МЕТОДИ И ОПРЕМА ЗА СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА ЗА ПОГОНИ СО АСИНХРОНИ КАФЕЗНИ МОТОРИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "МЕТОДИ И ОПРЕМА ЗА СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА ЗА ПОГОНИ СО АСИНХРОНИ КАФЕЗНИ МОТОРИ"

Transcription

1 ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 7 9 октомври 2007 Тони Крстевски МЗТ Хепос Максим Гонев Eurozon МЕТОДИ И ОПРЕМА ЗА СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА ЗА ПОГОНИ СО АСИНХРОНИ КАФЕЗНИ МОТОРИ КУСА СОДРЖИНА Асинхроните кафезни мотори имаат важна улога во безбедното и ефикасно работење на која било фабрика. Поради тоа постои потреба да се намали цената за нивно одржување и да се спречат непредвидените неисправности кај електромоторните погони со асинхрони кафезни мотори. Во овој труд се претставени техники за дијагноза на неисправности во асинхрони кафезни мотори со употреба на модерни методи и опрема за дијагностика. Клучни зборови: A/D конвертор, дијагностика, асинхрон кафезен мотор. ABSTRACT Induction cage motors play very important part in the safe and efficient running of any industrial plant. Therefore, there is a considerable demand to reduce maintenance cost and prevent unscheduled downtimes for electric drive systems, especially AC induction machines. Accordingly, this work presents a technique for the diagnosis of faults in induction cage motors, with use of modern methods and equipment for diagnosis. Keywords: A/D converter, diagnosis, induction cage motor. 1 ВОВЕД Електромоторните погони со нисконапонски асинхрони кафезни мотори се доминантни во индустријата со повеќе од 60% учество во сите електромоторни погони. Во многу производствени капацитети во индустријата има илјадници асинхрони кафезни мотори, се почесто напојувани од фреквенциски конвертори. Асинхроните кафезни мотори се робусни и доста доверливи, но поради големиот број во секоја фабрика нормално има по неколку застои годишно поради неисправни мотори. Нивната исправност секако влијае врз обемот и квалитетот на производството. Детекцијата на неисправностите на асинхроните кафезни мотори во почетен стадиум овозможува доволно време за планирање на поправка и непланираниот застој е помал. Поради овие причини мониторингот на моторите треба да овозможи детекција на неисправноста уште во почетен стадиум. Познати се многу грешки кои што можат да се јават кај овие мотори како: - грешки на електричниот систем (оштетување на проводниците во статорската намотка, оштетување на изолацискиот систем), - оштетување на магнетното коло и механичките делови, - грешки во роторските стапови и крајните прстени, Грешките во лежишта може да се откријат уште во почетен стадиум со мерење на вибрациите. Грешките во роторот кај асинхроните кафезни мотори може да се откријат со спектрална анализа на статорската струја. Овие грешки на лежиштата и роторот се развиваат полека, па нивната поправка може да се изведе за време на планиран застој. Грешките во статорската намотка се развиваат многу побрзо отколку грешките кај другите компоненти. Фреквенциската анализа на аксијалниот магнетен A1-14I 1/6

2 MAKO CIGRE 2007 A1-14I 2/6 флукс е потенцијален метод за мониторинг на неисправностите во статорската намотка на нисконапонските асинхрони кафезни мотори. 2 МЕТОДИ ЗА СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА НА ПОГОНИ СО АСИНХРОНИ КАФЕЗНИ МОТОРИ Мониторингот на моторите е базиран на мерење на: - статорската струја, - аксијалниот магнетен флукс, - температура на лежишта, статорска намотка и јадро, - вибрации на лежишта, - парцијални празнења на статорската намотка, - струја во лежишта, - напон на приклучоците на моторот. Некои од сигналите добиени од мерењето се обработуваат како временски сигнали, но некои се конвертираат во фреквенциски спектри и се обработуваат како различни фреквенциски компоненти. Денешните производители на опрема за дијагностика на асинхрони кафезни мотори најчесто користат методи со фреквенциски спектри на статорската струја, аксијалниот магнетен флукс и вибрации. 2.1 Анализа на статорската струја Според [5] постојат повеќе производители на опрема и софтвер кои ја користат анализата на статорската струја за добивање на информации за состојбата на електричните и механичките делови на моторот. Кај сите нив се користи мерење на статорската струја и анализа на истата за да се добијат соодветни информации значајни за одржувањето. Мерењето на струјата на моторот може да се врши со помош на струен трансформатор во секундарното коло и со помош на клешта на кабелот од моторот. За прилагодување на сигналите се користи единица посебен уред кој во себе содржи високопропустен филтер. Ured za prosleduvawe na signalot Struen transformator (a) Merewe vo sekundarnoto kolo Spektralen analizator Ured za prosleduvawe na signalot Struen transformator Spektralen analizator (b) Merewe na faznite strui Слика 1 Мерење на статорската струја 2.2 Анализа на аксијалниот магнетен флукс Според [3] спектарот на растурниот магнетен флукс е резултат на струјните фреквенциски компоненти на статорот и роторот. Во фреквенцискиот спектар на аксијалниот растурен магнетен флукс има компоненти, со одредени фреквенции. Тоа се хармоници: основен и виши хармоници, но

3 MAKO CIGRE 2007 A1-14I 3/6 во спектарот може да има и интермодулациски компоненти, поради различните типови на грешки како: ексцентритет, оштетување на статорската фаза кон заземјувањето, оштетување помеѓу навивките на статорската намотка и грешки во роторот. За таа цел мерењето на аксијалниот растурен флукс може да се искористи за мониторинг на електричната состојба на асинхрони кафезни мотори, како што тоа е претставено на слика 2. Krajna statorska namotka Stator Rotor Magnetenfluks vokrajniot prostor na namotkata Kraenprsten na rotorot Слика 2 Презентација на магнетниот флукс во крајниот просотр од намотката Аксијалниот растурен флукс може да се мери со намотка за флукс која може да биде монтирана на крајот од моторот, во неговата внатрешност или надвор. Со монтирање на намотката надвор од моторот можно е да се вршат мерења без да се наруши неговата работа. Со цел да се проучи овој флукс потребен е дигитален мерен инструмент кој ја мери промената на флуксот во зависност од времето, прави A/D конверзија и го трансформира сигналот во фреквенциски спектар со FFT. Резултатите може да се зачуваат и да се прегледаат подетално со користење компјутерски програм. 2.3 Определување на вибрации Според [2] по правило машините се комплексни единици составени од компоненти кои ротираат, се движат на кој било друг начин или мируваат. Дури и наједноставните машини, од динамичка гледна точка, може да се опишат како осцилаторни системи со повеќе маси и соодветно голем број сопствени фреквенции. Кога машината е во работа подвижните делови создаваат динамички сили, а како резултат на тоа и механички вибрации. Механичките вибрации се пренесуваат на целата машина. Мерењето на овие вибрации се врши на места каде тие се пренесуваат, а најчесто тоа се лежишта на машината или фундаментот.измерените вибрации во себе го содржат влијанието на голем број на компоненти во вибрациониот процес. Аналитичкиот пристап на дијагностиката-фреквенциската анализа ги користи информациите добиени од динамичките мерења и сигналот го разложува на неговите компоненти (единечни синусни или хармониски компоненти) користејќи ги принципите на Фуриевата анализа. 2.4 SPM Метод или метод на ударни импулси Со методот на ударни импулси се детектираат микронските оштетувања кај лежиштата, со користење на пиезоелектрични давачи. Од овие давачи се добиваат електрични сигнали кои преку соодветни инструменти се добива јасна претстава за состојбата на лежиштата. Со примена на овој метод во правилен временски период може да се дојде до кривата на трендот на оштетување на соодветното лежиште, а со тоа и прогноза за моментот до кога е неговиот работен век. 3 ОДРЕДУВАЊЕ НА ГРЕШКИТЕ СО ОПРЕМА ЗА СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА НА ПОГОНИ СО АСИНХРОНИ КАФЕЗНИ МОТОРИ Постојат повеќе производители на опрема за современа дијагностика на погони со асинхрони кафезни мотори. Овде би ги наброиле, Emerson, Rockwell, SKF, Fluke, Adwel, IRIS, Vibrosystm... Кај сите нив заедничко е што користат соодветен сензор и дигитален мерен инструмент за добивање на

4 MAKO CIGRE 2007 A1-14I 4/6 фреквенцискиот спектар. По добивањето на фреквенцискиот спектар потребно е да се изврши негово толкување со релевантните фреквенциски компоненти. 3.1 Одредување на грешките од оштетена изолација на навивките со намотка за мерење на аксијален магнетен флукс Во [4] се докажува дека индуцираниот напон во краткиот спој помеѓу навивките ќе резултира така што протокот на струјата ќе биде ограничен само на сопствената импеданса на грешката. Оваа импеданса во основа го одредува потребното време помеѓу настанувањето на грешките на навивките во намотката до грешката на намотката со заземјувањето. Струјата на грешката настаната од краткоспоената навивка е извор на дополнителен ММС, кој има просторна хармониска распределба, поставена над распределбата на главното поле. Ова води кон промена на хармониците на корисниот магнетен флукс набљудувани во воздушниот зјај. Овие ефекти ја сочинуваат основата за идентификациона техника на грешките во статорската намотка на асинхрони кафезни мотори. Во [4] е претставено дека релевантните фреквенции за детекција на краткоспоени навивки од аксијален растурен флукс може да се одредат со равенката: fsfw = kfs ± nfr (1) каде: f SFW е фреквенции предизвикани поради грешки во статорската намотка, f s е основна фреквенција на напојување, f r е ротациона фреквенција, n е број кој не е делив со бројот на полови на машината, и k е редослед на хармониците од напојната фреквенција на моторот. Во [7] е покажано дека шест најосетливи фреквенциски компоненти за дететекција на неисправностите во статорската намотка се: ( fs + 5 fr),( 5fs 3 fr),( fs + 3 fr), (2) 5f 3 f, f f, 3f + f ( ) ( ) ( ) s r s r s r Во [3] се покажува дека најдобар индикатор, за детекција на неисправностите во статорската намотка е релативната промена помеѓу основниот и третиот хармоник. За мерење на аксијалниот растурен флукс се користи намотка (или сензор). На слика 3 е прикажана оваа намотка Flux ring 343 производ на фирмата Emerson. Слика 3 Flux ring 343- Намотка за мерење на аксијален магнетен флукс 3.2 Одредување на грешките во роторот при скршен стап со струјна клешта Во случај на скршен стап во роторот на асинхрон кафезен мотор, струјата на скршениот стап се распределува во соседните роторски стапови. Поголемиот дел од струјата којашто протекувала во скршениот стап, најмногу се распределува во соседните два стапа. Во [1] се прикажува дека распределбата на полето во асинхрони кафезни мотори со скршен стап, направена со анализа на конечни елементи предизвикува локално поле коешто ротира со брзина на роторот. Оваа промена на полето според [1] може да се одреди со фреквенцискиот спектар на статорската струја, со проценка на амплитудната разлика на основниот хармоник и неговите странични компоненти кои се fs ( 1± 2s) со следната равенка: RF s ( 1 2 ) f = f ± s (3)

5 MAKO CIGRE 2007 A1-14I 5/6 f RF фреквенции предизвикани поради роторска неисправност. Постојат повеќе производители коишто ја користат анализата на статорската струја за детекција на грешки во асинхроните кафезни мотори. На следната слика 4 е претставена струјна клешта производ на фирмата SKF. Слика 4 CMSS 6187 CE AC/DC Current probe -Струјна клешта за мерење на статорската струја кај асинхрони кафезни мотори 3.3 Одредување на механички вибрации со опрема за мерење на вибрации За мерење на вибрации постои и може да се користи опрема од различни производители. Овде би ја споменале опремата од фирмата IRIS, која е претставена на слика 5, Слика 5 CS Meter Prototype- Дел од опремата за мерење на вибрации При мерење на вибрации задача на специјалистот за вибрации е да ги поврзе пооделните фреквенции од фреквенцискиот спектар со евентуалните причинители на вибрации или побудните сили во машината. Врз основа на техничките познавања и искуства за конкретниот тип на машина може да се донесат следните заклучуци. Во табели со систематизиран преглед во [2] се дадени најчестите причини за вибрации и нивните сиптоми, односно типичните фреквенции што се појавуваат во фреквенцискиот спектар. Поради тоа што во реалноста постојат огромен број на различни типови на машини, различни услови на работа, а со тоа и соодветни можни причинители на вибрации овие табели не можат да ги содржат сите детали и не се непроменливи. Но, сепак специјалистот е тој што може да даде одговор на сите помалку типични проблеми. 4. ЗАКЛУЧОК Тренд во светски размери е со помош на податоците добиени со користење на методите за мониторинг персоналот во одржување, лесно и успешно да ги детектира електричните и механичките грешки кои водат до непредвиден застој на електромоторните погони. Денешните производители на опрема за дијагностика на асинхрони кафезни мотори најчесто користат методи со фреквенциски

6 MAKO CIGRE 2007 A1-14I 6/6 спектри на статорската струја, аксијален магнетен флукс и вибрации. Важноста од употребата на современите методи и опрема е придонесот во одржување на електромоторните погони со асинхрони кафезни мотори, да се изведува во време на планиран застој. Со препорачаните методи на одржување со употреба на современа дијагностика, се очекува намалување на трошоците за одржување (8-12 %). 5. ЛИТЕРАТУРА [1] Elkasagby N.M.,Eatham A.R. and Dawson G.E. Detection of broken bar in the Cage rotor on an Induction Machine, IEEE Transaction on Industry application, Vol. 28, No. 1, pp (1992) [2] Илиевски Анание, Анѓушев Кочо, Корунски даме, Петрески Златко, Гавриловски Виктор. ВИБРАЦИИ НА МАШИНИ причини, дијагностика и санација, Институт за Механика, Машински факултет, Скопје 2004 [3] Kokko Voitto. Condition Monitoring f Squirrel - Cage motors by axial magnetic flux measurements, Academic Dissertation, faculty of Technology, University of Oulu, Finland, March 2003 year [4] Melero MG, Capolino GA, Fernandez HH and Solarez J. The ability of on-line tests to detect interturn shorts-circuited in squirrel cage, Proc. ICEM 2000, Helsinki; 2: pp [5] Мирчевски Слободан, Андонов Здравко, Карајановски Љупчо, Инџов Никола. Нови Технологии за превентивно одржување на електромоторни погони, тренинг матерјал, Центар за одржување и модернизација на Електромоторни погони при ЕТФ Скопје, 2004 [6] Penman J. Sedding HG. Lloyd BA. and Flink WT. Detection and location of interturn shorts circuit in stator winding of operating motors, IEEE Transaction on Energy conversion 9(4)pp July-August 2006 [7] Vas Peter. Parameter Estimation, condition monitoring, and diagnosis of electrical Machines, Oxford Cleredon Press (1993)

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) SATELLITE, 4X2 Мануелен менувач 18.320 EUR / 1.132.176 ден SATELLITE, 4X2, СО КЛИМА УРЕД Мануелен менувач 18.969 EUR / 1.172.285 ден SATELLITE,

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д

Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д Ф а б р и ч е н п л и н с к и у р е д Вовед Возилата GREAT WALL со бензински мотори можат да бидат дополнително опремени со фабрички гасен уред со течно вбризгување на горивото (Liquid Propane Injection

More information

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ Скопје, март 2015 година Содржина 1 Процес на поднесување на барање

More information

Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација. студија на случај Република Македонија

Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација. студија на случај Република Македонија Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација 2 Содржина Листа на табели... 7 Листа на графикони... 10 1. ВОВЕД... 11 1. 1. Мотивација, предмет и цел на истражувањето... 11 1. 2.

More information

Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот базиран микросервис за управување со анкети

Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот базиран микросервис за управување со анкети Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии Битола Отсек за информатика и компкутерска техника Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот

More information

МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН У Н И В Е Р З И Т Е Т С В. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Е К О Н О М С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р И Л Е П МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ НА ГРУПНО ОДЛУЧУВАЊЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

More information

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1 Чекор 1 Предуслови Предуслпвите кпи е пптребнп да ги задпвплите за успешнп ппднесуваое на гпдишна сметки се: - Да имате пристап вп апликацијата за електрпнскп ппднесуваое на гпдишни сметки; - Вашипт правен

More information

ПОИМ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИТЕ МРЕЖИ

ПОИМ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИТЕ МРЕЖИ ПОИМ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИТЕ МРЕЖИ 1. Компјутерски мрежи Компјутерска мрежа претставува збир од два или повеќе компјутери кои се поврзани преку комуникациски медиум и кои

More information

ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ Е ИНЖЕНЕРИНГ

ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ Е ИНЖЕНЕРИНГ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Игор Трајковски, дипл.ел.инг. NETRA ltd. Telecommunication engineering, Скопје Проф.д-р. Атанас Илиев, дипл.ел.инг. ФЕИТ, Скопје ПРОМЕНИ ВО РАКОВОДЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА

More information

Универзитет Гоце Делчев - Штип. Факултет за информатика. Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2.

Универзитет Гоце Делчев - Штип. Факултет за информатика. Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2. Универзитет Гоце Делчев - Штип Факултет за информатика Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2.4 -МАГИСТЕРСКИ ТРУД- Штип, јули 2015 Комисија за оценка

More information

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Содржина Воведни препораки... 3 1. Подесување на Trust... 4 2. Инсталација на софтвер за Gemalto.NET токен... 5 3А. Инсталирање на драјвери

More information

КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА

КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА ДЕФЕКТОЛОШКА СТРУЧНО-НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА дефектолошка стручно-научна проблематика special education-professional and scientific issues КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ:

More information

УПАТСТВО. Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token)

УПАТСТВО. Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token) УПАТСТВО Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token) Верзија: 3.0 Датум: 26.04.2012 КИБС АД Скопје 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://ca.kibs.com.mk

More information

Апстракт Вовед Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд Cloud технологии и нивната примена во бизнисите...

Апстракт Вовед Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд Cloud технологии и нивната примена во бизнисите... СОДРЖИНА Апстракт... 5 Вовед... 7 Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд... 8 Глава 1: 1. Cloud технологии и нивната примена во бизнисите... 9 1.1 Cloud технологија и нејзиниот развој...

More information

ABOUT THE ISLANDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

ABOUT THE ISLANDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Географски разгледи (47) 31-46 (2013) 31 ABOUT THE ISLANDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA УДК: 551.442(497.7) Ivica MILEVSKI Institute of Geography, University Ss. Cyril and Methodius Skopje- Macedonia;

More information

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Образец бр.2 Назив на органот до кој барањето се поднесува Name of the receiving authority Priemen штембил Stamp of receipt БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR

More information

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО Содржина: - Најава на системот...2 1. Сметки...3 2. Провизии...5 3. Курсна листа...5 4. Плаќања...6 НАЈАВА НА СИСТЕМОТ По добивањето

More information

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , )

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( , , ) МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 2 (2017), 107 121 КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1996 1998, 2007 2009, 2013 2015) Лидија Кондинска 1 Снежана Ристовска 2 Промените во наставата

More information

Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА

Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА Trajče Stafilov, Biljana Balabanova, Robert Šajn GEOCHEMICAL ATLAS OF THE REGION OF THE BREGALNICA

More information

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии Информатика и компјутерска техника ПИЛОТ ИМЛЕМЕНТАЦИЈА НА MOODLE ПЛАТФОРМА ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - магистерски

More information

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ Св. Климент Охридски Битола ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ И ЗДРАВСТВЕНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА магистерски

More information

Функционалност и употреба на вметнување на зависности (Dependency Injection) во Java

Функционалност и употреба на вметнување на зависности (Dependency Injection) во Java Универзитет Св. Климент Охридски - Битола ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА -магистерска работа - Функционалност и употреба на вметнување на зависности (Dependency Injection) во Java Ментор: Илија Јолевски Кандидат:

More information

Организатор: Институт за дигитална форензика Универзитет Евро-Балкан - Скопје. Уредник: Проф.д-р Сашо Гелев

Организатор: Институт за дигитална форензика Универзитет Евро-Балкан - Скопје. Уредник: Проф.д-р Сашо Гелев Влијанието на научно технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија Скопје 20-21 декември 2013 20-21.12.2013 Скопје ЗБОРНИК НА

More information

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ЦЕНИТЕ КАЈ ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЛИЧНА И ПРОИЗВОДНА ПОТРОШУВАЧКА

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ЦЕНИТЕ КАЈ ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЛИЧНА И ПРОИЗВОДНА ПОТРОШУВАЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ЦЕНИТЕ КАЈ ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЛИЧНА И ПРОИЗВОДНА ПОТРОШУВАЧКА - МАГИСТЕРСКИ ТРУД

More information

Бесплатно издание Интервју Јан Стола

Бесплатно издание Интервју Јан Стола Година IV / Број 6 / мај 2016 година / ISSN 1857-8926 / Бесплатно издание Врата за отворена дебата Тема на бројот: Млади и дроги Интервју: Јан Стола Претседател на меѓународната мрежа Млади во акција за

More information

СМЕТКОВОДСТВЕНО-УПРАВУВАЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ НА СТРАТЕГИСКИТЕ ТЕХНИКИ НА МЕНАЏЕРСКОТО СМЕТКОВОДСТВО. - докторска дисертација -

СМЕТКОВОДСТВЕНО-УПРАВУВАЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ НА СТРАТЕГИСКИТЕ ТЕХНИКИ НА МЕНАЏЕРСКОТО СМЕТКОВОДСТВО. - докторска дисертација - УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП м-р Татјана Спасеска СМЕТКОВОДСТВЕНО-УПРАВУВАЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ НА СТРАТЕГИСКИТЕ ТЕХНИКИ НА МЕНАЏЕРСКОТО СМЕТКОВОДСТВО - докторска дисертација

More information

МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT)

МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT) ISSN 1857-9841 (Printed) ISSN 1867-985X (Online) МЕЃУНАРОДНО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБУКА INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT) ijert.fzf.ukim.edu.mk Волумен

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА. Математичко-информатичко образование. Добрила Јовановска

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА. Математичко-информатичко образование. Добрила Јовановска УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА Математичко-информатичко образование УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА ПО МАТЕМАТИКА ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ СО ПРИМЕНА НА НЕКОИ СОФТВЕРСКИ

More information

Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци Правна анализа Препораки Сигурноста на информациите се заснова на три столба: - TАЈНОСТ - ПОТПОЛНОСТ

More information

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска 1. Апстакт. Клучни зборови: реформи, ученици, нови типови на ученици, технологија, училишта.

Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска 1. Апстакт. Клучни зборови: реформи, ученици, нови типови на ученици, технологија, училишта. НОВИ "ТИПОВИ" НА УЧЕНИЦИ КРЕАТОРИ НА НОВИ УЧИЛИШТА Проф. д-р Снежана Ставрева Веселиновска 1 Апстакт Овој труд ги разгледува новите "типови" на ученици кои учат сосема различно од претходните генерации.

More information

ПРВО ПОЛУГОДИЕ Тема 1: 8.1 Сили и движење Единица : Што прават силите. Во парови

ПРВО ПОЛУГОДИЕ Тема 1: 8.1 Сили и движење Единица : Што прават силите. Во парови Недела 1: Датум: број на час : 1 ПРВО ПОЛУГОДИЕ Тема 1: 8.1 Сили и движење Единица : Што прават силите Одделение VIII Време Цели на учење Критериуми за успех 15 мин Знае да опишува ефекти од дејство на

More information

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Technical Assistance for Civil Society Organisations Macedonian Office This project is funded by the European Union. Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Датум: 26ти Октомври

More information

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS)

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА (СТАНДАРДИ) Ревидирани: Октомври 2016 I Во

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Значењето на е-crm за остварување на конкурентска предност на компаниите МАГИСТЕРСКИ ТРУД Значењето на е-crm за остварување на Кандидат Вршкоска Лидија Ментор Проф.Д-р.Маргарита Јанеска Прилеп, јуни, 2014 Содржина Вовед... 4 1.Предмет, цели и методологија на истражување...

More information

APARATI ZA PONI[TUVAWE NA HARTIJA

APARATI ZA PONI[TUVAWE NA HARTIJA APARATI ZA PONI[TUVAWE NA HARTIJA Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk www.klever.com.mk НЕ РИЗИКУВАЈТЕ ПОНИШТЕТЕ!!! Дали можете си дозволите го ингнорирате најбрзо растечкиот криминал

More information

КРЕИРАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНА ЛОКАЛИЗИРАНА ЗБИРКА НА ОБЈЕКТИ ЗА УЧЕЊЕ ОД АСПЕКТ НА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ

КРЕИРАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНА ЛОКАЛИЗИРАНА ЗБИРКА НА ОБЈЕКТИ ЗА УЧЕЊЕ ОД АСПЕКТ НА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАТИКА Зоран Здравев КРЕИРАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНА ЛОКАЛИЗИРАНА ЗБИРКА НА ОБЈЕКТИ ЗА УЧЕЊЕ ОД АСПЕКТ НА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ

More information

ПРОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ НА ТС 400/110 kv СКОПЈЕ 5 ВРЗ ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

ПРОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ НА ТС 400/110 kv СКОПЈЕ 5 ВРЗ ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА ЧЕТВРТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 26 29 септември 4 Вонр. проф. д-р Велимир Филипоски Проф. д-р Леонид Грчев Пом. асистент Соња Филипоска Електротехнички факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје Руменова

More information

Безбедност на VoIP системите

Безбедност на VoIP системите Безбедност на VoIP системите Настески Владимир Европски Универзитет Факултет за Информатика Сашо Гелев Европски Универзитет Факултет за Информатика Апстракт Voice over Internet Protocol е термин, односно

More information

Штип. Кристина Анчевска

Штип. Кристина Анчевска УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА - Менаџмент Штип Кристина Анчевска ВЛИЈАНИЕТО НА МЕНАЏМЕНТ КОНТРОЛАТА ВРЗ УСПЕШНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ (со посебен осврт на текстилната дејност

More information

ПРОЦЕС НА ПРОМЕНИ ВО МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА И СТРУКТУРАТА

ПРОЦЕС НА ПРОМЕНИ ВО МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА И СТРУКТУРАТА ПРОЦЕС НА ПРОМЕНИ ВО МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА И СТРУКТУРАТА Апстракт Организациската промена е компонента на современото претпријатие,бидејќи се смета дека процесот на промените го подобрува работниот систем.при

More information

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА ПРАКТИКУМ

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА ПРАКТИКУМ УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП Зорица Арсова-Сарафиновска Трајан Балканов Марија Дарковска-Серафимовска Верица Ивановска 1 Штип, 2015 УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП Зорица Арсова-Сарафиновска; Трајан

More information

ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД...

ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД... ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Содржина ПРИЛОГ 2.А.1: ЗОНАЛЕН МОДЕЛ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД... 2 ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

More information

Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година

Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година Скопје, декември 2011 година Содржина: 1. Вовед...3 2. Регулација на пазарот на поштенски услуги...4 3. Поштенски услуги...6

More information

Clip media group - Newsletter vol.vii - December

Clip media group - Newsletter vol.vii - December Clip media group - Newsletter vol.vii - December 2017 - www.clip.mk Агрегатор со најмногу линкувани вести од македонски извори. Најголема база на медиуми (портали, телевизии, радија, весници). Единствен

More information

НАШИТЕ ПРВИ 20 ГОДИНИ.

НАШИТЕ ПРВИ 20 ГОДИНИ. НАШИТЕ ПРВИ 20 ГОДИНИ www.gs1mk.org.mk/20godini Бр.24 - јуни 2015 Почитувани читатели на е-инфо на GS1 Македонија Најновата технологија за означување на производите и пренос на информациите за истите -

More information

Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци

Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци СОДРЖИНА Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните

More information

Започнете овде Водич за брз почеток

Започнете овде Водич за брз почеток Blu-ray диск /ДВД систем на домашно кино BDV-EF420 BDV-EF220 МК Започнете овде Водич за брз почеток BDV-EF220 BDV-EF420 1 Што има во кутијата/поставување на звучниците BDV-EF420 2 Поврзување на телевизорот

More information

а) Сексуално и репродуктивно здравје - Пристап до информации - Лица со оштетен вид и слух - Македонија - Истражувања

а) Сексуално и репродуктивно здравје - Пристап до информации - Лица со оштетен вид и слух - Македонија - Истражувања 1 CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека «Св. Климент Охридски», Скопје 613.88-056.262/.263(497.7)(047.3) ПРИСТАП до информации и услуги за сексуално и репродуктивно

More information

Стратегија за развој на Македонски интегриран здравствен информатички систем

Стратегија за развој на Македонски интегриран здравствен информатички систем Министерство за здравство на РМ Проект за управување со здравствениот сектор Стратегија за развој на Македонски интегриран здравствен информатички систем Предговор и абстракт за менаџментот Примарната

More information

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис

ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис ИФЦ прирачник за управување со семеен бизнис Прво издание: Издадено на англиски, француски, шпански, португалски, македонски и албански јазик. Copyright 2007 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania

More information

Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата

Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св.Климент Охридски - Битола Економски факултет - Прилеп Маркетинг комуникациите и односите со потрошувачите фактор за градење имиџ на компанијата Кандидат: Васко Христовски

More information

Придржување кон препораките за ординираниот лек

Придржување кон препораките за ординираниот лек Прилог Придржување кон препораките за ординираниот лек Вклучување на пациентите во решенијата за препишаните лекови и нивна поддршка за придржување кон терапијата Објавено: јануари 2009 год. guidance.nice.org.uk/cg

More information

ПОВРЗАНОСТА НА НАРУШУВАЊЕТО ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО СЕМЕЈСТВОТО

ПОВРЗАНОСТА НА НАРУШУВАЊЕТО ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО СЕМЕЈСТВОТО УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ГРУПА СОЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА КАНДИДАТ: ТАЊА КАМЧЕВА ПОВРЗАНОСТА НА НАРУШУВАЊЕТО ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО СЕМЕЈСТВОТО МАГИСТЕРСКИ ТРУД

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ МБА Менаџмент Штип Ивица Костадинов ДИЗАЈНИРАЊЕ И ИНСТИТУЦИОНИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА И КУЛТУРА - МАГИСТЕРСКИ ТРУД- Штип, декември 2015 Апстракт

More information

Политика за приватност (анг. Privacy policy)

Политика за приватност (анг. Privacy policy) ВОДИЧ ЗА ИКТ НА Бр. 6 Како до Политика за приватност? ОБЈАВУВАЊЕТО ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ ИМ ОВОЗМОЖУВА НА Е-ИЗДАВАЧИТЕ ОСНОВА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НИВНИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ, ПРЕКУ

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД УЧЕЊЕ БАЗИРАНО ВРЗ ИГРА (GAME BASED LEARNING)

МАГИСТЕРСКИ ТРУД УЧЕЊЕ БАЗИРАНО ВРЗ ИГРА (GAME BASED LEARNING) Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии БИТОЛА Студиска програма: Информатика и компјутерска техника МАГИСТЕРСКИ ТРУД Тема: УЧЕЊЕ БАЗИРАНО ВРЗ ИГРА

More information

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК

СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ ВЕК Скопје, 2009 Проект за основно образование ПРИРАЧНИК ЗА УЧИЛИШНИTE ТИМОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ Скопје, 2009 Проект за основно образование

More information

ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ДЕФЕКТОЛОШКА СТРУЧНО-НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА SPECIAL EDUCATION-PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC ISSUES ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ

More information

ISA SERVER - ПОЛИТИКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ СООБРАЌАЈ ВО МРЕЖИ Јасминка Сукаровска Костадиновска, Доц Др.Сашо Гелев

ISA SERVER - ПОЛИТИКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ СООБРАЌАЈ ВО МРЕЖИ Јасминка Сукаровска Костадиновска, Доц Др.Сашо Гелев УДК: 004.738.056.057.4 ISA SERVER - ПОЛИТИКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ СООБРАЌАЈ ВО МРЕЖИ Јасминка Сукаровска Костадиновска, Доц Др.Сашо Гелев 1 Европски Универзитет Скопје, Р. Македонија, sukarovska.jasminka@live.eurm.edu.mk

More information

ВРЕДНУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ СО ОСВРТ НА МСС 2 VAULATION OF INVENTORIES WITH REFERENCE TO IAS 2

ВРЕДНУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ СО ОСВРТ НА МСС 2 VAULATION OF INVENTORIES WITH REFERENCE TO IAS 2 ВРЕДНУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ СО ОСВРТ НА МСС 2 Д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска 1, Орце Миладиноски 2 Економски факултет, Универзитет "Гоце Делчев", Штип Краток извадок Во најголем број на деловни работења вредноста

More information

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТСКА КОМПОЗИЦИЈА НА СЕМАНТИЧКИ ВЕБ СЕРВИСИ

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТСКА КОМПОЗИЦИЈА НА СЕМАНТИЧКИ ВЕБ СЕРВИСИ Универзитет,,Св. Кирил и Методиј ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ Институт за компјутерска техника и информатика Милош Јовановиќ АВТОМАТСКА КОМПОЗИЦИЈА НА СЕМАНТИЧКИ ВЕБ СЕРВИСИ -магистерски

More information

Основи и развој на. Основи и развој на е-влада

Основи и развој на. Основи и развој на е-влада Основи и развој на е-влада Основи и развој на е-влада 1 Издавачи: УСАИД/Проект за е-влада Министерство за информатичко општество Фондација Метаморфозис За издавачите: Елена Стаматоска, директор на УСАИД/Проект

More information

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија Славчо Христовски Иницијативи за заштита Птици Растенија Пеперутки Лилјаци Заштитата на сите загрозени видови поединечно е практично невозможна.

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. Штип. Јасминка Стојанова

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. Штип. Јасминка Стојанова УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЕКОНОМИЈА НА ЕУ Штип Јасминка Стојанова РЕФОРМИТЕ ВО ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ИМПЕРАТИВ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА МАГИСТЕРСКИ

More information

YEARS. Правата на едните и другите деца. by Васка Бајрамовска Мустафа OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

YEARS. Правата на едните и другите деца. by Васка Бајрамовска Мустафа OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 25 YEARS OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD Правата на едните и другите деца by Васка Бајрамовска Мустафа Насловна: Петгодишно девојче во очекување да почне со изведба на песна заедно со другите

More information

ПРОЦЕС НА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПОТРОШУВАЧИТЕ (ДИФУЗИЈА НА ИНОВАЦИИ)

ПРОЦЕС НА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПОТРОШУВАЧИТЕ (ДИФУЗИЈА НА ИНОВАЦИИ) Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова Економски факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип tamara.jovanov@ugd.edu.mk Проф. д-р Ристе Темјановски Економски факултет, Универзитет Гоце Делчев Штип riste.temjanovski@ugd.edu.mk

More information

ИЗРАБОТКА НА JLEGO БИБЛИОТЕКА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ANDROID АПЛИКАЦИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА LEGO NXT РОБОТСКИ СИСТЕМ

ИЗРАБОТКА НА JLEGO БИБЛИОТЕКА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ANDROID АПЛИКАЦИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА LEGO NXT РОБОТСКИ СИСТЕМ Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Технички Факултет Битола ИЗРАБОТКА НА JLEGO БИБЛИОТЕКА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ANDROID АПЛИКАЦИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА LEGO NXT РОБОТСКИ СИСТЕМ - МАГИСТЕРСКИ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА

УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ во СКОПЈЕ Економски факултет - Скопје САШО ЌОСЕВ АГРАРНА ПОЛИТИКА Скопје, 2015 Издавач: Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје Ректор: Проф. д-р Велимир Стојковски Рецензенти:

More information

ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ И НИВНИОТ ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ОД РОДОВ АСПЕКТ

ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ И НИВНИОТ ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ОД РОДОВ АСПЕКТ ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ И НИВНИОТ ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ОД РОДОВ АСПЕКТ 1 Издава: Фондација Отворено општество Македонија За издавачот: Владимир Милчин, Извршен директор Автори

More information

- МАГИСТЕРСКИ ТРУД -

- МАГИСТЕРСКИ ТРУД - УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП Економски факултет Втор циклус - Здравствен менаџмент Штип Марина Петрова УПРАВУВАЊЕ СО МОТИВАЦИЈА НА ПЕРСОНАЛОТ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ШТИП - МАГИСТЕРСКИ ТРУД

More information

Публикација: Анализа за процена на националните програми и мерки за вработување на лицата со попреченост

Публикација: Анализа за процена на националните програми и мерки за вработување на лицата со попреченост А З А З И Е Л Т И Н АНА Л А Н О И Ц А Н А Н А Н Е ПРОЦ А З И К Р Е М И И М А А Т ПРОГР А Ц И Л А Н Е Њ А В У Т О Б А ВР Т С О Н Е Ч Е Р П О П О С Публикација: Анализа за процена на националните програми

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП MEДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ. Висока здравствена школа втор циклус студии. Гордана Петрова

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП MEДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ. Висока здравствена школа втор циклус студии. Гордана Петрова УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП MEДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Висока здравствена школа втор циклус студии Гордана Петрова АКУПРЕСУРАТА КАКО АЛТЕРНАТИВЕН НАЧИН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА ДИСКУС ХЕРНИЈА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ

More information

Жените и културното гето: балкански перспективи

Жените и културното гето: балкански перспективи Љиљана Гавриловиќ (Белград, Србија) Жените и културното гето: балкански перспективи Апстракт:Во овој научен труд се разгледува статусот на жените-бегалки што емигрирале од Хрватска во Војводина. Ќе зборуваме

More information

политичка мисла political thought Медиуми и слобода на изразувањето Media and freedom of expression Година 10, број 38, јуни Скопје 2012

политичка мисла political thought Медиуми и слобода на изразувањето Media and freedom of expression Година 10, број 38, јуни Скопје 2012 Година 10, број 38, јуни Скопје 2012 _ Year 10, No 38, June Skopje 2012 политичка мисла _ Медиуми и слобода на изразувањето political thought _ Media and freedom of expression Содржина / Contents ВОВЕД

More information

Недвижности, постројки и опрема

Недвижности, постројки и опрема Меѓународен сметководствен стандард 16 Недвижности, постројки и опрема Оваа верзија вклучува измени кои резултираат од МСФИ издадени до 31 декември 2008 година. МСС 16 Недвижности, постројки и опрема беше

More information

Line Interactive UPS уреди за непрекинато напојување

Line Interactive UPS уреди за непрекинато напојување Line Interactive UPS уреди за непрекинато напојување PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD PowerWalker VI 2200 LCD Упатство

More information

РАЗВОЈ НА АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА

РАЗВОЈ НА АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА РАЗВОЈ НА АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА ЗА БАЛАНСИРАНА ИСХРАНА Магистерски труд Павле Стојановски Број на индекс: 21068 КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА И ОДБРАНА НА ТРУДОТ: 1. Проф. д-р Милка Здравковска претседател 2. Проф.

More information

Финансиската анализа како методолошки инструмент за оценка на финансиската стабилност и успешност на компаниите

Финансиската анализа како методолошки инструмент за оценка на финансиската стабилност и успешност на компаниите Финансиската анализа како методолошки инструмент за оценка на финансиската 1 С О Д Р Ж И Н А Вовед...3 1. Потреби и цели на финансиската анализа...5 2. Методи на финансиската анализа...9 2.1. Хоризонтална

More information

ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер Примената на законите под лупа 1 ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер 2 Едиција: Примената на законите

More information

1. Значење на менаџментот

1. Значење на менаџментот Д-р Златко Јаковлев Значење и цели на менаџментот Вовед Круцијалната улога или значењето на менаџментот, а со тоа и на менаџерите се состои во тоа што го водат претпријатието кон остварување на целите

More information

Оптимизирајте ги вашите понуди и направете истите да се претставуваат подобро на Амазон.

Оптимизирајте ги вашите понуди и направете истите да се претставуваат подобро на Амазон. Оптимизирајте ги вашите понуди и направете истите да се претставуваат подобро на Амазон. GS1 Верификација Проверка на квалитет на GS1 Бар Кодови и GS1 Логистички Етикети Контрола на квалитетот Превенција

More information

ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Нацрт анализа на законската рамка за образование и можностите за вклучување на отворените образовни ресурси ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Пишува:

More information

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп СМЕТКОВОДСТВЕН ТРЕТМАН НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ Кандидат: Китевска Маја Досие бр. 46/09 Ментор:

More information

1. НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИКА НА ЉУБОВТА

1. НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИКА НА ЉУБОВТА МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 1 (2017), 151 162 ЉУБОВТА КАКО ДИНАМИЧКИ СИСТЕМ Моника Пешевска 1 Александар Ѓурчиновски 1 Нелинеарните динамички системи се мошне актуелна тема на проучување во математиката и физиката,

More information

Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста

Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста Западен Балкан - Препорака за учество на јавноста Преамбула Министрите надлежни за реформите на јавната администрација во државите на Западниот Балкан, Согледувајќи дека реформата на јавната администрација

More information

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk КПМГ Македонија Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk Почитувани клиенти, деловни соработници и пријатели, Ќе ни биде задоволство доколку Вие и Вашите колеги присуствувате на Даночниот семинар 2011 во организација

More information

Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ

Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ ПРИРАЧНИК КАКО СЕ БАРА РАБОТА? БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ РАДОВИШ Прирачникот е издаден во рамките на проектот: Креативните умови

More information

П Р О С П Е К Т. Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје (ФАКОМ АД - Скопје)

П Р О С П Е К Т. Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје (ФАКОМ АД - Скопје) П Р О С П Е К Т За котација на обични акции на Официјалниот пазар потсегмент Задолжителна котација на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје Друштво за проектирање, производство и монтажа на

More information

Модел за имплементација на Интернет на нештата (IoT) во индустријата, базиран на лесно достапни хардверски платформи

Модел за имплементација на Интернет на нештата (IoT) во индустријата, базиран на лесно достапни хардверски платформи Универзитет,,Св. Климент Охридски" Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии Модел за имплементација на Интернет на нештата (IoT) во индустријата, базиран на лесно достапни хардверски

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, ЈД У Е Н К И Е М2 В0 Р1 И 6 И З Д А Н И Е 4 2 V O L U M E 2 0 1 5 3, 4 I S S U E D E C E M J U B E N R E 4 2 2 0 1 6 5 Еразмус+ обука

More information

1. Наслов на наставниот предмет Имплементација на системи со отворен код. Implementation of open source systems. 7. Број на ЕКТС кредити

1. Наслов на наставниот предмет Имплементација на системи со отворен код. Implementation of open source systems. 7. Број на ЕКТС кредити 1. Наслов на наставниот предмет Имплементација на системи со отворен код Implementation of open source systems 2. Код CSEW514 3. Студиска програма ИКИ, КНИ, ЕТ 4. Организатор на студиската програма (единица,

More information

Kреирање на градот што буди најмногу фантазија во светот

Kреирање на градот што буди најмногу фантазија во светот И з д а н и е 2 0 0 8 n W W W. C A T. C O M CAT MAGAZINE Kреирање на градот што буди најмногу фантазија во светот Предизвик на операторите на САТ Што сè треба за победа Продлабочено: Новите модели на мини

More information

ИМИЏОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ КАЈ КУПУВАЧИТЕ

ИМИЏОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ КАЈ КУПУВАЧИТЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Економски факултет-прилеп -МАГИСТЕРСКИ ТРУД- ИМИЏОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ КАЈ КУПУВАЧИТЕ Кандидат: Димитар

More information

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2010042759 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија

More information

ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 7 9 октомври 2007 SCADA - КОМПОНЕНТА НА ДИСПЕЧЕРСКИ ТРЕНИНГ СИМУЛАТОР

ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 7 9 октомври 2007 SCADA - КОМПОНЕНТА НА ДИСПЕЧЕРСКИ ТРЕНИНГ СИМУЛАТОР ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 7 9 октомври 2007 Асс. Сања Велева Трпевска Евица Проф. д-р Марија Кацарска Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје SCADA - КОМПОНЕНТА НА ДИСПЕЧЕРСКИ ТРЕНИНГ

More information

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ јуни, 2017 А втори: м-р Марјан Стоилковски, м-р Јован Цветановски, Началник на Сектор

More information

Подготвување на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ/IFRS)

Подготвување на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ/IFRS) PwC Академија и Тренинг центар на Македонска берза Подготвување на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ/IFRS) 24 и 25 ноември 2015 Скопје 2 Во

More information