POZIV NA DOSTAVU PONUDA. Konzultantske usluge -Priprema projektne aplikacije za projekt LIFE Ev. broj: 109-B-18

Size: px
Start display at page:

Download "POZIV NA DOSTAVU PONUDA. Konzultantske usluge -Priprema projektne aplikacije za projekt LIFE Ev. broj: 109-B-18"

Transcription

1 POZIV NA DOSTAVU PONUDA Ev. broj: Zagreb, srpanj

2 I. UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE Temeljem odredbe članka 12. stavka 1a) Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, broj: 120/2016) i članka 1. internog Pravilnika o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti nabave do koje ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi (jednostavna nabava) na predmetnu nabavu se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 1. OPĆI PODACI Sjedište naručitelja: Širolina 4, Zagreb Osobni identifikacijski broj: IBAN: Internetska adresa: Ev. broj nabave: HR Odgovorna osoba Naručitelja: Predsjednik Uprave Miro Škrgatić Naručitelj je upisan u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. 2. KONTAKT OSOBA ZA DAVANJE INFORMACIJA VEZANIH UZ PREDMETNU NABAVU Ime i prezime: Kristina Perak Adresa: Širolina 4, Zagreb Adresa el. pošte: Telefon: tel. 01/ , fax: 01/ PREDMET NABAVE. (CPV): TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (KOLIČINA I OPSEG PREDMETA NABAVE) 4.1. Predmet ove ponude je priprema dokumentacije za prijavu Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. kao sudionika projekta na natječaj Life 2018 (izvorni naslov natječaja objavljen na web stranici Europske komisije je: LIFE 2018 Calls for Proposals for Action Grants to finance "Traditional Projects" under the LIFE sub-programme for Environment and the LIFE sub-me for Climate Action). Udio Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. u projektu koji se prijavljuje na natječaj Life 2018 je najmanje ,00. Ove godine kroz Program LIFE ulaže se gotovo 400 milijuna u očuvanje prirode, zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti. Prijava projekta jest na potprogram Okoliš, a odvija se u dvije faze. Savjetodavne usluge prema Naručitelju obuhvaćaju sljedeće aktivnosti u svrhu izrade dokumentacije za provedbu prijave projekata : Analiza sustava i kapaciteta naručitelja u svrhu određivanja vrste i obima aktivnosti u projektu koji se prijavljuje. Na temelju ove analize dokazati će se relevantnost Naručitelja za sudjelovanje u projektu kao i kadar koji bi sudjelovao u provedbi projekta; 2

3 Detaljna analiza natječajne dokumentacije i zakonske regulative EU vezano za natječaj. Upoznavanje sa eventualnim tehničkim i pravnim preprekama (npr. Ishođenje dozvola, nabava ciljanih proizvoda potrebnih za provođenje aktivnosti u projektu i sl.) koje mogu stajati pred projektom, te tržišna i znanstvena kretanja o kojima ovisi potencijalni uspjeh projekta (rezultati istraživanja tematske podloge projekta, najnoviji trendovi i kretanja na ciljanom području koje obuhvaća projekt); Izrada natječajne dokumentacije za prijavu projekta što obuhvaća sljedeće: Detaljan plan i opis svih aktivnosti koje će Naručitelj provoditi u sklopu projekta, sa ulogama za svakog člana projektnog tima. Prikaz metodologije provedbe projekta sa ciljevima projekta te doprinosa projekta EU vrijednostima (EU added value). Analiza usklađenosti projekta sa strateškom i planskom natječajnom dokumentacijom gdje je potrebno prikazati povezanost ciljeva projekta sa potrebama natječaja. Izrada financijskog plana za aktivnosti koje će Naručitelj provoditi u sklopu projekta, sa detaljnom analizom opravdanosti i prihvatljivosti svih troškova u predmetnom natječaju. Detektiranje materijalnih troškova u vidu opreme (ograde, izlazne rampe i sl.) koja će se ugrađivati u sklopu provedbe aktivnosti predviđenih projektom 4.2. Procijenjena vrijednost nabave: ,00 kn (bez PDV-a) 4.3. Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja u cijelosti odgovara zahtjevima određenim u Pozivu na dostavu ponuda. Naručitelj može izmijeniti i/ili dopuniti Poziv na dostavu ponuda. Sve izmjene, dopune te odgovori na pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata bit će pravodobno objavljeni (najkasnije dva dana prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda) na web stranici Naručitelja kao i Poziv na dostavu ponuda. 5. MJESTO IZVRŠENJA Mjesto izvršenja usluge je na adresi Naručitelja, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Širolina 4, Zagreb. 6. ROK I DINAMIKA IZVRŠENJA Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovora odabranog ponuditelja i Naručitelja, a zaključuje se na vrijeme od 6 mjeseci. 7. SPOSOBNOST PONUDITELJA 7.1. Ponuditelj treba dostaviti popis ugovora/narudžbenica o istim ili sličnim uslugama kao što je predmet ove nabave popraćen potvrdama o urednom izvršenju ugovora ili drugim dokazima o sudjelovanju u pripremi dokumentacije za ugovaranje projekata sufinanciranih iz EU programa (fondova), izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Minimalna razina sposobnosti: Priloženim potvrdama, ugovorima ili drugim dokazima ponuditelj mora dokazati da je u tijeku ove godine i tijekom tri godine koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje 3 (slovima: tri) ili više ugovora/narudžbenica istih ili sličnih 3

4 usluga na način da je sudjelovao u pripremi ili provedbi projekata sufinanciranih iz EU programa (fondova). Pod istim ili sličnim uslugama smatraju se usluge na pripremi projekata sufinanciranim iz EU programa (fondova) u području prometa, zaštite okoliša i prirode ili građevinarstva i to u ulozi konzultanta (savjetnika) ili punopravnog partnera na EU projektu. Pod urednim izvršenjem prihvaća se i sudjelovanje punopravnog partnera na EU projektu koji je u tijeku Popis tehničkih stručnjaka koji posjeduju stručno znanje i iskustvo, a koje će biti uključene u ugovor. Minimalna razina sposobnosti: Ponuditelj mora imati na raspolaganju najmanje 2 (dvije) stručne osobe. Voditelj stručnjak minimalni zahtjevi: visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij tehničke struke. minimalno 10 godina radnog iskustva, iskustvo na sudjelovanju u minimalno tri (3) EU projekta u području prometa, zaštite okoliša i prirode ili građevinarstva u ulozi konzultanta (savjetnika) ili punopravnog partnera na EU projektu Stručnjak minimalni zahtjevi: visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij tehničke struke, minimalno 5 godina radnog iskustva. Za predložene stručne osobe potrebno je dostaviti u ponudi: Životopis, Dokaz referenci iz prije izvršenih ugovora (naslovnica projekta ili ugovora sa imenom i prezimenom stručne osobe), Dokaz o obrazovanju, Izjavu, potpisanu od tehničkog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka javne nabave, a ukoliko nije zaposlen dovoljna je potpisana izjava stručnjaka u kojoj treba biti navedeno da nije zaposlen, ali da će biti na raspolaganju za poslove koji su predmet ovog postupka javne nabave. Osobe koje ponuditelj navede u ponudi, moraju zaista i sudjelovati kao stručne osobe u Ugovoru. Ukoliko ponuditelj neće iz opravdanih razloga imati na raspolaganju stručnjaka kojeg je naveo u Izjavi, može uz prethodnu suglasnost Naručitelja odrediti nekog drugog stručnjaka za sudjelovanje u Ugovoru uz uvjet da zamjenski stručnjak ispunjava minimalnu propisanu razinu sposobnosti 4

5 8. SADRŽAJ PONUDE 8.1. Ponuda predana od strane ponuditelja obuhvaća sljedeće: Obrazac ponude (OBRAZAC 2.) - popunjen na naznačeni način i s traženim podacima, potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja, Dokazi o sposobnosti iz točke 7. ovog Poziva (preslike), Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda (OBRAZAC 1.) - potpisana od ovlaštene osobe ponuditelja Način izrade ponude Ponuditelj će dostaviti izvornik ponude. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponuda se piše neizbrisivom tintom te mora biti potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja, ili osobe ovlaštene od odgovorne osoba ponuditelja, pisanom punomoći za potpisivanje ponude. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda. 9. CIJENA I VALUTA PONUDE Cijena ponude piše se brojkama, izražava se za cjelokupan predmet nabave i nepromjenjiva je tijekom trajanja ugovora. Cijena ponude je u kunama (bez PDV-a), a treba u cijelosti obuhvatiti sve zahtjeve iz ovog Poziva. Cijena usluga je konačna i nepromjenjiva. U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi Izvršitelja vezani na izvršenje usluga iz ovog ugovora, uključujući putne troškove i dnevnice, prijevode, kopiranja, uredski materijal i/ili slično. 10. IZVORI SREDSTAVA, UVJETI I NAČIN PLAĆANJA Naručitelj će usluge plaćati na temelju uredno zaprimljenih računa s detaljnom specifikacijom izvršenih usluga kojeg će Izvršitelj ispostavljati Naručitelju sukladno dolje propisanoj dinamici plaćanja prema fazama projekta, mjesečno, u 3 (tri) primjerka. Faza projekta Maksimalni udio % od ugovorene cijene Izrada nacrta projekta za fond LIFE Izrada konačne verzije projekta za fond LIFE Naručitelj će uredno zaprimljeni račun platiti u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana primitka pojedinih računa na žiro račun odabranog ponuditelja/člana zajednice, a kada će iste račune ovjeriti i odobriti Predstavnik Naručitelja Nakon stupanja na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Ugovaratelj i Naručitelj se obvezuju izdavati, odnosno zaprimati račune isključivo elektroničkim putem, u skladu sa odredbama spomenutog Zakona. 5

6 11. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Izvršitelj se obvezuje najkasnije u roku od pet (5) dana od dana potpisa ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj neizvršavanja ugovorenih obaveza (6 mjeseci) u obliku zadužnice potvrđene od strane javnog bilježnika i ispostavljene sukladno Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN 115/12, 125/14 i 82/17) i popunjene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012 i 82/2017, na iznos od 10 % vrijednosti Ugovora. Zadužnica za uredno ispunjenje ugovora će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza tijekom izvršenja ugovora (6 mjeseci) plus 30 dana respiro perioda. Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga po steku svih ugovorenih obveza vratiti Izvršitelju. Zamjena propisanog jamstva drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju uplate depozita u propisanoj visini na koji Izvršitelj nema pravo zaračunavati zakonsku zateznu kamatu. 12. ROK VALJANOSTI PONUDE Ponuda će ostati važeća za period od minimalno trideset dana (30) od dana otvaranja iste. 13. JEZIK PONUDE Ponuda podnesena od strane ponuditelja izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 14. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. 15. OZNAČAVANJE I DOSTAVLJANJE PONUDA Ponuda se dostavlja naručitelju u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Širolina 4, Zagreb, Pisarnica, I. kat, Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave te naznaka»ne otvaraj«. 16. KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA Naručitelj mora primiti ponude na ranije navedenu adresu iz točke 15. najkasnije do 22. srpnja 2018., do 14:00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno. 17. PREGLED, OCJENA I ODABIR PONUDA Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude sukladno propisanim zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda. Naručitelj može prije donošenja Odluke o odabiru tražit od ponuditelja da ponudu odnosno predane dokumente objasne ili upotpune u svrhu otklanjanja pogrešaka, nedostataka ili nejasnoća svoje ponude. 6

7 Na osnovu rezultata pregleda i ocjena ponuda odabire se ponuda koja najbolje ispunjava svrhu nabave, udovoljava propisanim zahtjevima iz Poziva za dostavom ponuda i koja je prema kriteriju odabira najpovoljnija. Obavijest o rezultatima nabave kojom će ponuditelj biti obaviješten da li je njegova ponuda odabrana ili ne naručitelj će dostaviti putem a, fax-a dr.) a u roku od 5 dana od dana donošenja interne odluke. 18. POTPISIVANJE UGOVORA Naručitelj će s odabranim ponuditeljem u skladu s odabranom ponudom i pod uvjetima određenim u Pozivu na dostavu ponuda potpisati Ugovor, a u skladu sa prijedlogom ugovora (Dio III.) koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda. 19. OSTALO Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. 7

8 II. OBRASCI 8

9 OBRAZAC 1. IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA Izjavljujemo da smo upoznati sa svim odredbama iz Poziva na dostavu ponuda Konzultantske usluge Priprema projektne aplikacije za projekt LIFE 2018 (ev. broj: ), da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje smo naveli u ponudi. Datum: Potpis ovlaštene osobe: 9

10 OBRAZAC 2. Broj ponude: Datum ponude: PONUDA za Konzultantske usluge Priprema projektne aplikacije za projekt LIFE Naziv i sjedište Naručitelja, OIB: 2 Naziv ponuditelja: 3. Podaci o ponuditelju: Sjedište (adresa) ponuditelja: OIB (ili nacionalni identifikacijski broj) Broj računa (IBAN): BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: Ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE) Adresa za dostavu pošte Adresa e-pošte Kontakt osoba ponuditelja Broj telefona, broj faksa 4. Cijena ponude (kn bez PDV-a) 5. Iznos PDV-a 25 % (kn) 6. Cijena ponude*: (kn s PDV-om) 7. Rok valjanosti ponude: 8. Podizvoditelji (naziv): AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. Širolina 4, Zagreb, OIB Izjavljujemo da smo prikupili sve potrebne informacije, te smo u skladu s time izradili našu ponudu. Sastavni dio ovog ponudbenog lista ako je primjenjivo čine podaci o podizvoditeljima (OBRAZAC 2A.), podaci o članovima zajednice ponuditelja (OBRAZAC 2B). (Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe) 10

11 Napomene: * ** Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDVa. Ukoliko ponuditelj nema dovoljno mjesta za upis svih traženih podataka, dopušteno je ponuditelju dostaviti vlastiti ponudbeni obrazac, uz uvjet da sadrži sve tražene podatke ovim obrascem. 11

12 OBRAZAC 2A. PODACI O PODIZVODITELJIMA kojima ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora 1. Naziv podizvoditelja: Sjedište: OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta) Broj računa (IBAN): BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: Podizvoditelj u sustavu PDVa (da/ne) Dio ugovora koji se daje u podugovor: Vrsta radova/roba/usluga: Količina Vrijednost (kn) Postotni dio ugovora (%) Napomena: Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio usluga podizvoditelju obvezan je ispuniti ovaj obrazac za svakog podizvoditelja te ih priložiti uz ponudu. Potpis ovlaštene osobe ponuditelja Potpis ovlaštene osobe podizvoditelja 12

13 III. PRIJEDLOG UGOVORA AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., društvo za građenje i gospodarenje autocestom, Širolina 4, Zagreb, OIB , koje zastupa predsjednik Uprave Društva Miro Škrgatić (u daljnjem tekstu Naručitelj) s jedne strane i,,, OIB, koje zastupa, (u daljnjem tekstu Izvršitelj) s druge strane zaključuju UGOVOR o javnim uslugama PREDMET UGOVORA Članak Naručitelj povjerava, a Izvršitelj se obvezuje prema uvjetima ovog Ugovora, a prema odabranoj najpovoljnijoj ponudi br: od godine u postupku javne nabave evidencijski broj:, u cijelosti sukladno Pozivu na dostavu, izvršiti Konzultantske usluge Priprema projektne aplikacije za projekt LIFE 2018 (u daljnjem tekstu Usluge) Ugovorna cijena Usluga iznosi: Ugovorena cijena (kn bez PDV-a): PDV kn (25%): Ukupna cijena usluga (kn s PDV-om): Slovima: Članak Cijena usluga je konačna i nepromjenjiva. U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi Izvršitelja vezani na izvršenje usluga iz ovog ugovora, uključujući putne troškove i dnevnice, prijevode, kopiranja, uredski materijal i/ili slično Ugovorena cijena pokriva sve obveze Izvršitelja proizašle iz Poziva na dostavu ponuda, ev.br., a koja se odnosi na predmetni postupak te sve ostalo što je potrebno za točno, savjesno i stručno obavljanje svih ugovornih usluga. Smatra se da je Izvršitelj temeljio ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima i na saznanju o svim relevantnim stvarima te da je dobio sve potrebne informacije o svim okolnostima koje mogu utjecati na pružanje njegovih usluga po ovom Ugovoru. 13

14 ROK IZVRŠENJA USLUGA Članak Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovora odabranog ponuditelja i Naručitelja a zaključuje se na vrijeme od 6 mjeseci Rok izvršenja usluga iz članka 3.1. može se produžiti u sljedećim slučajevima: ako se u tijeku izvršenja Usluge rade izmjene na zahtjev Naručitelja, ako nastupi viša sila, ako se u toku izvršenja usluge pojave promijenjene okolnosti koje Izvršitelj u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvršitelj zbog njih bio spriječen izvršavati predmetne Usluge. Razlogom produljenja roka završetka dokumentacije mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvršitelj nije sam uzrokovao ili iz razloga za koje nije odgovoran Izvršitelj. U slučaju nastupa jedne od navedenih okolnosti sporazumno se utvrđuju novi rokovi U slučaju promijenjenih okolnosti iz stavka 3.2. ovog članka koje uvjetuju nužnost produžetka roka izvršenja ugovorne obveze, Izvršitelj je dužan dostaviti detaljno pisano obrazloženje Naručitelju i zatražiti produljenje najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka ugovornog roka. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA Članak Naručitelj će usluge plaćati na temelju uredno zaprimljenih računa s detaljnom specifikacijom izvršenih usluga kojeg će Izvršitelj ispostavljati Naručitelju sukladno dolje propisanoj dinamici plaćanja prema fazama projekta, mjesečno, u 3 (tri) primjerka. Faza projekta Maksimalni udio % od ugovorene cijene Izrada nacrta projekta za fond LIFE Izrada konačne verzije projekta za fond LIFE Naručitelj će uredno zaprimljeni račun platiti u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana primitka pojedinih računa na žiro račun odabranog ponuditelja/člana zajednice, a kada će iste račune ovjeriti i odobriti Predstavnik Naručitelja Nakon stupanja na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Ugovaratelj i Naručitelj se obvezuju izdavati, odnosno zaprimati račune isključivo elektroničkim putem, u skladu sa odredbama spomenutog Zakona. 14

15 JAMSTVO Članak Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza Izvršitelj se obvezuje najkasnije u roku od pet (5) dana od dana potpisa ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj neizvršavanja ugovorenih obaveza (6 mjeseci) u obliku zadužnice potvrđene od strane javnog bilježnika i ispostavljene sukladno Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN 115/12, 125/14 i 82/17) i popunjene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012 i 82/2017, na iznos od 10 % vrijednosti Ugovora. Zadužnica za uredno ispunjenje ugovora će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza tijekom izvršenja ugovora (6 mjeseci) plus 30 dana respiro perioda. Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga po steku svih ugovorenih obveza vratiti Izvršitelju. Zamjena propisanog jamstva drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju uplate depozita u propisanoj visini na koji Izvršitelj nema pravo zaračunavati zakonsku zateznu kamatu. PODIZVODITELJI Članak Izvršitelj će ako je tako naveo u ponudi dio Ugovora dati u podugovor sljedećem predloženim podizvoditeljima: 6.2. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvršitelja za izvršenje Ugovora Izvršitelj snosi odgovornost prema Naručitelju za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podizvoditelja, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvršitelja. PRAVA I OBVEZE IZVRŠITELJA Članak Izvršitelj je obvezan u obavljanju usluga po ovom ugovoru zastupati interese Naručitelja, na način da razmatra i predlaže racionalnija rješenja tijekom izrade dokumentacije Izvršitelj se obvezuje da neće bez znanja i suglasnosti Naručitelja nikome davati bilo kakve podatke o dokumentaciji, već je dužan predmet Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu Klauzula integriteta: Izvršitelj se obvezuje da će se tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka Ugovorne usluge Izvršitelj je dužan obavljati sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske, ostalim važećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije te u cijelosti sukladno dokumentaciji za nadmetanje i Projektnom zadatku iz postupka javne nabave, svojoj Ponudi te uvjetima ovog Ugovora. 15

16 7.5. Izvršitelj je obvezan angažirati stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom na izvršenju Usluge koja su predmet ovog Ugovora Izvršitelj će odmah po potpisu Ugovora dostaviti predstavniku Naručitelja na odobrenje Popis stručnjaka za izvršenje Usluge iz ovog Ugovora. Popis mora odgovarati popisu koji je Izvršitelj priložio svojoj ponudi. Popis čini sastavni dio ovog Ugovora Izvršitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Naručitelja, u opravdanim slučajevima zamijeniti stručnjake navedene u popisu iz prethodnog stavka. Zamjenski stručnjak mora ispunjavati minimalne uvjete propisane Pozivom na dostavu ponuda Naručitelj ima pravo da, u opravdanim slučajevima, zatraži od Izvršitelja zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama Po završetku izvršenja Usluge koja je predmet ovog ugovora, Izvršitelj se obvezuje ujedno izraditi i završni izvještaj o obavljenom poslu te ga dostaviti Naručitelju. OBVEZE I PRAVA NARUČITELJA USLUGA Članak Naručitelj je dužan sve predradnje od kojih zavisi početak izvršenja usluga po ovom Ugovoru obaviti u toj mjeri da se Izvršitelju osigura početak izvršenja usluga Ukoliko iz bilo kojeg razloga prestane potreba za ugovorenim uslugama Naručitelj može u bilo kojem trenutku bezuvjetno otkazati ugovor bez ikakvih financijskih potraživanja vezanih uz neiskorišteni iznos i vrijeme trajanje Ugovora. RASKID UGOVORA Članak U slučaju da Izvršitelj ne ispunjava ugovorne obveze na način kako je ugovoreno, predstavnik Naručitelja može putem pisane obavijesti pozvati Izvršitelja da obvezu ispuni u naknadnom primjerenom roku Naručitelj može, bez utjecaja na druga prava ili pravne lijekove koje ima, raskinuti Ugovor, dajući izvršitelju pisanu obavijest o raskidu i svoje razloge za to ukoliko Izvršitelj: ne postupi prema obavijesti za izvršenje obveze sukladno prethodnom stavku; postane nesolventan ili ode u stečaj uslijed čega ne ispunjava ugovorne obveze; ili ne izvrši druge obveze u kojem slučaju je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora. ako je Izvršitelj bez pristanka Naručitelja promijenio Podizvoditelja i/ili uveo novog podizvoditelja. Naručitelj u slučaju raskida zadržava pravo i na naknadu štete. 16

17 9.3. Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba kako mu to odgovara, uz obavijest Izvršitelju o takvom raskidu, uz pridržaj svih prava Izvršitelja koja mu pripadaju. Raskid će stupiti na snagu 30 (trideset) dana nakon datuma kada Izvršitelj primi takvu obavijest ili Naručitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, već prema tome koji je datum kasniji U slučaju raskida Ugovora sukladno stavku 9.1. i 9.2. Naručitelj će platiti Izvršitelju samo izvršene usluge umanjene za troškove i štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida Ugovora Izvršitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora. OSTALE ODREDBE Članak Ugovorne strane suglasno određuju da su osobe ovlaštene poduzimati sve radnje predviđene ovim ugovorom u smislu ispunjenja svih obveza i ostvarenja svih prava navedene kako slijedi: - Predstavnik Naručitelja: - Predstavnik Izvršitelja: Predstavnik Naručitelja, predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora te se cjelokupna komunikacija Izvršitelja prema Naručitelju obavlja preko predstavnika Naručitelja. U slučaju promjene predstavnika svaka Ugovorna strana dužna je pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu o nastaloj promjeni. Takva pisana obavijest smatrat će se izmjenom stavka ovog članka i neće se posebno ugovarati te će činiti sastavni dio ovog Ugovora Svaka obavijest i/ili suglasnost i/ili pristanak i/ili drugo priopćenje koje temeljem ovog ugovora daju Ugovorne strane su u pisanom obliku na hrvatskom jeziku osobama određenim za provedbu ovog ugovora iz stavka ovog članka, te će se smatrati da je valjano i važeće ako je osobno dostavljeno odnosno poslano preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom i/ili faksom i/ili elektroničkom poštom. Smatrat će se da je drugoj Ugovornoj strani obavijest i/ili suglasnost i/ili pristanak i/ili drugo priopćenje dano u trenutku kad je primljeno. Službene adrese za obavijesti i korespondenciju bit će sljedeće: Naručitelj: Autocesta Rijeka Zagreb d.d. Širolina 4, Zagreb Izvršitelj: Prilozi ovom Ugovoru koji čine njegov sastavni dio jesu dolje navedeni dokumenti. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva bit će kako slijedi: Ovaj Ugovor Ponudbeni list Izvršitelja, 17

18 Popis stručnjaka za izvršenje usluga Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvršitelj će rješavati sporazumno. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se svi sporovi koji se ne riješe na način predviđen stavkom a koji proizlaze iz ovog ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka i/ili povrede i/ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno riješiti u odgovarajućem postupku pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, a sve uz primjenu važećeg hrvatskog procesnog i materijalnog prava Sve izmjene i dopune ovog ugovora vršit će se u pisanoj formi Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa, a sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka ovog ugovora. Za Izvršitelja: Za Naručitelja : AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d. Predsjednik Uprave Miro Škrgatić Broj: - /18. Datum :

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR II ZA ENERGETSKU OBNOVU PPO POTOK, RIJEKA

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR II ZA ENERGETSKU OBNOVU PPO POTOK, RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gospodarenje imovinom Titov trg 3 51000 RIJEKA KLASA: 406-01/18-02/14 UR. BROJ: 2170/01-17-00-18-3 Rijeka, 20. lipnja 2018. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku

More information

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE. Usluge održavanja informatičke opreme u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti CPV

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE. Usluge održavanja informatičke opreme u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti CPV REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE Povjerenstvo za javnu nabavu Jagićeva 31 10 000 Zagreb DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Usluge održavanja informatičke opreme u otvorenom postupku javne nabave

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 054 54-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga redovnog i dodatnog održavanja aplikacije za korisničku podršku IBM Control Desk (ICD) Zagreb,

More information

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Organizacija međunarodnih sastanaka CPG - PTD i ECC PT rujna 2014.

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Organizacija međunarodnih sastanaka CPG - PTD i ECC PT rujna 2014. 2014-10 ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Organizacija međunarodnih sastanaka CPG - PTD i ECC PT1 1. 5. rujna 2014. Zagreb, svibanj 2014. 1 SADRŽAJ ZAHTJEVA 1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU Hrvatska agencija

More information

OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053)

OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP VODOVOD I KANALIZACIJA A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053) " Adresa: Mar~la T1ta 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www ejn.gov.ba Datum I vrl1eme slan]a bav]ehen]a na 061avu:25 5 2018. u 11 :13 OBAVJESTENJE

More information

P O Z I V N A D O S T A V U P O N U D E. Poštovani, Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave:

P O Z I V N A D O S T A V U P O N U D E. Poštovani, Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Rockefellerova 7 HR-10000 Zagreb T: +385 1 4863 222 F: +385 1 4863 366 p.p. 161 www.hzjz.hr Zagreb, 14.11.2017. godine Klasa: 406-09/17-09/128 Ur.broj: 381-09-92-17-1

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN) (Prilog 3, Verzija 2.0) DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Naziv nabave: Nabava strojeva za obradu metala i drva, sa instalacijom i obukom

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

PREDMET: Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja, Evidencijski broj nabave 10/18

PREDMET: Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja, Evidencijski broj nabave 10/18 Energetski institut Hrvoje Požar Savska cesta 163 10001 Zagreb OIB VAT-ID: 43980170614 Predet Subject Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predet nabave Naja ultifunkcijskih fotopirnih uređaja,

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

- n a c r t - NABAVA MEDICINSKE OPREME I UREĐAJA

- n a c r t - NABAVA MEDICINSKE OPREME I UREĐAJA II. IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI - n a c r t - NABAVA MEDICINSKE OPREME I UREĐAJA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI Nabava je sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru

More information

Upravljanje nepravilnostima SAFU

Upravljanje nepravilnostima SAFU Upravljanje nepravilnostima SAFU Sadržaj 1. Pojam i najčešće vrste nepravilnosti, mjere primjenjive u slučaju utvrđivanja nepravilnosti 2. Najčešće vrste nepravilnosti vezane uz provođenje postupaka nabave

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

DOKUMENTACIJA O NABAVI

DOKUMENTACIJA O NABAVI VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10 410 Velika Gorica OIB: 62462242629 (dalje u tekstu Naručitelj ) DOKUMENTACIJA O NABAVI za projekt sufinanciran od

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SUSTAV KONTROLE I NAPLATE PARKINGA

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SUSTAV KONTROLE I NAPLATE PARKINGA ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. Dobrota 24 20 213 ČILIPI DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE PRILOZI: 1. Ponudbeni list prilog 1. 2. Izjava prilog 2 3. Tehnički opis i Troškovnik -prilog 3. 1 SADRŽAJ DOKUMENTACIJE

More information

Mjesto: BELI MANASTIR Poštanski broj: Država: Hrvatska. E-pošta: Telefaks:

Mjesto: BELI MANASTIR Poštanski broj: Država: Hrvatska. E-pošta: Telefaks: Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR OIB: 34580944535 Poštanska adresa: J.BANA JELAČIĆA

More information

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE JEDAN SKENIRAJUĆI ELEKTRONSKI MIKROSKOP (SEM) S UREĐAJEM ZA ANALIZU I PRIPREMU UZORAKA CPV- 33261000 NABAVA BROJ: EVV-13/2009.

More information

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA. sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 DOKUMENTACIJA O NABAVI

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA. sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 DOKUMENTACIJA O NABAVI PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 DOKUMENTACIJA O NABAVI AUTOBUSI ZA PRUŽANJE USLUGE JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

GLAVNI URED POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OFFLINE OGLAŠAVANJE U TISKOVNIM MEDIJIMA NA TRŽIŠTU FRANCUSKE

GLAVNI URED POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OFFLINE OGLAŠAVANJE U TISKOVNIM MEDIJIMA NA TRŽIŠTU FRANCUSKE GLAVNI URED POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OFFLINE OGLAŠAVANJE U TISKOVNIM MEDIJIMA NA TRŽIŠTU FRANCUSKE 1 1. Uvodne postavke Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014.

More information

SIGURAN PARTNER ZA BUDUĆNOST

SIGURAN PARTNER ZA BUDUĆNOST www.spi.hr Kvalitetu naših proizvoda i usluga potvrđuju naši zadovoljni korisnici među kojima je 10 županija, 72 grada, 140 općina, te preko 380 proračunskih korisnika, 34 komunalna poduzeća i 68 upravitelja

More information

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BOŽAVA d.d. BOŽAVA 46, 23286 - BOŽAVA HRVATSKA BROJ:--------------------- DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU NOVE OPREME I IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU OPTIČKE KABELSKE

More information

RJEŠENJE. Obrazloženje

RJEŠENJE. Obrazloženje KLASA: UP/I-344-01/11-09/02 URBROJ: 376-11-11-02 Zagreb, 24. svibnja 2011.g. Na temelju članka 128. st. 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08) te članka 63. st. 3. i 4. Zakona

More information

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA GODINU

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA GODINU MINISTARSTVO GOSPODARSTVA UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU lipanj 2016. godine SADRŽAJ Popis kratica i pojmovnik... 3 1. Uvod...

More information

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVNE PRIREDBE / FLYING DISPLAY APPLICATION FORM

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVNE PRIREDBE / FLYING DISPLAY APPLICATION FORM Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency Ulica grada Vukovara 284, 10000 ZAGREB Tel.: 01 2369 300; Fax.: 01 2369 301 e-mail: ccaa@ccaa.hr Upravna pristojba 70,00 kn Informacije

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

Najvažnije odrednice novog zakona o javnoj nabavi što nas čeka?

Najvažnije odrednice novog zakona o javnoj nabavi što nas čeka? Najvažnije odrednice novog zakona o javnoj nabavi što nas čeka? Marijana Šperanda Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu Zagreb, 31. listopada 2016. godine Sudionici javne nabave

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET DOKUMENTACIJA NADMETANJA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE. Predmet nabave : hrana za laboratorijske životinje

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET DOKUMENTACIJA NADMETANJA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE. Predmet nabave : hrana za laboratorijske životinje SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET DOKUMENTACIJA NADMETANJA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE Predmet nabave : hrana za laboratorijske životinje Evidencijski broj nabave : B06/14 Zagreb, lipanj, 2014.

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: JN-OP-54/15 ZA REKONSTRUKCIJU TS 110/x kv Mostar 6 (RUDNIK)

TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: JN-OP-54/15 ZA REKONSTRUKCIJU TS 110/x kv Mostar 6 (RUDNIK) Broj protokola: JN-OP-54-05/15 Broj javne nabave: TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: ZA REKONSTRUKCIJU TS 110/x kv Mostar 6 (RUDNIK) svibanj, 2015. godine Rekonstrukcija TS 110/x kv Mostar

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

*** NACRT PREPORUKE. HR Ujedinjena u raznolikosti HR 2014/0238(NLE)

*** NACRT PREPORUKE. HR Ujedinjena u raznolikosti HR 2014/0238(NLE) EUROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za ribarstvo 21.11.2014 2014/0238(NLE) *** NACRT PREPORUKE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

VERZIJA Okvirni ugovor i Aneks I od. Dodatak o osiguranju u formi varijabilne marže od

VERZIJA Okvirni ugovor i Aneks I od. Dodatak o osiguranju u formi varijabilne marže od ACI Hrvatska Hrvatsko financijsko tržišno udruženje www.forexcroatia.hr Gospodarsko interesno udruženje Hrvatska udruga banaka www.hub.hr Okvirni ugovor i Aneks I od VERZIJA 2017 Dodatak o osiguranju u

More information

GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorefineries

GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorefineries Doc.dr.sc. Vanja Jurišić (AFZ) Slavica Rukavina, univ.spec.oec.mag.ing.bioteh. (INA) GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorefineries Konzorcij Industries Joint Undertaking under the

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Godina XVIII/X Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XVIII/X Ponedjeqak, godine

Godina XVIII/X Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XVIII/X Ponedjeqak, godine Godina XVIII/X Ponedjeqak, 29. 12. 2014. godine O NABAVCI 184-3-2-1-3-3/14 tum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.12.2014. u 10:23 ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv:

More information

Projekta Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Projekta Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine Projekta Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine 1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA JEDINICA

More information

Novine u postupku javne nabave i nova iskustva

Novine u postupku javne nabave i nova iskustva Jamstva u javnoj nabavi Novine u postupku javne nabave i nova iskustva Zagreb, 27. studenoga 2013. Praksa Europskog suda u području javne nabave Bagatelna javna nabava Novine u Zakonu o javnoj nabavi kod

More information

JAVNI NATJECAJ za prijam u driavnu sluibu na neodredeno vrijeme. VISI SA V JETNIK-SPECIJALIST ZA PLANlRANJE I ANALITlKU (red. br. 4.

JAVNI NATJECAJ za prijam u driavnu sluibu na neodredeno vrijeme. VISI SA V JETNIK-SPECIJALIST ZA PLANlRANJE I ANALITlKU (red. br. 4. REPUBLIKA HRVATSKA DRZAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNISTVO KLASA: 112-01118-010/0008 URBROJ: 559-08/4-18-005 Zagreb, 8. studeni 2018. Sukladno clanku 45. Zakona 0 drzavnirn sluzbenicirna ("Narodne novine"

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Sustav potpore za program OBZOR 2020.

Sustav potpore za program OBZOR 2020. Sustav potpore za program OBZOR 2020. INFORMATIVNI DAN Obzor 2020. Prioritet:Industrijsko vodstvo Područje: Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada (NMP+B)

More information

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeljak, 9. 2. 2015. godine OBAVJE[TEWE O NABAVCI 87-1-1-10-3-13/15 tum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.2.2015. u 13:04 ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN I1.Podaci o ugovornom organu

More information

UGOVOR O KUPOPRODAJI

UGOVOR O KUPOPRODAJI SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU ZAVRŠNI RAD UGOVOR O KUPOPRODAJI Mentor: Doc. dr. sc. Ratko Brnabić Student: Suzana Jakšić Split, rujan. 2017. SADRŽAJ SADRŽAJ... 2 1. UVOD... 1 1.1. Definicija

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Osnove provedbe i praćenja projekta Dunja Bonacci Skenderović

Osnove provedbe i praćenja projekta Dunja Bonacci Skenderović Osnove provedbe i praćenja projekta Dunja Bonacci Skenderović 10. travnja 2013. 1 Sadržaj Uvod i Osnove provedbe projekata kod ugovora o bespovratnim sredstvima: Početak provedbe projekta Sekundarna nabava

More information

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik ACI Hrvatska (www.forexcroatia.hr) je neprofitna udruga građana Republike Hrvatske koji su profesionalno uključeni

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBE-MOTORNO GORIVO (DIZEL) ZA SLUŽBENA VOZILA OPĆINE TRNOVO - TENDERSKA DOKUMENTACIJA

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBE-MOTORNO GORIVO (DIZEL) ZA SLUŽBENA VOZILA OPĆINE TRNOVO - TENDERSKA DOKUMENTACIJA Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Municipality of Trnovo MUNICIPALITY

More information

POZIV broj: za Otvoreni postupak javne nabavke

POZIV broj: za Otvoreni postupak javne nabavke CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Luka Kotor"A.D.Kotor, Broj 0304-87 Mjesto i datum Kotor 13/02/2012 Na osnovu čl. 62 i 63

More information

o bra z I 0 z e nj e

o bra z I 0 z e nj e BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVlNE FEDERALNO MINIST ARSTVO PROMET A I KOMUNIKACIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

More information

ZNAČAJ PROCEDURE JAVNE NABAVE ZA PRIJAVU I REALIZACIJU EU PROJEKTA

ZNAČAJ PROCEDURE JAVNE NABAVE ZA PRIJAVU I REALIZACIJU EU PROJEKTA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Zvonimir Lalić, apsolvent Sveučilišni diplomski studij Agroekonomika Smjer: Agroekonomika ZNAČAJ PROCEDURE JAVNE NABAVE

More information

II. DIO OPĆI UVJETI. (a) biti zajedno i pojedinačno odgovorni za provedbu Projekta u skladu s odredbama i uvjetima Ugovora;

II. DIO OPĆI UVJETI. (a) biti zajedno i pojedinačno odgovorni za provedbu Projekta u skladu s odredbama i uvjetima Ugovora; II. DIO OPĆI UVJETI DIO A ZAKONSKE I ADMINISTRATIVNE ODREDBE ČLANAK II.1 OPĆE OBVEZE I ULOGE KORISNIKA II.1.1 Opće obveze i uloga korisnika Korisnici su obvezni: (a) biti zajedno i pojedinačno odgovorni

More information

Pravo međunarodne trgovine III. MEĐUNARODNO TRGOVAČKO UGOVORNO PRAVO MJERODAVNO PRAVO I UNIFIKACIJA

Pravo međunarodne trgovine III. MEĐUNARODNO TRGOVAČKO UGOVORNO PRAVO MJERODAVNO PRAVO I UNIFIKACIJA Pravo međunarodne trgovine III. MEĐUNARODNO TRGOVAČKO UGOVORNO PRAVO MJERODAVNO PRAVO I UNIFIKACIJA UGOVOR Temeljni instrument međunarodne trgovine Pravni posao koji nastaje suglasnim očitovanjem volje

More information

En-route procedures VFR

En-route procedures VFR anoeuvres/procedures Section 1 1.1 Pre-flight including: Documentation, mass and balance, weather briefing, NOTA FTD FFS A Instructor initials when training 1.2 Pre-start checks 1.2.1 External P# P 1.2.2

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

"Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori ZNANSTVENA SURADNJA "

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori ZNANSTVENA SURADNJA Upute za podnositelje projektnih prijedloga "Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori ZNANSTVENA SURADNJA " Natječajni rok: PZS-2019-xx Sadržaj A Projektni prijedlog... 3 1. Voditelj i suvoditelj

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA. ZA NABAVKU REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA TS 110/x kv NOVI GRAD

TENDERSKA DOKUMENTACIJA. ZA NABAVKU REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA TS 110/x kv NOVI GRAD BROJ PROTOKOLA: JN-OP-17-2/15 BROJ JAVNE NABAVKE: JN-OP-17/15 TENDERSKA DOKUMENTACIJA Broj nabavke: JN OP - 17/15 ZA NABAVKU REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA TS 110/x kv NOVI GRAD OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba za servis e-dražba Zagreb, prosinac 2018. strana: 2/83 Sadržaj: 1. UVOD... 3 1.1. Cilj i svrha... 3 1.2. Područje primjene... 3 2. POJMOVI I SKRAĆENICE... 4 3. PREDUVJETI KORIŠTENJA... 4 3.1. Postavke

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA Nabavka usluga fiksne telefonije

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA Nabavka usluga fiksne telefonije OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 122/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 i 329 Mjesto i datum: Nikšić, 28.12.2017.g.

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA - Ugovor o bespovratnim sredstvima. Zagreb, 20. studenoga godine

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA - Ugovor o bespovratnim sredstvima. Zagreb, 20. studenoga godine FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA - Ugovor o bespovratnim sredstvima Zagreb, 20. studenoga 2012. godine Sadržaj Struktura ugovora o bespovratnim sredstvima Grant izvještaji Proces kontrole grant izvještaja

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening Obzor 2020. financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Administrativnopravna provedba Obzor 2020. projekata u Republici Hrvatskoj Zagreb, 17. svibnja 2016. Manda Japunčić, Obzor 2020.

More information

PITANJA I ODGOVORI Podrška razvoju Centara kompetencija

PITANJA I ODGOVORI Podrška razvoju Centara kompetencija PITANJA I ODGOVORI Podrška razvoju Centara kompetencija www.strukturnifondovi.hr FOND: EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: 1. ROK ZA PODNOŠENJE PP: OD 26.06.2017. DO

More information

Practical training. Flight manoeuvres and procedures

Practical training. Flight manoeuvres and procedures ATL/type rating skill test and proficiency - helicopter anoeuvres/rocedures Section 1 elicopter exterior visual inspection; 1.1 location of each item and purpose of inspection FTD ractical training ATL//Type

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 63/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 442 Mjesto i datum: Nikšić, 19.10.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information

Permanent Expert Group for Navigation

Permanent Expert Group for Navigation ISRBC E Permanent Expert Group for Navigation Doc Nr: 2-16-2/12-2-PEG NAV October 19, 2016 Original: ENGLISH INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION PERMANENT EXPERT GROUP FOR NAVIGATION REPORT OF THE

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU OBRAZAC 3 Skupština Crne Gore Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 00-56/18-131/2 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 4 Mjesto i datum: 25. jun 2018. godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba za servis e-dražba Zagreb, kolovoz 2018. strana: 2/81 Sadržaj: 1. UVOD... 3 1.1. Cilj i svrha... 3 1.2. Područje primjene... 3 2. POJMOVI I SKRAĆENICE... 4 3. PREDUVJETI KORIŠTENJA... 4 3.1. Postavke Internet

More information

Broj/Број. Година XVIII Понедјељак, 19. маја годинe. Godina XVIII Ponedjeljak, 19. maja/svibnja godine

Broj/Број. Година XVIII Понедјељак, 19. маја годинe. Godina XVIII Ponedjeljak, 19. maja/svibnja godine Godina XVIII Ponedjeljak, 19. maja/svibnja 2014. godine PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 614 Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine,

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a BROJ PROTOKOLA: 4114-IX/17 BROJ JAVNE NABAVKE: 4114-U-IX/17 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a PREGOVARAČKI

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

U izlaganju teme bit će obrađeni tipični ugovori o izvođenju radova u provedbi građevinskih projekata, projektne neizvjesnosti,

U izlaganju teme bit će obrađeni tipični ugovori o izvođenju radova u provedbi građevinskih projekata, projektne neizvjesnosti, AKTUALNO Građevinar 1/2015 PRIPREMIO: Mirko Orešković GARANCIJA I ZADRŽANO PLAĆANJE U UGOVORNIM ODNOSIMA Neizvjesnost garancije rizici Kada naručitelj može određivati uvjete za izvođenja i građenje, tada

More information

I. OPĆE ODREDBE. Sadržaj Pravilnika. Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE. Sadržaj Pravilnika. Članak 1. Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 34. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/2008. i 90/2011.), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

More information

POLITIKA ZAPRIMANJA I IZVRŠAVANJA NALOGA. Članak 1.

POLITIKA ZAPRIMANJA I IZVRŠAVANJA NALOGA. Članak 1. CENTAR BANKA d.d. Zagreb UPRAVA Zagreb, 30.ožujak 2011. Odluka br. 10-34/3/2011 Temeljem članka 37. Statuta Centar banke d.d. Zagreb, Uprava Banke na 10. sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine donosi

More information

GRAĐANSKI ZAKONIK REPUBLIKE KOSOVO

GRAĐANSKI ZAKONIK REPUBLIKE KOSOVO GRAĐANSKI ZAKONIK REPUBLIKE KOSOVO KNJIGA PRVA OPŠTI DEO [ ] KNJIGA DRUGA OBLIGACIONI ODNOSI DEO I OPŠTE ODREDBE GLAVA I OSNOVNA NAČELA Član 1 Definicija obligacija 1. Obligacija je dužnost koju treba

More information

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA IZNAJMLJENE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE VODOVE

STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA IZNAJMLJENE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE VODOVE STANDARDNA PONUDA HRVATSKOG TELEKOMA d.d. ZA IZNAJMLJENE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE VODOVE U Zagrebu, 1. listopada 2015. godine* *Napomena: Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA POSTUPAK JAVNE NABAVE- KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU ROBA

TENDERSKA DOKUMENTACIJA POSTUPAK JAVNE NABAVE- KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU ROBA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE FEDERALNAGROMEDITERANSKI ZAVOD 88000 MOSTAR TENDERSKA DOKUMENTACIJA POSTUPAK JAVNE NABAVE- KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU ROBA

More information

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 21/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 427 Mjesto i datum: Nikšić, 15.03.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information

Prekogranična regija gdje rijeke. spajaju, a ne razdvajaju

Prekogranična regija gdje rijeke. spajaju, a ne razdvajaju Prekogranična regija gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju O programu B Light Grant Shema je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska Hrvatska

More information

EENC: Europska usluga elektroničke naplate cestarine Izjava o području primjene usluge EENC

EENC: Europska usluga elektroničke naplate cestarine Izjava o području primjene usluge EENC EENC: Europska usluga elektroničke naplate cestarine Izjava o području primjene usluge EENC UVOD Ovaj dokument donosi osnovne elemente koji se odnose na prava pristupa domeni Bina - Istre d.d. za uslugu

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 92/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 446 Mjesto i datum: Nikšić, 17.08.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information