ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙГ БУУРУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Size: px
Start display at page:

Download "ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙГ БУУРУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ"

Transcription

1 МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ СУРГУУЛЬ Норовын НЯМДОРЖ ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙГ БУУРУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ The social work intervention to reduce the worst forms of child labour Мэргэжил: Нийгмийн ажил Мэргэжлийн индекс: F Нийгмийн ажлын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл УЛААНБААТАР ХОТ 2017 ОН 1

2 ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ СУРГУУЛЬ Норовын НЯМДОРЖ ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙГ БУУРУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Мэргэжил: Нийгмийн ажил Мэргэжлийн индекс: F Нийгмийн ажлын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээл Эрдэм шинжилгээний удирдагч: Доктор(Ph.D), профессор Т.АМАРЖАРГАЛ Доктор(Ph.D), дэд профессор Ш.ОЮУНХАНД Эрдэм шинжилгээний зөвлөх: Доктор(Ph.D), дэд профессор Б.ДАВААЖАВ Доктор(Ph.D), профессор Ц.НАЦАГДОЛГОР Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгчид: Доктор(Ph.D), профессор О.МӨНХБАТ Доктор(Ph.D), профессор Т.БҮРЭНЖАРГАЛ Улаанбаатар хот 2017 ОН 2

3 ГАРЧИГ Товчилсон үгсийн жагсаалт... 4 Хүснэгтийн жагсаалт... 4 Зургийн жагсаалт... 4 Графикийн жагсаалт... 5 УДИРТГАЛ... 6 НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨР БА ХҮҮХЭДТЭЙ АЖИЛЛАХ ОНОЛ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Хүүхдийн хөдөлмөр ба тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай үндсэн ойлголт Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэдтэй ажиллахад баримтлах нийгмийн шинжлэх ухааны болон нийгмийн ажлын онолын үзэл баримтлал ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. КЕЙС МЕНЕЖМЕНТ БА НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ Хүүхдийн хөдөлмөрийг бууруулах кейс менежментийн онол арга зүйн үндэс Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах зарим арга замууд ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙГ БУУРУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖЛЫН КЕЙС МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТУРШСАН НЬ Монгол улс дахь хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ Тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдэд үзүүлэх кейс менежментийн үйлчилгээний загварыг нийгмийн ажлын практикийн түвшинд туршсан нь ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ ХАВСРАЛТУУД АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХ ХУРААНГУЙ

4 АЙПЕК БСШУСЯ БУХС ДЭМБ- ЗГ ИБХИС МУ- МУБИС МУИС МХС - ХНХҮЕГ - НҮБХС - ОУХБ УИХ ХНХЯ ХЭҮК - ХТҮГ ХХТХ - ХЭК - ҮТС - ШУТИС ТББ ЯХИС Товчилсон үгсийн жагсаалт Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах хөтөлбөрийн газар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн сургууль Дэлхий эрүүл мэндийн байгууллага Засгийн газар Их Британий Хүүхдийг Ивээх сан Монгол улс Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль Монгол Улсын Их Сургууль Мянганы хөгжлийн сан Хөдөлмөр, Нийгмийн Халамж, Үйлчилгээний Ерөнхий Газар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн сан Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага Улсын Их Хурал Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс Хүүхдийн Төлөө Үндэсний Газар Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр Хүүхдийн эрхийн конвенц Үндэсний тооцооны систем Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Төрийн бус байгууллага Японы Хүүхдийг Ивээх сан Хүснэгтийн жагсаалт Хүснэгт 1. Хүүхдийн ажил, хөдөлмөрийн ялгаа Хүснэгт 2. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр, аюултай нөхцөл Хүснэгт 3. ХХТХэлбэр ба бүс нутаг Хүснэгт 4. Гэр бүлтэй холбоотой хүчин зүйлс Хүснэгт 5. МУ-ын эдийн засгийн өсөлтийн хувь ба хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн тоо Хүснэгт 6. Хүүхдийн эрхэлж буй хөдөлмөрийн хэлбэрүүд Хүснэгт 7. Барилгын салбарт ажиллаж буй хүүхдийн ажлын төрлийн хүйсийн ялгаа Хүснэгт 8. ОУХБ-ын конвенциуд Хүснэгт 9. МУ-ын хуулинд дах хөдөлмөрлөх насны тухай Хүснэгт 10. Монгол улсын Олон улсын конвенциудад нэгдсэн байдал Хүснэгт 11. Хүүхдүүдэд тохиолддог хүндрэл, бэршээлүүд Хүснэгт 12. Хүүхдийн нас ба эрхэлж болох, болохгүй ажлууд Хүснэгт 13. Үйлчилгээний төлөвлөлтийн загвар Зургийн жагсаалт Зураг 1. ОУХБ-ын стандарт дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн үндсэн ангилал Зураг 2. Clayton Adlerfer-ийн хэрэгцээний ERG онолын загварчлал Зураг 3. Clayton Adlerfer болон А.Маслоугийн онолын харьцуулалт Зураг 4. Кейс менежмент хийх үйл ажиллагаа Зураг 5. Хувь хүн, гэр бүлд шаардлагатай нөөц, нийгмийн үйлчилгээ Зураг 6. Кейс менежментийн үе шатууд Зураг 7. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний пирамид 4

5 Зураг 8. Кейс менежментийн үе шатууд /загвар/ Зураг 9. Кейс менежментийн өгөгдлийн сан Зураг 10. Administratrion буюу удирдлагын хэсгийн танилцуулга Графикийн жагсаалт График 1. Тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн нас График 3. Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн хүйс График 4. Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн сургууль хамрагдалт ба хүсэл эрмэлзэл График 5. Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн сургууль завсардсан хугацаа График 6. Хувийн хамгаалалтын хэрэгслийн хэрэглээ, морины насаар, хувиар График 7. Эцэг эх ба гэр бүлийн хүүхдийн талаарх байр суурь График 8. Хүүхдүүдийн хамгийн их дэмжлэг туслалцаа График 9. Нийгмийн ажилтнуудын нас График 10. Нийгмийн ажилтнуудын мэргэжлийн байдал График 11. Нийгмийн ажилтны үзүүлсэн үйлчилгээний чанар, үнэлгээ График 12. Хүчирхийллийн талаар хэнд хандаж шийдвэрлэдэг байдал График 13. Туршилтын хүрээнд үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо График 14. Сургуульд сураагүй шалтгаан График 15. Хөдөлмөр эрхлэх болсон голлох шалтгаан График 16. Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн хөдөлмөрийн хэлбэр График 17. Хүүхдийн хүндрэл бэрхшээл тулгарсан үед хэнд ханддаг байдал График 18. Хүүхдийн эрүүл мэндэд гарсан сөрөг өөрчлөлтүүд 5

6 УДИРТГАЛ Монгол оронд 1990-ээд оноос эхэлсэн эдийн засаг, улс төрийн өөрчлөлтийн явцад хүүхдийн амьдралд шинэ эрсдэл, бэрхшээл тулгарч, хүүхдэд тулгарсан нийгмийн сөрөг асуудлууд олон нийтийн анхаарлыг татаж, сэтгэл түгшээх болсон байна. Чөлөөт зах зээлийн харилцаанд шилжих шилжилтийн явцад нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд олноор гарч ирсний нэг нь хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудал юм. Өнөөгийн байдлаар манай улсад хүүхдийн хөдөлмөрийг бууруулах, устгах зорилгоор Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын /ОУХБ/ Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах хөтөлбөрийн газар /АЙПЕК/, үндэсний хүүхэд хамгааллын төрийн ба төрийн бус олон байгууллагууд ажиллаж байна. Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн өмнө тулгамдсан олон асуудлыг шийдвэрлэж байгаа боловч үйл ажиллагаа, үйлчилгээ нь урьдчилан сэргийлэх гэхээсээ илүү хариу үйлдлийн шинжтэй байна. Хөдөлмөр эрхлэгч зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд зориулсан ихэнх үйлчилгээг төрийн бус байгууллагууд мэргэжлийн нийгмийн ажилтнаар дамжуулан хүргэж байна.(andy West 2006.p17). НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн конвенцид нэгдэн орсны хувьд манай улс хүүхдийн өмнө тулгамдаж буй олон асуудлуудын нэг болох Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах тухай ОУХБ-ын 182 дугаар конвенцийг 2001 онд соёрхон баталж, хүлээн зөвшөөрчээ. Үүний зэрэгцээ, ихэвчлэн төрийн бус байгууллагуудын хүчин чармайлтаар Монгол хүүхдүүдэд тулгамдах болсон асуудлуудыг судлан шийдвэрлэх зорилго бүхий үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна оны эхний 10 сарын байдлаар Монгол Улсын нийт хүн ам 3.1 сая, үүнээс 18 хүртэлх насны мянган хүүхэд буюу бараг гуравны нэг нь хүүхэд байна. (МУ-ын ҮСХ. УБ.2016). Иймээс хүүхдэд чиглэсэн нийгмийн хамгааллын болон үйлчилгээний тогтолцоог бий болгож, нийгмийн ажилтнуудын хүүхдэд үзүүлж буй нийгмийн ажлын үйлчилгээг шинэ түвшинд хүргэх хэрэгцээ, шаардлага урган гарч байна. Судалгааны ажлын үндэслэл: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас гаргасан нийтлэг тодорхойлолт, арга зүйг ашиглан Монгол улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар 2010 онд өргөн хэмжээний мэдээлэл цуглуулан, үндэсний хэмжээнд томоохон судалгаа явуулсан юм. Энэхүү судалгаанд Монгол Улсын бүх аймаг, Улаанбаатар хотын 5-17 насны хүүхэд хамрагдсан байна. Энэхүү судалгаанд хамрагдсан насны хөвгүүдийн 2.9%, охидын 1.5% нь сургуульд огт суралцдаггүй байна гэсэн үр дүн гарсан.(хэүк 2010.х4). Энэ нь эдгээр хүүхдүүд ямар нэг хэлбэрээр хөдөлмөр эрхлэж 6

7 байгааг харуулсан тоо баримт юм. Хүүхдийн хөдөлмөр, тэр дундаа тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэлт нь Монгол улсад төдийгүй дэлхийн аль ч улс орнуудад байна. 1. Дэлхий дахинд оны байдлаар хөдөлмөрийн насанд хүрээгүй 215 сая (5-17 насны) хүүхэд хөдөлмөр эрхэлдэг, 115 сая нь аюултай ажил хийж байсан ба 5-11 насны ажил хийж буй болон аюултай ажил хийж байгаа охид, хөвгүүдийн эзлэх хувь ойролцоо түвшинд, харин 17 хүртэлх насны бүлгийн хувьд хөвгүүдийн эзлэх хувь өндөр байжээ.(оухб 2010.х7). 2. Монгол улсад 5-17 насны хүүхдийн 15,9 хувь буюу нь ажил хөдөлмөр эрхэлж байна гэсэн судалгаа бий.( ). Үүнээс 15-аас доош насны гаруй хүүхэд эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцож байгаагаас гадна хүүхэд аюултай ажил хийдэг байна. Өөрөөр хэлбэл, хуулиар хориглосон ажил хийж байна гэсэн үг. Дээрх тоо баримтууд нь эрхэлж буй хөдөлмөрөөсөө шалтгаалан эрхээ эдэлж чадахгүй байгаа хүүхэд, өсвөр үеийнхний тоо улам бүр нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг нэн даруй таслан зогсоох шаардлага тулгарсныг харуулж байна. Монгол улсын эдийн засаг хямрахын хэрээр хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн тоо, үүнээс тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа нь судалгааны явцад ажиглагдсан. Энэ нь буурай болон хөгжиж буй орнуудын хувьд бас тод илэрдэг. Хүүхдүүдийн хийж буй хөдөлмөр нь тэдний эрүүл мэнд, оюун ухаан, ёс суртахуун болон нийгмийн хөгжил төлөвшилд хор уршигтай бөгөөд боловсрол эзэмших, сургуульд сурах боломжид сөргөөр нөлөөлж байгаа учир хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийн талаарх судалгаа шинжилгээний ажлуудад дүн шинжилгээ хийн, хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх шинэ гарц боломж болох нийгмийн ажлын кейс менежментийн үйлчилгээг хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний тогтолцоонд бий болгож, хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа нь энэхүү сэдвийг сонгон судлах хэрэгцээ шаардлага, үндэслэл болсон. Судлагдсан байдал Хүүхдийн хөдөлмөртэй холбоотой асуудал дэлхийн бараг бүх улс орнуудад тулгамдсан асуудал болсоор байна. Энэ талаар ОУХБ-аас конвенц, зөвлөмж, тунхаглал, олон улсын баримт бичгүүдийг гаргасан байдаг. Эдгээр конвенцүүдийг манай улс батлан, мөрдөж байгаа бөгөөд улсын хэмжээнд ашиглаж буй ном, сурах бичиг, сонин хэвлэлүүд, хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөрийг устгах төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн тайлан зэрэгт төрийн 7

8 болон төрийн бус байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачдын хийсэн үнэлгээ дүгнэлтүүд байна. Үүнд Олон улсын 6 гэрээ, конвенц, УИХ-аас батлан гаргасан бодлогын 2 баримт бичиг, 12 хууль, Үндэсний 4 хөтөлбөр, 10 гаруй гарын авлага, ном, сурах бичиг, 20 орчим судалгааны тайлан орсон байна. Энэхүү судалгааны ажил нь хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулахад манай орны онцлогт тохирсон нийгмийн ажлын үйлчилгээний стандарт, загвар байхгүйг хүлээн зөвшөөрч, өнөөгийн Монгол улсын хүүхэд хамгааллын, тэр дундаа хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдтэй ажилладаг ажилтнуудын мэргэжлийн үйл ажиллагааны үнэт зүйлс, ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд суурь онолын судалгаа болно гэж үзэж байна. Энэ нь хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах кейс менежментийн үйлчилгээний гол хэрэгцээ, шаардлага юм. Хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх конвенц, хууль, бодлогын баримт бичиг, ном сурах бичиг, судалгааны тайлангуудад хүүхдийн хөдөлмөрийн хэлбэр, өнөөгийн нөхцлийн талаарх ойлголтуудыг судлан гаргасан боловч тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдэд үзүүлж буй нийгмийн ажлын үйлчилгээний талаарх суурь судалгаа байхгүй байна. Өмнө хийгдсэн судалгаануудыг судлан үзэхэд дараах чухал, тодорхой үндэслэл, дүгнэлтүүдийг дэвшүүлсэн байна. Үүнд: Нэгдүгээрт, Алтны уурхайд ажиллаж буй хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх судалгаагаар Монгол орны эдийн засгийн хөгжилд уул уурхайн салбар ихээхэн хувь нэмэр оруулах боловч бичил уурхайд хүүхдүүд ажиллахын эрсдэл, хор уршиг, мөнгөн устай харьцахын хортой нөлөөллийн талаар судалсан. Энэ нь хүүхдийн эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулах юм.(муис 2002). Хоёрдугаарт, Гэрийн үйлчлэгч хүүхдийн суурь судалгаанд охидын хийж буй ажлын хувьд тэвчишгүй хэлбэр буюу бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл байгаа талаар судалсан нь энэ төрлийн хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах зайлшгүй хэрэгцээ, шаардлага байгааг дурдсан байна. (МУИС 2004). Гуравдугаарт, Улаанбаатар хотын болон сонгосон хот суурин газруудын албан бус хэвшилд ажиллаж буй хүүхдийн хөдөлмөрийн суурь судалгаанд хүүхдийн хөдөлмөрийн хэлбэрүүдээс тэвчишгүй хэлбэрийн онцлогийг гаргасан байна. (МЭК 2005). Дөрөвдүгээрт, Зах дээр хөдөлмөр эрхэлдэг охидын судалгаанд насанд хүрээгүй охидыг биеэ үнэлэхэд зуучилж, зохион байгуулж буй этгээдүүдийн үйл ажиллагааг таслан зогсооход чиглэсэн арга хэмжээг эрчимжүүлэх, хүчирхийлэл, тэр дундаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн сэргээн засал хийх үйлчилгээг бий болгох, биеэ үнэлсэн болон бэлгийн мөлжлөгт өртсөн хүүхдүүдтэй (ялангуяа сэтгэл зүйн талаас 8

9 нь) ажиллах ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх, эдгээр охидын эрүүл мэндийг нөхөн сэргээх, боловсрол олгох, мэргэжлийн сургалтад хамруулах замаар эрхийг нь сэргээх, өрхийн орлогыг нь нэмэгдүүлэхийг дэмжих асуудлыг хөндөн тавьсан байдаг. (ЭКПАТ 2005). Тавдугаарт, Худалдааны захууд дээр хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн нөхцөл байдал судалгаанд иргэд, олон нийт, ялангуяа хүүхдүүдийн дунд хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх ойлголт өгөх, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх, хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн боловсрол, сургалт, эрүүл мэнд, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх ажлыг дүүрэг, хороо, сургуулийн нийгмийн ажилтнууд, хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, хорооны засаг дарга, захын удирдлагын хамтын ажиллагаа, уялдаатайгаар шийдвэрлэх зэргийг гарган судалсан. (Тэгш мөр төв 2005). Зургаадугаарт, Монгол улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд судалгаанд хүүхдийн хөлсний хөдөлмөрийг мал аж ахуйд ашиглах явдал өсөх чиг хандлагатай тул хөдөө аж ахуй дахь хөлсний ажлын талаарх хууль эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох; энэхүү салбар дахь насанд хүрээгүй хүүхдэд аюултай ажлын нөхцлүүдийг тодорхойлох; сургууль завсардсан, нэн ялангуяа амьдралын боломжгүйгээс завсардсан хүүхдүүдэд зориулсан боловсрол нөхөн олгох зэрэг олон асуудлуудыг бодлогын түвшинд гаргаж ирсэн. (ХЭҮК 2008). Долоодугаарт, Хурдан морины хаврын уралдаан дахь хүүхдийн эрх судалгаанд хурдан морь унаач хүүхдийн ёс суртахуун, хүмүүжил, эрүүл мэнд, амь насны асуудал хурцаар яригдах болсон энэ үед хүүхдийн ажил, хөдөлмөрийн асуудлын уламжлал ба шинэчлэлийн асуудлыг хэрхэн уялдуулах талаар судалсан юм. (МХХ 2015). Наймдугаарт, Барилгын салбар дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлыг тодорхойлох түргэвчилсэн судалгаанд барилгын салбар дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн хэлбэрүүд, түүний дотор настай хүүхдийн ажиллаж болох болон хориглох ажлын байрны жагсаалтыг гарган насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байр, ажил мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах, мэдээллийн нэгдсэн баазтай болоход чиглэсэн болно(хтүг 2015). Дээр дурдсан судалгааны ажлуудын гол үндэслэл, санал дүгнэлтийг энэхүү судалгааны ажлынхаа онол, арга зүйн үндэс, мэдээллийн чухал хэрэглэдэхүүн болгон ашиглалаа. Хүүхэд хамгаалуулах эрхтэй бөгөөд ХЭК-д нэгдэн орсон манай улсын хувьд төр засаг түүний хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй. Тухайн улс орон өөрийн нөхцөл, нөөц бололцоонд тохирсон үйлчилгээ, тогтолцоо, стандартыг боловсруулж, мөрдөх хэрэгтэй бөгөөд наад 9

10 зах нь хүүхдийг аливаа аюул, дарамт, хүчирхийлэл, мөлжлөгөөс хамгаалах ёстой. (Andy West 2006). Иймээс хүүхэд хамгааллын (Child protection) үйлчилгээг бүрдүүлж, хөгжүүлэхийн тулд тухайн орны онцлог, хүүхдийн нөхцөл байдал, эрсдэлтэй нөхцлийн тухай сайтар ойлгосон байх шаардлагатай. Хүүхдэд нийгмийн ажлын үйлчилгээг үзүүлэхдээ хүүхдийн ялгаатай байдлыг тооцож, хүүхдийн оролцоотой зохион байгуулах ёстой. Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийг тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх ба урьдчилан сэргийлэхийн тулд хүүхэд хамгааллын зарчимд цогц хандлага, хариу арга хэмжээ, үйлчилгээ болон нийгмийн ажилтнуудын мэргэжлийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, олон нийтэд түшиглэсэн механизм, үндэсний хууль тогтоомж, үйлчилгээний стандарт, хөндлөнгийн хяналт, чадварлаг боловсон хүчин зэрэг олон асуудлыг багтаан авч үзэх хэрэгтэй байна. (Jeanette Wright 1998.p10). Судалгааны ажлын зорилго: Монголын нийгмийн ажлын микро практикийн түвшинд хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах кейс менежментийн загварыг боловсруулах Судалгааны ажлын зорилтууд: Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийн талаарх онол арга зүй, хандлагын талаар судлах Хүүхэд хамгаалал ба нийгмийн ажлын кейс менежментийн үйлчилгээний арга зүйн талаар судлан үйлчилгээг үзүүлэх арга замыг тодорхойлох Хүүхдийг тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэхээс хамгаалах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд кейс менежментийн үйлчилгээний загварыг нийгмийн ажлын практикийн түвшинд турших Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах нийгмийн ажлын үйлчилгээнд кейс менежментийн загварыг боловсруулсны үндсэн дээр мэдээллийн өгөгдлийн санг бүрдүүлэх. Судалгааны асуултууд: Судалгааны ажлын зорилго, зорилтуудад үндэслэн судалгааны асуултыг дараах байдлаар томьёолж байна. Үүнд: - Монгол улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн мөн чанар, онцлог юу вэ? - Тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдэд учирч буй хор уршиг юу вэ? 10

11 - Тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдэд үзүүлж буй нийгмийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал ямар байна вэ? - Хүүхдийг тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэхээс урьдчилан сэргийлэхэд нийгмийн ажилтнууд нэн тэргүүнд юуг хийх шаардлагатай вэ? Судалгааны ажлын таамаглал: Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэлт нь монголчуудын хүүхдийг хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлэх уламжлалт ойлголт, хандлагатай шууд хамааралтай байна. Нийгмийн ажлын кейс менежментийн үйлчилгээний чанар нь хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг буурахад нөлөөлнө. Судалгааны ажлын онол, арга зүй: Судалгааны ажлын хүрээнд Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын хүүхдийн хөдөлмөрийн стандартад өгөгдсөн үндсэн ангиллын дагуу Монгол улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг харьцуулан шинжилж, хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах үйлчилгээнд АНУ-ын эрдэмтэн Клеитон Адлерферын хэрэгцээний загварыг баримтлан хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн хэрэгцээг тодорхойлсон. Мөн хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлыг социологи, сэтгэл судлал, боловсрол судлал, хүн судлал, нийгмийн ажлын шинжлэх ухаануудын онолын үзэл баримтлалуудын хүрээнд тайлбарласан. Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдэд үзүүлэх үйлчилгээг сонгоход хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний пирамидын загварыг удирдлага болгосон. Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг судлахад хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх үнэн бодитой мэдээлэл олж авах явдал чухал байдаг бөгөөд үүнд олон янзын аргыг ашиглаж болно. Тоон болон чанарын судалгааны арга нь хоёулаа хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар гүнзгий ойлголт олж авахад тусладаг ба эдгээр аргууд нь бие биенээ нөхөж, шаардлагатай үйл ажиллагааг тодорхойлоход зэрэг ашиглах боломжтой юм. Судалгааны мэдээлэл нь бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлохоос гадна олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх ажлын үндэс суурь болж өгдөг. Иймээс энэхүү судалгааны ажил нь хүүхдийн хөдөлмөртэй тэмцэхэд ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна гэж үзэж байна. Уг судалгаанд шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн ерөнхий аргууд болох баримт бичиг судлах арга, тоон судалгааны арга, чанарын аргуудыг ашигласнаас гадна индукц ба дедукц, анализ ба синтез, харьцуулалтын аргуудыг ашигласан болно. Уг судалгааны ажлын хүрээнд дараах аргазүйг хэрэглэв. Үүнд: 11

12 Бичиг баримтын судалгаа: Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн талаарх олон улсын болон дотоодын холбогдох хууль, эрх зүйн акт, хөтөлбөр, баримт бичгүүдийг судлах, дүн шинжилгээ хийх замаар тухайн асуудлын онол арга зүйн үндэслэлийг тодорхойлно. Үүнд: - Хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудалд холбогдох олон улсын гэрээ, конвенц, баримт бичгүүд, олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ, стандарт; - Хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудалд холбогдох хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, эрх зүйн актууд, бодлогын баримт бичгүүд /хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан/; - Уг асуудлаар яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан бүх нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам; - Хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаар бусад байгууллага, судлаачдын хийсэн судалгааны тайлан, мэдээлэл; - Статистикийн тоо баримт, мэдээ; - Судалгаанд хамрагдах байгууллагын мэдээллийн сан; Тоон судалгаа: - Анкетын судалгаа: Хүүхдийн хөдөлмөрийн нөхцөл байдал, хөдөлмөр эрхлэх шалтгаан, хөдөлмөр эрхлэлтийн эерэг ба сөрөг тал, ажлын байрны нөхцөл, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн ба боловсролын үйлчилгээ зэрэг асуудлыг тусгасан анкетаар судалгаа авав. Чанарын судалгаа: Чанарын судалгааг анкетын судалгааны стандартчлагдсан асуулгад үндэслэн боловсруулсан удирдамжийн дагуу ярилцлага, ажиглалт, оролцооны аргуудыг ашигласан. - Ярилцлага: Ярилцлагын асуултуудыг ярилцлага хийх удирдамжийн хамт тусгайлан боловсруулсан бөгөөд ганцаарчилсан, бүлгийн, экспертүүдийн ярилцлага зэрэг хэлбэртэй байв. Ярилцлагад хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүд, тэдний эцэг, эх, ажил олгогчид, засаг захиргааны болон удирдах албан тушаалтан, ажил олгогч, цагдаа, нийгмийн ажилтан зэрэг хүмүүс хамрагдсан юм. Бүлгийн ярилцлагаар хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн талаарх олон нийтийн үзэл бодлыг тодорхойлох, тэдний ажлын нөхцөл, сургуульд хамрагдалт, хөдөлмөр зохицуулалт болон энэ талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг тодруулах зорилготой байлаа. - Оролцооны арга: Энэ аргаар судалгааг авахад судалгаанд оролцогч хүүхдүүд өөрсдөө тухайн асуудлыг шийдэхэд тодорхой үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэдэг талаас нь оруулсан 12

13 болно. Энэ нь оролцогч зөвхөн мэдээлэл өгөх үүднээс биш харин хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүд өөрсдөө судалгааны багийн нэг гишүүний үүднээс асуудалд хандаж оролцсон юм. Оролцооны аргаар мэдээлэл цуглуулахад хүүхэд өөрөө санаа бодлоо илэрхийлэх, өөрийн нөхцөл байдалдаа дүн шинжилгээ хийх боломж олгосон. Ингэснээрээ хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн талаарх мэдээллийн чанарт сайнаар нөлөөлсөн судалгаа болсон. - Ажиглалтын судалгаа: Албан бус уул, уурхайн салбар, түүнийг дагалдсан үйлчилгээний салбар дахь хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрт татагдан орсон хүүхдүүд, тэдгээрийн эцэг эхийн сэдэл, амьдралын нөхцөл байдал, хөдөлмөрийн нөхцөл байдал, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл мэнд, байгаль цаг уурын нөхцөл, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг цогц асуудлуудад ажиглалтын судалгаа хийсэн болно. Мөн судалгааны мэдээллийг социологийн судалгааны түгээмэл аргуудыг хослуулан хэрэглэж цуглуулсан бөгөөд энэ чиглэлээр өмнө нь хийгдсэн судалгааны материал, эх сурвалжид дүн шинжилгээ хийх, харьцуулах замаар судалгааны дүнг гаргасан болно. Чанарын судалгааны мэдээллийг энгийн нэгтгэлийн аргаар боловсруулж, судалгааны тайланд оруулсан. Баримт бичгийн судалгааны мэдээллийг боловсруулахад агуулгын шинжилгээний аргыг ашиглалаа. Сонгож авсан аргазүйн хүрээнд тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн нас, хүйс, боловсролын байдал, өрх гэрийн байдал, эрхэлж буй хөдөлмөр, эрүүл мэнд, нийгэм сэтгэл зүйн байдал зэрэг үзүүлэлтээр хамаарлын шинжилгээ хийлээ. Судлагдахуун, мэдээллийн бааз, эх сурвалж: Судалгааны асуудал нь хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлж буй шалтгаан, нөхцөл байдал, үр дагаврыг тодорхойлж, хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах кейс менежментийн үйлчилгээний үнэлгээний арга зүйг боловсруулахад оршино. Судалгааны ажлын мэдээллийн бааз нь дараах эх сурвалж, хэрэглэгдэхүүнээс бүрдэнэ. Үүнд: o Хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх олон улсын гэрээ конвенц o Хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх үндэсний хууль тогтоомж, эрх зүйн зохицуулалт o Уул уурхайн салбар дахь хүүхдийн хөдөлмөр o Албан бус салбар дахь хүүхдийн хөдөлмөр o Хөдөө, аж ахуйн салбар дахь хүүхдийн хөдөлмөр o Хүүхдийг худалдаалах буюу бэлгийн мөлжлөгт ашиглах, албадан хөдөлмөрлүүлэх зэрэг гэмт хэргийн нөхцөл байдал o Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийн бусад нуугдмал хэлбэрүүд 13

14 o Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийн талаарх санал зөвлөмжүүд зэрэг болно. Судалгааны ажлыг 2007 оноос 2015 оны 12-р сарыг хүртэл хугацаанд хийсэн. Судалгааг Өвөрхангай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дундговь, Дархан-Уул, Дорноговь, Сэлэнгэ, Төв аймгууд болон Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Баянгол, Налайх дүүргүүдэд хийв. Кейс менежментийн үйлчилгээний загварыг Олон улсын Нарантуул худалдааны төвд хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүд болон тэдний эцэг эх, гэр бүлд нь туршсан болно. Энэхүү загварыг туршин үйлчилгээг үзүүлэхдээ сорилын болон хяналтын бүлгийг зохион байгуулан үйлчилгээг хүргэсэн. Судалгааны нэр томъёо: Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах нийгмийн ажлын үйлчилгээ судалгааны ажлын хүрээнд үндсэн ойлголт, нэр томъёог ОУХБ-ын 182 дугаар конвенцийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу баримтлан ажиллав. Үүнд: хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр гэдэгт: a) боолчлолын бүх хэлбэр болон хүүхдийг худалдах, дамжуулан худалдах, өрийн төлөөс, хамжлагын албат болгох, хүчээр буюу албадан хөдөлмөрлүүлэх, түүний дотор зэвсэгт мөргөлдөөнд ашиглах зорилгоор хүчээр буюу албадан оролцуулах зэрэг боолчлолтой төстэй үйл ажиллагаа хамаарна; b) хүүхдийг биеэ үнэлэх, садар самууны сурталчилгааны үйлдвэрлэл буюу садар самуун үзүүлбэрт ашиглах, зуучлах, санал болгох; c) олон улсын холбогдох гэрээнд тодорхойлсноор хүүхдийг мансууруулах бодис үйлдвэрлэх, хил дамжуулан худалдах зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглах, зуучлах, санал болгох; d) ажлын шинж чанар, түүнийг гүйцэтгэх нөхцөл нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ёс суртахуунд хор нөлөө үзүүлэх ажил; Мөн Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай 190-р зөвлөмжид заасанчлан: - Хүүхдийг бие бялдрын, сэтгэл зүйн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртүүлж буй ажил; - Газрын дор, усны гүнд болон аюултай өндөрт, эсвэл хэтэрхий давчуу орон зайд хийгдэж буй ажил; - Аюултай машин механизм, тоног төхөөрөмж, багаж зэвсэгтэй харьцаж буй ажил, түүнчлэн хүнд ачааг гараар өргөж зөөх болон тээвэрлэх биеийн хүчний ажил; 14

15 - Эрүүл бус орчинд, тухайлбал, хүүхдийг аюултай бодис, урвалжтай харьцах, хүүхдийн эрүүл мэндийг хохироож болох агаарын хэм, дуу чимээ, эсвэл чичиргээн бүхий нөхцөлд хийж буй ажил; - Тодорхой хүнд нөхцөлд хийгдэж буй ажил, тухайлбал уртасгасан цагаар, шөнийн цагаар хийж буй ажил, эсвэл ажил олгогчийн ажлын байранд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хийгдэж буй ажил зэргийг хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй, хүнд хэлбэрийн хөдөлмөрт тооцоно гэжээ. Монгол Улсын Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд эрүүл мэнд, амь нас, аюулгүй байдал, хөгжих хэвийн орчин нь алдагдсан, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, хууль ёсны төлөөлөгчгүй, эсхүл гамшиг, онцгой байдлын нөхцөлд байгаа хүүхдийг эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд гэж тодорхойлсон байна. (МУ. Хүүхэд хамгааллын хууль. 2016). Иймээс хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүд нь эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд юм. Судалгааны явцад ихэнх хүүхдүүд ямар нэгэн хэмжээгээр гэрийн болон үйлчилгээний шинжтэй ажилд байнга оролцон тусалдаг нь харагдаж байна. Хүүхэд олон төрлийн ажил хийдэг боловч хамгийн түгээмэл хэлбэрүүд нь хоол цай хийх, дэлгүүр, зоогийн газар, тоглоомын газар зэрэгт үйлчлэх, ус авах, түлээ түлш бэлтгэх зэрэг ажлууд байсан нь судалгааны явцад ажиглагдаж байлаа. Судалгааны ажлын шинэлэг тал Энэхүү судалгааны ажлын шинэлэг тал нь: Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн асуудлаар системтэй мэдлэгтэй болж, тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэдтэй ажиллах нийгмийн ажлын үйлчилгээний кейс менежментийн загварыг туршиж, ажиллах шинэ арга барилыг бий болгоно. Салбар дундын судлагдахуун болгон авч үзэж байгаа нь хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөл боломж дээшилнэ. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн талаар үнэлгээ өгч байгаа бөгөөд мэдээлэл технологийн хөгжлийн түвшинд үйлчилгээг программ хангамжид нэвтрүүлэх боломж бүрдэж байгаа нь шинэлэг тал юм. Судалгааны ажлын ач холбогдол Энэхүү судалгааны ажлын явцад хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэдтэй ажилладаг нийгмийн ажилтнуудад мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх мэдлэг, ур чадвар, хандлагын хувьд асуудал тулгарч байгааг тодорхойлсон. Үүнийг кейс менежментийн үйлчилгээгээр тодорхойлж гаргасан бөгөөд энэ нь судалгааны ажилд дэвшүүлсэн нийгмийн ажил дахь кейс 15

16 менежментийн үйлчилгээний загварын ач холбогдлыг дээшлүүлж байна. Судалгааны ажлын хүрээнд Нарантуул олон улсын худалдааны төвд хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдэд үзүүлсэн туршилтын үйлчилгээний үр дүнд хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн тоо 600-гаас 90 болтлоо буурсан. Монгол улс ОУХБ-ын 138, 182 дугаар конвенцийг соёрхон баталснаар түүнийг хэрэгжүүлэх үүргийг дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн бөгөөд түүнийг гардан хэрэгжүүлэгч нь нийгмийн ажилтнууд юм. Тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдийн тоог бууруулах, түүний гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах талаар нийгмийн ажилтнуудын шууд авч хэрэгжүүлсэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа ховор байна. Жишээлбэл, хурдан морь унаач хүүхэд өвлийн уралдаанд оролцож, нас барсан, гэмтсэн хүүхдийн тоо буурсангүй. Барилгын болон албан бус салбар дахь хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн тоо нэмэгдсэн зэрэг нь үүнтэй холбоотой. Судалгааны ажлыг хэлэлцүүлсэн байдал Судалгааны ажлын төлөвлөгөө, арга зүй болон судалгааны ажлыг ШУТИС-ийн БУХС-ийн Нийгмийн ажлын баг, ШУТИС-ийн БУХС-ийн Нийгмийн ухааны салбарын өргөтгөсөн 2 удаагийн хурал, ШУТИС-ийн БУХС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар тус тус хэлэлцүүлж, судлаач, багш, профессоруудын санал дүгнэлтийг тусган засварласан болно. Мөн судалгааны ажлын хүрээнд Хүүхдийн хөдөлмөр ба таны эрх сурах бичиг, гадаад, дотоодод 30 гаруй өгүүлэл, илтгэл хэлэлцүүлсэн. Судалгааны ажлын бүтэц Уг судалгааны ажил нь оршил, 3 бүлэг, 6 дэд бүлэг, дүгнэлт, ашигласан номын жагсаалт, хавсралт зэргээс бүтнэ. 16

Нийгмийн сайн дурын үйлсийг дэмжих хөтөлбөр:

Нийгмийн сайн дурын үйлсийг дэмжих хөтөлбөр: Соёл, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа МУИС-ийн оюутанд чиглэсэн соёл, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа дараах үндсэн чиглэлүүдээр зохион байгуулагдаж байна. Үүнд: Соёл урлаг, эрүүл мэнд, спортын хөтөлбөр Нийгмийн

More information

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ Урианхан овогт Дагвын Барсболд БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОГДУУЛАХ ХҮҮНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ, ТААМАГЛАЛ HYPOTHESIS AND ANALYSIS OF DISCOUNT

More information

АНКЕТ. БОЛОВСРОЛ: Эдийн засгийн ухааны доктор, Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургууль (МУИС, ЭЗС), 2001

АНКЕТ. БОЛОВСРОЛ: Эдийн засгийн ухааны доктор, Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургууль (МУИС, ЭЗС), 2001 АНКЕТ ОВОГ: НЭР: Хяргас Цэвэлмаа БОЛОВСРОЛ: Эдийн засгийн ухааны доктор, Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургууль (МУИС, ЭЗС), 2001 Худалдааны эдийн засагч, МУИС, ЭЗС, 1991 ОДООГИЙН АЖИЛ: Профессор,

More information

ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН II ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ

ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН II ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ БАТЛАВ: ОРЛОГЧ ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ц. ОТГОНЧИМЭГ Сар өдөр Хамрах хүрээ Сургууль Сэдэв Агуулгын товч 2017.01.06-12 2017.01.10-11 2017.02.10 2017.03.27-28 2017.04.27-28 2017.01.18 2017.02.22

More information

СУТ-ийн тэнхимийн дипломын сэдэв оны хичээлийн жил MBA аны ажлын ерөнхий. Сэдэв, чиглэл

СУТ-ийн тэнхимийн дипломын сэдэв оны хичээлийн жил MBA аны ажлын ерөнхий. Сэдэв, чиглэл 1 2 СУТ-ийн тэнхимийн дипломын сэдэв 2017-2018 оны хичээлийн жил MBA аны ажлын ерөнхий Сэдэв, чиглэл Оршуулгын тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа Иргэдийн амьдралын даатгалд хамрагдалтын судалгаа

More information

Энэхүү ТМТ-ийн орчуулгыг 2015 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Англи хэл дээрх хувилбарт үндэслэн хийв оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр

Энэхүү ТМТ-ийн орчуулгыг 2015 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Англи хэл дээрх хувилбарт үндэслэн хийв оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Энэхүү ТМТ-ийн орчуулгыг 2015 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Англи хэл дээрх хувилбарт үндэслэн хийв. Төслийн Мэдээллийн Тайлан Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ) д төсөл болон хөтөлбөрийн талаарх хураангуй

More information

БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС ДАХЬ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ

БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС ДАХЬ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ Шинжлэх Ухааны Академийн Мэдээ 2017 оны 03 (223) DOI: https://doi.org/10.5564/pmas.v57i3.892 БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС ДАХЬ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ Ч.Цэрэннадмид ШУА-ийн Олон улсын

More information

ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АГААРЫН ТЭЭВЭР

ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АГААРЫН ТЭЭВЭР ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АГААРЫН ТЭЭВЭР МОНГОЛЫН ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АГААРЫН ТЭЭВРИЙН тухай Цэргийн болон Тогтмол аялалын нислэгээс бусад бүх тээврийг Ерөнхий Зориулалтын Агаарын Тээвэр гэж үздэг - Аялал жуулчлал

More information

ХҮЧТЭЙ ЛАЗЕРЫН ОРНООР УСТӨРӨГЧИЙН АТОМЫГ ӨДӨӨХ БА ИОНЧЛОХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА

ХҮЧТЭЙ ЛАЗЕРЫН ОРНООР УСТӨРӨГЧИЙН АТОМЫГ ӨДӨӨХ БА ИОНЧЛОХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ Чулуунбаатарын АЛДАРМАА ХҮЧТЭЙ ЛАЗЕРЫН ОРНООР УСТӨРӨГЧИЙН АТОМЫГ ӨДӨӨХ БА ИОНЧЛОХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС:

More information

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ ТҮНШЛЭЛИЙН БАГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ ТҮНШЛЭЛИЙН БАГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ ТҮНШЛЭЛИЙН БАГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2015-11-27 1 ОТИС-ийн ДБ-ын Шинэчлэл төслийн Түншлэлийн багийн зорилго ОТИС-ийн хувьд түншлэгч тал гэдгийг харилцан бие биенийхээ үйл ажиллагааг

More information

2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН АГУУЛГА БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА 5 БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ 6 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 8 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 9 БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 10 СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 11 ЗАЛУУ БИЗНЕСИЙГ

More information

ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ

ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i2.707 ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ Х.Отгонбаатар 1 1 Боловсролын хүрээлэн,

More information

БҮХНИЙГ ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ

БҮХНИЙГ ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2016 БҮХНИЙГ ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ 2016 оны ЖИЛИЙН ТАЙЛАН ГАРЧИГ Захирлын мэндчилгээ 4 Бидний тухай 6 Хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж 8 Боловсрол 14 Хүүхэд хамгаалал 26 Хүүхдийн эрхийн засаглал 38

More information

TENGER RESEARCH CENTER

TENGER RESEARCH CENTER НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР TENGER RESEARCH CENTER ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО 8 ба ИРЭЭДҮЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭЛГЭРҮҮЛЖ ОЙЛГОХ НЬ ГАРЫН АВЛАГА ДАЛАЙ ТЭНГИСИЙН

More information

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ / Эхний хагас жил /

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ / Эхний хагас жил / ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ / Эхний хагас жил / БАТЛАВ. НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ж. ГАНТУЛГА САР ӨДӨР 2018.08.29 15:00 цаг

More information

Хүний эрхийн боловсрол

Хүний эрхийн боловсрол Хүний эрхийн боловсрол Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын гарын авлага i DDC 323 Х-828 ТЭМДЭГЛЭЛ Энэхүү гарын авлагад тусгасан агуулга, илэрхийллээр дамжуулан Ази, Номхон далайн бүс нутгийн Хүний эрхийн

More information

Төв банкны үйл ажиллагаа

Төв банкны үйл ажиллагаа Монголбанк Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төв Төв банкны үйл ажиллагаа С.Амгаланбаяр Мэргэжилтэн amgalanbayar@mongolbank.mn Агуулга 1. Төв банк юу хийдэг вэ? 2. Мөнгөний бодлогын талаарх ерөнхий ойлголт

More information

АУДИТ TATBAP МОНГОЛ УЛС PMG АУДИТ ХХК. зөвлөх үйлчилгээ. Ажил гүйлгээ. зөвлөх үйлчилгээ. Бүтцийн өөрчлөлт. зөвлөх үйлчилгээ. Монгол Улс дахь гишүүн

АУДИТ TATBAP МОНГОЛ УЛС PMG АУДИТ ХХК. зөвлөх үйлчилгээ. Ажил гүйлгээ. зөвлөх үйлчилгээ. Бүтцийн өөрчлөлт. зөвлөх үйлчилгээ. Монгол Улс дахь гишүүн Олон улсын дэд бүтцийн зөвлөх үйлчилгээ Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ PMG АУДИТ ХХК Монгол Улс дахь гишүүн Олон улсын уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээ Консалтинг үйлчилгээ Ажил гүйлгээ Корпорацийн санхүү Санхүүгийн

More information

УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх

УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх Төв Азийн Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежментийн Ирээдүйн Чиг Хандлагыг Хэлэлцэх УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх - сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал- 2018 оны 5-р сарын

More information

НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2017 БАГА ХУРАЛ ЗӨВЛӨМЖ

НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2017 БАГА ХУРАЛ ЗӨВЛӨМЖ НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2017 БАГА ХУРАЛ ЗӨВЛӨМЖ УЛААНБААТАР ХОТ 2017.04.12 2017 оны 04-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Corporate Hotel and Convention Center зочид буудлын Event Hall танхимд Нэн түрүүнд

More information

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУДААС

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУДААС ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУДААС 1. Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах гадаад болон дотоод сургалтыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд: Бага эмч нарыг давтан

More information

Азербайжан Улсад хөрөнгө оруулахыг урьж байна

Азербайжан Улсад хөрөнгө оруулахыг урьж байна Азербайжан Улсад хөрөнгө оруулахыг урьж байна Азербайжан дахь хөрөнгө оруулалтын орчин ба Бизнесийн боломж Эдийн засгийн төлөв байдал Эдийн засгийн тогтвортой байдал: Өрсөлдөх чадвар ТУХН-т тэргүүн байр

More information

Enterprises. Жижиг болон дунд байгууллагуудад зориулав. Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба менежмент сургалтын багц

Enterprises. Жижиг болон дунд байгууллагуудад зориулав. Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба менежмент сургалтын багц Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэн Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба менежмент сургалтын багц Жижиг болон дунд байгууллагуудад зориулав Enterprises , Ажлын байрны

More information

Page 155 TOOLS AND RESOURCES АРГА ХЭРЭГСЭЛ, НӨӨЦ БОЛОМЖ

Page 155 TOOLS AND RESOURCES АРГА ХЭРЭГСЭЛ, НӨӨЦ БОЛОМЖ Page 155 TOOLS AND RESOURCES АРГА ХЭРЭГСЭЛ, НӨӨЦ БОЛОМЖ Энэ номонд дурдагдсан хувь хүмүүс, байгууллагууд хүч чадал, учрах эрсдлүүдээ тооцоолон өөрсдийн өвөрмөц нөхцөл байдалд тургуурласан тактикуудыг сонгож,

More information

ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ЭРЭЛТ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА

ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ЭРЭЛТ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭН ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ЭРЭЛТ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА Санал асуулгын тайлан [... Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн нь шүүхийг арга

More information

Өрийн хямрал ба ОУВС-гийн хөтөлбөрийн нөлөө: Монголын эдийн засгийн загварын үр дүн

Өрийн хямрал ба ОУВС-гийн хөтөлбөрийн нөлөө: Монголын эдийн засгийн загварын үр дүн Гүйцэтгэлийн хураангуй 2017 оны 8 дугаар сар Өрийн хямрал ба ОУВС-гийн хөтөлбөрийн нөлөө: Монголын эдийн засгийн загварын үр дүн Эндрю Бауэр, Галиндэвийн Рагчаасүрэн, Лхагважавын Мөнх-Оргил, Дэвид Михали,

More information

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2010 Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ Та бүхэнд энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк нь Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2006 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн 327 тоот тушаалаар

More information

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БАЙГУУЛЛАГЫН АМЖИЛТАНД ОНЦГОЙ ЧАДАВХЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БАЙГУУЛЛАГЫН АМЖИЛТАНД ОНЦГОЙ ЧАДАВХЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАСТЕРЫН ХӨТӨЛБӨР Халбин Амартайваны ЦОГТ-ЭРДЭНЭ БАЙГУУЛЛАГЫН АМЖИЛТАНД ОНЦГОЙ ЧАДАВХЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ Мэргэжлийн индекс Е340100 Бизнесийн

More information

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУДАЛГАА. Эцсийн тайлан

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУДАЛГАА. Эцсийн тайлан ЯПОНЫ ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУДАЛГАА

More information

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байна уу?

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байна уу? Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байна уу? v\:* {behavior:url(#default#vml);} o\:* {behavior:url(#default#vml);} w\:* {behavior:url(#default#vml);}.shape {behavior:url(#default#vml);}

More information

Нийтийн, насан туршийн, нээлттэй боловсрол /MOOC/ төсөл шалгаруулах хөтөлбөр 2015 ШУТИС

Нийтийн, насан туршийн, нээлттэй боловсрол /MOOC/ төсөл шалгаруулах хөтөлбөр 2015 ШУТИС Нийтийн, насан туршийн, нээлттэй боловсрол /MOOC/ төсөл шалгаруулах 2015.11.30-12.09 ШУТИС Е-Нээлттэй Институт MOOC төсөл шалгаруулах тэтгэлэгт Зорилго МООС төсөл шалгаруулах тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилго

More information

Project E-News. Volunteer E-News

Project E-News. Volunteer E-News 2013.07 Дугаар 5 Project E-News Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төсөл Төслийн удирдагч Эндо Хироши Project E-News Улаанбаатар хотын гал унтраах техник, технологийг сайжруулах төсөл Төсөл хариуцсан

More information

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨСӨЛ MON-2766 (SF) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН Улаанбаатар хот 2014 оны 12 дугаар сар ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ Төслийн

More information

BATBAYAR AND PARTNERS LLP

BATBAYAR AND PARTNERS LLP BATBAYAR AND PARTNERS LLP Олон Улсын Инженерийн Холбооны ФИДИК Гэрээний сургалт Өмгөөлөллийн Батбаяр энд Партнэрс ХХН нь ECV (European Construction Ventures Limited)-тай хамтран 4 дэх удаа зохион байгуулж

More information

МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ, ЛАНДШАФТЫН ХӨГЖИЛ DEVELOPMENT OF FORESTS AND LANDSCAPE IN MONGOLIA

МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ, ЛАНДШАФТЫН ХӨГЖИЛ DEVELOPMENT OF FORESTS AND LANDSCAPE IN MONGOLIA Монгол орны ойн болон орон нутгийн ой модны генийн сангийн хөгжил 2015 2017. Development of Forests and the Gene Pool of Local Forest Tree Ecotypes in Mongolia МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ, ЛАНДШАФТЫН ХӨГЖИЛ DEVELOPMENT

More information

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА АГУУЛГА: АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ НЭГДЭН ОРСОН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙ БҮС НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАА ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН

More information

АЛСЛАГДСАН ХӨДӨӨГИЙН МАЛЧДЫН ХҮҮХДҮҮДИЙН БАГА БОЛОВСРОЛЫН ҮР ДҮНГ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

АЛСЛАГДСАН ХӨДӨӨГИЙН МАЛЧДЫН ХҮҮХДҮҮДИЙН БАГА БОЛОВСРОЛЫН ҮР ДҮНГ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ АЛСЛАГДСАН ХӨДӨӨГИЙН МАЛЧДЫН ХҮҮХДҮҮДИЙН БАГА БОЛОВСРОЛЫН ҮР ДҮНГ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Зөвлөх Ц.Эрдэнэчимэг Улаанбаатар хот 2017 он

More information

Harvard Business Essentials цувралын тухай

Harvard Business Essentials цувралын тухай Harvard Business Essentials цувралын тухай Harvard Business Essentials цуврал нь бизнесийн хамгийн чухал сэдвүүдээр цогц зөвлөмж, чиглүүлэг, мэдээлэл хүргэхийг зорьдог. Harvard Business School Publishing

More information

Оюутны дадлагын хөтөлбөр. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан 2016, Oюу толгой ХХК Copyright 2016 Oyu Tolgoi LLC, All rights reserved

Оюутны дадлагын хөтөлбөр. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан 2016, Oюу толгой ХХК Copyright 2016 Oyu Tolgoi LLC, All rights reserved Оюутны дадлагын хөтөлбөр Ахлах сургуулиас ажлын байр хүртэл Хувь хүний хөгжил болон мэргэжил эзэмших Ажлын туршлага Мэргэжлийн дадал, мэдлэг Оюутны сургалтын тэтгэлэг Багаар ажиллах, манлайлал Говийн

More information

Хэрвээ танд манай байгууллагын талаар мэдээлэл хэрэгтэй бол, мөн бидэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа бол дараах хаягаар холбогдоно уу.

Хэрвээ танд манай байгууллагын талаар мэдээлэл хэрэгтэй бол, мөн бидэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа бол дараах хаягаар холбогдоно уу. БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ Хэрвээ танд манай байгууллагын талаар мэдээлэл хэрэгтэй бол, мөн бидэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа бол дараах хаягаар холбогдоно уу. Цахим хуудас: www.dsmongolia.org Цахим

More information

ӨНӨӨДӨР ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР

ӨНӨӨДӨР ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР ШУТИС Мэдээлэл 2017.11 сар /006(40) 1 ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÈÕ ÑÓÐÃÓÓËÜ 2017.11 сар /006/(40) Сар тутмын хэвлэл ӨНӨӨДӨР ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР СПОРТЫН ХООЛ, ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДАЛ СЭДЭВТ

More information

ӨНДӨГЛӨГЧ ТАХИАНЫ БҮРЭН НАЙРЛАГАТ БАГСАРМАЛ ТЭЖЭЭЛИЙГ ЗАРИМ ТҮҮХИЙ ЭДЭЭР БАЯЖУУЛСАН СУДАЛГААНЫ ДҮН. Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль, ХААИС

ӨНДӨГЛӨГЧ ТАХИАНЫ БҮРЭН НАЙРЛАГАТ БАГСАРМАЛ ТЭЖЭЭЛИЙГ ЗАРИМ ТҮҮХИЙ ЭДЭЭР БАЯЖУУЛСАН СУДАЛГААНЫ ДҮН. Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль, ХААИС Ж.Рэнцэнханд ба бусад (2017) ÕÀÀ-í øèíæëýõ óõààí ñýòã ë ¹20 (01): 67-72 67 ӨНДӨГЛӨГЧ ТАХИАНЫ БҮРЭН НАЙРЛАГАТ БАГСАРМАЛ ТЭЖЭЭЛИЙГ ЗАРИМ ТҮҮХИЙ ЭДЭЭР БАЯЖУУЛСАН СУДАЛГААНЫ ДҮН Ж.Рэнцэнханд *, Н.Тогтохбаяр,

More information

Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа

Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа (Урьдчилсан тайлан) Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE 2014 оны 2 сар Судалгааны сэдэв: Үндэсний

More information

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДИЙН ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТИЙГ ИНТЕРНЭТЭЭР ХИЙХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДИЙН ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТИЙГ ИНТЕРНЭТЭЭР ХИЙХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ БЯМБА ГАРГИЙН ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ Хатагин Эрдэнийн САРУУЛЗУЛ ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДИЙН ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТИЙГ ИНТЕРНЭТЭЭР ХИЙХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

More information

ЗАЛУУЧУУД, ХӨДӨЛГӨӨНТ ХҮН АМ БОЛОН ЭРСДЭЛТ БҮЛГИЙН ХҮН АМЫГ ХДХВ/ДОХ-оос УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТӨСӨЛ

ЗАЛУУЧУУД, ХӨДӨЛГӨӨНТ ХҮН АМ БОЛОН ЭРСДЭЛТ БҮЛГИЙН ХҮН АМЫГ ХДХВ/ДОХ-оос УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТӨСӨЛ ЗАЛУУЧУУД, ХӨДӨЛГӨӨНТ ХҮН АМ БОЛОН ЭРСДЭЛТ БҮЛГИЙН ХҮН АМЫГ ХДХВ/ДОХ-оос УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТӨСӨЛ (2012-2016) СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН УЛААНБААТАР ХОТ. 2013 ОНЫ 3-р САР АГУУЛГА ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ... 3

More information

Монголын өмнөд бүсийн дэд бүтцийн асуудал. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын боломжууд

Монголын өмнөд бүсийн дэд бүтцийн асуудал. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын боломжууд Монголын өмнөд бүсийн дэд бүтцийн асуудал Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын боломжууд Ерөнхий танилцуулга 1. Монгол улсын өмнөд хэсэгт дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн гүйцэтгэх үүрэг 2. Гадны

More information

НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО Гүйцэтгэлийн төгөлдөршилд хүргэх менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь ГАНБАТЫН ӨЛЗИЙБУЯН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО 2016 Гүйцэтгэлийн Төгөлдөршил ХХК с эрхлэн гаргав.

More information

OIL: Цахим Мэдлэг байгууллага ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?

OIL: Цахим Мэдлэг байгууллага ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? ШУТИС-ийн Нээлттэй Инновацийн Лаб-OIL долоо хоног бүр зочин илтгэгч урьж, олон нийтэд нээлттэй Tech Talk (Тек Ток) буюу технологийн тухай ярилцах илтгэл, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулдаг билээ. Энэ удаагийн

More information

ХОЙД БҮСИЙН ТӨМӨР ЗАМ

ХОЙД БҮСИЙН ТӨМӨР ЗАМ ХОЙД БҮСИЙН ТӨМӨР ЗАМ Нортерн Рэйлвэйс ХХК Нортерн Рэйлвэйс ХХК ( Нортерн Рэйлвэйс ) нь Монгол улсад бүртгэлтэй төмөр замын дэд бүтцийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг (бүртгэлийн 5465141, гэрчилгээний

More information

АРДЧИЛАЛ БА ПАРЛАМЕНТ

АРДЧИЛАЛ БА ПАРЛАМЕНТ АРДЧИЛАЛ БА ПАРЛАМЕНТ 1 Олон улсын парламентын холбооноос урьдчилан зөвшөөрөл авахгүйгээр энэ номын аль нэг хэсгийг цахим, механик, фото хуулбар, бичлэг хийх буюу бусад аливаа аргаар, ямар нэг хэлбэрээр

More information

3

3 ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2014 2 www.dsmongolia.org 3 2014 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2014 12 залуу бизнес санаагаа бодит бизнес болголоо Бизнесийн сайн дурын менторын хөтөлбөрийг амжилттай эхлүүлээ 2014

More information

ХАМТАРСАН КРЕДИТ. Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Ажлын Алба Цэвэр Хөгжлийн Механизмын Үндэсний Товчоо Э.Санаа

ХАМТАРСАН КРЕДИТ. Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Ажлын Алба Цэвэр Хөгжлийн Механизмын Үндэсний Товчоо Э.Санаа МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХАМТАРСАН КРЕДИТ ОЛГОХ МЕХАНИЗМ Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Ажлын Алба Цэвэр Хөгжлийн Механизмын Үндэсний Товчоо Э.Санаа Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр 1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн

More information

Өмнөх үг- НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн Комиссын гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Др.Нойлин Хэйзер

Өмнөх үг- НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн Комиссын гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Др.Нойлин Хэйзер SUBREGIONAL OFFICE FOR EAST AND NORTH-EAST ASIA November 00 Issue 00/ Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Өмнөх үг- НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн Комиссын

More information

Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм

Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм 2016 оны 1 дүгээр сар http://www.worldbank.org/mongolia Түүхий эдийн дэлхийн зах зээлийн идэвхжил хурдтай суларч буй орчинд 2015 оны сүүлийн 3 сард экспорт огцом агшлаа.

More information

Ухаа худаг нүүрсний уурхай ба зам сайжруулан засварлах хөтөлбөр

Ухаа худаг нүүрсний уурхай ба зам сайжруулан засварлах хөтөлбөр Олон Нийтийн Хэлэлцүүлгийн Төлөвлөгөө (ОНХТ) Ухаа худаг нүүрсний уурхай ба зам сайжруулан засварлах хөтөлбөр 2008 оны 11дүгээр сар Улаанбаатар хот, Монгол Улс ENERGY RESOURCES LLC 1 АГУУЛГА 1.0 Удиртгал

More information

CAS ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА/ ШИНЭ ҮЕ СУРГУУЛЬ. Ай Би хөтөлбөр. CAS эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага.

CAS ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА/ ШИНЭ ҮЕ СУРГУУЛЬ. Ай Би хөтөлбөр. CAS эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага. 9 Ай Би хөтөлбөр CAS эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага Шинэ Үе Сургууль Ай Би хөтөлбөрийн эрхэм зорилго Ай Би хөтөлбөр нь хүн төрөлхтний өв уламжлал, ёс заншил, хэл соёлыг хүндлэн дээдлэх замаар эх

More information

HARVARD BUSINESS ESSENTIALS. Багийн удирдлага

HARVARD BUSINESS ESSENTIALS. Багийн удирдлага HARVARD BUSINESS ESSENTIALS Багийн удирдлага Гарчиг Өмнөтгөл ix 1 Багийн тухай үндсэн ойлголтууд 1 Нэн тэргүүнд ойлгох хэрэгтэй зүйлс Баг юунд хэрэгтэй вэ? 4 Танд баг үнэхээр хэрэгтэй юу? 7 Багийн давуу

More information

Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм

Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм 2016 оны 1 дүгээр сар http://www.worldbank.org/mongolia 103115 Түүхий эдийн дэлхийн зах зээлийн идэвхжил хурдтай суларч буй орчинд 2015 оны сүүлийн 3 сард экспорт огцом

More information

САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХѲТѲЛБѲР ХѲГЖЛИЙН МОДУЛ МОНГОЛ УЛС САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮРТЭЭМЖ ТЕХНИКИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 2012 ОНЫ 6 ДУГААР САР

САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХѲТѲЛБѲР ХѲГЖЛИЙН МОДУЛ МОНГОЛ УЛС САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮРТЭЭМЖ ТЕХНИКИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 2012 ОНЫ 6 ДУГААР САР Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХѲТѲЛБѲР ХѲГЖЛИЙН МОДУЛ МОНГОЛ УЛС САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮРТЭЭМЖ

More information

Бүлэг EF 1: Сургалт: Ургамлан бүрхэвчийн түймэртэй тэмцэх үедээ та өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах вэ

Бүлэг EF 1: Сургалт: Ургамлан бүрхэвчийн түймэртэй тэмцэх үедээ та өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах вэ Бүлэг EF 1: Сургалт: Ургамлан бүрхэвчийн түймэртэй тэмцэх үедээ та өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах вэ Оршил Эдгээр сургалтын материалуудыг EuroFire Level 2 түвшний Ургамлан бүрхэвчийн

More information

ТУРКИЙН ДОТООД БАЙДАЛ, ТӨВ АЗИЙН ОРНУУД, МОНГОЛ УЛСТАЙ ХАРИЛЦАХАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

ТУРКИЙН ДОТООД БАЙДАЛ, ТӨВ АЗИЙН ОРНУУД, МОНГОЛ УЛСТАЙ ХАРИЛЦАХАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ Туркийн дотоод байдал, Төв Азийн орнууд, Монгол улстай Олон Улс Судлал 1 (107), 2017 харилцахад он: 131-142 нөлөөлөх дугаар тал нь ТУРКИЙН ДОТООД БАЙДАЛ, ТӨВ АЗИЙН ОРНУУД, МОНГОЛ УЛСТАЙ ХАРИЛЦАХАД НӨЛӨӨЛӨХ

More information

ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ

ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i3.695 ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ М.Ургамал, О.Энхтуяа, Н.Хэрлэнчимэг, Э.Энхжаргал Ц.Бөхчулуун, Г.Бүрэнбаатар, С.Жавхлан

More information

1, 2 Боллрүм, 1-р давхар, Шангри Ла зочид буудал Улаанбаатар, Монгол Улс 2015 оны 9-р сарын 24-ний өдөр

1, 2 Боллрүм, 1-р давхар, Шангри Ла зочид буудал Улаанбаатар, Монгол Улс 2015 оны 9-р сарын 24-ний өдөр 1 Төв Азийн Бүс Нутгийн Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Хөтөлбөр (КАРЕК)-н Хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалт - Дэд бүтцийг сайжруулснаар КАРЕК-н бүс нутгийн интеграцичлал, Монгол Улсын эдийн засгийн төрөлжүүлэлтийг

More information

ЕСБХБ БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН БОДЛОГО. Захирлуудын Зөвлөл 2008 оны 5-р сарын 12-нд батлав

ЕСБХБ БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН БОДЛОГО. Захирлуудын Зөвлөл 2008 оны 5-р сарын 12-нд батлав ЕСБХБ БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН БОДЛОГО Захирлуудын Зөвлөл 2008 оны 5-р сарын 12-нд батлав 1 АГУУЛГА ХУУДАС Байгаль орчны болон нийгмийн бодлого A. Энэ Бодлогын зорилго 3 B. ЕСБХБ-ны үүрэг эрмэлзэл

More information

АГУУЛГА 1 ХЭСЭГ. АШИГТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 4 ХЭСЭГ. ҮҮРГҮҮД 5 ХЭСЭГ. СЭРГЭЭШ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 8 ХЭСЭГ. ДЭЭЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ЦУГЛУУЛГА, СОРИЛ

АГУУЛГА 1 ХЭСЭГ. АШИГТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 4 ХЭСЭГ. ҮҮРГҮҮД 5 ХЭСЭГ. СЭРГЭЭШ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 8 ХЭСЭГ. ДЭЭЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ЦУГЛУУЛГА, СОРИЛ ТАМИРЧДАД ЗОРИУЛСАН ОЛОН УЛСЫН СЭРГЭЭШИЙН ЭСРЭГ 2015 ХУУЛИЙН ЛАВЛАГААНЫ УДИРДАМЖ WORLD ANTI-DOPING AGENCY play true АГУУЛГА 1 ХЭСЭГ. АШИГТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 2 ХЭСЭГ. ХУУЛЬ 3 ХЭСЭГ. ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЛЭХ 4 ХЭСЭГ.

More information

2011 оны хичээлийн жилийн тайлан

2011 оны хичээлийн жилийн тайлан 2010 МУИС Эдийн засгийн сургууль 2011 оны хичээлийн жилийн тайлан ЭЗС-ийн Хичээлийн жилийн нэгдсэн тайлан [Type the document subtitle] ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛИЙН 2010-2011 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН ТАЙЛАНГИЙН

More information

ЧАДВАРЛАГ ТУРШЛАГАТАЙ БАГШ НАР МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД СУРАХ ТААТАЙ ОРЧИН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ГАДААД ХАРИЛЦАА ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ

ЧАДВАРЛАГ ТУРШЛАГАТАЙ БАГШ НАР МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД СУРАХ ТААТАЙ ОРЧИН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ГАДААД ХАРИЛЦАА ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ СУРАХ ТААТАЙ ОРЧИН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГҮҮД ЧАДВАРЛАГ ТУРШЛАГАТАЙ БАГШ НАР МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ ГАДААД ХАРИЛЦАА ОЮУТНЫ КЛУБУУД 1 АЛСЫН ХАРАА Олон

More information

Хэсэг 4 Социализмын дараах Монголын шилжилт: Аугаа неолиберал өөрчлөлт

Хэсэг 4 Социализмын дараах Монголын шилжилт: Аугаа неолиберал өөрчлөлт Хэсэг 4 Социализмын дараах Монголын шилжилт: Аугаа неолиберал өөрчлөлт Лхамсүрэнгийн Мөнх-Эрдэнэ Редакторын тайлбар: Монголын тэргүүлэх эрдэмтдийн нэг, хүн судлалын ухааны доктор Лхамсүрэнгийн Мөнх-Эрдэнэ

More information

Шинэ номын мэдээ Шинэ номын мэдээ

Шинэ номын мэдээ Шинэ номын мэдээ БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 1. Бурмаа Х. Эрдэнийн чулууны эргэн тойронд / Ерөн. ред. Д.Доржнамжаа; Ред. Д.Мандах, Ч.Гульнар.- УБ.: Сэлэнгэ пресс, 2017.- 198х.- ISBN 978-99978-1-091-5: 10000. 26.341 Б 755 2

More information

МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 8-р сарын 25-ны танилцуулгад зориулан бэлтгэв. Агуулга 1. МИК группын товч танилцуулга 2. Үндсэн

More information

УЛААНБААТАР ХОТ: ТӨВЛӨРӨЛ БА АСУУДАЛ

УЛААНБААТАР ХОТ: ТӨВЛӨРӨЛ БА АСУУДАЛ Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences Vol. 53 No 02 (206) 2013 УЛААНБААТАР ХОТ: ТӨВЛӨРӨЛ БА АСУУДАЛ О.Баасантогтох ШУА-ийн ФСЭХ-ийн ЭШДэА Цахим шуудан: oyu_baasan@yahoo.com Abstract Aim of the

More information

САЛБАР СҮЛЖЭЭ...48 ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ...51

САЛБАР СҮЛЖЭЭ...48 ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ...51 ÀÃÓÓËÃÀ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ...3 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ...6 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ...6 ИНФЛЯЦИ... 7 ГАДААД ХУДАЛДАА...8 САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ...8 УЛСЫН ТӨСӨВ...8 БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛ...9 ХЭТИЙН ЗОРИЛГО,

More information

Mining v.1 Local knowledge International experience Focused on success

Mining v.1 Local knowledge International experience Focused on success Лэйтон Ази Үнэт зүйлс Лэйтон Ази Үнэт зүйлс 1. Зах зээлд өрсөлдөхүйц байх 2. Эрүүл, аюулгүй ажлын байраар хангах 3. Төгс байдал, шударга ёсыг дээдлэн ажиллах 4. Нөхөрсөг өөрийгөө сорьсон, гүйцэтгэлд суурилсан

More information

Дэлхийд тэргүүлэгч. технологи, инженерингийн

Дэлхийд тэргүүлэгч. технологи, инженерингийн ТАНИЛЦУУЛГА БИЗНЕСИЙН ФИЛОСОФИ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Бид орчин үеийн ногоон технологи, инженерингийн төгс шийдлүүдийг зах зээлд өргөнөөр нэвтрүүлэн, хэмнэлт, үр ашгийг хүргэх замаар хэрэглэгчдийнхээ ая тухыг хангаж,

More information

МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН. Улаанбаатар

МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН. Улаанбаатар МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН Улаанбаатар Агуулга 1 Компанийн танилцуулга 2 Бизнесийн үйл ажиллагаа 3 Бизнесийн орчин 4 5 Хөнгөлөлттэй хүүтэй орон сууцны хөтөлбөр ба ИЗББ Тулгарч

More information

ULAANBAATAR CLEAN AIR PROJECT SEMI-ANNUAL REPORT 2018

ULAANBAATAR CLEAN AIR PROJECT SEMI-ANNUAL REPORT 2018 ULAANBAATAR CLEAN AIR PROJECT SEMI-ANNUAL REPORT 2018 1 АГУУЛГА Товчилсон үгсийн тайлбар... 1 Оршил... 1 Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн явцын тухай товчхон - 2018... 2 Хүндрэл бэрхшээл... 3 Бүрэлдэхүүн

More information

11/29/2012 АГУУЛГА. Гадаад худалдааны аккредитивын хэрэгслийг ашиглах ба түүний давуу талууд. 1) Монгол Улсын гадаад худалдааны өнөөгийн байдал

11/29/2012 АГУУЛГА. Гадаад худалдааны аккредитивын хэрэгслийг ашиглах ба түүний давуу талууд. 1) Монгол Улсын гадаад худалдааны өнөөгийн байдал АГУУЛГА 1) Монгол Улсын гадаад худалдааны өнөөгийн байдал 2) Гадаад төлбөр тооцооны хэрэгслүүд Гадаад худалдааны аккредитивын хэрэгслийг ашиглах ба түүний давуу талууд Аккредитив ба түүний төрлүүд Аккредитивыг

More information

ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ ОРОЙ, ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ Боржигон Эрдэнэбаярын СОЛОНГО ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Мэргэжлийн индекс D340100 Бизнесийн

More information

ҮЦТХТ байгууллагын. үйл ажиллагааны горим

ҮЦТХТ байгууллагын. үйл ажиллагааны горим ҮЦТХТ байгууллагын үйл ажиллагааны горим Гарчиг I. ҮЦТХТ ТӨХХК Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа Компанийн үйл ажиллагаа олон улсын түвшинд Компанийн бүтэц Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд зааснаар Зах

More information

ART public UB 2017 Land Art Mongolia

ART public UB 2017 Land Art Mongolia ART public UB 2017 Land Art Mongolia Зорилго 2010 оноос Land Art Mongolia нь LAM 360 0 Биеналиар дамжуулан олон тооны уран бүтээлийг толилуулж, Land Art-ын хөгжил болон гүйцэтгэлийг таниулсаар ирсэн билээ.

More information

Эмэгтэйчүүдийн Фитнесс тұв

Эмэгтэйчүүдийн Фитнесс тұв Эмэгтэйчүүдийн Фитнесс тұв 1 ТҰСЛИЙН АГУУЛГА НЭГ. ТҰСЛИЙН УДИРТГАЛ ХЭСЭГ I. ТҰСЛИЙН ТАЛААРХ ЕРҰНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Тұсұл хийх болсон үндэслэл 2. Тұсұл хэрэгжих боломж ХОЁР. ТҰСЛИЙН СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ II. НҰХЦҰЛ

More information

ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ФОРУМ МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ, 2018

ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ФОРУМ МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ, 2018 1 2 ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ФОРУМ МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ, 2018 Эрхэмсэг хатагтай, ноёд, эрхэм хүндэт эрдэмтэн судлаачид, чуулганы төлөөлөгчид өө! Та бүхний энэ өдрийн амар

More information

Аудитынтайлан МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК ТӨААҮГ 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Аудитынтайлан МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК ТӨААҮГ 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК ТӨААҮГ 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 1 Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар харилцана уу: Санхүүгийн Аудитын Газрын дарга Тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг Утас: 261663

More information

Цахим сургалтын чанарын өөрийн үнэлгээний маягт

Цахим сургалтын чанарын өөрийн үнэлгээний маягт Цахим сургалтын чанарын өөрийн үнэлгээний маягт Цахим Мэдлэг ТББ-аас Цахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоог санаачлах төслийн хүрээнд Олон Улсын Open ECB Check (Open elearning Capacity Building Check)

More information

Монголын өмнөд нутгийн төмөр замд хувийн хөрөнгө оруулалтын боломж. Хувилбарууд, жишээ болон асуудлууд

Монголын өмнөд нутгийн төмөр замд хувийн хөрөнгө оруулалтын боломж. Хувилбарууд, жишээ болон асуудлууд ТӨСӨЛ Монголын өмнөд нутгийн төмөр замд хувийн хөрөнгө оруулалтын боломж Хувилбарууд, жишээ болон асуудлууд Оршил Монгол улсын стратегийн ач холбогдол бүхий Оюу Толгой, Таван толгой зэрэг уурхайнуудын

More information

MGL TOKEN WHITE PAPER. WHITEPAPER May, ,

MGL TOKEN WHITE PAPER. WHITEPAPER May, , MGL TOKEN WHITE PAPER WHITEPAPER May, 2018 sales@mgltoken.io www.mgltoken.io 976-7017 7170, 976-9900 9504 2 ГАРЧИГ КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА... 3 ЗАХ ЗЭЭЛ, БОЛОМЖ... 4 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДАД ТУЛГАРЧ БУЙ НӨХЦӨЛ

More information

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ 21 оны дугаар сар 98239 Өмнөх оны эцэст жилийн 8 хувьтай гарч байсан эдийн засгийн өсөлт 21 оны эхний улиралд. хувьд болж буураад Гадаадын хөрөнгө оруулалт үргэлжлэн

More information

ТӨЛБӨРИЙН КАРТ ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ

ТӨЛБӨРИЙН КАРТ ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ ХасБанк маягт ТӨЛБӨРИЙН КАРТ ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ APPLICATION OF PAYMENT CARD Хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү! Please provide accurate and complete information Харилцагчийн дугаар Customer ID КАРТ ЭЗЭМШИГЧ

More information

БДБ-ЫН 10-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ-12 сар

БДБ-ЫН 10-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ-12 сар БДБ-ЫН 10-Р АНГИЙН БИОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ-12 сар 2016-12 сар Гарчиг Удиртгал 1. Арга зүй A. Багшид тулгамдаж буй асуудал B. Туршилттай хичээл зохион байгуулахад анхаарах зүйл

More information

ХУВИЙН САНХҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ

ХУВИЙН САНХҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ БҮЛЭГ III. СЭДЭВ 7. ХУВИЙН САНХҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ХУВЬ ХҮНИЙ ОРОЛЦОО Сэдвийг судлахын ач холбогдол, үр дүн Энэ сэдвийг судалснаар санхүүгийн зах зээлийн талаар онолын мэдлэгтэй

More information

2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН оны 08 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот

2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН оны 08 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2017 оны 08 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот АГУУЛГА КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА САНХҮҮ,

More information

Цуврал 3: Цөмийн хаягдлын бизнест хэн хэн оролцож байна вэ буюу сэтгэл амарч тайвшрах цаг ирсэн үү?

Цуврал 3: Цөмийн хаягдлын бизнест хэн хэн оролцож байна вэ буюу сэтгэл амарч тайвшрах цаг ирсэн үү? Цуврал 3: Цөмийн хаягдлын бизнест хэн хэн оролцож байна вэ буюу сэтгэл амарч тайвшрах цаг ирсэн үү? Өмнөх үг Миний бичсэн Цөмийн хаягдлын бизнест хэн хэн оролцож байна вэ? гэсэн 1,2-p цувралыг уншин эргэцүүлж,

More information

Авто замын сангийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан

Авто замын сангийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан Авто замын сангийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан Зам засварын ажлын дутууг нэмэлт гэрээ хийлгүйгээр гүйцэтгүүлж, одоо болтол комисс хүлээж аваагүй байна. АГУУЛГА Тайланг бэлтгэсэн:

More information

FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE. Инвест Монголиа 2017 ЧУУЛГАНЫ ТАЙЛАН. Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5

FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE. Инвест Монголиа 2017 ЧУУЛГАНЫ ТАЙЛАН. Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5 1 FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE Инвест Монголиа 2017 ЧУУЛГАНЫ ТАЙЛАН Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5 1 Invest Инвест Mongolia Монголиа 2015 2017 ПЛАТИНУМ СПОНСОР SPONSORS АЛТАН

More information

FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE. Инвест Монголиа Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5

FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE. Инвест Монголиа Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5 1 FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE Инвест Монголиа 2017 @ Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5 1 PLATINUM SPONSOR SPONSORS GOLD SPONSORS BRONZE SPONSORS CO-ORGANIZER SPONSORS 2 Захирлын

More information

Edmonds Community College АНУ Вашингтон муж Сиатл хотоос ойр

Edmonds Community College АНУ Вашингтон муж Сиатл хотоос ойр Edmonds Community College АНУ Вашингтон муж Сиатл хотоос ойр Их сургуулийн эрдмийн зэрэгээ бидэнтэй эхэлнэ үү. Баклаврын зэрэгээ горилон их сургууль руу шилжихэд хялбар Дотуур байр болон Айлд байрлах Бидний

More information

ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Гутлын үйлдвэрийн актлагдсан прессийг худалдан авч сэргээн засварлаад усны тэрэгний резин дугуй хийж байсан нь манай үйлдвэрийн анхны бүтээгдэхүүн байсан. 2004-2011 онуудад тоног

More information

Энэхүү тойм нь Монголын эдийн засгийн сүүлийн үеийн өрнөлийн талаар дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж, харгалзах бодлогын зөвлөмж өгсөн болно.

Энэхүү тойм нь Монголын эдийн засгийн сүүлийн үеийн өрнөлийн талаар дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж, харгалзах бодлогын зөвлөмж өгсөн болно. Энэхүү тойм нь Монголын эдийн засгийн сүүлийн үеийн өрнөлийн талаар дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж, харгалзах бодлогын зөвлөмж өгсөн болно. Уг тоймыг Чорчинг Гох (Монгол, Хятад болон Өмнөд Солонгос улсыг хариуцсан

More information

Гарчиг. 1. Танилцуулга Интернэт банк үйлчилгээ 1.2. Интернэт банкны үйлчилгээний төрлүүд 1.3. Интернэт банкны хэрэглэгч болох

Гарчиг. 1. Танилцуулга Интернэт банк үйлчилгээ 1.2. Интернэт банкны үйлчилгээний төрлүүд 1.3. Интернэт банкны хэрэглэгч болох Гарчиг 1. Танилцуулга 1.1. Интернэт банк үйлчилгээ 1.2. Интернэт банкны үйлчилгээний төрлүүд 1.3. Интернэт банкны хэрэглэгч болох 2. Хэрэглэх заавар 2.1. Үйлчилгээнд нэвтрэх 2.2. Лавлагаа авах 2.3. Гүйлгээ

More information

ВАЛЮТЫН АРИЛЖААНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН IV ЗӨВЛӨЛГӨӨН Онцлох сэдэв: ХАНШИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА ГОЛОМТ БАНК МОНГОЛБАНК

ВАЛЮТЫН АРИЛЖААНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН IV ЗӨВЛӨЛГӨӨН Онцлох сэдэв: ХАНШИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА ГОЛОМТ БАНК МОНГОЛБАНК МОНГОЛБАНК ГОЛОМТ БАНК ВАЛЮТЫН АРИЛЖААНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН IV ЗӨВЛӨЛГӨӨН 2011 Онцлох сэдэв: ХАНШИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА УЛААНБААТАР ХОТ 2011 ОНЫ 7-Р САРЫН 2 ВАЛЮТЫН АРИЛЖААНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН IV ЗӨВЛӨЛГӨӨН

More information