Institut IGH d.d. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI. Nositelj izrade: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA Mlini, Vukovarska 48. Ksenija Šiša, dipl. ing. građ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Institut IGH d.d. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI. Nositelj izrade: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA Mlini, Vukovarska 48. Ksenija Šiša, dipl. ing. građ."

Transcription

1

2

3 Institut IGH d.d. ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE DEPARTMENT FOR PHYSICAL PLANNING Vukovarska 8/II, Dubrovnik, Hrvatska Nositelj izrade: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA Mlini, Vukovarska 48 Odgovorna osoba: Ksenija Šiša, dipl. ing. građ. Naziv prostornog plana: Razina plana: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''Pastoralni centar'' IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI Broj radnog naloga: Glavni planer i koordinator plana: Stručni tim u izradi plana: dr. sc. ZRINKA RUDEŽ, dipl. ing. arh. Nikša Begović, ing. Jure Marić, prof. Veljko Pevalek, dipl. ing. građ. dr. sc. Zrinka Rudež, dipl. ing. arh. dr. sc. Goran Vego, dipl. ing. građ. Stijepo Vojvoda, dipl. ing. el. Nikolina Vuković, dipl. ing. građ. Unutrašnji stručni nadzor: Direktor Zavoda za prostorno planiranje: dr. sc. ZRINKA RUDEŽ, dipl. ing. arh. dr. sc. ZRINKA RUDEŽ, dipl. ing. arh. Mjesto i datum: Dubrovnik, srpanj 2011.

4 2/32

5 SADRŽAJ: STR. ZAKLJUČAK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA O UTVRĐENJU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' 5. ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' 6. ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' 11. ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O DOPUNI ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM STRANICAMA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA GODINE OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM STRANICAMA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE GODINE OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM PORTALA ŽUPČICA GODINE OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' U ''SLOBODNOJ DALMACIJI'' GODINE 17. OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' U ''DUBROVAČKOM VJESNIKU'' GODINE 18. POZIV NA PRETHODNU RASPRAVU NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' UZ POPIS POZVANIH SUDIONIKA U PRETHODNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ OBAVIJESTI OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U PRETHODNOJ RASPRAVI ZAPISNIK S PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' POPIS SUDIONIKA NA PRETHODNOJ RASPRAVI 31. 3/32

6 4/32

7 ZAKLJUČAK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA O UTVRĐENJU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' 5/32

8 ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' 6/32

9 7/32

10 8/32

11 9/32

12 10/32

13 ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' 11/32

14 12/32

15 ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA O DOPUNI ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' 13/32

16 OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM STRANICAMA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA GODINE 14/32

17 OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM STRANICAMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE GODINE 15/32

18 OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' NA SLUŽBENIM MREŽNIM PORTALA ŽUPČICA GODINE 16/32

19 Urbanistički plan uređenja ''Pastoralni centar'' OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' U ''SLOBODNOJ DALMACIJI'' GODINE 17/32

20 OBJAVA PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' U ''DUBROVAČKOM VJESNIKU'' GODINE 18/32

21 POZIV NA PRETHODNU RASPRAVU NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' UZ POPIS POZVANIH SUDIONIKA U PRETHODNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ OBAVIJESTI 19/32

22 20/32

23 21/32

24 22/32

25 OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U PRETHODNOJ RASPRAVI PRIMJEDBE ZAPRIMLJENE POŠTOM: 1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području DNŽ Branitelja Dubrovnika Dubrovnik Datum: U svom dopisu navode kako na predmetnom području nema zaštićenih kao niti evidentiranih prirodnih vrijednosti predloženih za zaštitu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08). Također ističu kako na predmetnom obuhvatu nema važnih područja za divlje svojte i stanišne tipove nacionalne ekološke mreže sukladno Uredbi o proglašenju nacionalne ekološke mreže (NN 109/07). ODGOVOR: Usvaja se 2. Ministarstvo unutarnjih poslova PU Dubrovačko-neretvanska Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja Datum: Mišljenja su kako Urbanistički plan uređenja ''Pastoralni centar'', između ostalog, mora sadržavati slijedeće stavke: - U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m iti manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine iii mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m iti završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole. - Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža. Ovo se posebno odnosi na zaštićene dijelove prirode, za koje je potrebno donijeti procjene ugroženosti i planove zaštite sukladno posebnim propisima i na iste zatražiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Ovu zaštitu je potrebno planirati na šumskim i poljoprivrednim područjima koja neposredno okružuju gradska naselja, da se tijekom požarne sezone onemogući zahvaćanje istih s otvorenih prostora. Na ovim površinama potrebno je predvidjeti provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, uvažavajući sve specifičnosti ove županije. - U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova te eksploziva, pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa. 23/32

26 Obvezno obratiti pažnju na to da se na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi ne dopusti gradnja objekata. Nadalje, kod određenih objekata, gdje se radi o turističkom području, potrebno je isposlovati propise Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata (Narodne novine 100/99). Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža posebnu pažnju je potrebno obratiti na izvedbu vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara, a sve prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 08/06), Kod gradnje i projektiranja srednjih i velikih garaža obvezno primijeniti austrijske smjernice TRVB N106 za zaštitu od požara u srednjim i velikim garažama koji se koriste u nedostatku domaćih smjernica kao pravilo tehničke prakse temeljem članka 2. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara. ODGOVOR: Usvaja se 3. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Trg kralja Petra Krešimira IV br Zagreb Datum: Smatraju kako je potrebno izvršiti valorizaciju šuma i šumskog zemljišta s posebnim naglaskom na planiranje površina građevinskog područja i to: zaštićeno obalno područje mora, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, izdvojeni dio građevinskog područja naselja i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja kako slijedi: 1. Dokumentom prostornog uređenja maksimalno štititi obraslo šumsko zemljište te zahvate planirati na neobraslom šumskom zemljištu (npr. kamenjara) i zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (garizi, šibljaci). Na području krša, gdje je drvna masa i vrijednost drva niska, glavni ciljevi gospodarenja šumama i šumskim zemljištem su zaštita tla i voda (korištenje općekorisnih funkcija) stoga je nužno korištenje na način i u obimu koji ne vodi do njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i održava potencijal. (Nacionalna šumarska politika i strategija, Narodne novine 120/03) U području ZOP-a planiranjem se obvezuje očuvati i sanirati ugrožena područja prirodnih, kulturno povijesnih i tradicijskih vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtone vegetacije. (Zakon o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine 76/07, 38/09) 2. Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m 2 u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava. 3. Pri izradi dokumenta prostornog uređenja sukladno Zakonu o šumama (Narodne novine 140/05, 82/06, 129/08, 80/10) valorizirati površine vezane uz gospodarske, zaštitne i šume posebne namjene (šumski sjemenski objekti, šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode i šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim propisima) 4. U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine, dokumentom prostornog uređenja izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu. 5. Dokumentom prostornog uređenja izbjegavati promjenu namjene šuma i šumskog zemljišta ako je ono predviđeno za sadnju višegodišnjih nasada na kojima je odobreno pravo služnosti ili se planira osnivanje služnosti. 6. Prije donošenja akta o proglašenju gospodarske šume zaštitnom ili šumom posebne namjene, tijelo koje je proglašava dužno je pribaviti suglasnost šumoposjednika s mjerama koje ograničavaju njegova prava nad šumom, sukladno Zakonu o šumama. 7. Pri prostornom planiranju izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja kroz formirana lovišta na tom području na način da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljači karakteristične za to područje, ne 24/32

27 umanji bonitet lovišta smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha na kontinentu i 500 ha na otocima, ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine. ODGOVOR: Usvaja se. 4. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) Jurišićeva Zagreb Datum: Obavještavaju da su uvidom u dostavljeni Nacrt prijedloga UPU-a ''Pastoralni centar'' utvrdili kako nemaju primjedbe na isti. ODGOVOR: Usvaja se 5. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda Lučka kapetanija Dubrovnik Obala Stjepana Radića Dubrovnik Datum: Izjavljuju kako nemaju primjedbi na dostavljeni Nacrt UPU-a ''Pastoralni centar''. ODGOVOR: Usvaja se 6. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrojug Dubrovnik Nikole Tesle Dubrovnik Datum: Elektrojug Dubrovnik predlaže da se uz postojeću trafostanicu 10/0.4 kv predvidi i izgradnja nove tipske distributivne trafostanice prijenosnog omjera 10/0.4 kv (tip KTS ili DTS) na lokaciji postojeće ili na nekom drugom lokalitetu kako bi se predmetno područje kvalitetno opskrbljivalo el. energijom. ODGOVOR: Usvaja se 25/32

28 7. Hrvatske šume Uprava šuma podružnica Split Kralja Zvonimira Split Datum: Izjavljuju kako je program gospodarenja za predmetno područje trenutno u izradi te da nisu u mogućnosti dati konkretne zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente). ODGOVOR: Usvaja se 8. Hrvatski telekom d.d. Odjel za planiranje i razvoj fiksne pristupne mreže Vinkovačka Split Datum: Ističu kako na području obuhvata UPU-a nema podzemnih telekomunikacijskih instalacija, već iste prolaze rubom obuhvata u vidu mrežnih kabela položenih direktno u zemlju. Kroz obuhvat prolazi nekoliko samonosivih-zračnih pretplatničkih kabela. Na područjima na kojima se planiraju novi objekti i izgradnja, treba predvidjeti koridore EKI ( trase DTK radi naknadnog uvlačenja bakrenih i svjetlovodnih kabela) po svim ulicama, (većinom u nogostupu) a sve radi povezivanja budućih objekata na telekomunikacijsku mrežu. Potencijalne nove lokacije i trase EKI potrebno je prikazati u tekstualnom i grafičkom dijelu UPU-a. Također upozoravaju na obveze iz novog Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, kojeg je donijelo Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (Hakom), a poglavito na članke 4. i 5. pravilnika. Također, obveze izrađivačima plana proizlaze i iz Pravilnika o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže, Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, Članak 4. i 5. Molim da iste odredbe budu ugrađene u navedeni Urbanistički plan. ODGOVOR: Uvažava se. U procesu izrade i donošenja plana sudjeluje i Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) kao tijelo određeno posebnim propisima. 9. Vodovod Dubrovnik d.o.o. Vladimira Nazora Dubrovnik Datum: Mišljenja su kako je potrebno u Plan uvrstiti sljedeće: - potrebno je da duktilni cjevovod od točke A do B bude profila DN 150 mm, od točke A do C profila 100 mm, a da se na relaciji od C do A ne planira izgradnja cjevovoda. - predvidjeti zasunska okna sa ventilima i hidrantima na razmacima cca. 80m, 26/32

29 - ukoliko uvjeti definirani parametrima prometnice ne dozvoljavaju izvedbu nadzemnih hidranata tada je potrebno predvidjeti podzemne hidrante, - materijal za cjevovode je nodularni lijev, - trasu cjevovoda potrebno je predvidjeti u nogostupu ili u sredini jednog od kolničkih trakova, - na svim mjestima križanja cjevovoda potrebno je predvidjeti okna. ODGOVOR: Usvaja se. 10. Ministarstvo obrane Uprava za materijalne resurse Datum: Budući zahvat predmetnog Urbanističkog plana uređenja ne utječe na interese obrane, nemaju posebnih zahtjeva tijekom izrade istoga. ODGOVOR: Usvaja se 11. Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Dubrovniku Cvijete Zuzorić Dubrovnik Datum: Mišljenja su kako je u graničnim zonama obuhvata plana potrebno predvidjeti pojas zaštitnog zelenila, posebno uz južni i zapadni zid kompleksa Toreta Cerva s kapelom Velike Gospe kako bi se sačuvala ambijentalnost sklopa i izbjegao neposredni kontakt s planiranom novom izgradnjom.. ODGOVOR: Usvaja se 27/32

30 28/32

31 ZAPISNIK S PRETHODNE RASPRAVE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''PASTORALNI CENTAR'' 29/32

32 30/32

33 POPIS SUDIONIKA NA PREHODNOJ RASPRAVI 31/32

34 32/32

Ksenija Šiša, dipl. ing. građ. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''Srebreno I''

Ksenija Šiša, dipl. ing. građ. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''Srebreno I'' Institut IGH d.d. ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE DEPARTMENT FOR PHYSICAL PLANNING Vukovarska 8/II, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska Nositelj izrade: OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini, Vukovarska 48 Odgovorna

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

HRVATSKA I ZASTIĆENA MORSKA PODRUČJA

HRVATSKA I ZASTIĆENA MORSKA PODRUČJA HRVATSKA I ZASTIĆENA MORSKA PODRUČJA PROCJENA PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA OČUVANJE OBALNE I MORSKE BIORAZNOLIKOSTI TE USPOSTAVE ZASTIĆENIH MORSKIH PODRUČJA HRVATSKA I ZAŠTIĆENA MORSKA PODRUČJA

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Sustav potpore za program OBZOR 2020.

Sustav potpore za program OBZOR 2020. Sustav potpore za program OBZOR 2020. INFORMATIVNI DAN Obzor 2020. Prioritet:Industrijsko vodstvo Područje: Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada (NMP+B)

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

PRIRUČNIK IZ PROSTORNOG PLANIRANJA P R O J E K A T UPRAVNE ODGOVORNOSTI

PRIRUČNIK IZ PROSTORNOG PLANIRANJA P R O J E K A T UPRAVNE ODGOVORNOSTI 1 2 Mišljenja koja su izražena u ovoj publikaciji predstavljaju isključivo mišljenje autora, i ne moraju nužno odražavati stavove Američke agencije za međunarodni razvoj, Vlade Sjedinjenih Američkih Država,

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU (HAH)

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU (HAH) HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU (HAH) Konferencija Certifikatom do konkurentnosti Klasterom do tržišta HGK Županijska komora Vukovar 03. Veljače 2017 Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet. Načelnica Odjela za

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Plan gospodarenja smeđim medvjedom. u Republici Hrvatskoj. Zagreb 2008.

Plan gospodarenja smeđim medvjedom. u Republici Hrvatskoj. Zagreb 2008. Plan gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj Zagreb 2008. Izdavači: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za lovstvo Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu

More information

Iskustvo Hrvatskog Telekoma d. d. u uređenju imovinskopravnih odnosa za potrebe elektroničke komunikacijske infrastrukture *

Iskustvo Hrvatskog Telekoma d. d. u uređenju imovinskopravnih odnosa za potrebe elektroničke komunikacijske infrastrukture * Salopek, D. i Ambroš, F.: Iskustvo Hrvatskog Telekoma d. d. u uređenju, Geod. list 2014, 3, 203 216 203 UDK 651.4:347.235:528.44:004.3/4 Izlaganje sa znanstvenog i stručnog skupa Iskustvo Hrvatskog Telekoma

More information

Izvješće o sigurnosti. INA Industrija nafte d.d. Područje postrojenja: Otpremna stanica Graberje. Siječanj, 2017.

Izvješće o sigurnosti. INA Industrija nafte d.d. Područje postrojenja: Otpremna stanica Graberje. Siječanj, 2017. Izvješće o sigurnosti Područje postrojenja: Otpremna stanica Graberje Siječanj, 2017. Naziv operatera i sjedište:: PREDMET: Adresa područja postrojenja:: Oznaka dokumenta: Ovlaštenik:, Av. V. Holjevca

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

N a c i o n a l n i p a r k. Plitvička P L A N U P R A V L J A N J A. Plitvička Jezera, listopad 2007.

N a c i o n a l n i p a r k. Plitvička P L A N U P R A V L J A N J A. Plitvička Jezera, listopad 2007. N a c i o n a l n i p a r k Plitvička j e z e r a P L A N U P R A V L J A N J A Plitvička Jezera, listopad 2007. PLAN UPRAVLJANJA NACIONALNOG PARKA PLIT VIČKA JEZERA Nakladnik: Ministarstvo kulture Republike

More information

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT Služba za zdravstvenu ekologiju GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA ŠIREM PODRUČJU LUKE I GRADA PLOČE

More information

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA

PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PROJEKAT HITNE SANACIJE POSLJEDICA POPLAVA OKVIR POLITIKE PRESELJENJA RP1697 I. UVOD...

More information

IZVJEŠĆE O RADU ZA godinu

IZVJEŠĆE O RADU ZA godinu REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA IZVJEŠĆE O RADU ZA 2012. godinu Zagreb, lipanj 2013. SADRŽAJ I. UVOD... 1 II. ZAKONODAVNI OKVIR... 1 III. AKTIVNOSTI VEZANE ZA PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

OKOLIŠNA DOZVOLA. Kratki vodič za javnost

OKOLIŠNA DOZVOLA. Kratki vodič za javnost OKOLIŠNA DOZVOLA Kratki vodič za javnost Impressum Suizdavači ODRAZ - Održivi razvoj zajednice HR PSOR - Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj Autorice Dubravka Bačun Mirjana Matešić Višnja Jelić

More information

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa Nacionalni info dan 18.05.2016., Zagreb Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020. Interreg CENTRAL EUROPE Krunčica Rakić, nacionalna kontakt točka ŠTO JE INTERREG? Interreg

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Zagrebačka županija ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 2011.-2013. Zagreb, ožujak 2011. Sadržaj I. OSNOVNA ANALIZA... 14 1. POLOŽAJ I ADMINISTRATIVNA PODJELA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE... 14 1.1.

More information

Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja

Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja Zagreb, travanj 2013. 1 : završni prijedlog Naručitelj: TZ grada Petrinje Voditelj projekta: Dr. sc. Renata Tomljenović Autori: Dr. sc. Snježana Boranić-Živoder

More information

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

More information

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U RPUBLICI HRVATSKOJ NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U RPUBLICI HRVATSKOJ NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI Željko Požega * Bruno Nekić * 1 Aleksandra Krajnović 2 Preliminary scientific communtication Prethodno znanstveno priopćenje POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U RPUBLICI HRVATSKOJ NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

More information

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE IVANKOVO

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE IVANKOVO Republika Hrvatska Vukovarsko-srijemska županija Općina Ivankovo PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE IVANKOVO Vinkovci, listopad 2008. godine Lokalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije SADRŽAJ

More information

PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD GODINE

PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD GODINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2008.-2028.GODINE NOSILAC PRIPREME PLANA: FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG

More information

Nedostatci dokumenta Strateška studija za nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada,

Nedostatci dokumenta Strateška studija za nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, KRATAK SADRŽAJ Analiza propusta Studije, primjedbe i pitanja za javnu raspravu i dalje aktivnosti oko pokušaja izgradnje odlagališta radio-aktivnog otpada u reonu Trgovska gora u Republici Hrvatskoj STRUČNO

More information

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA -AGLOMERACIJA UMAG - WYG Environment, Planning, Transport Ltd Arndale Court Otley Road Headingley West Yorkshire ENGLAND WYG International

More information

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA LJUDSKI RESURSI ULJANIKA PROFIL DRUŠTVA NAJUSPJEŠNIJE NIJE HRVATSKO BRODOGRADILIŠTE GRADIMO BRODOVE I PROIZVODIMO BRODSKE DIZEL MOTORE KNJIGA NARUDŽBI DOBRO I KVALITETNO POPUNJENA 1856-2008 TEHNOLOŠKA

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

Lokalne mreže (prema veličini područja i stupnju urbanog razvoja) - široka disperzija korisnika u naseljima manje ili srednje veličine

Lokalne mreže (prema veličini područja i stupnju urbanog razvoja) - široka disperzija korisnika u naseljima manje ili srednje veličine Struktura mreže Lokalne mreže (prema veličini područja i stupnju urbanog razvoja) Rural networks - široka disperzija korisnika u naseljima manje ili srednje veličine Urban networks - obilježje ovih mreža

More information

Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za otok Rab, Grad Rab i općina Lopar

Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za otok Rab, Grad Rab i općina Lopar Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za otok Rab, Grad Rab i općina Lopar Nositelj Projekta : Savjetnici: Grad Rab REA Kvarner d.o.o. Javna rasprava održana:

More information

company profile profil tvrtke

company profile profil tvrtke company profile profil tvrtke The company Titan građenje with head office at Dežmanova 5, Zagreb, was established 2004. The main activity of the company includes investment and project management in the

More information

Prostorni plan područja posebne namjene za Morsko dobro Crne Gore rezime nacrta plana

Prostorni plan područja posebne namjene za Morsko dobro Crne Gore rezime nacrta plana 1 UVODNE NAPOMENE Na predlog Vlade, Skupština Republike Crne Gore je na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u maju 1997.godine donijela Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebne

More information

RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ

RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ UDK 630*233 + 187 (Pinus halepensis Mill.) Pregledni članci Reviews Šumarski list, 11 12 (2014): 593 600 RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ NA VEGETACIJU I STRUKTURU

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

u planiranju i uređenju

u planiranju i uređenju ASOCIJACIJA PROSTORNIH PLANERA SRBIJE UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET Republička agencija za prostorno planiranje u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

Kriteriji i preporuke za održivi uzgoj kultura kratkih ophodnji

Kriteriji i preporuke za održivi uzgoj kultura kratkih ophodnji Kulture kratkih ophodnji (KKO) za lokalne lance opskrbe i korištenje topline Projekt IEE/13/574 Kriteriji i preporuke za održivi uzgoj kultura kratkih ophodnji WP 2 D 2.4 Travanj 2015 Autori: Ioannis Dimitriou,

More information

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik ACI Hrvatska (www.forexcroatia.hr) je neprofitna udruga građana Republike Hrvatske koji su profesionalno uključeni

More information

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 211 KOMUNALNE DJELATNOSTI I PRAVO VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Dr. sc. Dario Đerđa, viši asistent UDK: 711.8 Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 351.824.11:347.235 Ur.:

More information

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA REPUBLIKA SRPSKA VLADA E NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA Banja Luka, april 2017. godine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA Nacrt Član 1. U Zakonu o zaštiti

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

IUCN kategorije upravljanja zaštićenim područjima

IUCN kategorije upravljanja zaštićenim područjima 3ZA zagovarači za zaštitu prirode Upravljanje zaštićenim područjima Ečka, 22-23. april 2015. IUCN kategorije upravljanja zaštićenim područjima Oliver Avramoski, IUCN Programska kancelarija za jugoistočnu

More information

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008. REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008. godinu srpanj 2009. SADRŽAJ UVOD... 1 1. DJELOKRUG AGENCIJE ZA ZAŠTITU

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE PARKA PRIRODE MEDVEDNICA I PRIJEDLOG KULTURNO-TURISTIČKE RUTE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE PARKA PRIRODE MEDVEDNICA I PRIJEDLOG KULTURNO-TURISTIČKE RUTE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za povijest umjetnosti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Katedra za muzeologiju VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE PARKA PRIRODE MEDVEDNICA I

More information

Prometna politika parkiranja u gradovima. Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja

Prometna politika parkiranja u gradovima. Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja Prometna politika parkiranja u gradovima Inicijativa kvalitativnog poboljšanja sustava parkiranja Cilj prometne (parkirne) politike Prosječno vozilo - 23 h u mirovanju 1 h u vožnji Prosječno oko 30 % prijevozne

More information

ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 HR NOVIGRADSKO I KARINSKO MORE I ZNAČAJNI KRAJOBRAZ KANJON ZRMANJE - FINALNI NACRT ZAJEDNIČKI

ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 HR NOVIGRADSKO I KARINSKO MORE I ZNAČAJNI KRAJOBRAZ KANJON ZRMANJE - FINALNI NACRT ZAJEDNIČKI Ovaj projekt financira Europska unija Javna ustanova Natura Jadera Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH ZAJEDNIČKI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 HR4000030 NOVIGRADSKO I KARINSKO MORE

More information

HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI UDK/UDC 347.2 Prof. dr Rodna Živkovska Doc. dr Tina Pržeska Pravni fakultet Justinijan Prvi u Skoplju HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI Makedonsko pravo u oblasti stvarnopravnih odnosa

More information

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA. ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE ZAGREB, J.

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA. ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE ZAGREB, J. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA ZAVOD ZA STUDIJE I PROJEKTE 10 000 ZAGREB, J.Rakuše 1 INVESTITOR/EMPLOYER: NAZIV GRAĐEVINE/FACILITY: DIONICA/SECTION: PROGRAM/

More information

Stanje melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje u Republici Hrvatskoj

Stanje melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje u Republici Hrvatskoj Jasna PREGLEDNI ŠOŠTARIĆ, RAD Davor ROMIĆ, Josip MARUŠIĆ, Marko JOSIPOVIĆ, Dragutin PETOŠIĆ Stanje melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje u Republici Hrvatskoj Jasna ŠOŠTARIĆ 1, Davor ROMIĆ

More information

Sadržaj.

Sadržaj. Marko Vukobratović, Vukobratović mag.ing.el. mag ing el Sadržaj I. Energetska učinkovitost u zgradarstvu primjenom KNX sustava KNX standard - uvod House 4 Upravljanje rasvjetom Upravljanje sjenilima, grijanjem

More information

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU ODJEL SIGURNOSTI I ZAŠTITE STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZVONIMIR KRAJNIK ZAŠTITA OD POŽARA U TUNELIMA

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU ODJEL SIGURNOSTI I ZAŠTITE STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZVONIMIR KRAJNIK ZAŠTITA OD POŽARA U TUNELIMA VELEUČILIŠTE U KARLOVCU ODJEL SIGURNOSTI I ZAŠTITE STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZVONIMIR KRAJNIK ZAŠTITA OD POŽARA U TUNELIMA ZAVRŠNI RAD KARLOVAC 2015 VELEUČILIŠTE U KARLOVCU Odjel Sigurnosti

More information

I. OPĆE ODREDBE. Sadržaj Pravilnika. Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE. Sadržaj Pravilnika. Članak 1. Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 34. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/2008. i 90/2011.), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

More information

Praktična smjernica za procjenu rizika na radu

Praktična smjernica za procjenu rizika na radu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje SERIJA DOKUMENATA DOBRE PRAKSE U PODRUČJU ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU Praktična smjernica za procjenu

More information

P R O G R A M KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

P R O G R A M KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA *P/2691507* Temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Državnog proračuna Republike Hrvatske i Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 119/16), Zakona

More information

BOSNA I HERCEGOVINA: PROJEKT AUTOCESTE NA KORIDORU Vc PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ SAŽETAK

BOSNA I HERCEGOVINA: PROJEKT AUTOCESTE NA KORIDORU Vc PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ SAŽETAK BOSNA I HERCEGOVINA: PROJEKT AUTOCESTE NA KORIDORU Vc PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ SAŽETAK Ovaj dokument ukratko iznosi procjenu utjecaja na okoliš izgradnje, operacija i održavanja Autoputa na Koridoru

More information

IF4TM. Plan for additional dissemination activities in 2016

IF4TM. Plan for additional dissemination activities in 2016 IF4TM Plan for additional dissemination activities in 2016 Project Acronym: IF4TM Project full title: Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia Project No:

More information

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti MARINA PERUŠIĆ BIOLOŠKA RAZNOLIKOST Završni rad Pula, 2015. Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

More information

JUNE JULY 18. VIENNA

JUNE JULY 18. VIENNA JUNE 28. - JULY 18. VIENNA AUSTRIA BUDAPEST HUNGARY ITALY VENICE SLOVENIA LJUBLJANA ZAGREB SPLIT BANJA LUKA BOSNIA & HERZEGOVINA SARAJEVO BELGRADE SERBIA MOSTAR ADRIATIC SEA DUBROVNIK PRISTINA PODGORICA

More information

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA USLUGU VELEPRODAJNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA USLUGU VELEPRODAJNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA USLUGU VELEPRODAJNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U Zagrebu, 01. listopada 2009. godine* *Napomena: Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog

More information

UVJETI I NAČIN PRIJEVOZA OPASNE ROBE ZRAKOM

UVJETI I NAČIN PRIJEVOZA OPASNE ROBE ZRAKOM S. DEBELJAK RUKAVINA, Uvjeti i način prijevoza opasne robe zrakom Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 36, br. 2, 875-906 (2015) 875 UVJETI I NAČIN PRIJEVOZA OPASNE ROBE ZRAKOM Dr. sc. Sandra Debeljak

More information

PRETOVARNA STANICA MLJET

PRETOVARNA STANICA MLJET RN 2016/021-2 ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: PRETOVARNA STANICA MLJET NARUČITELJ: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. PRED DVOROM 1 20 000

More information

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA USLUGU VELEPRODAJNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA USLUGU VELEPRODAJNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA USLUGU VELEPRODAJNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U Zagrebu, 01. listopada 2009. godine* *Napomena: Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Orsat Lale PRIJEDLOG PROJEKTNOG RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE CESTOVNOG PROMETNOG SUSTAVA NA PODRUČJU OD GRADA DUBROVNIKA DO ZRAČNE LUKE DUBROVNIK DIPLOMSKI

More information

Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poticanju naukovanja za obrtnička zanimanja u razdoblju godina

Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poticanju naukovanja za obrtnička zanimanja u razdoblju godina Temeljem članka 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ( Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), članka 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

More information

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA

KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA 2017 CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES ZAGREB, 2016. Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published

More information

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović

Sarajevo, Novembar 2015 g. Organizator/Organisator. Drustvo za Osteoporozu u Federaciji BiH. Predsjednik: Prof dr Šekib Sokolović PRVI KONGRES UDRUŽENJA ZA OSTEOPOROZU U BIH/ THE FIRST CONGRESS OF OSTEOPOROSIS IN online medications cialis cialis online buy cialis price rise viagara cialis levitra comparison cial is drug prices buy

More information

Jamstvo djelotvorne sudske kontrole zakonitosti upravnih akata u praksi Ustavnog suda

Jamstvo djelotvorne sudske kontrole zakonitosti upravnih akata u praksi Ustavnog suda Jamstvo djelotvorne sudske kontrole zakonitosti upravnih akata u praksi Ustavnog suda Sandra Marković * Daje se pregled prakse Ustavnog suda, koji kroz svoje odluke donesene u apstraktnoj i konkretnoj

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011. HR Survey 2010 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2010. godinu Osijek, listopad 2011. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

BILTEN AGENCIJE ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM STRUČNO-ZNANSTVENI ČASOPIS ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU Broj 1-2

BILTEN AGENCIJE ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM STRUČNO-ZNANSTVENI ČASOPIS ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU Broj 1-2 ISSN 1845-0172 Godina 42 BILTEN AGENCIJE ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM STRUČNO-ZNANSTVENI ČASOPIS ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU Broj 1-2 IZDAVAČKI SAVJET Glavni i odgovorni urednik Stipo

More information

ALTERNATIVES OF MV GRID DEVELOPMENT AND TRANSITION FROM TRANSFORMATION 30/10KV TO 110/10(20) KV IN ELEKTRA ŠIBENIK

ALTERNATIVES OF MV GRID DEVELOPMENT AND TRANSITION FROM TRANSFORMATION 30/10KV TO 110/10(20) KV IN ELEKTRA ŠIBENIK HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE - HO CIRED 4. (10.) savjetovanje Trogir/Seget Donji, 11. - 14. svibnja 2014. SO5-02 Izv.prof.dr.sc. Ranko Goić, dipl.ing.el. Fakultet elektrotehnike,

More information

PRETOVARNA STANICA LASTOVO

PRETOVARNA STANICA LASTOVO RN 2016/021-4 ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: PRETOVARNA STANICA LASTOVO NARUČITELJ: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. PRED DVOROM 1 20

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Curriculum Vitae. 1. PREZIME: Varatanović. 2. IME: Mirza 3. DATUM ROĐENJA: DRŽAVLJANSTVO: BiH. 5. BRAČNO STANJE: Oženjen

Curriculum Vitae. 1. PREZIME: Varatanović. 2. IME: Mirza 3. DATUM ROĐENJA: DRŽAVLJANSTVO: BiH. 5. BRAČNO STANJE: Oženjen 1. PREZIME: Varatanović 2. IME: Mirza 3. DATUM ROĐENJA: 04.04.1977 4. DRŽAVLJANSTVO: BiH 5. BRAČNO STANJE: Oženjen Curriculum Vitae 6. OBRAZOVANJE: mr.sci.dipl.el.ing 6.1. Institucija Elektrotehnički fakultet

More information

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom. Općine Smokvica

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom. Općine Smokvica Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors (MESHARTILITY) Intelligent Energy Europe (IEE) IEE/11/984/SI.615951 Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom Općine Smokvica Sustainable

More information

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za MeĎuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 1. Sloboda kretanja roba Zagreb, travanj 2008.

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administratës Publike / Ministarstvo Javne Administracije / Ministry of Public Administration INSTITUTI

More information

ZBORNIK RADOVA Medijska i finansijska pismenost. COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS Media and Financial Literacy

ZBORNIK RADOVA Medijska i finansijska pismenost. COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS Media and Financial Literacy ZBORNIK RADOVA Medijska i finansijska pismenost COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS Media and Financial Literacy Medijska i finansijska pismenost Media and Financial Literacy Izdavač /Publisher: Banjaluka

More information