AD 10. Priruãnik PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrïaj prije rukovanja strojem. HR RS SI BA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AD 10. Priruãnik PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrïaj prije rukovanja strojem. HR RS SI BA"

Transcription

1 HR RS SI BA Priruãnik PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrïaj prije rukovanja strojem. Priruãnik PaÏljivo proãitaj i shvati sadrïaj ovog priruãnika pre upotrebe ma ine. Navodila za uporabo Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Uputstvo o upotrebi Proãitaj païljivo uputstvo o upotrebi i shvati sadïaj prije nego upotrijebi ma inu. AD 10 HR RS SI BA

2 OBJA NJENJE ZNAKOVA Znakovi na stroju: UPOZORENJE Neoprezna ili nepravilna uporaba stroja moïe dovesti do ozbiljnih, ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih. PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrïaj prije rukovanja strojem. Nosite osobnu za titnu opremu. Pogledajte uputstva pod naslovom Osobna za titna oprema. Obja njenje razina upozorenja Upozorenja su svrstana u tri razine. UPOZORENJE PAÎNJA UPOZORENJE Upotrebljava se ako postoji opasnost da zbog nepo tivanja uputa u priruãniku do e do ozljede ili smrtne posljedice za rukovatelja ili tetnih posljedica za okolinu. Ovaj proizvod se podudara sa vaïeçim EZ uputama. PAÎNJA Upotrebljava se ako postoji opasnost da zbog nepo tivanja uputa u priruãniku do e do ozljede rukovatelja ili tetnih posljedica za okolinu. UPOZORENJE Jaka struja UPOZORENJE UPOZORENJE Upotrebljava se ako postoji opasnost da zbog nepo tivanja uputa u priruãniku do e do o teçenja materijala ili stroja. Ekolo ke oznake Oznake na proizvodu i ambalaïi znaãe da se proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Potrebno ga je odnijeti u propisani reciklaïni centar radi oporabe elektriãne i elektroniãke opreme. Ispravnim rukovanjem proizvodom pomaïete u ublaïavanju negativnih uãinaka po okoli i osobe do kojih moïe doçi u sluãaju pogre nog upravljanja otpadnim tvarima ovog proizvoda. Pojedinosti o recikliranju proizvoda zatraïite od lokalnih tijela uprave, komunalne sluïbe ili u prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod. Ostali simboli/naljepnice koji su navedeni na stroju vaïe za specifiãne zahtjeve certifikata izvjesnih trïi ta. 2 Croatian

3 SADRÎAJ SadrÏaj OBJA NJENJE ZNAKOVA Znakovi na stroju:... 2 Obja njenje razina upozorenja... 2 SADRÎAJ SadrÏaj... 3 PREZENTACIJA Po tovani kupãe... 4 Znaãajke... 4 PREZENTACIJA to je to na ure aju?... 5 SIGURNOSNA OPREMA STROJA Opçenito... 6 MONTIRANJE I PODE AVANJA RUKOVANJE Za titna oprema... 8 Opçenita pravila za sigurnost na radu... 8 Prijevoz i skladi tenje... 9 ODRÎAVANJE OdrÏavanje TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci EC-uvjerenje o podudaranju Croatian 3

4 PREZENTACIJA Po tovani kupãe Zahvaljujemo na odabiru proizvoda Husqvarna Nadamo se da çete biti zadovoljni svojim strojem te da çe vam on biti partner u nizu godina koje su pred vama. Kupnjom jednog od na ih proizvoda dobit çete pristup profesionalnoj pomoçi te popravcima i servisima. Ako prodavaã koji vam je prodao stroj nije jedan od na ih ovla tenih trgovaca, zatraïite adresu najbliïeg ovla tenog servisa. Ovaj priruãnik za rukovanje vrijedan je dokument. Pazite da vam uvijek bude pri ruci na radnom mjestu. Postupanje prema uputstvima (uporaba, servis, odrïavanje, itd.) moïe znaãajno produïiti vijek trajanja stroja, te ãak i poveçati njegovu prodajnu vrijednost. Ako prodate stroj, obavezno predajte Korisniãki priruãnik novom vlasniku. Vi e od 300 godina inovacije Husqvarna AB je vedska tvrtka zasnovana na tradiciji koja datira iz godine, kada je vedski kralj Karlo XI naloïio izgradnju tvornice za proizvodnju mu keta. U to vrijeme veç su bili poloïeni temelj inïenjerskih vje tina koje su zasluïne za razvoj nekih vodeçih svjetskih proizvoda u podruãjima poput lovaãkog oruïja, bicikla, motocikla, kuçanskih aparata, ivaçih strojeva i proizvoda za rad na otvorenome. Husqvarna je svjetski predvodnik u izradi proizvoda na elektriãni pogon za rad na otvorenome, u umarstvu, odrïavanju parkova i njegovanju travnjaka i vrtova, kao i opreme za ko enje i dijamantnih alata za gra evinsku i kamenorezaãku industriju. Odgovornost korisnika Odgovornost je vlasnika/poslodavca da rukovatelj ima dostatno znanje o sigurnom rukovanju strojem. Poslovo e i rukovatelji trebaju proãitati i shvatiti Priruãnik za rukovanje. Trebaju biti svjesni sljedeçega: Sigurnosnih uputa za stroj. Opsega primjene i ograniãenja stroja. Kako upotrebljavati i odrïavati stroj. Moguçe je da je upotreba stroja regulirana nacionalnim zakonodavstvom. Prije poãetka upotrebe stroja raspitajte se koje je zakonodavstvo primjenjivo na va em radnom mjestu. Znaãajke Vrjednosti poput visokog uãinka, pouzdanosti, inovativne tehnologije, naprednih tehniãkih rje enja i brige za okolinu ono je po ãemu se istiãu proizvodi Husqvarna. Neke jedinstvene znaãajke va eg proizvoda opisane su u tekstu koji slijedi. Automatsko otkrivanje motora bu ilice Funkcija moïe otkriti koji je od motora bu ilice Husquarna spojen te çe optimizirati rad ovisno o motoru bu ilice koji se upotrebljava, bez preoptereçenja. Jednostavno i brzo automatsko napajanje Smjerom napajanja, brzinom i snagom motora moïe se jednostavno upravljati samo jednom ruãkom. Maksimalna brzina napajanja prema dolje i gore jest 3,2m/min (Ïiro standard). GORE-TEX ventil GORE-TEX ventil titi elektroniãke komponente od kondenzacije i vlage. Jednostavno sklapanje Jednostavno montiranje na mjenjaãku kutiju postolja pomoçu umetka i brze ugradnje. Jedinica napajanja moïe se postaviti s obje strane postolja. PridrÏano pravo proizvo aãa Sve informacije i podaci sadrïani u priruãniku bili su toãni u vrijeme tiskanja priruãnika za rukovatelje. Husqvarna AB uvijek radi na tome da sve vi e razvije svoje proizvode i pridrïava se prava to se tiçe promjena kao to su n.pr. oblik i izgled bez prethodne obavijesti. 4 Croatian

5 PREZENTACIJA to je to na ure aju? 1 Gumb napajanja (UKLJUâENO/ISKLJUâENO) 2 Hitno zaustavljanje 3 LED (UKLJUâENO/ISKLJUâENO) 4 Potenciometar 5 Y kabel napajanja (kabel ulaznog napajanja i kabel napajanja za motor bu ilice) 6 Ruãka, sklapanje 7 Naljepnica upozorenja 8 GORE-TEX ventil 9 Osovinski sklop 10 Ploãa stroja 11 Brza ugradnja 12 Umetak 13 âavao, umetak (za upotrebu s DS 450) 14 Vijci 15 Priruãnik Croatian 5

6 SIGURNOSNA OPREMA STROJA Opçenito UPOZORENJE Nemojte nikada upotrijebiti stroj koji ima neispravnu sigurnosnu opremu. Ukoliko Va stroj ne prodje na kojoj od ovih provjera, obratite se Va em serviseru radi opravke. Ovaj odjeljak obja njava razne siguronosne mjere stroja, kako one rade i to trebate uraditi kako biste mogli vr iti osnovni pregled i odrïavanje koji su potrebni da bi pila radila sigurno. Gumb napajanja (UKLJUâENO/ ISKLJUâENO) Gumb prekidaãa za paljenje treba se upotrebljavati za pokretanje i zaustavljanje jedinice napajanja. Hitno zaustavljanje Hitno zaustavljanje upotrebljava se kako bi se jedinica napajanja i motor bu ilice brzo iskljuãili. Ispitivanje hitnog zaustavljanja Postavite motor bu ilice i jedinicu napajanja na postolje. Pogledajte upute u odjeljku "Sklapanje i prilagodbe". Spojite motor bu ilice na jedinicu napajanja. Pokrenite jedinicu napajanja i motor bu ilice. Pogledajte upute u odjeljku "Rad". Pritisnite hitno zaustavljanje i provjerite jesu li se jedinica napajanja i motor bu ilice zaustavili. Provjera gumba napajanja (UKLJUâENO/ ISKLJUâENO) Pritisnite gumb napajanja. LED Ïaruljica se pali i oznaãava da jedinica napajanja radi. Iskljuãite gumb Hitnog zaustavljanja (okrenite u smjeru kazaljke na satu). Pritisnite gumb prekidaãa za paljenje da biste zaustavili jedinicu napajanja. Neispravan gumb napajanja treba zamijeniti ovla teni servis. 6 Croatian

7 MONTIRANJE I PODE AVANJA Sastavljanje UPOZORENJE Ure aj bi trebao biti iskljuãen s kabelom napajanja iskljuãenim iz utiãnice. Povucite ruãku za sklapanje i provedite jedinicu napajanja preko brz ugradnje. PAÎNJA Uklonite polugu s mjenjaãke kutije ako je montirana jedinica napajanja na postolju. Nemar moïe izazvati ozbiljne tjelesne ozljede. Zakljuãajte bravu kuçi ta napajanja. Pogledajte upute u korisniãkom priruãniku za postolje koje je u pitanju. Jedinica napajanja moïe se postaviti s obje strane postolja. Sklopite umetak. Otpustite ruãku i okrenite je dok jedinica napajanja ne bude u ispravnom poloïaju. Osim toga, poluga moïe biti spojena na drugu stranu mjenjaãke kutije tako da se jedinica moïe pomicati gore i dolje dok se ne postigne ispravan poloïaj. Jedinica napajanja moïe se postaviti pod bilo kojim kutem. Sklopite brzu ugradnju. Spojite motor bu ilice s jedinicom napajanja, a kabel ulaznog napajanja u utiãnicu. Croatian 7

8 RUKOVANJE Za titna oprema Opçenito Nikada ne koristite stroj bez moguçnosti zvanja u pomoç u sluãaju nesreçe. Osobna za titna oprema Pri svakoj upotrebi stroja çe se samo propisana osobna za itna oprema upotrijebiti. Osobna za titna oprema ne elimini e rizik na ozljedu ali smanjuje posljedice ako se ozljeda dogodi. Zamolite prodavaãa motornih pila da vam pomogne izabrati opremu. Uvijek upotrijebite: Odobren ljem Za tita protiv buke Odobrenu za titu vida. Pri rabljenju vizira istovremeno se mora rabiti odobrene za titne naoãale. Odobrene za titne naoãale su takve koje ispunjavaju standard ANSI Z87.1 za SAD ili EN 166 za EU-drÏave. Vizir mora ispunjavati standard EN Maska za disanje Rukavice za te ke uvjete rada s ãvrstim zahvatom. Izra ene od prianjajuçe, robusne i ugodne tkanina za potpunu slobodu pokreta. âizme s ãeliãnom kapicom i protukliznim potplatom. Druga za titna oprema Vatrogasni aparat UPOZORENJE Tijekom rada s proizvodima za rezanje, mljevenje, bu enje, bru enje i oblikovanje materijala moïe doçi do nastanka pra ine i isparenja koja mogu sadrïavati opasne kemikalije. Provjerite sastav materijala koji Ïelite obra ivati i upotrijebite prikladnu masku za disanje. Dugotrajno izlaganje buci moze uzroãiti trajne ozljede sluha. Zato upotrijebljavajte stalno odobrene nau nice za za titu sluha. Uvijek budite pozorni u zapaïanju znakova upozorenja ili dovike kada se rabi za tita sluha. Uvijek uklonite za titu sluha ãim zaustavite motor. PAÎNJA Pri radu sa strojem mogu se pojaviti iskre i izazvati poïar. Vatroza titna oprema treba uvijek biti na dohvat ruke. Uvijek imajte kutiju za prvu pomoç pri ruci. Opçenita pravila za sigurnost na radu U ovom se odjeljku opisuju osnovne sigurnosne smjernice za rad sa strojem. Ove informacije ni u kojem sluãaju ne mogu biti zamjena za struãne vje tine i iskustvo. PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrïaj prije rukovanja strojem. Ovaj stroj upotrebljava se u kombinaciji s ostalim proizvodima. Proãitajte païljivo priruãnik koji je priloïen s proizvodima i dobro prouãite upute prije upotrebe stroja. Imajte u vidu da ste vi, odnosno rukovatelj strojem, odgovorni za to da ne izlaïete druge ljude ili njihovu imovinu nezgodama ili opasnostima. Stroj treba odrïavati ãistim. Oznake i naljepnice trebaju biti potpuno ãitljive. Zdrav razum treba prevladati Nije moguçe obuhvatiti sve situacije s kojima se moïete susresti. Uvijek postupajte oprezno i slijedite zdrav razum. Ako do ete u situaciju u kojoj se osjeçate nesigurno, prestanite s radom i potraïite savjet struãnjaka. Obratite se dobavljaãu, ovla tenom servisu ili iskusnom korisniku. Izbjegavajte svaku upotrebu ako smatrate da niste dovoljno kvalificirani za to UPOZORENJE Neoprezna ili nepravilna uporaba stroja moïe dovesti do ozbiljnih, ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih. Djeca ili druge osobe koje nisu obuãene za upotrebu ovog stroja ne smiju korisititi ili servisirati stroj. Nikada ne dozvolite drugim osobama da koriste stroj prije nego ste sigurni da su razumjeli sadrïaj uputa za uporabu. Nikada ne koristite stroj kada ste umorni, nakon konzumacije alkoholnih piça ili uzimanja lijekova koji mogu utjecati na va vid, rasu ivanje ili koordinaciju. UPOZORENJE Neovla tene preinake i/ili dodatni pribor mogu rezultirati ozbiljnim ozljedama ili ãak smrçu korisnika i ostalih osoba. Ni u kojem sluãaju ne smijete mijenjati originalni dizajn stroja bez da ste prethodno zatraïili odobrenje od proizvo aãa. Nikada ne izmjenjujte originalni dizajn stroja i ne koristite stroj kada vam se ãini da je izmijenjen od strane bilo koje osobe. Nikada nemojte koristiti stroj koji je neispravan. Izvr avajte redovne provjere, odrïavanje i servis kao to je opisano u ovom priruãniku. Neke od radnji odrïavanja i servisiranja moïe jedino izvesti kvalificirani struãnjak. Pogledajte uputstva pod naslovom OdrÏavanje. Uvijek koristite originalne rezervne djelove. 8 Croatian

9 RUKOVANJE Sigurnost na radnom mjestu Pregledajte okolinu kako biste osigurali da vas ni ta ne moïe omesti u upravljanju strojem. Nemojte koristiti pilu po lo em vremenu, kao na primjer po gustoj magli, pljusku, jakom vjetru, izrazitoj hladnoçi itd. Rad pod lo im vremenskim uvjetima je umarajuçi i moïe stvoriti opasnost na pr. klizave povr ine. Nikada nemojte zapoãinjati s radom sa strojem prije nego to radno podruãje nije oãi çeno i nemate ãvrsto upori te. Radno podruãje mora biti propisno osvijetljeno kako bi se osiguralo sigurno radno okruïenje. Osigurajte da radnim podruãjem ili materijalom ne prolaze cijevi ili elektriãne Ïice. Ukljuãivanje i iskljuãivanje Prije pokretanja Provjerite je li ure aj ispravno postavljen i je li o teçen. Provjerite je li potenciometar na nula poloïaju. Pokretanje Pritisnite gumb napajanja. LED Ïaruljica se pali i oznaãava da jedinica napajanja radi. Osnovna tehnika ãi çenja Funkcija potenciometra Jedinica se napaja gore i dolje duï stupca okretanjem potenciometra u jednom ili drugom smjeru. Ako potenciometar nije na nula poloïaju kada se jedinica ukljuãi, napajanje neçe poãeti dok ruãka ne prije e nula poloïaj. Postavite optereçenje okretanjem potenciometra. Prilago ava se izme u 1-20 A za verziju od 230 V i 1-30 A za verziju od 110 V. Pokrenite motor bu ilice. Pogledajte upute za motor bu ilice u korisniãkom priruãniku. Okrenite potenciometar u Ïeljeni poloïaj da biste pokrenuli napajanje. Za titni mehanizmi i samoregulacija Kada do e do zastranjenja u uobiãajenom radu, LED Ïaruljica poãet çe treperiti vrlo ãesto kako bi korisnik obratio païnju. Do toga moïe doçi ako je, primjerice, temperatura,motora previsoka, ako do e do preoptereçenja ili ako je motor bu ilice pro ao kroz materijal i jedinica je prestala napajati. Ako je snaga motora bu ilice prevelika, jedinica prelazi u naãin regulacije. U tom naãinu jedinica çe prekinuti napajanje i moïe se zaustaviti na neko vrijeme prije nego to ponovo poãne napajati. Jedinica napajanja moïe oãitati vrijednosti sa za tite motora Elgard (motori bu ilice Husqvarna) Kada se upotrebljava s ure ajima opremljenim tom za titom motora, jedinica napajanja optimizira rad ovisno o motoru bu ilice koji se upotrebljava, bez preoptereçenja. Ako Elgard zakaïe, jedinica napajanja oãitat çe vrijednost. Ta nova vrijednost odgovara 100% na potenciometru to znaãi da korisnik moïe nastaviti s radom bez preoptereçenja motora. Nova maksimalna vrijednost ostaje sve dok se jedinica napajanja ne iskljuãi. Potenciometar nakon toga prelazi u normalan naãin. Ako je napajanje motora jedinice preveliko i motor çe se preopteretiti, izabrana vrijednost na potenciometru smanjit çe se u koracima od 1 A dok se ne do e do vrijednosti ograniãenja. Jedinica çe se zatim iskljuãiti. Do toga moïe doçi ako je, primjerice, postolje lo e prilago eno ili tijekom bu enja bu ilicom koja je veça od preporuãene za jedinicu. Kada bu ilica pro e kroz beton, napon pada. Kada je napajanje ispod odre ene vrijednosti odre eno vrijeme, jedinica çe automatski zaustaviti napajanje i iskljuãiti motor bu ilice. Ako je motor bu ilice opremljen pokazateljem preoptereçenja, to moïe posluïiti kao vizualna pomoç u postavljanju ispravne brzine napajanja. Da biste optimizirali upotrebu, morate jednom pustiti stroj da radi sam kako biste postigli ispravnu brzinu napajanja. Iskljuãivanje Pritisnite gumb prekidaãa za paljenje da biste zaustavili jedinicu napajanja. Prijevoz i skladi tenje Tijekom prevoïenja uãvrstite opremu kako biste izbjegli o teçenja i nezgode u prijevozu. Opremu spremite u zakljuãan prostor kako bi bila izvan dohvata djece i neovla tenih osoba. Croatian 9

10 ODRÎAVANJE OdrÏavanje UPOZORENJE Korisnik smije obavljati postupke odrïavanja i servisiranja opisane iskljuãivo u ovom priruãniku. Veçe popravke potrebno je prepustiti ovla tenom serviseru. Nosite osobnu za titnu opremu. Pogledajte uputstva pod naslovom Osobna za titna oprema. Îivotni vijek stroja se moïe skratiti a opasnost od nezgoda poveçati ako se odrïavanje stroja ne vr i na pravi naãin i ako se opravke ne vr e struãno. Ako trebate dodatna obavje tenja, potraïite savjet kod najbliïe radionice za popravke. Opçenito Redovito provjeravajte sigurnosne funkcije stroja. Pogledajte upute u odjeljku "Sigurnosna oprema stroja". âi çenje Oãistite vanjski dio stroja. âistite krpom ili ãetkom. nemojte upotrebljavati ure aj za pranje pod velikim pritiskom da biste ãistili stroj. 10 Croatian

11 TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci Nazivni napon, V 230 (50/60 Hz) 110 (50/60 Hz) Nazivna snaga, W 175 Nazivna struja, A 230 V V 2 TeÏina, kg/lbs 3,7/8.2 Maks. dijametar bu ilice, mm/inãa 450/18 Brzina napajanja - maks., m/min 3,2 Snaga automatskog napajanja - prilagodljivo, A 230 V V 1-30 Jaãina buke Razina zvuãnog tlaka na uhu rukovatelja u db(a) 78 Razine zvuãnog tlaka prema normi EN Podaci o razini pritiska buke pokazuju tipiãnu statistiãku disperziju (standardna devijacija) od 1,0 db (A). EC-uvjerenje o podudaranju (VaÏi samo za Evropu) Husqvarna AB, SE Huskvarna, vedska, tel: , izjavljuje da automatska kontrola i jedinica bu ilice za postolje bu ilice Husqvarna AD 10, serijskih brojeva iz godine i novijih (godina i serijski broj jasno su naznaãeni na nazivnoj ploãici) ispunjavaju zahtjeve SMJERNICE VIJEåA: od 17. svibnja 2006, o strojevima 2006/42/EC od 15 Prosinac 2004 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2004/108/EEC. od 12. prosinca o elektriãnoj opremi 2006/95/EZ. Naredni standardi su primjenjeni: EN ISO 12100:2003, EN :2006, EN /A1/A2:2006, EN :2005, EN :2007, EN 12348/ A1:2009. Gothenburg 7 Travanj 2010 Henric Andersson Potpredsjednik, voditelj odjela za motorne rezaãe i konstrukcijsku opremu (Ovla teni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehniãku dokumentaciju.) Croatian 11

12 OBJA NJENJE SIMBOLA Simboli na ma ini: UPOZORENJE Nemarna ili pogre na upotreba ma ine moïe da dovede do ozbiljnih povreda ili do smrtnog sluãaja rukovaoca ili drugih lica. PaÏljivo proãitaj i shvati sadrïaj ovog priruãnika pre upotrebe ma ine. Upotrebi liãnu za titnu opremu. Vidi uputstva pod naslovom Liãna za titna oprema. Ovaj proizvod je u saglasnosti sa vaïeçom Direktivom EZ. UPOZORENJE Jaka struja Obja njenje nivoa upozorenja Postoje tri nivoa upozorenja. UPOZORENJE OPREZ NAPOMENA UPOZORENJE Koristi se ako, usled nepo tovanja uputstava, postoji rizik od nastanka ozbiljnih ili kobnih povreda kod rukovaoca, odnosno od o teçenja okoline. OPREZ Koristi se ako, usled nepo tovanja uputstava, postoji rizik od nastanka povreda kod rukovaoca ili od o teçenja okoline. NAPOMENA Koristi se ako, usled nepo tovanja uputstava, postoji rizik od nastanka o teçenja na materijalu ili ma ini. Ekolo ka oznaka. Simboli na ovom proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuju na to da se ovim proizvodom ne moïe rukovati kao otpadom domaçinstva. Umesto toga, on se mora odneti u odgovarajuçi reciklaïni pogon za obnavljanje elektriãne i elektronske opreme. Starajuçi se da se na odgovarajuçi naãin pobrinete za ovaj proizvod, moïete da pomognete da se ublaïi moguçi negativni uticaj na Ïivotnu sredinu i ljude, do kojeg bi u suprotnom do lo u sluãaju nepravilnog odlaganja ovog proizvoda na otpad. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se Va oj op tini, "Gradskoj ãistoçi" ili osoblju u prodavnici u kojoj ste proizvod kupili. Ostali simboli/nalepnice koji su navedeni na ma ini vaïe za specifiãne zahteve certifikata na odre enim trïi tima. 12 Serbian

13 SADRÎAJ SadrÏaj OBJA NJENJE SIMBOLA Simboli na ma ini: Obja njenje nivoa upozorenja SADRÎAJ SadrÏaj PREZENTACIJA Draga mu terijo Karakteristike PREZENTACIJA Koji su delovi ma ine? SIGURNOSNA OPREMA MA INE Op te napomene MONTIRANJE I PODE AVANJA RAD Za titna oprema Op ta uputstva za bezbednost Transport i ãuvanje ODRÎAVANJE OdrÏavanje TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci Izjava o saobraznosti prema zahtjevima EZ Serbian 13

14 PREZENTACIJA Draga mu terijo Hvala vam to ste odabrali Husqvarna proizvod Nadamo se da çete biti zadovoljni va om ma inom, i uïivati u njenom dru tvu, jo mnogo, mnogo godina. Kupovina jednog od na ih proizvoda daje vam pristup profesionalnoj pomoçi oko popravki i servisiranja. Ukoliko prodavac koji Vam je prodao ma inu nije jedan od ovla çenih servisera, zatraïite od njega adresu najbliïeg ovla çenog servisa. Ovo uputstvo za upotrebu je koristan dokument. Vodite raãuna da vam je uvek pri ruci dok radite. Praçenje uputstava (upotreba, servis, odrïavanje, itd.) moïe znatno produïiti radni vek va e ma ine, i poveçati njenu vrednost u daljoj prodaji. Ukoliko prodate va u ma inu, ne propustite da novom vlasniku date Uputstvo za rukovaoca. Vi e od 300 godina inovacija Husqvarna AB je vedska kompanija zasnovana na tradiciji koja datira jo od kada je vedski kralj Karlo XI naloïio izgradnju fabrike za proizvodnju musketa. U to vreme veç su bili postavljeni temelji tehniãke struãnosti koja se ogledala u razvoju nekih od vodeçih svetskih proizvoda u oblastima kao to su proizvodnja lovaãkog oruïja, bicikala, motocikala, kuhinjskih ure aja, ivaçih ma ina i proizvoda za rad na otvorenom. Husqvarna je svetski lider u proizvodnji motornih ure aja za rad na otvorenom koji se koriste u umarstvu, odrïavanju parkova i travnjaka, ba tovanstvu, kao i u proizvodnji reznog pribora i dijamantskog alata za gra evinarstvo i preradu kamena. Odgovornost korisnika Odgovornost vlasnika/poslodavca je da rukovanje ma inom prepusti licu koje ima dovoljno znanja o tome kako da je païljivo koristi. Nadzornici i rukovaoci moraju da proãitaju uputstvo za upotrebu i da se upoznaju sa njegovim sadrïajem. Oni moraju da vode raãuna o sledeçem: bezbednosnim uputstvima; moguçnostima i ograniãenjima primene; naãinu kori çenja i odrïavanja ma ine. Upotreba ovog ure aja moïe biti regulisana lokalnim propisima. Proverite koji propisi vaïe u mestu u kome radite pre nego to poãnete da koristite ure aj. Karakteristike Vrednosti kao to su visoke performanse, pouzdanost, inovativna tehnologija, napredna tehniãka re enja i briga o Ïivotnoj okolini izdvajaju Husqvarna proizvode. Neke od jedinstvenih karakteristika proizvoda opisane su u nastavku. Automatska detekcija motora bu ilice Ova funkcija moïe da utvrdi koji motor bu ilice firme Husqvarna je prikljuãen i da optimizuje rad u zavisnost od motora koji se koristi, a da ga pri tom ne preoptereti. Lako i brzo automatsko punjenje Smer, brzina i snaga punjenja kojim upravlja motor mogu lako da se kontroli u pomoçu samo jednog toãkiça. Maksimalna brzina punjenja nadole i nagore je 3,2 m/min (Ïirostalak). GORE-TEX ventil GORE-TEX ventil titi elektronske komponente od kondenzacije i vlage. Jednostavno montiranje Jednostavno se montira na kutiju menjaãa stalka pomoçu odstojnika i sklopa za brzo montiranje. Jedinica za punjenje moïe da se montira sa obe strane postolja. ZadrÏavanje prava proizvo aãa Sve informacije i svi podaci navedeni u ovom Korisniãkom priruãniku bili su primenljivi u vreme kada je ovaj priruãnik tampan. Husqvarna AB uvek radi tako da i dalje unapre uje svoje produkte i zadrïava pravo to se tiçe promena kao to su n.pr. forma i izgled bez da se to unapred obavesti. 14 Serbian

15 PREZENTACIJA Koji su delovi ma ine? 1 Dugme za ukljuãivanje/iskljuãivanje (ON/OFF) 2 Dugme za hitno zaustavljanje 3 LED indikator (ON/OFF) 4 Potenciometar 5 Y kabl za napajanje (ulazni kabl za napajanje i kabl za napajanje motora bu ilice) 6 Toãkiç, montiranje 7 Nalepnica upozorenja 8 GORE-TEX ventil 9 Kanal za montiranje 10 Ploãa ma ine 11 Sklop za brzo montiranje 12 Odstojnik 13 Klin, odstojnik (za upotrebu sa modelom DS 450) 14 rafovi 15 Priruãnik Serbian 15

16 SIGURNOSNA OPREMA MA INE Op te napomene UPOZORENJE Nikad ne upotrebljavaj ma inu s neispravnim bezbednosnim delovima. Ako ma ina ne zadovolji bilo koju od tih provera obrati se servisnom agentu radi opravke. U ovom poglavlju su obja njeni razni za titni delovi ma ine, njihov naãin rada i osnovni pregled i odrïavanje koje treba da vr i da bi osigurao stalan rad. Dugme za ukljuãivanje/iskljuãivanje (ON/ OFF) Za pokretanje i zaustavljanje jedinice za punjenje treba koristiti prekidaã za ukljuãivanje/iskljuãivanje. Dugme za hitno zaustavljanje Dugme za hitno zaustavljanje se koristi da bi se jedinica za punjenje i motor bu ilice brzo zaustavili. Testiranje funkcije hitnog zaustavljanja Montirajte motor bu ilice i jedinicu za punjenje na stalak. Pogledajte uputstva u odeljku Montiranje i pode avanje. PoveÏite motor bu ilice na jedinicu za punjenje. Pokrenite jedinicu za punjenje i motor bu ilice. Pogledajte uputstva u odeljku Rad. Pritisnite dugme za hitno zaustavljanje i proverite da li su se jedinica za punjenje i motor bu ilice zaustavili. Provera dugmeta za ukljuãivanje/iskljuãivanje (ON/OFF) Pritisnite dugme za ukljuãivanje/iskljuãivanje LED indikator çe zasvetleti, to znaãi da jedinica za punjenje radi. Iskljuãite dugme za hitno zaustavljanje (okrenite ga udesno). Pritisnite prekidaã za ukljuãivanje/iskljuãivanje da biste zaustavili jedinicu za punjenje. Neispravno dugme za ukljuãivanje/iskljuãivanje treba da se zameni u ovla çenom servisu. 16 Serbian

17 MONTIRANJE I PODE AVANJA MontaÏa UPOZORENJE Ma ina bi trebalo da bude iskljuãena, a kabl za napajanje ne bi trebalo da bude povezan na utiãnicu. Izvucite toãkiç tokom montiranja i postavite jedinicu za punjenje na sklop za brzo montiranje. OPREZ Skinite polugu sa kuçi ta menjaãa kada postavite jedinicu za punjenje na stalak. NepaÏnja moïe da dovede do te kih povreda. Blokirajte bravu kuçi ta za punjenje. Pogledajte uputstva za dati stalak u uputstvu za upotrebu. Jedinica za punjenje moïe da se montira sa obe strane postolja. Montirajte odstojnik. Pustite toãkiç i okreçite ga dok se jedinica za punjenje ne na e u ispravnom poloïaju. Pored toga, moïete da poveïete polugu sa druge strane kuçi ta menjaãa kako biste mogli da pomerate jedinicu nagore i nadole sve dok ne zauzme ispravan poloïaj. Jedinica za punjenje moïe da se montira pod bilo kojim uglom. Montirajte sklop za brzo montiranje. PoveÏite motor bu ilice sa jedinicom za punjenje, a ulazni kabl za napajanje sa utiãnicom. Serbian 17

18 RAD Za titna oprema Op te napomene Ne upotrebljavajte nikada ma inu ukoliko ne postoji moguçnost pozivanja u pomoç u sluãaju nesreçe. Liãna za titna oprema Pri svakoj upotrebi ma ine çe se samo propisana liãna za itna oprema koristiti. Liãna za titna oprema ne moïe da otkloni potpuno opasnost od povrede ali çe umanjiti stepen povrede ako do e do nezgode. Zamoli prodavaãa motornih testera da ti pomogne izabrati propisanu opremu. Uvek upotrebi: Propisani za titni lem Za titne slu alice Odobrena za ita za oãi. Prilikom kori çenja vizira istovremeno se mora koristiti odobrene za titne naoãale. Odobrene za titne naoãale jesu takve koje ispunjavaju standard ANSI Z87.1 za SAD ili EN 166 za EU-zemlje. Vizir mora ispunjavati standard EN Maska za disanje IzdrÏljive rukavice koje omoguçavaju ãvrsto drïanje predmeta u ruci. Uska, izdrïljiva i udobna odeça koja omoguçava punu slobodu pokreta. âizme sa ãeliãnim oklopom prstiju i neklizajuçim onom. Ostala za titna oprema UPOZORENJE Pri upotrebi proizvoda koji seku, bruse, bu e, peskiraju ili oblikuju materijale, moïe doçi do stvaranja pra ine i isparenja koji mogu da sadrïe tetne hemikalije. Proverite prirodu materijala koji nameravate da obradite i koristite odgovarajuçu masku za disanje. Dugotrajno izlaganje buci moze prouzrokovati trajne povrede sluha. Zbog toga upotrebite uvek odobrene za titne slu alice. Uvek budite oprezni u zapaïanju signala upozorenja ili dovike kada se koristi za titne slu alice. Uvek za titne slu alice odmah nakon zaustavljanja motora. OPREZ Dok koristite ma inu moïe doçi do varniãenja, a samim tim i do poïara. Neka vam oprema za ga enje poïara uvek bude pri ruci. Aparat za ga enje poïara Uvek drïi pri ruci pribor za prvu pomoç. Op ta uputstva za bezbednost U ovom odeljku opisana su osnovna bezbednosna uputstva za kori çenje ma ine. Ove informacije nikada ne mogu da predstavljaju zamenu za struãnost i iskustvo. PaÏljivo proãitaj i shvati sadrïaj ovog priruãnika pre upotrebe ma ine. Ova ma ina se koristi u kombinaciji sa drugim proizvodima. Pre nego to poãnete da koristite ma inu païljivo proãitajte uputstvo za upotrebu i budite sigurni da razumete njegov sadrïaj. Imajte na umu da ste vi kao lice koje rukuje ma inom odgovorni za sve osobe u okolini i njihovu svojinu, odnosno da treba da vodite raãuna da ih ne izloïite nesreçama ili opasnostima. Ma ina se mora ãistiti. Oznake i nalepnice moraju biti u potpunosti ãitljive. Uvek upotrebljavajte zdrav razum Nije moguçe obuhvatiti sve situacije sa kojima se moïete susresti. Stoga uvek budite oprezni i koristite zdrav razum. Ukoliko se na ete u situaciji da se oseçate nebezbedno, prekinite sa radom i zatraïite savet struãnjaka. Obratite se svom prodavcu, servisu ili iskusnom korisniku. Ne poku avajte da obavite ijedan zadatak ukoliko niste sigurni da umete da ga obavite UPOZORENJE Nemarna ili pogre na upotreba ma ine moïe da dovede do ozbiljnih povreda ili do smrtnog sluãaja rukovaoca ili drugih lica. Nikada nemojte dozvoliti deci ili ostalima koji nisu obuãeni da koriste ma inu ili da vr e popravke na njoj. Nikada ne dozvolite da neko drugi koristi ma inu pre nego to ustanovite da su razumeli sadrïaj uputstva za upotrebu. Nikada ne upotrebljavajte ma inu kada ste umorni, ukoliko ste pili alkohol, ili uzimate lekove koji bi mogli da utiãu na Va vid, odluãivanje ili koordinaciju. UPOZORENJE Neovla çene prepravke i/ili dodatna oprema mogu dovesti do te ke povrede ili smrti rukovaoca ili drugih osoba. Ni u kom sluãaju ne sme bez odobrenja proizvo aãa prepravljati prvobitnu konstrukciju ma ine. Nikada ne modifikujte ma inu tako da vi e ne odgovara originalnom dizajnu, i ne upotrebljavajte ma inu ukoliko Vam se ãini da je neko drugi modifikovao. Nikad ne upotrebljavaj neispravnu ma inu. Redovno izvodi postupke provere, odrïavanja i servisiranja opisane u ovom priruãniku. Neke mere odrïavanja i servisiranja moraju da vr e za to obuãeni struãnjaci. Vidi uputstva pod naslovom OdrÏavanje. Uvek upotrebljavaj originalne rezervne delove. 18 Serbian

19 RAD Bezbednost u oblasti rada Obratite païnju na to da li u okolini postoji ne to to bi moglo da ometa va u kontrolu nad ma inom. Nemoj upotrebljavati testeru po lo em vremenu kao to je gusta magla, jaka ki a, snaïan vetar, velika hladnoça itd. Raditi za vreme lo eg vremena je zamorno i moïe da stvori opasne okolnosti, kao na primer klizavo tlo. Nikada ne zapoãinjite rad sa ma inom pre nego to se podruãje rada ra ãisti i pre nego to ostvarite ãvrst oslonac za stopala. Postarajte se da radna oblast bude dovoljno osvetljena kako bi se stvorilo bezbedno radno okruïenje. Uverite se da na podruãju rada ili u materijalu koji çete obra ivati nema sprovedenih cevi ili elektriãnih Ïica. Paljenje i ga enje Pre paljenja motora Uverite se da je ma ina pravilno montirana i da na njoj nema znakova o teçenja. Proverite da li se potenciometar nalazi u nultom poloïaju. Paljenje Pritisnite dugme za ukljuãivanje/iskljuãivanje LED indikator çe zasvetleti, to znaãi da jedinica za punjenje radi. Osnovna tehnika ãi çenja Funkcija potenciometra Jedinica se puni nagore i nadole duï stuba okretanjem potenciometra u jednom ili drugom smeru. Ukoliko se potenciometar ne nalazi u nultom poloïaju pri ukljuãivanju jedinice, punjenje neçe poãeti sve dok se toãkiç ne postavi u nulti poloïaj. Podesite optereçenje okretanjem potenciometra. On moïe da se podesi na vrednosti 1-20 A za verziju od 230 V i 1-30 A za verziju od 110 V. Pokrenite motor bu ilice. Pogledajte uputstva za motor bu ilice koji koristite u uputstvu za upotrebu. Okrenite potenciometar u Ïeljeni poloïaj da bi punjenje poãelo. Za titni mehanizmi i auto-regulacija Kada do e do odstupanja od normalnog rada, LED indikator çe poãeti da treperi veoma uãestalo kako bi privukao païnju operatora. Do toga moïe da do e, na primer, ukoliko je temperatura motora previ e visoka, ukoliko do e do preoptereçenja ili kada bu ilica pro e kroz predmet obrade i jedinica prestane da puni. Ukoliko je struja koja dolazi do motora bu ilice previ e jaka, jedinica stupa u reïim regulacije. U ovom reïimu jedinica çe prestati da puni nadole i moïda çe se malo povuçi pre nego to nastavi da puni nadole. Jedinica za punjenje moïe da oãitava vrednosti Elgard za tite motora (Husqvarna motori bu ilice). Kada se koristi zajedno sa ma inama koje su opremljene ovom za titom motora, jedinica za punjenje optimizuje rad u zavisnosti od motora bu ilice koji se koristi, a pri tom ga ne preoptereçuje. Ukoliko se Elgard pokrene, jedinica za punjenje çe oãitati vrednost. Ova nova vrednost çe odgovarati vrednosti od 100% na potenciometru, to znaãi da çe operator moçi da nastavi sa radom, a da pri tom ne preoptereti motor. Nova maksimalna vrednost çe se zadrïati sve dok se jedinica za punjenje ne iskljuãi. Potenciometar çe se tada vratiti u normalni reïim. Ukoliko je struja koja dolazi do motora za punjenje jedinice suvi e jaka, a motor je na granici toga da se preoptereti, odabrana vrednost na potenciometru çe se sniïavati u koracima od 1 A sve dok se ne dostigne graniãna vrednost. Jedinica çe se tada sama iskljuãiti. Do toga moïe da do e, na primer, ako je stalak lo e pode en ili tokom bu enja sa bu ilicom koja je veça od preporuãenog za jedinicu. Kada bu ilica pro e kroz beton, napajanje se iskljuãuje. Kada se napajanje zadrïi ispod odre enog nivoa tokom odre enog vremenskog perioda, jedinica çe automatski prestati da puni nadole u iskljuãiçe motor bu ilice. Ukoliko motor bu ilice ima indikator preoptereçenosti, on se moïe koristiti kao vizuelno pomagalo za pode avanje odgovarajuçe brzine punjenja. Da biste optimizovali kori çenje, trebalo bi da pustite ma inu da sama radi nakon to se dostigne odgovarajuça brzina punjenja. Ga enje Pritisnite prekidaã za ukljuãivanje/iskljuãivanje da biste zaustavili jedinicu za punjenje. Transport i ãuvanje Obezbedite opremu za potrebe transporta kako ne bi do lo do o teçenja i nezgoda. Skladi tite opremu na mesto koje moïete zakljuãati tako da bude van doma aja dece i neovla çenih lica. Serbian 19

20 ODRÎAVANJE OdrÏavanje UPOZORENJE Korisnik sme vr iti odrïavanje i servisiranje samo na naãin opisan u ovom Uputstvu za rukovaoca. Svaki obimniji rad treba da izvr i ovla çeni servisni centar. Upotrebi liãnu za titnu opremu. Vidi uputstva pod naslovom Liãna za titna oprema. Vek trajanja ma ine se moïe skratiti a rizik od nastupanja nesreça poveçati ako se odrïavanje ma ine ne vr i na pravi naãin i ako se servisiranje ili opravljanje ne vr e struãno. Ako su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte najbliïi servis. Op te napomene Redovno proveravajte sigurnosne funkcije ma ine. Pogledajte uputstva u odeljku Sigurnosna oprema ma ine. âi çenje Oãistite ma inu spolja. âistite krpom ili ãetkom. Nemojte da koristite ãistaã pod visokim pritiskom za ãi çenje ma ine. 20 Serbian

21 TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci Nazivni napon, V 230 (50/60 Hz) 110 (50/60 Hz) Nazivna snaga, W 175 Nazivni napon, A 230 V V 2 TeÏina, kg 3,7/8.2 Maksimalni preãnik bu ilice, mm/inãa 450/18 Brzina punjenja maks. m/min 3,2 Napajanje za automatsko punjenje podesivo, A 230 V V 1-30 Jaãine zvuka Nivo zvuãnog pritiska na uho rukovaoca, db (A) 78 Nivo pritiska buke prema standardu EN Podaci iz izve taja za nivo pritiska buke pokazuju tipiãnu statistiãku disperziju (standardno odstupanje) od 1,0 db (A). Izjava o saobraznosti prema zahtjevima EZ (VaÏi samo za Evropu) Husqvarna AB, SE Huskvarna, vedska, tel: , ovim izjavljuje da su automatska kontrola i jedinica za bu enje za stalak za bu ilicu Husqvarna AD 10, sa serijskim brojevima iz godine i kasnije (godina je jasno navedena u tekstualnom obliku na nazivnoj ploãici, iza koje sledi serijski broj), usagla eni sa zahtevima DIREKTIVE SAVETA: od 17. maja 2006., u vezi sa ma inskom opremom 2006/42/EC od 15 Decembar 2004 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2004/108/EEZ. od 12. decembra 2006., "koji se odnose na elektriãnu opremu", 2006/95/EC. Sledeçi standardi su primenjeni: EN ISO 12100:2003, EN :2006, EN /A1/A2:2006, EN :2005, EN :2007, EN 12348/ A1:2009. Gothenburg 28 April 2010 Henric Andersson Potpredsednik, naãelnik za motorne ãistaãe i gra evinsku opremu (Ovla çeni predstavnik kompanije Husqvarna AB i odgovorna osoba za tehniãku dokumentaciju.) Serbian 21

22 KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli na stroju: OPOZORILO Naprava je lahko nevarna, ãe se uporablja nepravilno ali povr no, in lahko upravljavcu ali drugim povzroãi resne oziroma celo smrtne po kodbe. Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Pri delu vedno uporabljajte osebno za ãitno opremo. Glejte navodila v poglavju Oseba za ãitna oprema. Razlaga stopenj varnosti Opozorila so razdeljena na tri stopnje. OPOZORILO POZOR OPOZORILO Se uporabi, ãe obstaja nevarnost resne po kodbe ali Ïivljenjske ogroïenosti uporabnika ali povzroãitve kode njegovi okolici ob neupo tevanju navodil v tem priroãniku. Izdelek je v skladu z veljavnimi CE predpisi. POZOR Se uporabi, ãe obstaja nevarnost po kodb uporabnika ali povzroãitve kode njegovi okolici ob neupo tevanju navodil v tem priroãniku. OPOZORILO Visok tok PREVIDNO PREVIDNO Se uporabi, ãe obstaja nevarnost povzroãitve kode za material ali stroj ob neupo tevanju navodil v tem priroãniku. Oznake za za ãito okolja. Simboli na izdelku ali njegovi embalaïi opozarjajo, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjskega odpadka. Odnesti ga je treba v ustrezno zbirali ãe, kjer bodo poskrbeli za recikliranje elektriãnih in elektronskih naprav. Z zagotavljanjem pravilne obravnave izdelka boste pomagali prepreãiti njegov morebiten kodljiv uãinek na okolje in ljudi, do katerega bi lahko pri lo, kot posledica nepravilnega upravljanja z odpadki. Podrobnej e informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite v svoji obãini, v komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste ga kupili. Ostali simboli in oznake na stroju se nana ajo na specifiãne zahteve za certifikacijo, ki veljajo na nekaterih trïi ãih. 22 Slovene

23 VSEBINA Vsebina KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli na stroju: Razlaga stopenj varnosti VSEBINA Vsebina PREDSTAVITEV Spo tovani kupec Funkcije PREDSTAVITEV Sestavni deli stroja ZA âitna OPREMA STROJA Splo no MONTAÎA IN REGULIRANJE DELOVANJE Za ãitna oprema Splo na navodila za varnost Prevoz in shranjevanje VZDRÎEVANJE VzdrÏevanje TEHNIâNI PODATKI Tehniãni podatki EU-zagotovilo o ujemanju Slovene 23

24 PREDSTAVITEV Spo tovani kupec Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek Husqvarna. Upamo, da boste zadovoljni z Va im strojem in da bo stroj Va spremljevalec mnogo prihodnjih let. Nakup enega od na ih izdelkov vam daje dostop do profesionalne pomoãi, kar se tiãe popravil in servisa. âe prodajalna, kjer ste stroj kupili, ni ena od na ih poobla ãenih prodajaln, vpra ajte prodajalca, kje je najbliïja servisna delavnica. Upamo, da vam bo ta uporabni ki priroãnik v pomoã. Prepriãajte se, da je na delovnem mestu vedno pri roki. âe boste sledili vsebini navodil (uporaba, servis, vzdrïevanje itd.), boste pomembno podalj ali Ïivljenjsko dobo stroja, kakor tudi ceno rabljenega stroja. âe boste stroj prodali, poskrbite, da bo novi lastnik dobil pripadajoãa navodila za uporabo. Veã kot 300 let inovacij Husqvarna AB je vedsko podjetje, ki temelji na tradiciji iz leta 1689, ko je vedski kralj Charles XI. dal zgraditi tovarno za proizvodnjo mu ket. Îe takrat so se v okviru razvoja nekaterih izdelkov, ki so v svetu vodilni, na podroãjih, kot so lovsko oroïje, kolesa, motorna kolesa, gospodinjski aparati, ivalni stroji in izdelki za delo na prostem, izoblikovali temelji tehnolo kega znanja. Podjetje Husqvarna je vodilno v svetu na podroãju elektriãnih aparatov za delo na prostem za gozdarstvo, vzdrïevanje parkov, zelenic in vrtov ter rezalnih naprav in diamamantnega orodja za gradbeni tvo in kamnose tvo. Uporabnikova odgovornost Odgovornost lastnika/delodajalca je, da zagotovi, da ima uporabnik ustrezno znanje o varni uporabi stroja. Nadzorniki in uporabniki morajo uporabni ki priroãnik prebrati in razumeti. Upo tevati morajo: varnostna navodila za stroj, obseg moïnosti uporabe in omejitev stroja, naãin uporabe in vzdrïevanja stroja. Uporabo te naprave morda ureja drïavna zakonodaja. Preden zaãnete uporabljati to napravo, na svojem delovnem mestu preverite, katera zakonodaja je veljavna. Funkcije Izdelke podjetja Husqvarna od drugih loãijo lastnosti, kot so velika uãinkovitost, zanesljivost, inovativna tehnologija, napredne tehniãne re itve in okoljski vidik. Nekatere od edinstvenih funkcij izdelka so opisane v nadaljevanju. Samodejno zaznavanje motorja vrtalnika Funkcija lahko zazna, kateri motor vrtalnika znamke Husqvarna je bil povezan, in bo optimizirala delo na podlagi motorja vrtalnika, ki ga uporabljate, in ga pri tem ne bo preobremenila. Enostavno in hitro samodejno podajanje Smer podajanja, hitrost in moã motorja lahko nadzirate enostavno z le enim gumbom. Najveãja hitrost podajanja navzdol in navzgor je 3,2 m na minuto (stojalo gyro). Ventil GORE-TEX Ventil GORE-TEX varuje elektronske komponente pred kondenzacijo in vlago. Enostavno sestavljanje Enostavno sestavljanje na menjalniku stojala z distanãnikom in hitrim name ãanjem. Podajalno enoto lahko montirate na obe strani stojala. Pravno obvestilo Vse informacije in podatki Tehniãnega priroãnika so bili primerni v ãasu, ko je priroãnik bil poslan v tisk. Husqvarna AB nenehno razvija in izpopolnjuje svoje izdelke in si zato pridrïuje pravico sprememb v, na primer, obliki in izgledu brez predhodnega opozorila. 24 Slovene

25 PREDSTAVITEV Sestavni deli stroja 1 Gumb za napajanje (VKLOP/IZKLOP) 2 Zasilna zavora 3 Luãka LED (VKLOP/IZKLOP) 4 Potenciometer 5 Napajalni kabel, razcepljen v obliki ãrke Y (dohodni napajalni kabel in napajalni kabel za motor vrtalnika) 6 Gumb, montaïa 7 Opozorilna nalepka 8 Ventil GORE-TEX 9 MontaÏna gred 10 Plo ãa stroja 11 Hitro name ãanje 12 Distanãnik 13 Sponka, distanãnik (za uporabo z napravo DS 450) 14 Vijaki 15 Navodila za uporabo Slovene 25

26 ZA âitna OPREMA STROJA Splo no OPOZORILO Nikoli ne uporabljajte stroja s pokvarjenimi varnostnimi detajli. âe stroj ob pregledu ne izpolnjuje vseh opisanih pogojev, kontaktirajte svoj servis, da ga popravi. To poglavje opisuje varnostne detajle stroja, naãin njihovega delovanja ter kako jih pregledujemo in vzdrïujemo, tako da bodo v stanju, ki zagotavlja varnost pri delu. Gumb za napajanje (VKLOP/IZKLOP) Za zagon in zaustavitev podajalne enote uporabljajte glavno stikalo. Zasilna zavora Zasilna zavora se uporablja za hiter izklop podajalne enote in motorja vrtalnika. Preizkus zasilne zavore Sestavite motor vrtalnika in podajalno enoto na stojalu. Glejte navodila v razdelku»montaïa in prilagajanje«. PoveÏite motor vrtalnika s podajalno enoto. ZaÏenite podajalno enoto in motor vrtalnika. Glejte navodila v razdelku»delovanje«. Pritisnite zasilno zavoro in preverite, ali se podajalna enota in motor vrtalnika ustavita. Preverjanje gumba za napajanje (VKLOP/IZKLOP) Pritisnite gumb za napajanje. Luãka LED zasveti in tako prikazuje, da podajalna enota deluje. Sprostite gumb zasilne zavore (obrnite ga v smeri urnega kazalca). Pritisnite glavno stikalo, da zaustavite podajalno enoto. Pokvarjen gumb za napajanje vam morajo zamenjati v poobla ãenem servisnem centru. 26 Slovene

27 MONTAÎA IN REGULIRANJE MontaÏa OPOZORILO Stroj morate izklopiti tako, da napajalni kabel izvleãete iz vtiãnice. Izvlecite gumb za montaïo in podajalno enoto napeljite prek naprave za hitro name ãanje. POZOR Roãico odstranite iz ohi ja menjalnika, ko je podajalna enota name ãena na stojalu. Neprevidnost lahko povzroãi resno telesno po kodbo. Zaklenite kljuãavnico ohi ja podajalnika. Za stojalo, ki ga opisujemo, si oglejte navodila za uporabo. Podajalno enoto lahko montirate na obe strani stojala. Montirajte distanãnik. Sprostite gumb in ga obraãajte, dokler podajalna enota ni v pravilnem poloïaju. Druga moïnost je, da na drugo stran ohi ja menjalnika poveïete roãico, tako da lahko enoto premikate navzgor in navzdol, dokler ne bo v pravilnem poloïaju. Podajalno enoto lahko montirate pod katerim koli kotom. Montirajte napravo za hitro name ãanje. PoveÏite motor vrtalnika s podajalno enoto in kabel za dohodno napajanje v vtiãnico. Slovene 27

28 DELOVANJE Za ãitna oprema Splo no Nikoli ne uporabljajte stroja, ãe v primeru nesreãe ne morete priklicati pomoãi. Osebna za ãitna oprema Ob vsaki uporabi stroja uporabljajte vedno atestirano osebno za ãitno opremo. Osebna za ãitna oprema ne izkljuãuje nevarnosti po kodb, vendar pa v primeru nesreãe omili posledice. Pri izbiri za ãitne opreme se posvetujte z va im trgovcem. Pri delu vedno uporabljajte: Atestirano za ãitno ãelado Za ãitne slu alke Atestirana za ãita oãi. Tudi ãe uporabljate vezir, morate vedno uporabljati tudi atestirana za ãitna oãala. Atestirana oãala so tista oãala, ki izpolnjujejo standard ANSI Z87.1 za ZDA ali pa EN 166 za deïele EU. Vezir mora ustrezati standardu EN Dihalna maska Odporne rokavice s trdnim oprijemom. Oprijeta, odporna in udobna obleka, ki omogoãa popolno svobodo gibanja. kornji z Ïeleznimi kapicami in nedrseãimi podplati. Druga za ãitna oprema Gasilni aparat OPOZORILO Uporaba orodij, kot so rezalniki, brusilniki, vrtalniki, za bru enje ali oblikovanje materialov, lahko povzroãa veliko prahu in hlapov, ki lahko vsebujejo nevarne kemikalije. Preverite vrsto materiala, ki ga nameravate obdelati in uporabite ustrezno dihalno masko. Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko povzroãi trajne okvare sluha. Zato vedno nosite odobreno za ãitno opremo za u esa. Bodite vedno pozorni na svarilne znake in klice, kadar uporabljate za ãitne slu alke. Za ãitne slu alke vedno snemite takoj, ko ste ustavili motor. POZOR Med delovanjem stroja se lahko pojavijo iskre in mogoã je nastanek poïara. Gasilni aparat naj bo vedno na priroãnem mestu. Pri delu imejte vedno pri sebi pribor za prvo pomoã. Splo na navodila za varnost V tej toãki so opisana osnovna varnostna navodila za uporabo tega stroja. Te informacije nikoli ne morejo nadomestiti strokovnega znanja in izku enj. Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Ta stroj se uporablja v kombinaciji z drugimi izdelki. Natanãno preberite navodila za uporabo, ki so priloïena izdelkom, in se pred uporabo stroja prepriãajte, da ste jih razumeli. Zavedajte se, da ste kot uporabnik odgovorni za morebitno izpostavitev ljudi in njihove lastnine nesreãam ali nevarnosti. Stroj je treba redno ãistiti. Oznake in nalepke morajo biti ãitljive v celoti. Zmeraj uporabljajte zdrav razum Vseh moïnih situacij ni mogoãe predvideti. Vedno bodite pazljivi in ravnajte po zdravi pameti. âe zaidete v situacijo, v kateri se ne poãutite varno, zaustavite stroj in prosite za nasvet strokovnjaka. Obrnite se na svojega poobla ãenega prodajalca, servisnega zastopnika ali izku enega uporabnika motornih Ïag. Ne posku ajte izvajati nalog, ki se vam zdijo preteïke OPOZORILO Naprava je lahko nevarna, ãe se uporablja nepravilno ali povr no, in lahko upravljavcu ali drugim povzroãi resne oziroma celo smrtne po kodbe. Nikdar ne dovolite, da bi stroj uporabljali ali vzdrïevali oziroma popravljali otroci ali druge osebe, ki stroja ne znajo uporabljati. Nikoli ne pustite uporabljati naprave nekomu, brez da se prepriãate ali so razumeli vsebino navodil za uporabo. Nikoli ne uporabljajte stroja, ãe ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali jemljete druge droge ali zdravila, ki lahko vplivajo na va vid, presojo in koordinacijo. OPOZORILO Spremembe brez pooblastila in/ ali neoriginalni deli lahko povzroãijo resne po kodbe ali smrt uporabnika ali drugih. Brez predhodnega dovoljenja proizvajalca ne smete nikoli spreminjati prvotne izvedbe stroja. Nikoli ne spreminjajte naprave tako, da ni v skladu z izvirno zgradbo in je ne uporabljajte, ãe mislite, da jo je spremenil nekdo drug. Ne uporabljajte stroja, ki ne deluje pravilno. Sledite navodilom za pregled, vzdrïevanje in servis v skladu z napotki v teh navodilih. Nekatere vrste vzdrïevalnih del in popravil lahko opravi samo za to usposobljeno strokovno osebje. Glejte navodila v poglavju VzdrÏevanje. Vedno uporabljajte izkljuãno originalne dele. 28 Slovene

29 DELOVANJE Varnost delovnega podroãja Opazujte okolico, da zagotovite odsotnost morebitnih vplivov na va nadzor nad strojem. Ne uporabljajte Ïage v slabih vremenskih razmerah. Tak ne razmere so gosta megla, moãen deï ali veter, hud mraz, itd. Delo v slabem vremenu je utrujajoãe, slabo vreme pa pomeni tudi nevarne delovne pogoje, na primer poledenela tla. Nikoli ne zaãnite delat, dokler ni delovno podroãje ãisto in imate trdno opori ãe. Zagotovite zadostno osvetlitev delovnega obmoãja. Tako boste naredili varno delovno okolje. Pazite, da na predmetu, na katerem delate ali v delovnem obmoãju ni nobenih cevi ali elektriãnih Ïic. VÏig in izklop Pred zagonom Preverite, ali je stroj pravilno montiran in da ni nobenih znakov po kodb. Preverite, ali je potenciometer v poloïaju niã. Zagon Pritisnite gumb za napajanje. Luãka LED zasveti in tako prikazuje, da podajalna enota deluje. Osnovna tehnika ko enja in ãi ãenja podrasti Funkcija potenciometra Enota se pomika navzgor in navzdol vzdolï stebra, ãe potenciometer obrnete v eno ali drugo smer. âe potenciometer ob vklopu enote ni na poloïaju niã, se podajanje ne bo zaãelo, dokler gumb ne gre mimo poloïaja niã. Nastavite obremenitev tako, da obrnete potenciometer. Pri razliãici 230 V lahko prilagajate med vrednostma od 1 do 20 A, pri razliãici 110 V pa od 1 do 30 A. ZaÏenite motor vrtalnika. Oglejte si navodila za uporabo za motor vrtalnika, ki ga uporabljate. Za zagon podajanja obrnite potenciometer v Ïelen poloïaj. Za ãitni mehanizmi in samoregulacija Ko pride do odstopa od obiãajnega delovanja, bo luãka LED zaãela zelo hitro utripati, da bi upravljavec postal nanjo pozoren. Do tega lahko pride npr. ãe je temperatura motorja previsoka, ãe pride do preobremenitve ali ãe motor vrtalnika gre skozi predmet, s katerim delate in enota preneha podajati. âe je napajanje na motorju vrtalnika premoãno, enota preklopi v naãin regulacije. V tem naãinu bo enota prenehala podajati navzdol in preden nadaljuje s podajanjem navzdol, se lahko rahlo premakne navzgor. Podajalna enota lahko prebira vrednosti z za ãite motorja Elgard (Motorji vrtalnika podjetja Husqvarna). Ko jo uporabljate s stroji, opremljenimi s to za ãito motorja, podajalna enota optimizira delo odvisno od uporabljenega motorja vrtalnika in ga pri tem ne preobremenjuje. âe Elgard poskoãi, bo podajalna enota prebrala vrednost. Ta nova vrednost bo ustrezala vrednosti 100 % na potenciometru, kar pomeni, da lahko upravljavec nadaljuje delo, ne da bi pri tem preobremenil motorja. Nova najveãja vrednost ostane v veljavi, dokler ne izklopite podajalne enote. Potenciometer se nato vrne v obiãajni naãin. âe je napajanje na motorju podajalnika enote premoãno in je motor tik pred preobremenitvijo, se bo izbrana vrednost na potenciometru zniïala v korakih po 1 A, dokler ne bo doseïena mejna vrednost. Enota se bo nato samodejno izklopila. Do tega lahko pride npr. ãe je stojalo slabo pritrjeno ali med vrtanjem z vrtalnikom, ki je veãji od priporoãenega za enoto. Ko vrtalnik prodre skozi beton, se napajanje zmanj a. Ko je napajanje doloãen ãas pod doloãeno vrednostjo, bo enota samodejno prenehala podajati navzdol in bo izklopila motor vrtalnika. âe je motor vrtalnika opremljen z indikatorjem preobremenitve, lahko ta indikator uporabljate kot vizualni pripomoãek za nastavitev pravilne hitrosti podajanja. âe Ïelite optimizirati uporabo, pustite stroju, da dela samostojno, ko doseïete pravilno hitrost podajanja. Izklop Pritisnite glavno stikalo, da zaustavite podajalno enoto. Prevoz in shranjevanje Med prevozom opremo za ãitite, da prepreãite nastanek kode in po kodbe. Napravo shranite v prostoru, ki ga lahko zaklenete, tako da ni v dosegu otrok in nepoobla ãenih oseb. Slovene 29