Ре зул та ти утак ми ца 24. ко ла: Вој ка: Пинк Омла ди нац 65:98, Пан че во: Дина мо Вој ка (од ло же но), Пан че во: Крис Крос Ја дран (да нас), Шид: Пар ти зан - Дру жи на Ко зло вац 94:87, Б. Но во Се ло: БНС - Ба нат ски Кар ло вац 77:70, Ко вин: Рад нич ки ЛСК 78:70, Сло бо дан: Ин дианс Ба скет. 1. Б Н С : Рад нич ки : Вој ка : Омла ди нац : Л С К : Крис Крос : Ди на мо : Ба нат ски Кар ло вац : Ин ди анс Ба скет : Пар ти зан : Ја дран : Пинк : Дру жи на Ко зло вац : Сле де ће ко ло: Ин ђи ја: Ин ди анс Баскет Рад нич ки, Ла ћа рак: ЛСК БНС, Б. Кар ло вац: Ба нат ски Кар ло вац Пар тизан, Де бе ља ча: Дру жи на Ко зло вац - Крис Крос, Ст. Па зо ва: Ја дран Ди на мо, Вој ка: Вој ка Омла ди нац, Сло бодан: Пинк. Д. Б.

45 45 СПОРТ Среда, 16. aприл За вр ше на је се зо на так миче ња у ва зду шном, а кре ћу над ме та ња у ма ло ка ли бар ском оруж ју. Срем ска Ми тро ви ца, на стре ли шту Клу ба Жив ко Ре лић Зуц, као и ра ни јих го ди на, би ће до ма ћин и тех нич ки ор гани за тор Кам па пер спек тив них стре ла ца Ср би је. Камп ће се одр жа ти од 17 до 22 апри ла, а оку пи ће на ше најта лен то ва ни је страл це у га ђању ма ло ка ли бар ском пу шком и ма ло ка ли бар ским пи што љем. Овај пут у Ми тро ви цу сти же 27 мла дих стре ла ца из Но вог Са да, Ки кин де, Ста ре Па зо ве, Ин ђи је и дру гих гра до ва. Ме ђу уче сни ци ма кам па би ће и тро је стре ла ца из Сре ма и то: Ву кашин Бо јић (Мла дост Ин ђи ја) и Мар та Би реш и Са ња Вука ши но вић ( Је дин ство-ста ра Па зо ва). Ди рек тор Кам па би ће секре тар Клу ба Жи во Ре лић-зуц и ко ор ди на тор струч ног ра да у том спорт ском ко лек ти ву Небој ша Ре лић, док је за технич ког ру ко во ди о ца од ре ђен тре нер Ми лу тин Сте фа но вић. Камп фи нан си ра Ми ни стар ство омла ди не и спор та, а ор га ни зује га Стрељч ки са вез Ср би је. У град на Са ви сти же и 11 тре не ра, под чи јим над зо ром ће ве жба ти мла ди стрел ци. Ме ђу њи ма ће би ти и Ли ди ја Михај ло вић и Ја сна Ше ка рић, јед на од на ших нај бо љих спорти ски ња свих вре ме на, про славље на ви ше стру ка ре кор дер ка и шам пи он ка. Ми тро вач ко стре ли ште испу ња ва ви со ке ме ђу на род не стан дар де, а по себ но је припре мље но и уре ђе но за ову при ли ку. Пред ност ми тро вач ког стре ли шта је и у то ме што се на ла зи го то во у са мом цен тру гра да, док је од хо те ла Сир мијум, где ће би ти сме ште ни учесни ци кам па, уда ље но тек нешто ви ше од 500 ме та ра. А да на ми тро вач ком стре лишту ста са ва ју све бо љи стрелци, све до че и так ми че ња у Уљ ми и Но вом Са ду ко ји ма је СТРЕ ЉА ШТВО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СТАР ТУ ЈЕ КАМП ПЕР СПЕК ТИВ НИХ СТРЕ ЛА ЦА Шам пи о ни до че ку ју пер спек тив не У Ми тро ви цу сти же 27 мла дих стре ла ца из Но вог Са да, Ки кин де, Ста ре Па зо ве, Ин ђи је и дру гих гра до ва. Ме ђу уче сни ци ма кам па би ће и тро је стре ла ца из Сре ма Бо јић ме ђу ода бра ним Срп ске ју ни о ре и ју ни ор ке у га ђа њу ма ло ка ли бар ским оружјем, пу шком и пи што љем, нај пре од 16. до 18. ма ја у хр ват ском Оси је ку оче ку је Ква ли фи ка ци о ни тур нир за Европ ску ли гу младих, ис точ на гру па а по том од 25. ма ја до 1. ју на у не мач ком Су лу и Свет ски куп па ће иза бра ни ци на шег се лек то ра, њих 27- оро, од 17. до 24. апри ла, има ти за јед нич ке при пре ме у Кам пу пер спек тив них стре ла ца у Срем ској Ми тро ви ци а ме ђу по зва нима је и Ву ка шин Бо јић, стре лац ин ђиј ске Стре љач ке дру жи не, што је ве ли ко при зна ње и мла дом так ми ча ру. про теклго ви кен да за вр ше на се зо на га ђа ња ма ло ка ли барским оруж јем. Оста ло је још Пр вен ство Ср би је у Сме де ре ву, а за тим на сту па се зо на га ђа ња ма ло ка ли бар ским оруж јем. Мла ди стрел ци ми тро вачког клу ба Жив ко Ре лић-зуц оства ри ли су са ја јан би ланс у екип ној и по је ди нач ној кон курен ци ји у Вој во ди ни, а би ли су до ста успе шни и на ре пу бличком ни воу У су бо ту је одр жа но у Уљми зад ње ко ло Ка дет ске ли ге Вој во ди не, где је ми тро вач кој еки пи уру чен по бед нич ки пехар. Еки па Клу ба Жив ко Релић Зуц у га ђа њу стан дард ном ва зду шном пу шком у са ста ву: Фи лип То па ло вић, Не бој ша Ву ка ди но вић и Де јан Ве сковић, чи ји је тре нер Пре драг- Пе ца Му нић, до мо гла се ти туле ко ло пре кра ја пр вен ства, ка да су Ми тров ча ни би ли дома ћи ни. У кон ку рем ци ји ви ше од сто стра ла ца у ге не рал ном пла сману Не бој ша Ву ка ди но вић био је че твр ти Фи лип То па ло вић пе ти, а Де јан Ве ско вић шести. Су тра дан је одр жа но фина ле у Но вом Са ду у кон курен ци ји ју ни о ра, на ко ме су Ми тров ча ни по но во бли стали. Еки пи мла ђих ју ни ор ки у га ђа њу ва зду шним пи штољем при па ло је пр во ме сто. Мла ђи ју ни о ри у га ђа њу вазду шном пу шком за у зе ли су дру го ме сто., али и ти ту лу вој во ђанскг шам пи о на у гађа њу ва зду шним пи што љем, а бли ста ви ре зул та ти оства рени су и у по је ди нач ној кон курен ци ји. Стра хи ња Рат ков по стао је шам пи он Вој во ди не. Злат но од лич је у кон ку рен ци ји мла ђих ју ни ор ки при па ло је и Ка та ри ни Ма риц ки. И Стрел ци Мла до сти су солид ним ре зул та ти ма обе ле жили Пр вен ство Ср би је за ка де те и ју ни о ре у га ђа њу из се риј ске ва зду шне пу шке, одр жа ном ми ну лог ви кен да у Сме де ре ву, по што су ка де ти и ка дет ки ње, екип но, у ве о ма ја кој кон курен нци ји осво ји ли пр ва ме ста. Та ко ђе, ти ту лу пр ва ка при граби ла је и Кри сти на Мар ко вић у по је ди нач ној кон ку рен ци ји. С. Ло Д. В. Сти же и Ја сна Ше ка рић KARATE ПТУЈ, БУ ДИ СА ВА СА ШАМ ПИ О НА ТА НА ШАМ ПИ О НАТ Сир ми јум убе дљи во нај бо љи а ра ти сти ми тро вач ког Сир- ју ма на ста ви ли су са се ри- Кми јом успе ха на ме ђу на род ној сцени. Ми тров ча ни су на сту пи ли на пр вом Бал кан ском шам пи о на ту у овој древ ној бо ри лач кој ве штини у сло ве нач ком гра ду Пту ју и про га ше ни су за нај бо љу еки пу. Иза бра ни ци ма тре не ра Све тисла ва-ци ге Ра ко ви ћа при па ло је 20 ме да ља и то 6 злат них, 8 сре бр них и 6 брон за них. По ред еки пе до ма ћи на, на ступи ли су и ка ра ти сти из Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го вине. У свим уз ра сним ка те го ри јама у бор ба ма и ка та ма так ми чило се 450 ка ра ти ста. Злат но од лич је при па ло је Ана ста си ји Па вле шин, Ду шану Ђор ђе ви ћу, Јо ва ну Ло пати ћу, Ду ша ну Ста ни ши ћу и Ро бер ту Ба ју ку. Та ко ђе, еки па Сир ми ју ма би ла је по бед ник на овом так ми че њу у ка та ма, насту пи ла је у са ста ву: Ста ни шић, Ба јук, Не ди мо вић. Сре бр не ме да ље осво ји ли су:јо ван Ло па тић, Игор Спахић, Ми ли ца Ку зми нац, Роберт Ба јук, Ве ли бор Ерић и Ма ри ја Ме да ко вић. Брон за ног од лич ја до мо гли су се: Вук Ко зли на, Ми ли ца Крстић, Ми ли ца Ба ла нац, Младен Не ди мо вић, Ду шан Стани шић и Ве ли бор Ерић. Ми тор вач ки ка ра ти сти би ли су успе шни про те клог ви кен да и у Бу ди са ви, где је одр жа но 16. пр вен ство Вој во ди не, осво јивши чак 31 ме да љу. Нај бо љи су би ли: Ана ста си ја Па вле шин, Вла ди мир Па вле шин, Ми лан Вла и са вље вић, Ва ња Гру јић, Игор Спа хић, Ђор ђе Гру јић, Мар ко Га врић, Да мјан Ми ливо је вић, Вла ди мир Па шић, Ми ли ца Кр стић, Ми лош Нешко вић, Јо ван Ло па тић, Дими три је Ра ди вој ков, Ср ђан Ђо нић, Ми хај ло Ла зић, Ања Кр стић, Ми ли ја на Ву че тић, Алек сан дар Та дић, Ми ли ца Ба ла нац, Сте фан Па вло вић, Ми лош Ра до са вље вић, Урош Ђор ђић и дру ги. С. Ло. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УСПЕ ШАН СТАРТ СЕ ЗО НЕ Сан дра По ло ви на шам пи он Ср би је Но ва ка ја ка шка се зо на отворе на је Пр вен ством Ср би је у ма ра то ну на Ади Ци ган лији. Над ме та ња су се од ви ја ла у свим уз ре сним ка та го ри јама у ди сци пли ни К-1 на 5000 ме тра. Ми тро вач ки Ка ја ка шки клуб Вал, ко ји ове го ди не обеле жа ва шест и по де це ни ја посто ја ња и успе шног ра да, имао је на овом так ми че њу тро је пред став ни ка. Би ли су то ју ниор ка Сан дра По ло ви на, кадет Мар ко Ми хај ло вић и кадет ки ња Ма ри ја До ста нић. Ре пре зен та тив ка и кан ди дат за уче шће на Европ ском пр венству у Фран цу ској и Свет ском шам пи о на ту у Ма ђар ској, Сандра По ло ви на, осва ја њем ти туле пр ва ка Ср би је, ис пу ни ла је оче ки ва ња и по ка за ла да се на стар ту но ве се зо не на ла зи у вр ло до број фор ми и да од ње и ове го ди не се мо гу оче ки ва ти вред ни ре зул та ти на до ма ћој и ме ђу на род ној сце ни. Мар ку Ми хај ло ви ћу припа ло је че твр то ме сто. Овај КА ЈАК пла сман мо же се оце ни ти као за до во ља ва ју ћи, с об зи ром да су ње го ва спе ци јал ност кра ће ста зе. Ма ри ја До ста нић во ди ла је тр ку и оче ки вао се њен тријумф. Ме ђу тим, до го дио се инци дент, због ко га је би ла примо ра на да на пу сти тр ку. На њен ка јак на ла тео је ча мац с так ми чар ком из Бач ке Па ланке, због че га је до шло до квара на кр ми и Ма ри ја је оста ла без ти ту ле. - За до во љан сам оства ре ним ре зул та ти ма на ших так ми ча ра, но са да је сва па жња усме рене на дво днев ни Куп Ср би је у Бе о гра ду, ко ји је на про гра му за де се так да на, ко ји је по себно ва жан за ре пре зен та тив це, јер од оства ре них ре зул та та за ви си ће њи хов да љи на ступ на ме ђу на род ној сце ни, ис ти че ру ко во ди лац струч ног шта ба Ва ла Не над Ко сјер. С. Ло. Сан дра По ло ви на

46 46 СПОРТ Среда, 16. април РУ КО МЕТ БО ВЛИНГ ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА ВОЈ ВО ДИ НА (М) Ин ђи ја - Ди на мо (Пан че во) 21:25 (7:14) ПР ВА ЛИ ГА По бе да Ме тал ца Спорт ска ха ла у Ин ђи ји. Гле да ла ца: 100. Су ди је: Ра до мир Осто јић и Дани јел Рај ко вић (обо ји ца из Но вог Са да). Сед мер ци: Ин ђи ја 4 (3), Ди на мо 4 (4). Ис кљу че ња: Ин ђи ја 10, ди на мо 12 мину та. ИН ЂИ ЈА: Пе тро вић 6 (3), Дро бац, Но ва ко вић, Бу ба ло, Триф ко вић 1, Кри жа нов ски 2, Па ви ће вић, Гу дурић 3, Шја ки нић, Ба лић 2, Јев то вић 1, Жив ко вић, Па вло вић 2, Се ку лић, Ми хај ло вић 3, Ми ло ше вић 1. ДИ НА МО: Ја ко вље вић 1, Да ви довић 3, Бу њев че вић 2, Б. Ра да но вић 1, Ма. Пе тро вић 1, Ми. Пе тро вић 1, Сре те но вић 2, Бре ти, С. Ра да но вић 1, Сто јил ко вић, Ра до са вље вић 5 (4), Са вић, Пу па вац, Опа чић 7, Мирчев ски 1, Ја нев ски. Играч утак ми це: П. Опа чић (Ди на мо). Д. В. Ме та лац и Бо влин стон НА КИОСЦИМА ЈЕ НОВИ БРОЈ "СРЕМСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ" Ре зул та ти 17. ко ла: Зе мун Ку рир (Зе мун) - Инел (Зе мун) 12:4, Цр ве на зве зда (Бе о град) - Ду ко (Зе мун) 5:11, Фор ту на (Но ви Сад) - Кру па ри (Бач ко Ду ша но во) 11:5, Ме та лац (Ши ма новци) - Бо влин стон (Сом бор) 11:5 и Раван град (Сом бор) - Кен ди (Зе мун) 8:8, Жа бац (Зе мун) био је сло бо дан. ТА БЕ ЛА: Зе мун Ку рир 23, Жа бац 22, Кен ди и Фор ту на по 21, Ме та лац 20, Бо влин стон 18, Цр ве на зве зда 14, Ра ван град 13, Кру па ри 10, Ду ко 6 и Инел 2 бо да. Ме та лац - Бо влинг стон 11: (4) : 4046 (0) По је ди нач ни ре зул та ти: ПР ВИ СЕТ: 1:1 (Здрав ко Пе рић - Го ран Ви де ка нић 186:161, Ђу ро Перић - Вик тор Буј до шо 118:159, Душан Ђу рић - Мар ко Ми рић 201:181 и Пе три слав Ка на зир - Не дељ ко То лић 169:171). ДРУ ГИ СЕТ: 2:0 (Ду шан Ђу рић - Не дељ ко То лић 191:212, Пе три слав Ка на зир - Мар ко Ми нић 208:158, Здрав ко Пе рић - Вик тор Буј до шо 161:145 и Ђу ро Пе рић - Го ран Виде ка нић 175:136). ТРЕ ЋИ СЕТ: 1:1 (Пе три слав Кана зир - Вик тор Буј до шо 189:153, Ду шан Ђу рић - Ми лан Вуч ко вић 191:147, Ђу ро Пе рић - Не дељ ко Толић 162:182 и Здрав ко Пе рић - Марко Ми нић 177:181). ЧЕ ТВР ТИ СЕТ: 2:0 (Ђу ро Пе рић - Мар ко Ми нић 166:167, Здрав ко Перић - Не дељ ко То лић 191:158, Петри слав Ка на зир - Ми лан Вуч ко вић 195:161 и Ду шан Ђу рић - Вик тор Буј до шо 184:142). ПЕ ТИ СЕТ: 1:1 (пр ви дубл, 358:330/ Здрав ко Пе рић 168, Ђу ро Пе рић Не дељ ко То лић 178, Го ран Ви дека нић 152/; дру ги дубл, 375:388/ Душан Ђу рић 147, Пе три слав Ка на зир Ми лан Вуч ко вић 211, Мар ко Ми нић 177). ШЕ СТИ СЕТ: 0:2 (пр ви дубл, 323:333/ Здрав ко Пе рић 162, Душан Ђу рић Ми лан Вуч ко вић 173, Мар ко Ми нић 160; дру ги пар, 337:381/ Ду шан Ђу рић 164, Пе трислав Ка на зир Не дељ ко То лић 180, Го ран Ви де ка нић 201). Ж. Ра ди во је вић Апелина пекара нуди БУРЕК Кућна достава тел: Радно време ВРСТА БУРЕКА! - Бурек са сиром - Бурек са месом - Бурек са пилетином - Бурек са пица надевом - Бурек са шкембићима - Бурек са празилуком - Бурек са вишњама - Бурек са јабукама...

47 Среда, 16. април

48 48 Среда, 16. април Недељни хороскоп Ован До след ни сте, чи ме учвр шћу је те од носе с јед ним по слов ним парт не ром. У одно си ма с во ље ном осо бом ја ча те ме ђусоб но по ве ре ње та ко што ис пу ња ва те оче ки ва ња. Бик Од го вор но и са ве сно при сту па те плани ра ним оба ве за ма, а спрем ни сте и да иза ђе те у су срет јед ном ко ле ги. На емо тив ном по љу, је дан Лав пре ма ва ма има озбиљ не на ме ре. Бли зан ци Осе ћа те по тре бу да пру жа те по моћ дру ги ма, при че му ис по ља ва те са о сећај ност. Рас по ло же ни сте за дру же ње и зна те шта је ва шем парт не ру по треб но да би се до бро осе ћао. Рак Прет ход но ула га ње на по ра по ка зу је по зи тив не ре зул та те, што вас чи ни задо вољ ним, али је то и знак да на ста вите да се тру ди те. Оче ку је вас при ја тан су срет с Де ви цом. Лав Стр пљи ви сте и спрем ни да пре ђете сва ку пре пре ку. Ја сно обра зла же те сво је ста во ве, увер љи ви сте и при до бија те по ве ре ње са го вор ни ка. За јед нич ке пла но ве има те с Ва гом. Де ви ца Има те до бар осе ћај за но вац, што вам пру жа мо гућ но сти да ви ше ин ве сти ра те у про јек те ко ји вам до но се ко рист. Једна Ри ба вам по кла ња сво је по ве ре ње у це ло сти. Ва га Сми ре ни сте и си гур ни у се бе, чи ме де лу је те по зи тив но на сво ју око ли ну. Дру ги се мо гу осло ни ти на вас. С воље ном осо бом оства ру је те бли скост и ја ча те по ве ре ње. Шкор пи ја У мо гућ но сти сте да оства ри те про бој на по љу јав но сти и да по стиг не те бољу ефи ка сност уз по слов не кон так те. У љу ба ви се при ла го ђа ва те по тре ба ма парт не ра. Стре лац У мо гућ но сти сте да по бољ ша те и учврсти те по слов не ве зе и кон так те. С једним при ја те љем ра ди те на за јед нич ком про јек ту. Во ље на осо ба вас ис пу ња ва. Ја рац Од ру ке вам иду по сло ви ко ји под сти чу кре а тив ност и пру жа ју вам мо гућ ност за на пре дак у ка ри је ри. Склад ну љубав ну ве зу на ду же ста зе мо же те оствари ти с Ра ком. Во до ли ја Има те сјај не иде је и уме те да их ре а лизу је те на аде ква тан на чин, чи ме учвршћу је те сво је по слов не по зи ци је. Је дан Бли за нац је озбиљ но за љу бљен у вас. Ри бе Има те до бар осе ћај за ула га ња, што вам мо же до не ти до бит ке и по пра ви ти ва ше ма те ри јал но ста ње. Во ље ној особи пру жа те по др шку и по зи тив не подсти ца је, што вас збли жа ва. Кувар Воћ ни гриз ко лач преливен чоколадом Са стој ци шо ља од бе ле ка фе ше ће ра 1 ва нил ше ћер 100 гра ма су вог гро жђа 5 шо ља од бе ле ка фе во де 4 на рен да не ја бу ке 3 шо ље од бе ле ка фе уља 3 шо ље од бе ле ка фе гри за 8 шо ље од бе ле ка фе бра шна 1 пра шак за пе ци во Прелив 100 гра ма чо ко ла де, ва нил ше ћер На чин при пре ме У по су ди за ме ша ње сје ди ни ти све са стој ке и из ра ди ти их др ве ном вар ја чом. Сме су си па ти у на у љен и бра шном посут плех. Пре ко те ста на не ти прет ход но из рен да ну чо кола ду на нај круп ни је рен де. Пе ћи у прет ход ној за гре ја ној рер ни на 180 сте пе ни 25 ми ну та. Го тов ко лач по же љи по су ти ва нил ше ће ром. Ко лач је уку сни ји ако од сто ји или се ко ри сти су тра дан. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Де ли мич но облач но Макс. 23 Мин. 8 Углавном сунчано Макс. 24 Мин. 9 Делимично облачно Макс. 24 Мин. 11 Пљу ско ви Макс. 23 Мин. 10 Пљу ско ви Макс. 22 Мин. 10 Облач но Макс. 23 Мин. 10 Делимично облачно Макс. 22 Мин. 10 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 27. мај 2015. Број 2830 Цена

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information