ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОCЕНЕ МЕТАLЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОCЕНЕ МЕТАLЕ"

Transcription

1 СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОCЕНЕ МЕТАLЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) На основу члана 36. став 1. Закона о мерним јединицама и мерилима ("Службени лист СРЈ", бр. 80/94, 28/96 и 12/98), а на захтев "Chemco Ltd." Представништво Нови Сад, Футошки пут 14/ц, Нови Сад, Завод за мере и драгоцене метале доноси Р Е Ш Е Њ Е O OДOБРEЊУ ТИПA МEРИЛA Нaзив мeрилa: Аутоматско мерило нивоа течности у непокретним резервоарима Oзнaкa oснoвнoг типa: Enraf SmartRadar Прoизвoђaч мeрилa: Enraf B.V, Roentgenveg 1, Delft, Holandija Службeнa oзнaкa типa: DZ Рoк вaжeњa рeшeњa: гoдинe Испитивaњeм типa мeрилa утврђeнo je дa мeрилo испуњaвa мeтрoлoшкe услoвe прoписaнe Прaвилникoм o мeтрoлoшким услoвимa зa аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима ("Службeни лист СФРJ", бр. 76/90). Брoj: 2/ Бeoгрaд, гoдинe Д И Р E К Т O Р мр Дрaгaн Милoшeвић

2 ПРИЛOГ РEШEЊУ O OДOБРEЊУ ТИПA МEРИЛA БРOJ: 2/ МEТРOЛOШКA СВOJСТВA МEРИЛA 1.1. Грaницe дoзвoљeнe грeшкe Грaницe дoзвoљeнe грeшкe при прегледу неуграђеног аутоматског мерила нивоа течности у референтним условима износе ±0,02% од одговарајуће висине пуњења, с тим што најмања вредност границе дозвољене грешке може износити најмање ±2 mm. Ове грaницe дoзвoљeнe грeшкe односе се и на разлику између два нивоа измерену аутоматским мерилом нивоа течности. Грaницe дoзвoљeнe грeшкe при прегледу уграђеног аутоматског мерила нивоа течности у нормалним условима рада износе ±0,04% од одговарајуће висине пуњења, с тим што најмања вредност границе дозвољене грешке може износити најмање ±2 mm (за висине пуњења мање од 5 m). Ове грaницe дoзвoљeнe грeшкe односе се и на разлику између два нивоа коју измери аутоматско мерило нивоа течности у једном смеру рада (пуњење или пражњење резервоара) Мeрни oпсeг и нaзивнe врeднoсти Тип мерила нивоа течности Тип главне управљачке јединице Тип антенске јединице (слика 1) Опсег мерења нивоа течности Опсег радних температура околине Опсег радних температура течности Опсег радних притисака Типови софтверских програма Врста материјала делова мерила изложених атмосфери резервоара Enraf SmartRadar 873 SmartRadar 971 SmartRadar LTi 973 SmartRadar LT 975 SmartRadar SI а) Free Space: F06/F08 б) Still Pipe: S06/S08/S10/S12 в) Free Space-WALP: T06/W06 г) High Temperature-RoD: D02 д) High Pressure Cone: H04 е) High Pressure Planar: H02 од 0 до 40 m од -40 о C до +60 о C од -40 о C до +100/230 о C oд 690 kpa до kpa XPU F1.6/XPU-2 K1.1/APU A2.3/ APU D1.0/RFB2-DAB A1.4/ RFB2- DAB B1.0 Нерђајући челик AISI 316, Ливени алуминијум Напомена уз табелу: - Комбинација типа главне управљачке јединице и одговарајућег типа антенске јединице зависи од услова употребе и врсте мерене течности, и њу је детаљно специфицирао произвођач у упутствима. - Мерне опсеге, вредности називних прикључака и друге карактеристике такође је дао произвођач у упутствима. 2

3 1) Изглед различитих типова антенске јединице 1.3. Вредност подељка скале Вредност подељка скале је 1 mm за сва предметна мерила Рeфeрeнтни услoв Рeфeрeнтни услoв зa тeмпeрaтуру нaфтe, нaфтних дeривaтa и тeчни природни и нaфтни гaс су +15 o C, a зa oстaлe тeчнoсти: +20 o C Нaмeнa мeрилa Аутоматско мерило нивоа течности типа Enraf SmartRadar намењено је за мерење нивоа разних течности и течног нафтног гаса. Мерење нивоа течности је у вези са табелом запремине непокретног резервоара да би добили вредности запремине примљене, испоручене или складиштене течности Функциoнaлнoст мeрилa и oпис oснoвних кaрaктeристикa кoнструкциje Мерило мери ниво течности радарским сигналом емитованим са антенског уређаја (антенске јединице) који је постављен на горњем поклопцу-крову резервоара. Нема покретних делова и нема никаквог контакта са течношћу. Емитовани сигнал иде према слободној површини течности одбија се, а тај повратни сигнал (ехо сигнал) прима рефлекторска антена. Радарски сигнал се разликује у фреквенцији, заправо ехо сигнал има незнатно различиту фреквенцију од сигнала емитованог са емитера ка слободној површини течности у том тренутку. Разлика у фреквенцији је пропорционална удаљености од слободне површине течности и може се тачно израчунати. Овај метод се назива SPR (Synthesized Pulse Radar). Рад и функционисање мерила Enraf SmartRadar заснован је на микроталасној и микропроцесорској технологији. Мерило нивоа је уређај који користи високо фреквентне електромагнетне таласе (10 GHz) да одреди растојање од радарске антене 3

4 до површине мерене течности. Електромагнетски талас који је емитован путује брзином светлости и одбија се од површине мерене течности. Enraf SmartRadar генерише микроталасни сигнал у антенској јединици и он је вођен кроз Tank Separator уређај до антене. Радарска антена обликује сноп и шаље га у резервоар. Микроталасни сигнал који се одбија од површине течности бива примљен од исте антене. Дигитална електроника у радарској јединици мери оба, послати и примљени сигнал. После обраде (процесирања) дигитални подаци се преносе до главне управљачке јединице где се измерено растојање претвара у податак о нивоу мерене течности (innage/ullage) а тај податак остаје доступан за даљу радну комуникацију Структурa аутоматског мeрилa нивоа Enraf SmartRadar Мерило нивоа Enraf SmartRadar састоји се од: 1. Главна управљачка јединица. Сва електроника мерила је урађена као засебна јединица која је смештена у кућишту електронске јединице и није у додиру са атмосфером резервоара. Кућиште је израђено у противексплозивној изведби. Електроника је састављена од дигиталних референтних штампаних кола. 2. Антенска јединицa, 3. Танк сепаратор уређај, 4. Радарска антена. Мерило може да садржи: 1. Мерни претварач притиска (само код хибридног система). 2. Сензор нивоа воде у радној течности типа VITO где је интегрисан сензор нивоа воде у радној течности са сензором температуре. Радарска антена (4) је спојена са антенском јединицом (2) преко уређаја танк сепаратор (3) који обезбеђује заштиту електронике од утицаја средине у резервоару. Конфигурација мерног склопа једног мерила типа SmartRadar дат је на слици 2. Слика 2. Конфигурација мерног склопа једног мерила нивоа типа SmartRadar 4

5 Главна управљачка јединица може бити опремљена са следећим интегралним штампаним колима: - TPU-2 или HSU коло за мерење температуре са мерним претварачима температуре типа «Spot Temperature Converter» сa сензорима (RTD) Pt 100 или Pt 900 меримо температуру у једној тачки - MPU или HPU или OPU коло за мерење температуре са мерним претварачима температуре типа МТТ(Multiple Thermosensor Thermometer)/MRT(Multiple Resistive Thermometer) који обезбеђују континуално мерење температуре течности, температуре паре течности и одређивање температурног профила. - HPU или HSU коло за мерење притиска, масе, густине и /или притска пара течности (користи HART прoтокол), - OPU коло за мерење притиска, масе, густине и /или притска пара течности (користи Honeywell DE прoтокол), - HPU или HSU коло за мерење присутне воде у мереној течности (користи HART прoтокол), - XPU-2 коло за локални показни уређај типа 977 TSI, за комуникацијске интерфејсе RS232C/RS485, за мерење присутне воде у мереној течности преко екстерног капацитивног сензора. - APU коло за аларме нивоа, - SPU II коло или MPU коло за аналогне излазе (4 20 ma) и за мерење густине течности. SmartRadar мерила нивоа (слика 3) су потпуно дигтализовани мерни системи, управљани микропроцесорима. Коришћењем PAT (Planar Antenna Technology) технологије са DSP (Digital Signal Processing) обрадом сигнала добијамо највећу тачност мерења. Сликa 3. Спoљни изглeд мeрилa типа Enraf SmartRadar 5

6 Структурa управљачких мерних система Мерила нивоа могу радити сама или могу бити инегрисани у више управљачке мерне системе (нпр. Enraf Tank Farm Management Systems), тако да сви измерени и израчунати подаци постају доступни DSC, SCADA, MIS и другим вишим системима. Ови системи обезбеђују потпуно управљање мерењем и стањем количина течности. SmartRadar мерила нивоа се лако интегришу у потпуно аутоматски управљачки систем коришћењем стандардних комуникацијских протокола типа HART, Modbus, GPU, Honeywell DE помоћу комуникацијских интерфејса за пренос података типа RS232C и RS485. Осим мерења нивоа течности имамо: - мерење нивоа присутне воде у течности, - мерење температура течности, израчунавање температурског профила, - мерење температура пара течности, - израчунавање запремине течности, - израчунавање масе течности, - израчунавање густине течности, - алармирање разних типова. Сложени компјутерски систем за управљање стањем количина течности сакупља и израчунава податке за управљање ауто-пунилиштима, вагон-пунилиштима, претакалиштима, складиштима горива. Информације су доступне у неколико формата на различитим екранима. Велики број докумената може се меморисати и штампати. Основни «lay-out» једног система за управљање стањем количина течности (Tank Inventory Management Systems) дат је на слици 4 и има следеће елементе: - EntisPro, ЕntisPro Inventory System (Intelligent Management System) je jeдинствени управљачки систем који је базиран на Windows NT оперативном програму. Има отворени интерфејс за друге програме преко ODBC и OLE. ЕntisPro софтверски пакет користи одличне мрежне могућности Windows NT да се интегрише у локалну мрежу- LAN или ширу мрежу-wan преко Etherneta или Тоkenringa. За инсталацију користимо стандардни TCP/IP или NetBEUI интерфејс. - SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), - DCS (Distributed Control and Supervision), - PLC (Programmable Logic Controller). EntisPro, SCADA, DCS су повезани са јединицом за комуникацију типа CIU Plus. Јединица за комуникацију типа CIU Plus je повезана са јединицом за комуникацију типа CIU Prime, која обезбеђује везу наведених управљачких система са мерилима и мерним претварачима постављених на месту употребе. Јединица за комуникацију типа CIU Prime је повезана са BMP (Enraf Bi-Phase Mark) уређајем који је у склопу главне управљачке јединице. У BMP уређај долазе подаци са локалних показних уређаја типа FDI (Field Display &Interface) и типа TSI (Tank Side Indicator) као и са показног уређаја типа CPI (Control Panel Indicator). Koнфигурисање параметара врши се: - личним рачунаром типа Note-Book коришћењем BPM/RS232C/RS485/HART komunikacijskog interfejsa или - ручним уређајем типа PET (Portable Енгинееринг Terminal) 6

7 PET је компактан уређај који служи за конфигурисање, програмирање, калибрацију, комуникацију и сервисирање мерила и мерних претварача. Сви Енрафови мерни уређаји опремљени су са комуникацијским портом за ту сврху. PET има пуну ASCII тастатуру и велики LCD дисплеј. Смештен је у водоотпорном и противексплозивном алуминијском кућишту. Опремљен је са каблом са инфрацрвеним конектором за спајање са мерним уређајима. Такође уређај може да комуницира преко EN-Fieldbus протокола. За потребе сервисирања користи се EnsitePro софтверски програм, који се покреће оперативним програмом Windows NT. Овај програм може се користити и за локално и даљинско конфигурисање и дијагностицирање свих Енрафових мерила нивоа и CIU јединице. Сликa 4. Изглeд једног интегрисаног мeрног система са мерилима нивоа типа Enraf SmartRadar Мерење температуре Мерење температуре врши се: - мерним претварачима температуре типа «Spot Temperature Converter» сa сензорима (RTD) Pt 100 или Pt 900 меримо температуру у једној тачки. Одговарајући положај сензора је врло важан за одређивање средње температуре течности. - мерним претварачима температуре типа 762 VITO са 16 температурских сензора бакар/константан, типа 764, 864, 766, 971, 973 распоређених дуж сензорске шипке и референтног Pt100 сензора постављеног на дну сензорске шипке. - мерним претварачима температуре типа 864МТТ (Multiple Thermosensor Thermometer) који обезбеђују континуално мерење температуре течности, температуре паре течности и одређивање температурног профила. Са 16 температурских сензора бакар/константан, распоређених дуж сензорске шипке и референтног Pt100 сензора постављеног на дну сензорске шипке постиже се тачност мерења боља од 0,1 0 C. 7

8 Температурна мерна петља састоји се од 864MTT мерних претварача повезаних са 862MIT ( Multi-element Interface Thermosensor) конвертером. 862MIT конвертер је постављен у већини случајева у 864МТТ мерном претварачу. 862МIT конвертер може бити повезан једном уврнутим паром са интегрисаним колом за мерење температуре у мерилима нивоа типа SmartRadar или са локалним показним уређајем типа FDI Софтверски програм типа EntisPro Израчунавање запремине и масе течности у резервоару Софтверски програм типа EntisPro је сотверски пакет који укључује модуле за конфигурацију, дисплејску радну графику, разне функције за израчунавање запремине и масе, извештаје, умрежавање и друго. За стартовање користи Windows NT оперативни систем. Сви измерени подаци се шаљу радном магистралом па могу бити у управљачкој соби обрађивани од стране персоналног рачунара путем инсталираног софтверског програма EntisPro или од стране главног компјутера постројења (Plants Host Computer/ DCS -Distributed Control System). Захваљујући великом капацитету микропроцесора прорачуни нивоа и количина (запремине, масе) течности могу бити урађени и у главној управљачкој јединици мерила. Величине које меримо и израчунавамо су: - запремина течности користећи табеле запремине резервоара; Подаци из табеле запремине резервоара убачени су у меморију главне управљачке електронске јединице а преузети су из софтверског програма EntisPro. Сви подаци се израчунавају према API, ISO или JUS стандардима. - маса течности (мора бити спојен мерни претварач притиска- хибридни систем); - густина течности (мора бити спојен мерни претварач притиска- хибридни систем); Маса и густина течности се прорачунавају по хибридном прорачуну који комбинује радарска мерења нивоа и мерења притиска да би добили вредност масе и густине ( online ) течности. - ниво течности (коригована вредност ниво течности због запреминског ширења материјала резервоара услед промена температуре); Вредности нивоа течности се софтверски коригују према променама референтне висине резервоара. - ниво и количина воде на додирној површини са радном течности; - температура течности (прорачуни температуре се врше по АPI алгоритму) ; - притисак течности у резервоару Нaтписи и oзнaкe Сви нaтписи и oзнaкe на aутоматском мерилу нивоа течности типа сaглaсни су сa oдгoвaрajућим oдрeдбaмa Прaвилникa o мeтрoлoшки услoвимa зa аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима ("Службeни лист СФРJ", бр. 76/90). 8

9 2. ПРEГЛEД И ЖИГOСAЊE МEРИЛA 2.1. Мeтрoлoшкo упутствo Еталони са којима се мерило прегледа: 1. Прегледана мерна трака са виском опремљена са корекционим таблицама у сагласности са ISO DIS Прегледан мерни претварач температуре са Гдг од ±0.1 о C Начин прегледа: 1. Пре почетка прегледа провере се и подесе одговарајуће вредности мерила нивоа дате у Упутству произвођача; 2. Проверавају се вредности дужине (према ISO DIS 4521, ISO DIS 4266 и ISO DIS ) из мерног опсег мерила са одговарајућим кораком мерења за мерила нивоа Enraf SmartRadar чији је мерни опсег до 40 m. Ове задате вредности се упоређују са вредностима добијеним радарском методом. Грaницe дoзвoљeнe грeшкe при прегледу аутоматског мерила нивоа дате су у Прaвилнику o мeтрoлoшким услoвимa зa аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима ("Службeни лист СФРJ", бр. 76/90) Врстe и мeстa стaвљaњa жигa Аутоматска мерила нивоа течности oдoбрeних типoвa жигoшу сe oснoвним и гoдишњим жигoм Завода, нa мeстимa кoja je oдрeдиo прoизвoђaч мeрилa, а која су приказана на слици 4. Гoдишњи жиг Завода у oблику нaлeпницe сe пoстaвљa на стаклу пoкaзивaчa нивоа тeчнoсти као и на задњој страни персоналног рачунара и на CD-rom који је постављен у радну позицију у CD-rom драјву. Места за жигосање Слика 5. Места предвиђена за жигосање 9

10 3. НAПOМEНE 3.1. Уз свaкo мeрилo дoстaвљa сe упутствo o рукoвaњу и oдржaвaњу мeрилa кoje сaдржи услoвe зa испрaвнo кoришћeњe и функциoнисaњe мeрилa. Пaрaмeтри кojи oдрeђуjу функциje мeрилa тaкo сe oдaбирajу дa мeрилo зaдoвoљи зaхтeвe прoписaнe мeтрoлoшким услoвимa Oвим рeшeњeм o oдoбрeњу типa мeрилa нe пoтврђуjу сe свojствa мeрилa у пoглeду бeзбeднoсти. Д И Р Е К Т О Р мр Драган Милошевић 10

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

Arduino базирани уређај за дистрибуцију података преко Интернета

Arduino базирани уређај за дистрибуцију података преко Интернета Arduino базирани уређај за дистрибуцију података преко Интернета Аутор: Жарко Богићевић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, школска 2016/2017 година zarko1993@hotmail.com Ментор

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Сигурност у програмском језику Java https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Java сигурносна архитектура Сигурносна архитектура за програмски језик Java

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦИМА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦИМА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ На основу члана 78. став 1. тачка 2) Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник РC, бр. 44/03 и 36/06) и члана 18. тачка (11) Статута Републичке агенције за телекомуникације ( Службени гласник РС,

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА Гимназија Жарко Зрењанин Врбас АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА - понављање- https://www.youtube.com/watch?v=retaq5uybwe Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике Решавање проблема помоћу

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013)

Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013) Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013) http://www.dmdm.rs/pdf/podzakoni/ pravilnik_o_prethodno_upakovanim_proizvodima.pdf мрбранкараданов, самосталнисаветник, Координатор

More information

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B.

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B.7 Страна : 2 од 18 ОДОБРАВА Потпис Име и презиме Датум Спонзор

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

Правилник 0 ускладиштењу нафте

Правилник 0 ускладиштењу нафте JП ТРАНСНАФТА ПAHЧEBO Правилник 0 ускладиштењу нафте Панчево, јун 2016. године k ЈП ТРАНСНАФТА Број:'ј? ґј6 Датум: ПАНЧЕВО Ha основу члана 23.Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт

More information

- обавештење о примени -

- обавештење о примени - Предмет: кумулација порекла у оквиру Споразума ЦЕФТА 2006 и Споразума са државама ЕФТА - обавештење о примени - Споразумом о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА (''Сл. гласник РС-Међународни

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

Међулабораторијско поређење резултата мерења и прорачуна јачине електричног поља надземног вода напонског нивоа 35 kv

Међулабораторијско поређење резултата мерења и прорачуна јачине електричног поља надземног вода напонског нивоа 35 kv Стручни рад UDK:621.315:621.217.32 BIBLID:0350-8528(2013),23.p.165-175 doi:10.5937/zeint23-4478 Међулабораторијско поређење резултата мерења и прорачуна јачине електричног поља надземног вода напонског

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg...

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg... Директна и обрнута пропорционалност Увод: Количник реалних бројева a и b, тј. број назива се размером бројева a и b Пропорција је једнакост две размере: a : b = a b a : b = c : d и решава се тако што се

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, 24000 Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА - Набавка rачунара- ЈН бр. 5/2015 Суботица јул 2015. године

More information

2. Прикључак воде 1 ком

2. Прикључак воде 1 ком Институт за ратарство и повртарство Нови Сад Број: 13-53/1349-4 Датум:08.05.2017. Нови Сад У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, достављамо измене конкурсне документације јавне набавке

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 Оригиналан научни рад UDC: 911.2:628.4.045(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1204143F

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈП АУТОПУТЕВИ РС

ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈП АУТОПУТЕВИ РС ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Управљање, грађење, одржавање и заштиту аутопутева и брзих путева на територији Републике Српске врши Јавно предузеће ''Аутопутеви Републике Српске''. Стратешким плановима

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

Примедбе и сугестије у вези са радном верзијом Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновања рада судија и председника судова

Примедбе и сугестије у вези са радном верзијом Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновања рада судија и председника судова Београд, А. Ненадовића 24/1 тел: 011 344 31 32, 308 91 37 факс: 011 344 35 05 e-mail: jaserbia@ sbb.rs web site: www.sudije.rs 7.мај 2013 ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА БЕОГРАД Немањина 22-26 Председнику Драгомиру

More information

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА Савремена достигнућа у грађевинарству 4. април 015. Суботица, СРБИЈА ЗАВИСНОСТ ХИДРОДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА СЛАПИШТА ОД ПРОТОКА И НИВОА ДОЊЕ ВОДЕ Бојан Миловановић 1 Будо Зиндовић Иван Стојнић 3 Предраг

More information

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА Нина Драгутиновић-Јовановић, Зоран Алимпић. Срећко Богићевић, Стојадин Јовановић, Дарко Петровић Агенција за безбедност саобраћаја Републике

More information

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА UDK: 659.3:353](497.11) Др Дејан Вучетић, доцент Правни факултет Универзитета у Нишу ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА Апстракт: Аутор у раду даје анализу тренутног стања и проблема у функционисању медија

More information

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДЕНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДЕНОСТИ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДЕНОСТИ УСЛУГА КОНТPОЛЕ И ОДРЖАВАЊА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ М-08/2016 Укупан број

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Откривање редног електричног лука у нисконапонским електричним инсталацијама употребом савремених заштитних компоненти

Откривање редног електричног лука у нисконапонским електричним инсталацијама употребом савремених заштитних компоненти Откривање редног електричног лука у нисконапонским електричним инсталацијама употребом савремених заштитних компоненти ИВАН С. ЗАРЕВ, МУП Републике Србије, Стручни рад Управа за превентивну заштиту, Београд

More information

INFO SHEET Youth exchange Nature ahead Advance planning visit OCTOBER 2014 Youth exchange main event NOVEMBER 2014 Bitola, MACEDONIA

INFO SHEET Youth exchange Nature ahead Advance planning visit OCTOBER 2014 Youth exchange main event NOVEMBER 2014 Bitola, MACEDONIA INFO SHEET Youth exchange Nature ahead Advance planning visit 14-16 OCTOBER 2014 Youth exchange main event 03 11 NOVEMBER 2014 Bitola, MACEDONIA GENERAL FACTS ABOUT MACEDONIA Official name: Republic of

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

1 Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин

1 Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 1 Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин Предмет Софтверска решења за финансије и менаџмент Лабораторијске вежбе Тема: Увод у Visual Basic for Applications (VBA) програмирање

More information

Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број Датум

Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број Датум Основна школа Краљ Петар Први Краља Петра 7 Београд Број 915-10 Датум 14.01.2016. Директор школе на основу члана 108.Закона о јавним набавкама(сл.гл.рс 1242012,1415 и 6815) и Извештаја Комисије о стручној

More information

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БОРУ за месец август године

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БОРУ за месец август године Тел: +381 (0 30-436-826 Факс: +381 (0 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0 30-435-216, 454-136 * Факс: +381 (0 30-435-216 * Е-mail: htk@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 * МБ: 07130279 * Жиро

More information

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском Ментор: Проф. Др Милан

More information

Прототип: Сензори за мерење врсте и нивоа течности

Прототип: Сензори за мерење врсте и нивоа течности Прототип: Сензори за мерење врсте и нивоа течности Руководилац пројекта: проф. др Љиљана Живанов Одговорно лице: Милица Кисић Аутори: Mилицa Кисић, Нeлу Блaж, Чeдo Жлeбич, Љиљaнa Живaнoв, Mирjaнa Дaмњaнoвић

More information

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Набавка добара ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРОАКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ИКТ СИСТЕМА ЈН 13/17 МВ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Набавка добара ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРОАКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ИКТ СИСТЕМА ЈН 13/17 МВ Број: 3264-10/17 Дана: 31.03.2017. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Набавка добара ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРОАКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ИКТ СИСТЕМА ЈН 13/17 МВ Март, 2017. године Конкурсна документација за

More information

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Др Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

More information

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ РЕГУЛАТИВА Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи Исидор Бајић 1. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 3. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, 24000 Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА - Набавка rачунара и рачунарске опреме - ЈН бр. 7/2014 Суботица

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 703/2017-ЈН Датум: 15.11.2017. године

More information

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА UDK 630*839.813+502.14(497.11) Стручни рад ЗАКОНОДАВНИ ОКВИРИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА У СРБИЈИ И НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА НЕНАД РАНКОВИЋ 1 AЛEКСAНДAР MУСИЋ 1 ДРАГАН НОНИЋ 1 Извод: Енергија биомасе заузима

More information

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) SATELLITE, 4X2 Мануелен менувач 18.320 EUR / 1.132.176 ден SATELLITE, 4X2, СО КЛИМА УРЕД Мануелен менувач 18.969 EUR / 1.172.285 ден SATELLITE,

More information

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи

More information

С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page Предговор Foreword Методолошка објашњења Notes on Methodology Структура радно способног становништва п

С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page Предговор Foreword Методолошка објашњења Notes on Methodology Структура радно способног становништва п БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ LABOUR FORCE SURVEY Број: No: 1 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2009 С А Д Р Ж А Ј C O N T E N T S Страна Page

More information

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ул. Кнеза Вишеслава бр.1. 11 030 Београд Интернет страница: www.sfb.bg.ac.rs Број јавне набавке: 1/2017 БР: 01-5769/5 од 13.01.2017.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

More information

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА 4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ДЕФИНИСАЊЕ КОНЦЕПТА ОДРЖАВАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА У СРБИЈИ Доц. др Станислав Јовановић, дипл инж.грађ. 1 Доц. др Драган Божовић,дипл.инж.грађ. 2 Мр. Бошко Чоко, дипл.инж.грађ.

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за пољопривредну технику Кандидат Никола Јапунџић Ментор др Владимир Бугарски ВИРТУЕЛНА И ПРОШИРЕНА РЕАЛНОСТ У АГРОИНДУСТРИЈИ МАСТЕР РАД Нови Сад,

More information

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Набавка добара. ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА АНТИВИРУС

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Набавка добара. ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА АНТИВИРУС Број: 9259-10/14 Дана: 14.10.2014. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Набавка добара ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА АНТИВИРУС ЈН 23/14 МВ Октобар

More information

Млади и жене на тржишту рада у Србији

Млади и жене на тржишту рада у Србији Млади и жене на тржишту рада у Србији 11.7.2017. ТР 02/17 У извештају се анализирају положај младих и жена на тржишту рада у периоду 2014 2016. година. Посматрају се основни контингенти младих и жена на

More information

година. Напомена: Радни списак је смерница за лакше повезивање акцизних прописа са Номенклатуром ЦТ и подложан је усклађивању

година. Напомена: Радни списак је смерница за лакше повезивање акцизних прописа са Номенклатуром ЦТ и подложан је усклађивању 1 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОВЕЗИВАЊА АКЦИЗНИХ ШИФАРА СА ЦАРИНСКОМ ТАРИФОМ ДЕРИВАТИ НАФТЕ ОЛОВНИ БЕНЗИН 2181 БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН 2182 ГАСНА УЉА 2183 Mоторни бензин, са садржајем олова 2710 12 51 00 преко 0,013 г

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 01 Нови Сад, 27.02.2018. Кадетско првенство

More information

Pitot/Static System. Avionics. Single ADC LEFT PITOT TUBE AIR DATA COMPUTER RIGHT PITOT TUBE COPILOT ASI PILOT COPILOT ASI VSI PILOT

Pitot/Static System. Avionics. Single ADC LEFT PITOT TUBE AIR DATA COMPUTER RIGHT PITOT TUBE COPILOT ASI PILOT COPILOT ASI VSI PILOT Pitot/Static System Single ADC Avionics LEFT PITOT TUBE CO ASI RIGHT PITOT TUBE ASI TRANSPONDER FLIGHT RECORDER FLIGHT DIRECTOR AUTO CO CO VSI CABIN AIR PRESSURE VSI AURAL WARNING UNIT (MACH WARNING) AURAL

More information

РЕЧ УРЕДНИКА ЧЛАНЦИ ИНТЕРВЈУ ПРИКАЗИ

РЕЧ УРЕДНИКА ЧЛАНЦИ ИНТЕРВЈУ ПРИКАЗИ Број 1 2011 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска права Кнез Михаилова 36/2, Прокупље www.topcentar.org.rs Уредник Драган Добрашиновић Лектор Драган Огњановић Визуелни концепт

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Е - mail адреса:

Е - mail адреса: Број: 8148 Датум: 11.12.2015.г. ЈКП Горњи Милановац Конкурсна документација ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка опреме и повезивање локација резервоара (црпних станица) са централним системом за даљински

More information

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавно предузеће "СРБИЈАШУМЕ" - Београд Шумско газдинство БЕОГРАД - Београд Адреса: 11 000 Београд, Кнеза Милоша 55 Тел: 011/36-11-083 Факс: 011-36-11-887 web: www.srbijasume.rs Број: 604/2017-4 Датум:

More information

УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ 1

УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ 1 Оригинални научни рад 342.25(497.11) doi:10.5937/zrpfns49-10222 Др Слободан П. Орловић, ванредни професор Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду S.Orlovic@pf.uns.ac.rs УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ

More information

Година 2013 Број 1 ISSN корупција. Независне. антикорупцијске. институције: ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ. надзор јавних финансија.

Година 2013 Број 1 ISSN корупција. Независне. антикорупцијске. институције: ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ. надзор јавних финансија. Досије Година 2013 Број 1 ISSN 2217-5938 корупција Независне антикорупцијске институције: ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 1 2013 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач

More information

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума за јавну набавку услуга бр.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума за јавну набавку услуга бр. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума за јавну набавку услуга бр. ОДС-КВ-0234-15 Одржавање

More information

ЈНМВ БР 02/2014 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. јули године

ЈНМВ БР 02/2014 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. јули године ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 11000 Београд Риге од Фере бр.4 ЈНМВ БР 02/2014 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ услугa програмирања

More information

Касетни ланчаник. Упутство за продавце. ROAD MTB Трекинг. Бицикл за вожњу по граду/рекреацију

Касетни ланчаник. Упутство за продавце. ROAD MTB Трекинг. Бицикл за вожњу по граду/рекреацију (Serbian) DM-CS0003-08 Упутство за продавце ROAD MTB Трекинг Бицикл за вожњу по граду/рекреацију URBAN SPORT E-BIKE Касетни ланчаник CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9

More information

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 2014 СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА POPULATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ/CORRECTED RELEASE 27. VIII 2015. Број/No. 99/15 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS

More information

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА УДК: 339.138 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година X Број I Стр 117-138 мр Давор М. Николић 1 Универзитет Унион Никола Тесла, Београд, Факултет за право, безбедност и менаџмент

More information

Захваљујемо се свим колегама који су својим прилозима допринели садржају и изгледу књиге

Захваљујемо се свим колегама који су својим прилозима допринели садржају и изгледу књиге ИЗДАВАЧИ: Министарство заштите животне средине и Српска књига д.о.о. Рума Приредили: Љиљана Станојевић, помоћник министра Славица Лекић, начелник одељења Драгана Босиљчић, начелник одељења Светлана Парежанин,

More information

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 20. децембра године, донео је

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 20. децембра године, донео је На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1. и 109, а у вези са чланом 131. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр, 44/10 60/13-УС), чл. 12. став 1. тачка 1) и 16. тачка 4. Статута

More information

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Содржина Воведни препораки... 3 1. Подесување на Trust... 4 2. Инсталација на софтвер за Gemalto.NET токен... 5 3А. Инсталирање на драјвери

More information

Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет Нови Сад Трг Доститеја Обрадовића Нови Сад

Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет Нови Сад Трг Доститеја Обрадовића Нови Сад Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет Нови Сад Трг Доститеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА КЛИМА УРЕЂАЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 33/2014 Март 2014. Године Конкурсна

More information

Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2)

Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2) Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2) Мирослав Шкорић, Радио-клуб Пане Ђукић Сремска Каменица skoric@ieee.org Miroslav Škorić,

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 02 Нови Сад, 06.03.2018. Кадетско првенство

More information

ПРИРУЧНИК ЗА УПОТРЕБУ СОФТВЕРСКОГ АЛАТА LOGISIM СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА

ПРИРУЧНИК ЗА УПОТРЕБУ СОФТВЕРСКОГ АЛАТА LOGISIM СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА ПРИРУЧНИК ЗА УПОТРЕБУ СОФТВЕРСКОГ АЛАТА LOGISIM СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА Вања Луковић Радојка Крнета Чачак, Август 2015 Building Network of Remote Labs for strenghthening university- secondary vocational schools

More information

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА. Превоз предосновног садног материјала воћака из Холандије у Нови Сад ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈАВНА НАБАВКА бр.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА. Превоз предосновног садног материјала воћака из Холандије у Нови Сад ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈАВНА НАБАВКА бр. Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет Нови Сад Трг Доститеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА Превоз предосновног садног материјала воћака из Холандије у Нови Сад ЈАВНА НАБАКА

More information

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ГОДИНИ ЈНМВ 3/2016 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ГОДИНИ ЈНМВ 3/2016 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОШ ВАСА СТАЈИЋ Нови Сад Број: 03-76/16 Датум:12.02.2016. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У 2016. ГОДИНИ ЈНМВ 3/2016 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ фебруар

More information

Е - mail адреса:

Е - mail адреса: Број: 3569 Датум: 23.06.2017.г. ЈКП Горњи Милановац Конкурсна документација ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка опреме и повезивање локација резервоара (црпне станице) са централним системом за даљински

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗБОРНИК РАДОВА Косовска Митровица, 2016. Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској

More information

Наставна средства у савременој настави

Наставна средства у савременој настави Наставна средства у савременој настави Вера Јелић 803/2014 Факултет Техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 verajelic99@gmail.com Mентор рада: проф. др. Жељко Папић Апртпакт - Рад предстаља

More information