Ksenija Šiša, dipl. ing. građ. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''Srebreno I''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ksenija Šiša, dipl. ing. građ. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''Srebreno I''"

Transcription

1

2

3 Institut IGH d.d. ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE DEPARTMENT FOR PHYSICAL PLANNING Vukovarska 8/II, Dubrovnik, Hrvatska Nositelj izrade: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA Mlini, Vukovarska 48 Odgovorna osoba: Ksenija Šiša, dipl. ing. građ. Naziv prostornog plana: Razina plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''Srebreno I'' IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI Broj radnog naloga: Glavni planer i koordinator plana: Stručni tim u izradi plana: dr. sc. ZRINKA RUDEŽ, dipl. ing. arh. Nikša Begović, ing. Andro Desin, dipl. ing. el. Ines Horvat, dipl. ing. arh. Jure Marić, prof. Veljko Pevalek, dipl. ing. građ. dr. sc. Zrinka Rudež, dipl. ing. arh. dr. sc. Goran Vego, dipl. ing. građ. Nikolina Vuković, dipl. ing. građ. Unutrašnji stručni nadzor: Direktor Zavoda za prostorno planiranje: dr. sc. ZRINKA RUDEŽ, dipl. ing. arh. dr. sc. ZRINKA RUDEŽ, dipl. ing. arh. Mjesto i datum: Dubrovnik, svibanj 2011.

4 2/38

5 SADRŽAJ: STR. ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' U ''SLOBODNOJ DALMACIJI'' GODINE: OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM STRANICAMA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA GODINE: OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' U ''DUBROVAČKOM VJESNIKU'' GODINE: OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM STRANICAMA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE GODINE: POZIV NA PRETHODNU RASPRAVU NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' UZ POPIS POZVANIH SUDIONIKA U PRETHODNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ OBAVIJESTI: OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U PRETHODNOJ RASPRAVI: PRIMJEDBE I OČITOVANJA PRISTIGLA IZVAN ZAKONSKOG ROKA: 31. ZAPISNIK S PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'': 33. 3/38

6 4/38

7 ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' 5/38

8 6/38

9 7/38

10 8/38

11 9/38

12 10/38

13 ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' 11/38

14 12/38

15 OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' U ''SLOBODNOJ DALMACIJI'' GODINE: 13/38

16 OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM STRANICAMA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA GODINE: 14/38

17 OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' U ''DUBROVAČKOM VJESNIKU'' GODINE: 15/38

18 OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM STRANICAMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE GODINE: 16/38

19 POZIV NA PRETHODNU RASPRAVU NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'' UZ POPIS POZVANIH SUDIONIKA U PRETHODNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ OBAVIJESTI: 17/38

20 18/38

21 19/38

22 20/38

23 OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U PRETHODNOJ RASPRAVI: PRIMJEDBE ZAPRIMLJENE POŠTOM: 1. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split Kralja Zvonimira Split Datum: Dostavljeno je slijedeće očitovanje: Uvidom u Nacrt Prijedloga UPU-a ''Srebreno I'', utvrđeno je da isti ne obuhvaća površine šuma i šumskog zemljišta s kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Split, Šumarija Dubrovnik. Slijedom navedenoga Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, UŠP Split se ne protive provođenju Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja ''Srebreno I''. ODGOVOR: Usvaja se 2. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) Jurišićeva Zagreb Datum: Uvidom u dostavljeni Nacrt prijedloga UPU-a ''Srebreno I'', predlažu da se odredbe o izgradnji samonosivih antenskih stupova za pokretne elektroničke komunikacije usklade s njihovim smjernicama. ODGOVOR: Usvaja se 3. Ministarstvo unutarnjih poslova PU Dubrovačko-neretvanska Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja Datum: Mišljenja su kako Urbanistički plan slijedeće stavke: uređenja ''Srebreno I'', između ostalog, mora sadržavati - U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m iti manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine iii mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m iti završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole. 21/38

24 - Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža. Ovo se posebno odnosi na zaštićene dijelove prirode, za koje je potrebno donijeti procjene ugroženosti i planove zaštite sukladno posebnim propisima i na iste zatražiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Ovu zaštitu je potrebno planirati na šumskim i poljoprivrednim područjima koja neposredno okružuju gradska naselja, da se tijekom požarne sezone onemogući zahvaćanje istih s otvorenih prostora. Na ovim površinama potrebno je predvidjeti provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, uvažavajući sve specifičnosti ove županije. - U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova te eksploziva, pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa. Obvezno obratiti pažnju na to da se na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi ne dopusti gradnja objekata. Nadalje, kod određenih objekata, gdje se radi o turističkom području, potrebno je isposlovati propise Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata (Narodne novine 100/99). Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža posebnu pažnju je potrebno obratiti na izvedbu vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara, a sve prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 08/06), Kod gradnje i projektiranja srednjih i velikih garaža obvezno primijeniti austrijske smjernice TRVB N106 za zaštitu od požara u srednjim i velikim garažama koji se koriste u nedostatku domaćih smjernica kao pravilo tehničke prakse temeljem članka 2. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara. ODGOVOR: Usvaja se 4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području DNŽ Branitelja Dubrovnika Dubrovnik Datum: Uvidom u Nacrt prijedloga UPU Srebreno I" utvrdili su da se na području ekološke mreže-koridora za morske kornjače planira izgradnja luke posebne namjene-luka nautičkog turizma i morska luka za javni promet te benzinska crpka za morski promet. Stoga ističu kako je sukladno čl. 35. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) za područja Nacionalne ekološke mreže potrebna izrada Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Za izradu iste vrijedi Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09). Nadalje, u smislu zaštite istog područja smatraju kako je potrebno ograničiti sidrenje, a privezivanje uspostaviti postavljanjem bova. Obzirom PPU općine Župa dubrovačka u Uvjetima korištenja, uređenja i zaštite prostora navodi kako je potrebno posebnu pažnju posvetiti očuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaža, štititi prirodne krajobraze i područja prekrivena autohtonom vegetacijom, smatraju da je isto moguće jedino izradom krajobrazne osnove koja će izdvojiti i zaštititi iznimne i vrijedne krajobraze, te bi ista trebala biti sastavni dio UPU-a ''Srebreno I". ODGOVOR: Djelomično se usvaja. U Odredbama za provođenje ugrađeno je: ''Za sve zahvate za koje posebni Zakon predviđa ocjenu prihvatljivosti za prirodu potrebno je izraditi odgovarajući elaborat i provesti odgovarajući postupak kojim se utvrđuju mjere zaštite prirode'' što se odnosi i na rekonstrukciju morske luke za javni promet lokalnog značaja. Sukladno rezultatima navedenog postupka biti će izrađena rekonstrukcija luke glede sidrenja/privezivanja plovila. Osim toga, luka se nalazi i unutar obuhvata obalnog dijela uvale Srebreno uključujući akvatorij luke te kupališno područje, za koji je određena potreba raspisivanja arhitektonsko urbanističkog natječaja čime će se dobiti kvalitetnije rješenja šireg prostora te će se uvjeti gradnje odrediti 22/38

25 sukladno ovom Planu i rezultatima arhitektonsko-urbanističkog natječaja kao i propisanim konzervatorskim smjernicama s obzirom na arheološko nalazište antičke luke Srebreno, a na osnovu detaljnog Projektnog zadatka. Pitanje izrade krajobrazne osnove je potrebno regulirati s Nositeljem izrade. 5. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb Ispostava Dubrovnik V. Nazora Dubrovnik Datum: Dostavljaju primjedbe u svezi planiranih priključaka na državnu cestu broj 8: - Kolni priključak s državne ceste kroz zonu benzinske postaje na sekundarnu prometnicu je neprihvatljiv jer otvara problem prometovanja benzinske postaje, a veza je omogućena u raskrižju II. - Autobusno ugibalište, za koje se predlaže da bude u zoni raskrižja III, treba pomaknuti istočno na mjesto postojećeg ugibališta. - Raskrižje na državnoj cesti za sekundarnu cestu D4 (za hotel Župa) nije dovoljno široko za potrebe lijevog skretača budući da širina prometnog traka za lijevog skretača na državnoj cesti treba iznositi 3,50 m. ODGOVOR: 1. Odbija se. Navedeni sporni kolni priključak nije zamišljen kao raskrižje s državnom cestom D8 nego kao prihvaćanje postojeće kolne veze sa sekundarnom prometnom mrežom. 2. Odbija se. Predložena mogućnost je razmotrena te se planirano rješenje smatra prihvatljivijim iz sigurnosnih razloga. 3. Odbija se. Predloženo rješenje sukladno je važećim propisima Republike Hrvatske. 6. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Babonićeva Zagreb Datum: Smatraju kako je potrebno izvršiti valorizaciju šuma i šumskog zemljišta s posebnim naglaskom na planiranje površina građevinskog područja i to: zaštićeno obalno područje mora, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, izdvojeni dio građevinskog područja naselja i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja kako slijedi: 1. Dokumentom prostornog uređenja maksimalno štititi obraslo šumsko zemljište te zahvate planirati na neobraslom šumskom zemljištu (npr. kamenjara) i zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (garizi, šibljaci). Na području krša, gdje je drvna masa i vrijednost drva niska, glavni ciljevi gospodarenja šumama i šumskim zemljištem su zaštita tla i voda (korištenje općekorisnih funkcija) stoga je nužno korištenje na način i u obimu koji ne vodi do njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i održava potencijal. (Nacionalna šumarska politika i strategija, Narodne novine 120/03.) U području ZOP-a planiranjem se obvezuje očuvati i sanirati ugrožena područja prirodnih, kulturno povijesnih i tradicijskih vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtone vegetacije. (Zakon o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine 76/07 i 38/09) 23/38

26 2. Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m 2 u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava. 3. Pri izradi dokumenta prostornog uređenja sukladno Zakonu o šumama (Narodne novine 140/05., 82/06., 129/08. 80/10) valorizirati površine vezane uz gospodarske, zaštitne i šume posebne namjene (šumski sjemenski objekti, šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode i šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim propisima) 4. U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine, dokumentom prostornog uređenja izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu. 5. Dokumentom prostornog uređenja izbjegavati promjenu namjene šuma i šumskog zemljišta ako je ono predviđeno za sadnju višegodišnjih nasada na kojima je odobreno pravo služnosti ili se planira osnivanje služnosti. 6. Pri prostornom planiranju izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja kroz formirana lovišta na tom području na način da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljači karakteristične za to područje, ne umanji bonitet lovišta smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha na kontinentu i 500 ha na otocima, ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine. ODGOVOR: Usvaja se. 7. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrojug Dubrovnik Nikole Tesle Dubrovnik Datum: Elektrojug Dubrovnik suglasan je na planiranu elektroenergetsku mrežu u zoni izrade urbanističkog plana uređenja uz napomenu da se za kvalitetnu opskrbu električnom energijom predmetnog područja nužno planira koridor za izgradnju novog 10(20) kv kabelskog raspleta iz transformatorske stanice Mlini 35/10 kv. U tekstualnom dijelu naglasiti nužnost rekonstrukcije ili zamjene postojećih transformatorskih stanica novim tipskim transformatorskim stanicama. ODGOVOR: Usvaja se 8. Alamat arhitektonski studio u ime PIS d.o.o. Datum: Dostavljaju slijedeće primjedbe: 1. Na mjestu devastiranog odmarališta Srbija planiraju izgraditi novi Hotel Subrenum. Kako se radi o rekonstrukciji - interpolaciji tj. postavljanju nove građevine u stari ambijent, molimo da se urbanističkim planom omogući izgrađenost parcele jednaka onoj koju je imalo postojeće odmaralište, a iznosila je 36,8%. 2. Predlažu da se za hotele odredi maksimalna visina etaža 540 cm za društvene prostore i 330 cm za smještajne prostore. Računajući i povišenost prizemlja hotela od tla i visinu nadozida ravnog krova, visina hotela Subrenum bi trebala iznosi 12,80 m za gornji dio (volumen) građevine i 18,20 za donji dio (volumen) građevine. Također, za razvedeni kaskadni tip 24/38

27 hotela potrebno bi bilo navesti da se visina hotela određuje uz pročelje građevine za svaki dio (volumen) građevine zasebno. 3. Vezano uz katnost hotela Subrenum mišljenja su da bi za gornji dio (volumen) građevine bi trebala iznositi Po(S)+S+P+2K, dok bi za donji dio (volumen) građevine trebala iznositi P+3K. Kada se zajedno prikazuju sve etaže, katnost hotela bi bila 4S+P+2K ili sveukupno 7 etaža. 4. Predlažu da se omogući direktan priključak parcele hotela Subrenum na Jadransku magistralu (sjeverozapadni dio parcele) sukladno rješenju priključka u usvojenom arhitektonsko-urbanističkom rješenju hotela Subrenum. Kada bude moguć priključak na Jadransku magistralu preko priključka i prometnice kroz parcelu hotela Župa, prihvaćaju spajanje na nju i ukidanje direktnog priključka hotel Submnum na Jadransku magistralu. 5. Predlažemo da se potreban broj parkirnih mjesta na vlastitim parkirnim površinama i garažama za turističke kapacitete tipa hoteli određuje ovisno o kategorizaciji i broju ležajeva, sukladno "Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli''. 6. Smatramo da nije potrebno prometnicu ispod hotela Subrenum planirati u profilu 2x275 cm. Ova prometnica je slijepa prometnica vrlo slabog intenziteta korištenja te se može zasigurno planirati sa profilom 300 cm što zadovoljava potrebe vatrogasnog pristupa. ODGOVOR: 1. Uvažava se. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07 i 38/09) u članku 52. stavku 5. omogućava rekonstrukciju te glasi: ''Iznimno od stavka 1. podstavka 5. i 6. ovoga članka rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene planira se tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja, izgrađenost građevne čestice i koeficijent iskoristivosti, ako su te veličine veće od onih određenih u stavku 1. ovoga Zakona.'' 2. Odbija se. Navedena primjedba je predetaljna za razinu Urbanističkog plana uređenja. 3. Odbija se. Navedena primjedba je predetaljna za razinu Urbanističkog plana uređenja. 4. Odbija se. Planirano rješenje nudi kvalitetniju prometnu vezu zone. 5. Uvažava se. Već ugrađeno u Plan. 6. Djelomično se usvaja. Profil ceste od 2 x 2.75 m je standardan profil zato je i predviđen u UPU-u do okretišta kraj trafostanice. U nastavku trase prema budućem hotelu Subrenum određen je profil od 3.5m kao minimalni standardni profil prometnice koja služi u interventnim prigodama i u svrhu korištenja manjeg obližnjeg parkirališta. 9. Hoteli Srebreno d.d. Srebreno Mlini Datum: Dostavljaju primjedbe kako slijedi: Hotel Orlando 1. Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Na stranici 79 i 108. potrebno je navesti da je za kompleks Orlando u zoni ugostiteljskoturističke namjene tvrtke Hoteli Srebreno d.d. izrađeno arhitektonsko-urbanističko rješenje koje je potrebno osnažiti ovim planom kao što je slučaj s Hotelom Župa I budućim Hotelom Subrenum. 2. Rekonstrukcija / interpolacija U karti "Oblici korištenja" postojeći devastirani hotel Orlando stavljen je u zonu rekonstrukcije. Pošto se na lokaciji devastiranog hotela planira gradnja novog hotela mišljenja su da je potrebno naglasiti da se radi interpolaciji tj. vrsti rekonstrukcije kojom se postavlja nova građevina u stari ambijent. 3. Širina ceste ispred hotela 25/38

28 Smatraju da je širina ceste ispred Hotela Orlando dimenzija 2x330 cm nepotrebna te da je s obzirom na intenzitet prometa prikladnije smanjiti na 2x275 cm. 4. Koridor ceste Uz glavnu cestu kroz Srebreno koridor unutar kojeg je zabranjena gradnja je 9m.Predlažu da se koridor smanji na 7m kako je predviđeno i izrađenim arhitektonsko-urbanističkim rješenjem. 5. Broj parkirnih mjesta: Predlažu da se kod određivanja potrebe za parkirna mjesta na vlastitim parkirnim površinama i garažama za turističke kapacitete tipologije T1 naglasi da se potreban broj parkirnih mjesta određuje ovisno o kategorizaciji i broju ležajeva, sukladno "Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli". 6. Traže planiranje visine hotela Orlando na 21.5 m pošto uz visinu etaža cm nije uračunata uzdignutost prizemlja hotela od okolnog terena i visina nadozida ravnog krova. 7. Traže da se u Plan unese da se u zoni zaštitnog zelenila može graditi s tim da je potrebno visokovrijedno zelenilo zamijeniti novom sadnjom vrijednog zelenila na drugom mjestu unutar granica građevinske parcele. 8. Predlažu da se omogući izgradnja lounge bara na ravnom krovu hotela. 9. Mišljenja su da je javnu pješačku stazu koja je ucrtana u grafičkom prikazu a koja prolazi zapadno od postojećih teniskih terena potrebno ukloniti. 10.Postojeću trafostanicu hotela Orlando ne planiraju zadržati unutar hotela na postojećoj poziciji već je planiraju izmjestiti na sjeverni dio parcele uz priključak na glavnu prometnicu kroz Srebreno. 11.Mole da se u Pan unese da je sukladno usvojenom idejnom arhitektonsko-urbanističkim rješenju hotela dozvoljena gradnja unutar pojasa 70 m od mora. Poslovno-garažni objekt (na parkiralištu) 1. Parking ispred Općine Ne slažu se sa planiranjem parkirnih mjesta na poziciji između zgrade Općine i budućeg centralnog mjesnog trga. Smatraju da taj prostor treba biti slobodan bez ikakvih zapreka za komunikaciju pješaka između zgrade Općine i trga, a parking treba osigurati u skladu s idejnim projektom izgradnje objekta na "parkiralištu". 2. Budući da se Planom predviđa izgradnja 240 PM u garaži u centralnom dijelu naselja Srebreno. Pretpostavljaju da se radi o ukupnom broju garažnih mjesta. Smatraju da je potrebno naglasiti da je u ovom objektu planirana izgradnja 105 PM u garaži za potrebe sadržaja u objektu i potrebe javnog parkiranja. 3. Smatraju da je širina ceste zapadno i sjeverno od poslovno-garažnog objekta dimenzija 2x300 i 2x330 cm nepotrebna te da je s obzirom na intenzitet prometa prikladnije smanjiti je na 2x275 cm. 4. Za izgradnju podzemne garaže, mišljenja su da je potrebno je predvidjet max. moguću izgrađenost parcele (min 70%). Maksimiziranje izgrađenosti podzemnog dijela građevine omogućuje se smještaj većeg broja parkirnih mjesta u garaži. Također potrebno je naglasiti da krov podzemnog dijela građevine nije potrebno ozeleniti tj. da je na njemu moguće planirati prohodne površine obzirom na njegovu buduću namjenu. 5. Mole da se visina građevine poveća za 100 cm tj. za visinu nadozida/ograde prohodnog ravnog krova na kojem planiraju izgradnju zelenih površina i terasa sa pogledom. 6. Traže da se u tablici na str.107 površina parcele izmjeni s m 2 na m 2 budući su izradili idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovno-garažne građevine koje se nalazi na parceli većoj od m Traže da se uz glavnu cestu kroz Srebreno koridor unutar kojega je zabranjena gradnja smanji s 9 na 7 m budući je to predviđeno izrađenim arhitektonsko-urbanističko rješenjem. 8. Mole da se u Plan unese da se zoni zaštitnog zelenila može graditi s tim da je potrebno visokovrijedno zelenilo zamijeniti novom sadnjom vrijednog zelenila uz prometnice. Češke banje 1. Mole da se visina građevine poveća za 100 cm tj. za visinu nadozida/ograde prohodnog ravnog krova na kojem planiramo izgradnju terase sa loungue barom. 2. Objekt Češke banje u grafičkom prikazu je prikazan kao zona K11K2 dok u tekstualnom dijelu nije uneseno,pa stoga predlažu da se isto dopuni. 26/38

29 Vila Jadranka 1. Traže da se izbaci planirano parkiranje u sjevernom trokutu parcele, te da se parkiranje planira uz prometnicu na zapadnoj strani parcele a u skladu s idejnim projektom i postignutim dogovorom između Općine Župa dubrovačka I Hotela Srebreno d.d.. 2. Mole da se omogući dogradnja Vile Jadranke te izgradnja bazena na uzvišenom središnjem dijelu parcele a sve prema usvojenom idejnom arhitektonsko-urbanističkim rješenjem. Vila Srebrenka 1. Ispred Vile Srebrenke predviđeno je igralište (22) sto nije primjereno pošto bi se ono nalazilo ispred terase budućeg restorana. Predlažu da se na tom dijelu planira zelena površina ili proširenje terase restorana. Na kraju napominju da ukoliko se predloženi UPU Srebreno i prihvati kako je predložen i od parcela predviđenih za izgradnju objekata oduzme novih cca m2 za izgradnju puteva,to će zasigurno onemogućiti njihovu planiranu gradnju. ODGOVOR: Hotel Orlando 1. Uvažava se. Ovim planom se ne osnažujuo arhitektonsko-urbanistička rješenje Hotela Subrenum i Hotela Orlando nego je potrebno u njihovoj rekonstrukciji primijeniti Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11) članak 52. stavak Odbija se. Zakon o prostornom uređenju i gradnji u pojmovniku, u članku 2., točka 35.1 definira rekonstrukciju građevine: ''Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.)'', što ne odgovara konstataciji da se radi o interpolaciji tj. vrsti rekonstrukcije kojom se postavlja nova građevina u stari ambijent. 3. Djelomično se usvaja. Profil ulice označen oznakom B je 2 x 3,0 m iz razloga što se radi o primarnoj ulici koja povezuje državnu cestu D8 s morskom lukom za javni promet lokalnog značaja. Prometnica C3 koja povezuje hotelski kompleks s ulicom B i sjevernim dijelom kompleksa ima profil 2 x 2.75 m za kolnički trak, a što je sve usuglašeno sa stavovima Općine Župa dubrovačka i investitora. 4. Uvažava se. Već je ugrađeno u Plan. Udaljenost koridora od regulacijske linije iznosi 5m. 5. Uvažava se. Već je ugrađeno u Plan. 6. Uvažava se. Već je ugrađeno u Plan. 7. Odbija se. Očuvanje zatečenog zelenila je nužnost koju je potrebno ugraditi u arhitektonskourbanističko rješenje hotelskog kompleksa. 8. Odbija se. Navedena primjedba je predetaljna za razinu Urbanističkog plana uređenja. 9. Odbija se. Navedena pješačka komunikacija služi normalnom odvijanju komunikacije unutar naselja. 10. Odbija se. Navedena primjedba je predetaljna za razinu Urbanističkog plana uređenja. Navedeno pitanje će se riješiti kroz izradu projektne dokumentacije. 11. Uvažava se. Odgovoreno kroz pitanja 1. i 2. Poslovno-garažni objekt (na parkiralištu) 1. Uvažava se. 27/38

30 Navedeno pitanje je riješeno sporazumom između Općine Župa dubrovačka i investitora i već je ugrađeno u Plan. 2. Usvaja se. 3. Odbija se. Profil prometnice B je 2 x 3.00 m iz razloga potrebe opskrbe luke za javni promet lokalnog značaja i objekata s javnim sadržajima. 4. Djelomično se usvaja. Podzemna etaža garaže se ne uračunava u izračun Kig, a mogu se graditi do koridora prometnice. Što se tiče ozelenjivanja ravnog krova, radi se o kontradiktornoj primjedbi jer podzemne etaže nemaju krov budući su ukopane. 5. Odbija se. Navedena primjedba je predetaljna za razinu Urbanističkog plana uređenja. 6. Usvaja se. 7. Uvažava se. Već je ugrađeno u Plan smanjenje koridora na 5m od regulacijske linije. 8. Odbija se. Očuvanje zatečenog zelenila je nužnost koju je potrebno ugraditi u arhitektonskourbanističko rješenje. Češke banje 1. Odbija se. Rekonstrukciju objekta Češke banje potrebno je usuglasiti s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku. 2. Usvaja se. Vila Jadranka. 1. Usvaja se. 2. Uvažava se. Arhitektonsko rješenje uskladiti sa smjernicama Ministarstva kulture, Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku. Vila Srebrenka 1. Uvažava se. Plansko rješenje prihvatilo je dogovor između Općine Župa dubrovačka i investitora. 10. Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pred Dvorom Dubrovnik Datum: Dostavljena su mišljenja, smjernice i preporuke kako slijedi: 1. Odredbe uređenja prostora obuhvaćenog Planom potrebno je uskladiti s odredbama Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa Dubrovačka u izradi t posebno u dijelu koji se odnosi na kopneni j morski dio uvale Srebreno, za što je planom višeg reda uvjetovana izrada Studije ocjene stanja u prostoru sa smjernicama za organizaciju prostora-grafički prikaz 07. Zaštita 3-Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja, 2. Prema istom grafičkom prikazu, navedenom pod 1., plana višeg reda za područje koje se uređuje ovim Planom, morski i pripadajući kopneni dio prostora obuhvaćen Planom, predstavlja područje, cjeline i dijelove ugroženog okoliša, zbog čega je temeljem predložene Studije potrebno preispitati mogućnosti očuvanja postojećih kupališnih i rekreativnih prostora uvale Srebreno u odnosu na prijedlog smještaja morske luke posebne namjenenautički turizam pored već postojeće lokacije morske luke za javni promet. 3. Iz Nacrta prijedloga ovog Plana, koji obuhvaća centralno područje Općine Župa Dubrovačka, gdje sa nalazi i administrativno sjedište jedinice lokalne samouprave \ već dio objekata društvenog standarda (vrtić, ambulanta, ljekarna i ostalo) t nije vidljivo dimenzioniranje i 28/38

31 osiguranje prostora za ostale javne sadržaje društvenog standarda, parkove i rekreativne površine, s obzirom da se radi o prostoru kojem gravitiraju svi ostali dijelovi naselja Općine. Predlažu preispitivanje predmetne postavke Plana. 4. Potreban prostor za promet u mirovanju, predlaže se osigurati rubno u odnosu na područje obuhvata Plana, u sklopu izgradnje planiranih objekata, a ne na teret zelenih površina u centralnom prostoru obuhvata Plana, koji je potrebno očuvati i zaštiti od izgradnje, posebno u dijelu očuvanih kulturnih agrikulturnih vrijednosti uz objekte zaštićene spomeničke vrijednosti sukladno grafičkom prikazu 05. Zaštita 1. Izmjena I dopuna Prostornog plana Opčine Župa Dubrovačka, koji je u postupku izrade i donošenja, a predstavlja prostorni plan višeg rada u odnosu na predmetni Plan. 5. U odnosu na većim dijelom očuvane značajke kulturnog krajobraza ovog područja, posebno pojedine dijelove očuvanog kulturnog agrikulturnog krajobraza na području uz JTC, što je zakonska obveza Republike Hrvatske, predlaže se Planom očuvati navedene dijelove prostora koji čuvaju prostorna obilježja i kulturne značajke ovog prostora, koji se nastavlja na šire kontaktno područje Župskog polja i padine Postranja, a osigurava ne samo vizualni, već i prirodni fizički nastavak Župskog polja prema Župskom zaljevu, bez čvrstih građevinskih barijera predloženih Planom. ODGOVOR: 1. Uvažava se. Predmetni postupak Studije ocjene stanja u prostoru sa smjernicama za organizaciju prostora je proveden kroz izradu UPU-a pogotovo ako se ima u vidu činjenica da će za predmetno područje biti raspisan poseban arhitektonsko-urbanistički natječaj. Za obuhvat obalnog dijela uvale Srebreno uključujući akvatorij luke te kupališno područje određena je potreba raspisivanja arhitektonsko urbanističkog natječaja čime će se dobiti kvalitetnije rješenja šireg prostora te će se uvjeti gradnje odrediti sukladno ovom Planu i rezultatima arhitektonsko-urbanističkog natječaja kao i propisanim konzervatorskim smjernicama s obzirom na arheološko nalazište antičke luke Srebreno, a na osnovu detaljnog Projektnog zadatka. 2. Uvažava se. Plansko rješenje sagledalo je postojeće stanje kupališnih i rekreativnih prostora uvale Srebreno te da ih kroz planska rješenja afirmira. Plan ne predviđa izgradnju luke posebne namjene - nautički turizam nego rekonstrukciju postojeće morske luke za javni promet lokalnog značaja. 3. Odbija se. Javni sadržaji društvenog standarda, parkovi i rekreativne površine su dimenzionirane u Odredbama za provođenje kao i u grafičkom dijelu Plana. 4. Odbija se. Promet u mirovanju je riješen podzemnim garažama za pripadajuće zone s iznimkom parkirne površine koja predstavlja privremeno/prijelazno rješenje koje će u budućnosti regulirati Općina kao vlasnik predmetnog zemljišta. 5. Uvažava se. Očuvanje značajki kulturnog krajobraza i agrikulturnog krajobraza je već ugrađeno u plansko rješenje. 11. Brenum d.o.o. Makoše Mlini Datum: Dostavljaju slijedeće primjedbe: 1. Nacrtom prijedloga plana UPU ''Srebreno I'', definirani su koridori za Jadransku magistralu (oznaka A) 50 m te za glavnu gradsku prometnicu (oznaka B) 30 m Što uvjetuje da se 29/38

32 unutar koridora prometnica, do izrade idejnog projekta prometnice, ne može izdati dozvola za gradnju niti jedne nove građevine uz navedenu prometnicu. Prijedlog. Obzirom na to da su profili prometnica već definirani Nacrtom plana predlažu da se navedeni zaštitni koridori smanje ili ukinu, kako bi se stekli minimalni i nužni uvjeti za početak gradnje poslovne građevine. 2. Načinima i uvjetima gradnje unutar obuhvata Plana za neizgrađeno građevno područje istočno od raskrižja jadranske magistrale i glavne gradske prometnice kojom se ulazi u naselje određen je način gradnje SS2 - samostojeće planirane građevine mješovite namjene s ograničenjem visine na 11m (na kartografskom prikazu Način i uvjeti gradnje, list 4.2.) Prijedlog. Obzirom da se radi o području mješovite - stambeno poslovne i poslovne namjene predlažu da se ograničenje visine poveća. (u PPUO Župa Dubrovačka, Odredbe za provođenje, 1.75., za gospodarske građevine koje se odnose na poslovne, uslužne, trgovačke, dopuštena je maksimalna visina 13m. 3. Također na već navedenom području istočno od raskrižja jadranske magistrale i glavne gradske prometnice kojom se ulazi u naselje definiran je zaštitni zeleni pojas uz JTC. Prijedlog: Mole da se navedena zona Z objedini u prevladavajuću zonu M2, te predlažu da se ozelenjivanje dijela parcele uz JTC definira uvjetima za uređenje parcele. 4. Za parcelu istočno od raskrižja JTC i glavne prometnice kojom se ulazi u naselje, prema Nacrtu prijedloga Plana vrijede slijedeći urbanistički parametri: katnost Po+P+2K, maksimalni koeficijent izgrađenosti kig=u,3. Prijedlog: Kako su u tijeku izmjene i dopune Prostornog plana Općine Župa dubrovačka mole za razmatranje da se zbog pozicije na ulazu u naselje, smještaja uz glavne prometnice kao i zbog složenog oblika parcele, za predmetnu lokaciju omoguće slijedeći urbanistički parametri: Kig= 0,4, visina građevine P+3K (četiri nadzemne etaže), a bez ograničavanja broja podzemnih etaža radi zadovoljenja parking potreba. ODGOVOR: 1. Usvaja se. 2. Uvažava se Navedena visina se ne može povećati, ali će se moguće povećanje uvjeta na parceli povećanjem Kig-a i Kis-a raspraviti kroz postupak Javne rasprave 3. Uvažava se. Predloženi zeleni pojas ne mora biti tretiran po prijedlogu predlagatelja kao uređenje parcele. 4. Uvažava se Moguće povećanje uvjeta na parceli povećanjem Kig-a i Kis-a raspraviti će se kroz postupak Javne rasprave 30/38

33 PRIMJEDBE I OČITOVANJA PRISTIGLA IZVAN ZAKONSKOG ROKA: 1. Društvo arhitekata Dubrovnik Frana Supila Dubrovnik Datum: Dostavljaju primjedbe kako slijedi: 1. U prikazu postojećeg stanja - grafički dio - sve zone turističke namjene kao i zone uslužnih djelatnosti treba prikazati s postojećim visokim zelenilom, na način kako je prikazan turistički kompleks ex hotel Orlando, kao dominantni dio prostora obuhvaćen ovim prostornim planom. 2. U grafičkom prikazu planiranog rješenja u svim zonama označenim oznakom M1, M2, T1, K1, K2 I K3 potrebno je istaknuti postojeće visoko zelenilo koje treba zadržati. 3. Cjelokupni prostor obuhvata ovog prostornog plana treba odražavati prostorni koncept pješačkog ambijenta. U tom smislu planirane kolne prometnice trebalo bi voditi do sjeverozapadne i sjeverne granice planirane turističke zone T1 ex hotel Orlando. Na tom rubnom dijelu predlažemo da budu svi kolni pristupi, dok preostali nastavci planiranih prometnica, a koje vode do mora, budu u funkciji samo za povremeni i servisni način korištenja, kako bi pješački pravci kretanja postali dominantni u ovom prostoru. Ovo se posebno odnosi na glavni prometni pravac, koji ide od spoja s državnom cestom D-8 do mora, odnosno luke za javni promet. 4. Izgradnja na velikim površinama namijenjeni za turističku izgradnju zone s oznakom T1 trebalo bi uvjetovati da se projektiraju i grade ne kao veliki arhitektonski objekti pod jednim krovom već na principu manjih urbanističko-arhitektonskih sklopova, u kojima se također ostvaruje prije navedeni koncept pješačkog ambijenta. Ovo se posebno odnosi na ostvarenje kontinuiteta i povezanosti svih vanjskih površina s postojećim i planiranim visokim zelenilom, ali i u kompozicijskoj raščlambi u vertikalnom i horizontalnom planu pojedinih prostornih podcjelina i sklopova. Na ovaj način ostvarili bi se alternativni pravci pješačkog kretanja, a ne samo u koridoru planiranih kolnih prometnica, dok bi u oblikovnom smislu bili su mjerljivi zatečenim vrijednim graditeljskim rješenjima. 5. Prostorno-funkcionalno i oblikovno osmišljavanje koridora državne ceste D-8 na dijelu područja obuhvata ovog prostornog plana trebalo sadržavati rješenje koje bi odražavalo cjelovitost planskog rješenja duž cjelokupnog prostornog poteza trase D-8 kroz prostor Župe dubrovačke, a koje uzima u obzir zatečeno stanje kao i mogućnosti ostvarenja kvalitetnijeg prostornog rješenja. U tom smislu predlažu da biciklističku stazu uz trasu D-8, kako je predloženo u prijedlogu ovog plana prebaci na suprotnu stranu, i to kao jedinstveno rješenje od Kupara do Plata sa odvojcima prema moru. Ozelenjivanje duž ove trase trebalo bi uvjetovati u okviru pojedinih građevnih parcela koje graniče s ovom prometnicom, a na temelju jedinstvenog pejsažnog projekta. U tom slučaju položaj građevnog pravca trebalo bi planirati oko m od ruba kolnika kao stimulativna mjera provedbe jedinstvenog prostorno-oblikovnog koncepta duž trase ceste D-8 kroz Župu dubrovačku. 6. Za kvalitetnije vrjednovanje pojedinih većih urbanističko - arhitektonskih cjelina predlažu provedbu urbanističko -arhitektonskog natječaja u cilju odabira što kvalitetnijeg prostornog rješenja i to na razini prostornog koncepta i programa. Ovo se prije svega odnosi na turističke zone s oznakom T1, kao i za zone s oznakom K1,K2,K3. ODGOVOR: 1. Uvažava se. Visokovrijedno zelenilo je ucrtano u onim dijelovima gdje se zaista radi o zelenilu visokovrijednih karakteristika. 31/38

34 2. Uvažava se. Već je ugrađeno u Odredbe za provođenje. 3. Uvažava se. Već je ugrađeno u Odredbe za provođenje. 4. Uvažava se. Prijedlog treba uputiti projektantu većine ugostiteljsko-turističkih zona unutar naselja Srebreno koji je poznat i član je DAD-a. 5. Uvažava se. Plansko rješenje prometa je rezultat šireg sagledavanja spomenute problematike. Također, ono predstavlja traženje kompromisnog rješenja sukladno prilikama na terenu. 6. Uvažava se. Primjedba je umjesna, ali zakašnjela. Projektant najvećeg broja ugostiteljsko-turističkih zona unutar naselja Srebreno već je poznat, dok je zone K, radi šireg sagledavanja prilika na terenu predviđena potreba izrade arhitektonsko-urbanističkih rješenja. Ovim Planom predviđa se izrada Detaljnog plana uređenja ''Goričina'', a odnosi se na zonu ugostiteljsko-turističke namjene Bungalova na padinama Goričine (T N 1). Unutar obuhvata Plana predviđa se raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za zonu obalnog dijela uvale Srebreno uključujući akvatorij luke te kupališno područje. Planom je predviđena potreba izrade arhitektonsko-urbanističkih rješenja za slijedeće zone: 1. zona ugostiteljsko-turističke namjene Kompleksa Orlando (T N 1), 2. zona ugostiteljsko-turističke namjene Hotela Župa (T N 1), 3. zona ugostiteljsko-turističke namjene Hotela Subrenum (T N 1), 4. zone pretežito uslužne (K1) te pretežito trgovačke namjene (K2) smještene između državnu cestu D8, pristupne prometnice kojom se ulazi u naselje Srebreno te postojećih višestambenih objekata ispod padina Goričine, 5. zona mješovite - pretežito poslovne namjene (M2) smještena između državnu cestu D8 i pristupne prometnice kojom se ulazi u naselje Srebreno, 6. planirana zona gospodarske - pretežito uslužne (K1), pretežito trgovačke (K2) te mješovite - pretežito poslovne namjene (M2) smještena neposredno preko puta sjedišta Općine i dječjeg vrtića. Obuhvat zona za koje je predviđena potreba izrada navedenih dokumenata prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Plana na kartografskom prikazu 4.1. Oblici korištenja, u mjerilu 1: /38

35 ZAPISNIK S PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''SREBRENO I'': 33/38

36 34/38

37 35/38

38 36/38

39 37/38

40 38/38

Institut IGH d.d. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI. Nositelj izrade: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA Mlini, Vukovarska 48. Ksenija Šiša, dipl. ing. građ.

Institut IGH d.d. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI. Nositelj izrade: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA Mlini, Vukovarska 48. Ksenija Šiša, dipl. ing. građ. Institut IGH d.d. ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE DEPARTMENT FOR PHYSICAL PLANNING Vukovarska 8/II, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska Nositelj izrade: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini, Vukovarska 48 Odgovorna

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

HRVATSKA I ZASTIĆENA MORSKA PODRUČJA

HRVATSKA I ZASTIĆENA MORSKA PODRUČJA HRVATSKA I ZASTIĆENA MORSKA PODRUČJA PROCJENA PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA OČUVANJE OBALNE I MORSKE BIORAZNOLIKOSTI TE USPOSTAVE ZASTIĆENIH MORSKIH PODRUČJA HRVATSKA I ZAŠTIĆENA MORSKA PODRUČJA

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Prometna politika parkiranja u gradovima. Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja

Prometna politika parkiranja u gradovima. Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja Prometna politika parkiranja u gradovima Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja Cilj prometne (parkirne) politike Prosječno vozilo - 23 h u mirovanju 1 h u vožnji Prosječno oko 30 % prijevozne

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Orsat Lale PRIJEDLOG PROJEKTNOG RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE CESTOVNOG PROMETNOG SUSTAVA NA PODRUČJU OD GRADA DUBROVNIKA DO ZRAČNE LUKE DUBROVNIK DIPLOMSKI

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

PRIRUČNIK IZ PROSTORNOG PLANIRANJA P R O J E K A T UPRAVNE ODGOVORNOSTI

PRIRUČNIK IZ PROSTORNOG PLANIRANJA P R O J E K A T UPRAVNE ODGOVORNOSTI 1 2 Mišljenja koja su izražena u ovoj publikaciji predstavljaju isključivo mišljenje autora, i ne moraju nužno odražavati stavove Američke agencije za međunarodni razvoj, Vlade Sjedinjenih Američkih Država,

More information

company profile profil tvrtke

company profile profil tvrtke company profile profil tvrtke The company Titan građenje with head office at Dežmanova 5, Zagreb, was established 2004. The main activity of the company includes investment and project management in the

More information

Varijantna rješenja cestovnog čvorišta Mlaka u Rijeci Alternative solutions of road junction Mlaka in Rijeka

Varijantna rješenja cestovnog čvorišta Mlaka u Rijeci Alternative solutions of road junction Mlaka in Rijeka Varijantna rješenja cestovnog čvorišta Mlaka u Rijeci Alternative solutions of road junction Mlaka in Rijeka Sandra Barić 1, Lorella Mekić 2, Sergije Babić 3 1 Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja

Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja Zagreb, travanj 2013. 1 : završni prijedlog Naručitelj: TZ grada Petrinje Voditelj projekta: Dr. sc. Renata Tomljenović Autori: Dr. sc. Snježana Boranić-Živoder

More information

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA. ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE ZAGREB, J.

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA. ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE ZAGREB, J. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE 10 000 ZAGREB, J.Rakuše 1 INVESTITOR/EMPLOYER: NAZIV GRAĐEVINE/FACILITY: DIONICA/SECTION: PROGRAM/

More information

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA RP1697 I. UVOD...

More information

INVESTIRAJTE U BOLJEVAC INVEST IN BOLJEVAC BETTERPOTENTIAL BETTEROPPORTUNITIES BETTERWILL BOLJIPOTENCIJAL BOLJEMOGUĆNOSTI BOLJAVOLJA

INVESTIRAJTE U BOLJEVAC INVEST IN BOLJEVAC BETTERPOTENTIAL BETTEROPPORTUNITIES BETTERWILL BOLJIPOTENCIJAL BOLJEMOGUĆNOSTI BOLJAVOLJA BETTERPOTENTIAL BETTEROPPORTUNITIES BETTERWILL INVEST IN BOLJEVAC BOLJIPOTENCIJAL BOLJEMOGUĆNOSTI BOLJAVOLJA INVESTIRAJTE U BOLJEVAC The Municipality of Boljevac Kralja Aleksandra 24, 19370 Boljevac, Serbia

More information

P R O G R A M KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

P R O G R A M KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA *P/2691507* Temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Državnog proračuna Republike Hrvatske i Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 119/16), Zakona

More information

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA -AGLOMERACIJA UMAG - WYG Environment, Planning, Transport Ltd Arndale Court Otley Road Headingley West Yorkshire ENGLAND WYG International

More information

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT Služba za zdravstvenu ekologiju GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA ŠIREM PODRUČJU LUKE I GRADA PLOČE

More information

Lokalne mreže (prema veličini područja i stupnju urbanog razvoja) - široka disperzija korisnika u naseljima manje ili srednje veličine

Lokalne mreže (prema veličini područja i stupnju urbanog razvoja) - široka disperzija korisnika u naseljima manje ili srednje veličine Struktura mreže Lokalne mreže (prema veličini područja i stupnju urbanog razvoja) Rural networks - široka disperzija korisnika u naseljima manje ili srednje veličine Urban networks - obilježje ovih mreža

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

Sustav potpore za program OBZOR 2020.

Sustav potpore za program OBZOR 2020. Sustav potpore za program OBZOR 2020. INFORMATIVNI DAN Obzor 2020. Prioritet:Industrijsko vodstvo Područje: Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada (NMP+B)

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Prostorni plan područja posebne namjene za Morsko dobro Crne Gore rezime nacrta plana

Prostorni plan područja posebne namjene za Morsko dobro Crne Gore rezime nacrta plana 1 UVODNE NAPOMENE Na predlog Vlade, Skupština Republike Crne Gore je na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u maju 1997.godine donijela Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebne

More information

Nedostatci dokumenta Strateška studija za nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada,

Nedostatci dokumenta Strateška studija za nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, KRATAK SADRŽAJ Analiza propusta Studije, primjedbe i pitanja za javnu raspravu i dalje aktivnosti oko pokušaja izgradnje odlagališta radio-aktivnog otpada u reonu Trgovska gora u Republici Hrvatskoj STRUČNO

More information

OKOLIŠNA DOZVOLA. Kratki vodič za javnost

OKOLIŠNA DOZVOLA. Kratki vodič za javnost OKOLIŠNA DOZVOLA Kratki vodič za javnost Impressum Suizdavači ODRAZ - Održivi razvoj zajednice HR PSOR - Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj Autorice Dubravka Bačun Mirjana Matešić Višnja Jelić

More information

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administratës Publike / Ministarstvo Javne Administracije / Ministry of Public Administration INSTITUTI

More information

Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za otok Rab, Grad Rab i općina Lopar

Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za otok Rab, Grad Rab i općina Lopar Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za otok Rab, Grad Rab i općina Lopar Nositelj Projekta : Savjetnici: Grad Rab REA Kvarner d.o.o. Javna rasprava održana:

More information

P R O G R A M KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

P R O G R A M KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA *P/2720969* Temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Državnog proračuna Republike Hrvatske i Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (NN 124/17), Zakona

More information

ALTERNATIVES OF MV GRID DEVELOPMENT AND TRANSITION FROM TRANSFORMATION 30/10KV TO 110/10(20) KV IN ELEKTRA ŠIBENIK

ALTERNATIVES OF MV GRID DEVELOPMENT AND TRANSITION FROM TRANSFORMATION 30/10KV TO 110/10(20) KV IN ELEKTRA ŠIBENIK HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE - HO CIRED 4. (10.) savjetovanje Trogir/Seget Donji, 11. - 14. svibnja 2014. SO5-02 Izv.prof.dr.sc. Ranko Goić, dipl.ing.el. Fakultet elektrotehnike,

More information

O D L U K U O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA

O D L U K U O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD GODINE

PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD GODINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2008.-2028.GODINE NOSILAC PRIPREME PLANA: FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

Izvješće o sigurnosti. INA Industrija nafte d.d. Područje postrojenja: Otpremna stanica Graberje. Siječanj, 2017.

Izvješće o sigurnosti. INA Industrija nafte d.d. Područje postrojenja: Otpremna stanica Graberje. Siječanj, 2017. Izvješće o sigurnosti Područje postrojenja: Otpremna stanica Graberje Siječanj, 2017. Naziv operatera i sjedište:: PREDMET: Adresa područja postrojenja:: Oznaka dokumenta: Ovlaštenik:, Av. V. Holjevca

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik ACI Hrvatska (www.forexcroatia.hr) je neprofitna udruga građana Republike Hrvatske koji su profesionalno uključeni

More information

Opština Kotor Varoš Mogućnosti za investiranje

Opština Kotor Varoš Mogućnosti za investiranje OPŠTINA KOTOR VAROŠ Opština Kotor Varoš Mogućnosti za investiranje OPŠTINA KOTOR VAROŠ 2 ОПШТИНA КОТОР ВАРОШ Lokacija 3 OPŠTINA KOTOR VAROŠ Udaljenost od Grada Banja Luke je 30 KM, a od međunarodnog aerodroma

More information

IZVJEŠĆE O RADU ZA godinu

IZVJEŠĆE O RADU ZA godinu REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA IZVJEŠĆE O RADU ZA 2012. godinu Zagreb, lipanj 2013. SADRŽAJ I. UVOD... 1 II. ZAKONODAVNI OKVIR... 1 III. AKTIVNOSTI VEZANE ZA PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ

More information

ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 HR NOVIGRADSKO I KARINSKO MORE I ZNAČAJNI KRAJOBRAZ KANJON ZRMANJE - FINALNI NACRT ZAJEDNIČKI

ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 HR NOVIGRADSKO I KARINSKO MORE I ZNAČAJNI KRAJOBRAZ KANJON ZRMANJE - FINALNI NACRT ZAJEDNIČKI Ovaj projekt financira Europska unija Javna ustanova Natura Jadera Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH ZAJEDNIČKI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 HR4000030 NOVIGRADSKO I KARINSKO MORE

More information

MODEL B-03B. PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100m 2 IDEJNI PROJEKAT 75 GLAVNI PROJEKAT * 550. ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD -

MODEL B-03B. PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100m 2 IDEJNI PROJEKAT 75 GLAVNI PROJEKAT * 550. ALIQUANTUM DOO, NOVI SAD - PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100m 2 IDEJNI PROJEKAT 75 GLAVNI PROJEKAT * 550 *Glavni projekat obuhvata: Glavni AG projekat, Glavni E projekat i Elaborat EE. Ne obuhvata Glavni Mašinski projekat koji se dodatno

More information

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA 2017 CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES ZAGREB, 2016. Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published

More information

Telefon/ Phone: +385 (0) Telefaks/ Fax: +385 (0)

Telefon/ Phone: +385 (0) Telefaks/ Fax: +385 (0) Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: +385

More information

PROPOSAL FOR INSTALLATION OF 400/220 kv PHASE SHIFTING TRANSFORMER IN ORDER TO REDUCE LOADING ON 400/110 kv TRANSFORMER IN SS ERNESTINOVO

PROPOSAL FOR INSTALLATION OF 400/220 kv PHASE SHIFTING TRANSFORMER IN ORDER TO REDUCE LOADING ON 400/110 kv TRANSFORMER IN SS ERNESTINOVO HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ 11. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, 10. 13. studenoga 2013. Marijan Borić HOPS, Sektor za vođenje i tržište marijan.boric@hops.hr

More information

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Zagrebačka županija ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 2011.-2013. Zagreb, ožujak 2011. Sadržaj I. OSNOVNA ANALIZA... 14 1. POLOŽAJ I ADMINISTRATIVNA PODJELA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE... 14 1.1.

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Telefon/ Phone: +385 (0) Telefaks/ Fax: +385 (0)

Telefon/ Phone: +385 (0) Telefaks/ Fax: +385 (0) Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: +385

More information

IUCN kategorije upravljanja zaštićenim područjima

IUCN kategorije upravljanja zaštićenim područjima 3ZA zagovarači za zaštitu prirode Upravljanje zaštićenim područjima Ečka, 22-23. april 2015. IUCN kategorije upravljanja zaštićenim područjima Oliver Avramoski, IUCN Programska kancelarija za jugoistočnu

More information

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA REPUBLIKA SRPSKA VLADA E NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA Banja Luka, april 2017. godine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA Nacrt Član 1. U Zakonu o zaštiti

More information

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U RPUBLICI HRVATSKOJ NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U RPUBLICI HRVATSKOJ NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI Željko Požega * Bruno Nekić * 1 Aleksandra Krajnović 2 Preliminary scientific communtication Prethodno znanstveno priopćenje POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U RPUBLICI HRVATSKOJ NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

More information

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE IVANKOVO

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE IVANKOVO Republika Hrvatska Vukovarsko-srijemska županija Općina Ivankovo PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE IVANKOVO Vinkovci, listopad 2008. godine Lokalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije SADRŽAJ

More information

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 211 KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Dr. sc. Dario Đerđa, viši asistent UDK: 711.8 Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 351.824.11:347.235 Ur.:

More information

Iskustvo Hrvatskog Telekoma d. d. u uređenju imovinskopravnih odnosa za potrebe elektroničke komunikacijske infrastrukture *

Iskustvo Hrvatskog Telekoma d. d. u uređenju imovinskopravnih odnosa za potrebe elektroničke komunikacijske infrastrukture * Salopek, D. i Ambroš, F.: Iskustvo Hrvatskog Telekoma d. d. u uređenju, Geod. list 2014, 3, 203 216 203 UDK 651.4:347.235:528.44:004.3/4 Izlaganje sa znanstvenog i stručnog skupa Iskustvo Hrvatskog Telekoma

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE PARKA PRIRODE MEDVEDNICA I PRIJEDLOG KULTURNO-TURISTIČKE RUTE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE PARKA PRIRODE MEDVEDNICA I PRIJEDLOG KULTURNO-TURISTIČKE RUTE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za povijest umjetnosti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Katedra za muzeologiju VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE PARKA PRIRODE MEDVEDNICA I

More information

N a c i o n a l n i p a r k. Plitvička P L A N U P R A V L J A N J A. Plitvička Jezera, listopad 2007.

N a c i o n a l n i p a r k. Plitvička P L A N U P R A V L J A N J A. Plitvička Jezera, listopad 2007. N a c i o n a l n i p a r k Plitvička j e z e r a P L A N U P R A V L J A N J A Plitvička Jezera, listopad 2007. PLAN UPRAVLJANJA NACIONALNOG PARKA PLIT VIČKA JEZERA Nakladnik: Ministarstvo kulture Republike

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Grad Milano Barcelona, Gdanjsk, Bari, Riga, Strasbourg, Porto i ALDA

Grad Milano Barcelona, Gdanjsk, Bari, Riga, Strasbourg, Porto i ALDA Grad Zagreb sudjelovat će kao partner u projektu MEANING - Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelties in Governance, u okviru: Programa: Europa za građane Potprogram 2: Demokratski angažman

More information

Stanje melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje u Republici Hrvatskoj

Stanje melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje u Republici Hrvatskoj Jasna PREGLEDNI ŠOŠTARIĆ, RAD Davor ROMIĆ, Josip MARUŠIĆ, Marko JOSIPOVIĆ, Dragutin PETOŠIĆ Stanje melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje u Republici Hrvatskoj Jasna ŠOŠTARIĆ 1, Davor ROMIĆ

More information

Plan gospodarenja smeđim medvjedom. u Republici Hrvatskoj. Zagreb 2008.

Plan gospodarenja smeđim medvjedom. u Republici Hrvatskoj. Zagreb 2008. Plan gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj Zagreb 2008. Izdavači: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za lovstvo Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu

More information

UKUPNO cca korisnika

UKUPNO cca korisnika MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUCIJSKA SKRB ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE U RH (stvarno stanje i potrebe te normativni okviri) pomoćnik ministra zdravlja mr. Ivo Afrić, dipl.iur. Opatija, 05. listopada 2012. U

More information

AKCIJSKI PLAN ENERGIJSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA MOSTARA SEAP GRAD MOSTAR SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN

AKCIJSKI PLAN ENERGIJSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA MOSTARA SEAP GRAD MOSTAR SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN AKCIJSKI PLAN ENERGIJSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA MOSTARA SEAP GRAD MOSTAR SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN CETEOR Sarajevo Svibanj/maj, 2016 2 Project title/naziv projekta: Document/Dokument: Contracting

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA LJUDSKI RESURSI ULJANIKA PROFIL DRUŠTVA NAJUSPJEŠNIJE NIJE HRVATSKO BRODOGRADILIŠTE GRADIMO BRODOVE I PROIZVODIMO BRODSKE DIZEL MOTORE KNJIGA NARUDŽBI DOBRO I KVALITETNO POPUNJENA 1856-2008 TEHNOLOŠKA

More information

ISKUSTVA SRPSKIH TRŽIŠTU BLISKOG ISTOKA ELEKTRANE Sanja Đureković, dipl.ing.maš, ENERGOPROJEKT-ENTEL

ISKUSTVA SRPSKIH TRŽIŠTU BLISKOG ISTOKA ELEKTRANE Sanja Đureković, dipl.ing.maš, ENERGOPROJEKT-ENTEL PRISUSTVO, ZNANJE I ISKUSTVA SRPSKIH STRUČNJAKA NA TRŽIŠTU BLISKOG ISTOKA ELEKTRANE 2010 VRNJAČKA BANJA, 26-2929 OKTOBAR Sanja Đureković, dipl.ing.maš, ENERGOPROJEKT-ENTEL ENERGOPROJEKT- ENTEL NA BLISKOM

More information

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa Nacionalni info dan 18.05.2016., Zagreb Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020. Interreg CENTRAL EUROPE Krunčica Rakić, nacionalna kontakt točka ŠTO JE INTERREG? Interreg

More information

Koprivnica, plan utvrde iz godine. Beč, Kriegsarchiv

Koprivnica, plan utvrde iz godine. Beč, Kriegsarchiv Koprivnica, plan utvrde iz 1737. godine. Beč, Kriegsarchiv Miljenka Fischer Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za povijest umjetnosti, Zagreb Izvorni znanstveni rad Razvoj organizacije

More information

TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA I. OPĆE ODREDBE. Članak 1.

TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis) propisuju se: tehnički zahtjevi u pogledu

More information

SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE KRUŽNIH RASKRIŽJA NA DRŽAVNIM CESTAMA

SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE KRUŽNIH RASKRIŽJA NA DRŽAVNIM CESTAMA GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE KRUŽNIH RASKRIŽJA NA DRŽAVNIM CESTAMA Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb Rijeka, srpanj 2014. NAZIV PROJEKTA: SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

More information

HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI UDK/UDC 347.2 Prof. dr Rodna Živkovska Doc. dr Tina Pržeska Pravni fakultet Justinijan Prvi u Skoplju HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI Makedonsko pravo u oblasti stvarnopravnih odnosa

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

MORSKE LUKE - ČINITELJI LOGISTIČKOG I PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

MORSKE LUKE - ČINITELJI LOGISTIČKOG I PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE Čedomir Dundović Ines Kolanović MORSKE LUKE - ČINITELJI LOGISTIČKOG I PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE Hrvatske morske luke imaju važnu ulogu i veliko potencijalno značenje koje se temelji na povoljnom

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011. HR Survey 2010 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2010. godinu Osijek, listopad 2011. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

RACIONALNO GOSPODARENJE POSTOJEĆIM BETONSKIM KUĆIŠTIMA TRANSFORMATORSKIH STANICA 10(20)/0,4 KV

RACIONALNO GOSPODARENJE POSTOJEĆIM BETONSKIM KUĆIŠTIMA TRANSFORMATORSKIH STANICA 10(20)/0,4 KV HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE - HO CIRED 4. (10.) savjetovanje Trogir/Seget Donji, 11. - 14. svibnja 2014. SO1-16 Ivan Jurić, dipl.ing.el. HEP-ODS d.o.o. / Elektra Zagreb

More information

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA KULTURE

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA KULTURE MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA KULTURE 2011.-2013. Izmijenjena i dopunjena verzija Zagreb, lipnja 2010. Uvodna napomena Strateški plan Ministarstva kulture nastao je

More information

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA PODRUČJA SOLANE BAJO SEKULIĆ U ULCINJU

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA PODRUČJA SOLANE BAJO SEKULIĆ U ULCINJU STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA PODRUČJA SOLANE BAJO SEKULIĆ U ULCINJU Naručilac: Eurofond AD, Podgorica Obrađivač: MA Consulting, Podgorica Izvršni direktor: Dragana Aćimović Radni tim Dragana Aćimović, dipl.

More information

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010.

Curriculum Vitae. Radno iskustvo: Od - do Od 2010. Curriculum Vitae Prezime: Gardašević Ime: Ana Datum rođenja: 21.05.1980.g. Adresa: Đoka Miraševića 45, 81000 Podgorica E-mail: gardasevicana@yahoo.com Nacionalnost: crnogorska Radno iskustvo: Od - do Od

More information

UVJETI I NAČIN PRIJEVOZA OPASNE ROBE ZRAKOM

UVJETI I NAČIN PRIJEVOZA OPASNE ROBE ZRAKOM S. DEBELJAK RUKAVINA, Uvjeti i način prijevoza opasne robe zrakom Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 36, br. 2, 875-906 (2015) 875 UVJETI I NAČIN PRIJEVOZA OPASNE ROBE ZRAKOM Dr. sc. Sandra Debeljak

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

POSLOVNO-STAMBENA GRAĐEVINA NA CVJETNOM TRGU U ZAGREBU. Crkva Sv. Margarete je na licitaciji. općini. Naime, prema odredbama

POSLOVNO-STAMBENA GRAĐEVINA NA CVJETNOM TRGU U ZAGREBU. Crkva Sv. Margarete je na licitaciji. općini. Naime, prema odredbama POSLOVNO-STAMBENA GRAĐEVINA NA CVJETNOM TRGU U ZAGREBU Uvod Zbog dugotrajnih masovnih prosvjeda te bučnih medijskih negodovanja protiv gradnje poslovno-stambene zgrade i pješačkog prolaza na Preradovićevu

More information

u planiranju i uređenju

u planiranju i uređenju ASOCIJACIJA PROSTORNIH PLANERA SRBIJE UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET Republička agencija za prostorno planiranje u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

More information

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008. REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008. godinu srpanj 2009. SADRŽAJ UVOD... 1 1. DJELOKRUG AGENCIJE ZA ZAŠTITU

More information

Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poticanju naukovanja za obrtnička zanimanja u razdoblju godina

Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poticanju naukovanja za obrtnička zanimanja u razdoblju godina Temeljem članka 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ( Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), članka 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

More information