Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u godini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u godini"

Transcription

1 Dr Milan CEROVIĆ * 85 Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u godini Apstrakt U radu se analiziraju ostvareni rezultati obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima društava za osiguranje koja su u godini obavljala ove poslove u Republici Srbiji. Prikazan je broj zaključenih osiguranja i struktura bruto premije osiguranja, broj i iznos likvidiranih i rezervisanih zahteva za naknadu štete, racio brojevi, merodavan tehnički rezultat i finansijski rezultat. Imajući u vidu da je osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima obaveznog karaktera i da je najmasovnija vrsta obaveznih osiguranja u saobraćaju, veoma je važno da se prati i analizira kako funkcioniše, na koji način, kako i koliko su zaštićena prava i interesi preko 2,4 miliona vlasnika motornih vozila kao osiguranika i preko 70 hiljada trećih oštećenih lica kao korisnika osiguranja, što sasvim opravdano, pored naučne i stručne, izaziva interesovanje i šire društvene javnosti. Cilj rada je analiza ostvarenih rezultata i sagledavanje dovoljnosti premijskog sistema za pokriće šteta i drugih obaveza u skladu sa zakonom, što može poslužiti društvima za osiguranje za uporednu analizu svojih sa ostvarenim rezultatima tržišta ove vrste osiguranja u celini. Ključne reči: osiguranje, autoodgovornost, premija, štete, racio brojevi, tehnički i finansijski rezultat 1. UVOD Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (u daljem tekstu: autoodgovornost ili AO) najmasovnija je vrsta neživotnih osiguranja i sa najvećom premijom u godini. Ovo osiguranje je detaljnije uređeno Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju (u daljem tekstu: ZOOS) *Predsednik Udruženja korisnika osiguranja, UDK: 368.2(497.11) 2015 Primljen: Prihvaćen: Informativni prilog i propisima Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) koja vrši poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja. Takođe, zakonom je uređeno osnivanje i rad Garantnog fonda, obaveza društva za osiguranje koje obavlja poslove obaveznih vrsta osiguranja u saobraćaju da bude član Udruženja osiguravača Srbije (u daljem tekstu: UOS). 1 Propisan je način utvrđivanja minimalne premije osiguranja, visina režijskog dodatka koji služi za pokriće troškova sprovođenja osiguranja (u daljem tekstu: TSO), provizija za pribavljanje osiguranja, upotreba Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, naknada male štete i dr. Zbog obaveznog karaktera uspostavljen je viši stepen nadzora nad obavljanjem poslova ove vrste osiguranja, prvenstveno radi zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja, koje u najvećem broju slučajeva čine treća oštećena lica. Obavljanje poslova osiguranja od autoodgovornosti karakteriše nekoliko važnih zakonskih odredbi. Limitiran je režijski dodatak najviše do 23% od bruto premije. Troškovi sprovođenja osiguranja, uključujući i troškove pribave, ne mogu biti veći od ostvarenog režijskog dodatka, a provizija za prodaju polisa osiguranja ne može iznositi više od 5% od bruto premije. za osiguranje dužno je da u okviru godišnjih finansijskih izveštaja posebno sastavlja uporedni pregled prihoda i rashoda i drugih podataka o obavljanju osiguranja od autoodgovornosti (Zakon 2009, čl. 45 i Odluka NBS 2014, tač. 3. st. 6). Preračun dinarskih iznosa u evre izvršen je po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan svake godine (2015=121,6261; 2014=120,9583; 2013=114,6421). 1 UOS obavlja poslove koji proizilaze iz međunarodnog sporazuma o osiguranju od autoodgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji i inostranstvu, vodi Informacioni centar, Biro za naknadu šteta i Registar štetnih događaja, predstavlja društva za osiguranje pred nadležnim državnim organima u zemlji i međunarodnim organizacijama za osiguranje, donosi kodeks o ponašanju u obavljanju obaveznih osiguranja, utvrđuje visinu doprinosa društava za rad UOS, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

2 MILAN CEROVIĆ 3/ OBUHVAT OSIGURANJA Poslove osiguranja od autoodgovornosti u obavljalo je 11 akcionarskih društava za osiguranje, jedno društvo manje u odnosu na za koje su zbog uporedivosti prikazani određeni podaci za godinu (APR, 2015). Broj zaključenih ugovora o osiguranju i iznos bruto premije osiguranja od autoodgovornosti beleži višegodišnji trend povećanja, što u značajnoj meri povoljno utiče na ostvarene rezultate u ovoj vrsti osiguranja, na rezultate neživotnih osiguranja, ali i na rezultate delatnosti osiguranja u celini. Redosled po duštavima u Tabeli br. 1 prikazan je po broju zaključenih osiguranja u godini. U zabeležen je veoma visok porast broja zaključenih ugovora o osiguranju za novih osiguranika ili 7,5%, prema osiguranika ili 1,6% u godini. Izuzev Wiener Stadtische kod koga je opao broj zaključenih osiguranja za 15,4%, sva ostala društva zabeležila su povećanje koje se kretalo od 1,5% kod Uniqe do 223,1% kod AXE. Najveći obuhvat po broju osiguranika ostvarila je Kompanija Dunav 34,9% prema 29,6% u godini. Prva dva društva povećala su broj zaključenih osiguranja na 56,1% (Dunav 34,9% i Generali 21,2%) sa 51%, a prva tri društva na 66,9% (Dunav 34,9%, Generali 21,2% i DDOR Novi Sad 10,8%) sa 61,7% koliko je iznosilo u godini. Mali obuhvat zabeležila su tri društva Wiener Stadtische 1,4% prema 1,8%, AXA 1% prema 0,3% i AS 0,0% prema 0,4 u godini. Tabela br. 1: Broj zaključenih osiguranja od autoodgovornosti po društvima i broj Broj % Index Broj % Index 1 Dunav ,6 108, ,9 126,8 2 Generali ,4 103, ,2 106,5 3 DDOR ,7 111, ,8 108,4 5 AMS ,2 95, ,8 102,4 4 Milenijum ,9 110, ,8 121,5 6 Triglav ,0 125, ,7 102,9 8 Uniqa ,5 101, ,2 101,5 7 Sava ,3 104, ,2 103,9 9 WS ,8 117, ,4 84,6 10 Axa ,3 1078, ,0 323,1 11 AS ,4 53,0 10 0,0 0,1 12 Takovo u likvidaciji ,9 54,7 0 0,0 0,0 13 Ukupno ,0 101, ,0 107,5 Grafikon br. 1: Broj zaključenih osiguranja od autoodgovornosti po društvima i godine

3 Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u Tabela br. 2. Bruto premija osiguranja od autoodgovornosti po društvima i (U evrima po srednjem kursu NBS svake godine) broj Iznos % Index Iznos % Index 1 Dunav ,3 121, ,0 136,8 2 Generali ,5 119, ,0 124,8 3 DDOR ,7 125, ,9 124,3 4 Milenijum ,1 125, ,8 135,0 5 AMS ,7 110, ,5 118,1 6 Triglav ,0 144, ,9 120,9 7 Sava ,4 120, ,4 122,0 8 Uniqa ,4 116, ,7 104,6 9 WS ,0 128, ,7 102,8 10 AXA ,4 1240, ,1 354,7 11 AS ,5 57, ,0 0,1 12 Takovo u likvidaciji ,2 54,3 0 0,0 0,0 13 Ukupno ,0 114, ,0 121,9 87 Izvor: UOS (2015a), UOS (2016a) i APR (2015) za Takovo u likvidaciji Grafikon br. 2. Premija osiguranja od autoodgovornosti po društvima i u evrima Kao kod obuhvata po broju zaključenih ugovora o osiguranju, ali u osetno izraženijem obimu, u godini zabeležen je i rast portfelja osiguranja od autoodgovornosti po visini ugovorene bruto premije, što je uticalo na povećanje učešća ove vrste na tržištu neživotnih vrsta osiguranja. Bruto premija osiguranja u iznosila je 236,9 prema 194,3 miliona evra, povećana je za 42,6 miliona evra ili 21,9% prema 25 miliona evra ili 14,8% u godini. 2 Izuzev veoma izraženog smanjenja kod AS, 2 Posmatrano u dinarima povećanje bruto premije iznosilo je 22,6% prema 21,1% u godini. sva ostala društva ostvarila su povećanje bruto premije koje se kretalo između 2,8% kod Wiener Stadtische do 254,7% kod AXE u odnosu na prethodnu godinu. 3 Kao i kod broja zaključenih osiguranja najveći deo bruto premije 34% prema 30,3% u godini ostvarila je Kompanija Dunav. Prva dva društva povećala su učešće sa 51,8% na 56% (Dunav 34% i Generali 22%), prva tri sa 62,5% na 66,9% (Dunav 34%, Generali 22% i DDOR 10,9%), a sva stala društava zajedno sa 29,8% u na 33,1% u godini. 3 Prema podacima APR, AS je postupku likvidacije.

4 MILAN CEROVIĆ 88 Postepeno, ali značajno povećavana je prosečna premija po jednom zaključenom osiguranju sa 76,6 evra, koliko je iznosila u preko 86,5 evra u 2014., na 98,1 evro u godini. 3. RASPODELA BRUTO PREMIJE OSIGURANJA Raspodela bruto premije osiguranja na režijski dodatak (u daljem tekstu: RD), prevenivu (u daljem tekstu: PR) i tehničku premiju (u daljem tekstu: TP) vrši se u skladu s propisima i aktima poslovne politike društva za osiguranje. Ukupan RD iznosi 43 miliona evra, prema 35,8 miliona evra koliko je iznosio u godini. Prosečno izdvajanje za RD od bruto premije smanjeno je na 18,2% u odnosu na 18,4% u godini. Po društvima kretalo se između najnižeg 17,9% kod Dunava do najvišeg 19,6% kod AMS što je znatno niže od limitiranih 23%. Za preventivu radi sprovođenja mera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju lica i imovinu izdvojeno je 4,7 miliona evra, prema 3,7 miliona u godini. Troškovi sprovođenja osiguranja iznose 57,7 miliona evra ili 24,3% prema 55,9 miliona evra ili 28,9% od bruto premije u godini. Zahvaljujući povećanju bruto premije povećana je i pokrivenost TSO režijskim dodatkom na 74,6% sa 64,1% koliko je iznosila u godini. Izdvajanje za RD u proseku moglo je biti 4,8% veće, što bi povećalo pokrivenost TSO, ali bez obzira što RD kod većine društava ne pokriva TSO, kod svih društava niži je od limitiranih 23,0% od bruto premije. 4. ZAHTEVI ZA NAKNADU ŠTETE Prema podacima Narodne banke Srbije u toku podneto je zahteva u odnosu na zahteva za naknadu štete u godini. Uključujući rezervisanih prijavljenih šteta na kraju u toku godine u postupku rešavanja bilo je predmeta za naknadu štete. 4 Kod društava za osiguranje, bez storniranih i odbijenih, likvidirano je zahteva za naknadu štete ( 2016) u iznosu od 71,7 miliona evra, prema zahteva u iznosu od 72,3 4 Kada se ovom broju dodaju štete po osnovu zelene karte ii registarske oznake koje se rešavaju kod društava i UOS i garantnog fonda pri UOS po osnovu neosiguranih, nepoznatih i vlasnika motornih vozla koji su bili osigurani kod društva u stečaju, reč je o preko 70 hiljada trećih oštećenih lica godišnje koja podnose svoje zahteve za naknadu štete neposredno ili preko nadležnog suda društvima za osiguranje i UOS. 3/2016 miliona evra u godini. 5 Redosled u Tabeli broj 3. prikazan je prema visini iznosa likvidiranih zahteva za naknadu štete u godini, što se podudara i sa visinom rezervisanih šteta, izuzev u slučaju Triglava koji je po iznosu likvidiranih šteta na 5-tom, a po iznosu rezervisanih šteta trebao bi da bude na 4-tom mestu. Broj rešenih zahteva za naknadu štete smanjen je za 961 predmet ili za 7,3% prema povećanju za ili 6,1%, što se odrazilo i na smanjenje iznosa likvidiranih šteta za 0,7 miliona evra prema smanjenju za 5,8 miliona evra koje je zabeleženo u godini. Likvidirane štete iznose 71,7 miliona evra, u odnosu na 72,3 miliona evra koliko su iznosile u godini. Ovom iznosu šteta treba dodati štete koje društva za osiguranje posredno pokrivaju preko UOS u obliku doprinosa Garantnom fondu i doprinos Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: RFZO) (Zakon 2009, čl. 35. st. 3). 6 U vezi sa ovim doprinosima postoji više različitih problema i to zbog toga što se visina doprinosa garantnom fondu pri UOS utvrđuje u zavisnosti od dospelosti obaveza (Zakon, 2009, čl. 87 i 112, st. 5). Ovaj iznos u celosti nije moguće uzeti kao elemenat merodavnih šteta jer je poslednjih, a posebno u zadnje dve godine, nesrazmerno veći od likvidiranih šteta i ostalih rashoda garantnog fonda. U godini obaveze za likvidirane štete i ostale rashode garantnog fonda iznosile su 7, evra (likvidirane štete 5, evra, a ostali rashodi 1, evra), što je znatno više od doprinosa garantnom fondu i dopunskog doprinosa za koje je izdvojeno 17, evra (UOS, 2016c, 14) u odnosu na 12, u godini (UOS, 2015b, 14) 7. Ne upuštajući se detaljnije u ovu problematiku, pri utvrđivanju merodavnih šteta i merodavnog tehničkog rezultata uključen je doprinos za poverene poslove UOS i deo doprinosa garantnom fondu koji pokriva likvidirane štete i ostale rashode garantnog fonda bez rezervisanih šteta jer se one pokrivaju iz doprinosa u narednim godinama u zavisnosti od njihovog dospeća, što je veoma karakteristično za štete po osnovu stečaja društava za osiguranje koje u dužem periodu predstavljaju naveći deo svih obaveza garantnog fonda (Cerović, 2015, 40). Doprinos RFZO iznosi 11, evra, prema 9, evra u i 8, evra u godini. Doprinos je uzet je u 5 Obuhvataju reaktivirane i rentne zahteve za naknadu štete. 6 Čl. 35 st. 3 obavezuje društva za osiguranje da 5% bruto premije od autoodgovornosti uplaćuju na račun pravnog lica koje obezbeđuje i sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje koji služi za naknadu regresnih zahteva po osnovu pruženih zdravstvenih usluga nastradalim licima koje pokriva osiguranje autoodgovornosti. 7 U godini doprinos garantnom fondu iznosio je 9, evra.

5 Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u Tabela br. 3. Štete osiguranja od autoodgovornosti po društvima u i (Iznos u evrima po srednjem kursu NBS svake godine) Likvidirane štete Rezervisane štete broj Index Index 1 Dunav , ,8 2 Generali , ,3 3 DDOR , ,3 4 Milenijum , ,7 5 Triglav , ,4 6 AMS , ,0 7 Sava , ,3 8 Uniqa , ,6 9 WS , ,7 10 AS , ,2 11 AXA , ,3 12 Takovo u likvidaciji , ,0 13 Ukupno , ,0 89 Grafikon br. 3. Likvidirane i rezervisane štete osiguranja od autoodgovornosti u u evrima celosti bez obzira na veliki broj problema koji su nastali njegovim uvođenjem. Drugačije nije moguće sve do okončanja pokrenute inicijative UOS o oceni ustavnosti ove zakonske odredbe (Cerović, 2016, 71). Najveći deo 31,6% iznosa likvidiranih zahteva za naknadu štete, prema 27,7% u isplatio je Dunav, 50% (31,6% Dunav i 18,4% Generali) prema 45,5% dva najveća društva, a 62% (31,6% Dunav, 18,4% Generali i 12% DDOR) prema 57,7% u godini tri najveća društva. Prosečan iznos likvidiranih šteta povećan je na u odnosu na evra u 2014, kao rezultat različitog kretanja po društvima za osiguranje, od najnižeg evro kod Generali osiguranja prema evra kod ovog istog društva, do najvećeg evra kod AS u odnosu na evra u godini koji je zabeležen kod DDOR Novi Sad. Rezervisane prijavljene štete na kraju godine smanjene su na sa predmeta, ali su po iznosu povećane na 64,8 miliona evra sa 62 miliona evra koliko su iznosile u godini. Najveći iznos 23,1 milion evra rezervisao je Dunav, zatim 14,5 miliona evra DDOR i 7,9 miliona evra Generali. Ova prva tri društva zajedno rezervisala su 45,5 mliona evra ili 73,3% od ukupnog iznosa rezervisanih prijavljenih šteta svih društava.

6 MILAN CEROVIĆ 90 Prosečno rezervisana prijavljena šteta povećana je na evra sa evra u kao rezultat rezličitih proseka po društvima. Prosečno rezervisana prijavljena šteta veća je 3,9 u odnosu na 3,6 puta u godini od prosečno likvidiranog zahteva za naknadu štete. Kao i prethodne godine najveći i najniži prosek zabeležila su ista društva, najveći evra u odnosu na evra Uniqa, a najmanji evra u odnosu na evra u godini AXA. Rezervisane neprijavljene štete iznose 71,7 miliona evra u odnosu na 65,6 miliona evra koliko su iznosile u godini. Za razliku od iznosa rezervisanih prijavljenih šteta najveći iznos rezervisanih neprijavljenih šteta 22,4 miliona evra rezervisao je Generali, drugo mesto sa 15,1 milion evra zauzeo je Dunav, a treće sa 7,9 miliona evra DDOR. Na ova tri najveća društva otpada 45,4 miliona evra ili 63,3% od ukupnog iznosa rezervisanih neprijavljenih šteta. Ukupan iznos rezervisanih prijavljenih i neprijavljenih šteta na kraju godine povećan je na 136,5 miliona evra u odnosu na 127,5 miliona evra u godini. Najveći deo ukupnog iznosa rezervisanih šteta 28% u odnosu na 23,2% u pripada Dunavu, 50,2% (28% Dunav i 22,2% Generali) u odnosu na 46,3% odnosi se na dva najveća društva, a 66,6% (28% Dunav, 22,2% Generali i 16,4% DDOR Novi Sad) u odnosu na 61% u godini na tri najveća drušva. Prosečno učešće rezervisanih šteta u ostvarenoj premiji smanjeno je na 61,7% sa 75,7% u 2014, kao rezultat velikih razlika po društvima od najnižeg 18,4% kod AXE prema 47% koliko je iznosilo u kod Wiener Stadtishe, do 93,9% u odnosu na 109,6% koliko je u godini iznosilo kod DDOR, izuzimajući AS kod koga zbog specifične situacije učešće iznosi čak 399,2% OSTVARENI REZULTATI Ostvareni rezultati poslovanja iskazuju se u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja i posebnog pregleda prihoda, rashoda i drugih pokazatelja u obavljanju poslova osiguranja od autoodgovornosti (NBS, 2016). U ovom radu prikazani su racio brojevi, merodavan tehnički rezultat i dobitak, odnosno gubitak za društva za osiguranje koja su ove poslove obavljala godine. Kod izračunavanja racia šteta uključen je doprinos Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, doprinos za poverene poslove i deo doprinosa garantnom fondu u visini likvidiranih šteta i ostalih rashoda garantnog fonda bez iznosa rezervisanih šteta. Kombinovani racio 8 Prosečno učešće iznosilo je 81,3 odsto, a godine 83,9 odsto. 3/2016 prikazan je sa RD i sa TSO, a merodavan tehnički rezultat po bruto metodu bez efekata reosiguranja i pasivnog saosiguranja, ostalih funkcionalnih prihoda i ostalih finkcionalnih rashoda. Svi racio pokazatelji u osiguranju od autoodgovornosti beleže značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu, što se veoma pozitivno odrazilo na merodavan tehnički i finansijski rezultat. Racio režijskog dodatka smanjen je na 19,4% sa 22,1% koliko je iznosio u godini. Najniži 17,6% zabeležen je kod Wiener Stadtishe, a najveći 30,4% kod AXE koja je jedino izdvojila veći procenat od 23% limitiranog RD. Racio troškova sprovođenja osiguranja beleži osetnije smanjenje na 26% sa 33,4% koliko je iznosio u godini. Kretao se između 0,2% kod AS do 41,1% koliko je iznosio kod Dunava. Racio šteta smanjen je skoro za deset indeksnih poena na 47,1% sa 57% u godini, ali uz osetnije razlike po društvima koje su se kretale između 36,6% kod društva Generali i 71,9% kod Wiener Stadtishe. Kombinovani racio sa RD iznosi 66,5% u odnosu na 79,1%, a sa troškovima sprovođenja osiguranja 73,1% u odnosu na 90,4% koliko je iznosio u godini. Tehnički rezultat, uključujući doprinos UOS (za garantni fond u visini likvidiranih šteta i drugih rashoda garantnog fonda i za poverene poslove javnih ovlašćenja) i doprinos Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, bez efekata reosiguranja i pasivnog saosiguranja, ostalih funkcionalnih prihoda i ostalih funkcionalnih rashoda, sa RD iznosi 59,8% u odnosu na 71,5%, a sa troškovima sprovođenja osiguranja 65,2% u odnosu na 83,4% koliko je iznosio u godini. Dobitak, odnosno gubitak u osiguranju od autoodgovornosti kao deo neživotnih osiguranja posebno se utvrđuje sastavljanjem uporednog pregleda prihoda i rashoda. Ne podleže porezu na dobit jer se isti obračunava na dobit svih vrsta neživotnih osiguranja u koju se uključuje i dobit ostvarena u osiguranju od autoodgovornosti. U sva društva za osiguranje ostvarila su dobitak pre oporezivanja u obavljanju poslova osiguranja od autoodgovornosti u iznosu od 63,1 milion evra, što je znatno više od 17,1 milion evra dobitka koji je ostvaren u godini kao rezultat dobitka osam društava u iznosu od 20,7 miliona evra i gubitka tri društva za osiguranje koji je iznosio 3,6 miliona evra. Najveći dobitak u iznosu od 21,1 milion evra ili 33,4% ostvario je Generali, drugo mesto sa 11,5 miliona evra ili 18,3% zauzeo je Dunav, a treće sa 9,4 miliona evra ili 14,9% DDOR. Ostalih osam društava ostvarila su 21,1 milion evra ili 33,4% od ukupnog iznosa dobitka svih društava.

7 Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u Tabela br. 4. Racio brojevi i tehnički rezultat osiguranja od autoodgovornosti Kombinovani Racio brojevi Tehnički rezultat racio broj RD TSO Šteta Sa RD Sa TSO Sa RD Sa TSO 1 AMS 20,6 16,1 38,7 59,3 54,7 49,3 46,6 2 AS 0,0 0,2 254,2 254,2 254,4 321,7 322,5 3 AXA 30,4 18,0 45,7 76,0 63,6 57,1 49,4 4 DDOR 19,9 22,8 51,0 70,9 73,7 64,0 66,3 5 Dunav 20,1 41,1 50,7 70,8 91,8 63,2 85,7 6 Generali 19,2 15,5 36,6 55,7 52,1 45,8 43,8 7 Milenijum 19,2 17,3 51,6 70,8 68,9 65,0 63,5 8 Sava 19,2 23,8 48,2 67,4 72,0 60,3 63,9 9 Triglav 19,0 29,4 48,8 67,8 78,2 61,0 70,1 10 Uniqa 18,9 18,7 63,5 82,4 82,2 80,8 80,6 11 WS 17,6 14,8 71,9 89,5 86,7 89,9 86,9 12 Ukupno 19,4 26,0 47,1 66,5 73,1 59,8 65,2 Izvor: UOS (2016a). 91 Tabela br. 5. Neto dobitak, odnosno neto gubitak osiguranja od autoodgovornosti u evrima po srednjem kursu NBS na dan i godine Broj Dobitak Gubitak Dobitak Gubitak 1 AMS AS AXA DDOR Dunav Generali Milenijum Sava Triglav Uniqa WS Ukupno Dobitak-gubitak Izvor: UOS (2015a) i UOS (2016b). Na osnovu ostvarenog merodavnog tehničkog rezultata, kao indikatora politike cena osiguranja, može se zaključiti da je tarifni sistem osiguranja od autoodgovornosti (UOS, 2014, 1-12) dovoljan za pokriće šteta i drugih obaveza u skladu sa zakonom. 6. ZAKLJUČAK Obavezno osiguranje od autoodgovornosti u dužem periodu beleži pozitivne rezultate, što je posebno izraženo u godini. Kao najvažnija vrsta obaveznih osiguranja u saobraćaju i neživotnih osiguranja u celini po broju zaključenih osiguranja, visini ostvarene bruto premije i drugim elementima obavljanja poslova, kao što je broj i iznos zahteva za naknadu štete, pokazuje sve bolje rezultate. Broj zaključenih osiguranja i visina bruto premije osiguranja veći su u odnosu na prethodu godinu. Pored povećanja broja podnetih zahteva za naknadu štete iznos likvidiranih šteta se smanjuje, a uz smanjenje broja blago je povećan iznos rezervisanih šteta na kraju godine.

8 MILAN CEROVIĆ 92 Značajno je povećana dobit pre oporezivanja, što doprinosi poboljšanju ostvarenih finansijskih rezultata neživotnih osiguranja u celini. Ostvareni rezultati poslovanja svih društava za osiguranje u godini potvrđuju veoma visoko učešće i veliki značaj osiguranja od autoodgovornosti u strukturi neživotnih osiguranja. To omogućava osiguravačima da svestranije rade na proširivanju ponude i podizanju standarda u pružanju usluga vlasnicima motornih vozila kao osiguranicima i trećim oštećenim licima kao korisnicima ovog najmasovnijeg obaveznog osiguranja. Milan CEROVIC, PhD Motor Third Party Liability Insurance Results of insurance companies in Serbia for 2015 UDC: 368.2(497.11) 2015 Informative contribution SUMMARY This paper presents the analysis of the results of the motor third party liability insurance for the Insurance companies conducting their business in the Republic of Serbia for It shows the numbers of the issued insurance policies and the structure of the gross insurance premium, the numbers of the settled and reserved claims, ratio numbers, technical results and financial statements. Bearing in mind the fact that the motor third party liability insurance is compulsory and that it is the largest class of the compulsory insurance it is significantly important to follow and analyze its functioning, how and to what extent the rights and interests of over 2.4 million vehicle owners are protected as well as the rights of over 60 thousands victims presenting the users of the insurance products which quite justifiably falls within the scope of interest of scientific and expertise as well as large social and public community. The objective of this paper is the analysis of the achieved results and the overview of the adequacy of premium system to cover the claims and other due obligations stipulated by the Law. It can be used by the Insurance Companies to compare its positions in relation with the results of the insurance market as a whole. Key words: insurance, motor third party liability, premium, claims, ration number, technical and financial statements. LITERATURA (REFERENCES) Cerović, M. (2015). Problemi funkcionisanja Garantnog fonda prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Evropska ravija za pravo osiguranja, 1, 35-44, i ispravka Evropska ravija za pravo osiguranja 2, 3. Cerović, M. (2016). Problemi u vezi sa pravom na regres organizacija socijalnog osiguranja po osnovu osiguranja od autoodgovornosti, Evropska revija za pravo osiguranja, Agencija za osiguranje depozita. (2015). Podaci o poslovanju Takovo osiguranja Kragujevac u likvidaciji, Broj 1457/15 od godine. Narodna banka Srbije. (2016). Izvodi iz godišnjih izveštaja o poslovanju za godinu koji sadrže uporedni pregled prihoda i rashoda u osiguranju od autoodgovornosti, za društva za osiguranje koja se bave tim osiguranjem, dostupno na: Udruženje osiguravača Srbije. (2014). Minimalna tarifa premija za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima Tabele premija po premijskim grupama, broj 14/03-03/1 od godine na koju je dobijena saglasnost Narodne banke Srbije i Odluka Upravnog odbora o stupanju na snagu Minimalne tarife premija za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima broj 14/03-03/1a od Udruženje osiguravača Srbije. (2015a). Ostvareni rezultati u AO u godini. Udruženje osiguravača Srbije. (2015b). Izveštaj o poslovanju sa obračunom prihoda i rashoda garantnog fonda za godinu, Beograd. Udruženje osiguravača Srbije. (2016a). Pregled ostvarenih rezultata u osiguranju autoodgovornosti u godini, AO xlsl. Udruženje osiguravača Srbije. (2016b). Bilans uspeha u godini (obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, šifra NBS 10.01), BUAO-2015.xlsl. Udruženje osiguravača Srbije. (2016c). Izveštaj o poslovanju sa obračunom prihoda i rashoda garantnog fonda za godinu, Beograd, februar godine. Odluka o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje, Službeni glasnik RS, br. 135/2014, 141, i 102/2015. Zakon o osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 139/2014. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Službeni glasnik RS, br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 Odluka Ustavnog suda.

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

UNAPREĐENJE POSLOVNIH PERFORMANSI OSIGURAVAČA OPTIMIZACIJOM PROGRAMA REOSIGURANJA 1

UNAPREĐENJE POSLOVNIH PERFORMANSI OSIGURAVAČA OPTIMIZACIJOM PROGRAMA REOSIGURANJA 1 Dr. sc. Boris Marović Dr. sc. Vladimir Njegomir 25.susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo UNAPREĐENJE POSLOVNIH PERFORMANSI OSIGURAVAČA OPTIMIZACIJOM PROGRAMA REOSIGURANJA 1 Rezime: Reosiguranje predstavlja

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za godinu

Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za godinu Godišnji izveštaj VARNOST FITEP AD BEOGRAD za 2014. godinu Beograd, April 2015. U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA U ULOZI INSTITUCIONALNIH INVESTITORA

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA U ULOZI INSTITUCIONALNIH INVESTITORA 26.susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo PROF. DR. SC. BORIS MAROVIĆ*, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad; Nezavisni univerzitet Banja Luka; Ekonomski fakultet, Podgorica DR. SC. VLADIMIR

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Analiza berzanskog poslovanja

Analiza berzanskog poslovanja Ekonomski fakultet u Podgorici Analiza berzanskog poslovanja P8: Fundamentalna analiza cijena akcija Dr Saša Popovic Fundamentalna analiza Fundamentalna analiza predstavlja metod koji se koristi za odredivanje

More information

ODNOS POLOVA I VELIČINA LEGLA SRPSKOG TROBOJNOG GONIČA U REPUBLICI SRPSKOJ

ODNOS POLOVA I VELIČINA LEGLA SRPSKOG TROBOJNOG GONIČA U REPUBLICI SRPSKOJ 148 ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Veterinary Journal of Republic of Srpska UDK 636.7.082.1(497.15Republika Srpska) Drobnjak, D., Urošević, M., Novaković, B., Matarugić, D. 1 ODNOS POLOVA I VELIČINA

More information

* Profesor Univerziteta u Novom Sadu; predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije (AIDA Serbia)

* Profesor Univerziteta u Novom Sadu; predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije (AIDA Serbia) Revija za pravg psiguranja Prof. dr Jovan SLAVNIĆ* OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LEKARA POKRIĆE OSIGURANJEM ODGOVORNOSTI LEKARA U DRŽAVAMA EVROPSKE UNIJE IZMEĐU MANJINSKOG OBAVEZNOG LVEĆINSKOG

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA

MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER RAD LIZING: FINANSIJSKI I OPERATIVNI I REVIZIJA DUGOROČNIH OBAVEZA Mentor: Prof. dr Milovan Stanišić Student: Dušanka Bodiroga 400778/2012

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije koja je održana

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije koja je održana uvodnik Prof. dr Veroljub Dugalić BANKARSKI SEKTOR SRBIJE Generalni sekretar Udruženje banaka Srbije ubs@ubs-asb.com Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije koja je održana 25. aprila ove godine

More information

BIBLIOGRAFIJA 1. PREDGOVOR BIBLIOGRAFIJI

BIBLIOGRAFIJA 1. PREDGOVOR BIBLIOGRAFIJI Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ BIBLIOGRAFIJA 1. PREDGOVOR BIBLIOGRAFIJI Da bismo otrgli od zaborava radove autora, domaćih i stranih, kako univerzitetskih profesora, tako i stručnjaka iz prakse koji su svojim

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Šta posle Solventnosti II? - IFRS 17 sledeći veliki izazov za osiguravače

Šta posle Solventnosti II? - IFRS 17 sledeći veliki izazov za osiguravače Branko Pavlović, dipl. ing. el. Generali osiguranje Srbija Šta posle Solventnosti II? - IFRS 17 sledeći veliki izazov za osiguravače SAŽETAK Početkom 2016. godine, posle nekoliko odlaganja, evropski osiguravači

More information

UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU MASTER RAD

UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU MASTER RAD UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU MASTER RAD KOMPARATIVNA ANALIZA EKONOMSKO FINANSIJSKIH POKAZATELJA NA PRIMERU HOTELA SA 4**** Mentor: Student: Prof. dr

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

«LUKOIL» - STRATEŠKI PARTNER BEOPETROLA ZA 210 MILIONA EURA

«LUKOIL» - STRATEŠKI PARTNER BEOPETROLA ZA 210 MILIONA EURA «LUKOIL» - STRATEŠKI PARTNER BEOPETROLA ZA 210 MILIONA EURA Tenderska komisija za preduzeće «Beopetrol» a.d. Beograd odobrila je Odluku Agencije o rangiranju ponuda (tender listu) i proglasila «LUKOIL»

More information

Revija za pravojosiguranja KAKO REGULISATI POSREDNIKE REOSIGURANJA - SADAŠNJOST I BUDUCNOST DIREKTIVE 2002/92/EC

Revija za pravojosiguranja KAKO REGULISATI POSREDNIKE REOSIGURANJA - SADAŠNJOST I BUDUCNOST DIREKTIVE 2002/92/EC Revija za pravojosiguranja Prof. dr. Pierpaolo MARANO* KAKO REGULISATI POSREDNIKE REOSIGURANJA - SADAŠNJOST I BUDUCNOST DIREKTIVE 2002/92/EC APSTRAKT U radu se istražuju brojne posledice neregulisanosti

More information

UTICAJ KREDITNIH LINIJA SVJETSKE BANKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ NA PERFORMANSE KORISNIKA KREDITA

UTICAJ KREDITNIH LINIJA SVJETSKE BANKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ NA PERFORMANSE KORISNIKA KREDITA DOI: 10.7251/EMC1301087P Datum prijema rada: 19. april 2013. Datum prihvatanja rada: 15. juni 2013. PREGLEDNI RAD UDK: 336.71+334.71(497.6 RS) Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Godina III broj

More information

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu JAPAN Japan, kao zemlja napredne tehnologije, elektronike i telekomunikacija, je zemlja koja je u samom svetskom vrhu po razvoju i usavršavanju bankarskog poslovanja i spada među vodećim zemljama sveta

More information

Bilten br. 5 novembar godine

Bilten br. 5 novembar godine TOP 5 osiguravača u Srbiji za prvih devet meseci 2010 godine Prema podacima Centra za unapređenje osiguranja, ukupna ostvarena premija na tržištu osiguranja u Srbiji za prva tri kvartala 2010. godine iznosi

More information

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE U USLOVIMA SOLVENTNOSTI II I KLIMATSKIH PROMENA ****

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE U USLOVIMA SOLVENTNOSTI II I KLIMATSKIH PROMENA **** Prof. dr. sc. Boris Marović * Prof. dr. sc. Vladimir Njegomir ** Mr. sc. Tamara Bikicki *** 28.susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo OSIGURANJE POLJOPRIVREDE U USLOVIMA SOLVENTNOSTI II I KLIMATSKIH

More information

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO ZARADA I NAKNADA ZARADE

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO ZARADA I NAKNADA ZARADE OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/21 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems ZARADA I NAKNADA ZARADE OBRAČUN ZARADE NA TRI NAČINA: BRUTO-NETO (propisano

More information

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES Zijad Džafić UDK 334.71.02(497-15) Adnan Rovčanin Preliminary paper Muamer Halilbašić Prethodno priopćenje DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES ABSTRACT The shortage of large markets

More information

Завод за јавно здравље Лесковац

Завод за јавно здравље Лесковац Завод за јавно здравље Лесковац 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: info@zzjzle.org.rs Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910 CENTAR ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE,

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

DERIVATIVNI UGOVORI KAO ALTERNATIVNI NAČINI IZRAVNAVANJA RIZIKA

DERIVATIVNI UGOVORI KAO ALTERNATIVNI NAČINI IZRAVNAVANJA RIZIKA Revjja za pravo psigurarija Mr Jasmina Labudović* DERIVATIVNI UGOVORI KAO ALTERNATIVNI NAČINI IZRAVNAVANJA RIZIKA 1.UVOD Rizik je prisutan u celokupnoj privredi, ali nigde kao u osiguranju nema toliki

More information

UGOVORI O OSIGURANJU ŽIVOTA I NJIHOV UTICAJ NA POLITIKU PLASMANA SREDSTAVA

UGOVORI O OSIGURANJU ŽIVOTA I NJIHOV UTICAJ NA POLITIKU PLASMANA SREDSTAVA Revija za pravo osiguranja Dr Jasmina LABUDOVIĆ* UGOVORI O OSIGURANJU ŽIVOTA I NJIHOV UTICAJ NA POLITIKU PLASMANA SREDSTAVA U ovom radu cilj nam je da utvrdimo kakav je uticaj pojedinih ugovora o osiguranju

More information

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD U skladu sa ĉlanom 67. Zakona o trţištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl. Glasnik RS br. 47/06) i ĉlanom 4. Pravilnika o sadrţini i naĉinu izveštavanja

More information

STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU

STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU STANDARDI IZVJEŠTAVANJA U HOTELIJERSTVU Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) predstavlja općeprihvaćeni standard praćenja rezultata poslovanja u svjetskom hotelijerstvu koji je namijenjen

More information

FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU

FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU Tema izlaganja: MLEKO Ljubiša Jovanovid, generalni direktor BD Agro predsednik Udruženja

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE

1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE 1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTIIORGANIZACIONE STRUKTURE 1.1. OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTI Osnovna aktivnost Železare Smederevo d.o.o. Smederevo (u nastavku Društvo ) je proizvodnja i promet proizvoda crne metalurgije,

More information

Zaštita korisnika finansijske usluge osiguranja pri zaključenju ugovora na daljinu u Srbiji

Zaštita korisnika finansijske usluge osiguranja pri zaključenju ugovora na daljinu u Srbiji 10 ČLANCI /ARTICLES Prof. dr Katarina IVANČEVIĆ Zaštita korisnika finansijske usluge osiguranja pri zaključenju ugovora na daljinu u Srbiji 1/2016 UDK: 368.021.2:004.738.5]:336.7 Primljen: 26. 2. 2016.

More information

MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA

MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA II STRUČNI SEMINAR Banja Luka Oktobar 2013. godine MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA Zoran Andrić 1, Ministarstvo komunikacija i transporta

More information

STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKIH USLUGA U SRBIJI ZA PERIOD GODINE. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013) 1. Uvod - kratak pregled

STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKIH USLUGA U SRBIJI ZA PERIOD GODINE. (Sl. glasnik RS, br. 43/2013) 1. Uvod - kratak pregled STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKIH USLUGA U SRBIJI ZA PERIOD 2013-2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013) 1. Uvod - kratak pregled Strategijom razvoja poštanskih usluga u Srbiji za period 2013-2016. godine

More information

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

More information

THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3

THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3 THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3 1. INTRODUCTION Providing sufficient quantity of food in the world is big problem today.

More information

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2009 i 23/2013) 1.

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI. (Sl. glasnik RS, br. 61/2009 i 23/2013) 1. STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2009 i 23/2013) 1. REZIME Ovaj dokument predstavlja plan za uspostavljanje i razvoj sveobuhvatnog

More information

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ JAT AIRWAYS, BEOGRAD. Finansijski izveštaji za godinu i Izveštaj nezavisnog revizora

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ JAT AIRWAYS, BEOGRAD. Finansijski izveštaji za godinu i Izveštaj nezavisnog revizora AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ JAT AIRWAYS, BEOGRAD Finansijski izveštaji za 2008. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ JAT AIRWAYS, BEOGRAD Finansijski

More information

KONCENTRACIJA TRŽIŠTA REVIZIJSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI. Kristina Mijić. Dejan Jakšić. Bojana Vuković

KONCENTRACIJA TRŽIŠTA REVIZIJSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI. Kristina Mijić. Dejan Jakšić. Bojana Vuković EKONOMSKE TEME (2014) 52 (1): 117-130 http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/ekonomske-teme.php KONCENTRACIJA TRŽIŠTA REVIZIJSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI Kristina Mijić Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet

More information

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published printed by the Croatian Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

More information

O POSLOVANJU BANKE ZA GODINU

O POSLOVANJU BANKE ZA GODINU G O D I Š N J I I Z V J E Š TA J O POSLOVANJU BANKE ZA 2015. GODINU April, 2016.godine Sadržaj: 1. UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA... 3 2. MAKROEKONOMSKI OKVIR POSLOVANJA... 4 4. LIČNA KARTA

More information

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović PRVI KONGRES UDRUŽENJA ZA OSTEOPOROZU U BIH/ THE FIRST CONGRESS OF OSTEOPOROSIS IN online medications cialis cialis online buy cialis price rise viagara cialis levitra comparison cial is drug prices buy

More information

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

More information

radna grupa analiza i preporuke

radna grupa analiza i preporuke radna grupa analiza i preporuke radna grupa analiza i preporuke Beograd, jun 2014. sadržaj 1. Finansiranje zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou...9 2. Budućnost energetske politike

More information

ffi bpot noflaut/ o nhuv olrobophom 3A cactabrbarbe o1/hahci/jckot- r/3beuttaja Mecro 2abalj

ffi bpot noflaut/ o nhuv olrobophom 3A cactabrbarbe o1/hahci/jckot- r/3beuttaja Mecro 2abalj L l'+r6;urr:r {lpdrrio r in rth ja ;:l rtplr npe,qrc pi*rftt!- Petrer.lp iprlit n"rr,as+::t *J4e*lf:;= x i:+pe:ari o ti+-,::err ililililililtilililililililr noaaqr/ o o5be3hilky llocnoeho ilr\re A.D. Fabrika

More information

Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj Podgorica Telefon: , Fax:

Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj Podgorica Telefon: , Fax: IZDAVAČ: WEB ADRESA: SAVJET CENTRALNE BANKE: GRAFIČKA PRIPREMA: LEKTURA: ŠTAMPA: TIRAŽ: Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 6 81000 Podgorica Telefon: +382 20 664 997, 664 269

More information

PREPRODAJNA CENA KAO METODA ZA PROVERU TRANSFERNIH CENA 47

PREPRODAJNA CENA KAO METODA ZA PROVERU TRANSFERNIH CENA 47 Letopis naučnih radova Godina 38 (2014), Broj I, strana 136 UDC 338.517:001.8:303.833.8 Orginalni naučni rad Original scientific paper PREPRODAJNA CENA KAO METODA ZA PROVERU TRANSFERNIH CENA 47 Nedeljko

More information

Z A K O N O DRŽAVNIM ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA

Z A K O N O DRŽAVNIM ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA 229. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNIM ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA Proglašava se Zakon o državnim odlikovanjima i priznanjima, koji je donijela

More information

Finansijski izveštaji za godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA a.d., BEOGRAD Finansijski izveštaji za 2010. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Izveštaj nezavisnog revizora SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ

More information

SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH

SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH ZAVRŠNI RAD Mentor: dr. sc. Blanka Šimundić Student: Laura Lončina Split, rujan 2016. Sadrţaj: 1. UVOD.....3 1.1. Predmet istraţivanja...

More information

Sistemi osiguranja od odgovornosti za proizvod avijacije u SAD, Velikoj Britaniji i Italiji

Sistemi osiguranja od odgovornosti za proizvod avijacije u SAD, Velikoj Britaniji i Italiji 2/2017 Prof. dr Ana MASUTTI ČLANCI /ARTICLES Sistemi osiguranja od odgovornosti za proizvod avijacije u SAD, Velikoj Britaniji i Italiji 31 UDK: 368:623.746.12(73+410+450) Primljen: 1. 2. 2017. Prihvaćen:

More information

CSYSTEMS. COBA Systems ZARADA I NAKNADA ZARADE

CSYSTEMS. COBA Systems ZARADA I NAKNADA ZARADE OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/10 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems ZARADA I NAKNADA ZARADE PROPISANI OBRASCI IZ OBRAČUNA ZARADE ZA ZAPOSLENOG

More information

PENZIJSKI SISTEM U SRBIJI

PENZIJSKI SISTEM U SRBIJI PENZIJSKI SISTEM U SRBIJI Penzijski sistem u Srbiji Septembar, 2009. PENZIJSKI SISTEM U SRBIJI Autori: Mr Katarina Stanić Dr Gordana Matković Dr Jurij Bajec Mr Rosa Chiappe Nenad Rakić Izdavač: BearingPoint

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

EKONOMSKIH TRENDOVA I POLITIKA U SRBIJI. Broj 21 april jun 2010

EKONOMSKIH TRENDOVA I POLITIKA U SRBIJI. Broj 21 april jun 2010 EKONOMSKIH TRENDOVA I POLITIKA U SRBIJI Broj 21 april jun 2010 Beograd, septembar 2010 6 IZDAVAČ Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN) Kamenička 6, Beograd Tel/Fax: 011 3021 069 E-mail: office@fren.org.rs

More information

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

INDEKSIRANI ČASOPISI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU NASLOV PODNASLOV ISSN BROJ OD KADA IZLAZI PREGLED BILTEN UNIVERZITETA U INFORMATIVNI GLASNIK UNIVERZITETA U South East European Journal of Economics and Business MECHATRONIC SYSTEMS Časopis za društvena

More information

UTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH

UTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH SVEUĈILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SPLIT ZAVRŠNI RAD UTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH Mentor: Prof. dr. sc. Dejan Kruţić Studentica: Marina Zanki Split,kolovoz 2016. Sadrţaj

More information

ZAKON O PRIVATIZACIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/ dr. zakon i 30/ dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE

ZAKON O PRIVATIZACIJI. (Sl. glasnik RS, br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/ dr. zakon i 30/ dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i načela privatizacije Član 1 Ovim zakonom

More information

Projekat Transparentno do posla. DTI, februar godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu

Projekat Transparentno do posla. DTI, februar godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu Projekat Transparentno do posla EKONOMSKI EFEKTI KADROVSKE POLITIKE U JAVNOM SEKTORU RACIONALIZACIJA I DEPARTIZACIJA DTI, februar 2016. godine Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Podrška

More information

USAID BUSINESS ENABLING PROJECT

USAID BUSINESS ENABLING PROJECT USAID BUSINESS ENABLING PROJECT ANALIZA ZAKLJUČAKA O ODBACIVANJU KONSULTANT: mr Dragana Čukić, dipl. inž. građ. SARADNIK: Sonja Dedić, mast. inž. arh. 15/10/2017 This report is made possible by the support

More information

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Zakon br. 05/L - 101 O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA Skupština Republike Kosova, Na osnovu člana 65 (1) Ustava

More information

ULOGA INTERNE REVIZIJE U NADZORU NAD JAVNIM IZVRŠITELJIMA

ULOGA INTERNE REVIZIJE U NADZORU NAD JAVNIM IZVRŠITELJIMA RIZICI U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA Singidunum University International Scientific Conference INTERNA REVIZIJA Stručni radovi - pregledna studija ULOGA INTERNE REVIZIJE U NADZORU NAD JAVNIM IZVRŠITELJIMA

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH

ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BIH ANALIZA NEDOSTATAKA U OBLASTI POLITIKA sarajevo, novembar 2013 Pripremili: William Bartllet Štampa: Jordan studio Tiraz: 150 primjeraka

More information

Analiza finansijskih izveštaja i upravljanje zalihama u farmaciji

Analiza finansijskih izveštaja i upravljanje zalihama u farmaciji Univerzitet Singidunum Departman za postdiplomske studije Poslovna ekonomija Master studijski program Master rad Analiza finansijskih izveštaja i upravljanje zalihama u farmaciji Mentor: Prof. dr Milovan

More information

Pregled tržišta rada u Srbiji

Pregled tržišta rada u Srbiji Employed Empowered Pregled tržišta rada u Srbiji Mihail Arandarenko Aleksandra Nojković Oktobar 2007. www.employed-empowered.net CDRSEE Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe Funded

More information

PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA

PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA Ovaj Priručnik je nastao u okviru projekta Unije poslodavaca Srbije (UPS) i Međunarodne organizacije rada (MOR), koji se sprovodio na teriroriji

More information

Informator se može besplatno dobiti na prijavnici zgrade Višeg suda u Beogradu na adresi Ustanička br. 29.

Informator se može besplatno dobiti na prijavnici zgrade Višeg suda u Beogradu na adresi Ustanička br. 29. Republika Srbija TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE I N F O R M A T O R O RADU Tužilaštva za ratne zločine 2006-2017 0 SADRŽAJ 1. O informatoru.. 1.1 Najčešće tražene informacije od javnog značaja... 2.Osnovni

More information

Srbija: Procena tržišta rada

Srbija: Procena tržišta rada Izveštaj br. 36576-YU Srbija: Procena tržišta rada Septembar 2006 Jedinica sektora za ljudski razvoj Jedinica za zemlje Jugoistočne Evrope Region Evrope i Centralne Azije Dokument Svetske banke FISKALNA

More information

ANALIZA UTJECAJA ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU NA FINANCIJSKI SEKTOR

ANALIZA UTJECAJA ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU NA FINANCIJSKI SEKTOR HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA SEKTOR ZA PROCJENU RIZIKA, ISTRAŽIVANJE I STATISTIKU ODJEL ZA SISTEMSKE I SPECIFIČNE RIZIKE ANALIZA UTJECAJA ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU NA FINANCIJSKI

More information

UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU

UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU, POSEBNIM NAKNADAMA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA ZA VRIJEME RADA U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU 1153. Na osnovu člana 61 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima ( Službeni list CG, broj 46/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 31. oktobra 2013. godine, donijela je UREDBU O POSEBNOM DODATKU NA OSNOVNU ZARADU,

More information

EUR / RSD (Srednji kurs) 124,30

EUR / RSD (Srednji kurs) 124,30 Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.apr.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,884 dinara, srednji kurs 123,755. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 12. Aprila do 12:3h iznosio

More information

MASTER RAD. PRIMENA CRM-a I UNAPREĐENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U CILJU POVEĆANJA ZADOVOLJSTVA KLIJENATA BANCA INTESA

MASTER RAD. PRIMENA CRM-a I UNAPREĐENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U CILJU POVEĆANJA ZADOVOLJSTVA KLIJENATA BANCA INTESA UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE STUDIJSKI PROGRAM MARKETING I TRGOVINA MASTER RAD PRIMENA CRM-a I UNAPREĐENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U CILJU POVEĆANJA ZADOVOLJSTVA KLIJENATA

More information

SPECIFIČNOSTI OBEZVREĐENJA I PRESTANKA PRIZNAVANJA NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

SPECIFIČNOSTI OBEZVREĐENJA I PRESTANKA PRIZNAVANJA NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME Arsenović J. V.: PRIZNAV. NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME Pregledni rad UDK 347.235:347.218.3]:347.919 DOI 10.7251/SVR1612171A SPECIFIČNOSTI OBEZVREĐENJA I PRESTANKA PRIZNAVANJA NEKRETNINA, POSTROJENJA

More information

Seminar na temu MSFI-ja za regulatore Računovodstvena i regulatorna pitanja Sektor osiguranja

Seminar na temu MSFI-ja za regulatore Računovodstvena i regulatorna pitanja Sektor osiguranja REPARIS A REGIONAL PROGRAM Seminar na temu MSFI-ja za regulatore Računovodstvena i regulatorna pitanja Sektor osiguranja 2. segment: Problematika vrednovanja u Solventnosti II (engl. Solvency II) nasuprot

More information

GRAWE Hrvatska d.d., Zagreb. Izvješće o poslovanju 2007.

GRAWE Hrvatska d.d., Zagreb. Izvješće o poslovanju 2007. GRAWE Hrvatska d.d., Zagreb Izvješće o poslovanju 2007. Izvješće o poslovanju 2007. Sadržaj Organi Društva 3 Godišnje izvješće Uprave 5 Izvješće Nadzornog odbora 13 Financijski izvještaji 15 Bilanca Račun

More information

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik ACI Hrvatska (www.forexcroatia.hr) je neprofitna udruga građana Republike Hrvatske koji su profesionalno uključeni

More information

NATURALNI I EKONOMSKI POKAZATELJI PROIZVODNJE ŠEĆERA U HRVATSKOJ

NATURALNI I EKONOMSKI POKAZATELJI PROIZVODNJE ŠEĆERA U HRVATSKOJ SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Jasmina Grđan, apsolvent Sveučilišni diplomski studij Agroekonomika NATURALNI I EKONOMSKI POKAZATELJI PROIZVODNJE ŠEĆERA U HRVATSKOJ

More information

OKVIR POLITIKE RASELJAVANJA

OKVIR POLITIKE RASELJAVANJA INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D. GRAD NIŠ OKVIR POLITIKE RASELJAVANJA ZA EKSPROPRIJACIJU ZA POTREBE OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGE NIŠ-DIMITROVGRAD NACRT ZA JAVNU RASPRAVU Beograd, avgust 2017. 2 Sadržaj

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

DOSPIJEĆE NEIMOVINSKE ŠTETE I TIJEK ZATEZNIH KAMATA PO OSNOVU UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

DOSPIJEĆE NEIMOVINSKE ŠTETE I TIJEK ZATEZNIH KAMATA PO OSNOVU UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ DOSPIJEĆE NEIMOVINSKE ŠTETE I TIJEK ZATEZNIH KAMATA PO OSNOVU UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ * DOSPIJEĆE NEIMOVINSKE ŠTETE I TIJEK ZATEZNIH KAMATA PO OSNOVU UGOVORA

More information

Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016)

Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016) Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija 2016 (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016) 0 PREDGOVOR Javne nabavke su ključna komponenta pružanja javnih usluga, dobrog upravljanja i održive

More information

OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA PRILOG OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA Eurobank a.d za kreditne kartice za Potrošače 1. UVODNE ODREDBE 1.1. Sadržina Opštih uslova poslovanja Banke Ovim Prilogom opštih uslova poslovanja Eurobank a.d. (u daljem

More information

INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA

INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA 31.01.2013. INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA Izvor: Forex Trenutni kurs dolara Tabela u nastavku pokazuje da je došlo do pada kursa dolara u odnosu na eur u odnosu na

More information

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVO TROMJESEČJE GODINE

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVO TROMJESEČJE GODINE FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVO TROMJESEČJE 2018. GODINE Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr CH95

More information

HYPO ALPE -ADRIA- BANK AD BEOGRAD

HYPO ALPE -ADRIA- BANK AD BEOGRAD HYPO ALPE -ADRIA- BANK AD BEOGRAD NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE NA DAN 31. DECEMBRA 2010. GODINE HYPO ALPE -ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD SADRŽAJ Izveštaj nezavisnog revizora 1-2 Konsolidovani

More information