Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo

Size: px
Start display at page:

Download "Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo"

Transcription

1 Ho Etsa Bonnete ba hore o Fihlella Dibefiti tsa Social Security le Ditlhapiso tsa Sebakeng sa Mosebetsi Indastering ya Merafo Lethathamo la Mekgatlo le Mekgwatshebetso 1

2 Selelekela Basebetsi ba nakong e fetileng ba merafong ba tswela pele ho fumana diphephetso tabeng ya ho fihlella tlhahisoleseding e nepahetseng mabapi le mekgatlo, mekgwatshebetso ha ba etsa ditleleimi tsa ditlhapiso le dibenefiti tsa social security. Mekgatlo ena le yona e ile ya shebana le mathata a itseng mabapi le ho fumana majalefa.ho tshepjwa hore bukana ena e tla rarolla bothata bona le ho thusa hlola bothata bona le ho thusa tlhophisong ya ditefello tsa dibenefiti tse sa tleleimuwang tsa social security le bakeng sa ditlhapiso bakeng sa ho kula le temalo e etsahetseng mosebetsing. Ho fihlella dibenefiti tsa social security ho na le kgahlamelo e ntle haholo mabapi le boleng ba bophelo ba basebetsi ba nakong e fetileng ba merafong ba fumahehileng hammoho le bakeng sa majalefa a bafu ba basebetsi ba merafong. Bukana ena e fana ka tlhahisoleseding mabapi le ditokelo le mekgwatshebetso ya ho etsa ditleleimi tsa dibenefiti mme e ka sebediswa ke basebetsi ba ntseng ba sebetsa hona jwale merafong, basebetsi ba tlohetseng mosebetsi le bafepuwa ba bona kapa moemedi ya molaong. Mekgatlo e latelang e ile ya tlatsetsa tokisetsong ya bukana ena: Rand Mutual Assurance Company, Mine Workers Provident Fund, Sentinel Retirement Fund, TEBA limited, Southern Africa Miners Association (SAMA), le Medical Bureau for Occupational Diseases (MBOD) le Compensation Commissioner for Occupational Diseases (CCOD) le Mines 1970 Unclaimed Benefits Funds. The Southern Africa Trust e ile ya tshehetsa kgatiso ya bukana ena. The Southern Africa Trust ke mokgatlo o ikemetseng, o sa etseng profiti o tshehetsang dipuisano tsa sebaka tsa pholisi bakeng sa dipholisi tse fedisang bofumanehi. 2

3 Theibole ya Dikahare Selelekela...2 Mine Workers Provident Fund...4 Sentinel Retirement Fund...6 Rand Mutual Assurance...8 Lefapha la Naha la Bophelo bo Botle: Medical Bureau for Occupational Diseases (MBOD) le Compensation Commissioner for Occupational Diseases (CCOD)...10 Mines 1970 Unclaimed Benefits Preservation Pension & Provident Funds...12 TEBA Limited...13 Southern Africa Miners Association

4 Mine Workers Provident Fund Lekgotla la Bolaodi la Molao Molao wa Letlole la Penshene wa 1956 le Boto ya Ditshebeletso tsa Ditjhelete Tlhaloso ya Dibenefiti Letlole le lefella dibenefiti tsa lefu, bokudi bo totileng, dibenefiti tsa lepato bakeng sa setho ka mora dilemo tse ho nka penshene, dibenefiti tsa lepato bakeng sa setho le lelapa le haufi la setho, le dibenefiti tsa ho tlohediswa mosebetsi. Ditekanyetso tsa ho Tshwaneleha bakeng sa Batho ba Etsang Ditleleimi Letlole le entswe ka ditho tse tlohang sehlopheng sa bobedi ho isa sehlopheng sa borobedi; basebetsi ba se nang tsebo e feletseng ya mosebetsi kapa basebetsi ba tlwaelehileng. Boholo ba ditho tsena ke ba National Union of Mineworkers (NUM). Letlole le bulehetse ditho tsohle tsa leng indastering ya Merafo bao bahiri ba bona e leng bahiri ba nkang karolo Letlong la Providente la Basebetsi ba Merafong (Mineworkers Provident Fund). Diofi tsa ho Hlahlela Ditleleimi le bakeng sa Dibenefiti mona Afrika Borwa Ofisi e Kgolo Sage Centre Building, 4 th Floor No: 10 Fraser Street Corner Pritchard Street Johannesburg, 2000 Mohala: Fekse: Lebitso la Motho eo ho ka Ikopangwang le yena: Lihle Khoza Mekgwatshebetso ya kopo e ka fumanwa ditsing tsa ditshebeletso tsa dikhastomara le hape ho websaete ya rona mona 4

5 Ditsi tseo o ka yang Mehahong ya Tsona Setsi sa Johannesburg Seo o ka Yang ho Sona: 45 Commissioner Street, Life Centre Building Ground Floor, 2000 Mohala: +27(0) /3084/3016/3018 Fekse: +27(0) / Setsi sa Carletonville Seo o ka Yang ho Sona: No 2 Office Park, Uys Buys Corner Kaolin & Radium Street Carletonville, 2499 Mohala: +27 (0) /3189 Fekse: +27 (0) Setsi sa Welkom Seo o ka Yang ho Sona: 3 Power Road Ernest Oppenheimer Hospital 9459, Welkom Mohala: +27 (0) /3196 Fekse: +27 (0) Setsi sa Witbank Seo o ka Yang ho Sona: 16 Mandela Street, M & B Centre Office No.9, Witbank Mohala: +27 (0) /3183/3182 Fekse: +27 (0) Setsi sa Orkney Seo o ka Yang ho Sona: Shop No. 12, Umuzimuhle Shopping Complex, Vaal Reefs No. 3 Orkney Mohala: +27 (0) /3262 Fekse: +27 (0)

6 Sentinel Retirement Fund Lekgotla la Bolaodi la Molao Molao wa Matlole a Penshene Tlhaloso ya Dibenefiti Dibenefiti tsa ho nka penshene, kgulo, lefu le kgolofalo Ditekanyetso tsa ho Tshwaneleha bakeng sa Batho ba Etsang Ditleleimi Mekgwatshebetso ya kopo e ka fumanwa ditsing tsa ditshebeletso tsa dikhastomara le hape ho websaete ya bona mona Diofi tsa ho Hlahlela Ditleleimi le bakeng sa Dibenefiti 1. Mona Afrika Borwa: Etsa kopo bakeng sa dibenefiti ka mokgwa wa elektroniki kapa ka ho ya ka seqo ditsing tsa letlole Parktown, Witbank, Welkom, Carletonville le Klerksdorp. 2. Kantle ho Afrika Borwa: Etsa kopo bakeng sa dibenefiti ka mokgwa wa elektroniki mme ditho tse tshwanelehang di leshwa ka kotloloho diakhaonteng tsa bona tsa banka Lebitso la Motho eo ho ka Ikopangwan le yena: Mr Madula Mananye Mohala: Web: Ditsi Tseo o ka Yang ho Tsona Setsi sa Ditshebeletso tsa Ditlelaente: Carletonville S Buys Office Park, Shop no. 10 Corner Kaolin & Radium streets Imeile: Mohala: /9 or Setsi sa Ditshebeletso tsa Ditlelaente: Klerksdorp 54 Buffeldoring Street, Wilkoppies Imeile: Mohala: or

7 Setsi sa Ditshebeletso tsa Ditlelaente: Welkom Shop 24, The Strip, 314 Stateway Imeile: Mohala: /6 or Setsi sa Ditshebeletso tsa Ditlelaente: Witbank WCMAS Building Corner OR Tambo and Susanna streets Emalahleni (Witbank) Imeile: Mohala: or

8 Rand Mutual Assurance Lekgotla la Bolaodi la Molao Rand Mutual Assurance (RMA) e fan aka ditlhaphiso bakeng sa kgolofalo e bakilweng ke ditemalo mosebetsing kapa malwetse a fumanweng ke basebetsi nakong ya tshebetso ya bona, kapa lefu le bakilweng ke ditemalo tse jwalo kapa malwetse ka ho sebedisa laksense ya tshebetso ho ya ka karolo ya 30 ya Molao wa Ditlhapiso bakeng sa Temalo kapa Bolwetse Mosebetsing (Compensation for Occupational Injury & Disease Act (COIDA)) (Molao wa Nom. 130 wa 1993) ho tswa Lefapheng la Mesebetsi. Tlhaloso ya dibenefiti 3. Moputso o fihlang ho 75% wa matsatsi a ho ba siyo mosebetsing (tefello ya RMA ya meputso e feletseng) ho itshetlehile ka moedi o behilweng ha o ntse o hlaphohelwa ho fihla dilemong tse 2 4. Ditshenyehelo tsa bongaka ho fihla ho Maximum Medical Improvement (MMI) di etsahala ha mohiruwa ya lemetseng a fihla boemong bo sa kgoneng ho ntlafafala kapa dilemo tse 2 5. Ditlhapiso bakeng sa Kgolofalo e Feletseng haeba ho na le kgolofalo ka mora MMI 6. Ditshenyehelo tse tswelang pele tsa bongaka haeba kalafo e tswelang pele e ntlafatsa kgolofalo bakeng sa temalo / bolwetse bo tlalehilweng 7. Penshene ya ho Hlokahala e leng penshene ya kgwedi le kgwedi, tjhelete e leshwang hanngwe ho bahlolohadi le ditshenyehelo tsa lepato 8. Thuso ya tjhelete ya Constant Attendance Allowance (CAA) bakeng sa batho ba nkileng penshene ba nang le kgolofo e feletseng ya 100% ba seng ba sa kgone ho etsa ditshebetso tsa letsatsi le letsatsi 9. RMA e lefa thuso ya tjhelete ya lelapa bakeng sa batho ba nkileng penshene bao tekolo e bontshang hore ba na le kgolofalo e feletseng ya 100% ba nang le (ba)mohatsa le ngwana ya fetang a le mong ya ka tlase ho dilemo tse 18, nakong ya kotsi ena. Ditekanyetso tsa ho Tshwaneleha bakeng sa Batho ba Etsang Ditleleimi Mosebetsi ofe kapa ofe ya hlahelwang ke kotsi e amanang le mosebetsi kapa malwetse a amanang le mosebetsi ho iphaphathilwe ke shejule ya 3 ya Molao. Temalo efe kapa efe kapa 8

9 bolwetse bo tlalehilweng ke mohiruwa kapa motho e mong lebitsong la mohiruwa ho mohiri, mme e lokela ho tlalehelwa RMA ke mohiri nakong e behilweng bakeng sa tekolo ya temalo le kamohelo. Haeba temalo e amohelwa motho ya hlahelang tleleimi a ka fumana bonyane ba ditokelo tsa tefello tse hlalositsweng ke COIDA ho itshetlehile ka hore na temalo e totile hakae kapa bolwetse bo totile hakae. Diofi tsa ho Hlahlela Ditleleimi le bakeng sa Dibenefiti Sebaka sa qalo kapa keno ke ka mohiri bakeng sa ditleleimi tse ntjha. 1. Mona Afrika Borwa: RMA e na le diofisi tseo o ka yang ho tsona dibakeng tsohle tseo ho nang le merafo e sebetsang ho parola Afrika Borwa, ka ho kgetheha Carletonville, Emalahleni, Johannesburg, Klerksdorp, Rustenburg, Pretoria, Durban le Welkom. Ho na le ofisi e tlasana sebakeng sa mehleng sa ho thaotha bakeng sa indasteri ya merafo Umthatha Kapa Botjhabela. 2. Kantle ho Afrika Borwa: RMA e na le ofisi e tlasa dibakeng tsa mehleng tsa ho thaotha bakeng sa indasteri ya merafo mane Maseru Lesotho le Xai-Xai Mozambique. Web: Setsi sa Boikopanyo:

10 Lefapha la Naha la Bophelo bo Botle: Medical Bureau for Occupational Diseases (MBOD) le Compensation Commissioner for Occupational Diseases (CCOD) Medical Bureau for Occupational Diseases (MBOD) le Compensation Commissioner for Occupational Diseases (CCOD) ke Batsamaisi hara Cluster Occupational Health Lefapheng la Naha la Bophelo bo Botle. Ke makgotla a molao a thehilweng ho ya ka Occupational Diseases in Mines and Works Act (ODMWA) (Molao wa Malwetse Merafong le Mesebetsing), Molao wa Nomoro ya 78 wa 1973 ho latela kamoo o fetotsweng kateng, ohlokometsweng ke Letona la Bophelo bo Botle. ODMWA o laola le beha leihlo ka nako ya bophelo kaofela batho bao nakong e fetileng ba neng ba sebetsa merafong, le ho hlahloba batho ba neng ba sebetsa merafong nakong e fetileng le ba ntse ba sebetsa hona jwale bakeng sa ditlhapiso tse ka bang teng tsa malwetse a matshwafo a bakilweng ke mosebetsi. Tlhokomelo ya batho ba ntseng ba sebetsa merafong hona jwale ke boikarabelo ba mohiri ho ya ka Molao wa Bophelo bo Botle Merafong le Polokeho, o qadileng ho sebetsa ka Lekgotla la Bolaodi la Molao Molao wa Malwetse Merafong le Mesebetsing Molao wa Nomoro ya 78 wa 1973 ho latela kamoo o fetotsweng kateng; ho tloha mona re o bitsa ODMWA. Tlhaloso ya Dibenefiti 1. E fana ka benefiti ya ditlhahlobo tsa bongaka (BME) bakeng sa basebetsi ba ntseng ba sebetsa merafong le basebetsi ba nakong e fetileng merafong e tlasa taolo le ba ka leshwang ditlhapiso bakeng sa malwetse a ka hlahang a matshwafo. 2. Tekolo ya dikopo tsa bafu e hloka ditho (pelo le matshwafo) a mofu eo e neng e le mosebetsi wa hona jwale le wa nakong e fetileng wa merafong hore ditho tsena di ntshuwe ho iphaphathilwe le tumello ya lelapa la mofu, mme ditho tsena tsa mmele di tla romelwa ho National Institute for Occupational Health (NIOH) bakeng sa tlhahisoleseding mabapi le mekgwatshebetso ya MBOD mona

11 3. Tefello ya ditlhapiso bakeng sa basebetsi ba merafong ba tshwanelehang kapa tefello ho bajalefa ba bona. Ditekanyetso tsa ho Tshwaneleha bakeng sa Batho ba Etsang Ditleleimi Diofi tsa ho Hlahlela Ditleleimi le bakeng sa Dibenefiti 1. Mona Afrika Borwa: Benefit Medical Examination (Tlhahlobo ya Bongaka bakeng sa Dibenefiti) e etsetswa diofising tsa MBOD tse leng mane 144 De Korte Street, MBOD 1. Nalane / rekoto ya tshebeletso 2. Kopi ya ID 3. Kopo e tlatsitswe ka botlalo 4. X-ray ya morao-rao ya sefuba Braamfontein Johannesburg ho latela apoitmente mona: kapa sebakeng seo ho etswang ditshebeletso tse ngata ho sona mane Carletonville Hospital Carletonville le Nelson Mandela Academic Hospital Umtata; le dipetleleng tsa setjhaba kapa dingakeng tsa praevete tse tlasa kontranka ya Lefapha la Bophelo bo Botle. Bakeng sa Tlhahisoleseding mabapi le Bafani ba Ditshebeletso ba tlasa Kontraka Motho eo ho ka Ikopangwang le yena: Leseyane Doreen Mohala: Fekse: Imeile: 11 CCOD 1. GW 80/20 e tlatsitswe 2. GW Dikgatiso tsa menwana (motho ya etsang tleleimi/mojalefa) 4. Rekoto ya tshebeletso 5. Kopi ya ID e nang le bopaki (motho ya etsang tleleimi) 6. Kopi ya ID e nang le bopaki (mojalefa) 7. Kopi e nang le bopaki ya lengolo la lenyalo 8. Kopi ya nang le bopaki ya lengolo la kamohelo mosebetsing 9. Setatament sa banka (mojalefa)

12 Mines 1970 Unclaimed Benefits Preservation Pension & Provident Funds Lekgotla la Bolaodi la Molao Molao wa Matlole a Penshene le Boto ya Ditshebeletso tsa Ditjhelete Tlhaloso ya Dibenefiti Dibenefiti tse di sa Patalwang Ditekanyetso tsa ho Tshwaneleha bakeng sa Batho ba Etsang Ditleleimi Dibenefiti tseo ho sa etswang ditleleimi tsa tsona ho ditho tse tshwanelehang Diofi tsa ho Hlahlela Ditleleimi le bakeng sa Dibenefiti 1. Mona Afrika Borwa Alexander Forbes Help Desk Nomoro ya Mohala Kantle ho Afrika Borwa Alexander Forbes Help Desk Nomoro ya Mohala Motho eo ho ka Ikopangwang le yena: AH Smith (Mohlokamedi e Moholo) Mohala: Imeile: 12

13 TEBA Limited Lekgotla la Bolaodi la Molao Boto ya Ditshebeletso tsa Ditjhelete e hlokometse tshebediso ya Molao wa Matlole a Penshene wa 1956 le diphetoho tsa ona tse ngata bakeng sa dibenefiti tsa penshene. Mmuso wa Afrika Borwa, ka tshebediso ya Lefapha la Bophelo bo Botle o hlokometse tshebediso ya Leano la Naha la Tlhophiso (National Strategic Plan) ( ). Tlhaloso ya Dibenefiti 1. TEBA e thusa basebetsi ba merafo le bajalefa ba basebetsi ba hlokahetseng hore ba etse ditleleimi tse sa etswang tsa Dibenefiti tsa Letlole la Penshene. 2. Tlhokomelo e Fanwang Lapeng (Home-based Care) (HBC) jwaloka tokisetso e loketseng ya kalafo ya bongaka. Ditekanyetso tsa ho Tshwaneleha bakeng sa Batho ba Etsang Ditleleimi 1. Ditho tsa nakong e fetileng (Basebetsi ba Merafong) kapa bajalefa ba ditho tse hlokahetseng tseo e neng e le tsa Matlole a Penshene Nakong e Fetileng. 2. Basebetsi ba Nako e Fetileng (Basebetsi ba Merafong) ba Merafong ba ileng ba fumana mafu a TB/Silicosis. Ditsi Tseo o ka Yang ho Tsona Lekala la Diofisi tse Kgolo: 1302 Josina Machel Avenue Alto-Mae Maputo Mohala: or Lekala la Diofisi tse Kgolo Swaziland: Mbabane -Manzini Road Corner Mahlokohla Street (Next to Mbabane market) Mohala: or Lekala la Diofisi tse Kgolo Lesotho: 226 Moshoeshoe road Maseru Opposite Life High School Mohala:

14 Tshalomorao le Pokello ya Ditokomane Re thehile ditsi tse sebetsang hantle metseng dibakeng tse romelang basebetsi tse nang le mehaho ya moraorao le neteweke le disebediswa. Re kgothaletsa batho ho botsa mabapi le dibenefiti dife kapa dife tseo ba dumelang hore ba na le tokelo ya ho di fumana. Boikgathatso bona ke tseo e re thusang ho lokolla ditjhelete kapa matlole ho a fetisetsa matsohong a batho ba fumanehileng le dibakeng tsa mahaeng. TEBA e thehile neteweke ya tlhokomelo e fanwang lapeng (HBC) le lenaneo la TB bakeng sa ho laola TB dibakeng tsa SADC, moo ho nang le batho ba sebaka seo ba rupeletsweng ka tsebo e hlokehang. Bahiri ba romela bahiruwa ba nang le dikgolofalo tsa bongaka ho TEBA bakeng sa tlhokomelo ha ba ntse ba le lapeng. Tlhophiso ya HBC e sebediswa bakeng sa ho sala morao, ho etsa diteko le ho fana ka meriana bakeng sa bakufi ba TB mme sena se etsa hore re fetohe sebaka se molemo ka ho fetisisa se hokahanyang TB bakeng sa indasteri ya merafo. Diofi tsa ho Hlahlela Ditleleimi le bakeng sa Dibenefiti 1. Mona Afrika Borwa: Etela diofisi dife kapa dife tse 90 tsa TEBA naheng ka bophara bakeng sa ngodiso le dipotso tse tswellang bakeng sa Dibenefiti tsa Letlole la Penshene tse sa leshwang. 2. Bakeng sa Tshalomorao le Pokello ya Ditokomane: TEBA e na le diofisi Botswana, Lesotho, Mozambique le Malawi. Dipotso di ka botswa diofising dife kapa dife ho tsena. Bakeng sa Tshalomorao le Pokello ya Ditokomane Motho eo ho ka Ikopangwang le yena: Boyboy Modise Mohala: Fekse: Imeile: Web: Bakeng sa Tshehetso ya Tlhokomelo ya Bophelo bo Botle Motho eo ho ka Ikopangwang le yena: Nobesuthu Mnguni Mohala: Fekse: Imeile: Web: 14

15 Southern Africa Miners Association The Southern Africa Mines Association, SAMA, ke Mokgatlo o sa Etseng Profiti o tshehetsang basebetsi ba merafo le bao pele e neng e le basebetsi ba merafong mona Afrika Borwa. Mokgatlo wa lebatowa hona jwale o na le ditho tse tharo, Ex-Miners Association of Lesotho; Association of Mozambican Mineworkers (AMIMO) le Swaziland Migrant Mine Workers Association (SWAMMIWA). SAMA e fana tshehetso ya basebetsi bakeng sa bao pele e neng e le basebetsi ba merafong le bakeng sa bafepuwa ba bona ho ntlafatsa bophelo ba bona le ho neha bao e neng e le basebetsi ba merafong tshehetso le ho thusa bafepuwa ba bona hore ba fihlelle dibenefiti tsa social security leditlhapiso bakeng sa bolwetse le temalo e etsahetseng mosebetsing. Dintlha tsa Boikopanyo Rantso Mantsi Ex-Miners Association of the Mountain Kingdom of Lesotho Imeile: Mohala: Vama Jele Swaziland Mineworkers Association (SWAMMIWA) Imeile: Mohala: Moises Uamusse Associacao de Mineiros Mocambicanos (AMIMO) Imeile: Mohala: ,

16 Buka ena e hlophisitswe ke Southern Africa Trust, le ka tshehetso ya Ford Foundation Southern Africa Trust 4 Midridge North International Business Gateway 6th Road (off New Road) Midrand, 1685 SOUTH AFRICA Postnet Suite 100 Private Bag X121 Halfway House, 1685 SOUTH AFRICA Mohala: Fekse: Imeile: Web: 16

IDIKATENG NEWSLETTER YA SETHO MINEWORKERS PROVIDENT FUND SIYAKHULA WE ARE GROWING SESOTHO PHATLALATSO MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO

IDIKATENG NEWSLETTER YA SETHO MINEWORKERS PROVIDENT FUND SIYAKHULA WE ARE GROWING SESOTHO PHATLALATSO MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO SIYAKHULA WE ARE GROWING NEWSLETTER YA SETHO SESOTHO PHATLALATSO 01 2018 MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO IDIKATENG ATHIKELE: MOLAETSA HO TSWA HO MOHLANKA E MOHOLO TSHEBETSO YA PEHELETSO HO TSEBA

More information

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES Justice and Contitutional Development, Department of Ge

2 NO GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES Justice and Contitutional Development, Department of Ge !!: -:. Vol. 525 Pretoria, 18 March 2009 Maart No. 32033.::.:.::'.:.:. ':. ::;::::::»-....,...... ;:;:;:'::::-:'...... :-:.;," :.:-:::.: :. 2 NO.32033 GOVERNMENT GAZETTE, 18 MARCH 2009 No. CONTENTS Page

More information

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa

Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa PBO 930022142 NPO 049-191 Tshenyeho dementia ya boko bo ka pele (ho kenyeletswa Lefu la Pick) Leqephe lena le fana ka tlhahisoleseding e akaretsang hodima se seng sa dibopeho tse sa atang haholo tsa dementia,

More information

Lefu la Alzheimer ke eng?

Lefu la Alzheimer ke eng? Lefu la Alzheimer ke eng? PBO 930022142 NPO 049-191 Lefu la Alzheimer ke mofuta o atileng ka ho fetisisa wa tshenyeho ya methapo dementia. Leqephe lena la tlhahisoleseding le teka matshwao a ho kula le

More information

ETSA BAJETE MME O BOLOKE. Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete. Ina Wilken. Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke

ETSA BAJETE MME O BOLOKE. Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete. Ina Wilken. Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke ETSA BAJETE MME O BOLOKE Ithute maqheka bakeng sa tokoloho ho tsa ditjhelete Ina Wilken Phatlalatso ena e tsheheditswe ka motlotlo ka ditjhelete ke MOLAO WA NAHA WA MEKITLANE DITEKANYETSO TSA TSWALA DI

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015 , 2 No. 39015 GOVERNMENT GAZETTE, 24 July 2015 Act No. 8 of 2015 Appropriation Act, 2015 (English text signed by the President) (Assented to 22 July 2015) ACT To appropriate money from the National Revenue

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1)

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS (GRAP 1) Issued by the Accounting Standards Board February 2010 Tsebiso Standard of

More information

Ho tsamaya kapa ho lelera

Ho tsamaya kapa ho lelera Ho tsamaya kapa ho lelera PBO 930022142 NPO 049-191 Ho na le mabaka a mangata a hore ke hobaneng batho ba bang ba nang le dementia ba ikutlwa ba tlameha ho tsamaya hohle kapa ba tlohe lapeng. Ho bohlokwa

More information

Takatso ya dijo e seng ntle

Takatso ya dijo e seng ntle HO JA PBO 930022142 NPO 049-191 Haeba o hlokometse motho ya nang le dementia o tla batla ho netefatsa hore ba natefelwa ke dijo tsa bona le hore ba ja dijo tse tletseng bophelo, tse lekantsweng phepo.

More information

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA

ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA ACCOUNTING STANDARDS BOARD STANDARD OF GENERALLY RECOGNISED ACCOUNTING PRACTICE TJHELETE E HLAHANG DITSHEBELETSANONG TSEO ESENG TSA PHAPANYETSANO (MAKGETHO LE DIPHETISO) (GRAP 23) Issued by the Accounting

More information

Ketapele. Leano la bohlophisi ka ho phethahala ha lona le a fumaneha webesaeteng ya SABC, sabc.co.za, kapa ofising le ha e ka ba efe ya SABC.

Ketapele. Leano la bohlophisi ka ho phethahala ha lona le a fumaneha webesaeteng ya SABC, sabc.co.za, kapa ofising le ha e ka ba efe ya SABC. Ketapele SABC e sheba botjha Leano la Bohlophisi la jwale la koporasi. Bamamedi le basebetsi ke ba babedi ba bathahaselli ba SABC ba ka sehlohong mme bukana ena e hlophiseditswe ho kgonahatsa seabo sa

More information

TATAISO E PHETHAHETSENG YA HO REKA LEHAE TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA

TATAISO E PHETHAHETSENG YA HO REKA LEHAE TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA TATAISO E PHETHAHETSENG YA TSOHLE TSEO O LOKELANG HO DI TSEBA WWW.SAHOMELOANS.COM KE LETLOTLO. Ha ho potang hore ho ithekela lehae ho sa natswe hore ke lehae la hao la pele kapa tjhe ke e nngwe ya dintho

More information

Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit

Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PHEREKGONG 2017 FRANS MOKOENA Molemi wa Selemo wa Mehla e Metjha Frans Tshepo Mokoena (36) wa Tweespruit ho la Foreisetata o phatlaladitswe

More information

TSHEPISO YA MOLAO-THEO

TSHEPISO YA MOLAO-THEO HO SIRELETSA DITOKELO TSA MOBU/LEFATSHE O SEBEDISA MOLAO WA IPILRA Mphalane, 2015 TSHEPISO YA MOLAO-THEO Ka tlasa mmuso oa bokoloni le kgethollo, ditshwanelo tsa dimilione tsa batho ba batsho ne di sa

More information

QL5030(P1041)/ PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE Behaviour/Identification NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6

QL5030(P1041)/ PEDIATRIC INTERNATIONAL ADHERENCE QUESTIONNAIRE Behaviour/Identification NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6 NIAID PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS GROUP Page 1 of 6 Nomoro ya mokudi Nomoro ya porotocolo Letsatsi la ketelo ya mokudi P 1 0 4 1 sebaka sa tshebetso kgwedi mohla selemo Foromo ya beke *Nomoro ya tatelano

More information

Lentswe la Bohlale 01201_739_WordOfWisdom.indd 1 9/10/12 1:20 PM

Lentswe la Bohlale 01201_739_WordOfWisdom.indd 1 9/10/12 1:20 PM Lentswe la Bohlale Hobane boemo ba mmele ya rona bo ama moya wa rona, Ntate wa rona ya Mahodimong o re fa melao e etseditsweng ho ntlafatsa bophelo ba mmele le meya ya rona. Ele karolo ya Tsosoloso ya

More information

Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin

Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> Lwetse 2017 Mekgwa ya ho fokotsa tjhefo ya mycotoxin Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala ka hare: 05 Phepo e nepahetseng

More information

Boitokisetso pele ho sehla sa poone Sehla se tlang sa ho jala se tshepisa ruri e. Bala Ka Hare: PUDUNGWANA 2013

Boitokisetso pele ho sehla sa poone Sehla se tlang sa ho jala se tshepisa ruri e. Bala Ka Hare: PUDUNGWANA 2013 PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> PUDUNGWANA 2013 Koranta ya grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 03 Selelekela mokgweng wa no-till wa temo ya poone

More information

DIKEREITING TSA SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA

DIKEREITING TSA SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA SETATEMENTE SA NAHA SA LEANO LA KHARIKHULAMO LE TEKANYETSO DIKEREITING TSA 10-12 SESOTHO PUO YA LAPENG MORALO WA HO QETELA 1 Page KAROLO YA 1 Setatemente sa Naha sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso

More information

Nahana, weso Bohahlaudi temong

Nahana, weso Bohahlaudi temong PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> HLAKUBELE 2017 Nahana, weso Bohahlaudi temong Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 04 Diyunite tsa motjheso

More information

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi

Kananelo ya ntshetsopele ya molemi PULA IMVULA >> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >> TSHITWE 2014 Kananelo ya ntshetsopele ya molemi Koranta ya Grain SA ya bahlahisi ba ntseng ba hola Bala Ka Hare: 05 Ke etsa qeto jwang

More information

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng

Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng DIJO TSA MOYA SEHLENG SE LOKETSENG 1 Dijo Tsa Moya Sehleng Se Loketseng ` Dumela feela, dumela feela, Tsohle di lokile, feela. Ho jwang, tjena: Jwale kea dumela, jwale kea dumela, Tsohle di lokile, jwale

More information

LEANO LA TSHEHETSO LA BARUTWANA BA MOPHATO WA 12

LEANO LA TSHEHETSO LA BARUTWANA BA MOPHATO WA 12 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION Steve Vukile Tshwete Education Complex Zone 6 Zwelitsha 5608 Private Bag X0032 Bhisho 5605 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA CHIEF DIRECTORATE CURRICULUM MANAGEMENT LEANO

More information

*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA

*16 22 Phupu. Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Thuto ea 4 *16 22 Phupu Toka le Mohau Testamenteng ea Khale: Karolo ea 2 SABATHA MOTŠEARE OA MANTSIBOEA Bakeng sa Boithuto ba Beke Ena Bala: Ezek. 37:1 14; Ba-Ef. 2:10; Ezek. 47:1 8; Matt. 5:16; Tšen..

More information

MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL

MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL MORALO OA TEKANO OA LEKHOTLA OA PUSO EA LIBAKA LA MAISA PHOKA COMMUNITY COUNCIL The fields to be completed are:(libaka tse ttsoang ke tsena: Why - What is the objective; starting point, answer the questions?

More information

KE HO TJHABA HA LETSATSI

KE HO TJHABA HA LETSATSI KE HO TJHABA HA LETSATSI 1 KE HO TJHABA HA LETSATSI ` A re inamiseng dihlooho tsa rona. Morena, re sa bokana mona hoseng ho hotle hona ha Paseka, ho bona menokonyana e pheella ka matla ho thunyetsa ntle,

More information

CONTENTS. 36 Millennium Development Goals At A Glance. Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella. Pheliso ea bofuma. Pheliso Ea Tlala

CONTENTS. 36 Millennium Development Goals At A Glance. Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella. Pheliso ea bofuma. Pheliso Ea Tlala CONTENTS 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Lipehelo tsa ntlafatso ea moshoelella Pheliso ea bofuma Pheliso Ea Tlala Bophelo bo botle le boiketlo Thuto ea boleng bo phahameng Tekano ea ba

More information

autism practical aspects sesotho

autism practical aspects sesotho autism practical aspects sesotho p.o. box 84209, greenside tel: 011 484 9909 / 9923 fax: 011 484 3171 email: info@autismsouthafrica.org www.autismsouthafrica.org fround floor memorial institute for child

More information

LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE

LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 Mehoo ea mekha 1 le makhotla a lipolotiki LIKHETHONG TSA LA 03 PHUPTJANE 2017 E BA MOKHETHI EA NANG LE TSEBO BY ADV. MAMOSEBI PHOLO COMMISSIONER IEC Phatlalatso ena

More information

MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA

MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA MOLIMO O ITSEBISA KA LIKHATISO TSA OONA Ke ne ke batla ke makalitsoe ke ho bona motsoalle oa ka,, Joseph Boze, mono, eaba ke retoloha nakoana ho tsukutla letsoho la hae. 2 Ha re phetleng Lentsoe la Molimo

More information

BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO. Tsebe 1

BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO. Tsebe 1 BUKANA YA TSHEDIMOSETSO GO LATELA DITLHOKEGO TSA KAROLO 14 YA MOLAO WA TLHATLOSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO Tsebe 1 DITLHALOSO KAROLO 1 Mafoko a a latelang a tla nna le ditlhaloso tse di tshwanang

More information

`Density of GDP TEXT BOX. GDP per square kilometre

`Density of GDP TEXT BOX. GDP per square kilometre `Density of GDP TEXT BOX GDP per square kilometre The world at night Light indicates development? Southern Africa State of Cities Finances 2007 Tshwane Ekurhuleni Johannesburg Mangaung Msunduzi ethekwini

More information

Sub-Saharan Africa I10- Southern Africa

Sub-Saharan Africa I10- Southern Africa GEOGRAPHY Realms, Regions, and Concepts Sub-Saharan Africa I10- Southern Africa THE REGIONS OF SUBSAHARAN AFRICA 1 Southern Africa 10 states 2 East Africa 7 states 3 Equatorial Africa 9 states 4 West Africa

More information

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec

L VE DITLHOPHO TSA BOMMASEPALA YOUR. Khomisene ya Ditlhopho (IEC) SOUTH 18 MOTSHEGANONG 2011 AFRICA 2011 MUNICIPAL ELECTIONS. Go ikgolaganya le iec Khomisene ya Ditlhopho (IEC) Khomišene ya Ditlhopho ke mokgatlho o o ikemetseng o o sa tseyeng letlhakore o o tlhomilweng ke Kgaolo 9 ya Molaotheo. Khomišene e laola ditlhopho tsa Bosetšhaba, tsa porofense

More information

LIST OCTOBER 2018 CATALOGUE PAGE BARCODE TITLE EDITION PRICE

LIST OCTOBER 2018 CATALOGUE PAGE BARCODE TITLE EDITION PRICE VAT No: 4470126121 Share Call Number: 0860 10 50 50 Johannesburg Tel : (011) 807 5573/5470 Fax : (011) 807 7491 Cape Town Showroom Tel: (021) 514 3900 Fax: (021) 510 0493 Website : www.mapstudio.co.za

More information

SPREADING HOPE OUR CHILDREN ARE OUR GREATEST TREASURE. THEY ARE OUR FUTURE. - NELSON MANDELA

SPREADING HOPE OUR CHILDREN ARE OUR GREATEST TREASURE. THEY ARE OUR FUTURE. - NELSON MANDELA SPREADING HOPE OUR CHILDREN ARE OUR GREATEST TREASURE. THEY ARE OUR FUTURE. - NELSON MANDELA ROUTE MAP Nakonde Oshakati Ondangwa Oshikango Grootfontein NAMIBIA Windhoek Walvis Bay Keetmanshoop Kasumbalesa

More information

Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro

Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd. Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro Aquila Steel (S Africa) (Pty) Ltd Kopano ya baagi 04 Ngwanatsele 2014, Regorogile ura ya boraro & Rooiberg ura yabo thataro LENANEO Kamogelo le matseno Mosola wa kopano Tsamaiso ya kopano Kitsiso ka Aquila

More information

Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa

Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa Spatial economic evolution of the airport-centric developments of Cape Town and OR Tambo international airports in South Africa Masilonyane Mokhele http://dx.doi.org/10.18820/2415-0495/trp70i1.3 Peer reviewed

More information

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego

tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego KAOLOSO E E SHISHINSWENG YA SEPORO SA RANSNE SA GA JAANA SA HOMELONLE YA MANKANESE, GAMMOGO LE MAFARALHALHA A A SAMAELANANG, KAPA BOKONE LE KAPA BOLHABA tokomane ya tshedimosetso ya maitshetlego ransnet

More information

YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS

YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS YUNIBESITHI YA BOKONE- BOPHIRIMA MOONO KA HIV LE AIDS JAAKA O TSHOTSWE KA : NGWANATSELE 2002 KETAPELE Kgang ka HIV le AIDS e tsentse tsebetsebe mo ditheong tsotlhe, le go akaretsa diyunibesithi. Yunibesithi

More information

International migration data in the case of South Africa

International migration data in the case of South Africa International migration data in the case of South Africa A presentation made at the Workshop on strengthening the collection and use of international migration data for development held in Addis Ababa,

More information

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18

SEGOAGOE CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION SEPTEMBER Phokeng Ballet Program page 18 SEGOAGOE MAGAZINE FOR THE ROYAL BAFOKENG NATION www.bafokeng.com SEPTEMBER CELEBRATING BIZNIZ IN A BOX SUCCESS Kgothakgothe ya bomme page 12 Bogodu mo metseng page 17 Phokeng Ballet Program page 18 CONTENT

More information

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana

Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya Kgotlhano-Ya-Batho-Le-Diphologolo (HWCM) Mo Bokone Jwa Botswana Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Motheo Wa Togamaano Wa Batho Ba Ba Tlholegang Mo Lefelong (IPPF) Wa Tiro Ya Taolo Ya

More information

Namibia: The New Manufacturing, Testing and Export Platform for Automotive Companies Serving the Dynamic Southern

Namibia: The New Manufacturing, Testing and Export Platform for Automotive Companies Serving the Dynamic Southern Namibia: The New Manufacturing, Testing and Export Platform for Automotive Companies Serving the Dynamic Southern Developing a Pilot Investment Promotion Strategy and Implementation African Plan and for

More information

TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA TRENDS AND INDICATORS REPORT. May 2018

TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA TRENDS AND INDICATORS REPORT. May 2018 TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA TRENDS AND INDICATORS REPORT May 2018 Compiled by: Ms. Tebogo Umanah General Manager: Policy Analysis and Strategic Projects May 2018 Page 1 CONTENTS INTRODUCTION...

More information

Southern African Development Community (SADC) Grain Trade What does the data say?

Southern African Development Community (SADC) Grain Trade What does the data say? 15 October 2015 Southern African Development Community (SADC) Grain Trade What does the data say? Tinashe Kapuya (Agbiz Head: International Trade and Investment) and Wandile Sihlobo (Economist at Grain

More information

ESWATINI (SWAZILAND) Issuing Authorities

ESWATINI (SWAZILAND) Issuing Authorities ESWATINI (SWAZILAND) Issuing Authorities The Swaziland High Commission 715 Government Ave, Arcadia 0083 PO Box 14294 Hatfield, 0028 Tel: (012) 344-1910/17/24 Fax: (012) 343-0455 / (012) 3445245 Web: www.swazihighcom.co.za

More information

DEPARTMENT OF TRANSPORT GUIDE Travel For The 2010 FIFA World Cup

DEPARTMENT OF TRANSPORT GUIDE Travel For The 2010 FIFA World Cup www.findyourway2010.co.za Travel DEPARTMENT OF TRANSPORT GUIDE For The 2010 FIFA World Cup 1 Booklet2.indd 1 4/19/10 9:28:16 PM Host 1. The City of Johannesburg Johannesburg (Jo burg) or the City of Gold,

More information

Updated 27 February 2018 Version 1.4

Updated 27 February 2018 Version 1.4 Johannesburg and Surrounds Damelin Randburg Corner Republic and Malibongwe Drive Randburg 011 796 2000 Damelin Bramley 41 Glen Road, Bramley 011 440 7020 Maccauvlei Learning Academy 1 Philip Engelbrecht

More information

AGRISETA SDF WORKSHOPS: MAY 2012 > VENUE INFORMATION

AGRISETA SDF WORKSHOPS: MAY 2012 > VENUE INFORMATION MONDAY, 07 MAY 2012 GAUTENG: Midrand Address: 546 16th Road, Constantia Park, Halfway House, Gauteng, South Africa Tel: +27 11 315 5035 Fax: +27 11 315 1466 reception@constantiahotel.co.za Directions from

More information

Tourism in South Africa A statistical overview

Tourism in South Africa A statistical overview Tourism in South Africa A statistical overview Purpose of presentation Purpose of the presentation is to present different tourism statistics produced by Stats SA People like to travel we are a country

More information

Human Rights Yearbook : Burma 88 HRDU. shot dead. Site of killing Note. Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing township. old village of Sai

Human Rights Yearbook : Burma 88 HRDU. shot dead. Site of killing Note. Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing township. old village of Sai 88 HRDU 1 Loong maha 40 1 Nai Loo 37 1 Ka Ling 40 1 Sa Ling 38 1 Ae Nang 20 1 16.06.97 Ping Nya 42 Quarter 3, Kunhing 1 Kaw Win Ta LIB 513 on the way to the old village of Sai Khao, Kaeng Kham tract, Kunhing

More information

TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA TRENDS AND INDICATORS REPORT. March 2018

TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA TRENDS AND INDICATORS REPORT. March 2018 TOURISM BUSINESS COUNCIL OF SOUTH AFRICA TRENDS AND INDICATORS REPORT March 2018 Compiled by: Ms. Tebogo Umanah General Manager: Policy Analysis and Strategic Projects March 2018 Page 1 CONTENTS INTRODUCTION...

More information

SADC SELECTED ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS, 2016

SADC SELECTED ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS, 2016 SADC SELECTED ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS, 2016 1. INTRODUCTION This report is an attempt to provide data series and a brief trend analysis of the major socio-economic characteristics of SADC region

More information

Best of Southern Africa. Victoria Falls - Kruger National Park - Cape of Good Hope South Africa - Zimbabwe - Zambia - Botswana

Best of Southern Africa. Victoria Falls - Kruger National Park - Cape of Good Hope South Africa - Zimbabwe - Zambia - Botswana Best of Southern Africa Victoria Falls - Kruger National Park - Cape of Good Hope South Africa - Zimbabwe - Zambia - Botswana TOUR DETAILS Best of Southern Africa Price: $4,195 USD Discounts: 5% - Returning

More information

Glorious gaming, exciting entertainment, successful conventions, delightful dining and more!

Glorious gaming, exciting entertainment, successful conventions, delightful dining and more! A PEERMONT RESORT Located just off the N2 highway in Empangeni lies this vibrant Zulu themed Umfolozi Hotel Casino Convention Resort, which provides a convenient stop-over en-route through KwaZulu-Natal

More information

SUN INTERNATIONAL OVERVIEW

SUN INTERNATIONAL OVERVIEW HOTEL NAME: SUN INTERNATIONAL OVERVIEW GROUP PROFILE: The Sun International Group has a diverse portfolio of assets including world class five star hotels, modern and well located casinos, and some of

More information

MEGA MPUMALANGA ECONOMIC GROWTH AGENCY

MEGA MPUMALANGA ECONOMIC GROWTH AGENCY MEGA MPUMALANGA ECONOMIC GROWTH AGENCY OFFICIAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY FOR THE PROVINCE OF MPUMALANGA TRADE AND INVESTMENT PROMOTION Mpumalanga Province Location Limpopo Province Mpumalanga Gauteng

More information

VERSION 3: 8 FEB 2010 GENERAL INFORMATION

VERSION 3: 8 FEB 2010 GENERAL INFORMATION 25 TH SADC SQAM ANNUAL MEETINGS: 21 27 MARCH 2010, ROYAL SWAZI SPA CONVENTION CENTRE GENERAL INFORMATION 1 THE MEETING VENUE The meeting venue will be the Royal Swazi Spa Convention Centre, a member of

More information

South-South cooperation in sub-saharan Africa: Lessons learned from the conservation / tourism trade dilemma

South-South cooperation in sub-saharan Africa: Lessons learned from the conservation / tourism trade dilemma South-South cooperation in sub-saharan Africa: Lessons learned from the conservation / tourism trade dilemma South-South Cooperation Conference on SCP Brasília 6 April 2017 Manuel Bollmann South-South

More information

ERIT E M AGE PATRIMOIN

ERIT E M AGE PATRIMOIN WORLD HERITAGE PATRIMOINE MONDIAL quarterly review october - december 2013 PATRIMONIO MUNDIAL Management and Administration The African World Heritage 1Board of Trustees meeting The 14th Session of the

More information

African participation in Horizon Focus on SADC

African participation in Horizon Focus on SADC African participation in Horizon 2020 Focus on SADC 15/16 May 2017 Nienke Buisman Senior policy-officer DG Research & Innovation European Commission Overview African participation Number of diff. African

More information

18 th SADC Lawyers Association Annual Conference and General Meeting

18 th SADC Lawyers Association Annual Conference and General Meeting 18 th SADC Lawyers Association Annual Conference and General Meeting A skilled and competent legal profession: Catalyst for a prosperous SADC REGISTRATION INFORMATION Gaborone International Convention

More information

East African Power Industry Convention 2007, Addis Ababa, ETHIOPIA

East African Power Industry Convention 2007, Addis Ababa, ETHIOPIA Pan African Electrical Interconnection and Power rade By Dr. Fatma Moustafa, Dr. Babiker Ibrahim, Dr. azem anafi, Mr. Jelal Shafi Eastern Nile echnical Regional Office Nile Basin Initiative East African

More information

EARTHQUAKE HAZARD ZONES - AFRICA

EARTHQUAKE HAZARD ZONES - AFRICA GAP.15.2.3.1 A Publication of Global Asset Protection Services LLC EARTHQUAKE HAZARD ZONES - AFRICA Algeria Hazard Zones... 1,2,3,4,5,6 Algiers... 6 Oran... 5 Constantine... 5 100 Constitution Plaza, Hartford,

More information

JUTA'S WEEKLY STATUTES BULLETIN

JUTA'S WEEKLY STATUTES BULLETIN (Bulletin 12 of 2016, based on Gazettes received during the week 18 to 24 March 2016) JUTA'S WEEKLY E-MAIL SERVICE ISSN 1022-6397 ACT LOCAL GOVERNMENT: MUNICIPAL ELECTORAL AMENDMENT ACT 1 OF 2016 (GG 39838

More information

Investment Opportunities

Investment Opportunities Investment Opportunities Industrial Manufacturing Dry Port Construction Materials Transport and Logistics Food Processing Complete Investor Solutions Industrial Land Access to Electricity All-weather Roads

More information

TRANSPORTATION: Airports and Aviation Services

TRANSPORTATION: Airports and Aviation Services TRANSPORTATION: Airports and Aviation Services Profile Our background GIBB is a leading multi-disciplinary engineering consulting firm based in South Africa with 67% Black ownership. The firm has a strong

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

HLONGZ SHUTTLE AND TRANSFERS

HLONGZ SHUTTLE AND TRANSFERS HLONGZ SHUTTLE AND TRANSFERS TOUR PACKAGES -www.hlongzshuttle.com Tours We offer tailor made tours and our focus is on delivering the best service to our Clients. We have grouped the tourist attractions

More information

Desecuritization as a Foundation for Benefit- Sharing: Lessons from the Okavango River Basin

Desecuritization as a Foundation for Benefit- Sharing: Lessons from the Okavango River Basin Desecuritization as a Foundation for Benefit- Sharing: Lessons from the Okavango River Basin Mekong River Commission Forum 29 November 2005 Chiang Rai Thailand Dr. Anthony Turton Gibb-SERA Chair in Integrated

More information

QUARTERLY REVIEW THE AFRICAN WORLD HERITAGE FUND. July - September The AWHF is a Category II Centre under the Auspices of UNESCO

QUARTERLY REVIEW THE AFRICAN WORLD HERITAGE FUND. July - September The AWHF is a Category II Centre under the Auspices of UNESCO Forts and Castles of Ghana THE AFRICAN WORLD HERITAGE FUND QUARTERLY REVIEW July - September 2013 The AWHF is a Category II Centre under the Auspices of UNESCO The AWHF is a Category II Centre under the

More information

NEPAD Business Foundation. Annual General Meeting. Monday, 18 August 2014

NEPAD Business Foundation. Annual General Meeting. Monday, 18 August 2014 NEPAD Business Foundation Annual General Meeting Monday, 18 August 2014 Vision and Mission Presentation Outline Vision and Mission NBF Membership and Support NBF Overview 2013-2014 Highlights NBF Programmes

More information

Johannesburg, Randburg, Sandton: Street Plans/Street Maps READ ONLINE

Johannesburg, Randburg, Sandton: Street Plans/Street Maps READ ONLINE Johannesburg, Randburg, Sandton: Street Plans/Street Maps READ ONLINE If searching for the ebook Johannesburg, Randburg, Sandton: Street Plans/Street Maps in pdf format, then you've come to the loyal website.

More information

PARTICIPANTS LIST SADC SQAM STAKEHOLDERS AWARENESS WORKSHOP DECEMBER 2013 GABORONE, BOTSWANA

PARTICIPANTS LIST SADC SQAM STAKEHOLDERS AWARENESS WORKSHOP DECEMBER 2013 GABORONE, BOTSWANA PARTICIPANTS LIST SADC SQAM STAKEHOLDERS AWARENESS WORKSHOP 10-11 DECEMBER 2013 GABORONE, BOTSWANA No Country Name Designation Institution E-mail Telephone/Fax 1. Botswana Mr. Gaboipeelwe Motlhabane Director-Corp

More information

Glorious gaming, dazzling entertainment, successful conventions, delightful dining and more!

Glorious gaming, dazzling entertainment, successful conventions, delightful dining and more! A PEERMONT RESORT Experience a carnival of fun, excitement and entertainment at the Rio Hotel Casino and Convention Resort in Klerksdorp, in the North West Province. This Brazilian inspired resort, located

More information

Capability Statement. Connecting global markets

Capability Statement. Connecting global markets Capability Statement Connecting global markets 2018 Table of Contents 1 DP World Fast Facts 2 Our Terminal 3 DP World Maputo Development 4 Maputo Intermodal Container Depot (MICD) 01 Fast Facts DP World

More information

Travel Itinerary Durban AIDS2016 JUL 11, JUL 23, 2016 AMSTERDAM, JOHANNESBURG, MANZINI, MKUZE, DURBAN

Travel Itinerary Durban AIDS2016 JUL 11, JUL 23, 2016 AMSTERDAM, JOHANNESBURG, MANZINI, MKUZE, DURBAN Travel Itinerary Durban AIDS2016 JUL 11, 2016 - JUL 23, 2016 AMSTERDAM, JOHANNESBURG, MANZINI, MKUZE, DURBAN TRIP SUMMARY Page 2 of 7 Depart to Schiphol 10:25 AM Depart from Amsterdam Airport Schiphol

More information

Founding members:. Pictured from left: Harry Skelton, Colin Plummer, Francis Sieberhagen (secretary to Harry and Colin), Richard Leitao, Aubrey

Founding members:. Pictured from left: Harry Skelton, Colin Plummer, Francis Sieberhagen (secretary to Harry and Colin), Richard Leitao, Aubrey Founding members:. Pictured from left: Harry Skelton, Colin Plummer, Francis Sieberhagen (secretary to Harry and Colin), Richard Leitao, Aubrey Michel, Ian Wright and Roy Dukes. Established: 1983 Acquired:

More information

FASID TABLE MET 7 - AUTHORIZED USERS OF THE (SADIS) SATELLITE BROADCAST IN THE AFI REGION

FASID TABLE MET 7 - AUTHORIZED USERS OF THE (SADIS) SATELLITE BROADCAST IN THE AFI REGION FASID TABLE MET 7 - AUTHORIZED USERS OF THE (SADIS) SATELLITE BROADCAST IN THE AFI REGION TALBLEAU FASID MET 7 - USAGERS AUTORISES DE LA DIFFUSION PAR SATELLITE DU SADIS DANS LA REGION EXPLANATION OF THE

More information

BRANDED AMPS

BRANDED AMPS COMMUNITY PROVINCE TOTAL METRO- CITIES SMALL SETTLEMENTS POLITAN & LARGE TOWNS & + NON- AREAS TOWNS VILLAGES URBAN W. CAPE N. CAPE F.STATE E. CAPE 000 % 000 % 000 % 000 % 000 % 000 % 000 % 000 % 000 %

More information

A Guide To Caravan Parks In Southern Africa : South Africa, Namibia, Swaziland, Lesotho And Zimbabwe

A Guide To Caravan Parks In Southern Africa : South Africa, Namibia, Swaziland, Lesotho And Zimbabwe A Guide To Caravan Parks In Southern Africa 1995-96: South Africa, Namibia, Swaziland, Lesotho And Zimbabwe If you are looking for a book A Guide to Caravan Parks in Southern Africa 1995-96: South Africa,

More information

TRANSFRONTIER CONSERVATION AREAS (TFCAs)

TRANSFRONTIER CONSERVATION AREAS (TFCAs) TRANSFRONTIER CONSERVATION AREAS (TFCAs) PROGRAMME OF WORK IN PROTECTED AREAS 22/03/ 2016 1 DEFINITIONS Transfrontier Conservation Area (TFCA) An area that straddles the boundaries of two or more countries

More information

REPORT ON WHO STAFF IN THE AFRICAN REGION. Information Document CONTENTS

REPORT ON WHO STAFF IN THE AFRICAN REGION. Information Document CONTENTS 10 July 2009 REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA ORIGINAL: ENGLISH Fifty-ninth session Kigali, Republic of Rwanda, 31 August 4 September 2009 Provisional agenda item 9.5 REPORT ON WHO STAFF IN THE AFRICAN REGION

More information

Africa--east Coast, Mozambique, Port Of Beira (SuDoc D 5.356:61142/991) By U.S. Dept of Defense

Africa--east Coast, Mozambique, Port Of Beira (SuDoc D 5.356:61142/991) By U.S. Dept of Defense Africa--east Coast, Mozambique, Port Of Beira (SuDoc D 5.356:61142/991) By U.S. Dept of Defense Apr 20, 2012 when its Red Sea coast was lost to the new state of Eritrea. It lost access to its former ports

More information

Chapter 24: Southern Africa. Unit 6

Chapter 24: Southern Africa. Unit 6 Chapter 24: Southern Africa Unit 6 Section 1: Physical Geography Landforms Region is made up of 14 countries: 1. Angola 2. Zambia 3. Malawi 4. Mozambique 5. Namibia 6. Botswana 7. Zimbabwe 8. South Africa

More information

One representative from each AAQS Practice Member may also attend as observers (may participate in discussions but with no voting powers)

One representative from each AAQS Practice Member may also attend as observers (may participate in discussions but with no voting powers) NOTICE DATED 8 JANUARY 2016 To: AAQS council members AAQS Institution Members AAQS Practice Members Mr Egon Wortmann (Website committee) Dear All AAQS EXCO MEETING AND JOINT AAQS/INSTITUTE OF BOTSWANA

More information

South Africa Spring Break 2019

South Africa Spring Break 2019 South Africa Spring Break 2019 Please join us on an amazing trip to one of Africa s most beautiful and interesting countries! Below please find some information about this incredible adventure. Additionally,

More information

FO/Country Name/Title Contact info.

FO/Country Name/Title Contact info. FO/Country Name/Title Contact info. 1 Tanzania 2 Tanzania Erick J. Kajiru David Kitolero Assistant of Culture 3 Tanzania Safeguard Officer MACEMP 4 Tanzania Co AH Mwanakatwe National Chapter 5 Tanzania

More information

COME TO JOHANNESBURG

COME TO JOHANNESBURG COME TO JOHANNESBURG There are some stunning places to visit in Johannesburg while you wait for your IVF. We suggest the following places or activities, which may be arranged either to a schedule, or privately.

More information

REPORT ON HUMAN RESOURCES IN WHO IN THE AFRICAN REGION. Information Document CONTENTS INTRODUCTION... 1

REPORT ON HUMAN RESOURCES IN WHO IN THE AFRICAN REGION. Information Document CONTENTS INTRODUCTION... 1 AFR/RC56/INF.DOC/3 12 July 2006 REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA ORIGINAL: ENGLISH Fifty-sixth session Addis Ababa, Ethiopia, 28 August 1 September 2006 Provisional agenda item 10.4 REPORT ON HUMAN RESOURCES

More information

Trade Blocs, Development Hotspots and Changing Trade Patterns. Breakbulk Africa, 18 th February 2015

Trade Blocs, Development Hotspots and Changing Trade Patterns. Breakbulk Africa, 18 th February 2015 Trade Blocs, Development Hotspots and Changing Trade Patterns Breakbulk Africa, 18 th February 2015 Background Multiplicity of Trade Blocs in ever convergent economic spaces; Need for harmonisation of

More information

Capability Statement Connecting global markets

Capability Statement Connecting global markets Maputo Capability Statement Connecting global markets June 2016 Table of Contents 1 DP World at a glance 2 Our Firm 3 Our Service Offerings 1. DP World at a glance DP World is a global marine terminals

More information

Fostering healthcare Investments through PPPs. George Uduku Health Systems November 2017

Fostering healthcare Investments through PPPs. George Uduku Health Systems November 2017 Fostering healthcare Investments through PPPs George Uduku November 2017 Healthcare Industry : Infrastructure 1/2 There is a wide gap in healthcare infrastructure and a major shortage of healthcare workers

More information

Participants Address List Education for Environment and Sustainability, April 4 22, 2005

Participants Address List Education for Environment and Sustainability, April 4 22, 2005 Participants Address List Education for Environment and Sustainability, April 4 22, 2005 Country Name Organisation/Address Tel No Fax No E mail Bangladesh Mr. K.M. Kabirul Islam Ministry of Education +880

More information

Trade Arrangements and Opportunities in SADC

Trade Arrangements and Opportunities in SADC 12 June 2008 Park Hyatt Johannesburg, South Africa Trade Arrangements and Opportunities in SADC Peter Draper Trade Project Head South African Institute of International Affairs Overview Review of Broad

More information

Southern African - German Chamber of Commerce and Industry. Business Delegation to Mozambique. 27 to 30 August, 2012

Southern African - German Chamber of Commerce and Industry. Business Delegation to Mozambique. 27 to 30 August, 2012 Southern African - German Chamber of Commerce and Industry Business Delegation to Mozambique 27 to 30 August, 2012 Southern African - German Chamber of Commerce and Industry Business Delegation to Mozambique

More information

MEETING OF SADC MINISTERS RESPONSIBLE FOR TRANSPORT & METEOROLOGY

MEETING OF SADC MINISTERS RESPONSIBLE FOR TRANSPORT & METEOROLOGY MEETING OF SADC MINISTERS RESPONSIBLE FOR TRANSPORT & METEOROLOGY COMMUNIQUE LILONGWE, MALAWI 3 NOVEMBER 2017 Page1 1. Background The 2017 edition of the SADC meeting of Ministers responsible for Transport

More information

List of Participants

List of Participants UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS STATISTICS DIVISION Workshop on the updated and new recommendations for International Merchandise Trade Statistics (IMTS 2010) and their implementation

More information

Capability Statement. Connecting global markets

Capability Statement. Connecting global markets Capability Statement Connecting global markets 2017 Table of Contents 1 DP World Fast Facts 2 Our Terminal 3 DP World Maputo Development 4 Maputo Intermodal Container Depot (MICD) 01 Fast Facts DP World

More information